Sunteți pe pagina 1din 2

Asociatia de Proprietari .........................

Nr_____ din ___________


Str. ........................ nr. .....
Ctre,
JUDECATORIA .............
DOMNULE PRESEDINTE ,
Subscrisa Asociatia de Proprietari ......................... , cu sediul in ......., Str..................... nr........
reprezentata legal de domnul . , presedinte ,in calitate de creditor
reclamant, cheama in judecata pe debitorul , domiciliat in ........ ,
str. ............ nr ,Bloc , sc.. ,et. ____, ap. ,solicitindu-va emiterea unei
ordonante care sa contina
SOMATIA DE PLATA
Conform Ordonantei Guvernului nr.5 din 2001
pentru a-l obliga a ne plati suma de : .......... lei (......in litere) ,reprezentind :
a) .............lei ( .................) cu titlu de debit neachitat la plata cheltuielilor de intretinere la data de
..............
b) ............ lei (..................) cu titlu de penalitati aferente sumei de mai sus , calculate in baza
contractelor de furnizare de utilitati incheiate intre asociatie si furnizorii de utilitati
publice,conform ar.42 ,alin.10 din Legea 51/2006 privind serviciile de utilitati publice, coroborat
cu prevederile art.3, alin.5 din Legea 210/2005 privind modificarea Codului de Procedura Fiscala
, in cuantum de 0,2 % pe zi de intirziere cit si in baza Procesului verbal al Adunarii Generale a
Asociatiei de Proprietari prin care s-a stabilit cuantumul penalitatilor .
c) ............ lei (................. ) restante lucrari de reparatii .
d) ............ lei (................. ) fond rulment .
Motivele actiunii sint urmatoarele :
In fapt , piritul nu a mai platit intretinerea, ceea ce, in lipsa unor alte posibilitati de recuperare a
debitelor, ne obliga a-l actiona in judecata.
In drept ne intemeiem cererea pe dispozitiile art.50 si 58 din Legea 230/2007 , H.G. 1588/2007 si
O.G. 5/2001.
In dovedirea actiunii noastre ne folosim de urmatoarele probe : acte (fisa de calcul defalcata pe
luni, fisa de calcul penalitati, copie Lista de Plata, copie notificare, alte acte. )
Depunem prezenta cerere si copii dupa actele doveditoare in 3 exemplare.
Precizam ca prezenta actiune este scutita de taxa de timbru conform art. 50 alin.2 din Legea
230/2007 .

Va solicitam judecata in lipsa conform art. 242 C. pr. Civ. si comunicarea actelor de procedura la
sediul Asociatiei din ......., Str. ..................nr. ......., Bl. ........, sc.... ,et.....

Asociatia de Proprietari ..........................