Sunteți pe pagina 1din 30

LISTA cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

Deseurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*) Categorii de deseuri 01. Deseuri de la explorarea miniera si a carierelor si de la tratarea fizica si chimica a mineralelor 02. Deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare si pescuit, de la prepararea si procesarea alimentelor 0 . Deseuri de la prelucrarea lemnului si producerea placilor si mo!ilei, pastei de hartie, hartiei si cartonului 0". Deseuri din industriile pielariei, !lanariei si textila 0#. Deseuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale si tratarea pirolitica a car!unilor 0$. Deseuri din procese chimice anorganice 0%. Deseuri din procese chimice organice 0&. Deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri si emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor si cernelurilor tipografice 0'. Deseuri din industria fotografica 10. Deseuri din procesele termice 11. Deseuri de la tratarea chimica a suprafetelor si acoperirea metalelor si a altor materiale( hidrometalurgie neferoasa 12. Deseuri de la modelarea, tratarea mecanica si fizica a suprafetelor metalelor si a materialelor plastice 1 . Deseuri uleioase si deseuri de com!usti!ili lichizi (cu exceptia uleiurilor comesti!ile si a celor din capitolele 0#, 12 si 1') 1". Deseuri de solventi organici, agenti de racire si car!uranti (cu exceptia 0% si 0&) 1#. Deseuri de am!ala)e( materiale a!sor!ante, materiale de lustruire, filtrante si im!racaminte de protectie, nespecificate in alta parte 1$. Deseuri nespecificate in alta parte 1%. Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate) 1&. Deseuri din activitati de ocrotire a sanatatii umane sau din activitati veterinare si*sau cercetari conexe (cu exceptia deseurilor de la prepararea hranei in !ucatarii sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sanatatii) 1'. Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor uzate si de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial 20. Deseuri municipale si asimila!ile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat 0% 02 0'* turte de filtrare halogenate si a!sor!anti epuizati 0% 02 01 D+,+-./ .+0-1232+ D+ 13 +4516323.+3 7/8/+.3 ,/ 3 C3./+.+16.

,/ D+ 13 2.323.+3 9/0/C3 ,/ C:/7/C3 3 7/8+.31+16. 01 01 deseuri de la excavarea minereurilor 01 01 01 deseuri de la excavarea minereurilor metalifere 01 01 02 deseuri de la excavarea minereurilor ne;metalifere 01 0 deseuri de la procesarea fizica si chimica a minereurilor metalifere 01 0 0"* reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri 01 0 0#* alte reziduuri cu continut de su!stante periculoase 01 0 0$ reziduuri, altele decat cele specificate la 01 0 0" si 01 0 0# 01 0 0%* alte deseuri cu continut de su!stante periculoase de la procesarea fizica si chimica a minereurilor metalifere 01 0 0& deseuri su! forma de praf si pul!eri, altele decat cele specificate la 01 0 0% 01 0 0' namoluri rosii de la producerea aluminei, altele decat cele specificate la 01 0 0% 01 0 '' alte deseuri nespecificate 01 0" deseuri de la procesarea fizica si chimica a minereurilor nemetalifere 01 0" 0%* deseuri cu continut de su!stante periculoase de la procesarea fizica si chimica a minereurilor nemetalifere 01 0" 0& deseuri de pietris si sparturi de piatra, altele decat cele specificate la 01 0" 0% 01 0" 0' deseuri de nisip si argila 01 0" 10 deseuri su! forma de praf< si pul!eri, altele decat cele specificate la 01 0" 0% 01 0" 11 deseuri de la procesarea lesiei si rocilor care contin saruri, altele decat cele specificate la 01 0" 0% 01 0" 12 reziduuri si alte deseuri de la spalarea si purificarea minereurilor, altele decat cele specificate la 01 0" 0% si 01 0" 11 01 0" 1 deseuri de la taierea si slefuirea pietrei, altele decat cele specificate la 01 0" 0% 01 0" '' alte deseuri nespecificate 01 0# noroaie de fora) si alte deseuri de la forare 01 0# 0" deseuri si noroaie de fora) pe !aza de apa dulce 01 0# 0#* deseuri si noroaie de fora) cu continut de uleiuri 01 0# 0$* noroaie de fora) si alte deseuri de forare cu continut de su!stante periculoase 01 0# 0% noroaie de fora) si deseuri cu continut de !aritina, altele decat cele specificate la 01 0# 0# si 01 0# 0$ 01 0# 0& noroaie de fora) si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specificate la 01 0# 0# si 01 0# 0$ 01 0# '' alte deseuri nespecificate 02 D+,+-./ D/8 3=./C-12-.3, :6.2/C-12-.3, 3C>3C-12-.3, ,/1>/C-12-.3,

>383263.+ ,/ 5+,C-/2, D+ 13 5.+53.3.+3 ,/ 5.6C+,3.+3 31/7+82+16. 02 01 deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare si pescuit 02 01 01 namoluri de la spalare si curatare 02 01 02 deseuri de tesuturi animale 02 01 0 deseuri de tesuturi vegetale 02 01 0" deseuri de materiale plastice (cu exceptia am!ala)elor) 02 01 0$ de)ectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate in afara incintei 02 01 0% deseuri din exploatarea forestiera 02 01 0&* deseuri agrochimice cu continut de su!stante periculoase 02 01 0' deseuri agrochimice, altele decat cele specificate la 02 01 0& 02 01 10 deseuri metalice 02 01 '' alte deseuri nespecificate 02 02 deseuri de la prepararea si procesarea carnii, pestelui si altor alimente de origine animala 02 02 01 namoluri de la spalare si curatare 02 02 02 deseuri de tesuturi animale 02 02 0 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii 02 02 0" namoluri de la epurarea efluentilor proprii 02 02 '' alte deseuri nespecificate 02 0 deseuri de la prepararea si procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comesti!ile, pul!erei de cacao, cafelei, ceaiului si tutunului( producerea conservelor( prepararea si fermentarea dro)diei si extractului de dro)die si melasei 02 0 01 namoluri de la spalare, curatare, deco)ire, centrifugare si separare 02 0 02 deseuri de agenti de conservare 02 0 0 deseuri de la extractia cu solventi 02 0 0" materii care nu se preteaza consumului sau procesarii 02 0 0# namoluri de la epurarea efluentilor proprii 02 0 '' alte deseuri nespecificate 02 0" deseuri de la procesarea zaharului 02 0" 01 namoluri de la curatarea si spalarea sfeclei de zahar 02 0" 02 deseuri de car!onat de calciu 02 0" 0 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 02 0" '' alte deseuri nespecificate 02 0# deseuri din industria produselor lactate 02 0# 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii 02 0# 02 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 02 0# '' alte deseuri nespecificate 02 0$ deseuri din industria produselor de panificatie si cofetarie 02 0$ 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii 02 0$ 02 deseuri de agenti de conservare 02 0$ 0 namoluri de la epurarea efluentilor proprii

02 0$ '' alte deseuri nespecificate 02 0% deseuri de la producerea !auturilor alcoolice si nealcoolice (exceptand cafeaua, ceaiul si cacaua) 02 0% 01 deseuri de la spalarea, curatarea si prelucrarea mecanica a materiei prime 02 0% 02 deseuri de la distilarea !auturilor alcoolice 02 0% 0 deseuri de la tratamente chimice 02 0% 0" materii care nu se preteaza consumului sau procesarii 02 0% 0# namoluri de la epurarea efluentilor in incinta 02 0% '' alte deseuri nespecificate 0 D+,+-./ D+ 13 5.+1-C.3.+3 1+78-1-/ ,/ 5.6D-C+.+3 513C/16. ,/ 76?/1+/, 53,2+/ D+ :3.2/+, :3.2/+/ ,/ C3.268-1-/ 0 01 deseuri de la procesarea lemnului si producerea placilor si mo!ilei 0 01 01 deseuri de scoarta si de pluta 0 01 0"* rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir cu continut de su!stante periculoase 0 01 0# rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir, altele decat cele specificate la 0 01 0" 0 01 '' alte deseuri nespecificate 0 02 deseuri de la conservarea lemnului 0 02 01* agenti de conservare organici nehalogenati pentru lemn 0 02 02* agenti de conservare organoclorurati pentru lemn 0 02 0 * agenti de conservare organometalici pentru lemn 0 02 0"* agenti de conservare anorganici pentru lemn 0 02 0#* alti agenti de conservare pentru lemn, cu continut de su!stante periculoase 0 02 '' alti agenti de conservare pentru lemn, nespecificati 0 0 deseuri de la producerea si procesarea pastei de hartie, hartiei si cartonului 0 0 01 deseuri de lemn si de scoarta 0 0 02 namoluri de lesie verde (de la recuperarea solutiilor de fier!ere) 0 0 0# namoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hartiei 0 0 0% deseuri mecanice de la fier!erea hartiei si cartonului reciclate 0 0 0& deseuri de la sortarea hartiei si cartonului destinate reciclarii 0 0 0' deseuri de namol de caustificare 0 0 10 fi!re, namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fi!re, material de umplutura, cretare 0 0 11 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 0 0 10 0 0 '' alte deseuri nespecificate 0" D+,+-./ D/8 /8D-,2.//1+ 5/+13./+/, ?1383./+/ ,/ 2+42/13

0" 01 deseuri din industriile pielariei si !lanariei 0" 01 01 deseuri de la seruire 0" 01 02 deseuri de la cenusarire 0" 01 0 * deseuri de la degresare cu continut de solventi fara faza lichida

0" 01 0" flota de ta!acire cu continut de crom 0" 01 0# flota de ta!acire fara continut de crom 0" 01 0$ namoluri, in special de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de crom 0" 01 0% namoluri, in special de la epurarea efluentilor in incinta fara continut de crom 0" 01 0& deseuri de piele ta!acita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf de lustruit) cu continut de crom 0" 01 0' deseuri de la apretare si finisare 0" 01 '' alte deseuri nespecificate 0" 02 deseuri din industria textila 0" 02 0' deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) 0" 02 10 materii organice din produse naturale (grasime, ceara) 0" 02 1"* deseuri de la finisare cu continut de solventi organici 0" 02 1# deseuri de la finisare cu alt continut decat cel specificat la 0" 02 1" 0" 02 1$* coloranti si pigmenti cu continut de su!stante periculoase 0" 02 1% coloranti si pigmenti, altii decat cei specificati la 0" 02 1$ 0" 02 1'* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de su!stante periculoase 0" 02 20 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 0" 02 1' 0" 02 21 deseuri de fi!re textile neprocesate 0" 02 22 deseuri de fi!re textile procesate 0" 02 '' alte deseuri nespecificate 0# D+,+-./ D+ 13 .39/83.+3 5+2.61-1-/, 5-./9/C3.+3 =30+16. 832-.31+ ,/ 2.323.+3 5/.61/2/C3 3 C3.?-8/16. 0# 01 deseuri de la rafinarea petrolului 0# 01 02* slamuri de la desalinizare 0# 01 0 * slamuri din rezervoare 0# 01 0"* namoluri acide alchilice 0# 01 0#* reziduuri uleioase 0# 01 0$* namoluri uleioase de la operatiile de intretinere a instalatiilor si echipamentelor 0# 01 0%* gudroane acide 0# 01 0&* alte gudroane 0# 01 0'* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de su!stante periculoase 0# 01 10 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la, 0# 01 0' 0# 01 11* deseuri de la spalarea com!usti!ililor cu !aze 0# 01 12* acizi cu continut de uleiuri 0# 01 1 namoluri de la cazanul apei de alimentare 0# 01 1" deseuri de la coloanele de racire 0# 01 1#* argile de filtrare epuizate 0# 01 1$ deseuri cu continut de sulf de la desulfurarea petrolului 0# 01 1% !itum

0# 01 '' alte deseuri nespecificate 0# 0$ deseuri de la tratarea pirolitica a car!unilor 0# 0$ 01* gudroane acide 0# 0$ 0 * alte gudroane 0# 0$ 0" deseuri de la coloanele de racire 0# 0$ '' alte deseuri nespecificate 0# 0% deseuri de la purificarea si transportul gazelor naturale 0# 0% 01* deseuri cu continut de mercur 0# 0% 02 deseuri cu continut de sulf 0# 0% '' alte deseuri nespecificate 0$ D+,+-./ D/8 5.6C+,+ C:/7/C+ 386.=38/C+

0$ 01 deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea acizilor 0$ 01 01* acid sulfuric si acid sulfuros 0$ 01 02* acic clorhidric 0$ 01 0 * acid fluorhidric 0$ 01 0"* acid fosforic si acid fosforos 0$ 01 0#* acid azotic si acid azotos 0$ 01 0$* alti acizi 0$ 01 '' alte deseuri nespecificate 0$ 02 deseuri de la 559- !azelor 0$ 02 01* hidroxid de calciu 0$ 02 0 * hidroxid de amoniu 0$ 02 0"* hidroxid de sodiu si potasiu 0$ 02 0#* alte !aze 0$ 02 '' alte deseuri nespecificate 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$ 0 deseuri de la 559- sarurilor si a solutiilor lor si a oxizilor metalici 11* saruri solide si solutii cu continut de cianuri 1 * saruri solide si solutii cu continut de metale grele 1" saruri solide si solutii, altele decat cele specificate la 0$ 0 11 si 0$ 0 1 1#* oxizi metalici cu continut de metale grele 1$ oxizi metalici, altii decat cei specificati la 0$ 0 1# '' alte deseuri nespecificate

0$ 0" deseuri cu continut de metale, altele decat cele specificate la 0$ 0 0$ 0" 0 * deseuri cu continut de arsen 0$ 0" 0"* deseuri cu continut de mercur 0$ 0" 0#* deseuri cu continut de alte metale grele 0$ 0" '' alte deseuri nespecificate 0$ 0# namoluri de la epurarea efluentilor proprii 0$ 0# 02* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de su!stante periculoase 0$ 0# 0 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 0$ 0# 02

0$ 0$ deseuri de la 559- produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare si desulfurare 0$ 0$ 02* deseuri cu continut de sulfuri periculoase 0$ 0$ 0 deseuri cu continut de sulfuri, altele decat cele specificate la 0$ 0$ 02 0$ 0$ '' alte deseuri nespecificate 0$ 0% deseuri de la 559- halogenilor si a proceselor chimice cu halogeni 0$ 0% 01* deseuri cu continut de az!est de la electroliza 0$ 0% 02* car!une activ de la producerea clorului 0$ 0% 0 * namol de sulfat de !ariu cu continut de mercur 0$ 0% 0"* solutii si acizi, de exemplu acid de contact 0% 02 deseuri de la 559- materialelor plastice, cauciucului sintetic si fi!relor artificiale 0% 02 01* lichide apoase de spalare si solutii muma 0% 02 0 * solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma 0% 02 0"* alti solventi organici, solutii de spalare si solutii muma 0% 02 0%* reziduuri halogenate din !lazul coloanelor de reactie 0% 02 0&* alte reziduuri din !lazul coloanelor de reactie 10* alte turte de filtrare si a!sor!anti epuizati 0% 02 11* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de su!stante periculoase 0% 02 12 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 0% 02 11 0% 02 1 deseuri de materiale plastice 0% 02 1"* deseuri de aditivi cu continut de su!stante periculoase 0% 02 1# deseuri de aditivi, altele decat cele specificate la 0% 02 1" 0% 02 1$* deseuri cu continut de siliconi periculosi 0% 02 1% deseuri cu continut de siliconi altele decat cele mentionate la 0% 02 1$* 0% 02 '' alte deseuri nespecificate 0% 0 deseuri de la 559- vopselelor si pigmentilor organici (cu exceptia 0$ 11) 0% 0 01* lichide apoase de spalare si solutii muma 0% 0 0 * solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma 0% 0 0"* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma 0% 0 0%* reziduuri halogenate din !lazul coloanelor de reactie 0% 0 0&* alte reziduuri din !lazul coloanelor de reactie 0% 0 0'* turte de filtrare halogenate si a!sor!anti epuizati 0% 0 10* alte turte de filtrare si a!sor!anti epuizati 0% 0 11* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de su!stante periculoase 0% 0 12 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 0% 0 11 0% 0 '' alte deseuri nespecificate 0% 0" deseuri de la 559- produselor de protectie a instalatiilor (cu exceptia 02 01 0& si 02 01 0'), agentilor de conservare a lemnului (cu exceptia 0 02) si altor !iocide 0% 0" 01* lichide apoase de spalare si solutii muma

0% 0" 0 * solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma 0% 0" 0"* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma 0% 0" 0%* reziduuri halogenate din !lazul coloanelor de reactie 0% 0" 0&* alte reziduuri din !lazul coloanelor de reactie 0% 0" 0'* turte de filtrare halogenate si a!sor!anti epuizati 0% 0" 10* alte turte de filtrare si a!sor!anti epuizati 0% 0" 11* namoluri de la tratarea efluentilor in incinta, cu continut de su!stante periculoase 0% 0" 12 namoluri de la tratarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 0% 0" 11 0% 0" 1 * deseuri solide cu continut de su!stante periculoase 0% 0" '' alte deseuri nespecificate 0$ 0% '' alte deseuri nespecificate 0$ 0& deseuri de la 559- siliconului si a derivatilor din silicon 0$ 0& 02* deseuri cu continut de siliconi periculosi 0$ 0& '' alte deseuri nespecificate 0$ 0' deseuri de la 559- produselor, chimice cu fosfor si de la procesele chimice cu fosfor 0$ 0' 02 zgura fosforoasa 0$ 0' 0 * deseuri pe !aza de calciu care contin sau sunt contaminate cu su!stante periculoase 0$ 0' 0" deseuri pe !aza de calciu, altele decat cele specificate la 0$ 0' 0 0$ 0' '' alte deseuri nespecificate 0$ 10 deseuri de la 559- produselor chimice cu azot, procesele chimice cu azot si o!tinerea ingrasamintelor 0$ 10 02* deseuri cu continut de su!stante periculoase 0$ 10 '' alte deseuri nespecificate 0$ 11 deseuri de la producerea pigmentilor anorganici si a opacizantilor 0$ 11 01 deseuri pe !aza de calciu de la producerea !ioxidului de titan 0$ 11 '' alte deseuri nespecificate 0$ 1 deseuri de la procese chimice anorganice fara alta specificatie 0$ 1 01* produsi anorganici de protectie a instalatiei, agenti de conservare a lemnului si alte !iocide. 0$ 1 02* car!une activ epuizat (cu exceptia 0$ 0% 02) 0$ 1 0 negru de fum 0$ 1 0"* deseuri de la procesele cu az!est 0$ 1 0#* funingine 0$ 1 '' alte deseuri nespecificate 0% D+,+-./ D/8 5.6C+,+ C:/7/C+ 6.=38/C+

0% 01 deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (559-) produsilor chimici organici de !aza 0% 01 01* solutii apoase de spalare si solutii muma

0% 01 0 * solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma 0% 01 0"* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma 0% 01 0%* reziduuri halogenate din !lazul coloanelor de distilare si reactie 0% 01 0&* alte reziduuri din !lazul coloanelor de distilare si reactie 0% 01 0'* turte de filtrare halogenate si a!sor!anti epuizati 0% 01 10* alte turte de filtrare si a!sor!anti epuizati 0% 01 11* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de su!stante periculoase 0% 01 12 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 0% 01 11 0% 01 '' alte deseuri nespecificate 0% 0# deseuri de la 559- produselor farmaceutice 0% 0# 01* lichide apoase de spalare si solutii muma 0% 0# 0 * solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma 0% 0# 0"* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma 0% 0# 0%* reziduuri halogenate din !lazul coloanelor de reactie 0% 0# 0&* alte reziduuri din !lazul coloanelor de reactie 0% 0# 0'* turte de filtrare halogenate si a!sor!anti epuizati 0% 0# 10* alte turte de filtrare si a!sor!anti epuizati 0% 0# 11* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de su!stante periculoase 0% 0# 12 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 0% 0# 11 0% 0# 1 * deseuri solide cu continut de su!stante periculoase 0% 0# 1" deseuri solide, altele decat cele specificate la 0% 0# 1 0% 0# '' alte deseuri nespecificate 0% 0$ deseuri de la 559- grasimilor, unsorilor, sapunurilor, detergentilor, dezinfectantilor si produselor cosmetice 0% 0$ 01* lichide apoase de spalare si solutii muma 0% 0$ 0 * solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma 0% 0$ 0"* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma 0% 0$ 0%* reziduuri halogenate din !lazul coloanelor de reactie 0% 0$ 0&* alte reziduuri din !lazul coloanelor de reactie 0% 0$ 0'* turte de filtrare halogenate si a!sor!anti epuizati 0% 0$ 10* alte turte de filtrare si a!sor!anti epuizati 0% 0$ 11* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de su!stante periculoase 0% 0$ 12 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 0% 0$ 11 0% 0$ '' alte deseuri nespecificate 0% 0% deseuri de la 559- produselor chimice inno!ilate si a produselor chimice nespecificate in lista 0% 0% 01* lichide apoase de spalare si solutii muma 0% 0% 0 * solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma 0% 0% 0"* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma 0% 0% 0%* reziduuri halogenate din !lazul coloanelor de reactie 0% 0% 0&* alte reziduuri din !lazul coloanelor de reactie

0% 0% 0'* turte de filtrare halogenate si a!sor!anti epuizati 0% 0% 10* alte turte de filtrare si a!sor!anti epuizati 0% 0% 11* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de su!stante periculoase 0% 0% 12 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 0% 0% 11 0% 0% '' alte deseuri nespecificate 0& D+,+-./ D+ 13 5.6D-C+.+3, 5.+53.3.+3, 9-.8/03.+3 ,/ -2/1/03.+3 (559-) ,2.32-./16. D+ 3C65+./.+ (>65,+1+, 13C-./ ,/ +73/1-./ >/2.63,+), 3 3D+0/>/16., C1+/-./16. ,/ C+.8+1-./16. 2/56=.39/C+ 0& 01 deseuri de la 559- vopselelor si lacurilor si indepartarea acestora 0& 01 11* deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte su!stante periculoase 0& 01 12 deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 0& 01 11 0& 01 1 * namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte su!stante periculoase 0& 01 1" namoluri de la vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 0& 01 1 0& 01 1#* namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte su!stante periculoase 0& 01 1$ namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 0& 01 1# 0& 01 1%* deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte su!stante periculoase 0& 01 1& deseuri de la indepartarea <vopselelor si lacurilor, altele decat cele specificate la 0& 01 1% 0& 01 1'* suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte su!stante periculoase 0& 01 20 suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 0& 01 1' 0& 01 21* deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor 0& 01 '' alte deseuri nespecificate 0& 02 deseuri de la 559- altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice) 0& 02 01 deseuri de pul!eri de acoperire 0& 02 02 namoluri apoase cu continut de materiale ceramice 0& 02 0 suspensii apoase cu continut de materiale ceramice 0& 02 '' alte deseuri nespecificate 0& 0 0& 0 0& 0 0& 0 0& 0 deseuri de la 559- cernelurilor tipografice 0% namoluri apoase cu continut de cerneluri 0& deseuri lichide apoase cu continut de cerneluri 12* deseuri de cerneluri cu continut de su!stante periculoase 1 deseuri de cerneluri, altele decat cele specificate la 0& 0 12

0& 0 0& 0 0& 0 0& 0 0& 0 0& 0 0& 0

1"* namoluri de cerneluri cu continut de su!stante periculoase 1# namoluri de cerneluri, altele decat cele specificate la 0& 0 1" 1$* deseuri de solutii de gravare 1%* deseuri de tonere de imprimante cu continut de su!stante periculoase 1& deseuri de tonere de imprimante, altele decat cele specificate la 0& 0 1% 1'* ulei de dispersie '' alte deseuri nespecificate

0& 0" deseuri de la 559- adezivilor si cleiurilor (inclusiv produsele impermea!ile) 0& 0" 0'* deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte su!stante periculoase 0& 0" 10 deseuri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 0& 0" 0' 0& 0" 11* namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte su!stante periculoase 0& 0" 12 namoluri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 0& 0" 11 0& 0" 1 * namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte su!stante periculoase 0& 0" 1" namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 0& 0" 1 0& 0" 1#* deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte su!stante periculoase 0& 0" 1$ deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 0& 0" 1# 0& 0" 1%* ulei de colofoniu 0& 0" '' alte deseuri nespecificate 0& 0# alte deseuri nespecificate in 0& 0& 0# 01* deseuri de izocianati 0' D+,+-./ D/8 /8D-,2./3 9626=.39/C3

0' 01 deseuri din industria fotografica 0' 01 01* developanti pe !aza de apa si solutii de activare 0' 01 02* solutii de developare pe !aza de apa pentru placile offset 0' 01 0 * solutii de developare pe !aza de solventi 0' 01 0"* solutii de fixare 0' 01 0#* solutii de al!ire si solutii de al!ire fixatoare 0' 01 0$* deseuri cu continut de argint de la tratarea in incinta a deseurilor fotografice 0' 01 0% film sau hartie fotografica cu continut de argint sau compusi de argint 0' 01 0& film sau hartie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint 0' 01 10 camere de unica folosinta fara !aterii 0' 01 11* camera de unica folosinta cu !aterii incluse la 1$ 0$ 01, 1$ 0$ 02 sau 1$ 0$ 0 0' 01 12 camere de unica folosinta cu !aterii, altele decat cele specificate la 0' 01 11 0' 01 1 * deseuri apoase lichide de la recuperarea in incinta a argintului, altele decat cele specificate la 0' 01 0$

0' 01 '' alte deseuri nespecificate 10 D+,+-./ D/8 5.6C+,+1+ 2+.7/C+

10 01 deseuri de la centralele termice si de la alte instalatii de com!ustie (cu exceptia 1') 10 01 01 cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exceptia prafului de cazan specificat la 10 01 0") 10 01 02 cenusa z!uratoare de la arderea car!unelui 10 01 0 cenusa z!uratoare de la arderea tur!ei si lemnului netratat 10 01 0"* cenusa z!uratoare de la arderea uleiului si praf de cazan 10 01 0# deseuri solide, pe !aza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere 10 01 0% namoluri pe !aza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere 10 01 0'* acid sulfuric 10 01 1 * cenusi z!uratoare de la hidrocar!urile emulsionate folosite drept com!usti!il 10 01 1"* cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co;incinerarea deseurilor cu continut de su!stante periculoase 10 01 1# cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co;incinerarea altor deseuri decat cele specificate la 10 01 1" 10 01 1$* cenusa z!uratoare de la co;incinerare cu continut de su!stante periculoase 10 01 1% cenusa z!uratoare de la co;incinerare, alta decat cea specificata la 10 01 1$ 10 01 1&* deseuri de la spalarea gazelor cu continut de su!stante periculoase 10 01 1' deseuri de la spalarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 01 0#, 10 01 0% si 10 01 1& 10 01 20* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de su!stante periculoase 10 01 21 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 10 01 20 10 01 22* namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere cu continut de su!stante periculoase 10 01 2 namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decat cele specificate la 10 01 22 10 01 2" nisipuri de la paturile fluidizate 10 01 2# deseuri de la depozitarea com!usti!ilului si de la pregatirea car!unelui de ardere pentru instalatiile termice 10 01 2$ deseuri de la epurarea apelor de racire 10 01 '' alte deseuri nespecificate 10 02 deseuri din industria siderurgica 10 02 01 deseuri de la procesarea zgurii 10 02 02 zgura neprocesata 10 02 0%* deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de su!stante periculoase 10 02 0& deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 02 0% 10 02 10 cruste de tunder 10 02 11* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de uleiuri

10 02 12 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 02 11 10 02 1 * namoluri si turte de filtrare de /a epurarea gazelor cu continut de su!stante periculoase 10 02 1" namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 10 02 1 10 02 1# alte namoluri si turte de filtrare 10 02 '' alte deseuri nespecificate 10 0 deseuri din metalurgia termica a aluminiului 10 0 02 resturi de anozi 10 0 0"* zguri de la topirea primara 10 0 0# deseuri de alumina 10 0 0&* zguri saline de la topirea secundara 10 0 0'* scorii negre de la topirea secundara 10 0 1#* cruste care sunt inflama!ile sau emit in, contact cu apa, gaze inflama!ile in cantitati periculoase 10 0 1$ cruste, altele decat cele specificate la 10 0 1# 10 0 1%* deseuri cu continut de gudroane de la producerea anozilor 10 0 1& deseuri cu continut de car!on de la producerea anozilor, altele decat cele specificate la 10 0 1% 10 0 1'* praf din gazele de ardere cu continut de su!stante periculoase 10 0 20 praf din gazele de ardere, altul decat cel specificat la 10 0 1' 10 0 21* alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu !ile) cu continut de su!stante periculoase 10 0 22 alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu !ile), altele decat cele specificate la 10 0 21 10 0 2 * deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de su!stante periculoase 10 0 2" deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 0 2 10 0 2#* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de su!stante periculoase 10 0 2$ namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 0 2# 10 0 2%* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei 10 0 2& deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 0 2% 10 0 2'* deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre cu continut de su!stante periculoase 10 0 0 deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre, altele decat cele specificate la 10 0 2' 10 0 '' alte deseuri nespecificate 10 0" deseuri din metalurgia termica a plum!ului 10 0" 01* zguri de la topirea primara si secundara 10 0" 02* scorii si cruste de la topirea primara si secundara 10 0" 0 * arseniat de calciu 10 0" 0"* praf din gazul de ardere 10 0" 0#* alte particule si praf 10 0" 0$* deseuri solide de la epurarea gazelor 10 0" 0%* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 0" 0'* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei 10 0" 10 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 0" 0' 10 0" '' alte deseuri nespecificate 10 0# deseuri din metalurgia termica a zincului 10 0# 01 zguri de la topirea primara si secundara 10 0# 0 * praf din gazul de ardere 10 0# 0" alte particule si praf 10 0# 0#* deseuri solide de la epurarea gazelor 10 0# 0$* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor 10 0# 0&* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei 10 0# 0' deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 0# 0& 10 0# 10* scorii si cruste care sunt inflama!ile sau emit, in contactul cu apa, gaze inflama!ile in cantitati periculoase 10 0# 11 scorii si cruste, altele decat cele specificate la 10 0# 10 10 0# '' alte deseuri nespecificate 10 0$ deseuri din metalurgia termica a cuprului 10 0$ 01 zguri de la topirea primara si secundara 10 0$ 02 scorii si cruste de la topirea primara si secundara 10 0$ 0 * praf din gazul de ardere 10 0$ 0" alte particule si praf 10 0$ 0$* deseuri solide de la epurarea gazelor 10 0$ 0%* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor 10 0$ 0'* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei 10 0$ 10 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 0$ 0' 10 0$ '' alte deseuri nespecificate 10 0% deseuri din metalurgia termica a argintului, aurului si platinei 10 0% 01 zguri de la topirea primara si secundara 10 0% 02 scorii si cruste de la topirea primara si secundara 10 0% 0 deseuri solide de la epurarea gazelor 10 0% 0" alte particule si praf 10 0% 0# namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor 10 0% 0%* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei 10 0% 0& deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 0% 0% 10 0% '' alte deseuri nespecificate 10 0& deseuri din metalurgia termica a altor neferoase 10 0& 0" particule si praf 10 0& 0&* zgura salina de la topirea primara si secundara 10 0& 0' alte zguri 10 0& 10* scorii si cruste care sunt inflama!ile sau care emit, in contact cu apa, gaze inflama!ile in cantitati periculoase 10 0& 11 scorii si cruste, altele decat cele specificate la 10 0& 10 10 0& 12* deseuri cu continut de gudron de la producerea anozilor

10 0& 1 deseuri cu continut de car!on de la producerea anozilor,altele decat cele specificate la 10 0& 12 10 0& 1" resturi de anozi 10 0& 1#* praf din gazul de ardere cu continut de su!stante periculoase 10 0& 1$ praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 0& 1# 10 0& 1%* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de su!stante periculoase 10 0& 1& namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele mentionate la 10 0& 1% 10 0& 1'* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei 10 0& 20 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele mentionate la 10 0& 1' 10 0& '' alte deseuri nespecificate 10 0' deseuri de la turnarea pieselor feroase 10 0' 0 zgura de topitorie 10 0' 0#* miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare cu continut de su!stante periculoase 10 0' 0$ miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 0' 0# 10 0' 0%* miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de su!stante periculoase 10 0' 0& miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 0' 0% 10 0' 0'* praf din gazul de ardere cu continut de su!stante periculoase 10 0' 10 praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 0' 0' 10 0' 11* alte particule care contin su!stante periculoase 10 0' 12 alte particule decat cele specificate la 10 0' 11 10 0' 1 * deseuri de lianti cu continut de su!stante periculoase 10 0' 1" deseuri de lianti, altele decat cele specificate la 10 0' 1 10 0' 1#* deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, cu continut de su!stante periculoase 10 0' 1$ deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decat cele specificate la 10 0' 1# 10 0' '' alte deseuri nespecificate 10 10 deseuri de la turnarea pieselor neferoase 10 10 0 zgura de topitorie 10 10 0#* miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare cu continut de su!stante periculoase 10 10 0$ miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 10 0# 10 10 0%* miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de su!stante periculoase 10 10 0& miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare,altele decat cele specificate la 10 10 0% 10 10 0'* praf din gazul de ardere cu continut de su!stante periculoase

10 10 10 praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 10 0' 10 10 11* alte particule cu continut de su!stante periculoase 10 10 12 alte particule, decat cele specificate la 10 10 11 10 10 1 * deseuri de lianti cu continut de su!stante periculoase 10 10 1" deseuri de lianti, altele decat cele specificate la 10 10 1 10 10 1#* deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, cu continut de su!stante periculoase 10 10 1$ deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decat cele specificate la 10 10 1# 10 10 '' alte deseuri nespecificate 10 11 deseuri de la producerea sticlei si a produselor din sticla 10 11 0 deseuri din fi!re de sticla 10 11 0# particule si praf 10 11 0'* deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice, cu continut de su!stante periculoase 10 11 10 deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice, altele decat cele specificate la 10 11 0' 10 11 11* deseuri de sticla su! forma de particule fine si pudra de sticla cu continut de metale grele (de ex@ de la tu!urile catodice) 10 11 12 deseuri de sticla, altele decat cele specificate la 10 11 11 10 11 1 * namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei cu continut de su!stante periculoase 10 11 1" namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei, altele decat cele specificate la 10 11 1 10 11 1#* deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu continut de su!stante periculoase 10 11 1$ deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele specificate la 10 11 1# 10 11 1%* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de su!stante periculoase 10 11 1& namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele specificate la 10 11 1% 10 11 1'* deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii cu continut de su!stante periculoase 10 11 20 deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii, altele decit cele specificate la 10 11 1' 10 11 '' alte deseuri nespecificate 10 12 deseuri de la fa!ricarea materialelor ceramice, caramizilor, tiglelor si materialelor de constructie 10 12 01 deseuri de la prepararea amestecurilor anterior procesarii termice 10 12 0 particule si praf 10 12 0# namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor 10 12 0$ forme si mula)e uzate 10 12 0& deseuri ceramice, de caramizi, tigle sau materiale de constructie (dupa procesarea termica) 10 12 0'* deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de su!stante periculoase

10 12 10 deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 12 0' 10 12 11* deseuri de la smaltuire cu continut de metale grele 10 12 12 deseuri de la smaltuire, altele decat cele specificate la 10 12 11 10 12 1 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 10 12 '' alte deseuri nespecificate 10 1 deseuri de la fa!ricarea cimentului, varului si gipsului,a articolelor si produselor derivate din ele 10 1 01 deseuri de la prepararea amestecului, anterior procesarii termice 10 1 0" deseuri de la calcinarea si hidratarea varului 10 1 0$ particule si praf (cu exceptia 10 1 12 si 10 1 1 ) 10 1 0% namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor 10 1 0'* deseuri de la fa!ricarea az!esto;cimenturilor, cu continut de az!est 10 1 10 deseuri de la producerea az!esto;cimenturilor, altele decat cele specificate la 10 1 0' 10 1 11 deseuri de materiale compozite pe !aza de ciment, altele decat cele specificate la 10 1 0' si 10 1 10 10 1 12* deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de su!stante periculoase 10 1 1 deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 1 12 10 1 1" deseuri de !eton si namoluri cu !eton 10 1 '' alte deseuri nespecificate 10 1" deseuri de la crematorii 10 1" 01* deseuri de la spalarea gazelor cu continut de mercur 11 D+,+-./ D+ 13 2.323.+3 C:/7/C3 3 ,-5.39+2+16. ,/ 3C65+./.+3 7+231+16. ,/ 3126. 732+./31+( :/D.67+231-.=/+ 8+9+.63,3 11 01 deseuri de la tratarea chimica de suprafata si acoperirea metalelor si altor materiale (de ex@ procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalina, de fa!ricare a anozilor) 11 01 0#* acizi de decapare 11 01 0$* acizi fara alta specificatie 11 01 0%* !aze de decapare 11 01 0&* namoluri cu continut de fosfati 11 01 0'* namoluri si turte de filtrare cu continut de su!stante periculoase 11 01 10 namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 11 01 0' 11 01 11* lichide apoase de clatire cu continut de su!stante periculoase 11 01 12 lichide apoase de clatire, altele decat cele specificate la 11 01 11 11 01 1 * deseuri de degresare cu continut de su!stante periculoase 11 01 1" deseuri de degresare, altele decat cele specificate la 11 01 1 11 01 1#* eluati si namoluri de la sistemele de mem!rane sau de schim!atori de ioni care contin su!stante periculoase 11 01 1$* rasini schim!atoare de ioni saturate sau epuizate 11 01 '&* alte deseuri continand su!stante periculoase 11 01 '' alte deseuri nespecificate

11 02 deseuri din procesele de hidrometalurgie neferoasa 11 02 02* namoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv )arosit, goethit) 11 02 0 deseuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliza in solutie 11 02 0#* deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu continut de su!stante periculoase 11 02 0$ deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decat cele specificate la 11 02 0# 11 02 0%* alte deseuri cu continut de su!stante periculoase 11 02 '' alte deseuri nespecificate 11 0 namoluri si solide de la procesele de calire 11 0 01* deseuri cu continut de cianuri 11 0 02* alte deseuri 11 0# deseuri de la procesele de galvanizare la cald 11 0# 01 zinc dur 11 0# 02 cenusa de zinc 11 0# 0 * deseuri solide de la epurarea gazelor 11 0# 0"* !aie uzata 11 0# '' alte deseuri nespecificate

12 D+,+-./ D+ 13 76D+13.+3, 2.323.+3 7+C38/C3 ,/ 9/0/C3 3 ,-5.39+2+16. 7+231+16. ,/ 3 732+./31+16. 513,2/C+ 12 01 deseuri de la modelarea si tratamentul fizic si mecanic al suprafetelor metalelor si materialelor plastice 12 01 01 pilitura si span feros 12 01 02 praf si suspensii de metale feroase 12 01 0 pilitura si span neferos 12 01 0" praf si particule de metale neferoase 12 01 0# pilitura si span de materiale plastice 12 01 0$* uleiuri minerale de ungere uzate cu continut de halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor) 12 01 0%* uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor) 12 01 0&* emulsii si solutii de ungere uzate cu continut de halogeni 12 01 0'* emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni 12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate 12 01 12* ceruri si grasimi uzate 12 01 1 deseuri de la sudura 12 01 1"* namoluri de la masini;unelte cu continut de su!stante periculoase 12 01 1# namoluri de la masini;unelte, altele decat cele specificate la 12 01 1" 12 01 1$* deseuri de materiale de sa!lare cu continut de su!stante periculoase 12 01 1% deseuri de materiale de sa!lare, altele decat cele specificate la 12 01 1$ 12 01 1&* namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu continut de ulei 12 01 1'* uleiuri de ungere usor !iodegrada!ile

12 01 20* piese de polizare uzate maruntite si materiale de polizare maruntite cu continut de su!stante periculoase 12 01 21 piese vizate de polizare maruntite si materiale de polizare maruntite, altele decat cele specificate la 12 01 20 12 01 '' alte deseuri nespecificate 12 0 deseuri de la procesele de degresare cu apa sau a!ur (cu exceptia 11) 12 0 01* lichide apoase de spalare 12 0 02* deseuri de la degresarea cu a!ur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D+,+-./ -1+/63,+ ,/ D+,+-./ D+ C67?-,2/?/1/ 1/C:/0/ (cu exceptia uleiurilor comesti!ile si a celor din capitolele 0#, 12 si 1') 01 deseuri de uleiuri hidraulice 01 01* uleiuri hidraulice cu continut de 5C?*1) 01 0"* emulsii clorurate 01 0#* emulsii neclorurate 01 0'* uleiuri hidraulice minerale clorinate 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate 01 11* uleiuri hidraulice sintetice 01 12* uleiuri hidraulice usor !iodegrada!ile 01 1 * alte uleiuri hidraulice

;;;;;;;;;;; *1) 5entru scopul acestei liste de deseuri 5C? se va defini conform :otararii =uvernului 1% *2000. 1 1 1 1 1 1 02 uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere 02 0"* uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere 02 0#* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere 02 0$* uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere 02 0%* uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor !iodegrada!ile 02 0&* alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere

1 0 deseuri de uleiuri izolante si de transmitere a caldurii 1 0 01* uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu continut de 5C? 1 0 0$* uleiuri minerale clorinate izolante si de transmitere a caldurii, altele decat cele specificate la 1 0 01 1 0 0%* uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii 1 0 0&* uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii 1 0 0'* uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor !iodegrada!ile 1 0 10* alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii 1 1 1 1 0" uleiuri de santina 0" 01* uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare 0" 02* uleiuri de santina din colectoarele de de!arcader 0" 0 * uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie deseuri de la separarea ulei*apa

1 0#

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1"

0# 01* solide din paturile de nisip si separatoarele ulei*apa 0# 02* namoluri de la separatoarele ulei*apa 0# 0 * namoluri de interceptie 0# 0$* ulei de la separatoarele ulei*apa 0# 0%* ape uleioase de la separatoarele ulei*apa 0# 0&* amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele ulei*apa 0% deseuri de com!usti!ili lichizi 0% 01* ulei com!usti!il si com!usti!il diesel 0% 02* !enzina 0% 0 * alti com!usti!ili (inclusiv amestecuri) 0& alte deseuri uleioase nespecificate 0& 01* namoluri si emulsii de la desalinizare 0& 02* alte emulsii 0& ''* alte deseuri nespecificate D+,+-./ D+ ,61>+82/ 6.=38/C/, 3=+82/ D+ .3C/.+ ,/ 3=+82/ D+ 5.65-1,3.+ (cu exceptia 0% si 6,)

1" 0$ deseuri de solventi organici, agenti de racire si agenti de propulsare pentru formarea spumei si a aerosolilor 1" 0$ 01* clorofluorocar!uri, :C9C, :9C 1" 0$ 02* alti solventi halogenati si amestecuri de solventi 1" 0$ 0 * alti solventi si amestecuri de solventi 1" 0$ 0"* namoluri sau deseuri solide cu continut de solventi halogenati 1" 0$ 0#* namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi 1# D+,+-./ D+ 37?313A+( 732+./31+ 3?,6.?382+, 732+./31+ D+ 1-,2.-/.+, 9/12.382+ ,/ /7?.3C37/82+ D+ 5.62+C2/+, 8+,5+C/9/C32+ /8 3123 53.2+ 1# 01 am!ala)e (inclusiv deseurile de am!ala)e municipale colectate separat) 1# 01 01 am!ala)e de hartie si carton 1# 01 02 am!ala)e de materiale plastice 1# 01 0 am!ala)e de lemn 1# 01 0" am!ala)e metalice 1# 01 0# am!ala)e de materiale compozite 1# 01 0$ am!ala)e amestecate 1# 01 0% am!ala)e de sticla 1# 01 0' am!ala)e din materiale textile 1# 01 10* am!ala)e care contin reziduuri sau sunt contaminate cu su!stante periculoase 1# 01 11* am!ala)e metalice care contin o matrita poroasa formata din materiale periculoase (de ex. az!est), inclusiv containare goale pentru stocarea su! presiune 1# 02 protectie a!sor!anti, materiale filtrante, materiale de lustruire si echipamente de

1# 02 02* a!sor!anti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, im!racaminte de protectie contaminata cu su!stante periculoase 1# 02 0 a!sor!anti, materiale filtrante, materiale de lustruire si im!racaminte de protectie, altele decat cele specificate la 1# 02 02 1$ D+,+-./ 8+,5+C/9/C32+ /8 3123 53.2+

1$ 01 vehicule scoase din uz de la diverse mi)loace de transport (inclusiv vehicule pentru transport in afara drumurilor) si deseuri de la dezmem!rarea vehiculelor casate si intretinerea vehiculelor (cu exceptia 1 , 1", 1$ 0$ si 1$ 0&) 1$ 01 0 anvelope scoase din uz 1$ 01 0"* vehicule scoase din uz 1$ 01 0$ vehicule scoase din uz, care nu contin lichide sau alte componente periculoase 1$ 01 0%* filtre de ulei 1$ 01 0&* componente cu continut de mercur 1$ 01 0'* componente cu continut de 5C? 1$ 01 10* componente explozive (de ex. perne de protectie (air !ags)) 1$ 01 11* placute de frana cu continut de az!est 1$ 01 12 placute de frana, altele decat cele specificate la 1$ 01 11 1$ 01 1 * lichide de frana 1$ 01 1"* fluide antigel cu continut de su!stante periculoase 1$ 01 1# fluide antigel, altele decat cele specificate la 1$ 01 1" 1$ 01 1$ rezervoare pentru gaz lichefiat 1$ 01 1% metale feroase 1$ 01 1& metale neferoase 1$ 01 1' materiale plastice 1$ 01 20 sticla 1$ 01 21* componente periculoase, altele decat cele specificate de la 1$ 01 0% la 1$ 01 11 si 1$ 01 1 si 1$ 01 1" 1$ 01 22 componente fara alta specificatie 1$ 01 '' alte deseuri nespecificate 1$ 02 deseuri de la echipamente electrice si electronice 1$ 02 0'* transformatori si condensatori continand 5C? 1$ 02 10* echipamente casate cu continut de 5C? sau contaminate cu 5C?, altele decat cele specificate la 1$ 02 0' 1$ 02 11* echipamente casate cu continut de clorofluorcar!uri, :C9C, :9C 1$ 02 12* echipamente casate cu continut de az!est li!er 1$ 02 1 * echipamente casate cu continut de componente periculoase*2) altele decat cele specificate de la 1$ 02 0' la 1$ 02 12 1$ 02 1" echipamente casate, altele decat cele specificate de la 1$ 02 0' la 1$ 02 1 1$ 02 1#* componente periculoase demontate din echipamente casate 1$ 02 1$ componente demontate din echipamente casate, altele decat cele specificate la 1$ 02 1# ;;;;;;;;;;;;;

*2) Componentele periculoase de la echipamentele electrice si electronice pot include acumulatorii si !ateriile mentionate la 1$ 0$ si marcate ca periculoase( comutatori cu mercur, sticle de la tu!urile catodice si alte tipuri de sticle activate. 1$ 0 1$ 0 1$ 0 1$ 0 1$ 0 grupe nespecificate si produse neo!isnuite 0 * deseuri anorganice cu continut de su!stante periculoase 0" deseuri anorganice, altele decat cele specificate la 1$ 0 0 0#* deseuri organice cu continut de su!stante periculoase 0$ deseuri organice, altele decat cele specificate la 1$ 0 0#

1$ 0" deseuri de explozivi 1$ 0" 01* deseuri de munitie 1$ 0" 02* deseuri de artificii 1$ 0" 0 * alte deseuri de explozivi 1$ 0# containere pentru gaze su! presiune si chimicale expirate 1$ 0# 0"* !utelii de gaze su! presiune (inclusiv haloni) cu continut de su!stante periculoase 1$ 0# 0# !utelii de gaze su! presiune cu continut de alte su!stante decat cele specificate la 1$ 0# 0" 1$ 0# 0$* su!stante chimice de la!orator constand din sau continand su!stante periculoase inclusiv amestecurile de su!stante chimice de la!orator 1$ 0# 0%* su!stante chimice anorganice de la!orator expirate constand din sau continand su!stante periculoase 1$ 0# 0&* su!stante chimice organice de la!orator expirate, constand din sau continand su!stante periculoase 1$ 0# 0' su!stante chimice expirate, altele decat cele mentionate la 1$ 0# 0$, 1$ 0# 0% sau 1$ 0# 0& 1$ 0$ !aterii si acumulatori 1$ 0$ 01* !aterii cu plum! 1$ 0$ 02* !aterii cu 8i;Cd 1$ 0$ 0 * !aterii cu continut de mercur 1$ 0$ 0" !aterii alcaline (cu exceptia 1$ 0$ 0 ) 1$ 0$ 0# alte !aterii si acumulatori 1$ 0$ 0$* electroliti colectati separat din !aterii si acumulatori 1$ 0% deseuri de la curatarea cisternelor de transport si de stocare (cu exceptia 0# si 1 ) 1$ 0% 0&* deseuri cu continut de titei 1$ 0% 0'* deseuri continand alte su!stante periculoase 1$ 0% '' alte deseuri nespecificate 1$ 0& catalizatori uzati 1$ 0& 01 catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina (cu exceptia 1$ 0& 0%) 1$ 0& 02* catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase* ) sau compusi ai metalelor tranzitionale periculoase

1$ 0& 0 catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale sau compusi ai metalelor tranzitionale, fara alte specificatii 1$ 0& 0" catalizatori uzati de la cracare catalitica (cu exceptia 1$ 0& 0%) 1$ 0& 0#* catalizatori uzati cu continut de acid fosforic 1$ 0& 0$* lichide uzate folosite drept catalizatori 1$ 0& 0%* catalizatori uzati contaminati cu su!stante periculoase ;;;;;;;;;;;;; * ) 5entru aceasta pozitie materialele tranzitionale sunt@ scandiu, vanadiu, mangan, co!alt, cupru, Btriu, nio!iu, hafniu, Colfram, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, moli!den si tantal. 3ceste metale si compusii lor sunt periculosi daca sunt clasificati ca atare su!stante periculoase. 3ceasta clasificare a su!stantelor periculoase poate determina in ce masura aceste metale tranzitionale si care dintre compusii lor reprezinta su!stante periculoase. 1$ 0' su!stante oxidante 1$ 0' 01* permanganati, de ex. permanganat de potasiu 1$ 0' 02* cromati, de ex. cromat de potasiu, !icromat de potasiu sau sodiu 1$ 0' 0 * peroxizi, de ex. apa oxigenata 1$ 0' 0"* su!stante oxidante, fara alte specificatii 1$ 10 deseuri lichide apoase destinate tratarii in afara unitatii 1$ 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de su!stante periculoase 1$ 10 02 deseuri lichide apoase, altele decat cele mentionate la 1$ 10 01 1$ 10 0 * concentrate apoase cu continut de su!stante periculoase 1$ 10 0" concentrate apoase, altele decat cele specificate la 1$ 10 0 1$ 11 deseuri de captusire si refractare 1$ 11 01* materiale de captusire si refractare pe !aza de car!on din procesele metalurgice, cu continut de su!stante periculoase 1$ 11 02 materiale de captusire si refractare pe !aza de car!on din procesele metalurgice, altele decat cele specificate la 1$ 11 01 1$ 11 0 * alte materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, cu continut de su!stante periculoase 1$ 11 0" materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, altele decat cele mentionate la 1$ 11 0 1$ 11 0#* materiale de captusire si refractare din procesele ne;metalurgice, cu continut de su!stante periculoase 1$ 11 0$ materiale de captusire si refractare din procesele ne;metalurgice, altele decat cele specificate la 1$ 11 0# 1% D+,+-./ D/8 C68,2.-C2// ,/ D+7613./ (/8C1-,/> 537382 +4C3>32 D/8 37513,37+82+ C68237/832+) 1% 01 !eton, caramizi, tigle si materiale ceramice 1% 01 01 !eton 1% 01 02 caramizi

1% 01 0 tigle si materiale ceramice 1% 01 0$* amestecuri sau fractii separate de !eton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de su!stante periculoase 1% 01 0% amestecuri de !eton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 1% 01 0$ 1% 02 lemn, sticla si materiale plastice 1% 02 01 lemn 1% 02 02 sticla 1% 02 0 materiale plastice 1% 02 0"* sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu su!stante periculoase 1% 0 amestecuri !ituminoase, gudron de huila si produse gudronate 1% 0 01* asfalturi cu continut de gudron de huila 1% 0 02 asfalturi, altele decat cele specificate la 1% 0 01 1% 0 0 * gudron de huila si produse gudronate 1% 0" metale (inclusiv alia)ele lor) 1% 0" 01 cupru, !ronz, alama 1% 0" 02 aluminiu 1% 0" 0 plum! 1% 0" 0" zinc 1% 0" 0# fier si otel 1% 0" 0$ staniu 1% 0" 0% amestecuri metalice 1% 0" 0'* deseuri metalice contaminate cu su!stante periculoase 1% 0" 10* ca!luri cu continut de ulei, gudron sau alte su!stante periculoase 1% 0" 11 ca!luri, altele decat cele specificate la 1% 0" 10 1% 0# pamant (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre si deseuri de la dragare 1% 0# 0 * pamant si pietre cu continut de su!stante periculoase 1% 0# 0" pamant si pietre, altele decat cele specificate la 1% 0# 0 1% 0# 0#* deseuri de la dragare cu continut de su!stante periculoase 1% 0# 0$ deseuri de la dragare, altele decat cele specificate la 1% 0# 0# 1% 0# 0%* resturi de !alast cu continut de su!stante periculoase 1% 0# 0& resturi de !alast, altele decat cele specificate la 1% 0# 0% 1% 0$ materiale izolante si materiale de constructie cu continut de az!est 1% 0$ 01* materiale izolante cu continut de az!est 1% 0$ 0 * alte materiale izolante constand din sau cu continut de su!stante periculoase 1% 0$ 0" materiale izolante, altele decat cele specificate la 1% 0$ 01 si 1% 0$ 0 1% 0$ 0#* materiale de constructie cu continut de az!est 1% 0& materiale de constructie pe !aza de gips 1% 0& 01* materiale de constructie pe !aza de gips contaminate cu su!stante periculoase

1% 0& 02 materiale de constructie pe !aza de gips, altele decat cele specificate la 1% 0& 01 1% 0' alte deseuri de la constructii si demolari 1% 0' 01* deseuri de la constructii si demolari cu continut de mercur 1% 0' 02* deseuri de la constructii si demolari cu continut de 5C? (de ex@ cleiuri cu continut de 5C?, dusumele pe !aza de rasini cu continut de 5C?, elemente cu cleiuri de glazura cu 5C?, condensatori cu continut de 5C?) 1% 0' 0 * alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) cu continut de su!stante periculoase 1% 0' 0" amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 1% 0' 01, 1% 0' 02 si 1% 0' 0 1& D+,+-./ .+0-1232+ D/8 3C2/>/232/1+ -8/232/16. ,38/23.+ ,/ D/8 3C2/>/232/ >+2+./83.+ ,/*,3- C+.C+23./ C68+4+ (cu exceptia deseurilor de la prepararea hranei in !ucatarii sau restaurante, care nu au legatura directa cu activitatea sanitara) 1& 01 deseuri rezultate din activitatile de prevenire, diagnostic si tratament desfasurate in unitatile sanitare 1& 01 01 o!iecte ascutite (cu exceptia 1& 01 0 ) 1& 01 02 fragmente si organe umane, inclusiv recipienti de sange si sange conservat (cu exceptia 1& 01 0 ) 1& 01 0 * deseuri a caror colectare si eliminare fac o!iectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor 1& 01 0" deseuri a caror colectare si eliminare nu fac o!iectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor (de ex@ im!racaminte, aparate gipsate, len)erie, im!racaminte disponi!ila, scutece) 1& 01 0$* chimicale constand din sau continand su!stante periculoase 1& 01 0% chimicale, altele decat cele specificate la 1& 01 0$ 1& 01 0&* medicamente citotoxice si citostatice 1& 01 0' medicamente, altele decat cele specificate la 1& 01 0& 1& 01 10* deseuri de amalgam de la tratamentele stomatologice 1& 02 deseuri din unitatile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament si prevenire a !olilor 1& 02 01 o!iecte ascutite (cu exceptia 1& 02 02) 1& 02 02* deseuri a caror colectare si eliminare fac o!iectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor 1& 02 0 deseuri a caror colectare si eliminare nu fac o!iectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor 1& 02 0#* chimicale constand din sau continand su!stante periculoase 1& 02 0$ chimicale, altele decat cele specificate la 1& 02 0# 1& 02 0%* medicamente citotoxice si citostatice 1& 02 0& medicamente, altele decat cele specificate la 1& 02 0%

1' D+,+-./ D+ 13 /8,23132// D+ 2.323.+ 3 .+0/D--./16., D+ 13 ,232//1+ D+ +5-.3.+ 3 35+16. -032+ ,/ D+ 13 2.323.+3 35+16. 5+82.- 31/7+823.+ C- 353 ,/ -0 /8D-,2./31 1' 01 deseuri de la incinerarea sau piroliza deseurilor 1' 01 02 materiale feroase din cenusile de ardere 1' 01 0#* turte de filtrare de la epurarea gazelor 1' 01 0$* deseuri lichide apoase de la epurarea gazelor si alte deseuri lichide apoase 1' 01 0%* deseuri solide de la epurarea gazelor 1' 01 10* car!une activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere 1' 01 11* cenusi de ardere si zguri cu continut de su!stante periculoase 1' 01 12 cenusi de ardere si zguri, altele decat cele mentionate la 1' 01 11 1' 01 1 * cenusi z!uratoare cu continut de su!stante periculoase 1' 01 1" cenusi z!uratoare, altele decat cele mentionate la 1' 01 1 1' 01 1#* praf de cazan cu continut de su!stante periculoase 1' 01 1$ praf de cazan, altul decat cel mentionat la 1' 01 1# 1' 01 1%* deseuri de piroliza cu continut de su!stante periculoase 1' 01 1& deseuri de piroliza, altele decat cele mentionate la 1' 01 1% 1' 01 1' nisipuri de la paturile fluidizate 1' 01 '' alte deseuri nespecificate 1' 02 deseuri de la tratarea fizico;chimica a deseurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare) 1' 02 0 deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase 1' 02 0"* deseuri preamestecate continand cel putin un deseu periculos 1' 02 0#* namoluri de la tratarea fizico;chimica cu continut de su!stante periculoase 1' 02 0$ namoluri de la tratarea fizico;chimica, altele decat cele specificate la 1' 02 0# 1' 02 0%* ulei si concentrate de la separare 1' 02 0&* deseuri lichide com!usti!ile cu continut de su!stante periculoase 1' 02 0'* deseuri solide com!usti!ile cu continut de su!stante periculoase 1' 02 10 deseuri com!usti!ile, altele decat cele specificate la 1' 02 0& si 1' 02 0' 1' 02 11* alte deseuri cu continut de su!stante periculoase 1' 02 '' alte deseuri nespecificate 1' 0 1' 0 1' 0 1' 0 1' 0 deseuri sta!ilizate*solidificate*") 0"* deseuri incadrate ca periculoase, partial*#) sta!ilizate 0# deseuri sta!ilizate, altele decat cele specificate la 1' 0 0" 0$* deseuri incadrate ca periculoase, solidificate 0% deseuri solidificate, altele decat cele specificate la 1' 0 0$

;;;;;;;;;;;;;;;;; *") 5rocesele de sta!ilizare modifica periculozitatea componentelor deseului si astfel transforma un deseu periculos intr;unul nepericulos.5rocesele de solidificare schim!a numai starea fizica a deseului (de exemplu, din lichid in solid) prin utilizarea de aditivi, fara a schim!a proprietatile chimice ale deseului.

*#) -n deseu este considerat partial sta!ilizat daca dupa procesul de sta!ilizare, componentii periculosi care nu au fost transformati complet in unii nepericulosi pot fi eli!erati in mediu pe termen scurt, mediu si lung. 1' 0" deseuri vitrificate si deseuri de la vitrificare 1' 0" 01 deseuri vitrificate 1' 0" 02* cenusa z!uratoare sau alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere 1' 0" 0 * faza solida nevitrificata 1' 0" 0" deseuri lichide apoase de la vitrificarea deseurilor 1' 0# deseuri de la tratarea aero!a a deseurilor solide 1' 0# 01 fractiunea necompostata din deseurile municipale si asimila!ile 1' 0# 02 fractiunea necompostata din deseurile animaliere si vegetale 1' 0# 0 compost fara specificarea provenientei 1' 0# '' alte deseuri nespecificate 1' 0$ deseuri de la tratarea anaero!a a deseurilor 1' 0$ 0 faza lichida de la tratarea anaero!a a deseurilor municipale 1' 0$ 0" faza fermentata de la tratarea anaero!a a deseurilor municipale 1' 0$ 0# faza lichida de la tratarea anaero!a a deseurilor animale si vegetale 1' 0$ 0$ faza fermentata de la tratarea anaero!a a deseurilor animale si vegetale 1' 0$ '' alte deseuri nespecificate 1' 0% levigate din halde 1' 0% 02* levigate din depozite de deseuri cu continut de su!stante periculoase 1' 0% 0 levigate din depozite de deseuri, altele decat cele specificate la 1' 0% 02 1' 0& deseuri nespecificate de la statiile de epurare a apelor reziduale 1' 0& 01 deseuri retinute pe site 1' 0& 02 deseuri de la deznisipatoare 1' 0& 0# namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti 1' 0& 0$* rasini schim!atoare de ioni saturate sau epuizate 1' 0& 0%* solutii sau namoluri de la regenerarea rasinilor schim!atoare de ioni 1' 0& 0&* deseuri ale sistemelor cu mem!rana cu continut de metale grele 1' 0& 0' amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa*ulei din sectorul uleiurilor si grasimilor comesti!ile 1' 0& 10* amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa*ulei din alte sectoare decat cel specificat la 1' 0& 0' 1' 0& 11* namoluri cu continut de su!stante periculoase de la epurarea !iologica a apelor reziduale industriale 1' 0& 12 namoluri de la epurarea !iologica a apelor reziduale industriale, altele decat cele specificate la 1' 0& 11 1' 0& 1 * namoluri cu continut de su!stante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale 1' 0& 1" namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decat cele specificate la 1' 0& 1 1' 0& '' alte deseuri nespecificate

1' 0' deseuri de la pota!ilizarea apei pentru consum sau o!tinerea apei pentru uz industrial 1' 0' 01 deseuri solide de la filtrarea primara si separarea cu site 1' 0' 02 namoluri de la limpezirea apei 1' 0' 0 namoluri de la decar!onatare 1' 0' 0" car!une activ epuizat 1' 0' 0# rasini schim!atoare de ioni saturate sau epuizate 1' 0' 0$ solutii si namoluri de la regenerarea schim!atorilor de ioni 1' 0' '' alte deseuri nespecificate 1' 10 deseuri de la maruntirea deseurilor cu continut de metale 1' 10 01 deseuri de fier si otel 1' 10 02 deseuri neferoase 1' 10 0 * fractii de span usor si praf continand su!stante periculoase 1' 10 0" fractii de span usor si praf, altele decat cele specificate la 1' 10 0 1' 10 0#* alte fractii cu continut de su!stante periculoase 1' 10 0$ alte fractii decat cele specificate la 1' 10 0# 1' 11 deseuri de la regenerarea uleiurilor 1' 11 01* argile de filtrare epuizate 1' 11 02* gudroane acide 1' 11 0 * deseuri lichide apoase 1' 11 0"* deseuri de la spalarea com!usti!ililor cu !aze 1' 11 0#* namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu continut de su!stante periculoase 1' 11 0$ namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 1' 11 0# 1' 11 0%* deseuri de la spalarea gazelor de ardere 1' 11 '' alte deseuri nespecificate 1' 12 deseuri de la tratarea mecanica a deseurilor (de ex. sortare, maruntire, compactare, granulare) nespecificate in alta pozitie a catalogului 1' 12 01 hartie si carton 1' 12 02 metale feroase 1' 12 0 metale neferoase 1' 12 0" materiale plastice si de cauciuc 1' 12 0# sticla 1' 12 0$* lemn cu continut de su!stante periculoase 1' 12 0% lemn, altul decat cel specificat la 1' 12 0$ 1' 12 0& materiale textile 1' 12 0' minerale (de ex@ nisip, pietre) 1' 12 10 deseuri com!usti!ile (re!uturi de derivati de com!usti!ili) 1' 12 11* alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor cu continut de su!stante periculoase 1' 12 12 alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 1' 12 11 1' 1 deseuri de la lucrari de remediere a solului si apelor su!terane 1' 1 01* deseuri solide de la remedierea solului cu continut de su!stante periculoase

1' 1 02 deseuri solide de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 1' 1 01 1' 1 0 * namoluri de la remedierea solului cu continut de su!stante periculoase 1' 1 0" namoluri de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 1' 1 0 1' 1 0#* namoluri de la remedierea apelor su!terane cu continut de su!stante periculoase 1' 1 0$ namoluri de la remedierea apelor su!terane, altele decat cele specificate la 1' 1 0# 1' 1 0%* deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor su!terane cu continut de su!stante periculoase 1' 1 0& deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor su!terane, altele decat cele specificate la 1' 1 0% 20 D+,+-./ 7-8/C/531+ ,/ 3,/7/13?/1+ D/8 C67+.2, /8D-,2./+, /8,2/2-2//, /8C1-,/> 9.3C2/-8/ C61+C232+ ,+53.32 20 01 fractiuni colectate separat (cu exceptia 1# 01) 20 01 01 hartie si carton 20 01 02 sticla 20 01 0& deseuri !iodegrada!ile de la !ucatarii si cantine 20 01 10 im!racaminte 20 01 11 textile 20 01 1 * solventi 20 01 1"* acizi 20 01 1#* !aze 20 01 1%* su!stante chimice fotografice 20 01 1'* pesticide 20 01 21* tu!uri fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur 20 01 2 * echipamente a!andonate cu continut de C9C (clorofluorocar!uri) 20 01 2# uleiuri si grasimi comesti!ile 20 01 2$* uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 2# 20 01 2%* vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continand su!stante periculoase 20 01 2& vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decat cele specificate la 20 01 2% 20 01 2'* detergenti cu continut de su!stante periculoase 20 01 0 detergenti, altii decat cei specificati la 20 01 2' 20 01 1* medicamente citotoxice si citostatice 20 01 2 medicamente, altele decat cele mentionate la 20 01 1 20 01 * !aterii si acumulatori inclusi in 1$ 0$ 01, 1$ 0$ 02 sau 1$ 0$ 0 si !aterii si acumulatori nesortati continand aceste !aterii 20 01 " !aterii si acumulatori, altele decat cele specificate la 20 01 20 01 #* echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21 si 20 01 2 cu continut de componenti periculosi*$) 20 01 $ echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 2 si 20 01 # 20 01 %* lemn cu continut de su!stante periculoase 20 01 & lemn, altul decat cel specificat la 20 01 % 20 01 ' materiale plastice 20 01 "0 metale 20 01 "1 deseuri de la curatatul cosurilor

20 01 '' alte fractii, nespecificate 20 02 deseuri din gradini si parcuri (incluzand deseuri din cimitire) 20 02 01 deseuri !iodegrada!ile 20 02 02 pamant si pietre 20 02 0 alte deseuri ne!iodegrada!ile

20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0

alte deseuri municipale 01 deseuri municipale amestecate 02 deseuri din piete 0 deseuri stradale 0" namoluri din fosele septice 0$ deseuri de la curatarea canalizarii 0% deseuri voluminoase '' deseuri municipale, fara alta specificatie

;;;;;;;;;;; *$) Componentele periculoase de la echipamentele electrice si electronice pot include acumulatorii si !ateriile mentionate la 1$ 0$ si notate ca periculoase( comutatoare cu mercur( sticla de la tu!urile catodice sau alta sticla activata.