Sunteți pe pagina 1din 5

LICEUL TEHNOLOGIC GEORGE BIBESCU

PROIECT PENTRU ATESTAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE CUTIA DE VITEZE

Indrumator: Prof G!or"!ta Tu#$a A%&o'(!nt: S!r) O(#d#u V#or!' Cra#o(a * +,-. /

Cutia de viteze
Inca din cele mai vechi timpuri, omul a cautat metode prin care sa poata transporta diferite materiale sau hrana de la distante mult mai mari. Astfel, el a construit, folosindu-si inteligenta cu care este inzestrat, diferite mijloace de transport, de la cele mai rudimentare, atingand apogeul in sec. al XIX-lea, odata cu inventia automobilului. Masinile sunt mijloace de transport mici si motorizate. Succesul lor ca mijloace de transport de personae si marfa se datoreaza vitezei si independentei pe care o permit. intre realiz!rile tehnice care au cunoscut o evolu"ie #ndelungat!, automobilul $i-a cucerit treptat un loc #nsemnat #n via"a oamenilor, el fiind ast!zi un mijloc eficace pentru a #nvinge distan"ele $i timpul $i devenind totodat! st!p%nul necontestat al desului p!ienjeni$ de drumuri ce str!bat #ntinsul p!m%ntului. Arhitectura automobilului a fost o problem! c!reia constructorii i-au dat mai pu"in! importan"!, acestia urm!rind #n primul r%nd realizarea unor agregate mecanice cu care s! ob"in! performan"e tehnice deosebite. &lecandu-se de la cele mai reusite trebuie sa amintim numele lui 'ouis (enault,care in )*+* a inventat cutia de viteze la automobile,priza directa la automobile,amortizoarele hidraulice si multe altele in domeniul automobilistic. ,ici alti ingineri nu duceau lipsa de idei in domeniul mecanici, August -orch inventind cutia de viteze si diferentialul fabricate din aliaje usoare. aca momentul ma.im al motorului ar fi transmis direct rotilor motoare automobilul n-ar putea porni. &entru ca turatia motorului sa fie transmisa rotilor,ori sa putem manevra automobilul inapoi in conditiile in care arborele cotit al motorului se roteste intr-un singur sens, sau in vederea rezolvarii tuturor problemelor ridicate de circulatia pe diferite drumuri,cind valoarea necesara fortei de tractiune poate fi diferita,intre motor si rotile automobilului se monteaza o serie de mecanisme cu roti dintate,care reduc turatia dupa,necesitati,marind in acelasi timp cuplul transmis. (olul cutiei de viteze care face parte din transmisia automobilului este deci urmatorul/ - permite modificarea fortei de tractiune in functie de variatia rezistentelor de inaintare - permite deplasarea automobilului cu viteze reduse in raport cu turatia motorului - permite mersul inapoi al automobilului,fara a inversa sensul de rotatie al motorului realizeaza intreruperea legaturii dintre motor si restul transmisiei in timp ce motorul functioneaza 0dar automobilul sta pe loc1. In cele ce urmeaza voi prezenta destinatia,clasificarea,partile componente,citeva tipuri constructive de cutii de viteze,precum si materialele utilizate la constructia cutiilor de viteze,defectele in e.ploatare,inlaturarea lor,si intretinerea cutiei de viteze. estina"ie, condi"ii impuse, clasificare Cutia de viteze este al doilea organ al transmisiei automobilului, #n sensul de transmitere a mi$c!rii de la motor, permi"%nd/ - modificarea for"ei de trac"iune #n func"ie de valoarea rezisten"elor la #naintare2 - mersul #napoi al automobilului, f!r! a inversa sensul de rota"ie al arborelui cotit al motorului2 - #ntreruperea #ndelungat! a leg!turii dintre motor $i restul transmisiei, #n sta"ionare, cu motorul #n func"iune. &rincipalele condi"ii impuse unei cutii de viteze sunt/ - s! asigure automobilului calit!"i dinamice $i economice bune2 - s! prezinte siguran"! #n func"ionare 0s! nu cupleze sau s! decupleze f!r! interven"ia conduc!torului auto12

- s! aib! construc"ie simpl!, rezisten"! $i s! fie u$or de manevrat2 - s! func"ioneze f!r! zgomot $i s! aib! un randament mecanic c%t mai ridicat2 - s! prezinte rezisten"! mare la uzur! $i s! fie u$or de #ntre"inut. Clasificarea cutiilor de viteze se poate face dup! modul de varia"ie a raportului de transmitere $i dup! modul de schimbare a treptelor de vitez!. up! modul de varia"ie a raportului de transmitere, se deosebesc/ cutii de viteze discontinue 0#n trepte1, la care raportul de transmitere variaz! discontinuu2 la r%ndul lor, acestea se pot clasifica dup! num!rul de trepte 0cu 3, 4, sau 5 trepte1 $i dup! mi$carea a.ei arborilor 0normale, c%nd a.ele arborilor sunt fi.e $i planetare, c%nd a.ele unor arbori sunt mobile12 cutii de viteze continue 0progresive1, la care raportul de transmitere variaz! #n mod continuu. up! modul de schimbare a treptelor de viteze, se deosebesc/ cutii de viteze cu comand! direct!, la care, pentru schimbarea treptelor se utilizeaz! efortul conduc!torului auto2 cutii de viteze cu comand! semiautomat!, la care conduc!torul auto stabile$te numai treapta de vitez!, declan$%nd un servomecanism care dezvolt! efortul necesar2 cutii de viteze cu comand! automat!, la care schimbarea treptelor se face automat, prin anumite mecanisme, #n func"ie de viteza automobilului $i de sarcina motorului. Cutia de viteze clasic! &!r"ile principale ale unei cutii de viteze clasice sunt/ mecanismul reductor $i mecanismul de comand!, fi.are $i z!vor%re a treptelor. ). Mecanismul reductor al cutiei de viteze Mecanismul reductor serve$te la transmiterea momentului motor $i permite modificarea raportului de transmitere. 6l se compune, #n general, din patru arbori 0primar, intermediar, secundar $i cel de mers #napoi1 $i un anumit num!r de perechi de ro"i din"ate cu care se face transmiterea momentului #ntre arbori. 7. Mecanismul de comand!, fi.are $i z!vor%re a treptelor cutiei de viteze Cu acest mecanism se pot realiza/ - comanda cupl!rii $i decupl!rii treptelor2 - fi.area treptelor 0nepermi"%nd decuplarea sau cuplarea dec%t la interven"ia conduc!torului auto12 z!vor%rea treptelor 0#mpiedic%nd cuplarea simultan! a dou! trepte de vitez!1. Condi"ia esen"ial! pe care trebuie s! o #ndeplineasc! acest mecanism, este ca ro"ile din"ate s! cupleze pe toat! lungimea din"ilor, pentru evitarea uzurii neuniforme. a. Mecanismul de comand! a treptelor. Comanda treptelor se poate face manual sau cu servocomand!. Comanda manual! poate fi direct!, cu maneta pe capacul cutiei de viteze, sau la distan"!, cu maneta pe coloana volanului.

b. Mecanismul de fi.are a treptelor de vitez!. &entru fi.area treptelor fiecare tij! culisant! 3 are pe partea superioar! trei loca$uri semisferice #n care poate intra bila ), ap!sat! de arcul 7. 'oca$urile e.treme corespund celor dou! trepte pe care le realizeaz! furca fi.at! pe tija respectiv!, iar cel din mijloc corespunde pozi"iei neutre. istan"ele dintre aceste loca$uri trebuie astfel alese, #nc%t s! asigure angrenarea ro"ilor pe toat! lungimea din"ilor. 8ensiunea arcului trebuie s! nu permit! deplasarea de la sine a tijei culisante respective 0datorit! vibra"iilor sau for"elor a.iale produse la angrenarea ro"ilor1, ci numai datorit! efortului depus de conduc!torul auto.

c. Mecanismul de z!vor%re a treptelor. 9!vor%rea treptelor de vitez! .se ob"ine prin practicarea unui loca$ #n fiecare tij! 7, astfel #nc%t bol"ul 0z!vorul1 ) s! #mpiedice cuplarea simultan! a dou! trepte. :nele scheme de organizare prev!d #n locul bol"ului ) c%te dou! bile.

upa modul de variatie al raportului de transmitere, cutiile de viteze pot fi/ Cu trepte care au numar determinat de rapoarte de transmitere Continue sau progresive Cutiile de viteze cu trepte se clasifica dupa felul miscarii a.ei arborilor si dupa numarul treptelor de viteze. upa felul miscarii a.ei arborilor, cutiile de viteze cu trepte pot fi/ Cu a.e fi.e, la care arborii au a.a geometrica fi.a &lanetare upa numarul treptelor de viteze, cutiile de viteze pot fi cu trei, patru, cinci, sase sau chiar mai multe trepte. upa modul de schimbare al treptelor de viteze, cutiile de viteze pot fi/ Cu comanda directa Cu comanda semiautomata Cu comanda automata

;peratiile de intretinere si reparare se vor e.ecuta de catre persoane calificate si instruite personal in acest scop, respectandu-se intocmai instructiunile tehnice, de e.ploatare, ,.8.S 0'egea de &rotectie a Muncii nr.3)+<7==>,-.?.cu privire la ,.8.S. nr.)475<7==>1 si normele &.S.I. in vigoare. 6.ecutarea lucrarilor de montare, intretinere sau reparare a automobilelor, se vor e.ecuta in hale si ateliere special amenajate, dotate cu utilaje, instalatii si S. .@.-uri corespunzatoare operatiilor ce se e.ecuta. Caile de acces din hale, ateliere si de pe platformele tehnologice, vor fi preva-zute cu marcaje. 'atimea cailor de acces se vor stabili in functie de felul circulatiei si gabaritul automobilelor.-alele si atelierele vor fi iluminate si incalzite corespunzator si prevazute cu ventilatie naturala si artificiala. Aancurile fi.e din ateliere si hale, vor fi dotate cu menghine bine fi.ate si prevazute cu gratare din lemn pentru pardoseala. :tilajele electrice din hale si ateliere vor fi legate la instalatia de inpamantare, dotate cu dispozitive de protectie, cu instructiuni tehnice de e.ploatare, protectie a muncii si paza si stingerea incendiilor. 8ablourile electrice din hale si ateliere se vor introduce in carcase de protectie, inscriptionate si vopsite in culori conventionale potrivit legislatiei in vigoare.In halele de intretinere si reparare vor fi amenajate canale de vizitare, vor fi prevazute cu borduri de ghidare a rotilor, instalatie electrica de iluminare la o tensiu-ne de 74@, nise de scule, gratare din lemn pe toata suprafata canalului, canalizare sa asigure scurgerea apei si lubrefiantilor. Automobilele se introduc in halele de reparatie numai dupa spalare. upa asezare pe postul de lucru, se va scoate combustibilul din rezervor, se va lasa ma.im )=B din capacitatea rezervorului, se va deconecta bateria de acumulatoare din circuitul instalatiei electrice. In jurul automobilului se va asigura un spatiu de cel putin ),7m. Manevrarea automobilului se va face sub directa supraveghere a maistrului sau sefului de echipa. Subansamblele si piesele rezultate din demontare se vor depozita pe spatii de depozitare special amenajate in acest scop. Se vor degresa, spala cu solutii de detergenti. (idicarea si transportul cutiilor de viteze se va face numai cu dispozitive de ridicat si transportat, special confectionate in acest scop, autorizate si verificate de catre organele in drept. Standurile de rodaj pentru transmisie 0motoare1 vor fi prevazute pe ambele parti cu dispozitive de protectie.