Sunteți pe pagina 1din 2

TITU MAIORESCU (15.02.1840-1917) -viata si activitatea lite a aTit!-"ivi! Mai# esc! s-a $asc!t la 15 %e& !a ie 1840 i$ C ai#va.

Este %i!l l!i I#$ Mai# esc! ' ( #%es# t a$silva$ea$ c!$#sc!t i$ e(#ca. I$ce(e st!)iile la C ai#va ' le c#$ti$!a la * as#v si a(#i a ! +at st!)iile la Aca)e+ia T,e esia$a )i$ -ie$a ' (e ca e # a&s#lveste i$ 1858 ca se% )e ( #+#tie. U +ea.a st!)ii s!(e i#a e la *e li$ si /a is ' l!i$)!-si )#ct# a$t!l i$ %il#s#%ie si lice$ta i$ lite e si ) e(t. I$ 1801 se ei$t#a ce i$ ta a si activea.a (i$a i$ 1874 la Iasi. Este )i ect# al C#le1i!l!i 2ati#$al 3 )i ect# al sc#lii 2# +ale ' !$)e i$vata si I#$ C ea$1a 3 ect# al U$ive sitatii )i$ Iasi 3 ( #%es# )e %il#s#%ie 3 i$te+eiet# al s#cietatii lite a e 45!$i+ea6 si al evistei 4C#$v# &i i lite a e6 . I$t e 1874-1917 t aieste la *!c! esti %ii$) av#cat ' ( #%es# !$ive sita ' )e(!tat' +i$ist !. /!&lica st!)ii )e %il#s#%ie ' )e estetica ' )e li+&a si lite at! a. I$t e 1910-1912 este ( i+-+i$ist ! si +i$ist ! )e i$te $e. M#a e i$ 1917 ' %ii$) i$+# +i$tat la ci+iti !l *ell!. -#(e a4"a as(i$tiile c!lt! ii #+a$e ve1ea.a ' ca #)i$i#a a ')e1et!l l!i )e l!+i$a7 (e aici e ) !+!l6. (E."#vi$esc!) C ai#vea$ ( i$ $aste e 'Tit! Mai# esc!'a +a cat a)i$c viata c!lt! ala #+a$easca )e la Iasi si *!c! esti i$ calitatea +a1ist ala )e (i#$e al ei. Tit! Mai# esc! este !$!l )i$ cei )i$tii #a+e$i )e c!lt! a #+a$i ca e a i$teles ca ' )!(a i$%a(t!i ea U$i ii )i$ 1859 ' # ( i+a cale )e c#$s#li)a e a !$itatii $ati#$ale t e&!ie sa %ie li+&a #+a$a. T#ate st!)iile sale a! +ilitat (e$t ! !$i%ica ea li+&ii #+a$e lite a e ( i$ #+#1e$i.a ea sc ie ii ' ( i$ (!$e ea la (!$ct a !$ei 1 a+atici !$ita e ' ( i$ a)a(ta ea ( i$ci(i!l!i i+&#1ati ii v#ca&!la !l!i c! $e#l#1is+e si ( i$ ( #+#va ea !$ei atit!)i$i )e c#+&ate e a # ica ei te$)i$te )e st ica e a li+&ii. Tit! Mai# esc! e a !$ ve ita&il c itic lite a al ti+(!l!i sa!. /e$t ! el c itica este # )at# ie )e cetatea$ (e ca e # i$)e(li$este c! +!lta ,#ta i e si c! +!lt tale$t. T#ata estetica

+ai# escia$a se i$vi teste i$ 8! !l ( i$ci(iil# ca' i)eea (#et!l!i t e&!ie sa %ie cit +ai i$alta ' )eci +eta%i.ica' accesi&ila $!+ai i$ +#+e$t!l c#$te+(la ii' li+&a' i.v# al 4%a +ec!l!i6' al e%ect!l!i i$e%a&il ' se c!vi$e sa se %e easca )e ( a)a !$!i 4 e9#tis+ $ea)a(ta&il 6 ' sa %ie 4c! ata6 si +ai c! sea+a $ati#$ala:6 Tit! Mai# esc! %! %#$)at# !l s#cietatii lite a e 45!$i+ea6 ' s#cietate ca e a i$t e( i$s 4acea %!$)a+e$ta e i)e#l#1ica +e 1i$) i$ ( i+!l i$) )e la ( #&le+a li+&ii lite a e si ale esteticii lite a e6.(I.2e1#itesc!) 45!$i+ea 6 a 1 !(at i$ 8! !l sa! )i%e ite tale$te lite a e ale ti+(!l!i7 Mi,ai E+i$esc! ' I#$ C ea$1a 'I#$ "!ca Ca a1iale' I#a$ Slavici. Ea a )!s # l!(ta asi)!a (e$t ! stat# $icia !$ei li+&i lite a e ' a +ilitat (e$t ! # a)ecvata +aiest ie a tistica. ;i$ 1805 Tit! Mai# esc! (!&lica a tic#le c! ca acte 1e$e al ' )e i$t #)!ce e i$ ( #&le+ele )e estetica. Cele +ai i+(# ta$te si$t st!)iile 4O ce ceta e c itica ass!( a (#e.iei #+a$e )e la 18076 si 4C#+e)iile )-l!i Ca a1iale6. St!)i!l 4O ce ceta e c itica as!( a (#e.iei #+a$e )e la 18076 a e !$ (!te $ic ca acte )i)actic. I$ acest st!)i! Tit! Mai# esc! ! +a ea sc#(!l sa i$itie.e (e ti$e ii sc iit# i i$ ( #&le+ele +ai 1e$e ale ale a tei. St!)i!l )es( e Ca a1iale (!&licat i$ 1885 i$ 4C#$v# &i i lite a e6 a %#st )ete +i$at )e $ev#ia )e a-l a(a a (e +a ele ) a+at! 1 )e atac! ile )i$ ( esa v e+ii ' ca e il ac!.a )e i+# alitate ' +ai ales (e$t ! !lti+a l!i c#+e)ie ' 4)-ale Ca $aval!l!i6' c#$si)e ata 4# st!(i)itate +! )a a ' c!leasa )i$ l#c! ile !$)e se a !$ca 1!$#i!l6. A!t# )e i)ei ' (#le+ist e)!ta&il ' sava$t c! te$)i$te a%# istice ' Tit! Mai# esc! a %#st $! $!+ai !$ i$) !+at# al c!lt! ii si lite at! ii' ci si !$ +a e sc iit# ' (e ca e T.-ia$! il a( ecia.a ca ata e ' +ai ales (e$t ! c#$t i&!tia l!i la )e.v#lta ea li+&ii #+a$e lite a e 762i+e$i $! sc isese ca Mai# esc! +ai i$ai$te si (!ti$i l-a! e1alat i$ vi1#a e' c#$ci.ie si ( #( ietatea e9( i+a ii +ai ti .i!. 2! este )eci e9a1e at a s(!$e ca i$ )#+e$i!l sa! ( #( i! l!c a ea la ca e a s!(!s 1 ai!l $#st ! $! a %#st c! $i+ic +ai ( e8#s )e aceea a l!i M. E+i$esc! 6.