Sunteți pe pagina 1din 1

++++*++++++++*+++++++**+++**++*++

+++++*+++**+*+++++++*+++*++++++++

ca laoldte cu ele se Te slivesc in veci pe Tine, Ziditorul meu, dimpreund cu Tatdl gi cu SfAntul Duh. Amin. Rugiciunea Starefilor de la Optina pentru dobAndirea darului rugiciunii lui Iisus D o a mn e Ii suse Hr istoase, Fiul lui Dumnezeu, Numelui Tdu I se itrchind ingerii pi oamenii, de Numele Tdu se i:rfricogeazd. Si tremurd puterile iadului. Numele Tdu este armd nemincinoasd spre alungarea vrdjmapului, Numele Tdu arde pdcatelegi patimile, Numele Tdu ne dd putere spre sdvArgirea nevoinlelor, ne adund laolaltd mintea imprdptiatd gi, intru plinirea poruncilor Tale, ne imbogdlegte cu virtufi; numele Tdu face minuni gi ne unegtecu Tine, ne ddruiegtepace 9i bucurie in Duhul SfAnt,iar in viafa ce va sd fie ne va aduce in dar impirdfia Cerurilor. Pentru aceeaeu, nevrednicul robul Tdu, mi rog !ie: depdrteazd de la noi negtiinfa cea duhovniceascd, lumineazd-ne prin cunoatterea dumnezeiescului adevdr gi ne invafi ca
+ + + 9 0+ + + + + + + * + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

fdrd de rdtdcire, intru smerenie, cu luareaminte gi cu simfdmAntul pdrerii de rdu ceuvordgtedintru pocdinfd,cu buzele, cu mintea neincetat rugdciunea gi cu inima sd sdvArgesc aceasta:Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiegte-md pe mine, pdcdtosul. Cdci Tu ai zis, Doamne, cu preacurate buzele Thle: ,,Dacdvefi cere ceva intru Numele Meu, vi voi faceaceea".Pentru rugdciunile Preacuratei Maicii Tale, ale SfAntului Ioasaf al Belgorodului, a1eSfAntului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei, ale SfAntului Serafim din Sarov 9i ale tuturor sfinlilor Pdrinlilor nogtri, intru Numele Tdu cer rugdciunea preasfAntului gi atotputernicului Tiu Nume. Auzi-md pe mine Tu, Cel Ce ai fdgdduit sd-i auzi pe tofi cei care Te cheamd trtru adevdr. Cdci al Tdu este a milui gi a mAntui gi a ddrui celui ce se roagd, spre slava Ta dimpreuni cu a Tatdlui gi a SfAntului Duh. Amin.

s
**++++++++*++++++++++++*++++ 9r+*+