Sunteți pe pagina 1din 8

Aprobat la edina catedrei Management din 18 februarie 2014, proces verbal nr !

LISTA SUBIECTELOR LA SPECIALITATE pentru examenul de licen la specialitatea Business i Administrare anul uni!ersitar "#$%&"#$' $( )U*+A,E*TELE ,A*A-E,E*TULUI OR-A*I.A/IEI CO*CEPTUL0 E1OLU/IA 2I 2COLILE ,A*A-E,E*TULUI Esena mana3ementului( "efiniii ale managementului #emnificaii ale managementului E!4luia i c4lile mana3ementului( $coala clasic% universal% Managementul tiinific & 'r (a)lor, *ilian i 'ranc+ ,ilbret-, .enr) ,antt/ aportul i principiile Managementul administrativ .enri 'a)ol & principiile i sistemele de funcii ale 0ntreprinderii industriale Ma1 2eber i caracteristicile birocraiei ideale $coala relaiilor umane 3 Ma)o i re4ultatele e1perimentului de la .a5t-orne (eoria 678 a lui " Mc,regor 9deile promovate $coli contemporane ale managementului $coala sistemic% i coala situaional% 9deile principale OR-A*I.A/IA 2I ,A*A-ERII +e5inirea i caracteristicile principale ale 4r3ani6aiei( :rgani4aii formale i neformale 9mportana organi4aiilor neformale Managementul organi4aiei prin eficien% i eficacitate +e5inirea mana3erului7 caracteristica general% a activit%ii manageriale ;olurile manageriale elaborate de . Mint4berg #fera abilit%ilor manageriale/ te-nice, interpersonale, conceptuale <iveluri manageriale/ superior, mediu, inferior ,E+IUL OR-A*I.A/IEI ,ediul intern al organi4aiei & scopul, structura, sarcina, te-nologia, oamenii, cultura organi4aional% ,ediul extern al 4r3ani6aiei( 9mportana mediului e1tern 'actorii mediului e1tern de influen% direct% 'actorii mediului de influen% indirect% =aracteristicile factorilor mediului e1tern/ comple1itatea mediului, interdependena, mobilitatea factorilor, incertitudinea mediului CULTURA OR-A*I.A/IOA*L8 Cultura 4r3ani6ai4nal( Conceptul, coninutul i caracteristicile culturii organi4aionale (ipologia culturii organi4aionale 'actori de influen% 3valuarea culturii organi4aionale Metode de meninere i modificare Resp4nsa9ilitatea s4cial "efinire, abord%ri, coninut >eneficii ale programelor de responsabilitate social% Argumente pro i contra #ensibilitatea social% (ipuri de programe de responsabilitate social% ;eacii ale organi4aiei la dileme sociale Etica( Concept i evoluie "omenii ale responsabilit%ii etice 'actori ai comportamentului etic #tadii de de4voltare moral% a firmei "ileme i standarde etice ?rocesul de luare a deci4iei etice Aciuni ale ma@or%rii comportamentului etic PROCESUL +ECI.IO*AL +e5inirea i tipuri principale de deci6ii( Pr4cesul deci6i4nal7 definirea problemei, formularea restriciilor i criteriilor, identificarea, evaluarea i compararea soluiilor posibile, alegerea alternativei optime, implementarea deci4iei, controlul i evaluarea re4ultatelor 1

)act4rii ce in5luenea6 pr4cesul de ad4ptare a deci6iei( ,4delarea :n pr4cesul deci6i4nal( <ecesitatea model%rii (ipuri de modele/ fi4ic, analogic, matematic 3tapele procesului de modelare ,et4de de luare a deci6iil4r( Arborele deci4ional >rainstorming ,rupuri <ominale Metoda "elp-i ;eguli de utili4are PROCESUL +E CO,U*ICARE Pr4cesul de c4municare( 3sena i importana comunic%rii 0n management 3lementele i etapele procesului de comunicare 9mportana leg%turii inverse +irecii0 54rme i reele de c4municare( Bariere :n pr4cesul de c4municare( "irecii de perfecionare 2edina( 9mportana i tipuri principale de edine 3tapele de organi4are a edinei/ de preg%tire, de desc-idere, de desf%urare, de 0nc-idere ;eguli de ba4% 0n organi4area edinei )U*C/IILE ,A*A-E,E*TULUI )uncia de plani5icare( "efinirea i necesitatea planific%rii (ipuri de planuri ?lanuri strategice, tactice, operaionale 3sena i necesitatea planific%rii strategice =oninutul AetapeleB planific%rii strategice )uncia de 4r3ani6are( =oninutul funciei de organi4are Structura 4r3ani6at4ric7 definire i tipuri #tructuri mecaniciste i organice/ tipuri, avanta@e i de4avanta@e 'actori ce influenea4% alegerea structurii organi4atorice Relaiile de aut4ritate :n 4r3ani6aie( =onceptul i caracteristicile autorit%ii (ipurile relaiilor de autoritate/ relaii liniare Aierar-iceB i relaii au1iliare ?rocesul deleg%rii/ definirea, caracteristici, principii Avanta@e i de4avanta@e ale deleg%rii )uncia de m4ti!are( =onceptul i esena motiv%rii ?rocesul motiv%rii 'orme ale motiv%rii Te4rii c4nceptuale ale m4ti!rii( (eoria ierar-i4%rii necesit%ilor a lui A Maslo5 (eoria 3;, a lui = Alderfer (eoria necesit%ilor a lui Mc=lelland (eoria bifactorial% a lui ' .er4berg Te4rii pr4cesuale ale m4ti!rii( (eoria atept%rilor (eoria ec-it%ii Modelul ?orter7*a5ler )uncia de c4ntr4l "efinirea i necesitatea controlului (ipuri de control 3tapele procesului de control =aracteristici ale controlului eficient LEA+ERS;IPUL C4nceptul de in5luen i putere( 'ormele puterii/ ba4at% pe team%, stimulare, cunotine, e1emplu, tradiii, -arism% C4nceptul de leaders<ip( Managerul i liderul/ caracteristici comune i deosebiri Te4rii ale leaders<ipului (eorii de pe po4iia calit%ilor personale ale liderului (eorii be-avioriste ale leaders-ipului/ gruparea clasic%C clasificarea lui *i+ertC (eorii situaionale ale leaders-ipului/ modelul lui 'red 'iedler Literatura rec4mandat7 1 >urlacu < , =o@ocaru D Management 7 =-iin%u, 2000 4!E p 2 Forlenan ( , >urdu 3 , =%pr%rescu , Managementul organi4aiei & >ucureti, 3d 3conomic%, 1GG8 !EH p E =ova * =ultura afacerilor & =-iin%u/ A#3M, 2004 1G4 p 4 A =otelnic, M <icolaescu, D =o@ocaru Management A0n definiii, sc-eme i formuleB & =-iin%u/A#3M, 1GG8 EEH p I .ricev 3 Managementul firmei =-iin%u, 1GG8 EG8 p H 9 Derboncu Management Jntreb%ri i r%spunsuri & >ucureti, 1GGH 184 p ! KLMNOPQLR S T , UNVWXY Z [ \]O]^_W]O` & \XPQYN, 1GG8 I2! P 8 aNb` cLdNe^ f \]O]^_W]O` 7 TNOQ`7g]`]ehVei 2002 i 82G P G M]PQXO \ , Ajkh]e` \ , l]^XVeL m SPOXYn W]O]^_W]O`N & \XPQYN, 1GG4 HGG P 2

"( BA.ELE A*TREPRE*ORIATULUI I*TRO+UCERE =* A*TREPRE*ORIAT Esena antrepren4riatului i a micil4r a5aceri( 'enomenul antreprenorial 0n ;epublica Moldova i practica internaional% >eneficii i riscuri individuale 0n antreprenoriat +e5inirea i caracteristicile :ntreprin6t4rului( Identi5icarea ideil4r de a5aceri i e!aluarea ideii 4p4rtune( ,O+ALIT8/I +E LA*SARE =* A)ACERI +esc<iderea a5acerii de la 6er4( Alegerea statului @uridic "eterminarea denumirii afacerii Alegerea amplasamentului unei afaceri Pr4curarea unei a5aceri existente( 3tapele procesului de procurare a unei afaceri +es5urarea acti!itii :n 9a6a c4ntractului de 5ranc<isin3 (ipuri de franc-ising +E.1OLTAREA A)ACERII Planul de a5aceri( <ecesitatea elabor%rii planului de afaceri 3tapele 0ntocmirii planului de afaceri #tructura i coninutul compartimentelor de ba4% ?articularit%ile activit%ii 0ntreprin4%torului ,ana3ementul antrepren4rial )I*A*/AREA ACTI1IT8/II +E A*TREPRE*ORIAT "eterminarea necesarului de resurse financiare pentru lansarea unei noi afaceri #ursele de finanare i caracteristica acestora =reditul bancar *easingul 'actoringul Avanta@e i limite =*CETAREA ACTI1IT8/II A*TREPRE*ORIALE Motivele 0ncet%rii activit%ii antreprenoriale Modalit%i de 0ncetare Literatura rec4mandat7 1 #olcan A >a4ele antreprenoriatului/ 9niierea unei afaceri mici, Aliana de Microfinanare, =-iin%u,200H 2 #olcan A >a4ele antreprenoriatului/ "e4voltarea unei afaceri mici, Aliana de Microfinanare, =-iin%u, 200H E TnehV [ SPOXYn oe]^oeLOLWN`]jkPQXR ^]p`]jkOXP`L, [q^7YX \rZ, sLtLO]Y, 2002 4 9orgulescu A ?lanificarea afacerii ,-id de start, 3ditura All , >ucureti, 200H I <icolescu :v Managementul 0ntreprinderilor mici i mi@locii, 3d 3conomica, >ucureti, 2001 H #asu = , >ernier ; 3nciclopedia 0ntreprin4%torului, 3d 3conomic%, >ucureti, 1GGG ! #olcan A Managementul micului business, A#3M, =-iin%u, 2001 8 TLeXoXjLP U uoeNYj]OL] WNjnW hLqO]PXW, \XPQYN, a]jX, 1GG! %( ,A*A-E,E*TUL PRO+UC/IEI STRUCTURA +E PRO+UC/IE A =*TREPRI*+ERII +e5inirea pr4cesului de pr4ducie( =lasificarea procesului de producie +e5inirea structurii de pr4ducie( Derigile structurii de producie/ locul de munc%, sectoare de producie, ateliere de producie Tipuri de structuri de pr4ducie( #tructura de tip te-nologic #tructura de tip pe obiecte #tructura de tip mi1t =aracteristici, avanta@e i de4avanta@e E

OR-A*I.AREA PRO+UC/IEI =* SEC/IILE +E BA.8 Or3ani6area pr4duciei :n seciile de 9a6 ?rincipiile organi4%rii raionale a procesului de producie Tipuri de pr4ducie7 0n mas%, 0n serie, individual =aracteristicile principale ,et4de de 4r3ani6are a pr4duciei7 0n flu1, pe comen4i sau pe grupe, pe unicate =aracteristicile principale 9ndicatorii organi4%rii produciei 0n flu1 ,et4de de micare a piesel4r pe 4peraii7 succesiv% paralel%, mi1t% =aracteristici, avanta@e i de4avanta@e ,A*A-E,E*TUL ACTI1IT8/ILOR AU>ILIARE ,ana3ementul acti!itii de :ntreinere i reparare a mi?l4acel4r 5ixe( (ipuri de sisteme de 0ntreinere i reparaii ,raficul ciclului de reparaii ,ana3ementul :n cadrul seciil4r ener3etice ?lanificarea necesarului de energie >alana energetic% ,ana3ementul acti!itii de 5a9ricare de scule( =lasificarea i codificarea sculelor Metode de planificare a necesarului de scule ,ana3ementul transp4rtului intern =lasificarea mi@loacelor de transport #isteme de organi4are a transportului ?lanificarea activit%ii de transport ,ana3ementul pre3tirii pr4duciei =aracteristica i activit%ile de ba4% 3tapele preg%tirii produciei ?lanificarea preg%tirii produciei ,ana3ementul acti!itii de pr43ramare0 lansare i urmrire a pr4duciei( =omponentele activit%ii i caracteristica lor Literatura rec4mandat7 1 =otelnic A Managementul unit%ilor economice, A#3M, 1GG8 2 =otelnic A Managementul activit%ii de producie, =-iin%u, 3vrica, 200E E >%rbulescu = 3conomia i gestiunea 0ntreprinderii, 3d 3conomic%, >ucureti, 1GGI 4 >adea 'lorica Managementul produciei industriale, 3d All 3ducational # A , >ucureti, 1GG8 I =vrstea ,- , ?vrvu ' 3conomia i gestiunea 0ntreprinderii , 3d 3conomic%, 1GGG

'( SISTE,E +E PLA*I)ICARE =* A)ACERI SISTE,UL PLA*I)IC8RII =* U*IT8/ILE ECO*O,ICE *4iune i caracteristica 3eneral a sistemului de plani5icare( Plani5icarea pr43ramei de pr4ducie #tructura i indicatorii programei de producie Metodica planific%rii 9ndicatorii valorici ai produciei fabricate/ producia marf%, producia global%, producia net%, producia marf% vvndut% *4iunea capacitii de pr4ducie Metodologia calcul%rii ?lanificarea capacit%ii de producie PLA*I)ICAREA ,U*CII 2I A SALARI.8RII +e5inirea pr4ducti!itii muncii( =alculul nivelului productivit%ii muncii 0n funcie de modul de e1primare a volumului produciei fabricate i a timpului de lucru ?lanificarea creterii productivit%ii muncii dup% economia de personal Pers4nalul unitii ec4n4mice =lasificarea personalului ?lanificarea necesarului de personal 3tapele planific%rii 4

)4ndul de remunerare a muncii( <oiune 'ondul de remunerare tarifar, orar, 4ilnic, lunar =alculul fondului de remunerare PLA*I)ICAREA ACTI1IT8/II TE;*ICO&,ATERIAL8 Pr4cesul de apr4!i6i4nare <oiune i obiective #isteme de organi4are/ funcional, pe grupe de materiale, 0n funcie de destinaia de consum, mi1t Or3ani6area c4mpartimentului de apr4!i6i4nare( St4curile de resurse materiale( <oiune i tipuri =riterii de clasificare "imensionarea stocurilor Ela94rarea pr43ramului de apr4!i6i4nare te<nic4&material7 coninut i etape PAL*I)ICAREA COSTURILOR +E PRO+UC/IE C4nceptul c4stului de pr4ducie( 9mportana =riterii de clasificare 'unciile costurilor #tructura costului de producie =onsumurile i c-eltuielile 7 deosebiri i interdependene #tructura consumurilor Planul c4stului unitar pe pr4dus( ;eparti4area consumurilor directe i a consumurilor i c-eltuielilor indirecte pe unitate de produs PRO)ITUL 2I RE*TABILITATEA +e5inirea pr45itului( (ipuri de profit 'unciile profiturilor 'actori ce influenea4% m%rimea profitului )4rmarea pr45itului net =omponentele profitului net =ota de impo4itare "irecii de reparti4are a profitului =rearea capitalului de re4erv% 'ondul de consum i fondul de acumulare ?lata venitului proprietarilor 0ntreprinderii Acoperirea pierderilor din anii precedeni +e5inirea renta9ilitii (ipuri de rentabilitate ;elaii de calcul 3sena indicatorilor calculai ?ragul de rentabilitate Literatura rec4mandat7 1 =otelnic A Managementul unit%ilor economice, A#3M, 1GG8 2 =otelnic A Managementul activit%ii de producie, =-iin%u, 3vrica, 200E E >%rbulescu = 3conomia i gestiunea 0ntreprinderii, 3d 3conomic%, >ucureti, 1GGI 4 >adea 'lorica Managementul produciei industriale, 3d All 3ducational # A , >ucureti, 1GG8 I =vrstea ,- , ?vrvu ' 3conomia i gestiunea 0ntreprinderii , 3d 3conomic%, 1GGG @(,A*A-E,E*TUL RISCURILOR =* A)ACERI CO*CEPTUL 2I CLASI)ICAREA RISCURILOR "efiniii ale riscului 'unciile riscului 'actori de influen% =riterii de clasificare a riscurilor ,ETO+E 2I TE;*ICI +E E1ALUARE A RISCURILOR ,et4de calitati!e de e!aluare a riscuril4r7 evaluarea 0n condiii de risc i incertitudine, simularea deci4ional%, te-nica arborelui deci4ional Metode cantitative de evaluare a riscurilor/ metoda statistic%, oportunit%ii c-eltuielilor, metoda e1perilor ,I*I,I.AREA RISCURILOR 2I ,A*A-E,E*TUL LOR ,et4de 3enerale de reducere a riscuril4r7 asumarea, evitarea, diversificarea, transmitereaC c%i interne de reducere a riscurilor/ verificarea partenerilor de afaceri, alc%tuirea corect% a contractelor de afaceri, 0ntocmirea planului de afaceri, selectarea corecta a personalului companiei, p%strarea tainei comerciale I

Sisteme de mana3ement al riscuril4r(


RISCURILE SPECI)ICE +I)ERITOR +O,E*II +E ACTI1ITATE A*TREPRE*ORIAL8

Riscurile ce in5luenea6 d4meniul de pr4ducere7 nesolicitarea produselor fabricate i 0n%sprirea concurenei Riscurile din d4meniul 5inanciar&9ancar/ riscurile interne i e1terne ;iscurile ce influenea4% domeniul comercial i activitatea investiional% a companiei Literatura rec4mandat7 1 ,-eorg-e <egoiescu ;isc i incertitudine 0n economia contemporan%, ,alai, 1GGI 2 'lorin >u-ociu, ,-eorg-e <egoescu 9nvestiii 0n economia de tran4iie 3d 3vrica, >r%ila, 1GG8 E ?runea ? ;iscul 0n activitatea economic%,3d 3conomica, >ucureti, 200E 4 (omo4ei D ;iscuri i instrumente financiare de acoperire 3d 3vrica, =-iin%u, 2002 I fNoVP`N \ w cLPQL Y oe]^oeLOLWN`]jkPQXR ^]p`]jkOXP`L & \ , 1GGH H TNbeXOXYN m xrQXOXWLQN oe]^oeLp`Lp, \ , 1GGG, P`e IE8 ! yNj^LO s K , KXeXhk]Y T U z uoeNYj]OL] eLPQNWL{, ud]hOX] oXPXhL] |U[}[ \XPQYN 200I 8 ~NeQLO Z T z rQXOXWLd]PQL] L bLONOPXYn] eLPQL S]OQN, VoeNYj]OL], oXe`b]jk LOY]P`LLR{ \XPQYN 200I G yNe`XO } f z sXWoj]QPOnR oX^MX^ Q eLPQ7W]O]^_W]O`V/ P`XL` jL `LW qNOLWN`kPp{ \XPQYN, TNOQ`7g]`]ehVe`, 200E 10 ?-ilippe orion Dalue at ;is+/ t-e ne5 benc-mar+ for controlling derivatives ris+ (-e Mc ,ra57.ill =ompanies 9nc 1GG! 11 =-ris =-apman and #tep-en 2ard ?ro@ect ris+ management ?rocesses, tec-niues and insig-ts o-n 2ile) and #ons *td 1GG! Surse electr4nice -ttp/555 ma-g com 555 sgv com p555 uniboo+ ro -ttp/555 cfin rufinans)sris+ -ttp/555 cfin rufinanal)sisinvris+ A( ,A*A-E,E*TUL CALIT8/II E1OLU/IA CO*CEPTELOR PRI1I*+ ,A*A-E,E*TULUI CALIT8/II +e5iniii ale mana3ementului calitii( =adrul conceptual al calit%ii produselor i serviciilor =alitatea 0n filo4ofie, logic%, practica economic% :rient%ri 0n domeniul calit%ii SISTE,E +E ,A*A-E,E*T AL CALIT8/II Sistemul "# de c<ei ale succesului dup% 95ao oba)as-i ?rincipiile de ba4%, structura, nivele ISO B##$7"###( ?rincipii de ba4% #istemul de management al calit%ii ;esponsabilitatea managementului Managementul resurselor ;eali4area produsului M%sur%, anali4%, 0mbun%t%ire Avanta@e i de4avanta@ele sistemului 9#: +OCU,E*TELE SISTE,ULUI CALIT8/II C4mp4nentele sistemului calitii( ,anualul calitii( Pr4cedurile sistemului calitii( Instruciuni de lucru( H

,ETO+E +E A*ALI.8 2I CO*TROL AL CALIT8/II 'ie de control #tratificarea "iagrama ?areto "iagrama 9s-i+a5a "iagrame de control .istogramele "iagrama norul de dispersie ,A*A-E,E*TUL CALIT8/II TOTALE( 3sena, principii, necesitate COSTURILE CALIT8/II( =osturile preventive, pentru control, interne i e1terne Literatura rec4mandat7 1 :laru Marieta, Managementul calit%ii 3ditura 3conomic%, >ucureti, 2004 2 9on #tanciu, Managementul calit%ii totale, =artea niversitar%, >ucureti, 200E E 3< 9#: G000/2000, #isteme de management al calit%ii ?rincipii fundamentale i vocabularC 4 3< 9#: G001/2000, #isteme de management al calit%ii =erineC I 95ao oba)as-i 20 de c-ei ale succesului 3ditura Arc 2001 H 555 iso org C( ,A*A-E,E*TUL CORPORATI1 ,O+ELELE CO*TE,PORA*E +E A+,I*ISTRARE CORPORATI18( Administrarea corporativ% 0n modelul anglo7american/ legislaia, proprietarii de aciuni, sursele de finanare, ec-ilibru subiecilor relaiilor corporative Managementul corporativ 0n modelul german/ administrarea bicameral%, acionarii corporativi i rolul b%ncilor (r%s%turile caracteristice modelului @apone4 de administrare corporativ%/ finanarea i subiecii de ba4%, aportul statului la reglementarea relaiilor corporative *O/IU*EA 2I ACTI1ITATEA SOCIET8/ILOR PE AC/IU*I =* REPUBLICA ,OL+O1A "efinirea societ%ii pe aciuni 'ilialele, repre4entanele i persoanele afiliate #ociet%ile dependente i cele dominante =ontrolul e1tern i de4v%luirea informaiei de c%tre societ%ile pe aciuni din ;epublica Moldova ;DRTIILE +E 1ALOARE ALE SOCIET8/ILOR PE AC/IU*I( (ipurile de -vrtii de valoare ale societ%ilor pe aciuni Aciunile aflate 0n circulai i aciunile de te4aur =lasele de aciuni/ aciunile ordinare i prefereniale 3sena i rolul obligaiunilor .vrtiile de valoare i dreptul la vot +REPTURILE 2I OBLI-A/IILE AC/IO*ARILOR( "repturile i ap%rarea drepturilor acionarilor "repturile generale i suplimentare ale acionarilor "reptul de preemiune al acionarului :bligaiile acionarilor OR-A*ELE +E CO*+UCERE ALE SOCIET8/II PE AC/IU*I(

Adunarea general% a acionarilor ?etrecerea adun%rilor anuale i e1traordinare ?articiparea la adun%rile generale a acionarilor =vorumul i adun%rile repetate =onsiliul #ociet%ii pe Aciuni <ecesitatea, rolul, drepturile i obligaiile consiliului societ%i ACTI1ITATEA U*IU*ILOR CORPORATI1E( (r%s%turile caracteristice uniunilor corporative/ uniuni de 0ntreprinderi, ,'9, concerne, consorii, -oldinguri, conglomerate, franc-ise, cartele Literatura rec4mandat7 1 *egea nr 11E476999 din 2 aprilie 1GG! privind societ%ile pe aciuniC 2 ,-idul acionarului aprobat la 1G 0! 2012 de c%tre =omisia <aional% a ?ieei 'inanciare din ;epublica MoldovaC E =odul de guvernare corporativ%, aprobat prin .ot%r0rea =<DM nr 28H din 01 0H 200!C 4 >urlacu < Management =orporativ =-iin%u, edit A#3M 1GG8C I ?rice 2ater-ouse Administrarea corporativ% i drepturile acionarilor 0n ;epublica Moldova =-iin%u, 1GGHC H " = orten =orporaiile conduc lumea >ucureti, 1GG8C ! Mare+ . Administrarea societ%ilor pe aciuni 0n economia de pia% >ucureti, 1GGIC 8 rgen len+ ?rivati4area 0n %rile 0n tran4iie i 0n curs de de4voltare 3conomica, 1GG! G # M%m%lig% #A & comentariu la legea din 1GG! =-iin%u, 2001 10 Ma4ilu Anda, (ransnaionalele i competitivitatea, >ucureti 1GGG 11 sNtNOLON } K 7 sXeoXeN`LYOX] oeNYX 7 \XPQYN, 1GGG 12 sVdVQ K , VeQNO [ , \WjLi K , gXpO Z UNP`XjkONp QOLiN NQLXO]eXY [q^ A;=, sLtLO]Y, 1GG8C 1E mVOQ [ , \LMNjkd]OQX K Z , lYNj]R K K 7 ZQLXO]eOX] Sh]P`YX/ LP`XeLp L `]XeLp \LOPQ, 1GGG 14 urcanu ,-eorg-e 3lementele de ba4% a modelelor de administrare corporativ% Jn/ ;evista 3conomica, < 1, A#3M, =-iin%u 200E, pag 11714 1I urcanu ,-eorg-e ?rincipiile managementului corporativ in economia contemporana Jn/ ;evista $tiinific% #tudii 3conomice, *9M, =-iin%u, nr E74, 200G