Sunteți pe pagina 1din 17

Conventia de la Aarhus, din 25 iunie 1998, privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme

de mediu
Partile la prezenta conventie, reamintind principiul 1 al Declaratiei de la Stockholm asupra mediului uman, reamintind, de asemenea, principiul 10 al Declaratiei de la Rio privind mediul si dezvoltarea, reamintind, in continuare, rezolutiile Adunarii Generale nr. 37/7 din ! octom"rie 1#! privind $arta %ondiala pentru &atura si nr. '(/#' din 1' decem"rie 1##0 privind necesitatea de a asi)ura un mediu sanatos pentru "unastarea indivizilor, reamintind, de asemenea, $arta *uropeana privind %ediul si Sanatatea, adoptata de prima $on+erinta privind mediul si sanatatea a ,r)anizatiei %ondiale a Sanatatii la -rank+urt pe %ain la ! decem"rie 1#!#, a+irmand necesitatea de a prote.a, de a conserva si de a im"unatati starea mediului si de a asi)ura dezvoltarea dura"ila si protectia mediului, recunoscand ca protectia adecvata a mediului este esentiala pentru "unastarea umana si e/ercitarea drepturilor +undamentale ale omului, incluzand insusi dreptul la viata, recunoscand, de asemenea, ca orice persoana are dreptul sa traiasca intr0un mediu adecvat sanatatii si "unastarii sale si ca are sarcina, atat la nivel individual, cat si in asociere cu altii, sa prote.eze si sa im"unatateasca mediul in "ene+iciul )eneratiilor prezente si viitoare si sa respecte prezenta indatorire, considerand ca pentru a +i capa"ili sa mentina acest drept si sa respecte prezenta sarcina cetatenii tre"uie sa ai"a acces la in+ormatie, sa +ie indreptatiti de a participa la luarea deciziei si sa poata avea acces la .ustitie in pro"leme de mediu si recunoscand in aceasta privinta ca cetatenii pot avea nevoie de asistenta pentru a0si e/ercita dreptul, recunoscand ca in domeniul mediului un acces mai "un la in+ormatie si participarea pu"licului la luarea deciziei im"unatatesc calitatea si implementarea deciziilor, contri"uie la constientizarea pu"licului asupra pro"lemelor de mediu, o+era acestuia posi"ilitatea de a0si arata preocuparile si dau prile.ul autoritatilor pu"lice sa tina seama de asemenea preocupari, tintind spre o mai "una constientizare a luarii deciziilor si spre transparenta in acest domeniu, precum si spre intarirea spri.inului pu"licului pentru deciziile care privesc mediul incon.urator, recunoscand importanta transparentei in toate ramurile e/ecutivului si invitand autoritatile le)islative sa implementeze principiile acestei conventii in procedurile lor, recunoscand ca pu"licul tre"uie sa +ie constient de procedurile privind participarea la procesul luarii deciziilor cu implicatii asupra mediului, sa ai"a acces li"er la aceste proceduri si sa stie cum sa le +oloseasca, recunoscand, de asemenea, importanta rolului pe care il pot .uca in domeniul protectiei mediului cetatenii, or)anizatiile ne)uvernamentale si sectorul privat, dorind sa promoveze educatia ecolo)ica pentru o mai pro+unda intele)ere a mediului si dezvoltarii dura"ile si sa incura.eze constientizarea pu"licului si participarea acestuia la luarea deciziilor care a+ecteaza mediul si dezvoltarea dura"ila, notand in acest conte/t importanta utilizarii mass0media, a sistemelor electronice sau a altor +orme viitoare de comunicare, recunoscand importanta deplinei inte)rari a consideratiilor de mediu in luarea deciziilor la nivel )uvernamental si necesitatea ca autoritatile pu"lice sa detina in+ormatii e/acte, corecte si actuale privind mediul incon.urator,

recunoscand ca autoritatile pu"lice detin in+ormatii privind mediul, care sunt de interes pu"lic, preocupate de +aptul ca mecanismele .uridice e+iciente tre"uie sa +ie accesi"ile pu"licului, inclusiv or)anizatiilor, ast+el incat interesele le)itime sa +ie prote.ate si le)ea sa +ie aplicata, o"servand importanta +urnizarii unei in+ormatii adecvate catre utilizatori pentru ca acestia sa +ie capa"ili sa alea)a solutii cat mai "une, recunoscand preocuparea pu"licului privind evacuarea deli"erata in mediu a or)anismelor modi+icate )enetic si necesitatea cresterii transparentei si an)a.arii participarii pu"lice la luarea deciziei in acest domeniu, convinse ca implementarea acestei conventii va contri"ui la intarirea democratiei in re)iunea $omisiei *conomice pentru *uropa 1$**2, constiente de rolul .ucat in aceasta privinta de catre $** si reamintind, intre altele, liniile directoare ale $** privind accesul la in+ormatia de mediu si participarea pu"licului la luarea deciziilor re+eritoare la mediul incon.urator, apro"ate in Declaratia ministeriala adoptata la cea de0a treia $on+erinta ministeriala 3%ediu pentru *uropa3 1 ( octom"rie 1##(, So+ia, 4ul)aria2, tinand seama de prevederile pertinente ale $onventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in conte/t trans+rontier, incheiata la *spoo, -inlanda, la ( +e"ruarie 1##1, ale $onventiei asupra e+ectelor trans+rontaliere ale accidentelor industriale si ale $onventiei privind protectia si utilizarea cursurilor de apa trans+rontiera si a lacurilor internationale, am"ele incheiate la 5elsinki la 17 martie 1## , si ale altor conventii re)ionale, constiente de +aptul ca adoptarea acestei conventii va contri"ui la intarirea pe viitor a procesului 3%ediul pentru *uropa3 si a rezultatelor celei de0a patra $on+erinte ministeriale de la Aarhus, Danemarca, din iunie 1##!, au convenit urmatoarele6 AR !C"#$# 1 "biective 7entru a contri"ui la prote.area drepturilor oricarei persoane din )eneratiile actuale si viitoare de a trai intr0un mediu adecvat sanatatii si "unastarii sale, +iecare parte va )aranta drepturile privind accesul la in+ormatie, participarea pu"licului la luarea deciziei si accesul la .ustitie in pro"leme de mediu, con+orm prevederilor prezentei conventii. AR !C"#$# 2 %efinitii 8n sensul prezentei conventii6 1& parte inseamna, in cazul in care te/tul nu prevede alt+el, o parte contractanta la prezenta conventie9 2& autoritate pu"lica inseamna6 a2 )uvern la nivel national, re)ional sau la alt nivel9 "2 persoane +izice sau .uridice care indeplinesc +unctii administrative pu"lice con+orm le)islatiei nationale, inclusiv sarcini speci+ice, activitati sau servicii in le)atura cu mediul9 c2 orice alta persoana +izica sau .uridica avand responsa"ilitati ori +unctii pu"lice sau care asi)ura servicii pu"lice in le)atura cu mediul su" controlul unui or)anism sau al unei persoane care se inscrie in prevederile su"punctelor a2 sau "2 ale prezentului articol9 d2 institutiile oricarei or)anizatii de inte)rare economica re)ionala la care se +ace re+erire in art. 17 si care este parte la prezenta conventie. 7rezenta de+initie nu include or)anisme sau institutii care actioneaza ca autoritate .udecatoreasca sau le)islativa9 '& in+ormatie de mediu inseamna orice in+ormatie scrisa, vizuala, audio, electronica sau su" orice +orma materiala, privind6 a2 starea elementelor de mediu, cum ar +i aerul si atmos+era, apa, solul, pamantul, peisa.ul si zonele naturale, diversitatea "iolo)ica si componentele sale, inclusiv or)anismele modi+icate )enetic si

interactiunea dintre aceste elemente9 "2 +actori, cum ar +i6 su"stantele, ener)ia, z)omotul si radiatia si activitatile ori masurile, inclusiv masurile administrative, acordurile de mediu, politicile, le)islatia, planurile si pro)ramele care a+ecteaza sau pot a+ecta elementele de mediu amintite la su"punctul a2, analizele cost0"ene+iciu sau alte analize si pro)noze economice +olosite in luarea deciziei de mediu9 c2 starea sanatatii si si)urantei umane, conditiile de viata umana, zonele culturale si constructiile si modul in care acestea sunt sau pot +i a+ectate de starea elementelor de mediu ori de +actorii, activitatile sau masurile cuprinse in su"punctul "29 (& pu"lic inseamna una sau mai multe persoane +izice sau .uridice si, in concordanta cu le)islatia sau cu practica nationala, asociatiile, or)anizatiile sau )rupurile acestora9 5& pu"lic interesat inseamna pu"licul a+ectat sau care poate +i a+ectat ori care are un interes in deciziile de mediu9 in scopul acestei de+initii or)anizatiile ne)uvernamentale care promoveaza protectia mediului si indeplinesc cerintele le)ii nationale vor +i considerate ca avand un interes. AR !C"#$# ' Prevederi )enerale 1& -iecare parte va lua masurile le)islative necesare si va adopta re)lementari si alte masuri, inclusiv pentru realizarea compati"ilitatii dintre prevederile care pun in aplicare accesul la in+ormatie, participarea pu"licului si accesul la .ustitie din cadrul acestei conventii, precum si masuri pentru intrarea sa in vi)oare, pentru a sta"ili si a mentine un cadru transparent si consistent de aplicare a prevederilor conventiei. 2& -iecare parte se va stradui sa asi)ure ca o+icialitatile si autoritatile sa asiste si sa indrume pu"licul in scopul asi)urarii accesului la in+ormatie, in vederea +acilitarii participarii sale la luarea deciziei si a accesului la .ustitie in pro"leme de mediu. '& -iecare parte va promova educatia ecolo)ica si constientizarea pu"licului in pro"lemele de mediu, in special modalitatile de acces la in+ormatie, participarea la luarea deciziei si accesul la .ustitie in pro"leme de mediu. (& -iecare parte va asi)ura recunoasterea si sustinerea asociatiilor, or)anizatiilor sau a )rupurilor care promoveaza protectia mediului si va asi)ura con+ormarea sistemului de drept national cu aceasta o"li)atie. 5& 7revederile prezentei conventii nu vor a+ecta dreptul unei parti de a mentine sau de a introduce masuri care sa asi)ure un acces mai lar) la in+ormatie, o participare pu"lica mai intensa la luarea deciziei si un acces mai lar) la .ustitie in pro"leme de mediu, altele decat cele cerute de prezenta conventie. *& 7rezenta conventie nu va cere nici o dero)are de la drepturile e/istente privind accesul la in+ormatie, participarea pu"licului la luarea deciziei si accesul la .ustitie in pro"leme de mediu. +& -iecare parte va promova aplicarea principiilor acestei conventii in cadrul proceselor decizionale privind mediul la nivel international si in cadrul activitatii or)anizatiilor internationale in pro"leme le)ate de mediu. 8& -iecare parte va asi)ura ca persoanele care isi e/ercita drepturile con+orm prevederilor prezentei conventii sa nu +ie penalizate, persecutate sau hartuite in vreun +el pentru implicarea lor. 7rezenta prevedere nu va a+ecta posi"ilitatile instantelor nationale de a percepe ta/e rezona"ile pentru actiunile .udiciare. 9& 8n s+era de aplicare a prevederilor relevante ale prezentei conventii pu"licul va avea acces la in+ormatii, va avea posi"ilitatea sa participe la luarea deciziilor si va avea acces la .ustitie in pro"lemele de mediu, +ara nici o discriminare "azata pe cetatenie, nationalitate sau domiciliu, iar in cazul persoanelor .uridice, +ara discriminare "azata pe locul in care sunt inre)istrate sau in care se a+la centrul e+ectiv al activitatilor lor.

AR !C"#$# ( Accesul la informatia de mediu 1& -iecare parte va asi)ura ca autoritatile pu"lice, in conditiile urmatoarelor puncte ale acestui articol, ca raspuns la o cerere de in+ormatie pe pro"leme de mediu, sa puna aceasta in+ormatie la dispozitie pu"licului, respectand prevederile le)islatiei nationale, inclusiv in cazul in care sunt cerute copii de pe documentatia continand sau cuprinzand in+ormatia respectiva, avand in vedere su"punctul "2 al prezentului articol6 a2 +ara a +i necesara declararea interesului9 "2 su" +orma ceruta, in a+ara situatiilor in care6 1i2 este mai rezona"il pentru autoritatea pu"lica sa o+ere in+ormatia ceruta su" alta +orma, caz in care tre"uie aratate motivele pentru care poate +i +acuta disponi"ila in acea +orma9 sau 1ii2 in+ormatia este de.a disponi"ila pu"licului su" alta +orma. 2& 8n+ormatia de mediu asupra careia se +ace re+erire la pct. 1 al acestui articol va +i +acuta disponi"ila in cel mai scurt timp si cel mai tarziu la o luna dupa ce cererea a +ost inaintata, in a+ara cazului in care volumul si comple/itatea in+ormatiei .usti+ica prelun)irea acestei perioade pana la doua luni de la data solicitarii. Solicitantul tre"uie sa +ie in+ormat despre orice prelun)ire si despre motivele acesteia. '& , solicitare de in+ormatie de mediu poate +i re+uzata daca6 a2 autoritatea pu"lica careia ii este adresata solicitarea nu detine in+ormatia respectiva9 "2 cererea este vizi"il nerezona"ila sau este +ormulata intr0o maniera prea )enerala9 ori c2 cererea se re+era la documente in curs de ela"orare sau priveste sistemul de comunicatii interne al autoritatilor pu"lice, in cazul in care o ast+el de e/ceptie este prevazuta de le)ea nationala sau de practica o"isnuita, luandu0se in considerare interesul pu"lic in cazul unei asemenea dezvaluiri. (& , solicitare de in+ormatie de mediu poate +i re+uzata daca dezvaluirea acesteia ar a+ecta in mod ne)ativ6 a2 con+identialitatea procedurilor autoritatilor pu"lice, in cazul in care o ast+el de con+identialitate este prevazuta de le)islatia nationala9 "2 relatiile internationale, si)uranta nationala sau securitatea pu"lica9 c2 cursul .ustitiei, dreptul unei persoane de a "ene+icia de o .udecata dreapta sau dreptul unei autoritati pu"lice de a conduce o ancheta de natura penala sau disciplinara9 d2 con+identialitatea in+ormatiilor comerciale si industriale, in cazul in care aceasta este prevazuta de le)e pentru a prote.a un interes economic le)itim. 8n acest conte/t in+ormatia privind emisiile care sunt semni+icative pentru protectia mediului va +i +acuta pu"lica9 e2 drepturile de proprietate intelectuala9 +2 con+identialitatea unor date personale si/sau a unor dosare apartinand unei persoane +izice, atunci cand aceasta persoana nu a consimtit la pu"licarea in+ormatiilor, in cazul in care o ast+el de con+identialitate este prevazuta de le)islatia nationala9 )2 interesele unei terte parti care a o+erit in+ormatia ceruta +ara ca acea parte sa +ie pusa su"/sau sa e/iste posi"ilitatea punerii sale su" o o"li)atie le)ala de a +ace ast+el, in situatia in care aceasta parte nu a consimtit la pu"licarea materialului9 sau h2 mediul la care se re+era in+ormatia, cum ar +i locurile de cui"arit al speciilor rare. %otivele de re+uz mentionate anterior tre"uie interpretate in mod restrictiv, luandu0se in considerare satis+acerea interesului pu"licului prin divul)area in+ormatiilor si posi"ilitatea ca in+ormatia solicitata sa +ie le)ata de emisiile in mediu. 5& 8n cazul in care o autoritate pu"lica nu detine in+ormatia ceruta, acea autoritate pu"lica tre"uie, cat mai rapid posi"il, sa in+ormeze solicitantul cu privire la autoritatea pu"lica la care crede ca este posi"il sa se )aseasca in+ormatia respectiva sau sa trans+ere cererea acelei autoritati, in+ormand in acelasi timp solicitantul. *& -iecare parte va asi)ura ca, in cazul in care in+ormatia e/ceptata de la re)ula de a +i +acuta pu"lica in con+ormitate cu pct. 3 c2 si ' ale acestui articol poate +i separata +ara a se aduce un pre.udiciu con+identialitatii in+ormatiei e/ceptate, autoritatile pu"lice sa puna la dispozitie acea parte din in+ormatia de mediu solicitata care poate +i divul)ata.

+& Re+uzul unei solicitari va +i +acut in scris, daca solicitarea a +ost +acuta in scris sau daca solicitantul cere acest lucru. :n re+uz va cuprinde motivele acestuia si va o+eri in+ormatii asupra accesului la procedura de recurs care este asi)urata in concordanta cu prevederile art. #. Re+uzul tre"uie sa +ie +acut cat mai curand posi"il, dar nu mai tarziu de o luna, in a+ara cazului in care comple/itatea in+ormatiei .usti+ica o prelun)ire a acestei perioade pana la doua luni de la data inaintarii cererii. Solicitantul tre"uie sa +ie in+ormat despre orice prelun)ire si despre motivele acesteia. 8& -iecare parte are dreptul de a permite autoritatilor sale pu"lice sa instituie un tari+ pentru +urnizarea in+ormatiei, dar un asemenea tari+ nu tre"uie sa depaseasca o suma rezona"ila. Autoritatile pu"lice care intentioneaza sa instituie un asemenea sistem de tari+are pentru +urnizarea in+ormatiei tre"uie sa puna la dispozitie solicitantilor o lista cuprinzand preturile care pot +i percepute, indicand circumstantele in care acestea pot +i percepute sau e/ceptate si cazurile in care +urnizarea unor in+ormatii este conditionata de o plata in avans. AR !C"#$# 5 Colectarea si diseminarea informatiei de mediu 1& -iecare parte va asi)ura ca6 a2 autoritatile pu"lice detin in+ormatii de mediu la zi, relevante pentru +unctiile lor9 "2 sunt sta"ilite sisteme o"li)atorii pentru asi)urarea unui +lu/ adecvat al in+ormatiei catre autoritatile pu"lice despre activitatile propuse si e/istente, care pot a+ecta in mod semni+icativ mediul9 c2 in cazul oricarei amenintari iminente a sanatatii umane sau a mediului, cauzata de activitatile umane sau datorata unor cauze naturale, toate in+ormatiile care ar da posi"ilitatea pu"licului sa ia masuri de prevenire sau sa amelioreze e+ectele ne)ative provocate de acea amenintare si care sunt detinute de o autoritate pu"lica sunt diseminate imediat si +ara nici o intarziere mem"rilor pu"licului, care pot +i a+ectati. 2& -iecare parte va asi)ura, in cadrul le)islatiei nationale, ca modalitatea in care autoritatile pu"lice +ac disponi"ila in+ormatia de mediu sa +ie transparenta, iar in+ormatia de mediu sa +ie e+ectiv accesi"ila, printre altele, prin6 a2 +urnizarea unei in+ormatii su+iciente pu"licului despre tipul si scopul in+ormatiei de mediu detinute de autoritatile pu"lice, termenii de "aza si conditiile in care o asemenea in+ormatie este disponi"ila si accesi"ila si procesul prin care ea poate +i o"tinuta9 "2 sta"ilirea si mentinerea unor aran.amente practice, cum ar +i6 1i2 liste accesi"ile pu"licului, re)istre sau dosare9 1ii2 solicitarea o+icialitatilor sa sustina pu"licul in asi)urarea accesului la in+ormatie in con+ormitate cu prezenta conventie9 1iii2 identi+icarea punctelor de contact9 si c2 accesul )ratuit la in+ormatiile de mediu continute in liste, re)istre sau dosare, in con+ormitate cu su"punctul "2 1i2. '& -iecare parte va asi)ura ca in+ormatia de mediu sa devina disponi"ila in mod pro)resiv prin intermediul unor "aze electronice de date care sunt usor accesi"ile pu"licului prin retele de telecomunicatii pu"lice. 8n+ormatia accesi"ila in aceasta +orma tre"uie sa includa6 a2 rapoarte asupra starii mediului, in con+ormitate cu pct. '9 "2 te/te ale le)ilor privind/sau in le)atura cu mediul9 c2 politici, planuri si pro)rame privind/sau in le)atura cu mediul, acordurile de mediu9 d2 alte in+ormatii, cu precizarea ca disponi"ilizarea unor asemenea in+ormatii su" aceasta +orma ar +acilita aplicarea le)ilor nationale prin care se implementeaza prezenta conventie, cu conditia ca aceasta in+ormatie sa +ie de.a disponi"ila su" +orma electronica. (& -iecare parte va pu"lica si va disemina, la intervale care nu vor depasi 3 sau ' ani, un raport national privind starea mediului, inclusiv in+ormatii privind calitatea mediului si presiunea asupra mediului. 5& -iecare parte va lua masuri, in cadrul le)al national, in scopul diseminarii, printre altele, a6 a2 le)islatiei si documentelor despre politici, cum ar +i documente le)ate de strate)ii, politici, pro)rame si planuri de actiune le)ate de mediu si rapoarte intermediare asupra implementarii lor, pre)atite la di+erite niveluri ale )uvernului9 "2 tratatelor internationale, conventiilor si intele)erilor privind pro"lemele de mediu9

c2 altor documente internationale semni+icative privind pro"lemele de mediu, daca sunt adecvate. *& -iecare parte va incura.a a)entii economici ale caror activitati au un impact semni+icativ asupra mediului sa in+ormeze in mod re)ulat pu"licul despre impactul activitatilor si produselor lor asupra mediului, acolo unde este posi"il in cadrul unor actiuni voluntare de ecoetichetare, prin realizarea de scheme de audit de mediu, "ilanturi de mediu sau prin alte mi.loace. +& -iecare parte6 a2 va pu"lica +aptele si analizele +aptelor care sunt considerate relevante si importante pentru schitarea unor propuneri ma.ore de politici de mediu9 "2 va pu"lica ori, in caz contrar, va +ace accesi"ile materiale e/plicative despre +elul in care partea respectiva raspunde cererilor pu"licului in pro"leme care intra su" incidenta prevederilor prezentei conventii9 c2 va asi)ura intr0o +orma adecvata in+ormatii privind per+ormantele +unctiilor pu"lice sau serviciile pu"lice ale )uvernului, la toate nivelurile, le)ate de mediu. 8& -iecare parte va dezvolta mecanisme prin care sa se asi)ure ca o cantitate su+icienta de in+ormatii despre produse este +acuta disponi"ila, ast+el incat sa dea posi"ilitatea consumatorilor sa +aca ale)eri care au la "aza in+ormatii de mediu. 9& -iecare parte va sta"ili in mod pro)resiv, tinand seama de procedurile internationale atunci cand este cazul, un sistem national coerent pentru inventare sau re)istre de poluare, su" +orma unei "aze de date structurate, computerizate si accesi"ile pu"licului, realizata prin intermediul unor +ormulare standardizate. :n asemenea sistem poate sa includa intrari, emisii si trans+eruri in mediul incon.urator ale unor serii speci+ice de su"stante si produse, incluzand apa, ener)ia si utilizarea resurselor, care provin dintr0o serie de activitati speci+ice, din/spre locurile de tratare sau de depozitare. 1,& &ici o prevedere a acestui articol nu poate pre.udicia dreptul partilor de a re+uza divul)area unor anumite in+ormatii de mediu in concordanta cu prevederile art. ' pct. 3 si '. AR !C"#$# * Participarea publicului la deciziile privind activitatile specifice 1 -iecare parte6 a2 va aplica prevederile acestui articol cu privire la deciziile le)ate de orice activitati propuse pentru procedura de autorizare, enumerate in ane/a nr. 89 "2 in concordanta cu le)islatia nationala, va aplica prevederile acestui articol si la deciziile re+eritoare la activitatile care nu sunt prevazute in ane/a nr. 8, dar care pot avea un e+ect semni+icativ asupra mediului. 7artile vor sta"ili daca asemenea activitati propuse +ac o"iectul acestor prevederi9 c2 poate decide, de la caz la caz si con+orm le)islatiei nationale, sa nu aplice prevederile acestui articol la activitatile care au ca scop apararea nationala, daca acea parte considera ca solicitarea unei ast+el de in+ormatii ar pre.udicia acest scop. 2& 7u"licul interesat va +i in+ormat, prin anunt pu"lic ori in mod individual, cand este cazul, despre demararea unei proceduri de luare a deciziei de mediu si intr0o maniera adecvata, in timp util si e+ectiv, printre altele, despre6 a2 activitatea propusa si despre o solicitare asupra careia se va lua o decizie9 "2 natura deciziei posi"ile sau despre proiectul de decizie9 c2 autoritatea pu"lica responsa"ila de luarea deciziei9 d2 procedura initiata, incluzand modul si momentul in care o asemenea in+ormatie poate +i +urnizata6 1i2 inceputul procedurii9 1ii2 oportunitatile de participare a pu"licului9 1iii2 data si "ene+iciul oricarei audieri pu"lice initiate9 1iv2 o indicatie privind autoritatea pu"lica de la care pot +i o"tinute in+ormatii relevante si la care a +ost depozitata in+ormatia relevanta pentru e/aminare de catre pu"lic9 1v2 o indicatie asupra autoritatii pu"lice relevante sau asupra oricarui or)anism o+icial caruia ii pot +i adresate comentarii sau intre"ari si asupra perioadei in care sunt primite aceste comentarii ori intre"ari9 si 1vi2 o indicatie asupra tipului de in+ormatie de mediu relevanta, disponi"ila pentru actiunea propusa9

e2 +aptul ca activitatea +ace o"iectul unei proceduri nationale sau trans+rontiera de evaluare a impactului asupra mediului. '& 7rocedurile de participare pu"lica vor include limite de timp rezona"ile pentru di+eritele +aze, care sa permita timp su+icient pentru in+ormarea pu"licului, in concordanta cu prevederile pct. , si timp su+icient pentru ca acesta sa se pre)ateasca si sa participe e+ectiv in timpul procesului de luare a deciziei de mediu. (& -iecare parte va asi)ura participarea pu"licului la inceputul procedurii, atunci cand toate optiunile sunt deschise si poate avea loc o participare e+ectiva a pu"licului. 5& -iecare parte, cand este cazul, tre"uie sa incura.eze posi"ilii solicitatori sa identi+ice pu"licul interesat, sa an)a.eze discutii si sa +urnizeze in+ormatii re+eritoare la o"iectivele initiativei lor inaintea depunerii cererii pentru autorizarea unei activitati. *& -iecare parte va cere autoritatilor pu"lice competente sa asi)ure accesul pu"licului interesat, in vederea e/aminarii, la cerere, daca le)islatia nationala prevede ast+el, )ratuit si intr0un timp +oarte scurt, la totalitatea in+ormatiilor relevante pentru procesul decizional, care sunt disponi"ile in timpul procedurilor de participare pu"lica, in con+ormitate cu prevederile acestui capitol, +ara a pre.udicia drepturile partilor de a re+uza divul)area anumitor in+ormatii in concordanta cu prevederile art. ' pct. 3 si '. 8n+ormatiile semni+icative vor include, cel putin, +ara a pre.udicia prevederile art. '6 a2 o descriere a locului si a caracteristicilor +izice si tehnice ale activitatii propuse, inclusiv o estimare a reziduurilor si emisiilor pro"a"ile9 "2 o descriere a e+ectelor semni+icative ale activitatii de mediu propuse9 c2 o descriere a masurilor initiate, pentru a preveni si/sau pentru a reduce e+ectele, inclusiv emisiile9 d2 o prezentare sumara, dar nu tehnica, a celor mentionate mai sus9 e2 o schita a principalelor alternative studiate de solicitant9 si +2 in con+ormitate cu le)islatia nationala, principalele rapoarte si recomandari pu"licate, destinate autoritatii pu"lice, in momentul in care pu"licul interesat tre"uie sa +ie in+ormat, avand in vedere prevederile pct. . +& 7rocedurile pentru participarea pu"lica vor permite pu"licului sa inainteze, in scris sau, cand este cazul, la o audiere pu"lica ori un sonda. cu solicitantul, orice comentarii, in+ormatii, analize sau opinii considerate relevante pentru activitatea propusa. 8& -iecare parte va asi)ura ca in decizia luata sa se tina seama de rezultatul participarii pu"licului. 9& -iecare parte va asi)ura ca, in momentul in care decizia a +ost luata de autoritatea pu"lica, pu"licul sa +ie in+ormat prompt despre aceasta, in concordanta cu procedurile normale. -iecare parte va asi)ura accesul pu"licului la te/tul deciziei, la motivele si consideratiile care au stat la "aza acesteia. 1,& -iecare parte va asi)ura ca, in momentul in care o autoritate pu"lica reconsidera sau actualizeaza conditiile de +unctionare pentru o activitate care +ace o"iectul pct. 1, prevederile pct. 0# sunt aplicate +ara rezerve, unde este cazul. 11& -iecare parte, in cadrul le)islatiei sale nationale, va aplica, cat mai mult posi"il si unde este adecvat, prevederile acestui articol la deciziile privind autorizarea evacuarii deli"erate in mediu a or)anismelor modi+icate )enetic. AR !C"#$# + Participarea publicului in timpul pre)atirii planurilor, pro)ramelor si politicilor le)ate de mediu -iecare parte va lua masuri practice adecvate si/sau va promova prevederi pentru ca pu"licul sa participe in timpul pre)atirii planurilor si pro)ramelor le)ate de mediu, intr0un cadru transparent si cinstit, dupa ce i0a +ost +urnizata in+ormatia necesara. 8n acest cadru se vor aplica prevederile pct. 3, ' si ! ale art. ;. 7u"licul care poate participa va +i identi+icat de autoritatea pu"lica relevanta, tinandu0se seama de o"iectivele acestei conventii. 8n aceeasi masura +iecare parte se va stradui sa asi)ure oportunitatile necesare in vederea participarii pu"licului in timpul pre)atirii politicilor le)ate de mediu.

AR !C"#$# 8 Participarea publicului in timpul pre)atirii re)ulamentelor de aplicare, a normativelor si instrumentelor le)ale obli)atorii, )eneral aplicabile -iecare parte se va stradui sa promoveze o participare e+ectiva a pu"licului intr0o etapa adecvata, atata timp cat optiunile sunt inca deschise, in perioada pre)atirii re)ulamentelor de aplicare si a altor re)lementari le)ale o"li)atorii, )eneral aplica"ile, care pot avea un e+ect semni+icativ asupra mediului. <a acest nivel tre"uie +acuti urmatorii pasi6 a2 tre"uie +i/ata o perioada su+icienta pentru realizarea unei participari pu"lice e+ective9 "2 proiectele re)lementarilor le)ale tre"uie sa +ie pu"licate sau +acute disponi"ile prin alte metode9 c2 tre"uie sa ii +ie o+erita pu"licului posi"ilitatea de a +ace comentarii, direct sau prin intermediul unor or)anisme consultative reprezentative. Rezultatul participarii pu"licului tre"uie sa +ie luat in considerare cat mai mult posi"il. AR !C"#$# 9 Accesul la justitie 1& -iecare parte, in cadrul le)islatiei nationale, va asi)ura posi"ilitatea pentru orice persoana care considera ca solicitarea in+ormatiei, con+orm prevederilor art. ', a +ost i)norata, in mod )resit re+uzata, partial sau in totalitate, ori care considera ca a primit un raspuns inadecvat sau ca cererea sa nu a +ost considerata con+orm prevederilor art. ', de a avea acces la o procedura de recurs in +ata instantei de .udecata sau a altui or)anism independent si impartial prevazut de le)e. 8n cazul in care o parte asi)ura un ast+el de recurs in +ata unei instante de .udecata, ea va +ace ast+el incat o asemenea persoana sa ai"a acces si la o procedura de +ond sta"ilita de le)e, care sa +ie )ratuita sau nu prea scumpa, in cazul reconsiderarii solicitarii de catre o autoritate pu"lica sau al revizuirii de catre un or)anism independent si impartial, altul decat o instanta de .udecata. Decizia +inala luata in concordanta cu prevederile pct. 1 tre"uie sa +ie o"li)atorie pentru autoritatea pu"lica care detine in+ormatia. %otivele tre"uie sa +ie declarate in scris, cel putin in cazul in care in+ormatia este re+uzata con+orm prevederilor acestui punct. 2& -iecare parte tre"uie, in cadrul le)islatiei nationale, sa asi)ure mem"rilor pu"licului interesat6 a2 care au un interes su+icient9 sau "2 carora li se a+ecteaza un drept, in cazul in care procedurile administrative le)ale ale unei parti solicita aceasta ca o preconditie, accesul la o procedura de recurs in +ata instantei si/sau a altui or)anism independent si impartial sta"ilit prin le)e, pentru a contesta, ca +ond si ca procedura, le)alitatea oricarei decizii, act sau omisiuni care +ace o"iectul prevederilor art. ;, in cazul in care le)islatia nationala prevede ast+el si +ara a pre.udicia prevederile pct. 3 sau alte prevederi relevante ale acestei conventii. 8nteresul su+icient sau a+ectarea unui drept va +i determinata in concordanta cu prevederile le)ilor nationale si cu o"iectivele de a asi)ura pu"licului interesat un acces lar) la .ustitie con+orm prevederilor prezentei conventii. <a acest nivel interesul oricarei or)anizatii ne)uvernamentale care indeplineste cerintele speci+icate la art. pct. ( tre"uie sa +ie considerat su+icient pentru scopul su"punctului a2 de mai sus. Ast+el de or)anizatii vor +i considerate ca avand dreptul sau capacitatea de a +i a+ectate in concordanta cu prevederile su"punctului "2 de mai sus. 7revederile pct. nu vor e/clude posi"ilitatea unei proceduri preala"ile de recurs in +ata unei autoritati administrative si nu pot a+ecta cerinta epuizarii procedurilor de recurs administrative inainte de recur)erea la procedurile .udiciare, in cazul in care o ast+el de cerinta e/ista in dreptul intern. '& 8n plus si +ara a pre.udicia procedurile la care se re+era pct. 1 si , +iecare parte tre"uie sa asi)ure ca, in momentul in care toate criteriile sunt indeplinite, daca acestea sunt prevazute de le)islatia nationala, mem"rii pu"licului sa ai"a acces la procedurile administrative sau .uridice pentru a contesta actele sau omisiunile persoanelor private si autoritatilor pu"lice, care contravin prevederilor le)islatiei nationale cu re+erire la mediu. (& 8n plus si +ara a pre.udicia prevederile pct. 1, procedurile la care se re+era pct. 1, si 3 tre"uie sa asi)ure remedierea adecvata si e+ectiva, inclusiv adoptarea unei hotarari .udecatoresti, cand este cazul, care sa +ie o"iectiva, echita"ila, la timp si sa nu coste +oarte mult. Deciziile luate in con+ormitate cu prevederile acestui articol tre"uie sa +ie date sau inre)istrate in scris. Deciziile instantelor si, oricand este posi"il, ale altor or)anisme tre"uie sa +ie accesi"ile pu"licului.

5& 7entru ca prevederile acestui articol sa +ie e+ective +iecare parte va asi)ura ca pu"licul sa +ie in+ormat cu privire la accesul la procedurile de recurs administrativ sau .udiciar si tre"uie sa ia in considerare sta"ilirea unui mecanism de asistenta pentru a elimina sau a reduce o"stacolele +inanciare ori de alta natura privind accesul la .ustitie. AR !C"#$# 1, Reuniunea partilor 1& 7rima intalnire a partilor va +i convenita nu mai tarziu de un an de la data intrarii in vi)oare a prezentei conventii. 8n plus o intalnire ordinara a partilor va +i tinuta cel putin o data la +iecare ani, numai daca partile nu decid alt+el, sau la solicitarea scrisa a uneia dintre parti, cu conditia ca, intr0un interval de ; luni de la comunicarea solicitarii tuturor partilor de catre secretarul e/ecutiv al $omisiei *conomice pentru *uropa, solicitarea respectiva sa +ie suportata de cel putin o treime din numarul partilor. 2& <a intalnirile lor partile vor e/amina in mod continuu punerea in aplicare a prezentei conventii prin rapoarte ela"orate de parti in mod re)ulat si in acest scop6 a2 vor analiza politicile, a"ordarile le)ale si metodolo)ice privind accesul la in+ormatie, participarea pu"lica la luarea deciziei si accesul la .ustitie in pro"leme de mediu, in scopul im"unatatirii acestora9 "2 vor schim"a in+ormatii cu privire la e/perienta casti)ata in incheierea si punerea in aplicare a acordurilor "ilaterale si multilaterale sau a altor intele)eri le)ate de scopul prezentei conventii si la care una sau mai multe parti sunt parte9 c2 vor solicita, unde este cazul, serviciile or)anismelor relevante ale $omisiei *conomice pentru *uropa si ale altor or)anisme internationale si comitete speci+ice, in le)atura cu toate aspectele pertinente pentru indeplinirea scopurilor prezentei conventii9 d2 vor sta"ili orice or)anisme su"sidiare care se considera necesare9 e2 vor pre)ati, unde este cazul, protocoale la prezenta conventie9 +2 vor considera si vor adopta propuneri pentru amendamente la prezenta conventie in concordanta cu prevederile art. 1'9 )2 vor considera si vor intreprinde orice actiune au/iliara care poate +i solicitata pentru atin)erea scopurilor prezentei conventii9 h2 la prima lor intalnire vor considera si vor adopta prin consens re)uli de procedura pentru intalnirile lor si ale or)anismelor su"sidiare9 i2 la prima lor intalnire vor analiza e/perienta lor in aplicarea prevederilor art. ( pct. # si vor studia masurile care sunt necesare pentru a dezvolta viitorul sistem la care se re+era acel punct, luand in considerare procesele si schim"arile internationale, inclusiv ela"orarea unui instrument adecvat privind re)istrele emisiilor si trans+erul poluantilor, sau inventarele care pot +i ane/ate la prezenta conventie. '& Reuniunea partilor va lua in considerare, daca este necesar, sta"ilirea re)ulilor +inanciare pe "aza de consens. (& ,r)anizatia &atiunilor :nite, a)entiile sale specializate si A)entia 8nternationala pentru *ner)ie Atomica, precum si orice alt stat sau or)anizatie de inte)rare economica re)ionala, imputernicita in "aza prevederilor art. 17 sa semneze prezenta conventie, dar care nu este parte la aceasta, si orice or)anizatie inter)uvernamentala cali+icata in domeniile care privesc conventia vor +i imputernicite sa participe ca o"servatori la reuniunile partilor. 5& ,rice or)anizatie ne)uvernamentala, cali+icata in domeniile la care se re+era conventia, care l0a in+ormat pe secretarul e/ecutiv al $omisiei *conomice pentru *uropa despre dorinta sa de a +i reprezentata la o reuniune a partilor, va +i imputernicita sa participe ca o"servator numai daca cel putin o treime din numarul partilor prezente la intalnire nu ridica o"iectiuni. *& 8n sensul prevederilor pct. ' si (, re)ulile de procedura la care se re+era prevederile pct. h2 vor prevedea aran.amente practice pentru procedura de admitere si pentru alti termeni relevanti. AR !C"#$# 11 %reptul la vot

1& */ceptand prevederile pct. , +iecare parte la prezenta conventie va avea dreptul la un vot. 2& ,r)anizatiile de inte)rare economica europeana, in cadrul competentei lor, vor e/ercita dreptul la vot cu un numar de voturi e)al cu numarul statelor care sunt parti la prezenta conventie. Ast+el de or)anizatii nu isi vor e/ercita dreptul de vot, daca statele lor mem"re si0l e/ercita pe al lor si viceversa. AR !C"#$# 12 -ecretariatul Secretarul e/ecutiv al $omisiei *conomice pentru *uropa va indeplini urmatoarele +unctii de secretariat6 a2 convocarea si pre)atirea reuniunilor partilor9 "2 transmiterea catre parti a rapoartelor si a altor in+ormatii primite in con+ormitate cu prevederile prezentei conventii9 c2 alte +unctii care pot +i atri"uite de parti. AR !C"#$# 1' Ane.ele Ane/ele la prezenta conventie constituie parte inte)ranta a acesteia. AR !C"#$# 1( Amendamente la conventie 1& ,rice parte are dreptul sa propuna amendamente la prezenta conventie. 2& =e/tul oricarui amendament propus la prezenta conventie va +i inaintat in scris secretarului e/ecutiv al $omisiei *conomice pentru *uropa, care il va comunica tuturor partilor cu cel putin #0 de zile inainte de intalnirea partilor la care este propus pentru adoptare. '& 7artile vor +ace orice e+ort pentru a a.un)e la un acord, prin consens, privind orice amendament propus la prezenta conventie. Daca toate e+orturile pentru o"tinerea consensului au +ost epuizate si nu s0a a.uns la nici un acord, amendamentul va +i adoptat cu votul unei ma.oritati de trei patrimi din numarul partilor prezente si votante la reuniune. (& Amendamentele la prezenta conventie, adoptate in concordanta cu prevederile pct. 3, vor +i inaintate de depozitar tuturor partilor, pentru rati+icare, apro"are sau acceptare. Amendamentele la prezenta conventie, altele decat cele la o ane/a, vor intra in vi)oare pentru partile care le0au rati+icat, le0au apro"at sau le0au acceptat in cea de0a #00a zi dupa primirea de catre depozitar a noti+icarii rati+icarii, apro"arii sau acceptarii de catre cel putin trei patrimi din numarul acestor parti. Dupa aceasta data ele vor intra in vi)oare pentru orice alta parte in cea de0a #00a zi dupa ce partea respectiva depune instrumentul sau de rati+icare, de apro"are sau de acceptare a amendamentelor. 5& ,rice parte care nu este capa"ila sa apro"e un amendament la o ane/a la prezenta conventie va noti+ica acest lucru in scris depozitarului in decurs de 1 luni de la data comunicarii adoptarii. Depozitarul va comunica tuturor partilor, +ara intarziere, orice ast+el de noti+icare primita. , parte are dreptul sa inlocuiasca in orice moment o acceptare a unei noti+icari anterioare si, dupa depunerea unui instrument de acceptare la depozitar, amendamentele la o ast+el de ane/a vor deveni e+ective pentru acea parte. *& <a e/pirarea celor 1 luni de la data comunicarii de catre depozitar, in concordanta cu prevederile pct. ', un amendament la o ane/a va deveni e+ectiv pentru acele parti care nu au transmis o noti+icare la depozitar con+orm prevederilor pct. (, daca cel putin o treime din numarul partilor a inaintat o ast+el de noti+icare. +& 8n sensul acestui articol, partile prezente si votante inseamna partile prezente si care e/prima un vot a+irmativ sau ne)ativ. AR !C"#$# 15 /.aminarea conformarii cu prevederile conventiei

8ntalnirea partilor va sta"ili, pe "aza de consens, aran.amente necon+lictuale, ne.udiciare si de natura consultativa pentru e/aminarea con+ormarii cu prevederile prezentei conventii. Aceste aran.amente vor permite implicarea adecvata a pu"licului si pot include optiunea de a considera comunicari din partea pu"licului in pro"leme le)ate de prezenta conventie. AR !C"#$# 1* -olutionarea diferendelor 1& ,rice di+erend aparut intre doua sau mai multe parti in le)atura cu interpretarea sau cu aplicarea prezentei conventii va +i solutionat prin ne)ocieri sau prin orice alt mi.loc de solutionare a di+erendelor, accepta"il partilor implicate in di+erend. 2& 8n timpul semnarii, rati+icarii, acceptarii, apro"arii sau aderarii la prezenta conventie ori in orice moment dupa aceea o parte are dreptul sa declare in scris depozitarului ca pentru un di+erend nerezolvat con+orm prevederilor pct. 1 accepta ca o"li)atorii, in relatia cu orice parte care accepta aceleasi conditii, unul sau am"ele mi.loace de solutionare6 a2 inaintarea di+erendului catre $urtea 8nternationala de >ustitie9 "2 ar"itra.ul, in concordanta cu procedura prezentata in ane/a nr. 88 '& Daca partile implicate in di+erend au acceptat am"ele mi.loace de solutionare a di+erendelor, la care se re+era pct. , di+erendul poate +i inaintat numai $urtii 8nternationale de >ustitie, cu e/ceptia cazului in care partile au convenit alt+el. AR !C"#$# 1+ -emnarea 7rezenta conventie va +i deschisa pentru semnare la Aarhus 1Danemarca2 de la data de ( iunie 1##! si dupa aceea la sediul central al ,r)anizatiei &atiunilor :nite din &e? @ork pana la data de 1 decem"rie 1##! de catre statele mem"re ale $omisiei *conomice pentru *uropa, precum si de catre statele cu statut de mem"ru consultativ al $omisiei *conomice pentru *uropa, con+orm pct. ! si 11 ale Rezolutiei 3;18A2 din ! martie 1#'7 a $onsiliului *conomic si Social, precum si de catre or)anizatiile de inte)rare economica re)ionala constituite din statele suverane mem"re ale $omisiei *conomice pentru *uropa, carora statele mem"re le0au trans+erat competenta in pro"leme a+late su" incidenta acestei conventii, inclusiv competenta de a incheia tratate privind aceste pro"leme. AR !C"#$# 18 %epozitarul Secretariatul General al ,r)anizatiei &atiunilor :nite va actiona ca depozitar al prezentei conventii. AR !C"#$# 19 Ratificarea, acceptarea, aprobarea si aderarea 1& 7rezenta conventie va +ace o"iectul rati+icarii, acceptarii sau apro"arii de catre statele semnatare si de or)anizatiile de inte)rare economica re)ionala. 2& 7rezenta conventie va +i deschisa spre aderare statelor si or)anizatiilor de inte)rare economica re)ionala, la care se re+era art. 17, incepand cu data de decem"rie 1##!. '& ,rice alt stat la care nu se re+era pct. , care este mem"ru al ,r)anizatiei &atiunilor :nite, poate adera la prezenta conventie dupa apro"area de catre intalnirea partilor. (& ,rice or)anizatie la care se re+era art. 17, care devine parte la prezenta conventie, +ara ca nici unul dintre statele sale mem"re sa +ie parte, va respecta toate o"li)atiile care decur) din conventie. Daca unul sau mai multe state mem"re ale unei ast+el de or)anizatii sunt parti la prezenta conventie, or)anizatia si statele sale mem"re vor decide asupra responsa"ilitatilor lor pentru indeplinirea o"li)atiilor ce decur) din prezenta conventie. 8n ast+el de cazuri or)anizatia si statele sale mem"re nu sunt a"ilitate sa isi e/ercite simultan drepturile care le revin din prezenta conventie. 5& 8n instrumentele lor de rati+icare, de acceptare, de apro"are sau de aderare or)anizatiile de inte)rare

economica re)ionala la care se re+era art. 17 vor declara e/tinderea competentei lor cu privire la pro"lemele la care se re+era conventia. De asemenea, aceste or)anizatii vor in+orma depozitarul despre orice modi+icare a ariei lor de competenta. AR !C"#$# 2, !ntrarea in vi)oare 1& 7rezenta conventie va intra in vi)oare in cea de0a #00a zi de la data depunerii celui de0al saisprezecelea instrument de rati+icare, de acceptare, de apro"are sau de aderare. 2& 8n sensul prevederilor pct. 1, nici un instrument depus de o or)anizatie de inte)rare economica re)ionala nu va +i considerat ca suplimentar pe lan)a cele depuse de statele mem"re ale unei ast+el de or)anizatii. '& 7entru +iecare stat sau or)anizatie la care se re+era art. 17, care rati+ica, accepta sau apro"a prezenta conventie ori care adera dupa depunerea celui de0al saisprezecelea instrument de rati+icare, de acceptare, de apro"are sau de aderare, conventia va intra in vi)oare in cea de0a #00a zi de la data depunerii de catre statul sau or)anizatia respectiva a instrumentului sau de rati+icare, de acceptare, de apro"are sau de aderare. AR !C"#$# 21 Retra)erea 8n orice moment, dupa implinirea a 3 ani de la data intrarii in vi)oare a prezentei conventii pentru o parte, acea parte se poate retra)e din conventie printr0o noti+icare scrisa catre depozitar. ,rice ast+el de retra)ere isi va +ace e+ectul in cea de0a #00a zi de la data primirii noti+icarii de catre depozitar. AR !C"#$# 22 e.te autentice ,ri)inalul prezentei conventii, ale carei te/te in lim"ile en)leza, +ranceza si rusa sunt autentice in aceeasi masura, va +i depozitat la secretarul )eneral al &atiunilor :nite. Drept care su"semnatii, avand depline puteri, am semnat prezenta conventie. 8ntocmita la Aarhus 1Danemarca2 la ( iunie 1##!.

A0/1A 0r& ! #!- A cuprinzand activitatile mentionate la art& * pct& 1a2 1& -ectorul ener)etic3 ra+inarii de uleiuri minerale si "enzina9 instalatii de )azei+icare si liche+iere9 centrale termice si alte instalatii cu com"ustie, cu un aport de caldura de (0 %B sau mai mult9 cuptoare de cocs9 centrale nucleare si alte reactoare nucleare, inclusiv demontarea sau deza+ectarea acestor centrale sau reactoare 1/ 1cu e/ceptia statiilor de cercetare pentru producerea si conversia materialelor +isiona"ile si +ertile, a caror putere ma/ima nu depaseste 1 %B de incercare termica permanenta29 instalatii pentru reprelucrarea com"usti"ilului nuclear, radioactiv9 instalatii proiectate pentru6 1i2 producerea sau im"o)atirea com"usti"ilului nuclear9 1ii2 prelucrarea com"usti"ilului nuclear radioactiv sau a deseurilor cu radioactivitate ridicata9 1iii2 depozitarea +inala a deseurilor radioactive9 instalatii e/clusiv pentru depozitarea +inala a deseurilor radioactive9 instalatii e/clusiv pentru depozitarea 1plani+icata pentru mai mult de 10 ani2 com"usti"ililor nucleari radioactivi sau a deseurilor radioactive intr0un alt loc decat cel de productie. 2& "btinerea si prelucrarea metalelor3 instalatii de pra.ire sau de pra.ire prin a)lomerare a minereurilor de metale 1inclusiv minereuri sul+idice29

instalatii pentru producerea +ontei "rute sau a otelului 1+uziune primara sau secundara2, inclusiv turnare continua cu o capacitate de peste ,( t/ora9 instalatii pentru prelucrarea metalelor +eroase6 1i2 instalatii de laminare la cald, cu o capacitate de peste 0 t otel "rut/ora9 1ii2 +or.erii cu ciocane a caror ener)ie depaseste (0 k> pe ciocan, iar puterea calorica +olosita depaseste 0 %B9 1iii2 aplicarea de acoperiri metalice topite de protectie, cu un aport mai mare de t otel "rut/ora9 0 topitorii de metale +eroase, cu o capacitate de productie de peste 0 t/zi9 instalatii pentru6 1i2 o"tinerea de metale "rute ne+eroase din minereuri, concentrate sau materii prime secundare, prin procese metalur)ice, chimice sau electrolitice9 1ii2 topire, inclusiv pentru realizarea de alia.e ale metalelor ne+eroase, de produse recuperate 1ra+inare, turnare etc.2, cu o capacitate de topire de peste ' t/zi la plum" si cadmiu sau 0 t/zi la alte metale9 instalatii pentru tratarea supra+etei metalelor si a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice, volumul "ailor de tratare depasind 30 m+. '& !ndustria de minerale3 instalatii pentru producerea clincherului de ciment in cuptoare rotative cu o capacitate de productie de peste (00 t/zi sau a varului in cuptoare rotative cu o capacitate de productie de peste (0 t/zi ori in alte cuptoare cu o capacitate de productie de peste (0 t/zi9 instalatii de producere a az"estului si de +a"ricare a produselor pe "aza de az"est9 instalatii de +a"ricare a sticlei, inclusiv a +i"rei de sticla, cu o capacitate de topire de peste 0 t/zi9 instalatii pentru topirea su"stantelor minerale si producerea +i"relor minerale, cu o capacitate de topire de peste 0 t/zi9 instalatii pentru +a"ricarea produselor ceramice prin aprindere, in special a ti)lei pentru acoperis, caramizilor re+ractare, ti)lei, )resiei ceramice sau a portelanului, cu o capacitate de productie de peste 7( t/zi si/sau cu o capacitate a cuptorului de peste ' m+ si cu o densitate de depunere/cuptor de peste 300 k)/m+. (& !ndustria chimica3 productia, intele)and prin aceasta acele cate)orii de activitati cuprinse in acest para)ra+, la scara industriala, prin prelucrarea chimica a urmatoarelor su"stante sau )rupe de su"stante6 a2 instalatii chimice pentru producerea su"stantelor chimice or)anice de "aza, cum ar +i6 1i2 hidrocar"uri simple 1liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, ali+atice sau aromatice29 1ii2 hidrocar"uri cu continut de o/i)en, ca de e/emplu6 alcooli, aldehide, cetone, acizi car"o/ilici, esteri, acetati, eteri, pero/izi, rasini epo/idice9 1iii2 hidrocar"uri sul+uroase9 1iv2 hidrocar"uri azotoase, precum6 amine, amide, compusi nitrici, nitroderivati sau nitrati, nitrili, cianati, izocianati9 1v2 hidrocar"uri cu continut de +os+or9 1vi2 hidrocar"uri halo)enate9 1vii2 compusi or)anometalici9 1viii2 materiale plastice de "aza 1polimeri, +i"re sintetice si +i"re pe "aza de celuloza29 1i/2 cauciucuri sintetice9 1/2 vopsele si pi)menti9 1/i2 a)enti activi de supra+ata si sur+actanti9 b2 instalatii chimice pentru o"tinerea su"stantelor chimice anor)anice de "aza, cum ar +i6 1i2 )aze6 amoniac, clor sau acid clorhidric )azos, +luor sau acid +luorhidric, o/izi de car"on, compusi cu sul+, o/izi de azot, hidro)en, dio/id de sul+, +os)en9 1ii2 acizi6 acid cromic, acid +luorhidric, acid +os+oric, acid azotic, acid clorhidric, acid sul+uric oleum, acizi sul+urosi9 1iii2 "aze6 hidro/id de amoniu, hidro/id de potasiu, hidro/id de sodiu9 1iv2 saruri6 clorura de amoniu, clorat de potasiu, car"onat de potasiu, car"onat de sodiu, per"orat si nitrat de ar)int9 1v2 metaloizi, o/izi metalici sau alti compusi anor)anici, cum ar +i car"ura de calciu, car"ura de siliciu9 c2 instalatii chimice pentru producerea de in)rasaminte pe "aza de +os+or, azot sau potasiu 1in)rasaminte simple sau compuse29

d2 instalatii chimice pentru o"tinerea produselor curative pe "aza de plante si a "iocidelor9 e2 instalatii care utilizeaza un proces chimic sau "iolo)ic pentru o"tinerea produselor +armaceutice de "aza9 f2 instalatii chimice pentru producerea e/plozivilor9 )2 instalatii chimice in care se +oloseste tratarea chimica sau "iolo)ica pentru o"tinerea aditivilor alimentari cu proteine, a +ermentilor sau a altor su"stante proteice. 5& 4ospodarirea deseurilor3 instalatii pentru incinerarea, recuperarea, tratarea chimica sau depozitarea controlata a deseurilor9 instalatii pentru incinerarea deseurilor orasenesti, cu o capacitate de peste 3 t/ora9 instalatii pentru depozitarea deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste (0 t/zi9 depozite controlate, care primesc mai mult de 10 t/zi, sau cu o capacitate totala de peste (.000 t, cu e/ceptia haldelor pentru deseuri inerte. *& -tatii de epurare a apelor uzate, pentru o populatie de peste 1(0.000 de locuitori +& !nstalatii industriale pentru3 a2 o"tinerea de celuloza din lemn sau din alte materiale +i"roase similare9 b2 o"tinerea de hartie si carton, cu o capacitate de productie de peste 0 t/zi. 8& a2 construirea de linii de cale +erata pe distante mari si de aeroporturi cu o lun)ime medie de rulare de .100 m sau chiar mai mult9 b2 construirea de autostrazi si drumuri pentru circulatie rapida9 c2 construirea unui drum nou cu ' sau mai multe "enzi ori reamena.area si/sau lar)irea unui drum e/istent cu doua "enzi ori cu o "anda pentru a asi)ura ' sau mai multe "enzi acolo unde un ast+el de drum nou sau sectiunea reamena.ata si/sau lar)ita de drum ar putea avea o lun)ime continua de 10 sau mai multi kilometri9 9& a2 apele interioare si porturile pentru transportul pe apele interioare care permit trecerea unor vase de peste 1.3(0 t9 b2 porturile comerciale, danele pentru incarcari si descarcari ce sunt le)ate de uscat si porturi e/terioare 1e/clusiv danele pentru +eri"ot2, care pot primi vase de peste 1.3(0 t. 1,& -cheme de e.tractie a apei subterane sau reincarcare artificiala a apei subterane, unde volumul anual de apa e/trasa sau reincarcata este echivalent cu sau depaseste 10 milioane m+. 11& a2 lucrari pentru trans+erul resurselor de apa intre "azinele riverane, in cazul in care acest trans+er are ca scop prevenirea de+icitului de apa si in care cantitatea de apa trans+erata depaseste 100 milioane m+/an9 b2 in toate celelalte cazuri, lucrari pentru trans+erul resurselor de apa intre "azine riverane in care de"itul mediu multianual al "azinului de e/tractie depaseste .000 milioane m+/an si unde cantitatea de apa trans+erata depaseste (C din acest de"it. 8n am"ele cazuri sunt e/cluse trans+erurile de apa pota"ila prin conducte. 12& /.tractia petrolului si a )azelor naturale in scopuri comerciale, acolo unde cantitatea e/trasa depaseste (00 t/zi in cazul petrolului si (00.000 m+/zi in cazul )azelor. 1'& 5araje sau alte instalatii proiectate pentru retinerea sau acumularea permanenta a apei, acolo unde cantitatea noua sau suplimentarea de apa retinuta ori acumulata depaseste 10 milioane m+. 1(& Conducte pentru transportul )azelor, titeiului sau al substantelor chimice, cu un diametru mai mare de !00 mm si cu o lun)ime mai mare de '0 km 15& !nstalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor si porcilor, cu mai mult de3 a2 '0.000 locuri pentru pasari9

b2 .000 locuri pentru cresterea porcilor 1peste 30 k)29 sau c2 7(0 locuri pentru scroa+e. 1*& Cariere si e.ploatari miniere in cariera, acolo unde supra+ata amplasamentului depaseste ( ha, sau e/tractia tur"ei, acolo unde supra+ata amplasamentului depaseste 1(0 ha 1+& Construirea liniilor electrice suspendate avand o tensiune de 0 kA sau mai mult si o lun)ime mai mare de 1( km 18& !nstalatii pentru depozitarea produselor petroliere, petrochimice sau chimice, cu o capacitate de 00.000 t sau mai mult 19& Alte activitati3 instalatii pentru pretratarea 1operatiuni cum ar +i6 spalare, al"ire, mercerizare2 sau vopsirea +i"relor ori a te/tilelor, acolo unde capacitatea de tratare depaseste 10 t/zi9 instalatii pentru ta"acirea pieilor "rute si crude, acolo unde capacitatea de tratare depaseste 1 t de produse +inisate/zi6 a2 a"atoare cu o capacitate de producere a carcaselor mai mare de (0 t/zi9 b2 tratarea si prelucrarea a/ata pe o"tinerea produselor alimentare din6 1i2 materii prime animaliere 1altele decat laptele2, cu o capacitate de productie a produselor +inite mai mare de 7( t/zi9 1ii2 materii prime ve)etale, cu o capacitate de productie a produselor +inite mai mare de 300 t/zi 1valoarea medie trimestriala29 c2 tratarea si prelucrarea laptelui, cantitatea de lapte primita +iind mai mare de 00 t/zi 1valoarea medie trimestriala29 instalatii pentru depozitarea si reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor animaliere, cu o capacitate mai mare de 10 t/zi9 instalatii pentru tratarea supra+etelor su"stantelor, o"iectelor sau produselor cu solventi or)anici, in special pentru prelucrare, tiparire, captusire, de)resare, impermea"ilizare, cali"rare, vopsire, curatare sau impre)nare, cu o capacitate de consum mai mare de 1(0 k)/ora sau mai mult de 00 t/an9 instalatii pentru producerea de car"on 1car"une care arde )reu2 sau de electro)ra+it prin incinerare sau )ra+itizare 2,& ,rice activitate care nu este speci+icata in para)ra+ele 101#, la care participarea pu"licului este asi)urata printr0o procedura de evaluare a impactului asupra mediului, in con+ormitate cu le)islatia nationala 21& 7revederile art. ; pct. 1a2 nu se aplica nici unui proiect de mai sus, initiat in mod e/clusiv sau in principal pentru cercetarea, dezvoltarea sau testarea unor metode ori produse noi pentru o perioada mai mica de ani, daca ele ar putea determina unele e+ecte ne)ative semni+icative asupra mediului si sanatatii. 22& ,rice modi+icare sau e/tindere a activitatilor, acolo unde o ast+el de modi+icare sau e/tindere satis+ace criteriile/limitele sta"ilite prin prezenta ane/a, se va supune prevederilor art. ; pct. 1a2. ,rice alta modi+icare sau e/tindere a activitatilor se va supune prevederilor art. ; pct. 1"2. &,=*6 1. Centralele atomoelectrice si alti reactori nucleari inceteaza sa mai fie considerate astfel de instalatii atunci cand toti combustibilii nucleari si alte elemente contaminate radioactiv au fost inlaturate definitiv de pe locul de montaj al instalatiei. 2. In scopul acestei conventii, aeroport inseamna un aeroport care respecta definitia prevazuta in Conventia de la Chicago din 1994, care a infiintat Organizatia Internationala a viatiei Civile !ane"a nr. 14#. $. In sensul acestei conventii, drum cu circulatie rapida inseamna un drum care respecta definitia prevazuta in cordul european asupra principalelor artere de trafic international din 1% noiembrie 19&%.

A0/1A 0r& !! AR5! RA6$# 1& 8n cazul unui di+erend care a +ost inaintat spre ar"itra. con+orm prevederilor art. 1; pct. din prezenta conventie, o parte sau partile vor noti+ica secretariatului o"iectul pro"lemei de ar"itra. si vor indica in mod special articolele conventiei a caror interpretare sau aplicare este in discutie. Secretariatul va inainta in+ormarea primita tuturor partilor la prezenta conventie. 2& =ri"unalul de ar"itra. va +i alcatuit din 3 mem"ri. Atat partea sau partile reclamante, cat si cealalta parte sau parti la di+erend vor desemna cate un ar"itru, iar cei ar"itri numiti vor desemna, printr0un acord comun, un al treilea ar"itru care va +i presedintele tri"unalului de ar"itra.. Acesta din urma nu va avea aceeasi nationalitate ca una dintre partile in disputa, nu va locui sau nu va +olosi ca loc de resedinta teritoriul uneia dintre parti, nu va +i an)a.at de nici una dintre ele si nu va avea de0a +ace cu cazul in nici o alta calitate. '& Daca presedintele tri"unalului de ar"itra. nu a +ost desemnat in decurs de doua luni de la numirea celui de0al doilea ar"itru, Secretariatul e/ecutiv al $omisiei *conomice pentru *uropa, la solicitarea oricarei parti, va proceda la desemnarea presedintelui intr0un nou termen de doua luni. (& Daca una dintre partile in di+erend nu numeste un ar"itru in timp de doua luni de la primirea cererii, cealalta parte are dreptul sa il in+ormeze pe secretarul e/ecutiv al $omisiei *conomice pentru *uropa, care il va desemna pe presedintele tri"unalului de ar"itra. in decursul urmatoarelor doua luni. Dupa desemnarea sa presedintele tri"unalului de ar"itra. va solicita partii care nu si0a numit un ar"itru sa +aca acest lucru in interval de doua luni. Daca nu se reuseste acest lucru timp de doua luni, presedintele il va in+orma pe secretarul e/ecutiv al $omisiei *conomice pentru *uropa, care va +ace aceasta numire in timpul urmatoarelor doua luni. 5& =ri"unalul de ar"itra. va lua decizia in concordanta cu dreptul international si cu prevederile prezentei conventii. *& ,rice tri"unal de ar"itra., constituit con+orm prevederilor acestei ane/e, isi va intocmi propriile re)uli de procedura. +& Deciziile tri"unalului de ar"itra., privind atat procedura, cat si +ondul, vor +i luate cu ma.oritatea voturilor mem"rilor sai. 8& =ri"unalul are dreptul sa ia masurile adecvate pentru a sta"ili +aptele. 9& 7artile in di+erend vor +acilita activitatea tri"unalului de ar"itra. si, in mod special, utilizand toate mi.loacele avute la dispozitie6 a2 ii vor +urniza toate documentele, instrumentele si in+ormatiile relevante9 "2 ii vor permite, daca este necesar, sa solicite martori sau e/perti si vor lua in seama marturia lor. 1,& 7artile si ar"itrii vor prote.a con+identialitatea oricaror in+ormatii pe care acestia le primesc in mod con+idential in cursul lucrarilor tri"unalului de ar"itra.. 11& =ri"unalul de ar"itra., la cererea uneia dintre parti, are dreptul sa recomande masuri interimare de protectie. 12& Daca una dintre partile in di+erend nu se prezinta in +ata tri"unalului de ar"itra. sau nu reuseste sa isi apere cauza, cealalta parte poate cere tri"unalului sa continue procedurile si sa dea decizia +inala. A"senta uneia dintre parti sau imposi"ilitatea de a0si apara cauza nu va constitui un o"stacol in calea lucrarilor. 1'& =ri"unalul de ar"itra. are dreptul sa audieze si sa decida asupra unor cereri reconventionale direct le)ate de su"iectul di+erendului.

1(& $heltuielile de .udecata, inclusiv retri"utia ar"itrilor, vor +i suportate in mod e)al de partile in di+erend, cu e/ceptia situatiilor in care tri"unalul de ar"itra. sta"ileste ast+el, datorita unor impre.urari speci+ice cauzei. =ri"unalul de ar"itra. va pastra o evidenta a tuturor cheltuielilor sale si va +urniza partilor o situatie +inala a acestora. 15& ,rice parte la prezenta conventie, care are un interes de natura .uridica re+eritor la su"iectul di+erendului care poate +i a+ectat de o decizie in cauza, poate interveni in timpul procedurilor cu acordul tri"unalului de ar"itra.. 1*& =ri"unalul de ar"itra. va emite hotararea in termen de ( luni de la data la care a +ost constituit, atunci cand nu considera necesar sa e/tinda limita de timp pentru o perioada care sa nu depaseasca ( luni. 1+& 5otararea tri"unalului de ar"itra. va +i insotita de o e/punere de motive. Aceasta va +i de+initiva si o"li)atorie pentru toate partile in di+erend. 5otararea va +i transmisa de catre tri"unalul de ar"itra. partilor in di+erend si Secretariatului. Secretariatul va remite comunicarea primita tuturor partilor la conventie. 18& ,rice di+erend care ar putea aparea intre parti cu privire la interpretarea sau e/ecutarea hotararii va +i inaintat de oricare dintre parti tri"unalului de ar"itra. care a emis hotararea sau, daca acesta nu poate +i sesizat, unui alt tri"unal constituit in acest scop si in acelasi mod ca primul.

S-ar putea să vă placă și