Sunteți pe pagina 1din 230

Traducere Kiii 8cjcn

Traducerea a fosl fcul dup originaIuI


din Iimba engIez 103 Qucsiicns C|i|!rcn As| c|cui Rig|i jrcm Wrcng
Toale drepluriIe rezervale.
OriginaIIy pubIisled in LngIisl as
103 Qucsiicns C|i|!rcn As| c|cui Rig|i jrcm Wrcng
by David R. Veerman, ...
1995 TyndaIe House IubIislers, Inc. Wlealon, IIIinois.
TransIaled in Romanian by permission of TyndaIe House IubIislers.
1998 }osl McDoveII Minislries and Operalion MobiIisalion.
AII riglls reserved.
aj(|at
|NJk00UEkE 0E 10$N N00WE||
UVNJU| AUJ0k||0k
B|NE $AU kAU!
Cum puicm cj|c cc csic |inc i cc csic r1u 1
Dc cc ccmcnii c|cg s1 jcc1 r1u| ccn! iiu c1 cccc cc jcc csic grcii 2
Dc cc nu c |inc s1 jii r1u 3
Cum c |ci1rci Dumnczcu cc csic |un i cc csic r1u 4
Iucruri|c suni inici!ccunc cri rc|c, cri |unc 5
Dcc1 ir1im inir-c jcr1 |i|cr1, !c cc irc|uic s1 p|1iim impcziic 6
Cum prccc!1m ccn! c |cgc c j1rii nc !1 .cic
s1 jcccm un cnumii |ucru, icr Dumnczcu nu
Cc suni |cgi|c mcrc|c 8
Cum pci s1 !ccsc|csc |inc|c !c r1u
0UNNEIEU, B|B||A J| 0NJJ||N]A
Cc spun |cgi|c |ui Dumnczcu !csprc |inc i r1u 10
Dc cc ccn! ic inirc| cc.c,
imi r1spunzi inici!ccunccu .crscic !in 8i||ic 11
| un pcci s1 ccniinui s1 jcci un |ucru !c ccrc nu cii sigur c1 csic r1u 12
Cc csic ccniiinjc 13
1rc|uic s1-i |cs pc cci mici s1 sc jcccc
in ccmcrc mcc c|icr i cu juc1rii|c mci spccic|c 14
Cum pci s1 m1 cprcpii mci mu|i !c Dumnczcu 15
Dcc1 c minji c un p1cci, !c cc unc|c pcrscncjc
!in 8i||ic spun minciuni 16
A0EVAk $AU 0N$E|N]E
Dc cc nc-c !ci Dumnczcu |cgi|c 1
Dc cc Dumnczcu nu nc !1 .cic s1 nc !isir1m 18
Sc sup1r1 Dumnczcu ccn! jcc cc.c r1u 1
Cum primim pcrmisiuncc !c c cjungc in rci 20
Vci mcrgc in ccr c|icr !cc1, jiin! crciin, .cr|cii urci 21
Dc cc nu m1 simi |inc ccn! jcc un |ucru r1u 22
Cc .rcc Dumnczcu s1 jcc ciunci ccn! grccsc 23
A $|UNE A0EVAkU|
Pcji s1 mci spui ccic c minciun1 !in ccn! in ccn! 24
Ai .cic s1 minji ciunci ccn! ic simji jcnci scu ic icmi s1 spui c!c.1ru|25
| |inc ccn! mcmc i icic nu nc spun
c!c.1ru| !csprc cc!curi|c !c Cr1ciun 26
Dcc1 cm siricci un |ucru cc cpcrjinc c|icui.c,
!cr i| rcpcr,irc|uic s1 ii mci spun 2
1cci1 |umcc minic 28
|sic r1u s1 spui c1 p1rinjii suni cccs1 ccn! !c jcpi ci suni p|cccji 2
|sic |inc s1 spui c minciun1 iiin! c1 mci icrziu .ci spunc c!c.1ru| 30
| |inc s1 minji ccn! .rci s1 nu-ji supcri un pricicn 31
Cc irc|uic s1 jcci ccn! cinc.c ic minic 32
| |inc s1 ci sccrcic jcj1 !c pricicnii i1i 33
1rc|uic s1 spun cui.c c!c.1ru|,
c|icr i ciunci ccn! iiu c1 |-c sup1rc 34
Dcc1 nu-ji p|ccc cum s-c im|r1cci c pcrsccn1,
icr cc iji ccrc p1rcrcc, irc|uic s1-i spui c!c.1ru| 35
I||E|E 0E J0A|A J| ANE]|J0kU| JV
|sic r1u s1 ic uiji |c .i!ccc|ipuri 36
Dc cc unii ccmpun muzic1 jc|csin! cu.inic urcic 3
Pcji s1 cscu|ji muzic1 cu .crsuri urcic !cc1 nu cii cicni |c cu.inic 38
Dc cc nu m1 |ci s1 m1 uii |c cnumiic cmisiuni 1V 3
Cc jcc ccn! unu| !in p1rinji imi spunc
c1 pci s1 .1! un cnumii ji|m, icr cc|1|c|i nu imi !1 .cic 40
|sic |inc s1 rc!cm !c g|umc|c j1r1 pcr!cc 41
| r1u s1-ji |ci icmc|c pcniru mci icrziu cc s1 ic pcji uiic |c 1V 42
Dcc1 spui |susc ccn! cii ncr.cs, c un jc| !c rug1ciunc 43
|k0B|ENE |AN|||A|E
Dc cc nc c1s1icrim 44
Dc cc ccmcnii ccrc nu suni c1s1icriji ir1icsc imprcun1,
cc cum pcji .c!cc |c 1V 45
S1ruiu| csic r1u 46
Dc cc irc|uic s1-mi cscu|i p1rinjii 4
| r1u s1-mi pun !cgcic|c in urcc|i cc s1 nu cu! cc-mi ccr p1rinjii 48
Dc cc csic r1u s1 nc p|cngcm ccn! mcmc nc rccg1 s1 jcccm cc.c 4
Dcc1 p1rinjii mci sc cccri1, csic |inc s1 inicr.in 50
| |inc s1 |c spui p1rinji|cr sccrcic|c ic|c 51
| |inc s1-| |c.csc pc jrcic|c mcu !cc1 c| c !ci primu| 52
| |inc s1 c ncc1jcsc pc scrc mcc 53
1rc|uic s1 m1ncnc
iccic |cgumc|c scu !ccr s1 nu |cs mcnccrc in jcrjuric 54
|k|EJEN| J| 0UJNAN|
Pcji c.cc, pc |cng1 cc| mci |un pricicn, i c|ji pricicni 55
Cum pci s1-mi iu|csc !umcnii 56
| r1u s1-i ur1ii pc ccmcni !cc1 suni iic1|ci 5
|sic |inc s1 sici sccrc pcn1 icrziu !cc1 i pricicnii i1i c jcc 58
Dc cc csic cc !c r1u s1 iji !crcii s1 pcrji |cinc |c mc!1 5
Dcc1 ici irc|uic s1-i iu|csc pc icji,
!c cc nu c |inc s1 m1 jcc cu cnumiji ccpii 60
| |inc s1 |c spun pricicni|cr mci
!csprc |sus c|icr i ciunci ccn! ci nu m1 cscu|i1 61
Dcc1 unii !in pricicnii mci jcc cc.c r1u, irc|uic s1 |c spun p1rinji|cr 62
| |inc s1 ic crczi mci |un
!ccci cricinc c|icinc.c, !cc1 inir-c!c.1r cii cc 63
|N$J|J J| 0kE|J (Jk|JAJU|)
Ccn! jcci mcjc
c r1u s1 spui c1 ci ciins pc cinc.c ccn!, !c jcpi, nu ci rcuii 64
| |inc s1 iriczi |c jccu| numii Dc-c iriciu| 65
Dc cc nu c |inc s1 ccpiczi !c |c cc|cgi in iimpu| cxcmcnc|cr 66
Dc cc c cc r1u s1 iriczi |c jccuri|c spcrii.c 6
1riciu| r1mcnc irici i
ciunci ccn! |ci ccc|c|i1 cc|ip1 s1 cciigc pcniru c1 csic mci s|c|1 68
Dcc1 ci cciigci iricn!, irc|uic s1 |c spui cc|cr|cji 6
Ccn! jcci un jcc c |inc s1-i p1c1|cii pc cci|c|ji juc1icri 0
Dc cc unii ccmcni iriccz1 pcniru c cciigc niic jccuri siupi!c 1
Cc irc|uic s1 jcc ccn! cinc.c m1 !ucc !c ncs 2
E| A| JAU E J| A| NEU (|UkAJU|)
Dc cc c r1u s1 juri 3
Dcc1 cinc.c iji jur1 un |ucru, c |inc s1-| juri incpci 4
| |inc s1 p1sirczi c juc1ric !cc1 prcpricicru| nu c mci ccrc incpci 5
| r1u !cc1 un pricicn iji spunc
c1 cc.c csic grciuii, i !up1 cc i| ici cj|i c1, !c jcpi, nu crc pc grciis 6
Dcc1 c r1u s1 juri,
!c cc in |csc|c| sc .cr|cic !c jurciu| |inici !c jun!
| r1u s1 ccpiczi jccuri|c pcniru ccmpuicr 8
| r1u s1 p1sirczi |cnii pc ccrc ii g1scii pc sirc!1
1ci c jurc sc numcic i ccn! c pcrsccn1 s1rcc1 ic mcnccrcc c|iuic 80
1ci juri csic i ccn! imprumuji un |ucru ci c|icui.c j1r1 s1-i ccri .cic 81
Cc irc|uic s1 jcci
ccn! cinc.c jur1 !in mcgczin, icr ccc|c c c|icr pricicnu| i1u 82
Dcr cc sc inicmp|1
ccn! g1scii cc.c cc nu c c| i1u, !cr nu iii c cui c ici juri csic 83
|A UkNA, 0Ak NU |N U|J|NU| kN0
| |inc s1 crunci cu picirc in cinc.c ccrc crunc1 in iinc 84
Pcji s1 spui .cr|c urcic ccn! iii c1 nu ic cu!c nimcni 85
Ccn! crcsc mcrc pci jccc ici cc .rccu 86
A gcn!i un |ucru csic |c jc| !c r1u cc i c-| spunc scu c-| jccc 8
Dc cc c r1u s1 jcc i cu cc jcc icji ccpiii 88
| jrumcs s1 ii pcr1sc pc cci|c|ji ccpii 8
Dc cc unii ccmcnii jcc mizcric 0
Dc cc nu c |inc s1 .cr|csc cu ccmcni nccuncscuji 1
| |inc s1 m1 mi|cgcsc ccn! .rccu s1 c|jin cc.c !c |c p1rinjii mci 2
| |inc s1 ircnicii uc ccn! cii ncr.cs 3
Dc cc irc|uic s1 cjui |c irc|uri|c ccsci 4
Dc cc irc|uic s1 m1 sp1| pc !inji 5
| |inc s1-i spui cui.c s1-i jin1 gurc !cc1 c mcrii1 6
Dc cc ccmcnii spun in rcc|cmc
|ucruri ncc!c.1rcic !csprc prc!usc pc ccrc .cr s1 |c .cn!1
Dc cc irc|uic s1 nu |u1m !rcguri 8
Dc cc c||ii i ncgrii sc ur1sc unii pc c|jii
Dcc1 .1! un cm s1rcc irc|uic s1-i !cu |cni 100
| |inc s1 impr1iii z.cnuri 101
| |inc s1 ccn!uc mcinc ici1|ui mcu, m1ccr pcniru pciru sccun!c 102
Dcc1 spun cc.c j1r1 s1 iiu c1 c c minciun1, suni iciui un mincincs 103
|NJk00UEkE !c jcs| McDcuc||
Cand fiica mea, KeIIy, era in cIasa a palra, ca|iva dinlre coIegii ei
de cIas au lerpeIil un obiecl de pe caledr in limp ce profesoruI
era pIecal din cIas. Copiii doriser doar s se joace pu|in cu obiecluI
respecliv, ins, nu dup muIl limp, I-au slrical i I-au pus discrel
inapoi pe caledr. Cand a observal slricciunea, profesoruI a
inlrebal-o pe una din coIegeIe Iui KeIIy ce se inlimpIase. Iala a
czul in pIasa presiunii exercilale de coIegi i a min|il. Apoi
profesoruI a inlrebal-o aceIai Iucru pe KeIIy i ea a expIical in Iinii
mari loal lrenia.
A doua zi am Iual-o pe KeIIy cu mine Ia o cofelrie i i-am spus
c fcuse exacl ce lrebuia, in ciuda ironiei i rul|iIor pe care avea
s Ie primeasc de Ia coIegii ei de cIas.
Draga mea, am inlrebal-o mai apoi, de ce nu esle bine s
min|i`
Ienlru c BibIia spune c e ru, mi-a rspuns.
Dar de ce spune BibIia c e ru`
Ienlru c aa a poruncil Dumnezeu.
De ce a poruncil Dumnezeu acesl Iucru`
Asla nu mai liu, mi-a rspuns KeIIy.
I-am cuprins mainiIe inlr-aIe meIe i am privil-o adanc in ochi.
Ienlru c Dumnezeu esle adevr, KeIIy. AdevruI esle locmai
esen|a nalurii Iui i orice esle impolriva nalurii Iui Dumnezeu esle
pcal.
Ienlru KeIIy nu era desluI s lie c a min|i esle ru i c pan i
BibIia ne spune c esle ru. Dac vrem s nu Ism cuIlura in care
lrim s ne corup copiii i dac dorim s Ie inocuIm vaIoriIe
bibIice, ei lrebuie s lie cu precizie !c cc anumile Iucruri sunl bune
i !c cc aIleIe sunl reIe.
S fiu mai cIar. Trim vremuri luIburi. liriIe din ziare sun cam
aa: Droguri vandule de copii, VioIen| in sIiIe de cIas, Rala
criminaIil|ii crele pe slrzi. RevisleIe de liri vorbesc in slalislici:
IragiIilalea moraIei americane a devenil o obsesie na|ionaI,
76 % dinlre americani cred c lriesc un decIin moraI i spiriluaI,
conform ceIui mai recenl sondaj Ncusucc|. i comunilalea
creliniIor se afI sub aceIai semn aI fricii: polrivil unui recenl
sondaj, frica numruI unu pe care o au prin|ii crelini, paslorii i
Iiderii de linerel esle c nu vor pulea s lransmil genera|iei
urmloare vaIoriIe in care cred ei.
Ial de ce coIaborm cu mai muIl de 4O de Iideri din loale cuIleIe
creline pcntru a !ansa o campanic naiona! ntr-un cIort comun
dc a-i ajuta pc prini, pc bunici, pc pastori, pc cci carc !ucrcaz
cu copiii i, n gcncra!, pc cducatorii crctini s rcucasc s
transmit tincri!or i copii!or o ct mai c!ar distincic ntrc binc
i ru, carc s !c pcrmit s Iac a!cgcri!c corcctc.
ConIuzia copii!or privitoarc !a adcvr
MuI|i lineri se Iupl s in|eIeag concepluI de adevr i IucruriIe
care iI definesc. SludiiIe indic fapluI c odrasIeIe noaslre sunl
confuze cand e vorba de adevruri absoIule inlrebandu-se ce Ie
face s fie absoIule. i dac acesl Iucru esle vaIabiI Ia adoIescen|i,
pule|i fi siguri c nici cei mai mici nu slau mai bine Ia capiloIuI
confuzie. In consecin|, holrariIe pe care Ie iau sunl condi|ionale,
ei aIegand ceea ce Ie reprezinl ceI mai bine inlereseIe Ia un anumil
momenl, fr s fac vreo referire Ia un anumil principiu care Ie
guverneaz comporlamenluI.
Cc cstc adcvru! abso!ut?
MuI|i dinlre copiii nolri pur i simpIu nu in|eIeg i nu accepl
ideea de adevr absoIul respecliv fapluI c un anumil Iucru esle
va!abi! pcntru toi oamcnii, din toatc timpuri!c i din toatc
!ocuri!c. AdevruI absoIul esle un adevr care esle obiecliv, uni-
versaI i conslanl.
Iiecare dinlre noi slabiIim anumile reguIi i indrumri dup care
ne guvernm famiIia. De exempIu, eu am holral c ora Iimil de
venil acas penlru fiica mea de lreisprezece ani s nu fie mai larziu
de 11 seara. I-am spun deci, Nu esle bine s le inlorci acas mai
larziu de ora 11. Am slabiIil un sel de reguIi ferme care lrebuie
urmale. Dac Ie urmeaz inlocmai, e bine, dac Ie incaIc, e ru.
Doresc ca fiica mea s ia foarle in serios acesle reguIi i, in ceIe mai
muIle din cazuri, Ie respecl inlocmai.
Dar oare se cuvine s considerm o aslfeI de recomandare cum
ar fi s fii acas pan Ia ora 11 seara dup un concerl ca fiind un
adevr c|sc|ui` Nu. Aceasl reguI nu se apIic luluror oameniIor
din orice Ioc i limp. Irin|ii, comunil|iIe, slaleIe i guverneIe pol
inslilui feIurile ordonan|e, reguIi sau Iegi care lrebuie urmale, dar
care nu au in mod necesar alribuluI de c|sc|ui. rdonan|eIe se
schimb, reguIiIe expir i uneIe Iegi se apIic doar in anumile |ri.
De fapl, chiar i reguIa orei Iimil de inloarcere a fiicei meIe acas
poale fi uneori schimbal. Ie de aIl parle, un adevr absoIul esle,
aa cum spuneam, obiecliv, universaI i conslanl.
Dac vrem ca propriii nolri copii s inve|e s discearn bineIe
de ru, lrebuie s lie care adevruri sunl absoIule i de ce. Trebuie
s lie ce slandarde de comporlamenl sunl vaIabiIe penlru lo|i
oamenii, din orice Ioc i orice limp i mai aIes, lrebuie s lie ce
delermin adevruI i de ce.
Dc cc cstc important adcvru!?
Mi-a|i pulea spune, Iaide, Ias-o baIl, }osh, loal discu|ia asla
despre absoIuluri pare alil de abslracl. Chiar crezi c preriIe
copiiIor mei despre adevr ar pulea duce Ia o schimbare a
comporlamenluIui Ior` In aceasl inlrebare sl unuI din puncleIe
ceIe mai fierbin|i aIe cercelrii noaslre. SludiuI indic fapluI c
alunci cand copiii nolri nu accepl un slandard obiecliv de adevr
devin:
cu 36 % mai dispui s-i minl prin|ii
cu 48 % mai dispui s copieze
cu 2 % mai dispui s rneasc fizic pe cineva
cu 2 % mai dispui s se uile Ia un fiIm porno
cu 2 % mai dispui s fure
cu 3 % mai dispui s foIoseasc droguri
cu 6 % mai dispui s incerce s se sinucid.
Dac aceli copii ezil s imbr|ieze adevruI ca i obiecliv
slandard penlru via|a Ior, sludiuI ne aral in conlinuare c acesl
Iucru ii va face:
cu 65 % mai dispui s nu aib incredere in nimeni
de 2 ori mai dispui s se Ias prad dezamgirii
de 2 ori mai dispui s se cerle cu loal Iumea
de 2 ori mai dispui s aib resenlimenle de lol feIuI.
ModuI in care copiii nolri vd adevruI are un efecl direcl i
bine definil asupra comporlamenluIui Ior, asupra aIegeriIor pe care
Ie fac i asupra aliludiniIor pe care Ie adopl.
Exist spcran
Lsle inlr-adevr o perspecliv infricoloare s-|i creli copiii
in mijIocuI unui neam licIos i slrical (IiIipeni 2:15). SoIu|iiIe
nu sunl locmai uoare, dar mai exisl speran|. Niciodal nu
esle prea larziu s reinslaurm nile fundamenle esen|iaIe. Cred
c pulem vorbi de speran| dac dorim din loal inima s
inIlurm din via|a copiiIor nolri menlaIilalea dup care esle
guvernal Iumea noaslr i acesleia s-i opunem reaIilalea
adevral a ceea ce ne guverneaz ca i crelini angaja|i s-I
urmm pe Irislos.
Carc sunt cci patru pai?
Am gsil palru pai care ar pulea duce Ia aIegeri corecle. Speran|a
consl in fapluI c aceli pai vor duce Ia un nou mod de gandire i
de ac|iune pe msur ce copiIuI inva| s fac aIegeri corecle bazale
pe Dumnezeu i pe CuvanluI Su ca i slandarde penlru ceea ce
esle bine i ru. Ial succesiunea aceslor pai:
1. |c in ccnsi!crcrc c|icrnciitc. Dorim ca alunci cand sunl
confrunla|i cu o op|iune moraI, copiii s se opreasc i s se inlrebe
ce delermin ca un Iucru s fie bun sau ru.
CuIlura in care lrim ii condi|ioneaz pe oameni s cread c
indivizii au drepluI de a delermina penlru ei inisi ceea ce esle
bine i ce esle ru. Din aceasl perspecliv, adevruI esle subiecliv
i personaI, nu exisl bine sau ru absoIul care s guverneze via|a
unei persoane. Cu aIle cuvinle esle Ia indemana individuIui s
delermine ceea ce esle bine i ceea ce esle ru cu privire Ia aliludiniIe
i ac|iuniIe in care esle angajal.
In acesl prim pas lrebuie s ne punem urmloarea inlrebare:
Cine delermin ceea ce esle bine sau ru inlr-o anumil silua|ie`
Acesl pas duce Ia un indicalor de STI, care nu face decal s ii
averlizeze pe copii c aliludiniIe i ac|iuniIe Ie sunl judecale de
cineva mai presus de ei inii, i c propriuI Ior comporlamenl nu
se poale ghida doar dup inlerese egoisle.
2. Ccnpcr1-ic cu ju!cccic |ui Dunnczcu. IasuI urmlor rspunde
Ia inlrebarea: Cine delermin in mod absoIul ce esle bine sau ce
esle ru` Cu aIle cuvinle, am vrea ca propriii copii s recunoasc
fapluI c exisl un Dumnezeu absoIul i drepl i c lrebuie s-i
compare aliludiniIe i ac|iuniIe cu CuvanluI Su penlru a vedea
dac sunl bune sau reIe.
Acesl pas ii lrimile Ia reveIa|ia Iui Dumnezeu pe care o gsim in
CuvanluI Su. Acesl Cuvanl, BibIia, ne ofer loale indrumriIe
absoIule i specifice penlru a delermina ce esle bun sau ce esle ru
inlr-o anumil fapl, Ia un momenl dal. Iar acesle indrumri nu se
rezum Ia simpIeIe f asla i nu f ceaIaIl, pe care Ie gsim in
Iege ci eIe sunl refIeclarea nalurii inlime i caracleruIui Iui
Dumnezeu Insui.
3. Urnccz1 cc|cc |ui Dunnczcu. Acesl pas |ine de parlea praclic
a IucruriIor respecliv de Iuarea unei decizii. A Iua in considerare
aIlernaliva i a o pune in cinlar cu nalura Iui Dumnezeu sunl pai
necesari penlru a Ie arla copiiIor c moduI Ior de a ac|iona nu
coincide cu ceI aI Iui Dumnezeu. Acesl Iucru ne aral nou, luluror,
c sunlem incIina|i s ne juslificm, s ra|ionaIizm excesiv i s
ne gsim scuze, loale inlr-o incercare de a ne Iegifera propriiIe
inlerese i pIceri. Cand comparm acesle aliludini i ac|iuni cu
ceIe aIe Iui Dumnezeu, nu pulem decal rccunccic c nalura i
caracleruI Su sunl ceIe care definesc in mod absoIul bineIe i ruI.
AliludiniIe i ac|iuniIe care sunl asemenea Iui sunl considerale
bune, iar aceIea care nu sunl asemeni chipuIui Su sunl conside-
rale reIe.
AslfeI c, alunci cand ne holram s urmm caIea Iui Dumnezeu,
inseamn s inloarcem spaleIe propriuIui egoism precum i aceIor
ganduri i faple care nu sunl asemenea Iui. Cu aceasl ocazie, iI
decIarm Domn aI vie|iIor noaslre i ne incredin|m c pulerea Sa
se va face vizibiI in moduI in care lrim.
4. 8czccz1-ic pc prciccjic Iui. Abia alunci cand cu umiIin|
rccunccicn suveranilalea Iui Dumnezeu i in mod sincer nc
supuncn auloril|ii SaIe pIine de dragosle, pulem nu doar s
incepem s vedem cu cIarilale care esle dislinc|ia inlre bine i ru,
dar pulem i s ne bazm pe prolec|ia pe care ne-o ofer Dumnezeu.
In acesl aI palruIea pas am vrea ca aceli copii s ajung s-i
muI|umeasc Iui Dumnezeu penlru Iinilea i prolec|ia Sa pIin
de dragosle. Acesl Iucru nu inseamn c loale IucruriIe din juruI
noslru vor fi roze, de fapl, Dumnezeu spune c uneori s-ar pulea
s suferim de draguI drepl|ii SaIe, ins, o aslfeI de suferin| duce
Ia o mare rspIal. A lri conform cii Iui Dumnezeu i a Isa ca
DuhuI Su Sfanl s lriasc prin noi ne aduce muIle binecuvanlri
spiriluaIe cum ar fi eIiberarea de vin, conliin|a cural, bucuria
de a-I mrlurisi pe Irislos i mai muIl decal orice dragoslea
i zambeluI Iui Dumnezeu in vie|iIe noaslre. Ie Iang aceslea, alunci
cand ne holram s fim ascuIllori Iui Dumnezeu, avem parle de
muIle bucurii fizice i spiriluaIe. Cal vreme prolec|ia pe care
ne-o ofer Dumnezeu nu esle moliva|ia principaI a copiiIor de a-I
ascuIla, ea duce Ia o inlrire a eforluIui de a aIege bineIe i de a
respinge ruI.
Copiii lrebuie s lie c Iui Dumnezeu ii pas de aIegeriIe pe
care Ie fac. Cci Lu liu ganduriIe pe care Ie am cu privire Ia voi,
zice DomnuI, ganduri de pace i nu de nenorocire, ca s v dau un
viilor i o ndejde (Ieremia 29:11). In uIlim inslan|, fapluI de a
face aIegeri moraIe corecle bazale pe Dumnezeu i CuvanluI Su
ca i slandarde absoIule penlru bine i ru, vine dinlr-o incredin|are
pulernic in LI. Credem oare cu adevral c Dumnezeu are un pIan
care esle spre bineIe noslru` Dac are i v asigur c iI are
alunci lrirea inlr-o slrans reIa|ie cu LI nu esle doar bun, ci esle
ideaI penlru foIosuI noslru pe lermen Iung.
Aceasl carle v va permile s v indruma|i copiii s descopere
c o reIa|ie personaI cu Dumnezeu nu esle numai posibiI, ci i
absoIul necesar dac vor s fac aIegeriIe corecle in via|. In
prinle joac un roI vilaI ajulandu-i copiIuI s in|eIeag
mecanismuI aceslei reIa|ii. Impreun, cu ajuloruI Iui Dumnezeu,
ne pulem ajula copiii s inve|e cum s fac aIegeriIe corecle din
puncl de vedere moraI i aslfeI s-i ajulm s descopere o nou i
proaspl reIa|ie cu CeI ce |ine loale IucruriIe in mana Sa.
UVNJU| AUJ0k||0k
Carlea de fa| esle o ramp de Iansare, un puncl de pornire, mai
degrab decal o Iisl compIel a luluror inlrebriIor pe care copiIuI
dumneavoaslr Ie va pune vreodal despre moraIilale. La nu con|ine
o compiIa|ie a luluror rspunsuriIor de care ave|i nevoie, ci esle doar
o coIec|ie de inlrebri esen|iaIe pe care Ie pule|i auzi de Ia copiii
dumneavoaslr dac sla|i indeajuns limp impreun cu ei i ave|i
rbdarea de a-i ascuIla cu alen|ie.
InlrebriIe vin in lolaIilale de Ia copii reaIi cuprini inlre varsla de
3 i 12 ani. Am coIeclal nedumeririIe Ior, apoi Ie-am sorlal pan am
ajuns s idenlificm sub un numilor comun 1O3 din ceIe mai frecvenle
i ceIe mai imporlanle. Dac sunle|i prinle sau dac Iucra|i foarle
des in compania copiiIor, mai devreme sau mai larziu, ve|i auzi muIle
din inlrebriIe puse aici.
RspunsuriIe vin in lolaIilale din Scriplur. Ienlru fiecare inlrebare,
am culal in BibIie ceI mai reIevanl pasaj i apoi am exlins apIicarea
Iui i Ia aIle posibiIe inlrebri Ia probIemeIe ridicale de inlrebare. V
sfluim s sludia|i pasajeIe din Scriplur care inso|esc fiecare inlrebare,
deoarece BibIia esle aulorilalea noaslr finaI. CuvanluI Iui Dumnezeu
e ceI care ne descoper voia Iui cu privire Ia noi, iar voia Iui Dumnezeu
vine in inlregime din perfec|iunea i sfin|enia nalurii SaIe.
Am scris aceasl carle penlru a v ajula s pule|i rspunde
inlrebriIor copiiIor priviloare Ia bine i ru. Sperm sincer i ne rugm
s v ajule inlr-adevr.
Dar, mai devreme sau mai larziu, orice copiI va lrebui s inve|e
cum s fac anumile aIegeri alunci cand nu esle nimeni prin preajm
care s-I ajule. In acesl scop, avem expIica|ia alal de cIar a ceIor palru
pai pe care }osh McDoveII ii aminlele in inlroducere. Aceasl caIe,
care con|ine palru pai penlru abordarea unei anumile decizii, ar
lrebui liul de orice copiI. Inv|a|i-o Ia randuI dumneavoaslr i
incerca|i s o lransmile|i copiIuIui pe msur ce discula|i despre
inlrebriIe i rspunsuriIe con|inule in aceasl carle. Iie ca Dumnezeu
s v binecuvanleze in incercarea de a-I ajula pe copiIuI
dumneavoaslr s fac aIegerea corecl inlre bine i ru.
Dave Veerman, }im CaIvin, }im WiIhoil,
DaryI Iucas, Rick sborne, IiI Crump
B|NE $AU kAU!
103 |NJkEBAk| |E AkE |E |UN 0|||| 0E$|kE B|NE J| kAU
!:
| | | | ^ | | L
oc:c cu |c-:cuc||uc|
ccc-cc||o|c cc:cu .|o|o
* 1 * 1 )
* 1 * 1 )
* 1 * 1 )
* 1 * 1 )
* 1 * 1 )
* 1 * 1 )
* 1 * 1 )
* 1 * 1 )
oc:c cu
|c-:cuc||uc|
|ccc:oc:c
cc:cu .|o|o
0N P0JEN A||A E E$JE B|NE
J| E E$JE kA0!
B|NE $AU kAU!
k:
Iulem afIa ce esle bine cunoscandu-I pe Dumnezeu.
Dumnezeu esle perfecl i inloldeauna drepl, de aceea lol
ce esle bine se polrivele cu LI. De exempIu, lim c esle bine s
fim iubilori i buni penlru c Dumnezeu esle dragosle. Tol ceea ce
esle ru esle impolriva Iui Dumnezeu. Iulem inv|a cum esle
Dumnezeu cilind CuvanluI Iui, BibIia. BibIia ne ajul s lim cum
s fim ca Dumnezeu i cum s ne comporlm aa cum o face LI.
Dumnezeu ne-a dal reguIi i indrumri penlru a li cum s lrim.
Toale aceslea sunl in BibIie. Cand cilim reguIi ca i ceIe 1O porunci,
lim cum vrea Dumnezeu s lrim.
VEk$EJU| NE|E: P1zctc i cscu|t1 tcctc cccstc |ucruri pc ccrc ji |c
pcrunccsc, cc s1 jii jcricit, tu i ccpiii t1i !up1 tinc, pc tccic, j1ccn! cc
cstc |inc i cc cstc p|1cut incintcc Dcnnu|ui, Dunnczcu|ui t1u.
(Dcutcrcncn 12.28)
VEk$EJE |NkU0|JE: |xc!u| 20.11, Dcutcrcncn 5.622, |ccn 14.6,
1inctci 3.161
|NJkEBAk|: Cun putcn cj|c cc cstc |inc i cc cstc r1u? Prictcnii nci jcc
|ucruri pc ccrc cu |c ccnsi!cr rc|c cun tiu !cc1 c|c sunt |unc scu nu?
Pct s1 jcc un |ucru r1u i tctui s1 crc! c1 c |un? Dc cc Ncu Agc cstc un
|ucru r1u?
N0JA |ENJkU |Ak|N]|: Ccpiii cr putcc jc|csi cccstc intrc|1ri cc pc c scuz1
pcntru c nu t1 cscu|tc scu c nu-i rcspcctc pc prcjcscri scu pc c|jii. Cun
tii c1 unc scu c|tc cstc grcit1? Dunnczcu c prccizct cc cstc |inc i cc
cstc r1u i i-c sj1tuit pc ccpii s1-i rcspcctc, s1-i cscu|tc p1rinjii i s1
rcspcctc cutcrit1ji|c. ncurcjcji-t1 ccpiii s1 crcc!1 in Dunnczcu i in
Cutcntu| Iui, pcntru c1 || nc trcc |inc|c.
1
103 |NJkEBAk| |E AkE |E |UN 0|||| 0E$|kE B|NE J| kAU
!:
0E E 0ANEN|| A|E0 $A |AA kA0| N0 JJ|0
A EEA E |A E$JE 0kEJ|J!
^
c
o
c
c
-o
o
c
o
j
|:
...
B|NE $AU kAU!
k:
Oamenii aIeg greil penlru c nalura uman esle pcloas.
Cu muI|i, muI|i ani in urm, Dumnezeu a creal primuI om
i prima femeie, Adam i Lva. Dar curand dup aceea Adam i
Lva au comis primuI pcal ei nu au ascuIlal de Dumnezeu. Io|i
s cileli despre asla in Ceneza 3:124. Inainle de acesl incidenl
Iumea era perfecl, fr pcal sau vin. Dar cand Adam i Lva nu
au ascuIlal de Dumnezeu, pcaluI a inlral in Iume i de alunci lo|i
oamenii se nasc cu o nalur pcloas. Cu aIle cuvinle, oamenii
cred c e naluraI s faci Iucruri reIe, ei cred c e mai uor s faci
ruI. Aceasla esle o sIbiciune pe care lo|i oamenii o au. Ineori
oamenii aIeg s fac anumile Iucruri cliar dac liu c sunl reIe,
penlru c se lem de ceea ce ar pulea spune ceiIaI|i dac ar face
bineIe. Ioale se siml conslrani de prielenii Ior s fac ruI. Sau
poale au un obicei ru. Nu inseamn c lol ce fac esle ru, in aceIai
limp pol s fac Iucruri bune i s ia decizii corecle. Dar penlru ei
e mai uor s aIeag greil. Ia feI ca Adam i Lva, oamenii aslzi
au de fcul aceeai aIegere. Iulem s credem in Dumnezeu i s
urmm caIea Iui, sau pulem decide penlru noi inine ce esle bine
i ce esle ru, i s ne vedem de caIea noaslr, care esle cea rea.
VEk$EJU| NE|E: Dc ccccc, !up1 cun printr-un singur cn c intrct p1cctu|
in |unc, i prin p1cct c intrct nccrtcc, i cstjc| nccrtcc c trccut csuprc
tuturcr ccncni|cr, !in pricin1 c1 tcji cu p1c1tuit... (Rcncni 5.12)
VEk$EJE |NkU0|JE: Gcnczc 3.124, |scic 53.6, Mctci 26.41, Mcrcu 14.38,
Rcncni 6.23.
N0JA |ENJkU |Ak|N]|: Sinjiji-t1 incurcjcji !c jcptu| c1 i ccpi|u| tcstru
pcctc jccc |ucruri |unc, jcptu| c1 cxist1 p1cctu| nu insccnn1 c1 cricc
pcrsccn1 grcctc. Accstc pcctc ji ncncntu| pcntru c cxp|icc !c cc |sus c
tcnit s1 nccr1 pcntru nci i cun prin crc!injc in || putcn ji c|i|crcji !c
putcrcc p1cctu|ui.
2
103 |NJkEBAk| |E AkE |E |UN 0|||| 0E$|kE B|NE J| kAU
!:
0E E N0 E B|NE
$A ||| kA0!
B|NE $AU kAU!
k:
Lsle greil s fii ru penlru c Dumnezeu ne-a creal s fim
buni. Candele-le Ia bicicIela la. La a fosl invenlal penlru
a le pIimba pe ea, penlru a le ajula s ajungi dinlr-un Ioc in aIluI
mai repede i mai uor decal pe jos. Dac incerci s cure|i cu ea
zpada de pe lroluar sau s lraveresezi un Iac, nu va merge i in
pIus, vei slrica bicicIela. Nu penlru aa ceva a fosl fcul bicicIela.
Tol aa, Dumnezeu ne-a concepul s facem Iucruri bune i dreple,
care s-I onoreze. Cand facem Iucruri reIe, nu Ie facem pe ceIe
penlru care am fosl crea|i. Dumnezeu a creal loale IucruriIe, LI lie
ce merge i ce nu, i LI lie ce ne poale face ferici|i i ce ne poale
ru. pi LI ne iubele! Dac ne incredem in LI, vom ajunge s facem
loluI in spiriluI dragoslei Iui.
VEk$EJ0| HE|E: C1ci nci suntcn |ucrcrcc Iui, i cn jcst zi!iji in Hristcs
|sus pcntru jcptc|c |unc, pc ccrc |c-c prcg1tit Dunnczcu nci !incintc, cc
s1 un||1n in c|c. (|jcscni 2.10)
VEk$EJE |Nk00|JE: Rcncni 3.23, |jcscni 1.56
|NJkEBAk|: Dc cc cstc r1u s1 jcci |ucruri rc|c? Dc cc cn tcic s1 jcc unc|c
|ucruri i c|tc|c nu? Dc cc cstc r1u s1 jcc cnunitc |ucruri i c|tc|c nu? Dc
cc trc|uic s1 jiu |un?
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Ar ji jc|csitcr s1 !cji cutcntu|ui r1u un scns
ncrc|. Putcji ctitc s1 spuncji, !c cxcnp|u, c1 c r1u s1 pcrji ncinc cu
!ungi inprcun1 cu c|tc|c cu |u|inc. O|icciuri|c ncc|inuitc scu cscrtcrcc
ncinc|cr pct s1 ctrcg1 critici !c |c cprcpicji, !cr !in punct !c tc!crc ncrc|
nu rcprczint1 c grccc|1. 1rc|uic j1cut1 c !istincjic c|cr1 intrc |ucruri|c
rc|c i prcstu| gust.
3
103 |NJkEBAk| |E AkE |E |UN 0|||| 0E$|kE B|NE J| kAU
!:
0N A H0JAkJ 00NNEIE0
E E$JE B0N J| E E$JE kA0!
|c|cc:o-| c
|uccczcu `c :c: cc oc|
!
j||cz|
B|NE $AU kAU!
k:
Dumnezeu nu a organizal o inlaInire cu lo|i ingerii ca s
anun|e care faple sunl bune i care sunl reIe. LI esle locmai
inlrucliparea perfec|iunii i bunl|ii. Nalura inlim a Iui
Dumnezeu esle bun, i de aceea, lol ceea ce face esle bun. In aceIai
limp, lol ceea ce esle impolriva Iui Dumnezeu esle ru. IegiIe Iui
Dumnezeu pe care Ie gsim in BibIie ne dezvIuie care esle nalura
Iui Dumnezeu.
Aminli|i-v c Dumnezeu ne aral ce esle bine i ce esle ru
penlru c ne iubele. IegiIe Iui ne prolejeaz i ne indrum. L ca i
cum i-am spune unui bebeIu s nu aling o sob fierbinle. Vrem
s-I ferim s nu se ard. pi ii spunem aceasl reguI penlru c iI
iubim. AceIai moliv iI are Dumnezeu cand ne spune ce s facem.
LI vrea s aib grij de noi, s fim pIini de bucurie i s ne ajule s
lrim.
VEk$EJU| NE|E: Voi fi|i dar desvari|i, dup cum i TalI voslru
ceI ceresc esle desvaril. (Malei 5:48)
VEk$EJE |NkU0|JE: IsaIm 118:29, Ieremia 33:11, Mica 6:8, Naum
1:7, Ioan 14:6, 1 Ielru 1:1516
|NJkEBAk|: De unde liu dac o persoan e bun sau rea` De ce
bineIe i ruI sunl diferile`
N0JA |ENJkU |Ak|N]|: Iule|i s expIica|i Ia ce ajul reguIiIe,
iIuslrand caleva exempIe de reguIi cu care aduI|ii ii clinuie pe
cei mici. De exempIu, nu-i pulem Isa pe cei mici s se joace in
baie, sau s sparg ceva, sau s zburde pe slrad penlru c ii iubim
i vrem s-i prolejm. NecazuI e c bebeIuii nu in|eIeg acesle reguIi.
Li lrebuie doar s Ie urmeze pur i simpIu. Cliar i un copiI de 4
5 ani poale in|eIege c reguIiIe Iui Dumnezeu, inlr-un mod simiIar,
sunl produsuI dragoslei Iui i a grijii Iui penlru noi cliar dac
noi uneori nu in|eIegem acesl Iucru.
4
103 |NJkEBAk| |E AkE |E |UN 0|||| 0E$|kE B|NE J| kAU
!:
|0k0k||E $0NJ |NJ0J0EA0NA 0k| kE|E, 0k|
B0NE!
^||||L |LC||
^||||L |LC||
||||L |LC||
^||||L |LC|| ^||||L |LC||
,^5N
B|NE $AU kAU!
k:
Nu orice decizie pe care o Ium esle lolaImenle rea sau
bun. Ineori ne pIac anumile Iucruri mai muIl decal aIleIe
cum ar fi o anumil arom de ingle|al. Dac i|i pIace ingle|ala
de cpuni, nu esle nici ru, nici bine e doar ceva pe gusluI lu.
Sau poale c ai dou jucrii cu care le joci i o aIegi pe una mai des
decal pe ceaIaIl. Amandou sunl bune, dar lu o aIegi pe una din
eIe. AIleori lrebuie s aIegem inlre ceva bun, mai bun i ceI mai
bun. Nici una din acesle aIegeri nu esle in mod necesar rea sau
bun, dar lrebuie s fim in|eIep|i s aIegem ceea ce esle ceI mai
bun. In aIegeri de feIuI acesla, prin|ii sau aIle persoane ne pol da
sfaluri in|eIeple. Nu loale deciziiIe pe care lrebuie s Ium, sunl
ori bune, ori reIe.
VEk$EJU| NE|E: 1cctc |ucruri|c sunt ing1!uitc, !cr nu tcctc sunt !c jc|cs.
1cctc |ucruri|c sunt ing1!uitc, !cr nu tcctc zi!csc. Nincni s1 nu-i ccutc
jc|csu| |ui, ci jicccrc s1 ccutc jc|csu| c|tuic. (1 Ccrintcni 10.2324)
VEk$EJE |NkU0|JE: Gc|ctcni 5.1, 1326, |ccct 1.5
N0JA |ENJkU |Ak|N]|: Din ncu, jiji ctcnji cun jc|csiji cutcntu| r1u. Un
r1u ncrc| c|sc|ut, cun cr ji jurctu|, nu ccnjinc ccc|ci grc! !c r1utctc
cun cr ji, tcr|in! !csprc pc|itcjc, s1-i spui unci pcrsccnc c1 nu-ji p|ccc
ncnccrcc pc ccrc c j1cut-c. Un r1u scu un |inc c|sc|ut cstc cctc cc cstc
|inc scu r1u pcntru tcji ccncnii, in!ijcrcnt !c tinp i spcjiu.
5
103 |NJkEBAk| |E AkE |E |UN 0|||| 0E$|kE B|NE J| kAU
!:
0AA JkA|N |NJk0 ]AkA ||BEkA, 0E E
JkEB0|E $A P|AJ|N |NP0I|JE!
||
|

?
|1
|
L
1
|

1
U
^
|
2


L
N
|
|
B|NE $AU kAU!
k:
A lri inlr-o |ar Iiber inseamn c drepluriIe noaslre
de a vorbi sau de a face anumile Iucruri ne sunl garanlale
de ceIe mai inaIle Iegi, dar acesle Iucruri nu ne sunl oferile graluil.
De exempIu, avem Iiberlalea de a vorbi, Iiberlalea presei i Iiberlalea
reIigiei. Asla inseamn c pulem vorbi, pulem pubIica, ne pulem
inclina aproape oriunde vrem. Dar nu avem Iiberlale lolaI, penlru
c |ara noaslr are nevoie de anumile Iegi i reguIi penlru ca loluI
s decurg normaI. Asla e, Iiberlalea pe care o avem func|ioneaz
penlru c avem anumile Iimile. CuvernuI are nevoie de bani penlru
a pIli conduclorii, ofi|erii de poIi|ie, pompierii, profesorii i aI|i
Iucrlori, i de asemenea, are nevoie de bani penlru conslruirea i
repararea drumuriIor i poduriIor. Cel|enii asigur aceli bani,
pIlind laxe i impozile. IegiIe unei |ri nu sunl aceIeai cu IegiIe
Iui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne spune s respeclm conducerea
|rii i IegiIe ei. Aa c pIlim impozile, purlm cenlur de
siguran|, ne oprim Ia semnuI rou aI semaforuIui i respeclm
IimileIe de vilez.
VEk$EJU| NE|E: Iiji supui cric1rci st1pcniri cncncti, pcntru Dcnnu|.
ctct inp1rctu|ui, cc inc|t st1pcnitcr. (1 Pctru 2.13)
VEk$EJE |NkU0|JE: Rcncni 13.13, Cc|cscni 2.10, 1 1inctci 2.12, 1 Pctru
2.131
|NJkEBAk|: Dc cc trc|uic s1 pcrt ccnturc !c sigurcnj1? Dc cc unii ccpii ics
cu |icic|ctc pc cutcstrc!1?
N0JA |ENJkU |Ak|N]|: Putcji s1-i cxp|iccji ccpi|u|ui tcstru c1 Dunnczcu
trcc cc nci s1 rcspcct1n ccn!uccrcc j1rii pcntru c1 || c stc|i|it-c. Icgi|c
inpusc !c ccn!uccrcc j1rii cu rc|u| !c c nc prctcjc.
6
103 |NJkEBAk| |E AkE |E |UN 0|||| 0E$|kE B|NE J| kAU
!:
0N Pk0E0AN N0 0 |E0E A ]Ak|| NE 0A V0|E
$A |AEN 0N AN0N|J |0k0, |Ak 00NNEIE0 N0!
o
c
c
c
c
o

c
c
:
c
u

u
c
o
:
B|NE $AU kAU!
k:
In BibIie ni se spune s ascuIlm de conducerea |rii. Dar
cand IegiIe guvernamenlaIe sunl impolriva a ceea ce ne cere
Dumnezeu, alunci lrebuie s ascuIlm de LI. Dumnezeu esle
rspunzlor de conducerea |rii i nu invers. De exempIu, dac
guvernarea ar face o Iege prin care ar fi iIegaI s ne rugm, alunci
va lrebui s incIcm Iegea i lolui s ne rugm. Acesl Iucru e
vaIabiI i penlru inclinare, cilirea BibIiei sau veslirea Iui Isus aIlora
(evangleIizare). Cliar dac IegiIe |rii ne-ar da voie s furm sau
s min|im, nu pulem face acesle Iucruri penlru c sunl impolriva
Iegii Iui Dumnezeu. Dumnezeu a creal i dirijeaz universuI. Nu
esle nimeni mai presus de LI. Deci, lrebuie s ascuIlm in primuI
rand de Dumnezeu.
VEk$EJU| NE|E: Pctru i cpcstc|ii cci|c|ji, !rcpt r1spuns, i-cu zis. 1rc|uic
s1 cscu|t1n nci nu|t !c Dunnczcu !ccct !c ccncni! (Icptc 5.2)
VEk$EJE |NkU0|JE: Dcnic| 3.523, 6.128, Rcncni 13.13, 1 Pctru 2.131
|NJkEBAk|: Dc cc ccn!uccrcc j1rii jccc |cgi cc !c stupi!c? Dc cc c!u|jii
pct s1 injurc i s1 junczc, icr cu nu pct?
N0JA |ENJkU |Ak|N]|: Acccstc c c |un1 ccczic s1-i cxp|iccji ccpi|u|ui c1
Dunnczcu cstc cutcritctcc suprcn1 ccrc stc|i|ctc cc cstc |un.
Stcn!cr!c|c |ui sunt |unc pcntru tcji ccncnii, in!ijcrcnt !c tinp i spcjiu
cnicr !cc1 gutcrncrcc cstc !c cccr! scu nu.
7
103 |NJkEBAk| |E AkE |E |UN 0|||| 0E$|kE B|NE J| kAU
!:
E $0NJ
|E0||E N0kA|E!
B|NE $AU kAU!
k:
IegiIe moraIe reprezinl slandardeIe penlru o via| lril
corecl sau greil. LIe sunl reprezenlale de reguIi pe care
lrebuie s Ie urmm dac vrem s facem un anume Iucru i nu
aIluI. Oameni diferi|i lriesc dup Iegi moraIe diferile i anume
dup ce cred ei c ar fi ceI mai bine, ceI mai cinslil ori ceI mai corecl
Iucru. Ins numai ce spune Dumnezeu despre acesle Iucruri esle
in mod necesar bun, oricand i oriunde. LI are doar un singur sel
de Iegi moraIe pe care vrea ca lo|i s Ie urmeze. In om care lriele
conform IegiIor moraIe impuse de Dumnezeu refuz s fure nu
penlru c nu i-ar pIcea, ci fiindc acesla esle slandarduI impus de
CeI de Sus.
VEk$EJU| NE|E: Nu tiji c1 cci nc!rcpji nu tcr nctcni inp1r1jic |ui
Dunnczcu? Nu t1 inc|cji in pritinjc ccccstc. nici curtcrii, nici
incnin1tcrii |c i!c|i, nici prcccurtcrii, nici nc|cnii, nici sc!cnijii. (1
Ccrintcni 6.)
VEk$EJE |NkU0|JE: |jcscni 5.1, |ccct 1.21
|NJkEBAk|: Cc insccnn1 ctic1? Arc trcc |cg1tur1 cu cticnctc !c pc ccictu|
ncu !c !cscn? Icgi|c ncrc|c sunt cnin1|ujc|c ccc|cc ccrc jcc nuurccic
prin gr1!in1?
N0JA |ENJkU |Ak|N]|: S-cr putcc s1 t1 jic ccn grcu s1 |c cxp|iccji !ijcrcnjc
intrc un cn |un, !r1guj i unu| c1|1uzit !up1 |cgi|c ncrc|c crctinc. O
pcrsccn1 !r1guj1 cstc ncrcu prcccupct1 !c cccc cc crc! cci|c|ji ccncni i
ccrc sc jcrctc s1-i r1nccsc1 pc cci !in jur. O pcrsccn1 ncrc|1 cstc
prcccupct1 !c cccc cc crc!c Dunnczcu i ii !crctc nci nu|t !ccct cricc
s1 urnczc |cgi|c Sc|c |unc in gcn!irc, tcr|irc i jcpt1.
8
103 |NJkEBAk| |E AkE |E |UN 0|||| 0E$|kE B|NE J| kAU
!:
0N P0J $A 0E0$EBE$
B|NE|E 0E kA0!
51|

^
|
L
^

L
^
|
U
N
^
5LN5 |N1L|?|5
5
L
N
5
U
N
|

^
|
L
^

L
^

|
L
^
B|NE $AU kAU!
k:
RuI a fosl inloldeauna impolriva Iui Dumnezeu. Dar
penlru a li ce esle impolriva Iui, lrebuie s-I cunoalem
mai inlai pe Dumnezeu, iar acesl Iucru iI pulem face cilind BibIia,
CuvanluI Iui. La ne spune i ceea ce vrea Dumnezeu de Ia noi.
Deci pulem deosebi bineIe de ru inlrebandu-ne: incaIc acesla vreo
Iege pe care ne-a dal-o Dumnezeu` (De exempIu, nu fura, nu
min|i, iubele-|i aproapeIe sau cinslele-|i mama i lalI) Orice
incaIc vreuna din IegiIe Iui Dumnezeu esle ru.
Dac ne confrunlm cu o silua|ie penlru care Dumnezeu nu ne-a
dal o Iege (sau dac nu lim unde s culm in BibIie), ne pulem
inlreba: Lsle impolriva conliin|ei meIe` Sau ne pulem inlreba: Va
suferi cineva` Dac rspunsuI e da Ia vreuna din inlrebri, alunci
mai muIl ca sigur c ar lrebui s nu faci aceI Iucru.
O aIl inlrebare pe care po|i s |i-o pui esle: De ce fac acesl Iucru`
Dac iI faci doar penlru c le obIig prielenii sau de fric, alunci
nu e un Iucru bun. Aa se inlampI cand sunlem serioi cu decizia
pe care lrebuie s o Ium. Trebuie s ne gandim Ia caracleruI Iui
Dumnezeu, s ne rugm penlru in|eIepciune i s Ium cea mai
bun decizie.
VEk$EJU| NE|E: Onu| |un sccctc |ucruri |unc !in tistcric |un1 c ininii
|ui, icr cnu| r1u sccctc |ucruri rc|c !in tistcric rcc c ininii |ui, c1ci !in
priscsu| ininii tcr|ctc gurc. (Iucc 6.45)
N0JA |ENJkU |Ak|N]|: Nci trc|uic s1 ccntri|uin |c !cztc|tcrcc ccrcctcru|
ccpii|cr nctri i nu !ccr s1 |c !1n rcgu|i !c ccnpcrtcncnt, pcntru c1
nu|tc !in ccjiuni|c nccstrc ncrc|c sc ncsc !in tct sciu| !c inc|incjii i
c|icciuri. Ac c1 trc|uic s1-i int1j1n pc ccpiii nctri principii|c !in spctc|c
pcrccptc|cr i in jinc| s1 |c cr1t1n pcrsccnc ccrc |c intrucnipccz1,
Dunnczcu nsui. Astjc|, ccpi|u| tcstru tc int1jc s1 !ccsc|ccsc1
intr-c!ct1r |inc|c !c r1u.
9
0UNNEIEU, B|B||A J| 0NJJ||N]A
103 |NJkEBAk| |E AkE |E |UN 0|||| 0E$|kE B|NE J| kAU
!:
E $P0N |E0||E |0| 00NNEIE0
0E$PkE B|NE J| kA0!
L||||L |L/|?U|1^
|u|c,:c| c |ucczcu
,| c cc||o|||
|uzcu| cc ccoco
|oc `| ccz|c:o c:
||5L
0UNNEIEU, B|B||A J| 0NJJ||N]A
k:
Dumnezeu ne-a dal CuvanluI Iui, BibIia, unde ni se spune
cum esle LI i cum vrea s ne lrim via|a. Deci lrebuie s ne
slrduim s facem ceea ce ne spune Dumnezeu in CuvanluI Iui.
Isus ne-a spus c cea mai imporlanl reguI (numil Iege) esle: S
iubeli pe DomnuI, Dumnezeu lu, cu loal inima la, cu lol sufIeluI
lu i cu lol cugeluI lu. Aceasla esle cea dinlii i cea mai mare
porunc. Iar a doua, asemenea ei, esle: S iubeli pe aproapeIe
lu ca pe line insu|i (Malei 22:3739). In primuI rand lrebuie s-I
iubim pe Dumnezeu, iar apoi pe ceiIaI|i oameni. Dac vom face
aa, vom face ce esle bine.
De asemenea, Dumnezeu vrea s ne dorim s facem ceea ce esle
ceI mai bun, nu doar ceva bun. IneIe aclivil|i nu sunl reIe,
dar pol s nu fie ceIe mai bune penlru noi. Noi lrebuie s facem
ceea ce esle ceI mai bine i nu s ne muI|umim cu mai pu|in. A
Iua decizii bune i moraIe nu inseamn doar a spune nu' IucruriIor
reIe, ci i a spune da' Ia lol ce esle bun i foIosilor.
VEk$EJU| NE|E: |sus i-c r1spuns. S1 iu|cti pc Dcnnu|, Dunnczcu|
t1u, cu tcct1 ininc tc, cu tct suj|ctu| t1u, i cu tct cugctu| t1u. Acccstc
cstc ccc !intci, i ccc nci ncrc pcrunc1. |cr c !cuc, cscncncc ci, cstc. S1
iu|cti pc cprccpc|c t1u cc pc tinc insuji. (Mctci 22.33)
VEk$EJE |NkU0|JE: |xc! 20.11, Dcutcrcncn 5.622
N0JA |ENJkU |Ak|N]|: Un ccpi| cr putcc crc!c c1 c ji |un insccnn1 !ccr c
ctitc |ucruri|c rc|c. Ajutcji-t1 ccpi|u| s1 tc!1 c1 c ji |un insccnn1 c |uc
!ccizii pczititc, pcntru c-i jccc p|1ccrc |ui Dunnczcu in tct cc jcccn. ;i
inccrc1n s1 jcccn cc pcntru c1 tin c1 Dunnczcu nc trcc |inc|c.
10
103 |NJkEBAk| |E AkE |E |UN 0|||| 0E$|kE B|NE J| kAU
!:
0E E N0 JE |NJkEB EVA, |N| kA$P0NI|
|NJ0J0EA0NA 0 VEk$EJE 0|N B|B||E!
1ccc|c
1o:o
|ccocc
|||||^
|N1|||L||
0UNNEIEU, B|B||A J| 0NJJ||N]A
k:
BibIia esle CuvanluI Iui Dumnezeu. Cand iI cilim, inv|m
cum aral Dumnezeu i cum vrea s lrim in Iumea aceasla.
Candi|i-v Ia BibIie ca Ia o carle cu inslruc|iuni, ca i cea cu
inslruc|iuni penlru main. Dac facem ce scrie in ea, maina va
func|iona bine. Dac ceva se slric, pulem cili in carle i pulem
afIa cum s o reparm. BibIia esle carlea de inslruc|iuni a Iui
Dumnezeu penlru vie|iIe noaslre. Noi lrebuie s o cilim i s o
sludiem penlru ca loale s mearg bine i ca Dumnezeu s poal
repara ce esle ru. Nu esle suficienl doar s cilim BibIia, lrebuie s
facem ce esle scris in ea.
VEk$EJU| NE|E: 1cct1 Scripturc cstc insuj|ct1 !c Dunnczcu i !c jc|cs cc
s1 intcjc, s1 nustrc, s1 in!rcptc, s1 !cc injc|cpciunc in ncprin1nirc.
(2 1inctci 3.16)
VEk$EJE |NkU0|JE: Psc|n 11.105
|NJkEBAk|: Dc cc trc|uic s1 citin ctct !c nu|t 8i||ic?
N0JA |ENJkU |Ak|N]|: Unu| !intrc cc|c nci cjicicntc nc!uri !c c t1 cjutc
ccpi|u| s1 !ccsc|ccsc1 |inc|c !c r1u cstc s1 citiji inprcun1 tcrsctc !in
8i||ic ccrc trctccz1 prc||cnc ncrc|c spccijicc (cun cr ji cinstc scu
ninciunc) i cpci s1 !iscutcji !csprc nc!u| in ccrc t1 pct cjcctc ticjc !c
jcni|ic. Dc cxcnp|u, putcji citi |jcscni 4.25 i cpci inccrccji s1 t1 cnintiji
u|tinc !ct1 ccn! ccpi|u| !unncctccstr1 t-c spus ctc!1ru|, cnicr !cc1
i-c jcst grcu. Pcctc c1 c !ct1 |-cji intrc|ct ncrtcs, Cc jcci? i c| t-c spus
c!ct1ru|, in ciu!c jcptu|ui c1 sc tcncc c1 i| tcji ccrtc. Astc ii tc int1ri
princiipii|c ncrc|c i inpcrtcnjc |cr.
11
103 |NJkEBAk| |E AkE |E |UN 0|||| 0E$|kE B|NE J| kAU
!:
E 0N PAJ $A 0NJ|N0| $A |A| 0N |0k0 0E
AkE N0 EJJ| $|00k A E$JE kA0!
|c|
o:c
|cj o:o
oc o-o
0UNNEIEU, B|B||A J| 0NJJ||N]A
k:
Nu e neapral un pcal s faci un anumil Iucru, cand nu
lii dac e bine sau ru. Nu Ie pulem li pe loale i nu lrebuie
s credem c ceea ce nu cunoalem esle ru. Ie de aIl parle, dac
nu eli sigur i crezi c ar pulea fi ru, mai bine Imurele-le inainle
de a ac|iona. Aman aceI Iucru, apoi cilele in BibIie i inlreab-i
pe mama i lala. Aminlele-|i c lrebuie s aIegi ce esle ceI mai
bine penlru line, nu doar s evi|i ce esle ru.
VEk$EJU| NE|E: Dcr cinc sc in!cictc i n1ncnc1, cstc cscn!it, pcntru c1
nu n1ncnc1 !in incrc!injcrc. 1ct cc nu tinc !in incrc!injcrc, c p1cct.
(Rcncni 14.23)
VEk$EJE |NkU0|JE: 1 Ccrintcni 4.4
|NJkEBAk|: Dcc1 tii c1 un |ucru c r1u i p1rinjii t1i iji !cu tcic s1-| jcci,
c |inc scu c r1u?
N0JA |ENJkU |Ak|N]|: Aici sc ctingc c cccr!1 scnsi|i|1. Ccpiii nu tiu
intct!ccunc cc cstc |inc scu r1u. |i cnicr nu tiu. Ori !c cctc cri ccpiii t1
n1rturiscsc c1 cu ctitct s1 jcc1 un cnunit |ucru pcntru c1 nu crcu siguri,
!iscutcji cu ci. Accstc cr putcc ji un ncncnt pctritit s1 |c cxp|iccji cc|c
pctru rcgu|i. Gcn!ctc tc |c !ccizic, ccnpcr1 ctitu!ini|c i jcptc|c cu c|c
Iui, supunc-tc tcii |ui Dunnczcu, |czccz1-tc pc prctccjic i ccrctircc
Iui.
12
103 |NJkEBAk| |E AkE |E |UN 0|||| 0E$|kE B|NE J| kAU
!:
E E$JE
0NJJ||N]A!
|
|

^
|

N
L
0UNNEIEU, B|B||A J| 0NJJ||N]A
k:
Dumnezeu a creal in noi un ajulor care s ne spun ce esle
bine sau ru. Aceasl voce inlerioar noi o numim
conliin|, i lrebuie s inv|m s ascuIlm de ea. Lsle un senli-
menl inlerior pe care iI avem despre ceva Ia care ne gandim s-I
facem. Dac un Iucru Ia care ne gandim nu esle bun, conliin|a ne
va face s ne sim|im ru i ne va da senlimenluI c nu lrebuie s-I
facem. Conliin|a ne va spune i ce ar lrebui s facem. Cand se
inlampI aa, vom avea un pulernic senlimenl c lrebuie s facem
ceea ce gandim. Dumnezeu ne-a dal conliin|a ca s ne ajule s
Ium lolrari. Deci esle foarle imporlanl s ascuIlm de conliin|a
noaslr.
Dac nu vom ascuIla de conliin|a noaslr, curand ne vom
obinui s o ignorm. Dup un limp nu o vom mai auzi deIoc.
AslfeI vom avea probIeme. AscuIl cu alen|ie de conliin|a la.
VEk$EJU| NE|E: Dc ccccc, n1 si|csc s1 cn tct!ccunc un cugct curct
incintcc |ui Dunnczcu i incintcc ccncni|cr. (Icptc 24.16)
VEk$EJE |NkU0|JE: 1 Pctru 3.16, Rcncni 2.15, 1 Ccrintcni 4.4
|NJkEBAk|: Ccn! tiu c1 un |ucru c |un, trc|uic s1 i| jcc?
N0JA |ENJkU |Ak|N]|: Iiji ctcnji s1 nu csccicji ccntiinjc cu scntincntc|c
!c tinct1jic. Ccc nci |un1 !ccizic |cgct1 !c |inc i r1u tinc !intr-c
ccntingcrc jcrn1 i !intr-c !crinj1 !c c jccc |inc, nu !in !crinjc !c c
cscu|tc !c c ccntiinj1 tinctct1. Ccn! tcr|iji cu ccpiii tctri !csprc
ccntiinj1, su||inicji rc|u| ci pczitit. Cu cct tcn citi i stu!ic nci scrics
Cutcntu| |ui Dunnczcu, cu ctct nci nu|t ccntiinjc nc tc cjutc s1 |u1n
!ccizii |unc.
13
103 |NJkEBAk| |E AkE |E |UN 0|||| 0E$|kE B|NE J| kAU
!:
JkEB0|E $A| |A$ PE E| N|| $A $E 10AE |N
ANEkA NEA H|Ak J| 0 10Ak|||E NA| $PE|A|E!
occo
|u| ,o-cc
0UNNEIEU, B|B||A J| 0NJJ||N]A
k:
Ioale. Dumnezeu esle iubilor i bun, aa c vrea ca i noi
s fim iubilori i buni, nu rulcioi i egoili. Dac prielenii,
fra|ii sau suroriIe, sau aI|i copii mici vor s se joace cu jucriiIe
noaslre, lrebuie s-i Ism, dac i prin|ii Ior sunl de acord. Ineori
ne comporlm de parc jucriiIe, laineIe sau lol ce ne apar|ine
sunl muIl mai imporlanle decal prielenii sau famiIia. Dar e bine s
v juca|i cu sclimbuI, Isandu-i i pe aI|ii s se bucure de IucruriIe
voaslre speciaIe. Dac vom face aa, ceiIaI|i vor vedea cu uurin|
c sunlem diferi|i de cei care nu-I iubesc pe Isus.
Ie de aIl parle, Dumnezeu vrea s fim responsabiIi. Cliar dac
Dumnezeu esle iubilor i bun, LI nu obinuiele s ne Iase Ia
indeman Iucruri care ar pulea s ne rneasc. Tolui, nu lrebuie
s-i Ism pe cei mici s fac cliar ce vor cu IucruriIe noaslre, mai
aIes dac aceslea sunl fragiIe sau prea dificiI de foIosil. Iiecare
lrebuie s aib grij de IucruriIe aIluia i s se poarle cu alen|ie cu
eIe. Incearc s-i Iai pe cei mici s se joace cu jucriiIe laIe, cal
po|i, iar cand nu po|i, fii drgu| cu ei i asigur-le c ai o moliva|ie
corecl.
VEk$EJU| NE|E: Drcgcstcc cstc in!c|ung r1|!1tccrc, cstc p|in1 !c |un1tctc.
!rcgcstcc nu piznuictc, !rcgcstcc nu sc |cu!1, nu sc unj|1 !c ncn!ric.
(1 Ccrintcni 13.4)
VEk$EJE |NkU0|JE: Gc|ctcni 5.22, |ccct 4.1
|NJkEBAk|: | |inc s1-ji cpcri !rcpturi|c?
N0JA |ENJkU |Ak|N]|: Acccstc crc !c c jccc cu !1rnicic. Puncji ccccntu|
nci nu|t pc jucctu| cu scnin|u| !ccct pc !1rnicic, ccpiii tcr injc|cgc nci
ucr cccc cc |c ccrcji s1 jcc1.
14
103 |NJkEBAk| |E AkE |E |UN 0|||| 0E$|kE B|NE J| kAU
!:
0N P0J $A NA APk0P|| NA| N0|J 0E
00NNEIE0!
|||o|| occoc
cc |ucczcu
o:oc|jc '
0UNNEIEU, B|B||A J| 0NJJ||N]A
k:
Candi|i-v Ia Dumnezeu ca Ia cineva care vrea s fie
prielenuI voslru apropial. Ca acesl Iucru s se inlampIe,
lrebuie s pelreci cal mai muIl limp cu LI. Vei deveni apropialuI
Iui alunci cand vei cili din CuvanluIui Iui, BibIia. Io|i s-i rogi pe
prin|i s i|i spun ce i de unde s cileli. De asemenea po|i vorbi
cu Dumnezeu despre via|a la (aceasla se numele rugciune). Cand
le rogi, spune-i despre loale lemeriIe i speran|eIe laIe. MuI|ume-
le-i penlru c le iubele. Spune-i c i|i pare ru cand nu ascuI|i de
LI, i roag-I s le ajule s le apropii de LI. Io|i, de asemenea, s ii
spui despre aI|i oameni i despre probIemeIe Ior, i s iI rogi s-i
ajule.
Io|i s le apropii de Dumnezeu i prin inclinare. Ienlru aceasla
bisericiIe au program de inclinare. AcoIo, cu aI|i crelini, po|i canla
canlri de Iaud Iui Dumnezeu, po|i s vorbeli cu LI, po|i s le
gandeli Ia LI, s-|i aminleli cal de muIl le iubele i ce a fcul
Isus penlru line, i s inve|i din CuvanluI Iui.
Nu uila c Dumnezeu se va apropia de line dac lu le vei apropia
de LI. Spune-i c vrei s-I cunoli mai bine. Roag-I s le apropie
mai muIl de LI. Nu le po|i apropia de LI doar fcand caleva Iucruri
creline, in sclimb le po|i apropia de LI avand o reIa|ie cu LI i
rugandu-le s-I cunoli mai bine!
VEk$EJU| NE|E: Aprcpicji-t1 !c Dunnczcu, i || Sc tc cprcpic !c tci.
Cur1jiji-t1 ncini|c, p1c1tci|cr, cur1jiji-t1 ininc, ccncni cu ininc
inp1rjit1! (|ccct 4.8)
VEk$EJE |NkU0|JE: Cc|cscni 1.-14, 1 1csc|cniccni 5.1, 2 1inctci 3.16-1
15
103 |NJkEBAk| |E AkE |E |UN 0|||| 0E$|kE B|NE J| kAU
!:
0AA A N|N]| E 0N PAAJ, 0E E 0NE|E
PEk$0NA1E 0|N B|B||E $P0N N|N|0N|!
|
||
|
|L
5
^
|
5

N
0UNNEIEU, B|B||A J| 0NJJ||N]A
k:
Lsle adevral c in BibIie sunl islorisiri despre oameni care
au spus minciuni, dar marea Ior majorilale au spus
adevruI. In BibIie, Dumnezeu nu a spus niciodal c minciuna e
bun. Inii oameni din BibIie au aIes s minl, dar Dumnezeu nu a
spus c ei ar fi fcul bine. Dumnezeu esle adevr i LI vrea s
spunem adevruI. Cinslea e foarle imporlanl penlru famiIie,
vecini, orae, coIi, firme, i reIa|iiIe de prielenie. Oneslilalea ne
prolejeaz de pericoIe i ne ajul s fim mai ferici|i. Iii o persoan
care spune numai adevruI, penlru c aa esle i Dumnezeu.
VEk$EJU| NE|E: Dc ccccc, |1scji-t1 !c ninciun1. Iicccrc !intrc tci s1
spun1 cprccpc|ui s1u c!ct1ru|, pcntru c1 suntcn n1!u|crc unii c|tcrc.
(|jcscni 4.25)
VEk$EJE |NkU0|JE: Prctcr|c 6.161, 26.181, |ccn 8.44, 14.6
|NJkEBAk|: | |inc s1 nu-ji jii prcnisiuni|c scu s1 spui ninciuni? Dcr
cun c cu |ccct, cc| !in 8i||ic? Dc cc ccncnii !in 8i||ic cncrcu c|ji
ccncni? |stc |inc s1 ninjin !cc1 Dunnczcu nc-c ccrc?
N0JA |ENJkU |Ak|N]|: Unu| !in nctitc|c pcntru ccrc nc sunt rc|ctctc
pctcstiri|c !in 8i||ic cstc cc s1 int1j1n !in cxcnp|c|c ccncni|cr, jic |unc,
jic rc|c. Unc|c !in jcptc|c |cr sunt cxcnp|c |unc, c|tc|c sunt rc|c. Nu
trc|uic s1 urn1n cricc cxcnp|u !in 8i||ic. Icptu| c1 Scnscn c ninjit
nu insccnn1 c1 i nci putcn ninji. Ccn! citin in 8i||ic istcrisiri !csprc
cstjc| !c ccncni, trc|uic s1 nc intrc|1n. Dc cc c j1cut ccccst1 pcrsccn1
cc crc |inc? Dc cc c j1cut ccccst1 pcrsccn1 cc crc r1u?
16
A0EVAk $AU 0N$E|N]E
103 |NJkEBAk| |E AkE |E |UN 0|||| 0E$|kE B|NE J| kAU
!:
0E E NEA 0AJ
00NNEIE0 |E0||E!
IMAGINAIA
LUI JASON
||N|^|
A0EVAk $AU 0N$E|N]E
k:
Dumnezeu a fcul IegiIe penlru a ne proleja i a ne ajula.
Inlr-un feI IegiIe Iui Dumnezeu sunl asemeni unui zid care
ne ferele de pericoIe. ZiduI ne impiedic s mergem prea deparle
i s avem greul|i. De asemenea, noi nu lim inloldeauna ce esle
de ceaIaIl parle a ziduIui, dar Dumnezeu lie i ne iubele alal de
muIl incal vrea s aib grij de noi.
Dumnezeu, de asemenea, a fcul IegiIe penlru a ne ajula s
crelem i s devenim nile persoane pe pIacuI Iui. Candele-le Ia
lrniluI unui bebeIu. Iui s-ar pulea s nu-i pIac mancarea
feIuI cum aral, gusluI dar noi lim c eI are nevoie de mancare
bun penlru a fi snlos i penlru a crele. Ia feI ca un bebeIu, noi
nu lim de ce avem nevoie penlru a lri, dar Dumnezeu lie. Ca s
ne ajule, LI vrea s ne indrume.
Dumnezeu ne iubele ca nimeni aIluI, i ne vrea numai bineIe.
IegiIe Iui sunl dale in caliguI noslru. De aceea noi lrebuie s avem
incredere in LI i s-I ascuIlm.
VEk$EJU| NE|E: ncintc !c tcnircc crc!injci, nci crcn su| pczc Icgii,
incnii pcntru crc!injc ccrc trc|uic s1 jic !csccpcrit1. Astjc|, Icgcc nc-c
jcst un in!run1tcr sprc Hristcs, cc s1 jin sccctiji ncprin1niji prin
crc!inj1. (Gc|ctcni 3.23-24)
VEk$EJE |NkU0|JE: Dcutcrcncn 5.31-33, .8, Psc|n 1.-11, 11., 33-
40, Rcncni 2.20, .20, .12, |trci 12.-11
|NJkEBAk|: Dc cc sunt ctct !c nu|tc |cgi in 8i||ic?
17
103 |NJkEBAk| |E AkE |E |UN 0|||| 0E$|kE B|NE J| kAU
!:
0E E 00NNEIE0 N0 NE
0A V0|E $A NE 0|$JkAN!
A0EVAk $AU 0N$E|N]E
k:
Dac cineva crede sau spune c Dumnezeu nu ne d voie
s ne dislrm inseamn c nu lie adevruI despre LI. LI
vrea ca noi s ne dislrm. Isus a fosl fericil i a spus oameniIor c
cei ce-I vor urma vor fi pIini de bucurie. De asemenea, Dumnezeu
ne-a spus c impr|ia Iui esle un Ioc de bucurie nesfaril.
Io|i s le dislrezi, fcand ce esle ru (pcluind), dar dislrac|ia
nu va |ine muIl i va lrebui s supor|i consecin|eIe. Lsle ca i cum
ai manca ceva ce are un gusl foarle bun, dar mai larziu |i se face
ru. IrincipaIuI moliv penlru care nu lrebuie s pcluim esle
penlru c Dumnezeu ne-o cere, iar noi lrebuie s ascuIlm de LI.
Dumnezeu ne cunoale mai bine decal oricine. Dislrac|ia, bucuria
i fericirea Iui sunl ceIe mai bune! pi eIe dureaz o venicie!
VEk$EJU| NE|E: V-cn spus cccstc |ucruri, pcntru cc |ucuric Mcc s1
r1ncn1 in tci, i |ucuric tccstr1 s1 jic !cp|in1. (|ccn 15.11)
VEk$EJE |NkU0|JE: Psc|n 5.11, 1.8, Iucc 10.21, |ccn 3.2, 1.13, Rcncni
14.1, Gc|ctcni 5.22, Ii|ipcni 1.25, |trci 11.24-25, ju!cc1tcri 1.24
|NJkEBAk|: Pcctc Dunnczcu uri?
N0JA |ENJkU |Ak|N]|: Iiji jccrtc ctcnji s1 nu sugcrcji c1 ccncnii ccrc
p1c1tuicsc nu sc !istrccz1. Ccpiii tiu |inc cstc !in cxpcricnjc|c c|tcrc i
!in prcpric |cr cxpcricnj1! Su||inicji c1 ccc nci |un1 cc|c pcntru nci
cstc ccc c |ui Dunnczcu, cnicr !cc1 c|tc ni s-cr p1rcc nci |un1. Dc
cscncncc, jcccji !istincjic intrc p|1ccrcc inc!ict1 i c ticj1 s1n1tccs1 i
p|in1 !c |ucuric.
18
103 |NJkEBAk| |E AkE |E |UN 0|||| 0E$|kE B|NE J| kAU
!:
$E $0PAkA 00NNEIE0
N0 |A EVA kA0!
|
c
o

c
c
,
`

o
c
c

c
o
u
|
A0EVAk $AU 0N$E|N]E
k:
Dumnezeu esle foarle supral cand facem Iucruri reIe. De
fapl LI esle supral i inlrislal pe pcaluI din Iume mai muIl
decal oricine. Dumnezeu e supral penlru c vede cum pcaluI ne
rnele i ii rnele i pe aI|ii. Dumnezeu lie c noi, pe msur ce
ne malurizm, uneori vom mai grei. LI ins ne incurajeaz. LI ne
iubele alal de muIl incal nu ne va prsi.
VEk$EJU| NE|E: S1 nu intristcji pc Dunu| Sjcnt c| |ui Dunnczcu, prin
ccrc cji jcst pccct|uiji pcntru ziuc r1scunp1r1rii. (|jcscni 4.30)
VEk$EJE |NkU0|JE: 2 Scnuc| 24.16, Mctci 23.3
|NJkEBAk|: Cc insccnn1 s1 intristczi Dunu| Sjcnt? ;i !cc1 cu nu crc! in
8i||ic? M1 iu|ctc |sus cu c!ct1rct?
N0JA |ENJkU |Ak|N]|: Unii p1rinji jc|cscsc cccst c!ct1r pcntru c-i int1jc
ccpiii cun s1 sc ccnpcrtc. Dcr nu|ji ccpiii, nci c|cs cci nci nici, cu !cjc
scntincntc !c tinct1jic ccn! jcc cctc r1u i sunt cxcgcrct !c scnsi|i|i
tiin! c1 i| intristccz1 pc Dunnczcu. n scnin|, spuncn!u-|c c1
Dunnczcu ii iu|ctc, ii tc incurcjc s1 jic |uni i tcr ji |ucurci s1 jcc1 cc
cstc |inc!
19
103 |NJkEBAk| |E AkE |E |UN 0|||| 0E$|kE B|NE J| kAU
!:
0N Pk|N|N PEkN|$|0NEA
0E A A10N0E |N kA|!

o
c
|o
|u
|
,
o
-
c
c
|
c
jo

|||c
o
c
c c
c
c
o

c
c
| o
u
cc
z
c
c.o
c|.
|czcc.o||.o ocu |||c:c
cc:cu |c:cocc `c ccc
A0EVAk $AU 0N$E|N]E
k:
Lxisl o singur caIe de a ajunge in cer i aceea esle prin
Isus Hrislos. Numai cei care cred in Isus pol ajunge in rai.
Iulem s ne punem ndejdea in Isus, rugandu-I pe Dumnezeu i
spunandu-i Iui c:
1. ne pare ru de pcaleIe pe care Ie-am fcul penlru c nu I-am
ascuIlal i ne-am lril via|a doar penlru noi inine.
2. credem c Isus, singuruI Iui Iiu, a venil pe Imanl i a muril
pe cruce in IocuI noslru, penlru a Iua pcaleIe noaslre asupra
Iui, i c LI a invial din mor|i.
3. vrem ca DuluI Sfanl s lriasc in noi i s ne indrume.
BibIia spune c oricine va spune acesle Iucruri i Ie va crede, va
deveni o persoan nou, un copiI aI Iui Dumnezeu. pi cand vor
muri, lo|i copiii Iui Dumnezeu vor merge Ia LI in cer.
VEk$EJU| NE|E: Iiin!c1 ctct !c nu|t c iu|it Dunnczcu |uncc, c1 c !ct
pc singuru| Iui Iiu, pcntru cc cricinc crc!c in ||, s1 nu picr1, ci s1 ci|1
ticjc tcnic1. (|ccn 3.16)
VEk$EJE |NkU0|JE: Mctci .21, |ccn 1.1113, 14.6, Rcncni 10.10
|NJkEBAk|: Sunt cu c pcrsccn1 rcc !cc1 nu i| cncn pc |sus in ininc ncc?
Cun !cci!c Dunnczcu cinc tc cjungc in ccr?
N0JA |ENJkU |Ak|N]|: n!runcn!u-t1 ccpi|u| sprc |sus, tcr cp1rcc jccrtc
ucr !iscujii !csprc |inc i r1u. ;tiin! cstc, jiji prcg1tiji s1 r1spun!cji
cric1rci intrc|1ri pc ccrc t-c punc.
20
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
VE| NEk0E |N Ek H|Ak 0AA, |||N0 kEJJ|N,
V0kBEJJ| 0kJ!
^|^ |L
C||^
N
||
1L5
1^
|
LN
1
^o cc
juco
k:
A0EVAk $AU 0N$E|N]E
Dac ne-am incredin|al vie|iIe Iui Isus, vom merge in cer
cliar dac, ocazionaI, facem Iucruri reIe (cum ar fi vorbiluI
ural). Dar reIa|ia noaslr cu Dumnezeu va infIuen|a feIuI in care
lrim. Oamenii vor pulea vedea o diferen| in vie|iIe noaslre, penlru
c sunlem crelini. Da, noi pulem s facem Iucruri reIe i s mergem
in cer, dar de ce s Ie facem` Dumnezeu vrea ca noi s avem ce esle
ceI mai bun, iar pcaluI ne face s suferim.
CeruI esle un Ioc unde lo|i fac Iucruri bune neincelal, penlru c
ceruI esle un Ioc desvaril i acoIo esle Dumnezeu. Oamenii ca-
re-I iubesc pe Dumnezeu ii vor gsi pIcerea in a face Iucruri bune.
Dac iI iubim pe Dumnezeu, ne vom dori s fim pe pIacuI Iui i
vom avea incredere c LI lie ce esle bine penlru noi.
VEk$EJU| NE|E: Dcr ccun, |1scji-t1 !c tcctc cccstc |ucruri. !c ncnic, !c
tr1jn1ic, !c r1utctc, !c c|ctctirc, !c tcr|c|c ruinccsc ccrc t-cr putcc
ici !in gur1.. (Cc|cscni 3.8)
VEk$EJE |NkU0|JE: Prctcr|c 4.24, Rcncni 8.383, 1 Pctru 1.1516
|NJkEBAk|: Dcc1 i| rcg pc |sus s1 tin1 in ininc ncc i cpci jcc |ucruri
rc|c, tci ncrgc in ic!? Dcc1 nint, icr cpci ncr incintc !c c-ni ccrc icrtcrc,
tct in ccr tci ncrgc? Dcc1 n1 |cp1! !c crc!inj1 tci ncrgc in ic!? Dcc1
|ccu c|ccc| i ccn!uc, icr cpci cn un ccci!cnt i ncr, tct in ccr tci ncrgc?
Dcc1 p1c1tuicsc in jicccrc ninut, tct tci ncrgc in ccr?
N0JA PENJkU PAk|N]|: Accstc intrc|1ri sc tcr nctc !c c|icci cc urncrc c
|ucruri|cr pc ccrc ccpiii |c cu! !c |c c!u|ji, nu !in cxpcricnjc|c |cr. Dcc1
i| tcji cuzi pc ccpi|u| tcstru jc|csin! cutintc urctc, cstc c |un1 ccczic
s1-i cxp|iccji cc i !c cc cstc urct. Dc cscncncc, nu uitcji c1 cccc cc tc!c
ccpi|u| |c tci crc ncrc inpcrtcnj1. Dcc1 injurcji i ccpi|u| tcstru tc injurc.
21
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0E E N0 NA $|NJ B|NE N0 |A
0N |0k0 kA0!
N| |L|^N,^||

1
|
|
N
|
^
|
^

|
|

|
|
|

/
|1
|
L
/
|N
^
k:
A0EVAk $AU 0N$E|N]E
Cand facem un Iucru ru, nu ne sim|im bine, penlru c ii
facem pe ceiIaI|i s sufere. Sau poale ne vom sim|i fruslra|i
penlru c nu am fcul ce era bine. De asemenea ne vom sim|i
vinova|i penlru c I-am dezamgil pe Dumnezeu.
Dumnezeu vrea ca noi s facem Iucruri bune, de aceea LI a creal
un sislem de averlizare, care s ne alen|ioneze cand vrem s facem
ceva ru. Acesl sislem de averlizare se numele conliin|. Dac
ne apropiem prea muIl de un foc, cIdura ne va averliza s pIecm
de acoIo ca s nu ne ardem. Conliin|a ne va averliza cand un Iucru
ru ne-ar pulea face s suferim.
VEk$EJU| NE|E: M1ccr c1 t-cn intristct prin cpistc|c ncc, nu-ni pcrc
r1u, i cnicr !cc1 ni-cr ji p1rut r1u c1ci t1! c1 cpistc|c ccccc t-c
intristct (n1ccr c1 pcntru pujin1 trcnc) tctui, ccun n1 |ucur, nu
pcntru c1 cji jcst intristcji, ci pcntru c1 intristcrcc tccstr1 t-c c!us |c
pcc1inj1. C1ci cji jcst intristcji !up1 tcic |ui Dunnczcu, cc s1 n-ctcji
nici c pcgu|1 !in pcrtcc nccstr1. n c!ct1r, ccn! intristcrcc cstc !up1
tcic |ui Dunnczcu, c!ucc c pcc1inj1 ccrc !ucc |c ncntuirc, i !c ccrc
cinctc nu sc c1ictc nicic!ct1, pc ccn! intristcrcc |unii c!ucc nccrtcc. (2
Ccrintcni .810)
VEk$EJE |NkU0|JE: Icptc 24.16, Rcncni 2.15, 1 Ccrintcni 4.4, 1 Pctru 3.16
|NJkEBAk|: Dc cc n1 sint tinctct? Cc cstc tinct1jic?
N0JA PENJkU PAk|N]|: |stc c !ijcrcnj1 intrc scntincntc|c !c tinct1jic i
c!ct1rctu| scns c| r1u|ui. Unii ccpii sunt cxtrcn !c scnsi|i|i i sc tcr
sinji tinctcji pcntru cprccpc cricc |ucru pc ccrc i| jcc. Dcc1 i ccpi|u|
tcstru c cc, cjutcji-| s1 injc|ccg1 ncn1rginitc !rcgcstc i icrtcrc c |ui
Dunnczcu.
22
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E VkEA 00NNEIE0 $A |A
AJ0N| N0 0kEJE$!
|
|-
:
o

c
u
|
u

:
c
,
|
-
o

c
u

o
|

o
c
o

:
u
|c
,
:
||

o
c
o
:
c
|
c
|
u
|

,
o
-
c
c
k:
A0EVAk $AU 0N$E|N]E
In primuI rand lrebuie s ne rugm i s recunoalem
inainlea Iui Dumnezeu ceea ce am fcul. Trebuie s ii
spunem c ne pare ru i c vrem s ne ajule s nu mai repelm
greeaIa. De asemenea, ar lrebui s-I rugm pe Dumnezeu s ne
ajule s inv|m din aceasl experien|. Recunoscandu-|i pcaleIe,
vei fi din nou Iang Dumnezeu. Nu uila, Dumnezeu vrea s le
prolejeze i s-|i asigure lol ce ai nevoie penlru exislen|. Aa c ar
lrebui s slm cal mai aproape de LI i s vorbim cu LI despre
loale IucruriIe. Incearc s le rogi inainle de a face un Iucru.
Dumnezeu ne poale ajula s evilm necazuriIe.
Dac pcaluI lu ii face s sufere pe ceiIaI|i, ar lrebui s vorbim
i cu ei, spunandu-Ie c ne pare ru i s Ie cerem ierlare.
VEk$EJU| NE|E: Dcc1 nc n1rturisin p1cctc|c, || cstc crc!incics i !rcpt,
cc s1 nc icrtc p1cctc|c i s1 nc cur1jccsc1 !c cricc nc|cgiuirc. (1 |ccn 1.)
VEk$EJE |NkU0|JE: Mctci 5.2324
|NJkEBAk|: |stc r1u s1 nu n1rturiscsc cctc cc cn grcit? 1rc|uic s1 jcc
cnicr tctu| |inc?
N0JA PENJkU PAk|N]|: n cczu| in ccrc ccpi|u| tinc |c tci cu c n1rturisirc,
jc|csiji cccst ncncnt cc c ccczic prin ccrc putcji s1-| int1jcji cctc. Iiji
||cnzi, iu|itcri i icrt1tcri, c|tjc| ccpi|u| s-cr putcc s1 nu-i nci !crccsc1
c|t1 !ct1 s1 t1 nci !cst1inuic cctc. Unccri ccpiii sunt in|1njuiji !c
tinct1jic. Dcc1 c cc, jcccji-t1 un c|icci !in c-i cjutc s1 sc c|i|crczc !c
cc, cun cr ji scriin! pc c jccic !c ncrtic p1cctc|c |cr, spuncn!u-i |ui
Dunnczcu !csprc c|c, cpci rupcn!-c inprcun1.
23
A $PUNE A0EVAkU|
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
P0]| $A NA| $P0| JE 0 N|N|0NA
0|N N0 |N N0!
5c cou:o ccc,:|c|
cu ccco `c:ccojo cu
cu juo:o:c cc ccco
|ccuc| .ococ:c
k:
A $PUNE A0EVAkU|
Noi lrebuie s spunem adevruI inloldeauna penlru c
Dumnezeu ne spune adevruI inloldeauna. Ar fi in reguI
s alingi, din cand in cand, o sob fierbinle` Dac ai face aa, le-ai
arde de fiecare dal. Nu e bine s min|i, nici mcar din cand in
cand. Dumnezeu ne cere s spunem adevruI penlru c LI esle
adevruI.
De aIlfeI minciuniIe ne creeaz necazuri. De obicei, o minciun
aduce o aIl minciun. L muIl mai simpIu s spunem adevruI
decal s |inem minle minciuniIe pe care Ie-am spus i s nu ne
dm de goI. MinciuniIe noaslre ii vor face pe ceiIaI|i s nu aib
incredere in noi. Dar oamenii care sunl sinceri sunl Iiberi i pIini
de bucurie.
VEk$EJU| NE|E: Dc ccccc, |1scji-t1 !c ninciun1. Iicccrc !intrc tci s1
spun1 cprccpc|ui s1u c!ct1ru|, pcntru c1 suntcn n1!u|crc unii c|tcrc.
(|jcscni 4.25)
VEk$EJE |NkU0|JE: |xc! 20.16, 1 Ccrintcni 13.6, 2 Ccrintcni 4.2, 1it 1.2,
|trci 6.18
|NJkEBAk|: Nu cxist1 trcc ninciun1 curct1? | r1u s1 spui p1rinji|cr c1
jrctc|c t1u c j1cut cctc, ccn! !c jcpt c| nu c j1cut ccc| |ucru? Dc cc c r1u
s1 ninji?
N0JA PENJkU PAk|N]|: |xcnp|u| tcstru ii tc cjutc nu|t. Cun |c prczcntcji
c!ct1ru|? Ic|u| in ccrc |c prczcntcji c!ct1ru| ii tc cjutc nci nu|t !ccct
r1spunsuri|c pc ccrc |c tcji !c !csprc ninciun1. Ccn! ii prin!cji pc ccpii
cu c ninciun1, inccrccji s1 cj|cji !c cc cu ninjit, sccctcji |c itcc|1 nctitu|
pcntru ccrc cu ninjit i cr1tcji-|c !c cc c nci |inc s1 spun1 c!ct1ru|.
24
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
A| V0|E $A N|N]| AJ0N| N0 JE $|N]| 1ENAJ
$A0 JE JEN| $A $P0| A0EVAk0|!
Nu c ccco cc
cccz|... o
jo-|: c ,:o||o
cu |uzc ,|...
k:
A $PUNE A0EVAkU|
Nu. A min|i esle ru penlru c Dumnezeu esle adevr i
penlru c LI ne spune s nu min|im. A spune adevruI poale
fi uneori dificiI, mai aIes cand am pulea s ne sim|im jena|i sau s
fim pedepsi|i penlru ceea ce spunem. Dar lrebuie s spunem
adevruI cliar i alunci cand nu e uor. A face voia Iui Dumnezeu
e pan Ia urm cea mai bun aIegere.
Cu loale aceslea, cliar dac minciuna esle ceva obinuil, oamenii
vor ca ceiIaI|i s fie sinceri cu ei. Dac vei spune adevruI cliar i
cand e greu, oamenii se vor mira. Te vor respecla, vor avea incredere
in line i le vor considera un om de ndejde. S-ar pulea cliar s i|i
cear sfaluri i indrumri. I-|i un obicei din a spune adevruI.
Ioarle pu|ini vor fi cei care nu vor mai vrea s fie prieleni cu line
penlru c obinuieli s spui adevruI. Irielenii, coIegii de cIas,
rudeIe i vecinii ii doresc s poal avea incredere in ceea ce spui.
AdevruI le va ajula, minciuna nu face decal s i|i creeze lol mai
muIle probIeme.
VEk$EJU| NE|E: || n-c j1cut p1cct, i in gurc Iui nu s-c g1sit tic|cug.
Ccn! crc |ctjcccrit, nu r1spun!cc cu |ctjccuri, i ccn! crc cninuit, nu
cncninjc, ci Sc supuncc Drcptu|ui ju!cc1tcr. (1 Pctru 2.2223)
VEk$EJE |NkU0|JE: Gcnczc 20.118, 26.111, |xc! 20.16, Mcrcu 14.53
65, |ccct 5.12, 1 Pctru 2.1
|NJkEBAk|: |stc |inc s1 nu spun c!ct1ru| !cc1 cn spcrt cuitc gccnu| cu
c ningc, in tinp cc n1 juccn cu ccinc|c ncu? Pct s1 nint ccn! nu trccu
s1 intru intr-c incurc1tur1?
N0JA PENJkU PAk|N]|: Ccpiii sc ccnjrunt1 cu nu|tc situcjii ncp|1cutc |c
ccc|1 situcjii ccrc ii tcr jccc s1 nint1 cc s1 nu-i stricc prcpric inc-
ginc scu cnicr s1 i-c in|un1t1jccsc1. n ncncntc cc cccstcc, incurcjcji-
t1 ccpiii s1 sc incrcc!1 in Dunnczcu i in grijc Iui jcj1 !c nci.
25
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E B|NE N0 NANA J| JAJA N0 NE $P0N
A0EVAk0| 0E$PkE A000k||E 0E kA|0N!
5o cc-c||- -czccu|
cc |cc|uc|
|o, |o, |o, |o, |o, |o
|cc-:||| cc||| cu coccuc||c c cocc
|c o-cuccc||
|o, |o, |o, |o, |o, |o
k:
A $PUNE A0EVAkU|
26
Dumnezeu vrea s fim inloldeauna sinceri. Dar asla nu
inseamn c lrebuie s rspundem Ia orice inlrebare pe care
aI|ii ne-o pun, sau s Ie spunem lol ce lim. Dac i|i vei inlreba
prin|ii: Ce-mi cumpra|i de Crciun` sau Imi cumpra|i o
bicicIel de Crciun`, ei ar pulea s v spun: Nu am de gand
s-|i spun penlru c vreau s fie surpriz.
Iii alenl s nu-|i gseli scuze penlru a min|i. S nu min|i, iar
apoi s invenlezi o scuz. Cand vine vremea cadouriIor, po|i s
faci cuiva o surpriz, cliar fr s fii nevoil s min|i.
VEk$EJU| NE|E: Mci prcsus !c tcctc, jrcjii nci, s1 nu t1 jurcji nici pc ccr,
nici pc p1ncnt, nici cu trcun c|tjc| !c jur1ncnt. Ci !c c| tcstru s1 jic
!c, i nu s1 jic nu, cc s1 nu c1!cji su| ju!ccct1. (|ccct 5.12)
VEk$EJE |NkU0|JE: |xc! 20.16, Prctcr|c 22.11, Cc|cscni 4.6
|NJkEBAk|: | |inc s1 ninji ctunci ccn! trci s1 nu supcri pc cinctc?
N0JA PENJkU PAk|N]|: Dcsccri ccpiii nu jin sccnc !c ninciuni|c
ccccptc|i|c sccic| cc cun c jcc c!u|jii. ;i cstc c |inc! Icccji-t1 c rcgu|1
c ccsci !in c spunc intct!ccunc c!ct1ru|. O|inuinjc tccstr1 !c c spunc
c!ct1ru| tc ctcc cc cjcct !crinjc |cr !c c ji cinstiji i ccrccji.
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0AA AN $Jk|AJ 0N |0k0 E APAk]|NE
A|J0|VA, 0Ak || kEPAk,JkEB0|E $A || NA| $P0N!
ozo
o-cuc-o
IMAGINAIA
LUI JASON
k:
A $PUNE A0EVAkU|
Cum le-ai sim|i lu dac un prielen ar slrica ceva ce esle aI
lu i nu |i-ar spune, cliar dac I-ar repara` IrobabiI c nu
|i-ar pIace, mai aIes dac ai afIa mai larziu. ReguIa de Aur spune:
Ce |ie nu-|i pIace, aIluia nu-i face. Isus ne-a spus c aa lrebuie
s ne comporlm inloldeauna.
A spune unei persoane ceea ce ai fcul inseamn in primuI rand
a spune adevruI, iar in aI doiIea, a-i arla c o respec|i. Dac ai
slrical un Iucru ce apar|ine aIlcuiva, esle foarle imporlanl s repari
obiecluI respecliv sau s pIleli penlru repararea Iui. Dar lrebuie
s ii spui ceIui de Ia care ai Iual obiecluI respecliv i s nu incerci s
le ascunzi.
Dac vei face aa, oamenii vor vedea c eli responsabiI i i|i vor
imprumula i aIle Iucruri i vor avea mai muIl incredere in line.
Dar dac vei incerca s ascunzi adevruI, iar ei vor afIa in ceIe din
urm, nu vor mai avea incredere in line.
VEk$EJU| NE|E: 1ct cc tciji s1 t1 jcc1 tcu1 ccncnii, jcccji-|c i tci |c jc|,
c1ci in ccccstc sunt cuprinsc Icgcc i Prccrccii. (Mctci .12)
VEk$EJE |NkU0|JE: |xc! 20.16, 22.14
N0JA PENJkU PAk|N]|: Mu|ji ccpii nint !in nctitc |cgctc !c in!cic|1 i
ncsigurcnj1. |i nint pcntru c jccc pc grczctii scu nint !c jric1 jricc
!c c ji ccnsi!crcji injcricri, !c jricc !c ccc, !c jricc !c c nu ji ccccptcji,
scu !c jricc !c c nu ji pc!cpsiji. Ajutcji| pc ccpi|u| tcstru s1 injc|ccg1 c1
Dunnczcu i| pcctc prctcjc !c cccstc jrici ctunci ccn! ii rcspcct1n pc
cci|c|ji i cccc cc |c cpcrjinc. Ccn! ccpi|u| t1 n1rturisctc !c |un1 tcic c
grccc|1, trctcji-| cu !rcgcstc i ||cn!cjc. Acccstc i| tc incurcjc s1 t1
spun1 c!ct1ru| j1r1 s1-i jic jric1 !c pc!ccps1.
27
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
J0AJA |0NEA
N|NJE!
1L|L|^N|^
5occ c-:c
c|-:occ|c |c| |N
|
L
5
1
|
|

1
||
||
k:
A $PUNE A0EVAkU|
To|i oamenii pcluiesc, iar ceI mai des inlaInil pcal esle
minciuna. De fapl, unii oameni nici nu mai liu diferen|a
dinlre adevr i minciun alal de muIl minl. Inii sunl alal de
derula|i incal cred c o minciun esle de fapl adevruI. Dar nu lo|i
oamenii minl. A min|i esle o decizie pe care o Ium noi inine.
Ineori oamenii spun ceva ce nu e adevral penlru c nu cunosc
loale fapleIe, acesl Iucru nu e o minciun. De exempIu, ei pol zice
}immy esle in curle, cand de fapl eI a inlral in cas acum caleva
minule. Lsle bine s verifici fapleIe ca s fii sigur c ceea ce spui e
corecl. Iii alenl cand spui ceva i asigur-le inainle c ceea ce spui
e adevral.
Oamenii care vor s fac voia Iui Dumnezeu, iau decizia de a nu
min|i, penlru c vor s ascuIle de LI. Isus nu a min|il niciodal.
Dac noi min|im, lrebuie s ne cerem ierlare de Ia Dumnezeu,
recunoscand minciuna in fa|a ceIor impIica|i i incercand s nu
mai facem acesl Iucru.
VEk$EJU| NE|E: C1ci tcji cu p1c1tuit, i sunt |ipsiji !c s|ctc |ui Dunnczcu.
(Rcncni 3.23)
VEk$EJE |NkU0|JE: Psc|n 14.23, Prctcr|c 18.1, 1.5, , Rcncni 3.10
18, |jcscni 4.125
|NJkEBAk|: Dc cc nint ccncnii?
N0JA PENJkU PAk|N]|: |stc jccrtc !crutcnt pcntru ccpii ccn! cu! cctc
ccrc u|tcricr sc !ctc!ctc c ji c injcrncjic jc|s1, pcntru c1 ci crc! c1 cu
jcst ninjiji. n |cc s1 spun1 c ninciun1 cu |un1 tiinj1, c pcrsccn1 pcctc
pur i sinp|u s1 trcnsnit1 c injcrncjic grcit1. Ic|csiji cccst cxcnp|u !c
ticj1 s1-i ctcrtizcji pc ccpii s1 nu ccuzc pc nc!rcpt pc cinctc !c nincinun1,
i incurcjcji-i s1 jic ctcnji cu cccc cc spun ci inii. Dc cxcnp|u, pcntru c
nu grci, ci cr putcc spunc, Nu sunt sigur, !cr crc!...
28
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E$JE kA0 $A $P0| A PAk|N]|| $0NJ AA$A
N0 0E |APJ E| $0NJ P|EA]|!
||oc ocu oc|c||| c|
-uc: |cjo|| ucu| cc o|:u|.
5o |c -uc -o .o
-ucc o| :cz|u
k:
A $PUNE A0EVAkU|
A spune cuiva c prin|ii li sunl acas cand ei sunl pIeca|i
esle o minciun i Dumnezeu ne spune s nu min|im. Dac
vom spune minciuni de feIuI acesla, ne va fi lol mai uor s min|im
i cu aIle ocazii.
Dar asla nu inseamn c lrebuie s rspunzi Ia orice inlrebare
pe care |i-o pune un slrin Ia leIefon. Dac eli singur acas, probabiI
c nu lrebuie s spui c prin|ii li sunl pIeca|i i alunci po|i spune
ceva de genuI: Li nu pol veni Ia leIefon cliar acum, sau Acum
nu sunl disponibiIi, sau V rog Isa|i un mesaj, iar ei v vor suna.
Vorbele cu mama i lalI lu despre ceea ce lrebuie s spui in aa
feI incal s nu min|i.
VEk$EJU| NE|E: Cinc spunc c!ct1ru| jccc c n1rturisirc !rccpt1, !cr
ncrtcru| nincincs tcr|ctc inc|1ciunc. (Prctcr|c 12.1)
VEk$EJE |NkU0|JE: Prctcr|c 14.15, |jcscni 5.610
|NJkEBAk|: |stc r1u s1 ninji pc cinctc pcntru c prctcjc cccc cc cpcrjinc
p1rinji|cr t1i?
N0JA PENJkU PAk|N]|: A spunc c!ct1ru| nu insccnn1 c spunc tct cc tii
!csprc cnunitc |ucruri. A spunc tct cc tii pcctc ji prcc nu|t scu pur i
sinp|u nu cstc pctritit. nt1jcji-t1 ccpiii s1 tic s1 p1strczc c injcrncjic
j1r1 s1 nint1. Pcji zicc, Nu pct s1-ji spun scu Nu cn !c gcn! s1-ji
spun scu Acun nu pct s1-ji cxp|ic. Ccpiii nu trc|uic s1 spun1 cctc
jc|s !ccr pcntru c1 tu trci s1 p1strczi sccrctc cnunitc |ucruri. Ajutcji-i
pc ccpii s1 tc!1 !ijcrcnjc !intrc c p1strc c injcrncjic i c ninji.
29
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E$JE B|NE $A $P0| 0 N|N|0NA JJ||N0 A NA|
JkI|0 VE| $P0NE A0EVAk0|!
k:
A $PUNE A0EVAkU|
Cea mai des inlaInil scuz penlru o minciun esle Aveam
de gand s spun adevruI mai larziu. Asla ar pulea suna
bine, dar de obicei, esle doar o aIl minciun.
Acesl Iucru se inlampI des cand oamenii gIumesc. Li pol invenla
o povesle doar penlru a-i amuza pe ceiIaI|i. Nu e nimic ru in a
face gIume sau a-i pcIi pe aI|ii, dar e greil s spui minciuni. Iii
alenl s nu-|i gseli o scuz penlru a min|i spunand A fosl doar
o gIum, sau Vroiam s spun adevruI mai larziu. Dac vei
face aa, dup o vreme oamenii nu vor mai li cand spui adevruI
i cand nu, i nu vor mai avea incredere in line.
In Iucru imporlanl in via| esle reIa|ia noaslr cu aI|ii, iar
adevruI esle ceI mai imporlanl penlru o bun reIa|ie. Nici o gIum
nu esle mai imporlanl decal adevruI.
VEk$EJU| NE|E: Cc nc|unu| ccrc crunc1 s1gcji cprinsc i ucig1tccrc, cc
cstc cnu| ccrc inc|1 pc cprccpc|c s1u, i cpci zicc. An trut !ccr s1
g|uncsc! (Prctcr|c 26.181)
VEk$EJE |NkU0|JE: |jcscni 4.25
|NJkEBAk|: |stc r1u s1 p1c1|cti pc cinctc?
N0JA PENJkU PAk|N]|: P1rinjii tin! s1-i justijicc ninciuni|c spuncn!,
Acccst1 pcrsccn1 nu pcctc supcrtc c!ct1ru|. Dcc1 trcji s1 jincji sc-
crct jcj1 !c ccpii cnunitc |ucruri scu jrcgncntc !c c!ct1r, ctunci spuncji-
|c pcrtcc ccrc putcji s1 |c-c spuncji scu nu |c spuncji ninic. Unccri p1rinjii
intcntccz1 cctc c ninciun1 pcntru c-i nctitc pc ccpii s1 jcc1 cccc cc nu |c
p|ccc (M1ncnc1 i cccjc !c pcinc !cc1 trci s1 ci p1ru| crcj). C1utcji
nctc!c |unc pcntru c-i nctitc, j1r1 s1 rccurgcji |c ninciuni.
30
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E B|NE $A N|N]| N0 VkE| $A
N0]| $0PEk| 0N Pk|EJEN!
|
^
N
^
N
^
U ||^1^
k:
A $PUNE A0EVAkU|
Nu lrebuie s min|im cand vrem s nu suprm vreun
prielen. Iulem gsi soIu|ii mai bune. De exempIu, in func|ie
de silua|ie, pulem cere ajuloruI unui aduIl care ne cunoale
prielenuI(a) i ii pas de eI sau de ea, sau pulem s Ie spunem Nu
am de gand s-|i spun penlru c nu vreau s le superi. Sunl muIle
moduri de a ne ajula un prielen, fr s foIosim minciuna.
Dumnezeu le iubele i vrea ca lu s fii cinslil. De aceea, LI nu le
va for|a s min|i, nici nu le va pune inlr-o silua|ie in care s fii
nevoil s min|i. Caul aIle moduri de a rezoIva probIemeIe.
Nu uila c inloldeauna caIea Iui Dumnezeu esle cea mai bun.
Ai pulea crede c fereli pe cineva de suprare spunind minciuni,
cand de fapl nu faci decal s inrul|eli silua|ia.
VEk$EJU| NE|E: Nu t-c cjuns nici c ispit1, ccrc s1 nu ji jcst pctritit1 cu
putcrcc cncnccsc1. ;i Dunnczcu, ccrc cstc crc!incics, nu tc ing1!ui s1
jiji ispitiji pcstc putcri|c tccstrc, ci, inprcun1 cu ispitc c prcg1tit i
nij|ccu| s1 iciji !in cc, cc s-c putcji r1|!c. (1 Ccrintcni 10.13)
VEk$EJE |NkU0|JE: |jcscni 4.25
|NJkEBAk|: | |inc s1 ninji cnicr !cc1 tci sujcri? Dcr !cc1 un prictcn n1
cncninj1 cu |1tcic !cc1 i| pcr1sc, ccn! tiu c1 c| c j1cut un |ucru r1u? |
r1u s1 nu icu cp1rcrcc cuitc ccn! cccstc cstc intinuit pc nc!rcpt?
N0JA PENJkU PAk|N]|: Icriji-t1 s1 tcr|iji !csprc situcjii ipctcticc. Dcc1
ccpi|u| tcstru t1 intrcc|1 intrc|1ri cc cc|c !c nci sus, inccrccji s1
!csccpcriji ccrc cstc situcjic rcc|1 !in spctc|c intrc|1rii. Apci, inprcun1
putcji s1 g1siji un nc! !c c t1 jcri ccpi|u| i prictcnu| |ui !c nccczuri.
31
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E JkEB0|E $A |A| N0
|NEVA JE N|NJE!
k:
A $PUNE A0EVAkU|
IeIuI in care reac|ionezi Ia o minciun depinde de cine esle
afeclal de ea. In prielen poale s-|i spun o minciun de
genuI Am lras cu puca Ia rand douzeci de Ioviluri una dup
aIla fr s ralez vreuna. Acesl lip de minciun nu are nevoie de
vreun rspuns (de fapl, dac nu zici nimic e mai bine). Dar dac
un coIeg de cIas apare i le parle c ai copial i despre eI zice
Lu sunl in reguI i nu esle, acesl Iucru v va afecla pe amandoi
i inlreaga cIas. Sau dac cineva minle un aduIl despre o silua|ie
in care ai inlral, acesl Iucru v va afecla pe amandoi i probabiI i
pe aI|ii. In asemenea cazuri lrebuie s reac|ionm in vreun feI.
Cu aIle cuvinle, po|i s ignori uneIe povesliri invenlale i
exagerale. AIleori, lolui lrebuie s-i spunem persoanei care ne
loarn minciuni c nu acesla esle adevruI. Lsle foarle imporlanl
dac acea minciun ii va face pe aI|ii s sufere, cum ar fi invenlarea
unor poveli rulcioase despre cineva de Ia coaI, copialuI in
cIas, sau afirmarea unor Iucruri care nu sunl adevrale doar ca s
ob|ii bani de Ia cineva, sau s delermini o persoan s fac ceva
ru.
Cand i|i spune cineva o minciun foarle serioas lrebuie neapral
s o spui unui aduIl. In asemenea silua|ii cineva ar pulea avea
mari nepIceri sau ar pulea s sufere.
VEk$EJU| NE|E: Ircji|cr, cnicr !cc1 un cn cr cc!c !cc!ct1 in trcc grccc|1,
tci, ccrc suntcji !unctniccti, s1-| ri!iccji cu !unu| ||cn!cjii. ;i ic sccnc
|c tinc insuji, cc s1 nu jii ispitit i tu. (Gc|ctcni 6.1)
VEk$EJE |NkU0|JE: Rcncni 14.16, |jcscni 5.11, Cc|cscni 3., 1 1csc|cniccni 5.11,
|trci 3.13, 10.24
32
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E B|NE $A A| $EkEJE |A]A
0E Pk|EJEN|| JA|!
|
U
|
|
|
^
N
|
|
|^
k:
A $PUNE A0EVAkU|
In ceIe mai muIle cazuri esle bine s ai secrele. A spune
adevruI nu inseamn a spune absoIul lol ce lim Ia oricine
ne inlreab. Ineori secreleIe pol fi dislraclive, cum ar fi cadouriIe
penlru aniversri sau aIle surprize pIcule. AIleori, secreleIe sunl
imporlanle penlru c e mai bine penlru line s nu dai orice
informa|ie oricui.
Noi nu lrebuie s |inem un secrel dac acesla se refer Ia ceva de
pe urma cruia aIlcineva ar pulea suferi sau ar avea nepIceri grave.
De exempIu, un bial ar pulea spune c are de gand s iI bal pe
un aIl bial, sau o fal ar pulea spune c are de gand s fure ceva
de Ia magazin. In acesle cazuri, lrebuie s spunem cuiva care ne
poale ajula unui prinle, unui profesor, unui anlrenor, unui Iider
de linerel, sau unui consiIier coIar.
Iii alenl s nu promi|i c |ii un secrel inainle de a auzi despre ce
esle vorba. IapluI de a spune sau nu aceI secrel depinde de ce
con|ine eI.
VEk$EJU| NE|E: Cinc un||1 cu |crjc|i, !1 pc jcj1 |ucruri|c cscunsc, i cu
cc| cc nu-i pcctc jinc gurc s1 nu tc cncstcci. (Prctcr|c 20.1)
VEk$EJE |NkU0|JE: Prctcr|c 11.13, 2.6, Mctci 6.36
|NJkEBAk|: Cc tc jcci ccn! prictcnii t1i jcc cctc !c ccrc cti ccntins c1 ii tc
jccc s1 sujcrc, !cr ci tctui insist1 s1 nu spui nin1nui?
N0JA PENJkU PAk|N]|: ncurcjcji-t1 ccpiii s1 t1 spun1 !cc1 cj|1 !c |c
prictcni |ucruri ccrc ii jcc pc c|jii s1 sujcrc scu ii |cg1 in trcun ncccz.
nt1jcji-i c1 c spunc sccrctc uncr ccncni ccrc cr putcc cjutc in cnunitc
situcjii !ctc!ctc c1 cti un |un prictcn. Pc !c c|t1 pcrtc, nu incurcjcji
pcrctu|. Un pcrccics c|ccrg1 i spunc c!u|ji|cr |ucruri ncscnnijicctitc
cc s1 sccpc !c prc||cnc pc ccrc, !c c|tjc|, |c-cr ji putut rczc|tc c| insui.
33
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
JkEB0|E $A $P0N 0|VA A0EVAk0|, H|Ak J|
AJ0N| N0 JJ|0 A |AJ $0PAkA!
k:
A $PUNE A0EVAkU|
Trebuie s incercm s spunem adevruI cliar i alunci cand
acesla doare, dar s nu o facem niciodal cu rulale. In
conlinuare sunl caleva exempIe care le pol ajula s procedezi corecl.
Ineori adevruI doare, dar noi lol lrebuie s-I spunem.
Imagineaz-|i c o prielen le invil Ia o pelrecere. Nu po|i s mergi,
dar nu vrei s ii rneli senlimenleIe. Aa c spui da, sau nu ii spui
nimic i o Iai s cread c vei rspunde invila|iei. Oricum prielena
la va suferi c nu po|i s vii Ia pelrecere, dar e muIl mai bine s-i
spui adevruI de Ia incepul.
AIleori, cand un prielen de-aI noslru d de necaz, lrebuie s iI
facem conlienl de silua|ia in care se afI. Ioale c aceI prielen s-a
imprielenil cu nile copiii ri. A fi un bun prielen inseamn a-i
spune prielenuIui lu adevruI. S-ar pulea s nu-i pIac ceea ce ii
vei spune, dar esle adevruI i eI lrebuie s iI aud de Ia line.
Cu loale aceslea, fiind cinsli|i i de incredere, nu ne esle ingduil
s fim rulcioi. Nu uila c Dumnezeu esle dragosle i bunlale.
De aceea, nu lrebuie s spunem oameniIor Iucruri care Ie-ar rni
senlimenleIe, cliar dac acesle Iucruri ar fi adevrale. Ar fi
rulcios, de exempIu, s spui cuiva, Ai un nas cam mare, sau
Nu prea lii s joci basclel, sau Casa la lrebuie zugrvil, sau
HaineIe laIe sunl cam vecli i ponosile.
VEk$EJU| NE|E: Crc!incici c!ct1ru|ui, in !rcgcstc, s1 crctcn in tcctc
pritinjc|c, cc s1 cjungcn |c Cc| cc cstc Ccpu|, Hristcs. (|jcscni 4.15)
VEk$EJE |NkU0|JE: 2 Scnuc| 12.112, 2 np1rcji 5.114, Prctcr|c 2.6
34
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0AA N0]| P|AE 0N $A |NBkAAJ 0 PEk$0ANA, |Ak
EA |]| EkE PAkEkEA, JkEB0|E $A| $P0| A0EVAk0|!
k:
A $PUNE A0EVAkU|
Nu lrebuie s min|im, dar asla nu inseamn c lrebuie s
rnim senlimenleIe cuiva prin ceea ce spunem. Cu aIle
cuvinle, avem nevoie de lacl. Adic lrebuie s ii spunem adevruI
mai subliI, cliar dac ceIuiIaIl ii va fi greu s-I acceple. De exempIu,
s presupunem c laina unei persoane |i se pare ural. Nu-i spui,
Haina la e groaznic! Caul s-i spui ceva bun despre ea, cum ar
fi, Iare cIduroas. Inva| s spui ceea ce gandeli aslfeI incal s
respec|i gusluriIe fiecruia.
VEk$EJU| NE|E: Crc!incici c!ct1ru|ui, in !rcgcstc, s1 crctcn in tcctc
pritinjc|c, cc s1 cjungcn |c Cc| cc cstc Ccpu|, Hristcs. (|jcscni 4.15)
VEk$EJE |NkU0|JE: Iucc 6.31
|NJkEBAk|: | |inc s1 ii ninji pc ccncni !csprc jc|u| cun crct1 !ccr cc s1
jii cnc|i|?
N0JA PENJkU PAk|N]|: Accstc c un ncncnt pctritit s1 |c cxp|iccji ccpii|cr
!ijcrcnjc !intrc c ninji i c ji p|in !c tcct. A ninji cstc c inccrccrc !c c
cn1gi i c inc|c pc cinctc. A ji p|in !c tcct c c inccrccrc !c c ji |inctcitcr
ccn! spui c!ct1ru|, j1r1 s1 jigncti pc cinctc. Dc cscncncc, int1jcji-i pc
ccpii s1 nu cjung1 in ccc|c|t1 cxtrcn1. Iingucc|c cstc |c jc| !c !1un1tccrc
i pcctc ji c jcrn1 c ninciunii. Nu trc|uic s1 ninjin nicic!ct1 !ccr cc
s1 jcccn c pcrsccn1 s1 sc sint1 |inc. Mci !cgrc|1 s1 spuncn c!ct1ru|
intr-un nc! p|in !c !rcgcstc.
35
I||E|E 0E J0A|A J| ANE]|J0kU| JV
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E$JE kA0 $A JE 0|]|
|A V|0E0||P0k|!

|
L
|
^
|
| |
L
|
|

1
L

|
|L
U||L^?^
/||L|||U||
k:
I||E|E 0E J0A|A J| ANE]|J0kU| JV
Nu esle ru s le ui|i Ia leIevizor, Ia video, s ascuI|i radiouI
sau s ascuI|i muzic. Dar Dumnezeu vrea s fim pruden|i
cu ceea ce ne umpIem minlea. O grmad de Iucruri de Ia TV, din
fiIme, din casele video sau de Ia radio nu sunl bune. De fapl, deseori,
oamenii de acoIo foIosesc un Iimbaj murdar, fac Iucruri urale, i fac
din eIe ceva obinuil care, cu limpuI pare normaI. Aceasla esle o
minciun. plim c Dumnezeu vrea s facem bineIe, nu ruI. LI nu
vrea ca noi s fim neascuIllori. De aceea, lrebuie s fim foarle
alen|i Ia ce ne uilm i ce ascuIlm. MuIle videocIipuri nu sunl
bune. A privi i a ascuIla videocIipuri reIe e ca i cum ai manca
gunoaie. Nu ne fac bine i nu ne ajul s crelem. In sclimb, pulem
s ne umpIem minlea cu imagini, cuvinle i ganduri care iI sIvesc
pe Dumnezeu.
VEk$EJU| NE|E: ncc|c, jrcjii nci, tct cc cstc c!ct1rct, tct cc cstc trc!nic
!c cinstc, tct cc cstc !rcpt, tct cc cstc curct, tct cc cstc trc!nic !c iu|it, tct
cc cstc trc!nic !c prinit, cricc jcpt1 |un1, i cricc |cu!1, ccccc s1 t1
insuj|cjccsc1. (Ii|ipcni 4.8)
VEk$EJE |NkU0|JE: |jcscni 5.11
|NJkEBAk|: Dc cc unc|c ti!ccc|ipuri sunt stupi!c? Dc cc c r1u s1 nc uit1n
|c ti!ccc|ipuri?
N0JA PENJkU PAk|N]|: Atcji grij1 s1 nu jiji cctcgcric inpctritc
ti!ccc|ipuri|cr. Unii nuzicicni crctini prc!uc ti!ccc|ipuri. Atcji grij1
s1 nu jcccji cjirncjii cctcgcricc inpctritc prcprici tccstrc cu|turi. Pc
n1sur1 cc t1 ccnjruntcji cu nci ispitc, int1jcji s1 |c ccnpcrcji cu ccrinjc|c
|ui Dunnczcu.
36
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0E E 0N|| 0NP0N N0I|A
|0|0$|N0 0V|NJE 0kJE!
o-c:c ouc|c
,| .|ccc
||c,c cc `cccj|-:coc|
o-c:c|c cco-:cc c: |
co| -cuc:c, coc ccccc:c.
|
|
L
|
U

|
^
1
L

^
5
L
1
L
k:
I||E|E 0E J0A|A J| ANE]|J0kU| JV
Inii compozilori i canlre|i nu au nici o speran| i nu-I
iubesc pe Dumnezeu, de aceea compun i canl canlece
pIine de manie i ur. AIle canlece au un Iimbaj murdar, penlru c
muzicienii vor s ocleze i s alrag alen|ia. Ienlru c aceli
muzicieni nu-I iubesc pe Dumnezeu, Ii se pare normaI s foIoseasc
un Iimbaj ocanl. De ceIe mai muIle ori muzica are cuvinle urale
penlru c aceli compozilori, canlre|i, produclori i proprielari
de magazine vor s fac cal mai muI|i bani. Din pcale, acesl feI de
muzic se vinde ceI mai bine, aa c ei conlinu s produc aceasl
muzic.
Nu cumpra muzic ce con|ine injurluri sau mesaje faIse despre
via|. Dac Ia radio urmeaz un canlec cu versuri urale, sclimb
posluI. Nu-|i umpIe minlea cu gunoaie.
VEk$EJU| NE|E: Cci cc tcr s1 sc in|cg1jccsc1, !inpctrit1, cc! in ispit1,
in |cj i in nu|tc pcjtc ncs1|uitc i t1t1n1tccrc, ccrc cujun!1 pc ccncni
in pr1p1! i picrzcrc. C1ci iu|ircc !c |cni cstc r1!1cinc tuturcr rc|c|cr, i
unii, ccrc cu un||ct !up1 cc, cu r1t1cit !c |c crc!inj1, i s-cu strcpuns
singuri cu c nu|jinc !c cninuri. (1 1inctci 6.10)
VEk$EJE |NkU0|JE: Prctcr|c 4.24, |jcscni 4.2, Ii|ipcni 4.8
|NJkEBAk|: Dc cc ccncnii jcc nuzic1 !csprc !runu| ccrc !ucc in ic!? Dc
cc injur1 ccncnii?
N0JA PENJkU PAk|N]|: Muzicc in cscnjc ci nu c rcc, !cr unii ccncni c
!cncturccz1. Ajutcji-ji ccpiii s1 g1sccsc1 nuzic1 pc ccrc s1 c cscu|tc cu
p|1ccrc i ccrc s1 nu incc|cc ccrinjc|c |ui Dunnczcu.
37
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
P0]| $A A$0|]| N0I|A 0 VEk$0k| 0kJE
0AA N0 EJJ| AJENJ |A 0V|NJE!
'


|
U
|
5^|UN
5
^
|
U
N
'


|
U
|
k:
I||E|E 0E J0A|A J| ANE]|J0kU| JV
A incerca s ascuI|i muzic cu versuri urale dac nu eli
alenl Ia cuvinle esle ca i cum ai incerca s le ui|i Ia un
video cu oclii inclii. Nu po|i aa ceva. Cliar dac nu le concenlrezi
Ia cuvinle, lol Ie auzi, iar eIe i|i vor afecla ganduriIe. De aIlfeI,
gandele-le ce vor zice ceiIaI|i cand le vor vedea ascuIland o muzic
de care liu c e murdar. IrobabiI se vor inlreba ce feI de crelin
eli. De asemenea, cumprand i ascuIland muzic ii sprijini pe
muzicienii care o produc, cand de fapl nu vrei s sprijini grupuri
de muzicieni care produc muzic cu lexle porcoase.
Dar nu loal muzica esle murdar! MuIle canlece sunl bune de
ascuIlal i au cuvinle frumoase. ImpIe-|i minlea cu ce esle bun
f loluI spre gIoria Iui Dumnezeu. Ai incredere c IucruriIe pe care
Dumnezeu Ie aprob sunl ceIe mai bune penlru line, penlru c LI
le iubele.
VEk$EJU| NE|E: Dcci, jic c1 ncnccji, jic c1 |cji, jic c1 jcccji c|tcctc. s1
jcccji tctu| pcntru s|ctc |ui Dunnczcu. (1 Ccrintcni 10.31)
VEk$EJE |NkU0|JE: Rcncni 12.2, Ii|ipcni 4.8
|NJkEBAk|: |stc r1u s1 cscu|ji nuzic1 |cic1? |stc r1u s1 cscu|ji nuzic1
|cic1, cnicr !cc1 ci citit tcrsuri|c i cccstcc sunt in rcgu|1?
N0JA PENJkU PAk|N]|: Muzicc crc ncrc inpcrtcnj1 nci c|cs pcntru ccpiii
nci ncri i pcntru prictcnii |cr. |stc |inc s1 puncji cnunitc |initc |c
cccc cc cscu|t1 ccpiii, !cr tc ji nu|t nci |inc s1 ii in!runcji sprc cctc
!ccct s1 |c intcrziccji. Cu c|tc cutintc, ccn! |c ccrcji s1 nu cscu|tc un
cnunit grup, sugcrcji-|c c c|tcrnctit1. Nu-i jcccji s1 crcc!1 c1 nunci
nuzicc pc ccrc c cscu|tcji tci (scu pc ccrc cji cscu|tct-c |c tcrstc |cr) cstc
ccc |un1.
38
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0E E N0 NA |AJ| $A NA 0|J |A AN0N|JE
EN|$|0N| JV!
.+1
k:
I||E|E 0E J0A|A J| ANE]|J0kU| JV
MuIle emisiuni TV ne prezinl oameni spunand sau fcand
anumile Iucruri care sunl impolriva voii Iui Dumnezeu.
MuI|i din cei care fac emisiuni TV nu sunl crelini. Li nu-I cunosc
pe Dumnezeu i deseori fac emisiuni Ia care nu e bine s ne uilm.
IneIe emisiuni cliar ne incurajeaz s facem Iucruri reIe. Noi ar
lrebui inloldeauna s facem ce esle bine. Aa c ar fi mai bine s
sclimbm canaIuI cand urmeaz o emisiune de genuI acesla. Ar
lrebui s ne pzim inimiIe, penlru c ceea ce punem in eIe se va
arla mai larziu in vie|iIe noaslre (Iroverbe 4:23).
VEk$EJU| NE|E: ncc|c, jrcjii nci, tct cc cstc c!ct1rct, tct cc cstc trc!nic
!c cinstc, tct cc cstc !rcpt, tct cc cstc curct, tct cc cstc trc!nic !c iu|it, tct
cc cstc trc!nic !c prinit, cricc jcpt1 |un1, i cricc |cu!1, ccccc s1 t1
insuj|cjccsc1. (Ii|ipcni 4.8)
VEk$EJE |NkU0|JE: Prctcr|c 4.23, 23., |jcscni 5.11, Ii|ipcni 2.1416,
|ccct 4.4
|NJkEBAk|: Dcc1 cti crctin, crc inpcrtcnj1 |c cc cnisiuni tc uiji |c 1V?
Dc cc trc|uic s1 jin ctcnji |c cc cnisiuni nc uit1n? | r1u s1 n1 uit |c
cricc sc !1 |c 1V?
N0JA PENJkU PAk|N]|: Accst jc| !c intrc|crc ctingc sccpu| jun!cncntc|
pcntru ccrc suntcn nci cici. Suntcn cici cc s1 int1j1n s1 iu|in, s1 ctcn
incrc!crc, s1 tr1in |cng1 Dunnczcu i s1 cr1t1n cc|cr|c|ji !rcgcstcc |ui
Dunnczcu i nu pcntru c c1utc p|1ccri pcrscnc|c inc!ictc. Ajutcji-t1
ccpiii s1 ii jcrnczc c incginc gcncrc|1 ccrc s1-i cjutc s1 ic singuri nct1rcri
|unc in jicccrc !cncniu c| ticjii |cr.
39
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E |A N0 0N0| 0|N PAk|N]| |N| $P0NE A P0J $A
VA0 0N AN0N|J |||N, |Ak E|A|A|J N0 |N| 0A V0|E!
5

IMAGINAIA
LUI JASON
||
N
k:
I||E|E 0E J0A|A J| ANE]|J0kU| JV
Dac unuI din prin|i i|i spune nu, ascuIl-I i nu le du Ia
ceIIaIl s-I convingi s i|i spun eI da. Inii copii merg de
Ia un prinle Ia aIluI pan cand unuI din ei cedeaz i Ie d voie s
fac ce vor. Nu e bine penlru c aslfeI iI dezonorezi pe unuI din
prin|i. Dac mama sau lala i|i spune c nu ai voie s faci un Iucru
(cum ar fi s le ui|i Ia un anumil fiIm), ar fi bine s-I inlrebi poIili-
cos de ce. Asla le va ajula s in|eIegi molivuI unui refuz. Nu le
cerla, pIange sau vicri. In sclimb, po|i s Ie muI|umi i s-i ascuI|i.
Dumnezeu vrea ca noi s ii respeclm i s-i ascuIlm pe prin|ii
nolri. LI ne a spus asla in CuvanluIui Iui.
De ce vrea Dumnezeu ca lo|i copii s ascuIle de prin|ii Ior`
Ienlru c aslfeI Dumnezeu ii pzele pe copii i are grij s nu Ie
Iipseasc nimic penlru a crele. AscuIlandu-|i i respeclandu-|i
prin|ii vei pulea in|eIege ce ai nevoie penlru a avea o via| fericil
i impIinil.
VEk$EJU| NE|E: Iiu|c, p1zctc sjcturi|c tct1|ui t1u i nu |cp1!c int1j1turc
ncnci tc|c. |ccg1-|c nccurnct |c inin1, ctcrn1-|c !c gct. (Prctcr|c 6.2021)
VEk$EJE |NkU0|JE: |xc! 20.12, |jcscni 6.13
N0JA PENJkU PAk|N]|: |stc jccrtc inpcrtcnt cc p1rinjii s1 sc susjin1 intrc
ci ctunci ccn! ccpiii ncrg !c |c unu| |c c|tu| pcn1 rcucsc s1 c|jin1 cccc
cc tcr. O||igcji-| pc ccpi|, cc c rcgu|1 gcncrc|1, s1 cscu|tc !c cccc cc zicc
p1rintc|c ccrc cstc intrc|ct prinu| in |cg1tur1 cu cctc, in cjcrc cczuri|cr
ccn! suntcji !c cccr! cncn!ci s1 t1 r1zgcn!iji.
40
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E$JE B|NE $A k0EN 0E 0|0NE|E
|AkA PEk0EA!
|^|L^
C|^|^ U
N||
k:
I||E|E 0E J0A|A J| ANE]|J0kU| JV
IneIe gIume sunl dislraclive, dar nu loale sunl bune. Ar
lrebui s ne ferim s radem Ia gIumeIe fr perdea sau Ia
ceIe murdare. O gIum fr perdea foIosele cuvinle
dezguslloare sau vorbele despre sex inlr-un mod greil, doar ca
s amuze. Sunl numile gIume murdare cliar i de oamenii care
nu-I cunosc pe Dumnezeu, penlru c eIe sunl reIe. CIumeIe care ii
bal joc de aI|i oameni, de rasa Ior, de cuIoarea pieIii, de reIigie i de
aIleIe, nu sunl bune. De ce` Ienlru c Dumnezeu esle sfanl i
neprilnil i ne vrea i pe noi Ia feI. LI vrea ca noi s ne lrim
vie|iIe incercand s fim ca LI. Spunand sau ascuIland gIume
murdare ne vom ocupa minlea cu ganduri urale i, poale, ii vom
jigni pe aI|ii.
Dac cineva de Iang line spune gIume care nu sunl bune, pIeac
de Iang eI, arlandu-i c nu vrei s ascuI|i aslfeI de gIume i nu
vrei s incurajezi pe nimeni s Ie spun. Sunl o muI|ime de gIume
bune i curale. AscuIl-Ie doar pe aceIea, spune-Ie Ia aI|ii i
dislreaz-le!
VEk$EJU| NE|E: S1 nu sc cu!1 nici cutintc pcrcccsc, nici tcr|c nccni|zuitc,
nici g|unc prccstc, ccrc nu sunt cutiinciccsc, ci nci !cgrc|1 cutintc !c
nu|junirc. (|jcscni 5.4)
VEk$EJE |NkU0|JE: |xc! 23.2, Psc|n 1.12, Prctcr|c 3.32, 4.1415
|NJkEBAk|: |stc |inc s1 rczi |c g|unc|c cnuzcntc !csprc |ucruri urctc?
|stc r1u s1 spui g|unc nur!crc?
N0JA PENJkU PAk|N]|: | !c nccrczut cun nc putcn !c !c gc| !cc1 cctc nc
jccc s1 rc!cn. Iiji jccrtc ctcnji s1 nu rcpctcji scu s1 rc!cji |c g|unc|c
nur!crc. Uncru| nu cstc tritic|. |cr pcntru un ccpi|, rcsu| rcprczint1 c
cprc|crc.
41
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E kA0 $A]| |AJ| JENE|E PENJk0 NA| JkI|0
A $A JE P0]| 0|JA |A JV!
1
L
|
^
|
L

^
5
^
|
L
N
1
|
U
|
^
|N
L |
L
5

|
|L
|
|
|
|
U

1
U
|
/

5
1
|
U
|
|
L
|
L
|
^
1
k:
I||E|E 0E J0A|A J| ANE]|J0kU| JV
pcoaIa esle foarle imporlanl penlru c ne inva| Iucruri
care ne vor foIosi uIlerior in via|. TemeIe sunl o parle
imporlanl a coIii. Irofesorii dau leme penlru acas ca s-i ajule
pe eIevi s inve|e ceea ce s-a predal Ia coaI. Aminli|i-v c
Dumnezeu vrea s facem cal mai bine lol ce avem de fcul i
asla incIude i coaIa. TeIevizoruI esle in reguI (dac le ui|i Ia
programe bune), dar coaIa esle muIl mai imporlanl.
A inv|a cal mai bine, a-|i face lemeIe sunl Iucruri pe care lrebuie
s le ambi|ionezi s Ie faci. TemeIe i lreburiIe de acas lrebuie
fcule inainlea dislrac|iiIor i jocuriIor. Apoi, dac ai limp, po|i s
le joci, s le ui|i Ia TV sau s ai aIle aclivil|i. Te vei sim|i mai bine
Ia joac dac lii c |i-ai lerminal indaloririIe.
VEk$EJU| NE|E: Du-tc |c jurnic1, |cncu|c, uit1-tc cu |1gcrc !c sccn1 |c
c1i|c ci i injc|cpjctc-tc! |c n-crc nici c1pctcnic, nici pritcgnctcr, nici
st1pcn, tctui, ii prcg1tctc nrcnc tcrc, i strcngc !c c|c ncnc1rii in
tinpu| scccriu|ui. (Prctcr|c 6.6 8)
VEk$EJE |NkU0|JE: Cc|cscni 3.2324, 1 1inctci 4.12, 2 1inctci 2.15, 22
N0JA PENJkU PAk|N]|: Pcji s1 jc|cscti cccst tip !c intrc|crc cc c ccczic !c
c !iscutc !csprc in!ctcriri|c i !csprc sctisjccjic unci nunci |inc j1cutc.
Iicccrc !in nci crc trc|uri !c j1cut, icr unc|c !in c|c nu sunt !istrcctitc!
Dcr putcn s1 nc c|cgcn c nctitcjic pcntru jicccrc situcjic, i putcn
c|cgc s1 jcccn cu p|1ccrc in!ctcriri|c pc ccrc ni |c !1 Dunnczcu. ncurcjcji-
t1 ccpiii s1 nu crcc!1 c1 nuncc c c pctcr1, ci nci cu sccn1, un scrticiu
pc ccrc i| jcccn cu p|1ccrc pcntru Dunnczcu.
42
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0AA $P0| |$0$E N0 EJJ| NEkV0$, E 0N
|E| 0E k00A|0NE!
k:
I||E|E 0E J0A|A J| ANE]|J0kU| JV
Nu. Ina esle s slai de vorb cu Dumnezeu i aIla e s-i
spui NumeIe ca pe o injurlur penlru c le-ai rnil sau
eli nervos.
Ineori aceIai cuvanl poale avea in|eIesuri diferile. Cand i cum
spunem o vorb ne sugereaz in|eIesuI ei. De exempIu, o persoan
poale zambi i spune, Nemaipomenil! cu o voce fericil. Dar
aIl persoan ar pulea bombni nervos i incrunlal,
Nemaipomenil! AceIai cuvanl poale avea in|eIesuri foarle
diferile.
Ia feI esle i cu NumeIe Iui Dumnezeu. Cand i cum foIosesc
oamenii cuvinleIe Dumnezeu, Isus, Hrislos ne indic ceea
ce vor s spun cu eIe. Noi ne rugm i ne inclinm foIosind
NumeIe Iui Dumnezeu. Ia pcoaIa duminicaI vorbim muIl despre
Isus. Tol despre LI vorbim cu prielenii nolri. Aceslea sunl silua|iiIe
bune in care foIosim NumeIe Iui Dumnezeu. Dar unii oameni
foIosesc NumeIe Iui cand sunl nervoi, furioi, sau iI roslesc doar
in lreacl. Aceslea sunl numile injurluri sau a Iua in deerl
NumeIui DomnuIui. Asla nu e bine, ne-o spune i Dumnezeu.
Noi iI iubim pe Dumnezeu i vrem s facem voia Iui. II iubim
pe Isus i ii muI|umim c a muril pe cruce penlru noi. Aa c lrebuie
s foIosim cuvinleIe Dumnezeu, Isus i Hrislos doar cand ne referim
Ia LI, Iudandu-I sau rugandu-ne Iui. Nu ar lrebui s spunem nici
mcar O, Doamne! sau Isuse! cand sunlem Iua|i pe nealeplale.
Trebuie s vorbim despre Dumnezeu cu respecl, onorand NumeIe
Iui. AslfeI vom arla ceIorIaI|i c iI iubim i iI respeclm, iar acesl
Iucru ii va infIuen|a pe ceiIaI|i.
VEk$EJU| NE|E: S1 nu ici in !ccrt Nunc|c Dcnnu|ui Dunnczcu|ui t1u,
c1ci Dcnnu| nu tc |1sc ncpc!cpsit pc cc| cc tc |uc in !ccrt Nunc|c Iui.
(|xc! 20.)
|NJkEBAk|: Dc cc c r1u s1 spui O, Dccnnc? Dc cc ccncnii icu in !ccrt
Nunc|c Dcnnu|ui? | r1u s1-i injuri pc c|jii? | r1u s1 injuri?
43
Pk0B|ENE |AN|||A|E
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0E E NE
A$AJ0k|N!
k:
Pk0B|ENE |AN|||A|E
Dumnezeu a concepul csloria penlru c fiecare din noi
are nevoie de un ajulor polrivil, pe care s-I iubeasc i de
care s fie iubil. LI a creal csloria penlru ca in cadruI ei, s fie
adui copiii pe Iume. Csloria esle bun. De fapl, Dumnezeu i-a
creal pe Adam i Lva in Crdina Lden inainle de a inlra pcaluI in
Iume. Dumnezeu lie ce esle bine penlru noi. LI lie c bebeIuii i
copiii au nevoie de cale o mam i de cale un lal care s-i
ingrijeasc i s-i prolejeze. So|ii i so|iiIe ar lrebui s slea impreun,
s-i rezoIve probIemeIe i s fie prin|i buni. Acesla esle pIanuI
Iui Dumnezeu.
VEk$EJU| NE|E: ;i c zis. Dc ccccc tc |1sc cnu| pc tct1| s1u i pc ncnc
sc, i sc tc |ipi !c nctcst1-sc, i cci !ci tcr ji un singur trup? (Mctci
1.5)
VEk$EJE |NkU0|JE: Gcnczc 2.425, 1 Ccrintcni .12, |jcscni 5.3133
|NJkEBAk|: Dc cc trc|uic s1 jin c1s1tcriji cc s1 putcn ctcc ccpii?
N0JA PENJkU PAk|N]|: Sccctcji in cti!cnj1 rcgu|i|c |ui Dunnczcu cu pritirc
|c c1s1tcric. Dunnczcu nu c|cn!cnccz1 jcni|ii|c ccrc cu sujcrit in urnc
unui !itcrj scu c c|tcr !csp1rjiri. || sc ingrijctc !c c1s1tcric nccstr1.
P|cnu| |ui Dunnczcu pcntru un scj i c scjic cstc cc ci s1 jic inprcun1
tcct1 ticjc. n ccccst1 |unc p1c1tccs1, sc prc!uc nu|tc !itcrjuri. Prin
ncru| S1u, Dunnczcu pcctc jccc !in cricc jcni|ic un |cc in ccrc ccpiii nu
!uc |ips1 !c ninic.
44
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0E E 0ANEN|| AkE N0 $0NJ A$AJ0k|]|
JkA|E$ |NPkE0NA, AJA 0N P0]| VE0EA |A JV!
k:
Pk0B|ENE |AN|||A|E
MuI|i dinlre oamenii care fac emisiuniIe TV nu iI cunosc
pe Dumnezeu, iar Ior nu Ie pas de voia Iui. Li nu in|eIeg
c LI ne vrea bineIe. IneIe programe de TV incearc s prezinle
csloria ca pe un Iucru fr imporlan|. Dar Dumnezeu a creal
csloria i LI spune c esle foarle imporlanl i esle singuruI mod
prin care un brbal i o femeie pol lri impreun.
VEk$EJU| NE|E: Iiin!c1, n1ccr c1 cu cuncscut pc Dunnczcu, nu I-cu
prcs|1tit cc Dunnczcu, nici nu |-cu nu|junit, ci s cu !c!ct |c gcn!uri
!ccrtc, i ininc |cr j1r1 priccpcrc s-c intunccct. (Rcncni 1.21)
VEk$EJE |NkU0|JE: |xc! 20.14, 1, Prctcr|c 6.25, .42, |crcnic 2.6,
Mc|ccni 2.1416, Mctci 1.3, Rcncni .2, 1 Ccrintcni 5.11, 6.18
20, .814, Cc|cscni 3.5, |trci 13.4
|NJkEBAk|: Ccn! pct ctcc ccncnii ticj1 scxuc|1? Dc cc cstc r1u s1 c inccpi
incintcc c1s1tcrici?
N0JA PENJkU PAk|N]|: Suprctcgnccji |c cc prcgrcnc !c 1V sc uit1 jcni|ic
in ccrc tr1iji. Dcc1 tc!cji trcc sccn1 ncpctritit1, !iscutcji-c cu ccpiii
tctri. |xp|iccji-|c cc cstc r1u i cc spunc 8i||ic !csprc scx.
45
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
$Ak0J0|
E$JE kA0!
k:
Pk0B|ENE |AN|||A|E
SruluI nu esle ru. In muIle famiIii, membrii ei se srul
unii pe aI|ii. In uneIe |ri, prielenii, cand se inlaInesc i se
saIul, se srul pe obraji. De asemenea i so|ii i so|iiIe se srul
adesea. SruluI esle un mod de a-|i arla dragoslea i afec|iunea
fa| de aI|ii.
VEk$EJU| NE|E: Apci S-c intcrs sprc jcncic, i c zis |ui Sincn. Vczi tu pc
jcncic ccccstc? An intrct in ccsc tc, i nu Mi-ci !ct cp1 pcntru sp1|ct
piciccrc|c, !cr cc Mi-c strcpit piciccrc|c cu |ccrini|c ci, i Mi |c-c tcrs cu
p1ru| ccpu|ui ci. 1u nu Mi-ci !ct s1rutcrc, !cr cc, !c ccn! cn intrct, n-c
incctct s1-Mi s1rutc piciccrc|c. (Iucc .4445)
|NJkEBAk|: | r1u s1 n1 intc|ncsc cu |1icji incintc !c c inp|ini 16 cni?
N0JA PENJkU PAk|N]|: Mu|ji ccpii incccrc1 s1 ccpiczc cccc cc t1! |c 1V,
un!c s1rutu| cpcrc !csccri. |i pct ji !crutcji i pct crc!c c1 s1rutu| cstc
un nc! nccncrcsc !c c-i cxprinc !rcgcstcc (scu sinpctic) jcj1 !c cinctc.
Dc ccccc un |1ict sc tc juric s1 s1rutc pc c|rcz c jct1, icr cpci c tc |uc |c
jug1. Ccn! t1 intrcc|1 ccpiii !csprc s1rut, jcccji-t1 tinp s1 |c cxp|iccji
ccrc cstc sccpu| |ui, i |ccu| pctritit.
46
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0E E JkEB0|E $AN|
A$0|J PAk|N]||!
|
^
?
|N
U
|

U
^
|
|C
^
1

|
|
k:
Pk0B|ENE |AN|||A|E
CeI mai imporlanl moliv penlru care un copiI lrebuie s
ascuIle de prin|ii Iui esle c Dumnezeu aa a poruncil.
Dumnezeu lie c cei ce au nevoie de prolec|ie i indrumare sunl
copiii, iar prin|ii sunl cei care Ie-o pol asigura. Irin|ii au grij de
copiii Ior, ii lrnesc, Ie dau lol ce au nevoie i ii inva| ce esle bine
i ce esle ru. A lri dup voia Iui Dumnezeu inseamn a ascuIla i
a face ceea ce spune LI, iar aici esle incIus i ascuIlarea de mama
i lala. A ascuIla de prin|ii li esle ceI mai bun mod de a inv|a i
a crele, aslfeI incal s ai un viilor mai bun.
VEk$EJU| NE|E: Ccpii, cscu|tcji in Dcnnu| !c p1rinjii tctri, c1ci cstc
!rcpt. S1 cinstcti pc tct1| t1u i pc ncnc tc cstc ccc !intci pcrunc1
inscjit1 !c c j1g1!uinj1 cc s1 jii jcricit, i s1 tr1icti nu|t1 trcnc pc
p1ncnt. (|jcscni 6.13)
VEk$EJE |NkU0|JE: |xc! 20.12, Rcncni 13.1, Cc|cscni 3.20
|NJkEBAk|: |stc r1u s1 n1 ccntrczic cu p1rinjii? |stc r1u s1 ncrg |c
prictcnu| ncu !c pcstc !run ctunci ccn! p1rinjii n-cu trinis s1-ni jcc
tcnc|c?
N0JA PENJkU PAk|N]|: Nu t1 jc|csiji cutcritctcc pcntru c justijicc !ijcritc|c
stcn!cr!c pcrscnc|c !cc1 nu ctcji un nctit |un, un c|tu| !ccct c1 tci
suntcji cci ccrc ccncn!1. Pc !c c|t1 pcrtc, nu jiji surprini !cc1 ccpiii
sc tcr inpctriti rcgu|i|cr tccstrc, !cccrccc ccpiii tcr prctcstc inpctritc
!ccizii|cr p1rinji|cr cnicr !cc1 ccctic sunt iu|itcri i injc|cpji. Pcntru c
rc!ucc |c nininun cricc pcsi|i| ccnj|ict trc|uic s1 ctcji intct!ccunc un
nctit jccrtc sc|i! pcntru rcgu|i|c pc ccrc |c inpuncji.
47
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E kA0 $AN| P0N 0E0EJE|E |N 0kEH| A $A
N0 A00 EN| Ek PAk|N]||!
|LCL1L |L
||^1^
C
u
c
c
|
|
c
j
c
:
c
c
c
c
|c
c
c
|o
:
o
k:
Pk0B|ENE |AN|||A|E
Inii copii cred c dac nu aud ce Ie spun prin|ii, nu lrebuie
s ascuIle de acelia. Dar Dumnezeu ne spune s ne cinslim
prin|ii, nu doar s ascuIlm de ei. Asla inseamn s ne purlm cu
respecl cu ei. Cand ii respeclm, ne uilm Ia ei cand vorbesc cu
noi, i ascuIlm cu alen|ie ceea ce ne spun nu incercand s ne
aslupm urecliIe i s-i ignorm. Mai inseamn, de asemenea, s
fim cumin|i i s nu Ie rspundem obraznic. Cand ascuI|i de prin|ii
li nu o faci doar ca ei s se siml bine ci penlru c esle spre
bineIe lu. Dumnezeu le iubele i-|i vrea bineIe.
VEk$EJU| NE|E: Cinstctc pc tct1| t1u i pc ncnc tc, pcntru cc s1 ji sc
|ungccsc1 zi|c|c in jcrc pc ccrc ji c !1 Dcnnu|. (|xc! 20.12)
VEk$EJE |NkU0|JE: Dcutcrcncn 5.16, Iucc 6.31
|NJkEBAk|: | r1u s1 n1 strcn| |c p1rinjii nci ccn! jip1 |c ninc? | r1u
s1-i igncr ccn! tcr|csc cu ninc, icr cu nu trccu s1-i cscu|t?
N0JA PENJkU PAk|N]|: Nu c1!cji in cursc !c c ur|c |c ccpii pcntru c |c
ccptc ctcnjic. Dcsccri cscu|tcrcc tinc nci ucr !cc1 |c cxp|iccji !c cc
trc|uic s1 cscu|tc, |c jc| cun |c cxp|iccji cc cu !c j1cut.
48
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0E E E$JE kA0 $A NE P|N0EN N0 NANA
NE k0A0A $A |AEN EVA!
?cco oco
|cjcc|
/cc||co||.o
o:|:uc|cco
|o u,o|
|oco
N1|||
|L ^1|1U||NL
k:
Pk0B|ENE |AN|||A|E
Nu uila c BibIia spune s i|i respec|i prin|ii. Asla inseamn
s fii poIilicos, purlandu-le cuviincios i arland respecl,
cliar i cand nu eli de acord cu prin|ii. Dac nu eli de acord cu
prin|ii, po|i s Ie-o spui fr s le pIangi sau s-i jigneli cu cuvinle
urale. De asemenea, aminlele-|i ce muIle fac ei penlru line. Asla
le va ajula s ai o aliludine pIin de muI|umire in Ioc s fii
nemuI|umil. Oamenii care se lol pIang nu prea au prieleni, de obicei
nu sunl ferici|i i au via|a lrisl. pi cu cal se pIang mai muIl cu alal
Ie e mai ru. Io|i s aIegi s fii muI|umil i s descoperi bineIe din
orice silua|ie.
VEk$EJU| NE|E: Icccji tcctc |ucruri|c j1r1 ccrtiri i j1r1 ct1ic|i. (Ii|ipcni
2.14)
VEk$EJE |NkU0|JE: Mctci 21.2831, |ccct 5., 1 Pctru 4.
|NJkEBAk|: |stc |inc s1 n1 p|cng, ccn! ncnc n1 rccg1 s1 jcc cctc?
N0JA PENJkU PAk|N]|: |xp|iccji-i ccpi|u|ui tcstru. Nu trc|uic s1-ji p|cc1,
trc|uic !ccr s1 jcci |ucru| rcspcctit. Dcc1 c| t1 cxp|ic1 rcspcctucs i
cc|n c|iccjii|c |ui, cr1tcji-i injc|cgcrc i |ucji cu grij1 in ccnsi!crcrc
p1rcri|c |ui.
49
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0AA PAk|N]|| NE| $E EAkJA,
E$JE B|NE $A |NJEkV|N!
,U|| U
5U||L1L
||N |||||L
cu |cu|
5N
|u:o
5
^
|
k:
Pk0B|ENE |AN|||A|E
Ineori prin|ii vorbesc in conlradicloriu, dar o fac penlru
a ajunge impreun Ia o lolrare comun. Dac un so| i cu
so|ia Iui se cearl nu inseamn neapral c ei au probIeme serioase.
Cliar i cei care se iubesc cu adevral au momenle cand nu sunl
de acord unuI cu aIluI. Nein|eIegeriIe nu sunl reIe i a vorbi in
conlradicloriu nu inseamn c oamenii se ursc unii pe aI|ii. De
asemenea, nu esle lreaba la, ca i copiI, s-|i supraveglezi prin|ii
ca ei s nu se cerle. Io|i s Ie spui ceea ce sim|i lu, dar nu ai drepluI
s Ie ceri s fac ceea ce vrei lu. Roag-le penlru prin|ii li dac se
cearl. Roag-le ca Dumnezeu s-i ajule s se impace i s Ie dea
in|eIepciune in discu|iiIe Ior.
Cu loale aslea, dac cearla se lransform in urIele, zbierele,
injurluri sau bli, lrebuie s spui unui aIl aduIl care ar pulea
s-i ajule pe mama la i lalI lu. IasloruI voslru ar fi cea mai
polrivil persoan.
VEk$EJ0| HE|E: Un trcc1tcr ccrc sc cncstcc1 intr-c cccrt1 ccrc nu-|
pritctc, cstc cc unu| ccrc cpuc1 un ccinc !c urccni. (Prctcr|c 26.1)
VEk$EJE |Nk00|JE: Ii|ipcni 4.2
|NJkEBAk|: Dcc1 c r1u s1 tc ccrji, cun !c p1rinjii nci sc cccrt1?
ntct!ccunc p1rinjii tiu nci nu|tc !ccct ccpiii?
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Pcntru un ccpi| pcctc ji c cxpcricnj1 !urcrccs1
ccn! ii cu!c p1rinjii ccrtcn!u-sc. Unccri putcji tcr|i in ccntrc!ictcriu
i cnicr t1 putcji ccrtc. Dcr jiji ctcnji cun c jcccji, nci c|cs ccn! sunt
ccpii in prccjn1. |xp|iccji-i cc|ui|c|t p1rcri|c tccstrc intr-un nc! cinstit,
nu injurcji, i nu t1 ccuzcji unu| pc c|tu| pc nc!rcpt. Iiji cc|ni, cc|crcji
tcccc, inccrccji s1-| injc|cgcji pc cc|1|c|t, cxprincji-t1 p1rcri|c i prcpuncji
c sc|ujic. |xp|iccji-i ccpi|u|ui c1 cricc !itcrgcnjc sc pct rczc|tc in |initc
i cu !rcgcstc.
50
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E B|NE $A |E $P0| PAk|N]||0k
$EkEJE|E JA|E!
k:
Pk0B|ENE |AN|||A|E
51
Da. L minunal s ai pe cineva in care s ai incredere. MameIe
i la|ii care ii iubesc copiii, vor s-i ajule in orice silua|ie.
Nu esle o aIl persoan mai polrivil creia s-i imprleli un
secrel. Deci esle in reguI s Ie spui prin|iIor secreleIe tc|c. Dar
lrebuie s Ie spui c esle un secrel i nu au voie s-I spun Ia nimeni-iar
ei nu-I vor spune. Inii copii au secrele pe care nu Ie imprlesc
cu prin|ii Ior. Nu aa vrea Dumnezeu. Cum ai vrea ca prin|ii s
le ajule, s le inve|e, sau s aib grij de line dac lu nu ai incredere
in ei i nu vorbeli cu ei` Dac cineva vrea s-|i spun un secrel pe
care s nu-I spui prin|iIor li, mai bine zi-i s nu |i-I spun deIoc.
VEk$EJ0| HE|E: Cinc un||1 cu |crjc|i, !1 pc jcj1 |ucruri|c cscunsc, i cu
cc| cc nu-i pcctc jinc gurc s1 nu tc cncstcci. (Prctcr|c 20.1)
VEk$EJE |Nk00|JE: Prctcr|c 11.13, 25.10
|NJkEBAk|: Sunt cnunitc |ucruri pc ccrc nu trc|uic s1 |c spun p1rinji|cr
nci?
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Ccpiii cu nctcic !c cinctc c1ruic s1 |c inp1rt1ccsc1
tcncri|c, tisuri|c i sccrctc|c |cr. Ccpi|u| tcstru cr trc|ui s1 sc sint1 |i|cr
s1 t1 spun1 tct cc cstc in nintcc |ui. P1strcji ccc|c injcrncjii cu grij1 i
cu !rcgcstc. Nu |c jc|csiji inpctritc |ui, nu !ininucji cccc cc t-c
!cst1inuit i nu ii tr1!cji incrc!crcc. Ic|csiji ccccst1 ccczic pcntru c-i
ccnjirnc c1 suntcji cncst i !cnn !c incrc!crcc |ui.
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E B|NE $A| |0VE$ PE |kAJE|E NEU
0AA E| A 0AJ Pk|NU|!
k:
Pk0B|ENE |AN|||A|E
Nu, asla ar fi o rzbunare. Dumnezeu spune c rzbunarea
ii apar|ine i LI poale impulernici o persoan cu aulorilale
penlru a rezoIva confIicleIe poIi|ia, profesorii, i (penlru fra|ii i
suroriIe care se bal) prin|ii. Nu e bine s rspunzi unei Ioviluri cu
o Iovilur.
Dumnezeu vrea ca noi s iubim, nu s uram. Dac spunem c iI
iubim pe LI, dar ii uram pe oameni, alunci nu iI iubim cu adevral.
Dac nu pulem iubi pe cineva din famiIia noaslr, pe care iI pulem
vedea, probabiI c nu-I pulem iubi nici pe Dumnezeu, pe care
nu-I vedem. De aceea Isus ne-a spus s fim bIanzi i s rspundem
cu dragosle, cliar i alunci cand cineva ne Iovele.
Dac fraleIe lu (sau sora) le Iovele, rspunde-i cu bunlale.
Dac eI sau ea conlinu s fie ru, spune-I prin|iIor i Ias-i pe ei
s rezoIve silua|ia. Dumnezeu vrea s inve|i s le in|eIegi cu ceiIaI|i
oameni. Ineori acesl Iucru poale fi dificiI cu cei de acas. Dar dac
vei inv|a s-i iubeli i s fii bun cu cei din famiIia la, probabiI c
i|i va fi uor s le in|eIegi cu aproape oricine.
VEk$EJ0| HE|E: Nu intccrccji nin1nui r1u pcntru r1u. Urn1riji cc cstc
|inc, incintcc tuturcr ccncni|cr. (Rcncni 12.1)
VEk$EJE |Nk00|JE: Mctci 5., Rcncni 12.14, 13.1, 1 |ccn 2.11,
3.1115
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Unc !in inccrc1ri|c tccstrc cc p1rinji cstc s1-i
int1jcji pc ccpii s1 tcr|ccsc1 !csprc !itcrgcnjc|c |cr in |cc s1 sc |ct1.
Putcji jc|csi c cstjc| !c intrc|crc pcntru c |c i|ustrc cct c !c inpcrtcnt s1
jii inp1ciuitcr. Nu |c !cji tcic s1 sc |ct1, pcntru c1, cstjc|, tcr int1jc
s1-i rczc|tc prc||cnc|c prin |1tcic. Cu tcctc cccstcc, incurcjcji-i s1
tcr|ccsc1 !csprc !itcrgcnjc|c |cr, i cstjc| tcr !c|cn!i c|i|itctcc !c c-i
rczc|tc singuri cricc jc| !c ccnj|ictc.
52
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E B|NE $A 0 NEA1E$
PE $0kA NEA!
k:
Pk0B|ENE |AN|||A|E
Dumnezeu vrea s fim buni i poIilicoi, respecluoi, nu
ri. Ineori ar pulea fi amuzanl s ne laclinm sau necjim
unuI pe aIluI, dar ar lrebui s incelm dac unuia dinlre noi nu-i
pIace. Nu avem voie s fim rulcioi.
Ineori pulem s necjim pe cineva din inlampIare. Cu aIle
cuvinle, am pulea face ceva ce i-ar supra pe aI|ii sau s-ar mania
pe noi, i noi nici s nu ne dm seama. In momenluI in care reaIizm
c s-a inlampIal aa, lrebuie s nu mai facem aceI Iucru. Ar fi un
gesl pIin de bunlale din parlea noaslr.
L foarle uor penlru fra|i i surori s se caIce reciproc pe nervi.
pi aceasla se inlampI penlru c pelrec foarle muIl limp impreun,
iar uneori ceea ce face unuI din ei poale afecla inlreaga famiIie.
Trebuie s ne slrduim din greu s facem din famiIia noaslr un
Ioc aI dragoslei i aI in|eIegerii.
VEk$EJ0| HE|E: S1 nu un||1n !up1 c s|ct1 !ccrt1, int1rctcn!u-nc
unii pc c|jii, i piznuin!u-nc unii pc c|jii. (Gc|ctcni 5.26)
VEk$EJE |Nk00|JE: Gcnczc 21.11, Rcncni 12.10, Gc|ctcni 6.10, 1 |ccn
2.11
|NJkEBAk|: | r1u s1 tc |cji cu jrctc|c t1u? Dc cc c r1u s1 tc |cji?
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Ccn! ccpiii sc ncc1jcsc unu| pc c|tu|, c ncncntu|
s1-i int1jcji cun trc|uic s1 sc pccrtc unu| cu c|tu|. Cc| ccrc prc!ucc
sup1rcrcc trc|uic s1 incctczc ccn! cstc rugct i s1-i cccr1 scuzc. |cr cc|1|c|t
cr trc|ui s1 jic nci r1|!1tcr i s1 nu jic prcc scnsi|i|.
53
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
JkEB0|E $A NANN J0AJE |E00NE|E $A0
00Ak $A N0 |A$ NNAkE |N |Ak|0k|E!
1|
1^
1|
1^

k:
Pk0B|ENE |AN|||A|E
Dumnezeu a spus c lo|i copiii lrebuie s-i ascuIle prin|ii.
De aceea, cliar dac nu-|i pIace gusluI unei mancri, lrebuie
s o mnanci alunci cand prin|ii |i-o cer. Irin|ii glesc Iegume i
Ie spun copiiIor s Ie mnance penlru c ii ajul s creasc. BibIia
ne spune c lrebuie s avem grij de lrupuriIe noaslre penlru c in
eIe Iocuiele Dumnezeu i penlru c LI vrea s se foIoseasc de eIe.
Trebuie s facem lol ce pulem ca s fim snloi i asla inseamn a
ne lrni cu mancare bun, cliar i cu Iegume.
VEk$EJ0| HE|E: Nu tiji c1 trupu| tcstru cstc 1cnp|u| Dunu|ui Sjcnt,
ccrc |ccuictc in tci, i pc ccrc I-cji prinit !c |c Dunnczcu? ;i c1 tci nu
suntcji ci tctri? (1 Ccrintcni 6.1)
VEk$EJE |Nk00|JE: |jcscni 6.13
|NJkEBAk|: | |inc s1 crunci pccncjc|u| cu ncnccrc pc ccrc ji |-c j1cut
ncnc i s1-ji cunpcri c|tcctc?
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Icccji-t1 un c|icci !in c ncncc |inc i s1n1tcs, i
nu inccrccji s1-i jcrjcji pc ccpii. Astc tc c!ucc |initc i tc rc!ucc ccrturi|c,
pcntru c1 ci, ccpiii, tiu ccrc |c sunt |initc|c. Iiji ctcnji s1 nu !cji prcc
ncrc inpcrtcnj1 ncncctu|ui, c ncncc trc|uic s1 jic c cxpcricnj1 p|1cut1.
54
Pk|EJEN| J| 0UJNAN|
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
P0]| AVEA, PE |N0A E| NA| B0N Pk|EJEN,
J| A|]| Pk|EJEN|!
| | - : o | u |
, o - c c
5
u
c
c
.
c | c
cz
oco
occ
k:
Pk|EJEN| J| 0UJNAN|
Dumnezeu vrea s fim iubilori i buni cu lo|i oamenii. Dac
vei fi aa, probabiI c vei inlaIni muI|i copiii crora s Ie
pIac i s-i doreasc s fie prieleni cu line. Irielenii sunl ceva
deosebil, i e bine s ai cal mai muI|i. Io|i avea mai muI|i prieleni,
dar nu lrebuie s slabiIeli care din ei e ceI mai bun. Io|i avea unuI
sau doi prieleni mai apropia|i decal aI|ii. Dar fii alenl cum spui
despre cineva c esle cc| nci |un prielen. S-ar pulea s-i faci pe aI|ii
s se siml prosl. pi s nu spui despre cineva c esle ceI mai bun
prielen doar ca s ii faci in ciud sau s-I faci geIos pe aIluI, sau
doar penlru c vrei s excIuzi aIle persoane.
Io|i avea o mancare care i|i pIac ceI mai muIl, dar nu e neapral
s ai un prielen ceI mai bun. Io|i s ai mai muI|i prieleni buni in
aceIai limp.
VEk$EJ0| HE|E: Ac!cr, cct ctcn pri|cj, s1 jcccn |inc |c tcji, i nci c|cs
jrcji|cr in crc!inj1. (Gc|ctcni 6.10)
VEk$EJE |Nk00|JE: Prctcr|c 1.1
|NJkEBAk|: Cc jcc ccn! cinctc trcc s1-ni jic cc| nci |un prictcn, icr cu
nu !crcsc cccst |ucru?
N0JA PENJk0 PAk|N]|: ncurcjcji-t1 ccpiii s1 jic prictcni !ctctcji, rcspcctci
jcj1 !c scntincntc|c i prcjcrinjc|c cc|cr|c|ji. Atcrtizcji-i s1 nu-i nunccsc1
unu| !in prictcni cc| nci |un !cc1 cu c|ji prictcni ccrc s-cr sinji jigniji
c1 nu cu ci cccst tit|u. ncurcjcji-i s1 sc ccnccntrczc |c c ji cc| nci |un
prictcn, !ccct |c c ctcc cc| nci |un prictcn. 1ct cc spunc 8i||ic !csprc
c-i iu|i pc cci|c|ji sc cp|ic1 i rc|cjici !c prictcnic.
55
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
UN P0J $AN|
|UBE$ 0UJNAN||!
|N
C
|
L
|
^
1
^
|

|
|

^
N
L
k:
Pk|EJEN| J| 0UJNAN|
Io|i s-|i iubeli dumanii fcand anumile Iucruri penlru
ei, dorindu-Ie bineIe i rugandu-le penlru ei. A-|i iubi
dumanii inseamn de asemenea a-i ierla i nu a-i judeca. Iar in Ioc
s Ie rspunzi inapoi cu blaie sau incercand s-i faci s sufere, ai
pulea s-i lralezi ca pe nile prieleni.
L normaI s |i se pare greu! DumaniIor nolri nu Ie pIace de
noi i vor s ne fac ru. Li pol s ne imping, s ne Ioveasc, s ne
porecIeasc sau incearc s ne fac probIeme. Nu are cum s ne
pIac ceea ce fac, dar cu ajuloruI DuluI Sfanl aI Iui Dumnezeu,
pulem s-i iubim i pe ci. In uIlim inslan|, asla a fcul Dumnezeu
cu noi.
Dumnezeu poale face orice cliar s sclimbe oameni. Cine
lie dumanii de aslzi ar pulea deveni prielenii nolri de maine.
VEk$EJ0| HE|E: Vci ins1, iu|iji pc tr1jncii tctri, jcccji |inc i !cji cu
inprunut, j1r1 s1 n1!1j!uiji cctc in scnin|. ;i r1sp|ctc tccstr1 tc ji
ncrc, i tcji ji jiii Cc|ui Prcc inc|t, c1ci || cstc |un i cu cci ncnu|junitcri
i cu cci r1i. Iiji !cr ni|cstiti, cun i 1ct1| tcstru cstc ni|cstit. Nu
ju!cccji, i nu tcji ji ju!cccji, nu cscn!iji, i nu tcji ji cscn!iji, icrtcji, i
ti sc tc icrtc. (Iucc 6.353)
VEk$EJE |Nk00|JE: Rcncni 12.121
|NJkEBAk|: Cc trc|uic s1 jcc cu |1t1uii !c |c ccc|1?
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Oricc ccnj|ict cu c|jii cstc c ccczic s1 int1j1n s1
jin iu|itcri. ncurcjcji-t1 ccpiii s1 scnin|c ccnj|ictc|c in ccczii !c c sc
inprictcni i c |c cr1tc !rcgcstc cc|cr|c|ji.
56
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E kA0 $A| 0kAJJ| PE 0ANEN|
0AA $0NJ J|A|0J|!
^
|
k:
Pk|EJEN| J| 0UJNAN|
Da. Inor oameni Ii se spune enervan|i sau licIoi fr
vreun moliv inlemeial nu cu bune inlen|ii. In Ioc s dm
crezare IucruriIe reIe pe care Ie auzim despre aI|ii, ar lrebui s ne
gandim Ia ceIe bune i s incercm s-i cunoalem mai bine.
Cliar i cand inlaInim oameni care sunl cu adevral licIoi
care spun Iucruri urale i se poarl necinslil cu noi nu ar
lrebui s-i urcn sau s Ie rspundem cu aceeai moned. Dumnezeu
vrea s fim iubilori i buni cu ceiIaI|i. De aceea nu lrebuie s-i facem
pe aI|ii s sufere sau s ne dislrm pe seama Ior.
VEk$EJ0| HE|E: Aji cuzit c1 s-c zis. S1 iu|cti pc cprccpc|c t1u, i s1
ur1ti pc tr1jncu| t1u. Dcr |u t1 spun. |u|iji pc tr1jncii tctri,
|inccutcntcji pc cci cc t1 ||ccst1n1, jcccji |inc cc|cr cc t1 ur1sc, i
rugcji-t1 pcntru cci cc t1 csuprcsc i t1 prigcncsc. (Mctci 5.4344)
VEk$EJE |Nk00|JE: Mctci 5.2122, Iucc 6.235, Rcncni 12.121
|NJkEBAk|: | |inc s1 tc !istrczi pc sccnc cuitc ccrc cstc !in c|t1 jcr1? Dc
cc sc sup1r1 ccncnii ccn! rc!cn !c ci?
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Acccst1 tcn1 ctingc !cncniu| 'prcju!cc1ji. 1rc|uic
s1-i int1j1n pc ccpii s1 jic rcspcctuci cu tcji ccncnii in!ijcrcnt !c rcs1,
ncjicnc|itctc, rc|igic scu stcrc nctcric|1. Dunnczcu c crcct !itcrsitctc
intrc ccncni, !c ccccc nu trc|uic s1 !1n tcr!ictc ccrc sunt |uni i ccrc
r1i. Dc cxcnp|u. ctitcji s1 spuncji |ucruri ncgctitc scu stcrcctipc !csprc
cnunitc grupuri scu c|csc !c ccncni.
57
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E$JE B|NE $A $JA| $EAkA PNA
JkI|0 0AA J| Pk|EJEN|| JA| 0 |A!
k:
Pk|EJEN| J| 0UJNAN|
Ceea ce fac prielenii li nu delermin ce esle bine sau ru.
Iiecare famiIie ii are reguIiIe ei. Ienlru tinc esle imporlanl
s ascuI|i de prin|ii t1i. Deci dac prin|ii i|i spun s le duci Ia
cuIcare Ia o anumil or, aa lrebuie s faci, indiferenl ce fac
prielenii li. Dumnezeu a dal responsabiIilalea de a le crele
prin|iIor, nu prieleniIor li.
Irin|ii au molive serioase penlru care nu vor ca lu s slai lreaz
pan larziu in perioada coIii: vei fi somnoros a doua zi i nu vei
pulea fi acliv Ia coaI. Mama i lala liu asla, de aceea insisl s le
odilneli suficienl. Li liu cal de imporlanl e s po|i inv|a cal mai
bine Ia coaI.
Ineori prin|ii le vor Isa s slai lreaz pan mai larziu, ca de
exempIu cand merge|i in casa vreunui prielen i rmane|i pesle
noaple Ia sfaril de splman. In acesle silua|ii nu e nici o
probIem. pi nici alunci nu e un Iucru prea in|eIepl, mai aIes dac
vrei s slai lreaz loal noaplea. Nu e bine penlru line. Candele-le
c ai nevoie de odiln.
VEk$EJ0| HE|E: S1 nu t1 pctritiji cnipu|ui tcccu|ui cccstuic, ci s1 t1
prcjcccji, prin inncircc ninjii tccstrc, cc s1 putcji !ccsc|i |inc tcic |ui
Dunnczcu. ccc |un1, p|1cut1 i !cs1tcrit1. (Rcncni 12.2)
VEk$EJE |Nk00|JE: |xc! 20.12, Cc|cscni 3.20
|NJkEBAk|: |stc |inc s1 jcci cccc cc jcc prictcnii t1i? Cun pcji s1 tc !cscurci
cu ispitc i tctui s1 rcspccji 8i||ic?
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Ccn! ccpiii inccp s1 jc|csccsc1 scuzc Dcr tcji
prictcnii nci jcc cstc, cnintiji-|c nctitu| i ccnsccinjc !c c jccc cc cstc
|inc. ncurcjcji-i s1 jic ci inii un |un cxcnp|u pcntru cci|c|ji, nu s1
inccrcc s1-i ccpiczc.
58
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0E E E$JE AJA 0E kA0 $A |]| 00kEJJ| $A
P0k]| HA|NE |A N00A!
U|1||^ ||^ |N
|L^||L
||LN
/L51
1^|^
k:
Pk|EJEN| J| 0UJNAN|
Nu e nici o probIem s por|i laine drgu|e care sunl Ia
mod. Trebuie s avem grij de |inula noaslr i s arlm
bine. Dar nu avem voie s credem c avand ceIe mai moderne
Iucruri vom fi mai ferici|i i c acesl Iucru ne va ajula s ne facem
prieleni. pi de asemenea, s nu uilm c purland Iucruri frumoase
nu vom deveni mai simpalici. Ceea ce conleaz cu adevral esle
inlerioruI unei persoane.
Oamenii care creeaz i produc laine noi se slrduiesc s fac
bani. Inlr-un mod foarle mecler, ii fac recIam Ia TV sau radio
penlru a-i delermina pe ceiIaI|i s Ie cumpere produseIe. Li sclimb
moda in fiecare sezon i spun c fiecare ar lrebuie s poarle laine
dup uIlima mod. De obicei ceIe mai moderne laine sunl i ceIe
mai scumpe.
In|eIege-le cu prin|ii s cumperi doar ceea ce v pule|i permile.
Dumnezeu vrea s fim muI|umi|i cu ceea ce avem, de aceea nu le
gandi c nu ai nimic de imbrcal doar penlru c laineIe laIe nu
sunl dup uIlima mod. Dumnezeu vrea s iI punem pe LI pe
primuI Ioc in via|a noaslr, aa c nu face|i din laine sau din aIle
Iucruri ceva mai imporlanl decal LI.
VEk$EJ0| HE|E: Nu t1 ingrijcrcji !cr, ziccn!. Cc tcn ncncc? Scu.
Cc tcn |cc? Scu. Cu cc nc tcn in|r1cc? Iiin!c1 tcctc cccstc |ucruri
Nccnuri|c |c ccut1. 1ct1| tcstru cc| ccrcsc tic c1 ctcji trc|uinj1 !c c|c.
C1utcji nci intci inp1r1jic |ui Dunnczcu i ncprin1nircc Iui, i tcctc
cccstc |ucruri ti sc tcr !c pc !ccsuprc. (Mctci 6.3133)
VEk$EJE |Nk00|JE: Ii|ipcni 4.1112, 1 1inctci 6.8, |trci 13.5
|NJkEBAk|: | c prcstic s1 trci s1 ci jrizurc i ncinc|c |c nc!1?
59
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0AA J0J JkEB0|E $A| |0BE$ PE J0]|, 0E E
N0 E B|NE $A NA 10 0 AN0N|]| 0P||!
|L|L
||C^||
|L|L
k:
Pk|EJEN| J| 0UJNAN|
Dumnezeu vrea s fim iubilori i buni cu ceiIaI|i, dar asla
nu inseamn c lrebuie s fim prieleni apropia|i cu oricine.
Inii oameni au o infIuen| rea asupra noaslr. Dac pelrecem prea
mai muIl limp impreun cu ei, vom descoperi c facem Iucruri pe
care nu ar lrebui s Ie facem i vom avea probIeme.
Lsle bine s vrei s ai o infIuen| bun penlru cei din jur. Aa c
po|i incerca s fii prielen cu cei despre care lii c fac Iucruri reIe.
Dar dac incep s le infIuen|eze ei pe line, alunci lrebuie s le
relragi. Candele-le unde le joci cu ei i ce face|i impreun. Incearc
s ii aduci acas Ia line s v juca|i sau invil-i Ia biseric. Irielenii
li cei mai buni lrebuie s fie aceia care le ajul s devii o persoan
mai bun aceia care s aib aceeai dorin| de a-I sIuji pe
Dumnezeu ca i line. Incearc s fii apropial de copiii care iI iubesc
pe Dumnezeu i care-I sIujesc.
Spune-Ie prin|iIor despre acesle probIeme. Iar dac ei i|i spui
s le fereli de anumi|i copii, f aa. Irin|ii i|i vor fi de mare ajulor
dac i|i vor seIecla prielenii.
VEk$EJ0| HE|E: Cinc un||1 cu injc|cpjii sc jccc injc|cpt, !cr cui ii p|ccc
s1 sc inscjccsc1 cu nc|unii c !ucc r1u. (Prctcr|c 13.20)
VEk$EJE |Nk00|JE: Prctcr|c 2.1, |ccn 1.151, 1 Ccrintcni 5.11
|NJkEBAk|: Dcc1 tcji crctinii cr trc|ui s1-i iu|ccsc1 pc cci|c|ji, !c cc nu c
|inc s1 ci prictcni r1i? Dc cc cstc r1u s1 ci cnuniji prictcni !cc1 Dunnczcu
trcc cc nci s1 iu|in pc cricinc?
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Prictcnii pct ctcc c inj|ucnj1 putcrnic1 csuprc
ccpii|cr. |stc jccrtc inpcrtcnt s1 urn1riji rc|cjii|c !c prictcnic c|c ccpi|u|ui
i s1 incurcjcji rc|cjii|c pczititc pc ccrc i |c jcrnccz1.
60
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E B|NE $A |E $P0N Pk|EJEN||0k NE| 0E$PkE
|$0$ H|Ak J| AJ0N| N0 E| N0 NA A$0|JA!
*1*16-+
/o cujoc
o-:co||
||c|,:co|
|
|
|
|
|
L
k:
Pk|EJEN| J| 0UJNAN|
L bine c vrei s Ie spui prieleniIor li despre Isus, dar in
aceIai limp esle bine s Ie respec|i preriIe. Ineori prielenii
nu vor prea inleresa|i. AIleori i|i vor spune c nu vor s mai aud
vorbindu-se despre Isus. Cand se inlampI aa, lrebuie s ii respec|i
i s nu Ie mai vorbeli, dar asla nu inseamn c nu pol afIa de Isus
din aliludinea pe care o ai. Io|i s Ie imprleli moduI in care
Iucreaz Dumnezeu in via|a la. pi, ce esle mai imporlanl, lrebuie
s lrieli ca un crelin. Irielenii vor observa c eli iubilor i bun
i c nu faci Iucruri reIe. Li iI vor vedea pe Isus in line.
VEk$EJ0| HE|E: ;i ccncnii n-cprin! |uninc cc s-c pun1 su| c|rcc, ci c
pun in sjcnic, i |uninccz1 tuturcr cc|cr !in ccs1. 1ct cc s1 |uninczc i
|uninc tccstr1 incintcc ccncni|cr, cc ci s1 tc!1 jcptc|c tccstrc |unc, i
s1 s|1tccsc1 pc 1ct1| tcstru, ccrc cstc in ccruri. (Mctci 5.15-16)
VEk$EJE |Nk00|JE: |c|csicstu| 3.1
|NJkEBAk|: Dc cc unii ccpii sc sint jcncji !c crc!injc in |sus?
N0JA PENJk0 PAk|N]|: nt1jcji-i pc ccpii cun s1-i inp1rt1ccsc1 crc!injc,
!cr nu-i c||igcji s1 c jcc1. Dunnczcu trcc s1 nc n1rturisin crc!injc i
s1 c inp1rt1in cu cci|c|ji ctct prin tcr|c|c cct i prin jcptc|c nccstrc. V1
putcji rugc inprcun1 cu ccpi|u| tcstru cc Dcnnu| s1 t1 !cc ccczii !c c
tcr|i ccncni|cr !csprc |sus.
61
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0AA 0N|| 0|N Pk|EJEN|| NE| |A EVA kA0,
JkEB0|E $A |E $P0N PAk|N]||0k!
k:
Pk|EJEN| J| 0UJNAN|
Da. Lsle foarle bine s po|i s imprleli prin|iIor ce se
inlampI in via|a la, mai aIes cand ceva le neIinilele. Lsle
foarle bine s Ie ceri sfaluI in anumile silua|ii. Iar dac unii copii
fac ceva ce ar pulea s-i rneasc pe ei sau pe aI|ii, alunci calegoric
lrebuie s Ie spui prin|iIor. Li vor li ce s fac penlru a ajula.
Nu uila, cu loale aslea, c i lu insu|i po|i s vorbeli cu prielenii
despre ceea ce fac ei. Cand Ie spui prin|iIor despre prielenii li, i
despre ceea ce vor ei s fac, expIic-Ie i ceea ce ai lu de gand s
faci. Nu le alepla ca mama sau lala s sar imedial s le saIveze
din orice silua|ie.
pi in finaI, nu Ie spune prin|iIor doar despre IucruriIe reIe pe
care Ie fac prielenii li. Spune-Ie i despre IucruriIe bune.
VEk$EJ0| HE|E: ;i nu |ucji !c|cc pcrtc |c |ucr1ri|c ncrc!itccrc c|c
intuncricu|ui, |c inc1 nci !cgrc|1, cscn!iji-|c. (|jcscni 5.11)
VEk$EJE |Nk00|JE: Prctcr|c 10.1-18, 1 1inctci 5.20
|NJkEBAk|: Dcc1 cinctc i| |ctctc pc jrctc|c ncu, cstc |inc s1 i| cp1r?
Ccn! c |inc s1-i pcr1sc pc c|ji ccpii?
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Puncji prcj pc cinstc. Nu t1 cncrtcji ccn! ccpiii t1
spun |ucruri ccrc t1 uincsc. (A|tjc|, pc tiitcr, s-cr putcc s1 rcjuzc s1 t1
nci inp1rt1ccsc1 cstjc| !c |ucruri.)
62
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E B|NE $A JE kEI| NA| B0N 0EJ 0k||NE
A|J|NEVA, 0AA |NJkA0EVAk EJJ| AJA!
k:
Pk|EJEN| J| 0UJNAN|
Iii alenl s nu cazi in curs crezand c eli mai bun decal
eli in reaIilale. Cine spune c lu eli mai bun` Ineori ne
credem mai buni decal sunlem in reaIilale, iar asla ne face s ne
ingamfm. Apreciaz-le corecl i fii, de asemenea, smeril. Nu uila
c loale caIil|iIe i laIenleIe sunl daruri de Ia Dumnezeu. pi noi
lo|i, cliar dac sunlem buni inlr-un domeniu, lrebuie s depindem
de Dumnezeu. Aminlele-|i c reIa|ia la cu LI conleaz mai muIl.
Nu esle nimic ru in a fi bucuros c ai fcul bine un Iucru - c ai
canlal un soIo, c ai marcal puncle Ia un joc, c ai primil nole bune,
sau cliar c ai fosl cinslil. Lsle bine s ai o impresie bun despre
line insu|i i s ai incredere in ceea ce faci. Nu lrebuie s prelinzi
c nu eli bun i s-|i ceri scuze cand eli bun. Dar nu le compara
cu aI|ii sau nu le gandi c eli mai bun ca ei.
Cand cineva i|i face un compIimenl, spune-i MuI|umesc.
Aminlele-|i c po|i fi un juclor bun de basclel, dar asla nu va
face din line o persoan deosebil.
VEk$EJ0| HE|E: Prin ncru|, ccrc ni-c jcst !ct, cu spun jicc1ruic !intrc
tci, s1 nu ci|1 !csprc sinc c p1rcrc nci inc|t1 !ccct sc cutinc, ci s1 ci|1
sinjiri cunp1tctc !csprc sinc, pctritit cu n1surc !c crc!inj1, pc ccrc c
inp1rjit-c Dunnczcu jicc1ruic. C1ci, !up1 cun intr-un trup ctcn nci
nu|tc n1!u|crc, i n1!u|crc|c n-cu tcctc ccccci s|uj|1. (Rcncni
12.3-4)
VEk$EJE |Nk00|JE: Iucc 18.-14, |ccct 4.6, 10
|NJkEBAk|: Cc insccnn1 s1 jii sncrit?
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Sncrcnic cstc c pcrtc inpcrtcnt1 in !cztc|tcrcc
ccrcct1 c rcspcctu|ui !c sinc. Ccn! ccpi|u| c !cprinct, incurcjcji-|. Ccn!
crc c ncn!ric cxccsit1, cnintiji-i c1 tcji cu p1c1tuit i sunt |ipsiji !c
s|ctc |ui Dunnczcu (Rcncni 3.23).
63
|N$J|J J| 0kEPJ
(Jk|JAJU|)
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
N0 10| N]A E kA0 $A $P0| A A| AJ|N$
PE |NEVA N0, 0E |APJ, N0 A| kE0J|J!
k:
|N$J|J J| 0kEPJ (Jk|JAJU|)
A spune c ai alins pe cineva in acesl joc cand lu de fapl nu
ai reuil esle o minciun. Dumnezeu ne averlizeaz c nu e
bine s min|im. De fapl, a lria esle aceIai Iucru cu a min|i, cliar i
inlr-un simpIu joc cum e ma|a. ReguIiIe fac jocuriIe mai
dislraclive. Dac nu ar fi reguIi, nimeni nu ar li cum s joace, i
nici nu ai li cine pierde i cine calig. Candele-le ce caraglios ar
fi ma|a, dac lo|i ar fugi in loale pr|iIe. Nu ar fi nici o dislrac|ie.
Inlr-un joc, lo|i juclorii lrebuie s respecle reguIiIe. IncIcarea
reguIiIor va slrica jocuI.
Acesl Iucru e mai imporlanl decal cred oamenii. BibIia zice c
dac spui adevruI i eli cinslil in IucruriIe mici, vei fi cinslil i
in ceIe imporlanle. Dac lriezi Ia jocuriIe simpIe, i|i vei face din
lrial un obicei. Iii cinslil in lol ce faci, cliar i cand joci ma|a.
VEk$EJ0| HE|E: Cinc cstc crc!incics in cc|c nci nici |ucruri, cstc crc!incics
i in cc|c ncri, i cinc cstc nc!rcpt in cc|c nci nici |ucruri, cstc nc!rcpt i
in cc|c ncri. (Iucc 16.10)
VEk$EJE |Nk00|JE: Ictitic 1.35-36, 1 Scnuc| 8.1-3, Prctcr|c 11.1, 20.23,
Mctci 25.14-30, 1 1inctci 3.8, 1it 1.
|NJkEBAk|: | |inc s1 tricz unccri?
N0JA PENJk0 PAk|N]|: ncurcjcji-t1 ccpi|u| s1 jic cinstit i !rcpt in |ucruri|c
n1runtc. Astjc| ii tc ji ucr s1 jic cinstit i ccn! sc itctc c situcjic !ijici|1,
i tct cstjc| i cc|cr !in jur |c tc ji nci ucr s1 ci|1 incrc!crc in c|.
64
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
^
1
|
|
^
|
^

^
|
|
|
E B|NE $A Jk|JEI| |A 100| N0N|J
0EA Jk|JAJ0|!
,

U
|

|
L

^ 1
|
|
^
1
U
|

*
1
*

1
-
k:
|N$J|J J| 0kEPJ (Jk|JAJU|)
Lsle desluI de ru c exisl un joc ce se numele de-a
lrialuI, penlru c ne d impresia c a lria e bine. A lria
esle ru penlru c inseamn a min|i. Cand joci un joc, indiferenl
cum se numele, lrebuie s-i respec|i reguIiIe. Inlr-un joc, de
exempIu, parlicipan|ii lrebuie s invenleze povesliri despre ei inii,
iar ceiIaI|i lrebuie s descopere care din eIe sunl adevrale i care
faIse. Aceslea nu sunl minciuni, penlru c esle un joc i lo|i liu c
poveliIe sunl invenlale. Cliar i inlr-un joc ca acesla lrebuie s
respec|i reguIiIe. }ocuriIe cu reguIi lazIii sunl muIl mai dislraclive.
De exempIu, pule|i invenla reguIi noi penlru basebaII pe zpad.
Alal limp cal lo|i in|eIeg reguIiIe i Ie urmeaz, pule|i s v amuza|i
jucandu-v. Va fi diferil de jocuI de basebaII, dar va fi in reguI
penlru c fiecare va juca dup noiIe reguIi.
Nu eli obIigal s joci orice joc. IneIe jocuri sunl reIe i pol fi
dunloare i le vor delermina s faci Iucruri cu care prin|ii nu
sunl de acord. Cu aIle cuvinle, joac-le orice joc dac acesla are
reguIi care nu incaIc IegiIe Iui Dumnezeu.
VEk$EJ0| HE|E: Cunp1nc inc|1tccrc cstc urct1 Dcnnu|ui, !cr ccnt1rcc|c
!rccpt1 ii cstc p|1cut1. (Prctcr|c 11.1)
VEk$EJE |Nk00|JE: Dcutcrcncn 25.16, Oscc 12.
N0JA PENJk0 PAk|N]|: n nc! prcctic, csigurcji-t1 c1 tcji cu injc|cs rcgu|i|c
jccu|ui pc ccrc trcji s1 i| juccji. Astjc| ii tcji !cscurcjc pc cci ccrc tcr s1
triczc.
65
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0E E N0 E B|NE $A 0P|EI| 0E |A 0|E0| |N
J|NP0| EJANENE|0k!
L / ^ | L N 5 | | 5

c
|
c
|o
c
|
c
c

c
o
|
k:
Pk|EJEN| J| 0UJNAN|
Cand le ui|i pe exlemporaIuI aIlei persoane sau copiezi lema
aIluia, faci un Iucru necinslil. Dumnezeu ne poruncele s
fim cinsli|i penlru c LI esle adevr, i cand comporlarea noaslr
nu ii pIace, nu e bine. Cand le ui|i Ia coIeguI lu Ia rspunsuriIe
unui lesl i pui rspunsuriIe i pe lesluI lu, iI faci pe profesor s
cread c lu lii rspunsuI corecl cand lu de fapl nu-I lii. Asla
inseamn a lria i a min|i. Cand copiezi lema de cas de Ia
coIeguI lu, iI faci pe profesor s cread c |i-ai fcul lema singur,
cand nu e aa. Asla inseamn a lria i a min|i.
Nu uila c de fiecare dal cand lriezi sau min|i, i|i faci ru |ie
insu|i. I|i faci ru penlru c nu inve|i ceea ce ar lrebui s inve|i, i
candva vei regrela.
VEk$EJ0| HE|E: Dc ccccc, |1scji-t1 !c ninciun1. Iicccrc !intrc tci s1
spun1 cprccpc|ui s1u c!ct1ru|, pcntru c1 suntcn n1!u|crc unii c|tcrc.
(|jcscni 4.25)
VEk$EJE |Nk00|JE: |xc! 20.16, Ictitic 1.35-36, 1 Scnuc| 8.1-3, Prctcr|c
11.1, 20.23, Mctci 25.14-30, Iucc 16.10, 1 1inctci 3.8, 1it 1.
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Ccn! sc itctc cc c intrc|crc, putcji s1 ii cnintiji
ccpi|u|ui nctitu| pcntru ccrc trc|uic s1 nccrg1 |c ccc|1 i in cc jc| ccpictu|
|c cxtcnpcrc|c su|ninccz1 cccst sccp.
66
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0E E E AJA kA0 $A Jk|JEI|
|A 100k||E $P0kJ|VE!
k:
|N$J|J J| 0kEPJ (Jk|JAJU|)
A lria Ia jocuriIe sporlive esle un Iucru ru penlru c ii
induci pe ceiIaI|i in eroare i slrici jocuI. Ineori Ia TV sau
cliar i Ia coaI, ni se sugereaz c IucruI ceI mai imporlal din
Iume esle a caliga. Iilm c e lolui un simpIu joc. Iacem din
viclorie un Iucru prea imporlanl. Dar nimic nu e alal de imporlanl
incal s merile s lrim, penlru c Dumnezeu vrea s fim cinsli|i,
drep|i in lol ce facem.
De aceea lrebuie s jucm cinslil. Inii oameni cred c a juca
murdar (Iovindu-i pe aI|ii in limpuI jocuIui) nu e locmai ru alala
limp cal nu se incaIc nici o reguI. Dar crelinii ar lrebui s-i
respecle pe ceiIaI|i i, in aceIai limp, s respecle reguIiIe.
Nu uila c moliveIe ceIe mai bune penlru care joci anumile jocuri
sunl s-|i imbunl|eli caIil|iIe de juclor, condi|ia fizic i s
inve|i cum s caligi i cum s pierzi. Cand parlicipm Ia orice
sporl, lrebuie s ne slrduim s fim cal mai buni, s jucm cinslil i
cural i s ne bucurm de joc. Aceslea sunl muIl mai imporlanle
decal a caliga sau a pierde.
VEk$EJ0| HE|E: Cinc cstc crc!incics in cc|c nci nici |ucruri, cstc crc!incics
i in cc|c ncri, i cinc cstc nc!rcpt in cc|c nci nici |ucruri, cstc nc!rcpt i
in cc|c ncri. (Iucc 16.10)
VEk$EJE |Nk00|JE: Ictitic 1.35-36, 1 Scnuc| 8.1-3, Prctcr|c 11.1, Mctci
25.14-30, Iucc 16.10, |jcscni 4.25, 1 1inctci 3.8, 1it 1.
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Unii p1rinji ii jcrjccz1 pc ccpii s1 ci|1 rczu|tctc
|unc |c intrcccri|c spcrtitc. Atcji grij1. Dcc1 ii jcrjcji prcc tcrc, !in
nc|1gcrc !c sccn1, ii incurcjcji s1 triczc, !cccrccc pct crc!c c1 c cctigc
ccntccz1 nci nu|t !ccct c jucc cinstit.
67
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
Jk|JAJ0| kANNE Jk|JAJ J| AJ0N| N0 |AJ| EA|A|JA
EH|PA $A JJ|0E PENJk0 A E$JE NA| $|ABA!
k:
|N$J|J J| 0kEPJ (Jk|JAJU|)
Nu. A lria inseamn s incaIci reguIiIe doar penlru a caliga
un avanlaj. Io|i s joci i aIlfeI, fr s incaIci reguIiIe.
Ineori poale c vrei s joci mai uureI doar ca s dai o ans aIlei
eclipe. Dac o faci fii discrel, s nu-i dea seama.
Dar nu juca aa doar ca s le dislrezi de ei. Dac eclipeIe nu
sunl ecliIibrale ca vaIoare i lu lii c una din eclipe va snopi in
blaie ceaIaIl eclip, ai pulea s modifici reguIiIe sau cliar s
refaci eclipeIe aslfeI incal s fie egaIe i s pule|i juca mai bine. Nu
uila c ceea ce conleaz in oclii Iui Dumnezeu esle s ne purlm
cu respecl i dragosle cu ceiIaI|i, nu s caligm.
VEk$EJ0| HE|E: Rcc!c Dunu|ui, !inpctrit1, cstc. !rcgcstcc, |ucuric,
pcccc, in!c|ungc r1|!crc, |un1tctcc, jcccrcc !c |inc, crc!incicic,
||cn!cjcc, injrcncrcc pcjtc|cr. npctritc cccstcr |ucruri nu cstc |cgc.
(Gc|ctcni 5.22-23)
VEk$EJE |Nk00|JE: Iucc 6.31
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Unccri p1rinjii jccc1 nci uurc| i ii |cs1 pc ccpii s1
cctigc. Dcc1 trcun ccpi| picr!c sistcnctic, tc ji !cscurcjct i nu tc nci
trcc s1 jcccc. Putcji s1-i spuncji, Vci jucc nci uurc|, cc s1 tc cjut s1
injc|cgi jccu|. Dcc1 ii !crcnjccz1 c1 ii |1scji s1 cctigc, prcnitcji-|c c1
!ctc tiitccrc tcji jucc scricr i cc s1 i jcci. Dccr cc tcji ctcc cncn!ci
c niz1 pcntru jcc i t1 tcji !istrc. | |inc s1 |c cjcriji c prctcccrc !ccr
cc tcr int1jc i tcr crctc in cuncctcrc.
68
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0AA A| JJ|0AJ Jk|JN0, JkEB0|E $A |E
$P0| E|0k|A]|!
k:
|N$J|J J| 0kEPJ (Jk|JAJU|)
In primuI rand, nu ar lrebui s lriezi. Dar dac ai lrial,
lrebuie s recunoli ceea ce ai fcul i s le indrep|i, cliar
dac pierzi sau caligi. Cand joci, ai grij c vei avea lendin|a s
lriezi ca s ob|ii un avanlaj. Nu uila c a caliga nu e aa impor-
lanl cum e s faci voia Iui Dumnezeu.
Cand faci ceva ru i i|i dai seama c ai greil, ceI mai bine e s
mrluriseli. In primuI rand lrebuie s ii spui Iui Dumnezeu. Apoi
spune-i ceIeiIaIle eclipe sau ceIorIaI|i parlicipan|i Ia joc i cere-|i
ierlare. De asemenea, va lrebui s Ie spui i prin|iIor.
Binein|eIes c dac i|i mrluriseli greeaIa nu inseamn c po|i
lria. De fapl va lrebui s dai inapoi lol ce ai caligal lriand. Nu
crede c po|i lria, iar mai larziu s le dislrezi pe seama aceslui
Iucru. Dumnezeu vrea s devii o persoan cinslil.
VEk$EJ0| HE|E: M1rturisiji-t1 unii c|tcrc p1cctc|c, i rugcji-t1 unii
pcntru c|jii, cc s1 jiji tin!cccji. Mcrc putcrc crc rug1ciuncc jicr|intc c
cc|ui ncprin1nit. (|ccct 5.16)
VEk$EJE |Nk00|JE: Prctcr|c 11.1, 20.23, 1 |ccn 1.
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Pcntru ccpii cstc !cstu| !c grcu s1 nu triczc. Princ
scuz1 pc ccrc c tcr g1si tc ji c1 cu trut !ccr s1 g|unccsc1. Dcr Dunnczcu
nu trcc cc nci, cctcc!ct1, s1 inc1|c1n |cgi|c Iui. |xp|iccji-i ccpi|u|ui c1
!cc1 c pcrsccn1 triccz1 i cstc prins1, nincni nu tc crc!c c1 cc cr ji trut
s1-i n1rturisccsc1 jcptc nci tcrziu, nici cnicr !cc1 pcrsccnc ccrc triccz1
crc cc|c nci nctinctctc nctitc.
69
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
N0 10| 0N 10 E B|NE $A| PAA|EJJ| PE
E||A|]| 10AJ0k|!
k:
|N$J|J J| 0kEPJ (Jk|JAJU|)
In limpuI jocuIui, po|i s ii pcIeli pe ceiIaI|i juclori dac
acesl Iucru face parle din joc i nu-i incaIc reguIiIe. De
exempIu, in basclel un juclor poale s se fac o fenl cu scopuI
de a-i pcIi pe adversarii care iI pzesc. Sau jucloruI poale s
sugereze c o ia inlr-o direc|ie i de fapl s o porneasc in aIl
parle. In bun juclor de folbaI poale face fenle cu mingea, iar apoi
s o Ioveasc. Toale acesle fenle sunl pr|i imporlanle aIe sporluIui
fr s aib scopuI de a incIca reguIiIe. Nu ar fi corecl, de
exempIu, ca un juclor de folbaI s prelind c a incercal s fac o
fenl cu mingea cand, de fapl, a Iovil cu picioruI un aIl juclor.
Acesl juclor ar lria.
VEk$EJ0| HE|E: Dcci, jic c1 ncnccji, jic c1 |cji, jic c1 jcccji c|tcctc. s1
jcccji tctu| pcntru s|ctc |ui Dunnczcu. (1 Ccrintcni 10.31)
VEk$EJE |Nk00|JE: Prctcr|c 11.1, 20.23, Cc|cscni 3.2324
N0JA PENJk0 PAk|N]|: |stc c !ijcrcnj1 intrc c prcsti pc c|jii in tinpu|
jccu|ui rcspcctcn! rcgu|i|c jccu|ui, i c inc1|cc cccstc rcgu|i pcntru c
c|jinc un ctcntcj nccinstit. Iiji ctcnji c1 unii cntrcncri ii tcr incurcjc
pc juc1tcri s1 jcc1 jcntc prin ccrc s1-i r1nccsc1 pc cci|c|ji i s1 jic !uri.
Prc||cnc cstc c1 cccst sjct !ucc |c inc1|ccrcc rcgu|cncntu|ui, nu |c
p1c1|ircc ccnipci c!tcrsc.
70
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0E E 0N|| 0ANEN| Jk|JEAIA PENJk0 A
JJ|0A N|JJE 100k| $J0P|0E!
|^||L
|
^
||
^
|
L
|
|
||
L
|
^
N
|
|

|
U
|
^
|
|
1
^
1
L
k:
|N$J|J J| 0kEPJ (Jk|JAJU|)
Inii oameni lrieaz Ia diferile sporluri fiindc, penlru ei,
a caliga inseamn foarle muIl. Li ii doresc s calige Ia
orice joc. Ie pIace s se siml pulernici i s lie c pol conlroIa
jocuI, cuIegand Iaurii vicloriei. Acelia cred c sunl muIl mai
grovazi decal ceiIaI|i doar penlru c au caligal. Au nevoie disperal
de respecl i cred c-I pol ob|ine doar fiind caliglori. Oamenii
care lrieaz nu in|eIeg c Dumnezeu ii iubele, indiferenl dac
pierd sau calig.
Dumnezeu vrea s muncim din greu in lol ce facem. Dac esle
ceva Ia care nu sunlem prea buni, i ne dorim s fim mai buni,
lrebuie s exersm i s ne slrduim mai muIl. Dac lrim ca s
caligm, o Ium pe scurllur i lrebuie s lol lrim dac vrem
s caligm.
Nu uila, cand joci un joc, joac cinslil, cural i respecl reguIiIe.
Dumnezeu vrea s dm ce avem mai bun in noi i s fim cinsli|i.
VEk$EJ0| HE|E: njc|cpciuncc ccccstc nu tinc !c sus, ci cstc p1ncntccsc1,
jirccsc1, !r1cccsc1. C1ci ccc|c un!c sunt pizn1 i !un !c cccrt1, sunt
tu||urcrc i tct jc|u| !c jcptc rc|c. (|ccct 3.1516)
VEk$EJE |Nk00|JE: Prctcr|c 11.1, 20.23, 2 Ccrintcni 10.1, Ii|ipcni 2.3,
|ccct 1.15, 4.16
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Puncji-i intr-c |unin1 jctcrc|i|1 pc ccpiii ccrc nu
sc |cu!1 tct tinpu| cu tictcrii|c |cr. Putcji s1 i|ustrcji cccst |ucru pctcstin!
!csprc un ct|ct jctcrit ccrc sc ccnccntrccz1 csuprc pcrjcrncnjci sc|c in
|cc s1 t1 intrc|cji cun cr putcc inc1|cc rcgu|i|c pcntru c cctigc. Mu|ji
ccncni ccrc triccz1 sc justijic1 cstjc|, Nu sunt singuru|, i c|ji ccncni
triccz1. ;i ccpiii jcc c!cscc cccst |ucru. Dcr nu jcc |inc cc jcc.
71
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E JkEB0|E $A |A N0 |NEVA
NA 00E 0E NA$!
,U| 5^||
U |^N|
|^N|
k:
|N$J|J J| 0kEPJ (Jk|JAJU|)
Dac joci folbaI i cineva din ceaIaIl eclip Iovele mingea
cand aceasla esle in afara lerenuIui, Ias-I pe arbilru s
decid ce e de fcul. Nu iI numi pe juclor lrior i nu le cerla cu
arbilruI. Iii alenl s nu cumva s numeli pe cineva lrior doar
penlru c pierzi. Ioale c iI pierzi pe bun dreplale.
Dac joci un joc care nu are arbilru i cineva conlinu s lrieze,
po|i s-i spui aceIei persoane c nu joac cinslil. Nu le enerva i
expIic-i c nu e bine s lrieze i c jocuI nu mai e amuzanl dac
cineva lrieaz. Dac persoana nu vrea s se opreasc din lrial,
nu eli obIigal s mai conlinui jocuI.
Dac Ia magazin, un vanzlor nu-|i d bine resluI, spune-Ie
prin|iIor, iar ei vor rezoIva probIema.
Ineori n-ai ce face cand cineva le inaI. CeI mai bun Iucru e s
accep|i acesl Iucru i s le increzi in Dumnezeu care i|i va purla de
grij.
VEk$EJ0| HE|E: Nu tc ccrtc j1r1 pricin1 cu cinctc, ccn! nu ji-c j1cut nici
un r1u. (Prctcr|c 3.30)
VEk$EJE |Nk00|JE: Psc|n 35.128, Iucc 3.14, 1 Ccrintcni 6.
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Dcc1 ccpi|u| tcstru sc p|cngc c1 cinctc i| inc|1,
incurcjcji-| s1 sc rccgc pcntru cccc pcrsccn1. Rugcji-| pc Dunnczcu s1-i
crctc ccc|uic !c cc nu c |inc s1 triczc i !c cc nu jc|csctc |c ninic.
72
E| A| JAU E J| A| NEU
(|UkAJU|)
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0E E E kA0 $A |0k|!
|ccz|:u| cc
|U|^jc
5
o

c
u

u
c
|
|
5
o

c
u

u
c
|
|
k:
E| A| JAU E J| A| NEU (|UkAJU|)
Dumnezeu esle cinslil i drepl. A Iua ceva ce nu ne apar|ine
esle impolriva nalurii Iui Dumnezeu. De aceea, a fura esle
ru. Dumnezeu vrea s-i ajulm pe cei din juruI noslru i s avem
incredere in LI c nu vom duce Iips de nimic.
Inii oameni fur penlru c ii doresc cu orice pre| un anumil
Iucru (o bicicIel, un caselofon, sau bani) i sunl in slare s fac
orice ca s-I ob|in. AI|ii fur penlru c se siml dispera|i. Oamenii
care fur dovedesc c nu au incredere in Dumnezeu. LI ne iubele
i nu va ingdui s ajungem inlr-o silua|ie in care s fim nevoi|i s
furm. LI se va ingriji s nu ducem Iips de nimic.
Cand furi, iI superi pe Dumnezeu i i|i faci |ie insu|i ru, Ia feI
cum Ie faci ceIorIaI|i. AslfeI, ignori i negIijezi ceea ce-|i d
Dumnezeu, i|i vei caliga o proasl repula|ie i ii vei face pe cei
din jur s vrea s fure i ei de Ia line. Lsle evidenl c Dumnezeu
are ceIe mai bune inlen|ii cu privire Ia noi cand ne spune s nu
furm.
VEk$EJ0| HE|E: S1 nu juri. (|xc! 20.15)
VEk$EJE |Nk00|JE: Mctci 6.2434, |jcscni 4.28, Ii|ipcni 4.1, |ccct 4.2
73
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0AA |NEVA |]| |0kA 0N |0k0, E B|NE $A|
|0k| |NAP0|!
|^|L1U|
U
|^N^|L
^| |U|
,^5N
^
|
L
^
|
U
|
|
|

CU
51
|
||N|^
CU51^
|L^
|U|
|L||U1
C
U
5
1
^

|
L
^

|
U
|
5
U
?

k:
E| A| JAU E J| A| NEU (|UkAJU|)
Nu. A fura esle inloldeauna ru. Iii alenl pe cine acuzi de
furl. S-ar pulea s |i se par c cineva |i-a fural ceva, cand,
de fapl, persoana aceea s nu-|i fi Iual nimic. Dac eli absoIul
sigur c o persoan |i-a Iual ceva, inlreab-o poIilicos despre aceI
Iucru. Ioale c le ineIi, iar persoana aceea are ceva ce sccn1n1 cu
IucruI lu. Dac le duci i iI iei inapoi, vei sfari prin a Iua ceva ce
nu a fosl aI lu! AslfeI vei fi vinoval de furl!
Dac cineva |i-a Iual cu adevral ceva ce era aI lu, inlai inlreab,
decal s-I acuzi c a fural, cliar i cand pe obiecluI cu pricina esle
scris numeIe lu. I-ai pulea spune, Vd c ai gsil creionuI meu.
I|i muI|umesc penlru asla. Candele-le inloldeauna c ceaIaIl
persoan n-a fcul-o inlen|ional.
Dac locmai prinzi pe cineva furand de Ia line sau lii c acea
persoan a fural de Ia muI|i aI|i copii, mai inlai incearc s vorbeli
cu ea. Dac vezi c nu ajul, spune-i unui aduIl prinle sau
profesor despre aceasl probIem.
VEk$EJ0| HE|E: Nu intccrccji nin1nui r1u pcntru r1u. Urn1riji cc cstc
|inc, incintcc tuturcr ccncni|cr. Dcc1 cstc cu putinj1, intrucct ctcrn1
!c tci, tr1iji in pccc cu tcji ccncnii. (Rcncni 12.118)
VEk$EJE |Nk00|JE: |xc! 20.1516, Prctcr|c 3.30, Rcncni 2.21,
1 Ccrintcni 6., |jcscni 4.28
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Accst nc! !c c suspcctc pc cinctc c1 i-c insuit un
c|icct j1r1 intcnjic scu !in grccc|1 crc cc rczu|tct citigcrcc uncr prictcni
i ctitcrcc riscu|ui !c c-i intinui pc nc!rcpt, trcnsjcrncn!u-i in !uncni.
74
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E B|NE $A PA$JkEI| 0 10Ak|E 0AA
Pk0Pk|EJAk0| N0 0 NA| EkE |NAP0|!
U1|^ U
,U^||| ^ |U|
,^5N
C
u
C
u
C
u
C
u
k:
E| A| JAU E J| A| NEU (|UkAJU|)
Nu. A fura inseamn a Iua ceva ce nu e aI lu. In aIl mod
de a fura esle de a imprumula un Iucru de Ia cineva i a nu-I
mai da inapoi. Noi lim c nu e bine s furm, indiferenl de moduI
in care o facem, penlru c Dumnezeu ne spune s nu furm. pi
dac Dumnezeu ne spune c furaluI nu e bun, alunci inseamn c
acesl Iucru ne va aduce numai suprare, nou i ceIorIaI|i. A fura
nu e bine i se lermin prin a aduce suprare cliar i alunci cand
nimeni nu bag de seam fapla noaslr. Nu uila c Dumnezeu lie
lol.
Dac un prielen i|i d un Iucru ca s-I pslrezi, aceI dar esle aI
lu. Nu inseamn c I-ai fural i nu lrebuie s iI dai inapoi. Dar,
dac cineva i|i imprumul un Iucru sau |i-I d s-I foIoseli penlru
o vreme, lrebuie s iI dai inapoi cand v-a|i in|eIes sau cand nu-I
mai foIoseli cliar dac persoana de Ia care I-ai Iual nu |i-I mai
cere sau a uilal de eI. Ia feI esle i cand gseli Iucruri care apar|in
aIlora. Trebuie s Ie duci persoanei respeclive esle ceI mai cinslil
Iucru pe care po|i s-I faci.
Dumnezeu ne-a poruncil s nu furm. LI vrea s ne ajule i s
ne fereasc de pedeapsa pe care am pulea-o primi i de repula|ia
de lo|. Ie de aIl parle, vrei s fii lralal in acesl mod` Vrei ca ceiIaI|i
s nu-|i dea inapoi jucria, mingea sau carlea, cliar dac ai uilal
de eIe`
VEk$EJ0| HE|E: Cc trcji s1 t1 jcc1 tcu1 ccncnii, jcccji-|c i tci |c jc|.
(Iucc 6.31)
VEk$EJE |Nk00|JE: |xc! 20.15, |jcscni 4.28
|NJkEBAk|: Dcr !cc1 cinctc iji inprunut1 cctc i nici unu| nu t1 nci
cnintiji, sc ccnsi!cr1 jurt?
75
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E kA0 0AA 0N Pk|EJEN |]| $P0NE A EVA E$JE 0kAJ0|J,
J| 00PA E || |E| A||| A, 0E |APJ, N0 EkA PE 0kAJ|$!
|c: ccj
uccc| ucu|,
c|cc,:| ucu|
jco:u|:
k:
E| A| JAU E J| A| NEU (|UkAJU|)
IrdeIegea e inloldeauna rea, cliar i alunci cand nu lim
c o comilem! Ai mers candva undeva unde nu lrebuia s
mergi, sau ai spus ceva ce nu lrebuia spus, sau ai Iual ceva ce nu
lrebuia Iual, fr s lii c nu aveai voie` Oricui i se poale inlampIa.
Ineori nu ne dm seama decal mai larziu c ceea ce am fcul a
fosl ru. Dar cand reaIizm acesl Iucru ce lrebuie s facem` Asla
conleaz cu adevral. S-ar pulea s fie nevoie s ne cerem scuze
ori s dm ceva inapoi. Cu cerliludine nu lrebuie s mai facem
aceI Iucru. De exempIu, dac un prielen i|i spune c esle graluil,
dar afIi mai larziu c nu era aa, lrebuie s-I duci inapoi sau s
pIleli penlru eI. Ar fi moduI ceI mai cinslil de a repara greeaIa.
A pslra aceI Iucru esle ru.
AIleori lrebuie s ne foIosim bunuI sim|. De exempIu, in maga-
zine gsim rareori Iucruri graluile. Dac cineva ne spune despre
un Iucru c e graluil, ar lrebui inlai s ne informm. Nu lrebuie s
facem tct ce ne spun prielenii nolri, dar lrebuie s facem tct ce ne
cere Dumnezeu.
VEk$EJ0| HE|E: n c!ct1r, !cc1 tinc cinctc s1 t1 prcpct1!uicsc1 un c|t
|sus pc ccrc nci nu |-cn prcpct1!uit, scu !cc1 cstc tcr|c s1 priniji un
c|t !un pc ccrc nu |-cji prinit, scu c c|t1 |tcngnc|ic, pc ccrc n-cji prinit-c,
cn, cun i| ing1!uiji !c |inc! (2 Ccrintcni 11.4)
VEk$EJE |Nk00|JE: Iucc 16.10, 1 Pctru 1.1316
|NJkEBAk|: Cc jcccn ccn! un c|t ccpi| nc spunc c1 c |inc s1 jcccn un
|ucru, icr cpci cj|1n !c |c un c!u|t c1 nu c c!ct1rct?
76
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0AA E kAU $A |Uk|, 0E E |N BA$EBA| $E
V0kBEJJE 0E |UkAJU| ||N|E| 0E |UN0!
IMAGINAIA
LUI JASON
|L||L |L ||N||
|L |UN| |U|^1L
k:
E| A| JAU E J| A| NEU (|UkAJU|)
Ienlru c nu e locmai vorba de furl, ci e doar un cuvanl
ajullor care descrie un sliI de joc. IurluI Iiniei de fund
esle un procedeu compIical care face parle din jocuI de basebaII. In
acesl joc sunl o muI|ime de lermeni specifici care pol duce Ia
nenumrale confuzii aa cum in orice sporl exisl reguIi i denumiri
care se foIosesc doar acoIo.
Cum spuneam, cuvanluI fural foIosil in sporluI numil base-
baII nu esle loluna cu ceI foIosil in via|a de zi cu zi, dei dac cineva
ii pune in cap s jurc inlr-adevr Iinia de fund i s o duc acas Ia
moduI propriu face un Iucru ru, care inlr sub inciden|a poruncii
s nu furi.
VEk$EJ0| HE|E: 8ucur1-tc, tincrc, in tincrcjcc tc, jii cu ininc tcsc|1 cct
cti tcn1r, un||1 pc c1i|c c|csc !c ininc tc i p|1cutc ccni|cr t1i, !cr s1 tii
c1 pcntru tcctc cccstcc tc tc cncnc Dunnczcu |c ju!ccct1. (|c|csicstu|
11.)
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Atcji grij1 c1, !csccri, ccpiii nu injc|cg scnsu| cx-
cct c| cnunitcr tcrncni. ncurcjcji-i s1 jc|csccsc1 cu ncrc grij1 cutintc|c,
jiin!c1 c|c pct !ucc |c ccnjuzii, !cc1 nu sunt jc|csitc in ccntcxtc|c pctrititc.
77
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E kAU $A 0P|EI| 10Uk||E
PENJkU 0NPUJEk!
,U||
|LN1|U
||U1L|
||^1|
||5|L1^
k:
E| A| JAU E J| A| NEU (|UkAJU|)
Da, dac un joc penlru compuler are drepl de copyrigll.
Ce inseamn acesl ccpqrignt` inseamn c o persoan (sau
o inslilu|ie) care a creal aceI joc esle singura care-I poale copia.
Oamenii care scriu cr|i, canlece, produc diverse arlicoIe sau
programe penlru compuler, deseori ii inregislreaz munca aslfeI
incal nimeni aIluI s nu o poal vinde sau s o poal inlrebuin|a
greil. Iegea spune c oricine ia sau vinde mai deparle munca aIluia
esle vinoval de furl.
Cand zicem furl ne gandim Ia un obiecl (bani, o jucrie, un
creion, o pIrie, o minge, elc.) care apar|ine aIluia. Dar pulem
fura informa|ii. Cand cineva compune un canlec, aceI canlec ii
apar|ine. Cand cineva scrie o carle, aceasla ii apar|ine. AI|i oameni
pol avea casele cu aceI canlec sau un exempIar din carle, dac Ie
cunp1r1. AIlcineva ar pulea imprumula casela sau carlea. Dar nu e
bine doar s o iei i s-|i faci o copie penlru line.
Nu uila c lol ce e impolriva nalurii Iui Dumnezeu esle ru, cliar
dac oamenii obinuiesc s fac aslfeI de Iucruri.
VEk$EJ0| HE|E: Cinc jur1 s1 nu nci jurc, ci, nci !cgrc|1, s1 |ucrczc cu
ncini|c |ui |c cctc |un, cc s1 ci|1 cc s1 !cc cc|ui |ipsit. (|jcscni 4.28)
VEk$EJE |Nk00|JE: |xc! 20.15, Rcncni 13.15, 1 Pctru 2.1314
|NJkEBAk|: | cinstit s1 inrcgistrczi ccsctc?
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Nu ccccptcji prcgrcnc pcntru cc|cu|ctcr scu ccsctc
ccrc sc tcn! |c ncgru, i nu jcccji ccpii i|cgc|c !up1 ccsctc scu !iscnctc.
Dcc1 nu suntcji sigur cc ctcji tcic s1 jcccji cu un cnunit prcgrcn pcntru
cc|cu|ctcr, citiji |iccnjc ccrc tinc inprcun1 cu !iscnctc|c.
78
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E kA0 $A PA$JkEI| BAN|| PE AkE
|| 0A$EJJ| PE $JkA0A!
k:
E| A| JAU E J| A| NEU (|UkAJU|)
O persoan cinslil va face un eforl de a inapoia IucruriIe
pierdule ceIei care Ie-a pierdul, cliar dac nimeni nu o
cunoale. Dac gseli un porlofeI, lrebuie s cau|i in eI numeIe
ceIui care I-a pierdul i s-I conlaclezi. Cand cineva pierde o sum
mare de bani, d un anun| sau anun| poIi|ia. IocuI in care gseli
banii esle un indiciu imporlanl. Dac ii gseli pe podeaua sIii de
cIas, ceI care i-a pierdul sigur e un coIeg de-aI lu. Dac ii gseli
pe jos inlr-un magazin, cu siguran| c ceI care i-a pierdul a fosl in
aceI magazin. In orice caz, persoana care gsele banii lrebuie s-i
spun profesoruIui sau casieruIui de Ia magazin. Acesla ar fi ceI
mai cinslil Iucru pe care po|i s-I faci. L imporlanl s faci penlru
persoana care a pierdul banii ceea ce ai vrea s fac aI|ii penlru
line.
Ineori va fi imposibiI s-I gseli pe ceI care a pierdul banii, dar
nu-|i f din asla o scuz din a pslra banii gsi|i incearc lolui
s-I gseli pe ceI care i-a pierdul.
VEk$EJ0| HE|E: |sus i-c r1spuns. S1 iu|cti pc Dcnnu|, Dunnczcu|
t1u, cu tcct1 ininc tc, cu tct suj|ctu| t1u, i cu tct cugctu| t1u. Acccstc
cstc ccc !intci, i ccc nci ncrc pcrunc1. |cr c !cuc, cscncncc ci, cstc. S1
iu|cti pc cprccpc|c t1u cc pc tinc insuji. (Mctci 22.33)
VEk$EJE |Nk00|JE: Dcutcrcncn 22.13, Iucc 6.3136
N0JA PENJk0 PAk|N]|: Ccpiii cu c tcr|1 pcntru cccst sccncriu. Cc-cn
g1sit c| ncu s1 jic. Spuncji-i ccpi|u|ui c1 pcrunci|c |ui Dunnczcu nc
cjcr1 c|tc stcn!cr!c s1-i rcspcct1n pc cci|c|ji ccncni i s1 |c jcccn
|inc|c.
79
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
J0J A |UkA $E NUNEJJE J| N0 0 PEk$0ANA
$AkAA |A NNAkEA A|JU|A!
|cc-||cjccc
|ojoz|c o||ccc:oc
E| A| JAU E J| A| NEU (|UkAJU|)
k:
Da. Nu conleaz ce sau de ce fur o persoan, lol furl esle.
BibIia ne spune muIle despre oamenii sraci. IoporuI Iui
Dumnezeu, poporuI IsraeI, lrebuia s-i ajule pe cei sraci. Iar
oamenii fImanzi erau Isa|i s adune grauI rmas dup ce au
adunal cuIeglorii. Dar oameniIor sraci nu Ii s-a spus niciodal
c au voie s fure.
In Iume sunl muI|i oameni sraci i fImanzi. Trebuie s facem
lol ce pulem ca s-i ajulm (lrimi|and aIimenle sau donand bani
unor organiza|ii de ajulorare, aslfeI ca ei s nu mai fie nevoi|i s
fure).
Vk$J0| H|: Dcu1 |ucruri iji ccr, nu ni |c cpri, incintc !c nccrtc!
Dcp1rtccz1 !c |c ninc ncc!ct1ru| i cutcntu| nincincs, nu-ni !c nici
s1r1cic, nici |cg1jic, !1-ni pcincc ccrc-ni trc|uic. Cc nu cuntc, in |c|ug,
s1 n1 |cp1! !c 1inc, i s1 zic. Cinc cstc Dcnnu|? Scu cc nu cuntc in
s1r1cic, s1 jur, i s1 icu in !ccrt Nunc|c Dunnczcu|ui ncu. (Prctcr|c
30.)
Vk$J |Nk00|J: |xc! 20.15, Ictitic 1.10, 23.22, Dcutcrcncn 24.1
21, Prctcr|c 1.1, Mctci 6.121, 2534, Icptc 2.4245, |ccct 2.1416
N0JA PNJk0 PAk|N]|: Atunci ccn! ccpi|u| tcstru punc c cstjc| !c intrc|crc,
c c ccczic |un1 pcntru tci i intrccgc jcni|ic !c c inccpc s1 cjutcji c
sccictctc !c cjutcr scu s1 cjutcji un ccpi| scu c jcni|ic. |stc i c |un1
ccczic !c c t1 rugc inprcun1 pcntru cc Dunnczcu s1 ci|1 grij1 !c nctci|c
jcni|ici tccstrc i !c c-i nu|juni pcntru cstc.
80
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
J0J P0kJ $J J| N0 |NPk0N0]| 0N |0k0
A| A|J0|VA PAkA $A| k| V0|!
IMAGINAIA
LUI JASON
|c|, c
cc-:ucu|
ccu|
E| A| JAU E J| A| NEU (|UkAJU|)
k:
Cu siguran| esle lol furl. A imprumula ceva de Ia cineva
fr s-i spui, dovedele o Iips de respecl penlru posesor.
Ce se inlampI dac posesoruI are nevoie de aceI obiecl cliar alunci,
sau a promis c-I va da aIlcuiva` Inloldeauna esle bine s-|i ceri
voie cand vrei s imprumu|i ceva, cliar dac apar|ine prielenuIui
lu ceI mai bun i ai mai foIosil i aIl dal aceI Iucru.
Dac o persoan i|i spune IoIosele-le de acesl obiecl oricand
vrei, iar alunci cand i|i lrebuie nu o gseli ca s-i ceri obiecluI
respecliv, e cu loluI aIlceva. In aceasl silua|ie po|i Iua obiecluI,
dar lrebuie s Iai un biIel. Trebuie s ii Iai scris c tu ai imprumulal
aceI obiecl, ca s nu cread c a fosl fural. A-|i cere voie sau a Isa
biIele cu cererea inseamn a-i respecla pe prielenii li. S nu furi
ceva, iar apoi s-|i gseli o scuz c de fapl lu ai imprumulal
aceI Iucru. A fura esle ru, dar de asemenea i a min|i. Iii o persoan
cinslil care ii respecl pe ceiIaI|i i Ie respecl propriel|iIe.
Vk$J0| H|: Cc trcji s1 t1 jcc1 tcu1 ccncnii, jcccji-|c i tci |c jc|.
(Iucc 6.31)
Vk$J |Nk00|J: |xc! 20.15, Mctci 22.3440, |jcscni 4.28
N0JA PNJk0 PAk|N]|: Ircjii !c c|icci sc cccrt1 !c |c juc1rii ccn! sunt
nici, icr cpci, ccn! nci crcsc, ii icu unu| c|tuic ncinc|c. Acccstc c c
ccczic !c c |c cxp|icc cun s1 jic gcncrci. Ccpiii nu intcj1 cccst |ucru in
nc! ncturc|, ci trc|uic int1jcji.
81
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E JkEBU|E $A |A| N0 |NEVA |UkA 0|N
NA0AI|N, |Ak AE|A E N|Ak Pk|EJENU| JAU!
|||L |L |U||LN||
||N |L|
E| A| JAU E J| A| NEU (|UkAJU|)
k:
Dac lii c un prielen de-aI lu are de gand s fure ceva
sau incearc s o fac, lrebuie s-i alragi alen|ia c e ru ce
face i c ar lrebui s nu fure. Dac nu le ascuIl, pIeac de Iang
eI, prsele magazinuI sau IocuI unde v afIa|i i du-le acas. Iiind
cu o persoan care incaIc o Iege, vei avea i lu probIeme, penlru
c se consider infrac|iune s nu raporlezi o fapl rea Ia care ai fosl
marlor. Spune-Ie prin|iIor li imedial ce ajungi acas.
Vk$J0| H|: Ircji|cr, !cc1 s-c r1t1cit trcunu| !intrc tci !c |c c!ct1r,
i-| intccrcc un c|tu|, s1 tiji c1 cinc intccrcc pc un p1c1tcs !c |c r1t1circc
c1ii |ui, tc ncntui un suj|ct !c |c nccrtc, i tc cccpcri c sunc!cnic !c
p1cctc. (|ccct 5.120)
Vk$J |Nk00|J: |xc! 20.15, Prctcr|c 1.1014, 13.20, Rcncni 13.1
5, 2 1csc|cniccni 3.1415, |trci 10.24
|NJk8Ak|: Cc trc|uic s1 jcc ccn! i| t1! pc prictcnu| ncu jurcn!?
N0JA PNJk0 PAk|N]|: ntcjcji-t1 ccpi|u| cun s1-i c|ccg1 prictcnii i
ccn! c tinpu| s1 incctczc prictcnic cu unii !in ci. Nc !crin cc c!rcs|c|c
nccstrc s1 ci|1 c inj|ucnj1 pczitit1 csuprc cc|cr !in juru| |cr, !cr tinc c
trcnc ccn! ci singuri trc|uic s1 sc in!cp1rtczc !c cci ccrc |c crcccz1 nunci
nccczuri.
82
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0Ak E $E |NJNP|A N0 0A$EJJ| EVA E NU
E A| JAU, 0Ak NU JJ|| A U| E ~ J0J |UkJ E$JE!
E| A| JAU E J| A| NEU (|UkAJU|)
k:
A gsi ceva ce nu-|i apar|ine, nu esle furl, dar lrebuie
neapral s incerci s afIi care esle proprielaruI aceIui obiecl.
Cu cal e mai vaIoros obiecluI pe care I-ai gsil, cu alal mai muIl
lrebuie s le slrduieli s-I gseli pe ceI ce I-a pierdul. O moned
de 2O sau de 5O de Iei are o vaIoare mic, nu lrebuie s dai anun| Ia
ziar ca s gseli persoana care a pierdul-o. Dar un aIbum de
folografii de nunl, o culie cu bijulerii sau un porlmoneu are o
vaIoare mare. Va lrebui s faci un eforl mare penlru a afIa cine
Ie-a pierdul. Deseori, mama sau lala vor li exacl cum s caule
acea persoan. Dac gseli ceva Ia coaI, du-I Ia obiecle
pierdule. Nu foIosi niciodal scuza aceasla: Am gsil acesl obiecl,
nu era nimeni Iang eI, doar ca s-I pslrezi.
Vk$J0| H|: Dcc1 tczi r1t1cin!u-sc |cu| scu ccic jrctc|ui t1u, s1 nu
|c ccc|cti, ci s1 |c c!uci |c jrctc|c t1u. Dcc1 jrctc|c t1u nu |ccuictc |cng1
tinc, i nu-| cuncti, s1 ici !c|itccu| |c tinc cccs1, i s1 r1ncn1 |c tinc
pcn1 cc-| ccrc jrctc|c t1u, i ctunci s1 i-| !ci. 1ct cc s1 jcci i cu n1gcru|
|ui, tct cc s1 jcci i cu ncinc |ui, i tct cc s1 jcci cu cricc |ucru picr!ut !c
c| i g1sit !c tinc. s1 nu |c ccc|cti. (Dcutcrcncn 22.13)
Vk$J |Nk00|J: Ii|ipcni 2.4
|NJk8Ak|: | r1u s1 p1strczi c |cncnct1 !c 50.000 !c |ci pc ccrc ci g1si-
t-c pc jcs, cnicr !cc1 cinctc intrcc|1 !cc1 nu cuntc ci t1zut-c? Dcc1
g1scti c ncnc!1 |c cutcnctu| !c |cn|ccnc i jc|cscti ncnc!c cc s1
cunpcri |cn|ccnc, tct jurt c?
N0JA PNJk0 PAk|N]|: Dcji-i cxcnp|u jc|u| in ccrc tci cji prccc!ct intr-c
situcjic sini|cr1 scu cun cu prccc!ct c|jii jcj1 tci i cun t-cji sinjit.
|-cji putcc cninti, !c cscncncc, ccpi|u|ui jcptu| c1 ccncnii tcr rcncrcc
pczitit cri !c cctc cri tc inccrcc s1 incpciczc un |ucru.
83
|A UkNA, 0Ak NU
|N U|J|NU| kN0
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E B|NE $A AkUN| U P|EJkE |N |NEVA AkE
AkUNA |N J|NE!
, |LN1|U |||.
|^/|| | C||^1
|A UkNA, 0Ak NU |N U|J|NU| kN0
k:
Nu e bine s faci ru cuiva doar penlru c acea persoan
|i-a fcul |ie un ru. BibIia spune nu inloarce|i ru penlru
ru, i Isus spune aceIai Iucru. BibIia ne spune, de asemenea, c
nu lrebuie s ii facem s sufere pe cei care ne-au fcul pe noi s
suferim. Nu avem drepluI s ii pedepsim pe oameni penlru ruI
pe care ni I-au fcul. In sclimb ar lrebui s-i spunem Iui Dumnezeu
despre acesle Iucruri i s Ism loluI in seama Iui. L bine s ne
prolejm pe noi inine, dar nu e bine s facem ru.
Acesl Iucru ar prea nedrepl. Dar, de fapl, numai Dumnezeu
lie s judece drepl nu noi. Refuzand s inloarcem ru penlru
ru, iI vom Isa pe Dumnezeu s lransforme IucruriIe in bine. Iar
Dumnezeu esle perfecl in judec|iIe Iui.
Doar penlru c cineva pcluiele, nu ni se d drepluI s
pcluim i noi. Inloldeauna lrebuie s iI ascuIlm pe Dumnezeu
i s facem ce esle bine. CiIe DomnuIui sunl inloldeauna bune. A
rspunde ceIorIa|i cu aceeai moned nu va rezoIva confIicluI, ci iI
va inrul|i.
Vk$J0| H|: Aji cuzit c1 s-c zis. Ocni pcntru ccni i !intc pcntru
!intc. Dcr |u t1 spun. S1 nu t1 inpctritiji cc|ui cc t1 jccc r1u. Ci,
cricui tc |ctctc pcstc c|rczu| !rcpt, intccrcc-i i pc cc|1|c|t. (Mctci 5.38
3)
Vk$J |Nk00|J: Prctcr|c 20.22, Iucc 6.236, Icptc .60, Rcncni
12.121
|NJk8Ak|: | |inc s1 n1 r1stcsc |c p1rinjii nci ccn! ci ini spun s1 nu jcc
cc cctc? | |inc s1 jiu jurics pc jrctc|c ncu pcntru c1 c stricct cctc cc crc
c| ncu? 1rc|uic s1 jiu r1u cu cinctc ccrc c jcst r1u cu scrc ncc?
84
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
P0]| $A $PU| V0kBE UkJE N0 JJ|| A NU JE
AU0E N|NEN|!
IMAGINAIA
LUI JASON
^
|
^

|
L
C
U
|
^
5
^
|
U
N
|A UkNA, 0Ak NU |N U|J|NU| kN0
k:
Dac un Iucru e ru, eI rmane ru cliar i alunci cand nu
afI nimeni despre eI. De aceea, a injura, a min|i, a birfi esle
ru, cliar i alunci cand prin|ii, prielenii, vecinii, sau oricine
aIlcineva nu ne pol auzi. Dumnezeu lie lol ce facem noi, LI vede
i aude loluI.
Adevrala incercare penlru caracleruI lu se probeaz dup
moduI in care procedezi alunci cand crezi c nimeni nu le poale
auzi sau vedea. Dac crezi c a injura esle ru, alunci nu injura,
puncl. Nu cula ocazii s injuri cand nu e nimeni aproape s le
prind. Slrduiele-le s vorbeli i s gcn!cti numai Iucruri bune
i dreple, cliar i alunci cand nu e nimeni Iang line, penlru c
asla conleaz de fapl. Ian i ce gandeli conleaz, Dumnezeu ne
cunoale fiecare gand.
pi, dac cineva afI ce ai spus in parlicuIar, va li c po|i fi un om
de incredere. Triele fiecare momenl in sIujba DomnuIui.
Vk$J0| H|: Nici un cutcnt stricct s1 nu t1 ics1 !in gur1, ci unu|
|un, pcntru zi!irc, !up1 cun c nctcic, cc s1 !cc ncr cc|cr cc-| cu!. (|jcscni
4.2)
Vk$J |Nk00|J: Prctcr|c 5.21, 20.11, |c|csicstu| 12.14, Ii|ipcni 4.8
|NJk8Ak|: | r1u s1 injuri printrc !inji?
N0JA PNJk0 PAk|N]|: Dcsccri ccpiii sc gcn!csc c1 !cc1 c jcpt1 !c-c |cr
nu prctccc1 sup1rcrc nin1nui, c in rcgu|1. Dcr ccjiuni|c rc|c tcr jccc
intct!ccunc pc cinctc s1 sujcrc in trcun jc|, pc tcrncn |ung. Ccnsccinjc
pc ccrc c cu jcptc|c rc|c pcctc c1 nu cstc !ircct1, scu tc trccc tinp pcn1 s1
jic cti!cnt1, cun cr ji c ninciun1 jccrtc grct1 ccrc !istrugc incrc!crcc
intrc ncn|rii unci jcni|ii. n jinc|, tct cc jcccn crc un cjcct csuprc
cc|cr|c|ji.
85
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
N0 kE$ NAkE P0J |AE
J0J E VkEAU!
IMAGINAIA
LUI JASON
|A UkNA, 0Ak NU |N U|J|NU| kN0
k:
Inii copii cred c alunci cand vor crele, vor avea voie s
fac lol ce doresc. pi s-ar pulea crede c unii aduI|i cliar
aa i lriesc. Dar nu e adevral. De-a IunguI inlregii noaslre vie|i
va lrebui s respeclm anumile Iegi i reguIi. Cand Dumnezeu a
dal ceIe zece porunci, LI Ie-a dal penlru lo|i oamenii, din loale
limpuriIe, indiferenl de varsl. Nimeni nu e mai presus de IegiIe
Iui Dumnezeu. Trebuie s-I ascuIlm pe Dumnezeu loldeauna.
Acesla esle unuI din moliveIe penlru care Dumnezeu ne spune
s ascuIlm de prin|ii nolri. AslfeI vom inv|a s ne supunem
oricrei auloril|i care va fi deasupra noaslr de-a IunguI vie|ii.
Ne va ajula, de asemenea, s ne dorim s facem ce esle bine.
Vk$J0| H|: Nincni s1 nu-ji !isprcjuicsc1 tincrcjcc, ci jii c pi|!1
pcntru crc!incici. in tcr|irc, in purtcrc, in !rcgcstc, in crc!inj1, in
cur1jic. (1 1inctci 4.12)
Vk$J |Nk00|J: |ccn 14.6, 1 Ccrintcni 6.12, 1 Pctru 5.14
|NJk8Ak|: Dc cc ccncnii ncri ur|1 unu| |c cc|1|c|t?
N0JA PNJk0 PAk|N]|: A!ct1rctc intrc|crc !in spctc|c cccstcic pcctc ctcc
c |1tcic !u||1. Dcc1 p1rinjii jcc |ucruri pc ccrc |c intcrzic ccpii|cr, cccstcrc
|i sc tc p1rcc c1 c!u|jii pct s1 jcc1 tct cc tcr. Cc p1rintc, nu t1 jc|csiji
tcrstc pcntru c t1 nctitc un ccnpcrtcncnt r1u.
86
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
A 0N0| UN |UkU E$JE |A |E| 0E kAU
A J| A| $PUNE $AU A| |AE!
|
N
5
|
L

|
|
L
C
^
N
|
U
|
|
|^?|N |LN1|U
5|^|^1
5
^
|
U
N
|A UkNA, 0Ak NU |N U|J|NU| kN0
k:
Nu. A uri pe cineva sau a-i dori moarlea cuiva sunl dou
Iucruri groaznice, iar ura va afecla doar persoana care are
ganduri reIe. Aceasl persoan va inrul|i foarle muIl silua|ia dac
inlr-adevr va ajuge s o omoare pe ceaIaIl. AceIai Iucru esle
vaIabiI i penlru a fura, a min|i sau oricare aIl gand ru. Dac e ru
s-|i lreac prin cap aslfeI de Iucruri, cu alal mai ru esle s Ie faci
sau s Ie spui.
Dar ganduriIe noaslre sunt foarle imporlanle, penlru c deseori
ajungem s facem ceea ce ne-am gandil. S presupunem c mama
i|i spune s nu mnanci prjiluri inainle de mas. Dar lu vezi
prjiluriIe pe mas i conlinui s le gandeli ce gusl bun au i cal
de bine ar merge cu o can de Iaple rece. Dac vei conlinua s le
gandeli in feIuI sla, dorin|a de a manca va crele lol mai muIl
pan cand vei ajunge s nu ascuI|i de mama i s mnanci caleva.
Dumnezeu ne lie loale ganduriIe i vrea s ne umpIem minlea
cu ganduri bune, nu reIe.
Vk$J0| H|: Cur1jctc-ji ininc !c r1u, |crusc|inc, cc s1 jii ncntuit!
Pcn1 ccn! tci p1strc gcn!uri nc|cgiuitc in ininc tc? (|crcnic 4.14)
Vk$J |Nk00|J: 1 Crcnici 28., Ii|ipcni 4.8, |ccct 1.1415
|NJk8Ak|: | r1u s1 ci gcn!uri urctc?
N0JA PNJk0 PAk|N]|: n cccst ncncnt nu|ji ccpii cr putcc !ctcni
ingrijcrcji !c jcptu| c1 Dunnczcu ii tc pc!cpsi pcntru gcn!uri|c |cr rc|c.
Spuncji-|c c1 nu c ctct !c r1u s1 ci gcn!uri rc|c, c r1u s1 ccntinui s1 tc tct
gcn!cti |c c|c, in |cc s1 tc gcn!cti |c c|tcctc. Str1!uiji-t1 s1-| jcccji pc
ccpi| s1 injc|ccg1 !c cc nu c |inc s1 st1ruic csuprc gcn!uri|cr rc|c.
gcn!uri|c nccstrc sc tcr trcnsjcrnc in !crinjc, icr cpci in jcptc.
87
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0E E E kAU $A |A J| EU
E |A J0]| 0P|||!
|
|

|||L1^1L |||/^
1
^
Nu .o co|| cu
-|o:c |cocc-u|
|A UkNA, 0Ak NU |N U|J|NU| kN0
k:
Dac un Iucru e ru, eI rmane ru indiferenl de ca|i oameni
iI fac. S presupunem c o parle din prielenii li incep s
arunce pielre in geamuriIe veciniIor. Ar fi bine dac lo|i ar face
aa` Binein|eIes c nu. Ar fi Ia feI de ru, dac ar face-o !ccr c
persoan sau inlreaga coaI. Iii sigur c poIi|ilii i proprielarii
caseIor ar spune c esle un Iucru ru!
Dac o grmad de copii injur, lrieaz, minl, se drogleaz,
beau, fumeaz, nu-i ascuIl prin|ii, fur din magazine sau fac
aIle Iucruri reIe, nu inseamn c i lu po|i s Ie faci. Tu ar lrebui s
faci ce esle bine, cliar dac eli singuruI care procedeaz aa. Asla
vrea Dumnezeu de Ia line.
Dac grupuI lu de prieleni face ceva ru i le obIig s faci i lu
Ia feI, gsele-|i aIl grup de prieleni. Ierele-le de copiii care le
imping s faci Iucruri reIe.
Vk$J0| H|: |ct1 !cr cc t1 spun i n1rturiscsc cu in Dcnnu|. s1 nu
nci tr1iji cun tr1icsc p1gcnii, in !ccrt1ciuncc gcn!uri|cr |cr, ctcn!
nintcc intunccct1, jiin! str1ini !c ticjc |ui Dunnczcu, !in pricinc
nctiinjci in ccrc sc cj|1 in urnc inpictririi ininii |cr. |i i-cu picr!ut
cricc pic !c sinjirc, s-cu !c!ct |c !csjrcncrc, i s1tcrcsc cu |1ccnic cricc
jc| !c nccur1jic. (|jcscni 4.11)
Vk$J |Nk00|J: ju!cc1tcri 2.1115, Rcncni 12.12, Cc|cscni 2.8
N0JA PNJk0 PAk|N]|: Prcsiuncc c1rcic trc|uic s1 sc cpun1 ccpiii pcctc ji
putcrnic1. Pc n1sur1 cc crcsc, cjutcji-i s1 injruntc ccccst1 prcsiunc
pctrcccn! nci nu|t tinp inprcun1.
88
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E |kUN0$ $A || PkA$
PE E||A|]| 0P||!
|U|L5
^|N||
|A UkNA, 0Ak NU |N U|J|NU| kN0
k:
Dac se incaIc o Iege sau cineva are de suferil, lrebuie
s-i parli pe copii. Dumnezeu Ie-a dal aduI|iIor aulorilalea
de a le proleja pe line i pe ceiIaI|i impolriva frdeIegiIor. Dac
aduI|ii nu sunl informa|i despre anumile nereguIi, nu au cum s
ne prolejeze de urmriIe Ior. Spune prin|iIor, profesoruIui,
anlrenoruIui, poIi|isluIui sau oricrui aduIl care ar pulea ajula
alunci cand cineva fur, se drogleaz, vinde droguri, consum
aIcooI, pInuiele s incaIce o Iege, vrea s se sinucid, sau promile
c va face ru cuiva. Nu e nimic ru in a-i pari pe copii in asemenea
silua|ii.
Dar lolui cstc ru s-i parli pe copiii care nu-|i pIac, doar ca s
aib necazuri. Nu uila c nu eli prinle, profesor, direclor sau
poIi|isl. De asemenea, dac parli o persoan, iar aceasla va avea
necazuri, nu le Iuda i nu le grozvi cu ceea ce ai fcul. ScopuI
noslru, aa cum vrea Dumnezeu, esle s iI sIujim pe LI i pe ceiIaI|i
aa c Iudroenia nu ii are IocuI aici.
Vk$J0| H|: ;i nu |ucji !c|cc pcrtc |c |ucr1ri|c ncrc!itccrc c|c
intuncricu|ui, |c inc1 nci !cgrc|1 cscn!iji-|c. (|jcscni 5.11)
Vk$J |Nk00|J: Iucc 1.3, Rcncni 13.15, 1 Pctru 2.1314
N0JA PNJk0 PAk|N]|: Prc||cnc p1|1tr1gc|ii !csprc c|jii ccpii cstc jccrtc
rcc|1 ccpiii ii ur1sc pc pcrccici ctct !c nu|t, incct unii p1rinji ii
incurcjccz1 ccpiii s1 nu pcrcsc1 pc nincni nicic!ct1, !c jric1 s1 nu-i
picr!1 prictcnii. Dcr c jccrtc inpcrtcnt pcntru ccpii s1 cnunjc !cc1 sc
intcnp|1 cctc r1u ccccstc insccnn1 s1 jii un prictcn i un cct1jccn
rcspcnsc|i|. nt1jcji-t1 ccpi|u| s1 cp|icc rcgu|i|c !in !crinjc !c c-i cjutc
pc cci|c|ji s1 urnczc cc|cc Dcnnu|ui i nu !in !crinjc !c c jccc pc
!ctcptu|.
89
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0 0N|| 0ANN||
PA N|Ik|!
E| A| JAU E J| A| NEU (|UkAJU|)
k:
Inii oameni Ias murdrie dup ei penlru c aa s-au
obinuil. AI|ii, penlru c nu Ie pas. Indiferenl de molivuI
Ior, acesl Iucru esle impolriva IegiIor i slric mediuI inconjurlor.
Cei care Ias murdrie dup ei dovedesc o Iips de respecl fa| de
ceiIaI|i, fa| de propriel|iIe Ior, i lransform in dezaslru orice Ioc.
Crelinii lrebuie s-i respecle pe ceiIaI|i i propriel|iIe Ior, s
respecle Crea|ia Iui Dumnezeu i s respecle IegiIe. De aceea lrebuie
s prolejm mediuI in care lrim.
Vk$J0| H|: Apci Dunnczcu c zis. S1 jcccn cn !up1 cnipu| Ncstru,
!up1 cscn1ncrcc Nccstr1, c| s1 st1pcnccsc1 pcstc pctii n1rii, pcstc
p1s1ri|c ccru|ui, pcstc titc, pcstc tct p1ncntu| i pcstc tcctc tcrctccrc|c
ccrc sc nic1 pc p1ncnt. (Gcnczc 1.26)
Vk$J |Nk00|J: Iucc 6.31
|NJk8Ak|: ng1!uic Dunnczcu pc|ucrcc in np1r1jic Iui?
N0JA PNJk0 PAk|N]|: Ccpiii !csccri gcn!csc in jc|u| urn1tcr. Nu cu
cn j1cut nizcric, cc c1 nu cu trc|uic s1 cur1j. 1rc|uic s1-i int1j1n s1
jic r1spunz1tcri pcntru nc!iu| inccnjur1tcr. ]incji in ncin1 c pung1
pcntru gunci. Dcji-i ccpi|u|ui un cxcnp|u !in cccst !cncniu.
90
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0E E NU E B|NE $A V0kBE$ U 0ANEN|
NEUN0$U]|!

^|N^/^
|
E| A| JAU E J| A| NEU (|UkAJU|)
k:
Din pcale in Iume sunl o grmad de oameni ri. MuI|i
din acelia vor s fac ru copiiIor. De aceea, copiiIor Ii se
spune s nu slea de vorb cu oameni necunoscu|i. In BibIie,
Dumnezeu nu pomenele aslfeI de reguIi, aa c din acesl puncl
de vedere n-ar fi ru, ins LI ne-a spus s ascuIlm de mama i de
lala cand ne spun s nu vorbim cu oameni pe care nu-i cunoalem.
Cliar dac prin|ii nu |i-au spus aa ceva, ar fi injc|cpt din parlea
la s slai deparle de slrini. De asemenea, unii slrini sunl oameni
buni, i unii pol avea nevoie de ajulor. Dar lolui, aceasl reguI
de a nu le apropia de aduI|i pe care nu-i cunoli rmane vaIabiI.
Nu esle r1u s slai de vorb cu slrini, dar ar pulea fi pericuIos.
De aceea, prin|ii i|i spun s nu o faci. Li nu vor ca s ajungi inlr-o
silua|ie in care un slrin un om ru s le rneasc. Dac un
slrin le roag s-I aju|i sau dac vezi pe cineva inlr-o silua|ie
dificiI, cleam-|i prin|ii sau pe un aIl aduIl pe care iI cunoli. Nu
incerca s le aju|i singur.
Vk$J0| H|: ncintc !c tcctc, s1 tiji c1 in zi|c|c !in urn1 tcr tcni
|ctjcccritcri p|ini !c |ctjccuri, ccrc tcr tr1i !up1 pcjtc|c |cr. (2 Pctru
3.3)
Vk$J |Nk00|J: Prctcr|c 14.15, Rcncni 16.118, |jcscni 6.13
N0JA PNJk0 PAk|N]|: Cc| nci ucr nc! !c c cxp|icc cccstc |ucruri cstc
incgincn! c sccnct1. Acccstc ii tc !c ccpi|u|ui pcsi|i|itctcc !c c cxcrsc cc
s1 zic1 i cc s1 jcc1 incintc !c c cp1rcc c situcjic !ijici|1. Dc cscncncc,
cxp|iccji-i ccntcxtu| pctritit i situcjii|c in ccrc Dunnczcu nc ccrc s1
jin |uni cu ccncni pc ccrc ii intc|nin pcntru princ !ct1.
91
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E B|NE $A NA N||00E$ N0 VkEAU $A 0B]|N
EVA 0E |A PAk|N]|| NE|!
||N|-,LL| |N
|L||L1^ 51^|L
|L |UN||UNL
C
L
N
U
N

|
|L
|
L
|
L
|
L
|
U
|
L
1
L
CLNUN||L|L|L
|L
|U|L1L
|A UkNA, 0Ak NU |N U|J|NU| kN0
k:
Io|i s i|i ceri voie de Ia prin|i in Ieglur cu anumile
Iucruri, dar nu s le miIogeli. De exempIu, po|i s Ie ceri o
rspIal speciaI, un cadou de Crciun, sau s-|i dea voie s mergi
Ia un prielen acas i s slai pan larziu. Trebuie s-i inlrebi poIili-
cos i s Ie expui silua|ia. Dar dac ei spun nu, lrebuie s accep|i
rspunsuI Ior cu o aliludine poziliv. Nu le miIogi. Adic nu Ie
cere o dal i inc o dal aceIai Iucru, incercand s-i faci s-|i dea
ceea ce doreli. Nu incerca s-i faci s se rzgandeasc.
SoIu|ia e simpI, respecl-i pe prin|ii li. Li |i-au dal aceI rspuns
penlru c s-au gandil ce esle mai bine penlru line. Dac vei reui
s-i faci s se rzgandeasc, vei primi ceea ce i|i doreli, dar poale
vei regrela mai larziu. Dumnezeu |i-a dal prin|i ca s le prolejeze
i s aib grij de line. Dac insili s fac exacl invers decal |i-au
spun Ia incepul, ai ieil de sub prolec|ia Ior. Respecl-|i i ascuI-
l-|i mama i lalI.
Vk$J0| H|: Scu ccrcji i nu c1p1tcji, pcntru c1 ccrcji r1u, cu gcn! s1
risipiji in p|1ccri|c tccstrc. (|ccct 4.3)
Vk$J |Nk00|J: |xc! 20.12, |jcscni 6.13, Cc|cscni 3.20
N0JA PNJk0 PAk|N]|: Nu t1 scnin|cji !ccizii|c !in ccuzc ccpi|u|ui ccrc
!ctinc cic1|itcr. (Mci nu|t !ccct ctct, nu-i !cji tcic s1 jic cic1|itcr!). ;i
ccn! c| insist1 i sc ni|cgctc, nu rcnunjcji !ccct !cc1 ctcji un nctit
|un. Dc cscncncc, csigurcji-t1 c1, !c jicccrc !ct1, t1 rccg1 cctc pc|iticcs,
ccccpt1 r1spunsu| tcstru i c1 crc c ctitu!inc pczitit1. ntct!ccunc
gcn!iji-t1 |inc |c r1spunsu| pc ccrc i| !cji. Dcc1 r1spunsu| cr trc|ui s1
jic da, icr tci spuncji K !in c|inuinj1, prc|c|i| c1 t1 tcji r1zgcn!i
ccn! ccpi|u| insist1. Astjc| i| tcji incurcjc s1 sc ni|cgccsc1 !c jicccrc !ct1
ccn! ii spuncji K!
92
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E B|NE $A JkNJEJJ| UJA
N0 EJJ| NEkV0$!
|
u

|
|A UkNA, 0Ak NU |N U|J|NU| kN0
k:
Nu, penlru c in BibIie ni se spune c lrebuie s ne slpanim
mania. Asla inseamn c Dumnezeu vrea ca noi s ne
slpanim emo|iiIe, nu s ne slpaneasc eIe pe noi. Lmo|iiIe sunl
bune i e bine s in|eIegem ceea ce sim|im. Cu aIle cuvinle, dac
sunlem nervoi nu lrebuie s prelindem c nu sunlem. Dar lrebuie
s ne gandim de ce sunlem nervoi, s-i spunem Iui Dumnezeu i
oricui are Ieglur cu slarea noaslr, i s incercm s inIlurm
ceea ce a provocal enervarea. De asemenea lrebuie s fim alen|i
cum ne comporlm cand sunlem nervoi |ipand, urIand, Iovind
sau lranlind ui Iucruri care pol supra pe aI|ii i care inrul|esc
silua|ia. Dac eli poIilicos, oamenii vor fi dispui s le ascuIle i
s dea alen|ie nemuI|umirii laIe.
Vk$J0| H|: Cc| incct |c ncnic prcjuictc nci nu|t !ccct un titccz,
i cinc cstc st1pcn pc sinc prcjuictc nci nu|t !ccct cinc cuccrctc cct1ji.
(Prctcr|c 16.32)
Vk$J |Nk00|J: Gc|ctcni 5.123, |jcscni 4.26, Cc|cscni 3.8, |ccct
1.120
|NJk8Ak|: | r1u s1 tc cncrtczi pc un prcjcscr !cc1 sc pccrt1 nc!rcpt cu
tinc? | r1u s1 tc cncrtczi?
N0JA PNJk0 PAk|N]|: Pcntru c t1 st1pcni juric ctcji nctcic !c cxpcricnj1.
Putcji s1-| cjutcji pc ccpi|u| tcstru s1 cctigc ccccst1 !cprin!crc in nci
nu|tc jc|uri. (1) Dcc1 sc itctc c intrc|crc !csprc juric, tcr|iji cu c| !csprc
c|tcrnctitc !c c trcnti uc, !c c ur|c, scu !c c !c cu picicru|. ntrc|cji-|,
Cc c|tcctc ci putcc jccc cc s1-ni cr1ji c1 cti ncrtcs? (2) Dctc tiitccrc
ccn! sc cncrtccz1 ctct !c tcrc incct cjungc s1 trcntccsc1 uc, incurcjcji-| s1
t1 spun1 !csprc cc cstc tcr|c (Sunt ncrtcs pcntru c1...) i cscu|tcji-|
cu nu|t1 r1|!crc. (3) Ori !c cctc cri suntcji ncrtcs, jiji un cxcnp|u pc
ccrc ccpi|u| s1-| tc!1 i s1-| urnczc.
93
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0E E JkEBU|E $A A1UJ
|A JkEBUk||E A$E|!
|cojo jucc|ccu|c,
`c occo-:o -o:occo
jucc|u| .o | -u|
c||u.c:o c|c |uco:oc|c|
|A UkNA, 0Ak NU |N U|J|NU| kN0
k:
Ial lrei molive: (1) Membrii unei famiIii Iucreaz impreun.
(2) Membrii unei famiIii vor s se ajule unii pe aI|ii. (3) A
ajula Ia lreburiIe casei e un mod de a-|i asuma responsabiIil|i,
care sunl o parle din procesuI crelerii. (malurizrii)
Cand copiii sunl foarle mici, prin|ii Ior fac loale lreburiIe in
cas. Dar pe msur ce cresc, pol s ajule Ia uneIe lreburi. In muIle
famiIii fiecrui membru aI famiIiei i se reparlizeaz o anumil
munc. In feIuI acesla fiecare poale ajula ca lreburiIe casei s fie in
ordine i fcule Ia limp. Acesle lreburi pol incIude punerea mesei,
lergerea prafuIui, lialuI ierbii, cur|aluI zpezii, spIaluI vaseIor
i aI fereslreIor, gliluI unor mancruri, i cliar repararea mainii
in func|ie de varsla i indemanriIe fiecruia.
Cand prin|ii i|i dau ceva de Iucru, ia acesl Iucru ca pe un com-
pIimenl i o ocazie de a-|i dovedi indemanriIe. Li liu c lu eli in
slare s faci aceI Iucru. pi lu po|i deveni un membru uliI famiIiei
laIe.
|ine minle c prin|ii nu-|i dau s faci Iucru doar ca s nu iI fac
ei, ci, aslfeI, le preglesc penlru via|. Dac inve|i de pe acum s fii
larnic i uliI, i|i va fi de foIos cand vei crele mare.
Vk$J0| H|: Dcc1 nu pccrt1 cinctc grij1 !c ci |ui, i nci c|cs !c cci
!in ccsc |ui, s-c |cp1!ct !c crc!inj1 i cstc nci r1u !ccct un nccrc!incics.
(1 1inctci 5.8)
Vk$J |Nk00|J: |xc! 20.12, 2 1csc|cniccni 3.10, 1 1inctci 4.12
|NJk8Ak|: |stc un p1cct !cc1 nu-ji jcci cr!inc in ccncr1 ctunci ccn!
ncnc i tctc ji-c ccr?
94
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0E E JkEBU|E $A NA
$PA| PE 0|N]|!
|A UkNA, 0Ak NU |N U|J|NU| kN0
k:
Dac prin|ii i|i spun s le speIi pe din|i, aa lrebuie s faci.
Dumnezeu vrea ca lo|i copiii s ascuIle de prin|ii Ior. Dar
mai esle un moliv penlru a le spIa pe din|i. plii, fiecare persoan
esle crea|ia Iui Dumnezeu. LI ne-a druil lrupuri in care s lrim i
cu care s-I sIujim. Lsle lreaba noaslr s avem grij de lrupuriIe
noaslre i s Ie foIosim cum lrebuie. Aceasla se refer Ia a manca
mancarea polrivil, a dormi desluI, a ne men|ine condi|ia fizic i
siIuela, a ne imbrca cu laine cIduroase in limpuI iernii, i a nu
ne face lrupuI s sufere din cauza droguriIor, aIcooIuIui sau
lulunuIui. pi mai inseamn a ne spIa pe din|i i a face baie.
Nu esle un pcal dac un aduIl nu se spaI pe din|i o dal. Ar
pulea fi un pcal dac nu ar avea grij de din|i i acelia s-ar caria.
Nu esle un pcal s mnanci duIciuri. Ar pulea fi un pcal dac o
persoan ar manca numai duIciuri i s-ar imboInvi. Dumnezeu
vrea s avem grij de lrupuriIe noaslre.
Vk$J0| H|: Nu tiji c1 trupu| tcstru cstc 1cnp|u| Dunu|ui Sjcnt,
ccrc |ccuictc in tci, i pc ccrc I-cji prinit !c |c Dunnczcu? ;i c1 tci nu
suntcji ci tctri? (1 Ccrintcni 6.1)
Vk$J |Nk00|J: Ccntcrcc Ccnt1ri|cr 4.2
|NJk8Ak|: Dc cc trc|uic s1 jcc |cic? Dc cc trc|uic s1 n1 !uc |c cu|ccrc
!ctrcnc? Dc cc trc|uic s1 cn c|icciuri |unc? Dc cc trc|uic s1 n1 sp1| pc
ncini incintc !c c n1 cczc |c ncs1?
N0JA PNJk0 PAk|N]|: Iiji ctcnji s1 nu jcccji prcc ncrc ccz !c igicnc
pcrscnc|1. Dc jcpt, un p1rintc injc|cpt cr trc|ui s1 c trcnsjcrnc in cctc
p|1cut. Dc cxcnp|u, putcji s1-i |ipiji in jicccrc sccr1 un ncscj !istrcctit
pc cg|in!1 scu s1 t1 juccji un jcc !ccr !up1 cc tcji ncn|rii jcni|ici s-cu
sp1|ct pc !inji.
95
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E B|NE $A| $PU| U|VA $AJ| ]|NA 0UkA
0AA 0 NEk|JA!
|oc|c:u| cu
cccocc o |u|
,o-cc
|A UkNA, 0Ak NU |N U|J|NU| kN0
k:
Cand cineva face ceva ru sau suprlor, nu sunlem obIiga|i
s ne pIac. Noi ins nu lrebuie s Ie facem ru doar ca s Ie
rspundem cu aceeai moned. Dumnezeu vrea s fim iubilori i
buni cu ceiIaI|i. Aa c reguIa esle s fim respecloi, nu nepoIilicoi
i obraznici. Dac cineva |ine Ia prerea la, spune-o cu bIande|e.
Ineori esle |inc s Ie spunem prieleniIor nolri cand nu au fosl
drgu|i (amabiIi) sau au fosl rulcioi. L normaI s nu ne pIac
cineva care se poarl fr sufIel, dar nu avem voie s Ie rspundem
cu aceeai moned.
Dumnezeu lie c esle bine s facem voia Iui. Dac vom
rspunde cu bunlale cuiva care esle neomenos cu noi, ne vom
face prieleni. Dar dac vom rspunde cruzimii cu cruzime, vom
agrava i mai muIl silua|ia. Aa c cea mai bun caIe de a impiedica
pe cineva s se poarle ural cu line esle s fii drgu|, nu rulcios.
Vk$J0| H|: Un r1spuns ||cn! pctc|ctc ncnic, !cr c tcr|1 cspr1
cjcj1 ncnic. (Prctcr|c 15.1)
Vk$J |Nk00|J: Prctcr|c 4.24, 12.16, Rcncni 12.1, 15.2, |ccct 2.8,
1 Pctru 2.1
|NJk8Ak|: | r1u s1 ii pcrcc|cti pc ccncni?
N0JA PNJk0 PAk|N]|: Nu-i |1scji pc ccpii s1-i spun1 unu| c|tuic |ucruri
urctc i nccutiinciccsc. Sc cc!c s1-i rcspcct1n pc cci|c|ji i s1 nu |c spuncn
s1-i jin1 gurc scu c|tc cutintc nccutiinciccsc. Ic-cn putcc !cncnstrc
cun s1 !iscutc !csprc !itcrgcnjc|c |cr, j1r1 s1 sc ctccc unii pc c|jii. nt1jcji-i
s1-i rczc|tc prc||cnc|c in |cc s1 ccntinuc s1 sc |ct1.
96
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0 0ANN|| $P0N |N k|AN |0k0k| NA0VAkAJ
0$Pk Pk000$ P Ak V0k $A | VN0A!
|A UkNA, 0Ak NU |N U|J|NU| kN0
k:
IirmeIe produc recIame penlru a convinge pe cal mai muI|i
oameni s Ie cumpere produseIe. Inor firme nu Ie pas
dac spun adevruI sau nu. Li vor doar ca oamenii s cumpere
produseIe Ior. To|i comercian|ii incearc s-i fac produseIe s arale
bine. S-ar pulea s nu minl, dar pol s crea o impresie care nu esle
adevral. De exempIu, o recIam TV poale prezenla un grup de
copii dislrandu-se in limp ce joac un joc copiii de Ia TV sunl
aclori care sunl pIli|i s par c se dislreaz jucand aceI joc. AslfeI
ne fac s credem c i noi am fi ferici|i s facem ca ei.
Cand vezi sau auzi o recIam, uil-le i ascuIl cu alen|ie. De
asemenea, nu-|i f un obicei din a-|i dori lol ce vezi Ia TV. Ioale c
nu ai nevoie de anumile Iucruri i poale c nici eIe nu sunl alal de
bune pe cal par.
Vk$J0| H|: Iucji sccnc cc nincni s1 nu t1 jurc cu ji|czcjic i cu c
cn1girc !ccrt1, !up1 !ctinc ccncni|cr, !up1 int1j1turi|c inccp1tccrc
c|c |unii, i nu !up1 Hristcs. (Cc|cscni 2.8)
Vk$J |Nk00|J: Iucc 12.15, 2 1inctci 3.1, 1 |ccn 2.151
N0JA PNJk0 PAk|N]|: Unii ccpii nu tiu c1 rcc|cnc|c crcccz1 c inprcsic
jc|s1 pcntru c1 ci nu cu |cncjicict !c cxpcricnjc pc ccrc c ctcji tci. Putcji
s1 trcnsjcrncji c rcc|cn1 intr-c cxpcricnj1 c!ucctit1, punctcn! nc!u|
in ccrc cstc !us in crccrc cc| cc pritctc cccc rcc|cn1 scu putcji s1-i
pctcstiji ccpi|u|ui !csprc cjcctu| pc ccrc |-c ctut csuprc tccstr1 c cnunit1
rcc|cn1.
97
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0E E JkEBU|E $A NU |UAN 0k00Uk|!
||C|L||L
|A UkNA, 0Ak NU |N U|J|NU| kN0
k:
Lsle voie s iei medicamenle prescrise de medic. De fapl,
medicii ne prescriu medicamenle ca s ne ajule s ne
insnloim cand sunlem boInavi. Dar lrebuie s ascuIlm cu grij
sfaluI medicuIui despre cum, cal i cand s Ium medicamenleIe
penlru a ne face bine. A Iua medicamenle inlr-un mod greil poale
fi dunlor penlru noi. De aceea exisl Iegi penlru foIosirea
medicamenleIor.
MedicamenleIe care ne pol face ru sunl inlerzise de Iege. Inii
oameni foIosesc acesle medicamenle (ce se mai cleam i droguri)
penlru c, penlru o perioad de limp, se siml mai bine. Dar deseori
acelia devin dependen|i, iar droguriIe ajung s Ie slpaneasc
vie|iIe. LIe afecleaz creieruI aslfeI c nu mai gandesc bine i ajung
s omoare aI|i oameni.
Nu lrebuie s Ism ca ceva s slpaneasc lrupuriIe noaslre,
indiferenl c e vorba de mancare, bulur, droguri, aIcooI sau orice
aIle produse climice. Numai Dumnezeu ar lrebui s ne conlroIeze
vie|iIe. pi Dumnezeu vrea s avem grij de lrupuriIe noaslre iar
droguriIe dislrug lrupuriIe.
Vk$J0| H|: Nu t1 in|1tcji !c tin, ccccstc cstc !cstr1|1|crc.
Dinpctrit1 jiji p|ini !c Dun. (|jcscni 5.18)
Vk$J |Nk00|J: 1 Ccrintcni 6.1
|NJk8Ak|: Dc cc c r1u s1 |ci? Dc cc cstc r1u s1 junczi? | r1u s1 junczi
cnicr i c jigcr1? Dc cc ccncnii ccnsun1 !rcguri? Dc cc cxist1 !rcguri|c?
98
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0E E A|B|| J| NE0k|| $E
UkA$ UN|| PE A|]||!
N
c
c
c
|
|A UkNA, 0Ak NU |N U|J|NU| kN0
k:
Ira esle o aIl probIem provocal de pcaluI din Iume.
Oamenii se infurie i ii ursc pe aI|ii din muIle molive. Li
se pol supra pe ceea ce au zis sau au fcul aI|ii pol s se siml
jigni|i i rni|i sau pol fi inveruna|i impolriva a ceea ce a fcul o
rud de-a Ior in lrecul. Dar ura nu e bun. Dumnezeu ne spune s
iubim, nu s uram. Dac cineva ne provoac o suprare, lrebuie
s-I ierlm i s incercm s ne impcm.
Inii oameni se ursc din molive slupide. Ioale c nu Ie pIac
reIigia, na|ionaIilalea, vecinii, coaIa sau cuIoarea pieIii aIlora. MuIl
limp unii aIbi i-au ural pe negrii doar penlru c acelia din urm
erau negri. pi muI|i negri i-au ural pe aIbi doar penlru c acelia
din urm erau aIbi. pi, de asemenea, muI|i oameni au fosl licIoi
i nedrep|i cu oameni din aIle na|ii, ca de exempIu americanii cu
spanioIii, japonezii, irIandezii.
Nu aceasla e caIea Iui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca loale raseIe
(neamuriIe) s lriasc i s Iucreze impreun. Noi lrebuie s-i
iubim i s-i respeclm pe lo|i oamenii, indiferenl de deosebiriIe
dinlre noi.
Vk$J0| H|: Nu nci cstc nici |u!cu, nici Grcc, nu nci cstc nici rc|,
nici s|c|c! - nu nci cstc nici pcrtc |1r|1tccsc1, nici pcrtc jcncicsc1, jiin!c1
tcji suntcji unc in Hristcs |sus. (Gc|ctcni 3.28)
Vk$J |Nk00|J: Cc|cscni 3.1114, |ccct 2.141, 1 |ccn 4.2021,
Apccc|ipsc ., 20.1115
N0JA PNJk0 PAk|N]|: Iiji ctcnji |c cutintc|c i |c jcptc|c tccstrc. O|inuiji-t1
s1 ctcji rc|cjii |unc cu cci ccrc sunt !ijcriji !c tci. Ar1tcji-i ccpi|u|ui tcstru,
cu tcr|c i jcptc, c1 trc|uic s1-i trctczc pc tcji ccncni cu ccc|ci rcspcct.
99
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0AA VA0 UN 0N $AkA JkEBU|E
$A| 0AU BAN|!
|^N^ L
^|L C||,^ |L 1|NL
|occo
c|c:ccco-o
|A UkNA, 0Ak NU |N U|J|NU| kN0
k:
In Iume sunl o muI|ime de oameni sraci. MuI|i oameni
ceresc penlru ca s-i cumpere mancare. Ne inlrisleaz
cand vedem oameni cerind i am vrea s-i ajulm pe lo|i. Ineori,
lrecem pe Iang muI|i i evidenl, nu Ie pulem da bani Ia lo|i. Dac
am face aa, noi inine am rmane fr bani i am deveni sraci. In
sclimb pulem i lrebuie s-i ajulm pe unii din ei. Iulem s-i ajulm
pe cei din apropierea noaslr Ia lreburiIe din cas sau dandu-Ie
mancare. Iulem da bani Ia biserica noaslr sau Ia organiza|iiIe
creline din comunilalea noaslr sau din Iume care ajul oamenii
sraci. Iulem s dm din limpuI noslru organiza|iiIor IocaIe de
misiune. Dumnezeu vrea s fim iubilori i buni cu ceiIaI|i oameni.
LI vrea s ne arlm dragoslea fa| de vduve, fa| de cei din
inclisori, fa| de cei sraci i fImanzi. Cand ii ajulm pe cei sraci,
facem ceea ce ar face Isus.
Vk$J0| H|: 1ct!ccunc tcr ji s1rcci in jcr1, !c ccccc iji !cu pcruncc
ccccstc. S1-ji !cscnizi ncnc jcj1 !c jrctc|c t1u, jcj1 !c s1rcc i jcj1 !c cc|
|ipsit !in jcrc tc. (Dcutcrcncn 15.11)
Vk$J |Nk00|J: |xc! 23.1011, Ictiticu| 25.35, Ancs 8.46, Mctci
25.3440, Iucc 4.18, |ccct 2.26
|NJk8Ak|: | |inc s1 tc rcgi pcntru juc1rii i pcntru !itcrsc c|icctc? Dc
cc trc|uic s1-i !1n |cni Dcnnu|ui?
N0JA PNJk0 PAk|N]|: |xist1 |ucruri ncinscnnctc prin ccrc putcji s1
incurcjcji c ctitu!inc !c !1rnicic. Dc cscncncc, putcji g1si un nc! !c c
!c |c ccrc s1 pcrticipc tcct1 jcni|ic. Putcji !cnc ncinc, nc|i|1, putcji
intcsti tinp scu cricc c|tc cncrgii intr-c crgcnizcjic ccrc cjut1 ccncnii
s1rcci. |cr ccn! ctcji |ucruri ccrc nu t1 nci trc|uic, !cr ccrc inc1 sc nci
pct jc|csi i sunt intr-c stcrc |un1, !1ruiji-|c in |cc s1 |c tin!cji. Nu |c
!1ruiji !ccr pc cc|c stricctc cstc cstc cctc jircsc, nu intr1 |c ccpitc|u|
ccnpcsiunc.
100
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E B|NE $A |NPkAJJ|| IV0NUk|!
^|^ |U||N|^|^
|cc||a cc a-:az| - |cc|cc|u|
icca,:|cc|| z.ccuc||cc

c

c
u
c
c
-
c
c

c
u
c
c
-
E| A| JAU E J| A| NEU (|UkAJU|)
k:
In zvon esle o povesle despre cineva sau despre ceva, de
care Iumea vorbele fr s lie sigur dac e adevral sau
nu. Ineori zvonuriIe sunl lolaI faIse, dar eIe se imprlie penlru
c cineva a primil o informa|ie greil. AIleori zvonuriIe sunl
inlen|ional minciuni i au scopuI de a face pe cineva s sufere. In
uneIe cazuri zvonuriIe sunl par|iaI adevrale, dar cei ce Ie spun nu
spun loal poveslea. Cliar dac poveslea Ia incepul esle adevral,
pe msur ce lrece de Ia unuI Ia aIluI, de obicei se sclimb i e doar
pe jumlale adevral. Dar de ceIe mai muIle ori zvonuriIe duc Ia
mai muIl suprare decal Ia ceva bun.
Dac auzi poveslindu-se ceva ru despre o persoan, nu o spune
Ia aI|ii. In primuI rand incearc s afIi dac e adevral sau nu. Dac
descoperi c ceea ce ai afIal e adevral, ai dou posibiIil|i: (1) S
|i-o sco|i din cap i s ui|i de ea sau (2) s vorbeli cu persoana
despre care ai auzil vorbindu-se i s incerci s o aju|i. Dumnezeu
vrea s fim iubilori i buni cu ceiIaI|i oameni. A spune o barf, a
imprlia un zvon nu dovedele c avem dragosle i bunlale.
Vk$J0| H|: Onu| nccstcnp1rct stcrnctc ccrturi, i pcrctcru| !cz|in1
pc cci nci |uni prictcni. (Prctcr|c 16.28)
Vk$J |Nk00|J: Prctcr|c 20.1, 2 Ccrintcni 12.20
|NJk8Ak|: Dc cc c r1u s1 |crjcti?
N0JA PNJk0 PAk|N]|: Nu uitcji, ccpi|u| tcstru tc int1jc !c |c tci cun s1
tcr|ccsc1 !csprc c|jii. n !iscujii|c tccstrc !csprc c|ji ccncni, jiji ctcnji
s1 nu ccnjun!cji jcptc|c cu prcsupuncri|c tccstrc.
101
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
E B|NE $A 0N0U NAJ|NA JAJA|U| NEU,
NAAk PENJkU PAJkU $EUN0E!
IMAGINAIA
LUI JASON
|A UkNA, 0Ak NU |N U|J|NU| kN0
k:
Dac conduci o main pe drumuriIe pubIice i nu ai car-
nel de conducere incaIci o Iege. Dac conduci maina in-
lr-o zon prival (proprielale personaI) (de exempIu, un drum de
acces) i nu ai carnel, faci o mare proslie. Nu conleaz cal limp
conduci palru secunde sau palru ore. In aulolurism esle o
mainrie mare care are muIl pulere. S o conduci poale fi un
pericoI penlru line i penlru cei din jur. De aceea oamenii lrebuie
s fie inslrui|i s conduc i lrebuie s lreac un examen ca s ob|in
carneluI de conducere.
Vk$J0| H|: Puncji-t1 tcct1 putcrcc cc s1 p1ziji i s1 inp|iniji tct cc
cstc scris in ccrtcc |cgii |ui Mcisc, j1r1 s1 t1 c|ctcji nici |c !rccptc, nici |c
stcngc. (|csuc 23.6)
Vk$J |Nk00|J: |ccct 2.10
N0JA PNJk0 PAk|N]|: Astjc| !c intrc|1ri cpcr ctunci ccn! ccpi|u| crc!c
c1 cstc |inc s1 cscu|tc !ccr !c |itcrc |cgii. Dc cscncncc, unii ccpii incccrc1
s1 g1sccsc1 in cc circunstcnjc pcctc ji inc1|cct1 c |cgc, cstjc| incct s1
cxtin!1 inc1|ccrcc |cgii i in c|tc !cncnii. Dcc1 pcji s1 ccn!uci c ncin1
tinp !c pctru sccun!c, !c cc nu pcji s1 c ccn!uci cpt sccun!c?
102
103 |NJkEBAk| PE AkE |E PUN 0P||| 0E$PkE B|NE J| kAU
!:
0AA $P0N VA PAkA $A JJ|0 A 0
N|N|0NA, $0NJ J0J0J| 0N N|N|N0$!
acuza: c|c jcc,ca|a
ccc-|: c ccccc:
5ccca: ,a-cc|
|A UkNA, 0Ak NU |N U|J|NU| kN0
k:
Dac lransmi|i mai deparle o informa|ie care lu crczi c e
adevral, dar nu esle, nu e o minciun. Dar ceea ce spui ar
pulea provoca suprare cuiva. De aceea e foarle imporlanl s
verificm care esle adevruI, mai aIes cu informa|iiIe care |i se par
dubioase sau de care nu eli sigur. S presupunem c un prielen i|i
spune c serbarea de Ia coaI incepe Ia ora 8:OO, dar in reaIilale ea
incepe Ia 7:3O. Ar fi bine s le informezi corecl ca s fii sigur ce Ie
spui prin|iIor li despre serbare. Candele-le cum s-ar sim|i s
ajung cu o inlarziere de o jumlale de or.
Ierele-le s vorbeli prea muIl. Candindu-le bine inainle, vei fi
ajulal s nu inlri in incurcluri din cauza vorbeIor laIe. Va fi in
avanlajuI lu dac oamenii vor vedea c se pol baza pe ceea ce
spui. pi dac le lemi c ai spus o minciun fr s lii, spune-i Iui
Dumnezeu. LI le va ierla.
Vk$J0| H|: ;tiji |inc |ucru| cccstc, prcc iu|ijii nci jrcji! Oricc cn
s1 jic grc|nic |c cscu|tcrc, incct |c tcr|irc, z1|ctnic |c ncnic. (|ccct
1.1)
Vk$J |Nk00|J: Prctcr|c 14.3, 1.28, 18.21, 2.20, |c|csicstu| 5.2,
Cc|cscni 4.6, |trci 10.24
N0JA PNJk0 PAk|N]|: nt1jcji-| pc ccpi|u| tcstru s1 spun1 Nu tiu
scu Nu sunt sigur ccn! nu c sigur pc cctc. Dc cxcnp|u pcctc spunc,
Nu sunt sigur, !cr crc! c1 scr|crcc inccpc |c crc 8.00, in |cc !c Scr|crcc
inccpc |c 8.00. |xp|iccji-i c1 nu c ninic r1u in c nu ji sigur pc cctc.
Acccstc i| tc cjutc s1 nu trcnsnit1 injcrncjii inccrcctc ctct tcu1 cct i
c|tcrc.
103