Sunteți pe pagina 1din 16

*

MINISTERUL TINERETUI.UI 5I SPORTULUI


s$\\\.s ss

,N\S

S}

$..

.:i..

*,

ORDII\

Nr. {oc

din

o3. 03. solLr

referitor la Metodologia privincl organizarea, funcfionarea qi finanfarea cenfrelor de tineref din cadrpl Programului de Centre de Tineret - 2014
Avind in vedere: - Decretul nr.9021

21 .12.2012, pentru nurnirea Guvernr:lui RomAniei; - Ordonanfa de Urgen{a a Guvernului RorrAniei nr.961 2012, privind stabilirea unor mdsuri de reorganizale in cadrul adrninistraliei publice centrale gi pentru rnodificarea unor acte normative; - HotdrArea Guvernului nr. 11/ 2013 privind organizarea gi fr"rncfionarea Ministelului TineretulLri 5i Sportului, cu modificdrile gi corrpletdrile ulterioale; - Prevederile Legii nr. 333 din 17 iulie 2006 privind infiintarea centrelor de infonnale gi consiliere pentlur tineri; - Referatul Direc{iei Programe gi Proiecte pentru Tineret qi Studenti nr.63l 14.02.2014.

in temeiul ar1. 8 alin (a) din HG nr. 111 2013 privincl organizarea gi func{ionarea Ministerr-rlr,ri Tineretului gi Sporlului, cu modificdrile gi completarile ulterioare,
Ministrul Tineretului qi Sportului
emite prezentul

ORDIN
aprobd,.Metodologia privind organizarea. functionarea gi {inantarea centreiol cie tiireret din cadrulPrograrrului de Centre de Tineret -2074", care se regbsegte ata$atd, parte iutegrarrtd diu prezentul ordin. Art.2. Direc{ia Programe gi Proiecte pentru Tineret gi StLrdenti din cadrr,rl MinisterLrlLri TineretLrlLri gi Sporlului, Direc{iile Judelene pentru Sporl gi Tineret vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art.3. Direc{iaPrograme qi Proiecte pentru Tineret qi Stirdenti vacomurrica prezentul ordin tLrtLrror celor interesafi, in vederea punerii in aplicare. Art.A. Pe data intrdrii in vigoare a prevederilor prezentului ordin, orice altd dispozilie contrard
Se se abrog6.

Art.1.

Str. Vasile C

MINISTERUL TINERETULUI 5I SPORTULUI

METODOLOGIE pRIVtNI) {}I{GAM?|A}rBlA, t'Ut\C'}'tOl{A}nIiA ${ F'rHAN:IAl{.r.lA Cl]NTu:iE,{}l{ l)Fl "[.INERF]T I}IN CADIi.T][, PROGRAMULUI DE CENTRE DE TINERET
2014

CAPITOLUL DEFINITII

Art.

in sensul prezentei metodologii, urmdtoriitermeni se definesc dupd curn unneaz6: (1) Centru de tineret (CT) - subprogram in cadrul Programului de centre de tineret-Pl (2)Organizalie neguvernamentald de tineret(ONcT) - persoand juridicd de drept privat gi fErd scop patrimonial, care funclioneaza in condiliile O.G nr. 2612000 cu privire la asocia{ii gi fundatii, aprobatd cu modificdri gi completlri prin Legea nr. 24612005, gi care indeplineqte, cumulativ. urmdtoarele criterii: a) scopul prevdzut in statut vizeazd direct domenir"rl tineretului, iar pentru realizarea acestuia rnajoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor; b) cel pu{in doud treirni din numdrul total al rnembrilol slurt tirteli. (3) Sunt asirnilate ONGT federaliile care func{ioneazd in condiliile O.G. nr. 2612000, aprobata cu modificdri gi completdri prin Legea nr.24612005, gi care indeplinesc, cumulativ, urmdtoarele criterii: ay sropu( prexirzut i$ s\a(u( x(zeaza d(rect dome\,lir( tiqeret*\u(. iar pentrn cea\\raqea tcr:\t,\a tinerilor'; asumate sunt adresate obiectivelor majoritatea b) cel putin doud treimi din numdrul total al persoanelor fizice din cadrul structurilor constitlrtive membre sunt tineri. (4) Organiza{ie neguvernamentald pentru tineret (ONGT)- persoand juridicd de drept privat gi fbra scop patrimonial, care func{ioneazl in conditiile O.G.nr. 2612000, aprobata cu nrodificdri gi completiri prin Legea nr.24612005, care indeplinegte numai condilia prevdzlrtl la ar1. I alin. (2) lit.
f.
a.

(5) Program de tineret: set de subprograme/ set de proiecte de tineret in realizarea obiectivelor in domeniul tineretului; (6) Subprogram de tineret-set de proiecte de tineret in implementarea programelor de tineret (7) Proiect de tineret- denumit in continuare proiect, activitAti de gi pentrr"r tineret in inrplementarea programelor/ subprogramelor de tineret; a) activitati de tineret: activitS{i in beneficiul tinerilor, comunitdlii, societdlii irr general, in care sunt irnplicali in principal tineri; b) activitili pentru tineret: activitSti in beneficiul tinerilor, comunitdlii, societdtii in general. in care nu sunt implica{i in principaltineri; (8) Proiect de tineret propriu: proiect care respectd prevederile alir,. (7) gi este realizal de Directiile Judelene pentru Sport gi Tineret -DJST, respectiv a Municipiului BLrcuregti - DSTMB; (9) Proiect de tineret propriu in parteneriat - proiect care respectd prevederile alir.r. (7). este.pyopliLr DJST/ DSTMB dar este realizal in cooperare cu o altdl altel persoand/persoane juridioaTjupidicg Ei,. are labazd o convenfie/protocol in care se stipuleazd responsabilitatile pdrtilor; ,t;',, .' -' il,\ jr,; ,I

i'l: ,ll I ,,.

1:,1

iij

_ , ,1:,

(10) Proiect de tineret in pafteneriat: proiect care respectd prevederile alin (7) 5i este proplls DJST/ DSTMB de cdtre o persoand/ persoane/ juridica/juridice. Proiectul este realizat in baza unei convenliil protocol in care se stipuleazd responsabilitatile pdrlilor; (11) Pafteneriat: relalie de cooperare/colaborare intre persoane fizice gi/sar"r juridice, statuatd prin convenfielprotocol/contract in care se precizeazd responsabilitdlile fiecbrui paftener in realizarea proiectului.

CAPITOLUL

II

PROGRAMUL DE CENTRE DE TINERBT - Pl

Art. 2. Cadru legal pentru finan{area programelor de tineret ale MTS este reprezental de Legea
bLrgetului de stat nr.35612013, Legeatinerilor nr.350/2006, H.C. nr.1112013 privind organizarea 9i

funclionareaMTS, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, H.G. nr.25912006 privind normele de cheltuieli pentru realizarea programelor MTS in domeniul activitdtii de tineret, cu rnodiflcarile 9i completdrile ulterioare, Legea nr.33312006 privind infiin{area centrelor de informare 9i consiliere pentru tineri. Art.3. Scop/Obiectiv: dezvoltarea gi diversificarea ofertei de servicii gi prograrne petrtru titteret lCrearea infrastructurii specifice serviciilor 9i progran"relor pentru tineret. Art.4. Buget 2014: 800.000 lei Art. 5. Indicatori 2014: 5. l.Indicatori de eficienfd 5. l.l.Cheltuieli medii/centrLr: 23.500 lei 5.2 Indicatori de rezultate: 5.2.1.- Tineri beneficiari ai serviciilor;i programelor centrelor: 80.000 5.2.2. - Numdr de centre: 34 Art. 6. Nivel de organizare: a) Central: coordonare, monitorizare, evalllare b) Local: implementare Art.7. (1) Tipuri de proiecte: cursuri/stagiit seminarii; concursuri; cinernateci/ videotecil banci dc date; biblioteci electronice; pagini WEB; sesiuni/campanii informative; schimbLrri de experientd; servicii de consiliere; servicii de consultan{d; expozilii; tArgLrri; activitAti sportive. activitati culturale; mese rotunde; conferinfe; ateliere de lucru, lnarcarea unor evenimente; editdri; tipdritLrri; multiplicdri; inscriptiondri etc. Art. 8. Proiecte eligibile in vederea finanldrii, inbaza br"rgetului aprobat: (l) proiecte proprii qi/sau in pafieneriat ale DJST

CAPITOLUL

III

CENTRU DE TINERET

Art.

activititi/ serviciiin cadrul proiectelor organizate in CT: gi docunentare in diferite domenii de activitate: educa{ie, piala muncii, sdrrdtate. 1. Informare ecologie gi mecliu, culturi gi timp liber, spot't qi turism pentrll tineret, asociativitate, via{a practicd
9. Tipuri de etc.; 2. Consiliere qi consultan![

consultan{d in diferite dornenii: juridic (legisla{ie in dornerrii de interes pentrtr tirrcri). managementul proiectelor; managementul antreprenorial etc; b) consiliere: consiliere privind orientarea in carier6, psihologicd, relafii interpersonale etc. 3. Educalie nonforn-rala: cursuri /training: IT, limbi strdine, picturd, dans, chitard, foto !li; ac!iyititi sportive: tenis, qah, rurnrny etc; activitd{i social - culturale; voluntariat 9i mobilithtp,. irrtalrr'it'i n1'"1i'"'2.' '"'':'1" timatice; tArguri campanii, caravane, schimburi de experienfd, etc.

a)

ii"'i'
-\.

i,'.','

4i.;i.
' 't''
, ',i.,..O ,

\.

?:

''':'
"

" ")'' . -.'.,'.


1 1\ _ ,'

,'

10. Grup linta Proiectele se adreseazd tinerilor cu vArsta cuprinsd intre l4 gi 35 ani, sunt gratuite, accesibile gi orientate cdtre nevoile tinerilor. Art. 11. Cheltuieli pentru CT, din bugetul Pl: (l) cheltuieli pentru sustinerea CT: Internet; Telefon; inchiriere spatiLr; Prestdri servicii: service echipamente electronice; Prestdri servicii: persoand fizicd autorizatd - PFA/ persoand jLrridica -PJ. cu atribulii in domeniul tineretulLri, care presteazd servicii in cadrLrl P1;Fond documentar": car{i, publicalii de specialitate qi rnateriale pe suport magnetic. (2) cheltuieli pentru organizarea de proiecte proprii ;i/saLr irr parleneriat in conformitate cr-r prevederile, HG nr. 25912006, cu rnodificdrile gi completarile ulterioare. Preciziri: - Persoanele (persoand fizicd autorizatd -PFA salr persoand.jLrridicd -PJ) care presteazd servicii in cadrul Pl beneficiazd de remunerafie in condiliile legii, firnctie de activitatea prestata ;i tinrpLrl alocat.

Art.

Art.12. Personal implicat in activitatea CT


a) specialiqti b) personal DJST

c) voluntari (mernbri ONGT sau alte categorii). Art. 13. Evaluarea CT se face anual prin rapoarlele de activitate ale DJST gi/sau prin Programul de cercetare sociald in domeniul tineretului. Art.14. Centrele de tineret se infiinleazd in rnunicipii reqedin{d de jLrde!, precum q;iin alte localitati, dacd se considerd necesar, la solicitarea fundamentatl a DJST. (1) DJST poate infiinla CT in pafteneriat cr,r ar,rtoritdlile pLrblice locale, ONGT etc. (2) In vederea infiinldrii unui CT trebuiesc respectate urmdtoarele standarde cu privire la spatiu: 3.1 LocaIia trebuie sa: a) aibdavizele necesare func{iondrii in condilii de securitate; b) fie acesibild pentru persoane cu dizabilitati; c) fie situatd favorabil din punct de vedere al circLrlaliei; d) fie amplasatd intr-o zond accesibild pentru un numdr cAt mai mare de

tineri;
aiba acces direct qi facil spre exterior: 0 prezinte garanlia funclionarii gi neinstrdindrii pentrr"r o perioadd de cel pu{in 5 ani; g) nu fie sediul unei organiza{ii politice, religioase etc, care prin statut ar
crea discriminare;

e)

de{ind un spa{iu distinct, sd nu il irnparld cu alte servicii, astfel incAt identitatea lui sI poatd fi definitd in mod clar qi tinerii sd simtd cI le este anurne destinatl i) pozilioneze sigla/log-ul intr-un loc cdt mai vizibil, ugur6nd rapiditatea cu care poate fi gdsit CT. 3.2 Centru de tineret trebuie sd dispr-rnd: a) de un spaliu cu o suprafald minirnl de 70 mp, recomandat a fi compaftimentat astfel: a.1. pentru primirea tinerilor in centru; a.2. pentru proiecte; b) mobilier, aparaturd IT, aparaturd electronicd adecvatd; c) registru de evidenld a tinerilor care beneficiazd de proiectele CT; d) toalete, folosite at6t de personal cdt qi de pr"rblic. (4) Orice modificare privind loca{ia qi dotdrile CT (schimbarea locatiei, inchiderea centrr:lui temporar sau definitv, mutarea obiectelor de inventar qi a mijloacelor fixe din centru/cerrtre in alta loca{ie etc.) se face doar cu aprobarea conducerii MTS.

h)

Art. 15. Dosarul necesar infiinfdriiCT,conforr-n Anexei nr.l, este insotit de (l), Analiza socio-economicd a situatieitineretului din judet gi a tocalitatii in care se ja{r,inteaza." '.1/""..'
!7'7,:.'| .'i';,'/
'l ;,:,
t

' l' . t'""

'

it

.'

'l :i',\ -l;; ri


lt:,rl'
I i:,

:'i',i,,

(2) Documente privind localia


2.1. dovada de sedir-r 2.2. harta zonei in care va fi ar-nplasat CT; 2.3. schila detaliatd a spafiulLri. (3). Parleneriate, incheiate cu: 3.1. servicii publice deconcentrate ale adrninistra{iei pLrblice centrale; 3.2. ONGT; 3.3. alte organisme interesate.

(4) Dosarul conlindnd documentele de mai sus, se transmite la MTS de cdtre DJST in vederea analizdr ri necesitdlii q i oportunitS{ ii. Art. 16. infiinlarea, inchiderea CT se aprobd de cdtre conducerea MTS, [a proplrnerea comisiei cle
evaluare, numitd prin ordin al rninistruh"ritineretului gi sportulLri.

CAPITOLUL IV
FINANTAREA $I DERULART,A PROIECTELOR PROPRTT $r/ SAU iX plnrnNERrAT ALE DIRECTIILOR JUDETENE PENTRU SPORT $I TINERET Art. 17.- Fondurile bugetare la nivelul DJST: Bugetul alocat fiecdrui jude{ se repartizeazd de cdtre o comisie numita prin OMTS qi se aprobi de cdtre conducerea MTS. Art. 18. - Sunteligibilein vedereafinan{driiproiectele propriiqi/sau in pafteneriatale DJST, care: (l) Sunt cuprinse in calendarul de proiecte proprii gi/ saLr in parteneriat al DJST, calendar aprobat de conducerea MTS, sall sunt aprobate in vederea introducerii ca proiecte suplimentare in calendarul mai sus mentionat; (2) Se incadreazd in tipurile de proiecte prevdzute la art. 9; (3) Prevdd cheltuielieligibile, a$acurn suntacesteastipr,rlatein HG nr.25912006 cu nrodificdrile gi cornpletdrile ulterioare; (4) Cheltuielile in cadrul proiectelor sunt efectuate exclusiv de cdtre DJST; (5) in situafia proiectelor in parteneriat, solicitarea de pafteneriat este transmisd cu cel pLrtirr 20 de zile inainte de inceperea desfdgurdrii proiectului. Art. 19.- in vederea finan{drii proiectelor proprii gi/ saLrin parteneriat slrnt necesare: (1) Pentru proiectele proprii ale DJST: a) calendarul de proiecte proprii ale DJST, inso{it de notele de fundamentare ale proiectelor. aprobat de conducerea MTS, in baza unui referat al DPPTS: b) nota de fundamentare, in situatia in care un proiect nu se afla in calendarul initial. Nota de fundamentare se intocmeqte de cdtre salariatii DPPTS inbaza solicitdrii fundamentate a DJST: c) referat d) propunere de angajare e) documente privind achiziliile publice f) contract/ notd de comandd; g) decont de cheltuieli; h) ordonan{are de platd. (2) Pentru proiectele proprii in parteneriat ale DJST: a) documentele prevdzute la alin (1); b) convenlial protocolul prin care se stipuleazd responsabilitdtile pdrtilor, se intocmeqte dLrpb
nota de fundamentare

(3) Pentru proiectele in pafteneriat ale DJST: a) solicitarea de parteneriat, cu respectarea prevederilor Aft 18, alin. (5); b) documentele prevdzute la alin (1); c) conventia/protocolul prin care se stipuleazd responsabilit5tile partilor, se into..crrTe$te dirpa nota
de

fundamentare.

."f'':'.i".i','|.i' 'r

.,,"."''.:

'',

1',

.',,:

'

: ,
,, r.

''
,lii
".,'.!;ti"

'l
I

,, ,. ,,,,

Art.20.- (1) La proiectele de tineret, salarialii DJST cu atributii in domeniul programelor de tineret gi/sau reprezentantii MTS desemnafi sd parlicipe, beneficiazd de prevederile HG. nr. 259/2006 cLr modificdrile gi completirile ulterioare.

(2) Paniciparea salaria{ilor DJST cu atributii in domeniul programelor de tineret gi/ saLr a reprezentantilor MTS la proiectele de tineret se efectueazd, it't baza dispozitiei condLrcatclrLrlui instituliei gi a ordinului de deplasare (3) Se recomandd ca minimuur 80% dintre parlicipantii la proiectele de tineret sd aiba vArsta cuprinsd intre 14 qi 35 de ani.
CAPITOLUL V
DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU SUSTINEREA CENTRELOR DE TINERET $I PENTRU PROIECTELE DERULATE TN CENTRELE DE TINERET

Art.2l.(1) Sumele aferente Programului de centre de tineret-Pl ,re vireaziilr:nar de cdtre MTS in contul DJST,in baza solicitdrii transmise de cdtre DJST la DPPTS, pdnd ia data de 15 a lunii anterioare in care trebr-rie efectuate pldfile. (2)DPPTS centralizeazd in termen de 5 zile solicitdrile qi le transmite la Directia Economica 5i
Patrimoniu. (3) Pentru proiectele proprii si/sau in pafteneriat organizate in cadrul Centrelor de tinelet gi care atr o duratd mai mare de 15 zile, se pot realiza decontdri parfiale de pAna la70oA din valoarea bLrgetLrlLri aprobat/ proiect, activitate, inbaza documentelor justificative de cheltr-rieli, legal intocntite. (4) Pentru sustinerea activitdtii Centrelor de tineret (internet, telefon, service echipantente electronice, fond documentar, chirii, Prestdri servicii: persoand fizicd autorizal6,- PFA/ persoana juridicd-PJ etc.) se pot realiza decontdri lunare, in funclie de contractele irrcheiate cu prestatorii de servicii, inbaza documentelor jr"rstificative de cheltuieli, legal intocrnite. Art. 22. -Pentru justificarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor gi/sar,r in parteneriat, surrr
necesare unnitoarele documente : (1) Pentru proiectele DJST un centralizator al decontului de cheltLrieli, conform Anexei nr. 7. (2) Facturdl bon fiscal in original, emise de prestatori, in care se detaliazd categoriile de cheltLrieli efectuate;

- este obligatorie pentru stagii/cursuri; concursuri; tabere; festivalLrri; seminarii; simpozioane; mese rotunde; dezbateri; conferinfe; conferinle de presd; intAlniri de lucru; ateliere de lucru; schimburi de experienti internationale, precum gi pentrr-r alte proiecte care inclLrd cheltuieli cu privire la masd gi/sau cazare qi/sau transpoft gi/sau premii ;i se intocmeqte conforrl Anexei nr. 2. (5) Raportul de evaluarel, dupd caz, semnat de cdtre responsabilul de proiect al DJST si contrasemnat de conducdtorul direcliei organizatoare trebuie sa cuprinda date ref-elitoare la: a) proiectul de tineret: denumire , perioadd, loc de desfbgurare, participanti/ beneficiari; b) concordanla intre obiectivele propuse gi rezultatele oblinute; c) contributia atrasS,doveditd cu documente justificative qi prevdzutd in protocol d) prornovarea proiectului: se ataqeazd, in mod obligatoriLr copii de pe materialele ( articole in presa, comunicate de presd, tipdrituri, promolionale, CD cu fotografii realizale in timpul derLrlarii proiectului; in situatia in care aceasta s-a realizat in cadrr-rl unor emisiuni radio sau televizate, se precizeazd postul, data gi ernisiunea,iar pentru afige se precizeazd locul afigdrii) prin care aceasta s-a realizatl
(4) Listd de parlicipan{i
.
.., !'::

(3) Documente privind achizilii publice;

Pentru sustinerea CT (telefbn. intelnet. chirie spaliu. publicnlii cle speciaiitate. service echipamcnte,l itir se irltocntepip lapolt de evaluare.

J'

,41;. :'i ': ; .;:1tl'.:,3,.-" ':",.:,."'""


:'.,

e) problerne/obstacole in desligurarea proiectului, sugestii; f concluzii, menfiuni, dupdcaz1,

g) CD cu fotografii concludente din timpr-rl derularii proiectului. Art.23. (1) Docurnentele jLrstificative pentru decontarea cheltuielilor privind aloca{ia de masd (rnasa

servitl sau alimente) sunt: a) factura fiscal5 detaliatS, conform contractului/noteide comandd, semnatd gi qtampilatd de unitatea prestatoare, pentru masd servitd;

b) facturi, chitan{e gi bonuri fiscale,


c) pontajul de mas6,
se

pentru alimente; intocmeqte conform Anexei nr. 6; (2) Alocatia de masd pe durata unei zile se calculeazi astfel: mic de.jun - 15%, dejun - 50ok, cind,35% din valoarea totald a acesteia. Art.24. - Documentele jLrstificative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea participantilor: a) facturafiscald detaliatd, conform contractului/notei de comandd, semnatd qi gtampilatd de Lrnitatea
prestatoare; b) diagrarna de cazare, conform rnodelulr,ri prezentat in Anexa nr. 5. Art.25.- Documentele justificativ"e pentru decontarea cheltuielilor privind transportul: a) bilete de tren pentru transporlLrl pe calea feratd, in conditiile prevdzute de dispoziliile legale, fdrd a putea depdqi dreptLrrile de aceastd naturd care se pot acorda salariatilor institu{iilor publice qitabel cu participanlii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transporl, semnat qi qtarnpilat, intocn'rit conform Anexei nr.
1:

b) bilete pentru transporlul cu mijloace de transporl auto it-t corlLul, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace gitabel cu participan{ii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transpoft, semnat gi qtampilat, intocrnit conform Anexei nr. 3; c) bonuri fiscale de combustibil, pentru transpoftul cu autoturisme proprietate personala, in conditii similare celor prevdzute de dispoziliile legale pentru salaria{ii institLr{iilor pLrblice gi tabel cLr parlicipan{ii care au beneficiat de contravaloarea transportului, serlnat gi qtampilat, intocmit conform Anexei nr. 3. DacI transporlr-rl este realizat cr: maqinile MTS/DJST, la tabel se anexeazd 5i copia foii de parcurs, certificatd,.copie confbrm cu originalul". d) bilete qi tichete de imbarcare pentru trarrsportul cu avionu12 gi bilete pentru transportLrl pe caile cle naviga{ie fluviala, transport efectuat cu aprobarea prealabila a ordonatorLrlLri de credite. potrivit dispozitiilor legale gi tabel cr,r participantii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport" semnat qi gtan-rpilat, intocmit conforrn Anexei nr. 3. e) factura fiscald detaliatd qi foaia de parcurs in copie (cu men{iunea,,copie confbrm cLr originalLrl'') pentru transpoftulcu mijloace de transport ar-rto inchiriate, potrivit dispozitiilor legale Art.26. - Documentele justificative pentru decontarea cheltLrielilor' privirrd irrchirierea de bLrnLrri gi servicii sunt: a) contract de inchiriere de bunr"rri ;i servicii; b) facturd fiscald. Art.27. - Documentele justificative pentru decontarea cheltLrielilor pentrlr achizitii de br,rnLrri gi servicii altele decAt cele de eazare, rnasa, PFA/ PJ sunt: a) factura fiscald, chitan{[ sau bon fiscal; b) nota de recep{ie qi constatare de diferenfe, a br"rnurilor intrate in gestiunea ir,stitutiei, dupd caz; c) bonul de consum cu explica{ia destina{iei pentrlr proiectr"rl decontat, dupd caz; d) proces verbal de receplie a bunurilor/ serviciilor, dupd caz. Art.28. - Documentele justificative pentru decontarea cheltLrielilor pentru realizarea de tiparitLrri. multiplicdri, inscripliondri gi altele asemenea sunt: a) factura fiscald, chitanld sau bon fiscal. pAnd la valoarea stabilitd de lege;
.

domiciliul propriu pdni la destinatia menfionat[ in invitatie

locaiitatea cer rlai apropirtn.cic lrrc'ul cle cleSlbqirlare al proiectului). Perioada deplasarii trebuie sh concorde cr-r pet'ioada de dcsfisLrlalc r plt-ricclLrlLri (cLr n hral'.iUr clotrnrp,, lezonabilS in funclie de oralul de zbor sau distanla de la aeropolt la Iocul de destiqulare rl prnicafulLri ). , ; . ,, ,l ,,1

(saLr 'in

b) noti de receplie qi constatare de diferen{e, a bunurilor intrate in gestiunea irrstitutiei; c) bonul de consum cu explica{ia destinaliei pentru proiectul decontat; d) proces verbal de recep{ie a produselor pentru tipdrituri, inscrip{iondri; e) un exemplar din produsul multiplicat/imprimat, dacd este posibil. in caz contrar se vor ata;a

imagini cu acesta. Art.29.- Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activitdti social culturale sunt: factura fiscald, facturd sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii. Art. 30. - Documentele justificative pentru decontarea premiilor acordate de DJST cu aprobarea Ministerului Tineretului gi Sportului, sunt: (1) pentru premii in obiecte: a) factura fiscald, chitantd sau bon fiscal; b) avizul de insolire a mdrfii, dupd caz; c) nota de receplie qi constatare de diferente, a bunurilor intrate in gestiune avAnd corrfinrarea
responsabilului de proiect; d) bonLrl de consum cu extrilicatia destinatiei pentru proiectLrl decontat: e) proces verbal de recep{ie a bLrnurilor achizitionate; f) proces verbal de acordare a preuriilor conform Anexei nr 4.

(2) pentru premii in bani, proces verbal de acordare a premiilor, conform Anexei
pl61ii cdtre berreficiari.

r-rr

4 :;i dovada

(3) DJST - cu aprobarea Ministerului Tineretului qi Sportului, poate acorda premii doar in cadrul proiectelor de tineret proprii qi / sau in parteneriat, cu respectarea prevederilor HG 25912006 cLr modificarile gi completdrile ulterioare. Art. 31. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru prestdri de servicii efectuate in cadrul proiectelor (persoand fizicd autorizatd sav persoandjuridicd) sunt: a) contract de prestdri servicii; b) facturd fiscali; c) raport de evaluare cu privire la activitatea prestati gi proces verbal de recep{ie. d) pentru training/ curs: CV trainer/ lector, suporl de curs. Art.32.- Decontarea altor cheltr,rieli prevdzute in HG nr.25912006 cLr rnodiflcdrile 5i cornpletdrile ulterioare, altele decAt cele men!ionate anterior, se face prin documente jr-rstificative potrivit prevederilor legale in vigoare. Art.33. -(l) Achizitiile publice se efectueazd in conditiile legii, respectiv OUC nr.34/ 2006 cLr modificdrile gi cornpletdrile ulterioare; Art.34. Documentele pentru decontarea cheltLrielilor pentru proiectele proprii qi / saLr in parteneriat ale DJST se intocmesc de responsabilul de proiect desernnat, in termen de maximum l0 zile lucrdtoare de la tenninarea proiectului. Aft. 35. Se acceptd spre decontare numai cheltuielile efectuate in perioada Oe aeryla!;,Lnf,giec.telor

l-r jr ,l:.

Anexa
-Antet-

nr.l

Centru de tineret
Denumire subprogram: Perioadd Localitate Scop Obiective. Participan!i Beneficiari Indicatori Indicatori stabilili pe obiectiv

Denumire indicator

Standard (mdsura stabilitA a atinsd)

fi

Indicatori c antitativ (cifre. t'apte, timp. servicii, etc.) Indicatori calitativi(ef-ecte, progresul, cAt de bine, bun. etc.) Indicatori fi nanciari(cheltuieli medii, cost/ benef-rciu, etc.) 9. Calendar de activi Denumire activitate

ioada din an in care func loneaza Mod de reahzare Resurse alocate

10. Monitoriz,are Ce se monitortz.eazd

Cine monitorizeazd

10.1. Metode de colectare a datelor


1

1. Evaluare

Ce se evalueazd

Cine evalueazd

1.1

. Metode de

er,

aluare

12. Parteneri

Enumerali partenerii in cadrul subprogramuh,ii. Pentru flecare pafiener completali tinul USTUI celui EIg de mai IIIiiI iIUS: Pafiener 1 Denumire partener Adresa:
:

r-rn

tbrmular de
.tg::{:ry3ut1
5r;

:'{

",,;

tl*

Teletbn:
E-mai1: Persoana de contact:

iax:
r,vebrsite:

Responsabilitifl (Atribu!ii: Contribtilii)

13. Promovare

(indicati modalitl1ile de promovare a CT 9i a imaginii MTS)


14. Buget 1. cheltr-rieli pentn-r suslinerea CT: internet, telefbn, service

echipamente electronice, pr,rblica{ii de specialitate, prestdri servicii, chirii. 2. cheltuieli pentru otganizarea de proiecte: infbrmare qi documentare; consiliere qi consultanld; educalie non- formald. 15. Loca{ia

DacdNU,
precizalt

Locatia CT : a) are avrzele necesare tuncliondrii it.qtdilti4g rggg41utg b) este accesibilS pentru persoane cu dizabilitdli (ramp6, toalete
adaptate etc)

DA

NU

motivul

c) este centrald d) este amplasatd intr-o zond accesibild pentrr"r un numdr cdt mat mare de tineri e) are acces direct pi facil spre exterior t) prezinti garanlia flincliondrii gi neinstrdinarii spaliului pentru o perioadd de cel putin 5 ani g) nu este sediul unei organizalii politice, religioase etc. care prin
statut ar crea discriminare h) spaliul este destinat doar activitdlilor CT (in sensul cd nu imparle spatiul cu un alt serviciu)

Director DJST
Responsabil financiar DJST

Consilier / Inspector

f:'

II

ii:

- Antet-

Anexa nr.2

LISTA DE PARTICIPANTI
Proiectul de tineret Localitatea Perioada

Nr. crt.

Nume/ prenume

ONGT/ institutia

Data nagterii

Seria qi numdrul

Semndtura

CI3

Semndtura responsabilului de proiect qi qtampila

rin situalia in care existd participan{i care nu

au

implinit vdrsta de

14 ani, acegtia vor trece

- Antet-

Anexa nr.3

TABEL
cu participantii care au beneficiat de contravaloarea transportului:

Proiectul de tineret Localitatea Perioada

Nr. crt.

Nume/ pfenume

Ruta

Seria bileta

Suma

Semndtura

Semndtura responsabilului de proiect

$tampila

atn

care transporlul se face cu mijloace auto personale, coloana aferenti setiei biletului se va inlocui cu,,7,5oh x nr km x 2 x pret carburant/1". Daci transportul este realizat cu maqinile MTS/DJST, la

situalia

in

-Antet-

Anexa nr.4
Proces Vertrals

Incheiat astdzl organizat in cadrul proiectului

au ocazla premlenr
JURIUL FORMAT DIN:

la

concursul

Numele/prenumele

Institutia

A DESEMNAT: Urmdtorii cdqtigdtori:


Premiul Oblinut (obiectuV suma) Numele/prenumele cdstisdtorului
Data naqterii

Nr./ Seria

Semndtura

BI/Cf

6in

Procesul verbal se adapteazl.in func]ie de specificul proiectului situalia in care existd parlicipanli care nu au implinit vdrsta de

-Antet-

Anexa nr.5 Diagrama de cazareT:

Proiectul de tineret Perioada Locul de desfbqurare Unitatea prestatoare de servicii

Nr. Crt.

Nr.
camerei

Numele gi prenumele participantului

Tanfl zi

Nr. Zile

Valoare

serviciu

Semndtura responsabilului de proiect qi gtampila

Unitatea prestatoare de servicii

Semndturi qi qtampila

Prezenta line loc de proces verbal de receplie a serviciului prestat. Semnarea ei de cdtre proiect certificd faptul cd serviciul a fost prestat in condiliile solicitate.

-Antet-

Anexa nr.6

PONTAJ DE MASA8
Proiectul de tineret Perioada Locul de desfbqurare Unitatea prestatoare de servicii

Nr. Cfi.

Nume
Prenume

ZIUA M D
D

..

ZIIJA ZIUA D C M D C M
D
D

ZIUA ZIUA M D C M D
D D

Seria gi
C

Semndtura

numdrul CI

participanfilor

MD - mic dejun; D - dejun; C -"Cina


Semndtura responsabi lului de proiect qi gtampila Unitatea prestatoare de servicii Semndtura gi qtampila

Prezentul line loc de proces verbal de receplie a serviciului prestat. Semnarea lui de cdtre res proiect certificd laptul cd serviciul a fost prestat in condiliile solicitate.

bl[

- Antet Anexa nr. 7

DECONT DE CHELTUIELI din Nr.


Denumirea proiectului de tineret: Tipul proiectr"rlui: (propritt/ propriu in parteneriat/ in parteneriat) Locul de deslbsurare:
Perioada de desfbsurare:

Documente iustificative de cheltuieli anexate Felul. nr. /data documentului

Denumire cheltuieli

Decontul mai curprinde: precizeazd documentele care stmt anexute la decont (ex- raport de evaluare, I{IR, Iista ntt CD/ DVD nt, etc. I Disponibil Suma de platd Disponibil dupd Sr"rbdiviziunea lei efectuarea pldlii clasificatiei bugetare inaintea efectu[rii platii PI Buget angajat pe proiect:
Se

Noti : Decontul inaintat

spre aprobare respectd prevederile Metodologiei de finanlare.

Aprobat Nume: Data Semndtura

Verificat
Nume: Data Semndtura

ro

Pentru proiectele DJST: Directorul Direc{iei; Responsabilul de proiect