Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE INCHIRIERE

Incheiat astazi ______________________

I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. _________________________________, domiciliat in ___________________________ str. __________________________, nr. _____, bl. _______, sc. _______, et. ____, ap. ______ sector/judet _________________________, nascut la data de ___________, in __________________ sector/judet ___________________, fiul lui ________________ si al __________________, posesorul B.I.(C.I.) seria________________, eliberat de __________________,C.N.P______________________, in calitate de PROPRIETAR pe de o parte, si 1.2. H. . !"#$P %#&$'I#N% %.".&., cu sediul social in loc. Caransebes, str. Corcana, nr.( )udet* Caras+%e,erin inre-istrata la #ficiul "e-istrului Comertului sub numarul ) 11/ 1../ /011, cod fiscal numarul 11((/.21 din /011, repre3entata de ariut 4ndreea+5lena, a,and functia de 4dministrator, in calitate de CHIRIAS. 4u con,enit sa inc6eie pre3entul contract de inc6iriere, cu respectarea urmatoarelor clau3e* II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1 Proprietarul da spre folosinta chiriasului imobilul din loc. 'imisoara, str. "e-ele Carol I, nr.1(, a,and in componenta 1 camere, bucatarie si baie cu destinatia de birou ,in suprafata de 78 mp. Imobilul se da spre folosinta nemobilat si neutilat (cu e9ceptia toaletei care contine* cabina dus, ,as toaleta, c6iu,eta, etajera). Proprietarul declara pe proprie raspundere ca bunul ii apartine si este detinut in mod le-al. III. OBLIGATIILE PARTILOR 3.1 #bli-atiile chiriasului sunt urmatoarele* a) sa in-rijeasca si sa conser,e locuinta ca un bun proprietar: b) sa foloseasca locuinta conform destinatiei sale, determinata prin natura sa: c) sa suporte toate c6eltuielile de folosinta a locuintei (c6eltuieli de intretinere, precum si orice alte c6eltuieli re3ultate din folosinta imobilului): d) sa predea locuinta libera si in buna+stare, la data e9pirarii termenului contractului: 3.2 #bli-atiile proprietarului sunt urmatoarele* a) sa predea spre folosinta comodatarului imobilul mai sus mentionat: b) sa raspunda de repararea daunelor cau3ate de ,iciile ascunse ale locuintei. c) In ca3ul deteriorarii imobilului (acoperis, pereti) din cau3e naturale sa suporte reparatia acestora. IV. VALOAREA CONTRACTULUI
4.1 Valoarea chiriei este de ______ lei/luna, i se va plti n lei (RON) in data de 15 a lunii.

V. DURATA CONTRACTULUI 5.1 Partile au con,enit sa inc6eie pre3entul contract de comodat pe termen de 1 an cu posibilitatea de prelun-ire pe perioade subsec,ente. 5.2 Predarea locuintei ,a a,ea loc la data de 01.0(./01( data la care incepe e9ecutarea contractului a carui durata se inc6eie la data de 01.0(./01( VI. INCETAREA CONTRACTULUI 6.1 Pre3entul contract incetea3a de plin drept, fara a mai fi necesara inter,entia unui/unei 'ribunal arbitral/Instante judecatoresti, in ca3ul in care una dintre parti* - nu+si e9ecuta una dintre obli-atiile esentiale enumerate la punctul /.1, 1.1, 1./,(.1 din pre3entul contract: - isi incalca ,reuna dintre obli-atiile sale, dupa ce a fost a,erti3ata, printr+o notificare scrisa,

de catre cealalta parte, ca o noua nerespectarea a acestora ,a duce la re3olutiunea/re3ilierea pre3entului contract sau in termen de .0 3ile de la data primirii notificarii prin care i s+a adus la cunostinta ca nu si+a e9ecutat ori isi e9ecuta in mod necorespun3ator oricare dintre obli-atiile ce+i re,in. 6.2 Partea care in,oca o cau3a de incetarea pre,ederilor pre3entului contract o ,a notifica celeilalte parti, cu cel putin .0 3ile inainte de data la care incetarea urmea3a sa+si produca efectele. 6.3 "e3ilierea pre3entului contract nu ,a a,ea nici un efect aupra obli-atiilor deja scadente intre partile contractante. VI. LITIGII 6.1 Partile au con,enit ca toate neintele-erile pri,ind ,aliditatea pre3entului contract sau re3ulatate din interpretarea, e9ecutarea ori incetarea acestuia sa fie re3ol,ate pe cale amiabila de repre3entantii lor. 6.2 In ca3ul in care nu este posibila re3ol,area liti-iilor pe cale amiabila, partile se ,or adresa instantelor judecatoresti competente. VII. CLAUZE FINALE 7.1 odificare pre3entului contract se face numai prin act aditional inc6eiat intre partile contractante. 7.2 Pre3entul contract, impreuna cu ane9ele sale care fac parte inte-ranta din cuprinsul sau, repre3inta ,ointa partilor si inlatura orice alta intele-ere ,erbala dintre acestea anterioara sau ulterioara inc6eierii lui. 7.3 In ca3ul in care partile isi incalca obli-atiile lor, nee9ercitarea de partea care sufera ,reun prejudiciu a dreptului de a cere e9ecutarea intocmai sau prin ec6i,alent banesc a obli-atiei respecti,e nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. 7.4 Pre3entul contract s+a inc6eiat intr+un numar de 1 e9emplare, asta3i ....................., data semnarii lui.

Propri !"r

C#iri"s