Sunteți pe pagina 1din 6

dr.ing. Liviu Prun!

Reprezentarea vederilor, sec"iunilor #i rupturilor


E/Desen $4 februarie 200$
1
REPREZENTAREA VEDERILOR, SEC!IUNILOR "I RUPTURILOR


Desenatorul, n activitatea de concepere !i realizare a desenului, urm"re!te redarea
precis" a conturului exterior !i interior al piesei, a tuturor detaliilor constructive,
respectarea regulilor desenului tehnic, astfel nct, n final, desenul s" reproduc" cu
exactitate piesa. A!adar, complexitatea structurii geometrice a piesei, precum !i
obligativitatea respect"rii regulilor de desenare stabilite de standardele n vigoare, impun
redarea acesteia n vedere !i/sau sec#iune.

1. Vederi

Defini!ie:
Prin vedere se n#elege reprezentarea, n proiec#ie ortogonal", pe un plan a piesei
nesec#ionate.
Vederea con#ine conturul aparent al piesei reprezentate. Prin contur aparent se
n#elege conturul fiec"rei forme geometrice simple care intr" n componen#a piesei, precum
!i muchiile !i liniile de intersec#ie vizibile din direc#ia de proiectare.

2. Sec!iuni

Defini!ie:
Prin sec!iune se n#elege reprezentarea, n proiec#ie ortogonal", pe un plan a piesei,
dup" ce aceasta a fost intersectat" cu o suprafa#" fictiv" de sec#ionare !i, a fost ndep"rtat"
imaginar por#iunea din pies" cuprins" ntre suprafa#a de sec#ionare !i ochiul observatorului.
Urma suprafe#ei de sec#ionare pe planul de proiec#ie se nume!te traseu de
sec!ionare !i, se reprezint" cu linie punct mixt" (linie punct sub#ire care are la capete si n
locul n care-!i schimb" direc#ia segmente de linie groas"). La extremit"#ile acestuia se
amplaseaz" s"ge#i care sugereaz" direc#ia n care a fost dus" sec#iunea.
Notarea traseelor de sec#ionare se face cu litere majuscule din alfabetul latin, avnd
dimensiunea nominal" de 1,52 ori mai mare dect cea folosit" pentru nscrierea cotelor
pe desen. Notarea se poate face !i n locurile de schimbare a direc#ie suprafe#ei de
sec#ionare.
Sec#iunile se clasific" n func#ie de forma suprafe#ei de sec#ionare !i de pozi#ia
acesteia n raport cu planele de proiec#ie. A!adar, s" vedem modurile de clasificare:

2.# Dup$ modul de reprezentare
a) Sec!iune propriu-zis", cnd
se reprezint" numai
elementele geometrice
cuprinse n suprafa#a de
sec#ionare (figura $ a) ).
b) Sec!iune cu vedere, cnd se
reprezint" att elementele
geometrice cuprinse n
suprafa#a de sec#ionare ct !i,
elementele geometrice
r"mase n spatele acestei suprafe#e (figura 2 b) ).
Figura # Sec#iune propriu-zis" a); Sec#iune
cu vedere b)
dr.ing. Liviu Prun! Reprezentarea vederilor, sec"iunilor #i rupturilor
E/Desen $4 februarie 200$
2
2.2 Dup$ pozi%ia suprafe%ei de sec%ionare n raport cu planele de
proiec%ie

a) Sec!iune orizontal", cnd suprafa#" de sec#ionare este un plan de nivel (plan
paralel cu planul orizontal de proiec#ie [H]), traseul de sec#ionare B-B din
figura 2.
b) Sec!iune vertical", cnd suprafa#" de sec#ionare este un plan de front (plan
paralel cu planul vertical de proiec#ie [V]), traseul de sec#ionare A-A din figura
2.
c) Sec!iune nclinat", cnd suprafa#" de sec#ionare este un plan de pozi#ie
general", (figura 3).

Figura 2 Sec#iune orizontal", traseul B-B, sec#iune vertical" traseul A-A. Pentru
o mai bun" n#elegere am realizat al"turat !i o reprezentare axonometric"
Figura 3 Sec#iune nclinat", traseul de sec#ionare C-C
dr.ing. Liviu Prun! Reprezentarea vederilor, sec"iunilor #i rupturilor
E/Desen $4 februarie 200$
3

2.3 Dup$ forma suprafe%ei de sec%ionare

a) Sec!iune plan", cnd suprafa#a de sec#ionare este un plan (figurile $,2,3).
b) Sec!iune frnt", cnd suprafa#a de sec#ionare este format" din dou" sau mai
multe plane care fac ntre ele unghiuri diferite de 90, (figura 4). De re!inut c"
n acest caz planul care este nclinat se rabate pn" cnd devine paralel cu unul
din planele de proiec#ie.
c) Sec!iune n trepte, cnd suprafa#a de sec#ionare este format" din mai multe
plane care formeaz" ntre ele unghiuri egale cu 90, (figura 5). De re!inut c" n
locul n care suprafa#a de sec#ionare !i schimb" direc#ia ha!ura se reprezint"
deplasat".Figura 4 Sec#iune frnt", traseul A-A. Planul nclinat se rabate, n acest
caz, pn" devine paralel cu planul lateral de proiec#ie. Pentru o mai bun"
n#elegere am realizat al"turat !i o reprezentarea axonometric".
Figura 5 Sec#iune n trepte. A se observa faptul c" ha!ura este deplasat".
Al"turat avem !i o reprezentare axonometric".
dr.ing. Liviu Prun! Reprezentarea vederilor, sec"iunilor #i rupturilor
E/Desen $4 februarie 200$
4
d) Sec!iune cilindric", cnd suprafa#a de sec#ionare este cilindric", (figura 6). De
re!inut c" n acest caz sec#iunea se desf"!oar" pe unul din planele de proiec#ie.
2. 4 Dup$ propor%ia n care se face sec%iunea

a) Sec!iune complet", cnd proiec#ia respectiv" a piesei este reprezentat" n
ntregime n sec#iune, (figurile $,2,3,4,5).
b) Sec!iune par!ial", cnd numai o parte a piesei este reprezentat" n sec#iune,
(figura 7).

Este necesar s" revenim la sec#iunile propriu-zise deoarece acestea sunt folosite n
foarte multe ocazii, ele permi#nd economisirea spa#iului de desenare !i a timpului de
lucru. Dup" pozi#ia pe desen n raport cu proiec#ia principal" a piesei, ele se clasific" astfel:
a) Sec!iune propriu-zis" obi$nuit", cnd
sec#iunea este dispus" n afara proiec#iei, (figura
$).
b) Sec!iune propriu-zis" suprapus", cnd
sec#iunea se dispune peste conturul piesei
respective, (figura 8). Ea se traseaz" cu linie
continu" sub#ire, iar traseul de sec#ionare cu linie
punct sub#ire, el reprezentnd !i axa de simetrie
a piesei.
c) Sec!iune propriu-zis" intercalat", cnd
proiec#ia se ntrerupe !i, n intervalul rezultat, se
dispune sec#iunea, (figura 9). n acest caz nu se
noteaz" urma suprafe#ei de sec#ionare.
Figura 6 Sec#iune cilindric". Sec#iunea se
desf"!oar" pe unul din planele de proiec#ie
Figura 7 Sec#iune pe sfert. A se
observa faptul c" dispar s"ge#ile
care se folosesc la notarea traseului
de sec#ionare.
Figura 8 Sec#iune
propriu-zis" suprapus".
Figura 9 Sec#iune
propriu-zis" intercalat".
dr.ing. Liviu Prun! Reprezentarea vederilor, sec"iunilor #i rupturilor
E/Desen $4 februarie 200$
5
d) Sec!iune propriu-zis" deplasat", cnd sec#iunea se
dispune n afara conturului proiec#iei, de-a lungul
axei care reprezint" urma suprafe#ei de sec#ionare,
privit" din stnga, (figura $0).


3. Reguli de reprezentare a vederilor "i sec!iunilor

! Conturul aparent !i muchiile vizibile se traseaz" cu linie continu" groas".
! Muchiile fictive (apar acolo unde sunt racord"ri) se traseaz" cu linie
continu" sub#ire, f"r" a intersecta liniile de contur.
! Muchiile acoperite !i golurile interioare se reprezint" cu linie sub#ire
ntrerupt".
! Fe#ele paralelipipedelor, ale trunchiurilor de piramid" !i por#iunile de
cilindri te!ite plan se reprezint", n vedere, prin trasarea cu linie continu"
sub#ire, a dou" diagonale (figura $).
! n sec#iune longitudinal" nervura nu se ha!ureaz", (figura 7).
! Dac" suprafa#a de sec#ionare trece printr-o muchie, aceasta se reprezint",
(figura 7).
! Ha!ura se reprezint" deplasat n cazul sec#iunilor n trepte, marcnd astfel
locul n care suprafa#a de sec#ionare !i schimb" direc#ia, (figura 5).
! Planele de sec#ionare de pozi#ie general", din componen#a suprafe#elor
frnte de sec#ionare, se rabat pn" devin paralele cu unul din planele de
proiec#ie, evitnd astfel, deformarea prin proiec#ie a diferitelor forme
geometrice, (figura 4).

4. Rupturi

Defini!ie:
Ruptura este reprezentarea pe un plan, n proiec#ie ortogonal", a unei piese, din
care s-a ndep"rtat o anumit" parte, separat" de restul piesei cu ajutorul unei suprafe#e
neregulate, numit" suprafa"! de ruptur!.
Suprafa#a de ruptur" este perpendicular" pe planul de proiec#ie !i, urma s-a pe
acesta se nume!te linie de ruptur".
Linia de ruptur" se traseaz" cu linie continu" sub#ire
ondulat".
Ruptura se execut" n dou" scopuri:
a) Reducerea spa#iul necesar pentru desenarea
pieselor de profil constant, n cazul n care acestea
sunt foarte lungi, (figura $$). Dac" este necesar n
zona de ruptur" poate fi a!ezat" o sec#iune propriu-
zis" intercalat". Observa!i c" linia de cot" a fost
trasat", f"r" a fi ntrerupt", ntre liniile ajut"toare
de cot".
Figura #0 Sec#iune
propriu-zis" deplasat".
Figura ## Reprezentarea
n ruptur" a unei piese a
c"rei lungime este cu
mult mai mare dect
celelalte dou" dimensiuni
dr.ing. Liviu Prun! Reprezentarea vederilor, sec"iunilor #i rupturilor
E/Desen $4 februarie 200$
6
b) Trasarea unor p"r#i ale piesei care, n
reprezentarea n vedere, sunt acoperite !i nu
pot fi cotate !i/sau con#in detalii ce trebuie
puse n eviden#", (figura $2).

Este important de re!inut c" n cazul
reprezent"rii pieselor simetrice pe jum"tate sau pe sfert
linia de ruptur" nu se traseaz", ea fiind asimilat" cu linia
de ax" respectiv".

Bibliografie:


1. ***

***, 1987 STAS $05-87
2. Dale
Ni#ulescu
Precupe#u
Constantin
Theodor
Paul, 1990
Desen tehnic industrial pentru construc"ii de ma#ini, Ed.
Tehnic", Bucure!ti

3.

Popa
Strobel
Anghel
Prun"
Onofrei
Romanescu
D"n"il"
Antonescu

Constantin
Gheorghe
Alina
Liviu
Ligia
Camelia
Wanda
Ion, 1996

Desen tehnic. Desen industrial. Elemente pentru desen de
instala"ii. Elemente de grafic! asistat! de calculator, Ed. Gh.
Asachi, Ia!i


Figura #2 Ruptura a fost
realizat" pentru a putea cota
adncimea g"urii !i
diametrul acesteia f"r" a
mai desena nc" o proiec#ie