Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCATIEI SI TINERETULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE MIHAIL BEREZOVSCHI

Proiect
Tema: Ro ! "i#icii $i a$tro%omiei i% &ro're$! e(%o)$tii%ti"ic $i i% *e#+o tarea $ocietatii

A e"ect!at e e+a c a$e a ,II)a A -OSAN CRISTINA A +eri"icat: Sc(i.a S+et a%a

/ C(i$i%a! 0123

E+o !tia 4tii%te or5 $ta*i! act!a a rea i#ari or 4tii%ti"ice 4i co%c !#ii e cercetri or $a%t$!.iect *e ma6or i%tere$78% mo* *eo$e.it atra' 4i im&re$io%ea#a re#! tat! cercetari or teoretice5 rea i#ari e 4i &re*ictii e *i% "i#ica7 E9i$ta o ar' a&reciere .a#ata &e*emo%$tratii e teoretice 4i &ractice ca f i z i c a a fost i este motorul :% &ro're$! t!t!ror ce or a te 4tii%te5 a "o$t 4i e$te 4tii%ta care a *e$c(i$ cai e 4i a im&! $io%at (otar;tor e+o !tia t!t!ror ce or ate *ome%ii5 i%c !$i+ < a &rima +e*ere &oate &ara*o9a ) "i o#o"ia 4i &$i(o o'ia5 4tii%te e eco%omice 4i !ma%i$te5 a "o$t 4i e$te =&roto$ <! :% im&re$io%a%te e rea i#aria e mi%tii ome%e4ti7Fi#ica e$te !%a *i%tre ce e mai +ec(i *i$ci& i%e aca*emice5 &oate cea mai+ec(e>&ri% i%c !*erea a$tro%omiei?7 De)a !%'! $eco e or $)a *emo%$trat ca "i#ica a "o$t &romotoareae+o !tiei 4tii%tei@ "i#ica a i%" !e%tat (otar;tor ce e a te 4tii%te i%c !$i+ ce e $ocia e ca .io o'ia5 me*ici%a5 &$i(o o'ia5 "i#io o'ia5 4tii%te e eco%omice 4i $ocia e7 Fizica este de multe ori declarata a fi "tiinta fundamentala" , *eoarece "iecare *i%tre a te *i$ci& i%e > .io o'ie 5 c(imie 5 'eo o'ie 5 $tii%tamateria e or 5 i%'i%erie 5 me*ici%a 5 etc? $e oc!&a c! ti&!ri $&ecia e *e $i$teme *e materia e carea$c! ta *e e'i e "i#icii7Fi#ica $e .a#ea#a &e matematica &e%tr! ca $a o"ere !% ca*r! o'ic :% care e'i e "i#ice &ot "i &reci$ "orm! ate 4i &re*ictii e c!a%ti"icate7 A$t"e 5 ca c! 4tii%i"ic e$teo &arte i%te'ra%t a "i#icii7De4i i%itia a "o$t o &arte *i% a te 4tii%te "i#ice 4i matematica5 "i#ica a *e+e%it o 4tii%tamo*er%a5!%ica :% tim&! Re+o !tiei 4tii%ti"ice *i% $eco ! ,VI7 Re+o !ia 4tii%ti"ica a :%ce&!t c! Nico a$ Co&er%ic5 c! teoria A i&ote#a ca %! &am;%t! e$te ce%tr! !%i+er$! !i 4i ca e $e rote4te:% 6!r! $oare !i ce a "o$t &!. icata :% a%! 2B3C7 -o(a%%e$ De& er a "!%*ame%tat $i$tem! !iCo&er%ic 4i a "orm! at e'i e em&irice a e mi4crii & a%ete or@

Acea$ta e$te !% e9e& ! re e+a%t i% *emo%$trarea a"irmatiei ca "i#ica $i a$tro%omiaco%tri.!ie *irect a &ro're$! te(%ico)$tii%ti"ic7 Macar ca *e$&re !% $i$tem (e ioce%tric $)a +or.it$i i%aitea !i Hri$to$5 *e catre $a+a%t! Ari$tar( >C01)0B1? tot!$i acea$ta teorie *e+i%e o"icia a*atorita !i N7 Co&er%ic7 O"icia i#area ace$tei teorii +or.e$te *e$&re !% %o! %i+e *e &erce&ere a !mii5 *e$&re !% &ro're$ $tii%ti"ic e%orm $i ace$te e$te *oar !% e9em& ! *i% m! tit!*i%ea ce or e9i$te%te7 Isaac Newton >2E3C ) 2F0F ? a rea i#at o "orm! a matematica com& etaco%ce&!ta :% +i#i!%ea meca%ici$ta a$!&ra !mii5 care a rama$ "!%*ame%t! $o i* a ';%*irii4tii%ti"ice &;%a :% $ec ,,7 Di% $ec ,VII "i#ica a *e+e%it .a#a t!t!ror 4tii%te or7 A.or*areameca%ici$ta $)a e9ti%$ *e a "i#ica 4i a$tro%omie a .io o'ie5 c(imie5 me*ici%a5 &$i(o o'ie5:% 4tii%te e %at!rii !ma%e 4i $ocietatii ceea ce a a+!t o i%" !e%ta &!ter%ica a$!&ra ';%*iriieco%omice 4i &o itice mo*er%e7 In secolul XVIII, fizica a fost cunoscuta sub numele de " filosofia naturala ". I% "i#ica mo*er%a5 ima'i%ea !%i+er$! !i ca o ma4i%a a "o$t :% oc!ita *e o +i#i!%e ca "ii%*!% :%tre' i%*i+i#i.i 5 *i%amic5 a e car!i &arti $!%t i%terco%ectate :% mo* e$e%tia 4i &ot "i :%te e$e*oar ca mo*e e a e !%!i &roce$ co$mic7 Fi#ica mo*er%a a *e&a4it +i#i!%ea meca%ici$tacarte#ia%a a$!&ra !mii 4i %e co%*!ce $&re o ima'i%e *i%amica a !%i+er$! !i

Fizica are un impact direct asupra societatii de-a lungul secolelor ea a servit camodel conceptual pentru toate celelalte tiinte. i fizica moderna prin teoria cuantica - adezvoltat gndirea rationala dar a dat i o baza tiintifica gndirii intuitive, constituind un fundament n e!plicarea unor fenomene ce tin de contiinta i de valori morale. A at!ri *e "i#ica5 !%a *i%tre ce e mai +ec(i $tii%te $t!*iate *e om e$te a$tro%omia7 Astronomia Egiptean :%ce&e :% tim&!ri e &rei$torice7 Ea a i%" !e%at *irect :% ar(itect!ra e'i&tea%G5 ma6oritatea &irami*e or5 tem& e or a! "o$t co%$tr!ite i% $tricta a i%iere *!&aco%$te atii5 ace$tea "ii%* Orio% $i Car! Mare7 U%e e tem& e era! co%$tr!ite :% a$a "e :%c;t ra#e e $oare !i $G !mi%e#e !% a%!mit #e! :% tim&! !%or ceremo%ii5 $a! $G marc(e#e o a%!mita $teacare "ie rG$Grea $a! a&!%ea a mome%t! :%ce&erii c! e$! !i reco tei7 Ace$ta e$te ca#! Marii Pirami*e5 a cGrei t!%e e i%*icG $&re co%$te atia Orio%5 $i care $e &re$!&!%e cG era "o o$itG :% tim&! ceremo%ia ! !i *e :%G tare a "arao%! !i $i era $tr;%$ e'atG *e rit!a ! m!mi"icarii7 Di% ca!#a ca om! e$te o "ii%ta e9& oratoare &e &arc!r$! tim&! !i e i$i &!%ea i%tre.ari &ro+ocatoare re"eritoare a "e%ome %at!ra e5 i% $&ecia a mi$ter! ce i a$c!%*e cer! 7 A$t"e 5 a! "o$t e9& orate oc!ri5 care &area! a "i i%acce$i.i e7 Apollo 11 e$te %!me e &rimei mi$i!%i :%care om! a & G $ i t & e $ ! & r a " a t a $ a t e i t ! ! i % a t ! r a a PGm;%t! !i5 L!%a7 Pro're$! te(%ico)$tii%ti"ici% acea$ta ram!ra a co%ti%!at c! ritm!ri i%a te i%+e%ta%*!)$e %!meroa$e a&arate5 $ata iti5 %a+e$&atia e5 rac(ete5 care ce &ot o"eri i%"ormatie *e$&re !%i+er$5 *e$&re & a%e e ce $e a" a a mii *e U%itati A$tro%omice >UA? *e %oi7 I% 0120 Ro.ot! C!rio$itH $)a *e& a$at c! $!cce$ &e%tr! &rima*atG *e c;%* a a6!%$ &e Marte7 Co%tri.!Iia "i#icii a *e#+o tarea $ocietGIii Fi#ica e$te o 4tii%IG care $e oc!&G *e $t!*i! "e%ome%e or %at!rii7 De a :%ce&!t! oame%ii :%cearcG $G cree#e !cr!ri %oi care $G :i a6!te $G *!cG o +iaIG mai .!%G7 !mii 5

Prima mare i%+e%tie5 roata5 a "o$t !% &a$ mare a ome%irii :% e+o !Iie7 UrmGtoare e i%+e%Iii 4i *e$co&eriri a! i%" !e%Iat (otGr;tor e+o !Iia !ma%G: a&ri%*erea co%tro atG a "oc! !i5 &re !crarea meta e or>c!&r!5 4i mai t;r#i! "o%tG?5 %a+i'aIia5 .!$o a5 !%eta >$i$tem! *e e%ti e co%ca+e?5 "orIa a.!ri or5 a!tomo.i ! 5 aero%a!tica5 te e"o%! 5 !%*e e ra*io 4i micro!%*e e5 cea *e)a &atra $tare *e a're'are)& a$ma5 ra#e e , >Roe%t'e%?5 4i $!%t &ro.a.i %i4te e eme%te c(eie &e%tr! a te %oi a& icaIii care5 *e4i a$tG#i %e &ar im&o$i.i e5 $e +or &!tea :%t;m& a :% +iitor5 >te e&ortarea5 cG Gtoria :% a t $&aIi! $a! a t tim&?7 A&ri%*erea "oc! !i &e%tr! &rima *atG :% mo* co%tro at a "o$t "ac!tG &ri% "recarea $a! o+irea a *o!G cor&!ri5 o.$er+;%*!)$e o cre4tere a tem&erat!rii a $!&ra"aIa *e co%tact7 Pre !crarea .ro%#! !i5 !% a ia6 *!r a c!&r! !i c! $ta%i! 5 a "o$t *e a$eme%ea !% &a$ mare :% e+o !Iia om! !i 4i a $ocietGIii7 Ace$t "a&t a a+!t !% mare im&act :% &ro*!cerea !%e te or5 :% trecerea *e a ce e *e em% 4i &iatrG a ce e mai re#i$te%te5 *e meta 7 De$co&eriri a e !%or e eme%te c(imice c!m ar "i &o o%i! $a! ra*i! 5 "Gc!te *e Marie C!rie a! "o$t *e a$eme%ea "oarte im&orta%te7 Fi#ica *o+e*e4te %! %!mai !ti itatea cercetGrii atom! !i ci 4i

%ece$itatea re !Grii $em%i"icaIiei terme%! !i >atom/i%*i+i#i.i ?5 :%tr!c;t ac!m e$te *emo%$tratG *i+i#i.i itatea atom! !i7 A te *e$co&eriri5 c!m ar "i reacIii e %!c eare5 i#oto&ii ra*ioacti+i5 "!#i!%ea termo%!c earG5 a! a+!t :%$G 4i !ti i#Gri %e'ati+e5 !%ii "o o$i%*!)$e *e ace$te &ro&rietGIi a e atomi or &e%tr! a &ro*!ce .om.e %!c eare5 e9trem *e *e$tr!cti+e $i *e %oci+e5 atat &e%tr! & a%etG c;t 4i &e%tr! or'a%i$me e +ii7 Fi#ica $&aIia G e$te !% a6!tor *e a$eme%ea 4i :% me*ici%G@ :% !rma !%or e9&erime%te $)a o.$er+at e+o !Iia $tGrii $G%GtGIii !%or .o %a+i *e ca%cer5 iar e9&erIii a! $&!$ cG .oa a a $ta'%at7 B!$o a a "o$t o *e$co&erire mare &e%tr! %a+i'atorii +remii5 i%+e%tatorii ace$tei a "o o$i%*!)e *e &ro&rietatea ma'%etitei *e a $e :%*re&ta $&re &o ! *e +a oare o&!$G !i>J) 4i <J?5 a6!t;%*!)i $G $e orie%te#e :% cG Gtorii e comercia e7 8% a%! 2K2K5 A!'!$ti% Fre$%e *emo%$trea#G $G "e%ome%e e !mi%oa$e $!%t *e ori'i%e meca%icG5 &ro+e%i%* *i% +i.raIii care $e &ro&a'G :% !%*e $!cce$i+e7 8% a%! 2K015 A%*r Am&re *emo%$trea#G cG *o!G "ire &ara e e5 $trG.Gt!te *e c!re%t e ectric5 e9ercitG !%! a$!&ra ce !i a t "e%ome%e *e atracIie $a! *e re$&i%'ere5 :% "!%cIie *e $e%$! reci&roc a c!re%t! !i care trece &ri% "iecare7 -7C7 Ma9Le a arGtat cG *e& a$area e ectricitGIii $e e"ect!ea#G &ri% !%*e7 ForIa a.!ri or a "o$t &!$a :% a& icaIie &e%tr! &rima oarG a !% motor care a%tre%a !% "ierG$trG! *e tGiat em%e5 *eci !% motor $tatic7 A.ia mai t;r#i! a "o$t i%+e%tatG ocomoti+a7 Sce&ticii $&!%ea! cG tre%!ri e %! tre.!ia! G$ate $G &ri%*G +ite#G *e "ricG $G %! $e "acG +i* :% i%terior! tre%! !i 4i $G $e $!"oce cG Gtorii7 A!tomo.i ! a "o$t o a tG i%+e%Iie e&oca G5 a$t"e oame%ii &!tea! $G circ! e c! !4!ri%IG &ri% oc!ri &ri% care %! $e &!tea a6!%'e c! tre%! 7 Aero%a!tica a &ermi$ om! !i $G #.oare &e$te ocea%e 4i $G cG Gtorea$cG &e *i$ta%Ie mari :%tr)!% tim& mai $c!rt7 Te e"o%! a "o$t i%+e%tat *e A e9a%*er Be 4i a "o$t !% &ro're$ *eoarece $e &!tea! tra%$mite *ate 4i i%"ormaIii :% tim& rea 7

Pa$! *eci$i+ a "o$t "Gc!t :% 2KMB *e cGtre C7 Roe%t'e%5 care a%!%IG *e$co&erirea ra*iaIii or ,7 Roe%t'e% &or%e4te *e a e9&erie%Ia c!re%t! !i *e :%a tG te%$i!%e :%tr)!% t!. +i*at5 &e%tr! e9& icarea

a%!mitor &ro&rieIi a e "! 'er! !i !mi%o$ &ro*!$5 ca *e e9em& ! &ro&rietatea *e a tra+er$a & Gci e "oto'ra"ice :% ci!*a &rotecIiei or i#o a%te@ acea$ta *e$co&erire c!%oa4te o a& icaIie ra&i*G :% *ome%i! me*ici%ei :% cercetarea $tr!ct!rii $c(e et! !i ome%e$c7 St!*i! !i Roe%t'e% e$te co%ti%!at *e cercetGri e a$!&ra !%or e eme%te c(imice &re$!&!$e a "i i%erte c!m ar "i !ra%i! 7 8% ca*r! cercetGrii +ite#ei !mi%ii5 A .ert Ei%$tei% *e$crie re ati+itatea 4i i%ter*e&e%*e%Ia tim&! !i 4i $&aIi! !i c! cea a ma$ei 4i e%er'iei7 Ce e.ra "orm! G a re ati+itGIii5 E/mc 5 e9&rimG !rmGtoarea re aIie: e%er'ia>E? co%Ii%!tG :% "iecare &artic! G *e materie e$te ec(i+a e%tG c! ma$a $a>m? m! ti& icatG &ri% &Gtrat! +ite#ei !mi%ii>c?7 La i$ta i%+e%Iii or ar &!tea "i a*G!'ate 4i a te i%+e%Iii5 &ri%tre care ce e mai im&orta%te a! "o$t a$er! 5 com&!ter! 5 i%ter%et! 5 te e+i#or! 4i ra*io! 7 A$t"e &!tem +e*ea cG "i#ica e$te &ret!ti%*e%i5 ea %e :co%6oarG 4i %e "ace $G "im *e&e%*e%Ii *e ea &e%tr! cG e$te o $tii%IG a %at!rii5 aceea4i %at!rG *e care a&arIi%em 4i %oi7

In concluzie as putea spune ca rolul fizicii si astronomiei asupra societatii este unul enorm, aceste stiinte fiind vantul miscator, motorul societatii contemporane, orice descoperire,orice inventie implica conostinte in aceste stiinte. "rogresul te#nico-stiintific continua si nu arelimite datorita la asemena personalitati la Newton si legea universala a gravitatiei , $. %instein si teoria relativitatii, &. Farada' si electromagnetismul si multi altii, carora le-a reusit sacreeze si aduca evolutia in societatea umana