Sunteți pe pagina 1din 31

LEGEnr.188din8decembrie1999(*republicata*) privindStatutulfunctionarilorpublici*) EMITENT:PARLAMENTUL PUBLICATN:MONITORULOFICIALnr.365din29mai2007 *)Republicatntemeiulart.IIIdinLegeanr.251/2006pentrumodificareaicompletareaLegiinr.188/1999privind Statutulfuncionarilorpublici,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.574din4iulie2006,dnduse texteloronouanumerotare. Legeanr.188/1999privindStatutulfuncionarilorpubliciafostrepublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI, nr.251din22martie2004iulterioramaifostmodificatprin: Legeanr.164/2004pentruaprobareaOrdonaneideurgentaaGuvernuluinr.123/2003privindcreterilesalariale cesevoracordapersonaluluidinsectorulbugetar,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.446din19 mai2004; Legeanr.344/2004pentrumodificareaart.27dinLegeanr.188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici, publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.674din27iulie2004; OrdonantadeurgentaaGuvernuluinr.

nr.92/2004privindreglementareadrepturilorsalarialeiaaltordrepturiale funcionarilorpublicipentruanul2005,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.1.091din23noiembrie 2004,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.76/2005,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI, nr.324din18aprilie2005; Legeabugetuluidestatpeanul2005nr.511/2004,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.1.121din 29noiembrie2004; Legeabugetuluiasigurrilorsocialedestatpeanul2005nr.512/2004,publicatnMonitorulOficialalRomniei, ParteaI,nr.1.128din30noiembrie2004; OrdonantadeurgentaaGuvernuluinr.39/2005pentrumodificareaart.84dinLegeanr.188/1999privindStatutul funcionarilorpublici,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.430din20mai2005,aprobatprinLegea nr.228/2005,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.607din13iulie2005; Legeabugetuluidestatpeanul2006nr.379/2005,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.1.151din 19decembrie2005; Legeabugetuluiasigurrilorsocialedestatpeanul2006nr.380/2005,publicatnMonitorulOficialalRomniei, ParteaI,nr.1.150din19decembrie2005; OrdonantaGuvernuluinr.2/2006privindreglementareadrepturilorsalarialeiaaltordrepturialefuncionarilor publicipentruanul2006,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.57din20ianuarie2006,aprobatcu modificriicompletriprinLegeanr.417/2006,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.951din24 noiembrie2006; Legeanr.442/2006pentrumodificareaalin.(2)alart.15dinLegeanr.188/1999privindStatutulfuncionarilor publici,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.969din4decembrie2006. CAP.I Dispoziiigenerale ART.1 (1)Prezentalegereglementeazregimulgeneralalraporturilorjuridicedintrefunctionariipubliciistatsau administraiapublicalocal,prinautoritileadministrativeautonomeoriprinautoritileiinstituiilepubliceale administraieipublicecentraleilocale,denumitencontinuareraporturideserviciu. (2)Scopulprezenteilegilconstituieasigurarea,nconformitatecudispoziiilelegale,aunuiserviciupublicstabil, profesionist,transparent,eficientiimpartial,ninteresulcetenilor,precumialautoritiloriinstituiilorpublicedin administraiapublicacentralailocal. ART.2

(1)Funciapublicareprezintansamblulatribuiiloriresponsabilitilor,stabilitentemeiullegii,nscopulrealizrii prerogativelordeputerepublicadectreadministraiapublicacentrala,administraiapublicalocaliautoritile administrativeautonome. (2)Funcionarulpublicestepersoananumita,ncondiiilelegii,ntrofunciepublica.Persoanacareafosteliberatadin funciapublicaiseaflancorpulderezervaalfuncionarilorpubliciisipstreazcalitateadefuncionarpublic. (3)Activitiledesfuratedefunctionariipublici,careimplicaexercitareaprerogativelordeputerepublica,sunt urmtoarele: a)punereanexecutarealegiloriacelorlalteactenormative; b)elaborareaproiectelordeactenormativeiaaltorreglementrispecificeautoritiisauinstituieipublice,precumi asigurareaavizriiacestora; c)elaborareaproiectelorpoliticiloristrategiilor,aprogramelor,astudiilor,analizeloristatisticilornecesarerealizrii iimplementariipoliticilorpublice,precumiadocumentaieinecesareexecutriilegilor,nvederearealizrii competenteiautoritiisauinstituieipublice; d)consilierea,controluliauditulpublicintern; e)gestionarearesurselorumaneiaresurselorfinanciare; f)colectareacreanelorbugetare; g)reprezentareaintereselorautoritiisauinstituieipublicenraporturileacesteiacupersoanefizicesaujuridicede dreptpublicsauprivat,dinaraistrintate,nlimitacompetentelorstabilitedeconductorulautoritiisauinstituiei publice,precumireprezentareanjustiieaautoritiisauinstituieipublicencareisidesfoaractivitatea; h)realizareadeactivitinconformitatecustrategiadeinformatizareaadministraieipublice. (4)Funciilepublicesuntprevzutenanexalaprezentalege. (5)nsensulprezenteilegi,totalitateafuncionarilorpublicidincadrulautoritiloradministrativeautonomeidin cadrulautoritiloriinstituiilorpublicedinadministraiapublicacentralailocalconstituiecorpulfuncionarilor publici. ART.3 Principiilecarestaulabazaexercitriifuncieipublicesunt: a)legalitate,impartialitateiobiectivitate; b)transparenta; c)eficientaieficacitate; d)responsabilitate,nconformitatecuprevederilelegale; e)orientarectrecetean; f)stabilitatenexercitareafuncieipublice; g)subordonareierarhica. ART.4 (1)Raporturiledeserviciusenasciseexercitapebazaactuluiadministrativdenumire,emisncondiiilelegii. (2)Exercitarearaporturilordeserviciuserealizeazpeperioadanedeterminat. (3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(2),funciilepublicedeexecuietemporarvacantepeoperioadadecelpuino lunapotfiocupatepeperioadadeterminata,astfel: a)prinredistribuireafuncionarilorpublicidincorpulderezervacarendeplinesccondiiilespecificepentruocuparea funcieipublicerespective; b)prinnumirepeperioadadeterminata,princoncursncondiiilelegii,nsituaiancarencorpulderezervanuexista funcionaripublicicaresandeplineasccerinelespecificepentruafiredistribuitinconformitatecudispoziiile prevzutelalit.a).Persoananumitanacestecondiiidobndetecalitateadefuncionarpublicnumaipeaceasta perioadainubeneficiazlancetarearaportuluideserviciudedreptuldeaintrancorpulderezervaalfuncionarilor publici. ART.5 (1)Potbeneficiadestatutespecialefunctionariipublicicareisidesfoaractivitateancadrulurmtoarelorservicii publice: a)structuriledespecialitatealeParlamentuluiRomniei;

b)structuriledespecialitatealeAdministraieiPrezideniale; c)structuriledespecialitatealeConsiliuluiLegislativ; d)serviciilediplomaticeiconsulare; e)autoritateavamal; f)poliiaialtestructurialeMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative; g)alteserviciipublicestabiliteprinlege. (2)Prinstatutelespecialeprevzutelaalin.(1)sepotreglementa: a)drepturi,ndatoririiincompatibilitispecifice,alteledectceleprevzutedeprezentalege; b)funciipublicespecifice. (3)ncazulstatutelorspecialeaplicabileserviciilordiplomaticeiconsulare,precumipolitistilorialtorstructuriale MinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative,dispoziiilespecialepotreglementaprevederidenaturacelor prevzutelaalin.(2),precumicuprivirelacariera. ART.6 Prevederileprezenteileginuseaplica: a)personaluluicontractualsalariatdinaparatulpropriualautoritiloriinstituiilorpublice,caredesfoaractiviti desecretariat,administrative,protocol,gospodrire,ntreinerereparaiiidedeservire,paza,precumialtorcategorii depersonalcarenuexercitaprerogativedeputerepublica.Persoanelecareocupaacestefunciinuaucalitateade funcionarpubliciliseaplicalegislaiamuncii; b)personaluluisalariatncadrat,pebazancrederiipersonale,lacabinetuldemnitarului; c)corpuluimagistrailor; d)cadrelordidactice; e)persoanelornumitesaualesenfunciidedemnitatepublica. CAP.II Clasificareafunciilorpublice. Categoriidefuncionaripublici ART.7 (1)Funciilepubliceseclasificadupcumurmeaz: a)funciipublicegeneraleifunciipublicespecifice; b)funciipublicedinclasaI,funciipublicedinclasaaIIa,funciipublicedinclasaaIIIa; c)funciipublicedestat,funciipubliceteritorialeifunciipublicelocale. (2)Funciilepublicegeneralereprezintansamblulatribuiiloriresponsabilitilorcucaractergeneralicomun tuturorautoritiloriinstituiilorpublice,nvederearealizriicompetentelorlorgenerale. (3)Funciilepublicespecificereprezintansamblulatribuiiloriresponsabilitilorcucaracterspecificunorautoriti iinstituiipublice,stabilitenvederearealizriicompetentelorlorspecifice,saucarenecesitacompetentei responsabilitispecifice. (4)Echivalareafunciilorpublicespecificecufunciilepublicegenerale,ncondiiilelegii,sefaceprinstatutelespeciale prevzutelaart.5alin.(1)sau,lapropunereaautoritiloriinstituiilorpublice,deAgeniaNationalaaFuncionarilor Publici. ART.8 (1)Funciilepublicedestatsuntfunciilepublicestabiliteiavizate,potrivitlegii,ncadrulministerelor,organelorde specialitatealeadministraieipublicecentrale,precumincadrulautoritiloradministrativeautonome. (2)Funciilepubliceteritorialesuntfunciilepublicestabiliteiavizate,potrivitlegii,ncadrulinstituieiprefectului, serviciilorpublicedeconcentratealeministerelorialecelorlalteorganealeadministraieipublicecentraledinunitile administrativteritoriale. (3)Funciilepublicelocalesuntfunciilepublicestabiliteiavizate,potrivitlegii,ncadrulaparatuluipropriual autoritiloradministraieipublicelocaleialinstituiilorpublicesubordonateacestora. ART.9

Funciilepublicesempartn3clase,definitenraportcunivelulstudiilornecesareocupriifuncieipublice,dupcum urmeaz: a)clasaIcuprindefunciilepublicepentruacrorocuparesecerstudiiuniversitaredelicentaabsolvitecudiploma, respectivstudiisuperioaredelungdurata,absolvitecudiplomadelicentasauechivalenta; b)clasaaIIacuprindefunciilepublicepentruacrorocuparesecerstudiisuperioaredescurtadurata,absolvitecu diploma; c)clasaaIIIacuprindefunciilepublicepentruacrorocuparesecerstudiiliceale,respectivstudiimediiliceale, finalizatecudiplomadebacalaureat. ART.10 (1)Dupnivelulatribuiilortitularuluifuncieipublice,funciilepublicesempartntreicategoriidupcumurmeaz: a)funciipublicecorespunztoarecategorieiinaltilorfuncionaripublici; b)funciipublicecorespunztoarecategorieifuncionarilorpublicideconducere; c)funciipublicecorespunztoarecategorieifuncionarilorpublicideexecuie. (2)FunctionariipublicinumiinfunciilepublicedinclaseleaIIaiaIIIapotocupanumaifunciipublicedeexecuie. ART.11 (1)Functionariipublicisuntdebutantisaudefinitivi. (2)Potfinumitefuncionaripublicidebutantipersoanelecareaupromovatconcursulpentruocupareauneifuncii publicedegradprofesionaldebutant. (3)Potfinumiifuncionaripublicidefinitivi: a)functionariipublicidebutanticareauefectuatperioadadestagiuprevzutdelegeiauobinutrezultat corespunztorlaevaluare; b)persoanelecareintrancorpulfuncionarilorpubliciprinconcursicareauvechimeanspecialitateastudiilor necesareocupriifuncieipublicedeminimum12luni,8lunii,respectiv,6luni,nfunciedenivelulstudiilorabsolvite. ART.12 Categoriainaltilorfuncionaripublicicuprindepersoanelecaresuntnumitenunadintreurmtoarelefunciipublice: a)secretargeneralalGuvernuluiisecretargeneraladjunctalGuvernului; b)secretargeneraldinministereialteorganedespecialitatealeadministraieipublicecentrale; c)prefect; d)secretargeneraladjunctdinministereialteorganedespecialitatealeadministraieipublicecentrale; e)subprefect; f)inspectorguvernamental. ART.13 (1)Categoriafuncionarilorpublicideconducerecuprindepersoanelenumitenunadintreurmtoarelefunciipublice: a)directorgeneralidirectorgeneraladjunctdinaparatulautoritiloradministrativeautonome,alministerelorial celorlalteorganedespecialitatealeadministraieipublicecentrale,precuminfunciilepublicespecificeasimilate acestora; b)directoridirectoradjunctdinaparatulautoritiloradministrativeautonome,alministerelorialcelorlalteorgane despecialitatealeadministraieipublicecentrale,precuminfunciilepublicespecificeasimilateacestora; c)secretaralunitiiadministrativteritoriale; d)directorexecutividirectorexecutivadjunctaiserviciilorpublicedeconcentratealeministerelorialecelorlalte organedespecialitatealeadministraieipublicecentraledinunitileadministrativteritoriale,ncadrulinstituiei prefectului,ncadrulaparatuluipropriualautoritiloradministraieipublicelocaleialinstituiilorpublicesubordonate acestora,precuminfunciilepublicespecificeasimilateacestora; e)efserviciu,precuminfunciilepublicespecificeasimilateacesteia; f)efbirou,precuminfunciilepublicespecificeasimilateacesteia. (2)ncadrulautoritiloradministrativeautonomepotfistabiliteifunciilepubliceprevzutelaalin.(1)lit.e)if), precumialtefunciipubliceprevzutenreglementrilespecifice. (3)Funciilepubliceprevzutelaalin.(1)lit.a)sepotstabiliincadrulautoritiloriinstituiilorpublicedin administraiapublicalocalcareauunnumrdeminimum150deposturi.

ART.14 (1)SuntfuncionaripublicideexecuiedinclasaIpersoanelenumitenurmtoarelefunciipublicegenerale:consilier, consilierjuridic,auditor,expert,inspector,precuminfunciilepublicespecificeasimilateacestora. (2)SuntfuncionaripublicideexecuiedinclasaaIIapersoanelenumitenfunciapublicageneraldereferentde specialitate,precuminfunciilepublicespecificeasimilateacesteia. (3)SuntfuncionaripublicideexecuiedinclasaaIIIapersoanelenumitenfunciapublicageneraldereferent, precuminfunciilepublicespecificeasimilateacesteia. ART.15 Funciilepublicedeexecuiesuntstructuratepegradeprofesionale,dupcumurmeaz: a)superior,canivelmaxim; b)principal; c)asistent; d)debutant. CAP.III Categoriainaltilorfuncionaripublici ART.16 (1)Inaltiifuncionaripublicirealizeazmanagementuldenivelsuperiornadministraiapublicacentralain autoritileadministrativeautonome. (2)Pentruaocupaofunciepublicacorespunztoarecategorieiinaltilorfuncionaripublicipersoanatrebuiesa ndeplineasccumulativurmtoarelecondiii: a)celeprevzutelaart.54; b)studiiuniversitaredelicentaabsolvitecudiploma,respectivstudiisuperioaredelungdurata,absolvitecudiploma delicentasauechivalenta; c)celpuin5anivechimenspecialitateastudiilornecesareexercitriifuncieipublice; d)aabsolvitprogrameledeformarespecializatpentruocupareauneifunciipublicecorespunztoarecategoriei inaltilorfuncionaripublicioriaexercitatunmandatcompletdeparlamentar; e)apromovatconcursulnaionalpentruintrareancategoriainaltilorfuncionaripublici. (3)Pentruocupareafunciilorpubliceprevzutelaart.12lit.a),b)id)sepotstabilicondiiispecificesauproceduri specifice,ncondiiilelegii. ART.17 Programeledeformarespecializatpentruocupareauneifunciipublicecorespunztoarecategorieiinaltilor funcionaripubliciseorganizeazncondiiilelegii. ART.18 (1)Intrareancategoriainaltilorfuncionaripublicisefaceprinconcursnaional.Recrutareasefacedectreocomisie permanenta,independenta,formatdin7membri,numiiprindecizieaprimuluiministru.Membriicomisieiau mandatefixede10aniijumtateisuntnumiiprinrotaie. (2)Persoanelecareaupromovatconcursulnaionalprevzutlaalin.(1)potfinumitenfunciilepublice corespunztoarecategorieiinaltilorfuncionaripublici. (3)Structura,criteriilededesemnareamembrilor,atribuiileimoduldeorganizareifuncionarealecomisiei prevzutelaalin.(1)sestabilescprinhotrreaGuvernului,lapropunereaAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici. ART.19 (1)Numirea,modificarea,suspendarea,ncetarearaporturilordeserviciu,precumisancionareadisciplinarainaltilor funcionaripublicisefac,ncondiiilelegii,dectre: a)Guvern,pentrufunciilepubliceprevzutelaart.12lit.a),c)ie); b)primulministru,pentrufunciilepubliceprevzutelaart.12lit.b),d)if). (2)Numireantrofunciepublicaprevzutlaart.12lit.a),b)id)sefacedintrepersoanelecarendeplinesccondiiile prevzutelaart.16alin.(2)i(3).

(3)Laeliberareadinfunciapublica,inaltiifuncionaripubliciaudreptullacompensaiimateriale,stabilitepotrivitlegii privindsistemulunitardesalarizareafuncionarilorpublici. ART.20 (1)Evaluareaperformantelorprofesionaleindividualealeinaltilorfuncionaripublicisefaceanual,ncondiiilelegii. (2)Evaluareageneralainaltilorfuncionaripublicisefaceodatala2ani,nscopulconfirmriicunotinelor profesionale,aptitudiniloriabilitilornecesareexercitriifuncieipublice. (3)Inaltiifuncionaripubliciauobligaiadeaurmaanualcursurideperfecionareprofesional,ncondiiilelegii. (4)Evaluareaanualaprevzutlaalin.(1)ievaluareageneralprevzutlaalin.(2)sefacdectreocomisiede evaluare,aicareimembrisuntnumiiprindecizieaprimuluiministru,lapropunereaministruluiinternelorireformei administrative. CAP.IV Managementulfunciilorpubliceialfuncionarilorpublici SECIUNEA1 AgeniaNationalaaFuncionarilorPublici ART.21 (1)Pentrucreareaidezvoltareaunuicorpdefuncionaripubliciprofesionist,stabiliimpartialsenfiineaz,n subordineaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative,AgeniaNationalaaFuncionarilorPublici,organde specialitatealadministraieipublicecentrale,cupersonalitatejuridic. (2)AgeniaNationalaaFuncionarilorPubliciestecondusdeunpreedinte,curangdesecretardestat,numitde ctreprimulministru,lapropunereaministruluiinternelorireformeiadministrative.nexercitareaatribuiilorcarei revin,preedinteleAgenieiNaionaleaFuncionarilorPubliciemiteordinecucaracternormativiindividual. (3)AgeniaNationalaaFuncionarilorPubliciestefinanatdelabugetuldestat. ART.22 (1)AgeniaNationalaaFuncionarilorPubliciareurmtoareleatribuii: a)elaboreazpoliticileistrategiileprivindmanagementulfuncieipubliceialfuncionarilorpublici; b)elaboreaziavizeazproiectedeactenormativeprivindfunciapublicaifunctionariipublici; c)monitorizeazicontroleazmoduldeaplicarealegislaieiprivindfunciapublicaifunctionariipublicincadrul autoritiloriinstituiilorpublice; d)elaboreazreglementricomune,aplicabiletuturorautoritiloriinstituiilorpublice,privindfunciilepublice, precumiinstruciuniprivindaplicareaunitaralegislaieindomeniulfuncieipubliceialfuncionarilorpublici; e)elaboreazproiectullegiiprivindstabilireasistemuluiunitardesalarizarepentrufunctionariipublici; f)stabiletecriteriilepentruevaluareaactivitiifuncionarilorpublici; g)centralizeazpropuneriledeinstruireafuncionarilorpublici,stabilitecaurmareaevaluriiperformantelor profesionaleindividualealefuncionarilorpublici; h)colaboreazcuInstitutulNaionaldeAdministraielastabilireatematiciispecificeprogramelordeformare specializatnadministraiapublicaideperfecionareafuncionarilorpublici; i)ntocmeteiadministreazbazadedatecuprinzndevidentafunciilorpubliceiafuncionarilorpublici; j)aprobacondiiiledeparticipareiproceduradeorganizarearecrutariiipromovriipentrufunciilepublicepentru careorganizeazconcurs,avizeazimonitorizeazrecrutareaipromovareapentrucelelaltefunciipublice,n condiiileprezenteilegi; k)realizeazredistribuireafuncionarilorpublicicroraleauncetatraporturiledeserviciudinmotiveneimputabile lor; l)acordaasistentadespecialitateicoordoneazmetodologiccompartimentelederesurseumanedincadrul autoritiloriinstituiiloradministraieipublicecentraleilocale; m)participalanegocieriledintreorganizaiilesindicalereprezentativealefuncionarilorpubliciiMinisterulInternelor iReformeiAdministrative; n)colaboreazcuorganismeicuorganizaiiinternaionaledindomeniulsaudeactivitate;

o)elaboreazanual,cuconsultareaautoritiloriinstituiilorpublice,Planuldeocupareafunciilorpublice,pecarel supunespreaprobareGuvernului; p)ntocmeteraportulanualcuprivirelamanagementulfunciilorpubliceialfuncionarilorpublici,pecarelprezint Guvernului; q)constatacontraveniiiaplicasanciuni,ncondiiilelegii. (2)AgeniaNationalaaFuncionarilorPublicindeplineteoricealteatribuiistabiliteprinlege. (3)AgeniaNationalaaFuncionarilorPubliciarelegitimareprocesualaactivaipoatesesizainstantadecontencios administrativcompetentacuprivirela: a)acteleprincareautoritilesauinstituiilepubliceincalcalegislaiareferitoarelafunciapublicaifunctionarii publici,constatatecaurmareaactivitiipropriidecontrol; b)refuzulautoritiloriinstituiilorpublicedeaaplicaprevederilelegalendomeniulfuncieipubliceial funcionarilorpublici. (4)Actulatacatpotrivitalin.(3)estesuspendatdedrept. (5)PreedinteleAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublicipoatesesizaiprefectulnlegaturacuacteleilegaleemise deautoritilesauinstituiilepublicelocale. ART.23 (1)Planuldeocupareafunciilorpublicestabilete: a)numrulmaximalfunciilorpublicerezervatepromovriifuncionarilorpublici; b)numrulmaximalfunciilorpublicecarevorfirezervatenscopulpromovriirapide; c)numrulmaximalfunciilorpublicecarevorfiocupateprinrecrutare; d)numrulmaximalfunciilorpublicecarevorfinfiinate; e)numrulmaximalfunciilorpublicecarevorfisupusereorganizrii; f)numrulmaximdefunciipublicepefiecareclasa,categorieipegradeprofesionale; g)numrulmaximalfunciilorpublicedeconducereialfunciilorpublicecorespunztoarecategorieiinaltilor funcionaripublici. (2)Planuldeocupareafunciilorpubliceseelaboreazanual,cuconsultareasindicatelorreprezentativeale funcionarilorpublici,astfel: a)dectreAgeniaNationalaaFuncionarilorPublici,pebazapropunerilorordonatorilorprincipalidecredite,pentru autoritileiinstituiilepublicedinadministraiapublicacentrala; b)dectreprimarsau,dupcaz,dectrepreedinteleconsiliuluijudeean,prinaparatuldespecialitate,pentru autoritileiinstituiilepublicedinadministraiapublicalocal. (3)Planuldeocupareafunciilorpublicesentocmetecentralizat,pefiecareordonatorprincipaldecrediteipe fiecareinstituiedinsubordineaacesteiasaufinanatprinbugetulsau. (4)nsituaiaprevzutlaalin.(2)lit.a),planuldeocupareafunciilorpubliceseaprobaprinhotrreaGuvernului.n situaiaprevzutlaalin.(2)lit.b),planuldeocupareafunciilorpubliceseaprobaprinhotrreaconsiliuluilocal, respectivaconsiliuluijudeean. (5)Pentruautoritileiinstituiilepublicedinadministraiapublicalocal,proiectulplanuluideocupareafunciilor publicesetransmiteAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublicicu45dezilenaintededataaprobrii.nsituaiancare AgeniaNationalaaFuncionarilorPubliciconstataneregularitinstructuraacestuia,autoritilesauinstituiilepublice auobligaiadeamodificaproiectulplanuluideocupareafunciilorpublice,pebazaobservaiilorAgenieiNaionalea FuncionarilorPublici,nconformitatecuprevederilelegale. ART.24 Gestiuneacurentaaresurselorumaneiafunciilorpubliceesteorganizatirealizat,ncadrulfiecreiautoritii instituiipublice,dectreuncompartimentspecializat,carecolaboreazdirectcuAgeniaNationalaaFuncionarilor Publici. SECIUNEAa2a Evidentafunciilorpubliceiafuncionarilorpublici ART.25

(1)AgeniaNationalaaFuncionarilorPubliciadministreazevidentanationalaafunciilorpubliceiafuncionarilor publici,pebazadatelortransmisedeautoritileiinstituiilepublice. (2)Evidentafunciilorpubliceiafuncionarilorpublicisetinencadrulfiecreiautoritisauinstituiipublice,potrivit formatuluistabilitdectreAgeniaNationalaaFuncionarilorPublici.Autoritileiinstituiilepubliceauobligaiadea transmiteAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublicitoateinformaiilecuprinsenevidentafunciilorpubliceia funcionarilorpublicidincadrulacestora. (3)nscopulasigurriigestionriieficientearesurselorumane,precumipentruurmrireacariereifuncionarului public,autoritileiinstituiilepublicentocmescdosarulprofesionalpentrufiecarefuncionarpublic. (4)Formatulstandardalevidenteifunciilorpubliceiafuncionarilorpublici,precumiconinutuldosarului profesionalsestabilescprinhotrreaGuvernului,lapropunereaAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici. ART.26 (1)Autoritileiinstituiilepublicerspunddentocmireaiactualizareadosarelorprofesionalealefuncionarilor publiciiasigurapstrareaacestorancondiiidesiguranta. (2)ncazuriledetransfersaudencetarearaporturilordeserviciu,autoritateasauinstituiapublicapstreazocopie adosaruluiprofesionalinmneazoriginalulfuncionaruluipublic,pebazadesemnatura. (3)AutoritileiinstituiilepubliceauobligaiadeacomunicaAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici,ntermende 10zilelucrtoare,oricemodificareintervenitansituaiafuncionarilorpublici. (4)Persoanelecareauaccesladatelecuprinsenevidentanationalaafunciilorpubliceiafuncionarilorpublici, precumiladosarulprofesionalalfuncionaruluipublicauobligaiadeapstraconfidenialitateadatelorcucaracter personal,ncondiiilelegii. (5)Lasolicitareafuncionaruluipublic,autoritateasauinstituiapublicaesteobligatsaeliberezeundocumentcaresa atesteactivitateadesfasuratadeacesta,vechimeanmunca,nspecialitateinfunciapublica. CAP.V Drepturiindatoriri SECIUNEA1 Drepturilefuncionarilorpublici ART.27 (1)Dreptullaopiniealfuncionarilorpubliciestegarantat. (2)Esteinterzisoricediscriminarentrefunctionariipublicipecriteriipolitice,deapartenenasindicala,convingeri religioase,etnice,desex,orientaresexual,starematerial,originesocialsaudeoricealtaasemeneanatura. ART.28 Funcionarulpublicaredreptuldeafiinformatcuprivireladeciziilecareseiaunaplicareaprezentuluistatuticarel vizeaznmoddirect. ART.29 (1)Dreptuldeasocieresindicalaestegarantatfuncionarilorpublici. (2)Functionariipublicipot,nmodliber,sanfiinezeorganizaiisindicale,saaderelaeleisaexerciteoricemandatn cadrulacestora. (3)nsituaiancareinaltiifuncionaripublicisaufunctionariipublicideconduceresuntaleinorganeledeconducere aleorganizaiilorsindicale,acetiaauobligaiacantermende15ziledelaalegereanorganeledeconducereale organizaiilorsindicalesaoptezepentruunadintreceledouafuncii.ncazulncarefuncionarulpublicopteazpentru desfurareaactivitiinfunciadeconducerenorganizaiilesindicale,raporturiledeserviciualeacestuiasesuspenda peoperioadaegalacuceaamandatuluinfunciadeconduceredinorganizaiasindicala. (4)Functionariipublicisepotasocianorganizaiiprofesionalesaunalteorganizaiiavndcascopprotejarea intereselorprofesionale. ART.30 (1)Funcionarilorpublicileesterecunoscutdreptullagreva,ncondiiilelegii. (2)Functionariipublicicareseaflangrevanubeneficiazdesalariuialtedrepturisalarialepeduratagrevei.

ART.31 (1)Pentruactivitateadesfasurata,functionariipubliciaudreptullaunsalariucompusdin: a)salariuldebaza; b)sporulpentruvechimenmunca; c)suplimentulpostului;*) d)suplimentulcorespunztortrepteidesalarizare.*) *)nperioada20042006,prevederilereferitoarelasuplimentulpostuluiisuplimentulcorespunztortrepteide salarizareaufostsuspendateprinOrdonantadeurgentaaGuvernuluinr.92/2004privindreglementareadrepturilor salarialeiaaltordrepturialefuncionarilorpublicipentruanul2005,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr. 76/2005,iprinOrdonantaGuvernuluinr.2/2006privindreglementareadrepturilorsalarialeiaaltordrepturiale funcionarilorpublicipentruanul2006,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.417/2006. (2)Functionariipublicibeneficiazdeprimeialtedrepturisalariale,ncondiiilelegii. (3)Salarizareafuncionarilorpublicisefacenconformitatecuprevederilelegiiprivindstabilireasistemuluiunitarde salarizarepentrufunctionariipublici. ART.32 Functionariipublicicare,potrivitlegii,suntobligaisapoarteuniformantimpulserviciuluioprimescgratuit. ART.33 (1)Duratanormalatimpuluidelucrupentrufunctionariipublicieste,deregula,de8orepeziide40deorepe saptamana. (2)Pentruorelelucratedindispoziiaconducatoruluiautoritiisauinstituieipublicepesteduratanormalatimpului delucrusaunzileledesarbatorilegaleorideclaratezilenelucrtoarefunctionariipublicideexecuieaudreptulla recuperaresaulaplatamajoratcuunsporde100%dinsalariuldebaza.Numrulorelorpltitecusporulde100%nu poatedepi360ntrunan.*) *)Panaladatade31decembrie2005,prevederilereferitoarelaacordareaorelorsuplimentareaufostsuspendateprin OrdonantadeurgentaaGuvernuluinr.92/2004privindreglementareadrepturilorsalarialeiaaltordrepturiale funcionarilorpublicipentruanul2005,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.76/2005. ART.34 (1)Functionariipublicipotfialeisaunumiintrofunciededemnitatepublica,ncondiiilelegii. (2)Inaltiifuncionaripubliciifunctionariipublicideconducerepotfinumiinfunciidedemnitatepublicanumai dupncetarea,ncondiiilelegii,araporturilordeserviciu. (3)Inaltiifuncionaripubliciifunctionariipublicideconducerepotcandidapentrufunciidedemnitatepublicanumai dupncetarea,ncondiiilelegii,araporturilordeserviciu. ART.35 (1)Functionariipubliciaudreptul,ncondiiilelegii,laconcediudeodihna,laconcediimedicaleilaalteconcedii. (2)Funcionarulpublicaredreptul,pelngindemnizaiadeconcediu,laoprimaegalacusalariuldebazadinluna anterioarplecriinconcediu,careseimpoziteazseparat.**) **)Panaladatade31decembrie2006,prevederilereferitoarelaacordareaprimelorcuocaziaplecriinconcediulde odihnaaufostsuspendatesuccesivprinlegilebugetareanuale,precumiprinactelenormativeanualedesalarizarea funcionarilorpublici. ART.36 nperioadaconcediilordeboala,aconcediilordematernitateiacelorpentrucretereaingrijireacopiilor, raporturiledeserviciunupotincetainupotfimodificatedectdininitiativafuncionaruluipublicncauza. ART.37 Autoritileiinstituiilepubliceauobligaiasaasigurefuncionarilorpublicicondiiinormaledemuncaiigiena,de naturasaleocroteascasntateaiintegritateafizicaipsihic. ART.38

Functionariipublicibeneficiazdeasistentamedical,protezeimedicamente,ncondiiilelegii. ART.39 Functionariipublicibeneficiazdepensii,precumidecelelaltedrepturideasigurrisocialedestat,potrivitlegii. ART.40 (1)ncazdedecesalfuncionaruluipublic,membriifamiliei,careau,potrivitlegii,dreptullapensiedeurma,primesc peoperioadade3luniechivalentulsalariuluidebazadinultimalunadeactivitateafuncionaruluipublicdecedat. (2)ncazulncaredeciziapentrupensiadeurmanuafostemisdinvinaautoritiisauainstituieipublicentermen de3lunideladatadecesului,aceastavaachitncontinuaredrepturileprevzutelaalin.(1)panalaemitereadeciziei pentrupensiadeurma. ART.41 (1)Functionariipublicibeneficiaznexercitareaatribuiilorlordeprotecialegii. (2)Autoritateasauinstituiapublicaesteobligatsaasigureproteciafuncionaruluipublicimpotrivaamenintarilor, violentelor,faptelordeultrajcroralearputeafivictimanexercitareafuncieipublicesaunlegaturacuaceasta. Pentrugarantareaacestuidrept,autoritateasauinstituiapublicavasolicitasprijinulorganelorabilitate,potrivitlegii. (3)Msurilespecialedeproteciepentrufunctionariipublicicuatribuiidecontroliinspecie,executaresilita creanelorbugetare,precumipentrualtecategoriidefuncionaripublicicaredesfoaractiviticugradridicatde riscprofesionalsestabilescprinactenormative,lapropunereaAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublicisaudectre autoritiiinstituiipublice,cuavizulAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici. ART.42 Autoritateasauinstituiapublicaesteobligatsaldespgubeascpefuncionarulpublicnsituaiancareacestaa suferit,dinculpaautoritiisauinstituieipublice,unprejudiciumaterialntimpulndepliniriiatribuiilordeserviciu. SECIUNEAa2a ndatoririlefuncionarilorpublici ART.43 (1)Functionariipubliciauobligaiasaisindeplineasccuprofesionalism,impartialitateinconformitateculegea ndatoririledeserviciuisaseabindelaoricefaptacarearputeaaduceprejudiciipersoanelorfizicesaujuridiceori prestigiuluicorpuluifuncionarilorpublici. (2)Functionariipublicideconduceresuntobligaisasprijinepropunerileiinitiativelemotivatealepersonaluluidin subordine,nvedereambuntiriiactivitiiautoritiisauinstituieipublicencareisidesfoaractivitatea,precum iacalitiiserviciilorpubliceoferitecetenilor. (3)Functionariipubliciaundatorireadearespectanormeledeconduitaprofesionalicivicprevzutedelege. ART.44 (1)Funcionarilorpublicileesteinterzissaocupefunciideconducerenstructurilesauorganeledeconducere,alese saunumite,alepartidelorpolitice,definiteconformstatutuluiacestora,aleorganizaiilorcroraleesteaplicabilacelai regimjuridiccaipartidelorpoliticesaualefundaiilororiasociaiilorcarefuncioneazpelngpartidelepolitice. (2)Inaltilorfuncionaripublicileesteinterzissafacpartedinpartidepolitice,organizaiicroraleesteaplicabilacelai regimjuridiccaipartidelorpoliticesaudinfundaiileoriasociaiilecarefuncioneazpelngpartidelepolitice. (3)Functionariipubliciauobligaiaca,nexercitareaatribuiilorcelerevin,saseabindelaexprimareasau manifestareapublicaaconvingeriloripreferintelorlorpolitice,sanufavorizezevreunpartidpoliticsauvreo organizaiecreiaiesteaplicabilacelairegimjuridiccaipartidelorpolitice. ART.45 (1)Functionariipublicirspund,potrivitlegii,dendeplinireaatribuiilorcelerevindinfunciapublicapecareodein, precumiaatribuiilorcelesuntdelegate. (2)Funcionarulpublicesteobligatsaseconformezedispoziiilorprimitedelasuperioriiierarhici. (3)Funcionarulpublicaredreptulsarefuze,nscrisimotivat,ndeplinireadispoziiilorprimitedelasuperiorul ierarhic,dacleconsiderailegale.Daccelcareaemisdispoziiaoformuleaznscris,funcionarulpublicesteobligat

saoexecute,cuexcepiacazuluincareaceastaestevaditilegala.Funcionarulpublicarendatorireasaaducla cunostintasuperioruluiierarhicalpersoaneicareaemisdispoziiaastfeldesituaii. ART.46 Functionariipubliciauobligaiasapstrezesecretuldestat,secretuldeserviciu,precumiconfidenialitatean legaturacufaptele,informaiilesaudocumenteledecareiaucunostintanexercitareafuncieipublice,ncondiiilelegii, cuexcepiainformaiilordeinterespublic. ART.47 (1)Funcionarilorpublicileesteinterzissasolicitesausaaccepte,directsauindirect,pentrueisaupentrualii,n considerareafuncieilorpublice,darurisaualteavantaje. (2)Lanumireantrofunciepublica,precumilancetarearaportuluideserviciu,functionariipublicisuntobligaisa prezinte,ncondiiilelegii,conducatoruluiautoritiisauinstituieipublicedeclaraiadeavere.Declaraiadeaverese actualizeazanual,potrivitlegii. ART.48 (1)Functionariipubliciauobligaiadearezolva,ntermenelestabilitedectresuperioriiierarhici,lucrrilerepartizate. (2)Funcionarilorpublicileesteinterzissaprimeascdirectcereriacrorrezolvareintrancompetentalorsausa discutedirectcupetentii,cuexcepiacelorcroralesuntstabiliteasemeneaatribuii,precumisaintervinpentru soluionareaacestorcereri. ART.49 Functionariipubliciauobligaiasarespectentocmairegimuljuridicalconflictuluideintereseialincompatibilitilor, stabilitepotrivitlegii. SECIUNEAa3a Perfecionareaprofesionalafuncionarilorpublici ART.50 Functionariipubliciaudreptuliobligaiadeaimbuntinmodcontinuuabilitatileipregtireaprofesional. ART.51 (1)Autoritileiinstituiilepubliceauobligaiasaprevadnbugetulanualpropriusumelenecesarepentru acoperireacheltuielilordeperfecionareprofesionalafuncionarilorpubliciorganizatlainitiativaorininteresul autoritiisauinstituieipublice. (2)Peperioadancarefunctionariipubliciurmeazformedeperfecionareprofesional,beneficiazdedrepturile salarialecuvenite,nsituaiancareacesteasunt: a)organizatelainitiativaorininteresulautoritiisauinstituieipublice; b)urmatelainitiativafuncionaruluipublic,cuacordulconducatoruluiautoritiisauinstituieipublice. (3)Functionariipublicicareurmeazformedeperfecionareprofesional,acrordurataestemaimarede90dezile ntrunancalendaristic,organizatenarasaunstrintate,finanatedinbugetuldestatsaubugetullocal,suntobligai saseangajezenscriscavorlucranadministraiapublicantre2i5anidelaterminareaprogramelor,proporionalcu numrulzilelordeperfecionareprofesional,dacpentruprogramulrespectivnuesteprevzutoaltaperioada. (4)Functionariipublicicareauurmatformedeperfecionareprofesional,ncondiiilealin.(3),alecrorraporturide serviciunceteaz,potrivitdispoziiilorart.97lit.b),d)ie),aleart.98alin.(1)lit.f)ig)saualeart.99alin.(1)lit.d), naintedemplinireatermenuluiprevzutsuntobligaisarestituiecontravaloareacheltuielilorefectuatepentru perfecionare,precumi,dupcaz,drepturilesalarialeprimitepeperioadaperfecionrii,calculatencondiiilelegii proporionalcuperioadarmaspanalamplinireatermenului. (5)Prevederilealin.(4)nuseaplicancazulncarefuncionarulpublicnumaideinefunciapublicadinmotive neimputabileacestuia. (6)ncazulncarepersoanelecareauurmatoformadeperfecionare,darnuauabsolvitodinvinalor,suntobligate sarestituieinstituieisauautoritiipublicecontravaloareacheltuielilorefectuatepentruperfecionare,precumi drepturilesalarialeprimitenperioadaperfecionrii,calculatencondiiilelegii,dacacesteaaufostsuportatede autoritateasauinstituiapublica. ART.52

Nuconstituieformedeperfecionareprofesionalinupotfifinanatedinbugetuldestatsaudinbugetullocalstudiile universitaresaustudiilededoctorat. ART.53 AutoritileiinstituiilepubliceauobligaiasacomuniceanualAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici,ncondiiile legii,planuldeperfecionareprofesionalafuncionarilorpublici,precumifondurileprevzutenbugetulanual propriupentruacoperireacheltuielilordeperfecionareprofesionalafuncionarilorpublici,organizatelainitiativaori ninteresulautoritiisauinstituieipublice. CAP.VI Carierafuncionarilorpublici SECIUNEA1 Recrutareafuncionarilorpublici ART.54 Poateocupaofunciepublicapersoanacarendeplineteurmtoarelecondiii: a)areceteniaromanaidomiciliulnRomnia; b)cunoatelimbaromana,scrisivorbit; c)arevarstademinimum18animplinii; d)arecapacitatedeplinadeexerciiu; e)areostaredesntatecorespunztoarefuncieipublicepentrucarecandideaz,atestatapebazadeexamen medicaldespecialitate; f)ndeplinetecondiiiledestudiiprevzutedelegepentrufunciapublica; g)ndeplinetecondiiilespecificepentruocupareafuncieipublice; h)nuafostcondamnatapentrusvrireauneiinfraciunicontraumanitii,contrastatuluisaucontraautoritii,de serviciusaunlegaturacuserviciul,careimpiedicanfptuireajustiiei,defalsoriaunorfaptedecorupiesauaunei infraciunisvritecuintenie,carearfaceoincompatibilcuexercitareafuncieipublice,cuexcepiasituaieincare aintervenitreabilitarea; i)nuafostdestituitadintrofunciepublicasaunuiancetatcontractulindividualdemuncapentrumotive disciplinarenultimii7ani; j)nuadesfuratactivitatedepoliiepolitica,astfelcumestedefinitprinlege. ART.55 Ocupareafunciilorpublicevacanteiafunciilorpublicetemporarvacantesepoatefacenumaincondiiileprezentei legi. ART.56 Ocupareafunciilorpublicesefaceprin: a)promovare; b)transfer; c)redistribuire; d)recrutare; e)altemodalitiprevzuteexpresdeprezentalege. ART.57 (1)Recrutareanvedereaintrriincorpulfuncionarilorpublicisefaceprinconcurs,nlimitafunciilorpublicevacante rezervatenacestscopprinplanuldeocupareafunciilorpublice. (2)Condiiiledeparticipareiproceduradeorganizareaconcursuluisestabilescpotrivitlegii. (3)Concursularelabazaprincipiilecompetitieideschise,transparenei,meritelorprofesionaleicompetentei,precum icelalegalitiiaccesuluilafunciilepublicepentrufiecareceteancarendeplinetecondiiilelegale. (4)AnunulprivindconcursulsepublicanMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIIIa,intruncotidiandelarga circulaie,cucelpuin30dezilenaintededatadesfurriiconcursului.nmodexcepional,termenulde30dezile

poatefiredus,ncondiiilelegii,pentruconcursulorganizatnvedereaocupriifunciilorpublicedeexecuietemporar vacante. (5)Condiiileminimedevechimenspecialitateastudiilornecesareparticipriilaconcursulderecrutareorganizat pentruocupareafunciilorpublicedeexecuiesestabilescastfel: a)unannspecialitateastudiilornecesareexercitriifuncieipublice,pentruocupareafunciilorpublicedeexecuiede gradprofesionalasistentdinclasaI,8lunipentruocupareafunciilorpublicedeexecuiedegradprofesionalasistent dinclasaaIIasau6lunipentruocupareafunciilorpublicedeexecuiedegradprofesionalasistentdinclasaaIIIa; b)5aninspecialitateastudiilornecesareexercitriifuncieipublice,pentruocupareafunciilorpublicedeexecuiede gradprofesionalprincipal; c)9aninspecialitateastudiilornecesareexercitriifuncieipublice,pentruocupareafunciilorpublicedeexecuiede gradprofesionalsuperior. (6)Condiiileminimedevechimenspecialitateastudiilornecesareparticipriilaconcursulderecrutareorganizat pentruocupareafunciilorpublicedeconduceresestabilescastfel: a)2aninspecialitateastudiilornecesareexercitriifuncieipublice,pentruocupareafunciilorpublicedeconducere de:efbirou,efserviciuisecretaralcomunei,precumiafunciilorpublicespecificeasimilateacestora; b)5aninspecialitateastudiilornecesareexercitriifuncieipublice,pentruocupareafunciilorpublicedeconducere, alteledectceleprevzutelalit.a). (7)Pentruparticiparealaconcursulderecrutareorganizatpentruocupareafunciilorpublicedeconducere,candidaii trebuiesafiabsolvitstudiidemasteratsaupostuniversitarendomeniuladministraieipublice,managementorin specialitateastudiilornecesareexercitriifuncieipublice. ART.58 (1)Concursulderecrutarepentrufunciilepublicevacantedinautoritileiinstituiilepublicecentraleesteorganizat, ncondiiilelegii,astfel: a)dectrecomisiaprevzutlaart.18alin.(1)pentruinaltiifuncionaripublici.Secretariatultehnicalcomisieise asiguradeAgeniaNationalaaFuncionarilorPublici; b)dectreAgeniaNationalaaFuncionarilorPublici,pentruocupareafunciilorpublicedeconduceregeneralei specifice; c)dectreautoritiiinstituiipublice,cuavizulAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici,pentruocupareafunciilor publicedeexecuiegeneraleispecifice. (2)Concursulderecrutarepentrufunciilepublicevacantedinautoritileiinstituiilepublicedinadministraia publicalocalesteorganizat,ncondiiilelegii,astfel: a)dectreAgeniaNationalaaFuncionarilorPublici,pentrufunciilepublicedeconduceredinurmtoareledomenii: proteciacopilului,evidentainformatizataapersoanei,auditpublicintern,financiarcontabilitate,urbanismi arhitectura,resurseumane,integrareeuropean,pentrusecretariiunitiloradministrativteritoriale,precumipentru funciilepublicedeexecuiedindomeniulaudituluipublicintern; b)dectreautoritiiinstituiipublice,pentruocupareafunciilorpublicevacante,alteledectceleprevzutelalit. a). (3)nsituaiaprevzutlaalin.(2)lit.b),autoritileiinstituiilepublicedinadministraiapublicalocalauobligaia deainformaAgeniaNationalaaFuncionarilorPublicinaintecu10zilededemarareaproceduriideorganizarei desfurareaconcursurilor.nsituaiancareAgeniaNationalaaFuncionarilorPubliciconstatacanusuntndeplinite condiiilelegaleprivindorganizareaidesfurareaconcursurilordispuneamnareasaususpendareaorganizriii desfurriiconcursului. (4)AgeniaNationalaaFuncionarilorPublicipoatedelegaautoritilorsauinstituiilorpublice,ncondiiilelegii, competentadeaorganizaconcursuriderecrutarepentruocupareafunciilorpublicedeconduceregeneraleispecifice. ART.59 Concursulpentruadmiterealaprogrameleorganizatencondiiilelegiipentruobinereastatutuluidemanagerpublic seorganizeazisegestioneazdeinstituiileabilitatepotrivitlegiisaorganizezeastfeldeprograme,cuavizulAgeniei NaionaleaFuncionarilorPublici. SECIUNEAa2a

Perioadadestagiu ART.60 (1)Perioadadestagiuarecaobiectverificareaaptitudinilorprofesionalenndeplinireaatribuiiloriresponsabilitilor uneifunciipublice,formareapracticaafuncionarilorpublicidebutanti,precumicunoatereadectreacetiaa specificuluiadministraieipubliceiaexigeneloracesteia. (2)Durataperioadeidestagiuestede12lunipentrufunctionariipublicideexecuiedinclasaI,8lunipentruceidin clasaaIIai6lunipentruceidinclasaaIIIa. ART.61 (1)Laterminareaperioadeidestagiu,pebazarezultatuluievaluriirealizate,funcionarulpublicdebutantvafi: a)numitfuncionarpublicdeexecuiedefinitivnclasacorespunztoarestudiilorabsolvite,nfunciilepublice prevzutelaart.14,ngradulprofesionalasistent; b)eliberatdinfunciapublica,ncazulncareaobinutlaevaluareaactivitiicalificativul"necorespunztor". (2)ncazulprevzutlaalin.(1)lit.b)perioadadestagiunuconstituievechimenecesarpentruocupareauneifuncii publice. SECIUNEAa3a Numireafuncionarilorpublici ART.62 (1)Numireanfunciilepublicedincategoriainaltilorfuncionaripublicisefacenconformitatecudispoziiileart.19 alin.(1). (2)Numireanfunciilepublicedeconducerepentrucareseorganizeazconcursncondiiileart.58alin.(1)lit.b)i alin.(2)lit.a)sefaceprinactuladministrativemisdeconductoriiautoritilorsauinstituiilorpublicedinadministraia publicacentralailocal,lapropunereaAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici. (3)Numireanfunciilepublicepentrucareseorganizeazconcursncondiiileart.58alin.(1)lit.c)ialin.(2)lit.b)se faceprinactuladministrativemisdeconductoriiautoritiloriinstituiilorpublicedinadministraiapublicacentralai local. (4)Actuladministrativdenumireareformascrisitrebuiesaconintemeiullegalalnumirii,numelefuncionarului public,denumireafuncieipublice,datadelacareurmeazsaexercitefunciapublica,drepturilesalariale,precumi loculdedesfurareaactivitii. (5)Fiapostuluiaferentfuncieipubliceseanexeazlaactuladministrativdenumire,iarocopieaacesteiase nmneazfuncionaruluipublic. (6)Laintrareancorpulfuncionarilorpublici,funcionarulpublicdepunejurmntuldecredinantermende3zilede laemitereaactuluidenumirenfunciapublicadefinitiva.Jurmntulareurmtoareaformula:"Jursarespect Constituia,drepturileilibertilefundamentalealeomului,saaplicnmodcorectifrpartinirelegiletarii,sa ndeplinescconstiinciosndatoririleceimirevinnfunciapublicancareamfostnumit,sapstrezsecretulprofesional isarespectnormeledeconduitaprofesionalicivic.AsasamiajuteDumnezeu."Formulareligioasdencheiereva respectalibertateaconvingerilorreligioase. (7)Depunereajurmntuluiprevzutlaalin.(6)seconsemneaznscris.Refuzuldepuneriijurmntuluise consemneaznscrisiatragerevocareaactuluiadministrativdenumirenfunciapublica.Obligaiadeorganizarea depuneriijurmntuluiaparinepersoaneicarearecompetentalegaldenumire. SECIUNEAa4a Promovareafuncionarilorpubliciievaluareaperformantelorprofesionale ART.63 ncariera,funcionarulpublicpoatepromovanfunciapublicaipoateavansantrepteledesalarizare,ncondiiile legii.Promovareanclasa,promovareangradeprofesionaleiavansareantreptedesalarizarenusuntcondiionatede existentaunuipostvacant.

ART.64 (1)Promovareaestemodalitateadedezvoltareacariereiprinocupareauneifunciipublicesuperioare. (2)Promovareangradulprofesionalimediatsuperiorceluideinutdefuncionarulpublicsefaceprinconcurssau examen,organizatanual,printransformareapostuluiocupatdefuncionarulpubliccaurmareapromovriiconcursului sauexamenului.Fiapostuluifuncionaruluipubliccareapromovatnfunciapublicasecompleteazcunoiatribuiii responsabiliti. ART.65 (1)Examenuldepromovarengradulprofesionalseorganizeazdeautoritateasauinstituiapublica,cuavizulAgeniei NaionaleaFuncionarilorPublici,nlimitafunciilorpublicerezervatepromovrii,cuncadrareanfondurilebugetare alocate. (2)Pentruaparticipalaexamenuldepromovarengradulprofesionalimediatsuperiorceluideinut,funcionarul publictrebuiesandeplineasccumulativurmtoarelecondiii: a)saaibcelpuin4anivechimengradulprofesionalalfuncieipublicedincarepromoveaz; b)saaibcelpuin2anivechimentreaptadesalarizaredincareavanseaza; c)safiobinutcelpuincalificativul"bine"laevaluareaperformantelorindividualenultimii2ani; d)sanuaibncazieruladministrativosanciunedisciplinarneradiatancondiiileprezenteilegi. (3)Functionariipublicicarenundeplinesccondiiiledevechimeprevzutepentrupromovareangradulprofesional imediatsuperiorceluideinutpotparticipalaconcursulorganizat,ncondiiilelegii,nvedereapromovriirapiden funciapublica. ART.66 Pentruaparticipalaconcursuldepromovarentrofunciepublicadeconducere,functionariipublicitrebuiesa ndeplineasccumulativurmtoarelecondiii: a)safieabsolvenidemasteratsaudestudiipostuniversitarendomeniuladministraieipublice,managementsaun specialitateastudiilornecesareexercitriifuncieipublice; b)safienumiintrofunciepublicadinclasaI; c)sandeplineasccerinelespecificeprevzutenfiapostului; d)sandeplineasccondiiileprevzutelaart.57alin.(6); e)sanuaibncazieruladministrativosanciunedisciplinarneradiatancondiiileprezenteilegi. ART.67 Avansareantreptedesalarizaresefacencondiiilelegiiprivindsistemulunitardesalarizareafuncionarilorpublici. ART.68 (1)nurmadobndiriiuneidiplomedestudiidenivelsuperiornspecialitateancareisidesfoaractivitatea, functionariipublicideexecuieaudreptuldeaparticipalaexamenulorganizatpentruocupareauneifunciipublicentr oclasasuperioarceleincaresuntncadrai,ncondiiilelegii. (2)Promovareancondiiilealin.(1)sefaceprintransformareapostuluiocupatdefuncionarulpubliccaurmarea promovriiexamenului. ART.69 (1)Evaluareaperformantelorprofesionaleindividualealefuncionarilorpublicisefaceanual. (2)nurmaevaluriiperformantelorprofesionaleindividuale,funcionaruluipubliciseacordaunuldintreurmtoarele calificative:"foartebine","bine","satisfctor","nesatisfctor". (3)Calificativeleobinutelaevaluareaprofesionalsuntavutenvederela: a)avansareantrepteledesalarizare; b)promovareantrofunciepublicasuperioar; c)eliberareadinfunciapublica. (4)ncadrulprocesuluideevaluareaperformantelorprofesionalealefuncionarilorpublicisestabilesccerinelede formareprofesionalafuncionarilorpublici. (5)Metodologiadeevaluareaperformantelorprofesionaleindividualealefuncionarilorpubliciseaprobaprin hotrreaGuvernului,lapropunereaAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici,dupconsultareaorganizaiilor sindicalealefuncionarilorpublici,reprezentativelanivelnaional.

SECIUNEAa5a Sistemuldepromovarerapidanfunciapublica ART.70 (1)Potbeneficiadesistemuldepromovarerapidanfunciapublica: a)persoanelecareauabsolvitprogrameorganizate,ncondiiilelegii,pentruobinereastatutuluidemanagerpublic; b)functionariipublicicareaupromovatconcursulprevzutlaart.65alin.(3). (2)Potparticipalaconcursulprevzutlaalin.(1)lit.b)functionariipublicicarendeplinesccumulativurmtoarele condiii: a)aucelpuin1anvechimengradulprofesionalalfuncieipublicedincarepromoveaz; b)auobinutcalificativul"foartebine"laevaluareaperformantelorprofesionaleindividualedinultimulan; c)nuauncazieruladministrativosanciunedisciplinarneradiatancondiiileprezenteilegi; d)auurmatcelpuinoformadeperfecionareprofesionalnultimulan. (3)Concursulpentrupromovarearapidaprevzutlaart.65alin.(3)seorganizeazanual,dectreAgeniaNationalaa FuncionarilorPublici,nlimitanumruluidefunciipublicerezervatepromovriirapide. ART.71 (1)Perioadancareopersoanaaurmatprogrameorganizate,ncondiiilelegii,pentruobinereastatutuluide managerpublicesteasimilatperioadeidestagiu. (2)ncazulnepromovriiprogramelorprevzutelaalin.(1),perioadadestagiunuconstituievechimenspecialitatea studiilornecesareocupriifunciilorpubliceinicivechimenfunciapublica. CAP.VII Acorduricolective.Comisiiparitare ART.72 (1)Autoritileiinstituiilepublicepotncheiaanual,ncondiiilelegii,acorduricusindicatelereprezentativeale funcionarilorpublicisaucureprezentaniifuncionarilorpublici,caresacuprindnumaimsurireferitoarela: a)constituireaifolosireafondurilordestinatembuntiriicondiiilorlaloculdemunca; b)sntateaisecuritateanmunca; c)programulzilnicdelucru; d)perfecionareaprofesional; e)altemsuridectceleprevzutedelege,referitoarelaproteciaceloraleinorganeledeconducereale organizaiilorsindicale. (2)ncazulncaresindicatulnuestereprezentativsaufunctionariipublicinusuntorganizatinsindicat,acordulse ncheiecureprezentaniifuncionarilorpublicidinrespectivaautoritatesauinstituiepublica,desemnaincondiiile legii. (3)Autoritateasauinstituiapublicavafurnizasindicatelorreprezentativesaureprezentanilorfuncionarilorpublici informaiilenecesarepentruncheiereaacordurilorprivindraporturiledeserviciu,ncondiiilelegii. ART.73 (1)ncadrulautoritiloriinstituiilorpubliceseconstituiecomisiiparitare. (2)nalctuireacomisieiparitareintraunnumregaldereprezentanidesemnaideconductorulautoritiisau instituieipubliceidesindicatulreprezentativalfuncionarilorpublici.ncazulncaresindicatulnuestereprezentativ saufunctionariipublicinusuntorganizatinsindicat,reprezentaniilorvorfidesemnaiprinvotulmajoritii funcionarilorpublicidinrespectivaautoritatesauinstituiepublica. (3)Moduldeconstituire,organizareifuncionareacomisiilorparitare,precumicomponenta,atribuiileiprocedura delucrualeacestorasestabilescprinhotrreaGuvernului,lapropunereaAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici. ART.74 (1)Comisiileparitaresuntconsultatenurmtoarelesituaii: a)lastabilireamsurilordeimbunatatireaactivitiiautoritiloriinstituiilorpublicepentrucaresuntconstituite;

b)lastabilireaoricrormsuriprivindpregtireaprofesionalafuncionarilorpublici,daccosturileacestorasunt suportatedinfonduribugetare; c)lastabilireaprogramuluidelucrudectreconductorulautoritiisauinstituieipublice; d)altesituaiiprevzutedelege. (2)nexercitareaatribuiilor,comisiileparitareemitavizeconsultative. (3)Comisiileparitareurmrescpermanentrealizareaacordurilorstabilitentresindicatelereprezentativesau reprezentaniifuncionarilorpublicicuautoritilesauinstituiilepublice. (4)Comisiaparitarantocmeterapoartetrimestrialecuprivirelarespectareaprevederiloracordurilorncheiaten condiiilelegii,pecarelecomunicaconduceriiautoritiisauinstituieipublice,precumiconduceriisindicatelor reprezentativealefuncionarilorpublici. CAP.VIII Sanciuniledisciplinareirspundereafuncionarilorpublici ART.75 nclcareadectrefunctionariipublici,cuvinovie,andatoririlordeserviciuatragerspundereadisciplinar, contravenional,civilsaupenal,dupcaz. ART.76 (1)Oricepersoanacareseconsideravtmatntrundreptalsausauntrunintereslegitimsepoateadresainstanei judectoreti,ncondiiilelegii,impotrivaautoritiisauinstituieipublicecareaemisactulsaucarearefuzatsarezolve cerereareferitoarelaundreptsubiectivsaulaunintereslegitim. (2)ncazulncareaciuneaseadmiteiseconstatavinoviafuncionaruluipublic,persoanarespectivavafiobligat laplatadaunelor,solidarcuautoritateasauinstituiapublica. (3)Rspundereajuridicafuncionaruluipublicnusepoateangajadacacestaarespectatprevederilelegalei procedurileadministrativeaplicabileautoritiisauinstituieipublicencareisidesfoaractivitatea. ART.77 (1)nclcareacuvinoviedectrefunctionariipubliciandatoririlorcorespunztoarefuncieipublicepecareodeini anormelordeconduitaprofesionalicivicprevzutedelegeconstituieabateredisciplinariatragerspunderea disciplinaraacestora. (2)Constituieabateridisciplinareurmtoarelefapte: a)ntrziereasistematicanefectuarealucrrilor; b)neglijenarepetatnrezolvarealucrrilor; c)absentenemotivatedelaserviciu; d)nerespectareanmodrepetataprogramuluidelucru; e)interveniilesaustruinelepentrusoluionareaunorcererinafarcadruluilegal; f)nerespectareasecretuluiprofesionalsauaconfidenialitiilucrrilorcuacestcaracter; g)manifestricareaducatingereprestigiuluiautoritiisauinstituieipublicencareisidesfoaractivitatea; h)desfurareantimpulprogramuluidelucruaunoractiviticucaracterpolitic; i)refuzuldeandepliniatribuiiledeserviciu; j)nclcareaprevederilorlegalereferitoarelandatoriri,incompatibiliti,conflictedeintereseiinterdiciistabilite prinlegepentrufunctionariipublici; k)altefapteprevzutecaabateridisciplinarenactelenormativedindomeniulfuncieipubliceifuncionarilorpublici. (3)Sanciuniledisciplinaresunt: a)mustrarescris; b)diminuareadrepturilorsalarialecu520%peoperioadadepanala3luni; c)suspendareadreptuluideavansarengradeledesalarizaresau,dupcaz,depromovarenfunciapublicapeo perioadadela1la3ani; d)retrogradareantrepteledesalarizaresauretrogradareanfunciapublicapeoperioadadepanalaunan; e)destituireadinfunciapublica.

(4)Laindividualizareasanciuniidisciplinaresevatineseamadecauzeleigravitateaabateriidisciplinare,mprejurrile ncareaceastaafostsvrit,graduldevinovieiconsecineleabaterii,comportareageneralntimpulserviciuluia funcionaruluipublic,precumideexistentanantecedenteleacestuiaaaltorsanciunidisciplinarecarenuaufost radiatencondiiileprezenteilegi. (5)Sanciuniledisciplinareseaplicantermendecelmult1andeladatasesizriicomisieidedisciplinacuprivirela svrireaabateriidisciplinare,darnumaitrziude2anideladatasvririiabateriidisciplinare. (6)ncazulncarefaptafuncionaruluipublicafostsesizatcaabateredisciplinaricainfraciune,procedura angajriirspunderiidisciplinaresesuspendapanaladispunereaneinceperiiurmririipenale,scoateriidesuburmrire penalorincetriiurmririipenalesaupanaladatalacareinstantajudectoreascdispuneachitareasauncetarea procesuluipenal. (7)Peperioadacercetriiadministrative,nsituaiancarefuncionarulpubliccareasvritoabateredisciplinar poateinfluentacercetareaadministrativ,conductorulautoritiisauinstituieipubliceareobligaiadeainterzice accesulacestuialadocumentelecarepotinfluentacercetareasau,dupcaz,deadispunemutareatemporara funcionaruluipublicncadrulaltuicompartimentsaualteistructuriaautoritiioriinstituieipublice. ART.78 (1)Sanciuneadisciplinarprevzutlaart.77alin.(3)lit.a)sepoateaplicadirectdectrepersoanacareare competentalegaldenumirenfunciapublica. (2)Sanciuniledisciplinareprevzutelaart.77alin.(3)lit.b)e)seaplicadepersoanacarearecompetentalegalde numirenfunciapublica,lapropunereacomisieidedisciplina. (3)Sanciuniledisciplinarenupotfiaplicatedectdupcercetareaprealabilafapteisvriteidupaudierea funcionaruluipublic.Audiereafuncionaruluipublictrebuieconsemnatnscris,subsanciuneanulitii.Refuzul funcionaruluipublicdeaseprezentalaaudierisaudeasemnaodeclaraieprivitoarelaabateriledisciplinarecareise imputaseconsemneazntrunprocesverbal. ART.79 (1)Pentruanalizareafaptelorsesizatecaabateridisciplinareipropunereasanciuniidisciplinareaplicabile funcionarilorpublicidinautoritilesauinstituiilepubliceseconstituiecomisiidedisciplina. (2)Dincomisiadedisciplinafaceparteiunreprezentantalorganizaieisindicalereprezentativesau,dupcaz,un reprezentantdesemnatprinvotulmajoritiifuncionarilorpublicipentrucareesteorganizatcomisiadedisciplina,n cazulncaresindicatulnuestereprezentativsaufunctionariipublicinusuntorganizatinsindicat. (3)Comisiadedisciplinapoatedesemnaunulsaumaimulimembrii,dupcaz,poatesolicitacompartimentelorde controldincadrulautoritilorsauinstituiilorpublicesacercetezefaptelesesizateisaprezinterezultateleactivitiide cercetare. (4)Comisiadedisciplinapentruinaltiifuncionaripubliciestecompusadin5nalifuncionaripublici,numiiprin deciziaprimuluiministru,lapropunereaministruluiinternelorireformeiadministrative. (5)Moduldeconstituire,organizareifuncionareacomisiilordedisciplina,precumicomponenta,atribuiile,modul desesizareiproceduradelucrualeacestorasestabilescprinhotrreaGuvernului,lapropunereaAgenieiNaionale aFuncionarilorPublici. ART.80 Funcionarulpublicnemulumitdesanciuneaaplicatsepoateadresainstaneidecontenciosadministrativ,solicitnd anulareasaumodificarea,dupcaz,aordinuluisaudispoziieidesancionare. ART.81 (1)Pentruevidentiereasituaieidisciplinareafuncionaruluipublic,AgeniaNationalaaFuncionarilorPubliciva eliberauncazieradministrativ,conformbazeidedatepecareoadministreaz. (2)Cazieruladministrativesteunactcarecuprindesanciuniledisciplinareaplicatefuncionaruluipublicicarenuau fostradiatencondiiilelegii. (3)Cazieruladministrativestenecesarnurmtoarelecazuri: a)desemnareaunuifuncionarpubliccamembruncomisiadeconcurspentrurecrutareafuncionarilorpublici; b)desemnareaunuifuncionarpublicncalitatedepreedinteimembruncomisiadedisciplina; c)desemnareaunuifuncionarpubliccamembruncomisiaparitara;

d)ocupareauneifunciipublicecorespunztoarecategorieiinaltilorfuncionaripublicisaucategorieifuncionarilor publicideconducere; e)noricealtesituaiiprevzutedelege. (4)Cazieruladministrativesteeliberatlasolicitarea: a)funcionaruluipublicinteresat; b)conducatoruluiautoritiisauinstituieipublicencareisidesfoaractivitatea; c)preedinteluicomisieidedisciplina; d)altorpersoaneprevzutedelege. ART.82 (1)Sanciuniledisciplinareseradiazadedrept,dupcumurmeaz: a)ntermende6lunidelaaplicare,sanciuneadisciplinarprevzutlaart.77alin.(3)lit.a); b)ntermendeunandelaexpirareatermenuluipentrucareaufostaplicate,sanciuniledisciplinareprevzutelaart. 77alin.(3)lit.b)d); c)ntermende7anidelaaplicare,sanciuneaprevzutlaart.77alin.(3)lit.e). (2)Radiereasanciunilordisciplinareprevzutelaalin.(1)lit.a)ib)seconstataprinactadministratival conducatoruluiautoritiisauinstituieipublice. ART.83 (1)Rspundereacontravenionalafuncionarilorpubliciseangajeazncazulncareacetiaausvrito contravenientimpulinlegaturacusarciniledeserviciu. (2)Impotrivaprocesuluiverbaldeconstatareacontravenieiideaplicareasanciuniifuncionarulpublicsepoate adresacuplngerelajudectorianacareicircumscripieisiaresediulautoritateasauinstituiapublicancareeste numitfuncionarulpublicsancionat. ART.84 Rspundereacivilafuncionaruluipublicseangajeaz: a)pentrupagubeleprodusecuvinoviepatrimoniuluiautoritiisauinstituieipublicencarefuncioneaz; b)pentrunerestituireantermenullegalasumelorceisauacordatnecuvenit; c)pentrudaunelepltitedeautoritateasauinstituiapublica,ncalitatedecomitent,unorterepersoane,ntemeiul uneihotrrijudectoretidefinitiveiirevocabile. ART.85 (1)Reparareapagubeloraduseautoritiisauinstituieipublicensituaiileprevzutelaart.84lit.a)ib)sedispune prinemitereadectreconductorulautoritiisauinstituieipubliceaunuiordinsauauneidispoziiideimputare,n termende30deziledelaconstatareapagubei,sau,dupcaz,prinasumareaunuiangajamentdeplata,iarnsituaia prevzutlalit.c)aaceluiaiarticol,pebazahotrriijudectoretidefinitiveiirevocabile. (2)Impotrivaordinuluisaudispoziieideimputarefuncionarulpublicncauzasepoateadresainstaneidecontencios administrativ. (3)Dreptulconducatoruluiautoritiisauinstituieipublicedeaemiteordinulsaudispoziiadeimputareseprescrien termende3anideladataproduceriipagubei. ART.86 (1)Rspundereafuncionaruluipublicpentruinfraciunilesvritentimpulserviciuluisaunlegaturacuatribuiile funcieipublicepecareoocupaseangajeazpotrivitlegiipenale. (2)ncazulncarefuncionarulpublicestetrimisnjudecatapentrusvrireauneiinfraciunidenaturacelor prevzutelaart.54lit.h),persoanacarearecompetentalegaldenumirenfunciapublicavadispunesuspendarea funcionaruluipublicdinfunciapublicapecareodeine. (3)Dacinstantajudectoreascdispuneachitareasauncetareaprocesuluipenal,suspendareadinfunciapublica nceteaz,iarfuncionarulpublicrespectivisivareluaactivitateanfunciapublicadetinutaanterioriivorfiachitate drepturilesalarialeaferenteperioadeidesuspendare. (4)nsituaiancarenusuntntrunitecondiiilepentruangajarearspunderiipenale,iarfaptafuncionaruluipublic poateficonsideratabateredisciplinar,vafisesizatcomisiadedisciplinacompetenta.

(5)Delamomentulnceperiiurmririipenale,nsituaiancarefuncionarulpublicpoateinfluentacercetarea, persoanacarearecompetentanumiriinfunciapublicaareobligaiasadispunmutareatemporarafuncionarului publicncadrulaltuicompartimentsaualteistructurifrpersonalitatejuridicaautoritiioriinstituieipublice. CAP.IX Modificarea,suspendareaincetarearaportuluideserviciu SECIUNEA1 Modificarearaportuluideserviciu ART.87 (1)Mobilitateancadrulcorpuluifuncionarilorpubliciserealizeazprinmodificarearaporturilordeserviciu,astfel: a)pentrueficientizareaactivitiiautoritiloriinstituiilorpublice; b)ninterespublic; c)ninteresulfuncionaruluipublic,pentrudezvoltareacariereinfunciapublica. (2)Modificarearaporturilordeserviciualefuncionarilorpublicideexecuieifuncionarilorpublicideconducereare locprin: a)delegare; b)detaare; c)transfer; d)mutareancadrulaltuicompartimentsaualteistructurifrpersonalitatejuridicaautoritiisauinstituieipublice; e)exercitareacucaractertemporarauneifunciipublicedeconducere. (3)Dacmobilitateafuncionarilorpublicideexecuieiafuncionarilorpublicideconduceresedispuneninteres public,ncondiiilelegii,functionariipublicinupotrefuzaaplicareamsurilorprevzutelaalin.(2)lit.b)id),cu excepiacazurilorprevzutelaart.89alin.(3),subsanciuneaeliberriidinfunciapublica.nacestecazuri,modificarea raportuluideserviciusedispunedectrepersoanacarearecompetentadenumirenfunciapublica,cuavizulsaula solicitareaAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici. ART.88 (1)Delegareasedispuneninteresulautoritiisauinstituieipublicencareestencadratfuncionarulpublic,peo perioadadecelmult60dezilecalendaristicentrunan. (2)Funcionarulpublicpoaterefuzadelegareadacseaflanunadintreurmtoarelesituaii: a)graviditate; b)isicrestesingurcopilulminor; c)stareasntii,doveditcucertificatmedical,facecontraindicatadelegarea. (3)Delegareapeoperioadamaimarede60dezilecalendaristicencursulunuiancalendaristicsepoatedispune numaicuacordulscrisalfuncionaruluipublic. (4)Petimpuldelegariifuncionarulpublicisipstreazfunciapublicaisalariul,iarautoritateasauinstituiapublica careldeleagesteobligatsasuportecostulintegralaltransportului,cazariiialindemnizaieidedelegare. ART.89 (1)Detasareasedispuneninteresulautoritiisauinstituieipublicencareurmeazsaisidesfoareactivitatea funcionarulpublic,pentruoperioadadecelmult6luni.ncursulunuiancalendaristicunfuncionarpublicpoatefi detaatmaimultde6luninumaicuacordulsauscris. (2)Detasareasepoatedispunedacpregtireaprofesionalafuncionaruluipubliccorespundeatribuiilori responsabilitilorfuncieipublice,curespectareacategoriei,claseiigraduluiprofesionalalfuncionaruluipublic. Detasareasepoatedispuneipeofunciepublicadeconducere,cuaplicareadispoziiilorart.92alin.(2),dac funcionarulpublicndeplinetecondiiiledestudiiivechimenspecialitateastudiiloridacnuexistancadrul autoritiisauinstituieipublicefuncionaripublicicaresaexercitecucaractertemporarfunciapublica.Funcionarul publicpoatefidetaatpeofunciepublicainferioar,numaicuacordulsauscris. (3)Funcionarulpublicpoaterefuzadetasareadacseaflanunadintreurmtoarelesituaii: a)graviditate;

b)isicrestesingurcopilulminor; c)stareasntii,doveditcucertificatmedical,facecontraindicatadetasarea; d)detasareasefacentrolocalitatencarenuiseasiguracondiiicorespunztoaredecazare; e)estesingurulintretinatordefamilie; f)motivefamilialetemeinicejustificarefuzuldeadacursdetarii. (4)Peperioadadetariifuncionarulpublicisipstreazfunciapublicaisalariul.Dacsalariulcorespunztorfunciei publicepecareestedetaatestemaimare,elaredreptullaacestsalariu.Petimpuldetariinaltalocalitate autoritateasauinstituiapublicabeneficiaraesteobligatsaisuportecostulintegralaltransportului,dusintors,cel puinodatapeluna,alcazariiialindemnizaieidedetaare. ART.90 (1)Transferulpoateavealocdupcumurmeaz: a)ninteresulserviciului; b)lacerereafuncionaruluipublic. (2)Transferulsepoatefacentrofunciepublicapentrucaresuntndeplinitecondiiilespecificeprevzutenfia postului. (3)Transferulninteresulserviculuisepoatefacenumaicuacordulscrisalfuncionaruluipublictransferat.ncazul transferuluininteresulserviciuluinaltalocalitate,funcionarulpublictransferataredreptullaoindemnizaieegalacu salariulnetcalculatlanivelulsalariuluidinlunaanterioarceleincaresetransfera,laacoperireatuturorcheltuielilorde transportilaunconcediupltitde5zile.Plataacestordrepturisesuportadeautoritateasauinstituiapublicalacare sefacetransferul,ntermendecelmult15ziledeladataaprobriitransferului. (4)Transferulninteresulserviciuluisefacentrofunciepublicadeaceeaicategorie,clasaigradprofesionalcu funciapublicadetinutadefuncionarulpublicsauntrofunciepublicadenivelinferior. (5)Transferullacereresefacentrofunciepublicadeaceeaicategorie,clasaigradprofesionalsauntrofuncie publicadenivelinferior,nurmaaprobriicereriidetransferafuncionaruluipublicdectreconductorulautoritii sauinstituieipublicelacaresesolicitatransferul.nacestcaz,transferulpoateavealocnumaintreautoritisau instituiipublicedinadministraiapublicacentrala,ntreautoritiadministrativeautonomeori,dupcaz,ntre autoritisauinstituiipublicedinadministraiapublicalocal. (6)ncazulfuncionarilorpublicideconduceretransferulsepoaterealizapefunciipublicedeconducerealecror atribuiisuntsimilarecuatribuiilefuncieipublicedepecareseefectueaztransferul,curespectareaprevederiloralin. (2),(4)i(5). (7)Autoritilesauinstituiilepubliceauobligaiadeaasigurapublicitateafunciilorpublicevacantecarepotfi ocupateprintransferlacerere.nsituaiancaredoisaumaimulifuncionaripublicisolicitaocupareauneifuncii publicevacanteprintransferlacerere,seleciasefacepebazadeinterviu. ART.91 (1)Mutareancadrulaltuicompartimentalautoritiisauinstituieipublicepoatefidefinitivasautemporar. (2)Mutareadefinitivancadrulaltuicompartimentpoateavealocnurmtoarelesituaii: a)cndsedispunedectreconductorulautoritiisauinstituieipublicencareisidesfoaractivitateafuncionarul public,peofunciepublicavacantadeaceeaicategorie,clasaigradprofesionalsaucurepartizareapostului corespunztorfuncieipublicedeinute,curespectareapregtiriiprofesionaleafuncionaruluipubliciasalariului acestuia.nacestcazestenecesaracordulscrisalfuncionaruluipublic; b)lasolicitareajustificatafuncionaruluipublic,cuaprobareaconducatoruluiautoritiisauinstituieipublice,peo funciepublicadeaceeaicategorie,clasaigradprofesional,curespectareapregtiriiprofesionaleafuncionarului public; c)naltesituaiiprevzutededispoziiilelegale. (3)Mutareatemporarncadrulaltuicompartimentsedispunemotivat,ninteresulautoritiisauinstituieipublice, dectreconductorulautoritiisauinstituieipublice,peoperioadademaximum6lunintrunan,curespectarea pregtiriiprofesionaleiasalariuluipecarelarefuncionarulpublic. (4)Mutareatemporarsaudefinitivancadrulaltuicompartimentpoatefisolicitatdefuncionarulpublicncazuln carestareasntii,doveditcucertificatmedical,nuimaipermitedesfurareaactivitiinacelcompartiment.

Mutareasepoatefacepeofunciepublicacorespunztoare,dacfuncionarulpublicncauzaesteaptprofesionalsa ndeplineascnoileatribuiicareirevin. (5)Dacmutareasedispunenaltalocalitate,funcionarulpublicbeneficiazdedrepturileprevzutelaart.90alin.(3). (6)Funcionarulpublicpoaterefuzamutareancadrulalteistructuriaautoritiisauinstituieipublicenaltalocalitate, dacseaflanunadintresituaiileprevzutelaart.89alin.(3). ART.92 (1)Exercitareacucaractertemporarauneifunciipublicedeconducereserealizeazprinpromovareatemporara unuifuncionarpubliccarendeplinetecondiiilespecificepentruocupareaacesteifunciipubliceicarenuaren cazieruladministrativsanciunidisciplinareneradiatencondiiileprezenteilegi. (2)Dacfunciapublicaestevacanta,msuraprevzutlaalin.(1)sedispunedectrepersoanacarearecompetenta numiriinfunciapublica,peoperioadademaximum6lunintrunancalendaristic,astfel: a)cuavizulAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici,pentrufunciiledincadrulautoritiloriinstituiilorpublicedin administraiapublicacentrala; b)cuobligaiantiinriinaintecucelpuin10zileaAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici,pentrufunciile publicedincadrulautoritiloriinstituiilorpublicedinadministraiapublicalocal.nsituaiancareAgeniaNationala aFuncionarilorPubliciconstatacanusuntndeplinitecondiiilelegaleprivindexercitareacucaractertemporaraunei funciipublicedeconducere,dispuneneefectuareamsuriisau,dupcaz,ncetareaacesteia. (3)nmodexcepional,perioadaprevzutlaalin.(2)poatefiprelungitcumaximum3luni,cuavizulAgeniei NaionaleaFuncionarilorPublici,dacautoritateasauinstituiapublicaaorganizatconcursderecrutaresau promovareifunciapublicanuafostocupat,ncondiiilelegii. (4)Dacfunciapublicaestetemporarvacanta,msuraprevzutlaalin.(1)sedispunedectrepersoanacareare competentanumiriinfunciapublica,panaladatancetriisuspendriidinfunciapublica,adetariititularului funcieipublicesau,dupcaz,aradieriidincazieruladministrativaltitularuluifuncieipubliceasanciuniidisciplinare prevzutelaart.77alin.(3)lit.d). (5)Dacsalariulcorespunztorfuncieipublicepecareoexercitacucaractertemporarestemaimare,funcionarul publicaredreptullaacestsalariu. ART.93 (1)Inaltiifuncionaripublicisuntsupuimobilitatiinfuncieiprezintdisponibilitatelanumirilenfunciilepublice prevzutelaart.12,curespectareaprevederilorart.16alin.(3). (2)Refuzulnentemeiatalnumirilorprevzutelaalin.(1)atrageeliberareadinfunciapublica. (3)Autoritileiinstituiilepubliceauobligaiadeaasiguradecontareacheltuielilorocazionatedemobilitate,precum ilocuinedeserviciu,ncondiiilelegii. SECIUNEAa2a Suspendarearaportuluideserviciu ART.94 (1)Raportuldeserviciusesuspendadedreptatuncicndfuncionarulpublicseaflanunadintreurmtoarelesituaii: a)estenumitsaualesntrofunciededemnitatepublica,pentruperioadarespectiva,cuexcepiileprevzutelaart. 34; b)estencadratlacabinetulunuidemnitar; c)estedesemnatdectreautoritateasauinstituiapublicasadesfoareactivitincadrulunormisiunidiplomatice aleRomnieiorincadrulunororganismesauinstituiiinternaionale,pentruperioadarespectiva; d)desfoaractivitatesindicalapentrucareesteprevzutsuspendareancondiiilelegii; e)efectueazstagiulmilitar*),serviciulmilitaralternativ,esteconcentratsaumobilizat; *)AsevedeaLegeanr.446/2006privindpregtireapopulaieipentruaprare,publicatnMonitorulOficialal Romniei,ParteaI,nr.990din12decembrie2006,legecareaabrogatLegeanr.46/1996privindpregtireapopulaiei pentruaprare.

f)estearestatpreventiv; g)efectueaztratamentmedicalnstrintate,dacfuncionarulpublicnuseaflanconcediumedicalpentru incapacitatetemporardemunca,precumipentruinsotireasouluisau,dupcaz,asotieioriauneirudepanala gradulIinclusiv,ncondiiilelegii; h)seaflanconcediupentruincapacitatetemporardemunca,peoperioadamaimaredeoluna,ncondiiilelegii; i)carantina,ncondiiilelegii; j)concediudematernitate,ncondiiilelegii; k)estedisprut,iardisparitiaafostconstatatprinhotrrejudectoreascirevocabil; l)fortamajor; m)ncazulncaresadispustrimitereanjudecatapentrusvrireauneiinfraciunidenaturacelorprevzutelaart. 54lit.h); n)peperioadacercetriiadministrative,nsituaiancarefuncionarulpubliccareasvritoabateredisciplinar poateinfluentacercetareaadministrativ,lapropunereamotivatacomisieidedisciplina; o)naltecazuriexpresprevzutedelege. (2)ntermende15zilecalendaristicenaintededatancetriimotivuluidesuspendarededrept,darnumaitrziude dataluriilacunostintademotivulncetriisuspendriidedrept,funcionarulpublicesteobligatsainformezenscris persoanacarearecompetentalegaldenumirenfunciapublicadespreacestfapt.Neinformareapersoaneicareare competentalegaldenumirenfunciapublicaatragencetareadedreptaraportuluideserviciualfuncionarului public,cuexcepiacazurilorprevzutelaalin.(1)lit.f),h),i),k)il). (3)Persoanacarearecompetentalegaldenumirenfunciapublicaareobligaiasaasigure,ntermende5ziledela expirareatermenuluiprevzutlaalin.(2),condiiilenecesarereluariiactivitiidectrefuncionarulpublic. ART.95 (1)Raportuldeserviciusesuspendalainitiativafuncionaruluipublicnurmtoarelesituaii: a)concediupentrucretereacopiluluinvarstadepanala2anisau,ncazulcopiluluicuhandicap,panalamplinirea vrsteide3ani,ncondiiilelegii; b)concediupentrungrijireacopiluluibolnavnvarstadepanala7anisau,ncazulcopiluluicuhandicappentru afectiunileintercurente,panalamplinireavrsteide18ani; c)desfurareauneiactivitincadrulunororganismesauinstituiiinternaionale,naltesituaiidectceleprevzute laart.94alin.(1)lit.c); d)pentruparticiparelacampaniaelectoral; e)pentruparticiparealagreva,ncondiiilelegii. (2)Raportuldeserviciusepoatesuspendalacerereamotivatafuncionaruluipublic,pentruuninterespersonal legitim,naltecazuridectceleprevzutelaalin.(1)ilaart.94alin.(1),peoperioadacuprinsntreolunai3ani. (3)Cerereadesuspendarearaportuluideserviciusefacenscris,cucelpuin15zilecalendaristicenaintededata cndsesolicitasuspendarea,cuexcepiasituaieiprevzutelaalin.(1)lit.e),cndcerereadesuspendaresefacecu48 deorenaintededeclanareagrevei. (4)Suspendarearaportuluideserviciuseconstatancazurileprevzutelaalin.(1)ilaart.94alin.(1),precuminalte cazurireglementateprinlegispeciale,respectivseaprobancazulprevzutlaalin.(2),prinactadministratival persoaneicarearecompetentanumiriinfunciapublica. (5)Dispoziiileart.94alin.(2)seaplicanmodcorespunztoripentrucazurileprevzutelaalin.(1)i(2). ART.96 (1)Reluareaactivitiisedispuneprinactadministrativalpersoaneicarearecompetentalegaldenumirenfuncia publica. (2)Actuladministrativprincareseconstata,respectivseaprobasuspendarearaportuluideserviciu,precumicelprin caresedispunereluareaactivitiidectrefuncionarulpublicsecomunicaAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici, ntermende10zilelucrtoaredeladataemiterii. (3)Peperioadasuspendriiraportuluideserviciuautoritileiinstituiilepubliceauobligaiasarezervepostulaferent funcieipublice.Ocupareaacestuiaseface,peoperioadadeterminata,ncondiiilelegii.Peperioadasuspendrii, raporturiledeserviciualefuncionarilorpublicinupotincetainupotfimodificatedectdininitiativasaucuacordul funcionaruluipublicncauza.

(4)Perioadasuspendriiraporturilordeserviciuncondiiileart.94alin.(1)lit.c)iart.95alin.(1)lit.c)seconsidera vechimenfunciapublica. SECIUNEAa3a ncetarearaportuluideserviciu ART.97 ncetarearaporturilordeserviciualefuncionarilorpublicisefaceprinactadministrativalpersoaneicareare competentalegaldenumirenfunciapublicaiarelocnurmtoarelecondiii: a)dedrept; b)prinacordulprilor,consemnatnscris; c)prineliberaredinfunciapublica; d)prindestituiredinfunciapublica; e)prindemisie. ART.98 (1)Raportuldeserviciunceteazdedrept: a)ladatadecesuluifuncionaruluipublic; b)ladatarmneriiirevocabileahotrriijudectoretidedeclarareamoriifuncionaruluipublic; c)dacfuncionarulpublicnumaindeplineteunadintrecondiiileprevzutelaart.54lit.a),d)if); d)ladatandepliniriicumulativeacondiiilordevarstastandardiastagiuluiminimdecotizarepentrupensionaresau, dupcaz,ladatacomunicriidecizieidepensionarepentrulimitadevarsta,pensionareanticipata,pensionare anticipataparialoriinvaliditateafuncionaruluipublic,potrivitlegii; e)caurmareaconstatriinulitiiabsoluteaactuluiadministrativdenumirenfunciapublica,deladatalacare nulitateaafostconstatatprinhotrrejudectoreascdefinitivaiirevocabil; f)cndfuncionarulpublicafostcondamnatprintrohotrrejudectoreascdefinitivapentruofaptaprevzutlaart. 54lit.h)sauprincaresadispusaplicareauneisanciuniprivativedelibertate,ladatarmneriidefinitiveiirevocabile ahotrriidecondamnare; g)caurmareainterziceriiexercitriiprofesieisaufunciei,camsuradesigurantaoricapedeapsacomplementara,de ladatarmneriidefinitiveahotrriijudectoretiprincaresadispusinterdicia; h)ladataexpirriitermenuluincareafostocupatpeperioadadeterminatafunciapublica. (2)Constatareacazuluidencetarededreptaraportuluideserviciuseface,ntermende5zilelucrtoaredela intervenirealui,prinactadministrativalpersoaneicarearecompetentalegaldenumirenfunciapublica.Actul administrativprincaresaconstatatncetareadedreptaraporturilordeserviciusecomunicaAgenieiNaionalea FuncionarilorPublici,ntermende10zilelucrtoaredelaemiterealui. ART.99 (1)Persoanacarearecompetentalegaldenumirenfunciapublicavadispuneeliberareadinfunciapublicaprinact administrativ,caresecomunicafuncionaruluipublicntermende5zilelucrtoaredelaemitere,nurmtoarelecazuri: a)autoritateasauinstituiapublicaiancetatactivitateaoriafostmutatantroaltalocalitate,iarfuncionarulpublic nuestedeacordsaourmeze; b)autoritateasauinstituiapublicaisireducepersonalulcaurmareareorganizriiactivitii,prinreducereapostului ocupatdefuncionarulpublic; c)caurmareaadmiteriicereriidereintegrarenfunciapublicaocupatdectrefuncionarulpublicaunuifuncionar publiceliberatsaudestituitnelegaloripentrumotiveneintemeiate,deladatarmneriidefinitiveiirevocabilea hotrriijudectoretiprincaresadispusreintegrarea; d)pentruincompetentaprofesional,ncazulobineriicalificativului"nesatisfctor"laevaluareaperformantelor profesionaleindividuale; e)funcionarulpublicnumaindeplinetecondiiaprevzutlaart.54lit.g); f)stareasntiifizicesau/ipsihiceafuncionaruluipublic,constatatprindecizieaorganelorcompetentede expertizamedical,nuimaipermiteacestuiasaisindeplineascatribuiilecorespunztoarefuncieipublicedeinute; g)caurmarearefuzuluinentemeiatalinaltuluifuncionarpublicdeacceptareanumiriincondiiileart.93.

(2)Situaiileprevzutelaalin.(1)lit.a)c)ie)g)reprezintmotiveneimputabilefuncionarilorpublici. (3)ncazuleliberriidinfunciapublica,autoritateasauinstituiapublicaesteobligatsaacordefuncionarilorpublici unpreavizde30dezilecalendaristice. (4)nperioadadepreaviz,persoanacarearecompetentalegaldenumirenfunciapublicapoateacordaceluin cauzareducereaprogramuluidelucru,panala4orezilnic,frafectareadrepturilorsalarialecuvenite. (5)ncazurileprevzutelaalin.(1)lit.b),c),ie),nperioadadepreaviz,dacncadrulautoritiisauinstituieipublice existafunciipublicevacantecorespunztoare,aceastaareobligaiadealepuneladispoziiefuncionarilorpublici. (6)ncazurileprevzutelaalin.(1)lit.a)c)ie),dacnuexistafunciipublicevacantecorespunztoarencadrul autoritiisauinstituieipublice,autoritateaoriinstituiapublicaareobligaiadeasolicitaAgenieiNaionalea FuncionarilorPublici,nperioadadepreaviz,listafunciilorpublicevacante.ncazulncareexistaofunciepublica vacantacorespunztoare,identificatanperioadadepreaviz,funcionarulpublicvafitransferatninteresulserviciului saulacerere. (7)Funcionarulpublicdeconducereareprioritatelaocupareauneifunciipublicevacantelanivelinferior. ART.100 (1)ncazdereorganizareaautoritiisauinstituieipublice,functionariipublicivorfinumiinnoilefunciipublicesau, dupcaz,nnoilecompartimentenurmtoarelecazuri: a)semodificaatribuiileaferenteuneifunciipublicemaipuinde50%; b)suntreduseatribuiileunuicompartiment; c)esteschimbatdenumireafrmodificareanproporiedepeste50%aatribuiiloraferentefuncieipublice; d)esteschimbatstructuracompartimentului. (2)Aplicareaprevederiloralin.(1)sefacecurespectareaurmtoarelorcriterii: a)categoria,clasai,dupcaz,gradulprofesionalalefuncionaruluipublic; b)ndeplinireacriteriilorspecificestabilitepentrufunciapublica; c)pregtireaprofesional; d)safidesfuratactivitisimilare. (3)ncazulncareexistamaimulifuncionaripublici,seorganizeazexamendectreautoritateasauinstituia publica. (4)Reducereaunuipostestejustificatdacatribuiileaferenteacestuiasemodificanproporiedepeste50%sau dacsuntmodificatecondiiilespecificedeocupareapostuluirespectiv,referitoarelastudii. (5)ncazulreorganizriiactivitiiprinreducereaposturilor,autoritateasauinstituiapublicanupoateinfiintaposturi similarecelordesfiinatepentruoperioadadeunandeladatareorganizrii. ART.101 (1)Destituireadinfunciapublicasedispune,ncondiiileart.78,prinactadministrativalpersoaneicareare competentalegaldenumirenfunciapublica,casanciunedisciplinaraplicatpentrumotiveimputabile funcionaruluipublic,nurmtoarelecazuri: a)pentrusvrirearepetataunorabateridisciplinaresauauneiabateridisciplinarecareaavutconsecinegrave; b)dacsaivitunmotivlegaldeincompatibilitate,iarfuncionarulpublicnuacioneazpentruncetareaacestuiantr untermende10zilecalendaristicedeladatainterveniriicazuluideincompatibilitate. (2)Actuladministrativprevazutlaalin.(1)secomunicafuncionaruluipublicntermende5zilelucrtoaredeladate emiterii.Comunicareaactuluiadministrativtrebuiesasefacanteriordateidestituiriidinfunciapublica. ART.102 Funcionarulpublicpoatesacomunicencetarearaporturilordeserviciuprindemisie,notificatnscrispersoaneicare arecompetentalegaldenumirenfunciapublica.Demisianutrebuiemotivatiproduceefectedup30dezile calendaristicedelanregistrare. ART.103 (1)Lamodificarea,lasuspendareailancetarearaportuluideserviciufuncionarulpublicarendatorireasapredea lucrrileibunurilecareiaufostncredinatenvedereaexercitriiatribuiilordeserviciu. (2)Lancetarearaportuluideserviciufuncionarulpublicisipstreazdrepturiledobnditencadrulcarierei,cu excepiacazuluincareraportuldeserviciuancetatdinmotiveimputabileacestuia.

(3)Functionariipublicibeneficiazdedrepturidinbugetulasigurrilorpentruomaj,ncazulncareraporturilede serviciuleauncetatncondiiileprevzutela: a)art.98alin.(1)lit.c),cuexcepiacazuluincarefuncionarulpublicnumaindeplinetecondiiaprevzutlaart.54 lit.a); b)art.98alin.(1)lit.e)ih); c)art.99alin.(1). ART.104 (1)RedistribuireafuncionarilorpublicisefacedectreAgeniaNationalaaFuncionarilorPublici,astfel: a)ncadrulautoritilorsauinstituiilorpublicedinaceeailocalitatesaudintrolocalitateaflatlaodistantadepana la50kmdelocalitateadedomiciliu; b)ncadrulautoritilorsauinstituiilorpublicedinaltjudesauaflatelaodistantamaimarede50kmdelocalitatea dedomiciliu,lacerereafuncionaruluipublic. (2)Redistribuireafuncionarilorpublicisefacentrofunciepublicadeaceeaicategorie,clasaiacelaigrad profesionalcufunciapublicadetinutadefuncionarulpublic. (3)Redistribuireasepoatefaceintrofunciepublicainferioarvacanta,cuacordulscrisalfuncionaruluipublic. (4)Redistribuireantrofunciepublicadeconduceresefacecurespectareaalin.(2)sau,dupcaz,aalin.(3)numai dacfuncionarulpublicandeplinitatribuiisimilarecuatribuiilefuncieipublicedepecareseefectueaz redistribuirea. (5)AgeniaNationalaaFuncionarilorPublicivaasiguraredistribuireapefunciipublicetemporarvacante,caurmarea suspendriititularuluipeoperioadadecelpuinoluna,afuncionarilorpublicidincorpulderezervacarendeplinesc condiiilespecificepentruocupareafuncieipublicerespective.ncazulncareexistamaimulifuncionaripublicicare ndeplinesccondiiilespecificepentruocupareafuncieipublicerespective,AgeniaNationalaaFuncionarilorPublici organizeaz,ncolaborarecuautoritateasauinstituiapublicancadrulcreiaseaflafunciapublicavacanta,otestare profesionalpentruselectareafuncionaruluipubliccareurmeazsafieredistribuit. (6)RedistribuireafuncionarilorpublicidincorpulderezervasedispuneprinordinalpreedinteluiAgenieiNaionalea FuncionarilorPublici. (7)Conductoriiautoritiloriinstituiilorpubliceauobligaiadeanumifunctionariipubliciredistribuiticucaracter permanentsautemporar. (8)ncazulncareconductoriiautoritiloriinstituiilorpublicerefuzancadrareafuncionarilorpublicincondiiile alin.(7),funcionarulpublicsepoateadresainstaneidecontenciosadministrativcompetente. ART.105 (1)Corpulderezervaesteformatdinfunctionariipublicicareaufosteliberaidinfunciapublicancondiiileart.99 alin.(1)lit.a)c),e)ig)iestegestionatdeAgeniaNationalaaFuncionarilorPublici. (2)Functionariipubliciprsesccorpulderezervaipierdcalitateadefuncionarpublicnurmtoarelesituaii: a)dupmplinireatermenuluide2anideladatatreceriincorpulderezerva; b)ncazulncareAgeniaNationalaaFuncionarilorPublicilredistribuientrofunciepublicavacanta corespunztoarestudiilorabsolviteipregtiriiprofesionale,iarfuncionarulpublicorefuza; c)angajareanbazaunuicontractdemuncapeoperioadamaimarede12luni; d)lacerereafuncionaruluipublic. ART.106 (1)ncazulncareraportuldeserviciuancetatdinmotivepecarefuncionarulpublicleconsideranetemeinicesau nelegale,acestapoatecereinstaneidecontenciosadministrativanulareaactuluiadministrativprincaresaconstatat sausadispusncetarearaportuluideserviciu,ncondiiileitermeneleprevzutedeLegeacontenciosuluiadministrativ nr.554/2004,cumodificrileulterioare,precumiplatadectreautoritateasauinstituiapublicaemitentaaactului administrativauneidespgubiriegalecusalariileindexate,majorateirecalculate,icucelelaltedrepturidecarearfi beneficiatfuncionarulpublic. (2)Lasolicitareafuncionaruluipublic,instantacareaconstatatnulitateaactuluiadministrativvadispunereintegrarea acestuianfunciapublicadetinuta. CAP.X

Dispoziiifinaleitranzitorii ART.107 Funciilepublicesestabilescpentrufiecareautoritateiinstituiepublica,nparte,deconductorulacesteiaoriprin hotrreaconsiliuluijudeeansau,dupcaz,aconsiliuluilocal,pebazaactivitilorprevzutelaart.2alin.(1)i(3)icu avizulAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici. ART.108 nunitileadministrativteritorialencarepersoaneleaparinnduneiminoritinaionaledeinoponderedepeste 20%uniifuncionaripublicidinserviciilecareaucontactedirectcuceteniivorcunoateilimbaminoritiinaionale respective. ART.109 Cauzelecareaucaobiectraportuldeserviciualfuncionaruluipublicsuntdecompetentainstanelordecontencios administrativ,cuexcepiasituaiilorpentrucareestestabilitexpresprinlegecompetentaaltorinstane. ART.110 Autoritileiinstituiilepubliceprevzutelaart.5alin.(1)auobligaiadeaarmonizastatutelespecialecuprevederile prezenteilegi,cuconsultareaiavizulAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici. ART.111 (1)Autoritileiinstituiilepublicecareauprevzutenstateledefunciiposturidenaturacontractual,care presupunexercitareaunoratribuiidintreceleprevzutelaart.2alin.(3),auobligaiadeastabilifunciipublicen condiiileart.107. (2)Funciilepublicevacante,funciilepublicedeconducere,precumifunciilepublicecorespunztoarecategoriei inaltilorfuncionaripublici,stabilitepotrivitalin.(1),seocupancondiiileprezenteilegi. (3)Persoanelencadratecucontractindividualdemuncapeperioadanedeterminatnposturidenaturacontractual careaufoststabiliteiavizatecafunciipublicevorfinumitenfunciipublicedeexecuiedacndeplinesccondiiile prevzutelaart.54icondiiiledevechimenspecialitateastudiilorcorespunztoareclaseiigraduluiprofesionalale funcieipublice. (4)Drepturilesalarialealepersoanelorcareocupafunciipublicencondiiilealin.(3)sestabilescpotrivitsalarizarii funciilorpublicencareaufostnumite. ART.112 (1)Numrultotalalfunciilorpublicedeconduceredincadrulfiecreiautoritisauinstituiipublice,cuexcepia funciilorpublicedesecretaralunitiiadministrativteritorialeideefaloficiuluiprefectural,estedemaximum12% dinnumrultotalalfunciilorpublice. (2)Prinexcepie,ncadrulaparatuluipropriualministerelor,alcelorlalteorganedespecialitatealeadministraiei publicecentraleialinstituiilorpublicesubordonateacestora,pondereafunciilorpublicedeconduceresepoate stabili,pebazajustificariiautoritiisauinstituieipublice,lamaximum15%dinnumrultotalalfunciilorpublice. (3)Seexcepteazdelaprevederilealin.(2)alart.XVIdinLegeanr.161/2003privindunelemsuripentruasigurarea transpareneinexercitareademnitatilorpublice,afunciilorpubliceinmediuldeafaceri,prevenireaisancionarea coruptiei,cumodificrileicompletrileulterioare,aparatulpropriualministerelor,alcelorlalteorganedespecialitate aleadministraieipublicecentraleialinstituiilorpublicesubordonateacestora. ART.113 Programeleorganizatepentruobinereastatutuluidemanagerpublicpotrivitart.70alin.(1)lit.a)suntprogramele prevzutedeOrdonantadeurgentaaGuvernuluinr.56/2004privindcreareastatutuluispecialalfuncionaruluipublic denumitmanagerpublic,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.452/2004,cumodificrileicompletrile ulterioare,precumideLegeanr.157/2004privindinstituireaburseispeciale"GuvernulRomniei"pentruformarea managerilordinsectorulpublic,cumodificrileulterioare. ART.114 Dispoziiileprezenteilegiseaplicanmodcorespunztoriautoritiloradministrativeautonome. ART.115 Prinexcepiedelaprevederileart.18alin.(1),comisiaderecrutareseconstituientermende60deziledeladata intrriinvigoareaprezenteilegi,astfel:

a)unmembrunumitpeoperioadadeunanijumtate; b)unmembrunumitpeoperioadade3ani; c)unmembrunumitpeoperioadade4aniijumtate; d)unmembrunumitpeoperioadade6ani; e)unmembrunumitpeoperioadade7aniijumtate; f)unmembrunumitpeoperioadade9ani; g)unmembrunumitpeoperioadade10aniijumtate. ART.116 Cauzeleavndcaobiectlitigiidemuncancareunadintrepriarecalitateadefuncionarpublic,aflateperolul instanelorjudectoretiladataintrriinvigoareaprezentuluistatut,vorcontinuasasejudecepotrivitlegiiaplicabile nmomentulsesizriiinstanei. ART.117 Dispoziiileprezenteilegisecompleteazcuprevederilelegislaieimuncii,precumicureglementrilededreptcomun civile,administrativesaupenale,dupcaz,nmsurancarenucontravinlegislaieispecificefuncieipublice. ART.118 Ladataintrriinvigoareaprezenteilegi,oricedispoziiicontrareseabroga. ANEXA LISTA cuprinzndfunciilepublice I.Funciipublicegenerale A.Funciipublicecorespunztoarecategorieiinaltilorfuncionaripublici 1.secretargeneralalGuvernului; 2.secretargeneraladjunctalGuvernului; 3.secretargeneraldinministereialteorganedespecialitatealeadministraieipublicecentrale; 4.secretargeneraladjunctdinministereialteorganedespecialitatealeadministraieipublicecentrale; 5.prefect; 6.subprefect; 7.inspectorguvernamental. B.Funciipublicedeconducere 1.directorgeneraldincadrulautoritiloradministrativeautonome,alministerelorialcelorlalteorganede specialitatealeadministraieipublicecentrale; 2.directorgeneraladjunctdincadrulautoritiloradministrativeautonome,dinaparatulministerelorialcelorlalte organedespecialitatealeadministraieipublicecentrale; 3.secretaraljudeuluiialmunicipiuluiBucureti; 4.directordincadrulautoritiloradministrativeautonome,dinaparatulministerelorialcelorlalteorganede specialitatealeadministraieipublicecentrale,directorexecutivncadrulserviciilorpublicedeconcentrateale ministerelorialealtororganedespecialitatealeadministraieipublicecentrale,precumincadrulautoritilor administraieipublicelocaleialinstituiilorpublicesubordonateacestora; 5.directoradjunctdincadrulautoritiloradministrativeautonome,dinaparatulministerelorialcelorlalteorganede specialitatealeadministraieipublicecentrale,directorexecutivadjunctncadrulserviciilorpublicedeconcentrateale ministerelorialealtororganedespecialitatealeadministraieipublicecentrale,precumincadrulautoritilor administraieipublicelocaleialinstituiilorpublicesubordonateacestora; 6.secretaralmunicipiului,alsectoruluimunicipiuluiBucureti,alorauluiicomunei; 7.efserviciu; 8.efbirou.

C.Funciipublicedeexecuie 1.consilier,consilierjuridic,auditor,expert,inspector; 2.referentdespecialitate; 3.referent. NOTA: 1.Funciilepublicegenerale,alteledectceleprevzutelapct.I,sestabilesccuavizulAgenieiNaionalea FuncionarilorPublici. 2.Funciilepubliceprevzutelalit.Bpct.1i2sepotstabiliincadrulautoritiloriinstituiilorpublicedin administraiapublicalocalcareauunnumrdeminimum150deposturi. 3.Funciilepublicedeconducereprevzutelalit.Bpct.7i8,precumifunciilepublicedeexecuieprevzutelalit.C potfifunciipublicedestat,teritorialesaulocale. II.Funciipublicespecifice A.Funciipublicedeconducere 1.arhitectef. B.Funciipublicedeexecuie 1.inspectordeconcurenta; 2.inspectorvamal; 3.inspectordemunca; 4.controlordelegat; 5.expertntehnologiainformaiiloriatelecomunicatiilor; 6.comisar. C.Altefunciipublicespecifice 1.managerpublic. NOTA: Funciilepublicespecifice,alteledectceleprevzutelapct.II,sepotstabilideautoritileiinstituiilepublice,cu avizulAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici. NOTA: Reproducemmaijosart.IVXIVdinLegeanr.251/2006pentrumodificareaicompletareaLegiinr.188/1999privind Statutulfuncionarilorpublici,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.574din4iulie2006,carenuau fostcuprinsenformarepublicataLegiinr.188/1999icareseaplica,ncontinuare,cadispoziiipropriialeLegiinr. 251/2006*): "Art.IV.(1)Prinexcepiedeladispoziiileprezenteilegi,ncursulanului2006,potparticipalaconcursulorganizat pentruintrareancategoriainaltilorfuncionaripublicipersoanelecarendeplinesccondiiileprevzutelaart.15alin. (2)lit.a)c)dinLegeanr.188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,republicat,cumodificrileulterioare,precum icumodificrileicompletrileaduseprinprezentalege.**) (2)PanalaadoptareahotrriiGuvernuluiprevzutelaart.17alin.(3)dinLegeanr.188/1999,republicat,cu modificrileulterioare,precumicumodificrileicompletrileaduseprinprezentalege***),concursulorganizat pentruintrareancategoriainaltilorfuncionaripubliciestegestionatdecomisiaderecrutareainaltilorfuncionari publicinumitaprinDeciziaPrimuluiMinistrunr.38/2006privindnumireaComisieideconcursiaComisieide soluionareacontestaiilorpentrurecrutareainaltilorfuncionaripublici,publicatnMonitorulOficialalRomniei, ParteaI,nr.314din7aprilie2006.

(3)Prinexcepiedeladispoziiileprezenteilegi,potocupaofunciepublicadincategoriainaltilorfuncionaripublici persoanelecareaupromovatexamenuldeatestare,precumipersoanelecareauintratncategoriainaltilorfuncionari publicincondiiilealin.(1). (4)Functionariipublicicareocupaofunciepublicadincategoriainaltilorfuncionaripublicincondiiilealin.(3)i functionariipublicicareocupaofunciepublicacorespunztoarecategorieiinaltilorfuncionaripublicicareladata intrriinvigoareaprezenteileginundeplinesccondiiaprevzutlaart.15alin.(2)lit.d)dinLegeanr.188/1999, republicat,cumodificrileulterioare,precumicumodificrileicompletrileaduseprinprezentalege****),au obligaiadeandepliniaceastacondiientermende2anideladataintrriinvigoareaprezenteilegi,subsanciunea eliberriidinfunciapublica. (5)Condiiaprevzutlaart.51^1alin.(7)dinLegeanr.188/1999,republicat,cumodificrileulterioare,precumicu modificrileicompletrileaduseprinprezentalege*****),nuesteobligatorie,pentrurecrutareafuncionarilorpublici deconducere,ncazulexercitriicucaractertemporarauneifunciipublicedeconducere,precumipentrufunctionarii publicicareocupaofunciepublicadeconducere,peoperioadade4anideladataintrriinvigoareaprezenteilegi. (6)Functionariipubliciprevzuilaalin.(5)suntobligaisandeplineasccondiiaprevzutlaart.51^1alin.(7)din Legeanr.188/1999,republicat,cumodificrileulterioare,precumicumodificrileicompletrileaduseprin prezentalege*****),ntermenulprevzut,subsanciuneaeliberriidinfunciapublica. Art.V.(1)Secretariidecomunecare,ladataintrriinvigoareaprezenteilegi,nuaustudiisuperioarejuridicesau administrativeisipotpstrafunciapublica,cuobligaiacantermende3anisaabsolveoformadenvmnt superiordelungduratanspecialitatejuridicsauadministraiepublica,subsanciuneaeliberriidinfuncie. (2)ncazulncarelaconcursurileorganizatepentruocupareafuncieipublicedesecretaralcomuneinuseprezint persoanecarendeplinesccondiiiledestudiiprevzutelaalin.(1)i/saucondiiiledevechimenspecialitateastudiilor juridiceoriadministrative,potcandidaipersoanecarenundeplinescacestecondiii.naceastasituaie,ocuparea funcieipublicedesecretarsefacepeperioadadeterminata,cuobligaiaorganizriianualeaconcursuluipentru ocupareaacesteia. Art.VI.Condiiaprevzutlaart.51^1alin.(7)dinLegeanr.188/1999,republicat,cumodificrileulterioare, precumicumodificrileicompletrileaduseprinprezentalege*****),seconsiderandeplinitpentrufunctionarii publicicareauabsolvit,panaladataintrriinvigoareaprezenteilegi,programedeformareiperfecionaren administraiapublica,organizatedeInstitutulNaionaldeAdministraie,centreleregionaledeformarecontinuapentru administraiapublicalocal,precumidealteinstituiispecializate,dinarasaudinstrintate,cuduratademinimum unan,saucare,ladataintrriinvigoareaprezenteilegi,urmeazunadintreformeledenvmntmenionate,cu condiiaabsolviriiacestorstudiintermenulprevzut. Art.VII.(1)ntermende6lunideladataintrriinvigoareaprezenteilegi,lapropunereaAgenieiNaionalea FuncionarilorPublici,prinhotrreaGuvernului,seaproba: a)normeleprivindorganizareaidezvoltareacariereifuncionarilorpublici; b)normeleprivindorganizareaifuncionareacomisiilordedisciplina; c)normeleprivindorganizareaifuncionareacomisiilorparitareincheiereaacordurilorcolective; d)normeleprivindmobilitateainaltilorfuncionaripublici. (2)ntermende10lunideladataintrriinvigoareaprezenteilegi,lapropunereaAgenieiNaionaleaFuncionarilor Publici,prinhotrreaGuvernului,seaproba: a)normeprivindformareaprofesionalafuncionarilorpublici; b)regulamentuldeorganizareidesfurareaprogramelordeformareaspecializatprevzutedeprezentalege. (3)PanalaadoptareahotrrilorGuvernuluiprevzutelaalin.(1)lit.a)c)seaplicanmodcorespunztordispoziiile HotrriiGuvernuluinr.1.209/2003privindorganizareaidezvoltareacariereifuncionarilorpublici,publicatn MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.757din29octombrie2003,cumodificrileulterioare,ialeHotrrii Guvernuluinr.1.210/2003privindorganizareaifuncionareacomisiilordedisciplinaiacomisiilorparitaredincadrul autoritiloriinstituiilorpublice,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.757din29octombrie2003. Art.VIII.Proceduradeorganizareidesfurareaconcursurilor,proceduradenumireafuncionarilorpublicii proceduradisciplinar,aflatenderulareladataintrriinvigoareaprezenteilegi,sefinalizeazconformdispoziiilorn vigoareladatainitieriiacestorproceduri.

Art.IX.Calificativeleexcepionalifoartebunobinutedefunctionariipublicilaevaluareaperformantelor profesionaleindividualepanaladataintrriinvigoareaprezenteilegiseasimileazcucalificativulfoartebine,iar calificativulbunseechivaleazacucalificativulbine. Art.X.Prevederileart.49^3dinLegeanr.188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,republicat,cumodificrile ulterioare,precumicumodificrileicompletrileaduseprinprezentalege******),nuseaplicapentrucheltuielile dejaangajateladataintrriinvigoareaprezenteilegi. Art.XI.Condiiiledevechimeprevzutelaart.57dinLegeanr.188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici, republicat,cumodificrileulterioare,precumicumodificrileicompletrileaduseprinprezentalege*******),nuse aplicancazulfuncionarilorpublicicareaundeplinitcondiiileprevzutedelegeladatanumiriinfunciapublica. Art.XII.(1)nanul2006,promovareantrofunciepublicasuperioarvacantasefaceprinconcurssauexamen. (2)Pentruaparticipalaconcursulpentrupromovareantrofunciepublicadeexecuiedingradulprofesional principal,functionariipublicitrebuiesandeplineascurmtoarelecondiiiminime: a)saaibovechimeminimade2aninfunciilepublicedeexecuiedingradulprofesionalasistent,nclasa corespunztoarestudiilorabsolvite; b)safiobinut,laevaluareaperformantelorprofesionaleindividualedinultimii2ani,celpuincalificativulfoarte bun; c)sandeplineasccerinelespecificeprevzutenfiapostului. (3)Pentruaparticipalaconcursulpentrupromovareantrofunciepublicadeexecuiedingradulprofesionalsuperior, functionariipublicitrebuiesandeplineascurmtoarelecondiiiminime: a)saaibovechimeminimade2aninfunciilepublicedeexecuiedingradulprofesionalprincipalsau4anin funciilepublicedeexecuiedingradulprofesionalasistent,nclasacorespunztoarestudiilorabsolvite; b)safiobinut,laevaluareaperformantelorprofesionaleindividualedinultimii2ani,celpuincalificativulfoarte bun; c)sandeplineasccerinelespecificeprevzutenfiapostului. Art.XIII.Prezentalegeintranvigoarela15ziledeladatapublicriinMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,cu excepiaprevederilorart.29,56,57,58^1ialeart.60^1alin.(1)lit.b)dinLegeanr.188/1999,republicat,cu modificrileulterioare,precumicumodificrileicompletrileaduseprinprezentalege********),careintran vigoarela1ianuarie2007. Art.XIV.Ladataintrriinvigoareaprezenteilegi,dispoziiileart.XValin.(2)i(3),art.XVIalin.(4)(6),precumiale art.XXdinLegeanr.161/2003privindunelemsuripentruasigurareatranspareneinexercitareademnitatilorpublice, afunciilorpubliceinmediuldeafaceri,prevenireaisancionareacoruptiei,publicatnMonitorulOficialal Romniei,ParteaI,nr.279din21aprilie2003,cumodificrileicompletrileulterioare,precumioricealtedispoziii contrareseabroga." *)Asevedeaiprevederileart.XValin.(1),art.XVIalin.(1)(3),art.XVIIXIX,art.XXIiart.XXIIaleLegiinr.161/2003 privindunelemsuripentruasigurareatranspareneinexercitareademnitatilorpublice,afunciilorpubliceinmediul deafaceri,prevenireaisancionareacoruptiei,cuprinsenNotafinaladinprimaformarepublicataLegiinr.188/1999 ,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.251din22martie2004. **)Art.15alin.(2)lit.a)c)adevenit,nurmarenumerotarii,art.16alin.(2)lit.a)c). ***)Art.17alin.(3)adevenit,nurmarenumerotarii,art.18alin.(3). ****)Art.15alin.(2)lit.d)adevenit,nurmarenumerotarii,art.16alin.(2)lit.d). *****)Art.51^1alin.(7)adevenit,nurmarenumerotarii,art.57alin.(7). ******)Art.49^3adevenit,nurmarenumerotarii,art.52. *******)Art.57adevenit,nurmarenumerotarii,art.65. ********)Art.29adevenit,nurmarenumerotarii,art.31;art.56adevenit,nurmarenumerotarii,art.64;art.57a devenit,nurmarenumerotarii,art.65;art.58^1adevenit,nurmarenumerotarii,art.67,iarart.60^1alin.(1)lit.b)a devenit,nurmarenumerotarii,art.70alin.(1)lit.b).

S-ar putea să vă placă și