Sunteți pe pagina 1din 8

GRUP ŞCOLAR DE TRANSPORTURI CĂI FERATE TIMIȘOARA Profesor: Rezmive Daniela-Florina Disciplina: Matematică: Geometrie

CLASA a X-a 3h/săpt. An şcolar:

Proiectul unităţii de învăţare:

ECUAŢIA DREPTEI ÎN PLAN.CALCUL DE DISTANȚE ȘI ARII

Număr ore alocate: 9

CONŢINUTURI

COMPETENŢE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

RESURSE

EVALUARE

SPECIFICE

   

Identificarea pantei, sau coeficientului unghiular a, unei

   

drepte d, în plan: dacă

unghiului pe care dreapta d îl face cu axa Ox, atunci coeficientul unghiular sau panta dreptei d este tangenta unghiului pe care dreapta îl face cu axa Ox, notat: m = tg

[ 0 0 , 180 0 ] – { 90 0 } este măsura

1. Să descrie configuraţii geometrice analitic sau utilizând vectori. 2. Să descrie analitic, sintetic sau vectorial, relaţiile de paralelism, respectiv de perpendicularitate. 4. Să exprime analitic, sintetic sau vectorial, caracteristicile matematice ale unor configuraţii geometrice.

Teoremă: Panta dreptei care trece prin două puncte

(

A x

A

, y

A

) ,

(

B x

B

,

y

B

),

este egală cu:

Observarea sistematică a elevilor şi aprecierea verbală, chestionarea orală, aprecierea răspunsurilor primite, evaluare in ora

m

AB

=

y

B

y

A

.

Manual,culegere. Metode: explicaţia, conversaţia

euristică, demonstraţia, exerciţiul, activităţi frontale şi individuale. Tema pentru acasă

x

B

x

A

1.

Comentarii:

PANTA UNEI

B

Dacă

x A

= x

atunci AB // Oy

DREPTE

= y

Dacă

y A

B

atunci AB // Ox

Aplicaţii:

Să se scrie pantele dreptelor determinate de

punctele:

A ( 3,10 ), B ( 6,3 ) .

În planul cartezian, se consideră punctele: A ( 2,1 ); B( 3,2 ); C( 4,-1). Arătaţi că dreptele ( AB), (AC) sunt perpendiculare.

.

următoare prin tema pentru acasă.

 

Dacă A( 2,3 ), B(3,7), C(8,9), D(7,5), atunci patrulaterul ABCD este paralelogram.

1

   

Teoremă: Ecuaţia dreptei d, care trece prin

 

(

A x

A

, y

A

)

şi

   

are panta m este: y –

y

A

= m(x –

 

x

A

), (1).

Observaţie: Punctul B(x 0 ,y 0 ) d, dacă pentru x =x 0 , y = y 0 , (1) se verifică, adică: y 0 – y 1 = m(x 0 – x 1 ). Ecuaţia : y = 0 este ecuaţia axei Ox. Ecuaţia : x = 0 este ecuaţia axei Oy. Aplicații:

Verificarea temei pentru acasă prin sondaj. Observarea sistematică a elevilor şi aprecierea verbală, chestionarea orală, aprecierea răspunsurilor primite, evaluare in ora următoare prin tema pentru acasă.

 

1.

Să descrie

1) Să se scrie ecuaţia unei drepte care trece prin:

 

configuraţii geometrice analitic sau utilizând

Origine şi face cu axa Ox, unghiul

 

= 45 0 . = 145 0 .

 

Origine şi face cu axa Ox, unghiul

2.

 

vectori.

Punctul A(-3, 5) şi are panta m = 1 3

2)Să se scrie ecuaţia dreptei care trece prin:

 

Manual,culegere. Metode: explicaţia, conversaţia euristică, demonstraţia, exerciţiul, activităţi frontale şi

ECUAŢIA DREPTEI DETERMINATĂ DE UN PUNCT ŞI O DIRECŢIE DATĂ

2.

Să descrie analitic,

.

sintetic sau vectorial, relaţiile de paralelism, respectiv de perpendicularitate. 4. Să exprime analitic, sintetic sau vectorial, caracteristicile matematice ale unor configuraţii geometrice.

Punctul A(1, -2) şi este paralelă cu dreapta:

 

y = 3x + 5.

Punctul A( -3, 2) şi este perpendiculară pe dreapta:

 

y = -

1 x + 1.

3

Analiza rezolvării unei probleme din punctul de vedere al corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor. Analiza capacităţii metodelor de a se adapta unor situaţii concrete. Utilizarea rezultatelor şi a metodelor, pentru crearea de strategii de lucru.

individuale. Tema pentru acasă:

3.

ECUAŢIA DREPTEI DETERMINATĂ DE DOUĂ DREPTE DISTINCTE. ECUAŢIA GENERALĂ A

1.

Să descrie

configuraţii geometrice

Teoremă: Ecuaţia dreptei determinată de două puncte

distinncte:

(

A x

A

A

)

,

(

B x

B

,

y

B

),

, y

este:

 

Manual,culegere.

Metode: explicaţia,

Verificarea

temei pentru

analitic sau utilizând vectori.

AB :

x

x

B

 

x

A

y

 

y

A

conversaţia euristică, demonstraţia, exerciţiul, activităţi

acasă prin

x

A

=

y

B

y

B

 

sondaj.

2.

Să descrie analitic,

 

Observarea

sintetic sau vectorial, relaţiile de paralelism, respectiv de

Observaţii:

sistematică a

B

Dacă

x A

= x

= y

Dacă

y A

B

atunci AB // Oy și

atunci AB // Ox și

AB : x = x

A

AB : y = y

A

 

frontale şi

individuale.

elevilor şi

aprecierea

2

UNEI DREPTE.

perpendicularitate. 4. Să exprime analitic, sintetic sau vectorial, caracteristicile matematice ale unor configuraţii geometrice.

Comentarii:

Tema pentru acasă:

verbală, chestionarea orală, aprecierea răspunsurilor primite, evaluare in ora următoare prin tema pentru acasă.

Orice dreaptă este definită de o ecuaţie de gradul I,

în x şi y, de forma

ax + by +c =0, a, b, c

R, a şi

b nu simultan nule , numită: ecuaţia carteziană generală a dreptei.

Două drepte: ax +by + c = 0, a’x + b’y + c’ = 0, coincid, dacă:

   

a

a

'

a) =

b

b

'

( au pantele egale) şi

 

c

c

'

b) (ordonatele la origine coincid),

=

'

 

a

a

adică:

a

b

c

=

a'

b' = c'

( coeficienţii celor două ecuaţii

sunt proporţionali).

 

Aplicaţii:

1. Să se determine punctul C(

, 8), dacă acesta se

află pe dreapta determinată de punctele:A( -3, 4), B( 5, 6).

2. Să se arate că dreptele : ( d 1 ): 2x + 3y – 1 = 0, ( d 2 ):

4x + 6y + 5 = 0 sunt paralele.

 

3. Să se scrie ecuaţia unei drepte care trece prin punctul A( -2, 3) şi este paralelă cu dreapta de ecuaţie: 3x – 2y + 6 = 0. Analiza rezolvării unei probleme din punctul de vedere al corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor. Analiza capacităţii metodelor de a se adapta unor situaţii concrete. Utilizarea rezultatelor şi a metodelor, pentru crearea de strategii de lucru.

3

   

Regulă:

   
 

1)

Punctul M(x 0 ,y 0 )

( d ):ax + by +c = 0

ax 0 +

2)

by 0 +c = 0. Punctul de intersecţie a două drepte concurente, se obţine rezolvând sistemul format de ecuaţiile

Verificarea temei pentru acasă prin sondaj. Observarea sistematică a elevilor şi aprecierea verbală, chestionarea orală, aprecierea răspunsurilor primite, evaluare in ora următoare prin tema pentru acasă.

1. Să descrie configuraţii geometrice analitic sau utilizând vectori. 2. Să descrie analitic, sintetic sau vectorial,

 

dreptelor.

Aplicaţii:

Să se precizeze care din punctele A( 3, 1), B( 2, 3), C( 6, 3) se afă pe dreapta de ecuaţie: 2x – 3y – 3 =

Manual,culegere. Metode: explicaţia, conversaţia euristică, demonstraţia, exerciţiul, activităţi frontale şi individuale. Tema pentru acasă:

0.

Să se determine punctele de intersecţie ale dreptelor:

 

4.

relaţiile de paralelism, respectiv de perpendicularitate. 4. Să exprime analitic, sintetic sau vectorial, caracteristicile matematice ale unor configuraţii geometrice.

CONCURENŢA A DOUĂ DREPTE

(d 1 ): 3x – y + 2 = 0; (d 2 ): x + y – 6 = 0. Să se arate că dreptele de ecuaţii: x – 2y + 3 = 0, - x + y +1 = 0, 2x – 3y + 2 = 0 sunt concurente. Analiza rezolvării unei probleme din punctul de vedere al corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor. Analiza capacităţii metodelor de a se adapta unor situaţii concrete. Utilizarea rezultatelor şi a metodelor, pentru crearea de strategii de lucru.

4

   

Condiții de paralelism a două drepte:

Fie

(

A x

A

A

)

,

(

B x

B

,

y

B

),

(

C x

C

, y

C

)

,

, y

(

D x

D

, y

D

)

.

Atunci

   
 

AB // CD

m

AB

= m

CD

.

Dacă AB: a 1 x + b 1 y + c 1 = 0, CD: a 2 x + b 2 y +c 2 = 0

Atunci

AB

//

CD

a

1

=

b c

1 π

1

.

1. Să descrie configuraţii geometrice analitic sau utilizând vectori. 2. Să descrie analitic, sintetic sau vectorial, relaţiile de paralelism, respectiv de

 

a

2

b

2

c

2

Aplicaţii:

 
 

1.

Arătaţi că dreptele: (d 1 ): 3x + y – 1 = 0, (d 2 ): 6x + 2y – 5 = 0 sunt paralele.

Verificarea temei pentru acasă prin sondaj. Observarea sistematică a elevilor şi aprecierea verbală, chestionarea orală, aprecierea răspunsurilor primite, evaluare in ora următoare prin tema pentru acasă.

2.

Pentru ce valori ale lui m

 

R, dreptele : (d 1 ):( m-

 

1)x + my -5 = 0, (d 2 ): mx + ( 2m – 1)y + 7 = 0 sunt paralele.

Manual,culegere. Metode: explicaţia, conversaţia euristică, demonstraţia, exerciţiul, activităţi frontale şi individuale, problematizarea,

descoperirea. Tema pentru acasă

 

3.

În reperul cartezian xOy, se consideră punctele: A(

5.

perpendicularitate. 4. Să exprime analitic, sintetic sau vectorial, caracteristicile matematice ale unor configuraţii geometrice. 5. Să interpreteze perpendicularitatea în relaţie cu paralelismul şi minimul distanţei. 6. Să modeleze configuraţii geometrice analitic, sintetic sau vectorial.

 

CONDIŢIA DE PARALELISM/ PERPENDICULARI

0,6), B(-4,0), C(2,6), D(0,3). Să se arate că dreptele : ( AB), (CD) sunt paralele

Condiții de perpendicularitate a două drepte:

TATE A DOUĂ DREPTE ÎN PLAN

 

Se ştie de la prima lecţie, că pentru două drepte (d 1 ),

(d 2 ), avem d 1

(

A x

d 2 , y

A

A

Observație : Fie

m 1 m 2 = - 1.

) ,

(

B x

B

,

y

B

),

(

C x

C

, y

C

)

.

Atunci

 

AB

BC ABC dreptunghic in B și are loc Teorema

lui Pitagora.

   

Aplicații:

 
 

1. Să se arate că dreptele: AB, AC sunt perpendiculare, unde A(-4, -2), B(2,0), C( -5,1).

Analiza rezolvării unei probleme din punctul de vedere al corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

 
 

Analiza capacităţii metodelor de a se adapta unor situaţii concrete.

Utilizarea rezultatelor şi a metodelor, pentru crearea de strategii de lucru.

 

5

1. Să descrie configuraţii geometrice analitic sau utilizând vectori. 2. Să descrie analitic, sintetic sau vectorial, relaţiile de paralelism, respectiv de perpendicularitate. 4. Să exprime analitic, sintetic sau vectorial, caracteristicile matematice ale unor configuraţii geometrice. 5. Să interpreteze perpendicularitatea în relaţie cu paralelismul şi minimul distanţei. 6. Să modeleze configuraţii geometrice analitic, sintetic sau vectorial.

Manual,culegere. Fişe de lucru Metode:

explicaţia; conversaţia individuală,frontală, combinată; problematizarea, descoperirea dirijată, studiu de caz prin activitatea în grupe Tema pentru acasă:

subiectele din fişe şi din culegere.

Observarea modului de lucru în perechi, raportare prin scriere la tablă, analiza comparativă a răspunsurilor primite, coretitudinea rezolvărilor, aprecierea răspunsurilor primite.

Aplicaţii la noţiunile/formulele însuşite în lecţiile precedente.

Fişe de lucru.

7.

DREAPTA ÎN

PLAN,

APLICAŢII

8.

DREAPTA ÎN PLAN

– TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

Evaluare sumativă a unităţii de învăţare

Activitate individuală. Tema pentru acasă

Test de evaluare sumativă ( pe numere)

6

 

1.

Să calculeze distanța

Distanța de la un punct la o dreaptă:

 

Manual,culegeri. Fişe de lucru Metode:

Observarea modului de lucru ,raportare prin scriere la tablă, analiza comparativă a răspunsurilor primite, coretitudinea rezolvărilor, aprecierea răspunsurilor primite.

de la un punct la o dreaptă de ecuație dată 2. Să modeleze geometric probleme din viata de zi cu zi.

Fie

d :

ax +

by + c = 0 și

(

A x

A

, y

A

) . Atunci distanța de

la

9. CALCUL DE DISTANȚE DE LA UN PUNCT LA O DREAPTĂ ȘI DISTANȚA DINTRE DOUĂ DREPTE PARALELE

punctul A la dreapta d este dată de formula

 
 

d

(

,

A d

) =

ax

A

+

by

B

+

c

explicaţia; conversaţia

 

a

2

+

b

2

individuală,frontală, combinată; problematizarea, descoperirea dirijată, studiu de caz prin activitatea în grupe Tema pentru acasă:

subiectele din fişe şi din culegere

3.

Să exprime analitic,

   

sintetic sau vectorial, caracteristicile matematice ale unor configuraţii geometrice

Aplicații:Manual pag 282. Distanța dintre două drepte paralele:

Regulă: Distanța dintre două drepte paralele este egală cu distanța de la un punct al uneika la cealaltă. Aplicații: Manual și culegeri de probleme.

 
   

Aria triunghiului: A ABC

=

b

h

=

BC AD

 

Manual,culegeri. Fişe de lucru Metode:

Verificarea temei pentru acasă prin sondaj. Observarea sistematică a elevilor şi aprecierea verbală, chestionarea orală, aprecierea răspunsurilor primite, evaluare in ora următoare prin tema pentru acasă.

2

   

2

,

cu AD A x

, y

(

A

 

BC,

D

 

BC și cu

 

10. CALCUL DE ARII

1. Să aplice formulele de calcul al ariilor

A

) ,

(

B x

B

,

y

A

B

),

(

C x

C

, y

C

)

, iar h = d ( A, BC)

 

explicaţia; conversaţia individuală,frontală, combinată; problematizarea, descoperirea dirijată, studiu de caz prin activitatea în grupe Tema pentru acasă:

subiectele din fişe şi din culegere

suprafețelor poligonale invățate.

2. Să modeleze diverse probleme practice

 
h h
h
h
 

3. Să exprime analitic,

 

sintetic sau vectorial,

caracteristicile matematice ale unor configuraţii geometrice

 

B

 

D

C

Aplicație:

Să

b

calculeze

aria

triunghiului

ABC

cu

A(1,2), B(3,2),

se C( 1,4) .

   
 

Aria suprafețelor poligonale convexe: Orice suprafață poligonală se împarte în suprafețe triughiulare astfel că aria suprafeței poligonale se exprimă ca sumă de arii ale suparfețelor triughiulare. Suprafețe poligonale particulare:

 

7

Aria paralelogramului: A ABCD = b◊h , unde b=CD, h= d ( A, CD) A
Aria paralelogramului: A ABCD = b◊h , unde b=CD, h= d ( A, CD) A
Aria paralelogramului: A ABCD = b◊h , unde b=CD, h= d ( A, CD) A
Aria paralelogramului:
A ABCD = b◊h
, unde b=CD, h=
d ( A, CD)
A
B
h
C
E
D
b
Aria pătratului:
2 unde l este lungimea laturii
A ABCD = l
pătratului.
A
B
l
C
D
Aria dreptunghiului: A ABCD = L◊l
A
B
l
C
D
L
(
B + b)◊h
Aria trapezului: A ABCD
, unde B =DC, b=AB,
=
2
h
D
C
E
F
A ABCD = L◊l A B l C D L ( B + b)◊h Aria trapezului:
A ABCD = L◊l A B l C D L ( B + b)◊h Aria trapezului:

h = d ( A, DC)

A

b

B

8