Sunteți pe pagina 1din 89

Responsabil CEAC, Prof.

Alboni Estela Ruxana

Membrii CEAC:
Macra Claudia Reprezentant al Consiliului Municipal Arad Alboni Estela Responsabilul Comisiei Crian Violeta - Reprezentant al Corpului Profesoral Borza Teodora - Reprezentant al Corpului Profesoral nd u !"idiu Reprezentant al #indicatului Martin !"idiu- Reprezentant p rin$i %a&' Annamaria- Reprezentant ele"i

Pag.
Regulamentul comisiei ....................................................................... . 3 Organigrama comisiei ......................................................................... 7 Componena comisiei ......................................................................... 7 Descrierea sarcinilor i principalelor acti it!i .................................... " Porto#oliul comisiei ............................................................................ . $ Plani#icarea acti it!ilor comisiei ........................................................ %& Plan 'e aciune .....................................................................................%% (ubcomisii .......................................................................................... %) E aluarea acti it!ilor ......................................................................... %$ Mo'alit!i 'e clasi#icare i gestionare a 'o e*ilor ............................... %$ C+estionare 'i erse ............................................................................ ,% -ie 'e obser are ................................................................................ .& /ista general! a 'o e*ilor corelate la principiile 'e calitate ............... )% Mapa ca'rului 'i'actic ........................................................................ )3 Mapa 'irigintelui ..................................................................................). Di erse #ie 'e monitori*are ................................................................ )) Proce'uri00000000000000000000000001&

Motto: Doar cutnd perfeciunea gsim succesul. RE()*AME%T +E !R(A%,-ARE ., /)%C,!%ARE A C!M,#,E, PE%TR) EVA*)AREA ., A#,()RAREA CA*,T0,, E+)CA,E, 1% *,CE)* TE!*!(,C BAPT,#T2A*E3A P!P!V,C,2 ARA+ CAP,T!*)* ,4 +ispozi$ii &enerale Art45 Comisia pentru E"aluarea i Asi&urarea Calit $ii 2C.E.A.C.3 4n /iceul 5eologic 6aptist 7Ale8a Popo ici9 Ara' este un organism 'e asigurare interioar! a calit!ii e'ucaiei, 4n#iinat! 4n urm!torul ca'ru legal: /egea nr. "7:,&&1 pentru aprobarea O.;.<. nr.7):,&&) pri in' asigurarea calit!ii, articolele %%i %,= Regulamentul 'e organi*are i #uncionare a unit!ii 'e 4n !!m>nt preuni ersitar aprobat prin O.M. E'. nr..$,):,&&)= (trategia 'escentrali*!rii 4n !!m>ntului preuni ersitar aprobat! prin Memoran'um 4n e'ina 'e <u ern 'in ,& 'ecembrie ,&&). Art4 6 Misiunea comisiei este 'e a e#ectua e aluarea intern! a calit!ii o#erite 'e /iceul 5eologic 6aptist 7Ale8a Popo ici9 Ara', cu scopul 'e: a atesta capacitatea #iec!rei structuri #urni*oare 'e e'ucaie, 'e a satis#ace atept!rile ele ilor 'e la cele 'ou! ni ele 'e 4n !!m>nt prin acti it!i 'e e aluare= a asigura protecia ele ilor i p!rinilor acestora prin selectarea programelor care s! asigure in#ormaii sistematice curente i cre'ibile 'in 'omeniul tiinei i e'ucaiei= a contribui la 'e* oltarea unei culturi instituionale a calit!ii 4n 4n !!m>ntul preuni ersitar= a 4mbun!t!i calitatea 4ntregii acti it!i 'in coal!= a asigura in#ormarea i e aluarea grupurilor semni#icati e 'e interes 2ele i, p!rini, corp pro#esoral, personal ne'i'actic i au8iliar, comunitatea local! etc.3 a re i*ui i optimi*a politicile i strategiile e'ucaionale la ni elul unit!ii colare. Art4 7 Rolul comisiei8 reali*ea*! e aluarea intern! a colii pe ba*a stan'ar'elor 'e #uncionare i a celor 'e calitate= coor'onea*! aplicarea proce'urilor i acti it!ilor 'e e aluare i asigurare a calit!ii= implementa*! sistemul 'e management al calit!ii= elaborea*! un Raport 'e e aluare intern! pri in' calitatea e'ucaiei #urni*ate 'e /iceul 5eologic 6aptist ? Ale8a Popo ici @ Ara' pe care 4l #ace public= propune con'ucerii colii m!suri 'e 4mbun!t!ire a calit!ii e'ucaiei. CAP,T!*)* ,,4 #tructura or&anizatoric Art4 9
3

Comisia

pentru E aluarea i Asigurarea Calit!ii 2C.E.A.C.3 4n /iceul 5eologic 6aptist 7Ale8a Popo ici9 Ara' este alc!tuit! 'in ) membri i un coor'onator= ! a Comisiei este asigurat! 'e Directorul colii sau 'e un coor'onator !!m>nt= 'esemnat 'e acesta=

Con'ucerea operati

Membrii comisiei nu pot 4n'eplini #uncii 'e con'ucere 4n aceast! instituie 'e 4n Componena comisiei:
, repre*entani ai corpului pro#esoral= un repre*entant al sin'icatului= un repre*entant al p!rinilor= un repre*entant al Consiliului /ocal Ara'. un repre*entant al ele ilor

Art4 : Durata man'atului comisiei este 'e . ani. Ancetarea calit!ii 'e membru se poate reali*a 4n urm!toarele con'iii: o la cererea membrului respecti , #!r! a #i necesar! moti area= o 4n urma retragerii otului 'e 4ncre'ere acor'at 'e c!tre Consiliul Pro#esoral= o 4n ca*ul ne4n'eplinirii sarcinilor asumate. CAP,T!*)* ,,,4 Atribu$iile Comisiei pentru E"aluarea si Asi&urarea Calit $ii Art4 ; Comisia pentru E"aluarea i Asi&urarea Calit $ii are urm toarele ATR,B),, (E%ERA*E8 a.3 Coor'onea*! aplicarea proce'urilor i acti it!ilor 'e autoe aluare instituional! pri in' calitatea e'ucaiei, aprobate 'e con'ucerea unit!ii colare, con#orm 'omeniilor i criteriilor pre !*ute 'e legislaia 4n igoare= b.3 Elaborea*! anual un Raport 'e e aluare intern! pri in' calitatea e'ucaiei 4n coal!. Raportul este a'us la cunotina bene#iciarilor prin a#iare:publicare i este pus la 'ispo*iia e aluatorului e8tern= c.3 -ormulea*! propuneri 'e 4mbun!t!ire a calit!ii e'ucaiei, pe care le pre*int! con'ucerii colii. '.3 Cooperea*! cu Agenia Rom>n! pentru Asigurarea Calit!ii 4n An !!m>ntul Preuni ersitar 2ARACBP3 i cu alte agenii i organisme abilitate sau instituii similare 'in ar! i 'in str!in!tate, potri it legii. Art4 < Comisia pentru E"aluarea i Asi&urarea Calit $ii are urm toarele ATR,B),, #PEC,/,CE8 a.3 De#inete, 4n mo' e8plicit, alorile, principiile i in'icatorii calit!ii= b.3 Construiete, prin participare i 'e*batere, consensul tuturor purt!torilor 'e interese 2ele i, p!rini, ca're 'i'actice, angaCatori, a'ministraie local!, ali repre*entani ai comunit!ii3 4n pri ina alorilor, principiilor, in'icatorilor 'e calitate=
4

c.3 ;rm!rete respectarea, 4n toate proce'urile curente 'e #uncionare i 'e* oltare, a alorilor, principiilor i in'icatorilor con enii= '.3 E aluea*! impactul tuturor proceselor 2inclusi i mai ales al procesului 'e 4n !!m>nt3 i al acti it!ilor 'es#!urate 4n coal! asupra calit!ii e'ucaiei o#erite i s! raporte*e 4n #aa autorit!ilor i a comunit!ii, asupra mo'ului 4n care a #ost asigurat! calitatea= e.3 Propune m!suri 'e optimi*are:cretere:'e* oltare a calit!ii e'ucaiei o#erite 'e unitatea colar! D la ni elul conceptului, principiilor, in'icatorilor, stan'ar'elor pri in' calitatea, 'ar i al proce'urilor curente care pri esc #uncionarea i 'e* oltarea colii= #.3 Deine toate materialele in#ormati e 'espre sistemul 'e management al calit!ii transmise 4n sistem, #iin' obligat! s! prelucre*e in#ormaia primit! i s! o 'isemine*e 4n coal! i c!tre parteneri 2ele i, p!rini3. Art4 = Coordonatorul Comisiei "a stabili atribu$iile fiec rui membru4 Art4 > Tipuri de instrumente8 -ie i alte instrumente 'e e aluare Declaraii 'e intenie ale comisiilor 'e specialitate 'in coal! C+estionare <+i'uri pentru inter iuri <+i'uri 'e obser aie 5ipuri 'e proiecte Rapoarte scrise Di#erite #ie 'e apreciere Plan operaional -ie 'e anali*! a 'ocumentelor colii Obiecte concrete: re*ultate Emateriale9 ale proiectului Documente 'e politic! e'ucaional! elaborate la ni el naional, regional i local (tan'ar'e, meto'ologii, g+i'uri 'e bune practici, alte instrumente pri in' e aluarea instituional! i asigurarea calit!ii, elaborate la ni el naional, regional sau local

Art4 5? #istemul de e"aluare al calit $ii urm rete8 Ambun!t!irea calit!ii 4ntregii acti it!i 'in coal! Asigurarea in#orm!rii i e aluarea satis#aciei grupurilor semni#icati e 'e interes 2ele i, p!rini, corp pro#esoral, comunitate local!3 Re i*uirea i optimi*area politicilor i strategiilor e'ucaionale 'e la ni elul unit!ii colare Art4 55 Procesele prin care se asi&ur calitatea8 Plani#icarea i reali*area acti it!ilor 'e 4n !are 2curriculare i e8tracurriculare3 Asigurarea resurselor pentru acti it!ile 'e 4n !are plani#icate i prin organi*area situaiilor 'e 4n !are Acti itatea ca'relor 'i'actice 4n clas!, 4n coal! i 4n comunitate Obinerea i e aluarea re*ultatelor 4n !!rii Managementul strategic i operaional al unit!ii colare

Asigurarea comunic!rii cu actorii e'ucaionali eseniali 2ele i i p!rini3 i cu 4ntreaga comunitate precum i asigurarea particip!rii comunit!ii la iaa colar! i a colii la iaa comunit!ii E aluarea comple8! a 4ntregii E iei colare9 Art4 56 Autoe"aluarea8 (electarea 'omeniului :temei :temelor 24n ca*ul 4n care e aluarea nu i*ea*! toate 'omeniile pre !*ute 'e lege3 Diagno*a ni elului 'e reali*are Fu'ecarea ni elului reali*are B'enti#icarea sl!biciunilor i a intelor pentru inter eniile 'e reme'iere : 'e* oltare Crearea unui grup 'e lucru Mo'i#icarea :optimi*area proiectului 'e 'e* oltare instituional! i a planurilor operaionale asociate Des#!urarea acti it!ilor 'e 'e* oltare :optimi*are :reme'iere Reaplicarea instrumentului 'e e aluare Cap4 ,V +repturi i obli&a$ii ale membrilor C4E4A4C4 Art457 Membrii C.E.A.C. au 'reptul i obligaia 'e a eri#ica 'ocumentele i acti itatea ca'relor 'i'actice, ale 'irectorului i ale personalului a'ministrati al unit!ii. Art4 59 Membri C.E.A.C. au 'reptul i obligaia 'e a eri#ica utili*area e#icient! i 4ntreinerea ba*ei materiale a unit!ii. Art4 5: Membri C.E.A.C. au 'reptul i obligaia 'e a eri#ica con'iiile 'e asigurare a securit!ii i s!n!t!ii copiilor. Art4 5; Membri C.E.A.C. au 'reptul i obligaia 'e a a'uce la cunotina con'ucerii unit!ii orice nereguli sesi*ate 4n procesul 'e eri#icare i e aluare. Cap4 V Recompense i sanc$iuni Art4 5< Membri C.E.A.C. ca're 'i'actice or a ea prioritate la #on'ul 'e premiere 'e ,G , la salariu 'e merit, la alte premii i 'istincii stabilite la ni el 'e unitate. Art4 5= He4n'eplinirea sarcinilor pre !*ute 4n regulament se sancionea*! 2sanciunile merg>n' progresi , 'e la a ertisment erbal p>n! la e8clu'erea i 4nlocuirea respecti ului membru 4n C.E.A.C.3. Cap4 V, +ispozi$ii finale

Art45> Pre*entul regulament are alabilitate pe perioa'a #iin!rii actualei comisii 2%).&$.,&&7 D %..&$.,&%%3 Art46? Pre*entul Regulament 'e organi*are i #uncionare poate #i mo'i#icat, completat i:sau 4mbun!t!it 4n #uncie 'e necesit!ile i ite pe parcursul acti it!ii, cu aprobarea Consiliului 'e A'ministraie al colii.

DBREC5OR

RE(POH(A6B/ CEAC

MEM6RBB COMB(BEB

COM;HB5A5EA /OCA/I

%r4 crt4 54 64 74 94 :4 ;4 <4

%umele i prenumele membrilor din comisie A*B!%, E#TE*A CR,.A% V,!*ETA B!R-A TE!+!RA 0%+0) !V,+,) MACRA C*A)+,A T!+,%CA +!R,%A %A(@ A%AMAR,A

Roluri specifice Responsabil comisie Membru Membru *ider sindical Resp4 Consiliul *ocal Reprezentant p rin$i Reprezentant ele"i

%r4 crt4

%umele i prenumele membrilor comisiei

#arcini specifice i acti"it $i corelate elaborea*! planuri operaionale i 'e aciune ale comisiei reali*ea*! raportul 'e autoe aluare reali*ea*! planul 'e 4mbun!!tire monitori*ea*! acti itatea comisiei reali*ea*! obser area leciilor super i*ea*! 4ntreaga acti itate a comisiei
8

%.

ALBON !"#!LA

,.

$% &AN ' OL!#A

3.

BO%(A #!ODO%A

..

)*ND*+ O' D +

).

MA$%A $LA+D A

e aluea*! acti itatea comisiei responsabilul comisiei pentru elaborarea orarului colii responsabilul comisiei 'e #ormare continu! membr! 4n subcomisia 'e selectare, p!strare i eri#icare a materialelor gestionea*! 4ntreaga 'ocumentaie a comisiei elaborea*! c+estionare i #ie 'e e aluare elaborea*! 'ocumente 'e lucru ale comisiei monitori*ea*! proce'urile speci#ice monitori*ea*! proce'urile speci#ice 4ntocmete procese erbale ale se'inelor comisiei responsabilul subcomisiei pentru elaborarea c+estionarelor i #ielor 'e e aluare responsabilul comisiei 'e monitori*are a not!rii responsabilul subcomisiei 'e selectare, p!strare i eri#icare a materialelor responsabilul subcomisiei 'e elaborare, aplicare i interpretare a c+estionarelor reali*ea*! obser area leciilor monitori*ea*! acti itatea comisiei contribuie la gestionarea 'o e*ilor centrali*ea*! re*ultatele c+estionarelor secretarul comisiei 'e selectare, p!strare i eri#icare a materialelor secretara subcomisiei 'e elaborare, aplicare i interpretare a c+estionarelor membrul subcomisiei 'e contestaii gestionarea 'o e*ilor gestionarea 'ocumentaiei 'e lucru a comisiei asigur! colaborarea colii cu comunitatea local! reali*ea*! ba*a 'e 'ate cu parcursul absol enilor membru 4n comisia 'e 'isciplin! responsabilul subcomisiei 'e contestaii contribuie la gestionarea 'o e*ilor asigur! colaborarea colii cu Consiliul local membru 4n subcomisia 'e elaborare, aplicare i interpretare a c+estionarelor membru 4n subcomisia 'e selectare, p!strare i
9

1.

#OD N$A DO% NA

eri#icarea materialelor asigur! relaia 'intre coal! i Consiliul Repre*entati al P!rinilor secretarul subcomisiei 'e contestaii

J /egislaie
J Manual 'e calitate J Planul operaional al comisiei care cuprin'e componena comisiei i atribuiile membrilor J Plani#icarea calen'aristic! a acti it!ii J Dosar cu c+estionarele aplicate ca'relor 'i'actice i personalul 'i'actic au8iliar J Dosar cu c+estionarele aplicate ele ilor i p!rinilor J Dosar cu #iele 'e obser are ale leciilor J Dosar cu procesele erbale ale 4nt>lnirilor comisiei J Dosar cu rapoarte: Raport 'e autoe aluare, Plan 'e 4mbun!!tire, Raport 'e inspecie

J Di erse 'ocumente: material 'e pre*entare a 'o e*ilorKclasi#icare i mo'alit!i 'e p!strare J Dosar cu statisticiKsituaii semestriale pe programe 'e 4n !are J Reparti*area ca'relor 'i'actice pe obser atori

+enumirea

acti"it $ii

/rec"en$a

#ept4

!ct4

%o"4

+ec4

,an4

/ebr4

Martie

Apr4

Mai

,unie

Humirea responsabilului i constituirea comisiei Planul operaional Aplicare 'e c+estionare pentru ca're 'i'actice

Anual Anual (emestrial

A A A

A
10

(tabilirea stilului 'e 4n !are pentru ele i Plani#icare pe programe 'e 4n !are E aluare iniial! Autoe aluarea Porto#oliile ca'relor 'i'actice 2pe programe 'e 4n !are i 'irigenie3 Porto#oliile ele ilor Obser area leciilor i completarea #ielor 'e obser are Monitori*area #rec enei particip!rii la programele 'e 4n !are Monitori*area complet!rii cataloagelor colare Monitori*area progresului colar Completarea #ielor 'e monitori*are pri in' implementarea principiilor 'e calitate Raport 'e autoe aluare #inal Plan 'e 4mbun!t!ire Raport 'e inspecie (ortarea, p!strarea i eri#icarea materialelor i 'o e*ilor Re*ol area contestaiilor

Anual (emestrial Anual Anual /unar /unar /unar /a , luni (emestrial (emestrial /a , luni

A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Anual Anual Anual /unar /unar 2ori 'e c>te ori este necesar3 5rimestrial 6ilunar

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Leri#icarea 'ocumentelor o#iciale Monitori*are orar

C!RE*ARE ,%+,CAT!R, +!VE-, 2 pentru principiul ) al calit!ii3


11

INSCRIERI ,ndicatorul de performan$ %. Pre*entare 'e in#ormaii 'espre toate programele 'e 4n !!m>nt e8istente ,. Bn#ormaii con#orm ne oilor ele ilor 3. Posibilit!ile 'e 4nscriere la programe con#orm ne oilor .. Alegerea altor programe 4n ca*ul 4n care ele ii au #ost respini ). E aluarea iniial!

+o"ezi concrete M pre*entare plan ca'ru D 'irigini M pre*entare programe colare D pro#esori M orarul colii D 'irigini M materiale 'e marNetingKul colii 2o#erta colii,pliante3 M pre*entare o#erta CDO M a i*iere M 4n mo' 'irect 'e la 'irigini, pro#esori, 4n !!tori M selectare pe ba*! 'e teste 'e selecie D 'irigini, pro#esori M selectare pe ba*! 'e #ie 'e opiuni D 'irigini, 'irectori M #ie pentru CDO M reparti*area 4n #uncie 'e celelalte opiuni 2#ie 'e opiuni3 M teste iniiale in'i i'uale M #ie 'e lucru iniiale pentru testarea aptitu'inilor M teste pentru stabilirea stilului 'e 4n !are M iniiali*are:reactuali*are cunotine necesare 4n 'es#!urarea ulterioar! a progresului 2#ie 'e sinteti*at cunotinte 'e ba*! M plani#ic!ri M curriculum M pre*entare cunotine iniiale 2#ise 'e lucru teoretice iniiale3 D 'ac! este ca*ul M #ie 'e sinte*! iniiale M teste iniiale M re*ultatele colare ale ele ilor

Modalit $i M tabele nominale pe clase M mapa cu materiale care promo ea*! unitatea colii M mapa cu coninutul a i*ierului M #ie 'e opiuni M teste

Cine r spunde M 'irigini M pro#esori M 4n !!tori

Mreali*atorii a i*ierului M'irectori M 'irigini M pro#esori M'ireciune M 'irigini M pro#esori M 4n !!tori

M #ie 'e opiuni M teste M c+estionare M teste 'e aptitu'ini

1. Participare la programele 'e iniiere 4n #uncie 'e programul la care au #ost a'mii

M #ie 'e sinte*! M pre*entare curriculum M tabele 'e luare la cunotin!

M pro#esori

7. Programele r!spun' aspiraiilor i potenialului ele ilor

M cataloage

M pro#esori M 4n !!tori

#ERV,C,, +E #PR,B,% ,ndicatorul de performan$ +o"ezi concrete Modalit $i Cine r spunde


12

%. Drepturile i responsabilit!ile ele ilor sunt clar 'e#inite.

M registre pentru ele i 24nsoite 'e tabele 'e luare la cunotin!3 M regulament 'e or'ine interioar! ,. Accesul la spriCin e#icace M cabinetul intercolar 'e pentru re*ol area asisten! psi+ope'agogic! D problemelor personale psi+olog colar M spriCin inial prin 'iriginte:4n !!tor 3. Perioa'e pentru M teste 'e e aluare sumati ! la ree aluarea ne oilor i s#>rit 'e capitol urm!rirea progresului pe M re i*uirea reparti*!rii 4n grupe parcursul programului 'e lucru M anali*a fi,ei de acti-itate eleM 'iriginiiKpre*entarea o#ertelor ..Bn#ormarea,orientarea i pentru licee, #acult!i etc. consilierea pentru M pro#esorii D 4n'rumarea 'up! mo'alit!ile 'e continuare a aptitu'inile particulare i 4n stu'iilor 'up! terminarea #uncie 'e opiunile ulterioare programului ale ele ilor M pre*entare nomenclator cali#ic!ri : pro#ile licee, coli postliceeale, uni ersit!i, #acult!i. M #ie 'e opiuni cl.LBBB M 'osar testare:te*e unice M #ie completate 'e 'irigini ). Anregistr!ri pri in' absol enilor e oluia ulterioar! a ele ilor M situaia absol enilor D continuare 'e M c+estionare pentru absol eni stu'ii:angaCare

M tabele nominale 'e luare la cunotin! M 'osar cabinet M mapa 'irigintelui M teste curente

M 'irigini M 4n !!tori M psi+ologul colii M 'iriginii M 4n !!torii M pro#esori M 4n !!tori

M #ie 'e opiuni M 'osare testare:te*e unice

M 'irigini M pro#esori

M mapa cu c+estionarele absol enilor M #ie 'e la 'irigini

M 'iriginii

+E#/0.)RAREA PR!CE#)*), +E PRE+ARE 1%V0ARE ,ndicatorul de performan$ %.M!suri e#icace pentru promo area egalit!ii anselor, pentru eliminarea 'iscrimin!rii 'e orice #orm! +o"ezi concrete M asigurarea sanselor egale D alc!tuirea colecti elor 'e ele i se #ace #!r! nici o 'iscriminare M c+estionar M utili*area fi,ei de acti-itate ele-i Modalit $i M material 'e pre*entare a m!surilor M c+estionare Cine r spunde M comisia CEAC

13

,.Relaiile 'e lucru e#icace cu ceilali pro#esori, cu ele ii, ali membri ai personalului i managerii

3. (tabilirea 'e criterii in'i i'uale pri in' re*ultatele i intele 4n !!rii

.. An !area prin pai mici se reg!sete 4n programele i materialele 'e 4n !are.

). Programele i materialele 'e 4n !are au criterii e8plicite, cunoscute 'e ele i. 1. <am! ariat! 'e strategii 'e pre'are:4n !are

7. <am! ariat! 'e resurse umane i materiale

M #ee'KbacN asigurat prin c+estionare aplicate pentru urm!rirea interK relaionarii umane M procese erbale M elaborarea #iei 'e lucru pe 'iscipline 'e conlucrare M procese erbale ale leciilor 'esc+ise, ale consiliilor pro#esorale, ale 4nt>lnirilor 'i erselor comisii M reali*area unor plani#ic!ri comune M reparti*area pe grupe 'e lucru 2'e ni el superior, 'e ni el me'iu, cu ne oi speciale3, 4n #uncie 'e stan'ar'ele bine preci*ate i a >n' 4n e'ere stilurile 'e 4n !are i inteligenele multiple M componenta 'e ba*! 2unitatea 'e ba*!3 4mp!rit! 4n subcomponente elementare 2lecii3 M #ie 'e lucru 2'e teorie, 'e e8ercitii etc.3 cu pai mici 2etapi*ate3 4ntocmite 'up! categoria 'e grup! 'in care #ac parte ele ii M materialele 'e 4n !are sunt 4nsoite 'e mo'alit!i 'e utili*are 2e8: mo'ul 'e completare #ie3 M aplicarea in'i i'uali*at! pe grupele 'e lucru 2'e ni el superior, me'iu, cu ne oi speciale3 M utili*area strategiilor pentru 4n !area centrat! pe ele , 4n grupe 'e lucru i 4n 'i#erite conte8te M utili*area resurselor materiale:materiale

M c+estionare M procese erbale

M toi membrii colecti ului

M c+estionare stiluri 'e 4n !are M teste iniiale

M pro#esorii M 4n !!torii

M plani#icarea pe unit!i 'e 4n !are

M pro#esorii M 4n !!torii

M #ie cu in'icaii M pro#esorii 'espre mo'ul 'e M 4n !!torii utili*are M proiecte 'e te+nologie 'i'actic! M pro#esorii M 4n !!torii

M proiecte 'e te+nologie

M ca'rele 'i'actice
14

". Comunicare e#icient! 4n #uncie 'e ne oile ele ilor

$. Plani#icarea i structurarea acti it!ii 'e 4n !are

%&. Ele ii primesc #ee'K bacN pri in' progresul reali*at %%. Bmplicarea ele ilor 4n e aluarea progresului= e aluarea #ormati ! pentru plani#icarea 4n !arii i monitori*area progresului

%,. E aluarea #ormati !K

i*uale: %esurse materiale. aparatura J i'eoproiector J computer2PC3 J truse J 'i#erite aparate Materiale de /n-are: J #ie 'e lucru J c!ri, articole etc. J utili*are BnternetK preluare materiale Modaliti de lucru: J tra'iional 2cu 4ntreaga clas!3 J acti itate 'e proiect J lucrul 4n grupe= 4n perec+i J acti it!i practice Jstep bP step M aplicarea comunic!rii #ormale i nu a celei in#ormale M c+estionare pentru e aluarea comunic!rii M alc!tuirea plani#ic!rilor calen'aristice i a celor pe unit!i 'e 4n !are s! aib! 4n e'ere participarea ele ilor i rolul acti it!ilor 'i#ereniate 2recuperare, per#orman!3 M stu'iul fi,ei de acti-itate ele-i ori 'e c>te ori este necesar M 'iscutarea situaiilor colare semestrial, anual M aplicarea autoe alu!rii prin pre*entarea unor bareme clare 2autonotarea acti it!ii proprii 'up! barem3 M e aluarea 4n perec+e 2ele Kele 3 M #ia 'e acti itate ele i M implicarea acti ! a

'i'actic! M #i! 'e e aluare a acti it!ilor la lecii pentru ele i i ca're 'i'actice

M c+estionare

M ca'rele 'i'actice

M plani#icarea pe unit!i 'e 4n !are

M ca'rele 'i'actice

M procese erbale

M ca'rele 'i'actice

M #ie 'e notare paralel! M #ie 'e acti itate ele i

M ca'rele 'i'actice

15

a'ec at!, riguroas!, corect!, ele ilor 4n procesul 'e e8act! i aplicat! 4n mo' e aluare regulat M cataloage colare M cataloagele personale ale pro#esorilor %3. (priCinirea ele ilor pentru atingerea obiecti elor programelor M asistarea ele ilor la acti itatea pe grupe 'e lucru 'i#ereniate 2acor'area 'e asisten! i 4n'rumare3 sau la 4n !area centrat! pe ele M stabilirea punctelor tari:slabe M asumarea responsabilit!ii at>t 4n autoe aluare c>t i 4n procesul 'e 4n !are M #ie 'e notare paralel! ele Kpro#esor i ele Kele M se aplic! te+nicile 'e e aluare 'up! cerine: oral, teste scrise, practic! 2e aluare a #ielor 'e lucru3, re#erate, proiecte, porto#olii M mapele 'e lucru ale ele ilor cuprin': teste iniiale, lucr!ri 2teste3 pe parcurs, #ie 'e lucru, lucr!ri scrise semestriale etc.

M cataloage M #ie 'e eri#icare perio'ic! a catalogului M #ie 'e anali*! a punctelor tari:slabe M #ie 'e obser are a acti it!ii M c+estionare

M comisia CEAC

M ca'rele 'i'actice

%.. AncuraCarea ele ilor pentru aKi asuma responsabilitatea pentru propriul proces 'e 4n !are %). E8periena ele ilor 4n acti itatea 'e e aluare #ormati ! i sumati ! %1. -ormele 'e e aluare #ormati ! i sumati ! sunt a'ec ate.

M ca'rele 'i'actice M ca'rele 'i'actice M ca'rele 'i'actice

M #ie 'e notare paralel! M teste, re#erate, etc. M porto#olii ale ele ilor M p!strarea 4nregistr!rilor M mape 'e lucru ale ele ilor

%7. Programele 'e 4n !are se supun unui proces sistematic 'e p!strare a 4nregistr!rilor

M ca'rele 'i'actice

54 ElaborareaC aplicarea i interpretarea cDestionarelor 0 Se elaboreaz chestionare 'e c!tre membrii subcomisiei, care se aplic! con#orm calen'arului acti it!ilor= 'up! aplicarea c+estionarelor se elaborea*! un material 'e interpretare a re*ultatelor.

16

0 Membrii subcomisiei de ela1orare2 aplicare ,i interpretare a c3estionarelor: Q CR,.A% V,!*ETA D responsabil Q 6or*a 5eo'ora D secretar Q HagP Anamaria D membru 0 Instruciuni de lucru8 membrii subcomisiei elaborea*! c+estionarele pe ba*! anali*ei 'e ne oi c+estionarele se aplic! con#orm ne oilor personalului c!ruia i se solicit! anumite r!spunsuri se colectea*! c+estionarele i se anali*ea*! pe ba*a anali*ei se elaborea*! 'e c!tre responsabilul subcomisiei un raport #inal care s! cuprin'! interpretarea re*ultatelor

0 Monitorizarea rocedurii! se reali*ea*! 'e c!tre e#ul subcomisiei 0 Periodicitate! con#orm calen'arului 'e acti it!i 0 Analiza rocedurii! se #ace 4n ca'rul subcomisiei i 4n ca'rul comisie CEAC pre*entarea acti it!ii se #ace i 4n consiliul pro#esoral

64 #electareaC p strarea i "erificarea materialelor 0 Con#orm 'ocumentelor 'e calitate 'in coal!, fiecare membru implicat 4n asigurarea calit!ii "a a"ea un document care s! cuprin'! materialele obligatorii 4n ortofoliul ersonal. 0 Membrii subcomisiei de selectare2 pastrare ,i -erificare a materialelor: Q B!R-A TE!+!RA D responsabil Q Crian Lioleta D secretar Q Alboni Estela D membru 0 Instruciuni de folosire! pe ba*a 'ocumentelor comisiei 'e calitate, la 4nceputul anului colar i apoi pe parcursul 4ntregului an colar se urm!rete selectarea materialelor, mai ales a 'o e*ilor a#erente principiilor 'e calitate se reali*ea*! p!strarea materialelor con#orm 'ocumentelor comisiei 'e calitate
17

'up! selectarea materialelor i 'o e*ilor se reali*ea*! e aluarea prin #ia 'e e aluare completat! 'e c!tre membrii subcomisiei

0 Monitorizarea rocedurii! se reali*ea*! 'e c!tre e#ul subcomisiei

0 Periodicitate! con#orm calen'arului 0 Analiza rocedurii! se #ace prin raportul 'e autoe aluare

74 #ubcomisia de Contesta$ii J (e constituie o su1comisie de contestaii re#eritoare la: acor'area cali#icati elor, la programele 'e 4n !are 2note3, la aplicarea sanciunilor pentru ele i:ca're 'i'actice, au8iliare sau ne'i'actice i alte m!suri care se pot contesta. J Membrii subcomisiei de contestaii: Q nd u !"idiu D responsabil Q Martin O i'iu D secretar Q 6or*a 5eo'ora D membru 0 Instruciuni de lucru! completarea unui #ormular 'e contestaie 4n ca*ul 4n care contestaia nu este Custi#icat!, este respins! 'ac! este Custi#icat!, urmea*! anali*a #ormularului 'e contestaie i a argumentelor contestaiei, prin in estigarea aspectelor semnalate prin anali*a i in estigaiile aspectelor contestatate se elaborea*! 'ocumentul care cuprin'e m!surile 'e reme'iere i mo'alit!ile 'e aplicare ale acestora

0 Monitorizarea rocedurii! se reali*ea*! 'e c!tre e#ul comisiei

0 Periodicitate! con#orm calen'arului 'e aciuni


18

permanent

0 Analiza rocedurii8 94 4n subcomisie 4n comisia CEAC 4n raportul 'e autoe aluare ElaborareaC aplicarea i "erificarea orarului

J Responsabilul subcomisiei elaborea*! orarul colii con#orm reglement!rilor legale i cu respectarea planurilor ca'ru. J Membrii subcomisiei de ela1orare2 aplicare ,i -erificarea orarului: Q T!C!,A% #,M!%A D responsabil Q A/6OHB E(5E/A D membru J Instruciuni de folosire8 membrii subcomisiei urm!resc mo'ul 'e 4n'eplinire a programului con#orm orarului aprobat 4n Consiliul 'e A'ministraie eri#icarea orarului se a #ace con#orm plani#ic!rii pentru o e#icient! monitori*are, #iecare sal! 'e clas! a a ea a#iat orarul clasei, orarul ca'rului 'i'actic titular 'e clas! i a ca'relor 'i'actice care mai 'es#!oar! ore 4n sala respecti #iecare membru al subcomisiei a e#ectua pe parcursul unei luni cel puin 'ou! monitori*!ri con#orm programului, cu completarea #iei 'e monitori*are a orarului

J Monitorizarea acti"itii subcomisiei! se reali*ea*! 'e c!tre membrii subcomisiei:ec+ipa managerial!

J Periodicitate8 bilunar:s!pt!m>nal

J Analiza rocedurii8 se #ace 4n ca'rul subcomisiei i 4n ca'rul Comisiei CEAC pre*entarea acti it!ii se #ace i 4n Consiliul Pro#esoral i Consiliul 'e A'ministraie
19

A >n'uKse 4n e'ere 'escriptorii 'e per#orman! 'in raportul 'e autoe aluare, 4n ca'rul managementului calit!ii, e aluarea acti it!ilor se #ace prin: e alu!ri perio'ice D 4ntruniri lunare ale membrilor comisiei i anali*a acti it!ilor comisiei 4n perioa'a anterioar! 'es#!ur!rii 4nt>lnirii e aluare #inal! prin elaborarea Raportului 'e autoe aluare 'e la s#>ritul anului elaborarea Planului 'e 4mbun!t!ire con#orm meto'ologiei, a >n'uKse 4n e'ere punctele slabe care reies 'in raportul 'e autoe aluare elaborarea i aplicarea perio'ic! 'e c+estionare care i*ea*! acti it!ile ele ilor:p!rinilor:membrilor personalului pentru asigurarea calit!ii 4n 4n !!m>nt sKa organi*at 4n ca'rul comisiei 'e calitate 'e la ni elul unit!ii 'e 4n !!m>nt o subcomisie 'e anali*a i soluionarea contestaiilor i pl>ngerilor 'epuse 'e #actorii implicai 4n e'ucaie 2ele i, p!rini,ca're 'i'actice3 planul 'e 4mbun!!ire elaborat este aplicat prin 4n'eplinirea aciunilor preci*ate, re#eritoare la punctele slabe 'in planul 'e 4mbun!!ire i respectarea termenelor limit! 'e 'es#!urare a aciunilor

A.

Modaliti de clasificarea do"ezilor! DOLERB <EHERA/E

PDB Materiale 'e marNetingKul colii 2o#erte colare, pliante etc.3 Orarul colii Pre*entare o#erta CDO Regulamentul pentru ele i 24nsoit 'e tabele 'e luare la cunotin!3 Regulament 'e or'ine interioar! A i*iere Pre*entare nomenclator pro#ile licee 6a*a 'e 'ate cu situaia absol enilor Orarul acti it!ilor 'i#ereniate 2recuperare, per#orman!3
20

Cataloage colare Mape 'e lucru

DOLERB (PECB-BCE . DOLERB A/E COMB(BEB CEAC Planuri ale comisiilor Documente 'e lucru ale comisiei Dosare cu rapoarte 'e acti itate Dosare cu c+estionare Dosare cu #iele 'e obser are ale leciilor Dosare cu procese erbale Dosarele 4n !!torilor:pro#esorilor 2personale i 'irigenie3 DOLERB (ERLBCB;/ ADMBHB(5RA5BL 2(ECRE5ARBA5 D COH5A6B/B5A5E3 Documente contabile speci#ice C!rile 'e munc! i #ie ale postului Procese erbale i note interne Cataloagele colare -ie 'e opiuni pentru cl. a LBBBKa D 'irigini, 'irectori -ie pentru CDO Dosare e8amen 'e corigen! -ie completate 'e 'irigini absol enilor 6a*a 'e 'ate cu situaia absol enilor Dosare cu 'atele personale ale ele ilor #iec!rei clase C+estionarele absol enilor Di erse #ie 'e instructaC Documentele 'in ar+i a colii DOLERB CADRE DBDAC5BCE DO(ARE PER(OHA/E PE PRO<RAME DE AHLISARE Programa colar! Plani#ic!rile calen'aristice Plani#ic!ri pe unit!i 'e 4n !are ;n set 'e planuri 'e lecii complete Mo'ele 'e teste: iniiale, curente, sumati e Mo'ele 'e #ie 'e lucru -ie 'e e aluare 2pentru ele i ica're 'i'actice3 a c>tor a lecii
21

C>te a #ie 'e notare paralel! C+estionare pentru managementul comunic!rii (ituaii statistice care s! cuprin'!: me'ia testelor iniiale, me'ia semestrial! -ie 'e acti itate ele i DOLERB DBRB<EHSBE Mapa acti it!ii e'ucati e 5abele nominale semnate 'e ele i pentru luarea la cunotin! C+estionare pentru stabilirea stilurilor 'e 4n !are la ele i 24nsoite 'e r!spunsurile ele ilor3 -ie pentru opiuni CDO Procese erbale ale 4ntrunirilor Consiliului Pro#esorilor clasei, ale e'inelor cu p!rinii Procese erbale pentru 'iscutarea situaiei colare la s#>ritul unui semestru Di erse 'ocumente 'e lucru ale 'irigintelui #. Modaliti de $estionare a do"ezilor (E/EC5AREA DOLERB/OR (e #ace 4n #uncie 'e categoria 'in care #ac parte:

%. DOLERB/E <EHERA/E D sunt selectate 4n #uncie 'e speci#icul lor, 'e c!tre 4ntregul personal ,. DOLERB/E (PECB-BCE D sunt selectate 'e c!tre comisie, ser iciul a'ministrati i 'e c!tre ca'rele 'i'actice

PA(5RAREA DOLERB/OR (e #ace 4n #uncie 'e categoria 'in care #ac parte: %. DOLERB/E <EHERA/E D sunt p!strate 4n #uncie 'e speci#icul lor 'e c!tre 'ireciune, ser iciul a'ministrati sau 'e c!tre comisia 'e calitate ,. DOLERB/E (PECB-BCE D sunt p!strate 'e c!tre comisie 2la cabinetul comisiei3, ser iciul a'ministrati 2secretariat, contabilitate, ar+i !3, iar 'osarele ca'relor 'i'actice se p!strea*! #ie la cabinetul comisiei, #ie 'e c!tre ca'rele 'i'actice Acti itatea 'e selectare, p!strare i eri#icare a 'o e*ilor este super i*at! 'e subcomisia stabilit! 4n ca'rul comisiei CEAC, cu atribuii 4n acest sens 2 e*i proce'ura corespun*!toare3.

22

CEE#T,!%AR - pentru p rin$ii din ciclul primar %. Ce #ace copilul ' s. 4n timpul liberT ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ........................................................................................... ,. Ce se 4nt>mpl! c>n' apar 'iscuii nepl!cuteT a. 4l trimitei 4n alt! camer!= b. asist! la 'iscuii, aparent neutru= c. asist! la 'iscuie, #iecare p!rinte c!ut>n' s!Kl atrag! 'e partea lui. 3. Care este persoana cea mai apropiat! 'e copilul ' s.T a3 mama '3 4n !!torul b3 tata e3 prietenul c3 #ratele, sora #3 alt! persoan! .. Cum consi'erai c! suntei #a! 'e copilul ' s.T a3 prea se er c3 corect 4n apreciere b3 prea 4ng!'uitor '3 in'i#erent ). Cum ! sancionai copilul c>n' greeteT a3 4l batei c3 4i inter*icei anumite lucruri b3 4l certai '3 nuKi orbii 1. Cum 4l recompensai pe copilul ' s.T a3 4l l!u'ai '3 4i 'ai oie s! #ac! lucruri nepermise p>n! b3 4i 'ai bani acum, care tii c! 4i plac c3 4i #acei ca'ouri 7. Ai cunoatei bine prieteniiT a3 'a c3 nu tiu b3 nu '3 nu m! interesea*! ". Ai cunoatei bine colegiiT a3 'a c3 nu tiu b3 nu '3 nu m! interesea*! $. /a cine apelea*! copilul ' s. pentru aCutorT ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................. %&. Ce #el 'e relaie e8ist! 4ntre ' s. i copilT a. 'e parteneriat b. 'e autoritate c. 'e nep!sare %%. Discutai cu copilul ' s. 'espre acti itatea 'e la coal!T a3 *ilnic c3 spontan b3 s!pt!m>nal '3 'eloc
23

%,. Ce cre'ei, copilul are 4ncre'ere 4n ' s.T a. 'a b. nu c. nu tiu '. miKe in'i#erent %3. L! amintii 'e o 4mpreCurare 4n care lKai 4neles pe copilul ' s. c+iar 'ac! a greitT ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ .................................................................... %.. /Kai 4ntrebat reo'at! ce #el 'e p!rini iKar 'oriT Dac! 'a, ce r!spuns ai primitT ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

24

CEE#T,!%AR +E !P,%,E pentru cadrele didactice C+estionarul 'e #a! urm!rete cunoaterea opiniilor, a punctelor 'e e'ere, a obser aiilor, a sugestiilor ' s. 4n calitate 'e #actori implicai 4n asigurarea calit!ii 4n !!m>ntului preuni ersitar 'in coala noastr!. L! rug!m s! citii cu atenie #iecare 4ntrebare i s! r!spun'ei cu onestitate, respect>n' instruciunile. Opiniile ' s. i in#ormaiile o#erite sunt con#i'eniale i #oarte importante pentru luarea unor 'eci*ii 4n pri ina 4mbun!t!irii calit!ii 4n !!rii 4n instituia noastr!. L! mulumim pentru cooperareU %. Cum apreciai climatul 'e munc! 'in unitateT a. 5ensionat b. Autoritar c. De bun! 4nelegere ,. Consi'erai c! se respect! legislaia 4n igoare i regulamentul colarT a. 5ot'eauna b. ;neori c. Rareori '. Hicio'at! 3. Cum apreciai c! se reali*ea*! 'isciplina 4n unitatea noastr!T a. Prin constr>ngere b. Prin 'iscuii constructi e c. Prin implicarea altor #actori .. Cum apreciai relaia ele D ca'ru 'i'acticT a. Anelegere b. (tim! i respect reciproc c. 5ensionat! '. Consultarea i respectarea opiniei ele ilor ). Personalul 'e con'ucere este recepti la propunerile celorlaliT a. 5ot'eauna b. ;neori c. Rareori '. Hicio'at! 1. Cum apreciai relaia cu Centrul bugetar:B(FT a. -oarte bun! b. 6un! c. (atis#!c!toare '. Hesatis#!c!toare a. -oarte bun!

b. 6un! '. Hesatis#!c!toare c. (atis#!c!toare 7. C>t 'e #rec ent utili*ai urm!toarele strategii 'e pre'areK4n !areT (criei 4n caset! ci#ra corespun*!toare opiniei ' s., ierar+i*>n' con#orm scalei 'e mai Cos: ) D #oarte #rec ent 3 D uneori % D nicio'at! . D 'es , D rareori (trategii centrate pe acti it!i in'epen'ente 24n !are prin 'escoperire, problemati*are, te+nici euristice etc.3 (trategii centrate pe 4n !are 'iriCat! 2obser aie 'iriCat!, 'emonstraie, anali*! 'e te8t, con ersaie etc.3 (trategii centrate pe e8punere /ucr!ri i acti it!i practice, lucr!ri 'e laborator, aplicaii practice pe teren etc. (trategii 'e pre'are pe ba*a proiectelor

(trategii 'e pre'are ba*ate pe stiluri 'e 4n !are, 4n !area centrat! pe ele etc. ". Care sunt principalele 'i#icult!i cu care Kai con#runtat 4n acti itatea ' s. la /iceul 5eologic 6aptist EAle8a Popo ici9 Ara'T ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ......................................................................................... $. Cum cre'ei c! ai putea contribui la 4mbun!t!irea calit!ii 4n !!m>ntului preuni ersitar 'in instituia noastr!T ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ......................................................................................... %&. -ormulai trei propuneri 'e optimi*are a acti it!ilor 'e pre'areK4n !areU

CEE#T,!%AR - Care este stilul de conducere care " caracterizeaz F Bnstruciuni 'e completare: Citii cu atenie #iecare 'intre a#irmaiile urm!toare i notaiKle cu puncte 'e la % la ), ast#el: cu % pe cea care i se potri ete cel mai bine= cu ) a#irmaia care ! caracteri*ea*! cel mai puin. Atenie: An ca'rul unei seciuni trebuie s! e8iste c>te o notaie pentru #iecare punctaC. E8.: a3,= b3.= c3%= '3)= e33. Hr. crt. a. b. c. '. e. A#irmaii P*A%,/,CARE (tabilesc 4mpreun! cu subor'onaii care m! pot aCuta s! stabilesc principalele obiecti e, responsabilit!i i planuri 'e aciune. Plani#ic acti itatea #iec!rui angaCat 4mpreun! cu acesta, asigur>n'uKm! c! 4nelege sarcinile ceKi sunt 4ncre'inate i eri#ic 'ac! are ne oie 'e spriCin 4n 'erularea acti it!ii sale. (ugere* angaCailor ce trebuie #!cut i le o#er spriCinul meu. Atribui angaCailor responsabilitatea 'e aKi plani#ica propria acti itate. Plani#ic toat! acti itatea angaCailor mei, 4mpreun! cu etapele ce trebuie 4ntreprinse i stan'ar'ele 4n raport cu care a #i m!surat! per#ormana. C!%+)CERE Dup! ce am e8plicat clar angaCailor planul 'e lucru i responsabilit!ile ce le re in, urm!resc re*ultatele #iec!ruia i progresul 4nregistrat, iar 4n ca*ul 4n care apar 'i#icult!i, le o#er asisten!. Dup! ce am stabilit obiecti ele angaCatului, m! retrag i nu inter in 4n acti itatea lui. Pre#er s!Ki re*ol e singur problemele. Menin comunicarea cu angaCatul c!ruia iKam 4ncre'inat o sarcin! pentru aKi ar!ta c! m! interesea*! mo'ul 4n care se ac+it! 'e 4n'atorirea sa. Dup! #ormularea planurilor, urm!resc 'es#!urarea lor, inter enin' D atunci c>n' apar PunctaC

a. b. c. '.

e.

'i#icult!i D prin 'e#inirea problemei care apare i mo'i#icarea plani#ic!rii iniiale. (upra eg+e* 4n'eaproape 4n'eplinirea planurilor 4ncre'inate subor'onailor mei i inter in ori 'e c>te ori este necesar. RE-!*VAREA C!%/*,CTE*!R 1%TRE A%(ABA, M! atept ca angaCaii mei s!Ki re*ol e singuri con#lictele. Cre' n4ntrKo abor'are constructi ! a con#lictelor i 4ncuraCe* cooperarea p!rilor implicate. E8amine* cu atenie cau*ele con#lictului i nu 4nc+ei 'iscuia cu p!rile implicate p>n! nu g!sesc mo'alit!i 'e eliminare a cau*elor. Dau 'e 4neles angaCailor a#lai 4n con#lict c! situaia creat! este inacceptabil! pentru mine i c! oi lua m!suri 'ac! p!rile nu g!sesc o re*ol are. Discut cu #iecare persoan! implicat! 4n particular, pentru aKi con inge c! situaia creat! a#ectea*! buna 'es#!urare a acti it!ii instituiei i 4ncuraCe* e#orturile lor 'e soluionare a cri*ei. C!M)%,CAREA C) A%(ABA,, Ce facei c%nd un an$a&at " solicit o informaie' Obin in#ormaia respecti ! i o transmit angaCatului. (tabilesc 'ac! este necesar un r!spuns i, 'ac! este aa, comunic r!spunsul pe care 4l 'ein. Al s#!tuiesc s! caute r!spunsul la alte persoane. Ami place s! le #iu 'e #olos angaCaolor mei. Obin in#ormaia respecti !, 'ar anali*e* 'ac! este oportun! transmiterea ei. C!%TR!*)*GEVA*)AREA PER/!RMA%E*!R -ac 'in mers corecturi ale acti it!ii, e alue* per#ormana #iec!rui angaCat i iau m!suri pe ba*a re*ultatelor #inale. Re i*uiesc acti itatea simultan cu 'es#!urarea ei. E8amine* at>t punctele #orte, c>t i sl!biciunile #iec!rui angaCat pentru a putea stabili mo'alit!i 'e 4mbun!t!ire a per#ormanelor. C>n' mi se comunic! reacii i opinii legate 'e acti itatea unor angaCai, 4ns!rcine* cu anali*a problemei un subor'onat. Ai #elicit pe angaCaii care au per#ormane 'eosebite 4n munc!. Cre' c! orice critic! are ten'ina 'e a crete tensiunea i 'e a plasa angaCaii 4n 'e#ensi !. E i'enie* at>t punctele slabe, c>t i cele #orte ale angaCailor i le o#er oca*ia 'e a iniia mo'alit!i proprii 'e 4mbun!t!ire a acti it!ii lor.

a. b. c. '. e.

a. b. c. '. e. a. b. c. '. e.

CEE#T,!%AR +E !P,%,E - pentru ele"i ,4 Hr. crt. %. ,. 3. .. ). 1. 7. ". $. %&. %%. %,. %3. %.. %). %1. E(ti de acord sau nu cu urmtoarele afirmaii' Ocoala este un loc un'e m! simt bine. Ocoala mea este un loc un'e 4mi #ac uor prieteni. MaCoritatea pro#esorilor mei m! tratea*! corect. Am ales coala 'atorit! apropierii 'e cas!. Am ales coala 'atorit! tra'iiei pe care o are, tiin' c! 4mi a o#eri preg!tirea 'orit!. M! simt 4n siguran! pe perioa'a timpului petrecut 4n coal!. Ele ii se 4neleg bine cu maCoritatea pro#esorilor. MaCoritatea pro#esorilor iau 4n consi'erare opiniile ele ilor. Dac! am ne oie 'e aCutor suplimentar, 4l oi primi 'e la pro#esori. Cu preg!tirea o#erit! 'e coal!, cre' c! oi reui s! continui e'ucaia con#orm opiunii mele sau, 'up! ca*, s! g!sesc un loc 'e munc!. MaCoritatea 'isciplinelor opionale au #ost stabilite cu consultarea ele ilor i a p!rinilor. De regul!, ele ii utili*ea*! computerul 4n ca'rul orelor 'e clas!. Pro#esorul utili*ea*! computerul 4n pre'area leciei. Orele 'in aria curricular! tiine se 'es#!oar! 4n laboratoare sau cabinete colare. De regul!, am #ost in#ormat la timp 'e e8amene, regulamente i alte aspecte pri itoare la legislaia colar!. Otiu c! unii p!rini au participat la acti it!i 'e 4ntreinere, reparaii, +a %u

igieni*are, procurare 'e materiale sau la alte acti it!i 4n #olosul colii. ,,4 Hr. crt. %. ,. 3. .. ). 1. ,,,4 Hr. crt. %. ,. 3. .. Pentru a obine rezultate bune trebuie! s! am talent : abilit!i nati e= s! ar!t bine= s! stu'ie* mult= s! memore* in#ormaiile 'in manual sau notie. entru etrecerea +a %u )n ultimele dou luni! P!rinii t!i au #ost la coal! s! 'iscute cu pro#esorii pri itor la situaia taT P!rinii t!i au participat la lectorate, e'ine cu p!rinii sau alte acti it!i organi*ate 'e coal!T Ai participat la acti it!i 'e consiliere i orientare organi*ate cu participarea unor in itai 'in a#ara coliiT Ai participat la acti it!i e8tracolareT 5u sau colegii t!i ai participat la ore suplimentare organi*ate pentru recuperarea r!m>nerilor 4n urm! la 'i#erite 'isciplineT 5u sau colegii t!i ai participat la ore suplimentare organi*ate 4n e'erea preg!tirii pentru e8amenele #inale sau pentru olimpia'e : concursuriT +a %u

,V4 Ale$e trei dintre acti"itile enumerate mai &os e care le referi tim ului liber! %3 s! m! uit la tele i*or sau s! i*ione* casete i'eo= ,3 Cocuri pe calculator= 33 s! particip la competiiile sporti e 'in coal!= .3 na igare pe Bnternet= )3 Cocuri, petreceri sau 'iscuii cu prietenii= 13 s! preste* acti it!i 4n gospo'!rie= 73 s! m! implic 4n acti itatea cercurilor te+nicoKtiini#ice 'in coal!= "3 s! #ac sport in'i i'ual= $3 petreceri 4n 'iscotec!= %&3 s! citesc c!ri= %%3 s! citesc re iste:*iare= %,3 s! particip la acti it!i organi*ate 'e coal!.

CEE#T,!%AR +E !P,%,E - pentru p rin$i B. Nr. crt. %. ,. 3. .. ). 1. 7. ". $. Suntei de acord sau nu cu urmtoarele afirmaii' Ai participat la e'inele 'e lucru organi*ate cu p!riniiT (untei su#icient 'e in#ormat 4n leg!tur! cu situaia colar! a copilului ' s.T (untei in#ormat 4n leg!tur! cu mo'ul 4n care se #ace 'i#erenierea i in'i i'uali*area procesului 'e 4n !!m>nt 'in coala noastr!T Li sKa pre*entat o#erta colii pri in' 'isciplinele opionaleT Ai participat m!car o 'at! la o lecie 'emonstrati ! la clasa copilului ' s.T Dac! r!spunsul la 4ntrebarea ) este EDa9, ai #ost mulumit 'e #elul 4n care sK a 'escurcat copilul ' s. 4n ca'rul lecieiT Consi'erai c! i sKau o#erit su#iciente oportunit!i 'e a #i 4n leg!tur! cu coala sau s! ! 4nt>lnii cu 4n !!toarele pentru a 'iscuta pe tema acti it!ii copilului ' s.T Ai luat leg!tura cu 4n !!toarele:pro#esorii copilului ' s. 'in proprie iniiati !T Copilul ' s. a creat probleme 'isciplinare 4n clas! sau 4n coal!T Dac! 'a, cum sKau re*ol at problemeleT .......................................................................................................... *a Nu

.......................................................................................................... %&. %,. %3. %.. %). %1. %7. %". Ai #ost in#ormat sistematic i la timp asupra regulamentului colar, legislaia, con'iiile 'e 'es#!urare a e8amenelor etc.T Ai #ost in#ormat:consultat 4n leg!tur! cu contribuia p!rinilor i gestionarea #on'ului clasei:coliiT Ai participat la 4ntreinerea, igieni*area, repararea localului colii sau alte acti it!i gospo'!retiT Ai participat la organi*area 'e serb!ri, i*ite, tombole, 4nt>lniri, ani ers!ri etc. sau 4n calitate 'e in itai la orele 'e 'irigenie sau acti it!i cu copiiiT Ai contribuit la ameliorarea ba*ei materiale a colii prin 'ot!ri cu mobilier, materiale consumabile, sponsori*!ri, alte contribuiiT Ai #ost in#ormat 4n leg!tur! cu e8istena 4n coala noastr! a unor programe 4n 'erulare pri in' monitori*area i pre enirea aban'onului colarT Ai anali*at 4mpreun! cu 4n !!toarele:'iriginii situaia elementelor 'e me'iu e'ucaional o#erite 'e coal!T (untei mulumii 'e programul au'ienelor, consultaiilor acor'ate 'e 'irectori, 4n !!toare, membrii comitetului 'e p!rini pe clas!, precum i #a! 'e mo'ul 4n care sunt respectate aceste 4nt>lniriT

BB. Marcai r!spunsul potri it cu situaia copilului ' s. +. Co ilul d"s. " "orbe(te des re acti"itile lui din cadrul clasei sau al (colii' a3 'es c3 rar b3 c>teo'at! '3 nicio'at! ,. Care din urmtoarele cu"inte ex rim cel mai bine atitudinea co ilului d"s. fa de acti"itatea sa (colar' a3 entu*iasmat c3 in'i#erent b3 po*iti '3 re#ractar -. Co ilul d"s. .(i ex rim bucuria de a artici a la acti"itile or$anizate .n clas/ res ecti" .n (coal' a3 'es c3 c>teo'at! b3 rar '3 nicio'at! 0. Cum a reciai si$urana conferit co ilului d"s. e erioada desf(urrii rocesului de .n"m%nt (i a altor acti"iti .n (coal' a3 e8celent! c3 bun! b3 #oarte bun! '3 precar! 1. Cum a reciai acti"itatea didactic din (coal' a3#oarte bun! c3satis#!c!toare b3bun! '3nesatis#!c!toare 2. Care elemente o$lindesc cel mai bine ima$inea (colii .n comunitate' tra'iia ca're 'i'actice bine preg!tite

situaie 'isciplinar! bun! situaie 'isciplinar! gra ! calitate 4n preg!tirea ele ilor re*ultate #oarte bune:bune:satis#!c!toare:nesatis#!c!toare la concursurile colare, respecti te*ele unice 3. )n s aiul de mai &os/ " ru$m s ne scriei orice rere/ comentariu/ su$estie .n le$tur cu acti"itatea de educare (i redare 4 .n"are din (coala noastr.

CEE#T,!%AR +E EVA*)ARE A *EC,,*!R - pentru ele"i Pro#esor: ................................... Disciplina: ................................ Data: ......................................... ,ndica$ii8 ;rm!torul c+estionar 'e e aluare cuprin'e a#irmaii care 'escriu stilul 'e pre'are al pro#esorului ostru. Pentru #iecare a#irmaie, alegei 'in scala 'e e aluare atributul care caracteri*ea*! cel mai bine stilul 'e pre'are al acestuia. Completarea c+estionarului este anonim!. /a completare ! rug!m s! marcai cu V p!tr!elul pe care lKai ales.

L! recoman'!m ca atunci c>n' completai acest c+estionar s! a ei 4n e'ere #aptul c! scopul leciilor este acela 'e a ! 'e* olta competenele cerute 'e programa colar! i personalitatea. %r4 crt4 %. ,. 3. .. ). 1. 7. ". $. %&. %%. %,. %3. %.. %). %1. %7. %". Afirma$ii Pri ite 4n ansamblu, leciile au #ost: Coninutul leciilor a #ost: E#ortul 'epus 'e pro#esor pentru a spori accesibilitatea cunotinelor pre'ate a #ost: E#iciena pro#esorului 4n pre'area materiei a #ost: Organi*area leciilor pre'ate a #ost: Claritatea e8prim!rii pro#esorului a #ost: E8plicaiile 'ate 'e pro#esor au #ost: Abilitatea pro#esorului 'e a pre*enta e8plicaii alternati e, atunci c>n' ele ii nKau 4neles, a #ost: E8emplele i ilustraiile #olosite 'e pro#esor au #ost: Calitatea 4ntreb!rilor i problemelor ri'icate 'e pro#esor a #ost: Ancre'erea ele ului 4n cunotinele pro#esorului a #ost: Mo'ul 'e e8punere al pro#.a #ost: AncuraC!rile 'ate ele ilor pentru a se e8prima liber au #ost: R!spunsurile la 4ntreb!rile ele ilor au #ost: Disponibilitatea 'e a o#eri ele ilor aCutor suplimentar c>n' era ne oie a #ost: -olosirea timpului 4n ca'rul orelor 'e curs a #ost: Bnteresul pro#esorului 4n ceea ce pri ete 4n !area 4n clas! a #ost: Cantitatea 'e in#ormaie pe care ai reinutKo a #ost: /oarte slabG #labG BineG Bun /oarte bineG bun

%$. ,&. ,%. ,,. ,3.

,..

Rele ana i utilitatea coninutului leciilor au #ost: 5e+nicile 'e e aluare i notare 2teste, proiecte, e8temporale, re#erate3 au #ost: 5emele au #ost a'ec ate ca 'i#icultate: Claritatea #ormul!rii responsabilit!ilor i cerinelor #a! 'e ele i a #ost: Din totalul leciilor pre !*ute 'e aceast! 'isciplin!, c>te nu au #ost inute, #!r! a #i recuperate 4n acest semestruT An me'ie, c>te ore pe s!pt!m>n! ai alocat pentru preg!tirea leciilor, e8clu*>n' participarea la oreT

3K.

,K3

%K,

&K%

.K) /oarte sc zutG

3K. #c zutG

,K3 Medie

%K, Mare

,). Comparati cu alte lecii, 'e la alte 'iscipline, pro ocarea intelectual! a #ost: ,1. Comparati cu alte lecii, 'e la alte 'iscipline, e#ortul 'epus pentru 4n !are a #ost: ,7. An ce m!sur! consi'erai c! opiniile oastre e8primate 4n acest c+estionar or 'uce la 4mbun!t!irea stilului 'e pre'are al pro#esorilorT Corect ,". Mo'ul 'e notare la te*e, e8temporale, teste, lucr!ri practice a #ost: Competen$ +isponibi Prestan$ inut Hn domeniul litate la moral materiei solicit ri ,$. An relaia cu ele ii pro#esorul a 'at 'o a'! 'e: CEE#T,!%AR PE%TR) E*EV, Aspecte poziti"eGne&ati"e Hn acti"itatea curent /oarte corect Respect fa$ de ele"i Profesio nalism

+. *intre as ectele enumerate mai &os/ bifai cele care cores und ca as ecte oziti"e referitoare la acti"itatea curent din (coal!

Ca're 'i'actice bine preg!tite meto'ic Ca're 'i'actice bine preg!tite tiini#ic ;tili*area 'e meto'e 'i'actice noi i ariate Hu e8ist! 'iscrimin!ri 'e nici un tip Este aplicat! egalitatea anselor Bmplicarea ele ilor 4n e aluarea colar! Personal au8iliar amabil i prompt (!li 'e clas! amenaCate pe speci#icul 'isciplinei 'e 4n !!m>nt /aboratoare #oarte bine 'otate 2in#ormatic!, 'iscipline te+nice, .a.3 (al! 'e sport mo'ern! (!li 'e clas! reno ate (!li 'e clas! 'otate cu mobilier mo'ular i nou (!li 'e clas! curate Con'iii optime 'e 'es#!urare a leciilor D c!l'ur!, lumin!, .a. E8istena unor acti it!i e8tracolare 'e ocuparea timpului liber Alte aspecte po*iti e D preci*ai care:

,. Enumerai as ecte ne$ati"e referitoare la acti"itatea curent din (coal!

C5ES6I7NAR PEN6R8 P9RIN:I La Liceul #eologic BaptistAle4a 5opo-ici Arad se reali6ea6 un studiu /n -ederea identificrii modalitilor de cre,tere a eficienei procesului instructi-.educati-. 5rerile dumnea-oastr sunt foarte importante ,i suntei in-itai s -i le e4primai. $3estionarele sunt anonime2 iar datele rmn confideniale. ' mulumim pentru participare ,i - rugm s rspundei la toate /ntre1rile din c3estionar. +. Ale$ei din lista de mai &os ;cel mult 1< "alori=abiliti e care trebuie s le dob%ndeasc ele"ii rin acti"itile or$anizate de (coal!

W!rnicia (entimentul 'e responsabilitate Cre'ina religioas! 5olerana i respectul pentru alte persoane Cump!tarea:economisirea 'e bani Perse erena Bn'epen'ena Altruismul 2a nu #i egoist3 Bmaginaia (upunerea #a! 'e cei mai 4n >rst!
,. Care sunt/ .n o inia / cele mai im ortante caliti entru a>i $sit o slu&b ;ale$ei -<!

Cunoaterea limbilor str!ine Preg!tire pro#esional! soli'! 4n 'omeniu 5erminarea unor stu'ii 4n str!in!tate Obinerea unor 'iplome postuni ersitare Aspect #i*ic pl!cut Abilitatea 'e a lucra 4n ec+ip! Ambiie Abilit!i 'e con'ucere:coor'onare Responsabilitate:serio*itate

Cunoaterea lumii a#acerilor Abilit!i 'e a lucra cu computerul E'ucaie:cultur! general! bun!
-. Ale$ei/ din "ariantele de mai &os/ ?.n"are continu (i ermanent@! e cea care reflect cel mai bine noiunea de

A acumula c>t mai multe cunotine, in#ormaii (! citeti mult An !are continu!, nu 4n salturi, constan! 4n procesul 'e 4n A #i preg!tit, in#ormat

!are

0. *in unctul dumnea"oastr de "edere/ care din urmtoarele as ecte sunt cele mai im ortante entru ale$erea locului de munc de ctre co iii dumnea"oastr ;ale$ei -<!

(! #ie sigur Me'iu 'e lucru pl!cut Puin! solicitare (! poi a ea iniiati ! Oca*ia 'e 4n !a i 'e a e olua Oansa unei promo !ri rapi'e (! #ie bine pl!tit Program a antaCos (luCba s! #ie respectat! 'e oameni Conce'iu lung (! ai materialele i ec+ipamentul necesar Posibilitatea 'e a #olosi cunotinele 'ob>n'ite 4n anii 'e stu'iu
1. *ac " $%ndii la orientarea rofesional (i entru carier a co ilului dumnea"oastr/ .n ce msur suntei de acord cu urmtoarele afirmaii! A#irmaii 5otal De*acor' Acor' 5otal 'e 'e*acor' parial parial acor' An societatea 'e a*i, tinerii au ne oie 'e orientare i s#aturi pri in' iitorul lor pro#esional.

E8ist! ser icii speciali*ate care o#er! consultan! 4n ceea ce pri ete iitorul lor pro#esional. Are un 4n'rum!tor careKl aCut! s! se oriente*e. Are acces la in#ormaii 'e bun! calitate pri in' oportunit!ile 'e stu'iu 4n str!in!tate. 2. )n ce msur suntei sau nu de acord cu urmtoarele afirmaii! A#irmaii Ceea ce se pre'! 4n coal!, 4n Rom>nia, le #olosete ele ilor 4n ia!. Coninutul manualelor colare i programa 'e 4n !!m>nt sunt mo'erne i a'aptate ne oilor pieei. (istemul 'e e aluare aprecia*! corect cunotinele ele ilor. Meto'ele 'e pre'are angaCea*! acti ele ii 4n procesul 'e 4n !are. Acti it!ile e8tracolare organi*ate 'e coal! sunt interesante i utile. 3. Acoala .i a&ut e co iii dumnea"oastr s aib succes .n "ia rin! -actori e'ucati i Pro#esori Disciplinele colare Acti it!i e8tracolare /ucrurile 4n !ate Diploma obinut! Dirigenia Con'ucerea colii Consiliul ele ilor Consiliere i orientare 2reali*at! 'e c!tre psi+olog3 Altele Mult Puin Deloc 5otal 'e*acor' De*acor' parial Acor' parial 5otal 'e acor'

' mulumim pentru cola1orare7

#T,*)R,*E +E 1%V0ARE ., +E #!C,AB,*,TATE - cDestionar pentru ele"ii claselor V,, V,,, Hume i prenume: 0000000000000 Clasa: 000000. Data: 000000. Hu e8ist! r!spunsuri greite. R!spun'ei la toate 4ntreb!rile, pun>n' un V 4n c!sua corespun*!toare pentru r!spunsul 'at. (inceritatea este #oarte important! 4n situaia 'e #a!. Re*ultatul testului nu a #i #!cut public printre ele i. Lei cunoate propriul stil 'e 4n !are i ei putea inter eni pentru a a ea re*ultate mai bune. %r4 #unte$i de acord cu urm toarele afirma$iiF +A crt4 %. C>n' 'escriei o petrecere sau acana, orbii i 'espre culorile +ainelor, sunete, lumini, #eele persoanelorT ,. Pre#erai tele i*orul sau re istele, 4n locul ra'ioului, pentru a ! ine la curent cu 'atele sporti eT 3. Consi'erai c! sunt utile imaginile i*uale 4n utili*area calculatoruluiT 2bara 'e meniuri, sublinieri colorate3 .. Dac! i se spune ce a, ! amintii ce i sKa spus #!r! a mai #i necesar! %)

). 1. 7. ". $. %&. %%. %,. %3. %.. %). %1. %7. %". %$. ,&. ,%. ,,. ,3. ,.. ,). ,1. ,7.

repetarea #ra*eiT C>n' recapitulai sau 4n !ai ce a nou, pre#erai e8plicaiile erbale 4n locul unor imagini ilustrati eT Reinei mai repe'e numele persoanei 'ec>t #igura eiT L! place s! 'es#acei o mainu!, o biciclet!, un obiect, 4n p!rile componente i s! le reparaiT L! place s! reunii p!rile componente pe care leKai separatT 2mainua, bicicleta3 L! place s! m>nuii, 'emonstr>n' ce ai #!cut i s! ar!tai acest lucru i celorlaliT Ai 'eseori i'ei noi, personale, apreciate 'e cei mariT Cre*i c! isele au un rol 4n iaa omuluiT An ei mai repe'e o 'e#iniie nou! #olosin' cu intele tale 4n locul celor 'in manualT C>n' citeti o po este, 4i imagine*i scenele 'escrise 4n te8tT Pre#eri s! memore*i o 'emonstraie la geometrie 4n locul a ) numere 'e tele#onT Ai place s! po esteti prietenilor, colegilor sau p!rinilor ceea ce e*i la tele i*orT Ai place s! po esteti o carte sau un #ilm #!r! multe am!nunteT Ai place s! 'escrii 4n scrisori i nu la tele#on, cum petreci acana, ce #aci, i*ita la ru'e sau prieteniT C>n' 4n ei cu inte noi, simi ne oia s! le asocie*i cu altele 'eCa cunoscuteT (imi simpatie pentru maCoritatea colegilor 'in clas!T 5e simi i te consi'eri simpati*at 'e maCoritatea colegilorT 5e obinuieti uor cu pre*ena persoanelor str!ineT Pre#eri con ersaiile 'irecte, E#a! 4n #a!9, cu persoanele cunoscuteT An ei bine pentru a #i iubit i l!u'at 'e p!rini, pro#esori sau colegiT Eti #ericit mai ales 'ac! eti iubit 'e cei apropiaiT Este necesar s! te simi ino at c>n' greetiT Este anormal! o persoan! care la meci +ui'uie, lo ete pe ceilali, 4nCur!, iar acas! este griCulie i cumseca'eT C>n' primeti o sarcin!, pre#eri sKo re*ol i 4mpreun! cu un coleg i nu singurT

A#lai care este stilul personal 'e 4n !are, 4ncercuin' numai num!rul 4ntreb!rilor la care ai r!spuns prin DA. % i*ual %& %$ , i*ual %% ,& 3 i*ual %, ,% . au'iti %3 ,, ) au'iti %. ,3

1 au'iti 7 motoriu " motoriu $ motoriu 1n" $are percepti" 5otal r!spunsuri 4ncercuite: Li*ual: 000.. Au'iti : 000. Motoriu: 000

%) %1 %7 %" 1n" $are co&niti" 5otal r!spunsuri 4ncercuite: 0000. 0000. 0000.

,. ,) ,1 ,7 #ociabilitate pronun$at : 7 K $ r!spunsuri 4ncercuite #ociabilitate medie: . K 1 r!spunsuri 4ncercuite #ociabilitate redus : , K 3 r!spunsuri 4ncercuite

Marcai pe gra#icul 'e mai Cos num!rul total 'e 4ntreb!ri 4ncercuite pentru #iecare stil 'e 4n !are. Cea mai 4nalt! curb! 'e la primele 'ou! coloane 'in gra#ic arat! stilul ostru 'e 4n !are pre#erat, iar coloana 'in 'reapta, gra'ul 'e sociali*are, 'e integrare 4n colecti , 'e acceptare reciproc! a colecti ului. Dac! aceast! curb! are o e oluie apro8imati egal!, 4nseamn! c! utili*ai ambele stiluri 'e 4n !are. Curba ascen'ent! la ultimul gra#ic ! arat! gra'ul 'e a'aptare la cerinele grupuluiKclasei 'e ele i. $ $ " " 7 7 1 1 ) ) . . 3 3 , , % % & & Percepti Cogniti (ociabilitate

/,.A +E !B#ERVARE A *EC,E, +ate &enerale8 Data inerii leciei: 5otal ele i 4n clas!: (ubiectul i tipul leciei: Clasa: Pre*eni: Ca'ru 'i'actic asistat: Abseni:

!biecti"ele lec$iei8 ............................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ............................................................................... 000000000000000000000000000000000. !biecti"ele asisten$ei8 ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................ Aprecierea lec$iei8 !biecti"ele interasisten$ei ,temi %. Respectarea programei ,. Claritatea obiecti elor operaionale 3. Claritatea obiecti elor #ormati Ke'ucati e .. Raportul obiecti e operaionale K obiecti e #ormati e'ucati e ). Corelarea strategiilor 'i'actice cu speci#icul particularit!ilor 'e >rst! ale ele ilor 1. Oportunitatea resurselor bibliogra#ice %. Asigurarea climatului propice 'es#!ur!rii acti it!ii ,. Acti itatea organi*atoric! 3. <estionarea corect! a timpului .. Lalori#icarea oportun! a miCloacelor 'e 4n !!m>nt ). Munca 'i#ereniat! cu ele ii 1. <ra'ul 'e acti i*are a ele ilor 7. Di ersitatea #ormelor 'e organi*are a acti it!ii %. Relaia coninutKobiecti e operaionale ,. /ogica pre*ent!rii cunotinelor 3. <ra'ul sistemati*!rii cunotinelor .. Rigoarea tiini#ic! a coninutului ). ;tili*area unui limbaC a'ec at 1. Abor'are creati !:stimularea creati it!ii la ele i 7. Bnter'isciplinaritatea pre'!rii Calificati"

PROBEC5AREA

MAHA<EMEH5;/ /ECSBEB:C/A(EB

COHSBH;5 Ol (5RA5E<BB

ELA/;AREA

RE/ASBOHIRB

A;5OELA/;ARE Calificati" final

" Raportul solicitareKrela8are $. Caracterul practicKaplicati al cunotinelor = %&. Lalori#icarea strategiilor acti Kparticipati e %%. -ee'KbacN D ul %. (trategii 'e e aluare ,. Principialitatea not!rii 3. Lalori#icarea #unciei notei %. A'ec a rea stilului 'i'actic la particularit!ile clasei ,. Bnteraciuni pro#esorKele . ele Kele , ele K pro#esor %. Obiecti e #i8ate ,. Raportul 'intre coninut i reali*area leciei 3. E#iciena leciei .. Meniuni autocritice

/,.A +E !B#ERVARE A *EC,E, ;nitatea 'e 4n !!m>nt 0000000000000000000000000000000. Data 00000000.. Ora 0000000000000... Clasa 0000. Hr. ele i pre*eni 000 Hr. ele i abseni 000

Humele i prenumele ca'rului 'i'actic inspectat 000000000000000000000. Cali#icarea: <ra'ul 'i'actic 0000.. (pecialitatea: specialit!ile 00000000000000 Lec+imea 4n 4n !!m>nt 0000000. Lec+imea 4n unitatea colar! 00000000000.. Data ultimei inspecii 'e specialitate 000000000. Aprecierea: cali#icati ul 000000... Disciplina 'e 4n !!m>nt 00000000000000000 5ema leciei: coninutul acti it!ii 000000000000000000000000000 Cali#icati ul acor'at 000000000000000000... Obser aii -. 6. B. CA/B5ISB PER(OHA/E OB PRO-E(BOHA/E Raportul cu ele ii Atitu'inea 4n clas! Locea Cunotine 'e specialitate BB. P/AHB-BCAREA /ECSBEB Claritatea obiecti elor (electarea i 4nl!nuirea materialului Alegerea materialului au8iliar Ec+ilibrarea acti it!ilor Anticiparea 'i#icult!ilor BBB. DE(-IO;RAREA /ECSBEB -olosirea materialului Capacitatea 'e a utili*a materialul au8iliar 5e+nici pentru 4ntreb!ri i r!spunsuri Claritatea e8plicaiilor i a instruciunilor Ritmul i 4nca'rarea 4n timp Reali*area obiecti elor BL. MAHA<EMEH5;/ C/A(EB Organi*area clasei Bmplicarea ele ilor Organi*area acti it!ilor Corectarea greelilor Monitori*area lucrului 5impul: 'urata c>t a orbit pro#esorul <esturi i mic!ri ale pro#esorului 6ine (atis#. (lab -. slab

Capacitatea 'e a menine 'isciplina E aluarea per#ormanelor ele ilor Altele

/,.0 +E A#,#TE%0 PE%TR) !RA +E +,R,(E%,E B.Date generale: Humele i prenumele ca'rului 'i'actic .................................................................... (pecialitatea .............................................................................................................. Lec+imea 4n 4n !!m>nt ........................................................................................... Clasa la care este 'iriginte......................................................................................... Hum!r ele i.................................................................................................... Abseni .......................................................................................................... Data susinerii orei 'e 'irigenie................................................................................ 5ema orei 'e 'irigenie.............................................................................................. BB. Parametrii 'e anali*! i apreciere a acti it!ii e'ucati e %.Mo'alitaea 'e in#ormare a 'irigintelui cu problemele curente ale clasei o -rec ena ele ilor.................................................................................................... o (ituaia la 4n !!tur! i e oluia raporturilor pro#esorKele .................................... o (tarea 'isciplinar!................................................................................................... o E enimente 'eosebite............................................................................................. ,.Proiectarea i 'es#!urarea orei 'e 'irigenie ,.%.Mo'alitatea 'e intro'ucere 4n tem! o Oportunitatea alegerii temei o Capacitatea 'e #ormulare a obiecti elor operaionale o (tabilirea planului 'e 'es#!urare a 'e*baterii........................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ,., Preg!tirea pro#esorului pentru or! Documentarea 2surse,mo'alit!i3 ................................................................................... .......................................................................................................................................... Prelucrarea 'atelor Or'ine logic!, conectat! la 'atele tiinei i culturii Fu'ecare critic!, personal! E itarea caracterului 'i'acticist, morali*ator Resurse materiale utili*ate ........................................................................................ ,.3 /ogica 'es#!ur!rii acti it!ii i strategiile utili*ate o Oportunitatea manierei 'e 'es#!urare 4n raport cu tema i >rsta 2intro'ucerea unor elemente 'e noutate3 ......................................................................................... o Me'iul e'ucaional .................................................................................................... o Derularea coninutului 'e i'ei al temei:

e8primare pro#esor e8primare ele naturalee spontaneitate o Bntegrarea miCloacelor i materialelor 'i'actice propuse o Obser aii pri in' comportamentul ele ilor, #ormarea sentimentelor morale, ci ice................... ,.. Meto'e #olosite: KE8erciiul K'ialogul Kanali*a psi+ologic! Kpo estirea Ke8punerea Kanc+etaKc+estionare Klectura Ke8emplul Kstu'iul 'e ca* Kanali*a Kcaracteri*area Kconsultaia ,.) Preg!tirea ele ilor pentru or! i participarea la 'e*batere DA Dac! tema a #ost cunoscut! 'in timp 'e ele i Dac! sKau anunat planul, bibliogra#ia, recoman'!ri pentru str>ngerea 'atelor <ra'ul 'e implicare a ele ilor i calitatea 'e*baterilor 'es#!urate o Climat 'esc+is o Di ersitate i atracti itate o Apel la e8periena proprie a ele ilor o Pre*entarea unor alori intelectuale, moralKci ice, estetice etc. ,.1 Relaia 'iriginteKele a. Acti itatea 'e cunoatere a ele ilor ................................................................................................. .............................................................................................................................................. ............. b. Mo'ul 'e a reaciona al ele ilor Cu atenie Cu 4ncre'ere Cu a#ecti itate Bn'i#ereni Reinui 3. Alte 'ate pri in' 'es#!urarea orei i acti itatea 'irigintelui a3 Aprecieri asupra e#icienei prin e aluarea preg!tirii ele ilor i a particip!rii acestora la susinerea acti it!ii: o Aprecierii erbale o E i'enierii 'e comportamnete i atitu'ini po*iti e H;

o Conturarea unor mo'ele o Con'uita 'e sensibili*are i moti are a ele ilor b3 Probleme 'eosebite re*ol ate la ni elul clasei: o Ele iKproblem! o (ituaii con#lictuale o Raport #amilieKcoal! ..Autoanali*a i autoe aluarea acti it!ii Autoanali*a calit!ii .................................................................................................. Autoanali*a e#icienei ............................................................................................... Raport 4ntre e#ortul intelectual, in estiie a#ecti ! i e#ecte e'ucaionale pro'use 4n timp ....................................................................................................................................... ......... Obiecti e reali*ate sau parial reali*ate.................................................................................. Conturarea unor alternati e ................................................................................................... ). Recoman'!rile e aluatorului ......................................................................................................... ........................................................................................................................................................... .. 1. Aprecierea orei 'e 'irigenie .......................................................................................................... Cali#icati ul acor'at: ............. (emn!tur! pro#esor: ...............................

/,.0 +E EVA*)ARE /,%A*0 A *EC,E, Ipentru ele"iJ Disciplina0000000. 'ata000000.. Pro#esor00000000000000000. -acei aprecieri marc>n' opiunea oastr! pentru urm!toarele a#irmaii: %. M! simt mai 4ncre*!tor 4n capacitatea mea 'e 4n !are i 'e 4nelegere: O Da O H; ,. Cu o mai bun! organi*are a timpului sKar #i putut reali*a mai multe 4n aceast! lecie: O Da O Hu 3. Am a ut 'eplin! libertate 'e a ne mani#esta opiunile 4n acti it!ile 'es#!urate: O Da O Hu .. Relaia 'intre obiecti ele propuse i acti it!ile 'es#!urate a #ost satis#!c!toare: O Da O Hu ). Materialele 'e 4n !are au #ost a'ec ate 4n acti itatea 'es#!urat!: O Da O Hu 1. /ecia a #ost bine organi*at!: O Da O Hu 7. A #ost insu#icient timpul: O Da O Hu ". Am primit prea multe in#ormaii: O Da O Hu $. Am #!cut su#iciente aplicaii la noiunile teoretice 4n !ate: O Da O Hu

%&. (ugestiile mele pentru iitoarele lecii sunt: 00000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000 %%. /a s#>ritul acestei lecii starea mea este:

/,.0 +E EVA*)ARE /,%A*0 A *EC,E, Ipentru cadre didacticeJ Disciplina0000...............'ata0000000.. An !!tor : pro#esor0000000000000.. -acei aprecieri marc>n' opiunea 'umnea oastr! pentru urm!toarele a#irmaii: %. Cu o mai bun! organi*are a timpului a #i putut reali*a mai multe 4n aceast! lecie: O Da O Hu ,. Relaia 'intre obiecti ele propuse i acti it!ile 'es#!urate a #ost satis#!c!toare: O Da O Hu 3. Materialele 'e 4n !are au #ost utile 4n acti itate 'es#!urat!: O Da O Hu .. /ecia a #ost bine organi*at!: O Da O Hu ). Loi 4ncerca 'e acum 4nainte s! utili*e* computerul 4n procesul 'i'actic: O Da O Hu 1. A #ost su#icient timpul: O Da O Hu 7. Am o#erit prea multe in#ormaii: O Da O Hu ". Am #!cut su#iciente aplicaii la noiunile teoretice pre'ate: O Da O Hu $. Loi a ea 4n e'ere pentru urm!toarele lecii: 00000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000 %&. /a s#>ritul acestei lecii starea mea este:

MATER,A* C!MP*EME%TAR %ECE#AR A#,#TE%E, *A !RE Hr. crt. %. ,. 3. .. ). 1. 7. ". $. %&. %%. %,. Pro#esorul: An !!torul A aranCat locul:sala: 4n mo' a'ec atT A ae*at la 4n'em>n! toate materialele aCut!toare: resursele a'ec ate A a ut 4n e'ere ne oi specialeT A e8plicat 4n mo' clar scopul, meto'ele i obiecti ele lecieiT A inut cont 'e alc!tuirea: ne oile: capacit!ile grupului: ele ilorT A e8plicat procesul 'e e aluare cu e8actitate, un'e a #ost ca*ulT A o#erit in#ormaii pentru a e ita lipsa 'e imparialitate i pentru a promo a egalitatea anselor pentru ele iT A i'enti#icat i a inut cont 'e cunotinele i e8periena anterioar!T A a'aptat lecia pentru a r!spun'e ne oilor ele ilorT A stabilit inte in'i i'uale 'e 4n !are 4n pai mici 'e reali*areT A 4ncuraCat angaCamentul, concentrarea i e#orturile ele ilorT A 4ncuraCat 4n !area autonom!, centrat! pe ele , 4n !area 4n grup i 4n !area 4n 'i#erite conte8teT Da Hu

%3. %.. %). %1. %7. %". %$. ,&. ,%. ,,. ,3. ,.. ,). ,1. ,7. ,". ,$. 3&. 3%. 3,. 33.

A #olosit strategii 'i erse pentru a r!spun'e stilurilor in'i i'uale 'e 4n !are i ne oilor ele ilorT A re'us la minim, ori 'e c>te ori a #ost posibil, preocup!rile 'i#erite i 4ntreruperileT A comunicat e#icient cu ele ii, r!spun*>n' ne oilor lor 'i#eriteT A pre*entat in#ormaii, #apte i i'ei clare, e8acte i semni#icati eT A eri#icat 4nelegerea i a #ormulat 4n mo' clar 4ntreb!rileT A asigurat e8istena unor materiale clare, li*ibile i care au sporit claritatea in#ormaiilorT A selectat o arietate 'e materiale i resurse pentru a spriCni resursele ele ilorT A 4ncuraCat ele ii s! pun! 4ntreb!riT A 4ncuraCat ele ii s! participe pe tot parcursul lecieiT A r!spuns 4ntreb!rilor suplimentare ale ele ilor #urni*>n' in#ormaii suplimentare clareT A e8plicat scopurile i re*ultatele ateptate ale e8erciiilor i acti it!ilorT A o#erit la timp #ee'bacN constructi pri in' 4n !area i progresulT A implicat ele ii 4n e aluare i leKa o#erit #ee'bacN 4n leg!tur! cu propriul lor progresT A asigurat o e aluare #ormati ! regulat!, a'ec at!, riguroas! i e8act!T A #urni*at ele ilor 'i#erite tipuri 'e acti it!i 'e e aluare, care s! r!spun'! ne oilor lorT A 4ncuraCat ele ii s!Ki asume responsabilitatea pentru propriul proces 'e 4n !areT A alocat timp su#icient pentru 'iscutarea unor aspecte, 4ngriCiri sau ne oi suplimentareT A #olosit 4n mo' e#icient temele pentru a consoli'a i e8tin'e 4n !areaT A atins scopul i obiecti ele lecieiT A 'emonstrat o bun! st!p>nire a 'isciplinei pre'ate i cunotine actuali*ate 4n 'omeniuT A obinut #ee'bacN pentru propria 'e* oltare 4n scopul e alu!riiT

Orarul colii PA(, PDO Materiale 'e marNetingKul colii 2o#erte colare, pliante etc.3 Pre*entare o#erta CDO A i*iere Cataloagele colare Cataloagele personale ale pro#esorilor

5este 'e selecie clasa a LKa, /imba engle*! D intensi -ie 'e opiuni D 'irigini -ie pentru CDO 5este iniiale -ie 'e lucru Plani#ic!ri, curriculum C+estionare pentru stabilirea stilului 'e 4n !are Regulamentul pentru ele i 24nsoit 'e tabele 'e luare la cunotin!3 Regulamentul 'e or'ine interioar! Regulamentul pentru p!rini 24nsoit 'e tabele 'e luare la cunotin!3 5este 'e e aluare sumati ! -ie 'e acti itate ele 6a*a 'e 'ate cu situaia absol enilor 6a*a 'e 'ate cu situaia te*elor unice C+estionare ele i C+estionare p!rini C+estionare ca're 'i'actice C+estionare manageri -ie completate 'e 'irigini absol enilor Procese erbale 2e'ine cu p!rinii, lecii 'esc+ise, consilii pro#esorale, 4nt>lnirile 'i#eritelor comisii3 Procese erbale CEAC -ie 'e lucru pe 'iscipline, elaborate 4n colaborare 5abele nominale cu ele ii reparti*ai pe grupe 'e lucru 2ni el superior, me'iu, CE(3 C+estionare stiluri 'e 4n !are i inteligene multiple C+estionare pentru e aluarea comunic!rii -ie 'e lucru 2'e teorie, 'e e8erciii3 cu pai mici 2etapi*ate3, 4ntocmite 'up! categoria 'e grup! 'in care #ac parte ele ii Mapele 'e lucru ale ele ilor -ie 'e progres -ie 'e monitori*are 2ele i, cataloage, porto#oliile ca'relor 'i'actice etc.3 Resurse materiale o Li'eoproiector o Computer o Copiatoare o (caner o Bmprimante o -lipc+art o 5ruse

o Di#erite aparate o Bnternet o C!ri, articole

Ma a cadrului didactic re rezint ?cartea de "izit@ a acti"itii didactice a .n"torului= rofesorului eficient/ ermite strarea materialelor (i or$anizarea acestora astfel .nc%t s fie o eraionale/ obli$ cadrul didactic la o munc de calitate/ la res onsabilitate (i ri$oare rofesional/ .ntruc%t toate ?documentele@ sunt ?la "edere@. (tructura mapei 4n !!torului:pro#esorului: Partea I! *A6E PERS7NABE (tructura anului colar Anca'rarea 2clase, nr. 'e ore3 Orarul -ia postului Calen'arul acti it!ilor pe anul 4n curs Curriculum Litae Raport 'e autoe aluare Partea a II>a! AC6ICI6A6EA BA CA6E*R9 Programa colar! Programele pentru opionalele propuse Plani#icarea materiei 2plani#icarea anual! i plani#icarea pe unit!i 'e 4n !are3 Proiecte 'i'actice 2cel puin unul3 5este 'e e aluare 2testele pre'icti e, re*ultatele acestora i obser aiile K conclu*iile ce se impun, testele sumati e pentru #iecare unitate 'e 4n !are sau testele 'ate la s#>rit 'e semestru sau an colar, e alu!ri curente3 E aluarea alternati ! 2titlurile proiectelor, re#eratelor, eseurilor i porto#oliilor 4ntocmite 'e ele i3 -ie 'e lucru 2pe clase, pe ni el 'e per#orman! i*at3 -ie 'e progres

Catalogul personal Programa 'e preg!tire pentru recuperarea cunotinelor /ista materialului 'i'actic e8istent -ie cu asistenele la ore -ie 'e e aluare pentru ele i i pentru ca're 'i'actice C+estionare 2managementul comunic!rii, stiluri 'e 4n !are, 'e opinie etc.3 (ituaii statistice care s! cuprin'! re*ultatele testelor iniiale i re*ultatele semestriale Di erse #ie:c+estionare aplicate 'e ca'rul 'i'actic 4n acti itatea proprie

Partea a III>a! PERD7RMAN:E Calen'arul olimpia'elor, concursurilor colare (ubiecte propuse, 'escriptori 'e per#orman! 5abel nominal cu ele ii selecionai i preg!tii pentru aceste concursuri Plani#icarea preg!tirii suplimentare Pre*ena la preg!tiri Re*ultatele obinute la 'i#erite #a*e Diploma, 'istincii Partea a IC>a! AC6ICI6A6EA EE6RAC8RRIC8BAR9 /ista cu proiecte 'e parteneriat 4n curs 'e 'es#!urare sau c+iar proiectele propuse pe o anumit! perioa'! Acti itatea cu p!rinii 5ematica Procese erbale (uporturi teoretice #olosite Proiecte 'e acti itate e8tracurricular! 2 i*ite, e8cursii, e8po*iii organi*ate, re iste colare, 'i#erite concursuri, serb!ri colare etc.3 5ematic! Procese erbale Bn#orm!ri Po*e, 'iploma etc. Partea a C>a! PERDEC:I7NARE E i'ena clar! a acti it!ilor 'e per#ecionare organi*ate la ni elul unit!ii 'e 4n !!m>nt 2cate'r!, consilii pro#esorale3 sau 'e C.C.D., B.(.F. Particip!ri la simpo*ioane Diplome, certi#icate Partea a CI>a! MA6ERIABE *ICERSE (crisori meto'ice, regulamente, a'rese M.E.C.B., B.(.F.

Publicaii Alte 'ocumente

Caietul 'irigintelui 5abele nominale semnate 'e ele i pentru luarea la cunotin! asupra: Regulamentului colar Planuri ca'ru, programe colare, orar colar C+estionar pri in' stilurile 'e 4n !are la ele i 24nsoite 'e r!spunsurile ele ilor3 C+estionar pri in' alegerea carierei C+estionare 'e opinie pri in' pre'areaK4n !area -ie pentru opiuni CDO Procese erbale ale 4ntrunirilor Consiliului Pro#esorilor clasei Procese erbale ale e'inelor:lectoratelor cu p!rinii Procese erbale pentru 'iscutarea situaiei colare la s#>rit 'e semestru 2ele ii iau la cunotin! situaia lor colar!3 Di#erite statistici Alte #ie i materiale 'e lucru 'e la orele 'e consiliere i orientare

+!C)ME%TE )T,*E 1% RE+ACTAREA /,%A*0 A RAP!RT)*), +E A)T!EVA*)ARE Raportul trebuie s! conin! ma8im 3 pagini i s! #ac! re#eriri la toate aspectele preci*ate 4n cele ce urmea*!: %umele i prenumele cadrului didactic8 .......................................................... Perioada e"aluat anul colar8 ...................................................................... Repere principale care trebuie a ute 4n e'ere 4n re'actarea raportului: 54 Aspecte pri"ind planificarea acti"it $ii Antocmirea plani#ic!rilor calen'aristice Antocmirea plani#ic!rilor pe unit!i 'e 4n !are Antocmirea unor proiecte 'e te+nologie 'i'actic! D mo'ele Meto'ologia elabor!rii acestor proiecte Programul 'e 4n !are 2'isciplina 'e 4n !!m>nt3 cu particularit!ile sale Acti itatea e'ucati ! 2'ac! este ca*ul3 Alte acti it!i 2preci*ai care3 64 Aspecte pri"ind implementarea i metodolo&ia de implementare a acti"it $ilor propuse Hn planificare Mo'alit!ile 'e reali*are a acti it!ilor pre !*ute Preci*area strategiilor 'i'actice utili*ate Preci*area resurselor: o Materiale: ec+ipamente, spaii 'e specialitate

o +mane: ele i D sKa a ut 4n e'ere munca pe ec+ipe 'i#ereniate, sKa inut cont 'e egalitatea anselor, sKa aplicat 4n !area centrat! pe ele o 8inanciare: resurse proprii, sponsori*!ri 74 Aspecte pri"ind e"aluarea i analiza acti"it $ilor E aluarea ele ilor: iniial!, curent!, sumati !, #inal! 2meto'e 'e e aluare utili*ate, re*ultate obinute, mo'alit!i 'e reme'iere, testul Ea 'oua ans!9 Autoe aluarea acti it!ii prin: -ie 'e e aluare a leciilor aplicate ele ilor -ie 'e e aluare a leciilor completate 'e pro#esor C+estionare 'e managementul comunic!rii C+estionare 'i erse 2preci*ai tipul acestora3 94 Aspecte pri"ind acti"itatea metodic Acti itatea la comisia meto'ic!:4n ca'rul cate'relor: lecii 'esc+ise, re#erate, alte suporturi teoretice Acti itatea la Cercurile pe'agogice pe ora Participarea la simpo*ioane :4 Aspecte pri"ind acti"itatea eKtracurricular Concursuri pe 'i#erite teme Olimpia'e colare i alte concursuri colare Acti it!i 4n parteneriat Acti it!i 4n ca'rul unor proiecte e'ucaionale Li*ite, e8cursii, serb!ri Respectarea calen'arului acti it!ilor E#ectul bene#ic al acti it!ilor e8tracolare asupra ele ilor ;4 Alte aspecte pri in' 4ntreaga acti itate pe parcursul perioa'ei pentru care se #ace autoe aluarea Preci*ai natura i particularit!ile acestora

P*A%,/,CAREA !B#ERV0R,, *EC,,*!R Anul colar %r4 crt4 %. ,. 3. .. ). 1. 7. ". $. %&. %%. %,. %3. %.. %). %1. %)ME*E !B#ERVAT!R)*), RE+,. ,!A% /)%C,A !B#ERVAT!R)*), Director CA+RE +,+ACT,CE !B#ERVATE +ATA

,!V,% C!R%E*,A

Director a'Cunct

B!(!.E* E#TERA T!MA *A)RA

Responsabil Comisie meto'ic! limbi str!ine Responsabil Comisie meto'ic! matematic! i tiine

%7. %". %$. ,&. ,%. ,,. ,3. ,.. ,). ,1. ,7.

A*B!%, E#TE*A P!P EM,*,A

Responsabil CEAC Responsabil Comisie meto'ic! limba i literatura rom>n! Director e'ucati

T!C!,A% #,M!%A

/,.0 +E M!%,T!R,-ARE A !RAR)*),

/OCASBA MOHB5ORBRA5I Humele i prenumele ca'rului 'i'actic care e#ectuea*! monitori*area Humele i prenumele ca'rului 'i'actic monitori*at Data monitori*!rii Clasa 5ema leciei Hum!r total ele i Constat!ri

(ala 'e clas!0000.etaCul0.00

Hum!r ele i pre*eni

(emn!tura ca'rului 'i'actic care e#ectuea*! monitori*area 000000000.. (emn!tura ca'rului 'i'actic monitori*at

000000000000

!R(A%,-AREA ., +E#/0.)RAREA .E+,%E*!R +enumirea procedurii : Organi*area i 'es#!urarea e'inelor 2 4n CA, CP, CEAC, Comisii meto'ice etc. 3 #copul 8 Creterea calit!ii i e#icienei e'inelor Aria de cuprindere 8 'irectorul, responsabilii comisiilor meto'ice, ai altor structuri 'in organigraKgrama colii Responsabilitatea 8 Directorul +omeniul de aplicare 8 -unctionarea curent! a unit!tii 'e 4n !t!m>nt Procedura 8 Pasul 5 8 Bn#ormarea participanilor 4n leg!tur! cu: K 'ata i locul 'e 'es#!urare a e'inelor K 'urata e'inei 2 ora 'e 4ncepere i 'e terminare 3 K scopul i obiecti ele e'inei

K temele abor'ate Pasul 6 8 Preg!tirea e'inei : K preg!tirea materialelor pe suport scris sau electronic K nominali*area persoanelor care or a ea inter enii pe temele anunate, cu preciK*area timpului alocat pentru #iecare K stabilirea pau*elor 2 %&K%) minute, 'up! #iecare )& 'e minute 'e e'in! Pasul 7 8 Des#!urarea e'inei : K respectarea bugetului 'e timp K parcurgerea temelor propuse 2 'ac! sunt prea multe, se renun! la unele 'in ele, urm>n' s! se reia 4ntrKo alt! e'in! 3 K respectarea pau*elor K supra eg+erea timpului acor'at pentru inter enii i 'iscuii K #ormularea conclu*iilor

E*AB!RAREA !/ERTE, E+)CA,!%A*E +enumirea procedurii : Elaborarea o#ertei e'ucaionale #copul 8 A'ec area o#ertei e'ucaionale la conte8tul socioKeconomic i la resursele materiale i umane ale colii Aria de cuprindere 8 Ele ii, p!rinii, ca'rele 'i'actice Responsabilitatea 8 Directorul, Consiliul pentru curriculum +omeniul de aplicare 8 De#inirea i promo area o#ertei e'ucaionale Procedura 8 Pasul 5 8 De*bateri la ni elul comisiilor meto'ice i 4naintarea unor propuneri la Consiliul pentru curriculum Pasul 6 8 (on'area i anali*area opiniilor ele ilor, p!rinilor pri in' 'es#!urarea orelor 'in ca'rul CD( 4n anul colar trecut Pasul 7 8 Elaborarea o#ertei e'ucati e a colii i a strategiei promoionale Pasul 9 8 Discutarea i aprobarea o#ertei e'ucati e 4n CP Pasul : 8 A i*area o#ertei e'ucati e 4n CA

Pasul ; 8 Me'iati*area o#ertei e'ucati e 4n r>n'ul bene#iciarilor 'ireci 2 ele ii 3 i in'ireci 2 p!rinii 3

EVA*)AREA RE-)*TATE*!R .C!*ARE +enumirea procedurii 8 E aluarea re*ultatelor colare #copul 8 Elaborarea unei progno*e pri in' traiectul colar al ele ilor Aria de cuprindere : Ele ii Responsabilitatea : CEAC, 'irectorul +omeniul de aplicare 8 Per#ormanele colare Procedura 8 Pasul 5 8 Elaborarea unei 'iagno*e pri in' reali*area obiecti elor 'e re*ultat i 'e proK gres la 'isciplinele 'e e aluare naional! Pasul 6 8 Reali*area unei statistici pri in' re*ultatele semestriale i anuale la 4n !!tur! i anali*a lor 'in perspecti a progno*ei Pasul 7 8 Reali*area unor simul!ri la ni elul colii la 'isciplinele 'e e aluare naional! Pasul 9 8 Actuali*area porto#oliilor ele ilor Pasul : 8 Elaborarea unei progno*e pri in' traiectul colar al ele ilor Pasul ; 8 Me'iati*area per#ormanelor colare la ni elul colii i 4n comunitate

A#,()RAREA #EC)R,T0,, 1% .C!A*0 +enumirea procedurii 8 Asigurarea securit!ii tuturor celor implicai 4n acti itatea colar!, 4n timpul 'es#!ur!rii programului #copul 8 Crearea celor mai bune con'iii pentru 'es#!urarea acti it!ii colare Aria de cuprindere 8 Ele ii, ca'rele 'i'actice, 4ntregul personal al colii Responsabilitatea 8 Directorul, a'ministratorul, responsabilul comisiei 'e securitate i s!n!tate 4n munc! +omeniul de aplicare 8 -uncionarea curent! a unit!ii 'e 4n !!m>nt Procedura 8 Pasul 5 : Deci*ie 4n CA pri in' sistemul propriu 'e asigurare a securit!ii persoanelor i bunurilor Pasul 6 8 Asigurarea cu personal propriu 'e pa*! i instruirea acestuia Pasul 7 8 Elaborarea Planului de paz Pasul 9 8 Completarea #ielor postului pentru toate categoriile 'e angaCai cu responsaK

bilit!i legate 'e asigurarea securit!ii persoanelor i bunurilor Pasul : 8 Elaborarea normelor pri in' controlul intr!rii i ieirii persoanelor 'in unitaK tea colar! Pasul ; 8 Elaborarea, a#iarea i prelucrarea normelor 'e securitate a muncii i P(B Pasul < : Organi*area, semestrial, a unor acti it!i practice 'e #amiliari*are cu proce'uK le 'e securitate a muncii, P(B, prim aCutor, protecie ci il! etc. Pasul = 8 Monitori*area acti it!ii curente i perio'ice 'e igieni*are a colii C!%#T,T),REA ECE,PE*!R +E PR!,ECT +enumirea procedurii 8 Constituirea ec+ipelor 'e proiect #copul 8 Atingerea obiecti elor speci#ice acti it!ii e8tracurriculare Aria de cuprindere 8 Ele ii i ca'rele 'i'actice Responsabilitatea 8 Directorul, consilierul e'ucati +omeniul de aplicare 8 Per#ormanele e8tracolare Procedura 8 Pasul 5 8 (electarea proiectelor 4n care coala este interesat! s! se implice Pasul 6 8 Colectarea propunerilor 'e la ele ii i ca'rele 'i'actice care 'oresc s! se implice 4n proiect Pasul 7 8 Pre*entarea proiectului 4n #aa p!rinilor Pasul 9 8 Constituirea ec+ipei i 'elegarea sarcinilor Pasul : 8 Ant>lniri perio'ice pentru a e alua sta'iul proiectului Pasul ; 8 Bn#orm!ri 4n 'i#erite structuri organi*aionale : CP, CA, CRP, CRE etc. Pasul < 8 E aluarea proiectului prin 'i#erii in'icatori 'e per#orman! Pasul = 8 Me'iati*area re*ultatelor

REC!MPE%#AREA PER/!RMA%E*!R ,%+,V,+)A*E +enumirea procedurii 8 Recompensarea per#ormanelor in'i i'uale #copul 8 Moti area tuturor categoriilor 'e personal pentru obinerea per#ormanei Aria de cuprindere 8 5oate categoriile 'e personal Responsabilitatea 8 Directorul +omeniul de aplicare 8 Managementul calit!ii la ni el organi*aional Procedura 8 Pasul 5 8 Monitori*area, sub 'i#erite #orme, a acti it!ii #iec!rui angaCat 2 obser aia in'i i'ual!, asistene la acti it!i, controlul 'ocumentelor speci#ice, 'iscuia etc. 3

Pasul 6 8 Populari*area, 4n 'i#erite conte8te, a re*ultatelor acti it!ii 2 materiale 'e anali*!, e'ine CP, CA, e alu!ri oca*ionale 3 Pasul 7 8 -ormularea unor propuneri 'e promo are pe linie pro#esional! 2 pentru personalul 'i'acticKau8iliar i ne'i'actic 3 sau 'e obinere a unor premii i recompense Pasul 9 8 Discutarea i aprobarea 4n CP, CA a celor nominali*ai PR!,ECTAREA ., +E#/0.)RAREA 1% ECE,P0 A )%!R ACT,V,T0, +,+ACT,CE +enumirea procedurii 8 Proiectarea i 'es#!urarea 4n ec+ip! a unor acti it!i 'e pre'are, 4n !are, e aluare la ni elul ariei curriculare sau pe cicluri #copul 8 Creterea calit!ii actului 'i'actic la clas! prin mo'erni*area meto'elor 'e abor'are Aria de cuprindere 8 5oate ca'rele 'i'actice Responsabilitatea 8 Directorul +omeniul de aplicare 8 E aluarea calit!ii corpului pro#esoral Procedura 8 Pasul 5 : Discuii la ni elul comisiilor meto'ice pentru stabilirea 'isciplinei la care se poate lucra 4n ec+ip! Pasul 6 8 (tabilirea tipului 'e acti itate 2 pre'are, 4n !are, e aluare 3 i a ec+ipei 'e lucru Pasul 7 8 Proiectarea i 'es#!urarea acti it!ii Pasul 9 8 Anali*a acti it!ii 2 #ee'KbacNKul 3 Pasul : 8 Propuneri pentru e8tin'erea acestui tip 'e acti itate

,MP*,CAREA E*EV,*!R ., A P0R,%,*!R 1% PR!,ECTAREA ACT,V,T0,, +,+ACT,CE +enumirea procedurii 8 Bmplicarea ele ilor i a p!rinilor 4n proiectarea acti it!ii 'i'actice #copul 8 (atis#acerea ori*ontului 'e ateptare al ele ilor i p!rinilor prin implicarea lor 4n proiectarea o#ertei 'e CD( Aria de cuprindere 8 Ele ii i p!rinii

Responsabilitatea 8 Directorul, Consiliul pentru curriculum +omeniul de aplicare 8 De#inirea i promo area o#ertei e'ucati e Procedura 8 Pasul 5 8 Ant>lniri cu ele ii 2 clasele LKVBB 3 i p!rinii pentru pre*entarea curriculumului naional i colectarea propunerilor 'e CD( Pasul 6 8 Centrali*area opiunilor i corelarea lor cu o#erta 'e CD( 2 prin comisiile metoK 'ice 3 Pasul 7 8 Consultarea ele ilor i a p!rinilor pe ba*a -iei 'e opiuni Pasul 9 8 De#initi area o#ertei 'e CD( i elaborarea sc+emelor orare pe clase EVA*)AREA (RA+)*), +E #AT,#/AC,E A E*EV,*!R PR,V,%+ RE-)*TATE*E .C!*ARE +enumirea procedurii 8 E"aluarea &radului de satisfac$ie a ele"ilor pri"ind rezultatele colare #copul 8 M!surarea per#ormanelor ele ilor 'in perspecti a obiecti elor stabilite 2 e aluarea calit!ii 3 Aria de cuprindere 8 Ele ii claselor LK VBB Responsabilitatea 8 Pro#. 'e psi+ologie, consilierul colar +omeniul de aplicare 8 Per#ormanele colare Procedura 8 Pasul 5 8 (tabilirea eantionului la care a #i aplicat c+estionarul Pasul 6 8 Reali*area c+estionarului 'e satis#acie Pasul 7 8 Aplicarea c+estionarului Pasul 9 8 Bnterpretarea re*ultatelor Pasul : 8 Propunerea unor m!suri 'e optimi*are a e alu!rii, 4n #uncie 'e re*ultatele c+estionarului

EVA*)AREA ,MPACT)*), !/ERTE, E+)CAT,VE A .C!*,, A#)PRA E*EV,*!R +enumirea procedurii 8 E"aluarea impactului ofertei educati"e a colii asupra ele"ilor

#copul 8 Optimi*area o#ertei e'ucati e a colii 4n scopul satis#acerii 4ntrKun gra' c>t mai 4nalt a atept!rilor bene#iciarilor 'ireci Aria de cuprindere 8 Ele"ii claselor V-3,, Responsabilitarea 8 +irectorul +omeniul de aplicare 8 +efinirea i promo"area ofertei educati"e Procedura 8 Pasul 5 8 #tabilirea eantionului la care "a fi aplicat cDestionarul Pasul 6 8 Realizarea cDestionarului Pasul 7 8 Aplicarea cDestionarului Pasul 9 8 ,nterpretarea rezultatelor Pasul : 8 Propunerea unor m suri de optimizare a ofertei educati"e a colii

EVA*)AREA #AT,#/AC,E, E*EV,*!R PR,V,%+ #ERV,C,,*E +E !R,E%TARE ., C!%#,*,ERE +enumirea procedurii 8 E aluarea satis#aciei ele ilor pri in' ser iciile 'e orientare i consiliere #copul 8 Atingerea ori*ontului 'e ateptare al ele ilor pri in' orientarea colar! i consilierea Aria de cuprindere 8 Ele ii caselor a LBBBKa i a VBBKa Responsabilitatea 8 Diriginii +omeniul de aplicare : De#inirea i promo area o#ertei e'ucati e Procedura 8 Pasul 5 8 ,nformarea ele"ilor Hn le& tur cu scopul procedurii Pasul 6 8 Elaborarea cDestionarelor de satisfac$ie Pasul 7 8 Aplicarea cDestionarelor Pasul 9 8 Centralizarea i interpretarea rezultatelor Pasul : 8 Comunicarea concluziilor la diferite ni"eluri I ele"ii implica$iC p rin$iiC CP etc4 J

EVA*)AREA #AT,#/C,E, E*EV,*!R PR,V,%+ /)%C,!%A*,TATEA #PA,,*!R .C!*ARE +enumirea procedurii 8 E aluarea satis#aciei ele ilor pri in' #uncionalitatea spaiilor colare #copul 8 M!surarea gra'ului 'e utili*are a spaiilor colare sub aspectul #uncionalit!ii Aria de cuprindere 8 Clasele LKVBB Responsabilitatea 8 Coor'onatorul CEAC +omeniul de aplicare 8 -uncionarea curent! a unit!ii 'e 4n !!m>nt Procedura 8 Pasul 5 8 ,nformarea &rupului $int Hn le& tur cu scopul procedurii Pasul 6 8 Elaborarea cDestionarelor de satisfac$ie Pasul 7 8 Aplicarea cDestionarelor Pasul 9 8 Centralizarea i interpretarea rezultatelor Pasul : 8 Comunicarea concluziilor la diferite ni"eluri IadministratorC CPC CAJ

AC!R+AREA PR,M)*), AB)T!R

+enumirea procedurii 8 Acordarea primului aLutor

#copul 8 #us$inerea func$iilor "itale pMn Hn momentul prelu rii de c tre personalul de specialitate

Aria de cuprindere 8 Ele"iiC personalul colii

Responsabilitatea 8 Personalul cabinetului medicalC persoanele care au competen$e Hn acest sens

+omeniul de aplicare 8 /unc$ionarea curent a unit $ii de Hn" $ mMnt

Procedura 8 Pasul 5 8 Prezentarea pacientului la cabinetul medical sau a cadrelor medicale la locul accidentului Pasul 6 8 Anun$area directorului Pasul 7 8 Acordarea primului aLutor Pasul 9 8 Preluarea pacientului de c tre personalul specializat

M!+A*,T0, +E PR!M!VARE A !/ERTE, E+)CA,!%A*E

+enumirea procedurii 8 Modalit $i de promo"are a ofertei educa$ionale #copul 8 ,mpunerea ofertei educa$ionale la ni"el local i Hn zon Aria de cuprindere 8 Beneficiarii direc$i I ele"ii J i indirec$i I p rin$ii J Responsabilitatea 8 +irectorulC diri&in$iiC Comisia de promo"are a ima&inii colii +omeniul de aplicare 8 Asi&urarea accesului la oferta educa$ional a colii Procedura 8 Pasul 5 8 +ezbateri la ni"elul comisiilor metodice i Hnaintarea unor propuneri la Consiliul pentru curriculum Pasul 6 8 Consultarea ele"ilor i a p rin$ilor cu aLutorul unor instrumente special create I cDestionareC fie de op$iuni J Pasul 7 8 Elaborarea ofertei educati"e a colii i a strate&iei promo$ionale Hn Consiliul pentru curriculum Pasul 9 8 A"izarea ofertei educati"e Hn CA Pasul : 8 Aprobarea ofertei educati"e Hn CP Pasul ; 8 Elaborarea proiectului de Hncadrare Pasul < 8 Mediatizarea ofertei educati"e Hn rMndul ele"ilor i al p rin$ilor Pasul = 8 Completarea i centralizarea op$iunilor ele"ilorC p rin$ilor Pasul > 8 !b$inerea a"izului ,#B I de la inspectorul de specialitate J

EVA*)AREA PR!(RE#)*), .C!*AR *A #/NR.,T +E A%

+enumirea procedurii 8 E"aluarea pro&resului colar la sfMrit de an

#copul 8 M surarea performan$elor ele"ilor din perspecti"a obiecti"elor propuse

Aria de cuprindere 8 To$i ele"ii

Responsabilitatea 8 Coordonatorul CEAC

+omeniul de aplicare 8 Performanele colare

+ocumente de referin$ 8 cataloa&eC Planul mana&erialC analize ale Comisiei de monitorizare a frec"en$ei i not riiC fie de HncDeiere a situa$iei colare semestriale i anuale

Procedura 8 Pasul 5 8 Colectarea datelor pri"ind rezultatele ob$inute de ele"i la sfMritul anului colar I medii J Pasul 6 8 #tabilirea criteriilor de interpretare a datelor Pasul 7 8 ,nterpretarea rezultatelor Pasul 9 8 /ormularea concluziilor

C!M)%,CAREA E3TER%0

+enumirea procedurii 8 Comunicarea eKtern

#copul 8 +efinirea canalelor de comunicare eKtern proprii institu$iei

Aria de cuprindere 8 1ntre&ul personal al coliiC ele"ii

Responsabilitatea 8 +irectorulC Comisia de promo"are a ima&inii colii

+ocumente de referin$ 8 cerere de furnizare de informa$ii despre coal C cDestionar pri"ind eficien$a comunic rii eKterneC dosarul Comisiei de promo"are a ima&inii colii

+omeniul de aplicare 8 Procesul de comunicare Hn raport cu mediul eKtern

Procedura 8 Pasul 5 8 Afiarea la loc "izibil a fiei nomenclator i de conformitatecomunicare eKtern Pasul 6 8 1nre&istrarea cererilor de furnizare de informa$ii pri"ind institu$ia educati" Pasul 7 8 Elaborarea cDestionarului pri"ind eficiena comunic rii eKterne Pasul 9 8 Aplicarea cDestionarului

Pasul : 8 Raportul de analiz i e"aluare a conformit ii procesului de comunicare eKtern

EVA*)AREA C!RP)*), PR!/E#!RA*

+enumirea procedurii 8 E"aluarea corpului profesoral

#copul 8 M surarea performanelor cadrelor didactice Hn scopul creterii calit ii actului didactic

Aria de cuprindere 8 Cadrele didactice

Responsabilitatea 8 +irectorul

+omeniul de aplicare 8 E"aluarea calit ii corpului profesoral

Procedura 8 Pasul 5 8 Elaborarea planului de e"aluare intern 8 obiecti"eC forme i metode de e"aluare Pasul 6 8 Aplicarea procedurilor de e"aluare a acti"it ii cadrelor didactice I monitorizarea acti"it ii J Pasul 7 8 #tudiul unor produse ale acti"it ii didactice I portofoliul personal J Pasul 9 8 ,ncluderea Hn materialul de analiz semestrial C anual a unor concluzii rezultate din acti"itatea de e"aluare Pasul : 8 #tabilirea unor m suri care s re&leze acti"itatea didactic la clas sub aspectul calit ii

AP*,CAREA PR!CE+)R,*!R ,%TER%E +E A#,()RARE A CA*,T0 ,,

+enumirea procedurii 8 Aplicarea procedurilor interne de asi&urare a calit ii

#copul 8 EKaminarea multicriterial a m surii Hn care coala Hndeplinete standardele de calitate i satisface atept rile beneficiarilor

Aria de cuprindere 8 1ntrea&a or&anizaie

Responsabilitatea 8 +irectorulC CEAC

+omeniul de aplicare 8 Mana&ementul calit ii la ni"elul or&anizaiei

Procedura 8 Pasul 5 8 #tudierea criteriilor i indicatorilor de performan Pasul 6 8 #electarea instrumentelor de autoe"aluare Pasul 7 8 Aplicarea instrumentelor de autoe"aluare Pasul 9 8 Elaborarea strate&iei de asi&urare a calit ii

Pasul : 8 ,nformarea personalului coliiC a ele"ilor i p rinilor pri"ind procedurile de asi&urare a calit ii Pasul ; 8 Aplicarea procedurilor de asi&urare a calit ii Pasul < 8 Monitorizarea i e"aluarea calit ii de c tre CEAC

C!%#,*,ERE , !R,E%TARE

+enumirea procedurii 8 Consiliere i orientare

#copul 8 Eficientizarea acti"it ii de consiliere i orientare

Aria de cuprindere 8 Ele"ii

Responsabilitatea 8 +irectorulC consilierul psiDopeda&o&C consilierul educati"

+omeniul de aplicare 8 +efinirea i promo"area ofertei educati"e

+ocumente de referin 8 /ia nomenclator a acti"it ii de consiliere i orientareC Planul acti"it ilor de consiliere i orientareC Raportul de analiz i e"aluare a acti"it ii de consiliere i orientare

Procedura 8 Pasul 5 8 Elaborarea Planului anual al acti"it ilor de consiliere i orientare Pasul 6 8 Proiectarea i desf urarea fiec rei acti"it i din plan Pasul 7 8 Elaborarea cDestionarului de satisfacie a ele"ilor pri"ind acti"itatea de consiliere i orientare Pasul 9 8 Aplicarea cDestionarului Pasul : 8 1ntocmirea Raportului de analiz i e"aluare a acti"it ii de consiliere i orientare

EVA*)AREA RE-)*TATE*!R *A ACT,V,T0,*E E3TRAC)RR,C)*ARE

+enumirea procedurii 8 E"aluarea rezultatelor la acti"it ile eKtracurriculare

#copul 8 +i"ersificarea i creterea ponderii educati"e a acti"it ilor eKtracurriculare

Aria de cuprindere 8 Ele"ii

Responsabilitatea 8 CEACC consilierul educati"

+omeniul de aplicare 8 Performanele eKtracolare

Procedura 8 Pasul 5 8 EKistena calendarului acti"it ilor eKtracolare Pasul 6 8 Elaborarea unei dia&noze pri"ind acti"it ile eKtracurriculare desf urate Pasul 7 8 Elaborarea i aplicarea unui cDestionar de satisfacie a ele"ilor pri"ind acti"it ile curriculare desf urate

Pasul 9 8 Monitorizarea desf ur rii acti"it ilor eKtracurriculare din perspecti"a asi&ur rii unei mai mari ponderi educati"e Pasul : 8 Popularizarea rezultatelor acti"it ilor eKtracurriculare de an"er&ur

,%/!RMAREA PER,!+,C0 A (R)P)R,*!R +,% #,#TEM

+enumirea procedurii 8 ,nformarea periodic a &rupurilor din sistem

#copul 8 Eficientizarea comunic rii la ni"elul or&anizaiei

Aria de cuprindere 8 Toate &rupurile din sistem

Responsabilitatea 8 +irectorul

+omeniul de aplicare 8 !r&anizarea intern a unit ii de Hn" mMnt

Procedura 8 Pasul 5 8 #tabilirea inter"alului de timp la care se fac inform ri Hn plen Pasul 6 8 #tabilirea miLloacelor de informare i a coninuturilor Pasul 7 8 Monitorizarea efectelor inform rii

E/,C,E%T,-AREA ACT,V,T0,, C!M,#,E, +E PR!M!VARE A ,MA(,%,, C!*,,

+enumirea procedurii 8 Eficientizarea acti"it ii Comisiei de promo"are a ima&inii colii

#copul 8 !binerea i meninerea unei ima&ini poziti"e a colii Hn rMndul publicului intern i eKtern

Aria de cuprindere 8 Membrii Comisiei de promo"are a ima&inii colii

Responsabilitatea 8 Responsabilul comisiei

+omeniul de aplicare 8 Asi&urarea accesului la oferta educati" a colii

Procedura 8 Pasul 5 8 #tudierea dosarului comisiei Pasul 6 8 AnalizaC din perspecti"a eficieneiC a instrumentelor de promo"are a ima&inii colii Pasul 7 8 Propuneri de actualizare a Mapei de prezentare a colii

C!M)%,CAREA C) P0R,%,,

+enumirea procedurii 8 Comunicarea cu p rinii

#copul 8 ,mplicarea p rinilor Hn acti"itatea de informare i formare educaional

Aria de cuprindere 8 P rinii

Responsabilitatea 8 Responsabilul Comisiei diri&inilor

+omeniul de aplicare 8 !r&anizarea intern a unit ii de Hn" mMnt

Procedura 8 Pasul 5 8 Verificarea eKistenei &raficului de edine cu p rinii la fiecare clas i a pro&ramului de audiene al fiec rui diri&inte Pasul 6 8 Verificarea eKistenei planific rii temelor la diri&enie Pasul 7 8 Crearea i aplicarea de cDestionare pentru p rini Pasul 9 8 ,nterpretarea rezultatelor i comunicarea concluziilor Pasul : 8 Propuneri de eficientizare a comunic rii cu p rinii

M!%,T!R,-AREA , EVA*)AREA RE-)*TATE*!R 1%V0 0R,, , *A !*,MP,A+E

+enumirea procedurii 8 Monitorizarea i e"aluarea rezultatelor Hn" rii i la olimpiade

#copul 8 Asi&urarea unei e"alu ri corecteC stimulati"e i transparente a ele"ilor

Aria de cuprindere 8 Toi ele"ii

Responsabilitatea 8 CEAC

+omeniul de aplicare 8 Performanele colare

Procedura 8 Pasul 5 8 #tabilirea perioadei de monitorizare i dele&area sarcinilor Pasul 6 8 Colectarea informaiilor Pasul 7 8 Analiza i interpretarea rezultatelor monitoriz rii Pasul 9 8 Comunicarea concluziilor la diferite ni"eluri I directorC CP J Pasul : 8 Propunerea unor m suri de ameliorare i de asi&urare a pro&resului colar

Pasul ; 8 Verificarea prin sondaL a aplic rii i eficienei m surilor propuse

M!%,T!R,-AREA ACT,V,T0,*!R +E !R,E%TARE C!*AR0 PE%TR) C*A#E*E A V,,,-A , A 3,,-A

+enumirea procedurii 8 Monitorizarea acti"it ilor de orientare colar pentru clasele a V,,,-a i a 3,,-a #copul 8 Consilierea ele"ilor Hn perspecti"a ale&erii unei cariere

Aria de cuprindere 8 Ele"ii claselor a V,,,-a i a 3,,-a

Responsabilitatea 8 Consilierul psiDopeda&o&

+omeniul de aplicare 8 +efinirea i promo"area ofertei educati"e

Procedura 8 Pasul 5 8 E"idena acti"it ilor i miLloacelor de consiliere i orientare colar Pasul 6 8 Participarea la acti"it i de consiliere i orientare colar Pasul 7 8 Aplicarea unor cDestionare de opiniiC interese i aptitudiniC la clasele a V,,,-a i a 3,,-a Pasul 9 8 ,nterpretarea rezultatelor Pasul : 8 Comunicarea concluziilor la diferite ni"eluri I CPC p rini etc4 J