Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

............................................................................................................
(unitatea de \nv`]`m~nt)

Localitatea .........................................................................................
Jude]ul ...............................................................................................

CATALOGUL
CLASEI _______________
ANUL COLAR ______ / ______
(\nv`]`m~nt liceal)
ROMDIDAC S.A. / 2013

36 elevi

17-2-8 X3

N ORME
pentru completarea [i folosirea
catalogului de clas`
Catalogul este un document oficial. De completarea lui
r`spund dirigintele clasei [i directorul institu]iei de \nv`]`m~nt.
Pentru fiecare clas` se folose[te un catalog. Acolo unde
sunt clase paralele, pe cataloagele acestor clase se adaug` o
liter` distinctiv` (exemplu: clasa a XI-a A, clasa a XI-a B etc.).
La \nceputul anului [colar, to]i elevii \nscri[i \n clasa
respectiv` se trec \n catalog, \n ordine alfabetic`.
Dirigintele clasei este obligat ca, \n primele zile dup`
deschiderea anului [colar, s` \ntocmeasc` catalogul clasei,
complet~ndu-l cu toate datele cerute de formular (numele [i
prenumele cadrelor didactice care predau la clasa respectiv`, numele [i prenumele elevilor [i datele personale ale
acestora).
n casetele libere, disciplinele de \nv`]`m~nt se \nscriu
\n ordinea stabilit` \n planul-cadru de \nv`]`m~nt.
Dirigintele are obliga]ia s` prezinte profesorilor care
predau la clasa respectiv` normele de folosire a catalogului.
La sf~r[itul fiec`rui semestru [i al anului [colar se vor
completa datele din situa]ia general` asupra mi[c`rii elevilor [i a rezultatelor ob]inute de ace[tia.
n cazul elevilor transfera]i sau care nu mai frecventeaz`
cursurile, a celor sanc]iona]i, corigen]i sau cu studii
echivalate, dirigintele face men]iunea respectiv` \n rubrica
rezervat` \n acest scop. Men]iunea privind transferul sau
nefrecventarea cursurilor se va face [i \n registrul de eviden]` [i \nscriere a elevilor.
Cadrele didactice sunt obligate s` noteze la \nceputul
orei de curs absen]ele elevilor \n rubricile rezervate pentru
fiecare disciplin` de \nv`]`m~nt. Exemplu: IX: 15, 17, 18
etc. XII: 4, 5, 6 etc.; II: 15, 17 etc.
Motivarea absen]elor se face de diriginte, s`pt`m~nal,
prin \ncercuirea acestora cu cerneal` albastr`, pe baza
actelor prezentate de elevi.
Absen]ele puse elevilor care au \nt~rziat la lec]ii din cauze
obiective se motiveaz` la sf~r[itul orei de c`tre profesorul
respectiv.
Notele elevilor se trec \n cifre de la 10 la 1.
Notele ob]inute cu prilejul evalu`rii cuno[tin]elor se
trec \n catalog cu cerneal` albastr`, indic~ndu-se data [i
luna. Exemplu: 7/8.X.
Toate notele se trec cite], corect [i numai cu cerneal`
albastr`.
Notele ob]inute la lucr`rile de evaluare semestrial` (teze)
se trec, \n catalog, cu cerneal` ro[ie.
Mediile \ncheiate la examenul de corigen]` [i cele anuale
se trec \n cifre [i litere, tot cu cerneal` ro[ie.
Mediile \ncheiate la examenele de corigen]` constituie [i
medii anuale la disciplinele respective, \nscriindu-se, \n
rubrica "media anual`".
Nu se admit modific`ri de note \n cataloagele [colare.
Notele \nscrise gre[it \n catalog se anuleaz`, bar~ndu-se
cu o linie oblic` [i se \nlocuiesc cu note corespunz`toare,
\nscrise cu cerneal` ro[ie, sub semn`tura profesorului [i a
directorului care aplic` [tampila.
La sf~r[itul anului [colar, catalogul de clas` se completeaz` cu ultimele date prev`zute de reglement`rile \n
vigoare, iar spa]iile [i paginile r`mase libere se bareaz`.
Directorul este obligat s` controleze, sistematic, completarea la zi [i corect` a cataloagelor cu datele necesare
(absen]e, note, situa]ii statistice) [i s` asigure, dup` \ncheierea anului [colar, p`strarea acestora \n arhiva [colii, conform cu normele \n vigoare.

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE


...............................................................................................................................................................

(Unitatea de \nv`]`m~nt)

...............................................................................................................................................................

(Localitatea [i jude]ul)

CATALOGUL CLASEI

................................................................

(nv`]`m~nt liceal)
Filiera ..............................................................................................................................................................
Profilul ...........................................................................................................................................................
Specializarea ...........................................................................................................................................

Anul [colar
DIRECTOR,

_____________________________

DIRIGINTE,

L.S.
PROFESORI
DISCIPLINA

PROFESORUL

DISCIPLINA

Limba [i literatura rom~n`

Educa]ie muzical`

1)
Limba
.................................................

Educa]ie plastic`

Limba str`in` (modern`) 2)


.................................................

Educa]ie fizic` [i sport

Limba str`in` (modern`) 3)


.................................................

Informatic`

Limba latin`

Tehnologia informa]iei
[i a comunica]iilor
*)

Matematic`
Fizic`
Chimie
Biologie
Istorie
Geografie
4)
tiin]e socio-umane
.................................................

Religie / Istoria religiilor

PROFESORUL

Consiliere [i orientare

1) Limba matern`
2) [i 3) Limba str`in` (modern`) 1 [i 2. Se completeaz`, dup` caz: englez`, francez`, spaniol` etc.
4) se precizeaz` disciplina men]ionat` \n planul de \nv`]`m~nt
*)
se trec \n continuare celelalte discipline.
_________________________________________________________________
Model agreat de Ministerul Educa]iei Na]ionale, 2013.

DISCIPLINELE DE

ELEVII

Limba [i
literatura
rom~n`
Absen]e

Nr. matricol ................. din registrul


matricol vol. ......... p..........
.....................................................................................

Note

1)

Limba

2)

Limba

3)

Limba

................ ................ ................


Absen]e

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Note

Limba
latin`
Absen]e

Sem.
I

.....................................................................................
.....................................................................................
Nota la tez`

SITUAIA COLAR \n lunile :


iunie - iulie ........................................................
august - septembrie .....................................
Media general` ...............................................
Men]iuni
4)

Media
semestrial`

Sem.
II

Nota la tez`
Media
semestrial`
Media la
ex. corig.
Media
anual`

Nr. matricol ................. din registrul


matricol vol. ......... p..........
.....................................................................................

Sem.
I

.....................................................................................
.....................................................................................
Nota la tez`

SITUAIA COLAR \n lunile :


iunie - iulie ........................................................
august - septembrie .....................................
Media general` ...............................................
Men]iuni
4)

Media
semestrial`

Sem.
II

Nota la tez`
Media
semestrial`
Media la
ex. corig.
Media
anual`

Nr. matricol ................. din registrul


matricol vol. ......... p..........
.....................................................................................

Sem.
I

.....................................................................................
.....................................................................................
Nota la tez`

SITUAIA COLAR \n lunile :


iunie - iulie ........................................................
august - septembrie .....................................
Media general` ...............................................
Men]iuni
4)

Media
semestrial`

Sem.
II

Nota la tez`
Media
semestrial`
Media la
ex. corig.
Media
anual`

1) Limba matern`
2) [i 3) Limba str`in` (modern`) 1 [i 2. Se completeaz`, dup` caz: englez`, francez`, spaniol` etc.
4) transfer`ri, retrageri, \ntreruperea cursurilor, am~n`ri, sanc]ion`ri, echival`ri de studii, corigen]e etc.

Note

Matematic`
Absen]e

Note

Fizic`
Absen]e

Note

Chimie
Absen]e

Note

Biologie
Absen]e

Note

Istorie
Absen]e

Note

Geografie
Absen]e

Note

NVMNT

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Note

Educa]ie
plastic`
Absen]e

Note

Educa]ie fizic`
Informatic`
[i sport

Tehnologia
informa]iei
[i a
comunica]iilor

Absen]e

Absen]e

Note

Absen]e

Note

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Note

din care,
nemotivate

Absen]e

Educa]ie
muzical`

Total

................

Religie /
Istoria
religiilor

C
[ onsil
Purt i orientaiere
are
re

tiin]e
socio-umane

Absen]e

Situa]ia general` asupra mi[c`rii [i frecven]ei elevilor


[i a rezultatelor ob]inute \n timpul anului [colar
INDICATORI

Semestrial

la finalul
semestrului I

nscri[i la \nceputul anului [colar


I

Anual

INDICATORI

II

Veni]i \n timpul semestrului


Promova]i

la finalul
semestrului II

Pleca]i \n timpul semestrului


la finalul
anului [colar

Existen]i la sf~r[itul semestrului


Promova]i

o disciplin` / un modul

Corigen]i

mai multe
discipline / module
Total
o disciplin` /
un modul
mai multe
discipline / module

Cu situa]ia
[colar`
ne\ncheiat`

Total

Corigen]i
dou` discipline / module

NUMRUL ELEVILOR

NUMRUL ELEVILOR

o disciplin` /
un modul

din cauza situa]iei


la \nv`]`tur`
din cauza absen]elor
pe motiv de:

Repeten]i

boal`

din care:
am~nat medical

abandon [colar

abandon [colar
alte situa]ii

alte situa]ii

Total

Total
Absen]e

Absen]e
din care nemotivate :

din care nemotivate:

Director,
Diriginte,

DATE PERSONALE ALE ELEVILOR


Nr.
crt.

Nr.
matricol

Numele [i prenumele
elevilor

Data
na[terii
(ziua, luna, anul)

Prenumele p`rin]ilor
Tata

Mama

Profesia [i ocupa]ia
p`rin]ilor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Acest catalog con]ine _________________ file.


Director,
L.S.

Diriginte,

Domiciliul
[i num`rul de telefon

Men]iuni

PROCES-VERBAL
\ncheiat ast`zi ..............................

Subsemnatul, .................................................................................................. \nv`]`tor/diriginte,


men]ionez c`, \n data de ...................................., am verificat \ncheierea situa]iei [colare: medii anuale
(responsabilitatea pentru gre[eli [i corecturi revine cadrului didactic), am calculat mediile generale,
am totalizat absen]ele [i am completat statistica cu datele corespunz`toare.
Predau D...................... Director ...................................................................... prezentul catalog,
care con]ine ............. pozi]ii, din care: ............. completate, ............. necompletate, ............. anulate.

Am predat,

Am primit,

nv`]`tor/Diriginte .....................................................

Director .....................................................

______________________________________________________________________________
Verificat [i predat spre arhivare doamnei secretar [ef/secretar ...................................................
Am predat,
Director,

Am primit,
Secretar [ef/secretar,

.....................................................

.....................................................

..........................................................................................................
(unitatea de \nv`]`m~nt)

PRECIZARE
n aten]ia profesorilor care predau la clasa ......................
Urm`toarele cadre didactice sunt responsabile de corectitudinea situa]iei [colare a elevilor:
Nr.
crt.

Numele [i prenumele

DIRIGINTE (NVTOR)
...........................................................................
(numele [i prenumele)
Semn`tura .........................................................

Disciplina

Semn`tura