Sunteți pe pagina 1din 259

PROZA FANTASTICA

DOMNI$OAR A CHRISTINA II SECBETUL DOCTOBULUI HONIGBEBGEB

PE STBAOA MlNTULEASA...

LES TBOIS GBACES

LA UMBRA UNUI CBIN

itia de fata,, in cinci volume, tiparita in colaborare cu revista Caiete Critice, restitute pentru prima data integral i fidel proza fantastica a lui Mircea Eliade, -aparuta'intre 1936 si W !,

MIRCEA ELIADE

si posti:'a a !e E"#e$ Si%io$

EDIT&RA F&NDAT'EI C&LT&RALE ROMAjViE (&C&RESTI ) *'++,

Re!actor : RODICA PANDELE Coperta seriei : C* -RI-ORI&

ISBN 973-9.138-12-X

19 TRANDA IRl

De cite.a %i$"te tacea a/se$t, c" pri.i$0e pierc0"te pe 1ereastra* A% i$c2is ear$et"0 3' '4a% */56*'*t i$ /"7"4 $ar* 48 Daca .oi4 i, i$!ra7$ii tir7i"* .i$ %ii$e c" "$ ceas %ai !e.re%e, sa" c2iar c" !o"a ceas"r9* Si .a a!"c si te:t"0 !acti0o#ra1iat* 8 Pe$tr" $iii$e, sp"se %torci$!"4si 0e$s; ea'p"0* I %i 1ac"se% a0te p0a$"ri*** Tot"si* re0"a !"pa o pa"7a, tot"si cre! ca e cea %ai /"$a so0"tie*** At"$ci a% a"7it /ati$! i$ "sa* S"rpri$s* $i4a% ri!i4<cat /r"sc'!i$ 1oto0i", !ar i$*c0ipa "r%atoare "'sa se !es4c2ise si i$tra "$ ti$ar i$a0t, /0o$! si* %i s4a par"t, $eo4 /is$"it !e pa0i!* I$ai$ta ti%i! si tot"si c" pas"0 Ter%, 2ota$t* 8 =a ro# sa %a iertati* sp"se i$!repti$!"4se spre /iro"* D"%$ea.oastra si$teti !o%$"0 A$#2e0 D* Pa$4 !e0e > Maestr"0 >*** 8 Dai4 ce !ore>ti !4ta > '4a% 1$trer"pt* Ca si c"% $" %4ar 1i a"7it, ti$ar"0*se apropie !e /iro"* 8 Maestr"0 D"%itr" A$#2e0 Pa$!e0e4> i4epeta* Scri4 i tor"0 > 8 E" si$t, rasp"$se Pa$!e0e 7i%/i$!* !"pa o/icei"0 0"i, e$i#%atic si* i$tr4"$ a$"%it 1e0* iro$ic* Ti$ar"0 se opri i$ !rept"0 sca"$"0"i !e 0i'$#a %as i$ a !e scris si isi trec" !e %ai %"0te ori pa0%a sti$#a pe 1r"$te* ?8 =a ro# sa %a iertati,'sopti, !ar i$ aces0 ca7,,* ? Ras"10a a!i$c si co$ti$"a, ri!ici$! treptat #0as"0 si ros'ti$! c".i$te0e rar, c" so0e%$itate*

?8 =a ro# sa4 $" .a s"para5i, !ar i$ acest ca7*** I$ acest ca7, !4.oastra si$te5i, .a ro# sa %a ierta1i ca .a * sp"a asta,** D4stra si$te@@i pari$te0e %e", tata0 %e"*** Apoi se ase7a pe sca"$ si i$toarse !e7$a!a@!"it cap"'0 spre %i$e, parca %4ar 1i i%p0orat sa4i .i$ i$ a@"tor* N" to@Ae0e# !e ce %4a" iritat pri.iri0e ace0ea !e co$!a%$at 0a raoarte* * , B,C ' 8 Pe "$!e ai i$t rat > '4a% i$tre /at 1ac0 $! "$ pas spre e0* 8? Pe 0a /"catarie*** A% #asit "sa !esc2isa, si at"$ci,* 8 Si !e ce4a i .e$it > '4a% i$trer"pt* E o i$e ercare !e a$ta@ > Sa" s"1eri e"%.a !e sc2i7o1re$ie > ?8 =a ro# sa $" .a s"para5i, sp"se*ri!ie0$!"4se 0e$t, c"* !e%$itate, Stia% ca are sa 1ie #re", ca .a :( c2iar pe4 r!/i0, Dar tre/"ia s4o 1ac* A% 1a#a!"it*** ?8 C"i ai 1a#a!"it > I$tre/a Pa$!e0e* 9Parea ca0%, oarec"% i$!i1ere$t, !ar '' c"$ostea% /:,ie A stia% ca, asa c"% it p0acea sa sp"$a, era stapi$it ! <A .ici"0 $o/i0, !esi ca0o%$iat, a0 c"rio7itatii, ? 4 4 * 8 t6o#o!$icei %e0e, Nic"0i$a* I4a% 1a#a!"it ca .oi .iai sa .a cer co$si%ta%i$t"0, Co$si%p%i$t"0 0a casa4 i*4:Dria $oastra, preci7a rosi$! "sor* E.i!e$t, este $"%ai4 o 1or%a0itate,* N" .a cerer$ $i%ic* "i #nu .o% sp"$e 0a r"%e$E* 0ar !a ca $" .a p0a ce !e $oi, $" .o% %ai .e$i $-$ !o"a oara**,4 Asc"0ti$!"4', %i4a% !at sea%a ca ar p"tea sa4%i !eF . 'i#a#a si%patic, I$tr4"$ a0t cost"% si 1ara era.ata, ar 1i 1'o4t "$ ti$ar i$teresa$t A a.ea "$ pro1i0 !e r$e!a0ie aEe4 $%-#$## $!ri$a,* *? * 8 C"% te $"%esti !4ta > i0 i$tre/a Pa$!e0e* 8 Se r!ar ", La"r i a$ Se r!ar "* A % ,G !e a$i , si a % a/so0.it a%i$!oi, Nic"0i$a si c" %i$e, Co$ser.ator"0 !i$* ("c"resti* Dar e" si$t i$str"ctor !e i$ot 0a &7i$eie &riF* ca$i, iar Nic"0i$a !a' 0eet4ii partic"0are !e 1ra$ce7a i* 0at%a* Pa$!e0e co$ti$"a sa*4E pri.easca i$ oc2i, a!i$c, co$54 ce$trat* N" %ai 7i%/ea* 8 Dar, i$ 1o$!, ce te 1ace pe !4ta sa cre7i ea ai p"tea C /aiat"0 %e" > Ti4a sp"s asta %a%a !4ta0e > ? Ti$ar"04 isi trec" !i$, $o", !e %ai %"0te ori, pa0%a sLi$#a pe 1r"$te*
6tzuzt

8 N"* Ma$ia $" %i4a sp"s $icio!ata $i%ic* (a$"iesc, tot">i, ca i$te$5io$a sa4%i sp"$a %ai tir7i"* !"pa ter%i4 $area 0ice"I"L Dar %a%a a %"rit ci$! e" aHea% $o"a a$i* 8 At"$ci, '4a% i$trer"pt, c"% !e stii ca ti4ar 1i sp"s asta %ai tir7i",4ca &-ar 1i sp"s4o !"pa ter% i$area 0i4 ce"0"i 1 ' ' Ser!ar" I$toarse cap"0 spre %i$e A era 0ot atit !e pa0i! ca si i$ c0ipa ci$! i$trase i$ /iro"* 8 N" cre! ca a% !'rept"0 sa .a %art"risesc asta, sp"se tir7i"4 ? ? 8<I$ 1o$!, i$ter.e$i !i$ 4$o$ Pa$!e0e, !aca $4o tii !e 0a %a%a !4ta0e, !e "$!e o stii > Ci$e ti4a sp"s4o> Ti$ar"0 $e pri.i pe ri$! pe a%i$!oi i 1i#iira i se 0"%i$a, ca si c"%, c2iar i$ aeea c0ipa, si4ar 1i a%i$tit !e o secreta /"c"rie* 8 O sti" !e 0a Nic"0i$a* Ea a !escoperit asta, iar$a trec"ta, i$ai$te !e a $e 0o#o!i* A !escoperit4o 0a Pre!ea0, i$ ti%p"0 repeti1ii0or* Se repeta (teaua sus rdsare### i 1acea% a%i$!oi parte !i$ 1i#"rape, Pa$!e0e ri!ica 4!e %ai %"0te ori !i$ "%eri4A #2icea% ca i$ti%p0area i$cepe sa4' a%"7e* 8 N" i$te0e#* sp"se c" i$i%ita/i0a 0"i 1a0sa #ra.itate* 8 A.eti !reptate sa $" i$1e0e#ep, pe$tr" ca 0"cr"ri0e sint %ai co%p0icate !ecit par 0a pri%a .s!ere* =rea" sa sp"$, $" p"te5i i$1e0e#e i$ai$te !e a sti ca $oi repetas'e% 0a i$cep"t )rfeu in- *nfern,# repetase%* .reo trei sa4pta4 %i$i 8 si aco0o, i$ "0ti%"0 act, I a.ea% i $oi ? ro0"ri0e* $oastre A 1ireste ro0"ri %o!este, !ar oric"%, $" 1acea% $"%ai 1i#"ra5ie*** Dar, pe $easteptate 8? pri%ise pro/a/i0 !ispo7itii !e 0a Ce$tra 8 pe $easteptate, Direc5ia a !ecis i$trer"perea repetitii0or* Si pe$tr" ca se apropia" sar/atori0e Craci"$"0"i; a" i$'ioc"it )rfeu in *nfern e" (teaua sus rasare### $ti@Ai, a!ao#a co/ori$! #0as"0, (teaua (+#( rasare este co$si!erata,4 pe !rept c".i$t, cea %ai re4"sita co%e!ie a$ti4reii#ioasa, a$ti4o/sc"ra$t ista c"% se sp"2e !e o/icei* *4 Tacts /r"sc, si4' pri.i pe Pa$!e0e 0"$#, co$ce$trat, parca a'r 1i a5teptat ce.a, "$ rasp"$s, "$ #est* 8 Tot r"i i$te0e#4 ? A 84Sc2i%/airea asta !e pro#ra% $" .a a%i$ie#0e $i%ic 1 ' ' ?>?I

!e a$i*** Dar, iertati4%a ca .a i$tre/ : $4ati scris !4 stra ac"% trei7eci tie a$i )rfeu >i Euridice, tra#e!ie i$ !o"a acte si ci$ci ta/0o"ri > Pa$!e0e se re7e%a !e spetea7a 1oto0%0"i si, !i$!"4 si "sor cap"0 pe spate, i$cep" sa ri! a A parea 1oarte /i$e !isp"s, si $" i$te0e#ea% !e ce* * 8 Dai4 c"% ai a10at, !o%$"0e, !e )rfeu si Euridice , - Este si$#"ra piesa pe care a% scris4o i$ .iata %ea A $" s4a @"cat $icio!ata si $4a% p"/0ieat4o $ieaieri, $4a% p"4/0icat $ici %acar 1 ra#%e$te i$ re.iste0e ti%p"0"i* 8 Era ,o piesa i$ .ers"ri a0/e, re0"a Ser!ar"* o piesa %ai %"0t re0i#ioasa !ecit 1i0o7o1ica, !esi a.ea ca s"/tit0" : ,,I$trot!"cere 0a cea %ai .ec2e %eta1i7ica<* 8 Era* %ai a0es, o piesa proasta, pretioasa si arti1i4 cia0a*** 8 Dar o !ata, co$ti$"a Ser!ar", o si$#"ra !ata, i$ !ece%/rie '+JG, a 1ost p"sa i$ repetitie* La Teatr"0 Na tio$a0 !i$ Si/i"* 8 Ai *a10at si !e asta > e:c0a%a Pa$!e0e tot atit !e /i$e !isp"s* E a!e.arat, i$cep"sera repetitii0e, !ar !"pa .reo trei sapta%i$i* !irector"0 Teatr"0"i* Mi2", a !e%i4 sio$at 8 !e 1apt, a 1ost si0it sa !e%isio$e7e .# si $o"0 !irector %i 4a scos piesa !"pa a00>* Ser!ar" i04 asc"0tase 1asci$at, $ei7/"ti$! sa4si !es4pri$!a pri.iri0e !i$ oc2ii 0"i* tii I$ sapta%0$a aceea erati 0a Si/i"* Asistati 0a repeti4Si at0 ra%as si !"pa ce s4a" i$trer"pt i4 epetitii0e : 5ati sa co$.i$#e5i pe $o"0 !irector*** 8 Era$i $ai.4 Era% "$ %are $ai.* < * ? 8 Erati ti$ar*** # '# ' 8 N" c2iar asa !e ti$ar, i0 i$trer"pse Pa$!e0e 7i%4 /i$c0 %e0a$co0ic* I%p0i$ise% !e c"ri$! JJ !e a$i*** Tacea" a%i$!oi 1ara sa se pri.easca* Mi s4a par"t ca tre/"io sa i$terHi$, si cit %ai repe!e* 8 Dar e" tot $" i$te0e#* N" i$te0e# ce 0e#at"ra are "$a c" a0ta*** Doar 1apt"0 ca* si i$tr4"$ ca7 si i$ ce0a0a0t, a" 1ost i$trer"pte repetitii0e* Ser!ar" se i$toarse eatre %i$e si %a pri.i rec"$osca4tor, ca si c"% 04a 1i scos !i$tr4o %are i$c"rcat"ra*

8 N"* 8 E !rept* a" trec"t !e4at"$ci aproape trei7eci

8 Nici e" ti$ i$te0e#ea% pi$a $" %i4a atras ate$t0a Nic"0i$a* Ea a re%arcai ca, i$ a%/e0e ca7"r0, repetitii0e "$ei piese repre7e$ti$c0 co/orirea 0"i Or1e" i$ I$1er$ a" 1eat *i$trer"pte i$ prea@%a Craci"$"0"i* Si i$ a%/e0e ca4 7"ri a "r%at "$ spectaco0 e.oci$! Mister"0 Nati.itatii, $asterea 0"i Is "s i$ (et20ee'%*** 8 Dar, i0 i$trer"pse Pa$c0e0e, stii ca (teaua sus rdsarc' i'- 1ast scrisa %"0t %ai tir7i"A a 1ost scrisa ac"%< .reo s <*e* opt a$i*** T3r: aE $e pri.i !i$ $o"'pe a%i$!oi, 7i%/i$! %isterios* 8' ','#'#i e .or/a !e co%e!ia a$ti4o/sc"ra$tista, !e piosa 0"i A"rt0 =eri#a, ci !e ci$tec"0 !e Stea, **Stea"a s"s ra4sare* ca o tai$a %are*4**''* Caci, repet, e,ra i 0a Si/i", *si se apropia Craci"$"0* 4 84 E a!e.arat* I$cep"se sa $i$#a si4%i era tea%a case .or i$7ape7i tre$"ri0e* Asa c"% s4a i$ti%p0at, !e a0t1e0* a!ao'#a .isator, 8* A i petrec"t pri%e0e 7i0e a0e Craci"$"0"i ? 0a Si/i", co$ti$"a Ser!ar", si at"$ci a5i s"#erat citor.a actori si actri5e care4repetasera )rfeu i Euridice sa or#a$i7e7e "$ spectaco0 !e Craci"$ : co0i$!e* ci$tece !e stea*** Pa$c0e0e i0 asc"0tase pe #i$!"ri* "sor i$cr"$tat, apro4 pii$!"4si 0a rasti%p"ri p0eoape0e, 8 N" cre! ca eu a% a."t aceasta i!ee, sp"se tir7i", c" o .oce @oasa* A0t%i$teri %i4as 1i a!"s a%i$te*** I%i a%i$iK:e !oar ca era% 1oarte !epri%at, pe$tr" ca $" re"4 sise% F 6 co$.i$# pe $o"0 !irector sa4%i @oace piesa si, %ai aE *,4* pe$tr" ca $" p"tea% 1i, !e Craci"$, 0a*("c"4 resti* ',: '*ear$ c" orice pret sa petrec sar/atori0e 0a ("c"4 resti*** 8 $i tot"si, star"i Ser!ar"* $" .a a%i$titi ca i$ $oap4 tea !e Craci"$ ap i$to.arasit i$tre# #r"p"0 8 era", pri$4 tre ei, si citi.a'st"!e$ti !e'0a Co$ser.ator"0 !i$ C0"@ 8 i4ati i$to.arasit pi$a 0a 0oc"i$5a priete$"0"i !"%$ea4 .oastra, care .a astepta c" %asa pre#atita si, aco0o, !"pa ceFa 0 asc"0tat ,,Stea"a s"s rasare ca o tai$a %are<, a1t sp"s actori0or, !ar a!resi$!"4.a i$ pri%"0 ri$! actri5ei care i$te'rpreta pe E"ri!ice, 0e4ati sp"s ca !e4a/ia at"$ci ati infeles clt de profunda si de semnificativa este asemanarec# *ntre )rfeu si *sus### Pa$!e0e e0ati$a !e cite.a ori !i$ cap, si4' i$trer"pse /r"sc*

8 N", $", te i$se0i E Ase%a$area i$tre Or1e" i Is"s a% !escoperit4o %"0t %ai t0r7i"* A% i$cercat c2iar sa scri" o $".e0a pe aceasta te%a, !ar s"/iect"0 %i s4a par"t i$oport"$ si a% i$trer"pt4o*** Si $"4%i a!"c a%i$te sa 1i a."t .re"$ priete$ 0a Si/i", care %a astepta, i$ Noaptea !e A@"$, c" %asa i$ti$sa* Si$#"r"0 c" care Irt4 cep"se% a %a I%priete$i era Mi*2", 1ost"0 !irector a0 teatr"0"i* At"$ci i4a$i a"7it pe$tr" i$tiia oara #0as"0* 8 La"ria$, rec"$oaste ca $4ai re"sit E A% i$ters speriat cap"0* , t&sa cea %are, !i$spre sa4 0o$, era 0ar# !esL2isa, si i$ pra#, c" o .a0i7a i$ %i$a, se a10a o ti$ara c"rios, as 7ice c2iar pro.ocator, i%/racata : o roc2ie 1oarte 0"$#a, !e* c"0oarea a#"ri!ei, care, c" .reo 'M84'3 a$i i$ai$te, 1"sese pro/a/i0 o roc2ie e0e#a$ts, !ar !e4at"$ci 1"sese $eco$te$it p"rtata, si !e $e$"%arate o$' a@"stata 10 rea@"stata* 8 Dar, !"pa c"% stii, co$ti$"a, rareori a$a%$e7a re"4 este,!e 0a pri%a i$cercare* Nicio!ata $" a"7ise% o aserae$ea .oce* N" se%a$a c" $ici o a0ta .oce !e 1e%eie, !e artista sa" !e pri%a!o$a !i$* cite a"7ise% pi$a at"$ci* Ma ri!icase%, i$c"rcat, i$ picioare* Asa c"% %a astepta%, cite.a c0ipe I$ "r%a Pa$!e0e se ri!ica si e0 de 0a /iro"* Parea tot atit !e s"r4 pri$s ea si %i$e* 8 E" si$t 0o#o!$ica, Nic"0i$a Nico0aie, si .a cer @ertare ca a% asc"0tat 0a "sa* Dar era .or/a !e ce.a 1oarte i%porta$t pe$tr" $oi A i$ pri%"0 ri$! pe$tr" %i$e, a!a4 o#a ase7i$! c" #ri@a .a0i7a pe %ar#i$ea co.or"0"i* De4a/ia at"$ci, pri.i$!4o c"% se apropia !e $oi 7i%4 /i$!, i$ rit% 0e$t, 0it"r#ic, a0ter$i$!, ca 0a procesi"$e, pasii %ari c" sc"rte opriri pe 0oc, !e4a/ia at"$ci %i4a% !at searoa ca era 1oarte 1r"%oasa* Se apropie !e Pa$!e0e i4i i$ti$se %i$a, p0eci$!"4si I$ ace0asi ti%p 1r"$tea, ca si c"% s4ar 1i a10at i$ 1a$a "$"i s".era$4 8 Si$t 1ericita ca .a pot, i$ s1irsit, i$t00$i, c2iar i$4 tr4o 1%pre@"rare atit !e !e0icata* De 0a pri%e0e ro%a$e pe care 0e4a% citit !e%"0t, i$ 0ice", a% re#retat ea $4ati .oit4sa scrie5i teatr"*** Asa c"%* %i4a %art"risit4N %ai tir7i", Pa$!e0e era $" $"%ai s"rpri$s, !ar, 1ara sa i$1e0ea#a !e ce, !e4a !rep0"O e%otio$at* I$0oarse cap"0 catre %i$e si %a pre7e$ta*

9O

8 Do%$"0 E"se/i" Da%ia$, Neo/osit"0 %e" /iro"* secretar '* * si 2ar$ic co0a/orator* Daca .eti p"tea citi I$tr4o 7i "$ A .o4 ?5 i"% c0e Memorn sera$at c" $"%e0e %e", sa stit*i ca i$ , cea ' '' %ai %are parte a" 1ost rec0actate !e e0, !e E"se/i", Ca! ' 0e !icte7 0"i, a!ao#a i7/"ti2! sa 7i%/easca* si e" $" sti" sa !icte7*,* Nic"0i$a isi i$c0i$a "sor cap"i, !ar $"4r$i i$ti$se %i$a* 8 A% .e$it c" cite.a cost"%e i$ .a0i7a, re0"a,4!ar $" cre! ca e %o%e$t"0 ee0 %ai potri.it pe$tr" spectaco0, Pre#atise% %ai %"0te spectaco0e, a!ao#a c" "$ 7i%/et trist* N" re"ses sa4si !espri$!a pri.iri0e !i$ oc2ii 0"i Pa$4 !e0e* 8 Ne #i$!ise% 0a ee0 p"ti$ patr", !aca $" ci$ci spec taco0e, preci5a Ser!ar"* D"pa c"% ar 1i e.o0"at' i$tre4 .e!erea* ;? Pa$!e0t@ %a pri.i' c"rios, parca ar 1i .oit sa se co$.i$#a ca a"7ise /i$e , 8 I%i pare ra", sp"se* Mi4ar 1i p0ac"t sa .a a"! i$4 terpreti$!* c2iar aici i$ /iro"0 %e"* "$ %are ro0*** 0 8 Ne #%!ise$i 0a a0tce.a, i0 0atrer"pse Nic"0i$a* N" atit 0a perso$a#ii !i$ 0iterat"ra'!ra%atica "$i.ersa0a, cit 0a spectaco0e tra!i5io$a0e* c" sa" 1ara %asti, !ar "ti0i7i$! sce$arii !e K$i% si core#ra1ie* aco%pa$iate !e a$"%ite %e0o!ii stra.ec2i, aproape "itate i$ 7i0e0e $oastre* La"4 ria$, /t%aoara, c"$oa1te*,, 8 Poate ar 1i %ai /i$e sa $" i$sisti, o I$trcr"pse Ser !ar"* Si$#"r"0 Ricr" i%porta$t*** 8 E a!e.arat, co$ti$"a Nic"0i$a, siri#"r"0 0"cr" i% porta$t este sa $e !ap co$si%ta%i$t"E,,, Casatoria .a a.ea 0oc %ii$e* I$ cea %ai stricta i$ti%itate, c"$i se sp"$e* De 1apt, a!ao#a 7i%/i$!, .or$ 1i $"%ai $oi !ot 8 ? i perso$a#ii0e re#0e%e$tarre, 8 I$teresa$t E Foarte i$teresa$t E opti0, 8 I$tr4a!e.ar, 1oarte i$teresa$t, repeta Pa$!eie* I%i ca"ta !i$ $o" pri.iri0e* Nicio!ata $"4' .a7"se% atit !e* $ea@"torat A !aca $" '4as 1i c"$osc"t /i$e, a> 1i cre7"t ca e para0i7at !e "$ trac a/s"r!, i$e:p0ica/i0* 8 I$ 1o$!, !e ce $" $e4a% ase7a , a% e:c0ar$at, arati$! c" a%i$!o"a /rate0e 1oto0ii0e si sca"$e0e !i$

8' A!e.arat, !e ce $" 0"ati 0oc > repeta Pa$!e0e a!re4 si$!"4se Nic"0i$ei si pre#ati$!"4se sa corecte7e po7itia 1oio0i"0"i* E.i!e$t, i$ c0ipa "r%atoare a% 0ost 0i$#a e0 : stia%*ca ire/"ie sa se 1ereasca !e e1ort"ri 1i7ice* 8 =a i%i05"%i%, sp"s*e Nic"0i$a !"pa ce * Pa$!e0e i$co$@"ra /iro"0 si se ase7a i$ 1oto0i"0 0"i, =a %"0t"%i% !i$ tot s"10et"0*** Si$t ,PJ !e 7i0e !e ci$! .isa% a%i$!oi 0a aceasta i$ti0$ire* 8 E:act ,PJ !e 7i0e* repeta Ser!ar"* Le4a% rr4*ai $"4 %arat o !ata i$ai$te !e a .e$i***

A/ia i$c2isese% "sa i$ "1%a 0or* ci$! Pa$!eQ4 i%i sp"se : 8 Asta seara %a$i$ci ai!* c" %i$e* O r"#4a%, pe Ecateri$a sa i%pro.i7e7e ce.a, As 1i .r"t sa4' I$trer"p* !ar $"4%i 0asa ti%p =or/ea repe!e, s"rescitat* 8 Ea sti'e sa se !esc"rce* Poate o o%0eta c" 4 ,ca si o sa0ata* Si a.e% R2isQH,, si t"ica* si .i$* E" r r 4 i @$4 cepe% c" "$ R2isQH* Dar poate !4ta'pre1eri 5"ica*** 8 N", a% sa /ea" si e" tot R2isQH* Dar / ' ie sa .a i$1or%e7, a% a!ao#at repe!e* ca Ecateri$a a , @' pe 0a trei* t4rei si @"%atate***< Pa$!e0e se i$!reptase spre 1oto0i"0 0"i !e A ** 5.iro", !ar se i$toarse /r"sc si %a pri.i %irat* 8 Dar ce i4a .e$it > C"% !e a p0ecat asa, 0ara sa $e a$"$te > I4a% i$ti$s 1oaia s$i"0sa !i$ ca0e$!ar* I$ 4ci$! pro4 po7itii sc"rte* scrise c" 0itere %a@"sc"0e, si$#"re04e pe care 0e p"tea !ese$a c" oarecare preci7i"$e, Ecateri$a se sc"7a ca, a"7i$!"4' *,!icti$! i$spirat<* $" i$!ra7$ise sa i$tre i$ /iro", sa4' a$"$te ca p0eaca !i$ *$o", pe$tr" !-- ce ore, si i$!ica %oti."0 : !e !ata aceasta era si#"ra ca 04s 7arit i$ %asi$a Spe 0oa$i!, se!"cator"0T si stie "$!e s : :B0 #a4 seasca* s ',

8 (i$e, sp"se, %ototo0i$! 1oaia !e ca0e$!ar, $4are $ici o i%porta$ta* Ne !esc"rca% $oi si 1ara Ecateri$a* Dar* re0"a, !"pa o c0ipa, 7i%/i$!, !e !ata aceasta "$!e a a1isat %esa@"0 > 8 Li pit !e 0a%pa @apo$e7a, Ma pre#atea% saFi sp"$ c"% '4a% #asit aco0o* P"ti$ tirap !"pa< ce Nic"0i$a i$ceptrse sa $e .or/easca !espre repetiti.e !e 0a Pre!ea0, %i4a% a!"s !eo!ata a%i$te !e Ecateri$a'si %4a% i$tre/at c"% !e a 0asat sa i$tre o $e4 c"$osc"ta* atit !e stra$i" i%/racata si c" o .a0i7a i$ %i$a > Si at"$ci' %4a% ri!icat !iscret si, aproape i$ .ir4 1"0 piciLare0or* a% trec"t i$ sa0o$* A% !escoperit repe!e pa#i$a !e ca0e$!ar pe a/a@"r"0 0a%pii ? @apo$e7e* 0ipita, ca !e o/icei, c" "$'ti%/r" !e 7ece /a$i* 8 I$ 1o$!, %4a i$trer"pt Pa$!e0e, $4are $ici o i%4 porta$ta* Stai @os si sp"$e ce cre7i !e toata i$ti%p0area asta U P.ii te4a 1rapat $i%ic > * ' 8 (a !a* M4a 1rapat i$ pri%"0 ri$!>** 84 I$tr4a!5e.ar, este e:traor!i$ar, %4a i$trer"pt !i$ $o"* pt*i*ca si %ai s"rescitat* Este e:traor!i$ar Ca acest t%ar $t4*e"$osc"t, care se cre!e* /aiat"0 %e"* a .e$it sa4%i .or/o*isea !espre )rfeu &i Euridice 0a %ai p"ti$ !e "$ ceas !"pa a: e.ocase% i$ 1ata !"%ita0e a$i.ersarea aceea c" Mi2aiE Se/astia$** Ca%i0 Petresc" si atitia a05ii, scri@tori si ai'ti4AE* ci$! a% !isc"tat aproape toata $oaptea !espre teatr", a% !isc"tat %ai a0es posi/i0itati0e !e a rei$ter4 preta $iit"ri0e c0asice, si e" 0e4a% .or/it !e %it"0 0"i Or1e"*** ,00 pti.ea% r$c"rcat : $" prea stia%4ce sa sp"$* 4 8 N4ati ap"cat sa4%i .or/i5i !espre toate astea* Doar ce %i4ati sp"s : ,,Mi4a% !at !eo!ata sea%a ca i4%p0i$ise% JJ !e "$i'K si ati ca7"t pe #i$!"ri* Pri.eat0 pe 1ereastra si %"0t ;ti%p $4a% i$!ra7$it sa .a i$trer"p %e!itatia***, 8 Tot"si, re0"a Pa$!e0e, ti4arci .or/it !espre si% @ /o0is%"0 .irstei !e JJ !e a$i 8 .irsta 0"i Is"s 8 si i$4 cep"se%, sa e.oc !isc"pi0e !i$ $oaptea aceea, ci$! aproape %4a% certat c" Ca%i0, pe$tr" ca e0 rec"7a i$ /0oc i$4 cercari0e !e react"a0i7are a %it"ri0or c0asice,* iar e" pre4 ti$!ea% ca* ee0 p"ti$ i$ ca7"0 0"i Or1e" si E"ri!ice* "$ !ra%at"r# co$te%pora$ ar p"tea*** , -A% scos car$et"0 !i$ /"7"$ar si '4a% !esc2is 0a "0 ti%a pa#i$a* ?*

8 Daca i%i4 !a5i .oie, a% sa .a citesc ste$o#ra%a "04 ti%e0or 1ra7e* A i sp"s : ,,Ca i$ 1iecare a$, i$ seara*!e ,' septe%/rie a% i$.itat to$i priete$ii 0a %i$e acasa* Dar !e !ata aceasta* ceva, nu sti" prea /i$e ce, ceva %i se parea sc2i%/at* Mi4a% !at !eo!ata sea%a ca @$ip0i$eara JJ !e a$i*< Ei, !"pa aceea a/i tac"t si ati i$ tors cap"0 spre 1creastra* 4 Mi4era tea%a ca '4a% s"parat si $" 9$!ra7$ea% sa4%i ri!ic oc2ii !i$ car$et* 8 C"rios, .or/i tir7i"* Era% si#"r ca tBa$i !ie tat %ai %"0t* Poate i%i !ictase% i$ #1$!*** Dar* E$ orice ea7* re0"a !"pa o pa"7a, $" te4a 1rapat coi$ci!e$5a > 8 (a !a* Dar %4a" 1rapat si a0te 0"er"ri, ("$aoara, $" i$te0e# c"% !e a @pti"t Nic"0i$a ca a$a !i$ c2ei0e !e 0a i$trare se a10a i$tot!ea"$a asc"$sa s"/ pres6"0 !i$ 1a :a "sii*** 4V4 Lasa astea E %a i$trer"pse 1ara sa %ai i$cerce sa4si stapi$easca $era/!area* Fe$iei0e !e #e$"0 e0 *A,IA i$t"i ie !raceasca* aproape "$ 1e0 !e !i.i$a$ie*** Dar ce 7ici !e i$!ra7$ea0a ei4ci$! si4a s%"0s a !o"a oara'rcc6*ia aceea pe$i/i0a, !e cocota /atri$a, si a, ra%as i$ %a: *AO $e#r", si a i$cep"t sa !a$se7e, /ati$! !i$ pa0%e 8 car ai re4 %arcat c" cita e0e#a$ a Esi 9$a01ase /ra *e0e !eas"pra cap"0"i si /atea tot"si !i$ pa0%e c" p"tere, parea ar 1i a."t casta$iete > De cit.a ti%p as 1i Hr"0 sa4i sp"$ ca %i4e sete, ca as 1i /a"t c" %are p0acere "$ pa2ar c" R2isQH si si1o$,< !ar %4as 1i %"0t"%it c2iar c" "$ pa2ar %are e" apa* Dar $" i$!ra7$ea% sa4' i$trer"p* 8 4N" ti4a a!"s a%i$te !e $i%ic 4!a$s"O ace0a > A'l !$i0ea !a$s si, pe$tr" %i$e, ee0 raai re"sit, ceO %ai 1as4 ci$a$t > * ' 8 Sa .a sp"$ !rept, %art"risii, $4a% ap"ca0< sa .a! %ai;e 0"cr"* Ma !"sese%* i$ !or%itor sa rasp"$! 0a ce0a4 0a0t te0e1o$, si ci$! a% re.e$it, Nic"0i$a aproape ca isi ter%i$ase !a$s"0* Doar ce4a $iai 1ac"t cite.a rr*3scari, a i$#e$"$c2eat* si4a tras roc2ia pe ea si s4a rt4ase7at i$ 1oto0i"* Pa$!e0e %4a pri.it* 9"$#, 9$cr"$tat, ca si ci'$! $4ar 1i i$5e0es pr4ea /i$e* 8 Cre! ca 1aci o co$1"7ie, sp"se* Te0e1o$"0 a s"$at %"0t %ai tir7i", !"pa ce 1$cep"se a0 trei0ea ,,spectacoJ<
14

*8 c"% sp"$ea" ei 8 si "$!e ro0"0 pri$cipa0 i0 a.ea /a4 0at"0*** Dar, i$ s1irsit, $4are $ici o i%porta$ta, co$ti$"a 1ara sa4$ii 0ase ti%p sa rasp"$!* Mie %i4a p0ac"t ee0 %ai %"0t a0 !oi0ea !a$s Mi4a a!"s a%i$te !e !a$s"0 Sa0o%eii !i$ piesa 0"i Oscar Wi0!e, pe care a% .a7"t4o i$ ti$e4 re'5e, 0a (er0i$* Dar %i4a a%i$tit si !e !a$s"ri0e i$!ie$e, !e spectaco0e0e 0"i &!2ai S2a$Qar*** ?8 Le4a% .a7"t si e", ac"% trei a$i, aici, 0a ("c"4 resti* Dar, i$!ra7$ii, ri!ici$!"4%a /r"sc !i$ sca"$, 4tare as /ea "$ pa2ar c" si1o$* $ti" "$!e e, co$ti$"a0 i$!rep4 ti$!"4%a spre /"catarie, A% sa a!"c si stic0a !e R2isQH, L4a% #asit p0i%/i$!"4se preoc"pat, c" %ii$i0e 0a spate,* 8 $tii ea a.e$t"ra aceasta i$cepe sa %a i$terese7e, sp"se !"pa ce i4a% I$ti$s pa2'ar"0 si stic0a c" R2isQH, E.i!e$t, toata po.estea c" %a%a care i4ar 1i*sp"s a!e4 .ar"0 !"pa ter%i$area 0ice"0"i* si acea i$scriptie care, i$ i$terpretarea Nic"0i$ei, ar !e7.a0"i pater$itatea /aia4 t"0"i, to'ata po.estea %i se pare c"s"ta c" a/a a0/a* Copiii acestia a" .e$it aiei c" a0t scop* Dar care> D4ta ce cre7i > %a i$tre/a /r"sc* Ce cre7i ca "r%aresc > N" i$!ra7$ea% sa4i %art"risesc tot a!e.ar"0, sa4i %art"risesc ce cre!ea% e", si a$"%e ca acea i$scriptie pe 0oata morii, ee0 %ai pop"0ar ro%a$ a0 0"i Pa$!e0e : ,,Si/i", Craci"$ '+JG, Or1e", (teaua sus rasare,#,1, i$scrip4 ie pe care %a%a 0"i 4=0a!i%ir o cp%p0eta*se sapte a$i %ai tir7i", I$ '+P3,*a!ao#0$! c" creio$"0: ,*Pe$tr" :La"5 nan, c%! .a 1i %are, ca sa t$te0ea#a si sa $e ierte '* i$4 scriptia4 aceasta era, *asa c"% o/ser.ase Nic"0i$a, pe atit !e t"r/"ratoare pe cit era !e %isterioasa, ? 4 ;8 D"pa i%presia pe care $ii4a" 1ac"t4o, i$cep"i !"pa o6 sc"rta pa"7a, cre! ca si$t a%i$!oi pasio$a5i !e teatr", !e spectacoL 0ar ea, 1ata, este, !esi#"r, o %are artista 8? poate !e aceea $"4si #aseste 0oc i$ $ici "$ teatr" si isE cisti#a e:iste$1a, !i$! 0ectii !e 0ati$a si 1ra$ce7a* I$ orice ca7, a%i$!oi .a! i$ teatr" "$ spectaco0 sacr"* ?8 &1 at"$ci > %a i$trer"pse Pa$!e0e .a!it !e7a4 %a#it !e i$terpretarea $iea* At"$ci !e ce4a" .e$it 0a %i$e > 9@9tia" 1oarte /i$e ca $" si$t a"tor !ra%atic, si c2iar !aca a> .rea $" pot 1ace $i%ic pe$tr" ei* ?8 I%presia %ea este ca, 0"i$! i$ series spectaco0"0H co$si!er0$!"40 a!ica "$ rit"a0, a" .e$it sa .a ceara co$4 0a rit"a0"0 casatoriei 0or* ' <4 '3

Pa$!e0e taeii cit.a ti%p, apoi ap"ca pa2ar"0 si i$4 cep" sa 4soar/a I$cet, pe #i$!"ri, : 4r4 Ar p"0ea 1i si asta, sp"se* De aceea %4a% pretat 0a @oc"0 0or si 0e4a% !at co$si%ta%i$t"0* I$ 1o$!, !e ce $" 0e4as 1i !at > Ce %a costa > a!ao#a, i$cerci$! sa i%ite S!ar 1ara sa re"seascaT ."0#aritatea 0"i Parasc2i. Si4 %io$esc", %are0e 0"i ri.a0* Era !oar o 1or%a0itate, 8 Dar ap .a7"t ca pe$tr" ei* %ai a0es pe$tr" 1ata, co$si%5a%i$t"0 era %ai %"0t !ecit o 1or%a0itate, era "$ a!e.arat rit"a0, A$i .a7"t cit era !e e%o5io$ata ci$!, 0a !espartire, a ca7"t pe $easteptate i$ #e$"$c2i* .4a ap"4 cat %i$a s4o sar"te si .4a so"s : 2enissez-nous, mon pere Mi4a% !at i%e!iat sea%a ca 1ac"se% o #a1a* !ar $" i$te0e#ea% !e ce, Pa$!e0e %a pri.ea ci"!at* 8 Da, a 1ost "$ %o%e$t pe$i/i0, .or/i tir7i"* N" %a astepta% sa ca!a i$ #e$"$c2i c2iar i$ 1ata %ea 3i sa4%i sar"te %i$a* N" stia% ce sa 1ac* 48 I$ 0oc"0 !4stra, i$!ra7$ii* as 1i ri!icat4o si as 1i sar"tat4o pe a%i2!oi o/ra@ii* Pa$!e0e %a pri.i !i$ $o" s"rpri$s, aproape c"41"rie* ?8 Dar asaA a% si 1ac"t* i7/"c$i* N"%ai ca $4a% sa4 r"tat4o pe a%i$!oi o/ra@ii* A% sar"tatFo I$tii pe 1r"$te si pe "r%a pe o/ra7*** Si%*tea% ca rosise% si acest si%pto% !e s0a/ici"$e %a "%i'0i* 8 =a cer iertare* Poate $4a% .a7"t /i$e* Era% aco0o, 0i$#a "sa, /"c"ros ca i$ s1irsit se 2otar1sera sa piece, si poate %i4a" scapat a$"%ite #est"ri*** Pa$!e0e co$ti$"a sa %a pri.easca, !i$ ce i$ ce %ai i$4 cr"$tat* 8 E"se/i", i$cep" tir7i", c" #ra.itate, !aca 6$" te4as c"$oaste !e ati5ia a$i, as cre!e ca ori .rei sa4ti /ati @oe !e %i$e, ori esti i$ "0ti%"0 #ra! !e s"r%e$a@* 8 De ce, Maestre > i$tre/ai i$ti%i!at* ' , ' 8 Pe$tr" ca sce$a c" ca!erea I$ #e$"$c2i si sar"4 tat"0 %ii$ii $4a a."t 0oc 0i$#a "sa, i$ c0ipa !espar5irii* Asta s4a i$ti%p0at %ai i$ai$te, !"pa a0 trei0ea spectacoi, ci$! s4a" apropiat a%i$!oi !e %i$e 8? toc%ai %a ri!i4 caser$ !e 0a /iro" ca' sa4i 1 e0icit 8* s4a" apropiat !e %i$e, /aiat"0 a 0"at4o !e %i$a, ca si ci$! ar 1i .r"t sa %i4o pre7i$te, si s4a i$c0i$at pro1"$!, si at"$ci**,
a

'N

?8 E a!e.arat E e:c0a%ai si, $estii$! ce4as %ai p"tea 1ace, %i4a% p"s %i$a pe 1r"$te* Asa este* c"% sp"rie& !"%$ea.oastra* Ac"% %i4a!"c /i$e a%i$te* Dar rostise% toate acestea !i$ !e7$a!e@!e, pe$ir" ca $" .oia% sa4' s"par* De 1apt, sce#na se peirecuse am cum spusesem eu $ la plecare, in dreptul usii, Nic"0i$a ? isi i%/racase pe$tr" "0ti%a oara roc2ia si ap"case c2iar .a0i7a* Dar, i$ c0ipa c2i! 0e4a% !esc2is "a* a 0asat .a40i7a !i$ %%a si i4a ca7"t i$ #e$"$c2i* 8 Eti o/osit, sp"se* Pa$!e0e co$ti$"i$! sa %a pri4 .easca /a$"itor* Ar tre/"i s4o 0asi %ai i$cet c" a.e$t"4 ri0e !4ta0e $oct"r$e* N" %ai aL ,M !e a$i***

A !o"a 7i !e !i%i$eata %4a tre7it te0e1o$"0* 8 Sper ca te4ai o!i2$it I$!ea@"$s, i$cep", c" #0as"0 0"i !e 7i0e %ari* Si sper ca $" te4ai s"parat !aca, aseara, %i4a% i$#a!"it sa 1i" si$cer*c" !"%$eata* A% /ii#"it cite.a c".i$te 0a I$ti%p0are* car $" cre! ca 0e4a a"7it* 8 &ite ce te ro#* co$ti$"a* M4a% i$teres$t "$!e tre4 /"ie si a% a10at ca cere%o$ia .a a.ea 0oc 0a*Pri%aria Sector"0"i I=, a7i 0a ora ''* C"%para,4 te X :5, '+ tra$4 !a1iri si, 0a s1irsit"0 cere%o$iei, o1 era /"ciiti"O* Nic"'0i$ei !i$ partea %ea, c" aceste c".i$te*** ?:* A% si%tit c"% se'acce0erea7a /atai0e i$i%ii si '4a% 9$trer"pt* e%otio$at* 8 Doar o c0ipa, .a ro#, sa4%i ca"t creio$"O*** Ci$! a% apropiat !i$ $o" receptor"0 !e "rec2e* '4a% a"7it t"si$!* 8 MFa% 9$ecat, i$cep" c" oarecare ti%i!itate* I$c2i4 p"ieteFti ca aseara, !"pa ce $e4a% !espartit, %4a ap"4 cat !eo!ata o po1ta #ro7a.a !e 1"%at* M4a% !"s at"$ci pi$a 0a (elect si %i4a% c"%parat !e 0a /ar,"$ pac2et !e i#ari a%erica$e* ? La i$cep"t, %i s4a par"t ca #0"%este* Mi4a% a%i$tit %!i#$area 0"i 0o$i5a* Este i$a!%isi/i0,* sp"$ea 0o$i1a, si 'Y

este si o !o.a!a !e proasta crestere, sa i$.i14i oa%e$ii 0a ti$e acasa si, !e 0a "sa, sa 0e arat0 a1is"0 c" 0itere '!e o sc2ioapa : **F"%at"0 e strict i$ter7is<* Po& 1ace asta !aca esti s"1 eri$!, sa" !aca esti a0er#ic 0a 1"%"0 !e Z9#ara 8 !ar e0, A*D*P*, $" este $iei "$a, $ici a0ta E 8 ***Si pi$a 0a %ie7"i $optii, a!ao#a c" "$ to$ care %i s4a par"t pro.ocator, aproape a#resi., pi$a 0a %ie7"i $op5ii a% 1"%at tot pac2et"0 E Ca pe .re%"ri0e /"$e*** 8 N" stia% ca ati 1"%at .reo!ata*** 8 A% 1"%at %"0t i$ ti$eret*e, co$ti$"e pe ace0asi to$, A% 1"%at c2iar 1oarte*%"0t* De aceea a tre/"it sa %a &o**, Pro/a/*i0 ca i$cercase sa ri!a, !ar i0 i$eca !i$ $o" t4 sea, Ci$! %i s4a par"t ca %a,poate a"7i, '4a% i$tre/at : 8 Ce c".i$te sa scri" pe cartea !e .i7ita , So.ai cit.a ti%p* 8 Poate ca ar 1i %ai /i$e sa4i o1eri /"c2et"0 1ara carte !e .i7ita, 0i*sp"i !oar atit : !i$ partea !o%$"0"i A$#2e0 D* Pa$!e0e* 84 Sa sp"$ ca 0e !oriti4 1ericire sa" $oroc, sa" ca% asa ce.a 1 Di$ $o", o 0"$#a pa"7a, II #2icea% ca $it i7/"teste sa se 2otarasca si, ca !e o/icei< i$ ase%e$ea ir$pre@ "rari, era #ata sa4si piar!a ra/!area, 8 N" E i7/"c$i /r"sc* N" cre! ca %ai tre/"ie a!a4 o#at si a0tce.a, &$ /"c2et c" '+ tra$!a1iri, o1erit c2iar !e !"%$eata* priete$"0 si co0a/orator"0 %e$, cre! ca* e !e a@"$s* Si, !aca $"4ti strica pro#ra%"0, a!ao#a, .i$o sa %a .e7i i$!ata !"pa cere%o$ie*** Asa c"%* %a astepta%, ci$! a% i$trat i$ 1 0orarie tra$4 !a1irii 1"sesera !e@a a0esi !e e0, pri$ te0e1o$* Si, e.i!e$t, 1"sesera a0esi cei c" ti@a cea %ai 0"$#a* Ma si%5ea% p"1ci$ ri!ico0 c" ace0 e$or% /"c2et i$ /rate, %ai a0es ca 1ac"se% #resea0a sa i%/rac ee0 %ai e0e#a$t cost"%, si$4 #"r"0 care4i p0acea 0"i A*D*P* Di$ 1ericire, a% #asit !est"i !e repe!e "$ ta:i* A% a@"$s i$ !rept"0 Pri%ariei c" .reo 7ece %i$"te i$ai$te !e '', si a% "rcat e%otio$at seari0e* Sa0a !e asteptare era ticsita* Mi4a% 1ac"t 0oc pri$tre #r"p"ri* ca"ti$! !i$ oc2i pe Nic"0i$a* Si !eo!ata %i4a% !at sea%a ca $er.o7itatea se acce$t"ase 0a #i$4 !a0 ca Nic"0i$a ar 1i p"t"t .e$i 9%/racata i$ roc2ia aceea %o$str"oasa* N" i$!ra7$ea% sa %a i$c2ip"i i$c0i$i$4 !"4%a i$ 1ata ei si o1eri$!"4i, c" a$"%ita so0e%$itate, /"c2et"0 c" tra$!a1iri*
'G

Dar !"pa ce4a% tra.ersa0 sa0a !e 0a "$ capat 0a a0t"0, 1ar a sa 1ii !at c" oc2ii !e 0o#o!$ici, a% si%tit ca %a c"4 pri$!e pa$ica* Poate ca cere%o$ia a."sese !e@a 0oc, sa" poate a.ea 0oc, c2iar i$ acea c0ipa, i$tr4/ a0ta t$capere* A% i$tre/at pe pri%"0 /ar/at care trecea pe H$#a %i$e, !aca %ai si$t si a0te sa0i !e asteptare* N" stia $i%ic pre4 cis, !ar %4a i$!reptat catre /iro"0 !e i$1or%a5ii* Astepta" si aco0o cite.a persoa$e* A% a@"$s tir7i" i$ 1a5a #iiise"0"i, 1ara sa sti" tot"si prea /i$e ce sa i$tre/ %ai* i$tii* Noroc ca ti$ara 1"$c5io$ara, a0 carei #0as se.er si o/osit %a i$4 ti%i!ase !e c"% i0 a"7ise%, .a7i$!"4%a $ea@"torat, 0"p4 ti$! !i$ #re" ca sa4%i apar tra$!a1irii, a i$cep"t sa ri!a, Pri%"0 0"cr" pe care %4a i$tre/at a 1ost $"%e0e ti$eri0or* D"pa ce i 0e4a% repetat !e trei ori, si4a ri!icat pri.iri0e !i$ co$!ica si %i4a sp"s, oareo"% !e7a%a#ita* 8 N" si$t 0a $oi* Poate a5i co$1"$!at pri%arii0e* Poate si$t 0a sector"0 =, I$ stra!a Co0o$e0 Loc"stea$"* 8 Si$t a%i$!oi actori, *a% star"it e"* Poate ca astea si$t $"%e0e 0or !e artisti* si$t c"% se sp"$e, pse"!o4 $i%e !e a1is*** F"$ctio$ara %a pri.i 0"$#, c" %irare, si 7i%/i* : 8:< Dar at"$ci, c"% i4a% p"tea i!e$ti1ica > 8 I$tr4a!e.ar, pare aproape i%posi/i0*'** A% %"0t"%it i$c"rcat si %i4a% 1ac"t !r"% spre ie4 sire* De4a/ia a@"$s i$ stra!a %4a% "itat 0a ceas : era '',JM* So.aia%, i$tre/i$!"4%a !aca $4ar tre/"i sa te4? 9e1o$e7 0"i A*D*P*, ci$!, 0a .reo 7ece, *ci$cispre7ece %e4tri, i$tr4o ca%io$eta care por$ea c2iar at"$ci, %i s4a par"t ca 7aresc si0"eta Nic"0i$ei* SDe 1apt, ii rec"$os4c"se% roc2iaT* A% i$cep"t sa a0er#, stri#i$!"4i $"%e'9e, !ar, 1oarte pro/a/i0, $" %4a a"7it si, cite.a c0ipe >$ "r%a, ca%io$eta !ispar" !"pa co0t* ,* Aproape o @"%atate*!e ceas a%'asteptat*46a!ar$ic A ' trot"ar sa treaca .reo %asi$a* I$ ce0e !i$ "r%a, a% 0i * ' tro0ei/"7"0 pi$a 0a stat"ia C* A* Rosetti* apoi %4a% @'r44 !reptat spre Ooc"i$t*a 0"i Pa$!e0e* I$ai$ta% a#a0e* r6:Ai $"%ai pe$tr" ,ca %a si%5ea% o/osit, !ar %ai a0es pe$t: -4 ca $" stia% ce sa4i sp"$* Ma i$trc/a% !aca ar tre/"i sa4i sp"$ ca 7arise% 8 sa", ee0 p"t4i$* asa %i se pa4 r"se 8 ca 7arise% si0"eta Nic"0i$ei* Spre s"rpri$!erea %ca, Ecateri$a'%a astepta i$ Pa',5 "sii !e Oa i$trare*
'+

8 A p0ecat* e:c0a%a* Si4a 1ac"t siri#"r .a0i7a si a p0ecat E***?' * '? ' Ca sa $"4%i tra!e7 %i04area si !e7a%a#irea* i4a% %4 ti$s /"c2et"0 c" tra$!ai'iri* 8 Cre! ca tre/"ie sa4' p"$e% i$ .as"0 ee0 %are, .as"0 a0/astr", !i$ sa0o$* Si c" 1oarte %"0ta apa* Apoi %4a% i$c0reptat ca0% spre /iro"* Ecateri$a %4a "r%at s"p"sa, p"rti$! /"c2et"0 i$ a%i$!o"a /rate0e* ca pe "$ pr"$e, 8 A t'ost i$tii "$4 te0e1o$ 1oarte 0"$#, pe 0a +,JM, i$4 cep" %isterios* si !"pa aceea %i4a cer"t sa4i a!"c .a0i7a cea $o"a, cea c" etic2eta* A% .r"t sa4' a @"t, !ar %i4a sp"s ca si4o 1ace si$#"r* Apoi a c2e%at e0 0a te0e1o$**, 8 N4a 0asat $ici "$ %esa#i" pe$tr" %i$e > a% i$4 tre/at4o* 8 (a !a* =4a 0asat "$ p0ic pe /iro"* un plic sigilat, repeta s"/0i$ii$! c".i$te0e* E.i!e$t, i0 si#i0ase ca sa 1ie si#"r ca $"4' !esc2i!e Ecateri$a, Ka7i$! ca ra%i$e 0i$#a %i$e, c"rioasa, spe4 ri$! sa #2iceasca !"pa 1i#"ra %ea co$ti$"t"0 scrisorii, i4 a% aratat /0i$! tra$!a1irii* 8' Daca $" 0e tai co7i0e si $"4i p"i i%e!iat i$ apa* a" sa se o0i0easca* Asa c"% i%i 1"sese tea%a, r$esa@"E era 0aco$ic si e$i#%atic, ,,E.erii%e$*te !ecisi.e par a se pre#a0i i$ ee0 %ai apropiat .iitor, Decisi.e si i%porta$te pe$tr" $oi a%i$!oi* N" sti" cit ti%p .oi 0ipsi* Te ro# sa 1ii* ca si a0ta!ata* 0octiitor"0 %e" i$ acest /iro"* Si, orice s4ar i$ti%p0a, Memoriile .or tre/"i sa apara 0a !ata 1i:ata !e E!it"ra*< A% p"s scrisoarea i$ /"7"$ai' si a% trec"t i$ /"4 catarie* 8 Ce sp"$e > %ai i$tre/a Ecateri$a* Ce s4a i$ti%p0at > 8 N" sp"$e ce s4a i$ti%p0at* Pro/a/i0, "$ s"/iect !e ro%a$**, Stii ca asa se petrec 0"cr"ri0e !e cite ori i$cepe sa4' o/se!e7e i!eea "$"i $o" ro%a$, 8 Sa"* poate,* %a i$trer"pse Ecateri1ta 7i%/i$! c" i$te0es* poate a i$ti0$it o $o"a ei'oi$a* Asa c"% s4a i$ti% p0at ac"% trei a$i* 8? Se poate si asta* O sa a10ai$ %ai tir7i",** Asa a10ase% si "0ti%a oara A tir7i" !e tot, !oar c" cite.a 7i0e t$ai$te !e a se i$toarce* A10ase% a%i$!oi

pri$tr4o i$!iscrete : Ecateri$a !e 0a so1er* e" !e 0a se4 eretariat"0 E!it"rii* A*D* P* $" !ispar"se ca sa, poata i$4 cepe "$ $o" ro%a$* Se asc"$sese, 0a Si#Msoara, c" / * st"!e$ta !e 0a Fac"0tatea !e 7iaristica* 4 8 O sa a10a% %ai tir7i"* repetai* Deoea%!ata* $oi o sa $e .e!e% !e trea4/a, E" a% sa .i$ i$ 1ie care !"pa4 a%ia7a si a% sa 0"cre7 pi$a seara* D"%$eata* oaca s"$a te0e1o$"0* rasp"$7i %tot!ea"$a ace0asi 0"cr" : ca !o%4 $"0 Pa$!e0e e p0ecat si, !aca .or sa st0e %ai %"0t, sa4%i te0e1o$e7e ai!, i$tre !o"a si sase* 5umai in cazul ca, dimineafa sau seara, va te4efona Maesirul, a% pro$"$4 tat c" 1er%itate c".i$te0e* $"%ai i$ acest ca: 4%a c2e%i i%e!iat 0a te0e1o$, 0a %i$e acasa* Ecateri$a %a asc"0tase a/se$ts, !esparti$!* r" #ri@a, tra$!a1irii "$"0 cite "$"0* 8 Stiti ca a %ai 1ost ci'$e.a aseara*4 i$cep" c" #0as %isterios* Sa", poate* a" 1ost %ai %"0ti* A" 1"%at '+ ti#ari A 0e4a% $"%arat* pe$tr" ca $ea.i$! scr"%iere* si4a" sti$s ti#ari0e i$tr4o 1ar1"rie* 8 Sti"* a% i$trer"pt4o* Mi4a te0e1o$at Maestr"0 a7i !i%i$ea5a*** Dar c"% se 1ace ca te4ai i$ters 4atit !e !e4 .re%e > Te astepta% pe 0a trei* trei si @"%atate* De cite ori a!"cea% .or/a !espre !isparitia O*"i, 0oa4 $i!* Ecateri$a isi pier!ea i$s"porta/i0"0 ei co%p0e: !e stapi$a a casei si se i%/0i$7ea, !e.e$ea aproape "%i0a* 8 M4a% i$se0at, sopti i%/"@ori$!"4se* N" era e0*** Apoi,' ca sa $" .a! ca 0acra%ea7a, s4a co$cc4$trat as"4 pra tra$!a1iriior* 8 I$ orice ca7, a% a!ao#at* cit ti%p 0ipsesie Maes tr"0 ar 1i /i$e sa ra%ii %ai %"0t acasa* A@"$s i$ !rept"0 "sii, %4a% i$ters !i$ $o" spi o ea* 8 C"% a p0ecat > C" ta:i"0 sa" a .e$*it o %asi$a sa4' ia > Sa" 0i%"7i$a Societa Aii > Fara sa4si ri!ice oc2ii, caci se i$tepase !e@a !e cite.a ori tai$! co7i0e tea$!a1iri0or, Ecateri$a %i4a rasp"$s p0ic4 tisita, oarec"% i$ si0a* 8 Nici %asi$a, $ici ta:i, si $ici 0i%"7i$a Societatii* Era "$ 1e0 !e ca%io$eta, .ec2e si 2o!oro#ita**,, Mi4era r"si$e ca $e .a! .eci$ii* si a% i$trat repe!e i$ casa***
,'

M4a% ase7at, !epri%at* 0a /iro"* Daca i se pare ca s4a i$!ra#ostit !e Nic"0i$a si spera i$tr4o $o"a a.e$t"ra, i$sea%$a ca A*D*P* $4a i$te0es $i%ic A sa" ca $" .rea sa*4 ia1e0ea#a,*Re#reta%''ac"% ca $"4i sp"sese%, 2otarit, a!e4 .ar"0 : !"pa toate pro/a/i0itati0e, La"ria$ era /aiat"0 0"i* Desi e$i#%atica* i$scrip ia !e pe pa#i$a !e #ar!a a ro4 %a$"0"i Eoata morii . **Si/i", Craci"$ '+JG, Or1e", (teaua sus rasare###1 8 Isi re.e0a se$s"0 pri$ c".i$te0e a!ao#ate c"< creio$"0, sapte a$i %ai tir7i" : ,,Pe$tr" La"ria$, ci$! .a 1i %are, ca sa %t4e0ea#a si sa $e ierte<* Nic"0i$a #2icise @"st : %a%a 0"i Ser!ar" era artista care tre/"ia sa @oace ro0"0 E"ri!icei i$ piesa 0"i Pa$!e0e* C" p"5i$ ti%p i$ai$te !e %oarte* 0a spita0, i$cre!i$tase .o0"%"0 "$"i priete$, c" r"#a%i$tea sa4' pre!ea /aia4 t"0"i !"pa ce isi .a 0"a /aca0a"reat"0* At"$ci, 0a Si/i", I$ !ece%/rie '+JG, ci$! repeta ro0"0 E"ri!icei* era ca4 satorita c" !oetor"0 Ser!ar", !ar !"pa citi.a a$i s4a" !espar5it* Ea $" s4a recasa1orit, iar !oetor"0 a %"rit i$ "0ti%"0 a$ !e ra7/oi* La"riaii 1"sese cresc"t !e o %a4 t"sa, Pe !octor i0 .a7"se !oar !e 5ite.a ori, caci se sta4 /i0ise 0a 4 C0"@ A iar si$#"re0e o/iecte ra%ase !e 0a %a%a era" o cr"ci"0i a !e ar#i$t si "$ e:e%p0ar !i$ 0oata morii, c" acea %isterioasa i$scrip5ie*** Toate< acestea 0e reco$stit"ise% !i$ %art"risiri0e 0"i Ser!ar", i$trer"pte !e !a$s"ri si pa$to%i%e* M4a% ri!icat $er.os !e 0a /iro" si %4a% i$!reptat sp're 1oto0i"0 pe care se ase7ase 0a i$cep"t Nic"0i$a* E.i4 !e$t, ar 1i tre/"it sa4i i$tre/ c"% a" $"%arat ace0e ,PJ 7i0e A 0e4a" $"%arat 7i !"pa 7i, r"pi$! 1oi0e !i$ ca4 0e$!ar > Dar era% i$ca i$ti%i!at i p"ti$ !"pa aceea Nic"0i$a $e4a po.estit c"% i$!ata ce4a .a7"t ca se a$"$5a (teaua sus rasare, si4a a!"s a%i$te !e i$scrip1ie* Di$ eiti.a pasi $easteptat !e %ari a 1ost 0i$#a .a0i7a, a scos cartea si, i$ c0ipa "r%atoare, s4a oprit i$ 1a5a /iro"0"i i i4a arata1 ri$!"ri0e scrise, c" cer$ea0a si c" creio$"0* Dar Pa$!e0e $" parea i%presio$at* 8 Este "$ e:e%p0ar !i$ pri%a e!itie, a sp"s, ,, * *

Nic"0i$a '4a*pri.it a!i$c, e%oiio$ata, c" o %are tris4i$ pri.iri A apoi s4a rei$tors 0i$#a .a0i7a ra%asa !esc2isa si a asc"$s * cartea i$tre ceea ce %i s4a par"t a 1 i* !o"a ri$!"ri !e .oa0"ri* 8 =a tre/"i, tot"si, sa i$cerca%, i4a soptit 0"i Ser4 !ar"* Ti$ar"0 s4a ri!icat so0e%$ !i$ sca"$ si, 1o4arte pa0i!, s4a a!resat 0"i Pa$!e0e, rosti$! rar c".i$te0e* 8 Pri%'"0 spectaco0 E Pa$to%i%a !"pa o 0e#e$!a i$4 !ia$a* Matsieii!ra$at2, pri7o$ier a%$e7ic a0 1e%ei0or !i$ 1ara Xa!a0i*** Era% atit !e s"rpri$s, si i$tr4"$ a$"%it 1e0 1asci$at, asc"0ti$! ace0e $"%e e:otice i$cit $4a% o/ser.at ci$! Nic"0i$a si4a scos roc2ia si a rar$as i$tr4"$ trico" ar#i$4 ti"* A% .a7"t4o i$co.oi$!"rse 0e$esa, 0asi$!"4si pa0%e0e sa ati$#a co.or"0, i$cepi$! sa4' %i$#iie, so%$oroasa, si %i s4a par"t ca o a"! %"r%"ri$! c".i$te $ei$te0ese* Dar %i4a% !at repe!e sea%a4ca $" 0e %"r%"ra ea, ci La"4 ria$, ra%as i$ picioare, aproape !e perete, si p"5i$ ti$ip i$ "r%a '4a% a"7it ci$ti$! o %e0o!ie stra$ie, trista, si !e4 a/ia at"$ci a% re%arcat ca isi ri!icase #"0er"0 !e 0a 2ai$a, asc"$7i$!"4si cra.ata si ca%asa A parea ac"% "$ a0t /ar/at, %"0t %ai /atri$, c" p s".i5a !e par car"$t ca7i$!"4i pe 1r"$te, si oc2ii pe @"%atate i$c2isi* Dar ci$! isi scosese 10"ier"0, sc"rt si i$!esat, !i$ care i7/"c4 $isera ace0e s"$ete $e.erosi%i0e, caci se%a$a" c" "$ #ro2ait !e 1iara sa0/ateca, topi$!"4se* pe $esi%5ite i$tr4 "$ 0"1t# s"spi$, [ ti$#"ire $e1ireasca, i$ care %i se parea ca rec"$osc apropierea .i@e0iei, si a"7ea% r"pi$4 !"4se c" 7#o%ot ra%"ri %ari, i$carcate > Desi#"r, ca si A*D*P*, "r%arise% pa$to%i%a Nic"0i$ei si $" o/ser4 .ase% #est"ri0e 0"i Ser!ar", Ma tre7ise !eo!ata, aproape i$spai%i$ti$!"4%a, 5ipat"0 !e %istretA i$@"$#2iat 8 si !e4 a/ia at"$ci i4a% .a7"t 10"ier"0* I%i a%i$tea% aceste a%a$"$te rast"r$at i$ 1oto0i"0 ' Nic"0i$ei, c"*pri.iri0e i$ ta.a$, ci$! a s"$at te0e1o$"0* Era -2i5a Horia, !irector"0 E!it"rii* * ? 8 Ei E Care si$t i$str"c5i0e > %4a i$tre/at 'sar 4 castic* ? 8 Maestr"0 e p0ecat 0a 5ara, *si !eoca%!ata*** 8 ti", sti", c"$osc Y po.estea, %4a i$trer"pt* Mi4a te0e1o$at a7i !i%i$ea5a, %4a a$"$5at ca !ispare pe$tr" cit.a ti$ip, i$ 9$terese !e ser.ici"<, c2iar aa a sp"s :
,J

,,i$terese !e ser.ici"<* !ar a a!ao#at ca4ti 0asa !"%ita0e i$str"ct precise* N" .oia% sa4%i #2iceasca i$c"rcat"ra* 8 Daca e .or/a !e pri% ti0 .o0"% !i$ Memorii, a% i2cep"t* 8 Dar $" e .or/a !e Memorn, %4a i$trer"pt !i$ $o", e$er.at* Mi4a .or/it* !e "$ proiect se$7atio$a0 : "$ .o0"% !e 6eatru, si %i4a sp"s ca i0'i 0asa !"%ita0e i$4 str"c5i9 precise* 8 N" sti" $i%ic* 8 At"$ci si4a /at"t @oe !e %i$e E e:c0a%a tri$4 ti$! receptor"0* A% 9$cep"t sa %a p0i%/, $er.os, co$ster$at* N" stia% ce sa cre!* N" tree"sera ,P !e ore !e ci$! A*D*R* %ar4 t"risise ca i$ toata .iata 0"i $" scrisese !ec0t o si$#"ra piesa !e* teatr", )rfeu si Euridice, si aceea* sp"$ea e0, p1 oasta* ? prete$5ioasa si arti1icia0a* I$ ar2i.a 0"i !e *%a4 $"scrise* ee0 p"ti$ i$ !osare0e care i%i era" accesi/i0e, $" !a!"se% $icio!ata peste .reo i$se%$are re0ati.a 0a 4teatr"* N" #asise% $ici %acar %a$"scris"0, sa" copia !acti0o#ra1ictta a ce0or ci$ci ta/0o"ri !i$ )rfeu 7i 'Euridice# I$ ce0e !i$ "r%a %4a% ase7at pe 1oto0i"0 0"i* 0a /iro", a% scos scrisoarea !i$ /"7"$ar si a% recitit4o c" ate$5ie* ,*E.e$i%e$te !ecisi.e si i%porta$te< : !ar !e ce ,*i%4 porta$te pe$tr" not ammdoi ,1 Poate .oi'/i$!"4i 0a te0e4 io$, a7i !i%i$eata* "$*&0 !i$ ei 8 Ser!ar" sa" Nic"4 0i$a 8 i4a !estai$"it si a0te a%a$"$te ip 0e#at"ra c" repeti5ii0e !e 0a Si/i", !i$ iar$a '+JG* Pro/a/i0 ca %ai e:ista si aiti %artori* A0t%i$teri, !e "$!e stia Ser!ar" ca Pa$!e0e s"#erase actori0or sa co0i$!e c" (teaua pe 0a priete$i > De "$!e stia ce 0e sp"sese Pa$!e0e* ca de-abia atunci a infeles cit de profunda 1i semnificativa esle asemanarea mtre )rfeu &i *sus , Dar %4a% tre7it !eo!ata i$tre/i$!"4%a : c"% !e i74 /"tea Nic"0i$a sa4si scoata atit !e repe!e roc2ia* si i$ atitea c2ip"ri* i$cit ac"%<$" %ai era% si#"r !aca 0a ai !oi0ea sa" a0 trei0ea *,spectaco0< si4o trasese tra#i$!4o pe !eas"pra cap"0"i, sa" o 0asase sa ca!a 0a picioare, iesi$! <!i$ ea ca !i$tr4"$ cos c" r"1e > Si %ai era" atitea a0te 0"cr"ri care %a i$tri#a"* N" i$ Ae0e#ea% c"% isi sc2i%'/a Nic"0i$a trico"0, 0a i$cep"t ar#i$ti", apoi $e#r", apoi !e c"0oarea pr"$e0or *coapte, apoi !i$ $o" $e#r" A< c"r$ ,P ' '

aparta" si !isparea" .oa0"ri0e si esar1e0e pe care, !"pa "0ti%"0 speetaco0, 0e4a a!"$at c" #ri@a si 0e4a ase7at i$ .a0i7a > C"% re"sea Ser!ar" sa4si sc2i%/e i$1atisarea si*.0rs'ii* pari$! a a.ea* "$eori* par"0 aproape car"$t, a0teoiA i os"* sc%tei$! ca ara%a i$ scare > Scotocise !e cite.A, ori i$ .a0i7a, scoti$! o !ata o %asca 8 pe care, !e a0 : 6 4 9 $" o 1o0osise 8 si a0ta !ata cite.a /atiste pe care A,4 !istri/"ise %etic"0os i$ !i1erite /"7"$are* N"4%i ?a%2.i'* 4B sa4' 1i s"rpri$s !i$! 0a i.ea0a si a0te o/iecte, !es0 *4* *o0osit %ai %"0te i$str"%e$te, 0e4as sp"$e %"4 7ica2 :$str"%e$te, e !rept* %ar"$te* %i$"sc"0e, !ar care, *<"si, oc"pa" 0ao0a0ta !est"0 0oc A !o.a!a ca A i$a4 i$te ! o0ecare* 0e4a a!"$at i$ .a0i7a4 *N' "asea% !ecit o si$#"ra e:p0icatie : i$.atasera, a%i$ci * $" $"%ai arta !r5%atica, !a$s"0 si %"7ica, !ar si a$, **9te tr"c"ri !e presti!i#itatorE* Poate*!e aceea '$e4 a" A ipresio$at atit !e pro1"$! i$cit "$eori* ci$! se 'i$c2eia "$ spectacoi* $ici e"* $ici Pa$!e0e $" i7/"tea% sa rosti% "$ si$#"r c".i$t, si $e pri.ea% "$"0 pe a0t"0, c0ipi$! !es, ca si c0$! $e4a% 1i !esteptat !i$ so%$* A% tresarit a"7i$! pasii Ecateri$ei* 8 '*::Y#ate $4ati %i$cat $i%ic !e a7i !i%i$eata* si e api'o*A,* !o"a si @"%atate*** Sa .a pre#atesc ce.a> O"a 0a c%:e sa" o o%0eta > A.e% si casca.a0* *si t'r"cte, a!a/r*A* pri.i$!"4%a, %i s4a par"t* c" oarecare %irare* 4 FirA 4re* a% a0es o%0eta* Ecateri$a era $ei$trec"ta A a10ase r*::':eta !e 0a 1ai%os"0 Fe0i:* 8 DtAr pi$a pre#atesti !"%$eata o%0eta* e" a% sa /ea" cA4*4*.a* o t"ica* sa" %ai /i$e "$ R2isQH* Ma si%t ca% o/'*'sit***' F I$ s"1ra#erie, %4a% ase7at 0a %asa c" pa2ar"9 i$ %i$a* Mi4a%, a%i$tit ca tot asa isi ti$ea A*D*P* pa2ar"0, ci$! ii .or/ea% !e Ser!arirsi Nic"0i$a* !e co$ceptia 0or !esprr spectacoi* II ti$ea i$ %i$a* i$.irti$!"4' "sor, parca r" se i$!"ra sa4' !"ca 0a /"7e* Era, pro/a/i0, t"r4 /"rat : poate isi !a!"se sea%a ca $"4si %ai a!"cea /i$e a%i$tA s"ccesi"$ea !a$s"ri0or si pa$to%i%e0or*** Pe !r"%* :'$torci$!"4%a acasa, %4a% i$tre/at !aca $" e .or/a !e ce.a %ai #ra., !e "$ i$cep"t !e a%$e7ie, pro4 .ocat di-# proasta 0"i circ"0atie A %4a% #i$!it c2iar sa te4 0e1o$e7 Pro1esor"0"i* !ar pi$a 0a "r%a a% 2otarit sa %ai astept o 3#i, !o"a*
,3

=a7%!4o i$tri$! c" o%0eta, a% sor/it !i$tr4L S$#2i4 tit"ra @"%atate !i$ pa2ar"0 c" R2isQH* Mi4a% a%i$tit, c2iar i$ acea c0ipa, cit !e e0e#a$t iisi apropiase Pa$!e0e pa2ar"0 !e /"7e, si a% s"$0it ca i$cep sa roesc* 8 Pese%$e ca $4a" 1ost top proaspe1i, sp"se Eca4 teri$a, sa" poate $4ap sti$t e"$iI sa i$eti /"c2et"L A% 7.ir0it sase tra$!a1iri*** Mi s4a par"t ca rostise "0ti%e0e c".i$te ca oareeare tristete, si a% i$cercat s4o co$so0e7* 8 A" %ai ra%as, !eci, treispre7ece tra$!a1iri**, Trei4 spre7ece, $"%ar c" $oroc, a% e:c0a%at 7i%/i$!* 8 N" %ai s"parati *pe D"%$e7e", a optit Ecater@$a, 1aci$!"4i cr"ce*

A !o"a 7i, arsi5a se presi%5ea !e !i%i$ea@a 7$i a% p0ecat !e acasa %ai !e.re%e, i%e!iat !"pa !e@"$* 8? A" 1ost trei 4te0e1oa$e, %a i$ti%pi$a Eeateri$a* Dar parca era "$ 1ac"t : $ici $" ap"ca% sa p"$ roii$a pe receptor, ca i$ceta te0e1o$"0* 8 E ca0!, i4a% sp"s, si /"c"reste$ii 9si pier! repe!e ra/!area*** I$ sa0o$ %4a% oprit i$ !rept"0 .as"0"i a0/asir" 8 mai ra%asesera '' tra$!a1iri, !ar !e !ata aceasta %i s4a par"t ca 0e si%t par1"%"0* Pe /iro" %a astepta" "$ %a0!ar !e scrisori 4 si oite.5 pac2ete : car i !e poe7ie ca 0"$#i !e!icatii si* !e 0a E!it"ra,4 corect"ri0e "0ti%ei e!i5ii !i$ 0oata morii# Ca !e o/icei, %a@oritatea** scrisori0oi era" !e 0a a!%iratori si !e 0a ti$eri pro1esori sa" #a4 7etari !i$ pro.i$cie, a$"$5i$! !i.erse proiecte 8 ar4 tico0e, st"!ii, **i$terpretari ori#i$ate< 8 si ceii$!"4i i$4*1or%atii< /io#ra1ice sa" /i/0io#ra1ice* La ase%e$ea scrisori rasp"$!ea% !irect 0a< %asi$a, !"pa %o!e0e0e 1i:ate c" .reo trei* patr" a$i i$ai$te* A*D*P* se 4%"0."%ea sa Oe se%$e7e, iar "$eori, ci$! era #ra/it sa" 1ara c2e1, %a r"#a sa 0e se%$e7 eu#
,N

Citise% si recitise% !e atitea oil 0oala morii, caci se retiparise %ere" i$ "0ti%ii a$i, i$cit $" %a p"tea% 0iotari sa4' %ai parc"r# %ca o !ata* Di$ 1ericire, se p"4 tea co$ta pe corectorii E!it"rii* Dar pe ci$! o a0ta ca4 po!opera > %a i$tre/a" priete$ii si c"$osc"tii, I$.e$4 ta% pe 0oc tot 1e0"0 !e prete:te A i$ "0ti%a .re%e 0e .or4 1oea% !e Memorii# Ar p"tea !e.e$i cea %ai i%porta$ta carte a 0"i A*D*P*, 0e sp"$ea%, pe$tr" ca e cea %ai si$4 cera si %ai perso$a0s* Dar stia% ca e:a#era% A !e 1apt > $" era o carte, o opera scrisa1 pe$tr" ca %i4o !icta %ie A si, c"% repeta %ere", e0 $" stia sa !icte7e, iar e" $" '%!ra7$ea% sa i$ter.i$ prea %"0t i$ te:t"ra pro7ei* A!e4 .ar"0 era ca !e citiHa a$i A*D*P* $" %ai scria $i%ic i$ a1ara !e cite.a 0"$#i, a!%ira/i0e scrisori, pe4 care 0e a!resa $" i$tot!ea"$a priete$i0or sa" co0e#i0or !e /reas0a, ei c"i se $i%erea, pri%"0"i $"%e care ii ca!ea s"/ oc2i in !i%i$eata ci$! it ap"ca po1ta !e scris : "$ cititor $ec"$psc"t, "$ e0e. !e iice" care $" i$.a5ase i$ca orto4 #ra1ia, "$ /atri$ pe$sio$ar pe care4' i$ti0$ise i$ti%4 p0ator pe o /a$ca i$ Cis%i#i", o r"!a i$!epartata care4' 1e0icitase !e A$"0 No", Za!ar$ic i$cercase% sa4' co$4 .i$# sa rasp"$!a %acar 0a "$e0e !i$ scrisori0e i$tere4 sa$te pe care 0e pri%ise4 Po1ta $"4' ap"ca !ecit rareori ,si, sp"$ea, $"%ai !i%i$eti0e, si !esi pastra% ace0e ci4 te.a scrisori i$teresa$te i$tr4"$ p0ic %are, #a0/e$, !ea4 s"pra !ictio$are0or, i$ /i/0ioteca 8 preti$!ea ca $" re"4 iseste sa4' #aseasca, L"cra% 1ara c2e1, !ar spor$ic* copii$! rasp"$s"ri0e %o!e0* De4a/ia rasp"$7i$! 0a a ci$cea scrisoare, %i4a% a!"s a%i$te !e acest a%a$"$t : ci$! i$cep"se sa !a$se7e tot %ai 1re$etic, i$.irti$!"4se pe 0oc si 7.2ii"!"4si a%i$4 !o"a /rate0e ci$! 0a !reapta, ci$! 0a sti$#a, %i s4a pa4 r"t, cite.a c0ipe, ca Nic"0i$a isi !e7#o0ise si$ii* si se%a$a at"$ci c" o %e$a!a asiatica* iar par"0 i se 7/atea pe "%eri, pe spate, pe piept ca $iste serpi i$co0aciti 8 si cre! ca4i%i i$c0estase% !i$tii* i%i era tea%a ca !i$tr4"$: %o%e$t i$ a0t"0 1ata .a i$cepe sa 5ipe* Dar 1re$e7ia aceea sa0/ateca a !"rat %ai p"ti$, !e "$ %i$"t, si pe $eastep4 tate !a$s"0 si4a st2i%/at rit%"0, a !e.e$it %o0atec, aproape 0e$es, apoi, pe $esi%tite* a% .a7"t c"% isi stri$#e par"0, i0 a!"$a i$ <crestet"0 cap"0"i, i$tr4ii$ 1e0 !e t"r4 /a$ !e c"0oarea .isi$ei, si i$1r4a!eD Y ar 8 !ar $"4%i !a" sea%a c*"% a 1ac"t asta 8 a% .a7"t ca 'a.ea "$
,Y

t"r/a$ !e %atase, pe$tr" ca, p"ti$ ti%p i$ "r%a, '4a 1i01iit !e citeHa ori, apoi a i%pietrit, 2ieratic, se%a$i$! c" o stat"te, si !e4a/ia ai"$ci a4 stri#at cite.a c".i$te sc"rte, #"t"ra0e, i$tr4o ii%/a $ec"2osc"ta* Apoi 1i#"ra si4a recapatat 7i%/et"0 si se$i$atatea* Nic"0i$a a i$ters cap"0 spre Pa$!e0e si a soptit : **Desci$tec siria$ pe$tr" i%/0i$7irea ape0or<* M4a% ri!ic@at /r"sc !e 0a* /iro" si %4a% i$!reptat spre sca"$"0 pe care se7"se%* Poate $"%ai !i$ acest "$#2i s4 a p"t"t .e!ea c"%, !a$s%!*4isi !e7#o0ise si$ii* M4a% ase7at pe sca"$ si a% pri.it ate$t /a$"itor, i$ toate par4 ti0e* Este c"rios ca A*D*P* $" %i4a atras ate$tia as"pra acest"i %o%e$t ati't !e !ra%atic* Si i$ aceeasi**c0ipa a% i$te0es* %iri$!"4%a tot"si ca i%i tre/"ise !o"a :i1e ca sa i$te0e# "$ 0"cr" atit !e e.i!e$t : .oa0"ri0e* esart'e0e,4 t"r/a$"0, si poate c2iar trico"ri0e 1e0"rit co0or\0e era" asc"$se i$ 1a0!"ri0e roc2iei* %ai precis faceau parie din roc9ie# Nic"0i$a 0e p"$ea si 0e socotea* scoti$c0"4si sa" 9%/raci$!"4si roc2ia* Desi#"r, tot"0 se petrece , A$ ci 4 te.a sec"$!e, c2iar i$ %o%e$t"0 ci$! Ser!ar": ,:itepea "$ $o" ciiitec sa" $e s"rpri$!ea c" "$ $o" i$s*' 'ir$e$t<* Dar %a i$tre/a% c"% !e $4a% re%arcat !e 0a ccp"t, !e ci$! Nic"0i$a tra.ersase /iro"0 i$ pasi 0ar#i* : ''#'':' pro4 cesi"$e, ca acea roc2ie c" tot"0 $eo/is$"ita era* at4 1apt, o #ar!ero/a a%/"0a$ta* pe care tre/"ia s4o prA::*rLe !e cite ori se pre#atea !e **spectaco0<, I%i parea ra" *$ $"4i ? p"tea% i$rpartai pe 0oc 0"i A*D*P* !escoperirea "??4A*** Tot"si* $" era e:c0"s ca sa 1i !escoperit si e0 ace0asi '*4Acr" i$ !r"%"0 pe care4' ''ac"se ieri* i$ ca%io$eta* Nic.*06$a era i%/racata* i$ aceeasi roc2ie4#ar!ero/a A se !"ct a* !esi4#"r* "ii!e.a* "$!e ire/"ia sa ai/a 0oc ee0 p"tir* .4ite.a *,spectaco0e<* M4a% ase:at 0a /iro" si, ca sa4%i !o%o0esc e:a9taroa* care %a c"pri$se, %4a% co$ce$trat as"pra corespo$!e$4 5ei* Tir7i"* ci$! toc%ai* %a pre#atea% s4o ro# Ba4%i 1aca o ca1ea* Ecateri$a apar" i$ pra#* 8 A .e$it "$ ti$ar %otocic0ist* c" o scrisoare !c 0a Maestr", !ar 7ice ca *are or!i$ sa .4o !ea !"%$ea.4$astrS perso$a0*** I$ /"catarie, ti$ar"0 se ase7ase pe sca"$* c" p0ic"0 i$ %i$a 4sti$#a si o /atista %are, co0orata* i$ %i$a c0rtapta,
,G

c" care isi ster#ea %etic"0os o/ra@ii* Se ri!ica /r"sc, i%i 4!a!" p0ic"0 si rosti ti%i! : 8 Ka ro# sa se%$a5i !e pri%ire* si sa i$!ica$t ora* Este J,P3, preci7a !"pa ce4si pri.i ceas"0, D"%$ea.oastra opriti scrisoarea, co$ti$"a i$ti$7%!"4%i "$ /ricea#* si %ie iir:' !a5i i2apoi p0ic"0* * sci'so* Er,4AA@ cite.a 1oi r"pte !i$tr4"$ caiet !e scoa0a* i$ 7eA **Dra4#"0 %4**,* i%i scria, traiesc "$"0 !i$ ce0e %ai re.e0atoare '* !i$ .iata %ea* I%posi/i0 sa sp"$ tot"0 ' i$tr4o co%p"sa i$ %are #ra/a, caci c"rier"0 p0eaca i$i$"te si $4a% a10at !espre e:iste$ta 0"i !ecit a!i$ea'AAT, ci$! a% a"7it 8 si %F*a" %irat, %4a" e$er4.at 8 pri%e0e poc$it"ri a0e %otocic0etei, 0ata ese$tia0"0 : acesti ti$eri, p"r si simplu e;traordinari, si$t a%i$!oi or1a$i* De aceea s4 a" i$te0es atit !e /i$e, !e aceea s4a" i$!ra#ostit, in acela&i timp, "$"0 !e a0t"0* N0c"0i$a5 isi ca"ta tata0 !e ci$ci a$i !e ci$! a a10at ca $4a %"rit i$ 0a#ar, aa c"% se cre7"se, ci a 1ost repatriat c" ? "$ #r"p !e pi'i7o$ieri ac"% '3, 'N a$i* A%a$"$te0e acestei <ueste si$t pasio$a$te si re.e0atoare4 7i, asa c"% $e4a %art"4risit Ser!ar", tot ea a !esci1rat e$i#%a i2scriptiei pe care o c"$osti* si care i$cepe sa %a o/se!e7e* $" pe$tr" ca %i s4ar parea* i$a"te$tica* ci pentru ca mi-e imposibil sd-mi amintesc cum am petrecut ace0e4 7i0e !e Craci"$, Oa Si/i", i$ '+JG* A0t%i$teri, La"ria$ %i4a !e.e$it tot atit !e 4 !ra# ca si Nic"0i$a, si co$1ir%area e.e$t"a0ei pater$ita5i $" cre! ca ar p"tea a!i$ci %ai %"0t aceasta si$cera a1ec5i"$e* Dar si$t atitea a0te0e !e a!ao#at E Ti 0e .oi sp"$e, i$ parte, ci$! $e .o% re.e!ea A !ar, %ai a0es, 0e .ei !escoperi si$#"r i$!ata ce .ei patr"$!e i$ acest "$i.ers !e 0e#e$!e, arta si .is i$ care %a*a10" !e aproape 3M !e ore**, Sper ca ai #2icit %ai %"0t !ecit a" sp"s aceste ri$!"ri* Fii, !eci, pre#atit s"10ete5te So2 E $4a% %ai I$tre/"i$5at e:4 presia aceasta !i$ ti$ere5e, si tot"si $4a% rosit scri4 i$!4oT, Pe c"ri$! E As al=a3s, A#>#?#1 A% recitit !e trei ori aceste pa#i$i !e caiet* $ei$4 cerci$! sa4%i stapi$esc /"c"ria* Nicio!ata $"4%i scrisese atit !e %"0t, si pri.itor 0a 0"cr"ri atit !e i$ti%e, Nici4
,+

o!ata $"4%i sp"sese *,Dra#"0 %e"<* Nicio!ata $" se%4 Rase : ,,As al=a3s, A#>#?#1 Si %at era ce.a* Era% si#"r, ac"%, ca $" e .or/a !e o $o"a a.ept"ra, ca $" i se pare ca e S$!ra#ostit c0e Nic"0i$a*

I$ 7i"a "r%atoare a% a@"$s tir7i" i$ stra!a F'i$004 $e0or* A% a"7it pe$!"0a !i$ s"1ra#erie /at9$! ora trei, si a/ia i$trat i$ /iro" a s"$at te0e1o$"0* 8 Daca $" stii "0ti%e0e .esti, i$cep" -M'1a Horia, a% sa /i 0e !a" e"* A% pri%it a!i$eaori o scrisoare e:4 pe!iata pri$tr4"$ %otocic0ist* O scrisoare p"r i si%p0" se$7atio$a0a A repet, se$7ai@io$a0a* A*D*P* i%i %art"riseste ca !e4a/ia !e ac"% i$ai$te isi .a scrie capo!opera 8 i aceasta capo!opera $" .a 1i "$ ro%a$, $0ci a"to/io#ra4 1ia, ci 8 1ii4ate$t E4 8 cite7 c2iar c".i$te0e 0"i, .a 1i "$ ,,#r"pa@ ori#i$a0 !e piese !e teatr"<* S"/iecte act"a0e, c2iar 1oarte act"a0e 8 si a s"/0i$iat c".i$t"0 *,act"a0e P' 8, !ar c" ,*pre0"$#iri i$ %ito0o#ie<, si iar a s"/0i$iat "0ti 4 %e0e trei c".i$te* Si ca sa I$5e0e#i ce .rea sa sp"$a I1i citesc acest pasa@ : ,,-resea0a pe care a" 0ac"t4o tot4i !ra%at"r#ii co$te%pora$i, #resea0a pe care a% 1ac"t4o i e" Spe$tr" ca, tre/"ie sa45i %art"risesc, a% ser1s i e" / piesa i$ ti$ere5eT este ca a% i$cercat sa rei$ter4 preta%* !ra%a, a!ica %ito0o#ia a$tica i$ perspecti.e is44 toriei %o!er$e* Or, tre/"ie, !i%potri.a, sa pre0"$#i% i sa co%p0eta% %ito0o#ia a$tica, pri$ tot ce o%"0 occi4 !e$ta0 a i$.atat i$ "0ti%a s"ta !e a$i* De aceea piese0e %e0e tre/"iesc i$tii tiparite, a!ica 1ac"'te accesi/i0e %e4 !itatiei 1iecar"i cititor i$ parte, si $"%ai' !"pa aceea re4 pre7e$tate Ssi $" $eaparat pe sce$e0e %ari0or teatreT* Mai a0es ca' aceste piese se pres"p"$ si se i%p0iea "$a pe a0ta, asa c"% i$trea#a %ito0o#ie #reaca este i%p0icata i$ 1iecare !i$ %ari0e tra#e!ii c0asice* De aceea a% sa te ro# sa 1aci 0oc pri%"0"i .o0"% !e 6eatru i$ pro#ra%"0 !e iar$a, a%i$i$! Memoriile pe$tr" 0a pri%a.ara<* Ac"%,

ce* %ai 7ici > Te4ai ia%"rit > %a i$tre/a sarcastic -2i5a Horia* Dar $"4%i !a!" ra#a7 sa tasp"$!* Ca si c"% ar 1i i$4 tre.a7"t !eo!ata $e$"%a'rate0e cor$p0ica5ii care .or re4 7"0ta !i$ %o!i1 icarea pro#ra%"0"i !e iar$a, $"4si* p"t" stapi$i "$ s"spi$ !e !e7$a!e@!e si tri$ti receptor"0* Era% tot a tit !e s"rpri$s ca si e0* Daca A*D*P4 .or4 /ea series, i$ %ai p"ti$ !e trei 7i0e se petrec"se o a!e4 .arata co$.ersi"$e* Pro/a/i0 ca ,*spectaco0e0e< 0a care asistase i04 e$t"7ias%aser4a i$tr4atit* i$cit se $otarise sa4si i$cerce o !ata $oroc"0 i$ teatr"* Dar $" %5e0e#ea% ce4' 1acea sa crea!a ca piese0e pe care 0e .a scrie .or co$sti4 t"i ?a!e.arata 0"i capo!opera* Si ci$! .a a.ea ti%p sa 0e scrie atit !e repe!e, i$ citeHa 0"$i* poate c2iar %ai re4 pe!e, !aca4i cer"se 0"i Horia sa4i a$"$ e pri%"0 .o4 0"% !e 6eatru i$ pro#ra%"0'!e iar$a > Ecateri$a i$ti'a tac"ta, a!"ci$! pe o ta.a %i$"sc"0a !"0cea5a, ca1ea"a si pa2ar"0 c" apa* De c"% si4a ri!icat oc2ii a% #2icit ca asc"0tase co$.ersatia 0a te0e1o$"0 !i$ !or%itor: 8 =oia% s4/ c2er$ !" A$eta, sp"se ro#i$!, si ci$! a% ri!icat receptor"0 04ar$ a"7it pe !o%$"0 Director, =asa7ica, a!ao#a 7i%/i$! %isterios, scrie piese !e teatr"* Dar !e ce $" $e4a sp"s asta si $o"a > 8 Poate .oia sa4$e 1aca o s"rpri7a, a% i$cercat sa #0"r$ese* Tac" cit.a ti%p, pri.i$!"4%a 0"$#,4 isco!itor, 8 E" i0 c"$ose %ai /i$e ca !"%$ea.oastra, si .a sp"$ ca a0tce.a e 0a $ii@0oc* O sa .a co$.i$#eti %ai tir7i"*,, Ce satis1actie ar 1i a."t, Ecateri$a !aca '4ar 1i p"t"t asc"0ta, c2iar i$ seara aceea, !i$!"4%i i$str"c5i"$i pe atit I!e %isterioase pe cit era" !e precise E Dar Pa$!e0e %4a c2e%at 0a te0e1o$ acasa, cite.a ceas"ri %ai tir7i"* N4a% ap"cat sa4' i$tre/ c"% se si%te si ce %ai 1ace, caci %Fa i$tre/at e0 !e 0a i$cep"t !aca a% asistat .reo!ata 0a @oc"0 Ca0"sari0or, ?8 N4a% asistat, !ar c"$ose @oc"0* A!ica, a% .a7"t 1oto#ra1ii, a% citit !espre Ca0"sari, a% .a7"t c2iar ci4 te.a !a$s"ri 0a ci$e%ato#ra1* 8 tii > !eci, %4a i$trer"pt $era/!ator, ca i$ 1iecare ceata se a10a "$ perso$a@ care $4are .o0e sa .or/easca,*, 8 Bt:i"* I se sp"$e M"t"L
31

Pe 8 E:act, M"t"0* i ac"%, asc"0ta4%a /i$e* Fii i/i pre4 ' #atesti o %ica .a0i7a c" ce cre7i ca ai $e.oie pe$tr" ci te.a' 7i0e* Ni%ic e0e#a$t, eaci $" te i$.it 0a o recep5ie %o$!e$a* Mii$e !"pa4a%ia7a, pro/a/i0 pe 0a J*JM, P,MM, .a .e$i sa te ia !e4acasa 8 e.i!e$t $" sp"i $i%ic Ecate4 ri$ei, ii sp"i !oar ca te !"ci pe$tr" cite.a 7i0e ia "$ 4priete$ 8 .a .e$i sa te ia c" %asi$a "$ ti$ar 1oarte /r"$, =a s"$a 0a* "sa si .a I$tre/a !e !4ta* Dar astea .oi; 1i si$#"re0e c".i$te pe care 0e .ei a"7i !e 0a e0* SE.i!e$t, i $ a 1a r a ! e ca 7" 0 8 / a te 4 $ 0 e %$ E 8 ca a r 1 i " $ ac ci !e$t pe sosea si .a Ire/"i sa !ea i$1or%atiiT* Ti$ar"0 $" .a .or/i !e0oc i$ tot ti%p"0 ca0atoriei, pe$tr" ca* pe$tr" !i1erite %oti.e Sprea co%p0icate ca sa ti 0e e:p0ic ia te4 0e1oiiT, i$ s1irsit, pe$tr" a$"%ite %oti.e, practice uti ri tual al tacerii### N" e $i%ic %isterios 0a %i@0oc, i!ao#a c" oarecare ti%i!itate* Este< !oar .or/a* c"% soH$eai !"%$eata* !e 1"$ctia rit"a0a a ] spectaco0"0"i*** 8 M4a %iscat %"0t scrisoarea !"%$ea.oaStrt'i 4M i4a% sp"s pro1iti$! !*e p sc"rta pa"7a* 8 (ra.o E Era% !e a00 1e0 si#"r ca, asa .a i* %ii$e* !eci* Si* .e7i* $" te tra!a 1ata !e Ecateri$ cit se poate !e $at"ra0*** Ca0atoria !"rea7a carA ceas"ri* a!ao#a*

7-

I$ rea0itate* a !"rat %ai p"ti$, !ar $4a% sLi!', $ici4 o!ata oit, Era% !esi#"r e:tre% 6@ o/osit, pe$tr" ca ?8 0"cr" care %i se i$ti%p0a 1oarte rar 8 aproape * $ " i$4 c2isese% oc2ii toata $oaptea* I$so%$ie ? pro.ocata, pro4 /a/i0, !e co$.or/irea c" A*D*P* Trec"se !e patr" !i%i4 $eata ci$! a% p"s ceas"0 !esteptator sa s"se 0a 'M*MM* Dar $" cre! ca a% a!or%it i$ai$te !e N,MM A soare0e ra4 sarise !e %"0t si stra!a i$cepea sa se i$s"10e5easca* A% a@"$s i$ stra!a Fi$ti$e0or p"ti$ i$ai$te !e a%ia7a* A% !es1ac"t !istrat corespo$!e$ta si, 0a p0ecare, i4a% sp"s Ecateri$ei ca .oi petrece cite.a 7@0e 0a Si$aia, i$.itat !e "$ priete$* A%* I$cercat sa par* c"% i%i reco%a$!ase J,

A*D*P*, cit %ai $at"ra0, !ar !i$ pri.iri0e /a$"itoare a0e 4 Ecateri$ei a% i$5e0es ca $" re"sise% s4o co$.i$#* 8 La ce a!resa i$ Si$ai a > a i$cep"t sa %a !escoase* Pe$tr" ca a" 1ost !e@a trei te0e1oa$e, si 0e4a% sp"s 0a toti sa te0e1o$e7e !i$ $o" !"pa ora ,*MM, sa .or/easca c" !"%$ea.oastra* Si ac"%, ce a% sa 0e sp"$ > ' fA% ri!icat i$c"rcat !i$ "%eri* 8 Sp"$e40e ca* a% p0ecat 0a "$ priete$, sa %a o!i24 e $esc*' si ca ii ro# sa4%i te0e1o$e7e !"pa trei 7i0e* 8 Si !aca .a ca"ta Maestr"0 > 8 N4are sa %a ca"te E a% asi#"rat4o 69%/i$!* 1ara 'sa4%i !a" sea%a ca %a tra!ase%* ;? Ecateri$a %a pi'i.i !i$ $o" se.er i$ oc2i A aproape c" !"ritate, 8 =asa7ica* .4a te0e1o$at* 4 , A%4 i2cercat sa ies !i$ i$c"rcat"ra pre1aci$!"4%a ca i7/"c$esc i$ ris* 8 Pe$tr" ca orice ti4as ras@pi%!e *tot $4ai sa %a cre7i, pre1er sa $" rasp"$!*!e0oc*** ? Apoi i4a% stri$s %i$a c" ca0!"ra Sstia% cit este !e se$si/i0a 0a acest #est a%ica0T si a% p0ecat* Dar c" *eit %a apropia% !e casa* c" atit %a "%i0ea i %a e:aspera #a1a pe care o 1ac"se%, D"pa ce %i4a% pre#atit .a4 ? ii7a, a% p"s ceas"0 sa %a !estepte 0a J,MM si %4'a% tri$4 tit pe pat* M4as 1i p"t"t o!i2$i ee0 p"5i$ o ora !aca a 1i i7/'"tit sa a!or% i%e!iat* Si at"$ci, pro/a/i0* $4a 1i a"7it /atai0e ti%i!e i$ "sa* Dar a% rec"$osc"t se%4 $a0"0 si a% sarit e%otio$at !i$ pat* I$ pra# 7i%/ea =a0eria si* asa c"% era arsa !e soare* !i$5ii parea" si %ai sc0ipitori* 8 A% .e$it a7i !i%i$ea0a* pe$tr" !o"a 7i0e, sp"se* Si a% .oit sa45i 1ac o s"rpri7a* Te4a% ca"tat i$tii i$ stra!a Fi$ti$e0or, !ar %i4a sp"s Ecateri$a ca ai sa p0eci* sa" ai p0ecat !e@a* 0a Si$aia*** 8 P0ec i$t.4o @"%atate !e ora* =i$e o %asi$a sa : %a ia* * * < 8 N" ..ei sa %a iei si pe %i$e > 8 I%posi/i0 E a% e:c0a%at* A% sa4ti e:p0ic %ai tir4 7i" !e ce* Parea atit !e !e7a%a#ita i$cit a tre/"it sa4i %art"4 risesc, %acar i$ parte* a!e.ar"0* I4a% sp"s ca A*D*P* a p0ecat, pe $easteptate* ac"%* patr'" 7i0e A ca se a10a %4
J 8 La "%/ra t%"i cri$

tr4o 0oca0itate, pe care se i$capapriea7a s4o 4pastre7e se4 creta, C9ar cat 1ace asta, pro/a/i0, pe$tr" ca e .or/a !e M e:perie$ta $o"a, caci, I"cr" pe care $" %i '4as 1i p"t"t i%a#i$a pi$a ac"% cite.a 7i0e, A*D*P* s4a ap"cat sa scrie teatru -' A% s"/0i$iat c" e%1a7a "0ti%e0e c".i$te, !ar =a0eria $" parea prea i$tri#ata !e aceasta s"'/ita co$4 .ersi"$e* 8 I$ 1o$!, %i4a% i$tre1"pt .aca$5a pe$tr" ca sa te .a! o @"%atate !e ora* 8 Dar, ca sa "ti0i7e7 aceeasi e:presie, in fond, !e ce4ai .e$it asa, pe $easteptate > <;? 8 E%i era !or !e ti$e si .oia% sa45i 1ac o s"rpri7a***4 Si%5ea% ca sta sa i7/"c$easca i$ p0i$s si a% c"F pri$s4o i$ /rate4 Di$ 1ericire, p"ti$ ti%p i$ "r%a 4a% a"7it /atai 0a "sa* 8 A .e$it sa %a ia, i4a% soptit* Sa $" te %ire !aca $" /i-l pre7i$t* N" sti" ci$e e, $ici c"% '' c2ea%a* $i %i4a sp"s A*D*P* ca $4are .oie sa .or/easca* Apoi a% !esc2is "sa si a% tresarit !i$! c" oc2ii !e e0* Era i$tr4a!e.ar 1oarte /r"$, aproape $e#r"* Daca '4as 1i i$ti0$it pe stra!a, $4as 1i cre7"t ca e ro%a$* S4a i$c0i$at "sor* 7i%/i$!"4%i* si %4a i$tre/at : 8 Do%$"0 E"se/i*e Da%ia$ > ?8 E" sirit* Si !o%$isoara este 0o#o!$ica %ea, =a0e4 ria Nistor* S4a i$c0i$at !i$ $o", %ai pro1"$!* =a0eria i0 pri.ea 1asci$ata, ca pe "$4 pri$t orie$ta0* 8 Si ac"%, sc"%pa %ea, i4a% sp"s, !"pa ce4a% t%/ratisat4o, $oi tre/"ie sa p0eca%* Te ro# $" "ita sa p"i c2eia "$!e tre/"ie, a% a!ao#at i$ soapta* *Masi$a $e astepta 0a co0t"0 1etra7ii* O %asi$a e0e4 #a$ta, aproape $o"a A pro/a/i0 o %arca strai$a* 8 C"$osc !ispo7itii0e, i4a% sp"s ci$! ti$ar"0 a !es c2is portiera, i$!ici$!"4%i !i$ oc2i 0oc"0, i$ 1ata, a0a4 t"ri !e e0, Masi$a era i$carcata c" !i1erite pac2ete, pa4 t"ri si 1e5e %aci !e per$a "%p0"te si 0e#ate c" s1oara, A ca $ite saci* D"pa ce4a% iesit !i$ ora a% i$cercat* 1arE s"cces, sa #2icesc !irec5ia pe care o 0"ase%* Mi se i$c2i4 ' !ea" p0eoape0e !e so%$, si pro/a/i0 ca p"ti$ ti%p i$ "r%a a% a!or%it, pe$tr" ca a% ? si%tit pa0%a to.ara4 "0"i %e" /ati$!"4%a "sor pe #e$"$c2i* A 8'' I%i cei4 iertare, soptii* Si$t 1oarte o/osit, a$i a."t o i$so%$ie teri/i0a, pi$a !i%i$ea5a***

Ti$ar"0 c0ati$a i$te0e#ator !i$ cap, apoi i%i ara0a c"tia care se a10a i$tre $oi, 1ac%!"4%i se%$ s4o !esc2i!* Era" !o"a ter%os"ri, !o"a pa2are, !o"a cesti 'si cite.a sa$!Ric2"ri i$.e0ite i$ ce0o1a$* A% !esc2is "$"0 !i$ ter%os"ri A era p0i$ p0$a i$ .ir1 c" ca1ea 1ier/i$te* , 8 N" se p"tea ce.a %ai $i%erit E a% e:c0a%at "%4 p0i$!"4%i ceasca* 9@9i !"%$eata > ;? A c0ati$at 7i%/i$! !i$ cap5 apoi, %cr"$1i$'!"4se, si4a 5i$t"it pri.iri0e i$ 1a5a 0"i, pe sosea* Masi$a se apropia !e "$ co$.oi !e ca%ioa$e A tre/"ia sa4si %icsore7e .ite7a, si asta parea ca4' co$traria7a* Tot"5i, !"pa ce4a .a7"t ca4%i /a"se% ca1ea"a, s4a i$ters !i$ $o", 7i%/i$!, ca4 tre %i$e, si %i4a aratat ce0a0t ter%os* A% "%p0"t "$ pa2ar c" apa* 8 D"%ita0e $" i4e sete > '4a%* iiitre/at i$ti$7i$!"4i pa2ar"0* N"4i era, si '4a% #o0it e", pe i$!e0ete* D"pa aceea, nu %ai sti" precis ce s4a i$ti%p0at, I%i a!"c a%i$te ca, !"pa ce4a% p"s 0a 0oc ter%os"0 c" apa, ceasca si pa2ar"0 si a% i$c2is c"tia, %i4a% 0asat "sor 4cap"0 pe spetea7a sca"$"0"i* Foarte pro/a/i0 ca a% a!or%it !i$ $o", i %4a 0asat sa !or% eit4%asi$a i$ai$ta S$cet i$ "r%a ca4 %ioa$e0or* Par ci$! i4a% sir$tit !i$ $o" pa0%a 0o.i$4 !"4%i 1er% #e$"$c2ii, si %4a% tre7it /r"sc* ea%ioa4 $e0e !ispar"sera si sosea"a se !esc2i!ea $ete!a i$ fs/a $oastra* Mi4a% cer"t !i$ $o" iertare si a%* pri.it %irat peisa@"0 A $"4' rec"$ostea%* N" i$ai$ta% i$ orice ca7 spre Si$aia, asa c"% i%i i$c2ip"ise%* osea"a erp"ia pri$4 tre !ea0"ri %ar"$te acoperite c" .ii 4si 0i.e7i !e pr"$i* Ca sa $" a!or% !i$ $o", a% i$cep"t sa4%i i$5ep c" "$4 #2ii0e a%i$!o"a' p"0pe0e !eo!ata* Si tot"si, !"pa cit.a ti%p %4a% tre7it ca4%i %isca% !e#ete0e, "$"0 !"pa a04 t"0, i$cerci$! sa $"%ar, i$ #i$!, pi$a 0a o s"ta* N"%a4 ra% i$ca i$ c0ipa ci$! ti$ar"0 a !esc2is portiera si %i4a 1ac"t se%$ sa co/or* A0at"ri !e e0 '4a% rec"$osc"t i%e4 !iat pe Ser!arR A era i%/racat i$tr4o sa0opeta .ec2e, !e4 eo0orata* 8 N" .a si%5iti /i$e > %a i$tre/a Ser!ar" .a7i$4 !"4%a iesi$! a$e.oie !i$ %asi$a si i%p0etici$!"4%a !e 0a pri%ii oasi* * * * 8 Mor !e so%$ E Ca! !i$ picioare !e so%$ E a% repe4 tat 1ara sa %ai i$cerc sa 7i%/esc* i %a i$tre/ !e ce***
<J3'

E a!e.\rat, a% a."t o teri/i0a i$so%$ie a7i $oapte, !ar, oric"%, tot a% ap"cat sa !or% cite.a ceas"ri*** Bi a% /a"t $" %ai sti" cite ca1e0e, 8 Asa se i$ti%p0a ci$! sc2i%/a1i, c"% sp"$e$i !"%4 $ea.oastra, /"e"reste$ii, preci7a c0ipi$! %isterios !i$ oc2i"0 sti$#, 1ara sa i$5e0e# !e ce, ci$! sc2i%/ati ,,aer"0<*** Aici, o sa .e!eti Ssi ia14 i%i 1ac" se%$ c" oc2i"0T, ai!, e a0t1e0 !e ,Aaer<*** A% pri.it i$ @"r"0 %e" si $" %i s4a par"t ca %S a10" 4 i$tr4o re#i"$e !e %ti$te* Pe cit a% p"t"t rec"$oaste i$ toropea0a care %a stapi$ea, co0i$e0e se%a$a" %ai !e#ra/a c" %o.i0e !e ar#i0a si $isip* Zarea%, 0a oarecare !ista$1a, %ai %"0te %a#a7ii, iar i$ !epartare, "$ co !e 1a/rica* 8 De aici i$ai$te si$te5i i$ #ri@a %ea, sp"se Ser!ar" i$ti$7i$! /ra5"0 si arati$!"4%i ca%io$eta 0a .reo ,M !e %e'tri, asc"$sa i$tre ar/ori* Dr"%"0 e prost, caci $" s4a ter%i$at i$cS sosea"a* Tre/"ia sa 1ie #ata asta pri%a.ara, !ar $" sti" prea /i$e ce s4a i$ti%p0at si s4a" i$trer"pt 0"crari0e*< i, .a iric2ip"i5i, a!ao#a, !"pa atitea p0oi*,, De4a/ia apropii$!"4$e !e ca%io$eta %i4a% !at sea% a ca %asi$a c" care .e$ise% !ispar"se* 8 $i $ici $4a% ap"cat sa4i %"05"%esc E sp"sei* 8 N" 1ace $i%ic' %a 0i$isti Ser!ar"* O sa4i %"05"4 %i i 0a %ie7"0 $optii, !"pa "0ti%"04spectaco0***

8
D"pa cit i%i pot !a socotea0a, .a7i$!"4%a i$ ce 2a0 !e o/osea0a era%, A*D*P* %a 0asase sa !or% pi$a 0a 'M,JM, M4a tre7it e0, 7#"!"i$!"4%a c" p"tere, 8 Ac"%, so%$oros sa" $", o/osit ori o!i2$it, tre/"ie sa te sco0i E S4a ter%i$at partea i$tii, pe$tr" ,,%are0e p"/0ic<, ca sa 7ic asa A a!ica pe$tr" i$trea#a Ta/ara* Fra#4 %e$te !i$ cite.a !ra%e istorice si co%e!ii sc"rte, i$tr4"$ act* Toate a!%ira/i0 @"cate*** Dar ac"% se pre#ateste par4 tea a !o"a* N"4$i sp"$ rii%ic, !ar ai sa .e7i E**, Dor%ise% i%/racat pe "$ pat !e ca%pa$ie, i$tr4o sa0a !est"0 !e spatioasa, !ar care $" era !esi#"r "$ !or%itor* JN

pe$tr" ca, i$ a1ara !e a0te !o"a pat"ri $" 7area% !^scit 0a7i, %ici si %ari, /"toaie si saci* Era, pro/a/i0* o %a#a7ie, eaci !isti$#er1% 1e0"rite %iros"ri 4r4 !e "$t!e0e%$* !e c"tii !e co$ser.e, !e pat"ri si r"1arie c"rata* Deas"pra "sii, atir$a "2 si$#"r /ee, !est"0 !e s0a/* C2i! a% iesit, A*D*P, a ca"tat co%"tator"0* a sti$s 0"%i$a A apoi a apri$s $ 0a%pa !e /"7"$ar si %i4a 0"at /rat"0* 8 Ac"% tre/"ie sa "%/0a% c" %are /a#are !e sea%a* %i4a soptit* I$ partea aceasta a Ta/erei, 1e0i$are0e se sti$# 0a 'M,P3 A !oar ti%p"0 $ecesar ca 1iecare spectator sa a@"$#a 0a !or%itor"0 0"i* Ma 0asa% co$!"s, $ei$!ra7$i$! sa4%i ri!ic pri.iri0e !i$ co$"0 !e 0"%i$a a0 0a$ter$ei* 8* Aici* pe !reapta* co$ti$"a Pa$!e0e* ai s4o .e7i %ii$e, este Ei sa0a !e #i%$astica* Aici a" 0oc, !e !o"a ori pe sapta%i$aA; repre7e$tatii0e pe$tr" %are0e p"/0ic* ;Dar a!e4 .arate0e spectaco0e si$t 4i%pro.i7ate e;tra muros, i$ a1ara Ta/erei, i$tr4o'c0a!ire r"i$ata *i parasita !e %ai %"0ti a$i* A 1ost, %i4a" sp"s, "$ 1e0 !e 2a$#ar pe$tr" a"toca%ioa$e si cister$e A /aietii a" rec"$osc"t a0at"ri "r%e0e ate0ier"0"i !e reparatii si a0 "$ei po%pe !e'/e$7i$a*** Dar !e ac"% i$ai$te, a!ao#a Pa$!e0e, $4o sa %ai a.e%' $e.oie !e Ia$4 ter$a* Ti$e oc2ii i$c2isi cite.a c0ipe* si apoi te o/is$"iesti c" i$t"$eric"0* * ? ? ' A% pri.it i$1iorat i$ @"r"0 %e"* N"* %ai .a7"se% !e %"0t, !eparte !e oras* o $oapte ciara !e a"#"st, 1ara 0"$a, 0"%i$ata !oar !e ste0e* Foarte c"ri$! a% i$cep"t sa !isti$# !eparte, pro1i0i$!"4se pe cer* 0i$ia ori!"0ata a !ea0"ri0or i, %ai aproape !e $oi, sti0pii !e te0e#ra1, ci5i.a p0opi cres4 c"ti 0a i$ti%p0are, pe ci%p, iar i$ 1ata, 0a .reo cite.a s"te !e %etri, co$t"r"0 "$ei c0a!iri /i7are, caci parea a0cat"ita !i$ %ai %"0te /0oc"ri, "$"0 !est"0 !e %a0t, ce0e0a0te rete4 7ate 0a !i1erite i$ar1i%i* 8 Ci$! a i7/"c$it i$ce$!i"0* i%i e:p0ica Pa$!e0e, a" sperat ca4' .or p"tea stapi$i, si s4a" co$ce$trat as"pra porti"$ii "$!e stia" ca si$t ca%ioa$e0e* De aceea a" p"t"t sa0.a 7i!"ri0e si o parte !i$ acoperis* Rest"0 a ars $iai %"0t sa" %ai p"ti$ ra!ica0, !"pa c"% /atea .i$t"0* Dar* !i$ 1ericire pe$tr" 0ero$i%, a a!ao#at, a ra%as i$ picioare sc2e0et"0 !e 1ier*** 4 ' A% #ra/it a%i$!oi pas"0 si* c" cit %ai$tai$*, c" atit a"7ea% %ai stri!e$t si %ai $"%ero5i #reieri* C"ri$!* $e a'10a% i$ !rept"0 r"i$ei*
' . ' 37

8 Ne astepta" pe $oi, sopti Pa$!e0e, Pro/a/i0 ca to i ceiia0ti si$t40a 0oc"ri0e 0or*,*;<E"se/i", a!ao#a, sa $" %a i$tre/i $i%ic A a% sa4ti po.estesc e" %ai tir*7i", Este p"r si si%p0" e:traor!i$ar E Dar'sa 1ii 1oarte ate$t i$ ti$ip"0 spectaco0"0"t pe$tr" ca %a i$!oiesc ca .ei i$5e0e#e !e 0a i$cep"t* 8 Pacat ca %a si%t atit !e o/ositE Ma 0"pt c" so%4 $"E,,, 8 Sa te 0"pti si sa4ti i$.i$#i so%$"0, %a i$trer"pse Pa$!e0e* Este prea i%porta$t 8 si pe$tr" !"%$eata si pe$tr" %i$e E N" %i4a% !at sea%a !e .astitatea r"i$ei !ecit !"pa ce4a% i$trat* S4ar 1i sp"s ca patr"$!ea% i$tr4o pestera, ai carei pereti ii #2icea% ci$! aproape !e $oi, i$ !reapta si i$ sti$#a $oastra* ci$! !est"0 !e !eparte, i'acarei /o0ta se i$a05a c" cit i$ai$ta%* Mi4a% !at sea%a ca i$ai$ta% i$tre !o"a sir"ri !e /a$ci, ce0e %ai %"0te 5#oa0e* !ar #2i4 cea% ca, i$* "r%a $oastra, /a$ci0e se "%p0ea", aproape 1ara 7#o%ot, !e spectatori ra%asi4 pi$a at"$ci i$ i$t"$eric, 0ipiti !e 7i!"ri* 3i !eo!ata ci$e.a se apropie !e $oi si sopti* 8 Aici*'Maestre* =4a% re7er.at !o"a 1oto0ii*** A% 7i%/it, ase7i$!"4%a A era" sca"$e !e #ra!i$a, pre4 .a7"te c" per$e* Desi 1oto0ii0e $oastre se a10a" i$ a0 !oi0ea ra$#, 1era% tot"si !eparte !e sce$a* Ne !espar51ea" poate 7ece, !oispre7ece %etri*!e "$ po!i"% s0a/ 0"%i$at* care %i se parea ca a0cat"ieste sce$a* Sa", ee0 p"ti$, o parte !e sce$a, pe$tr" ca #2icea% i$ 1"$!, i$tre !o"a corti$e i%pro.i7ate, pri%e1e trepte a0e "$"i a%1iteatr"* &$eori %i se parea ca, !eas"pra $oastra* 7aresc sc0ipi$! ste0e0e* 0ar a0teori si%tea% o a!iere !e .i$t si parca pereti i$ce4 pea"'sa tre%"re !e s"s i$ @os, ca 1a0!"ri0e "$ei per!e0e* 4Ci$! oc2ii %i se o/is$"isera c" spa5ii0e !e i$t"$eric, a% !escoperit i$ !reapta sce$ei "$ #r"p co%pact !e "%/re* Daca $4as41i 1ost atit !e isto.it* as 1i i$cercat sa !esci1re7 si ce0e0a0te %isterioase 1or%e care, %i se parea, se i$s"4 10e5ea" pe ri$! i$ %ai %"0te co0t"ri a0e sce$ei* At"$ci, pe $easteptate, a% rec"$osc"t .ocea Nic"0i$ei, 1i a% tresarit, e%otio$at* ;8 Ca si a0ta !ata, *.o% i$cepe c" "$ e:erci5i" !e a$a%$e7a* Ne .o% rea%i$ti* asa c"% a% i$.atat sa <$e rea%i$ti%, ro0"0 citor.a a$i%a0e i$ istoria "$i.ersa0a : 0"poaica si i$te%eierea Ro%ei* asi$"0 pe care a i$trat Is"s *n 0er"sa0i%, ca%i0a S1i$t"0"i Ni0* ca0"0 0"i Napo0eo$***

8 Ate$tie E Ate$1ie E a% a"7it %ai %"00e .oci, pro $"$p$! 0ao0a0ta, !ar atit !e per1ectA c".i$te0e i$cit parea o si$#"ra p"ter$ica, po0i1o$ica .oce* Ate$1ie E A/i #2ieit a0"7ia A este 1ai%oasa e:pres5ie a 0"i He#e0 : pri$ Napo 0eo$, Spi1it"0 &$i.ersa0 a i$trat ca0are i$ Istorie* 8 De !ata aceasta, co$ti$"e Nic"0i$a, po.estea $oas tra i$cepe c" "$ catir, !ar $" se .a i$c2eia c" He#e0* 8 C" -eor# Wi02e0% Frie!ric2 He#e0, rosti so0e%$ Cor"LDN" se .a i$c2eia c" e0, c" %are0e He#e0* 8 Po.estea i$cepe e" "$ catir, re0"a Nic"0i$a* Mai precis, istoria $oastra, a ro%a$i0or, i$cepe c" "$ eatir* Caci !espre acest catir a"'scris !oi %ari istorici /i7a$ti$i !i$ seeo0"0 =I, ??? _ 8 T2eop2a$es si T2eop2H0act"s Si%ocatta*** *si0a/isi Cor"0*< 8 0ata ce sp"$, i$cep" Nic"0i$a sc2i%/i$!"4si pe $e4 si%tite ti$t/r"0 .ocii* Era pe 0a a$"0 3GM* Hoar!e0e a.ari0or pra!a" i p"stia" I%peri"0 Orie$ta0*** ' At"$ci a i$cep"t sa pi0piie, parca 1oarte !eparte, !i$4 co0o !e a%1iteatr"0 ascii$s* !e corti$e, o .i0.ataie ro>ie, 3' s4a" a"7it r$"r%"re $ei$5e0ese, m care s4ar 1i sp"s ca se a%esteca" .oci0e i stri#ate0e %"0tor %ii !e oa%e$i, 0a4 %e$ta5ii si ipete repe!e s"#r"%ate* 8 Dar Ro%a eea No"a .e#2ea E i7/"c$i Cor"0* I%pe ri"0 Ro%a$ !e Rasarit .e#2ea E (i7a$t"0 /ir"ise si !e !ata aceasta so%$"L 8 Doi #e$era0E ro%a$i*** 8 Co%e$tio0 si Marti$*** 8 Doi #e$era0i si4a" asc"$s 0e#i"$i0e Si') co!rii %"$4 i0or (a0ca$i*** De cite.a c0ipe %i se parea ca 7aresc, i$ !reapta si i$ st%#a $oastra, ? 1"risi$!"4se pe 0i$#a pe@e i, "$ sir $es1ir4 tAit !e "%/r'e* Pa$!e0e isi apropie cap"0 !e %i$e si sopti A 8 Si$t cei %ai /"$i e0e.i ai 0"i =0a!i%ir, Si$t to5i e:ce0e$5i i$otatori* Ai sa4i .e7i ac"% E*** 8 $i i$tr4o 7i, co$ti$"a Nic"0i$a, sa" poate era spre seara, i$ai$te !e ca!erea $optii, 0e#i"$i0e s4a" $ap"stit as"pra a.ari0or55i, sp"$ cei !oi istorici /i7a$ti$i, .ictoria ar ti 1ost si#"ra !aca*** 8 A%i$tit4i4.a E a 4stri#at Cor"0 c" "$ ti%/r" %eta0ic, ca !e tri%/ita* A%i$titi4.a !e ca0"0 0"i Napo0eo$ / 8 =ictoria ar 1i 1ost si#"ra !aea $" i$ter.e$ea eatir"0*

8 Ca4tot4i cat'irii* a!ao#a I$ soapia Cor"0, era i%po.a4 rat, P"rta !e ceas"ri* p_irta !e 7i0e si $opti, sarci$a sta4 pi$"0"i*** 8 Po.ara se !espri$se, re0"a Nie"0i$a si a0"$eca, 1ara ca stapi$"0 sa o/ser.e* i at"$ci "$"0 !i$ so0!a :i 5ii 'str@#S !i$ "r%a, si c" toata p"terea, ii stri#a sa se< i$toarca si s4o ri!ice* I4a stri#at : Tor$a, torna, fratre 8 I4a stri#at c" toata p"terea, sca$!S Cor"0, i4a stri #at : 6orna, torna, retorna fratre 8 i a0Si so0!ati, co$ti$"a Nic"0i$a, a" repetat c2e4 %area 8 6orna, torna, fratre - 8 si at"$ci cei !i$ 1r"$tea co0oa$ei a" a"7it st1i#at"0*** ? '? _ 8 6orna, torna,, retorna, fratre - repeta Cor"0 !i$ ce i$ *ce %ai repe!e si saca!at* 84 Si a" cre7"t ca s4a !at or!i$"0 !e re0ra#ere, co$ti4 $"a Nic"0i$a c" o .oce t"r/"re, parca s"#r"%ata !e e%o4 tie,*si s4a" i$ters !i$ !r"%, stri#i$! si ei : 6orna, torna, fratre - si s4a pro!"s i$.a0%asea0a,** , De cit.a ti%p %i se parea ca .ise7, *caci acea %asa !e "%/re care se a!"$ase i$cep"se4 sa se a#ite, %"r%"ri$! torna, torna, retorna fratre, si i$!reptt$!"4se spre $oi ca / si$#"ra, %o$str"oasa 1apt"ra* I$ cite.a c0ipe c"pri$se si i$#2iti Cor"0 si pe Nic"0i$a si i$ai$ta c" 7#o%ot s"r! !e ca0ciie 0o.i$! tot %ai a%e$i$tator pa%i$t"0* Mi s4a par"t ca !i$tr4"$ %o%e$t 0a a0t"0 .oi 1i s"rpri$s !e acea earaca4 tita "riasa c" /ra5e0e ci"$tite care se apropia tot %ai re4 pe!e !e %i$e* At"$ci a% sarit i$ picioare, a% i$cep"t sa stri# torna, torna 1fratre - si, i$torci$! spate0e Sce$ei, a% I$cercat sa 1"# spre iesire* Mi s4a par"t ca i$trea#a sa'0a se #o0ise si spectatorii a0er#a", "$ii i%pi$#i$!"4se !i$ spate, a05i> a0at"ri !e %i$e* Dar $"4%i !a" sea%a cit' a% a0er#at, Cre! ca $" re"sise% i$ca sa ies !i$ ace0 "rias 2a%/ar, ci$! %4a% i%pie!icat'si a% ca7"t*

+
8 Pro/a/i0 ca %i4a% pier!"t c"$osti$5a, a% soptit !i$! c" oc2ii !e Ser!a%, 8 Dor%eati atit !e pro1"$!, i$cit4 Maestr"0 $4a %ai i$cercat sa vs# tre7easca* Dar ce s4a i$ti%p0at4> %S i$tre/S,
40 ' -

MaB or/ea 0"%i$a !i%i2etii si4%i 1reca% i$ $estire > oc2i49: ? * * ** ? 8 Ci$! a% .a7"t %"'05i%ea aceea $ap"sti$!"4se as"4 pra $oastra, si a% .a7"t c"% 1"# io/i i$ @"r"0 $ie" a% i$cerrat sa %a sa0.e7, si a% 1"#it si e",; Ser!ar" %a pri.ea 7i%/i$!* 8 Facea si asta parte !i$ spectaco0* Dar $" 1"#ea" ca4 tre iesire* Se raspi$!ea" pe 0i$#'a pereti ca sa se poata 1"4 risa apoi spre sce$a* Se pre#atea ta/0o"O II* Si !e4a/ia c" ta/0o"0 II i$cepea a!e.arat"0 spectaco0* Pacat, %are pa4 cat E*** Ac"%, ita 0as, a!ao#a* D"s"O e pe co.i!or* Ma re4 2itorc i$ir4"$ s0ert !e ceas* Ma a10a% i$tr4"$'!or%itor*4c" sase pat"ri, !ar toti cei4 se4 tre7isera >i p0ecasera !e%"0t, caci pat"ri0e erci" 1ac"te* &%i0it !e $ai.itatea si o/osea0a r$ea, %4a% spa0at si %4 ar$ i%/racat cit a% p"t"t !e repe!e* Apoi a% tra.er4sat cori!or"0 si a% iesit i$ c"rte* 84 (ra.o*E %4a i$ti%pi$at Ser!ar" c", $ii'*s4a par"t, o siricera /"c"rie* *Trei %i$"te %ai !e.re%e, e se%$ /"$ E Mi4a" sp"s ca p"teti 0"a ceai"0 i$ s"1ra#erie* ? 8 Ce 1ace Maestr"0 > '4a% i$tre/at c" oarecarr4 si'ia0a* Pr*o/a/i0 ca '4a s"rpri$s 7apacea0a si prostia %ea* *** 84 Ii* pare si *!i$s"0"i ra"* De a0t1e0, o sa4' .e!eti %ai ' *0ir7i", o @"%atate !e ceas i$ai$tea pr2i7"0"i* Ac"% 0"crea4 zB, a!ao#a Ser!ar,"* co/ori$! "sor #0as"0* E !e $ecre7"t cita p"t"t scrie aci, i$ "0ti%e0e trei 7i0e* I$ s"1ra#erie, $e4a%' ase7at 0a o %asa !e 0i$#a 1ereas4 tra* Era% i$ca a%etit !e i$te$sitatea 0"%i$ii* C"ri$!, Ni4 c"0i$a s4a apropiat !e $oi 'c" o ta.a i$carcata* 8 I$ti cer iertare, i4a% sp"s i$c0i$i$!"4%a* N" sti" ce4a%*a."t aseara*,Pro/a/i0 o/osea0a*,* Nic"0i$a ase7a ta.a i$ 1a5a %ea si4%i stri$se %i$a* :8' Ne pare ra" si4 $o"a* A 1ost "$"0 !i$ ce0e %ai re"4 site spectaco0e !i$ .ara aceasta* Si %area s"rpri7a a 1ost, pe$tr" $oi to1ci, !ia0o#"0 !i$tre He#e0 si repre7e$tatitii is4 torio#ra1iei co$te%pora$e* Sp"$ s"rpri7a< pe$tr" ca sce$a a 1ost i$tro!"sa I$ "0ti%"0 %o%e$t* F"sese repetata i$ %are,,tai$a, i$ ca%era 0"i 0ero$i%*** Ceai"0 $" era prea 1ier/i$te, !ar pii$ea !e casa, *"$t"0 si %ierea %i* s4a" par"t tot atit !e /"$e ca i$ .re%ea copi0ariei* * 8 E.i!e$t, i$terHe$i Ser!ar", pe$tr" ca $4ati asistat !ecTt 0a pri%"0 ta/0o", $" p"teti i$te0e#e ca, i$ i$tre#i%ea #1

0"i, spectaco0"0 i0"s0rea7a %o!"0 !e a 1i a0 e.e$i%e$teior istorice si toto!ata str"ct"1a istorio#ra1iei* 8 Poate o sa 7i%/iti, a% i$!ra7$it pri$7i$! !eo!ata c"ra@, !ar e" i$ca $"4%i !a" sea%a !e se$s"0 spectaco4 0"0"i* De ce a4ti i$cep"t c" torna, torna, 4ratre 1 Asa c"% %a astepta%, s4a" pri.it 7i%/i$! "$"0 pe a0t"0* 8 E:p0ica4i t", sp"se Ser!ar", ca esti %ai %estera* 1 8 Dar !e "$!e sa i$cep > Sa i$cep c" i$cep"t"0*** =a a!"ce5i a%i$te !i$ 0ice" ce i%porta$5a are, pe$tr" $oi ro%a$ii, %art"ria cro$icari0or /i7a$ti$i : eete pri%"0 !o c"%e$t !e 0i%/a ar2aica ro%a$easca : !e straro%a$a* 5i 1apt"0 ca stri#at"0 torna, retorna, fratre * a 1ost i$5e0es !e i$trea#a ar%ata, co$1ir%a !e ase%e$ea pre7e$5a %asi.a a pop"0a5iei, sa4i sp"$e% straro%a$a, i$ seco0"0 =I, i$ Pe$i$s"0a (a0ca$ica* At"$ci %i4a% !at sea%a ca /0"7a era atit !e tra$spa4 re$ta i$cit i se i$tre.e!ea" i$ i$tre#i%e si$ii : pro/a/i0 ca Nic"0i$a $" p"rta soutien-gorge# A% rosit /r"sc si %i4a% p0ecat pri.iri0e i$ 1ar1"rie, !i$ 1ericire %ai ra%a4 sese o 1e0ie !e pii$e si p" Ai$ "$t, Dar este pro/a/i0 ca at"$ci %i4a scapat i$5e0es"0 citor.a 1ra7e i$ 0e#at"ra c" i$terpretari0e !ate !e istorici si 1i0o0o#i acestor trei c"4 .i$te : torna Sori retornaC, fratre, 8 Ac"%, ceea ce este si %ai i%porta$t, ^ste p0"ra0i4 tatea seA$i1ica5ii0or acest"i e.e$i%e$t* Pe !e o parte, o tra#e!ie, 8 i$1ri$#erea "$ei ar%ate ro%a$e 8 !e.i$e "$"0'!i$ ce0e %ai pre5ioase, si %ai e:a0tate, !oc"%e$te a0e istorio#ra1iei ro%a$esti* Pe !e a0ta parte* !oc"%e$t"0 i0"s4 trea7a a!%ira/i0 precaritatea si caracter"0 1ort"it a0 isto rio#ra1iei : !aca ace0 catir $"4si pier!ea poi'ara, $" se p"tea !o.e!i e:iste$ta atit !e ti%p"rie, i$ seco0"0 =I, a straro%a$i0or si a 0i%/ii straro%arie* Dar %ai a0es este re.e0atoare 0"%i$a pe care o ar"$ca as"pra str"ct"rii e.e4 $i%e$t"0"i istoric i$ #e$era0 : or ice acci!e$t, oricit ar 1i e0 !e $ei$se%$a@ sa" !e ri!ico0, poate a.ea eo$seci$te co$ si!er a/i0e pe$tr" istoria "$"i popor sa", i$ a$"%e ca7"ri 8 /"$aoara, $as"0 C0eopatrei 8 pe$tr" "$ co$ti$e$t sa" o ci.i0i7a5ie* ? 8 Dar, i$!ra7$ii s4o i$trer"p, !esi $4a% .a7"t "r%a4 rea, $" i$5e0e# c"% aceste i$terpreterE a0e e.e$i%e$t"0"i istoric si a0 istorio#ra1iei ar p"tea co$stit"i s"/iect"0 "$"i spectaco0 !ra%atic* P, '

Nic"0i2a pri.i c" i$5e0es spre La"ria$* ?8 Ce0 %ai /"$ 0"cr" ar 1i sa45i po.esteasca e0 tot ce4a "r%at* E" tre/"ie sa %a !"e A %a asteapta /aietii* N4a% i$te0es prea /i$e' ce %i4a po.estit Ser!ar", !e4 si#"r, $" $"%ai !i$ .i$a 0"i* Ma s"rpri$!ea% citeo!ata c" #i$!"0 0a Pa$!e0e, 0a $easteptata 0"i i$spiratie 0iterara, a0teori re.e!ea% /0"7a tra$spare$ta si si$ii Nic"0i$ei* Mai tir7i", 0a ("c"resti, '4a% i$tre/at pe 'A*D*P*, !ar e0 .a7"se a0t1e0 spectaco0"0 si $" i$te0esese i$tot!ea"$a 0e#at"ra !i$4 tre ta/0o"ri* Pe sc"rt, "r%ator"0 ta/0o"' p"riea i$ sce$a ' a0te episoa!e ce0e/re i0"stri$! ? ro0"0 a$i%a0e0or i$ istoria "$i.ersa0a : caprioara care i$!icase 2"$i0or iesirea !i$ /ai1i0e Meoti!e A 7i%/r"0 pe care4' 1"#arise Dra#os, i"$4 !i$! ast1e0 Pri$cipat"0 Mo0!o.ei* Apoi, i$ a0 trei0ea ta/0o"* o serie !e !a$s"ri, pa$to%i%e $i ci$tece arata" ce a!%i4 ra/i0e capo!opere 1o0c0orice a" pro!"s ase%e$ea %it"ri si 0e#e$!e* 0ar a0 patr"0ea ta/0o" i0"stra, cit se putea de dramatic, a s"/0i$iat Ser!ar", co$1r"$tarea i$tre .a0ori7area artistica si 1i0o7o1ica* pe !e o parte* $i i$terpretarea istOrio4 ? #ra1ica, pe !e a0ta parte* a ace0or e.e$i%e$te e:e%p0are* 8 (i$e, /i$e, '4a% i$trer"pt tir7i"* Toate acestea si$t *cit se poate !e i$teresa$te* Si, pe$tr" ca sp"i !"%$eata, pot i$spira c2iar spectaco0e !ra%atice*** Dar !e ce4a i a0es toc%ai aceasta te%a a istorio#ra1iei si a e.e$i%e$te0or e:e%p0are > Mi se pare o te%a !i!actica, o pro/0e%a, i$ 1o$!, %i$or a, peri1 erica*** 48 Di%potri.a, rasp"$se Ser!ar" c" "$ #0as 1er% si, %i s4a par"t, aproape patetic* Este pro/0e%a car!i$a0a a ti%p"0"i $ostr"% Pe$tr" ca, daca Degel are dreplate, sintem pierdufi -### N" prea i$te0e#ea%* !ar '4a% 0asat sa co$ti$"e* &r%a4 tLr"0 ta/0o" i0"stra toc%ai aceasta co$1r"$tare c" He#e0* Dar %i4a 1ost peste p"ti$ta sa %i4o i%a#i$e7 repre7e$taia, pusa in scena# 8 Tre/"ie sa .a %art"risesc* rec"$osc" Ser!ar"* ca e,":$" '4ar2 citit pe He#e0* *N" c"$osc !ecit 1ra#%e$te0e pe care $i 0e4a tra!"s si co%e$tat 0ero$i%* Dar cre! ca i$5e0e# sistemul lui de glndire, pe$tr" ca '4a% trait !e atitea ori, I$ .iata !e toate 7i0e0e, si %ai a0es '4a% retrait repeti$! ' a$"%ite spectaco0e s"/ !irectia 0"i 0ero$i%*,, Ce0 %ai /"$ 0"cr" ar 1i sa4' asc"0tati pe e0* pe5Iero$i% T2a$ase, 4e:p0i4 ci$!"4.a i$terpretarea 2e#e0ia$a a Istoriei*
43

Mi s4a par"t c"rios, ca ace0asi 0"cr" %i T4a sp"s si Pa$4 : !e0e i$ c"rs"0 ace0eiasi 7i0e* Dar i$ai$te !e a %a co$!"ce i$ ca%era "$!e 0"cra A*D*P*, Ser!ar" %i4a aratat sa0a [e #i%$astica si pisci$a Ta/erei* A% i$5e0es ca e0 1acea parte !i$ ec2ipa a$tre$ori0or sporti.i ai "7i$e0or &rica$i, iar Nic"0iiia si ** /aietii< 0"cra" i$ ti%p"0 .erii, c" a$sa%/0"0 !ra%atic a0 Ta/erei* S"rpri7a a% a."t4o 0a pisci$a* M4a" i%presio$at e0e#a$1a si .ite7a c" care i$ota" ci5i.a !i$ e0e.ii 0"i si 1apt"0 ca $" parea" o/ositi $ici %acar !"pa ce4a" repetat !e %ai %"0te ori c"rsa !e 'MM !e %etri* Dar i$ca $" sti" ce sa cre! !espre secret"0 acestor per1or4%a$te* secret pe care %i '4a !estai$"it Ser!ar", c" r"#a4%i$tea !e a4' pastra pe$tr" %i$e* SPe !rept c".i$t, !e a0t41e0 A $" $"%ai ca $i%e$i $" '4 ar 1i cre7"t, !ar risca sa4si piar!a s0"@/a*T Ci$! !escoperea .re"$ e0e. c" rea0e i$sti4siri, Ser!a=" i0 !"cea i$ 1ata /a7i$"0"i c" peti !e 0a i$tra4? Tea Ta/erei si4' i$!e%$a sa4i pri.easca %"0t ti%p* i$oti$!, apoi sa4si i$c2ip"ie 8 rriai precis, sa se 0ase p"rtat !e i%a4#i$atie, sa .ise7e ca, i$ pisci$a, e0e."0 >s1, va purta $7 el irupul cu aceeasi usurinta si spontaneitale ca un peste# 8 Este "$ e:erciti" !e a"tos"#estie* i4a$i sp"s* asa4 !ar "$ 1e0 !e rit %a#ic* 8 Es0e si asta, !ar secret"0 e %ai a!i$c : este "$ e:er citi" !e a$a$i$e7a***

1$
Ca $oi to5i, a re%arcat A*D*P* i$ acea !i%i$eata, tii a/"7ea7a !e c0isee* Dar !e %"0te ori a" !reptate : %are0e secret a0 t"t"ror te2$ici0or* 1i7io0o#ice si spiri4 t"a0e, este a$a%$e7a* Ac"%, 0a 0"%i$a a%ie7ii !e .ara, %i* s4a par"t %ai ti$ar si %ai o!i2$it ca $icio!ata* A.ea "$ tea$c !e 1oi scrise i$ 1ata 0"i, pe /iro", iar a0at"ri o %apa !est"0 !e*9 .o0"%i$oasa* I%i pre#atise% %ai %"0te i$tre/ari : Ce i4 a" sp"s 0a ie0e1o$ si !e ce4a" .e$it sa4' ia c" ca%io$eta > Care e po.estea Nic"0i$ei > De ce4a po%e$it !e <ueste , Ce4 ' 1ace sa crea!a ca .1itoare0e 0"i capo!opere .or 1i pie4se0e !e teatr" > 8 si a0te0e !e accst 1e0* Dar A*D*P* $"
44

%i4a !at ra#a7 sa4' i$tre/* A .or/it e0 aproape tot ti%p"0 A e" %Fa% ' %"0t"%it sa rasp"$! 0a i$tre/ari0e 0"i* A% ap"cat, tot"si, sa %a sc"7 pe$tr" sce$a !i$ $oaptea trec"ta* 8 M4a4s"rpri$ts si pe %i$e, !ar 0ero$i% o %terpre4 tea7a a0t1e0 : ai 1ost atit !e i%pr'esio$at !e, spectaco0 I$cit ai retrait aie.ea retra#erea !e7astr"oasa a*co2orte0or ro4 raa$e* Dar $4a 1ost o a$a%$e7a, ci o e:perie$ta co%pa4 ra/i0a "$ei posesi"$i A !e aceea $" te4ai !esteptat !ecit tir7i", a7i !i%i$eat4a, si ai ratat rest"0 spectaco0"0"i* Asa ca, a> sp"$e, i$itierea !"%ita0e*i$ acest 1e0 !e teatr" a 4 1ost "$ esec*** 8 Nici $" /a$"iti tit !e ra" I%i pare, a% i$#ai%at* 8 N" 1ace $i%ic, .or %ai 1i oca7ii* Dar i%i pare ra" pe$tr" ca, rati$! spectaco0"0 !e aseara,*tot ee-/i .oi sp"$e sa" .ei citi aici Ssi4%i arata %apa si 1oi0e seriseT !espre posi/i0itati0e 4teatr"0"i ti se .or parea si%p0e co$si!eratii 0eoretice* Dar, i$ s1irsit, a.e% a0te 0"cr"ri "r#e$te !e !is4 c"tat** * ? Si4a apri$# 1i#ara Si0 .e!e'a% pe$tr" pri%a oara 1"4 %i$!T si %4a pri.it 7i%/i$!* 4V4 C"% %er# 0"cr"ri0e acasS > Ce 1ace Ecateri$a > A% rosit, !ar i4a% %art"risit a!e.ar"0* S4a %"0t"%it sA1'0$aite* ri7i$!, !i$ "%eri A $" parea s"parat* A% pro1i4 tat !e acea sc"rta pa"7a si i4a%*re7"%at co$.ersa5ii0e te4 0e1o$ice c" -2i5a Horia* 8 Da, a% .r"t sa4' 1ac c"rios, ca sa se !ea peste cap si sa p"/0ice pri%"0 .o0"% !e 6eatru# 8 Dar ci$! ati a."t ti%p >*** 8 Ca sa scri" pri%"0 .o0"% > %4a i$trer"pt 1oarte /i$e !isp"s* N" '4a% scris I$ca, !ar !aca .oi p"tea ra%0$e aici, asa c"% !oresc, i$ca !o"a, trei sapta%i$i, II te'r%i$* I$ orice ca7, a% !e@a !est"0 %ateria0 #ata !e tipar* Hite5 aici, X'i4%i arata %apa, si$t .reo ,MM !e pa#i$i, e !rept serise c" %i$a si $" prea %"0te ri$!"ri pe pa#i$#* P5cest i4o:t co$stit"ie o 0"$#a *riuroducere 0a o arta si te2$ica !ra4 %atica potri.ita ti%p"0"i $ostr"*** 8 Dar ci$! >*** i$cercai !i$ $o" sa4' i$tre/* 8 E,"se/i" E? %Fa i$trer"pt c" "$ #0as tai$ic, e%ot,io4 $at* 1i4a% scris !e@a ca e .or/a !e o e:perie$4tIa' !ecisi.a pe$tr" %i$e si pe$tr" !"%$eata* Tot ce4a% sa4t,i sp"$ ac"r$ ra%i$e $"i$ai i$tre $oi* Ai sa .e7i ca e .or/a !e P3

ce.a e:tre% !e i%porta$t* *ntroducerea aceasta $" e scri4 sa !e %i$e* Dar ea e:p0ica !ra%e0e pe care 0e scri" ac"% si, ,i$ orice ca7, tre/"ie p"/0icata s"/ $"%e0e %e", ca sS poata aparea repe!e si, %ai a0es, sa 1ie citita si 0"ata i$ series* Daca ar aparea s"/ $"%e0e a"tor"0"i 8 ceea ce %a i$!oiesc ca ar 1i posi/'i0 i$ %o%e$t"0 !e 1a5a 84 *ntroducerea aceasta ar trece $eo/ser.ata* E.i!e$t, %ai tir4 7i", poate c2iar 0a e!i5ia a !o"a, .oi re.e0a4 $"%e0e a"to4 r"0"i* C2iar 1apt"0 ca45i po.estesc toate acestea si ca a% sa te ro# sa pastre7i c" cea %ai %are ate$5ie %a$"scris"0 ori#i$a0 si sa %i4O i$apoie7i pri$tr4"$ c"r0er i$!ata ce4' .ei !acti0o#ra1ia, c2iar 1apt"0 acesta arata, i%i p0ace sa cre!* ca $" e .or/a !e "$ p0a#iat* ,Tac" /r"sc, si4si sti$se a/se$t ?1i#ara* 8 Dar piese0e pe care 0e scri" ac"%, re0"a, si$t i$spi4 rate !e aceasta teorie a spectaco0"0"i !ra%atic, teorie pe care ai s4o c"$osti citi$! *ntroducerea# Sp"$ ,,piese<, 0a p0"ra0, pe$tr" ca, !esi pot 1i citite si repre7e$tate separat, isi !escopera a!e.arata se%$i1ica5ie $"%ai ci$! si$t @"4 cate i$ #r"p* Deoca%!ata, i$ pri%"0 .o0"%' .or 1i patr" *sa" ci$ci piese, !ar seria .a 1i co$ti$"ata i$ .o0"%e0e "r4 %atoare* Daca as 1i 1ost ti$ar, as 1i p"t"t scrie NM8YM !e piese, si *toate ar 1 i a0cat"it 0ao0a0ta o singura opera# ; Era% #a'ta s40 i$trer"p, sa4' asi#"r ca are i$ai$tea 0"i i$ca !est"i a$i pro!"cti.i, si !aca re"seste sa scrie patr"* ci$ci piese i$ cite.a sapta%i$i, .a p"tea serie NM, YM i$ tir%atorii ci$ci a$i* Dar $4a% ap"cat sa rostese "$ si$#"r c".i$t* 8 I!eea acest"i 1e0 !e 0iterat"ra !ra%atica, a co$ti4 $"at, a% a."t4o c2iar i$ $oaptea ci$! a% a@"$s aici, !"pa ce4a% asistat 0a pri%"0 spectacpL Pe sc"rt, ip 'pot sp"$e ca at"$ci a% i$5e0es, ca i$ti'4o stra1"0#erare, se$s"0 %"0tor i$t%ip0ari !i$ .ia5a %ea* Apoi, c2iar i$ $oaptea aceea, sti$! !e .or/a c" 0ero$i% T2a$ase, a"tor"0 %a$"s<cris"4 0"i Si4%i arata !i$ $o" %apaT, %4a% co$.i$s ca e:pe4 rie$ta %ea $" co$stit"ie o e:cep5ie* )ricine, orice spec tator, orice cititor, s"/0i$ie c".i$te0e, poate a.ea o re.e0a4 $ie si%i0ara* At"$ci %i4a% !at sea%a !e i%porta$5a aces t"i tip !e spectaco0 pe$tr" toti co$te%pora$ii $ostri, !i$ toate 5ari0e si !i$ toate co$ti$e$te0e* Se opri o c0ipa, %a pri.i a!i$c i$ oc2i, apoi rosti c" #ra.itate*
46

* 8 Dra#"0 r$e", i$ 7i0e0e $oastre, spectaco0"0 este si$4 #"ra $oastra sa$sa !e a c"$oaste libeftatea absoluta, si acest 0"cr" se .a a!e.eri si r$ai %"01 i$ .iitor"0 *apropiat* Preci7e7 : libertatea absoluta, pe$tr" ca $4are $i%ic !e4a ? 1ace c" 0i/ertati0e !e or!i$ socia0, eco$o%ic sa" po0itic, # 8 Este p"r si si%p0" e:traor!i$ar E a% soptit, /r"sc e%ptio$at* 8: Ai sa te co$.i$#i si !"%$eata, si poa0e %ai c"ri$! !ecit te asteptai* Dar !espre toate astea, o sa %ai sta% !e .or/a*** Deoea%!ata, iata ce te ro#* Daca $" ai $i%ic co$tra, o %asi$a 8 o a0ta %asi$a, $" cea c" care ai .e$it 8 te .a !"ce %ii$e !"pa4a%ia7a 0a ("c"resti, I i .oi i$4 ' cre!i$5a %a$"scris"0 *ntroduoerii, si a% sa te ro# sa4' !acF ti0o#ra1ie7i cit .ei p"tea !e repe!e, 1ara ca ci$e.a sa4si poata ar"$ca oc2ii pe ori#i$a0* Daca te0e1o$ea7a -2i5a, rasp"$7i ca prepari pe$tr" tipar *ntroducerea si ii i$!ici, apro:i%ati., $"%ar"0 !e pa#i$i, II asi#"ri ca 1oarte C"ri$!, poate i$tr4o sapta%i$a, .ei pri%i si %a$"scris"0 pri'%ei ' pies'e* Daca i5i cere !eta0ii !espre5 *ntroducers, ii sp"i ca a% i$tit"0at4o *ntroducere la o dramaturgic posibila# 8 I$teresa$t tit0", a% sp"s, Dar $" %ai p"ti$ e$i# %atic*** M4a pri.it !i$ $p" c" ca0!"ra, 7i%/i$!* Dar era "$ 7i%/et %e0a$co0ic, aproape trist* 8 Este E$tr4a!e.ar e$i#%atic, pe$tr" ca $" i$!ra74 $esc* i$ca, sa sp"$ %ai %"0t, =or/ea% a!i$eaori !e a$a%4 $e7a* A" 1ost %"0te e.e$i%e$te i%porta$te i$ .iata %ea, e.e$i%e$te !e care i%i a!"cea% !est"0 !e /i$e a%i$te A ? !esi* c"% iti sp"$ea%, !e4a/ia ac"% cite.a 7i0e, !"pa pri4 %"0 spectaco0, 0e4a% i$1 e0es seiis"0 '8 si i$ca $" 0a toate* Dar, %i4a% !at sea%a !e c"ri$!, e:iata 4"$ e.e$i%e$t e:tre% !e i%porta$t i$ .iata %ea !e care $"4%i a%i$tesc aproape $i%ic* I%i a!"cea% 1oarte .a# a%i$te !e ace0 Craci"$ '+JG, petrec"t 0a Si/i"* Pi$a ac"% cite.a 7i0e $" p"tea$i /a$"i ca at"$ci s4a i$ti$tp0at ceva A ce-va care %i4a sc2i%/at ra!ica0 .iata*,* A tac"t /r"sc, si a scos pac2et"0 c" ti#ari !i$; /"7"$ar* 8 =asa7ica, a% i$cep"t C" o $e4$te0easa e%otie* .4a5i co$.i$s ca La"ria$ Ser!ar",*, 8 N" e $"%ai asta, a co$ti$"a0 Este si 1apt"0 ca !e at"$ci, !"pa e:perie$5a !e 0a Si/i", a% re$"ir1at !e1i$iti.
47

0a teatr"* De at"$ci, $4ar$ %ai scris !ecit ro%a$e si $".e0e* De ce >4%4a i$tre/at pri.i$!"4%a i$ oc2i* Ce a0t scriitor a re$"$5at 0a .ocat0a 0"i !"pa "$ pri% esec > Si, i$ 1o$!, $ici $" era .or/a !e "$ esec, pe$tr" ca piesa a 1ost scoasa !e pe a1is i$ai$te !e pre%iera* Daca at; 1i 1ost @"cata, poate ar 1i a."t s"cces* sa" poate $4ar 1i a."t* N4are i%4 porta$ta* As 1i scris o a0ta piesa, as 1i co$ti$"a0* >e ce interesul men pentru teatru a incetat brusc# si definitiv, dupa intoarcerea de la (ibiu , E ' # S4a i$trer"pt, ca sa4si apri$!a ti#ara* Mi< s4a par"t ca e e%ot0o$at si4i tre%"ra "sor %i$a* 8 A% cre7"t !e at"$ci ca )rfeii# si Euridice este o piesa proas0a, ratata, si $4a% a."t $icio!ata c"rio7itatea s4o recitesc*** Dar $" sti" ce %i4a .e$it, si* !"pa ce %i4a te0e1o'$at*4Nic"0i$a a% ca"tat %a$"scris"0 si '4a% p"s i$ .a0i7a** Ei '/i$e E a e:c0a%at, a% reci0it4o !e !o"a ori* si piesa $" %i se pare !e0oc proasta** Este, e.i!e$t, o 'piesa !e ti$erete* c" !e1ecte0e caracteristice i$cepatori0or* Daca as 1i co$ti$"at, as 1i ser1s !i$ ce i$ ce %ai /i$e* As 1i 1ost asta7i, $" %a s1iesc sa sp"$, "$ mare a"tor !ra%atic* Dar a i$ter.e$it ce.a, ce.a !e care ii" i7/"tesc saF%i a!"c a%i$te, !ar care a @"cat ro0"0 "$"i tra"%atis%'* De at"$ci*** *'A tac"t /r"sc si ,si4a i$ters cap"0 spre 1ereastra* Ma i$tre/a% 'ce i4as p"tea sp"$e* c"% as< p"tea sc2i%/a s"/iect"0 1ara ca sa4' %i2$esc* 8 ,N" i$cape i$!oiaM* re0"a c" "$ #0as %at, $e"tr", ca ace0 i$ci!e$t tra"%atic s4a pro!"s i$ "r%a i$ti0$irii c" E"ri!ice, .rea" sa sp"$ c" artista care @"ca ro0"0 0"i E"ri !ice, c" %a%a 0"iiLa"ria$* Ca aceasta 4i$ti0$ire a a."t 0oc, si ca ea s4a !o.e!it 1oarte i%porta$ta i$ .iata ti$erei artiste, o !o.e!esc ce0e !o"a i$se%$ari, %ai a0es a !o"a i$se%$are, scrisa c"*Acreio$"0* Dar $" i7/"tesc sa i$te0e# !e ce $"4%i a!"c a%i$te6 !e ce $"4%i a!"c a%i$te $ici %aca1 !e 1i#"ra E"ri!icei* Foarte pro/a/i0, era o 1e%eie 1r"%oasa A "ita4te 0a La"ria$* C"% a 1ost posi/i0 sa uit tot , - O ase%e$ea a%$e7ie isi are !esi#"r o ca"7a pro4 1"$!a* Daca as "ti0i7a ter%i$o0o#ia %ito0o#ica, as sp"$e ca a%$e7ia %ea e:pri%a4i$tr4"$ 1e0 cit se poate !e*4co$cret %oart*ea E"ri!icei* Pe$tr" %i$e, E"ri!ice a murit definitiv,
PG

asa c"% ea $4a %"rit4 $icio!ata pe$tr" Or1e", $ici !"pa ce ra%asese pe$tr" tot!ea"$a An I$1er$* Dar !aca i$ter4 pretarea asta e eorecta, i$sea%$a ca at"$ci, i$ iar$a 0"i '+JG, e" $4ar10 .a7"t i$ acea ti$ara artista i$tr"c2ipacea E"ri!icei* a% .a7"t pe a0tci$e.a E Dar, %a tot i$tre/, pe cine , 8 I$tr4a!e.ar, pe cine, am repetat i$ @4@papta, e%o tio$a0* * ' A% tresarit a%i$!oi a"*7i$! c0opote0"0 care $e c2e%a 0a %asa* ?

De4a/ia i$ %asi$a care %4a a!"s4 a !o"a 7i 0a ("c"4 resti a% i$cercat sa recapit"0e7 toate i$ti0$iri0e si !esco4 periri0e !i$ "0ti%e0e ,P !e ceas"ri* Pe %as"ra ce %i 0e a%i$tea%, i%i !a!ea% sea%a ca %"0te !i$ rie!"%eriri0e pe care sperase% sa 0e 0a%"resc ra%asesera $e!e70e#ate* De cite ori $Ba pre#atise% sa4' *i$tre/ !aca #2icise i e0 secret"0 roc2iei4#ar!ero/a a Nic"0i$ei, A*D*P* ir$i taia .or/a : parea o/se!at !e pro/0e%e0e spectaco0"0"i si a0e a$a%$e7ei* Doar o!ata %i4a sp"s, i$ treacat : 8 Pe$tr" ei, cost"%e0e si$i/o0i7ea7a, !ar i$ ace0asi ti%p rea0i7ea7a, !i1erite0e %o!a0itati si sit"atii a0e o%"0"i* De cite ori !e7/raca "$ cost"%, actor"0 se e0i/erea7a !e "$ a$"%it %o! !e a 1i* A" i$.atat te2$ica aceasta !e 0a 0ero$i%*** * A A C"% $" .a7"se% !ecit "$ si$#"r ta/0o", $" ti" ce a0t cost"% .a 1i i%/racat Nic"0i$a* I$ $oaptea aceea, a/se$t,, si so%$oros c"% era%* $4a% p"t"t sa4%i !a" sea%a !aca p"rta roc0iia4#ar!ero/a* A !o"a 7i, i$ Ta/ara*,a.ea o /0"7a tra$spa're$ta si o 1iista 0"$#a* iar pe seara, "$ 1e0 !e sa0.ari !i$ %atase a0/astra* Mi s4a par"t c"rios, i$ %asi$a, ca $ti4%i* a%i$tea% precis $ici coa1"ra $ici c"0oarea par"0"i* Ca si c"% %i4ar 1i ciiit #i$!"0* ti$ar"0 !e 0i$#a %i$e sp"se: 8 'Nic"0i$a isi sc2i%/a i$ 1iecare 7i coa1"ra*** 8 Dar c2iar si c"0oarea par"0"i > '4a% isco!it* 8 Ci$! .rea, isi sc2i%/a si c"0oarea par"0"i* Dar $4N sc2i%/a i$ 1iecare 7i*:* ? *P+

Ca si to00 cei0a0ti e0e.i ai 0"i Ser!ar", t0$ar"0 parea i$!ra#o'stit !e Nic"0i$a* -2@cea% i$ pri .iri0e 0"i o a!oratie tota0a, ca i$ 1ata "$ei 7eite* 8 Care o 1i c"0oarea ei a!e.arata > '4a% i$tre/at i$4 cerci$! sa 7i%/esc*** 8 Ser!ar" sp"$e ca, at"$ci ci$! a e"$osc"t4o, era /0o$!a* Dar ttc"%, !e o/icei, c"0oarea e casta$ie, si "$eori /ate i$ ros"*** . A 8 C"rios E a% soptit* Si, ca sa p"$ capat cori.ersatiei* a% !esc2is<iar car$e4 t"t si a% i$cep"t sa4' ras1oiesc*, ca si c"% as 1i ca"tat o a$"%ita i$se%$are* ,,Daca He#e0 are !reptate, citii 0a i$ti%p0are, at"$ci siiite% pier!"ti<* Notase 1ra7a i$!ata !"pa %asa* Ci$!* c"ri$! !"pa aceea, i4a% repetat4o 0"i 0ero$i% T2a$ase, %i4a sp"s A * 8 E a!e.arat* De aceea tre/"ie sa4' corectar2 pe He#e0, 'si sa4i !"ce%*#i$!"04%ai !eparte*** N" %i4' i$c2ip"isera asa c"% era : i$ca ti$ar, 1oarte 1r"%os 8 !e o 1r"%"se e se.era, ro%a$tica 8*, %a0t, .oi4 $ic si tot"si para0i7at i$ 1oto0i", c" ce0e !o"a /astoa$e 0i$#a e0* Dar ci$! a% i$trat i%pre"$a c" A*D*P** $e astepta i$ picioare* N"%ai !"pa ce %i4a stri$s p"ter$ic %i$a s4a rease7at, spri@i$it !e !oi ti$eri* Di$ 1ericire, i$ "0ti%"0 %o%e$t, i$ai$te !e a a@"$#e i$ 1ata ca%erei 0"i, A*D*P, %a a$"$tase* co/ori$! #0as"0, ca 0ero$i%4 e pe @"%atate para0i7at* 8 E !i$ .i$a %ea, %i4a sp"s 0a "$ %o%e$t !at 0ero $i%* &$!e.a, a% 1ac"t o #resea0a A "$!e.a, $" sti"'"$!e, i$tr4"$ ro0 pe care '4a% @"cat a$apo!a, i$tr4o p"$ere i$ Sce$a ero$ata, $" sti"*** Dar ci$! .oi !escoperi ca"7a 8 pe$tr" ca !octorii isi tot /at cap"0 !e "$ a$, si $"4i !a" !e rost 8:, ci$! o .oi !escoperi, ta%a!"irea .i$e*!e 0a si$e* Arta !ra%atica, !o%$"0e Da%ia$, re!e.i$e ce4a 1ost 0a i$cep"t, o arta %a#ica E e:c0a%a si i7/"c$i i$tr4"$ ris $easteptat !e ti$eresc* Sa 1ii c" /a#are !e sea%a, caci %"0te ti se pot i$ti%p0a E*** Apoi, c" "$ a0t #0as, !ar tot ati't !e se!"cator, %4a r"4 #at sa4i !escri" cit %ai a%a$"$tit e:perie$ta !i$ $paptea trec"ta* D"pa cit.a ti%p, pro1iti$! !e 1apt"0 ca Nic"0i$a si 3M

Ser!ar" i$trasera a!"c1$! ca1e0e0e, i4a% a%i$tit !e He#e0* S4a se2i%/at !eo!ata 0a 1a1a, parca ar 1i 1ost 0"%i$at !e o 10acara i$terioara* 8 Ce !esti$ e:traor!i$ar E a i7/"c$it, Sa ra%i$a $e4 i$ e0es aproape o s"ta !e a$i, si apoi sa 1ie !escoperit, ri!icat % s0a.a, co$sacrat !rept ee0 %ai %are #i$!itor !e 0a Aristot i$coace, si toc%ai cei care cre! ca '4a" i$te0es %ai /i$e sa $e @%pie!ice, pri$ e:e#e7e0e 0or, sa4i !esci4 1ra% %esa@"0, sa $e i%pie!tce, !eci, sa4' co%p0eta%, sa4' !epasi$D Pe$0r" ca, !aca toata 0"%ea e !e acor! ca He#e0 era inlr-adevar co$.i$s 5a i$ orice e.e$i%e$t istoric se %a$i1ests Spirit"0 &$i.ersa0 8 to5i e:e#etii i$terpretea7a aceasta i!ee i$tr4"$ %o! si%p0ist, si a$"%e : tre/"ie sa accepta% e.e$i%e$te0e istorice, %a$i1estari0e co$crete a0e Spirit"0"i &$i.ersa0, c2iar i$ cea %ai %o$str"oasa e:pre4 sie a 0or, /"$aoara i$ cre%atorii0e !e 0a A"sc2Rit7 : sa 0e accepta% si sa 0e @"sti1ica% : !aca a" a."t 0oc, !aca s4a" rea0i7at i$ Istorie, I$sea%$a ca si$t ratio$a0e si, !eci, @"s4 ti1icate sa" @"sti1ica/i0e* Se i$trer"pse /r"sc i, i$torci$!"4se catre La"ria$ si Nic"0i$a, ii i$tre/a : 8 Ci$e %i4a 1ac"t asta7i ca1ea"a > Ca sa sti" ce ier4 /"ri %i4a5i p"s : %atra#"$a sa" /"s"ioc > 8 E" a% 1ac"t4o, %art"risr Nic"0i$a 7i%/i$!* Dar !e ce i$tre/i > Se si%te #"st"0 %atra#"$ei > < 8 A2 E Circe, $ei$trec"ta .ra@itoare E e:c0a%a in #0"%a 0ero$i%, paro!ii$! pro/a/i0 e%1a7a .re"$"i e0e. !i$ pri%"0 a$ !e Co$ser.ator* Nic"0i$a astepta cite.a c0ipe, pri.i$!"4I c"% isi soar/e 'ca1ea"a, apoi i$cep" sa recite, aproape i$ soapta* 8 <uel grand miracle - Fuoi sans etre ensorcele G tu m'as bu cette drogue * Hamais, a grand 4amais, 4e n'avais vu mortel resister a ce c9arme### 11 faut Fu'9abite en toi un esprit invincible# I'est done toi Fui serais *'+lisse a,u; mille tours , )diseea, ci$t"0 _, a!ao#a, tra!"cerea 0"i =ictor (erar!* 8 Pacat ca $" ti% #receste, ca sa te asc"0ta% reci4 ti$!"4$e i$ ori#i$a0, .or/i 0ero$i%, %i s4a par"t, c" 4 oa4 recare %e0a$co0ie* Dar sa $" cre7i, a!ao#a, i$torci$! cap"0
%1

,1

catre %i$e, ca a% "itat ce .oia% sa sp"$, =oia% sa sp"$ ca i!eea 0"i He#e0 poate 1i i$te0easa si a0t1e0* E", i$ %ice ca7, indraznesc sa-l iitfeleg altfel, si sa4' corecte7* De acor!, 1iecare e.e$i%e$t istoric co$stit"ie o $o"a %a$i1estare a Spirit"0"i &$i.ersa0 A !ar asta $" i$sea%$a ca tre/"ie !ear sa4' i$te0e#e% si sa4' @"sti1icat$* Tre/"ie sa %er#e% %ai !eparte : sa4i !esci1ra% semnificafia lui simbolica, Pe$tr" ca orice e.e$i%e$t, orice i$ti%p0are coti!ia$a c'o%4 porta o se%$i1ica5ie si%/o0ica, i0"strea7a "$ si$i/o0is% pri%or!ia0, tra$s4ist/ric, "$i.ersa0**, Cre! ca ati a"6*it pe$4 tr" a s"ta oara E e:c0a%a a!resi$!"4se Nic"0i$ei si 0"i La"ria$, si i7/"c$i i$ ris"0 0"i !e a!o0esce$t* 0ar !"%$ea4 .oastra, Maestre, a`i i$ti0$it, sa" .eti i$ti0$i,* i!ei0e aces4 tea aproape i$ 1iecare pa#i$a a *ntroducerii# 8 E" si$t !e .i$a, %4a% sc"7at, pe$tr" ca .4a% p"s i$tre/area,,, 8 N" e .i$a !"%ita0e* Repetarea si $eco$te$ita re1or4 %"0are a acestor #i$!"ri co$stit"ie, pe$tr" %i$e, %ai %"0t !ecit o .o0"ptate i$te0ect"a0a* N" se eo%para c" e%o5i'a estetica a recitarii """i poe%* I%i p0ace s4o co%par c" e1ect"0 pe care4' pro!"ce, i$ s"10et"0 "$"i cre!i$cios, re4 citarea rit"a0a a %ari0or r"#aci"$i* %ai a0es a r"#aci"$ii !i$tii, 6atal nosfru### Deci, ca sa re.i$'0a adevarata i$ter4 pretare a e.e$i%e$te0or istorice, si ca sa co$c0"!, i%i p0ace s0i4%i repet !e cite oi0 a% pri0e@"0,*sa repe't i$tr4"$ %o! oarec"% ritual, ca !es/i1rarea se%$i1ica5ii0or3 si%/o0'ice secrete, a0e e.e$i%e$te0or istorice, poate co$stit"i arevelatie, i$ se$s"0 re0i#ios a0 ter%e$"0"ii De a0t1e0, acesta este te0"0 t"t"ror arte0or* 4 =a7i$!"4%a ca pri.esc a/se$t sosea"a care se i$ti$4 !ea i$ 1a1a $oastra, ti$ar"0 i$cerca sa co$ti$"e co$.ersa1ia* 8 Dar $ici Ser!ar" $" se 0asa %ai pre@os, sp"se 7i%8 /i$!, L4ati .a7"t c"% i$oata > * ?8 N", pe e0 $" '4a% .a7"t* 0eri, 0a pisci$a, .4a% .a7"t *!oar pe !"%$ea.oastra* e0e.ii 0"i,,* 8 Ser!ar" La"ria$, rosti so0e%$, i$oata ca "$ pes0e E 8 C2iar a0it !e repe!e ca peste0e > '4a% i$0re/at i$4 '#0"%a* ? 8 N" 0a pisci$a, se*i$1ce0e#e** Cit ar 1i ea !e %are 8 si pisci$a Ta/erei $" e %are 8 apa sta i$ pisci$a ca i$tr4"$ /orca$ A $4are c"re$ti, $4are *.a0"ri* Dar sa4' 4.e!eti pe Ser!ar" i$oti$! i$ O0t sa" i$ D"$are : taie apa ca o 7.ir4

0"#a@ N" .a roai sp"$ !e Marea Nea#ra, a!ao#a 7i%/i$! %isterios* N"4i p0ace sa po.estese ce s4a i$ti%p0at at"$ci, 0a E1orie* Si $" po.estese* Dar c" !"%$ea.oastra este a0t4 ce.a*** E"<si$t, c"% sp"$e c2iar Ser!ar", %i$a 0"i !reapta* Pi$a a$"0 trec&t, e%! s4a 0o#o!it, %a 0"a pret"ti$!e$i "$!e era a$#a@at ca i$str"ctor* ' < A% i$te0es ca, ac"% trei a$i, se a10a" ir$pre"$a 0a E1orie* O !ata, tir7i" !"pa %ie7"0 $op5ii, Ser!ar" '4a !es4 teptat si, 1aci$!"4i se%$ sa caQe i$ .ir1"0 picioare0or* a" iesit !i$ !or%itor"O co0o$iei si a" co/orit pe p0a@a* 8 A% sa4ti arat ce4a% i$.atat c2iar ac"%, i$ $oaptea asta* Dar l/i arat $"%ai /ie### Apoi a i$trat i$ %are si, peritr" ca ta0a7"ri0e se i$a04 a", rosto#o0i$!"4se "$"0 !"pa a0t"0, Ser!ar" s4a 7.9r0it s"/ e0e si, cite.a c0ipe i$ "r%a, a iesit 0a s"pra1ata, 0a .reo 'M48', %etri, si r4a 1ac"t se%$ c" %i$a* C"$osei$!"4i r$a4 iestria, /aiat"0 $4a 1ost prea i%presio$at M se i$tre/a c2iar !e ce4' tre7ise !i$*s*o%$* Dar si4a'!at repe!e<sea%a4ca Ser !ar" p0o$@ase !i$ $o", si a asteptat sa .a!a cit 0i%p ra4 %i$e s"/ apa* D"pa .re"$ s1ert !e teas i s4a 1ac"t I'rica si a i$cep"t sa se p0i%/e pe p0a@a, i$tre/i$!"4st* !aca $4ar tre/"i sa a$"$te po0itia %ariti%a* *I$ ce0e !i$ "r%a* co$4 .i$s ca i se i$ti%p0ase "$ acci!e$t 8 pe$tr" ca trec"se aproape "$ ceas !e ci$! J' 7arise 1aci$!"4i se%$ c" %i$a 8 a a$"$tat po0itia* O %otosca1a, c" 1ar"ri'ie apri$se, a i$cep"t sa4' ca"te 0a .reo s"ta !e %etri !is0a$ta !e p0a@a* C"ri$! a" sti$s 1ar"ri0e* pe$tr" ca se 0"%i$ase !e 7i"a* La "$ %o%e$t !at '4aiO 7arit, !eparte, i$ 0ar#* i$oti$c0 .oi4 $iceste, si atit !e repe!'e i$cit $" 0e .e$ea sa4si crea!a oc2i0or* ' * * ? * * *4*4** , * ?A 8 I%i pare ra"* s4a sc"7at !"pa ce s4a s"it % %oto sca1a* N" %i4a% !at sea%a ca a@"$sese% atit !e !eparte* 8 De a0t1e0, re0"a ti$ar"0* ,co/ori$! #0as"0, Ser!ar" sp"$e ca "$ii !i$ stra%osii $ostri a" 1ost pesti* Dar %ie %i4%i .i$e sa cre!*** ' Deci, %i4a% sp"s, !i$ $o" ace0asi 0"cr" : a$a%$e7a pri$ #est"ri, pri$ i$ca$tatii, pri$ spectaco0* C"% sp"$ea 0ero$i%* acesta este scop"0 t"t"ror arte0or : sa re.e0e7e !i%e$si"$ea "$i.ersa0a, a!ica se%$i1icatia spirit"a0s a oricai4"i o/iect, sa" #es0* sa" i$ti%p0ari, cit ar 1i e0e !e /a$a0e sa" or!i$are*

8 Dar pri$ spectaco0"0 !ra%atic, a!ao#ase, !esci1ra4 rea se%$i1ica1ii0or si%/o0ice, !eci re0i#ioase, a0e e.e$i%e$4 te0or* !e orice 1e0, poate !e.e$i i% i$str"%e$t !e i0"%i4 $are, %ai precis : !e5%i$t"ire a %"05i%i0or*** 8 De aceea i5i sp"$ea% a7i !i%i$eat,a, i$ter.e$i Pa$4 !e0e i$torci$c0"4se <catre %i$e, i/i sp"$ea% ca i$ acest 1e0 !e a practica arta !ra%atica este, asta7i, si$#"r"0 %i@0oc !e a !o/i$!i 0i/ertatea a/so0"ta*** Era% e$t"7ias%at si* toto!ata $e!"%erit* Fara sa4%i !a" sea%a ca a p"tea 1i @"!ecat %ai p"ti$ i$te0i#e$t !e4 cit socotesc ca si$t, 0e4a% %art"risit, 1oarte si$cer* 8 Dar e" tot $" .a! ce 0e#at"ra are He#e0 c" acest 1e0*!e arta !ra%atica E*** ? A% ras"10at "s"rat a"7i$!"4' pe 0ero$i% ri7i$! parca ' %ai s"rescitat ca $icio!ata* A ri!icat "$"0 !i$ /astoa$e i$ aer* si '4a c0ati$at, parca ar 1i .oit sa a$"$te ca se pre#a4 : te5te sa spti$a ceHa 1oarte i%porta$t* 8 '(ra.o E a stri#at* Ai per1ecta !reptate si i5i %"0 A"4 %esc ca %i4ai atras ate$tia* Pe$tr" ca toc%ai acest p"$ct, Capita0 pe$tr" !isc"tia $oastra a 1ost 0asat !eoparte* E.i !e$t, ii repr/se7 0"i He#e0 ca s4a potic$it 0a ec"a5ia : e.e4 $i%e$t istoric e#a0 o $o"a %a$@iestare a Spirit"0"i &$i .ersa0, i$ 0oc sa !"ca a$a0i7a %ai !eparte si sa !e7.a0"ie se%$i1ieatii0e si%/o0ice a0e e.e$i%e$te0or si i$ti%p0ari4 0or* Dar aceasta !e7.a0^ire, sa" !esci1rare, a si%/o0is%"4 0"i, care spar#e coa@a i$ti%p0ari0or coti!ie$e apare$t /a4 $a0e si le desc9ide spre universal 8 acest e:erci5i" spirit"a0 $" este !ecit arareori accesi/i0 o%"0"i !i$ 7i0e0e $oastre* Re.e0area se%$i1ica5iei si%/o0ice a #est"ri0or, acti"$i0or, pasi"$i0or si c2iar a cre!i$te0or $oastre, se o/ti$e part0cipi2! 0a "$ spectaco0 !ra%atic asa cum il intelegemJ noi . c"pri$7i$! a!ica !ia0o#"ri, !a$s, %i%* %"4 7ica si acti"$e* sa" !aca .rei, ,,s"/iect<* N"%ai !"pa e:4 p'erie$5a citor.a spectaco0e !e acest 1e0, spectatorii .or i7/"ti sa !escopere se%$i1ieatii0e si%/o0ice, tra$sistorice, ale oricarui e.e$i%e$t sa" i$ci!e$t coti!ia$* 8 I$tr4"$ c".i$t, i$ter.e$i Pa$!e0e, spectaco0"0 !ra %atic ar p"tea !e.e$i, 1oarte c"ri$!* o $o"a escato0o#ie, sa" o soterio0o#ie, o te2$ica a %i$t"irii, A 8 E.i!e$t, sp"se 0er'o$i%, $"%ai ca ase%e$ea ter%e$i $" tre/"iese $icio!ata pro$"$ta1i pe$tr" ca* i$ 7i0e0e $oas4 tre, si$t !esca0i1icati* Escato0o#ie si soterio0o#ie aparti$ .oca/"0ar"0"i asa47ise0or i!eo0o#ii o/sc"ra$tiste***

?8 sBi a% p"tea 1i ae"7a5i $" $"%ai !e s"perstore si o/sc"ra$tis%, i$ter.e$i s"ri7i$! N4ic"0i$a* ci c2iar si !e %a#ie $ea#ra*** 0ero$i% o pri.i, pre1ac%!"4se s"rpri$s, si i7/"c$i !i$ $o" i$ ris* 8 0a "itato4.a ci$e .or/este E e:c0a%a*

',
A% re#asit i!ei0e 0"i 0ero$i% citi$!, c2iar i$ acea $oapte %a$"scris"0 *ntroducerii# Dar pe %as"ra ce citea%, E%i !a% sea%a ca ar#"%e$t"0 era %"0t %ai co%p0e: si %ai $"a$5at* T2a$ase a%i$tea ori#i$i0e %a#ice a0e arte0or, !escria a%a$"$tit %ai %"0te te2$ici #i%$ice ,>i psi2o4 1i7io0o#ice si arata ro0"0 0or i$ istoria spectaco0"0"i !ra4 %atic* Ma i$tre/a% care .a 1i reac5ia cititori0or, si %ai a0es a critici0or !ra%atici i a istorici0or 0iterari* Dar, i$ 1o$!, %a i$te1esa "$ si$#"r 0"cr" : ce va cfea A*D*P*, i$spiri$!"4se !i$ aceste teorii, si ce se .a i$ti%p0a c" e0, o%"0, o/se!at c"% parea a 1i !e tai$a ce0or trei 7i0e !e Craci"$, petre'c"ie 0a Si/i", i$ '+JG* Di$ 1ericire, Ecateri$a s4a aratat %ai i$ te0e#a toare !ecit %a atepta%* M4a i$tre/at !oar c"$i se si%te A*D*P* si !aca are ci$e.a #ri@a !e e0* 8 Mi4a te0e1o$at ieri !i%i$eata, a a!ao#at 1ara sa4i asc"$!a satis1ac5ia* Mi4a sp"s ce r"1arie si ce 2ai$e sa4i pre#atesc* Si aseara, tir47i", a .e$it %otocic0ist"0, $" /aiat"0 ace0a ti$ar, care a 1ost pri%a oara, "$ a0t"0, si i4a% !at .a0i7a*** * , I$ /iro", a% parc"rs corespo$!e$ a si, co$1or% i$str"c Aii0or 0"i A*D*P*, a% c0asat scrisori0e i$ !o"a !osare : ce0e "r#e$te, 0a care .oi rasp"$!e %ai tir7i", si toate ce0e0a0te* Apoi %4a% ap"cat sa !acti0o#ra1ie7 *ntroducerea# A% 0"crat pi$a5eara, si ci$! o a"7ea% pe Ecateri$a i$tri$! ca sa4%i a!"ca ta.a c" !"0ceata >i ca1ea si, %ai tir7i", o 1ar1"rie c" 1r"cte, acoperea% %a$"scris"0 0"i T2a$ase c" o pa#i$a !acti0o#ra1iata !i$ Memorit# La p0ecare, a% stri$s tot %ateria0"0 1$ ser.ieta >i '4a% 0"at c" %i$e acasa,
? ' < ' 33

A !oita 6i a% a@"$s I$ stra!a Fi$ti$e0oi. %"0t i$ai$te !e "%ia7a, si#"r ca Ecateri$a i%i .a pre#ati i$i%ita/i0a ei o%0eta* Era% 2otarit sa ter%i$ cit %ai repe!e !acti0o4 #ra1ierea *ntroduceriiG preca"5i"$i0e pe care tre/"ia sa it: ia" ca sa pastre7 4secret"0 !e.e$ea" irita$te* Pe seara, a@"$sese% 0a pa#i$a 'NG a %a$"scris"0"i* I%i ra%i$ea !e !ac'!0o#ra1iat i$ca .reo PM '!e pa#i$i* Ma /"c"ra% !e pe ac"*$i !e /"c"ria 0"i A*D*P, ci$! .a a"7i !e per1or%a$5a %ca* Dar $"4 %i4a te0e1o$at $ici a treia 7i, !"pa ce /at"se% 0a %asi$a "0ti%a pa#i$a si %a pre#atea% sa i$cep a !L"a re.i7"ire a i$tre#"0"i te:t*: ++ !e pa#i$i, I4 as 1i !at e" .estea !aca a 1i sti"t $"%ar"0 !e te0e1o$ a0 Ta/erei* M4a ispitit o c0ipa #i$!"0 sa4' a$"$t pe -2ita Horia, !ar %4a% ra7#i$!it pe 0oc : .a 1i si %ai * s"rpri$s ci$! %a .a c2e%a e0 0a te0e1o$* A% 2otarit* i$ /$c. ca7, sa4%i ia" o 7i !e .aca$ta* A% a$"$tat4o pe Ecateri$a ca $" .oi .e$i a !o"a 7i* Daca te0e1o$ea7a Map4str"0, sa4i sp"$a ca a% ter%i$at* ce %i4a cer"t si ca astep1 i$str"c5i"$i* A% ra%as i$ pat %ai tir7i" ca !e o/icei* Apoi, !"pa "$ pri$7 !e 7i0e %ari 0a Casa Oa%S$i0or !e tii$ta, $*i4A4i% i$tors a#a0e pe /"0e.ar!, pi$a acasa** I%i 1a#a!"ise% sa i$cep .o0"%"0 II !i$ Sai$t4Si%o$* Ma pre#atea% sa4%i scot 2ai$a si pa$to10i* si sa i%/rac o pi@a%a !e casa, ci$! a% a"7it so$eria* D"pa o sc"rta *e7itare %4a% apropiat !e "sa si a% !esc2is* &$ /ar/at i$tre !o"a .irste, c" par"0 rar, /0o$!4spa0acit 0ipit !e cra$i", %i4a i$ ti$s %i$a 7i%/i$!* * 8 Er$a$oi0 A0/i$i, sp"se* Mi4a% i$#a!"it sa .i$ 0a aceasta ora pe$tr" ca stia% ca .a #asesc si$#"r, D4ra =a0erie $" se i$toarce c0ecit4%ii$e seara* A% i]psit, i$c"rcat, si i4a% aratat 0oto0i"0* 4Apoi %4ara ase7at 0a /iro" si '4a% pri.it i$tre/ator, 8 N" prea i$ :e0e# !espre <ce este .or/a* Ce.a i$ 0e#at"ra c" =a0eria > * Mi s4a*par:it ca ar 1i .r"t sa ri!a, !ar $4a re"sit* * * '8 N", $" E e:c0a%a* D4ra =a0eria Nistor pro1ita !e "0ti%a 7i !e p0a@a*** i, rec"$osc, o i%Wt0ie7,,, (a#a a"to%at %i$a i$ /"7"$ar"0 !e 0a piept si scoase o ta/ac2ere !e ar#i$t, 8 Pot apri$!e o $i#ara > i$tre/a c" o e:a#erata po0itete* A% a10at ca !"%$ea.oastra $" 1"%ati, Dar
3N

$" se stie' $icio!ata ce poate a!"ce v#9m !e %ii$e* Afi .a7"t pe Maestr"0 Pa$!e0e*** ??',?? Fara sa4%i !a" sea%a, a% tresarit* 8 Dar c"% a i a10at > 8 $tie toata 0"%ea E*** A propos, ce %ai 1ace Maes4 tr"0 > 8 L"erea7a* (crie 7i si $oapte* Este p"r si si%p0" e:traor!i$ar ?E*** Ma pri.ea 1i:, cercetator, !ar 1ara se.eritate* A.ea% i%presia ca %a ci$tareste A 9$ca $" stia i$ ce cate#oric !e* : ,,oa%e$i 1ara trec"t si 1ara .iitor< sa %a e0ase7e* 8 &$ $o" ro%a$ > &r%are 0a 0oala morii, pe care o astepta% to i !e S[5!e a$i > De !ata aceasta '4a% pri.it e" c" %irare* 8 Dar A*D*P* $4a sp"s $icio!ata ca .a scrie o; "r%are 0a 0oata morii# De a0t1e0, $ici $" .a! c"% ar * p"tea a.ea o "r%are, !at 1ii$! ca a%i$!oi eroii a" %"rit A ' %ai precis, Ma$o0e !ispare !"pa %oartea Oti0iei, !ar 1e0"0 i$ care !ispare ec2i.a0ea7a c" o %oarte*** A A0/i$i 7i%/i, parca %i s4a pat"t, c" "$ *oarecare e1ort, 8 Poate ca %a i$se0 e", i$cep"* Dar* i$ orice ca7,, acesta este !oar "$ a%a$"$t 1ara i%porta$ta* I%porta$t este 1apt"0 ca to.aras"0 Horia are !reptate a$"$ti$!, pe 1oarte c"ri$!, "$ .o0"% !e 6ealru### 8 N" e $ici "$ secret* Di%potri.a, A*D*P* e i$ci$4 tat !e p"/0icitatea * Or#a$i7ata !e -2i5a Horia* Isi !a sea%a ce se$7atie .a 1ace .est4ea ca i$ c"ri$! .a *apare "$ .o0"% !e 6eatru#,, 8 Este ca si c"% s4ar 1i a10at !eo!ata i$'Paris, pri$ '+,,84,Y, ca Marce0 Pro"st scrie o piesa !e teatr",** C L4a% pri.it "0"it, c" oarecare tea%a A !ar $4a$: a."t ti%p sa ca"t "$ rasp"$s* 8 ***i, !"pa toate apare$5e0e, co$ti$"a A0/i$i, se co%p0ace 0a Ta/ara (o0o.a$i, i$ to.arasia **/aieti0or< si a 0"i 0eEo$i% T2a$ase* ?8 Este "$ %e!i" care4' *sti%"0ea7a* C"% $4a %ai scris teatr" !i$ ti$erete*** ?8 De 0a )rfeu si Euridice, %4a i$trer"pt A0/i$i, A.ea at"$ci J,, JJ !e a$i*** * 8 E:act, a% repetat rosi$! "sor, !e 0a )r Hen si Euri dice# Dar !e !ata asta, e .or/a !e a0tce.a* E .or/a !e "$ $o" 1e0 !e a scrie teatr" Si pre7e$ta ace0"i #r"p,
' 3Y

ca sa $"4i sp"$ tr"pa, a M 0ero$i% i0 stira"0ea7a* ti i poate si !"%$ea.oastra ca ti$erii acetia i$cearca, !e Ci5i.a a$i, tot 1e0"0 !e e:perie$ce teatra0e* Co$cep5ia 0or !espre spect'acoO este e:tre% !e i$!ra7$eata si !e ori#i$a0a*** 8 Sper ca a.e5i !reptate, %4a i$trer"pt A0/i$i*, Dar $" este .or/a !espre asta* E .or/a !e #r"parea 0"i T2a$ase* Si$t, pri$tre ei, cite.a perso$a#ii c"rioase A ca sa $" 7ic s"specte, a!ao#a* 8 I$ ce se$s ,,s"specte< > '4a% i$tre/at i$ti%i!at* 8 I$ se$s"0 propri", si ee0 $iai /a$a0, a0 c".i$t"0"i, E0e%e$'te $esi#"re, ti$eri e:a0ta5i, 0ipsi5i !e %at"ritate, .icti%e "soare a0e oricarei i!eo0o#ii !es"ete si pri%e@4 !ioase* Dar, i$ s1irsit, asta $4ar 1i prea #ra.* Ce %i se 'pare, !aca $" #ra., ee0 p"ti$ risca$t, este i$teres"0 pe care4' arata Maestr"0 ace0ei perec2i !est"O !e %iste4 rioase, Ser!ar" si Nic"0i$a* 8 Si$t a%i$!oi or1a$i E a% e:c0a%at c" 1er.oare, Isi ca"ta tata0* De a0t1e0, !atorita acest"i 1apt 8 ca"ta4 rea tata0"i 8 i4a c"$osc"t A*D, Pa$!e0e* L4a i%presio$at pro1"$! !ori$5a 0or !e a4si i!e$ti1ica tata0, ("$aoara, Nic"0i$a*** 8 Pe$tr" ca ara!"s !"%$eata .or/a, i$cep" A0/i$i sti$#i$!"4si %etic"0os /igara, tre/"ie sa4ti sp"$ ceea ce .a !escoperi si Maestr"0, i$tr4o 7i %ai %"0t sa" %ai p"5i$ apropiata* Nic"0i$a a 1ost, !aca $" c"%.a %ai este si ac"%, o %are c"r.a* A$i !e 7i0e s4a c"0cat*c" ci$e a tre/"it si c"% s4a $e%erit* De aceea $4a p"t"t o/5i$e $icio!ata "$ 0oc per%a$e$t, 0a $ici "$ teatr"* 8 Isi ca"ta tata0 E a% repetat i$c"rcat, caci 1%0 !a!ea% sea$ia ca roise%* I0' ca"ta !e ci$ci a$i E*** A0/i$i ma pri.i !i$ $o" c" o e:a#erata %irare, apoi 1ata i se 0"%i$a 8 parca ar 1i 1ost #ata sa i7/"c$eascS E $rEs* 8 D"%$eata s"1eri !e i$so%$ie > %a i$tre/a* 8 Foarte rar* O !ata 0a citi.a a$i*** i ac"% cite.a 7i0e*** 8 Fe0icitari0e %e0e E E" s"1 ar !e i$so%$ii !i$ ti$ere5e* Ac"% $i4a% i$.a5at A $" %ai i$cerc sa %a .i$!ec, si $^ %ai ia" so%$i1ei;e* A% a@"$s sa cre! ca si i$so%$ia ii are 1i$a0itatea ei, pe care specia0istii $4a" i7/"tit i$ca s4o !escopere* I$ ca7"0 %e", tot"i, cre! ca a% i$5e0es :
*?

58

i$so%$ii0e i%i i$#a!"ie sa citesc car5i pe care a0t%i$teri $ici $" 0e4as 1i !esc2is, Asa se 1ace ca, !e ci5i.a a$i, I%i petrec o parte !i$ $oapte citi$! te:te #$ostice si car@5 !espre #$osticis%, Pro/a/i0 ca a s"rpri$s $e!"%erirea !i$ pri.iri0e %e0e, pe$tr" ca a preci7at* A 8 Stiti,, secte0e ace0ea orie$ta0e, "$e0e precresti$e, a0te0e cresti$e, !ar eretice*** 8 I%i a%i$tesc 1oarte aa#, %4a% sc"7at* I$ 1o$!, $" c"$osc $i%ic precis*** 8' Acesta era si ca7"0*%e", pi$a ac"% trei, patr" a$i, ci$! %i4a ca7"t i$ %i$a cartea 0"i Ha$s* Leise#a$# !espre #$osticis% si %4a 1asci$at* M4a i$teresat %ai a0es siste%"0 "$"i %are #i$!itor #$ostic, =a0e$ti$* &i, asc"04 ti$!"4.a a!i$eaori 4.or/i$! !espre N0c"0i$a care-si cautd tatdl, %i4a% a!"s a%i$te !espre e:p0icatia *pe care o !a =a0e$ti$ createE &$i.ers"0"i si a pre7e$'Aei ra"0"i i$ 0"%e* Tra#e!ia a i$cep"t, sp"$e =a0e$ti$, ci$! (op9ia#,, Par $" .a p0ictisesc c"%.a > %a i$tre/a /r"sc* '8 Di%potri.a, !i%potri.a E a% e:c0a%at c" o e:a#e4 rata 1er.oare* 8 Tra#e!ia a i$cep"t ci$! Sop2ia, a!ica 1$te0epci"4 $ea, a 1ost or/ita !e !ori$5a !e a4si c"$oaste *Tatai* Dar Tata0, 'i$ co$cep5ia 0"i =a0e$ti$, este tra$sce$!e$t, i$Hi7i/i0 si i$co#$osci/i0* Aceasta !ori$ a a/era$ta a (op9iei !e a c"$oaste !irect, m c9ip concret, ceea ce pri$ !e1 i$itie $" poate 1 i c"$osc"t 8 4 a 1ost ca"7a t"t"ror ca!eri0or, a t"t"ror re0e0or si pacate0or care caracteri4 7ea7a 0"%ea i$ care trai% $oi,< oa%e$ii, N" %ai re7"% rest"0 siste%"0"i, care e #ra$!ios si #rotesc toto!ata, Dar* asc"0ti$!"4.a a!i$eaori, %4a 1rapat aceasta si%etrie i$tre (op9ia 0"i =a0e$ti$ 8 Fata, care, .oi$! sa4si c"4 $oasca Tata0, <i$tro!"ce !e7or!i$ea* s"1eri$ta si pacat"0 i$ 0"%e 8 si Nic"0i$a care, pe$tr" ac@e0asi %oti., se co%4 porta ca o prostit"ata !e ri$! si pro.oaca sca$!a0, $e4 s1irsite cri7e si tot 1e0"0 !e i2c"rcat"rL E0 asc"0ta% speriat si 1asci$at toto!ata,' $ei$!ra7$i$! sa4%i !espri$! pri.iri0e !e pe 1i#"ra 0"i, $ei$!ra7$i$! sa4' i$trer"p* 8 N" prea i$ Ae0e# 0e#at"ra, a% soptit tir7i"* Mi s4a par"t ca #2icesc o s"/ti0a, e$i#$1iatica satis41actie I$ pri.iri0e 0"i A0/i$i* 3+

8 Co%paratia asta c" %it"0 #$ostic a0 0"i =a0e$ti$ a% 1ac"t4o oarec"% i$ #40"%a, ca sa .a! i$ ce 1e0 veKi react4io$a ?8 !aca, /"$aoara* .eti s"ri!e si .eti ri!ica !i$ "%eri, sa" !aca .e'Ai ca!ea pe #i$!"ri* C"% ere! ca $4a 1ost $ici "$a $ici a0ta, a% sa a/a$!o$e7 pe (op9ia si a% sa %a 0i%ite7 0a Nic"0i$a* 4T4re/"ie sa .a sp"$, %ai i$tii, ca 2"%e0e ei $" este Nic"0i$a5 Nico0ae* ci E0e$a Nic"0esc"* Ma%a ei* Iri$a (o#!a$, !esi se $asc"se /oieroaica si traise i$tre %/s'ieri si, 1eciori !e /a$E #ata, a a."t !i$ ti$ere5e co$.i$#eri socia0iste* De aceea, poate, s4a casatorit c" "$ tr$ar tipo#ra1, Nico0ae Nie"0esc"* To5i cei care '4a" c"$osc"t4sp"$ $"%ai 0"cr"ri /"$e !espre ei* Era* i$ orice ca7, "$ ti$ar 11"%os, i$te0i#e$t si 1oarte muncilor, pe$tr" ca a a@"$s, !est"0 !e repe!e, !irector"E ce0ei %ai %ari tipo#ra1 ii*!i$ai$te !e ra7/oi* Mo$itor"0 O1icia0* N" se c"@iosc prea /i$e i!ei0e 0"i po0iticeA !ar $" era"* !esi#"r* ce0e a0e so10ei, pe$tr" ca 0a !ec0ararea ra7/oi"0"i a $i$"t s \ piece pe 1ro$t, 4 !esi ar 1i p"t"t ra%i$e %o/i0i7at pe 0oc, 0a Mo$itor"0 O1icia0* A ca7i5t pri7o$ier si !"pa cit.a ti%p sotia a a10at !e %oartea 0"i pri$ Cr"cea Rosie* E0e$a, sa" c"r$ isi 7ice ea ac"%, Nic"0i$a* s4a $asc"t c"ri$! !"pa ce* tata0 'ei p0ecase pe 1ro$t* Deci, $" '4a c"$osc"t !ecit !i$ 1oto#ra'1ii* Se opri si isi apri$se o a0ta ti#ara* 8 Si c" toate acestea, Nic"0i$a este si#"ra ca tata0 ei $4a %"rit i$ 0a#ar* 8 E a!e.arat* re0"a A0/i$i* A 0ost repatriat i$ '+3M A !ar Nic"0i$a* c'are a.ea at"$ci + a$i, $4a a10at asta ? !ecit %"0t %ai tir7i"* De a0t1 e0, 1oarte c"ri$!* 1a%i0ia a iricep"t sa crea!a ca repatrierea 0"i Nico0ae Nic"0esc" 1"sese !oar "$ 7.o$, pe$tr" ca $4a" pri%it $ici "$ se%$ !e .iata !e 0a e0* $ici !i$ 0a#ar* $ici !*"pa ce4a a@"$s i$ tara*** 8 Si c" toate acestea* se pare ca $4a 1ost !oar "$ 7.o$* * ^ ' 8 Si asta e a!e.arat* E:ista !o.e7i precise ca a trec"t Pr"t"0 c" "$ 4#r"p !e pri7o$ieri repatriati* si ca a ra%as cite.a 7i0e i$tr4o #ara !i$ Mo0!o.a, astepti$! sa se 1or4 %e7e tre$"0 pe$tr" ("c"resti* Dar asta e tot* D"pa aceea, i s4a pier!"t "r%a* N" e:ista $ici o !o.a!a ca a %"rit* sa" ca si4 a sc2i%/at $"%e0e si a ra%as i$ .re"$ sat !i$ Mo04 !o.a, sa" ca ar 1i trec"t #ra$ita i$apoi i$ R"sia* P"r si si%p0", a disparut# Asta i$sea%$a* 1oarte pro/a/i0, ca a
60

$%rit* Asa a cre7"t si Nic"0i$a pi$a %ai ac"ra ci$ci a$i* Ma%a ei %"rise c" "$ a$ iriai$te, i$ '+NM* Se sti$sese tot at0t !e !iscret pe cit traise* Pe$tr" ca traise e:e0"si. pe$4 tr" 1ata ei, %ai precis pe$tr" e!"catia ei* I$tr4a!e.ar, 1ata, 1oarte i$te0i#e$tS, si4a i$s"sit o c"0t"ra, a% p"tea sp"$e, e:ceptio$a0a* 8 Da 0ec5ii !e 1r*a$ce7a si 9ati$a,,* A0/i$i %a pri.i4c"rios, si, %i se par", "sor !e7a%a#it* 8 Asta $4ar 1i $i%ic* Priete$ii si co0e#ii ei o soco4 tea" o a !o"a 0"0ia Has!e"* C"$oaste %"0te a0te 0"cr"ri i$ a1ara !e 0ati$a si 1 ra$ce7a* A st"!iat si %"7ica, si teatr"0, si4a "r%at %"0te c"rs"ri 0a Fac"tatea !e Litere* 8 E a!e.arat E a% e:c0a%at !ec4!ata* A st"!iat Lite4 re0e* C"$oaste pe !i$a1ara )disBea 8 Di$ pacate, co$ti$"a A0/i$i ca i c"% $" %4ar 1i a"7it, ac"% .reo ci$ci a$i a I$ti0$it pe "$"0 !i$ o1iterii repatria5i, care se i%priete$ise c" tata0 ei : $" se c"$os4 c"sera i$ 0a#ar"0 !i$ R"sia, ci i$ Mo0!o.a, ci$! astepta" s\ se 1or%e7e tre$"0 pe$tr" ("c"resti* Asta a *1ost !e a@"$s ca s4o scoata !i$ %i$5i* S4a co$.i$s 8 $i%e$i $" I$5e0e#e !e ce, pe$tr" ca ace0 o1iter $" i4a p"t"t sp"$e %ai %"0t !ept @sti% i $oi 8, s4a co$.i$s ca tata0 ei traieste* Si s4a 2otarit sa4' ca"te, L 8? tiar c"% > '4a% i$tre/at* A0/i$i ri!ic'a !i$ "%eri* 8 N" a.e% ac"% ti%p sa i$tra% i$ a%a$"$te* E.i !e$t, tre/"ia sa ca"te %ai i$tii pe to i cei care i0 c"$os4 c"sera pe tata0 ei, i$ specia0 pe cei c" care stat"se !e .or/a i$ ace0e cite.a 7i0e ci$! astepta" 1or%area tre$"4 0"L Dar tre/"ia sa !ea !e*"r%a 0or, sa a10e !aca r$ai traiesc si "$!e traiesc* Toate aceste cercetari i%p0ica" $" $"%ai ti%p si c2e0t"ia0a, !ar %ai a0es $e$"%arate .i7e si per%ise specia0e* Asa!ar, c"$osti$te si 0e#at"ri c" ci$e tre/"ie* Ca sa 0e o/ti$a, Nic"0i$a $" s4a !at i$apoi !e 0a $i%ic* C"% era ti$ara si 1oarte 1r"%oasa, $" i4a 1ost #re" sa i$tre i$ #ratii0e !i.ersi0or se1i si 5!irectori !e 0a !i1erite0e ser.icii !e care a.ea $e.oie*' C"ri$! i s4a !"s .estea, si $" $"%ai i$ Capita0s, ca ar 1i cea %ai e:ce$trica cocota !e !"pa ra7/oi* Daca $4ar 1i 1ost prote@ata "$"i 1oarte i%porta$t perso$a#i", pro(a/i0 ca ar 1i !ispar"t !i$ circ"0atie, %ai a0es ca 1"sese 4e0i%i4 $ata !e 0a Teatr"0 Natio$a0 si $" re"sea sa4si #aseasca 0oc 0a $ici o tr"pa !i$ Capita0a* N'

8 Aproape ca $"4%i .i$e sa cre!, a% soptit* N4a trec"t o sapta%i$a !e ci$! a% .a7"t4o @"ci$! si !e ei$! a% asc"0tat4o .or/i$! !espre He#e0*** 8; E !rept, ac"%* i$ "0ti%a .re%e, s4a sc2i%/at@ eo$4 ti$"a A0/i$i* Poate, i$10"e$7a 0"i T2a$ase, sa" 0o#o!$a e" Ser!ar"*** Dar !ra%e0e pe care 0e4a pro.ocat =ero$ica (o#!a$, c"% se $"%ea pe at"$ci, i$ca $" s4a" i$c2eiat, Repet< $" pot i$tra i$ a%a$"$te* Dest"0 sa .a sp"$ ca, la nivelul eel mai inalt, %"0te cas$icii a" 1ost r"i$ate i %"0te cariere a" 1ost co%pro%ise* Dar, tre/"ie sa rec"4 $osc, a!ao#a 7i%/i$! a%ar, =ero$ica4Nic"0i$a are $oroc : %ai precis, isi #aseste i$tot!ea"$a,' i$ orice i2c"rcat"ra s4ar a10a, "$ protector !est"0 !e p"ter$ic* Desi, $" se stJe $icio!ata ce poate a!"ce .0itor"0*** A" "r%at citeD'a c0ipe !e tacere* 8 Si tata0, a% i$tre/at* Isi %ai ca"ta tata0 > 8 Pro/a/i0 ca i0 ca"ta, !ar c" a0te %i@0oace, %ai !is crete* I$ orice ca7, cercetari0e ei $4a:i %ai !at pri0e@ 0a $oi sca$!a0"ri p"/0ice*** A% a."t i%presia ca, i$ ti%p ce4si sti$#ea pe i$!e0ete 5i#ara, A0/i$i se i$tre/a !aca 4ar tre/"i sa %as a!ao#o si a0te a%a$"iite* 8 I%i cer iertare pe$tr" aceasta prea 0"$#a i$tro45 !"cere* Dar a% .oit sa .a i$1or%e7 cit %ai precis, ca sa i$te0e#e5i !e ce <ar 1i /i$e sa atra#e5i ate$54ia Maestr"4 0"i* Ar 1i pacat ca "$ %are scriitor ca A*D*P*, aca!e%icia$ si artist e%erit a0 popor"0"i, "$a !i$ #0orii0e $ea%"0"i@ ar 1i pacat sa se 0ase a$tre$at i$tr4o i$ti%itate, care ar p"tea !e.e$i risca$ta, c" acesti ti$eri*** 8 E.i!e$t, Aa% sa4i sp"$ tot ce %i4a1i sp"s* Dei $" i$5e0e#*** 8 Pe$tr" ca si !espre La"ria$ Ser!ar" ar 1i %"0te !e sp"s, co$ti$"a A0/i$i* De %"05i a$i ar 1i p"t"t a@"$#e ca%pio$ i$ter$atio$a0 !e i$ot, !ar !e cite ori se pre7i$ta 0a "$ co$c"rs 8 %ai precis, este si0it !e s"periorii 0"i sa se pre7i$te 8 e"ea7a 0a%e$ta/i0* &$ii sp"$ ca o 1ace i$tr4a!i$s* Asta $e !a !e #i$!it* I$ ee0 %ai /"$ ca7, e s"spect* Preti$!e ca e actor, si a "r%at i$tr4a!e.ar Co$ser.ator"0, !ar e %are %ester i$ !i.erse i$str"r$e$te %"7ica0e iesite !i$ "7* Si tot"si, i$ 0oc sa4si p"$a i$ .a0oare aceste ta0e$te,, pre1era sa 1aca 1i#"ra5ie i$ tr"pe !e pro.i$cie*
N,

:8 Dar ac"% 1ace parte !i$ tr"pa 0"i 0ero$i% T2a$ase, a% e:c0a%at* * A0/i$i %a pri.i !i$ $o", aproape c" se.eritate* 8 Asta e a0ta po.este, a!ao#a ri!ici$!"4se !i$ 1oto0i"*

'J
I$ aceeasi seara %i4a te0e1o$at A*D*P* -2icise !e@a, !e 0a Ecateri$a, ca ter%i$ase$i !e !acti0o#ra1iat *ntroducer-ea, si %4a 1e0icitat !e %ai %"0te ori, c" ca0!"ra* Fro1iti$! !e pri%a pa"7a, a% soptit* 8 A7i !"pa4a%ia7a a% a."t o .i7ita $easteptata, E%a$oi0 A0/i$i* A% a."t i%presia ca .estea $" '4a s"rpri$s prea %"0t* 8 Sp"$e i$ai$te, %4a i$!e%$at* Te asc"0t* I4a% re7"%at co$.or/irea, 1ara sa i$sist as"pra episo4 !"0"i b=ero$ica (o#!a$<, !ar s"/0i$ii$! i$siste$5a 0"i A0/i$i4 ca ,,i$ti%itatea c" aceti ti$eri ar p"tea !e.e$i risca$ta<*** 8 Prostii E %4a i$trer"pt iritat* N" e $ici "$ rise, Copiii acestia si$t a%i$!oi e:cep5io$a0i*,, 8 Dar A0/i$i sp"$e ca*** ?8 Se i$sea0a, r$4a i$trer"pt !i$ $o"* I$ orice ca7, a!ao#a pe un# to$ %ai 0i$istit@ !aca s4ar i.i c"%.a !i1i4 c"0tati, oricare ar 1i e0e, 0ero$i% are posi/i0itatea sa 9a%"reasca 0"cr"ri0e*** Era$0 #ata sa4i repet ce4%i sp"sese A0/i$i, ca Nic"0i$a este aceea care se /"c"ra !e i$a0te protec5ii, !ar A*D*P* ?co$ti$"a* I 5 8 Dar sa 0asa% asta* Ai sa pri%esti, %ii$e, %a$"scri4 s"0 a !o"a piese* N" e %are #ra/a, !ar ar 1i /i$e sa i$eepi !acti0o#ra1ierea cit %ai repe!e, ca sa .e!e%4cite pa#i$i .or'a.ea* 8 *ntroducerea are ++ !e pa#i$i* 8 C" atit %ai /i$e E a e:c0a%at* N"%ar e$i#%atic* Pro/a/i0 ca aceste !o"a piese $" tree !e '3M !e pa#i$i* A% i$ 0"cr" i$ca !o"a* A$a ca, !aca te0e1o$ea7a -2ita,
63 . ' & .

'

ii sp"i ca*%a$"scris"0, !e circa PMM !e'pa#i$i* !acti0o#ra4 1iate, .a 1i #ata i$ai$te !e s1irsit"0 0"i septe%/rie*i* Mi4a% a!"s at"$ci a%i$te ca a !o"a 7i, ' septe%/rie, se i$toarce =a0eria si ca $" .oi %ai p"tea ra%i$e toata 7i"a i$ stra!a Fi$ti$e0or* Ca si< Ai% %i4ar 1i #2icit #i$4 !"0, A*D*P* %a i$trea/a* 8 Dar ce ai > Te sperie $"%ar"0 pa#i$i0or > 8 N" E N" E a% i$cercat sa proteste7* 8 Dar ai sa4ti pri%esti c"ri$! si recorripe$sa* Ai sa .e7i at"$ci ca %erita sa 1aci acest e1ort*** C"ra@ E A% sa4ti te0e1o$e7 i$' cite.a 7i0e, sa a10" $o"tati0e* ' ? $tia% ca si$#"re0e $o"tap care4' i$teresea7a4 ora" e.e$t"a0e0e co$.ersa5ii c" -2ita Horia si $"%ar"0 !e 4pa#i$i a0 ce0or !o"a piese* N" cre! ca4' i$teresa",prea %"0t opi$ii0e %e0e as"pra pro!"ctiei 0"i 0iterare* D"pa 7ece %i$"te %4a c2e%at !i$'$o" 0a te0e1oi$* 8 A% "itat ceea ce era %ai i%porta$t* Te ro# sa i%pac2ete7i /i$e %apa c" %a$"scris"F *nlroducerii, s4o si#i0e7i si s4o pre!ai* %ii$e, %otocic0ist"0"i* II p"r sa se%$e7e !e pri%ire*** A !o"a 7i, =a0eria %i4a te0e1o$at toc%ai ci$! i$cep"4 se% sa !esci1 re7 %a$"scris"0* pri%ei piese* 8 I$tt0%re i$tr4o @"%atate !e ceas, %i4a soptit* 8 I%posi/i0 4E a% e:c0a%at* A*D*P* %i4a tri%is c2iar ac"% "ii %a$"scris i%porta$t* A% sa4ti e:p0ic c0iseara* Mai i$#a!"ie4%i !"pa4a%ia7a asta* Tree e" sa te ia" pe 0a'sapte*** A0o E A0o E N" re%arease% ci$! i$c2isese te0ei'o$"0* A% 1ac"t !e %ai %"0te ori $"%ar"0 ei !e4acasa, !ar $4a %ai ras4 p"$s* Era% e$er.at : era% %ai a0es iritat !e 0ipsa %ea !e tact A as 1i p"t"t 1oarte /i$e a%i$a pi$a a !o"a 7i 0ect"ra piesei* Dar* rec"$osc* %a* i$tri#asera peste %as"ra ce0e 4 cite.a pa#i$i pe care ap"case% sa 0e citesc* N" i$te0e5 #ea% !e ce, c1"pa ce preci7ase ca acti"$ea se 4*petrece i$ 7i0e0e $o'astre, i$tr4"$ pare, toa%$a si i$cepea sa se a"!a !i$ c"0ise co$.ersatia "$ei ti$ere perec2i, A*D4P4 scrie : ,,Co$.ersa5ia poate*1i #asita i$ orice ro%a$ 1ra$4 ce7 !e 0a Ste$!2a0 i$coace pi$a 0a Pro"st i$c0"si.* Dar $" tre/"ie sa !"re7e %ai %"0t !e J, P %i$"te* &0ti%a 1ra7a .a 1i .or/ita !e "$ /ar/at S$" $eap'arat ee0 a car"i .oce 0"sese a"7ita pi$a at"$ciT* Apoi apart$ : pe sce$a o'ti$ara, i%/ra'cata !est"0 !e si%p0", c" o carte
64

!es!iisa i$ %i$a, ras1oi$!4o 0a i$ti%p0are, i$cerei$! sa #aseasca o rep0ica a!ec.ata*< A@"$sese% aici ci$! s'"$ase te0e1o$"0* A% recitit pasa@"0, !ar $" %a p"tea% co$ce$tra, #i$!"0 i%i a0er#a $eco$te$it 0a' =a0eria, P"ti$a pre7e$5a !e spirit, I%i sp"$ea%, si 'tot"0 s4ar 1i !es1as"rat !"pa o/icei* I4a> 1i p"t"t sp"$e, i$ #0"%a : De ce e:act o 9"%atate !e ceas > Poate ,3 sa" P3 !e %i$"te 8 sa" ca% asa ce.a* M4a% <tre7it ca citise% .reo ci$ci pa#i$i 1ara sa4%i a%i$tesc ce citise%* A% i$cercat !i$ $o" sa te0e1o$e7, !ar s"$a oe"pa't* Ci$!,* !"pa cite.a %i$"te, a% i$cercat !i$ $o", =a0eria $4a rasp"$s* *Ca sa %a 0i$istesc, a% I$cep"t sa !acti0o#ra1ie7 %a$"scris"0* (atea% 0a %asi$a i$ c2ip %eca$ic, 1ara sa "r%aresc se$s"0 !ia0o#"ri0or* Di$ ci$! i$ ci$!, %a oprea% ca sa !esci1re7 o rep0ica sa"* o i$!icate a!ao#ata, c" creio$ ros", i$ %ar#i$ea pa#i4 $ii* C"% $" prea i$te0e#ea% !espre ee era .or/a, $" era$i i$tot!ea"$a si#"r ca !esci1rase% corect* Er*a" ? "$e0e pa#i$i i$ care rec"$ostea% i$10"e$7a ,,spectac'o0"4* liii1# asa c"% i0 co$cepea" 0ero$i% si cei0a0ti* ("$aoara, 0a: "$,%o%e$t !at A*D*P* scrie : ,,Aici, cititor"0 e s1at"it sa' asc"0te, 0a pate1o$, A!a#io !e A0/i$o$i* La repre7e$tare, ', tre/"ie "ti0i7at "$ !isc stereo1o$ic*< Dar era" s*i i$!ica5ii e$i#%atice, !e e:e%p0" : ,,A@"$s 0a acest pasa@, cititor"0* e's1at"it sa i$c2i!a cartea si sa se p0i%/e pe stra!a S!e pre1eri$ta, o stra!a 0i$istita,*: e" %"0ti ar/oriT, $" %ai %"0t !e o @"$iatate !e ceas*'4* Dar i$ tot acest ti%p, .a tre/"i sa se %e$5i$a i$ at%os1era ? "0ti%e0or sce$e, sa i$cerce sa recapit"0e7e !ia0o#"ri0e i$ or!i$e i$.ersa, p0eci$! a!ica !e 0a "0ti%a rep0ica pe care a citit4o si a@"$#i$! 0a pri%a 1ra7a pe care a pro$"$1at4o ti$ara !"pa ce4a i$trat i$ sce$a<* Sa", a0t e:e%p0" : ,,D"pa ce a0 !oi0ea Astro0o# isi %c2eie %o$o0o#"0, cititor"0, e s1at"it sa !esc2i!a, 0a pa#i$a ,+, pri%a carte pe care ? o are 0a i$!e%i$a, si sa citeasca c" #0as tare '38,M !e B ri$!"ri, si0i$!"4se i$ ace0asi ti%p sa #aseasca, a!ica sa i$.e$te7e, 0e#at"ra i$tre ce0e !o"a te:te* Daca i$ .o0"4 %"0 pe care i0 !esc2i!e pa#i$a ,+ este a0/a, i$sea%$a * ca e:erci1i"0 $4a re"sit, i$ acest ca7, tre/"ie re0"ata '
N3:
3 8 La "%/ra "$"t cri$

!e 0a'i$cep"t sce$a ce0or !oi astro0o#i* E.i!e$t, 0a repre4 7e$tare* re#i7or"0 .a a.ea #ri@a sa .eri1ice i$ prea0a/i0 toate cai4'ti0e care se #asesc i$ %ica /i/i0oteca !i$ 1ata sce$ei, e0i%i$i$! .o0"%e0e i$ care pa#i$a ,+ este a0/a<* Desci1ri$! si !acti0o#ra1i%! r$o$o0o#"0 ce0"i !e a0 !oi0ea Astro0o#* %a tot i$tre/a% c"% si ci$! a" apar"t ei i$ sce$a* A% recitit at"$ci "0ti%e0e 7ece pa#i$i si a% i$te0es ca era" aceiasi !oi /ar/ati !e 0a i$cep"t care, 1ara %oti. apare$t, i$cep sa se !ec0are ,,astro0o#i'; si sa se a!rese7e "$"0 a40t"ia c" acest tit0"* N" %a4 p"tea% co$4 ce$tra i$!ea@"$s ca sa i$te0e# !aca !i$ ace0 %o%e$t co%porta%e$t"0 si .oca/"0ar"0 0or se sc2i%/asera* Acti"$ea* !aca se poate .or/i !e acti"$e, $" i%p0ica $ici "$ e0e%e$t oc"0t sa" %a#ic* 0ar tit0"ri0e 8? pe$tr" ca piesa a.ea trei tit0"ri, !o"a pe$tr" 0ect"ra *si "$"0 pe$tr" *repre7e$tare 8 $" co$tri/"ia" prea %"0t 0a !esci1rarea ,*%esa@"0"i< Sa0 !oi0ea perso$a#i" 1e%i$i$ i$tra i$ sce$a p"rti$! "$ %ic< o/iect A A*D*P, i$!ica : ,*,!est"0 !e %o!est ca sa $" atra#a i%e!iat ate$tia* "$ o" co0orat* "$ #2*e% !e 0i$a, "$ ceas !e %o!a .ec2e, c" sa" 1ara 0a$t etc*< 8 si aXati$!"4' p"/0ic"0"i, stri#a : *,Ate$'Aie E Spect'aco0"0 $ostr"* c2iar !aca .a* t"0/"ra sa" .a i$!i#4 $ea7a* este p"rtator"0 "$"i %esa@* Si0iti4Ha sa4' #2ieiti, c0t %ai e ti%p*E***<T* Tit0"ri0e pe$tr" cititori; era" : Mecturi din ceilalti si *nvitatie la voi acasa, iar pe$tr" repre4 7e$tare : Ma inceput a fost sfirsitul### / Ma a10ara i$ %i@0oc"0 pa#i$ii P, 8 toc%ai apar"se a0 ci$ci0ea perso$a#i", "$ %ari$ar strai$, .or/i$! o 0i%/a $ei$te0easa cititori0or, spectatori0or si ce0or !oi actor i Sastro0o#i 1C, !ar pe care o i$te0e#ea", si o tra!"cea" pe 0oc, ce0e !o"a perso$a#ii 1e%i$i$e 8 ci$! a s"$at te0e4' 1 o$"0* i4A 8 Te4a% iertat* sopti =a0eria* Dar treci sa %a iei 0a sase*** N" %i4a% p"t"t i$c2ip"i pi$a at"$ci ca !oar cite.a c".i$te pot 1ace "$ o% 1ericit* M4a% "itat 0a ceas : ci$ci si ci$ci %i$"te* A% i$!esat %a$"scrise0e i$ ser.ieta si a% por$it e%opo$at spre casa*
NN

1#
Catre !i%i$ea5a a% i$te0es ca $" %ai p"tea% a!or4 %i* Mi4a% i%/racat 2a0at"0 si, i$ .ir1"0 picioare0or, ca sa $4o !estept pe =a0eria, a% trec"t i$ /iro"* I$ca $" se 0"%i$ase !e 7i"a* A% apri$s 0a%pa si a% scos !i$ ser4 Hieta %a$"scris"0 piesei 4La inceput a fast sfirsitul# (ar 7a!ar$ie i$cerca% sa i$te0e# pa#i$i0e pe care 0e par4 c"r#ea%* Ma i$tre/a%, i$#ri@orat, !aca A*D*P* $"4si 1ace i0"7ii cre7i$! ca e i$7estrat peritr" teatr"* 0i a"7ea$i !e@a pe co0e#ii si !"s%a$ii 0"i a%"7i$!"4se !e ce0e trei tit0"ri a0e piesei si !e atitea !ia0o#"ri pro.ocator e:tra.a#a$te* Mi se parea ."0$era/i0 %ai a0es pri$ ceea ce e0, A*D*P*, socotea pro/a/i0 !rept rr1area 0"i co$tri/"tie 0a arta !ra4 %atica : i$o.at4ii0e, oarec"% arti1icia0e, epi#o%'ce, ar$i$4 ti$! e:perie$te0e pri%i0or s"r4rea0isti* I$cepea% !e@a sa s"1ar A era iie!rept Ica "$ %are scriitor ca e0, i$ a%"r#"0 .ietii, s5 se co%pro%ita I$tr4"$ c2ip at0t !e ri!ico0* Si$4 #"ra spera$ta era ca -2ita 0ioria sa4i re1"7e %a$"scris"0* Ma incepiii a fost sfirsitul se i$c2eia c" o sc"rta sce$a i$ care toate ce0e ci$ci perso$a#ii recita"* sa" psa0%o!ia", "$ te:t c"rios, !ar, %i sFa par"t* 1oarte /i$e scris, care se tra$s1orr$a pe $esi%tite i$tr4o a!%ira/i0a po.este, "$ 1e0 !e %it cos%o#o$ic, e.oci$! aparitia 0"%i$ii !eas"pra ocea$"0"i pri%or!ia0, si apoi, i$ c2iar "0ti%a 1ra7a, pro4 c0a%i$c0 .ictoria De%i"r#"0"i si e:a0t0$! %a@estatea Crea4 tiei* A% i$ters e%otio$at aceasta "0ti%a pa#i$a si %4a s"rpri$s, pe$tr" ca $"4%i' i$c2ip"ia% ca r$ai p"tea "r%a a0tee.a, %4a s"rpri$s Epilogul# A*D*P* se a!resa !irect cititor"0"i : ,,Daca ai a."t c"r$.a c"rio7itatea sa citesti i$ i$tre#i%e aceasta piesa, cea r$ai carita/i0a o/ser.atie pe care o .ei 1i 1*ac"t, i"/ite cititor, este ca $4ai I$te0es ?$i%ic*< Si ai !reptate* Acesta a 1ost'si #i$!"0 %s"4scrii$! La inceput a fost sfirsitul# La i$cep"t a 1ost ceea ce .a 1i si 0a s1irsit, si apoi !i$ $o" 0a *i$cep"t 8 0a i$cep"t a 1ost 2aos"0* Dar* !i$ acest 2aos .a 0"a 1ii$ta o 0"%e $o"a, caci, spre !eose/ire !e ce c0e0a0te 2aos"ri si $ea$t"ri pe care 0e c"$ostea%, .ai E atit !e /i$e 8 acesta f va fi un 9aos cosmogonic# Di$ e0 se .a crea &$i.ers"0 i%a#i$ar pe care i$!ra7$esc sa4' pre7i$t i$ %ai %"0te .o0"%e, "$ &%.ers dramatic, a!ica creat a$"%e pe$tr" spectaco0 8
fi?

si care $"%ai i$ti%p0ator e se%$at c" $"%e0e %e"*, A"torii 0"i si$t $e$"%arati* Ati citit !eci 8 si sper caB i$tr4o 7i o .eti p"tea co$te%p0a i$tr4o sa0a !e specta4 co0 F !escrierea !ra%atics a "$"i tip*!e !esco%p"$ere si 2aos* care i$ c"ri$! .a !a $astere "$ei 0"%i $oi* c" toate .irt"a0itat00e i$tacte* &0ti%a sce$a i$c2eie aceasta, cos%o#o$ie* Caci $" tre/"ie sa $e i$c2ip"i% ca orice /*aos si orice cos%o#o$ie sea%a$a c" %o!e0e0e tra!itiL4 $a0e pe care 0e c"$oaste% !aca $" !i$ 9>,i# Neda si Enuma' elis9,#cel p"ti$, !i$ 2iblie si !i$*Hesio!***< =a0eria *%4a #as*it 0a /iro", !or%i$! c" cap"0 *pe %a$"scris* 8 A*D*P* este "$ %are a"tor 4!ra%atic, i4a% sp"s* Dar %i4e tea%a ca $" .a 1i i$ te0es* Di$ 1ericire, !esi eraiTi i$ca*,o/osit si so%$oros $4ar$ repetat aceeasi 1or%"0a ci$!, cite.a c'eas"ri %ai tir7i", %i4a te0e1otiat -2ita Horia* 8 Este o !ra%at"r#ic 1oarte ori#iiia0a, i$ pre0"$#i4 rea teatr"0"i 7is4 a0 a/s"r!"Q"* Co$ti$"a pe E"#e$ 0o$esc" si* pe (ecQet, !ar pro1its si !e e:perie$te0e 0"i 0ero$i% T2a$ase* 8 A!ica* ce .rei sa sp"i 1 %4a i$tre/at Horia* A% i$cercat sa4i e:p0ic, 1ara sa i$tr" i$ a%a$"$te, ca A*D*P* a$ticipea7a "$ ,,teatr" a0 .iitor"0"i<, si !e aceea piese0e 0"i tre/"iesc i$tii citite si %e!itate, i$ astep4 tarea %ari0or 5e#i7ori ai .iitor"0"i* 8 I$ orice ca7, '4a% asi#"rat, %a$"scris"0 .a a.ea circa PMM !e'pa#i$i si .a 1i #ata 0a s10rsit"0 0"$ii* Sperase%* 7a!ar$ic, ca $"%eroase0e ca1e0e pe care %i 0e a!"sese Ecateri$a H/r s1iri pri$ a4si 1ace e1ect"L M4a% i$capati$at, tot"si, sa ra%i$ toata !"pa4a%ia7a 0a %asi$a !e scris, !esci1ri$! si !acti0o#ra1ii$! ca "$ so%$a%/"0* Dar !e cite ori ter%i$a% o $o"a pa#i$a, sSi%tea% o ci"!ata, $ei$te0easa satis1actie* Parca %4a 1i a10at a$#a@at i$tr4"$ co$c"rs !i$ care tre/"ia, c" orice pret, sa* ies i$.i$#ator* Catre seara, ir$i %ai ra%i$ea" !e !actio0o#ra1iat "0ti%a sce$a si Epilogul# M4a% i$ters acas1i isto.it, si tot"si %i$!r"* aproape tri"%1ator* De4a/.ia a !o"a >,i, c0"pa ce i$c2eiase% Epilogul, a% i$!ra7$it sa !esc2ic0 ce0a0t %a$"scris* Era scris* parca, i %ai $e#0i#e$t ci$! c" cer$ea0a, ci$! c" creio$"0 ros"* A.ea $"%ai !o$a tit0"ri A Mar1"r@ eroice, pe$tr" cititori
68

si 0azboiul 6roiei, pe$tr" spectaco0<* Dar, c"% ta%, pi$a 0a pa#i$a 'P, "$!e a@"$sese% ci$! a s"$at te0e1o$"0, $" i$ti0$ise% $ici o a0"7ie 0a Troia* 8 Ei E Ce $o"tati > %4a i$ti%pi$at A*D*P* N"4i .e$ea sa crea!a ci$! i4a% sp"s ca piesa era !e@a /at"ta 0a %asi$a si ca a'.ea 'MJ pa#i$i* 8 Este pasio$a$ta, !ar 0a F pri%a 0ect"ra te;Qt"0 %i s4a par"t !i1ici0* De ce $" p"/0icati Epilogul ca "$ ?rolog , A i$cep"t sa ri!a, 1oarte /i$e !isp"s* ?8 I!eea asta %4a te$tat si pe %i$e, !ar tre/"ie sa @"ca% @oc"0 cit se poate !e o$est : !aca a$"$t cititor"0 !e 0a i$cep"t ca $" .a i$te0e#e $i%ic, si ca asta a 1ost si i$te$5ia a"tor"0"i, 0ect"ra $" .a pro.oca soc"0 $ecesar* Pe$tr" ca* ai .a7"t 1oarte /i$e, cititor"0 trebuie socat, speriat, i$!i#$at* N"%ai !"pa aceea poate a.ea 0oc metanoia, c"% sp"$e Nic"0i$a, ,,rast"r$area<, tre7irea, rei$te#rarea* Cre! ciB ai i$te0es ca i$ acest 2aos /o#at i$ .irt"a0ita5i, a$"%iti i$!i.i7i se pot rea0i7a c9ia6 acuin, pe loc, in %i@0oc"0 c0esco%pi%erii #e$e1a0e A ei $" si$t o/0i#ati, ca toti cei0a05i, sa astepte o $o"a Create pe$tr" ca sa4si poata re#asi p0e$it"!i$ea*** I0 "r%area% c" #re"tate* si e pro/a/i0 ca A*D*P, a *#2icit i$c"rcat"ra %ea, pe$tr" ca s4a i$trer"pt /r"sc* 8 Dar, $" pe$tr" asta te4a% c2e%at, re0"a !"pa o pa"7a* A% a."t a!i$eaori o 0"$#a co$.or/ire c" -2ita* Mi4a repetat ce i4ai sp"s ieri* ca piese0e pe care 0e scri" st$t i$ pre0"$#irea teatr"0"i a/s"r!"0"i, si %i4a %art"ri4 sit ca asta ar*p"tea ri!ica a$"%ite o/iect@ii*** 8 I%i pare ra"*** a% i$cep"t, ,8 N" e .i$a* !"%ita0e, %Fa i$trer"pt* I$ orice ca .7, ci$! .a citi te:t"0 .a 1i si e0 socat* 0ar cei0a0ti toti care, S$ or!i$e ierar2ica, i0 .or citi !"pa e0 .or 1i c2iar spe4 riati si i$5e0e#i*** Deci, a% ca7"t a%i$!oi !e acor! sa a.e% #ata pre#atit, pe$tr" orice e.e$t"a0ita0e, .o0"4 r$"0 I !i$ Memorii, Cre! ca ee0 %ai /"$ 0"cr" este sa ?i$c2eie% .o0"%"0 aco0o "$!e $e4a% i$trer"pt "0ti%a oara* Te ro# .eri1ica i$ca o !ata te:t"0, pe$tr" ca !aca -2ita e7ita sa p"/0ice 6edtrul### Desi, i5i %art"risesc, %i4ar parea 1oarte ra", a!ao#a* ; ?8 Ce 1ac c" Ra7/oi"0 Troiei > 04'4a% i$tre/at* I$trer"p 0"cr"0 ca sa p"$ 0a p"$ct Memoriile , N+

')5t' * 5]

8 N", %i4 E Asta i$ $iei "$ ca7* Piese0e a" prioritate E Te ociipi !e Merreorii pri$tre picat"ri* Sapta%i$a .iitoare .ei pri%i ce0e0a0te !o"a piese 8 ce0e %ai /"$e, !"pa parerea %ea* C"ra@* E"se/i" E N" .oi "ita cit .oi trai acea 0i%a septe%/rie '+NN* I$so%2ii0e s4a" ti$"4t 0a$ A si !"pa o sapta%i$a a tre/"it sa ia" so%$i1ere* ca sa pot !or%i %acar J, P ceas"ri, catre !i%i$ea4ta* Dai< i$ ti%p"0 7i0ei erar$ a%etit si* c" %ari e1ort"ri* a/ia re"sea% sa !esci1re7 %a$"scrise0e 0"i A*D*P* I$ !"pa4a%ia7a !e + septe%/rie, ci$! toc%ai ter%i$a4<se% !e !acti0o#ra1iat 0dzboiul 6roiei, .isa !e 0a sa0o$ s4a *!esc2is pe $easteptate* A% ra%as i$cre%e$it pri.i$!"4'* I$ pa$ta0o$i !e 10a$e0a si ca%asa co0orata* /r$$7at, c" par"0 a!"s pe 1r"$te* ca "$ /reto$, A*D*P* pare$ c" 7ece ?a$i %ai ti$ar** M4a stri$s i$ /rate Sc"% $" 1ac"se $ici4o!ata, pi$a at"$ciT si a e:c0a%at, ri7i$! : 8 E"se/i", a% copii %ari* Tre<1e"ie sa par si e" %ai ti$ar**, Dar !"pa ce s4a ase7at i$, 1oto0i"0 0"i !e 0a /iro" si %4a pri.it c" ate$tie, a !e.e$it series* ' 8 Ce se i$ti%p0a c" !"$i$eata 1 Esti 1oarte pa0i! i arati o/osit** 8 De 0a o .re%e* s"1ar !e i$so%$ii* Ca0c pe "r%e0e J"i A0/i$i* =a tre/"i* poate, sa citesc si e" pe #$osticE*** Si i4a% po.estit tot ce4%i sp"sese !espre =a0e$ti$ si !espre (op9ia care4si ca"*ta Tata0, si toate cite a" "riTiat* A% i$!ra7$4i*t sa4i .or/esc* i$ treacat* si !espre si%etria pe care4 a re%arcat4o A0/i$i i$tre (op9ia si Nic"ii$a* !espre cri7e0e care 0e4a" pro.ocat e1ort"riOe 0or !e a4si c"$oaste Tata0, M4a asc"0tat c" cea %ai %are ate$tie* 8 Foarte i$teresa$t E a e:c0a%at* Acest A0/i$i este "$ o% care %erits sa 1ie c"$osc"t* Are 0ect"ri c"rioase, as 7ice c2iarsi$#"0are* A tac"t cst.a ti%p, 7i%/i$! a/se$t* 8 Dar $" tre/"ie sa te 0asi i%presio$at !e ce ti4a sp"s, a re0"at co/ori$! #0as"0* Iti a!"ci a%i$te !e t0iiar"0 1oarte /r"$ care te4a a!"s c" %asi$a , A10a ca e 1i"0 N"%ar"0"i Doi4, si ca !esi are i$ 1ata 0"i .iitor"0 po0itic pe care4' #2icesti* 0"crea7a c" 0ero$i%* Mai %"0t, practica toate e:ercipi0e i$!icate !e 0ero$i% A 0e practica c" sti4 rea *si co$si%ta%i$t"0 pari$ti0or, Asta ra%i$e* i$tre $ot*
70

i tot i$tre $oi ra%i$e si acest !eta0i" : /aiat"0 era #r$4 #a., s4ar sp"$e, !i$ $astere, si pi$a %ai ac"% citi.a ani $" p"tea pro$"$ta a$"%ite co$so$a$te sa" $" sti4" ce * !i1to$#"ri* A ter%%at 0ice"0 si a 0ost a!%is4i$ &$i.ersi4tate !atorita e:c0"si. sit"atiei tata0"i* M"0ti !i$ pro1e4 sorii si co0e#ii 0"i i0 cL$si!era" aproape "$ !e/i0 %i$ta0* Dar ti$ar"0 s4a !o.e!it a 1i* !i%potri.a, !est"0 !e i$7es4tra't* Iiite0e#i ac"% !e ce ii si$t, toti, rec"$oscatori 0"i 40ero$i%* Apoi a sc2i%/at .or/a* Mi4a sp"s ca a .e$it pe$tr" ,P !e ore A '4a a!"s /aiat"0 N"%ar"0 Doi, i$ %asi$a 0"i, si .or ci$a i%pre"$a, i$ oras* P"/0icarea 6eciirului este "$ 0"cr" prea i%porta$t 8 pe$tr" e0 si pe$tr" $oi to'@i 8 ca sa $" i$cerce tot ce4i sta i$ p"ti$1a ca s4o asi#"re, si asta cit %ai c"ri$!* C2iar !aca .a 1i o e!itie c" tira@ 0i%itat* A !es1ac"t pac2et"0 pe care, 'i$tri$!, i0 a#e7ase pe /iro" si scoase "$ !osar, %i s4a par"t, !est"0 !a .o0"%i$os* 84 Ai aici %a$"scrise0e a i$ca !o"a piese, a%i$!o"a ce.a %ai 0"$#i !ecit pri%e0e* Di$ pacate, 0a4a% s'cris c" creio$"0, si $"%ai !"%$eata esti i$ stare sa !esci1re7i 8 si .%eori sa #2icesti 8 i$1er$a0a %ea #ra1ie* C"% stai c" 0Bzboiul 6roiei , -r- A% ter%i$at4o i$ c0ipa ci$! i$trati pe "#a* 8 (ra.o E Esti "$ic Eb* Si ci$! cre7i ca ai p"tea pre!a 0"i Horia %a$"scris"0 Memoriilbr 1 A% r1!icat i$c"rcat !i$ "%eri* 8 Daca as p"tea !or%i /i$e o $oapte, !o"a* '4as p"tea p"$e 0a p"$ct 0a i$cep"t"0 saptar$i$ii .iitoare* 8 Esti e:traor!i$ar E Iti ra%i$e, !eci, ac"%, sa te co$ceiitre7i as"pra piese0or III si* I=* Dar ca sa te poti co$4 ce$tra, tre/"ie sa te o!i2$esti 8 si *sa i$ccrci sa !or%i* Daca po'Hi, 1ara so%$i1ere*** 0a, te ro#* %a$"scrise0e 0a !"%$eata acasa *si4*stai i$ pat toa0a 7i"a !e %ii$e* JE", pro/a/i0, .oi ra%i$e pi$a4%ii$e *seara sa" poi%ii$e !i%i4 $eata* I$ orice ca7 i1i .oi te0e1o$a acasa, poi%ii$e !i%i4 $eata, sa .a! c"% te %ai si%5i* As 1i .r"t sa4' i$tre/ cite.a 0"cr"ri i$ 0e#at"ra, %ai a0es, c" A0/i$i, Nic"0i$a si Ser!ar"* !ar a.ea% i%presia ca .rea sa scape cit %ai repe'!e !e %i$e, si a% p0ecat* Ci$!, acasa, a% !esc2is !osar"0 si a% i$cep"t sa !esci1re7 %a$"scrise0e, %4a% i$#ro7it, Era" aproape i0i7i/i0e A e"

Y'

atitea c".i$te presc"rtate, re!"se "$eori 0a !o"a 0itere, s4 ar 1i sp"s ca A*D*P* 0e*scrisese i$ tra$sa* Tre/"ia sa !es4 ci1re7 ri$! c" ri$!* Daca a% 1i 1ost i%pre"$a si %i 0e4ar 1i !ictat e0, !acti0o#ra1ierea ar 1i %ers %"0t %ai repe!e* Dar, !esci1ri$! 0a i$ti%p0are cite.a pa#i$i, %i s4a 4par"1c ca s0"t %ai p"ti$ e:ce$trice* A% %ti0$it c2iar pasa#is er$o*tio$a$te, se%a$i$! ? c" poe%e0e< orie$ta0e %istico4 ero4*tice* Dar $"4%i !a" sea%a !e rost"0 *0or i$tr4o !ra%o i$t@*t"0ata : ?rincipaiele unite# b Ci$! r$i4a te0e1o$at, i$ !i%i$eata p0ecarii, era% %ai a%etit ca $icio!ata**0$cercase% sa !or% 1ara so%$i1e$4A, !ar $" a!or%ise% !ecit spre 7i"a*' 6 8 Sit"a ia pare %"0t %ai 1a.ora/i0a !ecit si4o i$c2i ? p"ise -2i@Aa, %4a asi#"rat, Foarte pro/a/i0, a%/e0e .o0"% 4.or p"tea aparea i$4ace0a5i ti%p,*0a i$cep"t"0 0"i ia$"arie, Sper ca !e aici 9$ai$te ai sa po5i* a!or%i !i$ ce i$ c*A %ai /i$e* I$ stra!a Fi$ti$e0or* Ecateri$a %a astepta i$ sa0o$, . A% a."t tot 1e0"0 !e oaspeti,' r$i4a sp"s 7i%/i$" %isterios* A" .e$it i$ %ai r2"0te %ai$i, "$a %ai e0e4 #a$ta !ecit a0ta* S4a*/a"t sa%pa$ie*** 0ar'"$"0 !i$ i$.i4 0ati*** ' E c"rios c"% a% "itat ce %i4a sp"s i$ co$ti$"are, !est o*asc"0tase% si0i$!"4%a si e" sa 7i%/esc, pre1aci$!"4%a iiiteresat !e toate aceste a%a$"$te* Zi"a a trec"t 1ara sii4%@ !a" sea%a, !esci1ri$! si /ati$! 0a %asi$a c".i$t c" c".S$t, ca "$ i$cepator* Pi$a seara,' !e4a/ia a@"$sese% 0a P'@#i$a J',,''Dar $" re i$"se% $i%ic !i$ acest te:t, i$ at'ara !e 1apt"0 ca cei !oi prota#o$istE isi po.estea" "$"0 a0t"ia .ise0e, si A*D*P* i$.ita cititor"0 sa repete e:erciti"0 c" "$ priete$ sa" o priete$a S!ar, preci7a, i$ $ici "$ car, c" "$ %e%/r" a0 1ar$i0ieiT* =a0eria $" cre!ea ca .oi re"si sa ter%i$ 0"cr"0 pi$a **0a ,38,G eepte%/rie, asa c"% 1a#a!"ise%* Si c" toate ac-stea, 1ara sa4%i !a" sea%a pri$ ce %iraco0 re"s'ise% rc'sasta per1or%a$ta, i$ !i%i$eata !e ,3 septe%/rie i4a%* tc0e1o$at 0"i -2ita Horia, a$"$p$!"4' ca i$tre# .o0"%"t !o 6ealru '8 *ntroducerea si ce0e patr" piese S4J+G !e pa#i$iT 8 ii sta 0a 4!ispo7itie* M4a i$tre/at ce sp"$e A*D*P* Foarte si$cer, i4a% rasp"$s ca $" sti"* &0ti%a oara, i$< 7i"a !e ,M septe%/rie, i%i'te0e1o'$ase !e 0a Si/i"* At"$ci, o/osit, c"$0 era%* $4a% i$te0es 0a ce ,a 1ac"t a0"7ie sp"4 $i$!"4%i ca pe %as"ra ce a$a%$e7a pro#resea7a, ca0ato4 Y,

ria care .a a.ea o %are i%porta$ta i$ .iata %ea !e.ice to I %ai certa*** 4 5 ? 8 Poate a.ea 0oe oric0$! !"pa '3 octo%/rie* I$ orice ca7, i'ii pre#atit pe$tr" orice e.e$t"a0itate*** ? Spre s"rpri7a $oastra, a %ea si a =a0eriei* i$ $oaptea ?a a% a!or%it i$!ata ce4a% p"s cap"0 pe per$a* si $" *%i !esteptat !ecit a !o"a 7i 0a pri$7* 8 Dar ci$e e E"ri!ice 1 %4a i$tre/at =a0eria, i$cr"$4 i ,**E"4se* I4ai .or/it tot ti%o"0 i$ so%$***

A**D*P* a a."t !reptate, Acea caiatorie 8 reco%pe$sa pe care %i4o 0a#a!"ise 8 a @"cat "$ ro0 2otaritor i$ .ia5*a %ea* 4 I$ !"pa4a%ia7a !e '3 ocio%/rie %a astepta i$ 1ata /i/0iotec&* Si, c" "$ to$ oarecare, %i4a sp"s :? 8:? Esi i tri% is i$ %isi"$e c"0t"ra0a* Do"a 0"$i, c" !i"r$a i$ .a0"ta 1orte, Ce pre1eri : I$!ia sa" State0e &$ite > *8? I$!ia E a% soptit* e%otio$a0* 4 ? 8 Ai a0es i'oarte /i$e E Dar sa stii ca tre/"ie sa p0eci i$ cite.a*7i0e* A% a."t i$rpr'esia ca, i$ a1ara !e sati'=1actia ca ie"sise sa4%i o/ti$a aceasta ca0aiorie e:ceptio$a0a, si pe$tr" %oti.e pe care $" 0e #2icea%, A*D*P* era i$ci$tat ca .oi 0ipsi !o"a 0"$i !i$ Capita0s* M4a s"rpri$s i$ specia0? &3&4 ri$ta c" care acceptase a/se$ta %ea tocr$ai i$ %o%e$t"0 ci$! a.ea %ai %"01a $e.oie !e %i$e, I$tr4a!e.ar, spa04 te0e ce0pr !o"a .o0"%e tre/"ia" corectate 0a i$cep"t"0 0"i $oie%/rie, si A*D*P* a.ea oroare !e corect"ri* Fara i$4'!oia0a isi asi#"rase, i$ a1ara !e corectorii E!it"rii, co0a4 /orarea a0tc"i.a<* :b Trecea% pe$tr" i$tiia oara 1ro$tiere0e Ei"'opei* Si4tot, iT::$0r" i$tiia oara scria% si a0tce.a !ecit te:te si4serisori i$ $"%e0e 0"i A*D*P* Spre s"rpri7a* si %area %ea /"c"rie, pa#i$i0e pe care 0e4a% trir$is, c" re#"0aritate* i$ 1iecare Oazetei literare, a" a."t %are s"tces** ,,Ai

rei$.e$tat repor0a@"0 0itera04 si ai rea/i0itat 0iterat"ra e:o4 tica<, %i4a acris A**D*P* 0a De02i S,,Reporta@e0e< era", !e 1apt, a!e.ara0e0e %e0e scrisori catre =a0eriaT* 0ar !"pa ce4a citit i%presii0e !i$ Har!Rar si Ris2iQes2, %4a 1e0i4 citat, prec%$! : ,,M4a% co$.i$s ac"% ca 0ect"ra ce0or patr" piese a a."t re7"00at"0 pe care4' seo$tar$* Ai sa i$4 te0e#i, 0a i$0oarcere, 0"cr"ri pe care 1oarte p"5i$i a05ii 0e i$te0e#,< La i$toarcere,* i$ai$te c2iar !e a !a oc2ii c" =a0eria Sera i$ca 0a /iro"T, a% #asit, 4i$tro!"sa pe s"/ "sa, scri4 soarea Ecateri$ei* O scrisese c2iar i$ !i%i$eata aceea* Ma a$"$ta ca Maestr"0 p0ecase !i$ $o", 1ara sa sp"$a "$!e* 1i $ici ci$! se .a i$toarce* Tre/"ie $eaparat Ss"/0i$iase c".i$t"0T sa4%i .or/easca, !ar *$" 0a $ii$e acasa, si $ici i$ stra!a Fi$ti$e0or* Prop"$ea sa '$e i$ti0$i%, ca din intimplare Ss"/0i$iatT, pe "$a !i$ stra7i0e !i$ @"r"0 Stat"ii : ea se .a p0i$i/a i$ 1iecare !i%i$eata i$tre 'M i '', i !i$ $o" !"pa4a%ie7i0e, i$tre P si 3* A% te0e1o$at tot"si i$ stra!a Fi$ti$e0or* Mi4a rasp"$s o .oce $ec"$osc"ta, "rs"7a, !e /ar/at* I$!ata ce %i4a% rostit $"%e0e, ti$ar"0 a !e.e$it a1a/i0* Era Nico0aie =oi4 $ea, 0octiitor"0 %e" A e0 seF oc"pase !e corect"ri si !e co4 respo$!e$ta* Maestr"0 se a2a i$* Tra$si0.a$ia, I$tr4"$ sat !i$ apropierea * Si/i"0"i, asisti$! 0a repeti5ii0e spectaco4 0"0"i pe care4' pre#atea 0ero$i%* A i$c2eiat ? sp"$i$!"4r$i ca .a te0e1o$a c2iar i$ seara aceea 0"i A*D*P*, si 1oarte pro/a/i0, ? Maestr"0 %a .a c2e4 %a 0a e0 0a te0e1o$ a !o"a 7i !e !i%i$eata* N" ap"case%* sa4%i !es1ac .a0i7a, ci$! s;e i$toarsc4 =a0eria* Pri%"0 0"cr" pe care %i '4a sp"s a 1ost A!ata pc care o*1i:ase pe$tr" $"$ta : ,+ !e'ce%/rie, a!ica I$ opt 7i0e* ?? 8 E 7i"a %ea !e $astere, a a!ao#at, 7i%/i$! i$4 c"rcata* A% pri.it4o s"rpri$s, i$cerci$! sa #2icesc 0a ce 1ace a0"7ie* ?* 8 Tot!ea"$a %i4ai sp"s ca 7i"a ta !e $astere e ,+ 4 ia$"arie* Si tot as a scrie si i$ /"0eti$"0 pop"0atiei* 8 =oia% sa %a i$ti$eresc c" "$ a$, i%i e:p0ica ro4 si$! "sor* Mi se parea ri!ico0 ca pe$tr" !o"a, trei 7i0e*** i$5e0e#i ce .rea" sa sp"$*** At"$ci a s"$at te0e1o$"0, si a% ri!icat c" e%otie rceeptor"0, Era% aproape si#"r car$a c2ea%a A*D*P*
74

8 (i$e ca te4ai i$tors 0a ti%p E e:c0a%a* Mi4era tea%a ca'ai'sa %ai ra%ii cit.a 7i0e 0a Po$!ic2erH* Si ar 1i 1ost %are pacat E Ne apropie% !e*** Apoi $i s4a i$trer"pt co%"$icarea si a% tri$tit p0ic4 tisit receptor"0 i$ 1"rca* A" trec"t .reo 7ece %i$"te pi$a ce te0e1o$"0 a s"$at !i$ $o"* De !ata aceasta, .ocea era !epartata, s"#r"%ata, si i$te0e#ea% c" #re" c".i$te0e* 8? L"cr"ri 1oarte ir$porta$te*** Dar $" sti" ce se i$4 t0%p@a* D"%$eata %a a"7i > Repet : Poarte importante Ma a"7i >*** At"$ci e i$"ti0*** A% sa re.i$ %ii$c* 0a ace4 easi ora* 8 Ce sp"$ea > i$tre/a4 =a0eria .a7i$!"4%a !e74 a%a#it* * ' A% ri!icat !i$ "%eri* 8 N4a% i$te0es %are 0"cr"* Se a"7ea 1oarte prost* Pro/a/i0 ca .or/ea !i$ sat"0 ace0a !e 0i$#a S*i/i"* 8 At"$ci e !i$ ca"7a 7ape7ii* %a i$trer"pse =a0eria, I$ tot $or!"0 Tra$si0.a$iei $i$#e i$tr"$a !e !o"a 7i0e si !o"a $opti*** 8 Dar ce cre7i ca .oia sa4ti sp"$a > 8 A repetat !e %ai %"0'te ori ca e .or/a !e ce.a ioarte important# Pro/a/i0 i$4 0e#at"ra c" spectaco0"0 pe care4' pre#ateste 0ero$i%* A% a10at asta a!i$eaori, !e 0a **0octiitor"0< %e"* "$ a$"%e Nico0aie =oi$ea* Se pare ca A*D*P* asista 0a toate repetitii0e* &$!e.a i$tr4"$ sat !e 0i$#a Si/i"* =a0eria ca7" !eo!ata pe #i$!"ri* 8 Dar sper ca .a .e$i 0a $"$ta, .or/i tir7i", I$te0e# ca $4a .r"t sa 0ie c"$"$e e0, ca $4a .r"t %acar sa 1ie %ar4 'iTr* !ar sper ca .a .e$i 0a $"$ta* To0i ai %ei* si %ai a0es %a$ia, io/i $" asteapta !ecit asta : sa c"$oasca, personal, pe ee0 %ai %are scriitor i$ .iata*** Mi4ar$ !at at"$ci sea%a ca c0e ci$! i$trase pe "sa, =a0eria $"4%i p"sese $ici o i$tre/are i$ 0e#at"ra c" ca4 0atoria; %ea i$ Orie$t, si $ici e" $" o i$tre/ase% $i%ic !e tot ce 1ac"se i$ ce0e !o"a 0"$i cit a !"rat !espar1irea A $" .or/ise% !ecit !espre !ata $"$tii si !espre A*D*P* M4a% apropiat ri7i$! !e ea si a% c"pri$s4o i$ /rate* 8 Dar Pa$!e0e $4a preti$s $icio!ata ca e ee0 %ai %are scriitor ro%a$ i$ .ia5a, i4a% sp"s* 8: I$ orice ca7* sper ca .a .e$i 0a $"$ta* a co$ti$"at pe ace0asi to$* Ar 1i A pe$tr" $oi, !ar i$ pri%"0 ri$! pe$4 tr" %a%a, ar 1i o %are 0o.it"ra*** * 5
. 75

16
De !eparte, Ecateri$a parea aceeasi* I$!ata ce %4a rec"$ose"t, s4a 0"%i$at 0a la/a si a #ra/it pas"0 spre %i4 $e* Da'r a/ia ii 0"ase%' %i$a si i4o stri$sese%, c" a1ec4 $i"$e, ci$! si4a i$ters /r"sc cap"0 si a* i$cep"t sa cerce4 te7e /a$"itor s'tra!a4, !e 0a "$ capat 0a a0t"0* i$a0ti$!"4si pr"!e$ta pri.iri0e catre /a0coa$e, 1"risi$!"40e pri$ c"r!0e pietr"ite* Nicio!ata $4o .a7"se% atit !e speriata* 8 N" e $i%e$i E a% 0i$istit4o 7i%/i$!* Co$ti$"a% sa44i stri$# %i$a, !ar si4a s%"0s4c !eo!ata* aproape c" /r"ta0i0ateA si si4a /a#at4o i$ /"7"$ar"0 pa0to4 $"0"i, parca ar 1i .r"t s4o asc"$!a* Apoi a i7/"c$it c" "$ * #0as p"ter$ic, aproape s4tri#i$!* 8 Ce %ai 1acetE, !o%$"0e E"se/i" > Ci$! .4ati i$4 tors > =4ati i$ters a/ia ieri >*** Ce s"rpri7a p0ac"ta*** Mi s4a par"t ca4%i 1'acea se%$e !i$ o/2i, sa sp"$ si e" ce.a* ? * 8 Ce 1ace Maestr"0 > a% i$tre/at4o* 8 Mai tare, te ro#, %ai *tare, ca iar $" %ai a"!* /i$e*** 8 Ce face Maestrul , a% repetat cit a% p"t"t %ai p"ter$ic* C"% %er# 0"cr"ri0e pe acasa > Dar, ri!ici$! /r"sc #0as"0, %4a% i$ecat, si a% i$cep"t sa t"sesc* 8 Ac"% p"te% sa %er#e%, %i4a sop tit Ecateri$a* i !aca .a 1ac se%$'c" %a$"sa, "ite asa 8r si %i4a aratat c"% 8, .a pre1ace5E ca iar .4a ap"ca :t t"sea*** Deci, c"% .a*sp"$ea%, *re0"a c" aceI0asi #0as p"ter$ic, toate %er# /i$e*** I$ai$ta% i$cet, "$"0 0i$#a a0t"0 si, !esi #2icise% !e 0a I$cep"t ca ii este Mca, $"< i7/"tea%< sa i$te0e# se$s"O aces4 tor e:a#erate %as"ri !e preca"5ie* 8 Deci, c"% .a sp"$ea%* a %ai repetat o !ata, apoi, c" pri.iri0e ati$tite i$ 1ata ei, %.irti$! i$ $cstire "$a !i$ %a$"si, a i$cep"t sa4%i po.esteasca* De 0a p0ecarea %ea se petrec"sera %"0te i$ stra!a Fi$4 ti$e0or* Nic"0i$a si Ser!ar" se i$sta0asera !e1i$iti. : !or4 %ea" ci$! i$ sa0o$, ci$! i$ /iro"* Asta $4ar 1i 1ost #ra., !aca $" s4ar 1i peri$!at atita 0"%e strai$a pri$ casa* 7i si $oapte, si 0a orice ora !i$ $oapte* O !ata, trec"se !e !o"a @"%atate, s4a<oprit o %asi$a i$ 1at,a casei si a i$cep"t sa
76 " . . .

e0a:o$e7e* A sarit !i$ pat si s4a apropiat !e 1erestre, sa .a!a ce se i$ti%p0a* I$ ti%p ce !a!ea* tre%"ri$!, c" %are ate$tie, per!ea"a 0a o parte, a i$cep"t sa se* a"!a, !i$ sa 0o$, 0ar%a si risete si ci$e.a a stri#at : **=e$i% E =e$i%* E< Era o %*asi$a %are si e0e#a$ta, si 'c2iar at"$ci co/ora a ee0 ti$ar 1oarte /r"$, care .e$ise !e %ai r$"0te ori i$ ti%p"0 .erii Sera, e.i!e$t, /a'iat"0'N"%ar"0"i DoiT* A pri.it spre 1erestre0e sa0o2"0"i, apoi s4a a!resat, .or/i$! 1oarte tare, c"i.a !i$ 1"$!"0 %asi$ii : 4 * 4? 8 Da4%i /asto$"0 !"%ita0e sa* 0e /at i$ "sa E 8 Poate a" co$1"$!at !ate0e E i4a rasp"$s, ce0a0a0t, c" "$ #0as tot* a tit !e p"ter$ic, i$ti$7i$!"4i /asto$"0, SFoarte pro/a/i0, era 0ero$ir$ T2a$ase*T Dar i$* ti%p ce ti$ar"0 se i$!repta spre "sa !i$ 1ata, cei care !or%isera i$ sa0o$, sa" i$ /iro"* a" apar"t i$ cap"0 scarii* ' ? ?; 8 Era" Nic"0i$a, Ser!ar" si ci$e a0t"0 > a% i$tre/at, 8 N" st*i" ci$e era"* Era" trei persoa$e* N4a% issc"4 $osc"t pe $ici "$"0, Stia% ca ,,ti$erii casatorit4i< 8 caci asa 0e sp"$e 4Maestr"0 8 !or%ea" 0a $oi, !ar $" i4a% re4 c"$osc"t*** +i tot"si, ei era"* a!ao#a co/ori$! si %ai %"0t #0as"0, pe$tr" ca a !o"a 7i !e !i%i$eap, ciri! a% i$trat % sa0o$, sa 0e sp"$ ca ii asteapta ca1ea"a, $" era $i%e$i si pat"ri0e 0or 8 Hor/a .i$e caci $4a" pat"ri, !or% ci$! pe ca$apea, ci$! pe sa0te0e 8 pat"ri0e era" 1ac"te* Dar,* c"% .a sp"$ca%, a!ao#a ri!ici$! /r"sc to$"0,*si4%i 1ac" serti$ c" %a$"sa* A% i$cep"t sa t"sesc, ca"ti$!"4%i i$ aco0asi ti%p /a4 tista* La citi.a $aetri i$ 1ata $oastra, i$ai$ta spre $oi "$ /ar/at aproape /atri$, c" "$ 1"0ar /i$e stri$s i$ @"r"i #it"0"i, I$!ata ce4a trec"t, Ecateri$a %i4a 1ac"t se%$ sa i$ tore cap"0, sa'.a! !aca'o%"0 isi co$ti$"a !r"%"9* F Pe$tr" ca $ici pri$ #i$! $" .a trece ci0i si$t si ci$e Si$t sp"se ras"10i$!* isto.ita* 8 Dar Maestr"0 > a% i$trer"pt4o* E0 ce sp"$e**> I$ acea $oapte, A*D*P* $" era acasa* S4a i$tors 8 ,,!iii pro.i$cie<, preci7a c"'iro$ie Ecateri$a 8 s4a i$4 ters !e4a/ia a treia 7i* Si ci$! Ecateri$a a i$cercat saFi po4 .esteasca, a i$trer"pt4o 7i%/i$!* 8 A 1ost o #resea0a, i4a sp"s* N4a 1ost .i$a 0or* Nic" 0i$a si La"ria$ era" si#"ri ca repetitiiie .or a.ea 0oc %ierc"rea .iitoare, 0a'"$" $oaptea* Asa ii i$1or%ase T"4 !ore0 8?? este ti$ar"0 care !oar%e 0a $oi* i$ /"catarie sa"
77

pe cori!or Sa% i$5e0es ca era e0e."0 1a.orit a0 0"i Ser!ar",A ee0 carp %a a!"sese asta)4.ara, c" %asi$a 0a ("c"restiT 8 T"!ore0 $otase #resit 7i*"a i$ a#e$!a 0"i* 8 Deci, a% i$!ra7$it s4o i$trer"p, cei trei era" Nic"4 9i$a, Ser!ar" si T"!ore0E 8 Desi#"r ca era" ei, !ar ci$e sa4i rec"$oasca > Ci$e stie ce ,,speetaco0e< repetasera i$ $oaptea aceea, i$ai$te !e c"0care 8 caci asa 0e sp"$e : ,,spectaco0e<* Si repeta, aproape i$ 1 iecare $oapte, repeta cu' toatB usile inc9ise, s"/0i$ie ca"ti$!"4%i pri.iri0e* De o/icei $"%ai ei trei si c" Maestr"0 !aca e acasa* Dar "$eori se a!"$a 7ece, ci$cispre7ece*** "$ii !i$ ei si$t i$a0ti cit "sa, N" sti" ce re peta, !ar ii a"! riii$!, ci$ti$! 8 !e a0t1e0, ci$ta to/iG 1oarte 1r"%os, ci$ta si i$ cor, si 1iecare separat, si a" tot 1e0"0 !e i$str"%e$te %"7ica0e*** 48 Ce sp"$ .eci$ii4> A i$ters /r"sc cap"0 spre %i$e si %i4a 7i%/it* &$ 7i%(et, %i s4a par"t, %isterios >i tot"i iro$ic* 8 De ci$! a" a10at c" ci$e se i$ti0$este si 0a ci$e este i$.itat Maestr"0, $" i$!ra7$esc sa sp"$a $i%ic*** Desi*** E7ita cite.a c0ipe, apoi %a pri.i !i$ $o", /a$"itoare, parca ar 1 i i$cercat sa #2iceasca ce #i$!esc* 8 N4ar tre/"i sa .a sp"$, !ar !"%$ea.oastra, care a i 1ost %i$a !reapta a Maestr"0"i*** 8 Si sper sa 1i" si !e aici i$ai$te, i$cercai sa #0"% esc, 7i%/i$!, ? , 4 8 Sa !ea4 D"%$e7e" * *o1ta, !ar s4a" sc2i%/at atitea !e ci$! ati p0ecat* N4ar tre/"i sa .a sp"$, !ar,,* Co/ori si %ai %"0t #0as"0* 8 Di$ ci$! i$ ci$!, catre %ie7"0 $optii, o %asi$a se opreste i$ !rept"0 casei Doctor"0"i, stip "$!e, a treia casa !e 0a co0t, si ra%i$e aco0o toata $oaptea, c" 1ar"ri0e sti$4 se*** Dar %asi$a $" e #oa0a, a!ao#a* O !ata, i$tr4o $oapte, 8 $" %a !era$@a %"7ica, %a i$.atase% ac"% c" repe4 titii0e, !ar parca as 1i presi%1it ce.a*** 8 %4a% !at @os !i$ pat si, i$ .ir1"0 picioare0or, %4a% apropiat !e 1ereas4 tra* Toc%ai at"$ci iesea" !i$ casa ti$ar"0 ace0a 1oarte $e#r" si c" Ser!ar"* I4a% .a7"t i$!repti$!"4se spre r$a4 si$a : $" sti" ce4a" .or/it c" so1er"0, sa" ci$e o 1i 1ost i$a"$tr", !ar c"ri$! !"pa aceea %asi$a a por$it i$cet* tot c" 1ar"ri0e sti$se*** Si a %ai 1ost ce.a, !esi*e "$ %are secret, $4ar tre/"i sa .a sp"$*,,
73

84 Etii ca poti a.ea toata i$cre!erea i$ %i$e, a% i$c"r ra@at4o* N" $e c"$oaste% !e ieri* !e a0a0taieri* Si si$te% a%i$!oi !e.otati Maestr"0"i*** I$ 1o$!, ce s4ar* 1i 1ac"t Maestr"0 1ara !"%$eata si 1ara %i$e > M4a pri.it c" ca0!"ra, rec"$oscator, !ar $"4si p"t" i$a/"si s"spi$"0* * ? 8 Sti", sopti* De aceea tre/"ie sa .a sp"$* A !o"a 7i !"pa i$ti%p0area *c" %asi$a, ci$! %a i$torcea$i 0a Coo4 perati.a, %4a oprit "$ !o%$, $ici ti$ar, $ici /atri$, ioarte e0e#a$t i%/racat* Ci$! si4a ri!icat pa0aria si %4a sa0"0at* a% .a7"t ca era aproape c2e0* Foarte po0iticos, si4a sp"s $"%e0e* !ar ac"% $" %i4' a!"c a%i$te* SE.i !e$t, era A0/i$i*T M4a i$tre/at !aca a.ea% stiri !e 0a !"%$ea.oastra caci, sp"$ea* ctrc"0a 1e0 !e 1e0 !e 7.o$"ri pria ora* ca $4o sa .a i$toarceti, 4ca Maestr"0 .4a co$4 ?.i$s sa ra%i$eti aeo0o* i$ I$!ia, !aca $" !e1i$iti.* ee0 * p"ti$ citi.ca$i* pi$a .a .e$i si e0*** O a4sc"0ta% 1asci$at, $ei$!ra7$i$! s4a i$trer"p* 8 E" i4a% sp"s a!e.ar"0@ a co$ti$"at Ecateri$a, a!ica ce stia% !e 0a E!it"ra : ca .a i$toarceti pe 7i"a !e ,M sa" ,' !ece%/rie* !ar e0 a sc2i%/at r'epe!e .or/a* si %i4a* sp"s ca a!%ira !i$ ti$ere5e cai'ti0e Maestr"0"i i !e aceea e i$#ri@orat !e tot* ce se i$ti%p0a !e cite.a 0"$i, ca s4a" p0i$s .eci$ii, ca stie*** Ma ro#, stia tot, stia %ai a0es ce 1acea" ti$erii casatoriti, stia !e spectaco0"0 pe care4' pre4 #atcsc* 5i apoi,* a scos o carte !e .i7ita si %i4a sp"s : *Se i$ti%p0a ca 1"$ctia pe care o a% i%i !esc2i!e %"0te porti* Daca .ei a.ea .reo!ata i$c"rcat"ri, sa" orice a0t1e0 !e pro/0e%e, i%i te0e1o$e7i 0a $"%ar"0 acesta***4A% pastrat cartea !e .i7ita, !ar $" i4a% te0e1o$at, a!ap#a* A;% ras"10at "s"rat si a% i$cep"t sa ri!* ?8? =asa7ica, !e aceea a i$trat spai%a i$ !"%$eata, si aproape ca $" i$!ra7$esti sa .or/eti, $ici %acar pe stra!a* *Ti4e tea%a ca te "r%areste Sec"ritatea* Ecateri$a s4a oprit /r"sc si si4a i$torS %irata cap"0 spre %i$e* 8 Ce4o ##4%i 1aca %ie Sec"ritatea > E e:c0a%a* E" i%i .a! !e trea/a %ea* N" %a oc"p $ici !e po0itica* $ici !e a0tce.a*** 8 At"$ci, !aca stii ca $" esti "r%arita, !e ce atitea4 preca"tii > ****** I*, \ 79

84 Daca %4ati 1i* 0asat sa ter%i$, sopti, a/i di i$1e0es !e ce %i4e 1rica**** i ci$!, %4ati* asc"0ta pi$a 0a stirsit, are sa .a 1ie 1rica si* !"%$ea.oastra*** <;< Tot"0 a i$cep"t 0a .reo !o"a sapta%i$i !"pa p0ecarea %ea* I$tr4"$ a%"r#, i$tri$! i$ sa0o$ ca sa apri$!a 0a%pa @apo$e7a, a !at c" oc2ii !e o 1e%eie, aproape /atri$a, care a!or%ise pe ca$apea* Ecateri$a a 1ipat, speriata, si ci$! 1e%eia s4a tre7it, s4a i$!reptat spre ea si a i$tre/at4o ci$e este si pe "$!e a i$trat i$ sa0o$, Fe%eia o pr0.ea c"rios, parca $4ar 1i i$5e0es /i$e rcr$a$este* Si, 0iitr4a!e.ar, ci$! s4 a ri!icat !e pe ca$apea, Ecateri$a iFa !at' sea%a ca era strai$a* Era i%/racata ci"!a4t, !ei e0e#a$t, i$tr4o roc2ie * 0"$#a !e %atase rosie si a.ea $ite pa$to1i a,>a c"% $it; %ai .a7"se pi$a at"$ci :? parea" %"iati in a"r* Fe%eia co$ti$"a s4o pri.easca 7i%/i$!, i 0a toate i$tre/ari0e Ecateri$a ri!ica !i$ "%eri* Ar 1i* p"t"t a.ea 3M833 !e a$i, ; !ar ci$! 7i%/ea parea r$ai ti$ara* (oar ci$! Eeateri$a s4a i$!reptat spre te0e1o$, 1e%eia a4 i$ti$s /rate0e catre ea i *iFa optit : ?8 Ecateri$a, sa $" 1aci asta E N" to @"ca c" 1oc"0 E ?8 5i $" i4ai rec"2osc"t #0as"0 > a% i$trer"pt4o* N" i4ai !at sea%a ca era Nic"0i$a* ca a!or%ise aco0o, pe ca4 $apea, i%/racata i$ cost"%"0 c" care repetase > Ecateri$a si4a i$ters !i$ $o" cap"0 spre %i$e, i$4 cr"$tata* 8 N" p"tea% sa4i rec"$osc #0as"0, pe$tr" ca, $" era Nic"0i$a* N" .or/ea ca Nic"0i$a* A.ea "$ #0as sti$s, ca !e 1e%eie /atri$a, $i era %ai i$a0ta ca* Nic"0i$a* i a.ea par"0 car"$tr*** :8 At"$ci, ci$e era > a% i$tre/at4o t"r/"rat* 8 N" sti", sopti Ecateri$a* Si !e aceea r$i4e 1rica*** Pe$tr" ca %ai tir7i", !"pa ce %i4a4sp"s :* N" te @"ca c" 1oc"0 E*? 1e%eia a a!ao#at : 8 A c"%, pot sa4ti sp"$, caci $e c"$oaste% /i$e* Si$t sotia 0"i La"ria$ Ser!ar", !eci* !aca ai a10at si !4ta secret"0, si$t $ora Maestr"0"i* Toti i%i sp"$ Nic"0i$a, si $"%e0e acesta i%i p0ace si %ie* Dar $" e $"%e0e %e"* Pe Nic"0i$a ai s4o i$ti0$esti i$tr4"$ ceas, "$ ceas< si @"%atate, pe$tr" ca asta4seara si$te% i$4 .itatii Maestr"0"i*** Mi4a 1ac"t o re.ere$ta ca 0a teatr", p4a 0"at pa$to1ii !e a"r i$ %i$a *si s4a i$!reptat spre o!aia !e /aie, ,
80

'8 Deci, pi$a 0a "r%a, tot ea era E ' Ecateri$a 'a ri!icat e:asperata !i$ "%eri, si a o1tat* 8 =4a'% %ai sp"s o !ata, si .a %ai sp"$ i$ca o !ata, %i* era ea* $i a% !o.e7i ca $" p"tea 1i ea* Nic"0i$a*** I$tr4a!e.ar, A*D*P $" era i$ ("c"resti si I$ acea seara $4,a 1ost $i%e$i i$.itat* Ci$!, !"pa .re"$ ceas a i$ti0$it4o pe Nic"0i$a si i4a sp"s: Mi4ai tras o spai%a a!i$eaori E, N*ic"0i$a a i$tre*/at : 8 Ce spai%a > $i !"pa ce i4a po.estit i$ti%p0area, Nic"0i$a a c0ati$at !i$ cap* 84 N" era% e"* La ora aceea era% 0a repetidLi*** 8 At"$ci, ci$e a p"t"t* 1i > E a e:c0a%at speriata Ecateri$a* Ci$e a p"t"t i$tra i$ sa0o$ 1ara ca e" sa pri$! !e .este > 8 Ori4 ci$e poate i$tra i$ sa0o$, pe$tr" ca 1iecare !i$ $oi a.e% e2eia $oastra, $oi cei "$spre7ece !i$ tr"pa 0"i 0ero$i%* A tre/"it sa $e 1ace% c2ei ca sa'$" te !era$@a% %ere"* Caci, ai* .a7iit si !"%$eata, ai!, 7i si $oapte A "$ii .i$, a0tii p0eaca*** 8 Era, !eci, ci$e.a !i1t* tr"pa, 5% soptit t"r/"rat* N" ti4a sp"s ci$e > Ecateri$a %a pri.i !i$ $o", !e !ata aceasta 1ara sa i$CHe0e# !e ce, 7i%/i$! a%"7eita* * , 8 ,titi ce %iFa sp"s ci$!4 a% i$tre/at4o > Mi4a sp"s A Asa c"% o !escrii, !e .reo 3M833 !e a$i, c" par car"$t si ti$ pa$to1 !e a"r i$ 1iecare %i$a, poate 1i oricare !i$ ce0e ci$ci 1ete A caci ati5ia si$te%, i$ tr"pa 0"i 0ero$i$i, ci$ci 1ete si sase /aieti*,, ^ 8 i Maestr"0 > Ce4a sp"s Maestrti0 ci$! i4ai po.es4 0it toate acestea > D"pa cite a%* i$te0es, pe$tr" ca Ecateri$a #ra/ea %ere" pas"0 si era" c".i$te care i%i scap'a", A*D*P* a i$cercat s4o 0i$isteasca, asi#"ri$!4o ca, !e 1 apt, ca era*, Nic"0i$a, !ar ce4.rei>, a a!ao#at, si$t ti$eri si se a%"4 7a, isi 1ac "$ti0 a0t"ia tot 1e0"0 !e 1arse*** 8 Daca ar 1i $"%ai astea, co$ti$"a Ecateri$a, $"%ai 1arse si #0"%e !e artisti ti$eri*** Dar Ecateri$a se co$.i$sese ca 0a %i@0oc era a0tce.a* $" stia e:act ce, !ar era !est"0 ca s4o i$spai%i$te* N" trec"se o sapta%i$a !e 0a aceasta i$ti%p0are, ci$! i4a te4 ie1o$at -ri#ore !e 0a Cooperati.a ca4i .a tri%ite, spre seara, patr" iep"ri* Ca sa $" atra#a ate$tia .eci$i0or, a r"#at4o sa stea 0a 1ereastra i$tre ci$ci si "$ s1ert si ci$ci @"%atate, i i$!ata ce se opreste %ai$a sa !esc2i!a "a4 G'

!e 0a /"catarie, ca sa $" astepte so1er"0* Asa a si 1ac"t* Dar so1er"0 $4a p"t"t, sa" $4a .oit sa co/oare 8 si i4a stri#at sa .i$a ea* P0o"a, si Ecateri'$a i4a 1ac"t se%$ sa astepte p"ti$* sa4si i%/race pa0to$"0 si sa-si p"$a ce.a pe cap* Dar ci$! se pre#atea sa co/oare** "$ ti$ar a tra4 .ersat i$ #oa$a stra!a, s4a apropiat !e %asi$a* a i$s1acat sac"0 c" iep"ri si i4a stri#at sa ra%i$a aco0o, i$ "sa /"ca4 tariei* Masi$a a por$it c2iar at"$ci, "$ ca%io$ se apro4 pia !i$ !irectia op"sa si, .a7i$! ca ti$ar"0 i$tir7ie* cite.a c0ipe i4a 1ost tea%a ca se 0asase paca0ita* Dar !"pa p"ti$ ti%p, /aiat"0 a i$trat i$ /"catarie, sa0ti$!"4si ri7i$! sac"0 c" iep"ri i$ spate* Ecateri$a .oia sa4i !ea ce.a si i$ce4 p"se sa ca"te i$ /"7"$ar* 8 N" te %ai oste$i* Ecateri$a, i4a sp"s /aiat"0* Si$t !e4ai casei* Si pe$'tr" ca Ecateri$a i0 pri.ea s"rpri$sa, i$cerci$! sa4' rec"$oasca a a!ao#at : 8 D"pa atitea sapta%i$i* tot $" %a c"$osti > E" si$t La"ria$, /ar/at"0 9Nic"0i$ei* 8 =e$ea !csi#"r !e 0a o repetitieA i4a% sp"s* Asa cre7"se si ea* N" se %ai sat"ra pri.i$!"4', %i$"4 *$i$!"4se* repeti$! : 4 ' 8 (ata4te $oroc"0 sa te /ata* Ai i$ti$erit c" 7ece a$i, toc%ai !"%$eata, care $4ai $e.oie*** Cite.a c0ipe i$ "r%a i$tra i$ /"catarie Nic"0i$a* c" o Cara1a #oa0a* si se i$!repta spre ro/i$et* 8 Ce sp"i !e !o%$"0 La"r4ia$ > o i$tre/a Ecateri$a* =ra@itorie c"rata*** Ti$ar"0 se 1is0ici, si i$cep" sa4si, treaca $er.os pa0%a pe o/ra@i* ' * 8 La"ria$ e i$ sa0o$, c" toti cei0a05i, sp"se Nic"0i$a* 5i H s4a 1ac"t, 0a toti, sete* 8 =e7i, $" .rea sa %a rec"$oasca, sopti pri$trc !i$ i ti$ar"0* si !esc2i7i$! /r"sc* 5aproape c" %i$ie, "sa, c0is4 par" iri p0oaie* * i tot"si, $ici pi$a a7i Ecateri$a $" stie ce sa crea!a* D"pa ce4a ra%as si$#"ra, si4a scos pa0to$"0, a !es1ac"t sac"0* a ca"tat pri$ sertare cite.a s1ori #roase si c2ii#e ca sa atir$e iep"rii i$ ca%ara, !ar s4a tre7it tir7i" ca tre4 %"ra, si a i%/racat !i$ $o" pa0to$"0* A i$te0es i$sa re4 pe!e ca $" tre%"ra !e 1ri#, ci !e 1rica* A i$cep"t sa4si 1aca se%$"0 cr"cii,< !ar a !at c" oc0iii !e iep"ri, pe care G,

$"4i scosese !i$ sac, si i4a 1ost r"si$e* Si4a scos /r"ta0 pa0to$"0 si s4a si0it sa $" se %ai #i$!easca* Dar o ro!ea c"rio7itatea, si !"pa ce4a atir$at si a0 patr"0ea iep"re i$ ca%ara,' s4a 2otarit* Stia ca 4$"%ai $op5i0e "si0e suit i$4 c"iate, !ar pe !e a0ta parte A*D*P* ii atrasese !e %ai* %"0te ori ate$'1ia sa $" i$tre, s"/ $ici "$ %oti., i$ sa0o$, i$ ti%p"0 repetitii0or, D"pa ce4a #asit %oti."0 SNic"0i$a sp"sese ca 0i se 1ac"se seteT, a scos !i$ 1ri#i!er o stie0a c" apa %i$era0a, a a0es cite.a pa2are, si c" ta.a p0i$a i$ %i$a !reapta, a /at"t sc"rt i$ "sa sa0o$"0"i, si a i$trat* Era" .reo sase, sapte ti$eri, cost"%ati ci"!at A parca ar 1i a."t 1iecare o pe0eri$a 0"$#a, !ar 1e0"rit co0orata, atir4 $ata !e "%eri* A" i$ters toti cap"0 spre ea, speriati, ca si c"% ar 1i 1ost s"rpr%si 0a i$cep"t"0 "$ei cri%e* Cea %ai speriata parea Nic"0i$a* A%"tise, c" /rat"0 ri!icat, c" #"ra pe @"%atate !esc2isa* A0at"ri !e'ea, i'%/racat i$4 tr4o %a$tie si$#erie, se a'10a La"ria$ Ser!ar"* 4O pri.ea si e0, tot atit !e s"rpri$s* 'Dar Ecateri$a este si#"ra, i poate c2iar sa @"re, este si#"ra ca, 0a "$ %o%e$t !at, Ser!ar" i4a 7i%/it c" 'i$te0es si i4a 1ac"t se%$ c" ec2i"0*

'>

I$!repti$!"4%a spre casa, %i4a% !at sea%a ca ace0e i$ti%p0ari !e 0a i$cep"t"0 0"i $oie%/rie ii pro.ocasera Ecateri$ei "$ tra"%atis% care p"tea !"ce 0a %a$ia perse4 c"5iei* Di$ seara ci$!, i$tri$! /r"sc i$ sa0o$, 0e i$trer"p4 sese *,,repetitia<, i se parea ca e "r%4arita !e tot 1e0"0 !e perso$a#ii stra$ii* care pi$a 0a "r%a se !o.e!ea" a ? 1i "$"0 c0i$ o/is$"itii casei, %ai a0es Nic"0i$a si Ser!ar", !ar i a05ii, /"$aoara T"!ore0 sa" "$a !i$tre artiste, careia i se sp"$ea =era* Se oprea *citeo!ata 0a o .itri$a si pe $e4 asteptate ci$e.a aparea i$ spate0e ei si, !"pa 1e0"0 c"% o pri.ea sa" ii 7i%/ea, !escoperea ca 1ace parte !i$ tr"pa 0"i 0ero$i%* Dar #re"0 !e4a/ia at"$ci i$cepea, pe$tr" ca $"4i era "sor sa4i i!e$ti1ice, &$eori ii tre/"ia" !o"a sa" trei 7i0e si $opti*,,

0o

8 =a astepta% ca pe "$ D"%$e7e" E a e:c0a%at 0a !espart0re, str%#i$!"4%i a%i$!o"a' %ii$i0e* Ca pe "$ D"%$e7e", a repetat !e %ai %"0te ori* De4a/ia ,!"pa ce %i4a% scos pa0to$"0 si %4a% ase7at 0a /iro" %i4a% a!"s a%i$te ca ar 1i tre/"it sa tree pe 0a ESit"ra* =oia% sa .a! c"% arata ce0e !o"a car i a0e 0"i A*D*P, A .oia%* %ai a0es, sa a10" ce cre!e -2ita Horia !es4 pre proiect"0 %e" !e a a!"$a i$tr4"$ .o0"% artico0e0e !espre I$!ia* I!eea .o0"%"0"i %i4o s"#erase "0ti%a scri4 soare a 0"i A*D*P* ,,Stia% ca esti "$ /"$ scriitor, i%i sp"4 $ea, pe$tr" ca ai scris Memoriile asa c"% eu $" 0e4as 1i p"t"t $icio!ata re!acta* Dar $" /a$"ia% ca esti 4"$ /"$ scriitor atlt de diferit de mine## A% 0"crat i%pre"$a aproape opt a$i, si $4a%' /a$"it aceasta $ota speci1ics, a ta0e$t"0"i !"%ita0e 0iterar<* , So.aia%, !aca ar tre/"i sa4i te0e1o$e7 0"i Horia era aproape ',,MM 8 sa" sa %a !"e sa4' .a!* 1ara sa %a 0a i$cep"t"0 !"pa4a%ie7ii, Cite.a c0ipe i$ "r%a a s"$at te0e1o$"0* 8 Dar "$!e %i4ai "%/0at toata !ir$i$eat4a > %a i$4 ti'c/a A*D*P*, %i s4a par"t, "sor co$trariat* 48 A%' %ti0$it4o 4 i$ti%p0ator pe Ecateri$a, si a% stat %"0t r0e .or/a* (iata !e ea, tare %i4e tea%a ca*** 8 Las4o pe Ecateri$a E %4a i$trer"pt* A.e%* 0"cr"ri %"0t %ai i%porta2te !e4!isc"tat* 9>i $" 0e p"te% !isc"ta* 0a te0e1o$* Tre/"ie sa .ii40a Si/i"* Ti4a% re7er.at4"$ 0oc i$ a=io$"0 !e %ii$e4 !i%i$eata* Te0e1o$ea7a 0a A#e$tie A : sa", si r$ai /i$e, treci c0"%$eata, i$ai$te !e, P,MM, si ri!i4 ca4ti /i0et"0, Te astep0a% 0a aeroport* $i i$!ata !"pa !e@ti$*** C" "$ e1ort* a% i$!ra47riit sa4' i$trer"p, 8 *Dai4, Maestre, .e!e5i, si$te%* i$ prea@%a Craci"$"4 0"i* Si !e4a/ia %4a% i$ters* =rea" sa petrec sar/atori0e c" =a0eria* Mai a0es ca $"$ta .a a.ea 0oc 1oarte c"ri$!, 0a ,+ !ece%/rie*** ? * A% a."t i%presia ca .cstea '4a s"rpri$s, pe$tr" ca, !"pa o sc"rta tacere, a co$ti$"a4t c" "$ a0t #0as* 8 (i$e, !ar a7i e ,J !ece%/rie* Mai a.e% o sapta4 %i$a* Ne i$toarce% 0a ,N 4!ece%/rie, ee0 %"0t ,Y* C"% .a c"$osc e"* $"$ta $" se poate 1ace 1ara %i$e* I A% rosit /r"sc si* !e e%o5ie, %i4a% si%tit !eo!ata E E1"ra "scata*
GP

8? Dar %i4ati sp"s !e atitea ori, a% soptit, %i4a5i sp"s ca $" .reti sa $e c"$"$a5i ea*** 8* Ce4a% sp"s a0ta!ata, %4a i$trer"pt A*D*P, 1oarte /i$e !isp"s, $4are $ici o i%porta%@a ?E 1i$ 1oarte %"0t sa =H c"$"$ $"* Si .o% sar/atori e.e$i%e$t"0 i$ stra!a Fi$4 ti$e0or, c" Nic"0i$a, La"ria$, $i atHi cit0.a priete$i, 8 E.i!e$t, a% re0"at c" "$ #0as %ai 1er%, e.i!e$t, =a0eria .a 1i 1ericita si rec"$oscatoare* Ca si %i$e, !e a0t4 ?1i0, i$"ti0 sa .a sp"$*** Dar' %a #i$!esc ca !aca o 0as si$4 *#"ra !e Craci"$***' 8 E"se/i" E a* e:c0a%at aproape patetie* E 1oarte i%4 porta$t E N"4ti pot sp"$e ac"% !e ce, tre/"ie sa .ii %ii$e* Te astepta% 0a aeroport* $i %"0t"%este4i =a0eriei si !i$ partea %ea ca accepta acest sacri1ici" '*** D"pa ce a i$c2is te0e1o$"0, a% ra%as %"0ta .re%e c" D a'00e pier!"te i$ #o0* M4a% tre7it, tir7i", ca %a #i$4 t $ 0a c" tot"0 a0tce.a : r$a tr"!ea% sa4%i a%i$tesc o t, Ji !% a treia sa" a patra piesa a 0"i Pa$!e0e, o sce$a ? %i se parea* ar 1i p"t"t e:p0ica i$siste$5a 0"i atit !e p 5tOca !e a %a a.ea a0at"ri !e e0 i$cepi$! !i$ Seara !e A@"$ pi$a a !o"a *sa" a treia 7i !e Craci"$* Ci$e.a Si%po4 si/i0 sa4%i a!"c a%i$te ci$eT, 4a10i$4!"4se i$tr4o sit"atie !esperata ,S!ar de ce , >e ce -C, 1acea "$ ape0 patetie 0a "$ priete$ %ai ti$ar A ii cerea "$ 0"cr", i$ apare$ta, !e o ri4 !ic"0a /a$a0itate S"$ pa2ar c" apa > O /atista >T, a$"$p$! i$ ace0a1i ti%p reco%pe$sa : Na fi o nunta ca in povesti, c2iar e0, E0, ii .a c"$"iia, si .or*p/1ti 0a %asa $" $"$iai 4 priete$ii6ci si*** I%posi/i0 sa4%i a%i$tesc ci$e a0tii .or i >i ?po1titi 0a /a$c2et Si$ te:t era scris : agapaC# Am 1ac"t e%otio$at $"%ar"0 0"i Horia* N" %a astep4 tar$ sa4' %ai #asesc, trec"se !e< '*MM, !ar stia% ca4%i .a rasp"$!e secretara* -- Toc%ai %a !"cea% 0a %asa, i%i rasp"$se Horia* Deci, 1ii* te ro#, cit se*poate !e sc"rt*** Dar $"4%i Oasa ti%p sa sp"$ ce.a* ci co$ti$"a pe "$ to$ sec, aproape se.er* 8 Daca e .or/a !e I$!ia !"%ita0e, tre/"ie sa !isc"4 ta% serios*** 8 Dar $" e .or/a !e .o0"%"0 %e", '4a% i$trer"pt, =oia% sa sti"*** 8 N" sp"$ ca te:te0e $" si$t i$teresa$te, co$ti$"a ' ca si c"% $" %4ar 1i a"7it* Dar tre/"ie sa $"a$te7i* I$4

sisti prea %"0t as"pra ,,spirit"a0itatii i$!ie$e<, as"pra si4 2astri0or si %i$astiri0or*** 8 Dar*!aca .a sp"$ ca $" e .or/a !e .o0"%"0 4%e"*** '8 Tre/"ie sa e.oci si a04te aspecte a0e istoriei si so4 cieta@ii i$!ie$e : saracia, $e!repta1i0e socia0e, caste0e, i$4 t"sa/i0ii*** N" sp"i $i%ic !espre i$i"sa/i0i*** C" "$ e1ort, a% i7/"tit sa %a stapi$esc* 8 To.arase Horia, a% i$cep"t, pro$"$ti$! c0ar si ras4 picat 1iecare c".i$t i$ parte* Repet, $" e .or/a !e .o0"%"0 %e"* =oia% !oar sa sti" !aca a *apar"t 6eatrul 0"i A*D*P* si !aca pot trece !"pa4%asa sa ia" "$ e:e%p0ar*** Mi s4a par"t ca a so.ait %"0t iriai$te !e a rasp"$!e* 8 Ca sa 1i" 1oarte si$cer* .o0"%"0 e iiparit* !ar e" i$ca $" '4a% .a7"t* S4ar p"tea sa apara i$ .rco !o"a sap4 ta%i$i, !aca i$tre tir$p, asa c"% %i4a 1ost 1rica !e 0a i$ cep"t*** 8 (i$e, '4a% i$trer"pt po0iticos, $" .rea" ;sa .a %ai reti$* =a te0e1o$e7 !i$ $o" !"pa Sar/atori*** , I$4 c0ipa ci$! ase7a% receptor"0 i$ 1"rca* %i4a% !at sea%a ca*1ac"se% o #a1a* (a$"itor c"% era, ci$e stie ce si4ar p"tea i$c2ip"i Horia* Ar 1i tre/"it sa %a a!rese7 !irect ,,0octi@tor"0"i< %e" A pastrase, !esi#"r, corect"ri0e i$ pa#i$a* Dar spre %irarea %ea* =oi$ea %i4a %art"risit ca tot %ateria0"0 8 %a$"sLrise0e, spa0te0e si corect"ri0e i$ pa#i$a 8 1"sese, 0a cererea 0"i, e:pe!iat pri$ c"rier 0"i A*D*P*, pe 0a i$cep"t"0 0"$ii* Ceea ce i s4a par"t c"rios, ac0ao#a co/ori$! "sor #0as"0, cite.a 7i0e !"pa aceea i s4a te0e1o$at !e 0a E!it"ra ca a" $e.oie !e 4%a$"scrise si !e corect"ri pe$tr" o "0ti%a re.i7ie* Dar =oi$ea stia /i$e ca "0ti%a re.i7ie 1"sese 1ac"ta c" ee0 p"5i$ o sapta%i$a iria4 i$te A c2iar e0 !a!"se /"$"0 !e tipar* A a."0 i%presia, si sp"$i$! asta a sca7"t si %ai %"0t #0as"0, a a."t i%presia ca* a10i$! ce s4a :$ti'%p0at, a$"%e ca tot %ateria0"0 se a1ia i$ %ii$i0e 0"i A*D*P*, *secretaria0 $4a sti"t ce sa4i sp"$a, 'si '4a r"#at sa astepte "$ %o%e$t, sa .or/easca c" Direc4 tor"0* D"pa ce '4a asc"0ta*t, -2ita Horia a sp"s A (i$e E si a i$c2is te0e1o$"0* Si !e !ata aceasta %i s4a par"t ca 1ac"se% o #a1a : ci$e stie c"% .a i$terpreta =oi$ea !ori$ta %ea !e a re4 GN *

c0t0 "$ te:t pe care e" i$s"%i i0 !acti0o#ra1iase% c" tre0 0"rii %ai i$ai$te* i !aca, !"pa "$ ceas, !o"a, i0 te0e1o4 $ea7a Horia si4' i$trea/a : N" c"%.a i4a% te0e1o$at* i$ 0e#at"ra c"E** > Poate ar 1i tre/"it sa4' a.erti7e7, sa4i sp"$, /"$aoara, ca !aca i$trea/a ci$e.a !e %i$e, sa4i sp"$a ca*** I$ acea c0ipa %i4a% a%i$tit /r"sc !e4Ecateri$a, si %4a% ri!icat e$er.at !i$ 1oto0i"* I =a0eria i%i pre#atise pe$tr" !e@"$ o 1e0ie !e s"$ca si str"#"ri* A% %i$cat a/se$t, f ara c2e1* Dar c"ri$! a% 7arit cei !i$tii 1"0#i !e 7apa!a si %4a% i$se$i$at ca pri$ 1ar%ec* A% ra%as %"0ta .re%e 0a 1ereastra, pri.i$! $i$4 soarea* -i$!, !"pa "$ ceas, a% por$it spre A#e$tie, stra4 t"0 !e 7apa!a parea, pe a0oc"ri, !e ci5i.a ce$ti%etri* Aa *c"% %a astepta%, /i0et"0 1"sese ac2itat !e Pa$!e0e* * 8 Dar !aca .a $i$#e toata $oaptea, %i4a sp"s 1"$c4tio$ara, $" cre! ca .e5i p"tea 4p0eca %ii$e !i%i$eata* I$* orice ca7, pre7e$tati4.a 0a aeroport c" ee0 p"ti$< o @"%a4tate !e ceas %ai i$ai$te* * As 1i .r"t sa %a p0i%/ p"ti$ pri$ oras, sa co/or spre Cis%i#i", !ar %i4a% sp"s ca, !aca $i$soarea $" s4e poto4 0este, 1oarte pro/a/i0 i%i .a te0e1o$a P*a$!e0e ca4sa4sc2i%/e pro#ra%"0* ' , Tot astepti$!, a% a!or%it i$ 1oto0i"* M4a* !esteptat =a0eria, sc"t"ri$!"4si .i#"ros oso$ii i$ 1ata "sii* Ci$! i4 a% sp"s ca $e .a c"$"$a A*D*P*, a i%pietrit i$ %i@0oc"0 ca%erei,* apoi %4a i$0a$t"it si, tra#i$!"4%a "sor !"pa ea, a i$cep"t sa !a$se7e, 1re!o$i$!, !ar !i$ ce i$ ce r$*ai4s*ti$s, pe$tr" ca*$"4si p"tea stapi$i 0acri%i0e* =oia sa te0e1o$e7e i%e!iat acasa, sa a$"$5e %area .este, !ar a% pastrat4o 0i$#a %i$e* 8 E.i!e$t, toate /"c"rii0e se p0atesc* Pa$!e0e %4a i%4 p0orat sa .i" %ii$e 0a Si/i"* Are $eaparat $e.oie !e %i$e*** Si, pe$tr" ca %a pri.ea s"rpri$sa, ca si c"% $4ar 1i i$te0es, a% a!ao#at repe!e* 8 E .or/a !e ,P, ee0 %"0t !e JN !e ore* Ne i$toarce% a%i$!oi, ee0 %ai tir7i", a !o"a 7i !e Craci"$* 8 Dar e i%posi/i0 E %4a i$trer"pt =a0eria i$se$i%$4 !"4se* N" %ai p0eaca $ici "$ a.io$ spre $or!"0 Tra$si04 .a$iei* A% asc"0tat si 0a Ra!io* 8 Asa %i4a, sp"s si %ie 0a A#e$t0e* Dar !aca A*D*P* $"4%i te0e1o$ea7a, e", i$ orice ca7, %ii$e !i%i$eata**, * G'9

De 0apt $4a% s0i"t ca a.io$"0 $osir" .a p"tea* ateri7a 0a Si/i" !ecit i$ "iti$i"0 %o%e$t, ci$!, !"pa ce astepta4se*% aproape !o"a ceas"ri, era% #ata sa re$"$t* Di$ 1e4ricire, apropii$!"F$e !e Si/i",* peisa@"0 !e.e$ise 1eeric N" .a7"se% $icio!ata aceas0a parte a darii i$#ropata S"/ 7apa!a* Cer"0 se 9i%pe7ise pe $easteptaie, si $e or/ea ac"% o 0"%i$a cr"!a, po0ara* C"ri$! a.io$"0 isi opri %o4toare0e si, co/ori$!, a" i$cep"i* sa se !is0i$#a tot %ai c0ar ca0ea 1erata i case0e !e tara* Apoi a% 7a.it ora4*i'*0* a% =rec"t 0i$ pe !eas"pra "$"i ear0ier !e c"ri$! eo$s0r"ii, si 9 p"ti$e %i$"te i$ "r%aa% atei4i7at* A*D*P* %a astep'ta 7i%/i$!,* a0at"ri !e Ser!ar" si T" !or e0* M4a 1$i/r>itisat, %i s4a'par"t, c" o $eo/is$"iia e%o4 tie, Apoi %i4a stri2s i$!e0"$# %i$a, ' ? 8 Iti %"0t"%esc, %i4a soptit, Sti" ca ai 1ac"t "$ aA*4*4 cri1ici"*** N" tia% ce sa cre!* Arata parca si %ai ti$ar !e!t toa%$a trec"ta, si c" toate acestea isi asc"$!ea c" #re" $er.o7itatea* Parea $e0i$itit, pr4eoc"pat* 8 Maestr"0 e e/osit* sp"se Ser!ar" ca*si c"% t$ 4 ? 1i cit*it #i$!"0* A !or%it !oar cite.a ceas"ri* A r1*ir"is ** $oapte pi$a 0a ,,JM, ca sa .a!a s1ir5it"0, !esi $4Bi 0o" L %ai a0es Icro$i%, a% tot i$cercat*** 8 Sa 0asa% astea, i0 i$trer"pse A*D*P*, i7/"tir! to t , sa 7i%/easca* A.e% atitea a0te0e !e .or/it*** Apoi, i$torci$!"4se catre %i$e si 0"i$!"4%i /raSA"04, a co$ti$"a0* 8 N" te I$tre/ $i%ic !espre I$!ia* O sa !isc"ta% asta %ai tir7i"* SaFti sp"$ i$sa !e pe ac"% pro#rar$"0 : !eF @"$a% 0a Ma@estic, a% re7er.at o %asa A apoi, c" o ca4 %io$eta r$i0itara 8,!e 1apt* e "$ 1e0 *!e @eep 8 0a Ca0i$a* Si'$t %ai p"ti$ !e< 'M Qi0o%etri, !ar sosea"a e pe a0oc"rt @$7ape7ita* C"'%asi$a* ar 1i 1ost risca$t* Loc"i% i$tr4"$ @ost pa.i0io$ !e .i$atoare* tra$s1or%at i$ Casa !e o!i2$a, !cst"0 !e co$1orta/i0 si, !esi a 1ost !e !o"a ori resta"rat, c 9$ca*!est"0 cte pitoresc* 0ar !e aco0o i$ai$te, co$ti$"a pr04 .i$4!"4%a si 7i%/i$! e$i#%atic, !e aco0o i$ai$te $" %ai p"te% co$ta !ecit pe sa$ii***
?Gd

8 Dar $ici $" .a I$c2ip"ip ce 1e0 !e sa$ii, a!ao#a Ser!ar"* Ca !i$ a0te .re%"ri, N" se %ai .a! !ecit I$ 1i0%e !e epoca,*, 4 8 Dar si$t %ai 1r"%oase !ecit ce0e !i$ Anna Qarenina, 1i0%"0 !e a$"0 trec"t* sp"se T"!ore0* 8 Poate ca o sa 1ace% si $oi "$ 1i0%, a!ao#a A*D*P* Sa .e!e%*** 8 N" tre/"ia sa4i sp"$eti, sopti Ser!ar" oarec"% !e74 a%a#it* =oia% sa4i 1ace% o s"rpri7a*** Pa$!e0e *i$toarse cap"0 spre e0, apoi ri!ica !i$ "%eri* 8 =a'1i s"1icie$t sa .a!a sa$ii0e, caii si aparat"ra !i$ s"1ra#erie ca sa i$te0ea#a !espre ce este .or/a*** N" sti" !aca as 1i #2icit atit !e repe!e* N" a.ea% c"% sa sti" ca @eep"0 care $e a!"sese 0a Casa !e o!i2$a, ca si caii, 1ara perec2e !e 1r"%osi, pe care ii* scotea" !i$ '#ra@! c2iar i$ %o%e$t"0 sosirii $oastre, aparti$ea" Cor4p"0"i !e Ar%ata !i$ Si/i"* De ase%e$ea, $" a.ea% c"% sa sti" ca sa$ii0e pe care 0e4a% 7arit i$ c"rte 1"sesera co$4str"ite i$ toa%$a aceea, !"pa %o!e0"0 sa$ii0or caste0a$i40or "$#"ri !e pe 0a 'GPM, pastrate 0a M"7eii0 !e Et$o#ra4 1ie* N" $i4a" %irat cost"%e0e atit !e pitoresti a0e ti$eri40or pe care i4a% i$ti0$it i$ sa0a si pe cori!or A as 1i cre7"t ca se pre#atesc, sa" se i$torc, !e 0a repeti5ie, Dar cre! ca as 1i i$cep"t sa /a$"iesc ca a$"raite sce$e .or 1i 1i0%ate1 !i$! c" oc2ii !e proiectoare0e !i$ s"1ra#erie si !e estra!a i$a0ta, pe roti0e, !e pe cori!or*

I$!ata ce4a%, ra%as si$#"ri i$ o!aia pe care %i4o a0e4 sese* a0at"ri !e ca%era 0"i, A*D*P* s4a ase7at pe %4ar#i$ea pat"0"i si %i4a 1ac"t se%$ sa4%i* apropii sca"$"0* 8 A% atitea 0"cr"ri saFti sp"$, sopti, i$cit $" sti" !e "$c0e sa i$cep* A% sa i$cep, tot"si, c" ceea ce %i se pare %ai p"ti$ i%porta$t* Asc"0ti$!"4', %a 9$tre/a% !e ce i se parea **%ai p" ti$ i%porta$t<* Mi*e %i se parea4 !est"0 !e #ra.* Era .or/a !e 0"pta s"r!a pe$tr" p"tere i$tre N"%ar"0 Trei si N"4 %ar"0 Doi* Te$si"$ea !"ra %ai !e %"0t, !ar i$ "0ti%e0e sapta%%i C%ie$i$ta sa e:p0o!e7e* E.i!e$t, a!ao#a A*D*P*, <asta co%p0ica sit"a5ia 0"i 0ero$i%* Oa%e$ii N"%ar"0"i , ? M+

Trei si$t c" oc2ii pe e0, #ata sa pro1ite !e pri%a #resea0a pe care o .a 1ace* Foarte pro/a/i0, %"0ti !i$tre te2$icie$i si operatorE si$t i$1or%atorii N"%ar"0"i Trei* &$ii !i$ ei 8? e.i!e$t, 1ara sa4si !ea sea%a 8 s4a" tra!at c2iar i$ c0i%i$eata ci$! '4a" .a7"t pe 0ero$i% i$cre!i$5%!"4si /astoa$e0e "$"i 1i#"ra$t si "rci$!"4se pe estra!a ca sa re#0e7e proiector"0* ? ,b8 8 Da, co$ti$"a repe!e A*D*P*, $e0asi$!"4%i ti%p sa4' i$trer"p, ac"% .reo 7ece 7i0e, pe $easteptate, 0ero$i% a si%tit ca $" %ai are $e.oie !e /astoa$e* A% i!e$ti1icat i$ s1irsit #resea0a pe care o 1ac"se% i$ seara !e '' a"#"st '+NP, %i4a e:p0icat 0ero$i%, 5si, asa c"% %a astepta$., i$ aceeasi c0ipa %4a% .i$!ecat* 8 E:traor!i$ar E a% e:c0a%at* E p"r si sir$p0" e:tra4 or!i$ar ' 8 Da, re0"a A*D*P*, asa a% sp"s toti* Dar .e7i, .i$4 !ecarea aceasta atit !e %isterioasa a a."t 0oc i$tr4"$ %o %e$t p"ti$* prie0$ic pe$tr" $oi toti, :si i$ pri%"0 ri$! pe$ tr" 0ero$i%* C"% i/i sp"$ea%, citi.a r$eca$ici si opera4 tori s4a" tra!at pe 0oc : *s4a" #ra/it sa te0e1o$e7e .estea 0a ("c"resti* Nici 0"i 0ero$i%, $ici N"%ar"0"i Doi $i0 Q4 co$.e$ea sa se .or/easca !espre acest ,A%iraco0< c2iar ac"%*** Dar, i$ s1irsit, c"% i/i sp"$ea%, asta e4%ai p"ti$ I%porta$t* Mai #ra. i se parea i$tri#a "r7ita i%potri.a 0"i, si care ar 1i p"t"t !"ce 0a i$ter7icerea .o0"%"0"i !e 6eatru# I$tri#a aceasta $4a.ca 0e#at"ra !irecta c" te$si"$ea i$tre N"%ar"0 Trei si N"%ar"0 Doi, !ar, 1ara i$!oia0a, "$ii !i$ co0e#ii 0"i, #e0osi si i$.i!iosi, si$t #ata sa pro1ite !e co$4 @"$ct"ra* SA% i$te0es ca se #i$!ea %ai a0es 0a Parasc2i. Si%io$esc", pe care i$ti%itatea 0"i A*D*P* c" 1a%i0ia N"4 %ar"0"i Doi $"4'* 0asa sa 4!oar%aT, De aceea; si4a 0"at Rias"ri0e !e preca"tie $ecesare : a 1oto#ra1iat i$ 7ece e:e%4 p0are .o0"%"0 !e 6eairu, si 0e4a <p"s 0a *a!apost, i$ 0oc"ri !i1erite, si c2iar i$ %ai %"0te ari, a preci7at s"/0i$ii$! c".i$te0e* =oia% toc%ai sa4' i$trer"p, sa4i sp"$, ca, poate* sit"a5ia $" e c2iar atit !e critica pe cit si4o i$c2ip"ia e0, ci$! s4a ri!icat repe!e* s4a i$!reptat spre "sa si a !es4 c2is4o /r"sc* =a7i$! ca $" era $i$ie$i pe cori!or a o1tat "s"rat, 7i%/i$!* 8 D"pa c"% .e7i, re0"a c" "$ a0t to$, +4ar 7ice ca i$cep sa ca0c pe "r%e0e Eeateri$ei* Dar, aici, si i$ acest
80

%o%e$t, tre/"ie sa 1i% c" oc2ii i$ patr"* I$ a1ara !e $oi, cei care $e c"$oaste%, oriei$e a0t"0 poate ca%"10a "$ a#e$t*** 8 I%i pare ra", a% i$cep"t, oarec"% 0a i$ti%p0are, .a7i$! ca tacerea se pre0"$#este* E", !i%potri.a, cre!ea% ca,** 8 E"se/i" E e:c0a%a i$trer"p%!"4%a, tot ce ti4a% sp"s pi$a ac"% co$1ir%a ce /a$"ise% %ai !e %"0t, !e ee0 p"ti$ !o"a sapta%i$i* A!e.ar"0 este ca mi-e fried * N" i$!ra7$esc sa4ti %art"risesc ce trebuie sa-ti %art"risesc, si at"$ci, ca sa a$ii$ aceasta co$1esi"$e pe$i/i0a, iti tot .or/esc, ci$! !e "$a, ci$! !e a0ta* Tot ce 1i4a% sp"s !es4 pre N"%ar"0 Trei, ca si !espre i$tri#i0e 0"i Parasc2i., e a!e.arat* N" a% i$.e$tat $i%ic* Dar* repet* toate astea $4a" prea %are i%porta$ta* Si$#"r"0 0"cr" i%porta$t este !escoperirea pe care a% 1ac"t4o !e c"ri$!* si pe care nu indraznesc sa ti4o !estai$"i*** II asc"0ta% t"r/"rat* Pa$!e0e 1ac" citi.a pasi pri$ o!aie, apoi se ase7a !i$ $o" pe %ar#i$ea pat"0"i* 8 Ti4ai !at, !esi#"r,' sea%a, i$cep" /r"sc** ca spec4 taco0"0 or#a$i7at !e 0ero$i% "r%areste* i$ pri%"0 ri$!, co%p0etarea proces"0"i !e a$a%$e7a i$cep"t asta .ara* Par ceea ce 2"%ai e" sti"* este ca aceasta a$a%$e7a a% i$c2eiat4o %ai !'e %"0t* Mi4a% a!"s a%i$te !e tot ce s4a i$ti%p0at $oaptea !e Craci"$ '+JG, a% i7/"tit sa4%i a%i$tesc !e 1iecare a%a$"$t* SN" !e#ea/a a% 0"at parte c" atita e0a$ 0a toate repetitii0e 0"i 0ero$i%***T I$"ti0 sa 5i 0e re7"%* caci $" toate a%a$"$te0e si$t i$teresa$te* Des4 t"0 sa4ti sp"$ ca* 0a i$cep"t, ca sa 1i" 1oarte si$cer, si poate c2iar ."0#ar, 0a i$cep"t a% cre7"t ca,# i$ $oaptea aceea a% /a"t prea %"0t, e" care $" era% o/is$"it c" a0coo0"ri tari, si %4a% c"0cat c" actrita care @"ca ro0"0 E"ri!icei* #R-%i, i%i sp"$ea%* 1oarte pro/a/i0 ca a !o"a 7i %i4a 1ost r"si$e 8 $" ca %a c"0case% c" ea, ci pe$tr" ca 1"sese% /eat, si pro/a/i0 %a p"rtase% ca o /r"ta 8 %i4a 1ost, !eci* r"si$e si a% e.itat s4o %ai i$ti0$esc a !o"a 7i si a treia 7i* I%i %ai sp"$ea% ca p"rtarea %ea 1"sese !esi#"r atit !e o!ioasa i$cit, 1ara sa4%i !a" sea%a, a% .oit, si a% re"sit, sa "it tot !e 0a i$cep"t si pi$a 0a
+'

p0ecarea 0a ("c"resti* (a$"iar$ ca, psi2o0/#ic, proces"0 $" parea prea .erosi%i0, !ar, i$ s1irsit, e" %a pre1aceara co$.i$s ca asa se i$ti%p0ase*** Se rt!ica si i$cep" sa se p0i%/e, i$c"rcat A parea $" %ai stia ce sa 1aca c" %ii$i0e* 84 A!e.ar"0 este c" tot"0 a0t"0* I$ $oaptea aceea nu 1"sese% '/eat, si %a p"rtase% cit se poate *!e c"rte$itor* Pe sc"rt, a 1 ost o 1 oarte si$cera, si c2iar ro%a$tica, $oapte !e *!ra#oste, *!e care ar 1i tre/"it sa4%i a%i$tesc i$tot4 !ea"$4a c" i$ci$tare si %e0a$co0ie* Ar fi trebuit, si !esi#"r4 ca asa s4ar 1i i$ti%p0at, !aca $" i$ter.e$ea aliceva, "$ episo! s"rpri$7ator !e i$so0it* i acest a0tce.a a prL.ocat a%$e7ia4* Se opri /r"sc i$ 1a5a %ea si %a pri.i* c"rios, ca si ci$! at"$ci %4ar 1i .a7"t pe$tr" I$tiia oara* 8 Dar, a re0"at !"pa o pa"7a, c"% saF$ =or/esc !es4 pre ca"7a a%$e7iei %e0e 1ara sa rise ca !"%$eata, sa" oricare a0t"0 care %4ar asc"0ta, sa crea!a ca %i4a% pier4 !"t %i$ti0e > Apare$t* 0"cr"ri0e par $or%a0e* La "$ %o %e$t !at, E"ri!ice %i4a prop"s sa 0"a% 4 o sa$ie i sa %er#e% 0a o priete$a, care 0oc"ia i$ casa "$"i pa!"rar* 0a .reo ci$ci, sase Qi0or$etri*!e Si/i"* E.i!e$t, a% accep ta t pe 0oc, si E"ri!ice a i$cep"t 4^a ri!a, a a!ao#at ca 1"sese atit !e si#"ra ca .oi accepta, i$cit i4a sp"s priete$ei 4sa $e astepte 0a %asa*** I$"ti0 sa4ti !escri" !r"%"0 p"ia i$ pa!"re, stri$si "$"0 0i$#a a0t"0, si%5i$!"4%a !e@a i$!ra#ostit* A% 1ost a%i$!oi s"rpri$si ci$!, i$tri$! i$ casa pa!"rar"0"i, a% #asit toate 0"%i$i0e apri$se si %asa pre4* #atita, !ar $ici "r%a !e priete$a* Ne4a% 0i$istit citi$! ?/i0et"0 pe care $i4' 0asase, Doar aceste ri$!"ri e$i#%atice : ,*Daca %ai astepta5i pe ci$e.a, .a asi#"r ca $" %a< a5tep4ta 0 pe %i$e<* Cite.a %i$"te !"pa ce4a% citit /i0et"0, a% "itat !e tot* Era% !oar $oi !oi si$#"ri, sa%pa$ia era 1ra4pata si ci$a parea e:ce0e$ta* Ti4a% sp"s ce a "r%at,,* Dar c"% sa45i sp"$ rest"0 > Se opri i$ 1a'Aa %ea si4%i ca"ta pri.iri0e* 8 Si tot"si, trebuie sd-fi spun, sopti* Tir7i", catre !ir$i$eata, %4a !esteptat !eo!ata setea, N" cre! ca a$i %ai c"$osc"t !e at"$ci o ase%e$ea sete : parea as 1i i$#2i5it @aratec* A% co/orit !i$ pat si r$4a% i$!reptat catre /"catarie* A% #'asit ca$a c" apa, si a% !"s4o !irect 0a #"ra* a% i$cep"t sa /ea" ca "$ a$i%a0, pite.a c0ipe $" si%5ea% $i%ic, parcH as 1i i$#2i :it ae1, si so%$oros CHITS
+,

era%, %4a c"pri$s #roa7a : $" c"%.a n-am sa-mi pot pololi niciodata setea , A% c!$ti$"at sa /ea", !i$ ce i$ ce %ai speriat* si at"$ci a% 7arit 0a 1ereastra, aproape 0ipi$!"4si o/ra7"0 !e #ea% ca sa %a ppata .e!ea %ai /i$e, a% 7arit o 1ata ti$ara, /0o$!a* c" par"0 !esp0etit pe "%eri, Ci$! si4a !at* sea%a ca o pri.ea%, a 7i%/it si %i4a'1ac"t se%$', !"ci$!"4si !e#et"0 0a #"ra, sa $" sp"$a $i%ic, Apoi, i$ c0ipa "r%atoare, a !ispar"t*** A i$cep"t !i$ $o" sa se p0i%2e, !e 0a "$ capat 0a a0t"0 a0 o!aii* 8 E c"rios ca $" %i4a 1ost 1rica* Dar i$torci$!"4%a i$ '!or%itor, a% !at c" oc2ii !e E"ri!ice* Se !esteptase, si apri$sese 0a$ter$a !e /"7"$ar, pe care o 0asase% pe %as"ta* a0at"ri !e pat* A% si%tit ca %a ia c" 1ri#, !ar, c"rios, i$ 0oc'sa i$tr" repe!e i$ pat, %i4a% i%/racat pa0to4 $"0 S$" i$5e0e# c"% !e400asase% aco0o* pe "$ sca"$T* 8 C"% arata priete$a ta > a% E$tre/at4o* E"ri!ice %4a pri.it 7i%/i$!, !ar, %i s4a par"t, c" %are,triste e* 8 Dar !e ce %a i$tre/i > 8 Pe$tr" ca a% .a7"t a!i2eaori, 0a 1ereastra /"cata4' riei, o 1ata ti$ara, si %a i$tre/* !aca $" c"%.a i s4a i$ti%p0at .reo $e$orocire* Daca $" c"%.a*** E"ri!ice a i$cep"t sa ri!a* 8 Ca sa45i sp"$ a!e.ar"0, a10a ca $" e:ists $ici o priete$a, Eu a% ara$@at, i$ %are tai$a, aceasta s"rpri7a, A% 1ost ai!* a7i !"pa4a%ia7a si a% pre#atit %asa, a% scris /i0et"0, a% apri$s ' ''"%i$i0e*; Dar !e ce %a pri4 .esti asa >, i$tre/a, t"r/"ri$!"4se* N" *stia% ce4a 1i p"t"t rasp"$!e* Mi se parea ca .ise7, !ar $" i7/"tea% sa i$5e0e# ci$! i$cep"se .is"0* 8 Ti s4a par"t ca sea%a$a c" %i$e > co$ti$"a i$ soapta* A.ea, ca %i$e, par"0 /0o$!, !esp0etit > Si si4a p"s !e#et"0 0a #"ra, 5i4a 1ac"t se%$ sa pastre7i secret"0 >*** Di$ acea c0ipa $" %ai %i4a!"c $i%ic a%i$te* N" st4i" c"% a% a@"$s 0a 2ote0*** 4 ?? 5At"$ci a% a"7it*#0as"0 Nic"0t$ei* 8 Ierta'Ai4%a ca* 1ara sa .rea", a% asc"0tat 0a "sa* !ar a% 1ac"t !e pa7a ca sa $" asc"0te altcineva### Apoi s4a apropiat repe!e !e Pa$!e0e si i4a 0"at %i$a 8 0arta4%a, mon pere, ca i$!ra7$esc sa te co$tra7ic* De, 0a "$ %o%e$t !at, poate !e ci$! ai i$cep"t sa /et !i$ ca$a si $" si%5eai #"st"0 apei, !i$ ace0 %o%e$t $" +J

%ai poate 1i .or/a !e a$a%$e7a, ci !e o p0as%"ire J i%a#i$atiei !"%ita0e* 8 De ce sp"i asta > i$tre/a A*D*P,, sti$#2erit* 8 Pe$tr" ca 9$ $ici "$ ca7 o a%$e7ie atit !e tota0a* $" p"tea 1i pro.ocata pri$tr4"$ soc !e o ase%e$ea $at"ra* Daca ar 1i 1ost asa, $4ai 1i p"t"t "ita 4aceasta sce$a, oricit te4ai 1i si0it* Iiiti%p0ari !e 1e0"0 acesta 8 2a0"ci$atii, sa" 1e$o%e$e parapsi2o0o#ice, sa" ce4or 1i 8 si$t !est"0 eA !e c"re$te, Poate ai citit %ai !e %"0t, "$!e.a, po.estea !e a!i$eaori si te4ai co$.i$s ca /i s4a i$ti%p0at !"%ita0e**, 8 Si, tot"si* .a repet 0a a%i$!oi, asa s-a intimplat# $i !e aceea %i4e 1rica* N" %i4e r"si$e s4o sp"$ : %i4e frica 8 Ai toata !reptatea sa4ti 1iN 1rica, co$ti$"a 7i%/i$! Nic"0i$a* Asta 1ace parte !i$ i$s"si proces"0 a$a%$e7e'i, N"%ai ca 1rica !e care .or/esti $" se !atoreste sce$eLpe care ai e.ocat4o a!i$eaori : 1i'#"ra pe care ai<7arit4o 0a 1ereastra /"catariei si pe care, cite.a %i$"te i$ "r%a, ai rec"$osc"t4o ca 1"$! c2iar E"ri!ice* Sce$ari"0 acesta este o "0ti%a i$cercare pe care p 1aci, e.i!e$t, $" !"%$eata, ci a0tci$e.a, %"0t %ai pro1"$!, capti. i$ i$co$@tie$t"0 !"%ita0e, o "0ti%a i$cercare !e a nu-ti revela adevarul# Daca ai "itat tot, !aca, %ai a0es, ai re$"$tat !e at"$ci 0a teatr", este pe$tr" ca, i$ %o%e$t"0 ci$! erai tort"rat !e sete si ai i$cep"t sa /ei* !i$ ca$a, fara ca totusi sd simfi ca-ft potolesti setea, i$ ace0 %o%e$t*** =0a!i%ir E stri#a 1ara sa4si !espri$!a pri.iri0e !i$ oe2ii 0"i Pa$!e0e, ra%ii 0a "sa, ca sa 1i% si#"ri ca $" $e asc"0ta $i%e$i*** *re ace0 %o%e$t, !eci, re0"a, ai a."t o re.e0a5ie c"tre%"ratoare, c*0e,,care ti4a 1ost atit !e 1rica i$cit, 1ara $ici "$ e1ort !i$ partea !"%ita0e, ai uilat-o# '8 Ce 1e0 !e re.e0atie > i$tre/a A*D*P* 8 O sa a10a% c"ri$! !e tot* Dar sti" !e pe ac"% ca e .or/a !e a0tce.a, !e ce.a e:tre% !e i%porta$t pe$tr" noi toti* De aceea e atit !e pasio$at 0ero$i%* Ce /i s4a re.e0at, a!icaI: ce a!e.ar si%p0" si tot"si4teri/i0 !e a10at, ci$CJ ai si%tit ca s-ar putea sa nu-fi potolesti niciodata setea, i$cit sa re7iste 0a toate i$cercari0e $oastre !e a$a%$e7a > 8 Poate, p"r si si%p0", .or/i A*D*P* pro$"$ti$! rar c".i$te0e, ca !aca .oi co$ti$"a s4o .a! pe E"ri!ice si* !eci, !aca %a .oi !e!ica teatr"0"i, .oi %"ri c"ri$!***
+P

Nic"0i$a 7i%/i, si parca 1ata i se 0"%i$a !e o secreta /"c"rie* 8 Fara i$!oia0a ca e .or/a si !e %oarte* Dar ce 1e0 !e %oarte > N" "4$a !i$ %ora0e $oastre !e toate 7i0e0e, pe care 0e accepta% or/este, 1ara sa $e !a% sea%a ce4 1ace%* Tre/"ie sa 1ie ce.a %"0t %ai si%p0" si %ai pro4 1"$! : ce.a care, !aca '4ai 1i accep'tat, ti4ar 1i* sc2i%/at radical .iata* 8 I$ orice ca7, sp"se Pa$!e0e* s0i" ac"% eit %i4a 1ost !e 1rica at"$ci, i$ '+JG, si* .a repet, i%i este !i$ $o" t'rica*** * 8 Si %ie %i4e 1rica, *sopti Nic"0i$a ca"ti$!"4i pri4 .iri0e* C"i $" i4a 1ost 1rica i$ pra#"0 %%t"irii > Si 0"i Is"'s i4a 1ost 1rica***

19
Cre! ca i$ c0ipa ci$! %4a% tre7it si4%i pri.ea% %irat !e#ete0e /a$!a@ate, a% rec"$osc"t .ocea 0"i A0/i$i* 8 N" te speria E i%i sp"se* Nici !e#ete0e, $icLta0pi0e $" si$t !e#erate* Pro/a/i0 ca '4a i%presio$at spai%a pe care %i4a* citit4/ i$ oc2i, si s4a #ra/it sa %a 0i$isteasca si sa %a 0a%"reasca i$ ace0asi ti%p, 8 Opt, $o"a ceas"ri, pe @"%atate i$#ropat i$ 7apa!a, cite $" se pot i$ti%p0a >*** Noroc ca $" se 0asase i$ca #er"0* Dar, i$ orice ca7, !octorii sp"$ ca, "$ ceas, !o"a %ai %"0t, !e#erat"ri0e ar 1i 1ost atit !e #ra.e i$cit ar 1i tr*e4 /"i1'sa .a a%p"te7e a%/e0e picioare*** Mi4a% a!"s /r"sc a%i$te !e =a0eria si '4a% i$tre/at, 8 I$ ce 7i si$te% a7i > A0/i$i %a pr@Hi, %i s5a par"t* /0i$!, aproape c" %i0a, 8 ,Y !ece%/rie, !ar ar 1i %ai corect sa sp"$ ,G !eF ce%/rie, pe$tr" ca %ai si$t ,M !e %i$"te pi$a 0a %ie7"0 $op ii* 8 Tre/"ie sa te0e1o$e7 $eaparat 0a ("c"resti, sa .or4 /esc c" =a0eria E***
+3

8 A% a."t $oi #ri@a !e asta, sp"se 7i%/i$! A0/i$0 A% i$1or%at4o perso$a0 pe !o%$isoara =a0eria Nistor !e tot ce s4a i$ti%p0at, ?8 Dar ce s4a<i$ti%p0at > '4a% i$trer"pt speriat* 8 Asta .oia% si e" sa .a i$tre/,,* Dar $" ac"%* Poste %ii$e !i%i$ea5a*** 8 Do%$isoara Nistor .oia c" orice c2ip sa .i$a Ja Si/i"* A% asi#"rat4o ca $" e $e.oie* I$ !o"a, trei 7i0e ?8 ee0 p"5i$ asa sp"$ !octorii 8 .a p"te5i i$toarce aeasa**, 8 La ,+ !ece%/rie, tre/"ia sa $e c"$"$e Maestr"L, (i, a%i$ti$!"4%i !eo!ata c"% se !espar5ise !e %i$e, a% stri#at* 8 Dar Maestr"0 > Ce s4a i$ti%p0at cirMaestr"0 > A0/i$i %a pri.ea "sor i$cr"$tat, cercetator, a%i$i$4 !"4si parca .oit rasp"$s"0* 8 Noi $e 1ac"se% i0"7ii, a i$cep"t tir7i"* Noi* ere4' !ea% ca dumneata ai sa $e sp"i ce s4a i$ti%p0at c" Maestr"0 Pa$!e0e,,* I$cre%e$ise%, pri.i$! ci$! spre e0, ci$! spre i$1ir4 %iera care toc%ai i$trase* Asa c"% se apropia 7i%/i$! &" %i$e, c" "$ pa2ar c" apa i$ %i4$a, %i s4a par"t ca4i rec"$os'c c2ip"0, si a% i$c2is oc2ii* Dar a tre/"it sa4i !esc2i!, ca sa pot /ea cite.a i$#2i5it"ri* Mi4a% !ai i%e!iat, sea%a ca $" era apa A a.ea "$ #"st sa0ci"* $i c" , toate acestea* a% /a"t ace0e cite.a i$#2i1it"ri c" o $ei$4 * e0easa /"c"rie* 8? Ati 1ost #asit, i$ !i%i$eata !e ,3 !ece%/rie, 0a .reo 7ece Qi0o%etri !e Casa !e o!i2$a, co$ti$"a A0/i$i* A/l 1ost #asit ase7at pe o /"t"r"#a, i$ 7apa!a, i$ 2ai$a si c" cap"0 #o0* A0at"ri, 0a ci5i.a %etri, a" #asit pa0to$"0, caci"0a si o perec2e !e ci7%e i%/0a$ite* Ni%e$i $4a 'i$te0es, si $" i$te0e#e% $ici ac"%, !e ce $4ati i%/racat pa0to$"0, !e ce $4a5i tras caci"0a pi$a peste "rec2i 8 asa c"% N a.eati ci$! .4ati s"it i$ sa%e*** S4a* cre7"t ? 0a I$cep"t*** stiti, se apropia" Sar/atori0e si s4a cre7"t ca a i /a"t prea %"0t i$ $oaptea aceea* Dar 0a a$a0i7e $" s4a #asit $ici "r%a de a0coo0* &$ii a" cre7"t ca poate a5i 1ost !ro#at* Dar si !e !ata aceasta a$a0i7e0e a" 1ost $e#ati.e* M4a% si%1it !eo!ata .0a#"it !e p"teri* 8 Dar Maestr"0 > a% i$tre/at !i$ $o", c" "$ %are e1o1t* Si Nic"0i$a > i Ser!ar" >**, Spe1 cS $" 0i s4a S$ti%p0at $i%ic***
+N

?8 Asa spera% si $oi* Dar !eoca%!ata $" sti% $i%ie* Spera% sa $e 0a%"riti !"%$ea.oastra*** Apoi s4a apropiat /r"sc !e i$1ir%iera si a i$tre/at4o ce.a, i$ soapta* Ti$ara a c0ati$at !i$4cap, 7i%/i$!* Poate a sp"s si ea ce.a, tot i$ soapta, !ar i$ c0ipa aceea a% i$4 c2is p0eoape0e* Cre! ca a% a!or%it i%e!iat* Pe$tr" ca i$cep"se% sa4i .or/esc !espre episo!"0 care tre/"ia 1i0%at i$ $oaptea aceea* A0/i$i %4a i$trer"pt, c" /0i$!e5e !ar !est"0 !e 1er%* ?8 O sa re.e$i% %ai *tir7i" as"pra acest"i episo!*' Deoca%!ata, !isp"$e% !e s"1icie$te %art"rii !espre tot ce s4a i$ti%p0at Ea ,P !ece%/rie, !e'!i%i$eata si pi$a 0a '',JM $oaptea* Ne i$teresea7a sa sti% ce s4a i$ti%p0at dupa '',JM, ci$! sa$ia i$ care te #aseai !"%$eata, Maestr"0 Pa$!e0e, * Nic"0i$a si Ser!ar"A <si care se a10a % 1r"$tea co0oa$ei, sa$ia aceasta* s4a 1a c"t $e.a7"ta*** N"4i p"tea% sp"$e ca acelasi Z"%i'%a i$teresa si pe %i$e, !ar ca i$cerca% sa cisti# ti%p si sa #2icesc* !"pa e.e$t"a0e0e 0"i i$tre/ari, ce stia, si clt stia* 8 N" $e4a% !at sea%a ci$! $e4a% !ista$ Aat !:e cei4 0a0ti, a%4 re0"at po.estirea* La "$ %o%e$t !at, i$ apro4 pierea pa!"rii, caii sFa" speriat, ? si a4" i$cep"t sa a0er#e $e/"$este* Ser!ar" a i$cercat !i$ rasp"teri sa4i i$1ri$e7e, stri$#i$! 2a5"ri0e i 0asi$!"4se cit*p"tea %ai)*%"0t pe spate* Dar, c"ri$!, a re$"$tat*** Ne4a or/it !eo!ata $i$soarea, !easa si #rea, si caii a" i$cep"t sa4si i$ceti4 $easca #a0op"0* DeFa/ia !"pa cite.a %i$"te, ci$! %i s4a par"t ca se poto0ise $i$soarea, a% i$te0es ca i$trase% i$ pa!"re* * A0/i$i %a asc"0ta ate$t, "sor i$cr"$tat si 1ara i$4 !oia0a .oci0e $oastre era" i$re#istrate, pe$tr" ca .or/ea 1oarte *p"ti$ si, %i4a% !at sea%a, ci$tari$!"4si c" #r0@a c".i$te0e* * 8 I$ai$ta% pe o a0ee 0ar#a si* /i$e i$#ri@ita* a% co$ti$"at, si pe aici, i$ pa!"re, 7apa!a parea %ai p" :i$ a!i$ca* 8 Fiti* .a ro#* cit se poate !e precis, %a i$trer"pse A0/i$i* Despre ce pa!"re e .or/a >
8 La "%/ra "$"i eri$

+Y

8 N" o c"$osc, si $ici $"4i sti" $"%e0e* Dar era o pa!"re !est"0 !e i$ti$sa, /i$e i$#ri@ita, c" ar/ori 0$aE i si /atri$i*** A0/i$i %a pri.i 0"$#, parca ar 1i .r"t sa4%i p"$a o, i$tre/are, !ar se 2otari /r"sc si4%i 1ac" se%$* 8 Co$ti$"a5i, .aro# E I4a% po.estit tot ce4%i a!"cea% a%i$te, c" cit %a0 %"0te a%a$"$te* N4as 1i .oit sa4i sp"$ 0a ce %a #i$!eair0 ci$! $e4a% apropiat !e casa pa!"rar"0"i, !ar %4a% 0asat a$tre$at si i4a% %art"risit tot* 8 N" %ai e %"0t, s'p"sese Pa$!e0e* Rec"$osc !r"%"0 E*** Tresarise% a"7i$!"4' A a.ea o .oce s"#r"%ata* 8 I$ca o s"ta, !o"a !e %etri, pi$a 0a ca/a$a, a!ao#ase* 8 Deci, asta era E*%i4a sp"s e%otio$a0 ci$! a% 7arit !e !eparte 1erestre0e 0a%i$ate* Casa pa!"rar"0"i "$!e II* a!"sese E"ri!ice*** Dar ac"%, ce-o so, spunem !aca pa!"4 rar"0, sa" ci$e o 1i 0oc"i$! aco0o, $e .a i$tre/a >*** Sa sp"4 $e% ca $e4a% ratacit i$ pa!"re > * 8 Fi@i, .a ro#, %ai e:p0icit, %a i$tr*er"pse A0/i$i, Ci$e a sp"s asta > A% ri!icat i$c"rcat !i$ "%eri* 8 N4a4sp"s4o $i%e$i* E" %a #i$!ea%, %a i$tre/a% : de data aceasia, !i$! c" oc2ii !e cei care 0oc"iesc acum i$ ca/a$a pa!"rar"0"i, ce4o sa sp"$e% > C"% o sa4@"sti1ica%* .i7ita $oastra, $iste $ect%osc" ti, 0a %ie7"0 $optii, 1ara sa $e 1i a$"$tat sosirea' >*,* I%i tot p"$ea% aceasta i$tre/are ci$!, !"pa ce4a% /at"t !e %ai %"0te ori i$ poarta* si !i$ ce i$ ce Aiai p"ter$ic* a% !esc2is4o /r"sc si< a% i$trat*** $i, e.i!e$t, a% ra%as toti s"rpri$si : %asa era pre#atita, 0"%i$ari0e ar!ea"* pe %i sca"$ a% 7arit "$ %are .as !e ar#i$t p0i$ c" #2ea1a si !o"a stic0e !e sa%pa$ie*** Dar $" era $i%e$i* A% trec"t !i$tr4o ca%era i$ a0ta 8 era "$ %ic sa0o$, o s"1ra#erie, o!aia !e c"0care, /"cataria si /aia 8 a% /at"t !i$ pa0%e* Ni%e$i E Si at"$ci '4a% a"7it pe * Pa$!e0e : 8 Ac"% sti" ce s4a i$ti%p0at, a soptit* N4a 1ost c2ip"0 1etei* Era i$ 0e#at"ra c" apa pe care o /ea%* I$ ti%p ce /ea% !i$ ca$a, %4a% "itat pe 1e1eastra si am vazut# Acum-&tiu ce-am vazut A0/i$i ri!ica !i$ $o" /ra5"0* i$trer'"pi$!"4%a* 8 Fiti, .a ro#* *cit se poate !e precis* Toate acestea 0e4a sp"s Pa$!e0e* Dar ce4a .a7"t > N" .4a sp"s ce4a .a7"t > ?
+G

8 N"* N5a sp"s* S4a i$ters spre Nic"0i$a si Ser!ar" si 0e4a 1a c"t se%$* 8 =e$iti c" %i$e, $" e !eparte 'E Dar !esi A0/i$i %a pri.ea a!i$c i$ oc2i, parea ar 1i i$cercat sa %a42ip$oti7'e7e, $" i*4a% sp"s ca a% a"7it4o ps Nic"0i$a sopti$!"4i 0"i Ser!ar" : 8 Este, !eci, asa cum banuiam noi -,#, 8 E"se/i", a a!ao#at Maestr"0 i$torci$!"4se catre %i$e, !"%$eata $e astepti aici* N" i$tir7ie% %ai %"0t !e ci$ci, 7ece %i$"te*** I4a% .a7"t c"% s4a" s"it i$ sa$ie si '4a% a"7it pe Ser!ar" i$!e%$i$!"4si 10"iet0$! caii, !ar, c"rios, cite.a c0ipe i$ *"r%a $4ar$ %ai a"7it 7"r#a4 9aii*** Mi4era ca0!, si '%i4a% scos pa0to$"0 si*ci7%e0e* N" %4a% "itat 0a ceas, !ar $" cre! ca trec"se *%ai %"0t !e ci$ci, sase %i$"te* Tot"si, *si%Z*ea% c"% i$cep sa4%i pier! ra/!area* Si !eo!ata4%i s4a 1ac"t sete* A% i$trat i$ /"catarie si a% #asit ca$a c" apa, ca$a aceea !e care .or/ise Maestr"0 A a% *ca"tat "$ pa2ar si a% /a"t*** Apoi %4a% i$ters i$ sa0o$ si %4a% ase7at <i$ 1oto0i"* I%i parea ra", ac"%, ca $" star"ise% sa %a ia c" ei i$ sa,$ie*** N" sti" cit a% ra%as ac/0o, i$ 1oto0i", astepti$!* Pro/a/i0 ca, 1oarte *c"ri$!* a% a!or%it* =a7i$! ca A0/i$i tace, oarec"% a/se$t, a% a!ao#at, c" o .oce ti%i!a, r"#atoare* 8 Ac"%, poate o sa4%i sp"$e5i si %ie ce s4a i$ti%4 p0at4c" Maestr"0 Pa$e0e0e* A0/i$i ri!iea p0ictisit !i$ "%eri* 8 =4a% repetat !e cite.a ori, si a7i $oapte, si asta7i, ca, 1oarte si$cer, $" stiar$$i%ic precis* 8 Dar, at"$ci, ce credefi *ca i s4a p"t"t i$ti%p0a > =re"$ acci!e$t > A0/i$i %4a pri.it !i$ $o" a!i$c i$ oc2i, apoi a i$cercat sa 7i%/easca* , 8 Ce cred e" ca s4a i$ti%p0at $4are, !eoca%!ata, $ici o * i%porta$ta* O sa .or/i% !e asta %ai tir7i"* Deoca%!ata, sa reHe$i% 0a !epo7itia !"%$ea.oastra 8 e.i!e$t, $" este propri"47is o !epo7itie, asta .a .e$i %ai tir7i"*** 8 !ar, i$ s1irsit, 0a po.estirea !"%$ea.oastra* Isi scoase ta/ae2erea, o ras"ci !e cite.a ori i$tre !e#ete, apoi o p"se 0a 0oc i$ /"7"$ar* 8 N" sti" ce sa cre!, re0"a c" "$ to$ sc2i%/at, aproape !"r* N"4%i .i$e sa cre! ca a5i i4$.e$tat a! 9oc po.estirea asta ca sa asc"$!eti a!e.ar"0 A oricare ar fi el, a pro$"$tat rar c".i$te0e, ca sa i$5e0e# ca 0e s"/0i$ia7a*
4 ++

Si%teara ca rosise% si' era% #a0a sa protester, !ar %4a oprit, i$a0@i$! se.er /rat"0* I 4 8? A% sp"s A nu-mi vine sa cred ca i$cercati sa $o paca0iti* I$ acest ca7, ati 1i i$.e$tat o po.este %ai p"ti$ $ai.a* A/i fi i$.e$tat o serie !e i$ti%p0a'ri care, ee0 p"ti$ i$ parte, ar 1i p"t"t parea .erosi%i0e* Dar po.estea pe care ati tic0"it4o*** 48 N" i$te0e# ce .rep sa sp"$e Ai, a% soptit s"#r"%at !e e%o1ie* 8 Sa i$cepe% c" ce e %ai i%porta$t*** C"$osc 1oarte /i$e re#i"$ea, caci %i4a% 1ac"t st"!ii0e aici, 0a Si/i", !"pa e.ac"area &$iHersitatii !e 0a C0"@, i$ toa%$a '+PM* A% stra/at"t p$"t"0 acesta !e 0a "$ capat 0a a0t"0, si !e %ai %"0te ori* =a asi#"r ca nicaieri i$ apropierea Casei !e o!i2$a, $ici 0a ci$ci, $ici 0a 7ece, $ici 0a !o"a7eci sa" trei7eci !e Qi0o%etri, $" e:ista .reo pa!"re, cit !e cit co%para/i0a e" aceea pe care ati !escris4o a!i$eaori* N" si$t !eeit cite.a 0"$ci, si <si$#"rii ar/ori ce.a %ai /atri$i si$t cei care stra@"iesc sose0e0e* I0 asc"0ta% speriat '8 ,>i tot"si 5$ei$cre7ator, A.earo, i%presia ca se pre#ateste sa4%i i$ti$!a o c"rsa* * ?8 N" c"$o$c i%pre@"ri%i0e Si/i"0"i, i4a% sp"s, (ar ee0 %ai /"$: 0"cr" ar 1i sa 0"a% o sa$ie, ca aceea i$ care a% 1ost $oi, si sa %er#e1i c" %i$e* Cree0 ca pot rec"$oate !est"0 !e "sor 0oc"0 "$c0e s4a" speriat caii si s4a" i$!rep4tat spre pa!"re* A0/i$i %a pri.i !i$ $o", scr"tator, aproape c" se.e4 ritate* Parca i$cepea sa4%i a!%ire, si tot"si 90 irita, si#"4 ra$5a c" care .or/ea%* I$ ce0e !i$ "r%a 1i#"ra i se 0"%i$a !e "$ 7i%/et c"rios, iro$ic* 8 N" e $e.oie sa*%er#e% c2iar ac"%* Si$teti i$ca o/osit* N" "itati ca B/i 7ac"t i$co$stie$t, si c" 1e/ra %are, aproape trei 7i0e*** Dar !aca e .or/a !e o ? pa!"re4 /atri$a si 1r"%oasa, asa c"% ati !escris4o* si o casa %are, co$1orta/i0a, !e pa!"rar* a% sa .a arat 1oto#ra1ii0e !"pa4a%ia7a* Pro/a/i0 ca si$t repro!"se i$ .re"$ a0/"%, %ai .ec2i, a0 Si/i"0"i**, 8 Asa!ar, e:ista E a% e:c0a%at* Si pa!"rea, si easa* Daca o sa4%i aratap 1oto#ra1ii0e, i$sea%$a ca $4a% i$.e$tat $i%ic, ca .4a% sp"s a!e.ar"0*** 'MM

A0/i$i parea ca se a%"7a, !ar Isi asc"$!ea #.e" e:asperarea* 8 E a!e.arat, sp"se* N4ati i$.e$tat A* ati 4repetat !oar ceea ce .i sFa sp"s ca trebuie sa #spuneti# Pe$tr" ca i'oto#ra1ii0e a" sa .a arate pa!"rea asa cum# e;ista ea pina in 19T1# I$ toa%$a '+P'* s"/ re#i%"0 A$to$esc", * Pa!"rea A0"$ar"0"i 8 care aparti$ea stat"0"i 8 a 1ost taiata 0a cererea Stat"0"i Ma@or* E1a% ai!, 0a Si/i", ci$! a 1ost taiata* Si !esi $oi toti, st"!e$tii, era% i$!i#$ati, $" p"tea% sp"$e $i%ic, pe$tr" ca, a10ase%, pa!"rea *1"sese taiata pe$tr" $e.oi0e Ar%atei* N4a% sti"t $icio!ata care era" aceste $e.oi* Circ"0a, pe at"$ci, o #0"%a si$is4 tra : se sp"$ea ca Stat"0 Ma@or a.ea $e.oie !e cosci"#e* ca sa a!"ca 2a tara tr"p"ri0e ce0or care %"rea" i$ R"sia*** 00 pri.ea% "0"it, si si%tea% !i$ $o" c"% i%i !o#o4 resc o/ra@ii* 8 =oi5i, !e1ci sa sp"$eti*** a% i$cep"t* 8 D"pa .irsta pe care o a.eti, co$ti$"a A0/i$i ca si c"% $" %4ar 1i4a"7it,'$" cre! ca ati ap"cat sa .e!ep Pa!"rea A0"$ar"0"i* Pro/a/i0 ca stiati !e ea !e 0a Maes4 tr"0 Pa$!e0e*** Dar pe $oi $e i$teresea7a sa a10a% de ce .4a cer"t Pa$!e0e sa po.estiti o i$ti%p0are $e.erosi%i0a, ci$! ar 1i p"t"t i$.e$ta altceva, %ai p0a"7i/i0*** 8 Dar, i$ 1o$!, ce s4a i$ti%p0at c" Maestr"0 > a% i$tre/at !i$'$o", /r"sc, e%otio$at* Ca saFsi asc"$!a e:asperarea, A0/i$i scoase !i$ $o" ta/ac2erea si i$cep" sa / i$.irteasca i$tre !e#ete* 8 Daca $e4a1i sp"$e a!e.ar"0, $e4ati "s"ra %"0t *a$c2eta* A% sti i$ ce !irectie sa $e co$ce$tra% cerce4 tari0e*** Si poate i0 #asi% i$ .iata si i0 p"ter$ sa0.a*** II asc"0tase% ca i$ .is, parca $4as 1i i7/"tit'sa i$te0e# se$s"0 a$"%itor c".i$te* 8 Dar !e ce sp"$eti ca '4ati %ai p"tea #asi i$ .iata > Ce s4a i$ti%p0at > '8 N" stia% ce s4a i$ti%p0at, si po.estea !"%ita0e $" $e a@"ta i$ $ici "$ 1e0 sa a10a% ce s-a putut intimpla# Fapt este ca Maestr"0 Pa$!e0e, Nic"0i$a si Ser!ar" a" !is4 par"t*** S4a oprit /r"sc, si a tac"t cit.a ti%p, pri.i$!"4%a i$ oc2i* ' * 8 A!ica > a% soptit tir7i"* 8 Di$ $oaptea aceea $" 4i4a %ai .a7"t $i%e$i* N" sti% ce s4a i$ti%p0at c" ei,,,

4' 'M'

E.i!e$t, p0ecase atit !e /r"sc, sa0"ti$!"4%a .a# c" %i$a, ca s<a %a p"$a 0a i$eercare* tia ca $4a% sa4$ii ?#asesc 0i$istea pi$a ce $" .oi a10a %ai %"0t* De aceea $4a %ai .e$it i$ acea !5ipa4a%ia7a, asa c"% %a a$"$tase* ca sa4%i arate a0/"%"0** $i, pro/a/i*'* tot 4e0* A0/i$i,* cer"se sa $" %i se %ai !ea caQ$a$te, $ici so%$i1ere* De 1apt, i$1ir%iera $4a %ai i$trat !ecit ca sa4%i a!"ca !e@"$"0 si %asa !e seara* D'%i$eata, !octora0 ir$i scosese /a$!a4 @e0e* ca4sa4%i e:a%i$e7c !e#ete0e, "si se aratase %"0t"%it* 0%i sp"sese, tot"si* ca %i 0e .a /a$!a@a !i$ $o", pe seara* ca sa %a i%pie!ice sa %a scarpi$* Caci seara* si %ai a0es i$ ti%p"0 $Nptii: %i$carir$i0e !e.e$ea" i$s"porta/i0e* Dar i$ acea seara !octor"0 $4a %ai .e$it* si ,a% petrec"t o $oapte pe$i/i0a, ti$i$!"4%i cit p"tea% %ai %"0t %ii$i0e s"/ per$a* ca sa $" %a scarpi$* i, aa c"% i%i4 1"sese 1rica, $4a% p"t"t a!or%i !ccit 1oarte tir7i", catre !0%i4 $eata, I$tri$!, A0/i$i si4a !at4sea%a !e sc2i%/are Si%i scar4 pi$ase% !o#ete0e pi$a 0a si$#eT, !ar $" %4a i$tre/at $i%ic Sstia* !esi#"r, ca !octor"0 9$ca $" .e$ise sa %a .a!a, $ici i$1ir%ieraT* S4a apropiat !e pat si %i4a i$ti$s a0/"%"0* 8 Asa arata pa!"rea !"%i0a0e pri$ '+JJ8JP* O rec"4 $osti c"%.a > N" stia% ce4as p"tea rasp"ri!e* Era, i$tr4a!e.ar, o pa!"re c" ar/ori i$a0ti si /atri$i* !ar 1"sese 1oto#ra1iata i$ ti%p"0 .erii si $"4%i p"tea% !a seai$a !aca era ace4 easi* =a74i$! ca $" sp"$ $i%ic, A0/i$i i$toarse pa#i$a si4%i arata casa pa!"rar"0ai* A% si%5it c"% %i se acce0erea7a /atai0e iiii%ii, !ei 0a pri%a .e!ere $4as 1a p"t"t sp"$e ca o rec"$osc"se%* Dar* pri.i$!4o %ai ate$t, a% re%ar4 cat 1e0i2ar"0'!e 0i$#a poarta si %i s4a par"t ca rec"$osc si "$a !i$ 1erestre* 8 N" pot @"ra, a% i$cep"t, pe$tr" ca $oi .e$ise%*c" sa$ia, si 1oto#ra1ia a 1ost 0"ata .ara sa" toa%$a* Dar cre!*A'tot"si, ca rec"$osc 1e0i$ar"0 si 1ereastra asta, si i 0e4a% aratat* ' A0/i$i i$c2ise !istrat a0/"%"0 si4' ase7a pe %as"5a !e 0i$#a pat* D0$! c" oc2ii !e tit0'" 8 2ucovina pitoreasca . a% si% tit ca rosesc*^ 'M,

8 Dar asta $" e### a% i$cep"t, 8 ? E.i!e$t, $" e pa!"rea !e care .4a .or/it Maestr"0 Pa$!e0e, =4a% 4aratat a0te 1oto#ra1ii, ca 4sa .a co$.i$#eti cit !e "sor se pot co$1"$!a pa!"ri0e si case0e pa!"rari0or* 8 Dar e" .4a% sp"s, '4a% i$trer"pt, ca i$ a1ara !e 1e0i$ar si,,poate, "$a !i$ 1erestre*** 8 Si$#"r"0< a%a$"$t i$teresa$t, si e$i#%atic, a co$4< ti$t1at A0/i$i, este 1apt"0 ca, aco0o "$!e 0/i lost #asit, i$ !i%i$eata !e ,3 !ece%/rie, ase7at pe o /"t"r"#a, se i$ti$!ea, pi$a 0a '+P', Pa!"rea A0"$ar"0"i* Di$ rio" %i s4a par"t ca i$cerc sa %a tre7esc !i$tr4"$ .is pe care i0 %ai .isase% o !ata, !e c"ri$!* A0/i$i 4scoase !i$ /"7"$ar "$ piic c" 1oto#ra1ii, a0ese cite.a si %i 0e arata* ? 8 =e!eti, co$ti$"a, a*ti 1ost #asit *aici, pe /"t"r"#a asta* * ? Disti$#ea% c" #re", parca as 1i a."t oc2ii i%paie$@e4 $iti, !ar i$ ci%pia aceea a0/a a% i7/"tit sa i!eiiti1ic /"t"4 r"#a pe @"%atate i$#ropata i$ 7apa!a* * 8 $i, aici, sp"se A0/i$i arati$!"4%i se%$e0e $otate c" cer$ea0a rosie, a" 1ost #asite ci7%e0e, caci"0a si pa04 to$"0* Dar 1ii$!ca pe aici s4a co$str"it sosea"a Spe care r$i4o arataT si 0a .reo @"%atate !e Qi0o%etr" spre sti$#a s4a c0a!it ac*"*% ci Ai.a a$i "$ #r"p !e 0oc"i$te pe$tr" %"$citori 8 4 !atorita "$"i 0"crator !e 0a &7i$a e0ectrica a *i 1ost !eseoperit 0a ti%p 8 , $" p"te% ii *si#"ri4 !aca 0oc"0 "$!e ati 1ost #asit coresp"$!e i$toc%a0 spati"0"i oc"pat pe .re%"ri !e casa pa!"rar"0"i* 8 Poate a% .isat, a% soptit, $estii$! ce i4as p"tea sp"$e a0tce.a* Poate ca tot 4ce .4a% pp.estit ieri !i$ai4 $ea5a 0e4a% trait i$ .is*** A0/i$i se ase7a pe sca"$ si 0i scoase #%!itor ta/a4 c2erea* 8 Pe$tr" ca !octorii %4a" asi#"rat ca si$te5i i$ a1ara !e perico0 8 %i$cari%i0e si$t i$e.ita/i0e, si .or co$ti $"a A i$cercati sa $" .a scarpi$ati prea $a"0t 8 si pe$tr" ca %ii$e .a rei$toarceti 0a ("c"resti, ca sa 1aceti re.e0io4 $"0 i$ 1a%i0ie* 8 .4a% re7er.at !e@a /i0et"0 *!e a.io$, si !4ra Nistor .a asteapta 0a aei4oport, preci7a 47i$i/i$! 8 i%i i$#a!"i sa apri$! o ti#ara*** Si4o apri$se 1ara #ra/a, c" %are #ri@a, iparca Aar 1i i%p0i$it "$ rit"a0* ?
103

?8 Poate ca a% .isat*,* repetai, 8 E@posi/i0* Dar asta $" e:p0ica rest"0* Si pe $oi asta $e i$teresea7a : restul# A!ica : ce s4a i$ti%p0at c" Maestr"'0 Pa$!e0e si cei0a0ti !oi > Se pot 1ace %ai %"0te ipote7e* &$a !i$ e0e ar 1i : a" %"rit toti trei* T$tr4"$ acci!e$t* Dar pi$a ac"% $" <s4a #asit $ici o "rr$a, E a!e.arat, I$< toata re#i"$ea* pi$a 0a 1ro$tiers, 7apa!a trece !e o @"%atate !e %etr"* Dar, tot"si, e .oi'/a !e trei corp"ri*** 8 Si !e o sa$ie c" patr" cai, si o cara/i$a i$a"$tr", a% a!ao#at* A0/i$i 7i%/i !i$ $o", !e !ata aceasta oarec"% i$ si0a* ?8 Sa$ia, si caii, si cara/i$a, s4a" #asit a !o"a 7i, pe seara*** 8 &$!e s4a" #asit > a% i$tre/at i$ soapta* e%otio$a0:* 8 E c"rios ca s4a" #asit i$ #ra@!"0 Casei !e O!i2$a A caii 0a 0oc"ri0e 0or, iar sa$ia, c" cara/i$a i$a"$tr", acope4 rita c" 1oi !e cort, s"/ sopro$* Dar $i%e$i $4a sti"t sa $e sp"$a c"% a" a@"$s aco0o, ci$e Oe4a a!"s* A% si%1it !i$ $o" c"% %i se /a0e i$i$ia* !i$ ce i$ ce )aai repe!e* Mi se parea ca %a s"1oc* si as i1 .r"t sa respir a!i$c, !ar $" i$!ra7$ea%* ?8 Deci*, a% soptit, traiesc toti trei* S4a" i$ters c" ?sa$ia, si apoi a" p0ecat i$ a0ta parte* 8 Asta ar 1i e:p0icatia cea %ai si%p0e si %ai ratio4, $a0a* Mie, tot"si, $"4%i .i$e sa cre! ca Maestr"0 .4a a/a$!o$at, i$ %ar#i$ea sose0ei, i$ 7apa!a, asa c"% erati, I$ 2ai$a i c" cap"0 #o0*** 8 Daca* tot ce .4a% po.estit a 1ost a!e.arat, a% i$cep"t, si* $4a 1ost "$ .is, $" %4a 0asa0 i$ %ar#i$ea sose0ei* ; A0/i$i ri!ica !i$ "%eri si co$ti$"a, c" ace0asi to$ sec, !etasat* 8 Deci, !aca pres"p"$e% ca $4a" %"rit pi$a a !o"a U,1, ci$! a" a!"s i$apoi sa$ia 8 !esi $ici asta $" e si#"r* pe$tr" ca oiici$e a0tci$e.a !i$ cei !e 0a Casa !e o!i2$a o p"tea a!"ce i$apoi 8 $" sti% ce s4a i$ti%p0at !"pa aceea* Sa pres"p"$e% ca i$tr4"$ 1e0* sa" a0t"0 a" a10at ca ati 1ost tra$sportat 0a spita0 si ca era5i I$ a1ara !e perico0* Ce4a" p"t"t 1ace !"pa aceea >,** Si !e !ata aceasta

se pot s"#era %ai %"0te ipote7e * &$a !i$ e0e ar*1i aceasta : s4a" retras to1i trei i$tr4"$ orase0 c0e pro.i$ cie, incogn ito, sa4si petrea ca .aca$t a i$ 0i$iste* Sa" : tot i$co#$ ito, a" 'MP ? ? ' *

trec"t 1ro$iiera* ca sa !ea pri0e@ ia 0ot 1e0"0 c0e 0e#e$*!e A caci, rec"$osc, este ispititor sa se sp"$a !espre c'i$e.a ca s4a 1ac"t $e.a7"t si a !ispar"t 1'ara "r%a* Daca Nic"0i$a si Ser!ar" si$t c" a!eHarat, asa c"% se sp"rie, %ari presti!i#itatorE, $" este e:c0"s ca si Maestr"0 Pa$!*e0e sa se 1i 0asat a$tre$at i$ @oe*** De cit.a ti%p* tre/"ia sa 1ac "$ %are e1ort ca sa40 "r%aresc* -i$!"0 i%i a0ei'#a i$ %ai %"0te, parti !eo!ata* Era% si#"r ca A*D*P* i%i* .or/ise ciii!.a !e o ase$0e$ca a.e$t"ra : sa se asc"$!a, incognito, i$tr4"$ sat, sa" "$ M' as* sa" o a0ta tara 8 !ar !e ce > De ce >*** M4ar$ tre:it ?ca* A0/i$i %a pri.este c"rios, /a$"itor* 8 Mi4e tea%a ca .4a% o/osit, sp"se* 8 D1%potri.a'E Di%potri.a E a% e:c0a%at* Dar stia% ca roise%* si si%tea$i pri.iriie 0"i A0/i$i as"pra %e'a, tot %ai apasatoaie* 8 Daca $e4ati 1i sp"s !e 0a %cep"t a!e.ar"0*** A% i$cercat sa proteste7, !ar A0/i$i a ri!icat *S14'.c4r /rat"0* , 8 Daca* a% sti de ce Maestr"0 Pa$!e0e .4a ce$it sa4 repetati pi$a 0a capat pL.estea c" Pa!"roa A0"$ar"0"i**6 8? Poat'e'a% .isat, soptii* ?C 4 8 $i@ co$ti$"a A0/i$i 7i%/i$! *iro$ic, .4a s"#erai ca, i$ ce0e !i$ "r%a, sa sp"$eti4ca poate a5i4.isat*** Daca a% AAti !e ce a a0es aceasta po7itie !e aparare, a% sti "$!o sa40 ca"ta%* ?? * * II asc"0ta% c"4#re", caci $" %ai p"tea% s"porta %i$4 cari%i0e si4%i asc"$sese% %ii$i0e* s"/ per$a* 8' I$ orice ca7, sp"se ri!ici$!"4se, !aca ipote7e0e pe care .i 0e4a% e:p"s si$t @"ste, i$tr4o 7i* !o"a, i$tr4o sap4 * ta%i$a, !o"a, Maestr"0 .a .a !a "$ se%$ !e .iata*,* Dar $" tre/"ie sa e:c0"!e% a0te ipote7e A /"$aoara, "$ acci4 !e$t, i$ care si4a" pier!"t toti trei .ia5a* Sa" dltceva### De4a/ia !"pa ce4a i$c2is "sa i$ "r%a 0"i %i4a% a!"s a%i$te* N" A*D*P* i%i .or/ise !e acea a.e$t"ra, Citise% asta i$ir4"$a !i$ piese, a treia4 sa" Ssi %ai pro/a/i0T a patra piesa* &$"0 !i$ perso$a#ii e.oca e:e%p0"0 0"i (ra$4 c"s : cit !e altul a !e.e$it !"pa ce4a 0asat i$ "r%a opera 0"i !i$ ("c"re1ti, si apoi estetica i$ care cre7"se cit ti%p 0"crase 0a M"$c2 e$* 8 si a p0ecat, pe 4os, 0a Paris* Dar $ici c2iar (ra$c"s $" a @$te0es pi$a 0a capat %area !escoperire pe care o 1ac"se, A0t%i$teri, 0a "$ %o%e$t
1$%

!at ar 1i tre/"it sa piece si !i$ Paris, si sa lase in urma capo!opera pe care o i%p0i$ise* Sa o 0ase i$ "rr$a si sa se !esparta !e1i$iti. !e ea A sa i$ceapa !i$ $o", !e 0a inceputul inceputului# i at"$ci "$ a0t perso$a#i" '4a i$tre/at : 8 A!ica, i4ai 1i cer"t sa $" %ai 1ie ce era, %are0e (ra$c"s > 8 N", $"4i p"tea% cere asta, a'rasp"$s ce0a0a0t* Tot %are0e (ra$c"s ar 1i ra%4as, si poate ar 1i 1ost si %ai %are, pe$tr" ca #e$i"*' 0"i ar 1i treat a0tce.a* Dar i4as 1i cer"t, !e4at"$ci i$ai$te, sa traiasca si sa cree7e incognito###

,'
Cite.a 7i0e !"pa i$toarcerea 0a ("e"resti,' a% i$cep"t sa4%i !a" sea%a cit !e #ra.e era" co$seci$te0e* I$ca !i$ seara sosirii, stri$#i$!"4%a i$ /rate p0i$#i$!, =a0eria i%i sp"se ca, deocamdata, $"$ta a 1ost a%i$ata sine die, Fa%i4 0ia a$"$5ase pret"ti$!e$i ca .or$ 1i c"$"$a5i !e A*D*P* $i ac"%, cit ti%p $" se stia $i%ic !espre e0, $" $e 'p"tea% casatori* 0ar !aca se .a a10a ca Pa$!e0e $" %ai traieste, .a 1i si %ai #ra. A i s4a sp"s4ca $" e:ista se%$ %ai $e1ast ca acesta : sa %oara $as"0 p"ti$ I$ai$te !e $"$ta,** N" a.ea% $i%ic a0tce.a !e 1ac"t !ecit sa astepta%* SAa c"% a% asteptat si pi$a*ac"%, a!ao#ase =a0eria*T A !o"a 7i, i$!repti$!"4%a spre E!it"ra, a% o/ser.at ca era% "r%arit* A% i$cercat sa4%i !a" si$#"r c"ra@, sp"$i$!"4%i ca, $ea.i$! $i%ic !e asc"$s, $4a% !e ce sa4 %i<1ie tea%a* La E!it"ra, aparitia %ea a pro.ocat se$4 7a Aie* F"$ctio$are0e, si cei citi.a scriitori care se a10a" aco0o, %4a" pri.it c" %are i$teres, !ar si*c" tea%a* Nici "$"0 !i$ scriitorii ti$eri pe care4i c"$ostea% $" %i4a i$ti$s %i$a, si c"ri$!, "$"0 cite "$"0, a" paras't /iro"0* &$a !i$ 1"$ctio$are %4a i$tre/at ,,C"% a 1ost i$ I$!ia<, !ar $4a% a."t ti%p sa4i rasp"$! pe$tr" ca a 1ost c2e4 %ata 0a te0e1o$* D"pa .reo 7ece %i$"te !e asteptare, secretar"0 0"i -2i5a Ho1ia %4a a$"$tat ca Director"0* a tre/"it sa piece, co$.ocat !e "r#e%Aa 0a Mi$ister, !ar %4a i$c"ra@ at sa re.i$ sapta%i$a .iitoare* Tot"si, a a!ao#at
'MN ' ,

sti$#2erit, ar 1 i* %ai /i$e4!aca as te0e1 o$a i$ prea0a/i0, ca sa %i se 1i:e7e i$ti0$irea* 8 =oia% !oar sa a10" ce s4a 2otarit c" .o0"%"0 r$e" !espre I$!ia*** Ti$ar"0 a ri!icat !e7$a!a@!"it !i$ "%eri* 8 Te0e1o$a@0 sapta%i$a .iitoare si .or/iti c" to.ara4 "0 Director, Asa c"% %a a'5tepta%, !e cite ori te0e1 o$ a%, Directo4 r"0' era a/se$t s4a" i$ co$1eri$ta* A% i$trat i$ %ai %"0te 0i/t'arii sa .a! !aca s4a p"s i$ .i$7are .o0"%"0 !e Me%orii* Di$ 1ericire* $" %a c"$ostea $i%e$i* si p"tea% asc"0ta $esti$#2erit co$.or/iri0e* De %ai %"0te ori %i s4a par"t ca se .or/este !espre !isparitia 0"i A*D*P*, !ar $4a% i$!ra7$it sa %a apropii prea %"0t ca sa a10" a%a$"$te*' I$ oric*e ca7, i%i co$1ir%ase asta si, =a0eria, care "r%area si presa !i$ pro.i$cie A $ici i$ 7iare* $ici i$ re.iste0e 0ite4 rare $"%e0e 0"i A*D*P* $" %ai era %e$tio$at*

D"pa o sapta%i$a, c" ace0asi a#e$t i$ "r%a %ea, ra4a% !"s i$ stra!a Fi$ti$e0or* Ci$! %i4a !esc2is "sa, Ecateri$a a i$cre%e$it A a i$ti$s /rat"0 i$ !irec ia /iro"4 0"i, apoi s4a 1ac"t $e.a7"ta* ?8 Te astepta% %ai !e %"0t, %a i$ti%pi$a A0/i$i* ' Era ase7at 0a /iro", c" "$ %a0!ar !e !osare i$ 1ata A 0e4 a% rec"$osc"t "sor A era" scrisori0e !i$ "0ti%ii a$i, c" rasp"2s"ri0e %e0e /at"te 0a %asi$a* 8? C"% te %ai si%ti > %a i$tre/a i$ti$7i$!"4%i %i$a pe !eas"pra </iro"0"i, !ar 1ara sa se ri!ice* 0a 0oc* te; ro#, si sp"$e c"% te %ai si%5i 1 Si ce .esti 1 8 Ma si$it !est"0 !e /i$e* Cit pri.este .esti0e, %a pre4 #atea% sa .a i$tre/ pe!"%$ea.oastra* Tac" %"0ta .re%e* pri.i$!"4%a a/se$t, apoi !esc2ise ta/ac2erea si4si a0ese o 5i#ara* 8 Toti /a$"iesc ca a" %"rit, i$cep" tir7i"* Dar i$ca $" 0i s4a" #asit corp"ri0e* E.i!e$t, si$t i$ca aiitea 0ac"ri i$#2etate, i 7apa!a acopera %"$tii si .ai0e* Daca s4ar #asi corp"0 Maestr"0"i Pa$!e0e* 0"cr"ri0e s4ar si%p0i1ica pe 0oc* F"$era0ii $atio$a0e, artico0e e0o#ioase i$ presa, cite.a e!i5ii !i$ Memorii ep"i7ate i$ %ai p"ti$ !e o sapta%i$a, si cite a0te0e* ("$aoara, re0"a !"pa o pa"7a* pri.i$!"4%a i$
'MY

oc2i si apoi roti$!"4si /rat4"0 si arat%!"4rr!, /"$aoara* casa aceasta, co$sacrata ,,Casa Me%oria0s A*D*P*< si !"%4 $eata $"%it co$ser.ator"0 co0ectii0or*** Caci, a!ao#a pe "$ a0t to$, %ai i$ti%, s4a #asit o copie a testa%e$t"0"i, si !"%$eata esti 0e#atar "$i.ersa0*** $tia% ca pa0ise%* A% scos /atista si %i4a% 4trec"t4o e%o5io$at pe 1a1a, apoi a% i$cep"t sa4%i ste'r# %ii$i0e* 8 Sper, tot"si, ca Maestr"0 traieste, a% soptit* 8 Dar unde , %a i$trer"pse A0/i$i* Daca traieste, $" poate 1i !ecit "$!e.a i$ strai$at'ate* Asa a% cre7"t si e"* $i tot astepta% sa4' asc"0t 0a E"ropa 0i/era sa" sa a"! ca a !at "$ i$ter.i" corespo$!e$t"0"i 0"i 5e= Vor@ 6imes### Dar a" trec"t %ai %"0t !e !o"a sapia%1$i, si $ici "$ se%$ !e .iat4a*** 8 Tot"si*** i$cep"i4ti%i!, Dar %a oprii, sti$#2erit, pe$tr" ca $" stiar$ ce i4as 1i p"t"t sp"$e* A0/i$i isi sti$se ti#ara i$ scr"%iera* ' ? F E a!e.arat, co$ti$"a c" o .oce %ata, !"%$eata cre7i i$ ,,%iraco0e< si esti i$ca i%presio$at !e 1a$tas%a4 #'orii0e 0"i 0ero$i% T2a$ase* A10a, at"$ci, ca $4ai sa %ai a"7i %"0ta .re%e c0e ,,repetr@Aii0e< 0"i 0ero$i%* S4a" 0"at %as"ri si i$ ceea ce H pri.este* N4o sa se %ai risipeasca' a.erea stat"0"i, ca pi$a %ai ieri, a0a0taieri, %tre'5i$i$! o tr"pa !e a%atori, i$ spera$ta ca .or 1ace i$tr4o 7i "$ 1i0% #e$ia0, atit !e #e$ia0 i$cit .a c"ceri toate pre%ii0e, 0a toate co$c"rs"ri0e I$ter$atio$a0e*** ,, II asc"0ta% t"r/"rat, co$ti$"i$! sa4%'i 1reer i$ $estire !e#ete0e c" /atista* ' 8 Rec"i@osc, 0ero$i% $" e 0ipsit !e ca0ita1i, si a 1ac"t %"*0te .icti%e* N" esti si$#"r"0 pe care '4a 1er%ecat*** Este si 1oarte a/i0* A re"sit sa paca0easca atita 0"%e c" asa47isa 0"i **para0i7ie<* si ci$! i4a co$.e$it, a 7.ir0it /astoa$e0e 8 si toti !i$ @"r"0 0"i a" stri#at 5*Miraco0 E ?8 Tot"si, a% i$!ra7$it sa4' i$trer"p, at"$ci ci$! '4a% .a7"t, asta4.ara, $" p"tea "%/0a * 1ara /astoa$e* Nici %acar $"*se p"tea ti$e /i$e i$ picioare !aca *$"4' spri4 @i$ea ci$e.a* 8 Asta sp"$ea% si e", co$ti$"a A0/i$i* Este cit se poate !e a/i0** Dar, !e 1apt nu s"1erea !e o sc0ero7a /i0a4 tera0a, c"% sp"$ea" cei !i$ @"r"0 0"i* M4a% i$teresat 9a ci5i.a* specia0istE, Daca ar 1i 0ost asa, /oa0a ar 1i41ost
108

@$c"ra/i0a si s4ar 1i i$c2eiat, 1ata0, pri$tr4o para0i7ie pro4 aresi.a* Deci, T2a$ase a @"cat teatr", ti%p !e !oi a$i* !ar a @"cat atit !e /i$e i$'cit $i%e$i $4a /a$"it $i%ic*** Tac" /r"sc, %a pri.i 7i%/i$!, apoi isi scoase ta/a4 * c2erea si apri$s! a !o"a ti#ara* * ? 8 N" sti" !aca i5i*%ai *a%i$testi !e ce4ti sp"$ea% asta4.ara, !espre =a0e$ti$ si #$ostici* A% tresarit* e%o5io$at, ?8 I%i a%i$tesc 1oarte /i$e* 8 At"$ci are sa4ti p0aca ce4a% sa41i sp"$ ac"%* Pe .re%ea Aposto0i0or, traia "$ %are .ra@itor, Si%o$ Ma#"0* A ra%as ce0e/r" pri$ %"0te $a7/itii si $e/'"$ii pe care 0e4a 1ac"t, !ar cea %ai 1ai%oasa este "0ti%a 0"i %isti4 1icare : i$tr4o /"$a 7i a !at .este i$ toata Ro%a i%peria0a ca se .a i$a0ta 0a cer, i$ .a7"0 t"t"ror*4Si 4i$tr4a!e.ar, a i$eep"t sa se i$a0te* !ar Aposto0"0' Petr", care era !e 1ata, s4a r"#at D"%$e7e"0"i pe care4' s0"@ea, si Si%o$ Ma#"0 s4a pra/"sit si s4a 1ac"t /"cate0e*,* Le#e$!a aceasta, to.arase Da$iia$, pe$tr" ca, e.i!e$t, $" este !ecit o 0e4 #e$!a, i0"strea7a per1ect sit"atia i$ cai;e $e #asi% asta7i* Aposto0"0 Petr" repre7i$ta (iserica, a!ica o i$stit"te a!4 %ira/i0 or#a$i7ata si c"* o ierar2ie /i$e p"sa 0a p"$ct* A$a este, sa" este pe p"$ct"0 !e a !e.e$i, si societatea $oas4 tra socia0ists* 0ar Si%o$ Ma#"0 repre7e$ta* #$o7e0e si ere4 7ii0e care a%e$i$@a" sa s"rpe (iserica !i$ te%e0ie*** I$ 7i0e0e 4$oastre* re#asi% ace0easi ere7ii iratio$a0e i o/sc"B ra$tiste 0a i$!i.i7i ca 0ero$i% T2a$ase si 'Nic"0i$a* * A II asc"0ta% 1asci$at, si%1i$! c"% i$cep"se sa4%i 1ie 1rica* 8? Dar $"F .rea" sa te p0ictisesc, re0"a A0/i$i c" "$* a0t to$, aproape priete$os* Sp"$e4%i, te ro#* ce pot 1ace pe$tr" !"%$eata* N" stia% ce i4a 1i p"t"t rasp"$!e* si a% 7i%/it i$c"r:'at, i$.e0i$!"4%i i$ /atista ci$! o %i$a, ci$! cea4 ''a0ta* 48? Ti4a% a!%ira0 !e.ota$ie$t"0 pe$tr" Maes0r"0 Pa$4 !e0e si %"$ca !e secretar i!ea0, co$ti$"a A0/i$i arati$4 !"4%i %ape0e c" scrisori* O ase%e$ea capacitate ri" tre4 /"ie irosita* Deoca%!ata, a% sa .or/esc c" ci$e tre/"ie ca sa ti se a.a$se7e o s"%a i%porta$ta !e 0a Asocia1ia Scriitori0or***
'M+
A

Ar ii tre/"it s'a4i %"05"%esC@ !ar $4a% i7/"tit !ecit sa c0ati$ !i$ cap, 7i%/i$!* 8 E c"rios ca $" s4a #asit $ici "$ %a$"scris, si $ici "$ 1e0 !e i$se%iiari i$ 0e#at"ra c" ce0e patr" piese !e teatr", re0"a A0/i$i* $ti" !e 0a to.aras"0 Horia ca %a$"4 scrise0e si corect"riie* 0e a.ea Maestr"0, !ar $" s4a" #asit i$ /a#a@e0e ra%ase 0a Casa !e o!i2$a* Se pare ca %a$"4 scrise0e era" aproape i$!esci1ra/i0e, si ca $"%ai !"%4 $eata*** ? Pe$tr" ca se i$trer"pse /r"sc si %a priHea i$tre/a4 tor, i4a% po.estit c" ce e1ort"ri a% i7/"tit5 sa !esci1 re7 si sa !acti0o#ra1ie7 ce0e patr" piese* M4a asc"0tat, %i s4a par"t, c" "$ i$teres cresci$!* , 4* ? 8 A% citit si e" .o0"%"0 de-'6#eatru, spiise 7i%/i$!, N" %a pricep i$ acest 1e0 !e 0iterat"ra, !esi, i$ ti$eret Se* %4a i$teresat si pe %i$e poe7ia 7isa !e a.a$t4#ar!a* E"* perso$a0, $4a% i$5e0es %are 0"cr" !i$ ce0e patr" piese, si ci$! a% s0at "0ti%a oara !e .or/a c" T2a$ase, i4a% cer"t sa %i 0e e:p0ice* Tre/"ie sa rec"$osc, 0ero$i% T2a $ase* a 1ost 1oarte *si$cer c" %i$e A %*i4a %art"risit ca 6eatrul Maestr"0"i spune tot 8 repet ce %i4a repetat cQiar e0, 0ero$i% T2a$ase : spune tot, !aca stii sa4' !es4 e@1re7i* Dar ci$e ar p"tea sa4' !esci1re7e !aca $" are 0a i$!e%iria co!"0 1 8 6ot, !espre ce , '4a% i$tre/at s"rpri$s* A0/i$i i$cep" sa ri!a, si 4%4a% i$tre/at !aca '' %ai a"7ise% pi$a at"$ci ri7i$!* 8 Toc%ai asta e i$tre/area E e:c0a%a /i$e !isp"s* T2a$ase preti$!e ca e .or/a !espre libertatea absoluta, si$#"ra 0i/ertate care %ai este i$*#a!*"ita o%"0"i societa4 1i0or co$te%pora$e*** Dar $oi sti% ca e .or/a si c0e altceva, tot atit !e i%porta$t, Ci$! .o% !escoperi co!"0 8 caci $ici "$ co! $" poate re7ista specia0isti0or si cor$4 p"tere0or 8 ci$! i0 .o% !escoperi, si .o% tntelege ce0e patr" piese* .o% sti ce p0a$"ri isi 1ac"se Pa$!e0e pe$tr" $oaptea !e ,P catre ,3 !ece%/rie, si ? .o% sti ce s4a int=iplatG %ai precis, .o% a10a !e ce 0"cr"ri0e s4a" !es1as"rat altfel !ecit 0e p0a$"ise e0* * Tac" /r"sc, i$cr"$ti$!"4se* Apoi se ri!ica !e 0a /iro", se apropie !e %i$e si4%i i$ti$se o carte !e .i7'ta* 8 Daca ai .reo!ata $e.oie !e %i$e, %a poti c2e%a 0a "$"0 !i$ $"%ere0e astea***
''M

,,
8 I$ 1o$!, ai 1ost !e#ea/a i$ I$!ia, i%i sp"se i$tr4o seara =a0eria,, 1ara sa4si poata asc"$c0e t#@stetea* N" "i-au 0"at $ici "$ i$ter.i", $ici i$ 7iare, $ici 0a te0e.i7i"$e* N"4 .or/este $i%e$i !e ti$e*** C" "$ e1ort, a% i7/"tit sa #0"%esc* 8 A$ p"tea sp"$e c2iar %ai %"0t* As p"tea sp"$e ca $" .or/este aproape $i%e$i cu %i$e*** =a0eria %a pr0.i, %i s4a par"t* c" !e7$a!e@!e* * 4 8? Ce4o4sa $e 1ace% > %4a i$tre/at i$ soapta* 8 I$ir4o 7i, %ai %"0t sa" %ai p"ti$ apropiata, o sa a10a% a!e.ar"0* Si* %i4e tea%a ca o sa'$e para ra$ a10i$4 !"4'* Mi4e tea%a, a% a!ao#at co/ori$! #ias"0* %i4e 1/arte tea%a ca Maestr"0 si 4cei0a0ti !oi si4a" pier!"t .ia1a* i$tr4"$ ' acci!e$t* A0t%i$teri, %i4ar 1i !at "$ se%$ !e .ia1a,,* 8 Poate ca A*D*P* 7ace* "$!e.a, a%$e7ic, sp"se =a0eria* * Mi s4a par"t c"rios ca .or/ise !e a%$e7ie* si a% i$tre4 /at4o : * 8 Ai citit ce*.a i$ 0e#at"ra c" asta, c" a%$e7ia > N" citise, !ar'asa pres"p"$ea" co0e#ii ei !e /iio", De 1apt, %i4a% a%i$tit at"$ci, %ai a"7ise% e:p0icatia asta,* !e c"ri$!, i$tr4o 0i/rarie* Dar %i4era #re" sa cre! ca*toti trei4ar4 1 i p"t"t !e.e$i a%$e7ici* Tot"si, cite.a 7i0e i$ "r%a aceasta .ersi"$e a !c.e$it , s"/it o1icia0a* A% citit4o i$tii i$ 7iar"0 !e !i%i$eata, si a% re#asit4o, !e7.o0tata si $"a$tata* i$ re.iste0e !i$ acea sapta%i$a* Se .or/ea pe$tr" pri%a oara* !e A*D*P* I$ "r%a "ii"i acci!e$t* Pa$!e0e s"1era !e a%$e7ie si e i$ter4$at i$tr4ti$ sa$$tori"* SN" 'se preci7a !*aca i$ taHa sa" i$ strai$atate*T La ,P 1e/r"arie, pe $easteptate, Memoriilo, a" apar"t i$ 0i/rarii '* e.i!e$t, e!itia s4a ep"i7at i$ ace^4 easi 7i* I$ toa0e rece$7ii0e pe care 0e4a% citit se !ep0i$#ea acci!e$t"0* De4a/ia !"pa cite.a saptar$i$i a% i$ te0es !e ce 1"sese a0easa aceasta .ersi"$e* Asociatia Scriitori0or 1"sese i$1or%ata co$1i!e$tia0, ca* !e !ata aceasta* A*D*P* are %ari sa$se sa pri%easca Pre%i"0 No/e0 S1"sese prop"s c" !oi a$i i$ai$te si, se pare, a."sese "$ $"%ar i$se%$at !e .ot"riT* Tre/"ia, !eci* c" orice pret, sa se a10e ca Pa$4
111

!e0e este i$ .iata, !esi 1ii$! a%$e7ic, $" p"tea di .i7itat !e @"r$a0isti* Tre/"ia, !e ase%e$ea, sa se a10e ca a p"4 /0icat "$ $o" .o0"%, ca era, piria !e 1oarte c"ri$!, ,,i$ * p0i$a acti.itate<* C"r0$!* !"pa C#ceea %i4a te0e1o$at secretar"0 0"i C2ita Horia* Director"0 %a astepta 0a ora J,MM ca sa se%$e7 co$tract"0 pe$tr" *ndia $ vdzutd si nevdzuta# Asa c"% %a astepta%, Horia a a!"s .or/a !espre !isparitia 0"i A*D*P* I4 a% repetat ce sp"sese% t"t"ror ce0or0a0ti, $" prea %"05i !e a0t1e0, care i%i p"sesera aceeasi i$tre/are : ca 0a "$ %o%e$t !at, caii s4a" speriat si a" 0"at4o 0a #oa$a A e" %i4a% pier!"t c"$osti$ta, sa$ia a !ispar"t i$ i$t"$erie, si a% 1ost #asit a !o"a 7i, aproape !e#erat, i$#ropat i$ 7apa!a* S=a0erieE ii %art"risise% tot ce po.estise% 0"i A0/i$i* 0a spita0, !ar $ici ei $" i$!ra7$ise% sa4i sp"$ %ai %"0t, $ici o a0"7ie 0a co$1esi"$ea 0"i A*D*P* 0a Casa !e o!i2$a, c" Nic"0i$a si Ser!ar" 1aci$! !e pa7a 0a "sa ea%erei %e0eT, -2ita Horia $" si4a asc"$s !e7a%a#irea A se astepta sa a10e a%a$"$te %ai se$7atio$a0e* Cre7"se si e0, ca si A0/i$i, ca si pro/a/i0 %"05i a0@ii, ca tot"0 1"sese* o i$sce$are pe$tr" a ca%"10a 1"#a 0"i A*D*P* i$ strai$a4 tate S!esi $i%e$i $" i$te0e#ea !e ce4o 1ac"se, pe$tr" ca Pa$!e0e p"tea trece #ra$ite0e !e cite ori .oiaT* 8 Dar $e4a10a% ac"% 0a i$cep"t"0 0"i %artie, i$c2eie Horia, si $ici "$ se%$ !e .iata*** Sa spera% ca $4a %"rit* Sa spera% ca 7ace a%$e7ic i$tr4"$ sa$atori"*** Dar, i$ 1o$!, !aca $" sti'% i$' ce sa$atori" se a10a* de unde stim co e amnezic , 1A tre/"it sa rec"$osc ca a.ea !reptate* A *
a* . --

A !o"a 7i, N %artie, %i s4a 1ac"t !or !e casa !i$ stra!a Fi$ti$e0or* I$ /"catarie se a10a "$ %i2'tia$* Sa0o4 ?@a"0 ee0 %are, /iro"0, sa0o$as"0, o!aia !e c"0care444441"se4 sera si#i0ate* Mi0itia$"0 a.ea or!i$ sa $ote7e $"%e0e si $"%ar"0 /"0sti$"0"i pop"0atiei t"t"ror ce0or care s"$a" 0a "sa !e 0a i$trare sa" 0a /"catarie* D"pa ce %i4a i$a4 poiat /"0eti$"0 pop"0atiei, '4a% i$tre/at !e Ecateri$a* Se %"tase 0a sora ei, i$ Sosea"a 0a$c"0"i* !ar .e$ea o !ata pe sapta%i$a ca sa ,,1aca c"rate$ie<, 7i%/i c" i$te0es %i0itia$"0, a!ica sa %at"re i$ /"catarie *si i$ ca%ara, si '',

sa I$#ri@easca !e "0ti%ii !oi 1ic"si care %ai ra%asesera !i$ 1ai%oasa co0ect4ie a Maestr"0"i SA,9"$#0a 0"i A*D*P*<, c"% o $"r$ise, %a0itios, Parasc2i. Si%io2esc"T* **A ?8 Dar asta pi$a i$ %ai, a!ao#a %i0itia$"0, pe$tr" ca i$ %ai se casatoreste si p0eaca i$ pro.i$eie*** 8 N" /i-a sp"s c"%.a c" ci$e se casatoreste > '4a% i$tre/at* < '# 8 N" %i4a sp"s $"rae0e* Mi4a sp"s !oar ca si$t i$ .or/e !e .'reo 7eee a$i* E0 a 1ost %"0ta .re%e so1er, !a*r ac"% se i$toarce 0a ate0ier"0 "$!e 0"crase i$ ti$ere5e*** Zi%/ea%, 1ara sa i$1e0e# !e ce, c" %e0a$co0ie* Asa!ar, pi$a 0a "r%a, 0oa$i! tot 0a Ecateri$a se i$torsese* SO c"$ostea $" !e 7ece, ci !e aproape !o"a7eci !e a$i*T Spre $oroc"0 ei* Pro/a/i0 ca tot e0, Se!"cator"0, o .a 0ec"i !e $a0"ciri si %a$ia persec"teE, Ma i$torcea% a#a0e, 1ara #i$!"ri, spre casa ci$!, i$ !rept"0 stat"ii Rosetti, '4a% .a7"t, i$!repti$!"4se #ra/it spre %i$e* Mi s4a par"t ca %a tre7esc /r"sc !i$ .is, si ca %a re#asesc i$ $oaptea !e ,P !ece%/rie* ci$! '4a% .a7"t "rci$!"4se i$ ca%io$eta <si ase7%!"4se i$ spate0e proiectoare0or* ?8 Cre!ea% ca $4o sa $e %ai i$t00$i%, a% soptit stri$4 #i$!"4i i$!e0"$# %i$a* :, 0ero$i% i7/"c$i i$ ris"0 0"i copi0aresc, care parca i0 ? i$ti$erea c" 7ece a$i S!esi $" parea $icio!ata ca i%p0i4$ise PM !e a$i, asa c"%@i p0acea sa repeteT* 8 A% trec"t a!i$e,aori pe 0a !"%$eata si ti4a% 0asat i% /i0et, ItAi sp"$ea% ca .oi re.e$i i$tr4"$ ceas, 4!o"a.:* Tre/"ia sa te .ac0 c" orice pret, astazi# 4' N" 0Fa% i$tre/at $i%ic pi$a ce4a% a@"$s acasa* A% Hor/it' $"%ai e", si $"%ai !espre %ar"$ti#"ri : s"cces"0 .o0"%"0"i !e Memorii, co$tract"0 pe care4' se%$ase%', casatoria Ecateri$ei* D"pa ce s4a ase7at i$ 1oto0i", '4a% i$tre/at* * ?8 Ac"%* sp"$e4%i ce s4a i$ti%p0at* ?8 Sp"$e4%i i$tii ce stii !"%$eata* I4a*% repetat tot ce po.estise% 0"i A0/i$i, 0a spita0A 'a!ao#i$! si ace0e cite.a a%a$"$te pe care 0e pastrase% pe$tr" %i$e* 48 Asa i4a sp"s > %4a i$trer"pt 0a "$ %o%e$t !at* Esti si#"r ca Nic"0i$a a sp"s : Este, deci, a7a cum banuiam
'' ' ''J

$oi > $i Ser!ar" $4a a!ao#at $i%ic >*** (i$e, co$ti$"a, %4a i$!e%$at* II i$tercsa %ai a0es a$c2eta 0"i A0/i$i, si r$4a r"#at sa4i repet, !aca se poate, c".i$t c"4c".i$t* toate i$0re4 /ari0e pe care %i 0e4a p"s* D"pa ce i4a% repro!"s si "0ti 4 %a co$.or/ire c" A0/i$i, i$ stra!a Fi$ti$e0or, a i7/"c$it !i$ $o" i$ ris, 8 A0/i$i pare o/se!at !e pro/0e%a #$ostici0or si a eretici0or* !ar, i$ 1o$!, ii e fried $ $" c"%.a e:ista* $" $"%ai D"%$e7e" 8 c" D"%$e7e"* $oi cei !i$ Rasarit"0 E"ropei $e p"te% ara$@a 8 !ar si Dia.o0"0* si !eci* si !S $io$ii* si .ra@itorie, !eci si %a#ia $ea#ra*** Si at"$ci, A0/i$i isi ca"ta a!apost i$ I$stit"te si i$ ierar2ie : !aca si$te% multi, si asc"0tatori5 si /i$e !iscip0i$ati* isi sp"$e e0* risc"ri0e !e.i$ %i$i%e*** Co%paratia c" Si%o$ Ma#"0 $" $i se potri.este, oric"% ai @"!eca i!ei0e $oastre* !es4 *pre spectaco0* Daca .rea sa #asir$ ce.a ase%a$ator i$ tre4 c"t, $i S4ar potri.i %ai /i$e co$10ict"0 !i$tre I$c2i7itie si -ior!a$o* (r"$o sa" Ca%pa$e00a* Si "$'"i si a0i"0 .oia" sa salveze (iserica* a!ica s4o rei$$oiasca* p"ri1ici$!4o !e pro.i$cia0is%"0 ei !o#%atic A i$ 1o$!, .oia" sa pre#a4 teasca (iserica, si cresti$is%"0 c"ropea$ i$ #e$era0, pe$4 tr" cri7e0e pe care a.ea" st=0e !e70a$t"0asca %ariie !es4 coperiri stii$ti1ice a0e Re$asterii*** Tac" cit.a ti%p, apoi re0"a* c" "$ #0as pro1"$!* se.er, 8 A0/i$i are sa4si 1ri$#a #it"0 i$tr4o 7i*** 'N" e atit !e $ai.* ca sa crea!a i$ 0e#e$!a pe care i4o co%"$icase, i$ %are secret, N"%ar"0 Trei* Si a$"%e, ca sce$e0e pe care tre/"ia sa 0e 1i0%a% i$ Noaptea !e A@"$ era" !oar "$ ca%"10a@* * Pe$tr" ca i0 pri.ea% s"rpri$s, %i4a e:p0icat !espre ce era .or/a* ,,Le#e$!a< 1a/ricata !e N"%ar"0 Trei !e7.a4 0"ia ca i$ acea $oapte* s"/ ca%"10a@"0 co$.oi"0"i !e sa$ii* pe care i0 1i0%a", /aiat"0 N"%ar"0"i Doi tre/"ia sa treaca c0a$!esti$ i$ Ce2os0o.acia, !"ci$! c" e0 o serie !e !oc"4 %e$ts co%pro%itatoare pe$tr" N"%ar"0 &$"* A@"$se aco0o "$!e tre/"ia* aceste !oc"%e$te Se.i!e$t, 1a/ricateT ar 1i pro.ocat !estit"irea N"%ar"0"i &$" si i$0oc"irea 0"i c" N"%ar"0 Trei* Di$ 1ericire* /aiat"0 N"%ar"0"i Doi se a10a, !e 0a ,, !ece%/rie, 0a ("c"resti A !eci* $" p"tea 1i* i%p0icat* Dar i$ acea $oapte a !ispar"t Sa$ia i$ care se a10a" A*D*P*, Nic"0i$a si Ser!ar"* 0ar a !o"a 7i a% ''P

1ost #as4it e", aproape !e#erat, I$ %ar#i$ea sose0ei* N"%ar"0 Trei a pro1itat pe 0oc !e aceasta co$@"$ct"ra, 0a$si$! 7.o$"0, aco0f "$!e tre/"ia, ca !oc"%e$te0e co%pro%ita4toar'e a" 1ost trec"te i$ Ce2os0o.acia !e catre A*D*P* 0ero4$i% si i$trea#a co%pa$ie a" 1ost i7o0ati pe$tr" a$c2eta i$tr4o c0a!ire specia0s* I$ ce0e trei 7i0e ci$! e" 7acea% i$co$stie$t i$ spita0, c" o 1e/ra care parea ca a$"$ta o !"/0a p$e"%o$ie, A0/i$i a co$!"s a$c2eta* Fara $ici un ' re7"0tat, !e a0t1e0* Toata spera$ta 0"i A0/i$i se co$ce$4trase as"pra %ea* Dar '4a !er"tat i$sisteii a c" care re.e4$ee% *0a Pa'!"rea A04"$ar"0"i A $" i$5e0e#ea !e ce A*D*P* i%i cer"se sa po.estesc ase%e$ea i$ti%p0ari $e.erosi%i0e* Dat 1ii$! ca $ici o i$1or%atie !i$ Ce2os0o.acia $" i$!i4case pre7e$ta "$"i a#e$t ro%a$, a" /a$"it ca A*D*P* tre4c"se i$ Occi!e$t* Fapt"0 ar 1i 1ost, i$ orice ca7, co%pro4%i'tator* pe$tr" N"%ar"0 Doi* Dar $ici aceasta ipote7a $4a 1ost co$1ir%ata !e Ser.icii0e Specia0e !i$ Occi!e$t* At"$ci, 0a 3 ia$"arie, 0ero$i% si toata #r"parea 0"i, i$ care se a10a", /i$ei$@'e0es, si citi.a i$1or%atori, a" 1ost tra$sporta@@i i$tr4t% a.io$ 0a ("c"resti si reti$"p i$4tr4 "$"0 !i$ 0oca0"ri0e Sec"ritatii* Dar !e ac"% i$ai$te, A0/i$i $" %ai era si$#"r"0 respo$sa/i0 !e a$c2eta* Pri$4tre a$c2etatori s4a" strec"rat si oa%e$ii N"%ar"0"i Doi, * care4' tiriea" 0a c"re$t pe 0ero$i%< c" tot ce se i$ti%p0a* &0ti%a ipote7a 0a care se oprise A0/i$i era aceea a ac4ci!e$t"0"i %orta0* I$ 0"$a ia$"arie si @"%atate !i$ 1e4* /r"arie, ser.icii0e 0"i A0/i$i a" e:p0orat toate 0ac"ri0e, .ai0e si pa!"ri0e "$!e ar 1i p"t"t 1i !escoperite ce0e trei corp"ri* iSi, e.i!e$t, i$ acest ca7 a$"%ite !oc"%e$te co%4pro%itatoare ar 1i 1ost i$tro!"se i$ capt"sea0a pa0to$"i"i 0"i A*D*P* C"% era% aproape co$.i$s ca Pa$!e0e %"rise, a% pa40it asc"0t%! "0ti%e0e 1ra7e a0e 0"i 0ero$i%* Dar %4a 0i$istit i%e!iat* 8 Fii 1ara tea%a* Perico0"0 a trec"t* Ac"% .reo 7ece U#'Jle, "$ 1oarte i%porta$t perso$a#i", %i$a !reapta a N"%ar"0"i Trei, a10at i$ strai$atate i$tr4o %isi"$e i%por4 ta$tE, s4a pre7e$tat "$"i Ser.ici" occi!e$ta0 si s4a 1ac"t $e.a7"t* Mai precis, trecerea se 1ac"se %ai i$ai$te,' !ar !oar ac"% .reo 7ece 7i0e a 1ost !e1i$iti. co$Rr%ata* E.i4 !e$t, a" "r%at represa0ii0e : N"%ar"0 Trei a 1ost i$0o4 c"it, iar 0"i A0/i$i i s4a i$cre!i$ at "$ a0t sector* Noi a% ''3

1ost p"si I$ 0i/ertate, i ci$e stii a star"it sa $i se ceara o1icia0 sc"7e, si to/i 0"cratorii si actori0, toi0 i$ a1ara !e4 %i$e, sa4si pri%easca sa0arii0e pe sapta%i$i0e pier!"te, 0ar 1i0%"0 .a 1i re0"at cit !e c"ri$!* Se op.i o e0ipa, pri.i$!"4%a 7i%/i$!* 8 Ai o/ser.at, cre!, ca !e at"$ci $" %ai esti $ici !"%$eata "r%arit*** 8 Drept sa4ti sp"$, $4a% o/ser.at* Ma o/is$"ise%'* c" e%"0 %e", si ri"4' %ai .e!ea%*** Dar, ac"%, sp"$e4%i, te ro#, ce siii !espre Maestr"0 si !espre ti$erii casatori'Ai**, De !ata aceasta, rise %ai p"ti$ copi0areste* Se ri!ica4*!i$ 1oto0i" i 1ac" citi.a pasi pri$ ca%era, se opri i$ 1ata 1erestrei si pri.i o c0ipa ce."0* Apoi se i$toarse catre %i$e, 8? De ce %a i$tre/i > Foarte si$cer* $"* cre! ca sti" ? %ai %"0t !ecit !54ta* Era% !e7a%a#it, si 0ero$i% %4a #'2icit i%e!iat* ?8 Te i$tre/, pe$tr" ca $" i$te0e# ce s4a i$ti%p0at i$ Noaptea !e A@'"$, c"% a% a@"$s pe o /"t"r"#a !i$ %ar4 #i$ea sose0ei, si c"% a" !ispar"t cei0a05i* I%i !a" /i$e sea%a ac"%, a%4 a."t, toti patr"* "$a !i$ ace0e e:pe4 rie$te i$co%pre2e$si/i0e, I$ Care $i s4a par"t ca $e a10a%4 i$tr4"$ spati" strai$ 5i trai% %tr4"$ ti%p a/o0it* N" .rea" sa %a #i$!esc 0a aceasta e:perie$ta pe$tr" ca si%t ca %i4as p"tea pier!e %i$t00e* Dar %a #i$!esc %ere" 0a: Maestr" i 0a cei0a05i !oi* >e ce a" !ispar"t > si cum a" !ispar"t > si unde , 0ero$i% !e.e$i !eo!ata #ra.* Se rease7a i$ 1oto0i" si4%i ca"ta pri.iri0e* 8 Ti4a% sp"s ca $" sti" %ai %"0t !ecit !"%$eata, i$cep", pe$tr" ca i%i i$c2ip"ia% ca ai I$ca proaspat i$ %i$te te:t"0 ce0or patr" *!ra%e, pe care 0e4ai !acti0o#ra4 1iat asta4.ara* * N" %i4a% p"t"t re i$e "$ s"spi$* ?8 A!e.ar"0 este ca, !esi 0e4a% !acti0o#ra1iat, $" $ii4 a!"e aproape $i%ic a%i$te* Desci1ra% c".i$t c" c".i$t*4 si $" i$5e0e#ea% ce !esci1ra%* As 1i .r"t sa reci4 tesc 6eatrul I$ .o0"%, !ar*** 8 E a!e.arat, %a i$trer"pse 0ero$i%* i%i a%i$tesc* ce4%i sp"$ea Maestr"0, ca erai isto.it, s"r%e$at, s"1ereai !e i$so%$ii, ''N

48 As .rea sa te iritre/ !oar atit, ce cre7i !"%$eata ca 0i s4a i$ti%p0at > Cre7i ca %ai traiesc > Si* ca o sa4i %ai p"te% rei$ti0$i i$tr4o 7i, cit ar 1i ea !e i$!epartata > Tac" %"0ta .re%e, pe #i$!*"ri* 8 N"'.rea" sa te %i$t, $ici sa4ti i$c"ra@e7 i0"7ii0e, !e or@*ce 1e0 ar 1i e0e* =rea" sa 1i" cit se poate !e si$cer c" !"%$eata* Si ci$! .ei reciti, sa" %ai4 /i$e 7is citi ce0e patr" piese, .ei i$te0e#e !e ce i4a% sp"s 0"i A0/i$i ca e0e i0"strea7a si co%"$ica o %eto!a a 0i/ertatii a/so0"te, c" co$!itia sa c"$osti, 0a lectura ca si 0a spectaco0, co!"0 coresp"$7ator, A0/i$i, e.i!e$t, a cre7"t ca e .or/a'!e o 0i/ertate po0itico si imediata, !eci pri%e@!ioasa socia0is4 %"0"i* Dar ce1ia ce $e4a% o/is$"it sa $"%i% ,,0i/ertatea a/so0"ta< este c" tot"0 a0tce.a* Orici$e pri.este rea0ita4 tea i$ 1a5a i$te0e#e ca .o% i$tra c"ri$! i$tr4o 1a7a a Isto4 rieiM9$i.ersa0e ci$! $ici "$a !i$ 0i/ertati0e pe care a/ia ap"casera% sa 0e c"$oas*te%' $" .a %ai 1i posi/i0a* Acesta este pret"0 c" care ar p"tea 1i e.itata catastro1a ter%o4 $"c0eara* Tre/"ie, !eci, sa $e pre#ati% !e pe ac"%4, ca sa4 p"te% s"pra.iet"i i$ i$stit"tii0e societ\tii !e %ii$e*' Pe$4 tr" "$ii !i$ co$te%pora$ii $ostri, c" pri.iri0e i$!reptate $osta0#ic spre trec"t, ceea ce $i se pre'#ateste ec2i.a0ea7a c" "$"0 !i$ i$1er$e0e e.ocate i$ 19 T sa" a0te a$ticipatii !e'acest 1e0* Si s4ar p"tea sa 1ie asa, !aca $e .o% 0asa i$te#ra 4i 'i$ or#a$is%e0e socia04po0itice !e %ii$e asa c"% si$te% astazi, a!ica $ai.i si $epre#atiti* Asc"0ti$!"4', $" i7/"tea% sa4%i asc"$! !e7a%a#irea* Mai a"7ise% ase%e$ea re10ec5ii, poate !e 0a e0 sa" !e 0a A*D*P* *A citit 4!esi#"r !e7a%a#irea i$ oc2ii %ei, si a 7i%/it* 8 Te ro# sa %ai ai p"p$a ra/!are, pe$tr" ca $" sti" c"% as p"tea a0t%i$teri sa4ti rasp"$! 0a i$tre/ari0e pe care %i 0e4ai p"s*** Deci, pier!erea treptata si41ata0a a tuturor 0i/ertati0or, !e orice 1e0, $" poate 1i co%pe$sate !e!it pri$ ceea ce a% $"%it 0i/ertatea a/so0"ta* Nreau sa cre!* si sper, ca @oe"ri0e, spectacoMe !ra%atice, #i%4 $ice, core#ra1ice, sa" recitarea !e poe7ii si ei$tece0e 8? $" .or p"tea 1i, toate, i$ter7ise* I$ orice ca7, %e!itatii0e, r"#aci"$i0e i$terioare Srepetate i$ #i$!, $op i0e5sa" i$ orice %o%e$t !e so0it"!i$eT, a$"%ite e:ercitiiI :1i7ice i$tr4"$ rit% atit !e 0e$t i$cit !e.i$ i$sesi7a/i0e* "$"i oc2i $epre.e$it* toate acestea $" pot 1i i$ter7ise** i aceste

$Qiiic"ri 8 #*est"ri, ci$teee* poe7ii recittite altfel !ecit a% 1ost i$.atati, %e!itatii* r"#aci"$i i$terioare, e:ercitii !e respirat0e si .i7"a0i7are,* pot !e.e$i te2$ici !e evadaree 8 E.a!are, unde , '4a% i$trer"pt aproape 1ara sa4%i !a" sea%a* I$ ce tara, i$ ce, co$ti$e$t' > tero$i% %a pri.i s"rpri$s, parca $*" i4ar 1i .e$it sa4si crea!a "rec2i0or* 8 Toc%ai !"%$eata %a i$tre/i asta > D"%$eata care 8 ee0 p"5i$ a*sa %i4ai sp"s 8 care ai patr"$s i$tr4N pa4 !"re !istr"sa c" ,3 !e a$i i$ "r%a, ai i$trat i$tr*4o casa c" toate 0"%i$i0e apri$se si* $iasa p"sa, si sa%pa$ia 1ra4 pata, asa c"% era i$ A@"$"0 Craci"$"0"i '+JG > Si, pe "r%a, ai 1ost #asit* pe o /"t"r"#a, i$ %ar#i$ea sose0ei* aproape i$#ropat i$ 7apa!a > A% rosit, i$c"rcat* 8 Sti"* Dar asta a 1ost 1ara .oia %ea si a 1ost* c"% sp"$ea%* "$a !i$ ace0e e:perie$ce i$i$te0i#i/i0e*** 0ero$i% %4a pri.it !i$ $o", !e !ata aceasta** s"ri7ator* 8 Ai !reptate, a 1ost 1ara .oia !"%ita0e* si ar 1i 1ost poate %ai /i$e !aca Maestr"0 $" star"ia sa te :irci 0i$#a e0* i$ sa$ie*** Dar* i$ s1irsit* 0"cr"ri0e s4a" r$0i%piat asa, si $" a0t1e0* E.a!area !e care4ti .or/ea% a!i$eaori $" i%p0ica tSri, erase, sa" co$ti$e$te $ec"$osc"0e* ,,E.a4 !e7i< !oar@!4i$ ti%p"0 si spati"0 i$ care ai trait pi$a at"$ci, 0i%p si spati" care, i$tr4"$ .iitor !i$ $e1ericire !est"0 !e ? apr*opiat, .or ec2i.a0a c" o e:iste$ta per1ect pro#ra%ata i$tr4o i%e$sa i$c2isoare co0ecti.a* &r%asii $ostri* !aca $" .or sti sa !escopere te2$ici0e !e e.a!are si sa "ti0i7e7e libertatea absoluta, care $e este data i$ i$sasi str"ct"ra co$!itiei $oastre, !e 1ii$te 0i/ere !esi i$car$ate, "r%a5ii $ostri se .or co$si!era c" adevarat capti.i pe .iata i$trFo te%$ita 1ara "si si 1ara 1erestre 8 si* i$ ee0e !i$ "r%a, * .or %"ri* Caci o%"0 $" poate s"pra.iet"i 1ara cre!i$ta i$tr4o 0i/'ertate posi/i0a 8 oricit ar 1i ea !e 0i%itata 8 si 1ara spera$ta ca* i$tr4o 7i, Ha *p"tea !o/i$!i, sa" re4 !o/i$!i, aceasta 0i/ertate*** De cit.a ti%p, i%i 1reca% i$ $estire 1r"$tea* I$te0e4 #ea%, cre!, !est"0 !e /i$e, !ar $" .e!ea% 0e#at"ra c" i$tre/ari0e %e0e* F Si at"$ci, a% i$cep"t i$ soapta, i$ acest ca7*** '. Ti4a% sp"s ca $" Hrea" sa4t0 i$c"ra@e7 i0"7ii0e, co$4 ti$"a 0ero$i%, M4ai i$tre/at ce s4a i$ti%p0at< c" Maestr"0
''G

si c" cei !oi* I00 rasp"$! 1oarte si$cer : $" sti" -e;act, N"4ti pot !a $ici o .este !espre ei* Sper ca traiesc* Si !aca traiesc, i$tr4o 7i $e .or 1ace se%$* Daca pi$a ac"% $" $e4a" c0at $ici "$ se%$ !e .iat0* $" i$sea%$a ca $" %ai traiesc* N" sti" ce 1e0 !e e:iste$1a a" a0es, sa" a" 1ost si0iti sa a0ea#a* Sti" !oar ca 0i/ertatea a/so0"ta e;ista si ca ee0 care o c"$oaste 8 sa" o pr0%este i$ !ar 84 !is4 p"$e !e posi/iiitati pe care $i%e$i !i$ $oi $" 0e poate i%a#i$a* &tiu asta, pe$tr" ca %4a% co$.i$s !e%"0t, pe spi$area %ea, ca o%"0, ca si Cos%os"0, are %"0t %ai %"0te !0%e$si"$i !ecit ce0e pe care 0e4a% i$.atat, 0a 'scoa0a,*aici, i$ Occi!e$t, !e .reo trei %ii !e a$i* 8 Si at"$ci >*** 8 Repet,4 $" sti" $i%ic precis* Dar !i$ pacate sti% c" totii ca orice $o"a 0i/ertate a 1ost c"cerita c" $iari @ert1e* Si 0i/ertatea reii#ioasa, si 0i/ertatea !e #%!ire, si 0i/ertatea sociaia, eco$o%ica, se:"a0a 8 toate a" a."t eroii si %artirii 0or* N" a.e% $ici ti$ %oti. sa cre!e% ca 0i/ertatea a/so0"ta, adevarata libertate 'spirituals#, .a 1i c"cerita 1ara risc"ri,,1ara persec"5ii, 1ara %artira@* i 8 Dar !aca4 ci$e.a !isp"$e !e o ,,0i/ertate a/so0"ta<,*6 Di$ $o" %a pri.i s"rpri$s, !ar !e !ata aceasta 7i%/i* 8 D"%$eata care te i$torci !i$ I$!ia, c"$osti 1oarte /i$e risc" ri0e "$ei ase%e$ea ii/erta5i*** ? A% ri!icat i$c"rcat !i$ "%eri* ?8 N" prea a$a a."t ti%p sa %a i$1or%e7**A 8 Stii, i$ orice ca7, ca ce0e %ai pri%e@!ioase ispitiri, s1i$tii si Ho#i$$ 0e i2ti%pi$a'i$ prea@%a %i$t"irii sa" i$ c0ipa ci$! a" c"cerit 0i/ertatea a/so0"ta* Si !e ispita r$a#iei .or/esc toate 0e#e$!e0e re0i#ioase !i$ A$tic2itatea pa#i$a si !i$ E."0 Me!i" cresti$* 8 Asta ar i$se%$a*** 8 Asta poate sa i$se%$e, %a corecta 0ero$i%, ca prie4 te$ii *$otri4s4a" p"t"1c pier!e, c2iar i$ c0ipa ci$! s4a" tre7it aco0o "$!e s4a" tre7it, si a" cre7"t ca $" se %ai po1 i$toarce, si $4a" iiite0es ca e .or/a !e "0ti%a i$cercare i$itiatica, $4a" i$5e0es ca, !e 1apt, se #asesc tot aid, pe pa%i$t, i$ 0"%ea noastra# '': Se ri!ica /r"sc !i$ 1oto0i" si se apropie !e %i$e* < 8 A% .r"t sa te .a! a7i, pe$tr" ca %ii$e !i%i$eata p0eca% 0a Si/i" sa co$ti$"ar$ 1i0%"0* Stia% ca, pe$tr" "$ ti%p, $4ai sa %ai Hii 0a Si/i"*
''+

'% i pri$## %%a si $ii4o stri$se c" cai!"ra* 8 Daca ti se .a 1ace .re"$ se%$, te ro#* te implor, sa $" .or/esti $i%a$"i,' $ici %acar 0o#o!$icei !"%ita0e* Si i$ $ici "$ ca7, %i4%i scrii $i%ic* Sper sa ter%i$a% 1i0%"0 pe 0a i$cep"t"0 0"i %ai, si a% sa tree at"$ci sa te .a!* I$ pra#, se i$toarse catre4%i$e 7i%/itor* i$' te .a Si sper ca !e4ac"% i$ai$te A0/i$i

Mi s4a par"t c"rios c2i!, pe 0a s1irsit"i 0"i %artie* Ai/i$i a .e$it sa %a .a!a* M"0t %ai c"rte$itor ca 0a "0ti%a i$tre.e!ere, si0i$!"Fse $eco$te$it sa 7i%/easca, M4a i$i/iat c2iar c" ta/ac2ere'a p0i$a : ti#ari e$#0e7esti, a pre4 ci7at* si$#"re0e care $" pot 1i 1a0si1icate* ,Mi4a sp"s, apoi* ca a citit ,,c" e$t"7ias%"0 !i$'ti$e4 rete<, Memoriile 0"i A*D*P* Dar, !i$ pacate* *$" %ai e:ista $ici o i$!oia0a ca Maestr"0 si4a #asit %oartea i$tr4"$ acci4 !e$t* Pro/a/i0, a" 9$cercat, toti trei, sa treaca "$ /ra5 i$#2e1at a0 Tir$a.ei, si #2eata a ce!at,* Ace0asi 0"cr" s4a i$4ti%p0at c" "$ #r"p !e patr"' %"$citori, 0a s1irsit"i 0"i ia$"arie* Si, e.i!e$t, $" 0i s4a" %ai #asit corp"ri0e* 48 Aceasta 1ii$! sit"atia, a co$ti$"at ca"ti$!"4%i pri4 .iri0e, !e ce $4a% sc2i%/a c0ise"0 8 A*D*P* a%$e7ic i$tr4 "$ sa$atori" 8 si a% sp"$e : A*D*P* !ispar"t > I$ acest ca7, s4ar p"tea i$a"#"ra casa %e%oria0a si !"%4 $eata .ei 1i i$sta0at co$ser.ator a0 co0ectii0or* I4a% sp"s ca ipote7a ,,a%$e7ie< a 1ost %c"ra@ata !e 7.o$"0 ca A*D*P* ar p"tea a.ea, 0a toa%$a, Pre%i"0 No/e0, 8 Nici o sa$sa E a rostit c" #ra.itate* Si$te% i$1or4 %ati ca s"e!e7ii c"$osc per1ect sit"atia* A" apar"t %ai %"0te artico0e i$ presa #er%a$a si ac"% $" %ai cre!e $i%e$i i$ c0ise"0 ,,a%$e7ie "* I4a% !at !reptate, !ar i4a% %ar0"risit ca $" sti" ce as p"tea 1ace, ',M *

?8 Ca secretar, priete$ si 0e#atar "$i.ersa0 a0 Maestr"4 0"i Pa$!e0e', s4ar p"tea ar4a$@a "$ i$ter.0" i$ care at0 %ar4 t"risi ca, !i$ pacate, ac"ra, !"pa trei 0"$i !e 0a !ispari4 tie, $" %ai cre!eti i$ posi/i0itatea "$ei a%$e7ii* Co$s"04 tati si pe to.aras"0 Horia, .e!eti ce parere are si !i$s"iL* Apoi, pe $easteptate, s4a ri!icat, %i4a 9$ti$s po0iticos %i$a si a p0ecat* Ciri! i4a% po.estit !isc"1ia c" A0/i$i Se.i!e$t, i$ seara !e N %artie $"4i sp"sese% $i%ic !espre i$0ii$irea c" 9ero$i%T,' =a0eria a ca7"t pe #iri!"ri* 8 Stii, at"$ci, a i$cep"t t0r7i", ca, i$ ? acest *ca7, ar 1t %ai /i$e sa 1ace% $"$ta cit ti$ip se %ai cre!e, si se sp"$e, ca Maestr"0* Pa$!e0e este a%$e7ic* Asta* i$sea%$a, *i$ orice ca7, ca e i$ .iata* *Ci$! .a 1i !ec0arat ,,!ispar"t<, toata 0"%ea .a i$te0e#e ca, !e4 1apt, Pa$!e0e a %"rit, 8? 'si, c"% ti4a% sp"s*** ', I4a% !at !reptate* Di$ toate p"$cte0e !e .e!ere, era %ai /i$e sa #ra/i% casatoria* =a0eria .oia sa a.e% copii F a c"%, cit si$te% ti$eri* D"pa ce4a% a!ao#at ca s4ar p"tea, i$tr4"$ .iitor apropiat, sa 0oc"i% i$ stra!a Fi$ti4 $e0or, =a0ei'ia s4a 2otarit pe 0ee* A% co$s"0tat a%i$!oi, , e%o'tio$ati, ca0e$!ar"0* A% a0es 7i"a !e '' apri0ie, 1ara 'sa i$te0e#e% !e ce* Apoi =a0eria a te0e1o$at 1a%i0iei* *,A%$e70a Maestr"0"i ar p"tea !"ra citi.a a$i, 0e4a sp"s, Ar 1i pacat !e D"%$e7e" sa $e pie1!e% ti$ere :ea astep4 ti$!<* To5i a" ca7"t !e acor!* La $as $e #i$!ise% %ai !e %"0t : i$#i$er"0 -2eor#2e Ca%i0ar, "$c2i"0 =a0eriei* Dar tre/"ia a$"$tat i%e!iat, caci 0"cra 0a T"r!a* A% ra%as i$te0esi ca .o$@ te0e1o$a a !o"a 7i* De ci$! re$"$5ase% 0a spera$5a !e a 1i c"$"$ati !e A*D*P*, 2otarise% sa sar/atori% $"$ta i$ stricta i$ti%i4 tate, 0a resta"ra$t"0 (o#!a$* Doar 1a%i0ia 8 a!ica %a%a si ce0e !o"a s"rori a0e =a0eriei 8 si citi.a priete$i* A% 1i .r"t sa 1i% ', persoa$e, !ar pi$a 0a "r%a =a0eria a %at i$ .ita t !o"a priete$e, a%i$!o"a casatorite* Era% 'N : ii"%ar $orocos, 0e4a% sp"s* < Dar* !i$ pacate, p0oaia care i$cep"se !e !i%Qteata a co$ti$"at pi$a $oaptea tir7i"**De cite.a ceas"ri $" se %ai
','

#ssea $ici "$ ta:i, 4si "$ii i$.itati a" a@"$s 0a resta"ra$t a7i :pE$a 0a pie0e* N" pot sp"$e ca 5receptia<' a 1ost prea re"sita, !4ar pe$tr" ca =a0eria si 1a%i0ia pare*a" 1ericiti* a% i$eercat sa* par 4si e"* Tot"si, $e4a% i$ters %ai !e.re%e acasa* t$ai$te !e r$ie7"0 $op5ii* De4a/ia %c"iase% "sa *c" c2eia, ci$! a% a"7it so$e4 ria* O c0ipa, $e4a 1ost 0a a%i$!oi 1rica* SE" %4a% #i$!it i%e!iat 0a A0/i$i*T N4a% rasp"$s* Dar !"pa ce4a% a"7it cite.a /atai "soare i$ "sa, a% i$tre/at a%i$!oi* 8 Ci$e4 este > Nici "$ rasp"$s* Mi s4a par"t tot"si ca a"! pasi repe7i, co/ori$! scara* si a% !esc2is "sa* A% ra%as *a$i%!oi i$ipietriti, 4e%otio$a5i* I$ pra# 7acea* i$.e0it i$ 42irtie !e ce0o1a$, "$ i%e$s s"per/ /"c2et !e tra$!a1iri rosii* 8 E pro/a/i0 !e 0a E!i*t"ra, a% soptit* ,Era" atit !e %"0ti, c" ti@e0e atit !e 0"$#i, si %irosea" atit *!e p"ter$ie i$cit a% si%tit c"% i$cepe sa4%i /ata i$i%a si i4a% $"%arat* Era" '+ tra$!a1iri* Si i$ acea c0ipa a% 7arit /i0et"0, i '4a% asc"$s repe!e i$ pa0%a, sa $"4' .a!a =a0eria* Dc4a/ia ci$! se !"sese 0a /"catarie sa "%p0e .as"0 c" apa, a% citit /i0et"0 : ,,As al=a3s, A#>#?# 0emember, Nic"0i$a4La"ria$<*

*,P
N" i$te0e# c"% $" %4a% tra!at* =a7<%!*"4%a ca o stri$# i$ /rate, a/ia stapi$i$!"4%i 0acri%i0e, =a0eria a i$cep"t sa %a sar"te* 8 Stia%, stia% !e %"0t, sLp0i, stia% cit !e %"0t %a i"/esti*** ; ' ? M4a% tre7it %ai !e.re%e ca !e o/icei, %4a% 'i%/racat repe!e si i$!ata ce' =a0eria a p0ecat 0a /iro", %4a% i$!rep4 tat spre 10orarie* Ma c"$ostea" toti, iar pe A*D*P* i0 c"$ostea" !e !o"a7eci !e a$i* M4a% apropiat !e E0.ira si i4a% %"0t"%it* 8 'E ee0 %ai 1r"%os /"c2et pe care '4a% pri%it**,* N" stia !e $"$ta, si %'4a 1e0icitat*
',,

8 Dar $" '4a% tri%is $oi, a a!ao#at, 4 ' 8 No"aspre7ece tra$!a1iri rosii, c" ti@e0e 1oarte4 0"$#i, * ? asa c"% ii p0acea" Maestr"0"i* : 8 Sar%a$ "0 E a soptit E0.ira* 8 As p"tea @"ra ca /"c2et"0 a 0ost ara$@at aici* &$!e a't"$!e.a s4ar %ai #asi tra$!a1iri atit!e @'r"%osi, c" tiie0e i&it !e 0"$#i, si at*it !e !e0icat i$.e0iti i$ ce0o1a$ > E0.ira a c0ati$at !i$ cap* 8 I$ $ici "$' ca7 $" p"tea" 9'i c0e 0a $4oi* De !o"a 7i0e $4a% %ai pri%it tra$!a1iri rosii* A% a."t $"%ai a0/i, si o !"70$a !e tra$!a1iri #a0/o$i*** Era% a tit4!e t"r/"rat si !e7a%a#it, irr!t E0.ira %4a pri.it%irata, < 8 De ce $" i$cerca0i 0a E.a$tai > A" si aco0/ 1'Loi*i ? 1oarte 1r"%oase*** A% i$cercat, !esi, !e 0a "sa* a% i$te0es ca tra$!a1irii $" 1"sesera tri%i#i !e ai! Apoi* a% trec"t pe 0a Fiore$ta* a% i$trat c2iar 0a At2e$ee Pa0ace* Ei'a" %ai %"0ti ciieii0*i i$ai$tea %ea* si ci$! %i4a .e$it ri$!"0 $i a% i$ire/a1o* .i$7atoarea $" si4a p"t"t reti$e "$ #est'!e o=@osea0a si '<< c:asperare* ?8 Noi $" tri%itc% 10ori 0a !o%ici0i" E Apoi s4a i$tors spre /atri$"i care Esi astepta 0i$!"0 i$ spate0e %e"* si '4a i$tre/at !i$ oc2i* 8 &$ /"c2et !e .io0ete !e Par%a, a soptitA /atri$"i* /r"sc i$ti%i!at* ? * * N" sti" !e ce %i4a 1ost %i0a !e e0, si i4a% 7i%/it*

'A0/i$i a."sese !reptate* I$!ata4ce 7iare0e a" a$"$iat ca $" se stie $i%ic precis, 4!ar ca* pro/a/i0, A*D*P* si4a pier!"t .iata* iar$a trec"ta, i$tr4"$ acci!e$t, artico'e0e si st"!ii0e !espre e0 s4a" i$%"0t*it si%Z,itor* I$ acea sap4 ta%i$a a% !at %ai %"0te i$ter.i"ri* 0a Hurnalul de dimineata, 0a !o"a re.iste 0iterare si 0a te0e.i7i"$e* E.oca%, %ai a0es, i$ti%itatea %ea c" Pa$c0e0e* e.i0i$! sa i$sist as"pra "0ti%ei 7i0e petrec"te a0at"ri !e e0* 0a Si/i"* Stia% ca aceasta /r"sca $otarietate o 1acea 1ericita pe =a0eria* Dar !e cite ori 1ecitea% i$ter.i"ri0e, %a i$tre4 /a% ce4ar sp"$e A*D*P, !aca i4a" ca7"t c"%.a s"/ oc2i, '4,J

Astepta%, tot"si, a0t se%$ !e via/a !e 0a e0 A astepta%, %ai a0es, o i$!icate, cit !e s"%ara, ca sa sti" c"% tre/"ie sa %a port* 0ar ci$!, i$ i"$ie* a apar"t *ndia $ Nazuta 1^ nevazuta, a% sperat ca .oi pri%i cite.a c".i$te !e 0a e0* Era pri%a %ea carte si i4o !atora%, i$ pri%"0 ri$!, 0"i* Cite.a sapta%%i i$ "r%a*%i4a% sp"s ca Maestr"0 se a10a "$!e.a i$ strai$atate, ca $" stie i$ca !e apari5ia cartii* A% i$cep"t sa sper !i$ $o" ci$! a% se%$at co$trac4 t"0 pe$tr" "$4.o0"% !e a%iritiri !espre A*D*P*, si petre4 cea% 7i0$ic cite.a ceas"ri i$ stra!a Fi$ti$e0or ca sa co$4 s"0t ar2i.a* N" i$te0e#ea% !e ce 0ero$i% $" .e$i'se sa %a .a!a i$* %ai* Cit.a ti%p a% cre7"t ca $"4si ter%i$ase 1i0%"0* Dar c"ri$! !"pa ce apar"se *ndia, a% citit i$tr4o rece$7ie ca "$e0e pa#i$i< a0e %e0e ii a%i$tea" a"tor"0"i rece$7iei a$"%ite sce$e !i$ Iopiii nimdnui, 1i0%"0 0"i 0ero$i% T2'a$ase, pe care i0 .a7"se i$ a.a$pre%iera* A% asteptat !e at"$ci, c" $era/!are 'cresci$!a, pre4 %iera* Se .or/ea !espre acest 1i0% ca !e o capo!opera* Ci$!, 0a i$cep"t"0 0"i octo%/rie, a a."t 0oc pre%iera* Iopiii nimanui a 1ost proc0a%at ,,ce0 %ai /"$ 1i0% socia0ist a0 seco0"0"i<* =a0eria si c" %i$e a% 1ac"t !e %ai %"0te ori coa!a, pi$a ce4a% p"t"t #asi !o"a 0oc"ri* A% 1ost, a%i$!oi atit !e cop0esiti I$ cit $4a% p"t"t, $ici "$"0 $ici a0t"0, scoate "$ si$#"r c".i$t pi$a ce4a% a@"$s acasa* 8 D"pa Iopiii nimdnui, a soptit =a0eria, ase7i$!"4se pe %ar#i$ea pat"0"i, $" .oi %ai p"tea .e!ea, 1oarte %"0ta Hre%e, "$ a0t 1i0%*** Ar 1i tre/"it sa sp"$ si e" ce.a, !ar $" stia% ce* N" cre7"se%4 pi$a at"$ci ca* respecti$! i$toc%ai, pi$a 0a 0itera, etica si estetica socia0ists, se poate crea o capo4: !opera care sa $" se%e$e c" rti%ic !i$ tot ce se 1ac"se pi$a at"$ci* ? 4?? 8 N4a% sa pot "ita $icio!ata e:presia ei, ci$! isi I$trer"pe ci$tec"0 si i$cepe sa asc"0te 7"r#a0aii sa$ii0or care se apropia"* si i$te0e#e*** =a0eria tac" /r"sc, apoi isi p0eca 1r"$tea, ca sa $"4i 4 .a! 0acri%i0e* Era Nic"0i$a : #asise, asc"$si* i$tr4"$ 2a%4 /ar parasit, "0ti%ii copii !i$tr4o scoa0a i$trea#a* 1"#iti !i$ sat c" o sapta%i$a %ai i$ai$te, 'ci$! i$cep"se /o%/ar!a4 ree$t"0, si %"ri$! !e at"$ci "$"0 !"pa a0t"0, !e 1oa%e,
',P

!e 1ri#, !e o/osea0a* Si peritr" ca $" a.ea $ici r$acar o c"a@a !e p0i$e "scata, Nic"0i$a a i$cep"t sa 0e po.esteasca, sa ci$te, sa !a$se7e, si treptat o 0"r$i$a $e1ireasca tra$s1i4 #"rase 2a%/ar"0* Si i$cepea" sa apara, pe ri$!, pe %as"r4a ce Nic"0i$a .or/ea !espre e0e, tot 1e0"0 !e pap"si si* a$i4 %a0e, .ii sa" i%paiate, si 1ete ti$ere care parea" ci%i 7i$e, ci$! s0"@$ice, ciri! acro/ate, si Nic"0i$a !a$sa pri4$4 tre e0e, 'se i$trer"pea* 0a rasti%p"ri si4 i7/"c$ea i$ ris, si* at"$ci tot5i copiii i$cepea" si* ei sa ri!a pe$tr" ca Nic" 4 0i$a 0e arata, 5i$i$!"4' !e "rec2i, "$ iep"re a0/, sa" "$* e0e1a$t %i$"sc"0 !e %"ca.a, care i$cerca sa4si asc"$!a,4 tro%pa*** Si apoi, pe $easteptate, se a"! 7"r#a0aii sa$ii0o*r, si i$te0e#e***

Critica s"/0i$iase' ca 1eeria e per1ect co%pati/i0a c" '.i7i"$ea rea0ist4socia0ista* Caci cei patr" copii care s"pra4 .ie5"iesc se .or i$toarce %ai tir7i" i$ sat"0 parasit* "$!*e "0ti%ii 0oc"itori tra#ea" sa %oara pri$tre r"i$e, si, 4i%pro4 .i7i$! "$ sa$tier se%a$i$! %ai %"0t c" o .asta casa !e pap"si, se ap"ca sa co$str"iasca ceea ce 0a i$cep"t parea "$ i%e$s 2a%/ar, !ar care c"ri$! se !o.e!este a 1i a0t ce.a : !or%itor, sa0a !e %ese, scoa0a, i$1ir%erie, sa0a !e #i%$astica, /i/0ioteca* 0ero$i% i$tro!"sese*c"'%are a/i4 0itate i!eo0o#ia si .oca/"0ar"0 socia0ist A spectator"0 aria i$ti%p0ator ca cei patr" era" pio$ieri, ca sa$tier"0 0or .estea ,,co$str"irea socia0is%"0"i<, ca 0e#e$!e0e pe care * 0e po.estca" si /a0a!e0e pe care 0e ci$ta" e.oca" %ito0o4 #ia !aci0or si sce$e %e%ora/i0e !i$ trec"t"0 tari0or ro%a4 $esti* < * * * Asa* c"%4era !e asteptat, Iopiii nimanui a'0"at pre4 %i"0 I 0a co$c"rs"0 i$ter$atio$a0 !e 0a Ca$$es* Cite.a sap4 ta%i$i i$ "r%a, 1i0%"0 r"0a i$ toata E"ropa si 1"s'ese !e@a a$#a@at i$ State0e &$ite si i$ A%erica Lati$a* I%i sp"F $ea%'ca pro/a/i0 0ero$i% p0ecase !i$ t,ara* Se .or/ea ca %ai %"0te case !e 1i0%e i4a" prop"s sa4' a$#a@e7e c" i$trea#a 0"i co%pa$'ie* Si apoi, 1ara %oti., i$ $oie%/rie, 1i0%"0 a 1ost r'etras* S4a a10at %ai tir7i"*ca %"05i critici strai$E, care scrisesera e$t"7iasti !espre Iopiii nimanui, .e!ea" i$ acest 1i0% #e$ia0 cea %ai .ir"0e$ta satira a siste%"0"i socia0ist*,, ',3

***'+NY, '+NG* '+N+*** Ce4as %ai p"tea a!ao#a > Amintirile !espre A*D*P* a" apar"t ac"% "$ a$,' si a% se%$at co2tract"0 pe$tr"* o %o$o#ra1ie critica, i$sot0ta !e cite.a te:te i$e!ite* Dar i$ apri0ie '+NG a% 1ac"t i%pr"!e$5a sa p0eca% pe$tr" o sapta%i$a 0a Si$aia* Ci$!;$e4a% i$ters, %e0a$co0ici, pe$tr" ca p0oiiase aproape tot ti%p"0* a% #asit i$ 1ata "sii "$ %are /"c2et !e tra$!a1iri* 8 0eri a 1ost a$i.ersarea casatoriei, i4a% soptit, oare4 c"% r"si$at, =a0eriei* A% i$cep"t sJ !es1ac tre%"ri$! 2irtia !e ce0o1a$* re"si$! si !e !ata aceasta sa asc"$! /i0et"0* 8 Pacat E a sp"s =a0eria* &$ii !i$ ei s4a" o1i0it !e@a*** Ci$! a i$trat i$ /"catarie sa'0e6taie co7i0e, a% ci0it repe!e /i0et"0 ,,As asl=a3s, A*D*P* 0emember, Nic"0i$a4 La"ria$<* =a0eria a "%p0"t .as"0 c" apa* 8 Sase !i$ ei s4a" o1i0it, %i4a sp"s* 8 A" ra%as !eci 'J, a% soptit .isator* N"%ar c" $oroc E*** <I$ 1e/r"arie '+N+ s4a $asc"t /aiat"0, A!ria$ -2eor4 #2e* 0ar i$ %artie $e4a% %"tat i$ stra!a Fi$ti$e0or* Casa %e%oria0a* 1"sese i$a"#"rata c" !o"a sapta%i$i %ai i$ai$te* De !ata aeeasta, %i4a% sp"s, orice s4o i$ti%p0a*** I$ $oaptea !e 'M spre '' apri0ie, aproape ca $4a% !or%it* I$ 7ori, %4a% i%/racat si a% trec"t i$ /iro"* S0i sp"se4 se% =a0eriei ca a% ce.a "r#e$t !e ter%i$at*T Ma "ita% toc%ai 0a ceas, ci$! a% a"7it so$eria 0a "sa !i$ 1a a : opt 1ara "$ s1ert* A% a0er#at i$ .ir1"0 picioare0or si a% !es4 c2is* I$ pra#, ace0asi /"c2et so%pt"os !e tra$!a1iri : "$ ti$ar !e .reo 'N, 'Y a$i tra.ersa 0i$istit stra!a* A% a0er4 #at !"pa e0 si '4a% pri$s !e /rat* * 8 D"%$eata ai a!"s tra$!a1irii > De 0a ci$e si$t > Ti$ar"0 %4a pri.it ca$!i!, parca $" %4ar 1i i$ e0es, 8 Ai s"$at a!i$eaori 0a $"%ar"0 PJ, si ai 0asat i$ 1a a "sii "$ /"c2et c" '+ tra$!a1iri*

Ti$ar"0 a ri!icat !i$ "%eri* 8 Ma co$1"$!a5i c" a0tci$e.a, sp"*se po0iticos !ar 1err$* E", $"%ai !e tra$!a1iri $4a% c2e1 E A7i %a pre7i$t 0a e:a%e$* si a% trac*** *, ' * * 8 Ce 1e0 !e e:a%e$ > '4a% i$tre/at /a$"itor* ?8 Literat"ra 1ra$ce7a %o!er$a, sp"se c" "$ zimbet a$iar* Dar a% ca7"t prost*** (a#a %i$a t$ /"7"$ar si scoase o 1oaie !e caiet* 8 Tre/"ie sa tra!"c si sa e:p0ic "$ te:t* Doar cite.a propo7i ii* Dar c"% sa 0e e:p0ic > ,*Li/er tatea a/so0"ta<, asta, sa 7ice%* i$te0e#* Dar %ai !eparte > 5ous sommes condamnes a la liberte-- Ce .rea sa sp"$a asta > 8 =rea sa sp"$a e:act ce sp"$e : ca si$terr@ co$!a%4 $ati 0a 0i/ertatea a/so0"ta* M4a asc"0tat 7i%/i$!, si i$ acea c0ipa %i s4a par"t ca4%i 1ace se%$ c" oc2i"0* ?8 C"% s4ar sp"$e, ca sa cite7 "$ e:e%p0" !i$ e:a4 %e$"0 !e a$"0 trec"t : A bon entendeur, salut * S4a i$c2i$at pi'o1"$!, oarec"% i$ #0"%a, si4a /a#at a%i$!o"a %ii$i0e i$ /"7"$are si s4a !epartat a#a0e, 10"ie4 ri$!* ?
EH#a0ieres, a"#"st4sop'e%/rie, '+YG C2ica#o, 1e/r"arie '+Y+

DAK AN

Ielor din urma###

De4a/ia a@"$si 0a capat"0 stra7ii, si !"pa ce i$toarse i$ca o!ata cap"0, sa .a!a !aca se <a10a ci$e.a i$ "r%a 0or, Do/ri!or i0 i$tre/a : 8 T" $4ai o/ser.at $i%ic 0a DaHa$ > D"%itresc" ri!ica !i$ "%eri, c" o e:a#erata i$!i1e4 8 Stii ca perso$a@"0 $" %a i$teresea7a* sp"se co$4 ti$"i$! sa i$ai$te7e c" ace0asi pas 0e$t, %as"rat, parca ar 1i .r"t sa4si eco$o%iseasca e$er#ia* N"4%i p0ac #e4 $ii0e, $ici pre%ia$tii, a!ao#a* 8 Sti", !ar !e !ata asta e a0tce.a, .or/i Do/ri!or co/ori$! #0as"0* Ce.a !est"0 !e %isterios, De 1apt, re0"a !"pa ce i$toarse i$ca o!ata cap"0, ceHa care %i se pare i$e:p0iea/i0* Si c2iar s"spect*** 4 D"%itresc" se opri /r"sc si4' pri.i c"rios, si0i$!"Fse sa 7i%/easca* ? 8 DaHa$ 8 *s"spect> e:c0a%a* Pre%i"0 i$tii c" c"4 '$"$a, !i$ c0asa i$tiia pri%ara si pi$a asta7i, 0a cite.a sapta%i$i !e !ip0o%a summa cum laude, 0a trei, patr" 0"$i !e ee0 %ai stra0"cit !octorat, 0a "$ a$ !e 0a cate!ra care .a 1i creata pe$tr" e0, 0a trei a$i !e Aca!e%ia !e * tii$5e, 0a sapte a$i !e*** 8 N" sti" !aca e c2iar s"spect, i0 i$trer"pse Do/ri4 !or, !ar e !est"0 !e %isterios* I$ 'O$ce ca7, %i se pare i$e:p0iea/i0* A% o/ser.at asta, pe$tr" i$tiia oara, ieri !"pa4a%ia7a, 0a Mra !e #eo%etrie, ci$! era 0a ta/0a A stii, II c2e%ase Doro/a$5" sa $e e:p0ice*** ? 8 Sti"* ,,E:p0ica40e t", %a DaHa$e, ca 0e e:p0ici< %ai /i$e ca %i$eE< Eter$"0 re1re$ si i$e.ita/i0a co$e0"7ie* ,,,E:p0ica40e, %a* DaHa$e, ca !aca $ici pe 4ti$e $" te i$4 1e0e# $ataraii astia, ii tri%it pe to i 0a %"$ca !e @os E<
+ 8 La "%/ra "ti"i cri$

',+

8 Si %a %ir c"% $4a" o/ser.at si cei0a0ti, co$ti$"a Do/ri!or* A% .eri1icat a7i !i%i$eata* A% trec"t !e %ai <%"0te ori pri$ 1ata 0"i, apoi %4a% apropiat pre1aci$!"4%a ca $4 a% "r%arit prea /i$e !e%o$strat0a si '4a% pri.it c" ate$5ie* Cre! ca a /a$"it ce.a, pe$tr" ca se rosise si i$4 cep"se sa se /i0/iie* De aceea ti4a% sp"s ca %i se pare s"spect* De ce s4a rosit ci$! si4a !at sea%a ca4' pri.ea% c" ate$t0e, ca-i priveam, mai ales, oc9iul sting >*** 8 Dar !e ce4' pri.eai c" atita ate$5ie > i0 i$trer"pse D"%itresc"* Do/ri!or 7i%/i e$i#%atic* 8 Pe$tr" ca, !e ci$! i0 c"$osc, DaHa$ p"rta i$tot4 !ea"$a /a$!a@"0 $e#r" pe oc9iul drept, si ac"% i0 poarta pe oc9iul sting# 8 N" se poate E i0 i$trer"pse !i$ $o" D"%itresc"* 8 Iti sp"$ ca a% .eri1icat !e %ai %"0te ori* Pi$a %ai ac"% cite.a 7i0e, sti$#"0 era oc2i"0 sa$atos, si ac"% este oc2i"0 !rept* D"%itresc" ra%ase cit.a ti%p pe #i$!"ri* 8 Asta i$sea%$a, i$cep" c" "$ to$ #ra., !"pa ce4si "%e7i /"7e0e, asta i$sea%$a ca amindoi oc9ii sint sanatosi# 8 Si at"$ci >*** 8 Si at"$ci, poarta /a$!a@"0 !i$ 1a$!osea0a, ca sa para %ai i$teresa$t*** Sa" poate, a!ao#a !"pa o pa"7a, s"/0i$ii$! c".i$te0e, din alte motive# 8 De aceea sp"$ea% ca %i s4a par"t s"spect*** ?8 Ar tre/"i sa i$1or%a% pe ci$e tre/"ie, co$ti$"a D"%itresc" co/ori$! #0as"0* 8 Asa %4a% #i$!it si e", sopti Do/ri!or, ca ar tre/"i sa i$1or%a%*** 8 Dar sa 1i% c" %are /a#are !e sea%a, re0"a D"%i tresc" !"pa ce i$#2iti !e %ai %"0te ori, c" #re"tate, ca sa4si poata "%e7i /"7e0e* C" %are /a#are !e sea%a, re4 peta* Sa $" /a$"iasca ce.a DaHa$, si sa4si sc2i%/e !i$ $o" /a$!a@"0*** A !o"a 7i !e !i%i$eata cer"0 era $eo/is$"it !e i$t"4 $ecat, si i$ /iro"0 Deca$"0"i ar!ea" toate /ec"ri0e* Ti$a4 r"0 /at" !e %ai %"0te ori i$ "sa, astepta cite.a c0ipe, apoi !esc2ise "sa c" %"0ta #ri@a si i$tra* Se opri i$ pra#, parca or/it !e 0"%i$a e0ectrica*
'JM

8 Mi4a sp"s to.aras"0 secretar ca %4ati ct A%at* sopti* Iri$oi" i0 pri.i 0"$#, cercetator, ca si ci$! !e4a/ia at"$ci, pe$tr" i$tiia oara, '4ar 1i p"t"t pri.i pe i$!e0ete* ("pa cit.a ti%p ii 1ac" se%$ sa se apropie* Oro/ete Co$sta$ti$, i0 i$tre/a, !e ci$! 5i se sp"$e DaHa$ > Ti$ar"0 se i%/"@ora si4si 0ipi a%i$!o"a /rate0e !e tr"p* 8 Di$ '+N+, !"pa ra7/oi"0 !e sase 7i0e, ci$! toate 7iare0e a" p"/0icat 1oto#ra1ii0e #e$era0"0"i Mos2e DaHa$* Bti$i, !i$ ca"7a /a$!a@"0"i $e#r"*** Iri$oi" i0 pri.i !i$ $o" 0"$#, c" "$ 7i%/et a %ar, $e4 i$cre7ator* ?8 Dar !e ce4por5i /a$!a@"0 $e#r" > 8 Di$ ca"7a acci!e$t"0"i* M4a 0o.it "$ .eci$, !i$ #resea0a, c" "$ c"ier i$ oc2i* I0 c"%parase !e oca7ie 8 era "$ c"ier %are, !e 0e%$, 8 si4' a!"cea i$ aparta%e$t A i0 p"rta pe "%ar* Dar i$ 1ata "sii s4a i$ters !eo!ata, /r"sc, si %4a 0o.it* N" o/ser.ase ca era% aco0o, pe cori!or, 0ipit !e perete, astepti$!* Astep'ta% sa4si /a#e c"ier"0 i$ casa*** 8 Si $" s4a %ai .i$!ecat !e4at"$ci > 8 N"* N" se p"tea .i$!eca* Le%$"0 %i4a stri.it oc2i"0 si a patr"$s a!i$c i$ or/ita*** De aceea tre/"ie sa port /a$!a@"0 $e#r"* N4a" p"t"t sa4%i p"$a "$ oc2i !e stic0a* 8 Ce oc2i era > i$tre/a Iri$oi" ri!ici$!"4se !e 0a /iro"* A Ti$ar"0 isi !"se %i$a !reapta 0a 1r"$te, apoi si4o trec" $ioa0e, pe o/ra7* 8 Oc2i"0 acesta, pe care4' .e!e5i si !"%$ea.oastra, sopti i$c"rcat* Iri$oi" se apropiase !e e0, si4' pri.ea tot %ai patr"$4 7ator* ? 8 Deci oc2i"0 sti$#, sp"se apasi$! 1iecare c".i$t* $i c" toate acestea, i$ !osar"0 ta" pe care '4a% ras1oit a!i4 $eaori 8 preci7a arati$! c" /ra5"0 spre /iro" 8 se a10a si certi1icat"0 !e 0a spita0"0 Co05ea, si aco0o sta scris ca "$ o/iect !e 0e%$ 8 $" se sp"$e $i%ic !e c"ier 8 "$ o/iect asc"tit !e 0e%$ di4a !istr"s oc2i"0 drept### Oro/ete isi p0eca !e7$a!a@!"it cap"0* 8 0a, scoate /a$!a@"0 E

I0 pri.ea c"rios, .$$ari$!"4i 1iecare %iscare* Ci$! ti$ar"0 !es1ac" c2eoroar4ea si4si retrase c" #ri@a /a$!a@"0, Iri$oi" se i$cr"$ta si 1c trase "$ pas i$apoi, apoi i$0oarse cap"0* Or/ita era a!i1iea, .i$ata, c" "$ rest !e p0eoapS si$#erie, atir$i$! sti$#2era, i$"ti0a* 8 Po5i sa4ti p"i /a$!a@"0, sp"se i$torci$!"4se 0a /iro"* Fr"$7ari !osar"0, scoase o 1oaie #a0/e$a si i4o i$ti$se* 8 Daca ai "itat !eta0ii0e acci!e$t"0"i !i$ G septe%4 /rie '+NJ, iteste certi1icat"0 pe care /i '4a e0i/erat Sec$ia !e e2it55ie a spita0"0"i Co05ea trei 7i0e %ai tir7i", 0a '' septe%/rie* Ti$ar"0 ap"ca tre%"ri$! 1oaia #a0/e$a, si cite.a c0ipe i$ "r%a o trec" i$ cea0a0ta %i$a* 8 Citeste E star"i Iri$oi"* Ai sa te co$.i$#i4 si t"* Oc2i"0 !rept* Citeste /i$e E )c9iul drept Ca 3' ci$! s4ar 1i 2otarit /r"sc, ti$ar"0 ase7a 1oaia pe /iro" si4si opri !e7$a!a@!"it pri.irea i$ oc2ii Deca4 $"0"i* 8 $ti" ca $4o sa %a cre!eti, i$cep" c" "$ #0as 1er%, !ar .a @"r pe %or%i$t"0 pari$p0or %ei ca .a sp"$ a!e4 .ar"0* Asta s4a i$ti%p0at ac"% patr" 7i0e, !"%i$ica tre4 e"ta* Era pe seara A iesise% sa %a p0i%/ pe /"0e.ar!, spre Cis$ii#i"* i !eo!ata %a a"! stri#at !i$ "r%a : DaHa$ E' DaHa$ E Ma opresc si i$torc cap"0* Cre!ea% ca e .re"$ c"$osc"t* Dar era "$ !o%$ /atri$, 1oarte /atri$, c" /ar/a car"$ta, i%/racat ci"!at, c" "$ 1e0 !e ca1ta$ 0"$#, si ca% 7!re$taros* 8 N" e asa ca priete$ii si co0e#ii !"%ita0e i$i sp"$ DaHa$ > %a i$tre/a* 8 E a!e.ai4at,4 i4a% rasp"$s* Dar !"%$ea.oastra c"% a i #2icit > 8 E o po.este 0"$#a, si pe .oi, ti$erii !e a7i $" .a %ai ? i$teresea7a po.esti0e*** Dar sa stii ca Mos2e DaHa$ are /a$!a@"0 0a ee0a0a0t oc2i* Daca .rei sa se%e$i c" e0, tre/"ie sa 5i4' sc2i%/i* Hai!e sa $e opri% pe /a$ca asta, 1i 5i4' sc2i%/ e" i$tr4o c0ipa* Cre!ea% ca #0"%este, si '4a% i$tre/at, 7i%/i$! : 8 Daca a.e5i p"terea asta, !e ce $"4%i p"$e5i oc2i"0 0a 0ac> 8 Asta $" pot s4o 1ac, %i4a rasp"$s* ; Cer"0 1" !espicat /r"sc !e o .i0.ataie rosiatica, i Oro/ete tac" cite.a c0ipe, astepti$! sa se poto0easca eeo"4 ri0e t"$et"0"i,
'J,

Deca$"0 se %isca e$er.at i$ 1oto0i"* 84 Ei, si at"$ci > i$tre/a $er>/!ator, at"$ci, ce s4a i$ti%p0at > ??8 Asta $" pot s4o 1ac, %i4a rasp"$s* pe$tr" ca $4a% !rept"0 sa 1ac %i$"$i*** I$cep"se sa4%i 1ie 1 rica* si '4a% i$tre/at : 8 Dar ci$e si$teti !"%$ea.oastra > 8 C2iar !aca tiF a > sp"$e ci$e si$t, tot $4ai sa stii, pe$tr" ca ti$eret"0 !e a7i $" %ai citeste pe E"#e$e S"e* 8 Hidovul ratacitor , - a% e:c0a%at* E" '4a% citit, !e%"0t, i$ sat"0 /"$ici0or*** ?8 La Stri$!ari, %4a i$trer"pt /atri$"0* '4ai citit as4 c"$s i$ 2a%/ar"0 co%"$a0, si '4ai ter%i$a0 c2iar i$ seara !e Si$7ie$e, ai parc"rs "0ti%a pa#i$a i$ "0ti%e0e %i$"te ci$! se %ai p"tea" !esci1ra 0i0ere0e i%pri%ate pe cea %ai proasta 2irtie !i$ai$te !e pri%"0 ra7/oi %o$!ia0*** 8 *Ce sp"i, %a > e:c0a%a s"rpri$s Iri$oi"* i asa era > Asa '4ai citit > 8 I$toc%ai c"% %4a !escris e0* &0ti%a pa#i$a, c" %are #re"tate, pe$tr" ca i$ 2a%/ar se 1ac"se i$t"$eric si 2irtia era i$tr4a!e.ar 1oarte proasta A era %ae"0at"ra pe care se tiparea", pe .re%"ri, ro%a$e0e i$ 1ascico0e*** De !ata asta %i s4a* 1 ac"t c" a!e.arat 1 rica, a!ao#a* I$0e%$ise%* M4a tras !e %i$a, si %4a ase7at 0i$#a e0, pe /a$ca* 8 N" prea a% !rept"0 sa %a o!i2$esc, %i4a sp"s* Dar o !ata 0a 7ece, ci$cispre7ece 7i0e, cei !e s"s i%i tree c" .e!erea*** N4a% %ai stat pe /a$ca !e citi.a a$i* Ci$!*.rea" sa %a o!i2$esc, ca"t "$ pat sa" %a i$ti$! pe .reo prispa sa", !aca e ca0!, pe $isip*** +i i$ ti%p ce .or/ea* %i4a tras, 1ara sa pri$! !e .este, /a$!a@"0 !e pe oc2i 8 si apoi $"4%i %ai a%i$tesc /i$e ce s4a i$ti%p0at* Mi se parea ca .ise7,*, Tras$et"0 i7/"c$i 1oarte aproape si ti$ar"0 se i$tre4 r"pse !i$ $o"* b Iri$oi" pri.i i$cr"$tat spre 1ereastra, 8 Mi se parea aa .ise7 si $" i$cerca% sa i$ Ae0e# ce se petrece c" %i$e, pe$tr" ca i%i sp"$ea% : i$* .is, toate si$t posi/i0e*** I%i a%i$tesc ca ,@i4a %"iat !e#et"0 i$ #"ra, si '4a tre4 e"t !e %ai %"0te ori, c" %are #ri@a, peste ra$a* Apoi %i4a ase7at /a$!a@"0 pe ee0a0a0t oc2i, si a 7i%/it, 'JJ

8 Ac"% se%e$i c" a!e.arat c" Mos2e DaHa$, %i4a sp"s* Si $" e asa ca .e7i %ai /i$e c" oc2i"0 !rept > I$tr4a!e.ar, .e!ea% %ai /i$e, !ar $" i$!ra7$ea% sa %a /"c"r A $"4%i .e$ea sa cre! A parca tot as 1i .isat* EJi era% atit !e 7apacit, i$cit $ici $4a% /a#at !e sea%a ci$! s4a ri!icat !e 0i$#a %i$e* E" ra%asese% pe /a$ca, i$cerci$! sa4%i potri.esc %ai /i$e /a$!a@"0* N" era% o/is$"it sa4' port pe ti%p0a sti$#a* Ma i$c"rca A ar 1i tre/"it sa4' ara$@e7 i$ 1a a o#0i$7ii* M4a% ri!icat, si !e4a/ia at"$ci %i4a% !at sea%a ca $" %ai era 0i$#a %i$e* L4a% ca"tat c" pri.irea i$ s"s"0 stra7ii si pe ce0a0a0t trot"ar* Dispar"se* De4a/ia ci$! a% a@"$s acasa* si %i4a% scos /a$!a@"0 i$ fa/a o#0i$7ii*** Se i2trer"pse, or/it !e .apaia 1"0#er"0"i* I$ c0ipa "r4 %atoare tras$et"0 7#"!"i pre0"$# 1erestre0e* Iri$oi" se ri!ica /r"sc !e 0a /iro" si i$cep" sa se p0i%/e c" pasi %ari si repe7i* N" %ai i$cerca sa4si asc"$!a e$er4 .area* 8 A tras$it pe aproape, sopti ti$ar"0* O ra1a0a !e #ri$!i$# 0o.i 1erestre0e si c"ri$! 1"rt"$a se i$te5i, 8 &ite ce e, Oro/ete Co$sta$ti$, i7/"c$i !eo!ata Deca$"0 a/ia stapi$i$!"4si %i$ia* Toate acestea 8 9i!o4 ."0 ratacitor si sca%atoria c" !e#et"0 %"iat i$ #"ra si sc2i%/area /a$!a@"0"i 8 $" %a i$teresea7a* Daca $" te4as c"$oaste, si $4as sti ca esti or1a$, si ca tat4t" a 1ost ti4 $ic2i#i", iar %aica4ta spa0atoreasa, si !aca $4as sti ca ai 1ost pre%ia$t i$ca !i$ scoa0a pri%ara, si ca to.aras"0 i$#i$er Doro/a$t" se 0a"!a peste tot c" ti$e, sp"$i$! ca ai a.ea #e$i" %ate%atic*** Se opri i$ %i@0oc"0 ca%erei, c" o %i$a i$ /"7"$ar, #estic"0i$! $er.os c" cea0a0ta, astepti$! t"$et"0* 8 Daca $4as sti toate astea, te4as !e$"$5a, ca o/sc" ra$tist, s"perstitios si %istic* Dar po.estea %i se pare %"0t %ai s"spects* Deoca%!ata, $" .rea" sa %a a%estec* N" raporte7 $i%ic* Dar !e %ii$e te pre7i$ i 0a 1ac"0tate asa c"% ai 1ost a!%is si c"r$ sta scris 0a !osar : c" /a$!a@"0 pe oc2i"0 !rept*** 8 Dar .a @"r ca asa s4a i$ti%p0at E sopti Oro/ete* Si !aca p"$ /a$!a@"0 pe oc2i"0 !rept, !escopar ra$a !e 0a oc2i"0 sti$#, si $" %ai .a! $i%ic*** 'JP

8 Te pri.este E i0 i$trer"pse Iri$oi" tot %ai %i$iat* (aca %ii$e $" te pre7i$5i co$1or% certi1icat"0"i %e!ica0 !i$ !osar, raporte7 "$!e tre/"ie* Si i/i atra# ate$5ia !e pe ac"% : $" co$ta pe %i$e 0a a$c2eta* E" sp"$ i$tot4 !ea"$a a!e.ar"0 E

I0 7ari !e !eparte si i$cep" sa a0er#e, !ar c"ri$! isi si%ti i$i%a 7/ati$!"4se, si 1" si0it sa se opreasca* D"pa cite.a c0ipe'por$i !i$ $o", c" pasi %ari, ti$i$!"4si pa0%a !reapta pe i$i%a, ca si ci$! ar 1i sperat sa4i poto0easca /atai0e* Ci$! se apropie, i$!ra7$i sa4' stri#e !i$ "r%a* 8 Do%$"0 E**, Do%$"0 israe0it E Do%$"0 E*** repeta !e %ai %"0te ori* &$ trecator i$toarse %irat cap"0, 7i%/i, apoi, ca sa4si asc"$!a ris"0 isi !"se pa0%a 0a #"ra si tra.ersa stra!a, treci$! pe ce0a0a0t trot"ar* C" "$ %are e1ort, apasi$!"4si %i$a pe i$i%a, Oro4 /ete #ra/i si %ai %"0t pas"0* A@"$s 0a ci5i.a %etri !e e0, i$cep" !i$ $o" sa stri#e* 8 Do%$"0 israe0it E Do%$"0 9i!o. ratacitor E (atri$"0 se opri si i$toarse s"rpri$s cap"0* 8 DaHa$ E e:c0a%a, !ar ce ca"ti pe aici 1 E" %a !"cea% 0a scoa0a* Cre!ea% ca a% sa te i$ti0$esc aco0o*** 8 M4a" !at a1ara !e 0a 1ac"0tate, .or/i Oro/ete, co$ti$"i$! sa4si i$a %i$a pe i$i%a* A!ica, $" %4a" e0i%i$at !e1i$iti., !ar $" %a %ai 0asa sa i$tr" i$ c0asa pi$a*** Se i$trer"pse, ras"10i$! #re", re"si$! tot"si sa 7i%4 /easca* 8 =a ro# sa %a ierta5i, sopti, !ar %i se /ate #ro7a. i$i%a, se 7/ate parca ar sta sa se spar#a*** N" %i s4a i$ti%p0at $icio!ata asta*** 8 Si $ici $4are sa /i se %ai i$ti%p0e, sp"s'e /atri$"0* I$ti$se /rat"0 si4' ati$se "sor c" %i$a pe "%eri, apoi pe piept* Oro/ete o1ta a!i$c si i$cep" sa ras"10e repe!e, preci4 pitat, ca si c"% si4ar 1 i di$"t %"0ta .re%e respira5ia*
'J3

8 Mi4a trec"t E, s"spi$a "s"rat* 8 Tre/"ia sa-/i treaca, .or/i /atri$"0, eaci !ac\ %aE !"ra !o"a, trei %i$"te, 0esi$ai pe stra!a, si pi$a sa .i4$a sa0.area, cite $" se p"tea" i$ti%p0a*** D"pa c"% .e7i, p0ati% a%i$!oi A e" %4a% i$tors !i$ !r"%, ca sa i$cerc sa ti se 1aca !reptate, iar irii%a !"4 %0ta0e parca ar 1i presi%5it ce o asteapta*** Se i$trer"pse si4i ati$se !'$ $o" /rat"0* 8 Hai!e sa %er#e%, caci orice %eta1ora as i$tre4 /"i$5a tot $4ai sa i$5e0e#i* Si a% sa4ti !a" acest s1at : $" .or/i, $" i$tre/a* Lasa sa se a!"$e Ti%p"0 i$tre $oi* Daca ai i$tr4a!e.ar #e$i" %ate%atic, asa c"% se sp"$e, ai sa i$5e0e#i si aceasta .irt"te a Ti%p"0"i !e a se co$ce$0ra si !i0ata !"pa i%pre@"rari*4N" ? i$tre/a, !eci* Dar ci$! i/i .oi p"$e .reo i$tre/are, sa4%i rasp"$7i* =rea" sa 1i" si4 #"r ca %4a'i i$te0es* Se opri i$ 1ata "$ei case c0a!ite, !"pa i$1a5isare, pe 0a s1irsit"0 seco0"0"i trec"t* 8 Stii c"%.a ci$e 0oc"ieste aici 1 '8 N", rasp"$se Oro/ete* 8 Nici e"* Hai!e sa i$tra%* Poate #asi% .reo ca%era i7o0ata, i$ care sa sta% 0i$i1ti5i !e .or/a* Desc2ise poarta !e 1ier si, pe$tr" ca ti$ar"0 so.aia, $ei$!ra7$i$! sa i$tre, ii 0"a /rat"0 si i0 trase !"pa e0* A" tra.ersa0 repe!e cei ci5i.a %etri care4i !espar0ea" !e ceea ce parea a 1i i$trarea sec"$!ara* A@"$s i$ 1ata "sii, /atri$"0 apasa sc"rt pe /"to$"0 so$eriei si, 1ara sa astepte, i$toarse c0a$5a si i$tra* 8 N"4%i p0ace E sp"se !"pa ce4si roti pri.iri0e I$ toate paro0e* Se a10a" 0a capat"0 "$"i %are sa0o$ !rept"$#2i"0ar, i$ca !est"0 !e /i$e i$tre5i$"t, !ar 1ara co.oare si c" s"r4 pri$7ator !e p" :i$a %o/i0a* Ce0e !o"a 1erestre !i$ !reapta si !i$ sti$#a "sii era" asc"$se s"/ !raperii !e c"0oarea .isi$ei coapte, !ar ce0e0a0te 1erestre, 0a ci5i.a %etri %ai !eparte, catre %i@0oc"0 sa0o$"0"i, $" a.ea" per!e0e, 0asi$! sa patr"$!a i$ .oie 0"%i$a !"pa4a%ie7ii !e %ai* 8 N"4%i p0ace, repeta /atri$"0* S4ar sp"$e ca sta4 pi$ii $4a" re"sit sa4si .i$!a toata %o/i0a* Por$i c" "$ pas repe!e, $easteptat !e ti$eresc, trag #i$! !"pa e0 pe Oro/ete*
'JN

8 SI $"45i 1ie tncM, ?**4I:** .5a* l9/ $i se .a 1ati11ii9i:; $i4 %ic, pe$tr" ca $4a% %"% 6*???B*; c" #i$! ra"* Ti$ar"0 i$toarse !e %ai %"0te ori cap"0, ci$! i$ spate, eiti! catre 1erestre, 3te !rept"0 carora i se par"se ca 7area, 0a rasti%p"ri, "%/ra cr1i"i trecator* Si toc%ai ci$! se pre54 #atea sa %ai i$toarea o !ata cap"0 spre 1erestre, se tre7i ca tra.ersea7a, tras !e %i$a !e /atri$, o a0ta i$capere, i$ care $" stia ci$! i$trase* S4ar 1i sp"s ca e o s"1ra#erie oarec"% .et"sta, !ar care i$ $ici "$ ca7 $" parea a 1ace parte !i$ aceeasi c0a!ire c" sa0o$"0* 8 N" E .or/i !i$ $o" /atri$"0, $ici asta $" e ce ca"4 ta%* Sa %ai i$cerca% !e partea cea0a0ta a #ra!i$ii* I$ c0ipa "r%atoare co/ora" pe o scara !e piatra i$4tr4 "$ %ic pare, c" "$ 2a."7 i$ care Oro/ete 7ari ci5i.a pesti i$oti$! so%$orosi pe s"/ $"1eri* Era atit !e s"r4 pri$s, i$cit i$toarse cap"0, 2otarit sa4' i$tre/e* 8 =a! ca44 Ai p0ace %"0t P"sQi$, co$ti$"a /atri$"0* &%/0i c" .o0"%"0 0"i !e po.estiri i$ /"7"$ar, si i$ca i$ e!i5ie ori#i$a0a* 8 A% i$.a5at r"seste pe$tr" P"sQi$, sp"se Oro/ete "sor i$ti%i!at* Dar !aca $" .a s"para, si4%i !ati .oie sa .a p"$ o i$tre/are*** 8 Pata capitanului -, e:c0a%a /atri$"0 7i%/i$! %e4 0a$co0ic* I%i a!"c a%i$te si ac"% !e acea seara 0a Sa$Qt Peter/"r#, ci$! "$ st"!e$t a patr"$s ca o* 1"rt"$a i$ 2a$"0 i$ care %a oprise% si a'stri#at : A %"rit P"Qi$ E A %"rit i%p"scat i$tr4"$ !"e0 E Apoi si4a asc"$s cap"0 i$* %ii$i si a i7/"c$it i$ p0i$s* 8 Asa era sa %i se i$ti%p0e si %ie ci$! i4a%* citit /io#ra1ia si a% a10at*** 8 Fii ate$t, sa $" a0"$eci E i0 i$trer"pse /atri$"0 stri$#i$!"4i c" p"tere /rat"0* Pro/a/i0 ca a" 0"str"it par4 c2et"0 pe$tr" /a0"0 !e sapta%i$a .iitoare, caci, pe aiei, $e a10a% i$ prea@%a Car$a.a0"0"i* Oro/ete pri.i $e!"%erit i$ @"r"0 0"i, i$cerci$! sa i4$4 tAe0ea#a "$!e se a10a, !ar i$ai$ta" atit !e repe!e i$cit $" s"rpri$!ea !ecit 1ra#%e$te !i$tr4"$ !ecor care parea ca se sc2i%/a !e 0a o c0ipa 0a a0ta* 8 Daca $" .a s"parati, i$cerca !i$ $o"* 8 Mare0e, #e$ia0"0 poet ro%a$tic, P"sQi$ E co$ti$"a /atri$"0* Pata Iapitanului *'*** Ai recitit4o, si$t si#"r, !e ci$ei, sase ori* Dar i1t %ai a!"ci a%i$te !e ace0 pasa@ %
137

care "r."i !i$ perso$a@e e:p0ica !e ce o1i5er"0 r"s trebuie sa @oace /i0iar! > 8 I%i a!"c 1oarte /i$e a%i$te, pe$tr" ca %4a p"s pe #i$!"ri si %4a i$tristat* =i4' pot recita i$ r"seste, !ar pre1er sa4' cite7 i$ ro%a$este, i$ tra!"cerea %ea* 8 Te asc"0t, sp"se /atri$"0 c" o .oce #ra.a, opri$4 !"4se i$ %i@0oc"0 o!aii* Era o i$capere !est"0 !e .asta, !ar c" ta.a$"0 $eo/is4 $"it !e sc"$!, si c" "$ perete o/0ic, ca !e %a$sar!a* O 0"%i$a trista, poso%orita, patr"$!ea pri$ cite.a 1eres4 tr"ici o.a0e* 8 ,,-i$!, !e pi0!a, i$ ti%p"0 %a$e.re0or, i$cep" Oro4 /ete, a@"$#i i$tr4"$ /iet tir# prapa!it, ce poti 1ace ca sa o%ori ti%p"0 > N" po5i i$tot!ea"$a s$opi e.reii i$ /a4 taie* Fara sa .rei, te i$!rep5i catre 2a$ ca sa @oci /i0i ar!***< 8 E:act* Asa era pe .re%"ri i$ R"sia* Si 0"cr"ri0e $" s4a" sc2i%/at prea %"0t $ici pi$a i$ 7i"a !e asta7i* Dar, i$ 1o$!, asta o sp"$e "$ perso$a@ a0 0"i P"sQi$*** 8 Asa %4a% #i$!it si e"* N" P"sQi$, ci "$ perso$a@ a0 0"i* &$ perso$a@, !e a0t%i$teri, a$tipatic* Dar .oia% sa .a i$tre/*** 8 Sti", i0 i$trer"pse /atri$"0 ap"c%!"4i !i$ $o" /ra4 t"0, si a% sa45i rasp"$! i$!ata ce .o% #asi "$ 0oc 0i$i's4 tit, "$!e .o% p"tea sta $et"r/"ra5i !e .or/a* Dar sa ie4 si% !i$ 0a/iri$t"0 asta*** D"pa c"% .e7i : case care a" 0ost ci$!.a si a" ars, sa" a" 1ost !ari%ate, si pe 0oc"0 0or s4a" ri!icat a0te case, !ar a0t1e0 p0a$"ite, asa ca "$eori $e tre7i% pe "$ /"0e.ar!, sa" i$tr4o #ra!i$#* Ca ac"%, a!ao#a stri$#i$!"4i c" p"tere /ra A"0* Parc"0 acesta apar4 ti$ea "$"i %are /o#atas A a.ea aco0o i$ 1"$!, o sera, iar a0at"ri, !e o parte si !e a0ta, se i$ti$!ea" ro$!"ri0e c" tra$!aiiri* Iti i$c2ip"i ce era #ra!i$a aceasta i$cepi$! !i$ %ai si pi$a 0a %i@0oc"0 0"i octo%/rie*** Dar ac"%, i$ apro4 pierea ier$ii*** Oro/ete se tre7i ca i$ai$tea7a pe o a0ee stra@"ita !e ar/ori i$a0ti 1ara 1r"$7e, si si%5ea s"/ ta0pi pietris"0 "%e!* 1oarte rece* 8 &$ /oier p"tre! !e /o#at, co$ti$"a /atri$"0* Se sp"$ea ca a.ea ++ !e s0"#i A si $" era" toti ro/i, caci a!"sese !i$ strai$atate %esteri /"catari, si 0ac2ei, si #ra4 !i$ari pricep"5i* Se %ai sp"$ea ca a.ea i$tot!ea"$a oas4
'JG

.ara si iar$a, !ar $icio!ata %ai %"0t !e o !"7i$a, pe$tr" ca $"4i p0acea 7ar.a*** Ci$!, a@"$si 0a* capat"0 a0eii, /atri$"0 !esc2ise poarta i40 i$!e%$a sa i$tre i$ ceea ce parea a 1i o #a0erie, ti$a4 r"0 so.ai* 8 E c"rios, sp"se, ca pi$a ac"% $4a% 7arit tipe$ie !e o%, $4a% a"7it $ici %acar #0as"0 "$"i copi0*** (atri$"0 ii p"se %i$a pe "%ar* 8 C"% i4ai %ai p"tea .e!ea, DaHa$, c"% i4ai %ai p"4 tea a"7i > Cei care a" 0oc"it ci$!.a i$ aceste case, si$t %orp !e %"0t* Cei %ai ti$eri a" %"rit pe 0a s1irsit"0 .ea4 c"0"i trec"t*** Oro/ete tresari, si4' pri.i a!i$c* Parea speriat* 8? $i4at"$ci, cei0a0p, copiii 0or, sa" cei care 0e4a" 0"at 0oc"0, (atri$"0 c0ati$a !i$ cap, 7i%/i$! trist, parea ar 1i i$cercat sa4si asc"$!a !e7a%a#irea* 8 Pe$tr" "$ #e$i" %ate%atic ca !"%$eata, o ase4 %e$ea i$tre/are $4ar 1i tre/"it 1ostita, pe$tr" ca $" are se$s* Ieilalti, care si$t i$ca i$ .iata, traiesc si ei, i$ ca4 se0e 0or, care, se i$ti%p0a "$eori sa 1ie c2iar "$e0e !i$ case0e pri$ care a% trec"t $oi* Dar, c"% stii prea /i$e*** 8 Deci E e:c0a%a, pa0i$!, Oro/ete* >eci *### (atri$"0 i0 pri.i, 7i%/i$! c"rios, apoi ii ap"ca !i$ $o" %i$a* 8 E" cre!ea% ca ai i$5e0es %ai !e %"0t, sp"se* Dar ac"%Pre/"ie sa $e #ra/i%, sa iesi% !i$ iar$a***

Ti$ar"0 se 0asa co$!"s 1ara sa pri.easca i$tot!ea"$a i$ @"r"0 0"i* &$eori se tre7ea ca se #i$!este 0a aceeasi 1a4 /"0oasa ec"a5ie pe care, !e atitea 0"$i, $" i7/"tea s4o re7o0.e* 8 Fii ate$t, DaHa$ E se a"7i stri#at, ca !aca te rata4 cesti i$ so%$, iti .or tre/"i %"0ti a$i ca sa #asesti iesirea*** 8 N" !or%ea%, si $" %i4e so%$, rasp"$se Oro/ete, rosi$!* Ma #i$!ea% 0a ,o a ci$cea teore%a* Daca a i$5e4 0e#e4o, as i$5e0e#e ce %i se i$ti%p0a acum#
'J+

8 Ai sa i$te0e#i si 1ara a@"tor"0 teore%ei* Dar tre4 /"ie sa $e #ra/i%* I$aiRta", i se par", !i$ ce i$ ce %ai repe!e, tra.er4 si$! o s"ita !e i$caperi s0a/ 0"%i$ate, a0e caror co$t"4 r"ri $" 0e p"tea !isti$#e* C"ri$! a" patr"$s i$tr4"$ sa4 0o$ c" %o/i0e !e o $eo/is$"ita e0e#a$ta, c" tapiserii si o#0i$7i .e$e5ie$e* S4a" oprit a%i$!oi i$ 1ata "$ei 1eres4 tre i$a0te si %ari, cit @"%atate !i$ perete* 8 Mir a a9ora - e:c0a%a /atri$"0* Pri.este ac"% E Soare0e E I$ cite.a c0ipe .a ap"$e !eas"pra 0ac"0"i*** 8 Ap"$e soare0e E sopti Oro/ete /r"sc e%o5io$at* Si parca ar 1i si $4ar 1i ace0asi soare !e 0a $oi, a!ao#a* 8 Asa arata pri$ parti0e acestea, 0a s1irsit"0 0"i oe4 to%/rie* N4as a.ea $e.oie !e o %asi$a !e ca0c"0at ca sa a10" a cita oara pri.esc ap"s"0 soare0"i* Le#e$!a ar sp"$e : !e o %ie $o"a s"te si %ai /i$e !e a$i* Deci, 1a socotea0a* Dar, i$ rea0itate, e %"0t %ai %"0t, mult mai mult### 0i 0"a %i$a si4' trase "sor spre "$a !i$ "si, pe @"%a4 tate I$tre!esc2isa* 8 De ce4ti sp"$ toate astea toc%ai !"%0'ta0e, care te 0"pti c" ,,.ic0e$ia Ti%p"0"i<, c" List der Weit, ca sa paro4 !ie7 e:presia 0"i He#e0, List der Nernuft, 1ai%oasa ,,.i4 c0e$ie a Rati"$ii< > Pri.este "sa aceasta i$tre!esc2isa* N4o sa i$tra%, pe$tr" ca i$caperea !e a0at"ri $" se a10a i$ !r"%"0 $ostr"* Dar !e 0a 1erestre0e ei, $" se .e!e $ici4 o!ata ap"s"0 soare0"i* Si toc%ai acest a%a$"$t, I$ apa4 re$1a atit !e /a$a0 8 ca de acolo nu se poate vedea niciodata apusul soarelui 8 a co$stit"it %"0ta .r'e%e o %are tai$a* I$te0e#i ce .rea" sa sp"$ pri$ acest c".i$t: ,,tai$a<* O tra#e!ie i$c2eiata pri$tr4o cri%a, !ar atit !e %isteri4 oasa, atit !e isc"sit ca%"10ata, i$cit $i%e$i $4a p"t"t /a4 $"i $i%ic*** 8 Ca i$tr4o po.estire 1a$tastica scrisa !e "$ poet #e$ia0, sopti Oro/ete* Mi4ar p0ace s4o asc"0t*** 8 3@Bi %ie %i4ar p0ace s4o %ai po.estesc o !ata, sp"se /atri$"0 ap"ci$!"4i /rat"0* Dar i$ rit%"0 i$ care %er#e% $oi ac"%, %i4ar tre/"i cite.a 7i0e* S4o 0asa% asa c"% a ra%as pe$tr" to5i cei !i$ .re%ea aceea : o i$ti%p0are a/4 so0"t i$e:p0ica/i0a*** Mer#ea" %as rep!e ca $icio!ata pi$a ac"%, si !"pa cit.a ti%p si% i ca o/oseste si, 1ara sa .rea, i$ceti$i pas"0*
140

8 Sti" ce tot .oiai sa %a i$tre/i !e ci$! $e4a% re4 i$ti0$it, i$cep" /atri$"0 opri$!"4se* =oiai sa %a i$tre/1 daca este adevarat### Si $" prea sti" c"% sa45i rasp"$!* I$ a0te ti%p"ri, DaHa$, ci$! oa%e$ii i"/ea" 0e#e$!e0e si,, 1ara sa4si !ea sea%a, pri$ s'%p0"0 1apt ca 0e asc"0ta" c) #ra.itate si i$ci$tare, !esci1ra" %"0te tai$e a0e L"*%i0 8) !esi ei $ici $" /a$"ia" cit !e %"0t i$.a5a" si !escoperea00 ascti0ti$! sa" po.esti$! 1a/"0e si 0e#e$!e*** 8 i$ a0te ti% p"ri, 7ic, se cre!ea !espre %i$e ca si$t A2as.er"s, 9i!o4 ."0 ratacitor* Si i$tr4a!e.ar, cita .re%e oa%e$ii 0"a" m series 'po.estea %ea, asta era%, 9i!o."0 ratacitor, N" %a e:p0ic, $" %a @"sti1ic* Dar !aca a% ra%as atita .re%e pri$tre .oi* 1apt"0 acesta are "$ i$te0es A "$ i$5e0es pro4 1"$! si teri/i0* 0ar ci$! .e5i 1i @"!ecati, to5i !i$ aceste parp a0e 0"%ii, 1ie ca a5i 1ost cresti$i, e.rei sa" scepticE si $ecre!i$ciosi, .e5i 1i @"!eca5i pri$ ce ati m&eles !i$ po.estea %ea*** De4a/ia at"$ci Oro/ete isi !a!" sea%a ca se oprisera i$trFo o!aita saracacioasa, c" "$ pat !e 1ier si o %asa .ec2e !e 0er$$, pe care se a10a o 0a%pa c" #a7* 8 Si ac"%, ca te4ai o!i2$it, a!ao#a /atri$"0, tre/"Q sa $e #ra/i%* Se i$t"$eca* 0i ap"ca /rat"0, si4' trase /0i$! !"pa e0* I$tr4a!e.ar, 0"%i$a sca!ea c" cit i$ai$ta"* Dar Oro/ete $" i7/"tea sa4si !ea sea%a !aca se i$t"$eca c" a!e.arat sa" pe$4 "%/ra se !atoreste !raperii0or pe care 0e 7area !e o parte si !e a0ta a ceea ce i se parea a 1i o $es1ir5ita #a0erie* 8 Ca sa $" te ispiteasca iarasi teore%a, i$cep" /a tri$"0, a% sa45i rasp"$! 0a cea0a0ta i$tre/are, pe care erai #ata sa %i4o p"i ci$! ti4a% 7arit i$ /"7"$ar car'tea I:ti P"sQi$* =oiai sa %a i$tre/i, cit tirop .oi %ai rataci4pri$ 0"%e 1ara sa %a o!i2$esc* Iti !ai /i$e sea%a ca este si$5 #"r"0 0"cr" pe care4' !oresc : %"ritor 1ii$!, sa pot %"ri 'i h4" i$tr4o 7i, ca to5i cei0a0ti* Se opri /r"sc, si4i sc"t"ra /rat"0* 8 Hei, DaHa$ E stri#a* Lasa4' pe Ei$stei$, 0asa, pe Hei4 se$/er# E Asc"0ta ce44 i sp"$* Caci c"ri$! a% sa a10" !aca ai i$5e0es sa" $" !e ce45i rasp"$! de-abia acum 0a i$4 tre2ari* 8 Asc"0t, sopti r$ti%i!at Oro/ete* Dar !aca $" i$4 5e0e# pri$cipi"0 a:io%e0e, $" i$5e0e# ce "r%ea7a*
'P'

8 Fa "$ e1ort !e i%a#i$a/0e si ai sa i$5e0e#i* Dar, I$ai$te !e toate, a%i$teste4ti legenda# &ita ca e .or/a !e 0e#e$!a mea# A%i$teste4ti ce spune 0e#e$!a* Sp"$e ca %i se .a i$#a!"i sa %a o!i2$esc, a!ica sa %or, 0a s1irsit"0 L"%ii, c" p"ti$ i$ai$te S!ar cit !e p"ti$ > cit ,C c" p"5i$ t$ai$te !e 9"!eeata !i$ "r%a* I$5e0e#i, !eci, ca !e aproape W)) !e a$i $4a 1ost o% care sa !oreasca, asa c"% a% $orit e", s1irsit"0 L"%ii* I5i i$c2ip"i c" cita $era/!are \p;epta% Mileniul, a$"0 'MMM E Cit !e 1ier/i$te %4a% r"4 *#;S i$ $oaptea !e J' !ece%/rie +++ E*** Apoi, !e c"ri$!, @1tpa "0ti%e0e e:p0o7ii ter%o4$"c0eare, a% pri$s !i$ $o" e"ra@*** Asc"0ta4%a /i$e, DaHa$, caci !e ac"% i$ai$te este .or/a si !e !"%$eata*** 8 =a asc"0t, sopti Oro/ete* =or/eati !e*** 5 8 =or/ea% !e "0ti%e0e e:p0o7ii ter%o4$"c0eare* Toata 0"%ea .or/este !e e0e, !ar pe$tr" %i$e /o%/e0e !e 2i!ro#e$ si !e co/a0t repre7i$ta "0ti%a %ea ,,spera$ia*< SAi si%tit ca a% p"s c".i$t"0 i$ #2i0i%e0e, pe$tr" ca e .or/a !e c" tot"0 a0tce.a* Si, pe$tr" ca a% !esc2is aceasta para$te7a, tre/"ie sa te !epri$7i, DaHa$, sa #2icesti "$ $o" 0i%/a@ i$ c".i$te0e 0i%/ii !e toate 7i0e0e4* Cre! ca ai sa i$.eti repe!e acest, i$ apare$ta, ,,@oc<, pe$tr" ca esti %ate%aticia$ si, pe !eas"pra, i i p0ace %"0t poe7ia*** Si ac"%, a% i$c2is para$te7a*T 8 =a asc"0t, sp"se Oro/ete !"pa ce /atri$"0 tac" si i$ceti$i %"0t pas"0* Cre! ca i$5e0e# ce .re5i sa sp"$eti*** 8 Si i$cearca sa $" te %ai #i$!esti 0a a ci$cea teo4 re%a, re0"a /atri$"0, !"pa cite.a c0ipe, caci a% i$cep"t sa co/or0%, si ac"%, ci$! s4a i$t"$ecat*** 8 Co/ori% > i$tre/a s"rpri$s Oro/ete pri.i$! i$ @"4 r"0 0"i* S4ar sp"$e !i%potri.a*** Desi se a10a" aproape i$ i$t"$eric, i se parea ca i$4 cepea" sa "rce o pa$ta 0i$a, "sor i$c0i$ata spre !reapta* 8 Fii ate$t E stri#a /atri$"0 stri$#i$!"4i /ra5"0 c" p"tere* I$ca !oi pasi, si a@"$#e% 0a scara, si trepte0e, !esi !e piatra, si$t "$eori roase !e .re%e*** 8 Da, e a!e.arat E .or/i Oro/ete ci$! si%ti s"/ pi4 cioare pri%a treapta !e piatra* Sa $4a.e5i #ri@a, a!ao#a, $4a% sa a0"$ec* Si$t o/is$"it sa "rc >i sa co/or scari0e pe i$t"$eric*** Si, tot"si, i se parea ca $" co/oara, 'ci i$ai$tea7a, ca04 ci$! pr"!e$t pe 0espe7i !e piatra, ca i$tr4"$ t"$e0* 'P,

8 Si ac"%, asc"0ta "r%area, re0"5 /atri$"0* N4ai !a "$!e sa stii ca i$ 7i"a !e ,' apri0ie '3'+ 8 era =i$erea Pa'i%i0or 8 Her$a$!o Cortes a i$a0tat stea#"0 Cr"cii pe pa%i$t"0 %e:ica$, aco0o "$!e s4a c0a!it %ai tir7i" oras"0 =era Cr"7* De ase%e$ea, $4ai !e "$!e sa stii ca ,' apri 0ie '3'+ coresp"$!ea, i$ ca0e$!ar"0 a7tec, "0ti%ei 7i0e a perioa!ei /eati1ice Si se sp"$ea epoca ,,Cer"0"i<T* Peri4 oa!a aceasta !"rase 'J cic0"ri !e 3, !e a$i 1iecare* Si tot 7i"a !e ,' apri0ie '3'+ %arca i$cep"t"0 perioa!ei I$1er4 $a0e*** Asc"0ta c" ate$5ie, DaHa$, stri#a stri$#i$!"4i !i$ $o" /ra5"0, pe$tr" ca repet, este .or/a !e !"%$eata E 8 Asc"0t, si tot"si*** Oro/ete tac" /r"sc, parca i4ar 1i 1ost 1rica sa co$ti$"e* 8 Sp"$e, sp"$e E i0 i$c"ra@a /atri$"0* 48 Si, tot"si, nu coborim -8 C" a0te c".i$te, e pur si muove 1 Dar !e !ata aceas4 ta te4ai i$se0at, DaHa$* Ai sa-/i !ai sea%a i$!ata 'ce ie4 si% 0a 0"%i$a* Daca ai 1i a."t #e$i"0 0"i -a0i0e", ar 1i tre/"it sa cre7i i$ ce4 i !e%o$strea7a rati"$ea, $" i$ ce45i sp"$ si%t"ri0e* 8 A.eti !reptate, i$cep" Oro/ete pri$7i$! !eo!ata c"ra@, !ar toc%ai asta %a t"r/"ra : ca $" i7/"tesc sa i!e$4 ti1ic ratiunea# Cit ti%p $" i$te0e# a:io%e0e, $" sti" c"% sa %a e0i/ere7 !i$ i0"7ia si%5"ri0or*** =a %art"risesc ci$4 stit : $" a% i%presia ca a% co/orit sa" co/ori%, ci ca i$a4 i$ta% i$tr4"$ t"$e0 i$t"$ecat* As sp"$e %ai !e#ra/a ca "rca%*** 8 Ci$e %ai citeste 4asta7i Epopeea lui O9ilgames9 > O e:c0a%a /atri$"0* : Oro/ete se opri, speriat* 48 =asa7ica sti Ai ca a% citit4o*** ?8 Sti"* a!ao#a /atri$"0 tra#i$!"4' "sor !e %i$a* 8 A% citit4o pe$tr" ca $" pot !or%i %ai %"0t !e P43 ceas"ri pe $oapte, i tir7i" !"pa %ie7"0 $optii*** 8 Sa4ti sp"$ e" ce se i$ti%p0a tir7i" !"pa %ie7"0 $op5ii, i0 i$trer"pse /atri$"0* N" %ai poti #i$!i, c"% itE p0ace sa sp"i, $" %ai po5i b#i$!i %ate%atica< S#2i0i%e0eT, si te i$torci 0a pri%a !"%ita0e !ra#oste, te i$torci 0a poe7ie, 8 E a!e.arat, sopti Oro/ete, !ar $" stie $i%e$i* 8 Nici $" tre/"ie sa stie* (i$e ai 1ac"t ca 5i4ai i$c"4 iat car5i0e !e poe7ie i$ 0a!a a0/astra*
' 'PJ

8 E tot ce %i4a rar$as !e 0a %a%a* La!a ei !e 7es4 1cre,,* 8 $ti", co$ti$"a /atri$"0,4 Dar $4a" i$cap"t toate car4 1i0e* A0te .o0"%e !e poe7ie 0e4ai asc"$s i$ spate0e !icZAio4 $are0or, pe eta@era* Carti pe care 0e4ai #asit pe 0a a$ticari sa" 0e4ai c"%parat, pe /a$i p"ti$i, !e 0a 1ostii co0e#i, Asa ai c"%parat M'Epopee de O9ilgames9, i$ tra!"cerea 0"i Co$te$a", cre7i$! ca este o epopee propri"47isa, ca epo4 pei0e 0"i Ho%er si =ir#i0, 8 E:tracr!i$ar E sopti e%o5io$at Oro/ete* C"% !e sti$i toate acestea > 8 Ai sa a10i %ai tir7i"*** Dar ci$!, a!i$eaori, %i4ai sp"s ca %ai$tai$ ,*ca i$tr4"$ t"$e0<, i4ai a%i$tit, 1ara sa4ti !ai sea%a, !e !r"%"0 0"i -2i0#a%es2 pe s"/ pa%i$t* $tii, ci$! por$ise -2i0#a%es2 sa4' ca"te pe &t$apis2tir$ ca sa a10e !e 0a e0 secret"0 $e%"ririi, si a a@"$s i$ 1a$a portii'pri$ care co/ora 7i0$ic soare0e i$ a%"r#, si poarta era pa7ita !e !oi oa%e$i4scorpio$i*** 8 Care, tot"si, i$cep" e%o5io$at Oro/ete, '4a" 0a4 sat sa i$tre, pe$tr" ca a" rec"$osc"t i$ e0 pe 1i"0 7eitei Ni$s"$* 7a%is0it c" "$ %"ritor* -2i0#a%es2 a patr"$s i$ t"$e0 8 !r"%"0 pe care4' 1acea soare0e i$ 1iecare $oapte 8 si a %ers asa ', ceas"ri, pi$a ce4a a@"$s !e partea cea4 iaita a %"$te0"i, iritr4o4#ra!i$a para!isiaca*,, 8 E a!c'.arat* sopti Oro/ete* 8 No"a $" $e .a tre/"i atit !e %"0t, sp"se '/atri $"0* Dai4, c0aca, a!i$eaori, i$ 0oc sa te i$cre7i i$ si%t"ri sa" sa ca*"ti so0"tia a:io%e0or ti4ai 1i 0asat i%a#i$a Aia sa i$to.araseasca p'e -2i0#a%es2 i$ t"$e0, ai 1i i$te0es ca, i$toc%ai ca 1ai%os"0 ero" %esopota%ia$, coborlm s"/ pa%i$t*,* 8 E a!e.arat, sopti Oro/ete* 8 Dar poate e si .i$a %ea, co$ti$"a /atri$"0, caci !e ce te4ar 1i i$teresat pe !"%$eata, ti$ar %ate%ati4 cia$ !e #e$i", i$ a$"0 3YJJ !e 0a Facerea 0"%ii, !e ce te4ar 1i i$teresat spera$@,a "$"i perso$a@ 0e#e$!ar ca A2as.er"s> 8 Ma i$teresea7a, .or/i c" #re"tate Oro/ete, caci asa c"% %i4ati atras !e %ai %"0te ori ate$5ia, 8;? iar e" $" i$te0e#ea% sa" %a pre1acea% ca $" i$5e0e# 8 ,,spera$5a< !"%$ea.oastra S.e!eti, Maestre, ca %cep si e" sa i$tre/"i$5e7 #2i0i%e0eT, ,,spera$ta< !"%$ea.oastra
144

i%p0ies !irect ' !esti$"0 i$e"* Si $" $"%ai a0 a!ao#a i$ soapta* ?8 I$cet, i$cet, sp"se /atri$"0, te .ei re#asi asa c"% ai 1ost !e 0a i$cep"t* De aceea %a #ra/esc sa i$c2ei : 7i"a aceea !e ,' apri0ie '3'+ %arca $" $"%ai s1irsit"0 epocii (eati1ice, ci si i$cep"t"0 perioa!ei I$1er$a0e care, co$1or% ca0c"0e0or .i7io$a'ri0or a7teci .a !"ra + ci4 c0"ri !e 3, !e a$i 1iecare, a!ica PNG !e a$i* Daca pro1e4 pa aceasta se .a a!e.eri, a$"0 '+GY 8 1a socotea0a : '3'+ p0"s PNG !e a$i 8 a$"0 '+GY .a i$se%$a s1irsit"0 epocii I$1er$a0e* Asta ar p"tea i$se%$a s1irsit"0 0"%ii $oastre, iar pe$tr" %i$e ar p"tea i$se%$a*** 8 E a!e.arat, sopti Oro/ete* Dar tot"0 !epi$!e !e 0i%/a@"0 i$ care poate 1i i$te0easa si tra!"sa pro1e5ia 4 .i7io$ari0or a7teci* 8 (ra.o E e:c0a%a /atri$"0 stri$#i$!"4i c" p"tere /ra5"0* Pe$tr" ca %i4ai sp"s ,,Maestre< iti pot sp"$e* si e" ca ai trec"t "$ e:a%e$, !esi $" ce0$iai #re"*** i ac"%, a!ao#a !"pa o ac"rta tacere, iata4$e a@"$si 0a ca4 pat"0 t"$e0"0"i*

S4a tre7it /r"sc i$tr4o 0"%i$a care i se par" $e1i4 resc !e p"ter$ica* Isi !"se %i$a 0a 1r"$te, apoi si4o trec" I$cet pe a%i$!oi o/ra@ii* ' 8 Ma si%t ca% o/osit, si %i4e tare sete E ?8 Si* !"pa c"% .e7i, $e i$!repta% spre !o"a i74 .oare, sp"se /atri$"0 i$ti$7i$! /rat"0 si arati$!"4i40e, $" prea !eparte, c"r#i$! tac"te i$tse p0opi si c2ipa4 rosi* Dar sa 1ii c" %are /a#are !e sea%a* a!ao#a* Sa $" /ei*0a i$ti%p0are si sa $" /ei prea %"0t* Oro/ete se i$!repta c" #ra/a, aproape a0er#i$!* spre cri$#* I$#e$"$c2e i$ !rept"0 pri%"0"i i7.or, isi i%pre"4 $a %ii$i0e ca o c"pa, si i$cep" sa /ea, 0aco%* 84 DaHa$ E se a"7i stri#at* !i$ "r%a, ai a0es /i$e, !ar $" /ea prea repe!e* Oro/ete i$a05a cap"0 si4i sp"se, 7i%/i$!* 'P3

8 Atita 0"cr" stia% si e", Maestre* $tia% !e ei$! "rca% Carpatii* Sa $" /ei $icio!ata !i$tr4"$ i7.or !e pe %i$a sti$#a*** Mi4era tare sete E a!ao#a* Si c" toate acestea*** Se tre7i c" /atri$"0 0i$#a e0 si se ri!ica /r"sc* 8 Si c" toate acestea, repeta, a" 1ost !e a@"$s citeHa 1$#2r1it"ri*** (atri$"0 i0 pri.ea c"rios, cercetator, parca ar 1i astep4 tat sa %ai a!ao#e ce.a* 8 Si iata /a$ca pe care o ca"ta%, .or/i tir7i" ara4 ti$!"4i4o asc"$sa s"/ "%/ra c2iparosi0or* De !ata aceasta $"4i ap"ca /rat"0, ci por$i si$#"r i$a4 i$te* Oro/ete i0 "r%a tac"t* Pe $esi%5ite, 1i#"ra i$trea#a i se 0"%i$a !e "$ %are 7i%/et* 8 De ce %4a5i paca0it, Maestre > i$tre/a s1ios !"pa ce se ase7a 0i$#a e0 pe /a$ca* I$ o!aia aceea c" "sa i$tre4 !esc2isa, $" s4a petrec"t $i%ic A $ici o !ra%a, $ici o cri%a* Era o o!aie ca %"0te a0te0e pri$ care a% trec"t A 1ara tai$a* 8 E.i!e$t ca asa era, .or/i /atri$"0 i$se$i$i$!"4se* Dar $4a% .r"4t sa te4paca0esc* Era !oar o #2icitoare, cea %ai si%p0a !i$tre e$i#%e* 8 Si !e ce r$i4a5i sp"s ca /oier"0 a.ea ++ !e s0"#i > A.ea !oar citi.a ro/i 1i#a$i, !oi ar#a Ai !e 0a %osie si "$ #ra!i$ar .ie$e7*** Care a p0ecat si e0 i$tr4o 7i, caci saracise /oier"0 si $"4' %ai p0atise !e "$ a$* (atri$"0 i0 pri.i, ca $icio!ata, c" %"0ta ca0!"ra* 8 DaHa$, ++ este o ci1ra %istica* Si $" i$cerca s4o a$a0i7e7i c" "$e0te0e !"%ita0e %ate%atice* A% .r"t sa te i$.at @oc"0, a!ao#a, sa te !epri$7i, a!ica, sa i$te0e#i pe 0oc 0i%/a@"0 ca%"10at i$ 0i%/a@e0e !e toate 7i0e0e*** 8 ,,Li%/a@"0 asc"$s<, sp"se 7i%/i$! Oro/ete* ?arlar cruz, c"% i0 $"%ea acei %isteriosi Pedeli d'Amore pro4 .e$sa0i, ita0ie$i si 1ra$ce7i* A% citit !e%"0t ce.a !espre ei, si ac"% i%i a!"c 1oarte /i$e a%i$te* (atri$"0 ii ap"ca /rat"0 si4' pri.i, !e7a%a#it* 8 Iti a!"ci a%i$te pe$tr" ca ai citit !espre ei > N"4 %ai atit > Fa "$ e1ort, DaHa$ E 05i .ei a!"ce a%i$te !e 1oarte %"0te a0te 0"cr"ri pe care $" 0e4ai citit $icio!ata* Oro/ete isi trec" !e %ai %"0te ori %i$a pe 1r"$te, e%o5io$at, pri.i$! !rept i$ai$tea 0"i* 'PN

8 Daca %i4as a!"ce a%i$te .er/"0*** opti tir7i"* A1 p"tea .or/i ara/a, !aca %i4as* a!"ce a%i$te .er/"0*** ?8 Lasa ara/a 0a o parte, i0 i$trer"pse /atri$"0 se"4 t"ri$!"4si /rat"0* N" .ei a.ea $e.oie !e ea* 8 I%i a!"c srr.*ate !e atitea 0"cr"ri, i$cit %a rata4 cesc*** I%i a!"c a%ir0te !e prea %"0te i$ti%p0ari, !e prea %"0ti oa%e$i* Oa%e$i pe care %i se pare ca i4as 1i c"4 $osc"t ci$!.a, si tot"si* 8 Fa "$ e1ort si uita rest"0, i0 i$!e%$a /atri$"0* A!"45i a%i$te !oar ese$tia0"0* De ce4ai i$te0es ci$!.a cS este esentialul# Oro/ete i$cep" !i$ $o" sa4si 1rece 1r"$tea* 8 Atitea 0"cr"ri %i se par esenfiale, sopti t"r/"rat, Atit !e %"0te a0te 0"cr"ri*** 8 &ita E uita - stri#a /atri$"0* N" te 0asa cop0esit !e tot ce ti s4a i$ti%p0at si tot ce s4a i$ti%p0at i$ .re%ea !"%ita0e, pe$tr" ca iarasi te .ei rataci* Me%oria poate 1i tot atit !e 1ata0a ca si "itarea* Fa "$ e1ort E -i$!este, !is4 ti$#e, a0e#e A 0asa rest"0 0a o parte* Co$.i$#e 8 ca nu te intereseaza, si .ei .e!ea ca se retra# toate aco0o "$!e era" pi$a ac"% : i$ ace0asi so%$ a0 "itarii*** 8 Asa 1ac E Asa 1ac E repeta Oro/ete c" o .oce sti$sa, strai$a, parca ar 1i i$cercat sa se tre7easca !i$ .is* A0e# A 0as 0a o parte* 8 P"$e4ti %tre/area @"sta, co$ti$"a /atri$"0, si$#"ra care te i$teresea7a* A!"4ti a%i$te'!e ese$tia0*** Pe at"$ci, riscai sa 1ii ars pe r"# ca eretic, !ar i$ 7i"a !e a7i*** 8 9acL"es !e (aisie": E e:c0a%a i$10acarat Oro/ete, i$torci$! /r"sc4 cap"0 spre /atri$* $i tot ce scria e0 i$ tratat"0 I'est des fiez d'Amours### 8 Co$ce$trea7a4te, i0 i$!e%$a !i$ $o" /atri$"0 .a4 7i$!"4' ca so.aie* N" te 0asa ispitit !e a0te a%i$tiri* Ese$ tia0"0 E 8 E.i!e$t, .or/i Oro/ete c" o .oce 1er%a, ese$tia0"0 era pe4at"$ci se%$i1icatia seer eta a c".i$t"0"i amor### 8 Era pe4at"$ci, si a ra%as si asta7i, preci7a /atri$"0* Zi%/i$!, Oro/ete i$cep" sa recite* A se$e1ie e$ sa partie Sa$s, et mor se$e1ie %ort A O1> ''ase%/0o$s, s'a"ro$s so$s mort#

E.i!eQt, i$csp" /atri$"0, acesta era %esa@"0, re.e0a5ia secreta* ,,Dra#ostea<, adevarata !ra#oste este tot "$a en ,,$e%"rirea<* 8 Dar pi$a ac"%, sp"se Oro/ete, !e7a%a#it, ea i c"% ar 1i 1ost !esteptat /r"sc !i$ so%$, si$#"ra %ea !ra #oste a 1ost poe7ia si %ate%atica* 8 Poate ca, si "$a si a0ta, $" si$t !ecit c2ip"ri0e i$e1a/i0ei Madonna *ntelligenza# PQia ac"%, ai a0es c"% $" se p"tea %ai /i$e : I$5e0epci"$ea, care e toto!ata Fe %eia Eter$a si 1e%eia pe care ai s4o i"/esti* Caci, $4a.ea #ri@a, a!ao#a, esti i$ca 1oarte ti$ar, $"4i ti%p"0 pier!"t* Oro/ete 7i%/i %e0a$co0ic* 8 I$ai$te !e acci!e$t %i se sp"$ea ,,Fat4Fr"%os c" oc2ii i$* 0acri%i<, pe$tr" ca "$a !i$ 1ete0e #a7!ei %a 7a4 rise o !ata, 0a ci%itir, p0i$#i$! pe %or%i$t"0 %a%ei, D"pa acci!e$t, %i se sp"$e DaHa$* 8 Cai0e Do%$"0"i si$t $epatr"$se, .or/i #ra. /a tri$"0* Ar 1i tre/"it sa stii asta !e%"0t*** Si ac"%, a!ao#a, pe$tr" ca te4ai tre7it pe !ep0i$, i$!ra7$este si i$trea/a* De ci$! "i-sd poto0it setea te 1ra%i$ta cite.a i$tre/ari* 8 I$tii si i$tii, i$cep" e%otio$at Oro/ete, as .rea sa sti" !aca este adevdrat### (atri$"0 7i%/i i$#a!"itor si4i p"se %i$a pe "%ar* 48 Ai sa4ti !ai sea%a !e asta i$!ata ce $e .o% !es4 par5i*** I$!ra7$este, i$trea/a4%a E a!ao#a !"pa cit.a ti%p6 .a7i$! ca tacerea se pre0"$#este* Ca si c"% s4ar 1i 2otarit !eo!ata, Oro/ete se ri!ica /r"sc !e pe /a$ca si4' pri.i* 8 >e ce trebuie sd ma mtorc , i$tre/a i$ soapta* (atri$"0 $"4i rasp"$se, ca si ci$! ar 1i asteptat sa co$ti$"e* 8 I$tr4"$ a$"%it 1e0, i$cep" tir7i", ar tre/"i sa4ti sp"$ ca i$tre/area %4a !e7a%a#it* Asea7a4te aici 3 0i9a#a %i$e, a!ao#a* Oro/ete se ase7a c"%i$te pe /a$ca, si4si p0eca 1r"$tea* 8 &$!e sa te i$torci, DaHa$, !aca i$ca $4ai p0ecat > i c"% ai p"tea p0eca, i$ai$te !e a !e.e$i ce esti, ee0 %ai #e$ia0 %ate%aticia$ i$ .ia5a > 8 Dar i$ acest ca7, sopti Oro/ete, po.estea ca%erei c" "sa i$tre!esc2isa ar putea !e.e$i a!e.arata* (atri$"0 7i%/i %e0a$co0ic, si4i p"se !i$ $o" %1$a pe "%ar*
'PG

8 in acest ca7, ti4as p"tea rasp"$!e c" proprii0e !"4 %ita0e c".i$te, !"pa ce4ai asc"'tat pro1e5ia .i7io$ari0or %e:ica$i : ca tot"0 !epi$!e !e E %/a@"0 i$ care poate 1i i$te0easa, si tradusa, po.estea c\%erei c" "sa i$tre!es4 c2isa*** OFc/ete ra%ase o c0ipa .isator, apoi se i$se$i$a /r"sc* 8 Asa este E e:c0a%a* Ar 1i tre/"it sa "r1e0e# !e 0a i$cep"t* Dar i$oa $" %4a% o/is$"it sa #i$!esc si sa .or/esc i$co$ti$"" i$ parlare cruz# 8 Ai sa te o/'s$"iesti c"ri$!, c"ri$!, i0 I$trer"pse /a4 tri$"0, i$!ata ce te .ei i$ti0$i c" Deca$"0, c" pro1esorii si c" co0e#ii !"%ita0e* Si ac"% sa sta% p"5i$ !e .or/a, ca aici $" $e t"r/"ra $i%e$i* Si !e !ata aceasta, o sa .or/i% i$ 0i%/a !e toate 7i0e0e* asa c"% ai .or/it pi$a %ai a!i$ea4 ori i$ ("c"resti*** Cit.a ti%p, a" tac"t a%i$!oi 1ar a sa se pri.easca* 8 E" $" a% !rept"0 sa %a o!i2$esc prea %"0t, i$cep" tir7i"* De a0t1e0, i$!ata ce .a ap"$e soare0e, .a tre/"i sa $e !esr4arti%,** Dar, ca sa re.e$i% 0a $e!reptatea care 5i s4a 1ac"t*** 8 N" %ai are $ici o i%porta$t,a* *sopti 7i%/i$! Oro4 /ete* 8 Orice $e!reptate are i%porta$tE, co$ti$"a /atri$"0* E !rept, a 1ost si .i$a %ea : tre/"ia sa /in sea%a !e ra"4 tatea oa%e$i0or* I$ 1o$!, !aca cei !oi co0e#i ai !"%ita0e $4ar 1i 1ost i$.e$i$a5i !e i$.i!ie, $i%e$i $4ar 1i /a#at !e sea%a* La toa%$a, !atorita ce0or ,3 !e pa#i$i !espre teo4 re%a 0"i -o!e0, ai 1i o/ti$"t !octorat"0, st"!i"0 !"%ita0a ar 1i pro!"s se$7atie i$ 0"%ea i$trea#a, ai 1i !e.e$it ce 0e/r" i ci$e ar %ai i$!ra7$i* c2iar i$tr4o 'Aara ca a !" %ita0e, sa i$tre/e "$ o% ce0e/r" !aca si4a pier!"t oc2i"0 sti$# sa" oc2i"0 !rept > 8 N4are $ici o i%porta$5a, repeta Oro/ete* 8 Sp"i asta pe$tr" ca acum esti e$t"7ias%at !e ceea ce ti4ai a%i$tit si ai !escoperit* Ti se pare, pe /"$a !rep4 tate, ca e %"0t %ai i%porta$t !ecit critica teore%ei 0"i -o!e0* Dar, asc"0ta4%a /i$e, caci, 5i4a% sp"s* ac"% vor bim in limba4ul de toate zilele### Pi$a sa a10e -o!s0 si cei0a0ti !e #5$i"0 !"%ita0e, .a tre/"i sa4' co$.i$#i pe De4 ca$ ca a 1ac"t eea %ai %are prostie !i$ .ia5a 0"i,**

Oro/ete I$cep" sa ri!a, pe $easteptate, !ar cite.a c0ipe i$ "r%a i$ceta, si4si trec" r"si$at %i$a pe o/ra7* 48 (i$e ca te4ai tre7it !e1i$iti., sp"se /atri$"0, si 41i4ai re#asit #i$!irea si co%porta%e$t"0 !e toate 7i0e0e* Deci, ca sa %a repet tre/"ie sa4' co$.i$#i pe Deca$*** 8 =a 1i #re", .or/i #ra. Oro/ete* '' c"$osc /i$e : $" i$#e0e#e $i%ic, $ici %acar o ec"a5ie !e #ra!"0 ,* A 1ost $"%it Deca$ pe$tr" rati"$i po0itice* 9@9i $" e $"%ai i#$o ra$t A este si i$capa5i$at* A!ica, a!ao#a 7i%/i$!, re$"$5a !aca pri%este or!i$ !e s"s* 8 La asta %a #i$!ea% si e", co$ti$"a /atri$"0* E" $" a% !rept"0 sa !es1ac $i%ic !i$ ceea ce a% 1ac"t* Ai sa ra%ii asa c"% esti, ase%e$ea 0"i Mos2e DaHa$, pi$a 0a s1irsit"0 .ietii* Dar si$t si a0te posi/i0itati* ("$aoara, "$ or!i$ !e s"s* 8 Dar c"% > i0 i$trer"pse Dro/ete 7i%/i$! trist* E" $4a% protectii* I$ a1ara !e pro1esorii %ei, $" c"$osc pe $i%e$i* (atri$"0 i$a0 Aa pri.iri0e spre cer* 8? C"ri$! .a ap"$e soare0e, .or/i rar, #i$!itor* Tre4 /"ie sa $e #ra/i%*** Mii$e seara, secretar"0 0"i -o!e0, 0a Pri$ceto$, .a #asi pe /iro" !e%o$stratia !"%ita0e* 0i .a 0"a o /"$a parte !i$ $oapte ca s4o i$5e0ea#a, !ar i$!ata ce4o .a i$te0e#e .a a0er#a s4o co%"$ice Maestr"0"i* Deci, poi%ii$e !i%i$eata, toti %arii %ate%aticie$i si 0o#icie$i !e 0a Pri$ceto$ vor afla# I$ ,P sa", ee0 %"0t, PG !e ore, te* .or ca"ta c" te0e1oa$e0e* 8 N" a% te0e1o$*** 8 N"4di .or te0e1o$a !"%ita0e, ci 0a A%/asa!a a%e4 rica$a si 0a 1ac"0tate* Pe$tr" ca, !aca te .or i$te0e#e, si e" cre! ca -o!e0 si i$ca !oi, trei a" sa te i$5e0ea#a 8? se .or i$spai%i$ta* $i te asi#"r ca !e !ata aceasta $" se .a %ai repeta ca7"0 0"i Ei$stei$, $ici a0 0"i Heise$/er#*** I$4 :e0e#i 0a ce 1ac a0"7ie* 8? I$te0e#, rasp"$se Oro/ete* 8 Deci, tre/"ie sa re7isti trei, ee0 %"0t patr" 7i0e*** Se ri!ica /r"sc !e pe /a$ca, si, ap"ci$!"4i a%i$!o"a %ii$i0e, i 0e stri$se 0"$#, c" ca0!"ra* ?8 i ac"%, tre/"ie sa $e !espar5i%* Dar a!"4 i a%i$4 te !e ce scrie Fra$cesco !a (ar/eri$o : sed not omnia omnibus possunl glossari#
'3M

8 ,,N" tot ce4a% 1ac"t<, tra!"se .isator Oro/ete, ,,poate 1i e:p0icat pe$tr" toti<* 8 E e:act*** $tii c"% sa te i$torci acasa > 4 8 Sti", Maestre, rasp"$se Oro/ete stapi$i$!"4si a$e4 .oie e%otia* N"*,e !eparte***

=a7"se %ari$a sta5io$i$! i$ 1a5a casei, !ar "ita !e ea o c0ipa !"pa ce o .a7"se* Toc%ai scosese c2eia si se pre#atea sa !esc"ie, ci$! %i0itia$"0 apar" 0i$#a e0 i4i p"se %i$a pe "%ar* 8 To.arase Oro/ete Co$sta$ti$, i$tre/a c" "$ #0as &scat, $e"tr", st"!e$t 0a Fac"0tatea !e %ate%atica > 8 E" si$t* Dar*** 8 Po1titi c" %i$e, i0 i$trer"pse %i0i5ia$"0* =a as4 teapta to.aras"0 !eca$ Iri$oi"* I$tri$! i$ %asi$a, se p0eca spre so1er si4i sp"se, c" ace0asi #0as "scat* 8 A$"$ta ca s4a i$ters* Preci7ea7a si ora : N,,3* Oro/ete 7i%/i, 1oate /i$e !isp"s* 8 Daca e .or/a !e preci7ie, sp"se, "$ cro$o%etr" ar i$!ica N,,N si 'G sec"$!e* Di$ 1ericire, $ici !"%$eata $ici e" $4a.e% ceas"ri4cro$o%etr"* Costa o a.ere* EJi "$ cercetator #er%a$ a aratat ca, !aca e p"rtat $eco$te$it c2iar ee0 %ai /"$ cro$o%etr" pier!e, !"pa G3 !e a$i, o 1racti"$e !e sec"$!a* E !rept, o 1rac5i"$e $e#0i@a/i0a A J %ii%i !e sec"$!a*** Mi0itia$"0 i0 asc"0tase i$!i1ere$t, c0ati$i$! 0a rasti%4 p"ri !i$ cap* Tir7i", se ap0eca !i$ $o" spre so1er* 8 Ne 0asi 0a i$trarea pri$cipa0s, !ar 2e astep5i tot aco0o !e "$!e a% p0ecat* Co/o$ spri$te$, apoi i0 astepta pe Oro/ete sa co/oare, i4i 0"a /rat"0* Ti$ar"0 7i%/i !i$ $o", parca si %ai /i$e : !isp"s, !ar $" sp"se $i%ic* Portar"0 1"sese !esi#"r a.er4 ti7at, pe$tr" ca ii i$ti%pi$a 0a capat"0 cori!or"0"i si ii eo$!"se #ra/it, c" oarecare so0e%$itate, 0a asce$sor* I$tra !"pa ei, apasa pe /"to$, si ci$! asce$sor"0 se opri iesi '3'

ee0 !i$tii si por$i tot at0t ae #ra/it, spre ca/i$et"0 Deca4 $"0"i* Mi0ipa$"0 /at" !e !o"a ori i$ "sa, apoi o !esc2ise Q4r#* 8 Oro/ete Co$sta$ti$ E e:c0a%a Iri$oi" ri!ie1$!oa4se !e 0a /iro"* Ce %i4ai 1ac"t, Oro/ete > , Ti$ar"0 se i$c0i$a po0iticos, apoi ri!ica 1r"$tea si i$tre/a : 8 Ce .4a% 1ac"t, !o%$"0e Deca$ > 8 &$!e ai !ispar"t > 8 Mi4a5i sp"s sa* $" %ai .i$ 0a 1ac"0tate !ecit asa c"% %a !escrie certi1icat"0 %e!ica0* A7i !i%i$eaO:a, $4a$i i$!ra7$it sa i$tr", !esi tre/"ia sa pre7i$t o 0"crare 0a se4 %i$ar"0 !e ca0c"0 !i1ere$tia0* A% p0ecat spre Cotroce$i* Asa, oarec"% 0a i$ti%p0are, speri$! sa4%i i$ti0$esc o%"0 care %i4a 1ac"t i$c"rcat"ra* E@Bi a% a."t $oroc* N4a trec"t "$ ceas si '4a% i$ti0$it* A% "%/0at %"0t, a% stat !e .or/a* A!ica, a .or/it %ai %"0t e0* Tot 0"cr"ri i$teresa$te* I$te resa$te %ai a0es pe$tr" %i$e* Apoi, pe 0a 3,JM, $e4a% !espar1it, si %4a% i$!reptat spre casa* D"pa c"% .a poate co$1ir%a to.aras"0 %i0itia$, a% a@"$s 0a N,,3* < Iri$oi" i0 asc"0tase i$cr"$tat, 1reci$!"4si 0a rasti%p"ri %ii$i0e* 8 Ai !ispar"t E s"iera pri$tre !i$5i* i $" $"%ai ca ai !ispar"t, !ar*** Da!" c" oc2ii !e %i0itia$ si se i$trer"pse* 8? D"%$eata po5i astepta pe cori!or* Mi4a te0e1o$at a!i$eaori to.aras"0 I$spector* =a 1i aici !i$tr4"$ %o%e$t 0a a0t"0* Ci$! "sa se i$c2ise i$ "r%a %i0ipa$"0"i, Iri$oi" se ase7a 0a /iro", e:te$"at* 8 N" %a astepta% 0a atita $'erec"$osti$ta, sp"se 1ara sa4si ri!ice oc2ii* Noi, care a%4 1ac"t atita pe$tr" ti$e, care,, as p"tea sp"$e, te4a%* cresc"t pari$teste E E", care %a 0a"!a% c" ti$e, care sp"$ea%, i$ !reapta si4$ sti$#a, ca ai #e$i" %ate%atic*** 8 Dar ce4a% 1ac"t, !o%$"0e Deca$ > i$tre/a !i$ $o" ti$ar"0, !e asta !ata c" #ra.itate* A% "%/0at ei$ci ceas"ri pe stra7i*** 8Mi$tE E stri#a Iri$oi" 0o.i$! c" p"%$"0 i$ /iroa, Ai !ispar"t !e4acasa %ierc"ri seara, i$!ata ce4a% 1ost i$54 1orr$a AiA a% tri%is !oi %iH5ie$i sa te ca"te 0a !o%ici0i", '3,

8 Dar !e4a/ia ae"% si$te%* r$0erc"ri seara* Si ir*ca $) s%-s, i2serat !e4a /i$e0ea*** Deca$"0 i0 pri.i e"rios, c" oarecare tea%a* 8 At"$ei, ori esti a%$e7ic, ori .rei sa45i /ap @oe &" A%i$e* Stai @os E Oro/ete se ase7a c"%i$te pe "$"0 !i$ sca"$e0e !i$ 1ata </iro"0"i* , 8 Ai !ispar"t trei 7i0e si trei $opp, rosti so0e%$ Iri4 $oi"* A7i si$te% si%/ata '+ %ai* &ite aici, ea0e$!ar"0* Ti$ar"0 ii trec" !e %ai %"0te ori pa0%a !reapta pe 1r"$te, apoi 1i#"ra i se 0"%i$a !e "$ 7i%/et ti%i!, e$i#4 %atic* 8 Deci, sopti ca si c"% si4ar 1i .or/it siesi, patr" 7i0e si patr" $opp*** Si e" era% si#"r ca $4a" trec"t !ecit .reo 3 eeas"ri* Stia% c" preci7ie ora, !ar $" si 7i"a* Traia% i$ , pri%"0 %iero4cic0", !ar $" si i$ a0 !oi0ea* E !rept, ti%p"0 poate 1i co%pri%at, asa c"% poate 1i si !i0atat* Dar e c"rios ca $" %a si%t o/osit, ca $" %i4e so%$ si %a %i4e 1oa%e* Si, a!ao#a 1reci$!"4si o/ra7"0, e c"rios ea $" %i4a cresc"t /ar/a !e trei 7i0e*** I$ acea c0ipa "a se !esc2ise si i$tra "$ /ar/at i$tre !o"a .irste, c" par"0 rar, presat c" %are #ri@a pe creste4 t"0 cap"0"i, i%/racat pri%a.aratec, !esi !iscret, aproape so/r"* Iri$oi" se ri!ica /r"sc !e pe 1oto0i" si, i$ti%pi$i$4 !"4', 0i stri$se i$!e0"$# %i$a* Oro/ete se ri!ica si e0, si se I$c0i$a po0iticos* 8 Co$sta$ti$ Oro/ete, sp"se, 8 To.aras"0 i$spector A0/i$i, e:p0ica Iri$oi", a 1i$"t sa te c"$oasca perso$a5 i$ai$te !e a !eci!e !aca este ea7"0*** 8? =asa7ica !"%$eata esti %isterios"0 perso$a@, i0 I$trer"pse A0/i$i, apropii$!"4se !e Oro/ete si i$ti$7i$!"4i I%i$a* Misterios"0 perso$a@ pe care4' ca"ta% !e trei 7i0e si trei $opti* Stai, te ro#, @os, a!ao#a ase7i$!"4se pe ee0a4 0a0t 1oto0i" !i$ 1ata /iro"0"i* Sti" ca to.ara"0 Deca$ $"i 1"%ea7a !ar poate !"%$eata*** ? 8 N",: %"0t"%esc, $ici e" $" 1"%e7, sp"se Oro/ete* 8 E" a% %are s0a/ici"$e pe$tr" 5i#ari0e e$#0e7esti, co$ti$"a A0/i$i scoti$!"4si ta/ac2erea* Sti" !e 0a to.a ras"0 pro1esor Doro/a$5" ca ai #e$i" %ate%atie 8 si t ara are %are $e.oie !e sa.a$ti ca !"%$eata* Dar !eoca%!ata, asta seara,, si$t e"rios sa5 a10" %ai %"0t

!espre i$ti0$iri0e c" 9i!o."0 ratacitor 8 %i4a po.estit to.ara"0 Deca$ c"% /i-a sc2i%/at /a$!a@"0 !e 0a "$ oc2i 0a ce0a0a0t, a!ao#a 7i%/i$! 8 si !e ase%e$ea si$t c"rios sa sti" "$!e ai "%/0at sa" "$!e te4ai asc"$s, trei 7i0e si trei $op5i* 8 Oro/ete cre!e ca $4a 0ipsit !e4acasa !ecit ci$ci ceas"ri, i0 i$trer"pe Iri$oi"* A0/i$i ii pri.i pe ri$!, ca si ci$! $4ar 1i 1ost si#"r ca a a"7it /i$e* 8 A!ica > Ce4ar .rea sa i$se%$e asta > 8 A% a."t i%presia ca $e a10a% i$ seara ace0eiasi 7i0e ci$! a% p0ecat !esperat pe stra7i si '4a% i$ti0$it a !o"a oara pe /atri$"0 care i%i sc2i%/ase /a$!a@"0* Ca si$te%, a!ica, %ierc"ri seara* Dar, rec"$osc %4a% i$se0at*** Si c" toate acestea, re0"a !"pa o pa"7a, 7i% /i$! !i$ $o", asa c"% ii %art"risea% a!i$eaori !o%$"4 0"i Deca$, $" %a si%t o/osit, si $ici $" par $e/ar/ie4 rit !e trei 7i0e.* A0/i$i i0 pri.ea c"rios, i$.irti$! a/se$t ta/ac2erea i$tre !e#ete* 8 N" i$cerc sa .a po.estesc ce %i s4a i$ti%p0at, co$4 ti$"a Oro/ete, pe$tr" ca pare a/s"r!, c" tot"0 $e.e4 rosi%i0, si $4o sa %a cre!e5i* Sa accepta% ipote7a ca a% trait o e:perie$5a /i7ara, para4$or%a0a, sa4i sp"$e% ,,e:ta7ica<, !ar pe$tr" %i$e a 1ost 2otaritoare, pe$tr" ca %i4a re.e0at posi/i0itatea ec"a5iei a/so0"te* Daca re"4 si% s4o !esci1ra% 8 $" .or/esc $"%ai !e %i$e, .or/esc !e toti %ate%aticie$ii 0"%ii 8 !aca re"si% sa re7o04 .a% aceasta "0ti%a ec"a Aie 8 totul devine posibil - 8 De a0t1e0, so2r1ia a ;1ost i$tre.a7"ta !e Ei$stei$ si, se pare*** 8 0arta4%a< ca te i$trer"p, sp"se A0/i$i i$a0ti$! /r"sc /ra5"0* Dar i$ai$te !e a a@"$#e 0a aceasta "0ti%a ec"a1ie, c"% ii sp"i !"%$eata, as .rea sa $e po.estesti ce s4a i$ti%p0at %ierc"ri pe 0a i$cep"t"0 !"pa4a%ie7ii, !"pa ce '4ai i$ti0$it pe, 2ai sa4i sp"$e%, A2as.er"s*** Si %4a a%"7at i$c"rcat"ra !"%ita0e, a!ao#a pe "$ a0t to$, ci$! $" stiai c"% sa i te a!rese7i, si '4ai stri#at !e %ai %"0te ori !i$ "r%a : Do%$"0 israe0it E*** Do%$"0 9i!o. ratacitor E Oro/ete tresari, pa0i$!* r8 Dar c"% !e c"$oaste5i aceste a%a$"$te > i$tre/a* '3P

A0/i$i i$eep" sa ri!a, !ar !"pa cite.a c0ipe isi re4 #asi #ra.itatea si, !esc2i70$! ta/ac2erea, ii a0ese c" %are #ri@a o 5i#ara* 8 A.e% si $oi secrete0e $oastre, sp"se, asa c"% are si A2as.er"s, c"% ai si !"%$eata*** Dar, pe$tr" ca si$te% i$tre $oi iti pot sp"$e c"% a% a10at* Te4a a"7it ci$e.a, ci$e.a !i$ ser.icii0e $oastre, preci7a, si i s4a par"t /i7ar, %ai a0es ca pu/in ti%p i$ "r%a a .a7"t o%"0 car"ia i te a!resai, a .a7"t pe /atri$"0 A2as.e r"s* Asa i$cit a i$cep"t sa .a "r%areasca*** 8 At"$ci, !aca a% 1ost "r%arit, e i$"ti0 sa .a po4 .estesc ce s4a i$ti%p0at, i$cep" Oro/ete* 8 Di%potri.a, e 1oarte "ti0, i0 i$trer"pse !i$ $o" A0/i$i* Ai sa .e7i i$!ata !e ce* Co$ti$"a, te ro#* Oro/ete pri.i i$tre/ator spre Deca$, apoi ri!ica !i$ "%eri si 7i%/i* 8 Mi4a sp"s : 2ai!e sa ca"ta% "$ 0oc 0i$istit, ca sa p"te% sta !e .or/a $et"r/"rati !e $i%e$i* Sti5i, se a!resa 0"i Iri$oi", ii sp"sese ca !aca $" %a pre7i$t c" /a$!a@"0 pe oc2i"0 !rept*** 8 ti", i0 i$trer"pse $era/!ator A0/i$i* 8 ***Si at"$ci s4a oprit i$ 1a5a "$ei case %ari, parea o casa .ec2e, /oiereasca, !"pa .re%"ri, si %4a tras !e %i$a i$a"$tr"* Casa era #oa0a* Parea "$ 1e0 !e sa0o$ %are, spatios*** Dar e i$"ti0 sa i$cerc sa .i4' !escri", pe$tr" ca $"4%i a%i$tesc $ici e" prea /i$e c"% era sa0o$"0 si c"% !e a% p"t"t patr"$!e i$ casa !e4a0at"ri, si !e4aco0o %ai !eparte* Pe$tr" ca, !e 1apt, a%* a."t i%presia ca trece% !i$tr4o c0a!ire i$ a0ta, "$eori tra4 .ersa% o #ra!i$a, apoi patr"$!ea% i$ a0ta casa, sa" %ai !e#ra/a i$tr4"$ pa0at, c" #a0erii i%e$se, c" sa0oa$e $es1irsite*** Se opri i$c"rcat, isi ca"ta /atista si si4o trec" pe 1r"$te* 8 Sa45i sp"$ e" ce s4a i$ti%p0at e;act, .or/i A0/i$i !"pa ce4si apri$se 5i#ara* A5i i$trat pri$ c"rte 0a $"4 %ar"0 J, i$ stra!a 0e$ac2ita =acaresc", i$ c0a!irea c"4 $osc"ta pe .re%"ri s"/ $"%e0e !e Casa -ra$icer"0"i* C0a!irea 1"sese e.ac"ata %ai !e %"0t, si c2iar a !o"a 7i, @oi !e !i%i$eata, a i$cep"t !e%o0area* D"pa .reo 'M %i$"te, ai iesit si$#"r, pri$ i$trarea pri$cipa0a 8
'33

$" i$5e0e#e% c"% ai iesit, pe$tr" ea "sa era 1erecata pe !i$a"$tr" c" o /ara !e 1ier***, 8 ai iesit i ai "rcat s1ra!a i$!repti$!"4te catre Stat"te4* C"ri$!, s45a apro4 p0at !e !"%$eata o 1e%eie /atri$a si ati i$trat i$ .or/a* Ati %ers cit.a ti%p i%pre"$a, si ci$! ati a@"$s 0a Sta4 t"ie, te4ai oprit si ai scos !i$ /"7"$ar o cart"0ie r"seasca* 8 P"sQi$ E Po.estiri0e 0"i P"sQi$, sopti Oro/ete 7i%/i$! %e0a$co0ic* 8 E:act* Ai i$cep"t s4o ras1oiesti, parca ai 1i ca"tat "$ a$"%it pasa@* I$tre ti%p, /atri$a s4a !epart at, 1ar a sa /a#i !'e *sea%a, i a !ispar"t* Ci$! ai ri!icat oc2ii !i$ carte, te4ai tre7it c" "$ 0"crator i$ sa0opeta, care statea aco0o, 0i$#a !"%$eata, pri.i$!"4te c"rios* L4ai a$tre/at ce.a si* $" sti" ce i4a sp"s, !ar '4ai asc"0tat c" %are i$teres, 7i%/i$! i$tr"$a* A0/i$i se i$toarse spre Deca$* 8 Preci7e7, i$ para$te7a, ca i$ca $4a% !at !e e0, !ar i0 =OITI #asi, aa c"% o .o% #asi si pe /atri$a*** Dar, e.i!e$t, se a!resa !i$ $o" 0"i Oro/ete, $e i$teresea7a sa a10a% de pe ac"%, !e 0a !"%$eata, ci$e era" aceste !o"a persoa$e, pe care s4ar sp"$e ca 0e4ai i$ti0$it !i$ i$ti%p0are, !ar c" care ai !isc"tat 1oarte apri"s* 8 Ca sa .a sp"$ a!e.ar"0, i$cep" Oro/ete c" o .oce <sc2i%/ata* A#ra.a* care $" parea a 0"i, ca sa .a sp"$ a!e.ar"L $" %i4a!"c a%i$te $ici !e /atri$a, $ici !e 0"crator"0 i$ sa0opeta* A% a."t tot ti%p"0 i%presia ca %a a10" a0at"ri !e /atri$* De 1apt, %4a ti$"t aproape tot ti%p"0 !e %i$a sa" !e /rat A %a tra#ea !"pa e0, si4%i .or/ea %ere"* E"* a/ia 4!aca i7/"tea% sa4i p"$ cite o i$tre/are*** Si ac"% re#ret ca $4a% a."t ti%p sa" $" %4a 0asat, sa4' i$tre/ ese$@ia0"0 : Ce4a sp"s Ei$4 stei$ i$ai$te sa %oara > Mai precis, !e ce se pastrea7a c" atita stricte5e acest secret > Si i$ca ce.a : !e "$!e stia Heise$/er# ce sp"sese Ei$stei$ pe pat"0 !e %oarte > Pe$tr" ca Heise$/er# stia ce sp"sese Ei$stei$, si i4a rasp"$s 8 !esi si acest rasp"$s este ti$"t secret*** A0/i$i pri.i c" i$5e0es spre Deca$ si i$a05a !i$ $o" /ra5"0* 8 O sa re.e$i% si 0a aceasta pro/0e%a* sp"se* Dar pe$tr" ca $"4ti a%i$testi $ici !e /atri$a $ici !e 0"crator, sa4ti sp"$ e" ce s4a %ai i$ti%p0at* A5i por$it a%i$!oi, !"%$eata c" 0"crator"0, sipre sta!ia !e tra%.ai, !isc"4
'3N

t%! 1oarte a$iRiat* D"%$eata te4ai 2otarit, pro/a/i0, s astep05i tra%.ai"0, iar 0"crator"0 a trec"t stra!a si s4a pier!"t i$ %"0ti%e* Dar $" te4ai s"it i$ pri%"0 .a#o$, $ici i$ a0 !oi0ea* Parca ai 1i asteptat pe ci$e.a* $i i$tr4a4 !e.ar, !i$ ai trei0ea .a#o$ a co/orit /atri$"0 !"%ita0e A2as.er"s, Me Hui4 Errant, si B/i por$it i%pre"$a, I$; !repti$!"4.a spre Ci%itir"0 e.reiesc* 8 Iraposi/i0 E, e:c0a%a Oro/ete* =a @"r ca $4a% 1ost $icio!ata i$ Ci%itir"0 e.reiesc* Nici %acar $" sti" "$!e sea10a*** * ' 8 Poate o sa4ti a!"ci a%i$te %ai tir7i", i0 i$tre4 r"pse A0/i$i* (atri$"0 l/i ap"case /ra0@"0 si4ti .or/ea co$ti$"", iar !"%$eata i0 asc"0tai 1asci$at, 1ara sa sco i< "$ c".i$t* Ati patr"$s i$ ci%itir i .4ati i$!reptat spre cape0a* A5i i$trat a%i$!oi, !ar ti$ar"0 care .a "r%arise pi$a at"$ci a ra%as a1ara* =4a asteptat pi$a 0a sapte seara* Ci$! a .r"t sa i$tre sa .a!a ce se i$ti%p0a, "sa cape0ei era i$c"iata* At.%ci a te0e1o$at "$!e tre/"ie* si o @"%atate !e ceas i$ "r%a a" .e$it cei !e 0a sec5ia specia0a i a" !esc"iat "a* Se 1ac"se i$t"$erec* =4a" ca"tat peste tot, !ar $4a" #asit !ecit .o0"%"0 !"%ita0e c" po.estiri0e 0"i P"sQi$* I$tre ti%p, sosise si secretaiii0 Co$#re#atiei Israe0ite si $e4a asi#"rat 8 ceea ce stia% si $oi 8 ca i$ cape0a $" e:ista $ici o cripta si 4$iei o iesire secreta* Cei !e 0a sectia specia0a a" ra%as !e pa7a toata $oaptea, iar @oi !<%i$ea',a a .e$it ec2ipa c" aparate "0traso$ice si a cercetat peretii, po!ea"a, 1erestre0e, i$ s1irsit tot ce tre/"ie cercetat* C" i$.oirea Co$#re#atie. cape0a si ci%itir"0 a" 0ost s"pra.e#2eate pi$a ac"% .re"$ ceas, ci$! $i s4a te0e1o$at ca te4ai i$tors acasa* Se opri, isi sti$se ti#ara si4si 1i:a pri.iri0e pe 1i#"ra 0"i Oro/ete* 8 Ei, ac"% i$te0e#i !e ce s0$te% atit !e c"riosi sa sti% ce s4a i$ti%p0at* Pe "$!e ati iesit >* Oro/ete i0 asc"0tase ate$t, 7i%/i$! .isator* Ca si <c"% s4a 1i tre7it /r"sc, ri!ica !i$ "%eri si i$cep" c" #0as 1er%, #ra., care parea "$eori ca a@"$#e c0e !eparte* 8 =a !a" c".i$t"0 %e" !e o$oare ca $4a% i$tra0 I$ cape0a, ee0 p" Ai$, $"4%i a!"c a%i$te* I%i a%i$tes[ i$sa 1oarte /i$e ca, 0a "$ %o%e$t !at, o/se!at !e aceasta e$i#%a 8 secret"0 care se pastrea7a i$ 0e#at"ra c" "0ti%e0e c".i$te a0e 0"i Ei$stei$ i c" rasp"$s"0 pe

care i l-a !at Heise$/er# 8 !ar c"% a10ase el, Heise$4 /er#, ce sp"sese Ei$stei$ pe pat"0 !e %oarte > 8 o/se4 !at !e aceasta e$i#%a,' $" '4a% %ai asc"0tat* Si %4a tre7it e0, stri$#i$!"4%i /ra5"0 : 8 DaHa$, %i4a sp"s, $" te %ai #i$!i 0a ec"atia "0ti%a, pe$tr" ca ai s4o #a4 sesti si$#"r, 1ara a@"tor"0 %e"*** 8 Dar !e ce4i sp"i ,,ec"atia "0ti%a< > i$tre/a A0/i$i* Oro/ete 7i%/i .isator, 1ericit N" %ai i$cerca sa4i asc"$!a satis1actia* 8 Daca i$t"itia %ea e @"sta, a%i$!oi 8 si Ei$stei$ si Heise$/er# 8 a" !escoperit ec"atia care $e i$#a!"ie sa i$te#ra% siste%"0 Materie4E$er#ie ce0"i0a0t a$sa%4 /0" : Spa5i"4Ti%p* Aceasta este ec"atia "0ti%a, pe$tr" ca !e aco0o $" se %ai poate i$ai$ta* Ce0 %"0t S!i$ $e4 $orocire ET $e p"te% i$toarce i$apoi*** I:8 A!ica > i$tre/a A0/i$i* ** * 8 Daca i$t"itia %ea este @"sta, co$ti$"a i$10acarat Oro/ete, si cre! ca este @"sta pe$tr" ca Maestr"0, A2as4 .er"s, %4a asi#"rat ca .oi !esci1ra e$i#%a, a%i$!oi a" i$5e0es ca ti%p"0 poate 1i co%pri%at in ambele direcfii, a!ica : si %ai$te, catre .iitor, si i$apoi, spre trec"t* 8 Si at"$ci > i0 i$trer"pse !i$ $o" A0/i$i* 8 At"$ci, totul e posibil, si o%"0, spre $e$orocirea 0"i, se poate substitui 0"i D"%$e7e"* Mi se pare 1oarte pro/a/i0 ca !i$ aceasta ca"7a se pastrea7a secret"0 c" atrta strictete* Foarte pro/a/i0, a%i$!oi a" sp"s : (a#a5i !e sea%a, ca .a @"ca Ai c" 1oc"0* N" $"%ai ca p"teti i$ci$era i$tre# #0o/"0 i$ cite.a sec"$!e, !ar .a p"te5i tre7i c" s"te !e %i0 sa" c2iar %i0ioa$e !e a$i i$apoi, 0a i$cep"t"0 <.ie5ii pe Pa%i$t* I$cercati sa pre#ati5i "$ #r"p a0es, o e0ita, $" $"%ai !e %ate%aticie$i si 1i7icie$i, ci si !e poe5i, si !e %istici, care sa stie c"% sa !ec0a$4 se7e proces"0 !e a$a%$e7a, a!ica sa re1aca ci.i0i7a5ia S!aca %ai %erita sa 1ie re1ac"taT* A0/i$i isi i$toarse i$tre/ator pri.iri0e spre Deca$* 8 I$ 1o$!, i$tre/a tir7i", !"pa ce4si ar"$ca oe2ii pe ceas, ci$e este acest A2as.er"s > Oro/ete, 7i%/i !i$ $o", 1ericit* 8 De4a/ia ac"%, ci$! %i4ati p"s i$tre/area, cre! ca I$cep sa i$te0e# ci$e este A2as.er"s* Si i$cep sa i$5e4 0e# !atorita 0"i, pe$tr" ca %i4a aratat c"% sa #i$!esc corect, %4a i$.atat, a!ica, sa #asesc i$tii i$tre/area
'3G

@"sta, si $"%ai !"pa aceea sa ca"t rasp"$s"0* i$'tr4"$ a$"%it se$s, ca sa "ti0i7e7 o %eta1ora pe care %"0$i #i$!itori a" co$si!erat4o, #resit, "$ co$cept 1i0o7o1ic, A2as.er"s e "$ 1e0 !e anima mundi, !e Spirit a0 L"%ii, !ar e %"0t %ai si%p0" si %ai pro1"$!* Pe$tr" ca, i$ rea0itate, A2as.er"s poate 1i orici$e !i$tre $oi* Pot 1i e", poate 1i "$"0 !i$ co0e#ii %ei, p"te5i 1i !"%$ea.oastra, sa" "$c2i"0 !"%$ea.oastra, co0o$e0"0 Petroi", ee0 care s4a si$"cis 0a -a0at4i, !ar c" atita %aiestrie i$cit $4a /a4 $"it $i%e$i ca a 1ost o si$"ci!ere, iar $" "$ acci!e$t,,* A0/i$i tresari, "0"it, si se i$cr"$ta* 8 =a cer iertare ca %i4a% i$#a!"it sa 1ac a0"7ie 0a "$ secret !e 1a%i0ie, !e 1apt "$ secret pe care $" 04a5i !escoperit !ecit !"%$ea.oastra, ci$! ati citit, ac"% citi.a a$i, corespo$!e$ta "$c2i"0"i !"%$ea.oastra* Tac" !eo!ata, e:te$"at, si4si trec" !e %ai %"0te ori %i$a pe o/ra7* 8 D"pa c"% .e!e5i, a% rei$te#rat !"rata 1i7i4 o0o#ica* I%i si%t /ar/a !e patr" 7i0e, si %a si%t o/osit, Daca o sa4%i !a5i .oie, a .rea sa %a retra#* N" e atit 1oa%ea, cit so%$"0* A0/i$i se ri!ica !i$ 1oto0i"* 8 Tot"0 a 1ost ara$@at, sp"se* $tia% ca . $iA%e% $" re7ista %ai %"0t !e trei 7i0e* Ne asteapta %asi$a, a!ao#a !"pa ce4si ar"$ca pri.irea catre Deca$** I$ $oaptea aceasta, ai sa !or%i 0a Sa$atori",,*

Tre7i$!"4se .a7" 1oarte s"s, pe perete0e !i$ 1a5a 0"i, M 1ereastra !rept"$#2i"0ara, i$a0ta !e cite.a pa0%e si 0ar#a !e aproape !oi %etri* I$ acea c0ipa a"7i "$ #0as c"$osc"t pe cori!or si i$toarse cap"0* &sa era i$tre!es4 c2isa* 8 Do%$"0e !octor, e:c0a%a Doro/a$t", este o a!e4 .arata tra#e!ie* Daca si4a pier!"t %i$#0e, se repeta tra4 #e!ia 0"i Mi2ai E%i$esc"* E ee0 %ai #e$ia0 %ate%ati4 cia$ pe care '4a !at $ea%"0 ro%a$esc E N4o sp"$ $" 4 %ai e", o sp"$ to5i %arii $ostri %ate%aticie$i* A ras4 t"r$at teore%a 0"i -o!e0 E
'3+

Oro/ete 7i%/ea %e0a$co0ic, pri.i$! 1asci$at "a I$4 tre!esc2isa* 8 Ca7"0 este !est"0 !e !i1ici0, a"7i #0as"0 !octor"0"i =0a!"5* I$ca $" p"te% sti ce s4a i$ti%p0at in realitate, A% asc"0tat, i%pre"$a c" Patro$"0 si co0e#ii $ostri, a% asc"0tat !e trei ori /e$7i0e !e %a#$eto1o$ care $e4a" 1ost p"se 0a !ispo7itie* Tre/"ie sa rec"$osc ca, pi$a ac"%, $4a% i$ Ae0es %are 0"cr"*** N" %a re1er 0a 1or%"4 0e0e si ca0c"0e0e %ate%atice, care !epasesc co%pete$5a $oastra* a!ao#a, !"pa o sc"rta pa"71i* Ma re1er 0a tot ce4a .or/it !"pa pri%e0e i$@ectii* Apare$t, s4ar sp"$e ca a.e% !e4a 1ace c" siii!ro%"0 c0asic a0 sc2i7o1re$iei, asa c"% a% raportat !e 0a i$cep"t to.aras"0"i I$spec tor* Dar ac"%* !e c"ri$!, $" %ai si$t atit !e si#"r*** i cre! ca s4a 1ac"t o #resea0a ca $4a5i 1ost c2e%at %ai !e %"0t* Pacie$t"0 a pro$"$tat !e, %"0te ori $"%e0e !"%$ea.oastra si i$ 0e#at"ra c" 0"crarea !e 0ice$ta, 'sa" !e'tioctorat 8 $" prea se i$5e0e#e /i$e !espre ce 0"4 crare e .or/a 8 !ar .4a po%e$it $"%e0e !e cite ori %e$t'io$a pe -o!e0 : 8 De !ata aceasta .4ati co$.i$s, to.arase pro1esor Doro/aii5" > i$tre/a' 8 si 7i%/ea i$4 tr"$a, iar "$eori ri!ea* 8 Dar !e ce 0asat4i "sa i$tre!ese2isa > i$tre/a Dp4 ro/a$t", co/ori$! #0as"0* N" c"%.a*** 8 A$a e re#"0a, i0 i$trer"pse !fctor"0* &sa trebuie sa 1ie i$tre!ese2isa i$!ata ce pacie$t"0 ra%i$e si$#"r*** <8 Dar $" c"%.a $e a"!e > 8 I%posi/i0 E E E L4a% e:a%i$at !i$ $o" ac"% .reo ci$ci, sase %i$"te* Doar%e pro1"$!* Atit !e pro1"$! i$cit s4ar sp"$e %ai !e#ra/a ca se a10a i$tr4o stare ca4 ta0eptica* Respira5ia e aproape i%percepti/i0a si p"0s"0*** i$ s1irsit, a!ao#a !"pa o sc"rta e7iiare, i$ s1irsit, p"0s"0 e 0a 0i%ita* Cit !espre rest*** N" a reactio$at $ici 0a p"$cte0e !e 1oe ap0icate pe 7o$e0e se$si/i0e*** De a7i !i4 %i$eata, $4a %ai .or/it* asa c"% 1acea pi$a ac"% i$ !ata !"pa %@ectie* &$a !i$ asiste$te a stat tot ti%p"0 0i$#a e0* si a% .eri1icat a!i$eaori /a$!a !e %a#$eto1o$ : $ici "$ c".i$t*** 8 Dar $" e $ici "$ rise > i0 a"7i sopti$! pe Doro4 /a$5"* 8 N" %ai %"0t !ecit i$ pri%a 7i ci$! a 1ost i$ter$at* Dar e pe$tr" pri%a oara ci$!, c" toate i$@ec5ii0e, $" %ai sp"$e $i%ic*
'NM

Oro/ete isi apasa pa0%a !reaptS pe #"ra, ca sa4si sa#r"%e ris"0* Apoi respira a!i$c, isi i$a0ta eap"0 !e pe per$a si stri#a, c" "$ #0as 0i%pe!e, p"ter$ic* 8 Do%$"0e pro1esor Doro/a$5"E =a astepta% !e %"0t* De ce $" i$tra5i > I$ c0ipa "r%atoare, cei !oi se precipitara, speriati, i$ ca%era* 8 DaHa$ E e:c0a%a e%otio$at Doro/a$t", DaHa$ E re4 peta c" "$ #0as s"#r"%at, parca ar 1i 1ost #ata sa i7/"c$easca i$ p0i$s* Doctor"0 se apropie4!e pat, ii ap"ca %i$a !reapta i o pastra cite.a sec"$!e i$ %i$a 0"i* 8 De ci$! %a a10" aici > i$tre/a Oro/ete* A" trec"t trei 7i0e > Doro/a$5" pri.i t"r/"rat spre !octor, $ei$!ra7$i$! sa rasp"$!a* 8 A trec"t %ai %"0t, rasp"$se !octor"0* Apoi se i$!repta #ra/it spre 4"sa si iesi* L4a" a"7it a%i$!oi a0er#i$! pe cori!or* 8 At"$cF e prea tir7i", sp"se Oro/ete 7i%/i$! %e4 0a$co0ic* Prea tir7i"*** Doic/a$t" co$ti$"a sa4' pri.easca 1i:, speriat, 1ri$A4 #irE!"4si %ii$0jc* 8 Ce $e4ai 1ac"t, DaHa$e > E e:c0a%a tir7i"* Ce $e4ai 1ac"t E >*** 8 Ce4a% 1ac"t !o%$"0e Pro1esor > i$tre/a Oro/ete co$ti$"i$! sa 7i%/easca* 8 A" a10at a%erica$ii, a" a10at so.ieticii, a" a10at #er%a$ii, i$cep" Doro/a$t"* A" a10at to5i i$ a1ara !e $oi* No"a $" $e4ai sp"s $i%ic E Dar c"% ai 1ac"t > C"% i4ai i$1or%at > Oro/ete isi trec" .isator %i$a pe 1r"$te, si 7i%/i* 8 N" "a% i$1or%at e", .or/i ca0%, i$se$i$at* I4a i$1or%at <Maestr"0, A2as.er"s, asa c"% %i4a 1a#a!"it* Dar !aca a" trec"t %ai %"0t !e trei 7i0e, e prea tir7i"* Mes 4eu; sont 4aits Doro/a$t" se apropie %ai %"0t !e pat, co$ti$"i$! sa4si 1ri$#a !esperat %ii$i0e* 8 Ce .rei sa sp"i > Ce 0e#at"ra are "2a c" a0ta > Oro/ete i0 pri.i i$te$s, c" ca0!"ra, co$ti$"i$! sa 7t%4 /easca*
'' 8 0,a "%/ra "$"0 cri$ * #4

8 E o po.este 0"$#a, si c2iar !aca a% sa .4o sp"$ !e 0a i$cep"t pi$a 0a s1irsit, $4o sa %a cre!e$t* Dar sa .a sp"$ %acar i$cep"t"0*** =4o sp"$ !"%$ea.oastra pe$tr" ca a5i a."t i$tot4 !ea"$a i$cre!ere i$ %i$e* 8 Toti a% a."t i$cre!ere i$ ti$e, i0 i$trer"pse Do4 ro/a$t"* I$!ata ce %i4ai a!"s 0"crarea si a% co%"$icat4o Ce$tr"0"i, si apoi ce0or !e 0a Aca!e%ia !e Sta$ce, %i4a" sp"s toti : Oro/ete Co$sta$ti$ are #e$i" E Sa4i !ea D"%4 $e7e" sa$atate, a% stri#at e", ca sa re7o0.e si ce0e0a0te pro/0e%e !e care %i4a .or/it A !ar $4a" preci7at $i%ic, a% a!ao#at e", repeti$!"40e ce %i4ai sp"s : N" .a sp"$ !espre ce este .or/a, !o%$"0e Pro1esor pe$tr" ca i$ca $4a% re7o0.at4o* Oro/ete tacea, pri.i$!"4' !i$ ce i$ ce %ai i$te$s* 81' Dar sa $" i$$e/"$esti, DaHa$e E, i7/"c$i Doro4 /a$t", 1reci$!"4si oc2ii, asc"$7i$!"4si 0acri%i0e* Sa $" i$$e/"$esti, ca* E%i$esc" E Sa a.e% i $oi "$ #e$i", c" care sa $e %i$!ri% i$ 0"%e E Oro/ete i$ti$se /r"sc /rat"i si4i ap"ca %i$a* , 8 =a %"0t"%esc, !o%$"0e Pro1esor, i .a si$t* re4c"$oscator*** Dar !aca $4a% i$$e/"$it pi$a ac"%, $4a% sa i$$e/"$esc !e4aici i$ai$te*** Sa .a sp"$ c"% a i$cep"t, re0"a !"pa o pa"7a* Tot"0 a* i$cep"t i$ !i%i$eata !e 'N %ai* Si4a i$cep"t, pe$tr" ca a i7/"c$it 1iirt"$a* Doro/a$5" pri.i $e0i$istit i$ @"r"0 0"i* apoi scoase /atista si isi sterse oc2ii* 8 Daca $" i7*/"c$*ea 1"rt"$a, co$ti$"a Oro/ete c" ace0asi 7i%/et trist, toate 0"cr"ri0e s4ar 1i petrec"t a0t4 1e0*E* Sti5i ca !o%$"0"i Deca$ $"4i p0ace 1"rt"$a, are oroare !e tras$ete si 1"0#ere, are oroare %ai a0es !e tras$ete* Si i$' !i%i$eata aceea a tras$it !e %ai %"0te ori, 1oarte aproape A cre! c2iar ca "0ti%"0 tras$et a A ca7"t 0a citi.a %etri !e Faci0itate* , 4 8 Ce .rei sa sp"i > i$tre/a t"r/"rat Doro/arr5"* Ce 0e#at"ra are "$a c" a0ta > , 8 Daca* %a .eti asc"0taI i$ca ci$ci, sase %i$"te, o sa i$te0e#e5i ce .rea" sa sp"$* Tot"0 a i$cep"t, sp"$ea%, pe$tr" ca a i7/"c$it 1"rt"$a* Si !o%$"0 Deca$ era $er4 .os, !istrat, iar pi$a 0a "r%a 1"rios* Asa ca $4a cre7"t ce i4a$i sp"s, i$ <0e#at"ra c" /atri$"0 care %i4a sc2i%/at /a$!a@"0 pe'Ioc2i"0 sti$#, a cre7"t ca e 0a %i@0oc o s%e4

c2erie !e4a %ea 8 !ar ce 1e0 !e s%ec2erie > a!ao#a 7i%/i$! a%ar* Isi !a!" sea%a ca !octorii Petresc" si =0a!" A i$tra4 sera !e c"r4i$! si4' asc"0ta" c" %are ate$tie* 8 O sa4%i i$#a!"iti sa co$ti$"i, 0i se a!resa, pe$4 tr" ca as .rea sa e:p0ic to.aras"0"i Pro1esor c"% s4a i$ti%p0at A %ai precis, c"% tot"0 a i$cep"t c" 1"rt"$a !i$ !i%i$eata !e 'N %ai*** 8 Co$ti$"a,4 te ro#, i0 i$c"ra@a =0a!"5* Poate .o% p"tea i$t4e0e#e !e ce re.e$eai $eco$te$it as"pra tras$e4 te0or care ca!ea" aproape !e Faci0itate* 8 =asa7ica, a% .or/it !e asta si i$ so%$, sp"se Oro/ete pri.i$!"4' c" i$5e0es* E.i!e$t, "$ a$"$rit so%$, ee0 pro.ocat !e i$@ectii0e c" asa47is"0 ,,ser a0 a!e.ar"0"i<* C" atit %ai /i$e E a!ao#a .a7i$! ca cei !oi %e!ici isi p0ecasera i$c"rcati pri.iri0e* N" se .a %ai p"tea i$!oi $i%e$i ca a% sp"s a!e.ar"0* 8 Dar ce4are a 0ace tras$ete0e si 1 "rt"$a, i$ter.e$i Doro/a$5", ce4are a 1ace c" ec"a5ia !e care a" a10at i$tii cei !e 0a Pri$ceto$ si cite.a 7i0e i$ "r%a toF@i cei0a0ti > Oro/ete parea !i4$ ce i$ ce %ai 1ericit* I$ c0ipa "r$ia4 toare i$trase ,"$a !i$ i$1ir%iere si o sa0"ta 7i%/i$!, 1aci$!"4i se%$ c" %i$a* 8 Fe0icitari0e %e0e* to.arase Eco$o%"* Fe0icitari0e si %"05"%iri0e %e0e* Ni%e$i $" .a i$trece i$ preci7ia si %aiestria c" care ap0icati p"$cte0e !e 1oe E Si per1tr" ca Doro/a$t.i isi i$toarse, speriat* pri.iri0e spre cei !oi %e!ici, Oro/ete re0"a tot atit !e se$i$* 8 Le#at"ra e 1oarte si%p0a, !esi $" pare* Daca $4ar 1i 1ost 1"rt"$a, !o%$"0 Deca$ ar 1i 1ost %ai se$i$ si %ai i$5e0e#ator* N" %4ar 1i a%e$i$tat ca %a !a a1ara !i$ Fac"0tate ac"%, i$ prea@%a te7ei, !aca $" %a i$torc c" /a$!a@"0 pe oc2i"0 !rept*** Doro/a$t" isi scoase !i$ $o" /atista si si4o trec" i$4 c"rcat pe 1r"$te* 8 Ai 1ac"t %ere" a0"7ie 0a /a$!a@"0 !e pe oc2i"0 !rept, sp"se !octor"0 Petresc"* Dar $" prea a% i$te0es !espre ce era .or/a* $ti", e.i!e$t, ca %"05i !i$ co0e#ii si priete$ii !"%ita0e, si c2iar "$ii !i$ pro1esori, i i sp"4 $ea" DaHa$* 8 E" asa i4a% sp"s !e c"% '4a% .a7"t, %art"risi Doro/a$t" 7i%/i$! sti$#2erit*
'NJ

84 Sa .a sp"$, !eci, c"% s4a i$ti%p@at, i$cep" Oro4 /ete* Repeta* pe i$!e0ete, si parca c" o se.era satis1ac Aie* tot ce4i sp"sese* Deca$"0"i* La rasti%p"ri, se i$trer"pea* preci7i$! : 8 Si at"$ci a 1"0#erat si s4a a"7it !i$ $o" tras$e4 t"0*** A0/i$i ra%asese I$ !rept"0 "sii i$tre!esc2ise, asc"04 ti$!* Ci$! Oro/ete repeta a%e$i$tarea Deca$"0"i : Daca %ii$e $" te pre7i$ti co$1or% certi1icat"0"i %e!ica0, ra4 porte7 "$!e tre/"ie 8 A0/i$i i$tra si, apropii$!"4se !e pat, ii stri$se %i$a* ; 8 Fe0icitari0e rrie0e, to.arase Oro/ete E Ti4ai re.e$it %ai repe!e !ecit spera%, si %e%oria !"%ita0e a ra%as tot atit !e e:ceptio$a0a*** Dar pe$tr" ca .or/eai !e A2as4 .er"s, c"% ti4a sc2i%/at e0 /a$!a@"0 si ce0e0a0te, tre/"ie sa4ti %art"risesc ca 0a %i@0oc este o co$1"7ie* E.i!e$t, to.ara5"0 Deca$ Iri$Li" $4a.ea c"% sa stie, co$ti$"a ase7i$!"4se pe "$"0 !i$ sca"$e si !esc2i7i$! 1ara #ra/a ser.ieta* N" a.ea c"% sa stie ca era .or/a !e o eroare* A% .eri1icat !osar"0 !"%ita0e !e 0a spita0"0 Co0tea, sec4 1ia !e c2ir"r#ie, a% stat !e .or/a c" pro1esor"0 !ece$t !octor =asi0e Na"%, care te4a operat, si4*a% a10at a!e4 .ar"0* 0ata* aici, a!ao#a scoti$! !i$tr4"$ sertar o 1oaie a0/a si i$ti$7i$!"4i4o, iata originalul certi1icat"0"i e0i/e4 rat i$ 7i"a !e '' septe%/rie '+NJ, !e catre Sec5ia !e c2ir"r#ie* Citeste, II i$!e%$a* Scrie 1oarte c0ar ca ai 1ost operat 0a oc9iul sting, ca, !eci, oc2i"0 !rept era, a!ica a 1ost !e 0a I$cep"t si a ra%as pi$a ac"%, oc2i"0 sa$a4 tos* Eroarea se !atoreste secretarei !e ser.ici", care a !acti0o#ra1iat i$corect certi1icat"0 !"%ita0e !"pa te:t"0 ori#i$a0 re!actat !e !octor"0 Na"%* To.aras"0 Deca$ $4a.ea !e "$!e sti ca s4a 1ac"t o eroare* Ac"%, ,ca i4a% aratat ori#i$a0"0, s4a co$.i$s 8 si, e.i!e$t, re#reta ca te4a< a%e$i$tat c" e0i%iiiarea si4toate ce0e0a0te* Asa ca, c2estia oc2i"0"i !rept a 1ost pe !ep0i$ 0a%"rita Sa $" %ai re.e$i% as"pra ei*** Oro/ete '' ase"0tase 1asci$at, co$ti$"i$! sa 7ii$/easca* 8 Stia% !e %"0t ca $" e:ista pro/0e%a 1ara so0"4 ie, sp"se !"pa ce %ai parc"rse o !ata certi1icat"0* Stia%* !e ase%e$ea, ca cea %ai ,,creatoare< so0"tie este aceea ' !e tip #or!ia$ic A c"$oasterea #or!iaiiica, a $"%it4o ci$!.a "$ #i$!itor ro%a$* Sti5i 0a ce 1ac a0"7ie, se a!resa ce0or0a00AE : $o!"0 0"i -or!i"s, re#e0e P2ri#iei* Era atit c&@ 'NP '

isc"sit 1ac"t, i$cit, .eac"ri !e4a ri$!"0 $" i7/"tise $i%e$i sa4' !es1aca* &$ oarecare a$"$5ase ca ee0 care .a' re"si sa4' !e7$oa!e .a a@"$#e stapi$"0 Asiei* Ci$! A0e:a$!r" Mac2e!o$ a i$trat i$ -or!i"% si a a10at !e oraco0, a scos sa/ia si a taiat $o!"0* Si, e.i!e$t, sti% asta !i$ %a$"4 a0"0 !e istorie, A0e:a$!r" a c"cerit i$trea#a Asie* A0/i$i rise !iscret, si ase7a c" #ri@a certi1icat"0 i$ !osar* 8 t%i p0ace e:presia asta, ,,c"$oastere #or!ia$ica<, sp"se* A% s4o i$tre/"i$te7 si e"* Dar, a!ao#a, re!e.e4 $i$! !eo!ata series, !aca c2estia /a$!a@"0"i a 1ost re7o04 .ata, si A2as.er"s re!e.i$e ce4a 1ost 8 o 1a$tas%a#orie, o i0"7ie careia i4ai ca7"t .icti%a 8 si$t a0te pro/0e%e, ese$pa0e, pe care i$ca ri" 0e4a% 0a%"rit* Cea !i$tii, !esr $" cea %ai i%porta$ta : "$!e ai 1ost !"pa ce4ai i$trat i$ cape0a Ci%itir"0"i e.reiesc > &$!e ai stat asc"$s, trei 7i0e si trei $op5i > 4Oro/ete i0 pri.i cit.a ti%p co$ce$trat, parca s4ar 1i tr"!it sa i$1e0ea#a, apoi 1a5a i se 0"%i$a !e "$ %are 7i$i/et* * 8 =4a% rasp"$s cit a% p"t"t %ai c0ar, i$ ca/i$e4 t"0 !o%$"0"i Deca$* Pro/a/i0 ca $" %4ati cre7"t, si pe /"$a !reptate, caci po.estea pare i$cre!i/i0a* Dar !e atitea 7i0e %i s4a" tot 1ac"t i$@ectii c" ser"0 a!e.ar"0"i 8 si tot ce4a% sp"s !"pa aceea a 1ost i$re#istrat* Daca B/i asc"0tat /e$7i0e .4a5i p"t"t co$.i$#e ca $" .4a% %i$tit* ca $" .4a% asc"$s $i%ic*** 8 Le4ara asc"0tat pe toate, si !e %ai %"0te ori, i0 i$trer"pse A0/i$i* Dar i$ a1ara !e 1a$tas%a#orii si citate i$ %ai %"0te 0i%/i* $" si$t !ecit spec"0atii si 1or%"0e %ate%atice, ce0e %ai %"0te !i$ e0e, !eoca%!ata, $ei$te4 0i#i/i0e* 8 N" 0e4ar p"tea i%@e0e#e !ecit "$ %ate%aticia$, i$4 ter.e$i, ti%i!, Doro/a$5"* 8 A% 1ac"t ape0 0a cei %ai re$"%i5i %ate%aticie$i !i$ Capita0a, sp"se A0/i$i 1ara sa4si i$toarca pri.iri0e spre Doro/a$t"* Si toc%ai i$ 0e#at"ra c" ase%e$ea 1or %"0e %ate%atice, co$ti$"a c" o .oce #ra.a, a.e% !e re7o0.at o a0ta pro/0e%a, %"0t %ai i%porta$ta,*, Se i$trer"pse si i$toarse cap"0 spre !octori* 8 Dar $" c"%.a i0 o/osi% prea %"0t > i$tre/a, Oro/ete isi trec" a/se$t pa0%a pe 1r"$te*
'N3

8* Ac"%, sopti, ca a$* a!"s c2iar !"%$ea.oastra .or/a, .a %art"risesc ca i$cep sa %a si%t o/osit*** A0/i$i se ri!ica !i$ sca"$ si4i i$ti$se %i$a* 8 O!i2$a, sp"se, cit %ai %"0ta o!i2$a* i so%$ E O sa %ai sta% !e .or/a* A.e% ti%p* 8 Dar .a ro# sa 0asati "sa i$tre!esc2isa, a!ao#a Oro/ete* =rea" sa sti" !aca tra!"c asa c"% tre/"ie sa" %a 0as paca0it !e i0"7ii si spera$t@e*

Ci$! i$te0ese ca toti cei0a0ti i$ a1ara !e i$1ir%iera a" iesit !i$ o!aie, !esc2ise oc2i"0 si o i$tre/a* 8 I$ ce 7i si$te%, to.arasa A$to2i >* I$1ir%iera i0 pri.i i$c"rcata, si'rosi* 8 N" c're! ca a% !rept"0 sa .a rasp"$!* Tre/"ie sa i$tre/ pe !o%$"0 Doctor, a!ao#a i$!repti$!"4se *spre "sa* 8 N", $" %4a% e:pri%at corect, stri#a Oro/ete ri4 !ici$! /ra5"0 ca s4o opreasca* N" i$tre/ !e !ata precisa, =rea" !oar sa sti" !aca si$te% *nainte sa" dupa so04 stiti"0 !e .ara, !e Si$7ie$e* Ti$ara so.ai cit.a ti%p, apoi sopti, tii$i!* 8 I$ai$te*** Dar, .a ro#, $" sp"$eti $i%ic !o%$"0"@ Doctor* Oro/ete 7i%/i pre0"$#* e$i#%atic* 4444N" a.ea $ici o #ri@a* Dar, re0"a !"pa'cite.a c0ipe, c"% se 1ace ca ac"%, ci$! $e apropie% !e %ie7"0 .erii, $" .a! $icio!ata soare0e > * * I$1ir%iera i0 pri.ea c"rios, ca si ci$! $4ar 1i i$5e0es ce .rea sa sp"$a, 8 C"% $"4' .e!e5i > A.eti "$a !i$ ce0e %ai 0"%i4 $oase ca%ere, !aca $" c2iar4cea %ai 0"%i$oasa* De !i4 %i$eata !e 0a 3,MM si pi$a i$ a%"r#* a.eti 0"%i$a* 8 N", o i$trer"pse !i$ $o" Oro/ete* N" %a re1e4 rea% 0a 0"%i$a, 0a 0"%i$a 7i0e0or !e .ara* Ma i$tre/a% i$sa c"% se 1ace !e $" se .e!e $icio!ata soarele, astr"0 propri"47is* ? Ti$ara se i$se2i$a /r"sc, si 7i%/i* 8 A2 E, e:c0a%a, i$5e0e# ce .reti sa' sp"$eti* *Dar aceasta parte G pa.i0io$"0"i este ast1e0 co$str"ita ca sa

pri%easca tot ti%p"0 0"%i$a soare0"i, 1ara ca, tot"si, soare0e sa !era$@e7e pacie$t"0, ca7i$!"4i !irect i$ oc2i* Ar 1i tre/"it, at"$ci, sa t4ra#e% per!e0e0e* Dar, !"pa c"% .e!eti, $" si$t per!e0e* N" a.e% $e.oie !e e0e* O/0o$"0 se 0asa a"to%at, i$!ata ce se i$t"$eca*** 8 A% i$te0es, sp"se Oro/ete c0ati$i$! !i$ cap* i !aca4' .e!eti pe pro1esor"0 aca!e%icia$ Pa.e0 (o#atiro., sp"$e5i4i sa $" %ai stea aco0o pe cori!or, c" aparat"0 0"i care poate i$re#istra co$.or/iri0e !e 0a !o"a, trei s"te !e %etri* Sa .i$a aici, sa sta% !e .or/a* Sp"$e4i ca i$D,e0e# 1oarte /i$e r"seste, !esi $" .or/esc prea corect* Dar to.aras"0 aca!e%icia$ (o#atiro. c"$oaste atitea 0i%/i*** I$1ir%iera i0 asc"0tase "0"ita, si0i$!"4se sa 7i%/easca* 8 N" i$5e0e# ce .re$i sa sp"$e1i, sopti i$!repti$!"4se spre "sa* 8 Raportea7a s"periori0or !"%ita0e, a!ao#a Oro/ete, si ei a" sa i$5e0ea#a* Ci$! i$1ir%iera se retrase, 0asi$! "sa i$tre!esc2isa, Oro/ete isi p"se a%i$!o"a %ii$i0e 0a #"ra, sa4si i$a/"se ris"0* P"ti$ i$ "r%a i$tra !octora0 =0a!"@A si se apropie, #ra., !e capatii"0 0"i* 8 Mi4a sp"s i$1ir%iera ca i4a5i .or/it !e $" sti" ci$e care ar asc"0ta, asc"$s pe cori!or*** 8? To.aras"0 Pro1esor Pa.e0 (o#atiro., !e 0a Aca4 !er$ia !e 5tii$te !i$ Mosco.a* 8 =a asi#"r ca $4a% a"7it $icio!ata !e e0 i ca $i%e$i $" asc"0ta pe cori!or* De a0t1e0, statio$area .i7i4 tatori0or pe cori!oare este strict i$ter7isa* Oro/ete ri!ica !i$'"%eri si4' pri.i 7i%/i$!* 8 Daca $" sti" i$ ce 7i si$te%* sp"se, $" sti" !aca aca!e%icia$"0 Pa.e0 (o#atiro. este sa" a fast !e@a, sa" va# fi aici i$tr4"$ .iitor %ai %"0t sa" %ai p" i$ i$!e4 partat* C"% si$t si0it 8 %ai precis, a% 1ost si0it !e !"%4 $ea.oastra 8 sa traiesc i$tr4o duratd personala, 1ara co$tro0"0 ca0e$!ar"0"i, $" pot 1ace !isti$c5ie i$tre trec"t si .iitor*** ' 8 I$ ca7"0 !"%$ea.oastra e 1oarte $or%a0* Dar .a asi#"r ca*** 8 =a cre!, i0 i$trer"pse Oro/ete se$i$* Daca to.a4 ra>"0 (o#atiro. $" e pe cori!or, si $4a 1ost pi$a ac"%, are sa 1ie i$tr4"$a !i$ 7i0e0e .iitoare* Dar, i$ %as"ra i$ care .i se i$#a!"ie sa4%i sp"$eti a!e.ar"0, $" p"te5i $e#a ca, a7i !i%i$eata, i$ /iro"0 sa", Patro$"0, pro1esor 'NY

!octor Ma$o0e Dra#2ici, a i$cercat sa4' co$.i$#a pe pro4 1esor"0 LeRis D"%/arto$, !e 0a I$stit"t"0 !e I$a0te St"4 !ii *!i$ Pri$ceto$, ca e risca$t 8 e risca$t peritr" $rr$e, pe$tr" ec2i0i/r"0 %e" %e$ta0, repeta 7i%/i$!, ca e ris4 ca$t sa %a .a!a* a!ica sa .i$a aici, i$ ca%era %ea, si sa4%i* p"$a i$tre/ari i$ 0e#at"ra c" %e%ori"0 %e", <uelFues observations### Doctor"0 rosise, i$c"rcat* si se pre1ac" ca4si pri.este ceas"0* ? 8 N" i$te0e# ce .re5i sa sp"$eti* A% sa raporte7 !o%$"0"i pro1esor Dra#2ici* Sper sa4%i a!"c a%i$te si $"%e0e pe' care' 0e4ati pro$"$5at, si toate ce0e0a0te a%a4 $"$te*** 8 Fi *i 1ara #ri@a, re0"a Oro/ete* Tot"0 a 1ost i$re4 #istrat 0a %a#$eto1o$* Ci$! ra%ase' si$#"r, isi pri$se 1r"$tea i$ %ii$i si ra4 %ase5 asa, $e%iscat, a!i$cit i$ #i$!"ri* C"ri$!, cei !oi !octori a" i$trat i$ o!aie si s4a" apropiat !e pat, priF .i$!"4' c"riosi, astepti$!* 8 I$!ra7$i5i E i$!ra7$iti E .or/i Oro/ete, 1ara sa4si ri!ice cap"0* I$tre/ati4%a E Dar ca"tati i$tii i$tre/area @"sta, a!ao#a re!e.e$i$! !i$tr4o !ata 1oarte /i$e !isp"s* 8 Si$te% c"riosi ;sa sti%, i$cep" !octora0 =0a!"5, ci$e .4a i$1or%at !espre .i7ita sa.a$t"0"i a%erica$* 8 N" %4a i$1or%at $ir$e$i, rasp"$se ca0% Oro/ete, De a0t1e0, i$ a1ara !e cei !e 1ata 8 Patro$"0, pro1esor"0 LeRis D"%/arto$ c" tra!"cator"0 0"i !e 0a A%/asa!a, si to.aras"0 i$spector A0/i$i 8 $4a sti"t $i%e$i !e a4 ceasta .i7ita, si $ici !espre ce s4a !isc"tat* D"%$ea .oastra a5i a10at !e4a/ia a!i$eaori, ci$! ati raportat Patro$"0"i* <* ' 8 At"$ci, c"% !e4ati a10at !"%$ea.oastra > De !ata aceasta, Oro/ete i7/"c$i i$tr4"$ ris sc"rt, a%ar, si i$a0ta !i$ "%eri* 8 I4a% a"7it .or/i$!*** Si %4a a%"7at, 0a i$cep"t, i$c"rcat"ra tra!"cator"0"i, care $" c"$ostea ter%i$o4 0o#ia %ate%atica si $" stia c"% sa tra!"ca a$"%i5i ter4I %e$i*,* 8 Ati auzit co$.or/irea !i$ /iro"0 Patco$"2ai > e:4 c0a%a !octor"0 Petresc"* Poate ca $" sti5i ca /iro"0 se a10a 0a eta@"0 III, !e cea0a0ta parte a pa.i0io$"0"i* ' Oro/ete ri!ica !i$ $o" !i$ "%eri*
'NG

8 Ce .re5i > Mate%atica %o!er$a, ca si 1i7ica %o !er$a, $" 5i$e sea%a !e !ista$ta* 8 Oric"%, i$cep" !octora0, e #re" !e cre7"t ca,** I$ acea c0ipa, o i$1ir%iera se apropie !e e0 si4i sopti, 8 A sp"s ca va, 1i aici i$ cite.a %i$"te* 8 I$ s1irsit E e:c0a%a Oro/ete* =oi a.ea pri0e@"0, si %area ci$ste, sa i$ti0$esc pe pro1esor"0 Ma$o0e Dra#2ici i$ stare !e .e#2e, $" $"%ai s"/ $arco7a* =a ro# sa $" .a @e$ati, a!ao#a .a7i$! ca !octorii se pripea" sti$#2eri5i, pe$tr" ca !"%$ea.oastra $" a.'eti $ici o .i$a* Acesta *'' este trata%e$t"0* Si ca sa 1i" 1oarte si$cer, .a %art"ri4 sesc ca pre1er $arco7a si i$@ectii0e c" ser"0 a!e.ar"0"i, trata%e$t"0"i c0asic a0 sc2i7o1re$iei, soc"ri0e e0ectrice si ce0e0a0te*** Ci$! i$tra pro1esor"0 Dra#2ici, i$sotit !e "$ ti$ar i%4 /racat ci.i0, 1ar a 2a0at"0 a0/, Oro/ete se ri!ica i$ cap"0 oase0or* 8 =a si$t rec"$oscator ca ati .e$it* sp"se* Pro1esor"0 se opri 0a "$ pas i$ 1a5a pat"0"i si4' pri.i Qi$#, cercetator* 8 Mi s4a raportat, i$cep" tir7i", ca ai a10at !e .i7ita "$"i4 sa.a$t strai$* 8 Pro1esor"0 LeRis D"%/arto$ !e 0a I$stit"t"0 !e St"!ii I$a0te !i$ Pri$ceto$* 8 Ai .rea 1Ba ne %ai sp"i o !ata c"% ai a10at > Oro/ete ri!ica !i$ $N" !i$ "%eri si pri.i i$ @"r"0 0"i, 8 =4a% a"7it .or/i$!, i$4 /iro"0 !"%$ea.oastra* Pro1esor"0 isi i$toarse /r"sc cap"0 catre cei !oi !octori, 8 C"% sp"$ea% si !o%$"0"i !octor =0a!"5, cor:ti$"a Oro/ete, pro1esor"0 D"%/arto$ .e$ise c" "$"0 !i$ tra4 !"catorii A%/asa!ei si, i$ /iro", i$ a1ara !e !"%$ea.oas tra, $" se %ai a10a !ecit to.aras"0 i$spector A0/i$i* Sar pes1e a$"%ite a%a$"$te, "$e0e !est"0 !e pitoresti A /"4 $aoara, tra!"cerea ter%i$o0o#iei 1i7ico4%ate%atice*** Di$ 1ericire, ati !escoperit c"ri$! ca .a p"teti i$te0e#e %ai /i$e i$ 0i%/a 1ra$ce7a* Pro1esor"0 LeRis D"%/arto$ ti$ea c" orice c2ip sa stea !e .or/a c" %i$e* I4a45i e:p0icat, c" isc"si$ta si %"0ta ra/!are, ca, !at 1ii$! sit"a5ia critica i$ care %a a10", .i7ita aceasta ar p"tea a.ea co$seci$te 1a4 ta0e* Pro1es.or"0 $" se 0asa !e0oc co$.i$s* La "$ %o%e$t **!at cre! ca i4a par"t ra", %ai tir7i", ca si4a pier!"t ca04 %"0*** 8 0a "$ %o%e$t !at .4a ar$erii$tat ca .a 1ace sca$4 !a0* E.i!e$t, $4a pro$"$1,at c".i$t"0 acesta, !ar i$te0e4
1(9

s"0 era c0ar : .a a0erta toate aca!e%ii0e !i$ 0"%e, toate societa5i0e sa.a$te etc* etc*, .a !ec0ara ca a% 1ost i$ter$at c"i<ort*a, co$tra .oi$tei %e0e, i$tr4"$ spita0 psi2iatric*** Si at"$ci, c"* %"0t tact, a5i rasp"$s ca ti$e5i 0a !is4 po7i5ia "$ei co%isii I$ter$atio$a0e !e psi2iatri, i$tre# !o4 sar"0 %e" A a!ica, toate /e$7i0e !e %a#$eto1o$, i$ ori#i$a0,4 i$ tra$scriere** ro%a$easca si i$ tra!"cere 1ra$ce7a, si toa4 ta istoria c0i$ica : ce 1 e0 !e i$@ec5ii %i4a" 1ost a!%i$istrate, si ce0e0a0te* Mai %"0t, 0a !espar5ire '4a5i asi#"rat ca ac4 ceptati sa 1i" e:a%i$at !e orice psi2iatr" a%erica$ co%4 pete$t si c" presti#i"* Dar, a5i a!ao#at, i$ $ici "$ ca7 !e "$ 1i7icia$ sa" %ate%aticia$* 8 Dar pe $oi toc%ai asta $e i$teresea7a, a e:c0a%at pro1esor"0 D"%/arto$ i$ e$4 #0e7este* Sa i$5e0e#e% ce-a vrut sa spund# Si a% .rea sa a10a% asta cit de curind '' 8 Ca si pe $oi E sp"se A0/i$i i$tri$! si apropii$!"4se !e pat c" %i$a i$ti$sa* Ma'/"c"r ca a5$ a@"$s toc%ai i$ %ie7"0 !isc"10ei* Si %a /"c"r ca to.aras"0 Oro/ete $e4a !at i$ca o !o.a!a !e ac"itatea si%t"ri0or sa0e, sa" !e po4 si/i0ita5i0e 0"i e:tra4se$7oria0e* I$ care e", tot"si, $" cre!, a!ao#a 7i%/i$!* Dar socotit0 ca e /i$e sa co$ti$"a% !is4 c"5ia i$tr4"$ aeropa# > i$tre/a* i$torci$!"4se catre Pro4 1esor* Cei !oi !octorE si i$1irr$iera se i$!reptara tac"ti spre "sa* ) 8 D"%$eata ra%ii pe cori!c1r, se a!resa Pro1esor"0 i$1ir%ierei* * 8 0ar !"%$eata, sp"se A0/i$i ti$ar"0"i4 i$ ci.i0, %a astep5i @os* Sa pro1ita% ca to.aras"0 Oro/ete este atit !e a0ert, co$ti$"a ase7i$!"4se pe "$"0 !i$ sca"$e0e !i$ 1ata pat"0"i, i$!e%$i$! pe Pro1esor sa oc"pe ce0a0a0t sca"$* Sa pro1ita% ca sa 0a%"ri% %acar "$a !i$ pro/0e%e* 8 Pacie$t"0 preti$!e ca a a"7it tot ce4a% !isc"tat a7i !i%i$ea5a, i$ /iro"0 %e"* 8 Sti", i0 i$trer"pse A0/i$i* Era% pe cori!or si a% a"7it* O sa !isc"ta$i %ai tir7i" aceasta e$i#%a* Deoca%4 !ata, a!ao#a, a% re7o0.at pro/0e%a cape0ei !i$ Ci%itir"0 e.reiesc* 8 I$ s1irsit E e:c0a%a Oro/ete* =4a% sp"s !e 0a i$4 cep"t ca 2a/ar $4a.ea%*** 8 De 1apt, co$ti$"a A0/i$i, ati i$trat aco0o, !"%$ea ta si c" /atri$"0 care te i$so5ea* Do.a!a, .o0"%"0 0"i < P"Qi$ pe care '4a% #asit pe "$ sca"$*** Dar $4a i ra%as
'YM

<%"0ta .re%e* I$ orice ca7, $" %ai %"0t !e o @"%atate !e ceas* 844 C"% !e4a5i a10at > i$tre/a Oro/ete 1oarte /i$e !is4 p"s* A0/i$i i0 pri.i o c0ipa, patr"$7ator, aproape i$cr"$4 tat, apoi i7/"ti sa 7i%/easca, si co$ti$"a c" "$ to$ co$4 1i!e$tia0* 8 Stri$s c" "sa, a#e$t"0 care .a "r%area* a %art"4 risit ca 0a "$ %o%e$t !at, 1ortat !e o "r#e$ta $e.oie 1i4 7io0o#ica, s4a !epartat !e cape0a, i$!repti$!"4se catre ar4 /orii !i$ #ra!i$a* Foarte pro/a/i0, i$ ce0e cite.a %i$"te * cit a 0ipsit e0, a5i parasit a%i$!oi cape0a* De a0t1e0, a!a4 o#a .a7i$! ca Oro/ete i0 pri.este 1asci$at si tot"si .ese0* parca ar 1i stat sa i7/"c$easca i$ ris, !e a0t1e0 trei per4 soa$e care 0oc"iesc i$ apropiere isi a%i$tesc ac"% ca .4a" .a7"t pe a%i$!oi iesi$! !i$ ci%itir si por$i$! spre Stat"ia .o0"$tari0or* Foarte pro/a/i0, adi i$trat i$tr4"$a !i$ ca4 se0e !i$ apropiere 8 o sa a10a% $oi care 8 si, aco0o, ati ra%as a%i$!oi, poate $"%ai !"%$eata si$#"r, ati ra4 %as trei 7i0e si trei $opti*** Deci, i$ co$c0"7ie, $i%ic s"4 pra$at"ra0* ,*Mister"0< s4a e.aporat* 8 C"$oasterea #or!ia$ica E e:c0a%a Oro/ete* 8 Foarte a!e.arat, eo$ti$"a A0/i$i* I$iata "iiei e$i#4 ' ' %e care, apare$t, pare a i%p0ica %irac"0os"0, cea %ai /"$a so0"te este sa refuzi %iraco0"0 si sa ca"ti e:p0ica5ia 4 cea %ai si%p0a, cea %ai terre-a-terre c"% sp"$ 1ra$t"@ii*** 8 I$ ca7"0 $ostr", o "r#e$ta $e.oie 1i7io0o#ica* Si at"$ci, toate ce0e0a0te pro/0e%e se re7o0.a !e 0a si$e*** A0/i$i pri.i i$tre/ator spre Pro1esor, si ii #2ici !i$ oc2i rasp"$s"0* 4 4 8 N" c2iar toate, re0"a c" "$ #0as sc2i%/at, aproape ?' se.er* 4A" %ai ra%as cite.a e$i#%e* ("$aoara, as Hrea sa 4?te i$tre/ ce stii sa" ce cre7i, !espre acest !oc"%e$t* Scoase !i$ ser.ieta o /ros"ra si i4o i$ti$se* I$!ata ce4i .a7" tit0"0, Oro/ete se i%/"@ora* 8 <uelFues observations sur le t9eoreme de Oodel !e Co$sta$ti$ Oro/ete* Ci$! a apar"t > i$tre/a c" "$ #0as s"#r"%at !e e%otie* Si ci$e a tipSrit4o > 8 Asta .oia% si e" sa te i$tre/, i0 i$trer"pse A0/i$i* Daca c,itesti i$!icatia !i$ @os"0 pa#i$ii*** 8 2uletin de *'Academie des (ciences de la 0epu, bliFue (ocialiste#de 0oumanie, citi Oro/ete c" ace0asi #0as e%otio$at, N*S*, to%e __III, 1asc* ,, %ai8@"i$ '+YJ* O

%ie $o"a s"te sapte7eci si trei > repeta speriat i$!rep4 ti$!"Fsi pri.irea spre A0/i$i* ?* 8 Ma /"c"r ca ai re%arcat si !"%$eata aceasta, sa4i sp"$e%, i$a!.erte$5a* Asa c"% prea /i$e stii, si$4 ter$ i$ '+YM si, !aca iti a!"ci a%i$te 8 pe$tr" ca i0 pri4 %esti re#"0at 8 "0ti%"0 $"%ar !i$ 2uletin a apar"t ac"% cite.a 0"$i : to%"0 __, 1ascic"0a 3*** Or//ete 7i%/i .isator, si4si trec" !e %ai %"0te ori, a/se$t, %i$a pe 1r"$te* 8 Este, e.i!e$t, o 1arsa, i$cep" tir7i"* Ci$e.a s4a a%"7at sa4%i tipareasca 0"crarea, 1ara sa %a i$tre/e* * Se i$trer"pse /r"sc, citi pri%e0e ri$!"ri, apoi i$toarse tre%"ri$! pa#i$i0e* 8 Dar asta $" e 0"crarea %ea !e !octor at, sopti* N"4 $iai tit0"0 e ace0asi* 8 Aa %i4a sp"s si to.aras"0 Doro/a$5", a!ao#a A0/i$i* 8 Si $" e $ici teore%a care %a preoc"pa !e cit.a ti%p* I%i !a5i .oie s4o parc"r#, sa .a! !espre ce este .or/a > A0/i$i pri.i !i$ $o", i$tre/ator, pe Pro1esor* 8 Te ro#, sp"se* Ne 1aci c2iar "$ ser.ici"*** I0 pri.ea" a%i$!oi c"% citeste 0aco% si 1i#"ra i se 0"%i$a 0a rastir$p"ri !e o stra$ie stic0ire* D"pa ce par4 c"rse pri%e0e !o"a pa#i$i, %i$a i$cep" sa4i tre%"re* 8 Asta i$sea%$a ca a% re7o0.at ec"atia "0ti%a, sopti s"#r"%at !e e%otie* Dar ci$! >*** Ci$! .4a% i$ti0$it pe$tr" pri%a oara, i$ /iro"0 !o%$"0"i Deca$, st0a% 4ca si$t pe ca0e s4o re7o0., !ar $"4%i !a!ea% sea%a cum Si, iata, aici, a!ao#a ri!ici$! /r/s"ra i$ %i$a sti$#S si, c" !reapta, arati$!"40e o @"%atate !e pa#i$a acope"ita c" ci1re si se%$e %ate%atice* Cea %ai si%p0a si %ai frumoasd, %ai eleganta !e%o$strate care poate 1i #i$4 !ita !e %i$tea o%e$easca E Ci$e .4a !at4o > i$tre/a, c" rios pe A0/i$i* 8 N" e $ici "$ secret* A" pri%it4o toti %ate%ati4 cie$ii $ostri, !ar !e4a/ia a7i !i%i$eata ', !eci %"0t ti%p !"pa ce o pri%isera %arii %ate%aticie$i !i$ 0"%ea i$4 trea#a* 8 Pro/a/i0 ca 0e4a a!"s oaspete0e $ostr" !e a7i !i4 %i$ea5a, sp"se Pro1esor"0*
1 T)

8 Foarte pro/a/i0* Mai a0es ca a" sosit toate i$ p0ic"ri 1a/ricate 0a $oi i$ tara, si c" ti%/re ro%a$esti* Data postei : ("c"resti, 'Y i"$ie '+YM, 8 Deci, %ai a.e% i$ca trei 7i0e, sopti Oro/ete, 7i%4 /i$! %e0a$co0ic* A0/i$i i0 pri.i s"rpri$s* 4 8 A!ica, ce .rei sa sp"i > 8 Daca a" , 1ost p"se ieri 0a posta, a7i e 'G i"$ie* Deci, trei 7i0e pi$a 0a so0st"i"0 !e .ara, pi$a 0a Si$7ie$e, co$ti$"a Oro/ete 1ara sa4' pri.easca* A!ica, e:act, ', a$i !e ci$! a% i$c2eiat 0ect"ra Hidovului ratacitor, i$ 2a%4 /ar"0 co%"$a0 !i$ Stri$!ari*** Asta se petrecea i$ai$te !e acci!e$t* Citea% at"$ci %"0t %ai 1epe!e si %ai /i$e* A.ea% a%i$!oi oc2ii*** A A0/i$i isi i$toarse iar pri.iri0e catre Patro$* 8 Da, i$cep" /r"sc, a" 1ost toate e:pe!iate !i$ ("c"resti* O sa a10a% %ii$e !aca 0e4a" pri%it si cei0a0ti %ate%aticie$i, !i$ C0"@, !e 0a 0asi, !i$ toate ce0e0a0te ce$ tre "$i.ersitare, i o sa .eri1ica% !e "$!e a" 1ost e:pe!iate* Oro/ete i$toarse pa#i$a si parea c" tot"0 co$ce$trat as"pra 1or%"0e0or* 8 Di$ ce i$ ce %ai se$7atio$a0* sopti, si %ai #re" !e i$5e0es* A:io%e0e si$t a0e %e0e si a$a0i7a se !es1a4 soara asa c"% a% i$t"it4o !e 0a i$cep"t, i$!ata ceFa% !escoperit a%/i#"itatea teoriei 0"i -o!e0* Dar si$t si atitea 0"cr"ri $oi*** 8 Pe care tot"si 0e c"$osteai, i0 i$trer"pse A0/i$i* Pe$tr" c"rio7itatea !"%ita0e idi pot sp"$e ca !e4a/ia ac"%, c" 0"crarea !"%ita0e i$ 1a5a, %ate%aticie$ii pe care i4a% co$s"0tat a" p"t"t i$te0e#e o parte !i$ ca0c"4 0e0e si spec"0atii0e F!"%ita0e< 1i7ico4%ate%atice i$re#tetrate !e %a#$eto1o$ i$ ti%p"0 *so%$"0"i* 8 D"pa i$@ec5ii0e c" ser"0 a!e.ar"0"i, preci7a 7i%4 /i$! Oro/ete* 8 E:act* Ceea ce i$sea%$a ca 7tiai de4a tot ce se a10a i$ <uelFues observations### 4r4 N" e pri%a *!escoperire stii$ti1ica rea0i7ata i$ ti%p"0 so%$"0"i, a!ao#a Oro/ete* 8 Dar ce e si %ai i$teresa$t, i0 i$trer"pse A0/i$i, i pare i$tr4a!e.ar c"rios, este 1apt"0 ca %e%ori"0 $" e co%p0et, Pri.este !i$ $o" i$!icatia /io#ra1ica : 2ulle173

ti$ etc* etc* pp* J,38JP'* Si ac"%, "ita4te 0as1irsit* &04 ti%a pa#i$a este JJY* Lipsesc, !eci, patru pa#i$i* Oro/ete .eri1ica "0ti%a pa#i$a si pa0i* 8 I$tr4a!e.ar, sp"se* Si $" poate 1i .or/a !e o #re4 sea0a !e tipar, pe$tr" ca "0ti%a 1ra7a $" e i$c2eiata : +ne des premieres conseFuences serait,,, Ce .rea sa sp"$a asta 1 Ce s4a i$ti%p0at 1 A0/i$i i0 pri.i !i$ $o", cercetator* apoi s"rise, i$tor4 ci$! cap"0 spre Pro1esor* 8 Daca pri.esti c" ate$tie, iti !ai sea%a ca "0ti%e0e patr" pa#i$i, a!ica !o"a 1oi, a" 1ost s%"0se*** Oro/ete trec" a/se$t !e#ete0e pe cotor"0 /ros"rii* 8 A% cre7"t 0a i$cep"t* co$ti$"a A0/i$i, ca e .or/a !e "$ e:e%p0ar i%per1ect* Ci$e.a, 0a tipo#ra1ie sa" i$ a0ta parte, a1 1i s%"0s !o"a 1oi* Dar a% te0e1o$at t"t"4 ror ce0or care a" pri%it, a7i !i%i$eata, %e%ori"0, si toti $e4a" sp"s ace0asi 0"cr" r "0ti%e0e !o"a 1oi a" 1ost s%"0se* 48 De aceea oaspete0e $ostr" !e a7i !i%i$eata 5i$ea c" ori4ce pret*** i$cep" Pro1esor"0* 4* 8 E:act, i0 i$trer"pse A0/i$i* Nici "$"0 !i$ e:e%p0a4 re0e pe care 0e4a co$s"0tat e0 $" era co%p0et* Oro/ete isi p"se a/se$t %i$a pe 1r"$te si i$cep" sa se 1rece* 8 Si at"$ci , i$tre/a i$ soapta, 0asi$!"45i 1ara sa .rea cap"0 pe per$a* A0/i$i %ai pri.i o !ata spre Pro1esor, apoi se ri!ica !e7a%a#it !e pe sca"$* 8 At"$ci, sp"$ toti, $" se stie c"% ar p"tea 1i i$4 te0easa, si "ti0i7ata, ec"a5ia "0ti%a* , Pro1esor"0 se apropie !e pat* ?i4 N" cre! ca .4a a"7it* sp"se* Doar%e***

8
Si%5ise %ai !e %"0t o pre7e$'ta strai$a i$ o!aie si, e" "$ e1ort, i7/"ti sa se tre7easca* La capat"0 pat"0"i, '' pri.ea 0"$#, trist, o 1e%eie* * <
174

8 Ma%a E sopti i$a0ti$!"4si cap"0 !e pe per$a* SS $"4ti 1ie 1rica A $4a" sa %a o%oare E Fe%eia co$ti$"a sa4' pri.easea, tot %ai i$ te$s, 1ara sa scoata "$ c".i$t* 8 Sa $"45i 1ie tea%a, %aic" a E repeta i$ti$7i$! a%0$!o"a /rate0e spre ea* N4a" sa %a o%oare*** * I$ acea c0ipa, isi !a!" sea%a ca 1e%eia i$cepe sa 7i%/easca, 0"%i$i$!"4se* 8 Te4ai sc2i%/at %"0t !e ci$! ai p0ecat, a!ao#a* Si tot"si, esti !"%$eata* Ma%a*** Zi%/et"0 1e%eii ii sc2i%/ase pe $esi%tite 1i#"ra* O4 ro/ete isi acoperi oc2i"0 c" pa0%a !reapta, si tac", res4 piri$! a$e.oie, cit.a ti%p* Apoi se 2otari, /r"sc, isi retrase pa0%a si pri.i !i$ $o"* Fe%eia ra%asese $e%is4 cata 0a capat"0 pat"0"i, pri.i$!"4' a!i$c, c" !ra#oste si %i0a* C" %i0a, i$te0ese Oro/ete 7ari$!"4i 0acri%i0e a0"4 $eci$!"4i 0i$ pe a%iii!oi o/ra@ii* 8 Sa $"4ti 1ie 1rica,, repeta t"r/"rat* 1 i4a% sp"s ca $4a" sa %a o%oare*** Isi trec" !i$ $o" %i$a pe 1r"$te* 8: Te4ai sc2i%/at %"0t* Se%e$i c" Maica Do%$"0"i* C" icoa$a Maicii Do%$"0"i !e 0a (iserica A0/a*** (a ii", se%e$i c" cea0a0ta icoa$a*** Fi#"ra 1e%eii se 0"%i$ase $e1iresc, 0asi$! sa se .a!a, tot %ai sci$teietoare, 0acri%i0e* Zi%/ea, 41i$t"i$!"4i pri5 .iri0e as"pra 0"i c" atita i$te$sitate, i$cit Oro/ete isi p0eca 1r"$tea* 8 De ce $"'.rei sa4%i sp"i $i%ic > I$tre/a i$ soapta* Ci$! isi iiia0ta cap"0, tresari speriat si4si 1ac" cr"ce* ; 8 N" esti %aic"5a %ea, sopti* Esti icoa$a Maicii Do%$"0"i* Asa c"% $4a .a7"t4o $i%e$i pi$a ac"%* Si$4 #"ra* I$ picioare* Ne%iscata*** N"%ai 0acri%i0e si$t .ii, $"%ai 0acri%i0e* ' ? Pe $esi%tite, 1i#"ra 1e%eii se sc2i%/ase atit !e %"0t i$cit Oro/ete isi !"se %i$a 0a #"ra, ca si c"% i4ar 1i 1ost tea%a ca, !i$tr4o c0ipa i$ a0ta, .a stri#a, c2e%i$! i$1ir%iera* I se parea, ac"%, ca, asa c"% i0 pri.ea, $e4 %iscata, ca o stat"ie i$%"iata i$ a"r, se%a$a c" o Mac0o$a %e!ie.a0a, a carei repro!"cere o a!r$irase, i$ prea@%a Craci"$"0"i, i$* a0/"%"0 pe care4' c"%parase 0a a$ticar .eci$"0 0"i !e ca%era* N"%ai 0acri%i0e co$ti4 $"a" sa a0"$ece, stic0i$! ase%e$ea si!e1"0"i* '

8 Ma!o$$a Hntelligema - e:c0a%a 1ericit, si4si 1ac" !i$ $o" cr"ce* Asa c"% 4a sp"s Maestr"0* I$ e0epci"$e, !ra#oste si $e%"rire*** Dar 0acri%i0e, Ma!o$$a, !e ce4*ti c"r# 0acri%i0e 1 # I$ c0ipa "r%atoare* 1i#"ra 1e%eii i$cep" sa4s@' piar!a 0"%i$a, si 7i%/et"0 parea ca s'e o1i0este* 8 N" %a %ai rec"$osti, Fat4Fr"%os4c"4oc2ii4i$F0a4 cri%i E s!pti 1aci$! "$ pas spre e0* Si $ici %acar $4a" trec"t prea %"0ti a$i* Cit1 a$i sa 1ie 1 Opt, $o"a ,### N" %ai %a rec"$osti E Si tot"si, pe at"$ci, tk s"parai ci$! $oi toate iti stri#a% !i$ c"rte : *,Oro/ete Co$sta$ti$, /oier .ec2i si !o%$ cresti$ E< N"4ti p0acea, co$ti$"a 1aci$! i$ca "$ pas catre e0* Dar $"45i p0acea $ici ci$! i5i sp"$ea% Fat4Fr"%os4c"4 oc2ii4i$40acri%i* 8 Ac"% sti" E e:c0a%a e%otio$at Oro/ete* Iri$e0 E Iri$e0 Costac2e*** Dar c"% ai a@"$s aici > 8 L"cre7 aici, 0i$#a ti$e, 0a capat"0 cori!or"0"i* Dar 0"cre7 $"%ai $oaptea* I$cep 0"cr"0 !"pa %ie7"0 $op5ii*** Fat4Fr"%os4c"4oc2ii4i$40acri%i E, repeta* A.eai cei %ai 1r"%osi oc2i pe care i4a% .a7"t .reo!ata, a!ao#a* 8 N"4%i %ai a!"ce a%i$te E o i$trer"pse Oro/ete* Asa %i4a 1ost scris*** Dar !e ce .or sa %a o%oare > i$4 tre/a /r"sc* N" ca %i4ar 1i tea%a !e %oarte* Di%potri4 '.a* Dar i$ca $4a% sp"s tot* Si $4a% !rept"0 sa p0ec i$a4 i$te !e a 0e sp"$e ce $e asteapta* 8 Toti sti% ce $e4asteapta E sopti 1e%eia !"ci$!"4si %i$a 0a oc2i si ster#i$!"4si 0acri%i0e* 8 Iri$e0 E e:c0a%a Oro/ete, sp"$e40e sa4%i !ea !r"4 %"P, %acar o 0"$a, !o"a, ca sa #asesc pe ci$e tre/"ie* Sp" $e40e ca @"r pe %or%i$t"r%a%ei ca %a i$torc i$!ata ce'40 #asesc* Are sa 1ie #re" 8 pe$tr" ca $" e .or/a $"%ai !e 1i7ica i %ate%atica, e .or/a si !e i%a#i$atie, !e poe7ie, !e %istica*** 8 are sa 1ie #re"* repeta c" o %are o/osea4 0a i$ #0as, !ar a% sa4' #asesc* Sp"$e40e sa4%i !ea !r"44 %"0 E E 1oarte i%porta$t* E .or/a !e .ia5a $oastra* E .or /a de tot### I$ acea c0ipa i0 7ari i$tri$! pe !octor"0 =0a!" A si isi 0asa e:te$"at cap"0 pe per$e* 8 Ce sp"$e > 8 Ai"rea7a E sopti i$1ir%iera co$ti$"i$! sa4' pri4 .easca* O sa ase"0ta5i /a$!a, a!ao#a !"pa ce4si trec" !is4 'YN

eret pa0%a pe oc2i* A .or/it !e Maica (o%$"0"i si !e' o 1ata, "$a Iri$e0, c" care a 1ost e0 i$ !ra#oste*** 8 Cite %i$"te a" trec"t !e 0a a !o"a i$@ec5ie > 8 Nici %acar ci$ci %i$"te* pro/ete 7i%/i 1ericit* O c0ipa, a 1ost ispitit sa 0e sp"4 $a4: 1oarte e:act, patr" %i$"te si 'G sec"$!e*** Dar !e ce sa 0e sp"$ > De ce > Stia ca se a!"$asera !i$ $o" ', to5i i$ @"r"0 0"i, !ar se pre1acea ca !oar%e* 8 N" poate 1i tre7it > a"7i #0as"0 0"i A0/i$i* C" .reo i$@ectie !e co1ei$a > a!ao#a i$ soapta* 8 E:ista i$tot!ea"$a risc"0, i$cep" !octor"0 Petresc"* 8 Sti", sti", i0 i$trer"pse A0/i$i, !ar, c" orice rise, tre/"ie sa co$ti$"i i$tero#atori"0* Or!i$ !e s"s* A"7i pasii !octor"0"i !eparti$!"4se pe cori!or, si !es4 c2ise oc2i"0* 8 La !ispo7itia !"%$ea.oastra, !o%$"0e I$spector, sp"se 7i%/i$!* Dar 54as r"#a si e" "'$ 0"cr"* N" e o co$4 !i5ie, ci o r"#a%i$te* 8 Sp"$e, i0 i$!e%$a A0/i$i ase7i$!"4se pe sca"$* 6 8 =a !a5i si !"%$ea.oastra 1oarte /i$e sea%a, i$4 cep" Oro/ete, ca e .or/a !e o c2esti"$e cit se poate !e serioasa*** 8 De aceea .oia% sa sta% !e .or/a* C2esti"$ea $" e $"%ai 1oarte serioasa, este si 1oarte "r#e$ta* 8 Sti", 7i%/i Oro/ete* De aceea a .e$it si to.aras"0 aca!eraicia$ Pa.e0 (o#atiro.* A" a10at si ei, a!ao#a !eo4 !ata 1oarte /i$e !isp"s* Dar c" toate preca"5ii0e pe care 0e 0"ase, 04a i s"rpri$s a!i$eaori pe cori!or, i$re#istri$! c" aparat"0 0"i secret*** A0/i$i pa0i si, p0eci$!"4se spre e0, i0 iritre/a i$ soapta* 8 C"% !e4ai a10at > 8 Aca!e%icia$"0 s4a !"s 0a toa0eta, co$ti$"a Oro /ete, !ar a iesit i%e!iat si a .e$it ai!* C"$ostea p0a$"0 c0i$icii, era i%/raca0 i$' 2a0at a0/, ca toti cei0a0ti !oc4 tori, a.ea !esi#"r si co%p0ici*** Dar $" !espre asta e .or/a ac"%* R"#a%i$tea %ea e 1oarte si%p0a : 0asati4%a 0i/er cite.a sapta%i$i, ee0 %"0t !o"a 0"$i* Sa ca"t o%"0 care
'YY

.a i$ Ae0e#e si $e .a a@"ta* N" e .or/a !e A2as.er"s, a!ao#a repe!e* E .or/a !e cineva, poate ci$e.a 1oarte aproape !e $oi, care sa ai/a atita i$te0i#e$ta %ate%atica i atita i%a#i$a/0e poetica i$cit sa i$5e0ea#a s1irsit"0 !e4 %o$stratiei*** 8 Ce0e patr" pa#i$i s%"0se, i0 i$trer"pse A0/i$i 7i%4 /i$! a%ar* Dar toc%ai !espre e0e .oia'% sa45i .or/esc*** , 8 A% #2icit asta, co$ti$"a Oro/ete* Dar i$#a!"i5i4%i sa4' ca"t* Si .a !a" c".i$t"0 %e" !e o$oare ca, i$!ata ce4' #asesc*** B' 8 $ti", i0 i$trer"pse !i$ $o" A0/i$i* A% asc"0tat /a$!a, si a% a10at ce i4ati sp"s i$1ir%ierei*** A% sa ra4 porte7 "$!e tre/"ie* Oro/ete isE 0asa cap"0 pe per$a, i 7i%/i !i$ $o"* %e0a$co0ic* 8 E" %i4a% 1ac"t !atoria si .4a% sp"s A .4a% sp"s si i$ so%$, si i$ stare !e .e#2e*** Dar e pacat !e D"%$e4 7e" sa pieri% c" to5ii sa" sa* $e rei$toarce% i$ epoca se4 c"$!ara, $"%ai pe$tr" ca*** Se i$trer"pse /r"sc si ri!ica !ii5 "%eri* A0/i$i tacea $e2otarit, pri.i$!"4'* Apoi isi scoase ta/ac2erea si i$cep" s4o ras"ceasca i$tre !e#ete* , ? 8 1i$ s\ te i$1or%e7 !e pe4ac"%, i$cep", ca sa $4ai $ici o s"rpri7a ci$! te .ei i$toarce acasa* Ti$ sa te i$ 1or%e7 ca specia0istEE $otri a" !esc"iat 0a!a, Ia" ras1oit toate carti0e, 1i0a c" 1i0a, a" cercetat si 1oto#ra1iat caie4 te0e !"$iita0e !e $ote si ca0c"0e %ate%atice**<* Ma ro#, a" ca"tat peste tot, c" toate aparate0e $ecesare* Dar $4a" #asit $i%ic care ar coresp"$!e, c2iar pe !eparts, <c"* !e4 %o$stratia pe care ai !e7.o0tat4o i$ "0ti%e0e patr" pa#i$i a0e %e%ori"0"i* Oro/ete i$toarse cap"0 si4' pri.i c" o $eateptata c"4 rio7itate, si tot"si c" iro$ie* 8 Daca %4ati 1i i$tre/at, .4as 1i sp"s ca $" .e5i #a4 si $i%ic* =4a% %art"risit !e 0a i$cep"t ca $ici e"4$" c"4 $ostea% co$ti$"t"0 Me%ori"0"i* Poate i$F.is*** ' 8 Dar toc%ai aici este %area pro/0e%a, i0 i$trer"pse !i$ $o" A0/i$i4* Pe /a7a pa#i$i0or accesi/i0e !i$ Me%ori", o parte !i$ te:te0e i$re#istrate pe /a$!a a" p"t"t 1 i ? !es4 'YG

ci1rate !e %ate%aticie$ii $os<tri* Dar $i%e$i $4a i7/"tit sa !esci1re7e rest"0, a!ica ceea ce se a10a i$ "0ti%e0e pa44 tr" pa#i$i* Si$te% si#"ri i$sa ca !"%$eata, care stii !espre ce este .or/a, ai *sa re"sesti* 8 Ce .oi5i sa sp"$e5i > i$tre/a Oro/ete pa0i$! "sor* 8 E 1oarte si%p0", i$cep" A0/i$i !esc2i7i$!"4si ser4 .ieta* A% aici "$ e:e%p0ar !i$4tot ce4a 1ost i$re#istrat 0a %a#$eto1o$ !e 0a i$ter$area !"%ita0e pi$a ieri seara* A% a0es, e.i!e$t, $"%ai pa#i$i0e re1eritoare 0a %ate%a4 tica si 0a 1i7ica* Dar 0e4a% 0asat i$ co$te:te0e 0or* ("$a4 oara, ca sa !a@i "$ e:e%p0", pro1etia .ra@itori0or %e:i4 ca$i* Tot ce c/resp"$!e c" a$a0i7e0e si !e%o$stratii0e !i$ Me%ori", a 1ost recti1icat si co%p0etat c" cer$ea0a rosie* Oro/ete i0 pri.ea a!i$c, t"r/"rat, 1reci$!"4si 1r"$tea* 8 Dar .e!e5i, sopti, !"pa atitea !ro#"ri, %a si%t o/o4 sit* Me$ta0 .rea" sa sp"$* A/ia a% re"sit sa i$te0e#, si $"%ai i$ parte, "0ti%e0e pa#i$i tiparite* 8 Sa i$cerca%, sa i$cerca%, i0 i$trer"pse A0/i$i* I5i !ai sea%a ce .a i$se%$a, a!ao#a ri!ici$!"4se !e pe sca"$, !aca a10a% $oi, cei !i$tii ceea ce riici "$ a0t #e$i" %ate4 %atic !i$ 0"%e $4a i7/"tit sa a10e >;*** 8 =a 1i #re", sp"se* =a 1i 1oarte #re", repeta 0asi$4 !"4si cap"0 pe per$a* Ci$! se tre7i, cite.a c0ipe i$ "r%a, i$ o!aie $" %ai era $i%e$i* Ca"ta pe %as"5a e:e%p0ar"0 !acti0o#ra1iat pe care i4' 0asase A0/i$i* apoi pri.i i$ @"r"0 0"i pe c".er4 t"ra, pe co.or* I$ ce0e !i$ "r%a apasa /"to$"0 so$eriei* 8 Ci$! a p0ecat to.aras"0 I$spector > i$tre/a* I$1ir%iera c0ipi repe!e !i$ oc20, pri.i$!"4' c" oarecare tea%a* 8? A7i i$ca $4a .e$it* rasp"$se* 8 A 1ost aici, a!i$eaori, o i$trer"pse Oro/ete, si %i4a 0asat "$ !osar !acti0o#ra1iat* M4a r"#at sa i$cerc sa4' !esci1re7* 8 Sa i$tre/ pe !o%$"0 !octor, sp"se i$1ir%iera iesi$! repe!e !i$ ca%era* Oro/ete isi p"se a%i$!o"a %ii$i0e pe 1r"$te* 8 Mi4a" %ai ra%as !oar !o"a 7i0e, sopti* Poate $ici atit* Poate o si$#"ra 7i* Poate c2iar %ai p"5i$*** 'Y+

***Deci, !aca $4a .e$it pi$a ac"%, isi sp"se, $" %ai .i$e* Pro/a/i0 ca s4a" sc2i%/at !ispo7$@ii0e, co$ti$"a c" #0as tare, ca sa 1ie si#"r ca .a 1i i$re#istrat* La i$4 cep"t, a" cre7"t toti ca !aca .or #asi rest"0, ce0e patr" pa#i$i, .or a10a* so0"tia* Dar pe "r%a 0e4a 1ost tea%a A si pe /"$a !reptate* Asa c"% s4a i$ti%p0at c" "0ti%e0e c".i$te a0e 0"i Ei$stei$ si c" rasp"$s"0 !at !e Heise$/er#* Daca ar 1i 1ost p"/0icate, ar 1i pro!"s cea %ai c"%p0ita pa$ica pe care a c"$osc"t4o pi$a ac"% o%e$irea* Sa stii ca !e 0a o 7i 0a a0ta $e p"te% i$toarce i$ era sec"$!ara E Oa%e$ii si4ar 1i pier!"t %i$#0e, ar 1i "Aiat si$"ci!eri i$ %asa, cri%e 1 ara $"r$ar* Poate e %ai /i$e asa : s1i$ta i#$ora$ta E Tot"0 poate 1i c"$osc"t i$ a1ara !e .iitor* Asta, ee0 p"ti$ acum, i$ 7i0e0e $oastre* a!ao#a 7i%/i$! a%ar* ***Deci, 1oarte pro/a/i0, !osar"0 a!"s !e A0/i$i, si toate ce0e0a0te e:e%p0are, prec"% si i$re#istrari0e 0a %a#$eto1o$, .or 1i !istr"se* Repet : poate e %ai /i$e asa*** Desi, re0"a !"pa o pa"7a, ar %ai 1i e:istat o so0"tie : sa 1i 1ost 0asat 0i/er, si< sa4' 1i ca"tat* 5u se poate sa nu e;ists - e:c0a%a* $i poate c2iar aici, i$ ("c"resti, poate c2iar i$ c0a!irea aceasta* N4a i$5e0es $i%e$i ceea ce tre/"ia sa i$te0ea#a !e 0a i$cep"t ca e" $" si$t !ecit "$ %esa#er, "$ i$ai$te4%er#ator* E" $" c"$ostea% !ecit ec"atia "0ti%a* N" c"$ostea% solufia care $e4ar 1i p"t"t apara !e co$seci$te0e !escoperirii ec"atiei "0ti%e* M4a i$7estrat D"%$e7e" c" #e$i" %ate%atic, !ar $" si c" a!e.arata i%a#i$atie creatoare, c" #e$i" poetic* De %ic a% i"/it poe7ia 8 !ar $"%ai poe'7ia a0tora* Daca as 1i #e$i" poetic, poate as #asi eu so0"tia*** ***Dar $" aceasta e pro/0e%a, re0"a !"pa o 0"$#a tacere, i$torci$!"4se !i$ $o", spre "sa i$tre!esc2isa* Pro4 /0e%a a 1ost #reit p"sa 4!e 0a i$cep"t : %4a" co$si!erat Ce0a0a0t* Ieldlalt, care .a tre/"i sa .i$a, si cit !e c"4 ri$!, ca sa $" $e rei$toarce%, i$tr4o 1rac5i"$e !e se4 c"$!a, 0a co$!itia repti0e0or !i$ era sec"$!ara* E.i!e$t, pi$a 0a "r%a '4ar 1i o%orit si pe e0, !ar !aca ar 1i a."t ti%p sa proc0a%e so0"tia* %oartea 0"i ar 1i 1ost !oar e:e%p0ara, $4ar 1i 1ost tra#ica* ***Tra#ica este %oartea %ea, re0"a, pe$tr" ca $" %i4a% i%p0i$it %isi"$ea* &$ %esa#er care $" i7/"teste sa tra$s4
180

%ita %esa@"0 E Poate a% e:a#erat sp"$i$! ca e tra#ica* As sp"$e %ai !e#ra/a ca este .or/a !e o %oarte tra#i4 co%ica* O tra#i4co%e!ie a erori0or si co$1"7ii0or*** Tac" %"0ta .re%e, #i$!itor, pri.i$! spre "sa* ***Pro/a/i0 ca i$ca $" '4a" co$.i$s, rei$cep" c" #0as 1er%* De cite ori i4a" sp"s, !e a7i !"pa4a%ia7a, !e 0a ora J,MM si pi$a ac"%, ci$! s4a i$serat* ^I4a" sp"s, si i4 a" repetat : Asa a% pri%it or!i$, to.arase Doctor* N" e .or/a $"%ai !e $oi, ro%a$ii, !e 5arisoara $oastra* E .or/a !e soarta 0"%ii i$tre#i* A" i$ter.e$it toti cei %ari, !e 0a Ap"s si !e 0a Rasarit* Daca $" $e s"p"$e%, .or .e$i ei* si tot 0a ace0asi re7"0tat .o% a@"$#e*** Si, repet, $" e .or/a !e o cri%a, e p"r si si%p0" o e"t2a$asie* Ca si %are0e E%i$esc", #e$ia0"0 $ostr" %ate%aticia$ si4a pier!"t %i$#0e* Ce0 p"ii$ asa sp"$ rapoarte0e sec5iei !"%4 $ea.oastra* se%$ate !e pro1esor"0 !octor Ma$o0e Dra4' #2ici : i$te0i#e$ta to.aras"0"i Oro/ete Co$sta$ti$ este ire%e!ia/i0 7!r"$ci$ata* I$ ee0 %ai /"$ ca7, isi .a petrece rest"0 .ie0@ii se$i0, para0i7at, i$tr4"$ a7i0 !e irec"perAa4 /i0i* ***E a!e.arat, to.arase !octor, re0"a !"pS o sc"rta pa"7a* Ei a" !reptate, $" !"%$eata* $i $" i$@ec5ia !"4 %ita0e %a .a o%*ori* Do7a a trec"t !e@a !e 0i%ita* &0ti%a i$@ec ie, pe care c"ri$! t,e .or co$.i$#e sa %i4o 1aci, .a precipita !oar s1irsit"0* S1irsit"0 care a i$cep"t !e%"0t, !e ci$! a% 1ost a!"s aici* To.arase !octor =0a!"1, i5i %"0t4 "%esc 4ca <i$cepi sa ce!e7i* Sper ca .ei asc"0ta si ' !"%$eata aceasta "0ti%a /a$!a !e %a#$eto1o$, i$ai$te !e a 1i !istr"sa, ca si ce0e0a0te 8 si .ei a10a ca45i si$t rec"$oscator*** ***Si ac"% tre/"ie sa %a #ra/esc* Daca< $4a% p"t"t tra$s%its %esa@"0,* si$#"r"0 0"cr" care i$teresa, $" %ai a% $i%ic !e a!ao#at* Si$t or1a$, $" a% 1a%i0ie, $" a% priete$i* Daca p"teti sa0"tati4', !i$ partea %ea, pe pro4 1esor"0 Doro/a$t", si sp"$eti4i ca a a."t !reptate A e0 .a i'$te0e#e 0a ce 1ac a0"7ie* Si inc(# ce.a, i$ca ce.a, a!ao#J repe!e, pa0i$!, a"7i$! pa5i pe cori!or* R"#ati4' pe !o%4 $"0 Deca$ sa repri%easca i$ 1ac"0tate pe co0e#ii %ei, D"%itresc"4 si Do/ri!oc* Asi#"ra5i4' ca $4a" a."t $ici o .i$a* =a ro#* .a i%p0or E N" si$t .i$o.ati E N4a" sti"t*** IsMasa o/osit cap"0 pe per$a si, i$ c0ipa "r%atoare, a"7i #0ae"0 !octor"0"i =0a!"t, a!resi$!"4se "$"i $ec"4 $osc"t care ra%asese i$ pra#6 8 Doar%e, sopti* Doar%e a!i$c* 'G'

Co/ora 1ericit scari0e sa$atori"0"i, !esi i se parea ca 0e co/oara !e %"0t ti%p, si ca oricite eta@e ar 1i a."t aceasta 1a/"0oasa c0a!ire, tot ar 1i tre/"it sa a@"$#a @os, i$ #ra!i$a sa" pe trot"ar* * 8 As pre1era sa a@"$# i$ #ra!i$a, sopti* La ora asta $" %ai e $i%e$i* Si e $oaptea !e Si$7ie$e* C2iar i$ i$i%a Capita0ei, ra%i$e tot ce4a 1ost !e 0a i$cep"t : $oaptea !e Si$7ie$e*** Se tre7i i$ #ra!i$a, pe /a$ea, si 1ara sa i$toarca oc2ii* isi !a!" sea%a ca /atri$"0 se ase7ase 0i$#a e0* * 84 Ati a."t !reptate, Maestre, sp"se* Tre/"ia sa %a i$torc*** Macar ca sa se a!e.ereasca po.estea ca%erei c" "sa i$tre!esc2isa**,* 8 N"%ai pe$tr" asta* DaHa$ > i0 i$trer"pse /atri$"0* Desi, a!ao#a 7i%/i$!, $" cre! ca %ai a% !rept"0 sa45i sp"$ DaHa$* <p4ai re!o/i$!it, ac"%, a$ii$!oi oc2ii, asa c"% ii a.eai*** 8 E a!e.arat > '' i$tre/a i$torci$! cap"0* N" %i4a% !at sea%a* 8 Si, tot"si, e" tot DaHa$ a% sa45i sp"$, c"% /i-am sp"s !e 0a i$cep"t*** Cre! ca /a$"iesti !e ce4a% .e$it, a!ao#a* , , 8 Mi4e tea%a ca /a$"i'esc, sopti Oro/ete 7i%/i$! a%ar* 8 O si$#"ra i$tre/are, si$#"ra 0a care e" $" Epot ras4 p"$!e* -2icesti i$ 0e#at"ra c" ce*** Ac"%, ca ai !escoperit ec"atia "0ti%a si, !i$ 1ericire pe$tr" %i$e Srec"$osc, si$t e#oist 8 !ar poate ca a% si e" !rept"0, ca toti cei0a0ti %"ritori***T, !i$ 1ericire pe$tr" %i$e $" s4a #asit i$ca so0"tia, te4as i$tre/a !a1ia spera$5a care %i4a% p"s4o I$ pro1e5ia .i7io$ari0or a7teci*** 8 A$"0 '+GY* preci7a Oro/ete* :8 E:act* Daca aceasta pro1etie se .a i%p0i$i sa" !acS .a tre/"i sa %ai astept, sa %ai astept*** Oro/ete i$toarse !i$ $o" cap"0 si4' pri.i, c" o i$1i$ita tristete* (atri$"0 c0ati$a !i$ cap, 7i%/i$!*
'G,

sp"se tir7i", i$te0e# si $" %a s"par*** Dar ac"% tre/"ie sa $e !esparti%, a!ao#a ri!ici$!"4se c" oarecare #re"tate !e pe /a$ca* C"$osti !r"%"0 > 8 00 c"$osc* sppti Oro/ete* Si c"$osc si 0oc"0* N" e !eparte*** ? 4
Pa0% (eac2 C2ica#o, !ece%/rie '+Y+ 8 ia$"arie '+GM

LA &M(RA &N&I CRIN...

A/ia ri!icase !e#et"0 !e pe /"to$"0 so$eriei, si "sa se !esc2ise /r"sc,< c" 7#o%ot* Isi !a!" sea%a ca i$a0tase, a%e$i$tator, stic0a !e .i$, ca si c"% ar 1i .r"t sa se apere, si rosi* 8 N" %a %ai c"$osti > i0 i$tre/a, re"i$! tot"si sa 7i%/easca* -e0a0a0t i0 pri.i i$cr"$tat, /a$"itor, $ei$eer4 ci$! sa4si asc"$!a e$er.area* 8 Si$t Posta.ar"* 0o$e0 Posta.ar"* A% 1ost co0e#i 0a 0ice"0 S1i$t"0 Sa.a* Si pe$tr" ca ce0a0a0t se %"0t"%i sa ri!ice !i$ "%eri, i0 *i$tre/a : N" esti !4ta 4 a.ocat"0 E$ac2e Mar#arit,** !i$ ("c"reti > 8 (a !a, e" si$t*** 8 Ei /i$e, a% 1ost co0e#i i$ pri%e0e patr" c0ase !e 0ice"* La* 0ice"0 S1i$t"0 Sa.a, repeta* Mar#arit 7i%/i %e0a$co0ic, si ri!ica !i$ $o" !i$ "%eri* ? 8 E %"0t !e at"$ci, sp"se* 8 Foarte %"0t E Patr"7eci si opt !e a$i*** Dar $e4a% %ai i$ti0$it o !ata, 0a ("c"resti, i$ prea@%a ra7/oi"0"i* I i pot sp"$e si !ata : %ar tie '+J+* Ne4a% i$ti0$it pe /"4 0e.ar!, i$ !rept"0 0i/rariei Cartea Ro%a$easca* 8 I%i pare 1oarte ra", i0 i$trer"pse Mar#arit* N"4%i X %ai a!"c a%i$te*** Pro$"$ta c".i$te0e rar, oarec"% i$ si0a* 8 0arta4%a ca i$sist, re0"a Posta.ar" !"pa cite.a c0ipe !e so.aia0a* Ir$i !a" sea%a ca esti oc"pat*** 8 Atept "$ priete$, i0 i$trer"pse !i$ $o" Mar#arit* C1$! a% a"7it so$eria, a% cre7"t ca era e0* Si c2ia'r %4a% %irat* pe$tr" ca !e o/icei i$tir7ie* Posta.ar" isi scoase i$ti%i!at /atista si i4o trec" pe 1r"$te*
184

8 Irica o !ata I%i cer iertare* Dar e .or/a !e ce.a 1oarte i%porta$t* =rea" sa sp"$, 1oarte i%porta$t pe$tr" %i$e, De4a/ia ieri /#i-am a10at $o"a a!resa* 0ar %ii$e !i%i$eata tre/"ie sa p0ec, si $" sti" ci$! .oi %ai a.ea oea7ia sa %a opresc 0a Paris*** E ce.a 1oarte i%porta$t, re0"a* Si e o c2estie !e ci$ci, sase, ee0 %"0t 7ece %i$"te* Ti4a% a!"s $iste .i$,* a!ao#a i$ti$7i$!"4i sti$#2erit sti4 c0a* M4a" asi#"rat ca e tot ce a" ei %ai /"$*** N" %i4a p0ac"t 2irtia i$ care o i%pac2etasera si a% %ototo0it4o, a% 0asat4o i$ ta:i*** 8 M"0t"%esc* Dar $" tre/"ia sa te !era$@e7i* I$tra, te ro#* D"pa c"% .e7i, e %are !e7or!i$e* De4a/ia %4a% %"tat*** Ase7a a/se$t stic0a pe o eta@era !ar, 7ari$!"4i etic2eta, o ap"ca !i$ $o", c" a%i$!o"a %ii$i0e, si o cerceta "0"it* 8 Dar *e $e/"$ie c"rata, sopti* Stic0a asta te4a costat o a'.ere E 8 N4are a 1ace, '' i$trer"pse Posta.ar"* Mi4a% sp"s A tre/"ie sa sar/atori%* rei$ti0$irea $oastra 0a Paris* Ne c"4 $oaste% !e PG !e a$i E Si, repet, pe$tr" %i$e e 1oarte i%porta$t* =rea" sa te i$tre/ ce.a*** Se ase7a pe ca$apea si4si scoase !i$ $o" /atista* 8 I$trea/a* ? i0 i$c"ra@a Mar#arit api;opii$!"4si sca4 "$"0* Dar sa stii, $ici e" $" prea a% $o"tati* A% 1"#it !i$ tara ac"% $o"a a$i* L"cr"ri0e s4a" sc2i%/at %"0t !e4at"$ci* I$ %ai ra"*** 8 Sti", sti", o1ta Posta.ar"* Dar .oi a% sa te i$tre/ a0tce.a* Ce.a i$ 0e#at"ra c" "0ti%a $oastra i$ti%ire, i$ t$artie '+J+* Ci$! te4a% *rec"$osc"t, at"$ci, !isc"tai 1oarte apri$s c" "$ priete$* i$ !rept"0 0i/rariei< Cartea Ro%a4 $easca* si %4a% apropiat sa45i stri$# %i$a* Te %ai 7a4 rise% si a0ta!ata, !ar ori $" i$!ra7$ea% pe$tr" ca erai %eo$@"rat !e persoa$e care %a i$ti%i!a" ori e" era% prea #ra/it*** Se i$trer"pse /r"sc si, i%pat"ri$! /atista, si4o i$tro4 !"se pe i$!e0ete i$ /"7"$ar* 8 Sa $" 7i%/esti, re0"a !"pa o pa"7a, !ar te as@#"r ca ace0e cite.a c".i$te, 1ra7a aceea pe care a sp"s4o e0, priete$"0 !40a0e, $4a% sti"t $icio!ata c"% i0 c2ea%a, !ar s)i" ca Ai4era priete$, poate ca4ti este si ac"%* !aca %ai traieste*** Desi a" trec"t !e4at"$ci aproape J3 !e a$i* A 1ost ra7/oi"0 si tot ce4a "r%at !"pa ra7/oi*** 8 N" prea i$5e0e#, sp"se Mar#arit* N" sti" 0a ce 1aci a0"7ie*

Posta.ar" i0 pri.i !i$ $o" i$ti%i!at si i$cerca sa 7i%4 /easca** 8 0arta4%a, e !i$* .i$a %ea* A% "%/0at toata !i%i4 $eata, si$t ca% o/osit*** Si4ti, %art"risesc, astepti$! !i$4 tr4"$ %o%e$t i$ a0t"0 sa4ti soseasca priete$"0, $" sti" c"%'sa i$cep ca sa pot sp"$e tot si cit %ai repe!e* Mar#arit 7i%/i : 8 N"45i 1ie tea%a, e "$ /"$ priete$* E si e0 ro%a$, re1"#iat* Daca .i$e si .rei sa ra%i$e%* si$#"ri, i0 ro# sa astepte a0at"ri* 8 N", poate sa ra%i$a* Ai sa .e7i, $" e $ici "$ secret*** Dar ac"%, ca %4ai 0i$istit, te %ai pot r"#a "$ 0"4 cr" > Poate ai 0a i$!e%i$a o stic0a c" /ere A rece* Mi4e 1oarte sete* Mi s4a "scat #"ra*** , Mar#arit se ri!ica si se i$!repta tac"t spre /"catarie* Se i$toarse c" "$ pa2ar si o stic0a !e /ere, pe care 0e ase7a, c" e:a#erat iro$ica po0itete, pe %as"ta !i$ 1ata ca$ape0ei* 8 Ni%ic '%ai si%p0", sp"se pre#ati$!"4se sa "%p0e pa2ar"0* Dar Posta.ar" ii ap"ca /r"sc /rat"0* 7i%/i$! i$c"rcat* 8 Te4a% a"7it E Ai scos4o c2iar ac"% !i$ 1ri#i!er* E prea rece, si $" 1ace sp"%a* Tre/"ie s4o %ai 0asa% p"ti$, sa4si .i$a i$ 1ire* C"% sp"$ea pro1esor"0 $ostr" !e 1i7ica si4 c2i%ie, =asi0e Sa1iri%, i5i %ai a!"ci a%i$te !e e0, !e Sa1iri% > Sp"$ea : to4t"0 poate i$#2e5a i$ @"r"0 $ostr", ' c2iar si /erea*** Mar#arit se trase s"rpri$s* parca speriat, "$ pas i$a4 poi, si4E pri.i c"rios, ca si c"% !e4a/ia at"$ci si4ar 1i !at sea%a ci$e este* 8 A2 E !a, =asi0e Sa1iri% E e:c0a%a c" "$ #0as sc2i%4 /at* Sarac"0 Sa1iri%* Trecea% o !ata pri$ ci%itir"0 (e0", Era o 7i 1r"%oasa, !e toa%$a* I%i a!"c a%i$te si ac"%* M4a% oprit sa4%i apri$! o ti#ara 8 pe at"$ci 1"%a% 1oarte %"0t 8 si ci$! sa a7.ir0 c2i/rit"0, !a" c" oc2ii !e "$ %or%i$t pr/aspat, acoperit c" 10ori* Si citesc : Pro1e4 sor =asi0e Sa1iri%, 'GGM8'+PJ* Sarac"0 E A 1ost pri%a si "0ti%a oara ci$! i4a% .a7"t %or%i2t"0* P"5i$ ti%p i$ "r$00a a a."t 0oc /o%/ar!a%e$t"0 a.iatiei a%erica$e si partea aceea a ci%itir"0"i a 1ost rasco0ita*** Ti4a!"ci a%i$te*** *, 8 Sarac"0 Sa1iri% E Era "$ %are sa.a$t* Ne sp"$ea : tot"i poate i$#2eta i$ @"r"0 $ostr"*** Se #i$!ea, e.i!e$t, 0a racirea pa%i$t"0"i* Dar, ca sa $" $e sperie, a!ao#a i$ #0"%a : tot"i, c2iar si /erea***
'GN

8 Ac"%, !a, pot sa tor$, ai sa .e7i c"% se i$a05a sp"%a* 0a te "ita E Mar#arit se ras"ci 7#o%otos pe sca"$* 8 Ei, si ci$e era priete$"0 > i$tre/a* =rea" sa sp"$, c"% arata > (0o$!, /r"$, i$a0t, e0e#a$t > 8 N" se poate sa $"4ti a!"ci a%i$te, i0 i$trer"pse Posta.ar", pe$tr" ca, repet, at"$ci a 1ost "0ti%a oara ci$! $e4a% i$ti0$it, i$ %artie '+J+* Era pe /"0e.ar!, i$ !rept"0 0i/rariei Cartea Ro%a$easca* =or/ea1i a%i$!oi !eo!ata, c" pasi"$e, parca era5i #ata sa .a cei'tati* Priete$"0 !4ta0e*** 8 Dar c"% arataI> C" ci$e se%a$a > Era %ai ti$ar ca $oi, %ai /atri$ > 8 Parea ca% !e .irsta $oastra, A.ea o pa0arie c" /o4 r"ri i$#"ste, !ata p"p$ pe cea1a, si ci$! .or/ea, #esti4 c"0a c"rios* 8 A!ica > 8 N" sti" c"% sa4ti e:p0ic* Ri!ica %ere" /rate0e si parca ar 1i .r"t* sa4si treaca %ii$i0e pri$ par A !ar* .e7i, $" i$!ra7$ea, pe$tr" ca a.ea pa0aria*** Si at"$ci, $" stia ce sa 1aca c" %ii$i0e si 0e asc"$!ea repe!e i$ /"7"$are0e par!e4 si"0"i* Dar se .e!ea ca era $er.os* Ri!ica %ere" to$"0,*, Tot $"45i a!"ci a%i$te ci$e era > 8 N" E O pa0arie c" /or"ri i$#"ste*** 8 Dar ce sp"$ea e0 era i$teresa$t, co$ti$"a Posta4 .ar"* Repet, erati a%i$!oi e$er.ati, #ata !e cearta* D"pa cite a% i$te0es, i$cercai sa4' co$.i$#i sa se *i%pace c" "$"0 !i$ priete$ii .ostri co%"$i* N4a% i$te0es !e ce se certasera, pe$tr" ca, $ici !4ta, $ici e0, $4ati 1'aL"t $ici o a0"7ie*' Dar %4a i%presio$at pro1"$! ce4a sp"s* N4a% a"7it $icio!ata asa ce.a* =rea" sa sp"$, c".i$te0e ace0ea, %ai precis co$ceptia 1i0oso1ica, sa" poate c2iar %istica, pe care a e:pri%at4o asa, !i$tr4o !ata, 1ara ca $i%ic s4o 1i pre#atit*** 8 Dar ce4a sp"s > i0 i$trer"pse Mar#arit, c" o #re" stapi$ita $era1a!are* Posta.ar" ap"case stic0a !e /ere, !ar se ra7#i$!i /r"sc 5i o ase7a pe ta.a* 8 A sp"s*** Dar, stai, tre/"ie sa a!ao# "$ a%a$"$t E:asperat, '4ai i$tre/at !aca e 2otarit sa $" se i%pace* c" **priete$"0 .ostr", ace0a c" care se certase* E0 te4a pri.it 1oarte a!i$c, c" tristete, si tot"si a 7i%/it* Mi s4a par"t c2iar ca a 7i%/it sarcastic* 8 (a !a E a sp"s* O sa %a
4 '** ? 'GY

I%pac c" e0 0a "%/ra "$"i cri$, i$ Para!is E A"7i : la umbra unui crin -### 8 E c"rios ca $"4%i a!"c !e0oc a%i$te* Sp"$eai ca era /0o$! si a.ea o pa0arie c" /or"ri i$#"ste*** 8 Si #estic"0a %ere", re0"a Posta.ar"* .or/i$! !i$ ce i$ ce %ai repe!e* Si4si /a#a %ii$i0e i$ /"7"$are0e par!e4 si"0"i, parca !i$ e:asperare ca $" si 0e poate trece pri$ par*** Te ro#, "$ e1ort !e %e%orie* Martie '+J+* I$ !rep4 t"0 0i/rariei Cartea Ro%a$easca* D"pa p0ecarea 0"i, a% 1ac"t ci5i.a pasi i%pre"$a, !ar $" %"0di, pe$tr" ca erai e$er.at si $4a.eai po1ta !e .or/a*** Ei /i$e, $ici $" /a4 $"iesti cit %4a" i%presio$at c".i$te0e ace0e'a : ca se .a i%paca 0a "%/ra "$"i cri$, i$ Para!is E 0ar %ai tir7i", a" i$cep"t sa %a o/se!e7e* Da, sa %a o/se!e7e E D"pa ce4a% ea7"t ra$it 0a trecerea Nistr"0"i* Mai precis !i$ c0ipa ci$! %4a% pra/"sit, ci"r"it !e o %itra0iera, si %4a% tre7it, !oar pe$tr" o c0ipa, !o"a, c" o/ra7"0 i$ $oroi"0 !i$ %ar4 , #i$ea sose0ei* De at"$ci, $" %ai pot "ita* Si !e cite ori trecea% pri$tr4o %are pri%e@!ie, si a% trec"t* ca to5i cei4 0a0ti, pri$ %"0te, i%i re.e$ea i$ %i$te priete$"0 !4ta0e c" pa0aria 0"i c" /or"ri i$#"ste, si4' a"7ea% !i$ $o" : (a !a E 0a "%/ra "$"i cri$, i$ Para!is*** Mar#arit isi i$toarse e:asperat sca"$"0, apropii$!"4' !e ca$apea* 8 E e:aspera$t'E e:c0a%a* E e:aspera$t ca a% p"t"t "ita E*** 8 Te ro#, te i%p0or E star"i Posta.ar", 1a "$ e1ort !e %e%orie E Nici $" /a$"iesti ce ser.ici" %i4ai 1ace* Poate o sa4diIa!"ci a%i$te %ai tir7i", !"pa p0ecarea %ea* l/i 0as te0e1o$"0 !e 0a 2ote0, si a!resa %ea 0a Z"ric2* Ma c2e%i ci$! .rei* E 1oarte i%porta$t E Mar#arit i0 asc"0tase !istrat, p0i%/i$!"4si %i$a !reap4 ta ci$! pe "$ #e$"$c2i, ci$! pe ce0a0a0t* 8 Dar, i$ 1o$!, i7/"c$i !eo!ata, $" prea .a! i$ ce se$s te4as p"tea a@"ta*** 8 Daca iti a!"ci a%i$te !e ci$e e .or/a, ai sa4ti a%i$testi si acest a%a$"$t : !aca s4a" i%pacat sa" r*"* !aca %ai traiesc si ce %ai stii !espre ei* E 1oarte i% porta$t pe$tr" %i$e, repeta patetic* I$ c0ipa aceea, Mar#arit a"7i pasi opri$!"4se i$ !rept"0 "sii si a0er#a sa !esc2i!a* 8 (i$e c4a !at D"%$e7e", sopti* Posta.ar" se ri!ica i$ti%i!at !e pe ca$apea si i$ai$ta spre rei@0oc"0 ca%erei* *'GJ

8 Do%$"0 E1ti%ie,, priete$"0 pe care4' astepta%, i4' pre7e$ta Mar#arit* 0ar !"%$ea0"i este 0o$e0 Posta.ar", co0e#"0 %e" !e 0a 0ice"0 S1i$t"0 Sa.a, a!ao#a 7i%/i$!* E1ti%ie ii stri$se %i$a pri.i$!"4' 0"$#, aproape se.er, i$ oc2i* 8 I%i pare /i$e !e c"$osti$1a, sp"se ase7i$!"4se i$ 1oto0i"0 pe care i0 apropiase Mar#arit* =a! ca !"%ita0e i5i p0ace ca$apea"a, co$ti$"a pri.i$!"4' !i$ $o", e$i# %atic, i$ oc2i* 8 Aici %4a po1tit #a7!a, priete$"0 $ostri0, i$cerca sa e:p0ice Posta.ar" 7i%/i$!* De 1apt*** 8 =asa7ica !e 0a 0ice"0 S1i$t"0 *Sa.a, i0 i$trer"pse E1ti%ie* Ce 0ice"*E e:c0a%a i%pi$#i$!"4si i$cet spi$area ca sa si4o rea7i%e %ai /i$e !e spetea7a 1oto0i"0"i* De4a4 co0o a" p0ecat toate, !e 0a S1i$t"0 Sa.a* Toc%ai .or/ea% c" !octor"0 Ta"sa$* I$ 1o$!, 7icea%, !e ce s4a ap"ca0 e0 * sa 0e sp"$a /aieti0or, 8 era" !oar $iste copii, !e 'P8'3 a$i, 8 sa 0e sp"$a c2estia aceea c" "%/ra cri$"0"i !i$ Para!is > Caci tot"0 a por$it !e4aco0o*** Posta.ar" isi !a!" sea%a ca rosise si4si ca"ta t"r/"rat /atista* II a"7i pe Mar#arit i$cerci$! 7a!ar$ic sa ri!a sarcastic, !ar $" i$!ra7$i saF0 pri.easca* 8 N" stia%, i$cep" Mar#arit, s"/0i$ii$! c".i$te0e, $" stia% ca ai o/icei"0 sa asc"05i c" "rec2ea 0ipita !e "sa, i$ai$te !e a apasa pe /"to$"0 so$eriei* 8 Ce .rei sa sp"i > i0 i$trer"pse ca0% E1ti%ie* Ci$e asc"0ta 0a "sa > 8 C2estia c" "%/ra cri$"0"i !i$ Para!is*** 8 Asta .or/ea% c" !4r"0 Ta"sa$ astepti$! %etro"0* Si era% a%i$!oi !e acor! : a 1ost o prostie*** Posta.ar" isi i$!repta pri.irea spre Mar#arit, apoi se ri!ica 2otarit !e pe ca$apea* 8 I%i !ati .oie* sp"se* Si i%i cer iertare ca .a i$4 trer"p* Dar, .a %art"risesc, %ie, ca si 0"i Mar#arit, aproape ca $"4%i .i$e sa cre!* Pe$tr" ca, sa .a sp"$a Mar#arit, e" a% .e$it sa4' .a! 8 si $" '4a% %ai .a7"t !i$ %artie '+J+ 8 a% .e$it sa4' .a!, repet, specia0 pe$4 tr" 1ra7a asta : la "%/ra unui crin, in ?aradis### 8 Sti", i$ter.e$i E1ti%ie, 1ra7a pe care 0e4o sp"sese e0, pro1esor"0, 0a 0ice"0 S1i$t"0 Sa.a, 8 N", !ra#a, i0 i$trer"pse e$er.at Mar#arit, $" i$c"rca 0"cr"ri0e* Noi, Posta.ar" si c" %i$e, a% 1ost co0e#i 0a S1i$t"0 Sa.a*,* 8 Ac"% PG !e a$i* preci7a Posta.ar"*** 'G+

8 Dar po.estea c" "%/ra cri$"0"i si toate ce0e0a0te a" a.iit 0oc %"0t %ai tir7i"* 8 I$%artie '+J+*** 8 Po.estea c" "%/ra cri$"0"i $4are $i%ic !e4a 1ace c" 0ice"0 S1i$t"0 Sa.a, ee0 p"5i$ c" 0ice"0 S1i$t"0 Sa.a !i$ a!o0esce$ta $oastra* Se opri, e:te$"at, si se rease7a pe sca"$* 8 E" .a sp"$ ce .or/ea% c" !octor"0 Ta"sa$, re0"a ca0% E1ti%ie* Asta, !"pa ce $e4a% i$ti0$it, c" tot #r"p"0 $ostr", 0a ca1e$ea, 0a E:ce0sior* I%i pare ra" ca4 $4ai 1ost si t"* Pe$tr" ca 0"cr"ri0e se co%p0ica, a!ao#a co/ori$! #0as"0* Si ar p"tea sa ai/a "r%ari pe$tr" $oi tot4i, $oi, ro%a$ii !i$ e:i0, .rea" sa sp"$*** Mar#arit sari /r"sc i$ picioare* 8 Si%t ca a% sa4%i pier! 1irea si a% sa i$cep sa "r0" E Despre ce este .or/a > E1ti%ie i0 pri.i cite.a c0ipe, $e!"%erit, apoi se 0"4 %i$a 0a 1ata* * 4 8 0arta4%a, sp"se, cre!ea% ca stii si t", !ar "itase% ca !"%i$ica trec"ta $4ai 1ost 0a /iserica* 8 Era% i$ pro.i$cie* Tot !i$ ca"7a ei* Ace0easi p0ic4 tise0i* Ace0easi si ace0easi E 8 Ac"% %i4a% a!"s a%i$te*** 2ref, $e4a% i$ti0$it, !"pa c"% era .or/a, 0a E:ce0sior* Ca sa .e!e% ce p"4 te% 1ace ca sd40 a@"tar$ pe I0iesc"* 8 Dar ce i s4a i$ti%p0at > i0 i$trer"pse !i$ $o" Mar #arit* 8 O sa a10i i$!ata* Dar sp"$e4%i i$tii !aca4' c"$osti pe i$#i$er"0 I0iesc"* 8'' N"4' c"$osc perso$a0, !ar sti" ci$e este* A% citit !espre e0 si i$ 7iare, c"% a re"sit sa a@"$#a 0a =ie$a, asc"$s, cinci zile, i$tr4o 0a!a* 8 A 1ost c2iar %ai e:traor!i$ar !ecit atit, a% sa45i po.estesc a0ta!ata* 8 Dar ce i s4a i$ti%p0at > star"i Mar#arit* 8 E" .a sp"$ ce %i4a sp"s I0iesc"* I$c2ip"ieste4ti ca a 1ost tra$s1erat !e 0a (ria$co$ si i$ca $" i4a sp"s i$ ce !eparta%e$t .a 1i tri%is A !eoca%!ata, e, c"% sp"$e e0, ,,i$ .aca$5a<* Ce e %ai #ra., a !e.e$it s"spect* Si%te, %ai precis 8 stie, ca e "r%arit* Si asta, $"%ai pe$tr" ca a po.estit "$ora !i$ co0e#ii 0"i ce a10ase !e 0a =a 0e$ti$ E*** * *
'+M

?8 Asc"0ta, i0 i$trer"pse Mar#arit re7e%i$!"4si a%M4 !o"a %ii$i0e pe spetea7a sca"$"0"i* E" $" prea i$ Ae0e# !espre ce este .or/a*** ?8 Dar $4a% ter%i$at E*,* 8 Sti"* Sti" ca %ai ai %"0te !e sp"s* Dar i$ai$te !e a co$ti$"a .rea" sa te i$tre/ ce /ei : cs1ea, ora$@a!a, .i$*** 8 La ora asta, e" as sp"$e .i$* Mar#arit se i$!repta, c" oarecare #ra.itate, spre /"4 catarie* 8 Si a% sa45i %ai a!"c si !4ta0e o stic0a !e /ere, sp"se I$torci$! cap"0 spre Posta.ar" si 7i%/i$!"4i c" i$5e0es* C" cit se pre0"$#ea tacerea, c" atit si%5ea Posta.ar" %ai se.ere pri.iri0e ce0"i0a0t* 8 Aceeasi 1ra7a sopti* Si$te% 7eci, poate c2iar s"te, !e %ii !e ro%a$i i$ e:i0, i%prastiati pe toata s"pra1ata pa%i$t"0"i, si se i$ti%pEP ca toc%ai a7i, i$ trecere pri$ Paris, sa4' ca"t pe Mar#arit ca sa4' i$tre/ !espre o 1ra7a a"7ita i$* %artie '+J+, iar !4ta, a/ia i$trat pe "sa, rostesti aceeasi fraza# Ce coi$ci!e$ts E*** 8 Daca4' i$ti0$esti pe I0iesc", sa $"4i .or/esti !e coi$ci!e$te* Pe$tr" e0, %ater$aticia$ si r$are specia0ist i$ statistica, ce0e %ai e:traor!i$are coi$ci!e$te si$t tot atit !e 1iresti ca si re#"0a !e trei si%p0a*** 8 Mate%atic o*1i a.i$! !reptate, !ar*** Se i$trer"pse ca sa4' a@"te pe Mar#arit sa4ase7e ^ta.a i$carcata pe %as"@a* 8 =a! ca %a ras1eti, sp"se E1ti%ie ri!ici$! pa2ar"0 : si pastri$!"4' cere%o$ios i$ %i$a !reapta* 8 Mate%atic, 7ic, re0"a Posta.ar", o*ii a.i$! !reptate* Si tot"si, aceeasi 1ra7a*** 8 Dar< $" era 1ra7a 0"i, sp"se 7i%/i$! %isterios E1ti%ie*, E:ce0e$tE a!ao#a !"pa ce sor/i prir$a i$#2iti4 t"ra* Repet : %a ras1eti E Mar#arit isi apropie !i$ $/" sca"$"0, se ase7a si, c" "$ #est /r"sc, scoase !i$ /"7"$ar "ii pac2et !e -a"0oi4 ses* ?8 E pri%a ti#ara, e:p0ica p"'ti$ i$c"rcat* De 1apt, $" %ai 1"%e7* Dar a% i$tot!ea"$a "$ pac2et 0a i$!e4 %i$a* Ci$! %a si%t prea $er.os, apri$! o ti#ara* D"%i4 $ica trec"ta, se a!resa 0"i E1ti%ie, a% 1"%at aproape tot pac2et"0 E*** 8 Ra" ai 14ac"t, sp"se E1ti%ie* Mai /i$e ra%i$eai i$ Paris si4' i$ti0$eai pe I0iesc"*** Ca sa stii ce $e asteapta E

' * 8 Dar !e ce > De ce >'$tre/a e:asperat Mar#arit* 8 O sa .or/i% !e asta %ai t0r7i": Dar, te ro#* $" %a %ai i$trer"pe* S4o 0"a%, !eci, !e 0a i$cep"t*** A!ica, !e ac"% !oi a$i, !e ci$! '4a aci"it pe 0i$#a e0 pe =a0e$ ti$ Ico$ar"* ZStii, I0iesc" 0"cra 0a Ce$0r"0 !e co$tro0 a0 a"to.e2ic"0e0or, si !e citi.a a$i 0oc"ia 0a (ria$cc$* A.ea o casa %are, era /"r0ac, asa ca i$ti0$i$!"4' pe =a0e$ti$ i4a prop"s sa 0oc"iasca 0a e0, ca "$ 1e0 !e secretar* E" $"4' c"$osc, !ar !"pa c"% %i '4a" !escris I0resc" si a05i ro%a$i care '4a" .i7itat 0a (ria$co$, =a0e$ti$ a>ta ar a.ea .reo ,3 8 ,N !e a$i, si $" pare prea !estept* N" .rea sa i$.e5e /i$e 1ra$5"7este, !esi stie sa titeasca, s@ citeste %ere", !ar citeste $"%ai !espre a$i%a0e, si %ai a0es !espre i$secte* >i ci$! .or/este, rareori, tot !espre ' a$i%a0e .or/este* I0iesc" $" p"tea co$ta pe e0, pe$tr" ca !isparea !e pe sa$tier sa" !i$ /iro"ri0e Ce$tr"0"i si, ci$! reaparea, "$eori !"pa !o%a, trei 7i0e, repeta i$tot4 !ea"$a aceeasi *sc"7a : ca s4a 0"at !"pa "$ 10"t"re sa" .re"$ cara/"s* sa" ce4o 1i 1ost, si s4a *ratacit i$ %"$ti* ? 8 Tre/"ia sa4i 1aca %ora0 a, si apo@ sa4' tri%ita i$a4poi 0a Paris sa .a!a ce i$sea%$a e:i0"0, i7/"c$i Mar#arit* 8 I0iesc" are o i$i%a !e a"r, co$ti$"a E1ti%ie !"pa ce4si "%p0" pa2ar"0* 9>i, $e4a %art"risit, ti$ar"0 acesta* $a"c c"% era '4a i$teresat !e 0a i$cep"t, !e ci$! i4a .or/it i$tr4o seara !espre c"% ar tre/"i rescrise asta7i (ouvenirs entomologiFues a0e 0"i Fa/re*** Dar* c"% .a sp"$ea%, tot"0 a por$it !e 0a o i$ti%p0are, i$ apare$ta, /a$a0a* Ac"r$ .reo !o"a 0"$i, statea" a%i$!oi 4re7e%ati !e o sti$ca, i$ p0i$ soare, i e0, =a0e$ti$, pri$sese o so4 pir0a a0/astra, o ti$ea i$ pa0%a, si $" se %ai 4sat"ra a!4 %iri$!4o* $i !eo!ata i0 a"!e .or/i$!, %ai %"0t pe$tr" si$e : Ci$! .o% 1i c" to5ii i$ Rai* 0a "%/ra "$"i cri$, o sa i$5e0e# ce4%i sp"$e ac"% sopir0a asta*** I0iesc" '4a pri4 .it c"rios i '4a i$tre/at, i$ #0"%a* 8 Dar !e "$!e stii t" cit !e i$a0ti si$t cri$ii i$ Para!is > Ti$ar"0 a 7i%/it, 1ar sa4si ri!ice pri.iri0e* 8 Asa $e sp"$ea $o"a "$ pro1esor !e 0a S1i2t"0 Sa.a* De 1apt, $" era pro1esor !e %eseria 0"i, !ar isi sc2i%/ase $"%e0e* si a.ea acte 1a0se, pi$a ce '4a !escoperit Sec"ritatea si '4a arestat* Mar#arit sari !e pe sca"$ si4si trec" !e %ai %"0te ; ori pa0%a pe 1r"$te*
'+,

8 E.i!e$t E e:c0a%a* E0 era E F0o$!or* E%a$oi0 F0o$4 !or, ar2itect"0* C"$i !e $" %i4a% a!"s a%i$te > C" pa0aria 0"i c" /or"ri sc"rte* A0a$!, i$ pri%a.ara aceea, p"rta pa0arie* Dar c"ri$! a reri%r@@at 0a pa0arie si "%/0a* c"% "%/0ase toata .ia5a, c" cap"0 #o0* Posta.ar" isi 1ac" cr"ce si, e%otio$a0, se ri!ica i$ picioare* 8 (i$e c4a !at D"%$e7e" si ti4ai a%i$tit E Si s4a" i%pacat > De asta .e$ise%, a!ao#a 1 aci$! "$ pas spre E1ti%ie* Ca sa a10" !aca s4a i%pacat cu priete$"0 0"i*** 8 -" Sa$!H =a0aori, #a7etar"0* Era" /"$i pr5ete$i, i se certasera !i$tr4o prostie* Dar pi$a 0a "r%a s4a" i%pacat* Hotarisera c2iar sa 1aca "$ c2e1, $"%ai ei !oi, 0a circi"%a 0or 1a.orita, i$!ata ce se .a i$c2eia ra74 /oi"0* Dar $4a" %ai ap"cat* Pe Sa$!H '4a" i%p0icat i$ proces"0 Ma$i" si i4a" !at ,3 !e aiii !e te%$ita #rea* At"$ci F0o$!or a !ispar"t, si4a sc2i%/at $"%e0e, a o/4 ?9i$"t, $" prea se s5tie c"%, !ip0o%a si acte 1a0se si a !e4 .e$it pro1esor !e istorie, i$tii 0a "$ #i%$a7i" !i$ pro4 .i$cie, apoi 0a ("c"resti, ca sa i$0oc"iasca pe "$ co0e# !e 0a 0ice"0 S1i$t"0 Sa.a, care %"rise i$tr4"$ acci!e$t !e %asi$a* Dar !"pa 3* N 0"rii, se pare i$ "r%a "$"i !e4 $"$ , a 1ost arestat si co$!a%$at*0a '3 a$i*** 8 Dar se %ai tie ce.a !espre er > i0 %trer"pse Pos ta.ar"* Mai traiesc > 4 @=tar#arit 'se ase7a a/se$t pe sca"$, si4si ca"ta !i$ $o" pac2et"0 c" ti#ari* 8 A% a"7it ca Sa$!H =a0aori ar 1i %"rit !"pa citi.a a$i* i$ i$c2isoare* E", i$ orice ca7, $" '4a% %ai .a7"t*6 Cit !espre F0o$!or, $" se stie $i%ic precis* &$ii sp"$ ca ar 1i %"rit si e0, 1ara sa preci7e7e ci$! si i$ ce co$!itii*** E1ti%ie $" i$cercase sa4si asc"$!S e$er.area ca 1"4 sese i$trer"pt, !ar a"7i$! "0ti%e0e c".i$te a0e 0"i Mar4 4#arit i$toarse repe!e cap"0* ?8 A0tii sp"$ ca ar 1i seapat si ar 1i trec"t #ra$ita, !ar, iarasi, $" se stie ci$! si c"%*** ' ' : 8 Asta .4o poate sp"$e I0iesc", i$ter.e$i E1ti%ie* ; A!ica4, $" e0, ci =a0e$ti$, ti$ere0"0 !e care .a .or/ea% ? a!i$eaori* =a0e$ti$ preti2!e ca o%"0 .ostr" traieste, ca O4a .a7"t !e %ai %"0te ori* ca a" .or/it c2iar i%pre"$a*** 8 E:traor!i$ar E, opti Mar#arit* 8 Dar ca e0, co$ti$"a E1ti%ie, e0, =a0e$ti$, $" .rea sa po.esteasca $i%a$"i c"% s4a" i$ti0$it si ce4a" .or/it, pe$tr" ca stie ca $i%e$i $4are sa4' crea!a*
8 (a "%/ra "$"i cri$

'+J

?8 A!ica ce .rea sa sp"$a > i$tre/a Mar#arit 1re4 ci$!"4si 1r"$tea* N" i$te0e#*** B 8 Nici e" $" si$t si#"r cd a% i$te0es ce vrea sa sp"$a, pe$tr" ca toate acestea %i 0e4a po.estit I0iesc", si c"% era"' atitea !e po.estit $4a a."t ti%p sa i$tre i$ a%a$"$te* I$ orice ca7, I0iesc" este i$#i$er c" picioare0e pe pa%i$t, $" se 0asa paca0it5 !e i0"7ii, .e!e$ii sa" ce4or 1i* EJi ci$! =a0e$ti$ i4a %art"risit i$tr4o 7i ca, !"pa %ie4 7"0 $opi0i si$t anumite ca%ioa$e care dispar i$!ata ce 1ac t"r$a$ta !e 0a $" sti" care Qi0o%etr", I0iesc" a 7i%4 /it* Foarte i$teresa$t E i4a sp"s* =rea" sa 0e .a! si e" **!ispari$!< 0a t"r$a$ta* Dar c"% o sa sti% !aca !is par sa" $" > Tre/"ie sa4' 0"a% si pe Marc SMarc e co0a4 /orator"0 0"i, o%"0 !e i$cre!ereT si sa $e ase7a% 0a pi$!a, 0a 'M8'3 %etri "$"0 !e a04t"0, inainte si dupa t"r$a$ta*** Asa a" si 1ac"t, P"ti$ i$ai$te !e %ie7"0 $op5ii s4a" ,*ca%"10at< Sc"% sp"$ea e0T i$apoia ar/ori0or, si !e cite ori se apropia "$ ca%io$, I0iesc" i0 a$"$5a pri$tr4"$ 10"ierat sc"rt, i%iti$! $" sti" ce pasare !e $oapte*** <E1ti%ie i$ti$se /ra "0, ap"ca pa2ar"0 si, i$ai$te !e a4' apropia !e /"7e a!ao#a : 8 I$.atasera !e%"0t, toti trei, sa i%ite 00"ierat"0 acesta sc"rt si stri!e$t a0 pasarii !e $oapte*** Apoi sor/i pe i$!e0ete !i$ pa2ar, i4si ca"ta o po7itie %ai co$1or4 ta/i0a i$ 1oto0i"* 8 I$6pri%e0e !o"a ceas"ri, tot"0 s4a petrec"t $or%a0* Dar a apar"t !eo!ata "$ ca%io$ s"pra4i$carcat, i$ai$ti$! tot"si e:traor!i$ar !e repe!e* si 'M8'3 sec"$!e !"pa ce i0 se%$a0ase, I0iesc" a"7i 10"ierat"0 0"i Marc, a$"$ti$!"4' ca a"to.e2ic"0"0 nu trec"se pri$ 1ata 0"i* I0iesc" a0er#a sa .eri1ice* I$tr4a!e.ar pe osea"a care "rea pri$ pa!"re* i$!ata !"pa t"r$a$ta, $" se 7area $ici "r%a !e a"to4 .e2ic"0* Doar, %"0t %ai !eparte, s"s, pri$tre ar/ori, se !isti$#ea" 1ar"ri0e ca%io$"0"i care4' prece!ase pe sosea c" .reo 3, N %i$"te %ai i$ai$te* 8 E:traor!i$ar E sopti Mar#arit* 8 Asa a% e:c0a%at si $oi, co$ti$"a E1ti%ieA Dar I0iesc" e o% !e stii$ta* Ci$! =a0e$ti$ i4a sp"s A 8 =e!eti ? ca a% a."t !reptate >, e0 i4a rasp"$s, ca0% : 8 Deoca%4 !ata $" se poate tra#e $ici o co$c0"7ie* Sa .e!e% ce se %ai i$ti%p0a*** Si4a" sc2i%/at po7itii0e A e0* I0iesc", s4a **ca%"10at< i$tr4"$ /osc2et, c2iar i$ !rept"0 t"r$a$tei A iar =a0e$ti$ i0 a$"$5a c" ace0asi se%$a0 !e cite ori 7area
'+P

apropii$!"4se ca%ioa$e0e* Si, i$ $oaptea aceea, sp"se ; I0iesc", a" %ai !ispar"t trei ca%ioa$e* 8 =4ati co$.i$s si !4stra, i$sista =a0e$ti$* =4ati co$.i$s ca $" %i$t E 8 Dar $4arri .a7"t i$ca pe pro1esor"0 ta" !e 0a 0ice"0 S1i$t"0 Sa.a, '4a i$trer"pt I0iesc"* Si, pi$a $" I4oi 7ari si e", $" cre! E*** Marc, %ai ti$ar si c" %ai p"ti$a e:peri4 e$ta, i$t1ase i$ pa$ica* 8 Tre/"ie sa a$"$1a% i%e!iat a"toritati0e E, sopti* 8 Di%potri.a, i4o rete7a sc"rt I0i esc", $" sp"$e% $ici "$ c".i$t 0a $i%e$i* Pe$tr" ca asta $e4ar p"tea crea co%p0icatii*** 8 Ma i$tre/ !e ce, i0 i$trer"pse Mar#arit* E1ti%ie t"si !e cite.a ori, #o0i pa2ar"0 si co/ori #0as"0* 8 Pe$tr" ca I0iesc" a /a$"it !e 0a i$cep"t !espre ce este .or/a* N4a sp"s $i%ic 1ata !e =a0e$ti$, !ar 0"i Marc i4a %art"risit, a, !o"a 7i, ca* 1oarte pro/a/i0, este 0a %i@4 0oc "$ secret %i0itar : pro/a/i0, "$ $o" siste% !e ca%"4 10a@, pri$*** Ssi aici a %e$tio$at "$ ter%e$ te2$ic pe care $" '4a% i$te0esT* I$ orice ca7, repeta I0iesc", $ici a"tori tati0e, $ici co0e#ii 0or, si %ai a0es, $ici 7iaristii $" tre/"ie sa a10e ce4a" !escoperit ei* Pe$tr" ca, i$tr4a!e.ar, era o !escoperire* A" stat 0a pi$!a i$ "r%atoare0e trei $opt:i, si si4a" !at sea%a ca $" se i$se0asera : a" vazut c"% dispar ca%ioa$e0e A o !ata !o"a, a0ta !ata ci$ci, si i$ a treia $oapte, "$"0* E !rept, rec"$oaste I0iesc", i$ a treia $oapte 8 !e 1apt, era a patra $oapte !e .e#2e 8 era" prea o/osi5i, si s4a" i$ters 0a case0e 0or %"0t %ai !e.re%e, 8 Si tot"si, s4a a10at, i0 i$trer"pse Mar#arit* Daca sp"i ca I0iesc", si ca e0, $oi toti ro%a$ii !i$ Fra$ta si$te% s"spec5i*** 8 -2i$io$ E e:c0a%a E1ti%ie* Ac"% .reo !o"a sap4 ta%i$i, i$tr4o seara, 0a "$ /ar !i$ (ria$co$** .e$i$! .or/a !espre ,,1ar1"rii0e 7/"ratoare<, !espre ce se $"4 %esc asta7i ob4ets volants non-identifies, Marc B a sp"s 8 pro/a/i0 ca /a"se ca% %"0t 8 a sp"s ca si e0 a .a7"t ase%e$ea o/iecte %isterioase !e tra$sport, 0e4a .a7"t pe sosea"a $a5io$a0a* Si4a !at i$sa repe!e sea%a !e i$!is4E cretie si $4a i$trat i$ a%a$"$te* Tot"si 1ac"se #a1a, si "$ #a7etar !i$ 0oca0itate a p"/0icat i$1or%atia ca "$ $o" tip !e ,,1ar1"rii 7/"ratoare< a" 1ost .a7"te aproape !e (ria$co$, iar cite.a 7i0e, i$ toata re#i"$ea $" s4a .or/it !ecit !espre asta* I$c2ip"i5i4.a, !eci*** Mar#arit se ri!ica /r"sc si, 1aci$!"4i se%$ sa taca, se apropie !e "sa, i$ 4c0ipa ci$! a"7i so$eria, !esc2ise i$cet, 1<Y

c" %"0ta preca"tie* Apo!, I$torci$! cap"0 catre cei0a05i, ?a$"$ta, ? I 8 E !octor"0 Ta"sa$ E,** 8 0arta4%a, !ra#a, se sc"7a !octor"0 i$tri$!, S'i$t "r%arit E**, Pro/a/i0 ca si' !4ta ai 0ost "r%arit, se a!resa 0"i E1ti%ie* Toti si$te% "r%ariti E A% .e$it sa .a pre4 .i$* Daca $e i$trea/a ce4a% !isc"tat 0a E:ce0sior, sa 1i% /i$e i$te0esi, sa $" $e co$tra7ice%*** 8 A!ica > i0 i$trer"pse E1ti%ie* I$ ce se$s > 8 Sa sp"$e% to5i ace0asi 0"cr" : ca I0iesc" a 0ost !iscret si $Fa i$trat i$ a%a$"$te : $e4a sp"s, !oar, ca t$ "r%a "$"i malentendu, a apar"t "$ artico0 i$tr4o #a7eta !i$ Midi si ca*,* 4 Mar#arit isi p"se !i$ $o" !e#et"0 pe /"7e si se i$4 !repta, c" pasi "sori, spre "a* Doctor"0 Ta"s"$ se ase7a pe ca$apea E D"pa cit.a ti%p, $ea"7i$! so$eria, Mar#arit, I$tre/a : 8 <ui est la , Si pe$tr" ca tacerea 4 se pre0"$#ea, *apasatoare, repeta i$tre/area c" "$ #0as %ai se.er, 8 5ous venous de la part de monsieur *liescu# 8 Mais 4'ai des invites, i$cep" Mar#arit* <uelFues amis### ? * * ? * * 8 Monsieur *liescu ao"a a prie de vous consulter### '- 0$!repti$!"4si %artia0 "%erii, Mar#arit !esc2ise 0ar# "sa* Ci$! ii .a7" i$tri$! 8 "$ ti$ar i$a0t, s0a/ si 1oarte /0o$! a0at"ri !e "$ /ar/at .oi$ic, trec"t !e ci$ci7eci !e a$i, c" 1i#"r4a @o.ia0a, i%/racat corect 8 Ta"sa$ se p0eca spre E1ti%ie si4i sopti : ;4 48 N" si$t cei care %4a" "r%arit E C" oarecare so0e%$itate* Mar#arit 1ac" pre7e$tari0e 8 < Mo$sie"r 9ea$ (oissier, si ti$ar*"0 i$c0i$a po0iticos cap"i, Mo$sie"r -era0! Lasca7e 8 a'pai a!"se i$ca !o"a scai%'e !i$ s"1ra#erie* , S 8* Mais !e Fuoi s-agit-il , i$tre/a Ta"sa$* * 4*? ] 8 Sa .or/i% ro%a$este, i$cep", 7i%/i$! a%ica0, -e ra0! Lasca7er pe$tr" ca $" prea a% oca7ia, si4%i p0ace %"0t 0i%/a ro%a$easca*** 8 Daca $4as percepe "$ 1oarte "sor acce$t, e:c0a%a E E1ti%ie, a> @"ra ca si$te5i ro%a$* < Lasca7e isi pri.i a%"7at to.aras"0 si rise, s"rp!$4 7ator'!e spo$ta$ si !e priete$os, 8 A% copi0arit i$ Ro%a$ia* 0ar sotia %ea este ro4 %a$ca**, I%i pare ra" ca .a !era$@e7, 4co$ti$"a a!resi$4

'+N '', 1

!"4se !octor"0"i si 0"i E1ti%ie !ar, asa c"% a$i #2icit, 0"cr"ri0e se co%p0ica* De aceea i$#i$er"0 I0iesc" $e4a s"4 #erat sa 4.a co$s"0ta$t* Sti% ce4ati !isc"tat !"%i$ica tre4 c"ta 0a E:ce0sior si asta co%p0ica si %ai %"0t sit"atia*,, 8 Dar !e ce > i$tre/ara E1ti%ie si Ta"sa$* ? Lasca7e rise !i$ $o", c" %"0ta .oie /"$a, i$torci$! cap"0 spre (oissier* 8 Pe$tr" ca $" era/i si$#".i i$ ca1e$ea, Mai era" si a0tii care 0$t,e0e#ea" ro%a$este* i risea% sa se repete po.estea !e 0a (ria$co$, c" artico0"0 'ii$ La >epec9e !es4 pre O=NI si ce0e0a0te*** 8 Dar I0iesc" sp"$e ca 1ar1"rii0e 7/"ratoare si toate ce0e0a0te si$t prostii E, e:c0ar$a E1ti%ie* 8 i toc%ai asta e #ra., co$ti$"a Lasca7e pe "$ to$ oarec"% o1icia0* D0 i$#i$er I0iesc" .4a sp"s ca, !"pa i%4 presia 0"i ar 1i .or/a !e "$ secret %i40itar, si asta e %"0t %ai #ra. !ecit )b4ets volants t"on-identifies# De aceea a% 1ost $e.oiti sa rec"r#e% 0a a$"%ite %as"ri !e preca"tie, Ati a10at, !esi#"r, ca circ"0atia i$ 7o$a respecti.a a iost i$ter7isa ti%p !e ,P !e ore*' si este !e4at"$ci ri#"ros co$tro0ata* P"te% .or/i !espre asta, a!ao#a, $" este $ici "$ secret* Mi4e tea%a, i$sa, ca .or .e$i si a0te %as"ri !e preca"tie* =a a$"$t, co$1i!e$tia0, ca .o% 1i pro/a/i0 si4 0iti sa i$.ita% 8 o2 E !oar pe$tr" cite.a 7i0e E*** sa i$.ita% i$tr4"$ 2ote0 !i$ Cor@s0ca, pe to Ai cei care a" a10at, !e 0a I0iesc" !irect, sa" pri$tr4o a treia persoa$a, pe to5i cei care a" a10at !espre a1ir%atia 0"i =a0e$ti$ Ic/$ar" ca ? el ar 1i Ha7"t i$tr4"$ a"to.e2ic"0 pe 1ost"0 0"i pro1esor '!e istorie, si c2iar ar 1i* .or/it i%pre"$a*** * 4 ? 8 Dar =a0e$ti$ asta e "$ prosta$ac, i0 i$t'rer"pse * ' E1ti%ie, i$cerci$! sa se ric0ice !i$ 1oto0i"* -"% se poate p"$e /a7a pe ce sp"$e "$ ti$ere0 care a/ia siie 1ra$4 t"7este ?> E ? ? ? ^ Zi%/i$! iro$ic, Lasca7e i$toarse !i$ $o" cap"0 spre to.aras"0 0"i* 8 Mais Nalentin parle assez bien le frangais sp"se (oissier, el il est ires apprecie au Musee# ** a fait des "observations sensationnelles sur les coleoptere de la zone alpine# )n a publie plusieurs articles de lui# 2ien enten-du, sous un pseudon3ms, a!ao#a c" i$te0es i$!repti$!"4si pri.iri0e catre Lasca7e* ;4 En tout cos, i$cep" !octor"0 Ta"sa$*** 8 Sa co$ti$"a$t i$ ro%a$este, i0 i$trer"pse Lasca7e* Ma si%t %ai acasa, !aca i$ii i$#a!"iti ac*easta e:presie*** '+Y

8? I$ orice ca7, re0"a Ta"sa$, %i se pare a/"7i., i%i iertati e:presia* sa" ee0 p"ti$ e:a#erat, sa 1i% s"specti si e.e$t"a0 i$.itati i$'Corsica, pe$tr" ca =a0e$ti$ preti$!e ca ar 1i .or/it c" 1ost"0 0"i pro1esor !e istorie, care 0e4ar 1i sp"s*** 8 Ci$! $e .o% i$ti0$i, i0 i$trer"pse Lasca7e, ci$! rit .o% i$ti0$i 0a "%/ra "$"i cri$, i$ Para!is*,* Posta.ar" rosi, si4si ca"ta /atista* N" i$!ra7$ea sa ri4 !ice oc2ii spre Mar#arit* 8 =asa7ica, strdi;si asta, *sopti 4 E1ti%ie* *Stiti si !e 0i4 ce"0 S1i$t"0 Sa.a*** * ?8 Ni 0e4a po.estit i$#i$er"0 I0iesc", e:p0ica Lasca7e* ?8 De aco0o a" p0ecat toate, co$ti$"a E1ti%ie, !e 0a pro1esor"0 0or* -e se$s a.ea sa 0e .or/easca, "$or /aieti !e 0ice", !espre "%/ra cri$i0or !i$ Para!is > '?8 Asta %4a% i$tre/at si e", i0 i$trer"pse Lasca7e E Dar* !eoca%!ata, $" acea5ta pro/0e%a $e i$teresea7a*** Isi pri.i pe 1"ris ceas"0, s1 co$ti$"a : 8 As .rea sa $e opri% pu/in as"pra acestei 1ra7e* Co0e#"0 %e", care citeste si i$te0e#e ro%a$este, !ar $" i$!ra7$este sa .or/easca, %4a r"#at sat F.a i$tre/ !aca e:presia aceasta 8 la umbra unui crin### $" are* pe$tr" !4stra, ro%a$ii, si "$ i$te0es specia0 A !aca $" este c"%.a o %eta1ora*** 8 O %eta1ora > repeta !octor"0> A!ica* i$ ro%a$este, s4ar re1erE 0a a0tce.a***4Dar, 0a ce > Lasca7e i0 pri.i 0"$#, cercetator, apoi isi a0"$eca pri4 .iri0e as"pra ce0or0a05i* 8 ("$aoara* 0a i$toarcerea !i$ e:i0, rasp"$se tir7i"* Pe$tr" ca 9ea$ (oissier a !isc"tat !e %"0te ori c" =a0e$ti$ S.a pot sp"$e ca pasi"$ea 0"i ,,secreta< este e$to%o0o#iaT si, tot !isc"ti$!, a a."t i%presia ca pe$tr" =a0e$ti$ e:i4 0"0 i$sea%$a %"0t %ai %"0t !ecit co$!itia !e re1"#iat, asa c"% o i$5e0e#e% $oi* L4a 1rapat, o !ata, a1ir%atia 0"i =a0e$ti$ ca ,,0"%ea i$trea#a traieste i$ e:i0, !ar ca asta $4o sti" !ecit citi.a<*** 8 +ne infime minorite, preci7a (oissier*

8 Si co0e#"0 %e" se I$trea/a !aca i$ti0$irea 0a "%/ra "$"i cri$ i$ Para!is $" s4ar re1erE 0a o i$toarcere /eati4 1ica, tri"%1atoare !i$ e:i0, asa c"% s4a" i$tors israe0i5ii !i$ capti.itatea /a/i0o$ia$a* E.i!e$t, *a!ao#a !"pa o pa"7a* i$ ca7"0 acesta $4ar 1i .or/a $"%ai !e e:i0a ii !i$ E"ropa !e Est, ci !e %area %a@oritate a e"rope$i0or,** ? '+G , ' < ' ' <

8 N" %4a%4 #i$!it $icio!ata 0a asa ce.a, %art"iis0 !octor"0* ; ? 8 Nici e", rec"$osc" E1tir$ie* ^ Lasca7e astepta cite.a c0ipe, apoi re0"a* 8 Sti5i ce rasp"$!ea =a0e$ti$ !e cite ori !o%$"0 Hi4 esc" i0 r"#a sa4i sp"$a i$ ce i%pre@"rari '4a i$ti0$it pe 1/st"0 0"i pro1esor !e istorie si a .or/it c" e0 > Rasp"$!ea ca $" i$!ra7$este sa sp"$a, pe$tr" ca $"4' .*a 0"a $i%e$i i$ series*** 8 Dar c"% poate "$ o%* !e stii$ta5 ca I0iesc"*** i$cep" !octor"0 Ta"sa$* < A 8 Pro/0e%@ este a0ta, i0 i$trer"pse Lasca7e, si este %ai #ra.a* I0iesc" '4a i$ti0$it pe =a0e$ti$ "0ti%a oara ac"% e:act o sapta%i$a, ci$! =a0e$ti$ i4a te0e1p$at !e 0a M"7e"* SI$ para$te7a 1ie sp"s* !e cite ori !isparea, $"4' i$1 or%a $icio!ata pe I0iesc" "$!e se !"ce A asa' a a10at I0iesc", pri$ te0e1o$"0 !e ac"% o sapta%i$a, ca =a 0e$ti$ .e$ea 0a Paris ca sa 0"cre7e 0a M"7e"***T* Ei /i$e, ci$! '4a i$ti0$it at"$ci, =a0e$ti$ i4a rasp"$s, poate %ai %"0t i$ #0"%a, ca accepts sa po.esteasca tot ce s4a* i$4 ti%p0at "$ei %ari perso$a0itati re0i#ioase sa" stiQr@i1ice*** 8* Ce'i%pert0$e$ta E *e:c0a@$a E1ti%ie* Lasca7e i0 pri.i 7i%/i$!* ' ' : 8 Asta, e.i!e$t, $e4a p"s i$' i$c"rcat"ra, co$ti$"a* Ne4a$i co$s"0tat c" ci$e a tre/"it, si a% #asit %area per4 so$a0itate re0i#ioasa i$ care =a0e$ti$ ar a.ea i$cre!ere* Dar a% pier!"t cite.a 7i0e* Ci$! i4a% co%"$icat stirea i$#i$er"0"i I0iesc" si a% 0"at a%i$!oi a.io$"0 ca sa4' a!"ce% pe =a0e$ti$ !e 0a (ria$co$' S0a Paris $" ra%asese !ee*it !o"a 7i0eT, =a0e$ti$ !ispar"se* A!ica, $" '4a% %ai #asit*** 4 ? 8? Desi, i$ter.e$i 7i%/i$! !octor"0 Ta"sa$, i%i i$4 c2ip"i ca era si e0 "r%arit* 8 E.i!e$t ca era "r%arit* C"% a 1ost tot ti%p"0, i$4 #i$er"0 I0iesc", ir$e!iat !"pa artico0"0 !i$ Ma >epec9e, c"% ati 1ost, si si$teti i$ca, si !4stra* 8 Sii%, sopti E1ti%ie* 8 To't"si, sp"se Mar#arit, $" se poate sa $"4' #asi5i* &$ i$!i.i!, "$ ti$ar strai$, $" poate sta asc"$s %"0ta .re%e*** ? 8 E.i!e$t ca .o% :9a !e e0, re0"a Lasca7e* Dar se pier!e ti%p* A% pier!"t !e@a 1oarte %"0t ti%p* (a$"iesc ca $i%e$i !i$tre !4stra $" '4a i$ti0$it, i$ "0ti%e0e 7i0e, pe =a0e$ti$* ,

8 Ni0 E .or/i E1ti%ie, i tot0 cei0a01i c0ati$ara .i#"ros !i$ cap* Ci$! ]e a"7i te0e1o$"0, (oissier isi pri.i ceas"0 si, ri4 !ici$!"4se /r"sc, se a!resa 0"i Mar#arit, 8 He m'e;cuse# I'est pour nous *' Ri!ica receptor"0 si asc"0ta cite.a c0ipe 1ara sa sp"%i "$ c".i$t* Apoi i0 pri.i pe Lasca7e si c0ati$a !i$ cap* Las4 ca7e isi trase sca"$"0, se ase7a si ap"ca receptor"0* La i$4 eep"t, $" i$cerca sa4si asc"$!a s"rpri7a, !ar pe %as"ra CP se pre0"$#ea co$.or/irea, 1i#"ra i se 0"%i$a* A ' 8 ?arfait- e:c0a%a tir7i" si pri.i c" i$te0es pe (ois4Sier* Co$ti$"i$! sa asc"0te, co$s"0ta40a ra(ti%p"ri ceas"0* I$ ce0e !i$ "r%a sopti : 6ant mieu; -, si ase7a corect re4 /eptor"0 i$ 1"rca* Ra%ase cit.a ti%p $e2otarit, 1i:i$!, pe ri$!, pe cei patr" care4' pri.ea" i$ti%i!ati, apoi isi trase sca"$"0 aproape'!e ca$apea si se ase7a* 8 Et#-alors , i$tre/a !octor"0 Ta"sa$, 8 &0ti%e0e .esti si$t /"$e, i i$ ace0asrt2$p 0"cr"ri0e Se co%p0ica* Ce .a*pot sp'"$e este ca =a0eAti$ a '1ost pri4 %it i$ a"!ie$ Aa !e E:ce0e$ta Sa Ar2iepiscop"0 Paris"0"i* C"% a sti"t =a0e$ti$ ca a"!ie$5a 1"sese 1i:aia pe$tr" asta7i 0a ora J,MM, si toc%ai h" Ar2iepiscop"0 !e Paris, .or$ a10a %ai tir7i", /eoca$i!ata, E:ce0e$ta Sa a te0e1o$a0 persoa$ei respo$sa/i0e i i4a re0atat i$tre.e!erea c" =a 0e$ti$, N" pot i$tra i$ a%a$"$te, !ar cre! ca $" 1ac o i$4 !iscre Aie sp"$i$!"4.a ca E$iirte$5a Sa a 1ost 1oarte i%4 presio$at !e* sa sp"$e%, re.e0a1ii0e 'acest"i tiriar $at"ra 0ist* De a0t1e0, a!ao#a 7i%/i$!* =a0e$ti$ .a petrece $oap4 tea aceasta 0a Ar2iepiscopie si E:ce0e$ta Sa a cer"t per4 %isi"$ea ca =a0e$ti$ sa4' poata i$soti %ii$e, c%! .a 0Ha a.io$"0 spre Ro%a* 8 Alors, le vieu; a compris - %"r%"ra (oissier* 8 Delas, les autres aussi - ii rasp"$se pri$tre !i$5i tasca7e* Me pauvre pilole -### Se pare4ca a"!ie$ta 0a S1i$4 t"0 Pari$te a 1ost ara$@ata %ai !e %"0t, a!ao#a i$torci$4 !"4se catre cei0a0ti, 84 Dar ce i4a sp"s =a0e$ti$ > i$!ra7$i sa4' i$trer"pa !octor"0, Ce 1e0 !e ,*re.e0atii< i4a co%"$icat, > Lasca7e ri!ica !i$ "%eri* $e%aii$cerci$! sa 7i%4 /easca* 8 Sper ca a% sa 0e a10" si e", %ai tir7i"* E:ce0e$ta Sa $e4a asi#"rat i$sa ca* e:presia ,,0a "%/ra "$"i c'ri$ ,MM * 4

i$ Fara!is< $" co$1i$e $ici "$ e0e%e$t, eretic* Ne4a i$.i4 tat sa reciti% E.a$#2e0ii0e i pe S1i$1ii Pari$#***4 8 Dar 1ost"0 pro1esor !e istorie pe care '4ar 1i i00 ti04 $it =a0e$ti$ > i$cep" E1ti%ie* :8 E:ce0e$ta St $4a preci7at, !ar a %art"risit ca $" are %oti.e sa se i$!oiasca !e rea0itatea 0i!* ? 8 Deci, traieste E e:c0a%a Mar#arit, Dar "$!e > I$ ce49ara > 8 O sa a10a% si asta* %ai tir7i"* Deoca%!ata, ceea ce $e i$teresea7a, si pe $oi, si pe !4stra, ro%a$ii !i$ Fra$ta, este 1aptti0 ca $" .e5i %ai 1i L/0i#ati sa petrece5i "r%atoa4 re0e ci$ci, sase 7i0e i$tr4"$ 2ote0 !i$ Corsica**, 8 I$ s1irsit, o .este /"$a E e:c0a%a !octor"0* 8 Foarte /"$a, c2iar, si !i$ toate p5$cte0e !e .e!ere, s"/0i$ie Lasca7e* '' ? E1ti%ie se ras"ci 7#o%otos i$ 1oto0i"* pre#ati$!"4se ' sa .or/easca* A 8 Dar ca%ioa$e0e > i$ter.e$i Mar#arit* ,E, 8? Toc%ai asta .oia% sa i$tre/ si *e", i0 i$trer"pse E1ti%ie* I$ 1o$!, ca%ioa$e0e ace0ea care dispar e:ists sa" $" e:ista > Si, .a7i$! ca Lasca7e isi i$!repta pri.iri0e* spre co0e#"0 0"i* co$ti$"a* ? < 8 ,**Sa", asa c"% cre!e I0iesc"* ar 1i .or/a !e "$ se cret %i0itar > ? * 8 De aceea .a sp"$e% ca .esii0e si$t /"$e, !ar 'i$ ace0asi ti%p se co%p0ica, re0"a Lasca7e* Se co%p0ies, pe$4 tr" ca scapa !e s"/ o/ser.atia $oastra* De4aici i$ai$te, e$i#%a a"to.e2ic&0e0or care !e.i$ i$.i7i/i0e 0a "$ p"$ct precis i$ spa5i" si 0a "$ %o%e$t !at % ti%p, e$i#%a aceasta ii .a preoc"pa pe a0tii* < 4r4 A!ica > i$tre/a E1ti%ie* 8 =a0e$ti$ '4a asi#"rat pe E:ce0e$ta Sa ca aceste %isterioase a"to.e2ic"0e si4a" sc2i%/at iti$erari"0* De aici i$ai$te r"ta .a trece pri$t14o /s#m $e"tra* 8 +n pa3s neutre , i$tre/a (oissier* Lasca7e i$toarse cap"0 si4' pri.i 0"$#, se$i$* 8 I'est ce Fu'il a dit, et il *'a repete $ un pa3s neutre# (oissier se ri!ica /r"sc !e pe sca"$** 8 Mais il s'agit d'une metap9ore - i7/"c$i* He connais /ie$ Nalentin, il fautEle re4oindre# Et meme assez vite a!1io#a,
,M'

Lasca7e se ri!ica si e0, oarec"% t"r/"rat* At"$ci se a"7i te0e1o$"0 si, !"pa o sc"rtS e7itare, Mar#arit se apro4 pie si ri!ica receptor"0* 8 Ci$e > A2 E Da * E:act*< E aici* =i4' !a"* Apoi 1ac" se%$ 0"i E1ti%ie* 8 Este i$#i$er"0 I0iesc", =rea sa45i .or/easca* Se ri!icasera toti i$ picioare si astepta", i$ti%i!ati, E1ti%ie asc"0ta c" oarecare so0e%$itate, c0ati$i$!"4si ca !e o/icei cap"0* La rasti%p"ri i$a0ta, e$er.at, !i$ "%eri, !ar $" i$!ra7$ea sar sp"$a .re"$ c".i$t* D"pa cite.a %i4 $"te sopti i$c"rcat* 8 Da si$t si !"%$ea0or aici*** A% sa 0e sp"$ si 0or, De 1apt, si$te% %ai %"0ti aici* A%* sa 0e sp"$ 0a t/ti,,, (i$e E * ' Se i$toarse tri"%1ator, si tot"si i$#i$!"rat* Se apro4 pie !e 1oto0i" !ar se ra7#i$!i si ra%ase i$ picioare, ca to5i cei0a05L A 8 Era I0iesc", i$cep" /r"sc* I4a te0e1o$at =a0e$ti$ ac"% "$ s1ert !e ceas, i4a sp"s "$!e si$te% si '4a; r"#at sa $e tra$s%ita "$ %esa@* Dar sa %a tra7$easca D"%4 $e7e"' !aca a% i$5e0es ce .rea sa sp"$a =a0e$ti$ i$ %e4 sa@"0 0"i E*** A% i$te0es !oar ca deocamdata nu $e a%e4 $i$ta $ici o pri%e @ !ie* Dar sa $" "ita% ca e:i0"0 se apro4 pie !e s1irsit si ca ar tre/"i sa $e pre#ati% !e pe ac"%* 8 C"% sa $e pre#ati% > I4a i$tre/at I0iesc"* 8 Depi$!e !e 1iecare !i$ $oi, i4a rasp"$s =a0e$ti$* Si a co$ti$"at : Ce0 care $4a i"/it $icio!ata 10ori0e sa i$.e5e sa 0e i"/easca* N"%ai asa 0e .a i$te0e#e tai$a, pe care o c"$osc si copiii, !ar pe care o "ita repe!e* Si I0iesc" %i4a %ai sp"s ce.a, a!ao#a sti$@e$it E1ti%ie, !ar $4a% pricep"t si a% "itat*** 8 Ce.a !espre "%/ra cri$i0or !i$ Para!is > i$tre/a Posta.ar"* 8 N" E rasp"$se se.er E1ti%ie* De asta %i4as 1i a!"s a%i$te*** Dar, .a ro#, $" %a i$trer"peti, caci rise sa i$c"rc 'reco%a$!atii0e c"pri$se i$ %esa@"0 0"i =a0e$ti$*** Deci, !"pa c2estia c" 10ori0e, =a0e$ti$ ar 1i sp"s : ace0 care $4a .or/it !ecit c" pisica sa" cii$e0e 0"i* sa i$cerce sa .or/easca si c" a0te a$i%a0e, /"$aoara c" pasari0e !i$ parc"ri sa" c" serpii !i$ Hardin des ?lantes# Sa $" se !esc"ra@e7e !aca, 0a i$cep"t, $" .a i,$te0e<#e rasp"$s"ri0e 0or* C" !ara#oste si c" ra/!are,;0e .a i$te0e#e 8 si at"$ci .a i$cepe sa se tre7easca si se .a %i$"$a !e sp0e$4 ,M,

!ori0e propriei 0"i e:iste$ce Ssa" ca% asa ce.a, $4a% re4 t'i$"t e:act e:presia***T* Si a %ai sp"s si a0tce.a, re0"a E1ti%ie !"pa o sc"rta pa"7aA !ar $4a% i$te0es* ("$aoara '8 si I0iesc" a *repetat 1ra7a !e !o"a ori, preci7i$! ca e 1oarte i%porta$ta 8 /"$aoara : sa pri.i% si cer"0 fara stele, si .a#oa$e0e #oa0e, c" 0"%i$i0e sti$se, sa 7i%/i% mai ales /atri$i0or si /atri$e0or pe care ii i$ti0$i%*** si a0te 0"cr"ri pe care $" 0e4a% i$te0es si $" 0e4a% re5i$"t* * 8 Dar I0iesc" > i0 i$trer"pse !octor"0 Ta"sa$* Care a 0ost reac1cia 0"i I0iesc" > E1ti%ie so.ai, si4si ase7a %ii$i0e pe spetea7a 1oto0i"4 0"i ca si c"% ar 1i .r"t sa 0e o!i2$easca* 4 ? 8 I0iesc" parea 1oarte ir$presio$at, re0"a E1ti%ie opri$!"4si o c0ipa pri.iri0e pe 1 i#"ra 0"i Lasca7e* Sp"$ea : El, =a0e$ti$, a.ea !reptate, $" e" E E0 a i$te0es*** 8 Ce4a i$te0es > i0 i$trer"pse Mar#arit* 8 Mi4a sp"s !oar atita, ca Nalentin a inteles# 8 Dar a"to.e2ic"0e0e care !ispar !"pa %ie7"0 $optii > i$tre/a Ta"sa$* ] E1ti%ie isi ri!ica %ii$i0e *!e pe spetea7a 1oto0i"0"i@ scoase /at1sta si si4o trec*" pe 1r"$te* 8 I0iesc" a 1ac"t !oar o a0"7ie* Tot ce i4a sp"s =a 0e$ti$ 0a te0e1o$, %i4a %art"risit, %esa@"0 pe care '4a ?r4"#at sa $i4' tra$s%ita si $o"a, toate acestea i4a" i$#a4 !"it 8 si, a preci7at, $e .or i$#a!"i si $o"a 8 sa i$ Ae4 0ea#a !e ce $"%ai anumite ca%ioa$e !ispar, si ce se i$4 ti%p0a c" e0e* Si, a a!ao#at I0iesc" : At"$ci .o% i$te0e#e si ceea ce $e asteapta, a!ica ce se i$ti$ip0a c" unii !i$tre $oi* 8 Deoca%!ata, $" i$te0e# $i%ic E e:c0a%a Las/a7e I$!repti$!"4se spre "sa* Dar se ppri /r"sc si se a!resa 0"i E1ti%ie* 8 De "$!e te0e1o$a I0iesc" > 8 Di$tr4o ca/i$d te01o$ica* Sp"$ea ca %ai si$t .re! !oi* trei care isi asteapta ri$!"0, si !e aceea e atit !e #ra/it* 8 Ca si $oi E sp"se *7i%/i$! Lasca7e i$ti$7i$!"4i %i$a 0"i E1ti%ie* I$ !rept"0 "sii i$toar,se cap"0 catre (oissier, care isi scosese a#e$!a si o ras1oia i$c"rcat* 8 ** faut se presser, mon vieu; 8 Dar a %ai sp"s ce.a, sopti E1ti%ie* A sp"s ca p0eaca, c2iar i$ seara asta***
203

Lasca7e i$eep" sa ri!a* 8 N" 1ace $i%ic* P0eca% si $oi c" e0* Si $" .a 1i s"rpri$s ci$! $e .o% i$ti0iii* I$#i$er"0 I0iesc" stie !e %"0t ca e "r%arit, pas c" pas*** E1ti%ie c0ati$a !i$ cap, apoi a!ao#a i$c"rcat : 8 N4a% .r"t sa repet ce %i4a sp"s 0a !espar5ire*** Lasca7e i0 pri.i c"rios* 84 Ce4a sp"s > 8 A sp"s sa '$" .a %ai !era$@a5i "1%ari$*!"4', ca e0 1Hi4a 41ac"t !atoria si .4a tra$s%is %esa@"0*** 8 Asta e parerea 0"i, i0 i$t.er"pse Lasca7e* Dar %ai si$t si a0te pro/0e%e pe care tre/"ie sa 0e !isc"ta% i%pre"$a* E1ti%ie isi 1reca i$ $estire %ii$i0e, "$a !"pa a0ia, c" /atista* 8 Si a %ai sp"s : Daea i$spector"0 Lasca7e .'rea, c" orice pre@A, sa %a i$ti0$easca, roa#a4' sa %a astepte, poi4 %ii$e !i%i$e@ita, i$tre ,,MM si J,MM, i$ !rept"0 Qi0o%e4 tr"0"i 'M+, pe sosea"a (ase085c2a112a"se$* Dar $4o sa p"te% sta !e .or/a* E"4a% sa 1i" i$ a0 trei0ea ca%io$, a0at"ri !e 1ost"0 pro1esor !e istorie a0 0"i =a0e$ti$*** 4 8 (ans blague I> e:c0a%a Lasca7e !i$ $o" 1oarte /i$e !isp"s* i $4a %ai sp"s $i%ic a0tce.a > E1ti%ie so.ai cite.a c0ipe, pri.i$!"4' 0"$#, c" si%4 pa ti e* 4 4 ' 8 A sp"s : M"0H"%est*e4i !o%$"0"i i$spector #e$era0 Lasca7e pe$tr" a%a/i0itatea !"%$ea0"i i ? rea%i$teste4i !e pri%a $oastra !isc"tie* Daea, i$ seara aceea, 0a !es4 par1ire, $" %i4ar 1i sp"s : Deureu; les pactfFues, ce s4ar 1i a0es !e s"10et"0 %e" >***

0i a"7ea" c"% co/ora" #ra/i4i scari0e* pe$tr"* ca #a7!a ra%asese i$ pra#"0 tasii* D"pa ce Mar#arit se ase7a isto4 .it pe sca"$, E1ti%ie sopti* 8 N" sti" !aca a% 1ac"t /i$e ca $" 0e4a% sp"s tot*** X Mar#arit i$toarse s"rpri$s cap"0* ' '-8 8 A% repetat $"%ai %esa@ti0 0"i =a0e$ti$, eo$ti$"a E1ti%ie* Dar $" 0eFa$i sp"s 0a ce co$c0"7ii a a@"$s I0iesc" i$ 0e#at"ra c" ca%ioa$e0e care !ispar*** =a0e$ti$, sp"$ea I0iesc", a a."t !reptate : se pre#ateste o $o"a Area a 0"i N/e*
,MP

8 I$ ce se$s > i0 i$teer"pse t"r/"rat Mar#arit* 48 Ace0e %isterioase a"to.e2ic"0e tra$sports o sea%a !e oa%e$i se0ectio$ati !i$ toate tari0e* Ca%ioa$e0e $" !ispar, ci tree i$tr4"$ ? spati" c" a0te !i%e$si"$i !ecit !i%e$si"$i0e spa5i"0"i $ostr"* 8 =or/este, !o%$"0e, %ai'c0ar E, i0 i$trer"pse !i$ $o" Mar#arit* 4 * E1ti%ie 7i%/i %e0a$co0ic* ? 8 Nici e" $4a% i$te0es prea /i$e ce se i$ti%p0a, !ar I0iesc" %i4a sp"s : I$ 1o$!, e .or/a !e "$ ca%"10a@, i%4 p0i$i$! aceeasi 41 "$cti"$e ca orice a0t ca%"10a@ : a!ica, sa asc"$!a, !ar i$ ace0asi ti%p sa atra#a ate$t!a ce0or a.er4 ti7a5i* I0iesc" a preci7at 8' si asta' pot s4o< repet c".i$t c" c".i$t 8 ca !r"%"0 catre $o"a Area a 0"i Noe, a!ica catre spa5i"0 c" a0te !i%e$si"$i, poate 1i e1ect"at i$sta$4 ta$e" si i$ %o! i$.i7i/i0, !ar, pe$tr" /i$e0e $ostr"* este "$eori ca%"10at i$tr4"$ tra$sport pri$ a"to.e2ic"0e*,* 8* De ce ,,spre /i$e0e $ostr"< > i$tre/a !octor"0* 8 N4a a."t ti%p sa4%i e:p0ice* Dar !i$ tot ce %i4a sp"s, i$5e0e# ca ar 1i .or/a !e $iste se%$e care $i se 1ac, si pe care "$ii !i$ $oi 0e #2icesc* Pe$tr" ;ca %i4a repetat': Dra#a E1ti%ie, $i se 1ac %ere" se%$e !e tot 1e0"0* Desc2i!e oc2ii i !a45i si0i$1a sa 0e !esci1re7i 8 Deci, e:c0a%a i$tristat Mar#arit, se*apropie s1ir4 sit"0 0"%ii* Potop"0 E Apoca0ips"0 E 8 N" E N" E '4a i$trer"pt E1ti%ie* I0iesc" %4a asi4 #"rat ca $i se 1ac !e%"0t se%$e, !e %"0te seco0e* Doar ca%"10a@"0 se sc2i%/a, i$ co$1or%itate c" epoca i$ care trai%* Asta7i, i$ epoca $oastra !o%i$ata !e te2$o0o#ie*** Mar#arit se ri!ica /r"sc !e pe sca"$ si se apropie !e 4e0, pri.i$!"4' c"rios* 48 Dar asta $" ti4a spirs4o I0iesc", c2estia asta c" epoca !o%i$a$ta te2$o0o#ie, E1ti%ie rosi, 7i%/i$! i$c"rcat, 54 8 N", $" %i4a sp"s4o e0* Nici ii4ar 1i 4a."t ti%p, !e a0t1e0* Dar a% #2icit4o e"* a!i$eaori* I$ 1o$!* =a0e$ti$ si I0iesc" a" !reptate : $i se 1ac se%$e, !ar trece% pe ii$#a e0e 1ara sa 0e .e!e%,,* i pe$tr" ca Mar#arit co$ti$"a sa4' pri.easca $ei$4 ? cre7ator, re0"a* * ? 8 ("$aoara, iata, i$ti0$irea $oastra !e asta7i : patr" ro%a$i, !oi 1ra$ce7i si !o"a te0e1oa$e, si toate acestea ,M3

8 i$ti0$irea5 co$.ersatii0e si te0e1oa$e0e 8 i$ 0e#at"r\ c" aceeasi e:presie : ,,0a "%/ra "$"i cri$, I$ Para!is<* N" .i se pare c"rios > Cite.a c0ipe '4a" pri.it to/i t"r/"ra@i, $e2otariti, 8 Deci, i$ co$c0"7ie, i$!ra7$i !octor"0 sa r"pa ta4 cerea, ce cre7i ca $i se .a i$ti%p0a >; * E1ti%ie se ase7a ca0% i$4 1oto0i"* 8 Sa %ai astepta%, sp"se 7i%/i$!* Poate %ai s"$a o !ata te0e1o$"0* Sa" so$eria*** 8 C2iar !aca ar s"$a, i$cep" Mar#arit, c2iar !aca*** Dar se i$trer"pse si, pa0i$!, se repe7i spre te0e1/$ si ri!ica receptor"0* 8 A0o E a0o E Astepta cite.a c0ipe, apoi i$tre/a !i$ $o", aproape stri#i$!* 4 8 A0o E a0o E Doctor"0 se apropiase i$cr"$tat !e e0* 8 N" rasp"$!e, sopti Mar#arit* Tir7i&, ase7a receptor"0 i$ 1"rca s@ a!ao#a : N" e $i%e$i E***
C)i*+,-. apri0ie 8 EH#a0ieres, +/,/01 1982

POSTFATA

I!eea !e a p"/0ica toate pro7e0e 1a$tastice S%iticeT a0e 0"i Mircea E0ia!e este %ai .ec2e* I$ !ece%/rie '+Y+, i4a% tri%is pro7ator"0"i, 0a C2ica#o, "$ proiect i$ acest se$s 4si, 0a 'Y ia$"a4rie'4 '+GM, %i4a rasp"$s pri$tr4o scrisoare !e acceptare* Era /"4 c"ros si sceptic, i$ ace0asi ti%p, 1ata !e i$itiati.a %ea* ,,Ti$ i$sa sa4ti atra# ate$tia tca receptio$area %ea i$ tara a .ariat, si .a4@ria7a, !atorita %"0tor i%po$!era/i0e<* I%po$!era/i0e0e era", se i$@e0e#e, !e $at"ra po0itica* E0ia!e /a era acceptat Spartia0T, /a i$ter7is Si$te#ra0T* &$ii oa%e$i po0iticE !i$ #e$era1ia sa $"4i ier4ta" opti"$i0e !i$ a$ii 'JM*** A% re"sit, tpt"i sa p"/0ic 0a Cartea Ro%a$easca, i$ '+G', "$ .o0"% 1$asi. !e $arati"$i 1a$tastice, * i$c0"si. %ic"04 ro%a$ ?e strada Mintuleasa, scrierea cea %ai co%p0e:a !i$ aceasta cate#orie* Reia", a7i, proiect"0 !i$ '+GM, i$ .aria$ta 0"i i$te#ra0a* Si$t c"pri$se, i$ ci$ci .o0"%e, toate ce0e ,P !e $arati"$i 1a$tastice, !e 0a >omnisoara I9ristina 0a Ma um-# lira unui crin, scrise !e E0ia!e i$tre '+JN si '+G,* O opera !e pri%a i%porta$ta pe$t*r" 0iterat"ra ro%a$a* -* Ca0i$esc" si T"!or =ia$" cre!ea" ca scriitor"0 ro%a$ $" are .ocatie pe2tr" 1a$tastic* Mircea E0ia!e a !o.e!it ca este s"1icie$t sa apara "$ %are ta0e$t, pe$tr" ca pre@"!ecati0e criticii 0iterare sa se retra#a, r"si$ate, !i$ ca0ea e.i!e$tei*

***E:ista %ai %"0te $i.e0e, %ai %"0te a:e sti0istice ? i$ pro7a 0"i E0ia!e* Critica !i$ !ece$i"0 a0 I=40ea a rec"$osc"t !o"a : "$a rea0ista Z*sabel &i apele diavolului, Maitre3i, *ntoarcerea din rai, Duliganii etc*T, a0ta i$itiatica, 1a$tastica, %itica Z>omnisoara I9ristina, (ecretul doctorului DonigbergerC# Pe cea !i$tii, -* Ca4 0i$esc" o co$si!era i$tr"parea 1i!e0a a ,,#i!is%"0"i< i$ 0iterat"ra $oastra, pe cea !e a !o"a o s"spectea7a !e 0ipsa !e pro1"$!itate*

,MY

A!e.ar"0 este ca 0iterat"ra ti$ar"0"i E0ia!e se re.e$!ica !i$ estetica a"te$ticitatii, i%/ratisata i$ epoca !e %"0ii proratori* Ei .or sa s"/stit"te co$cept"0"i !e ori#i$a0E tate S!e s"rsa ro%a$4 ticaT I!eea !e a"te$ticitate care, 0a ri$!"0 ei, se /i7"ie pe i!eea !e e;perienta# Ca%i0 Petresc", teoreticia$"0 $o"0"i sti0 e1cic, i%4 pi$#e e:perie$5a pi$a i$ 47o$a retoricii* E0 i$itia7a "$ %ic 0e4 roris% a$ti4ca0o1i0, 0"i$! ca %o!e0 $" pe -i!e, ci pe Pro"st*,E0ia 4 !e .rea i$$oirea ro%a$"0"i pe a0t p0a$, !e7i$teresi$!"4se propri"47is !e retorica* Pri$ trairea autenlica, si spiritua+zarea co$10icte0or, e0 .rea' sa sc2i%/e tipo0o#ia si pro/0e%atica epicii ro%a$esti* Pro7e0e ,*i$!ice< se !esc2i! spre o 0"%e !e %it"ri si practici %a#ice i$!epartate c0e spirit"a0itatea $castra, $ara5i"$i0e %ai !irect rea0iste Z*nt(arcerea din rai, Duliganii etc*T a$a0i7ea7a eri7a !e .a0o1i pri$ care trece ti$ara #e$eratie si prop"$ soi"ti1 $eo/is$"ite peritr" citito1"0 ro%a$ : re.o0ts si erotis%, e:perie$t,>T tra#@c"0"i, 1i0oso1ia !isperarii*** E0ia!e este ee0 !i$tii care i$tro 4 !"ce i$ 0iterat"ra ro%a$a o pro/0e%atica !e tip e:iste$tia0ist*** Strat"ri0e pro7ei sa0e tre/"ie at"$ci citite a0t1e0* D"pa o pri%3 1a7a *,i$!ica< Z*sabel###, Maitre3iC, i$ care5%o!e0"0 epic este %ai !e#ra/a a$#0o4sa:o$, o 1a7a i$ care spirit"a0is%"0 ca"ta a0ia$',a "$"i erotis% e:p0o7i., 0":"ria$t, "rr$ea7a4 o 1a7a e:iste$tia0ists C"$ e:iste$tia0is% i$cipie$t, tra!"s pri$tr4"$ se$ti%e$t !e cri7a tota0a a .a0ori0/r %ora0e i i$te0ect"a0eT : *ntoarcerea din rai, DuligFnii etc* I$tre aceste !o"a e:perie$ce se sit'"ea7a ro%arra0 Mumina ce se stinge, "$ ro%a$ ,,aproape @oHcia$<, scris 8 %ar4 0"riseste pro7ator"0 8 pe$tr" a se e0i/era !e o/sesia I$!iei i pe$tr" a4si re#asi propria i!e$titate spirit"a0s, ; I$.i$se, a0"$#ate* o/sesii0e !i$ pri%e0e carti re.i$ i$ prcsta 1a$tastica !e %ai tir7i" S"$ 1a$tastic !e tip er"!it, ase%a$ator i$ "$e0e pri.i$te c" ace0a 1o0osit !e Er$st 9ii$#erT, care osci0ea7a i$tre !o"a tip"ri !e si%/o0"ri : "$"0 1o0c0oric Z>omiiisoara I9ristina, (arpeleC, a0t"0 i$!ie Z(ecretul doctorului Donigberger, 5opii la (eramporeC, ,,I$!ic< este "$ 1e0 c0e a sp"$e,,pe$tr" ca E0ia!e tratea7a ac"% te%e0e sa0e* N"%ai !ecor"0 este "$eori e:otic, pro4 ; Pragments Sp* P,MT : ,*Aceasta !i$ "r%a ZMumina ce se stingeC, i0i7i/i'0a, %o$oto$a, ratata, i%i apare a7i ca o reactie i$4 co$stie'$ta i%potri.a I$!iei, ca o te$tati.a !isperata !e a %a apara c2iar i%potri.a %ea 8 caci i$* *ti%p"0 .erii 0"i '+JM !eci4 sese% sa %a ^i$!ia$i7e7), sa %a pier! i$ %asa i$c0ia$a* Mister"0 Muminii, acest i$ce$!i" !e $ei$te0es care i7/"c$este i$tr4o $oapte i$ /i/0ioteca si care pro.oaca, i$tre a0te0e, or/irea si !e7ec2iii4 /rarea /i/0iotecar"0"i 8 $" este, i$ 1o$!, !ecit* %ister"0 e:iste$4 9ei %e0e i$ casa 0"i Das#"pta,< <

,MG

/0e%atica e peste tot aceeasi* E:perie$ta !octor"0"i Zer0e$!i S!is4 paritia i$ S2a%/a0a pe /a7a te22icii Hp#i$eT !i$ (eer etui doctorului Donigberger are 0oc 0a ("c"resti, !e.e$it %ai tir7i" "$ a!e.arat ce$tr" i$itiatic i$ 0iterat"ra 0"i E0ia!e, =o0"%"0 !e 5uvele SMa!ri!, '+NJT, "r%at !e ?e strada Mtntuleasa S'+NGT, *n curte la >ionis S'+YYT* 6i-nere4e fara de tinerete S'+Y+T, 5ouBsprezece trandafiri S'+GMT %arc2ea7a, i$!0sc"ta/i0, o $o"a .irsta a 1a$tastic"0"i e0ia!esc* E0e se #r"pea7a i$ @"r"0 "$ei te%e 1"$!a%e$ta0e Sre0atia !i$tre sac'r" si pro1a$T si reco%a$!a, ca so0"tie pe$tr" spirit, ceea ce pro7atora0 $"%este lectio, spectacolului# I$ pro7e0e %ai .ecHi, %a#ic"0 !o%i$a s"pra1ata te:t"0"i, i$ $arati"$i0e citate i$ai$te, 0oc"0 %a#ic"0"i este 0"at, i$ 1apt, !e o 1orta spirit"a0a %ai co%p0e:a ZmiticulC, care co$ti$"e sa se %a4 $i1este i$ e:iste$ta o%"0"i %o!er$* Mai este ce.a : E0ia!e, !e74 .o0ti$! "$'$"%ar !e te%e care tree !e 0a o $arati"$e 0a a0ta, cre4 ea7a o tipo0o#ie %e%ora/i0a >i "$ spati" i%a#i$ar care este ai 0"i, $"%ai a0 0"i* Este spafiul bucurestean $ "$ oras p0i$ !e se%$e, epi1a$ii, "$ ora> i$itiatic c" stra7i care asc"$! %istere .ec2i si i$!i.i7i care poarta c" ei, 1ara sa stie* %it"ri* 4Este a0ta 1a5a a spati"i"i !i$ pro7a 0"i I, L* Cara#ia0e* I%presia e, i$ Momenta 1t (c9ite, !e a#itatie steri0a, co$stii$te0e si$t $arcoti7ate !e .or/e, 0"%ea i$ care traiesc Si$c0"si. 0"r$ea 1i7icaT pare ire%e!ia/i0 #oa0a* &$ spati" 1ara %esa*O 0ate$t, aLaparat !e %a$ec2i$e0e ce se a#ita 0a s"pra1ata 0"i* E0ia!e sacra0i7ea7a 0"%ea 0"i Mitica, ora@"0 toropit c0e ca0!"ra e "$ .ast 0a/iri$t4!e se%$e, Mitica i$4 s"si, o%"0 care se #ra/este %ere" !a'r paraseste rareori ca1e$ea"a, Mitica* 7ic* !e.i$e "$ ero" %itic* Fari%a !i$ ?e strada Mintuleaso,# 0a$c" -ore Z>ouasprezece mil de capete d[ viieC, -a.ri4 0esc" ZMa figanciC# tree pri$ i$ti%p0ari i$so0ite si5e ce0e %ai %"0te o*ri i$e:p0ica/i0e, 0"%ea4 /"c"restea$a este p0i$a !e capca$e, pi.4 $ite0e case0or asc"$! co%ori, circi"%a este "$ 0oc "$!e se re4 ' .e0ea7a %ari si%/o0"ri Z*n curte la >ionisC, &$ oras, asa!ar, saci'", ca o .ec2e ase7are 2e0e$ica, o s"rsa i$ep"i7a/i0a !e %it"ri 8 acesta este ("c"resti"0 0"i Mircea E0ia!e*4O geografie sacraE si, i$B i$terior"0 ei, i$!i.i7i care $4a" !e0oc se$ti%e$t"0 sacr"0"i* Ei traiesc i$tr4"$ co$ti$"" para!o: te%pora0 1ara sa4si !ea sea%a, ; ,,Orice 0oc $ata0 co$stit"ie o #eo#ra1ie sacra* Pe$tr" cei care 04'a" parasit, oras"0 copi0ariei si a!o0esce$tei !e.i$e, tot!ea"$a, "$ oras %itic* ("c"resti"0 este, pe$tr" %i$e, ce$tra0 "$ei %ito0'o#ii i$ep"i7atai0e* N"%ai stra/ati$! aceasta %ito0o#ie a% a@"$s sa c"4 $osc a!e.arata 0"i istorie* A$i, poate, propria %ea istorie***< ZM'e" preuve du Mab3rint9e, e$tretie$s a.ec C0a"!e4He$ri RocL"et*4*E!* ?Pierre (e01o$!, '+YGT,

?*

?'

,M+

tree peste 0i$ia s"/tire ce !esparte .iata !e %oarte, iarasi, 1ara sa istie* Participa, i$ 1i$e, 0a "$ %are spectaco0 si i$tr"c2ipea7a, ei i$sisi, %it"ri ce0e/re, a.i$! o cre!iaata aproape %istica i$ $or4s$a0itatea e:iste$5ei* O pri%a caracteristica a perso$a@e0or 0"i E0ia!e ra Sce0e !i$ 1a7a $arati"$ii %itice ET este "r%atoarea : i$!i.i7i co%"$i i$tra 1ara .oia 0or i$ sit"a1ii a$or%a0e i, i$ 1ata t"t"ror e.i!e$te0or, co$ti$"a sa crea!a i$ $or%a0itatea, coere$ta e:iste$tei, -a.ri0esc" ZMa tiganciC $4are !e0oc se$ti%e$t"0 ca si4a parasi1 !e %"0ti a$i casa, 0a$c" -ore Z>ouasprezece mil de capete de viteC $" o/4ser.a !isco$ti$"itati0e e:iste$ :ei, cre!i$5a 0"i este ca tot"0 are o 0o#ica si o !eter%i$are* Ei s"1era !e o %isterioasa a%$e7ie* Se .a .e!ea Si$ $arati"$i0e *n curte la >ionis, 5ouasprezece tran- eto@1iri, Ma umbra unui crin si a0te0eT ce se%$i1ica1ie are aceasta !"/0a a%$e7ie pe$tr" e:iste$ta i$!i.i!"0"i co%"$* Mo!"0 0or !e a se apara i$ 1ata i$.a7iei !e se%$e Sse%$e a0e "$ei e:iste$ce a$or%a0eT este fabulatia# ,,A po.esti< Sa i%a#i$aT este "$ .er/ ese$tia0 i$ epica 0"i Mircea E0ia!e* E0 i$sea%$a, ee0 p"ti$, !o"a 9"cr"ri : 'T a pre0"$#i i$tr4o e:iste$ta pro1a$a i$ti%p0ari0e %ari $arate !e %it"ri si ,T a apara i$!i.i!"0 !e ceea ce E0ia!e4 $"4t$este ,,teroarea istoriei<* Despre pri%"0 aspect .or/este pro7a4 tor"0 i$s"si i$ ?roba labirintului, aco0o "$!e !e1i$e@te 0iterat"ra* i$ tota0itate, ca ,,f iica eaO : %ito0o#iei<, iar i$teres"0 pe$tr" $ara4p"$e ca 1aci$! parte !i$ %o!"0 !e a 1i a0 o%"0"i i$ 0"%e*; Despre cea !e a !o"a 1"$ctie a po.estirii .or/esc $arati"$i0e 0"i E0ia!e* ?e strada Mintuleasa i$ pri%"0 ri$!, !ar si Ma tiganci, ?odul# O9icitor in pietre si a0te0e*;; Asa!ar : .iata or$"0"i, c2iar #i cea %ai /a$a0a, este o s"ita !e pro/e ini4iatice# Mai %"0t : o%"0

; C1* M'epreuve du Mab3rint9e, pa#* '+M : ,,Se stie ca 0itera4, ora0a sa" scrisS, este 1iica %ito0o#iei si ca ea 0i %oste$este 1"$cti0e : a po.esti a.e$t"ri, a*po.esti ceea ce a 1ost semnificativ i$ 0"%e* Pe$tr" ce este i$sa atit !e i%porta$t sa sti% ceea* ce s4a petrec4"t, sa sti% ceea ce i se i$ti%p0a %arc2i7ei care ia ceai"0 0a ora ci$ci 1 Cre! ca orice po.estire, c2iar aceea a "$"i 1apt 1oarte e/is$"it, prelungeste marile istorii narate de miturile care e:4p0ica %o!"0 i$ care s4a $asc"t 0"%ea aceasta si 1e0"0 i$ care S4a co$stit"it co$!itia $oastra asa c"% o c"$oaste% a7i* Cre! ca i$4teres"0 pe$tr" po.estire e:pri%a %o!"0 $ostr" !e a 1i i$ 0"%e 'e***O N" si$te% aici, ca pietre0e, i%o/i0i, sa" ca 10ori0e ori i$sec4te0e, a caror .iata este !i$ai$te trasata A sintem fiinte ale ave9-iurii Ss* $*T* Nicio!ata o%"0 $" se .a sat"ra sa asc"0te istorii<*** ;; Despre $".e0e0e Ma tiganci, >ouasprezece mil de capete de rite, O fotografte vec9e de 1T ani, ?odul, O9icitor mpietre, Pata 4!e pitanului si a0te0e,* c"pri$se i$ c"0e#erea !i$ 'GN+ SE*P*L*T, a% .or4 * /it pe 0ar# i$ (criitori romani de azi, II, '+YN* ,'N

se 1ace, se construieste pri$tr4o serie !e i$itieri co$stie$te s\" i$co$stie$te SPro/a labirintului, *p* J+T, o%"0 traieste i$tr4"$4 0a4 /iri$t, co$!i0ia 0"i este !e1i$ite4, Se:pri%ataT !e aceasta s"cces2t4 $e !e %or5i si rei$.ieri*** Sop* cit#, 'MYT* E:ista, pe !e a0ta paste* teroarea istoriei : e:perie$ta o%"0"i 1ara re0i#ie, ace0a care s"4 1era !e raul istoriei si $" i$te0e#e $i%ic* O%"0 re0i#ios, 7ice E0ia!e, o%"0 /i/0ic a trec"t pri$ capti.itatea (a/i0o$"0"i 1ara sa4si piar!a spera$ta : s"1eri$ta a.ea, pe$tr" e0, "$ se$s* Or$"0 %o!er5$ a pier!"t acest se$s, iar creatia SoperaT este %e$ita sa i4' re!ea, rep"$i$c0"4' i$ co$tact c"' %it"ri0e* ?ovesiireF Sta 1or%a ora0a a creatieiT are, !ar, o 1"$ctie !"/0a : !a i$!i.i!"0"i co%"$ pers4 pecti.a sacr"0"i si, toto!ata i0 ap*ara !e .io0e$ta istoriei* ,,A po4 .esti< este, i$tr4"$ a$"%eIse$s, a s"pra.ie5"i* Dar a po.esti $" este, oare, si o te$tati.a !e a "%p0e #o0"0 0asat !e a%$e7iaiAis4 torica a o%"0"i > E0ia!e $" sp"$e !irect, !ar $arati"$i0e sa0e 0asa sa se i$tre.a!a si aceasta posi/i0itate*

Sa 0"a% e:e%p0"0 !at !e * $".e0a ?e strada Mintuleasa cea %ai co%p0e:a !i$tre $arati"$i0e 0"i E0ia!e* Ce se .e!e i$tii 0a 0ect"ra este para/o0a* N".e0a are "$ sce$ario rea0ist S!ete$ti4 "$ea pro.i7orie a "$"i /atri$ i$stit"tor, Fari%aT, !ar i$ i$terior"0 0"i se petrec atitea 1apte $eo/is$"ite i$cit se$s"0 i$itia0 se i$4 t"$e'ca si, a0te0e, $easteptate, a%/i#"e, 1a/"0oase acaparea7a 'te:4 t"0* Este poHestirea "$"i sir !e po.estiri care se !estra%a, reapar si, iarasi, se pier! i$tr4"$ sir !e a0te i$ti%p0ari i$so0ite* Re7"0tat"i este ca peste sce$ari"0 i$itia0 *Srea0ist, percepti/i0, $or%a0T se s"4 prap'"$e "$ a0t"0 : i$co$tro0a/i0, 1ra#%e$tar, %itic, Pro7ator"0 %ar4 t$riseste ca a .oit sa op"$a i$ c2ip pro#ra%atic doua mitologii $' "$a !e tip pop"0ar S!e o pro#ra%atica a%/i#"itateT si a0ta %o!er4 $a, ratio$a0ista, .io0e$ta S%ito0o#ia "$ei 0"%i !esacra0i7ateT ;* Cea !i$tii este repre7e$tata !e Za2aria Fari%a, pe$sio$ar, 1ost !irector a0 sco0ii !e pe stra!a Mi$t"0easa, spirit i$.e$ti., %ito%ao !"pa toate apare$te0e, N"%e0e 0"i SFari%aT s"#erea7a *1ra#i0ita4tea si 0ipsa !e coere$ta, 1ra#%e$taris%"0 '"$ei 1ii2te %o!este, E0ia!e $" asc"$!e ca s4a #i$!it 0a o para/o0a a o%"0"i 1ra#i0 care tri"%1a, pri$ !ar"0 !e a 1a/"0a, as"pra ce0or %ai p"ter$ici !5cit e0* I$ co$!itii #re0e !e rec0"7i"$e a" s"pra.iet"it cei care a" sti"t sa po.esteasca 8 7ice pro7ator"0* ;;
; C1** ?roba labirintului, pa#* ,MG* ;; Op* cit#, pa#* ,M+*

,''

Fri%"0 %i0 ce .i$e i$ %i$te citi$! po.estiri0e %c"rcate a0e 0"i Far0%a este ace0a a0 e2era7a!ei* (atri$"0 i$.at\1or $area7a 0aFi$1i$it si a$c2etatorii si$t !i$ ce i$)ce %ai i$teresati !e 1a/"4 0a5ii0e 0"i* E0 re"seste, ast1e0, sa treaca pri$4tr4o pro/a #rea, sa s"pra.iet"iasca po.esti$! i$ti%p0ari !i$ a0t ti%p* I$sa si%i0it"4 !i$ea se opreste aici* I$ ?e strada Mintuleasa si$t %ai %"0t1 ,a9i care asc"0ta ScitescT si ee0 p" Ai$ "$"0, D"%itresc", o1iter"0 care a$c2etea7a, $" cre!e $ici, "$ %o%e$t i$ .erosi%i0itatea acestor i$ti%p0ari .ec2i* Mito0o#ia /atri$"0"i ii pare s"specta, e0 .rea se$s"0 e:act Spo0iticT a0 1apte0or* Fari%a si D"%itresc" repre7i$ta !o"a %o!"ri !e a #i$!i e:iste$5a si, i$!isc"ta/i0, !o"a %o!"ri !e a 1i i$ 0"%e, ceea ce .rea sa sp"$a : !o"a %o!e0e, !o"a %ito4 0o#ii* Ei 1or%ea7a "$ c"p0" spirit"a0 care re.i$e i$ pro7a 0"i E0ia!e : Fi0ip Za0o%it 8 i$spector"0 A0/i$i ZMes trois gracesC# A!ria$8Or0a$!o Z*n curie la >ionisC etc* <Este e:a#erat, tot"si, a sp"$e ca "$ti0 repre7i$ta sacrul S%itic"0T i$ tota0itate, iar a04 t"0 profanul Sratio$a0is%"0* po0itic"0T* Fari%a este "$ tip e%i$a4 %e$te pro1a$ care, pri'$ $arati"$i0e 0"i* creea7a o 0"%e 1a/"0oasa, o 0"%e c,e,s"pra.iet"ieste p1i$ se=$>ie S"$ se%$ este si povestirect' ca atareT, Zo$e0e $" si$t !isti$cte* orice i$!i.i! poate 1i, 9$ !e4 1i$iti., p"rtator !e %it"ri* N"%ai ca "$ii cree0 i$ rea0itatea acestei 0"%i* SFari%a, Oa$a, Li:a$!r"* Lea$a etc*T, iar a0tii $"* Cei !i$ "r%a a" pi'opri"0 0or co!, s"/ se%$e0e %itic"0"i, i$itiatic"0"i, ei ca"ta %a$i1estari0e "$ei #i$!iri pro#ra%atice* =oi$! sa s"/0i$ie7e aceasta /i4po0aritate, pro7ator"0 si4a i$tit"0at i$ tra!"cere 1ra$4 ce7a, $".e0a pe care o !isc"ta%, Me vieil Domme et *')fficier S'+YYT* ,,(atri$"r' se%$i1ica %ai %"0te 0"cr"ri : "$ i$!i.i! /io4 0o#iceste .irst$ic, !ar si %esa#er"0 "$ei 0"%i .ec2i* PC strada Mintuleasa are "$spre7ece capito0e care $" !a$ propri"47is o cro$o0o#ie stricta a 1apte0or epice* I$ 1iecare 1ra# 4 %e$t e:ista "$ $"c0e" rea0ist, co$tro0a/i0, si $"%eroase a0te0e care, pri$ pro0i1erare, ti$! sa4' a$"0e7e pe ee0 !i$tii* N".e0a i$4 Cepe, i$ sti0"0 %ai .ec2i a0 pro7ei*rea0iste, c" e7itarea ero"0"i S,a4 2aria Eari%aT' !e a i$Pra i$tr4"$ spati" $ec"$osc"t : ,,!e cite.a %i$"te, /atri$"0 se p0i%/a pri$ 1a1a casei $ei$!r4a7$i$! sa i$tre* Era o c0a!ire c" %"0te eta@e, so/ra, aproape se.era, asa c"% se c0a!ea pe 0a i$cep"t"0 seco0"0"i<* Rec"$oaste% i$ aceasta %ica desc9ide're strate#ia pro7atar"0"i !i$ seco0"0 trec"t* N"%ai ca stra4 te#ia este a/a$!o$ata repe!e, ero"0 0"i E0ia!e $4a@"$#e sa c" ^ $oasca, sa c"cereasca spati"0 i$ care i$tra* Pe$tr" Za2aria Fa 4 ri%a, /a$a0a c0a!ire c" %"0te eta@e $" este !ecit a$ti4ca%era "$"i .erita2i0 0a/iri$t* >esc9iderca este* !e a0t1e0, p0ipa !e a0"7i@,

,',

!eoca%!ata 1ara i$te0es pe$tr" cititor"0 #ra/it sa a10e ce4i c" acest %o!est /atri$ #"ra0i. care, ca si -a.ri0esc" SLa figBnciC, s"1era teri/i0, !e ca0!"ra : ,,N" s"port e***O* Mai a0es i$ ti%p"0 .erii* pe ca0!"ra, %i se "rea si$#e0e 0a cap* N" s"port<,*, Ca0!"ra esBte %e!i"0 c0i%ateric o/is$"it i$ $ara5i"$i0e 0"i E0ia!e, Pe$tr" spirite0e si%p0e, ca0!"ra este, o @"sti1icare a sit"a ii0or a$or%a0e i$ care i$tra* Fari%a e.ita, !ar, sa i$tre pe o .re%e ca0!"roasa E $tr4o c0a!ire pe care $4o c"$oaste* La s1irsit, ci$! iese !i$ 0a/i4ri$t, i0 re#asi% ase7at pe o /a$ca, ,,i$tr4o !"pa a%ia7a 1ier/i$te, !e 0a i$cep"t"0 0"i i"0ie<* Ialdura .a 1i, si a'c"%, #ri@a 0"i ces %ai %are : ,,e 1oarte ca0! e***O>S @a 1ac"t teri/i0 !e ca0!<*,* Ca per4so$a@e0e 0"i I* 4L* Cara#ia0e, Fari%a s"1era !e ca0!"ra si e i%pa4cie@itat as"pra ti%p"0"i : ,,N" .a s"parati e***O !ar i%i p"te5i sp"$e cit e ceas"0 ><*** Este propo7itia pe care o a!reseaaa si 0a 9$cep"t"0 $arati"$ii i, ca si aco0o, ceas"0 i$!ica ora dona,#, =a4' sa7ica, pe o teri/i0a caldura, 0a ore0e !o"a S!o"a ,>i "$ s1ertT, perso$a@"0 e0ia!esc are o i$ti0$ire c" i%porta$te co$seci$te pe$ tr" e0 si pe$tr" a01ii* i tot 0a !o"a S!o"a 1ara "$ *sier1T, pe p ? .re%e ase%a$atoare, are a0ta i$ti0$ire, 0a s1irsi0"0 $arati"$ii* Si$t se%$e ca /atri$"0 S$.atator se pre#ateste sa i$tre, i$ tep1 i$tr4"$ $o" 0a/iri$t,** E:iste$1a 0"i este co$stit"iia !i$tr4o serie !e pro/e i$itiatice* *nitiatice, tre/"ie sp"s, pe$tr" cititor* Ero"0 $4are, repet, se$ti%e$t"0, a$o1%a0itatii* Pe$tr" e0 0"cr"ri0e se 0ea#a i$tre e0e, i$tre ce0e %ai i10!epartate 1apte e:ists o re0atie, Dar sa .e!e% i$tii 1apte0e !i$ pri%"0 sce$ari" Srea0istT* N"4 %it"0 Fari%a ca"ta pe 1ost"0 0"i e0e., (or7a I* =asi0e, !e c"ri$! %"tat i$tr4"$ /0oc !e pe stra!a Mi$t"0easa* Aparitia /atri$"0"i 9$tr4o casa re7er.ata, se pare, o1iteri0or este s"spec0a* C2estio$at, e0 rasp"$!e ca .i$e ,,!i$ partea 1a%i0iei< : **si$t o parte a 1air$4 0iei e***O* Si$t partea cea %ai pre5ioasa : copi0aria<* =or/e0e aces4 tea Sca si rep0ica "0terioara a perso2a@"0"*i : ,,c"$osc, c"$osc<T $4a" ac"% $ici o se%$i1icatie pe$tr" $oi* 'ci$! i$sa, !"pa 0ect"ra ear 4 t2<, re.e!e% aceste ri$!"ri, !escoperi% ca e0e si$t p0i$e !e s"/4 i$te0es"ri* Te:t"0 e0ia!esc are %ere" "$ s"/te:t, s"/ %esa@"0 %a$i1est e:ista "$ %esa@ 0ate$t pe care $"%ai ee0 a.i7at i0 poate !escoperi s"/ 0"str"0 1ra7e0or /a$a0e* Sa $" parasi% i$sa s"pra4 1ata te:t"0"i* I$.atator"0 pe$sio$ar Fari%a* o% c"i'ios, sti0p a0 cartier"0"i ca"ta, asa!ar* pe 1ost"0 0"i e0e. (or7a, a@"$s ac"% %a@or* I$tro!"s i$ casa, !a peste "$ $ec"$osc"t* L"at 0a rost, /atri$"0 rasp"$!e i$.aria/i0 : cunosc, cunosc, to; nu-ti aduci aminte ,# c".i$te iarasi orac"0are* Maior"0 (or7a $" este se$si4 /i0 i$sa 0a aceste i$te0es"ri si $" a!%ite posi/i0itatea "$ei co$4
,'J

1"7ii: E0 .e!e i$ po0iticos"0, p"ti$ 7apacit"0 i$.atator "$ tip s"s4 pect* O parere si %ai ra!ica0s are, i$ accasta pri.i$ta, D"%itresc", co0e#"0 %aior"0"i (or7a, !e 1ata 0a ci"!ata i$ti0$ire : ,*Asta stie * ce.a, "r%areste ce.a***<* A!e.ar"0 este ca s"spici"$ea o1iter"0"i $" e 1ara @"sti1icare* Fari%a stie %"0te, este, c" a!e.arat, suspect, co$1"7ia 0"i este i$cep"t"0 "$"i sir*!e re.e0atii, !ar pe a0t p0a$ !ecit ace0a i$tre7arit !e (or7aS se .a *.e!ea c"ri$!* ca este .or/a !e 1a0s"0 (or7a ET si D"%itresc"* =oi$! sa i!e$ti1ice "$ 1ost e0e., Fari%a a i$trat i$tr4"$ siste% !e a0te ser$$e, co!"ri si, !i$ aceasta c0ipa, e0 a !e.e$it, i$tr5a!e.ar, s"spect, c"0pa/i0* =a c"0pa/i0i7a 0a ri$!"0 0"i, 1ara< sa4si !ea sea%a, pe a0tii pri$tr4"$ sir !e stra$ii coi$ci!e$ce* C2estio$at !e or#a$e0e* sec"rita1ii as"pra 0"i (or7a Sac i"$ea se petrece i$ !ece$i"0 a0 =040eaT, i$.atator"0 !a ras4p"$s"ri i$coere$te* Mo!"0 0"i !e a po.esti este a e.a!a i$ %o! 4co$ti$"" !i$ po.estire* E0 !"ce 1apte0e i$ a0t ti%p si i$ a0ta 0"%e*, O ia, tot!ea"$a, !e !eparte si i$cercarea a$c2etator"0"i !e a4' a!"ce 0a or!i$e ra%i$e 1ara re7"0tat* P"s sa scrie, e0 1ace ace0asi 0"cr" : $area7a 1apte i$cre!i/i0e, c"%A ar 1i ? !isparitia "$"i copi0 i$tr4o pestera sa" 7/or"0 co$ti$"" a0 "$ei sa#eti trase !e a0t copi0 $a7!ra.a$, Li:a$!r"* D"%itresc", o1i1er"0, este !i$ ce i$ ce %ai i$tri#at !e po4 .esti0e i$e:trica/i0e a0e /atri$"0"i, E pri%"0 0ector S.or 1i %at %"0tiT si ee0 %ai p"ti$ i$cre7ator i$, %ito0o#ia 0"i Fari%a* O1iter"0 .rea sa stie ce.a precis !espre (or7a si este iritat ca $" a10a* Ce.a !escopera, tot"si, si a$"%e ca %aior"0, (or7a I* Mi4 2ai0, co0e#"0 sa", 1"sese /ata"s i$ Tei si a#e$t a0 si#"ra$tei* Co$4 1"7ia creata !e Fari%a !"sese 0a !e%ascarea i%postor"0"i* N" este si$#"ra co$seci$ta* Fa/"0atii0e %.atator"0"i 9$cep sa i$te4 rese7e si pe "$ oarecare Eco$o%" !i$ ierar2ia s"perioara a apa4 rat"0"i, pasio$ea7a c2iar "$ %i$istr", A$ca =o#e0* Ace5tia si$t 1oarte se$si/i0i 0a o parte a po.estirii 0"i Fari%a, aceea !espre "riaa Oa$a* I$teres"0 se !o.e!este a $" 1i p"r 0iterar* Eco$o%" "r%areste ra%asite0e te7a"r"0"i po0o$e7, pastrate !i$ .re%ea ra7/oi"0"i si asc"$se !e e0 i$ pi.$ita "$ei case !e pe stra!s Mi$t"0easa* S"rpri$s, i$a0t"0 1"$ctio$a04 se si$"ci!e, iar A$ca =o#e0 care pare a 1i i%p0icate i$ aceasta o/sc"ra Ssi ca% ro4 $ia$ticaT a1acere este !estit"ita* A0ti a$c2etatori Sa0ti 0ectori, i$ 1o$!T .i$ sa !e70e#e !i$ sce$ari"0 1a/"0os a0 0"i Fari%a i%p0icatii po0itice !i$ ce i$ ce %ai ac"te* Fari%a scrie, scrie 0a i$1i$it, se re4 peta, i$c"rca 0"cr"ri0e, e.a!ea7a !i$ cro$o0o#ie, .oi$! sa ati$#a %ere" ace0 i$!epartat p"$ct ce sta 0a ori#i$ea t"t"ror i$ti%p0ari4 0or* Care este e0 > I$tra%, c" aceasta i$tre/are, pe a0t trase" a0 1apte0or, i$ a0t "$i.ers si i$ a0t ti%p* I$sa piria sa a@"$4 ,'P

#e% aco0o, sa sp;"$e% ce.a !espre acest pri% $i.e0 a0 $s. rati"$ii* E 0i%pe!e ca a!i$ci%ea c10rtii $" tre/"ie ca"tata aici, Mircea E0ia!e $4a c"$osc"t !irect rea0itatea po0itica !i$ !ece4 $i"0 a0 =040ea si "$e0e !i$ aspecte0e pe care e0 0e !escrie S%eca4 $is%e0e a$c2etei, !ia0o#"0 !i$tre Fari%a si Eco$o%", Fari%a si A$ca =o#e0T pot parea $eco$c0"!e$te, c2iar arti1icia0e, cititor"4 0"i ro%a$, o/is$"it c" a0ta i%a#%e a epocii* I$sa $oi i$te0e#e% ca pro7ator"0 a a."t $e.oie !e acest sce$ari" pe$tr" a p"tea .or/i !e cea0a0ta parte, %isterioasa, 1a/"0oasa, *a istoriei* Aici !a% peste o .erita/i0a $arati"$e !e o %are ori#i$a0itate* Pe$tr" a 1i i$te0easa* $arati"$ea tre/"ie reco$stit"ita !i$ po.estiri0e 1ra#%e$tare, r"pte, co$tra!ictorii a0e $arator"0"i SFa4 ritaaT, "$ %artor i$1i!e0 si !e7or!o$at a0 i$ti%p0ari0or* E0 cre4 ea7a o 0"%e pe %as"ra ce o po.esteste : rrrere" ,,pe oco0ite<, por4 $i$! ,,!e !eparte<, trec%! !e 0a o ia/"0a 0a a0ta, c" se$ti%e$4 t"0'ca $4a i$cep"t si $4a a@"$s "$!e tre/"ia* Este, i$tii, o !i1i4 c"0tate i$terioara a $arator"0"i So a%$e7ie re/e0aT, este, apoi, i%pacie$ta asc"0tatori0or S0ectori0orT 0"i ,care .or sa a!"ca 0a or!i$e pe aceasta $eo/osita Se2era7a!a* Ea rosteste $iste $"%e S0o7i, Li:a$!r", Dar.ari, Oa$a, A/!"0, Do1tor"0, Pa!"rar"0, Se4 0i%T i$sotite !e iriti%p0ari #re" !e acceptat 0o7i, 1i"0 ra/i$"0"i !i$ cartier, a !escoperit o pestera acoperita c" apa i$ pi.$ita "$ei case si4si !"ce priete$ii sa 0e4o arate :, pestera e ca ,,o 0"4 %i$a %are: !e tot<, ,,o pestera !e !ia%a$t<* Cre!i$ta 0"i 0o7i este ca pri$ pestera se p'oate trece pe tari%"0 ce0a0a0t* I$tr4o 7i se ar"$ca i$ apa !i$ pi.$ita si !ispare* <Li:a$!r", "$ 1e0 !e poet,, tra#e c" arc"0, si sa#eata $" se %ai i$toarce' pe pa%i$t* &$ /aiat !e tatar, A/!"0, trece !i$ .i0a i$ =i0a si e:ter%i$a %"s4 te0e* E0 pro$"$ta'"$ !esci$tec i$ 0i%/a 0"i si %"ste0e se 1ac #2e% si i$tra i$ traista* A/!"0 i$.ata pe "$ii !i$tre copiii !e pe 'Mi$4 t"0easa sa rec"$oasca semnele ce, i$!ica 0oc"ri0e .ra@ite* Copiii /at %ai!a$e0e oras"0"i i$ ca"tarea !e pi.$ite parasite* &$ i0"4 7io$ist, $"%it Do1tor"0, 1ace !e%o$stratii e:traor!i$are* E0 sc2i%/a !"pa .oie i$1atisarea oa%e$i0or si a; 0"cr"ri0or i$ /a7a "$ei te2$ici pe care a i$.atat4o* Care este $"%1e0e 0"i a!e.arat $" sa stie* Do1tor"0 are !ar"0 !e a opera ase%e$ea* sc2i%/ari si e0 i$s"si traieste s"/ o i!e$titate !e4 i%pr"%"t* Asta !a o s"#estie !espre i!eea !e spectacol !espre care .a .or/i, pe 0ar#, E0ia!e i$ 5ouasprezece trandafiriE Narati"$i0e pro#resi.e, e.a7i"$i0e 0"i Fari%a i$cep sa se co$ce$tre7e as"pra "$"i perso$a@ %ito0o#ic : Oa$a, 1e%eie .oi$ica, i$a0ta !e ,,P, %, ,,spatoasa si 1r"%oasa ca o ' stat"ie<* Oa$a este 1iica 0"i Ea$ica T"$s", circi"%ar i$ O/or, si 0a 'J a$i sare 21%

!e4a !rept"0 i$ spate0e cai0or 2ara.asi* Se ia 0a tri$ta c" /ar/a4 ?tii cei %ai p"ter$ic'i si4i ri!ic"0i7ea7S* -ea%/as0i o ia" 0a iar%a4 roc"ri ca sa @$ca0ece ca00 reca0citra$tE, I%priete$ita c" Li:a$4 !rti, Dar.ar0 si cei0a0ti a!o0esce$tE !e pe Mi$t"0easa, Oa$a ii !"ce in pa!"rea Pasarea 3' aco0o se petrec 1$ti%p0ari %a#ice* &riasa iese 0a %ie7"0 $oppi !i$tr4"$ 0"%i$is, se !e7/raca i i$cepe sa se i$.irta i$ cere, apoi se opreste si stri#a c" p"tere : ,,Marita4%a, 1a, ca %i s4a" i$1ier/i$tat creierii<*** Di$ /"r"ie$i se ri!ica o 1e4 %eie /atri$a !esp0etita si c" sa0/a !e a"r 0a #it si o a$"$1a ca ,,ee ti4a 1ost "rsit e" $" pot !e70e#a<* &rsita pre.e!e ca Oa$a tre/"ie sa se !"ca 0a %"$te, cat>i aco0o o sa4i apara /ar/at"0, $a7!ra.a$ ca *si ea, ca0are pe !oi cai si c" o $a1ra%a rosie 0a #it*'**, Iind ii .i$e soroc"0, Oa$a "rea i$ Carpati si aco0o, $oap4 tea, !a$t"ie si stri#a 0a 0"$a A, ,,Coa$a Mare e***O* -aseste4%i /ar4 /at pe %as"ra e***O* D"%$e7e" %4a "itat<**, &$ /aci %ai /atri$ o 0o.este c" .i$a !e /o" si si4o 1ace' i/o.$ica, a0tii, %ai ti$eri, i0 1$0oc"iesc,* i$sa "riasa !e.i$e i$satia/i0a si cio/a$ii 1"#* Oa$a se i%pre"$a c" "$ ta"r S%it"0 se:"a0ita1ii cic0opiceT, apoi4 /ar 4 /at"0 "rsit SCor$e0i"s Tar.astr"* pro1esor !e 0i%/i ro%a$ice 0a &$i.ersitatea !i$ DorpatT apare si c"p0"0 !e "riasi p0eaca, !"pa un oco0 0a ("c"resti, spre ,$or!* Este $"c0e"0 %itic ce$tra0 i$ $arati"$e, ace0a* pri$ care e0e4 %e$te0e !eB/as% Ssa" !e %ito0o#ie #reco40ati$aT patr"$! $esti$4 #2erit i$ ca!r"0 o/is$"it a0 pro7ei* E0e $" si$t 1ara 0e#at"ra c" @!eea 1"$!a%e$ta0s a s"pra.iet"irii %itic"0"i* Oa$a este, ca si i$#i$er"0 C"coa$es !i$ po.estirea 4 &$ om mare S!atata' '+P3T, o sa%i$ta !e "rias !i$ rasa care a trait, ci$!.a, i$ ti%p"0 i$ti%4 p0ari0or /i/0ice, A$or%a0itatea ei este se%$"0 "$ei /io0o#ii sacre, Acest 1apt este i$1e0es /i$e !e $iste 1e%ei si%p0e Sso1ii0e cio4 /atii0orT care, a%e$i$ Aate !e 1re$e7ia se:"a0a a Oa$ei, .i$ sa4si apere /ar/atii : ,,Ca t" $" esIt! ca $oi, 1e%ei $e.oiase, 1apt"ri !e4a0e 0"i D"%$e7e", ci esti sa%i$ta !e "ria@* Pasa%ite, t" te tra#i !i$ "riasii 9i!o.i, ai !e '4a" sc2i$#"it pe Do%$"0 $ostr'" @s"s Cristos, ca !ear ,aia era" atit* !e %ari si !e p"ter$ici !e '4a" p"t"t sc2i$#i"i c2iar pe e0, Fi"0 0"i D"%$e7e"<,** I$sa 1apte0e acestea $eo/is$"ite $4ar capata i$trea#a 0or se%$i1'icatie, !acS e0e'$4ar aparti$e "$ei or!i$i oc"0te, !aca, i$ 1i$e, pro7ator"0 $4ar !a s"#estia "$ei 1or1e %a#ice care ac1io4 $ea7a i$ "$i.ers* Oa$ei i se i$t0%p0a ceea ce i se 1$ti%p0a ca sa se i$1apt"iasea /0este%"0 "$"i t"rc, Se0i%* E povestea lunga 0a care .rea sa a@"$#a Fari%a 1ara sa re"seasca, pe$tr" ca 0ec4 torii 0"i #ra/iti'00 rea!"c %pre" 0a start"0 "0ti% a0 1apte0or* Fa4 scapS, tot"si, spre ace0 trec"t 1$ter$e1etor t re.e0ea7a po4 ,'N

Hestirea pa!"rar"0"i si a priete$"0"i sa" Se0i%* Pa!"rar"0 este /"$ic"0 Oa$ei si, a@"$s 0a o s"ta c0e a$i, se i$soara !i$ $o", .oi$! sa sa!easca a0ta t"0pi$a* Pe ci$! era ti$ar* i$se0ase pe priete$"0 sa" Se0i% i acesta i0 /0este%ase sa se' i$ti%p0e ti$ 0"cr" %o$4 str"os pri$tre "r%a#ii 0"i, Oa$a, $4ar 1i, !ar, !ecit 1r"ct"0 aces4 t"i teri/i0 /0este%* &$ /0este% care !e70ea#a* tot"si, "$ a0t 4 /0este% S!e orc0i$ /io0o#icT, o .ra@a care e0i/erea7a 1"$ctii0e "rie4 sesti e:iste$te i$ o%, Dar sa $e 7$toarce% 0a 1a/"0atii0e 0"i Za2aria Fari%a, I$ @"r"0 Oa$ei e0 tese o p0asa So p0asa r"pta, c0esirataT !e a0te po4 .estiri, care i%pi$# $arati"$ea ce$tra0a spre a$"0 'YMM* ,,C"% s1t .a po.estesc "r%area 1ara sa %a i$torc i$apoiK'' sp"$e e0, e:asperat, a$c2etatori0or, *ntoarcere 1$sea%$a aici ori#i$ea i$4 ti%p0ari0or, starea' 3$ care oa%e$i ca 0or#" Ca0o%1iresc", Ar#2ira, Za%1ira c"$ostea" 1apte %irac"0oase* E1ort"O 0"i Fari%a este !e a sta/i0i o 0e#at"ra -& aceasta 0"%e care $" %ai traieste !ecit i$ %e%oria 0"i i%per1ecta, E1ort !e$at"rat %ere" !e pro0i:i4tatea $arator"0"i 'si c0e i%pacie$ta asc"0tatori0or* Perso$a@e0e capata #re", ca si istorii0e 0or* o !eter%i$are precisa i$ aceasta co$ti$"a 1"#a $arati.a* Pro7ator"0 0e sc2i%/a, !e0i/erat, i!e$ti4tatea* Ap1oape toate perso$a@e0e poarta $"%e sc2i%/ate i to*ate a" o taina, o po:'este 0"$#a si co%p0icata*** Ce0 care sta i$ ce$4 tr"0 acestei %ici 0"t$@ !e ti$eri o/se!ati !e se%$e0e asc"$se i$ pi.$i1e0e case0or /"c"reste$e e Li:a$!r"* Li:a$!r"* cititor !e poe7ie spa$io0a si e0 i$s"si "$ 1e0 !e poet Sa110a$"$0"0 are oa4*recare i%porta$5a pe$tr" ca, se .a .e!ea %ai tir7i", artistul este i$:'estit c"p "teri i$itiatice i$ pro7a 0"i E0ia!e ET, Li:a$!r", !eci, ca"ta sa !e70e#e tai$e0e !e s"/ pa%i$t* N" e si$#"r"0 SDar4.ari, Dra#o%ir Ca0o%1iresc", (or7a, Lea$a, Mari$a a" aceeasi pasi"$eT, i$sa Li:a$!r" este ee0 care c"$oaste ce0e %ai %"0te semne, Ce 1e0 !e se%$e > ,,=e!eti Z***O ca asta $"*H4o pot sp"ae* Pe$tr" ca, cS sS i$te0e#eti se%$e0e* tre/"ie sa 0e c"$oa,>teti<*** Ji %ai !eparte : ,,Daca ati sti ce sti" e", !o%$"0e !irector, $4a5i %ai ri!e, i%i sp"$ea* E" a% a10at %"0te, tot isco!i$!"4'* pa Dra#o%ir, si si%t ca se%$e0e si$t pe aici, "$!e.a pe aici, i$tre ("0e.ar!, Popa Scare si Ca0ea Mosi0or 8 si i$ti$!ea /rat"0 si4E rotea !e %ai %"0te ori* Daca as a.ea "$ %i0iar!, as c"%para toate case0e astea si 0e4asi !ari%a, i%i sp"se e0 o!ata* =4at4i cr"ci si !"%$ea.oastra* si istoricii si ar2eo0o#ii, !e tot ce4as #asi e" pe aici, pe s"/ pa%i$t, pe s"/ pietre0e si case0e astea***< Li:a$!r", Dar.ari, (or7a ca"ta ce.a, un loc de treeere din- pestera i4ri care a !ispar"t 0o7i, 1i"0 ra/i$"0"i !e pe Ca0ea *? ,'Y

Mosi0or* ,,Daca as sti "$!e a !ispar"t sa#eata si "$!e se a10a 0o7i, as sti tot E< sp"$e e0* Ci$! Oa$a po.este>te, i$ $oaptea !i4 $ai$tea $"$tii, "$ .is !espre o pestera asc"$sa s"/ pa%i$t, c" pereti /at"ti c" pietre sc"%pe si 0"%i$ati !e 0"%i$ari, Li:a$!r" e:c0a%a : ,,Asta4i pestera !e s"/ apa, pe care a% .a7"t4o si e", !e%"0t, si aco0o traieste si ac"r$ lozi1### Li:a$!r" isi sc2i%/a !es 1i7io$o%ia, /a$"ia0a 0"i D"%itresc"' si a ce0or0a0ti a$c2etatori este ca Li:a$!r" traieste si ac"% s"/ "$ $"%e !e i%pr"%"t* N" se stie i$sa pe$tr" ce persoa$a acest"i c"$oscator !e 0oc"ri .ra4 @ite preoc"pa pe a$c2etatorii 0"i Fari%a, &$ a0t"0, Dar.ari, ca"4 tator si e0 !e se%$e, a !ispar"t i$ '+JM i$ *nsula 7erpilor, i$sa a$c2etatorii, iarasi, se i$!oiesc !e aceasta %oarte* O sc"0ptorita* Mari$a, Scare i5i sp"$e Za%1iraT are o po.este %ai 0"$#a !e ,MM !e a$i si, reco$stit"i$!4o, .e!e% ca ,,pati%a tai$e0or !e s"/ pa%i$t< este .ec2e pe 0oc"ri0e /"c"reste$e* <&$ /oier, 0or#" *Ca0o%1ir, /ar/at"0 prea 1r"%oasei Ar#2ira, s4a asc"$s s"/ pa4 %i$t ca sa #aseasca "$ crista0 c" p"teri %irac"0oase pe$tr" a re!a .e!erea sotiei sa0e, %ioapa* A 1ac:it "$* 0a/orator i$ pi.$i$S $i s4a i$c2is ac/0o pi$a ce i$tr4o 7i, i$spai%i$tat !e apa care tis$este !i$ pa%i$t, iese a1ara* Mit"ri0e se a%esteca i$ $arati"$e : 0or#" Ca0o%1ir ca"ta crista0"0 $ecesar 1r"%oasei Ar#2ira Sca"ta 0"%i$a, a!e.ar"0, i$te0epci"$eaT, ca"ta i$ ace0asi ti%p 8 sti%"0at !e .ec2ea cre!i$ta pop"0ara !espre Pa@te0e (0a@i$i0or 8 0oc"0 !e trecei4e spre a0t tari%* E0 .rea, c" a0te c".i$te, sa co/oare i$ 0"4 %ea (0a@i$i0or* .rea sa a10e tilcul care sa4i per%ita trccerea $i, !"pa trei te$tati.e es"ate, re$"$ta si p0eaca i$ strai$atate* Fr"4 %oasa Ar#2ira isi recapata .e!erea a0t1e0, pri$tr4"$ %ira'co0 : d$tr4o 7i apare o ti$ara tara$ca, Za%1ira, care4o i$!ea%$a sa se spe0e c" apa a!"sa !e ea si, spa0i$!"4se, Ar#2ira i$cepe sa .a!a*** Ar#2irei ii p0ace teatrul si si4a a%e$a@at o sa0a !e spectaco0e i$ casa*** Mari$a, sc"0ptorita, c"$oaste aceste istorii, si pe$tr" a %arca si%patia pe$tr" Za%1ira !e !e%"0t, !atatoare !e .e!ere, isi ia $"%e0e !e Za%i1ra, N"%e0e si %isi"$ea sacra'!e a4i i$.ata pe oa%e$i c"% sa vada $ ,,Pe$tr" ca 8 #i$!este' ea 8 oa%e$ii' $" %ai sti" sa .a!a, sa pri.easca i$ @"r"0 0or, si toate re0e0e si pacate0e !e4aco0o se tra#* ca, i$ 7i0e0e $oastre* oa%e$ii s%t aproape or/i* 0ar ca sa4i .i$!ece $" -e a0t %i@0oc !ecit sa4i i$.ete sa pri4 .easca opere0e !e 5rta, si i$ pri%"0 ri$! sc"0pt"ri0e* De aceea a.ea ea %are s0a/ici"$e pe$tr" Oa$a, si' .e$ea %ere" 0a circi"r$a 0"i T"$s", s4o !ese$e7e, si "%p0ea a0/"%e i$tre#i c" sc2ite* Sp"4*$ea ca si$#"ra Oa$a e .re!$ica sa ser.easca !e %o!e0 pe$tr" o 7eita:< Despre* Mari$a si sa0.area oa%e$i0or pri$ arta Sspectaco0T .a .e$i !i$ $o" .or/a i$ $arati"$i0e "0terioare* M"0ta !i$4
218

%e0e !e aco0o se 0a%"resc i$ aceasta $"=e0a* E:ista $" $"%a'i o circ"0atie a %it"ri0or, !ar si o circ"0atie a tip"ri0or i$ $arati"$i0e 0"i E0ia!e* I$ ?er slrada Mirituleasa# apare, !e pi0!a, si c0$t'areata !e circi"%a, Lea$a, care asc"$!e* ca toate perso$a@e0e e0ia!esti, o tai$a So po.esteT* Ea stie semnele si asta se .e!e !"pa, ,,"$ a$"4 %it ci$tec<* Ilntecul .a 1i !e7.a0"it !e4a/ia i$ $arati"$ea *n curte la >ionis# Ci$tec"0 si i!e$titatea, caci Lea$a $" este $"4 %e0e; e0 a!e.arat* ,,N"%e0e %e" e a0t"0<, %art"riseste ea, ceea ce .rea sa sp"$a ca istoria si %esa@"0 ei si$t asc"$se* I$ $".e0a ?e stra#da#Mintulea#sa, si$t, i$ 1o$!, %ai %"0te %i4 t"ri* &$"0 este ace0a a0 co/oririi i$ i$1er$, a0t"0 este ace0a a0 sc9imbarii, i$$oirii i!e$titatii* Mari$a apare ci$! ti$ara, ci$! /atri$a* Dar.ari, i"/it"0 eP, $" stie ce sa %ai crea!a* 1e%eia are o p"tere e:traor!i$arH !e a trece !i$tr4o .irsta I$ a0ta* Te%a tntineririi /io0o#ice .a 1i !e7.o0tata i$ Mes trois graces si 6inere&e iBra de tinerete# S"#estia sc2i%/arii se 0ea#a, aici %ai %"0t !e i!eea !e spectaco0* I$ 1i$e, tot aici a10a% si s"#estia ca%"10arii %itic"0"i pe care E0ia!e o .a !e7.o0ta, i$tr4o pro7a %ai sa.a$ta, 12 *n curte la >ionis# Li:a$!r"* si4a asc"$s i!e$titatea, a !e.e$it ireeo#$osci/i0, a0tii si4a" sc2i%/at $"%e0e, Mari$a asc"$!e se4 cret"0 "$ei e:iste$te %a#ice S.ariatia virslelor eiT, iar Fari%a e "0ti%"0 %artor a0 acestei 0"%i* Este %artor"0 si creatorul ei* ,,De ce 8 i0 i$trea/a A$ca =o#e0 8 i$.e$te7i !"%$eata 0"%ea asta pe %as"ra ce4o po.estesti > O 1aci $"%ai !e 1rica, speri$! ca asa ai p"tea scapa %ai "sor > Dar at"$ci $" i$te0e# de ce ti-e frica $" i$te0e# pri%e@!ia !e care .rei sa scapi###1 Neo(is$"it"0 !ar !e a i$.e$ta 1ace !i$ Fari%a o .icti%a perpet"a* E0 !e.i$e pri7o$ier"0 0"%ii pe care a< $ascocit4o* !i$ 1rica sa" !i$ p0acere* I$tre/area A$cai =o#e0 este, i$ ese$ta, @"sta* >e ce vrea sd scape Fari%a, !e ce si !e ci$e " este fried /atr%"40"i i$.atator > S1irsit"0 $arati"$ii i0 arata !e.e$it !e@a ti$ta a0tei a$c2ete5 A/ia scapat !e D"%itresc", Eco$o%", A$ca =o'#e0 si !e .ee2ii a$c2etatori, e0 este 0"at i$ pri%ire !e a0tii, care se pre7i$ta ca 1ostii ,0"i e0e.i : (or7a I* =asi0e si Li:a$!r"*** Lo.it"ra !e teatr" E Ci$e si$t acestia > O 1a0sa i!e$titate sa", c" a!e.arat, , irecp#$osci/i0"0 Li:a$!r" pe care i05ca"ta po0itia e:ista c" a!e 4 .arat > Narati"$ea ra%i$e !esc2isa4* Fapt"0 ca, 0a so0icitari0e ce0or care se !a" !rept 1ostii 0"i e0e.i, Fari%a $"4rasp"$!e $" repre4 7i$ta "$ i$!ici" ca e:perie$ta 0"i se i$c2eie* Si$t a0te5 se%$e ce se repeta, i$#ri@orator, pe$tr" e0 : ca0!"ra, i$ti0$irea c0e 0a !o"a siun sfert, #ra/a 0"i !e a $" i$tir7ia*** Fii$! si$#"r"0 care stie ,,o s"%a !e 0"cr"ri< 8 c"% 7ice' "$"0 !i$tre "r%aritorii 0"i 8 Fari%a este4%e$it "$ei eter$e "r%ariri, A !e.e$it un vinat care

,'+

tre/"ie sa4>i .ra@easca .i$atorii si, pe cit .ra@a create, pe a tit posi/i0itati0e' 0"i !e sa0.are se %ic5orea7a* Trecerea pri$ prctaa 0a/iri$tica $" '4a sa0.at* 0ese, !i%potri.a, !e !o"a ori c"0pa/i0i4 7at, eaci, sti$! !e .or/a c" Eco$o%" si A$ca =o#e0, Fari%a a !e.e$it si %ai s"spect* E0 si4a as"%at, ast1e0, secrete0e a !o"a %ito0o#ii, a i$trat 8 1ara .oia 0"i 8 i$ posesia ce0"i !e4a0 !oi0ea co! a0 $arati"$ii* ,,tie o s"%a4!e 0"cr"ri< E 8 asta s"$a ca o co$!a%$are pe .ia5a* Pe $e2era7a!a %o!er$a o asteapta $opti #re0e* (a9ul se sc2i%/a, Se2era7a!a tre/"ie sa i$:'e$te7e 0a i$4 1i$ it po.estiri care o .or i$1"$!a si %ai %"0t***

?e strada Mintuleasa poate 1i eitita si ca o fabula a fabulel,-ca o 2%#a %eta1ora !espre $asterea $arati"$ii* E:ista, i$tii, "$ $"%ar %are !e si%/o0"ri, i%a#i$i ce s"#erea7a !i41ie"0tatea !e a scrie* Fari%a 1a/"0ea7a "sor, !ar scrie #re"* ,,Are "$ scris #re" !e citit<, se pH$#e a$c2etator"0 D"%itresc"* Asta .rea sa sp"$a ee0 p" i$ !o"a 0"cr"ri : 'T ,,#re" !e citit<, a!ica #re" c0e I$te0es, !e pati4 !iis, !i1ic"0tatea pri.irii i$#"st ratio$a0e !e a trece !e pra#"ri0e ce !"e dincolo, i$ 0"%ea pe care o co$str"ieste /atri$"E i$.atator A ,T ,,#re" !e citit< poate sa i$se%$e si !i1ic"0tatea $arati"$ii %itice !e a se co$stit"i* ,,C"% sa po.estesc "r%area 1ara s1t %a i$torc %apoi< 8 se p0i$#e Fari%a, iar ci$! este 0asat sa scrie are !i1ic"0tati !e a0t* or!i$ : "ita ce a scris, re0atea7a !e %ai %"0te ori ace0easi i$ti%p0ari* S,,iSi pe$tr" ca 2"*re">ea 9$tot4!ea"$a sa4si a%i'$teasca, o scria !i$ $o"<*T Mi se pare a !escoperi aici cite.a s"#estii pri.itoare 0a senttura %itica si 0a 0ect"ra ei* Sa ra%%e% 0a pri%"0 aspect* Fari%R scrie ac"% ,,c" %are #ri@a<, ,,pe i$!e0ete< Si!ea0"0 0iterat"4rii c0a4 sice, %o!e0"0 scriit"rii .ec2iT* reciteste ,,co$ce$trat< ceea ce scrie, !ar, 1ara .oia 0"i, repetitii0e, co$1"7ii0e patr"$! i$ te:t* Fap0e0e si$t .a7"te !i$ perspecti.e !i1erite, variantele !ate !e*%e%crie , %i>ca !ese$"0, i$t"$eca 1otc#ra1ia* D"%itresc" este e$er.at !e aceste !et"r$ari a0e te:t"0"i si, i$te0e#e% "ser, ca ceea ce i0 e$er.ea7a e t!c%ai fuga scr1s"0"i spre i%preci7ia %itica* Fari%a pare si$cer i$#ri@orat ca $" este i$te0es c"% tre/"ie si *sa$ctio)ea7a 1ara e7itare tip"0 sa" Si$itiatic, %iticT de scriere $ ,,"$e0e a%a$"$te par ca ar co$tra7ice i$tre#"0<*** Pro%ite sa 1ie 0i%pe!e, !ar $" re"5este* Co$1"7ii0e, coi$ci!e$te0e stra$ii, co$4 tra!ic5ii0e !i$tre a%a$"$te si ceea ce este ese$tia0 .or co$ti$"a sa se %a$i1este i$ scris"0 0"i co$ce$trat, co%p"s ,,'c" %are #ri@a<,

,,M

,,,pe i$!e0ete<,** Nara5i"$ea %itica se co$stit"te, .asa7ica* 1ara .oia $arator"0"i, E.a7i"$ea !i$ co!"0 9$itiatic a0 po.esti.0i ri"4i posi/i0a* E0 .rea sa sp"$a ce.a, sa !e7.a0"ie e:iste$ta "$ei 0"%i .ec2i, !ar %e%oria i0 tra!ea7a* Pe %as"ra ce< !e7.a0"ie ee.a, se asc"$!e, se o/$"/i0ea7a Narati"$ea %itica traieste i$ Ssi pri$T acest proces !e s"ccesi.e 2iero1a$ii si oc"0tari* ; Acest %eca4 $is% este i$1e0es e:act !e cea !e a treia serie !e lectori Sa$c2e4 iator1T, aceia care apar !"pa !isparitia 0"i Eco$o%" si a A$cai =o#e0 S1ectorii, c"rios, cei %ai 1a.oratai0i ai 0"i Fari%a, cei care se 0asa ee0 %ai %"0t se!"si !e 0at"ra %itica a $arati"$ii ET* Noii 0ectori a" pier!"t apetit"0 %itic* (i a" pri$s %eca$is%"0 asc"$s a0 co$1esi"$ii 0"i Fari%a, a" prise ci1r"0 $arati"$ii i4, i$ /a7a 0"i* s"p"$ tot"0 i$terpretarii ratio$a0e : b8 *** .e!eti, i$cep" e0 sa a"!a !eo!ata, 0"cr"ri0e se 0i%pe4 7esc, se 0a%"resc "$e0e pe a0te0e, a0cat"iesc i%pre"$a o co$1i#"4 ratie i4si !e7.a0"iesc se$s"0 $"%ai 4!aca p0eca% !e 0a aceasta ipote7a A pe !e o parte, .oiati sa asc"$!e5i ce.a, sa pastra%i "a secret, iar pe !e a0ta parte, %e%oria !"%$ea.oastra,, ca oriee %e4 %orie, .a tra!ea7a s a!ica $" reti$e a%a$"$te ese$5ia0e si pas4 trea7a c" o preci7ie aproape 1oto#ra1ica episoa!e peri1erice, Este, $e#resit' o prima lectura coere$tS* rea0ista a $arati"$ii* O pri%a !e%ascare a %ito0o#iei create !e Fari%a :* o #o0ire a po.estirii !e co$ota1ii0e ei %itice, i%tiatice*** A% i%presia ca pri$ ast1e0 !e !eta0ii E0ia!e !a* i$ ?e strada Mmtuleasa, si o re4 torica i$terioara a 0ect"rii5 E0 s"#erea7a, asa!ar, $"' $"%ai $as4 terea SscriereaT "$ei $arati"$i %itice* !ar si posi/i0itati0e ei !e 0ect"ra* Caci ce si$t, i$ 1o$!, acesti a$c2etatori se!"si, e:asperati, iarasi se!"si, !e $ascociri0e 0"i Za2aria Fari%a*> Ce a0tce.a !ecit $iste lectori care i$cearca s1i citeasca "$ I9d S"$ 0i%/a@T pri$ a0t co! > D"%itresc" si $oii a$c2etatori si$t, i$ aceasta pri.ir$Aa, cei %ai i$tra$si#e$ti** Ei s"spectea7a tot' ti%p'"0 pe Fari%a ca .rea sa scape, sa ascunda ceva, sa fu44a !e a!e.ar* Ei .or, c"% s4ar 7ice, pie0ea pre1ac"tei e2era7a!a, cit %ai repe!e, .or sa i$tre i$ posesia ci1r"0"i S,,sa #asi% ci1r"0 pri$ care pot 1i i!e$ti1icate acp"$i0e***<T* >i, 0"cr" c"rios, i0 a10a* po.estiri0e 0"i Fari%a se 0asa citite i$ acest 1e0* =ise0e Oa$ei !espre co/orirea i$ pestera tapetata c" !ia%a$te si$t tra!"se 1ara e7itare ca 1aci$! a0"7ie 0a co%oara po0o$e7a asc"2sa !e Eco$o%" etc**, ; ,,Ci$! o 0at"ra a sacrului se %a$i1ests S2iero1a$ieT, ce.a 4#e oculteaza# i$ ace0asi ti%p, !e.i$e criptic* Aceasta este a!e.a4 rata !ia0ectics a sacr"0"i : pri$ si%p0"0 1apt !e a se arata, sa4 cr"0 se asc"$!e< ZPragments d'un 4ournal, pa#* 3MNT*

221

A$ca =o#e0 si Eco$o%" 1or%ea7a, repet, a0ta cate#orie !e 0ectori* Ei si$t pasi/$ati !e i$ti%p0ari0e Oa$ei, se!"si !e se:"a0i4 tatea ei teri/i0a** !e %orEp0o#ia %itica a* stra7ii 4 Mi$t"0easa $ ,,Caci $" /a$"iesti*ee s"rpri7a iti pre#at0se% pe$tr" $oaptea asta* Nici c" #i$!"0 $" #i$!esti 1 a!a"#a i7/"ti$! !i$ $o" sa 7i%4 /easca* Ne asteapta a1ara o 0i%"7i$a, si p0a$"ise% sa $e p0i%4 /a%, !"pa ora *trei, ci$!, !"pa sp"sa !"%ita0e, co/oara D"%$e4 7e" pe pa%i$t, sa $e p0i%/a% a%i$!oi pe stra!a Mi$t"0easa, Ca sa4%i arati si %ie scoa0a !"%ita0e si circi"%a si case0e c" pi.4 $ite a!i$ci***< Este aceasta o lecturd si$cera > Cre!e, c" a!e.arat, A$ca =o#e0 i$ 0"%ea i$.e$tata4 !e Fari%a > I$tre/are 1ara ras4 p"$s* A$c2etatorii Zlectorii realisti, spionii te:t"0"iT cre! ca A$ca =o#e0 si Eco$o%" ca"ta ce.a^, precis Sco%oara po0o$e7aT i$ 1a4 /"0atii0e I$.atator"0"i* $a2"0, c" a0te .or/e, $4ar 1i i$oce$t, $"4i "$ asc"0tator !e7i$teresat* I$teresat sa" $", sa9ul !i$ po.estirea 0"i E0ia!e $"4si repr@%a tot"si p0acerea !e a asc"0ta i$ti%p0ari0e 1a/"0oase*** E:ista, i$ orice ca7, o 1orta !e se!"ctie a $arati"$ii si ea se %a$i1ests i$tr4"2 si$#"r 4se$s : !e 0a sce$ari"0 %itic spre sce$ari"0 po0itic, !i$spre co!"0 S0i%/a@"0T i$itiatic spre Co!"0 S0i%/a@"0T pro1a$, * M"0te !i$ !eta0ii0e $arati"$ii pot 1i citite ca %eta1ore te:t"a0e* Mai e:act ar 1i : si ca %eta1ore te:t"a0e* 0ata "$a !i$tre e0e A ,,Ii co$!"sera pri$ cite.a cori!oare 0"$#i, apoi ii "rcara i$tr4"$ asce$sor spatios >i %"r!ar, i$ care se tra$sporta" %ateria0e 0a "0ti%"0 eta@, i$ca i$ I$cr"* Fari%a $"4si !a!" sea%a 0a a0 cite0ea eta@ s4a" op'rit* A" iesit pe "sa !i$ partea op"sa si a" por$it pe "$ cori!or i$t"$ecat, c" cite.a4/ec"ri s0a/e atir$i$! '!i$ 0oc i$ 0oc !e ta.a$* A" co/orit apoi cite.a scari si a"*patr"$s i$tr4"$ a0t cori!or, care parca $4ar 1i 1ac"t parte !i$ aceeasi c0a!ire A a.ea 1erestre %ari si S1"rte >i parc2et $o" si 0"cios, iar peretii era" proaspat .opsiti i$ a0/* I$ 1ata "$eia !i$ $"%eroase0e "si, "$"0 !i$ a#e$ti ii 1ac" se%$ sa se opreasca si i$tra si$#"r* Re.e$i !"pa cit.a ti%p, i$sotit !e "$ 1"$c5io$ar i$co.oiat !i$ "%eri, p"rti$! "$ tea$c !e !osare s"/ /rat* A" por$it !i$ $o", oco4 0i$! tot c'ori!or"0, care parca trasa "$ 0"$# se%icerc, apoi s4a" oprit i$ 1ata "$"i a0t asce$sor, si *a" co/orit* Fari%a ar 1i .oit sa $"%ere eta@e0e, !ar, asa c"% se a10a i$ca!rat i$tre !oi a#e$ti 4si i$ spate0e 1"$ctio$ar"0"i c" !osare, $"4si p"tea !a sea%a !e $i%ic*< Asa!ar, cori!oare i$t"$ecate, scari, eta@e, asce$sor, !i$ $o" eta@e* cori!oare*** I$ a0ta parte, citi% : ,,por$ea" a%i$!oi, parca $icio!ata pe ace0asi !r"%, caci trecea" $eco$te$it pri$ a0te cori!oare, co/ora" si "rca" scari, tra.ersa" sa0i %ari, i$t"4 $ecate sa" prea p"ter$ic* 0"%i$te***<* I%a#i$i0*e pot 1i citite i$ ,,*,

%ai %ti0te 1e0"ri : o s"#estie, i$tii, a 0a/iri$t"0"i i$ care a pa4 tr"$s Fari%a, o serie !e probe pri$ care tre/"ie sa treaca* O %eta1ora, i$ aee0asi ti%p, a $arati"$ii %itice si a !i1ic"0tatii !e a o scrie* Toate aceste cori!oare, sai0 S/a i$t"$ecate, /a 0"%i4 $oaseT, eta@e, co/oriri si "rcari pot !a o i!ee !espre strat"ri0e te:t"0"i si a%/i#"itatea %esa@"0"i sa"* ?e strada Mintuleasa este o scriere eo%p0e:a, c" %ai %"0te $i.e0e epice, o4capo!opera !e0i%/a@ a0"7i.*

Mes trois graces S'+YYT, !e7.o0ta %it"0 Persep2o$ei 9$tr4o i$tri#a aproape po0itie$easca* Mit"0 se 0a%"reste tir7i", pri$tr4"$ e1ort !e i%a#i$atie* Nara5i"$ea si0este i$tii spirit"0 sa se co$4 1r"$te c" %ai %"0te i$ti%p0ari oprite 0a @"%atate, re0"ate, ia4 rasi i$trer"pte, !ep0asate !i$tr4"$4 pre7e$t .erosi%i0 S$icio!ata precis, $eco$tro.ersa/i0T i$tr4"$ trec"t ipotetic etc* Trei perso4 $a@e S/ota$ist"0 Fi0ip Za0o%it, care este si poet, !octor"0 Nico4 0ea$" >i i$#i$er"0 Ha#i Pa.e0T !isc"ta !espre "$ a0 patr"0ea, !octor"0 A"re0ia$ Tatar", %ort i$ i%pre@"rari o/sc"re* Moartea se i$ti%p0ase 0a Poia$a Dor$ei, 0oc retras !e 0"%e, 0i$#a o ca 4 /a$a si$#"ratica, i$ 7i"a !e Si$7ie$e Sti%p c" .a0oare %a#icaT* Cei trei a.a$sea7a %ai %"0te ipote7e i$ 0e#at"ra c" !isparitia priete$"0"i 0or* !octor"0, ras"ci$! 0a i$1i$it o .or/a pe care acesta ar*1i sp"s4o i$ai$te !e a %"ri : ,,0es trois #races<*** Ce0 care c"$oaste a!e.ar"0 este E%a$oi0 A0/i$t, a$c2etator !i/aci* Perso$a@"0 reapare si i$ a0te $arati"$i* E0 repre7i$ta spirit"0 rea4<iitatii* pro1a$e, i$ ti%p ce cei0a0ti, tra!ati !e %e%orie, s"1eri$rE Sca %a@oritatea perso$a@e0or 0"i E0ia!eT !e a%$e7ie, participa 0a a0ta rea0itate, %itica* Ea iese 0a i.ea0a at"$ci ci$! /io#ra1ia per4so$a@"0"i ce$tra0 S!r* Tatar"T se !e7.a0"ie* La reco$stit"irea ei participa, i$ a1ara co0o$e0"0"i A0/i$i, "$ ca0"#ar, Ca0i$ic, si o 1osta pacie$ta, Fr"si$e0 Mi$c"* Ca0i$ic, teo0o# i$.atat, 1"sese .i4 7itat !e !octor"0 Tatar" si co$s"0tat as"pra ii$p0icatii0or /io0o4 #ice si %e!ica0e a0e pacat"0"i ori#i$ar* I!eea !octor"0"i este ca o%"0 a c"$osc"t secret"0 re#e$erarii !ar ca, "0terior, s4a pe4 trec"t o mutafie tra#ica i$ istoria 0"i /io0o#ica* M"tatia a a."t 0oc, pro/a/i0, !"pa i7#o$irea o%"0"i !i$ Para!is* Pe!eapsa !e care .or/este cartea Oenezei $" este i$ rea0itate !ecit a%$e7ia* O%"0 a 1ost pe!epsit sa "ite ca pose!a o 1"$ctie capita0a : a"4to4 re#e$erarea ce0"0e0or*** Doctor"0 ca"ta i$ carti0e sacre "r%e0e4'' acestei 1"$c A2%i .ec2i si cre!e ca sa$sa !e a 0e !escoperi E4)

,,J

o1era /o0i0e* Pro0i1erarea ce0"0e0or $4ar repre7e$ta !ecii i%4 p"0s"0 corp"0"i !e a se a"tore#e$era* M0rcea E0ia!e aprop@e, pri$tr4o4 a/i0a ipote7a, stii$ta* !e %a#ie* &$ e%i$e$t eercetator ca"ta !o.e7i i$ 2iNlie si rastoar$a pareri0e c"re$te a0e stii$tei s"sti%$! ca /oa0a este si%pto%"i "$ei re#e$erari %itice* E0 pre#ateste, i$ co$seci$ta, ti$ ser si i$4 eearea sa4' e:peri%e$te7e pe trei /0o$a.e $"%ite, !i$ ca"7a $"4 %e0or 0or *SIta0ia, A#0ae si ,4E"1rosi$aT, ,,0es trois #races<*** La e0e se re1erise, a$a!ar, !octor"0 i$ "0ti%e0e 0"i c".i$te*** I$sa I$ ce scop , Ia sa p"te% rasp"$!e tre/"ie sa pre7e$tat$ a0 !oi0ea %artor : Fr"si$e0 SE"1rosi$aT Mi$c", $"%ita i$ai$te Fr"si$e0 C2iperii*** Pi'i%"0 %artor *a0 se'cret"0"i !octor"0"i Tatar", ca0"4 #ar"0 Ca0i$ic, %"rise i$ co$!itii %isterioase, !"pa ce !e7.a0"ise o pare !i$ ceea ce >tia* Tre/"ie sp"s ca este .or/a !e o te2$ic1t 9$ $arati"$ea 0"i Mircea E0ia!e : perso$a@e0e $" sp"$ $icio!atS totit0, re.e0atia este 1ra#%e$tara >i $esi#"ra Sperso$a@e0e se E$4 !oiesc e0e 9$se0e as"pra a"te$ticita1ii 1apte0orT* =ersi"$ea !ata !e Fr"si$e0 Mi$c" as"pra %or@ii !octor"0"i Tatar" pare a 1i cea %ai .erosi%i0a* Pri$ ea trece%, !e a0t1e0, !e 0a rea0itate 0a %it, i$ sti0"0 pe care i0 c"$oaste% !i$ $arati"$i0e a$terioare* Fe%eia 1"sese #ra. /o0$a.S !e ca$cer si, a/a$!o$ata !e stii$1a %e!ici0or, !octor"0 Tatar" ii prop"sese trata%e$t"0 0"i* A0te !o"a /o0$a.e acceptasera si, !i$tre toate, $"%ai Fr"si$e0 %ai poate 1i .a7"ta, &$a %"rise i$tr4"'$ acci!e$t !e %asi$a, a0ta !ispar"se I$ A%erica* Fr"si$e0, %art"risete /ota$ist"0 poet Za0o%it, pe care ii .i7itea7a, 9ii "rr$a trata%e$t"0"i ap0icat !e c0octor"i Tatar", s"1erise o %"tatie /io0o#ica %irac"0oasa* Re!e.e$ise 0*@4 $ara* Dar $"%ai @"%atate !i$ a$, i$ rest, re.i$e 0a co$!itia B# /io0o#ica $or%a0a* Sase 0"%<, asa!ar, este ti$ara, c" si%t"ri0e a#i4 tate i$tr4o .es$ica stare !e e"1orie erotica, iar a0te @pase 0"$i rei$tra i$ tr"p"0 sti$s a0 "$ei /atri$e !e YM !e a$i* Asta se e:p0ica pi i$ 1apt"0 ca !octor"0* Tatar" 1"sese i%pie!icat sa !"ca trata%e$t"L'pi$a 0a capat !i$ ca"7a "$or co0e#i rai si prosti* De at"$ci, !octor"0 re1"7ase s4o %ai .a!a, si, ci$! i$tr4o 7i o i$ti0$este #oa0a i>i co$c"pisce$ta, i$ pa!"rea !e 0a Poia$a Dor$ei se retra#e i$spai%i$tat si ca!e Sacci!e$t, %oarte .o0"$4 taraT i$tr4o prapastie* Secret"0 re#e$erarii a* !ispar"t o !ata c" %oartea !octor"0"i Tatar"* E%a$oi0 A0/i$i .rea sa4' a10e si 5i$e i$ acest scop s"/ o/ser.atie pe /ota$ist"0 Za0o%it, si$#"4 r"0 care are co$tact c" $estator$ica Persep2o$a SFr"si$e0T* ) Acesta este sce$ari"0 epic >i tre/"ie* sa 1ie reco$stit"it, pe$4 tr" ca i$ a1ara 0"i 1apte0e $4a" $ici "$ i$1e0es* C"$osc0$!ii4i,

,,P

p"te% i$terprets r$ai 0i/er e0er$e$te0e 5$arati"$ii* (a reti$e%, i$4 tii, c0te.a se%$e e:erioare* Rec"re$ta* !e'p0i!a, a ci1rei trei: trel #ratii, trei .o0"%e !espre 10ora csrpati$a pre#atite !eC Za0s%it, ' A0/i$i !a i$ti0$ire ace0"iasi Za0o%it peste trei zile, 40a o $"$ta i$ 1a%i0ie A %artorii, c"0pa/i0i7ati !e %oar1ea !octor"0"i Ta'tar", si$t i$ $"%ar !e trei etc* Acci!e$ta0 se petrece, repet, i$ 7i"a ' !e Si$7ie$e, iar perso$a@"0 care co%e$tea7a ? 1apte0e * SFi0ip Za4 0o%itT este, s4a .a7"t, /ota$ist si poet* Fapt"0 are o a$"%itS* se%$iiicatie, !eoarece Poet"0 !"ce %ai !eparte c"$oasterea si prop"$e o so0"te !e e:iste$ta, o so0"tie !e sa0.are : pri$ i%a4 #i$at*ie Sspectaco0T* 4 Za0o%it traieste, e0 i$s"si, !ra%a !octor"0"i Tatar"* Se oc"pa !e raor1o0o#ia p0a$te0or* $i "$i.ersitatea 0a care 0"crea7a Ji i$cre!i$tea7a, ca te%a !e st"!i", cerce0area co$4 tri/"tii0or /ota$ice a0e 0"i -oet2e* O $tii$ta, !eci, practicata !e "$ poet, !espre o co$tri/"te' ce apar1i$e a0t"i poet* =rea" * sa sp"$ ca miticul se i$si$"ea7a i$ toate e0e%e$te0e $arati"$ii ,3' ca propo7itii0e ce0e %ai /a$a0e pot 1i i$toarse spre si%/o0* Ci$! "$ perso$a@ .or/e*ste !espre memorie S,,aceasta i$a0ta i per%a4 $e$ta tra!are<T $i amnezie, spirit"0 $ostr", a.erti7at, i$cepe sa se #i$!easca 0a pe!eapsa /i/0ica i 0a %it"0 ti$eretii 1arS /atr'i4 *> $e5e 5*a*%*!* Te%a po.estirii ar p"tea 1i %e%oria care, pri$ tra!ari1e ei, i%pie!ica 0e#at"ra c" rea0itatea %itica* E:ista %a4 rea a%$e7ie, o a%$e7ie %oste$ita* se%$"0 i$1racti"$ii or#i$are a o%"0"i, si %ica a%$e7ie, a]eea a i$!i.i!"0"i* Cea !i$tii i0 i% pie!ica pe o% sa4si re#aseasca rit%"0'*4re#e$erarii per%a$e$te, cea !e a !o"a sta i$ ca0ea i$!i.i!"0"i care .rea sa I$te0ea#a "$i4 tatea >i istoria e:iste$ceE sa0e* Di$ aceasta perspecti.eA /a$a0a 1ra7a a 0"i Za0o%it capata .a0oare prp1etica : ,,i%i pare ra", i%i pare 1oarte ra", !ar $"4%i %ai a!"c a%i$te***<* Tra#e!ia o%" 0"i a 9$cep"t, asa!ar, c" o cri7a !e a%$e7ie* 8? Citi$! ast1e0 $arati"$ea, !a% 0a tot pas"0 peste epi4anii# siniboluri, i$sa pier!ere% !i$ .e!ere %it"0 pe care i0 prop"$e i$ s"/te:t* Fr"si$e0 este o Persep2o$a pre#atita I$ 0a/orator* Se%$ a0 ti%p"ri0or %o*!er$e, pro!"s, i$ ace0asi ti%p* a0 co$@"#arii sti4 i$tei c" teo0o#ia* Fa$te7ista, i$ ese$ta, teoria !octor"0"i A"re4 0ia$ Tatar" are o a$"%ita coere$5a i$terioara* Iposta7a "$ei %"4 tatii /io0o#ice poate 1i acceptata ca prerrtisa pe$tr" o !e%o$stra4 ti'e epica, Mircea< E0ia!e o spec"0ea7a i$ se$'s"0 teorii0or sa0e !espre co$!itia o%"0"i !esacra0i7at* Fr"si$e0 Mi$c" a P'ec"pe4 rat o parte !i$ ceea ce o%"0 %itic So%"0 i$ti%p0ari0or sacreT a
1Y. La "%/ra "$"i cri$ *

pier!"t, Ca 1iica 0"i Ze"s si De%eter, ea traieste i$ !o"a tari4* %"ri !i1erite si trecerea !e 0a o 1or%a !e e:iste$ta 0a a0ta i%4p0iea o; .erita/i0a tra#e!ie. Trai$! i$tr4o 0"%e $or%a0 pro1a$a ea tre/"ie sa asc"$!a %it"0 pe care i0 poarta* Se !e#2i7ea7a ca Ce$"sareasa Sa0t %itT si 1"#e !e 1rica si !e r"si2e !i$ %e!i"0 ei $or%a0 !e .ia1ca S,,a% i$cep"1 at"$ci sa %a asc"$!, sa4%i asc"$! ti$eretea, .rea" sa sp"$<***T* I$ 0i%/a@"0 %ito0o#"0"i, aceasta .rea sa sp"$a ca perso$a@"0 ca%"10ea7a %ister"0 at"$ci ci$! %ister"0 Se re.e0ea7a* Pe !e a0ta parte,' Fr"si$e0 este "r%arita !e A0/i$i, ceea ce .rea sa sp"$a : %ister"0 este $e.oit !i$ $o" sa se asc"$!a: pe$tr" a $" ca!ea i$ %i$a rati"$ii pro1a$e* Perse4 p2o$a %o!er$a traieste i$tr4o co$ti$"a *stare !e 2art"ia0a*

I!eea re#e$erarii /io0o#ice a o%"0"i si a e:iste$1ei 0"i post4 istorice Ste%a, *i$ 1o$! a 0iterat"rii S*F*T este re0"ata !e Mircea E0ia!e i$ $arati"$ea 6inerefe 4ara de tinerefe S'+YGT* Cite.a' s"#es< a0e %oti."0"i e:ista i$ $".e0e0e a$teripare : Nirstele .ariate a0e Mari$eE Z?e strada MintuleasaC, !"/0a e:iste$ a a perso$a@"0"i Fr"si$e0 ZMes trois gracesC# Tit0"0 $arati"$ii ,5!e ac"% Z6inerete fdra de tinereteC !"ce #i$!"0 0a "$ c"$osc"t /as% ro%a$esc !es4 pre %it"0 @".e$i0itatii eterrie* E0ia!e tratea7a 0a %o!"0 sa", a!ica 0a %o!"0 ec2i.oc rea0ist, te%a 'i$ti$eririi o%"0"i* 0ealist, pe$tr" ca acti"$ea este ti$"ta i$tr4"$ p0a'1t co$tro0a/i0 a0 1apte0or, ec9ivoc tot"si, pe$tr" ca !e 0a "$ p"$ct sce$ari"0 rea0istic i$tra i$ tr4o s"ita !e i$ti%p0ari, c0e coi$ci!e$te para!o:a0e care i$!epar4tea7a 1apte0e !e stricta ca"7a0itate, Narati"$ea sta, ast1e0, i$tre sti0"0 science-fiction si pro7a %itica propri"47isa* N" 0ipseste o i$tri#a po0itie$easca i$ aceasta i$0a$t"ire !e 1apte se$7atio$a0e* Iat0F sce$ari"0 rea0istic : "$ /atri$, !espre care a10a% %ai tir7i" ca este pro1esor !e 0i%/a 0ati$a si ita0ia$a si se c2ea%a Do%i$ic Matei, este tras$it i$ $oaptea !e I$.iere, i$ ("c"resti, pe o .re%e c"rioasa* C" toata epi!er%a arsa, e0 ar tre/"i sa %oara pri$ as1i:0ere* Me!icii co$stata i$sa ca traieste si, !"pa oarecare ti%p, pro1esor"0 i$cepe sa iriti$ereasca* Fe$o%e$"0 pro!"ce e%o ie i$ t"%ea %e!ica0a* De e04se oc"pa %e!ic"0 Ro%a$ iSta$ci"0esc" si IHI pro1esor 1ra$ce7 rep"tat, -i0/ert (er$ar!* Ca7"0 i$teresea7a i -estapo"0 Si$ti%p0area 4 se petrece*i$ '+JGT, caci "$ %e!ic !i$ a$t"ra@"0 0"i -oe//e0s* !r* R"!o01, s"sti$e teoria ca e0ectroc"4 tarea pr4i$tr4"$ c"re$t c e trece c0e "$ %i0T o$ !e .o0ti poate pro4

,,N

!"ce o %"tatie a specieE pi$a 0a co%p0eta ei re#e$erare* Do%i $ic Matei pare a co$1ir%a4aceasta ipote7a* Co%p0et ep"i7at* /io0o#ic, a%$e7ic, pro1esor"0 !i$ Piatra Nea%t .e$ise 0a ("c"resti sa se si$"ci!a* Tras$et"0 a 1ac"t i$sa !i$ e0 "$ ti$ar !e trei7eci !e a$i c" o 2iper%$e7ie e:traor!i$ara* E s"1icie$t sa !esc2i!a M #ra%atica strai$a, sa parc"r#a cite.a pa#i$i pe$tr" a4si !a , sea%a ca stie !e@a 0i%/a !espre care este .or/a* Proces"0 co$4 ti$"a si i$ .is* I$.ata 0i%/i strai$e i$ ti%p"0 so%$"0"i* E !e a@"$s, apoi, sa se #i$!easca 0a ce.a S0a "$ tra$!a1ir, !e pi0!aT, pe$tr" ca $oti"$ea sa se i$tr"pe7e, $ati"$ea !e tra$!a1ir, !e e:e%p0", sa ia 1or%a "$"i tra$!a'1ir* rea0* Are i !ar"0 !e a ve-ded i$ .is, !e a pre.e!ea, a$ticipi$! ast1e0, e.e$i%e$te0e* Pe$tr" a4' scapa !e -estapo", care .rea sa4' rapeasca, a"toritati0e ro4 %a$e i$sce$ea7a "$ acci!e$t, 4i Do%ipic Matei, a@"$s ac"% ce0e/r" i$ toata 0"%eL, este !ec0arat %ort* S"/ o $o"a i!e$ti4tate, pro1esor"0 este i$ rea0itate e:pe!iat i$ E0.etia si p"s sa re0ate7e, i$tr4"$ @"r$a0, 1oate e:perie$te0e 0"i* Do%i$ic Matei este "$ %"ta$t, e0 a$ticipea7a co$!itia pe 4care o .a ati$#e o%"0 !"pa o e.o0"tie !e cite.a 7eci !e %ii !e a$i* &%a$i5atea .a a.ea, at"$ci, o str"ct"ra psi2o4%'e$ta0a ; ca4 pa/i0a sa #ec"pere7e, pri$tr4"$ si%p0" act !e co$ce$trare, tot ceea ce a" #i$!it si pro!"s< oa%e$ii !e pret1ati$!e$i si !i$ toate ti%p"ri0e* Do%i$ic repre7i$ta, asa!ar, umanitatea post-istorica# Pro7ator"0 i%pi$#e, i$ acest c2ip, perso$a@"0 sa" pe tere$"0 0i4* A terat"rii S*F* i$sa, spre a i$toarce #i$!"0 cititori0or !e 0a aceasta co%paratie, p"$e e0 i$s"si i$ !isc"tie ipote7a* ,,Ca i$tr4"$ ro4 %a$ !e scie$ce41ictio$ e***O* Dar, spre !eose/ire !e perso$a@e0e ro%a$e0or scie$ce41ictio$, ti4ai pastrat 0i/ertatea !e a accepta sa" re1"7a aceasta $o"a co$!i ie* I$ c0ipa ci$!, pe$tr" "$ %oti. sa" a0t"0, Aai !ori sa rei$te#re7i cea0a0ia co$!itie, es0i 0i/er s4o 1aci<*** M"ta$t"0 Do%i$ic Matei are, asa!ar, posi/i0itatea; !e a re.e$i 0a co$!itia 0"i ? /io0o#ica $or%a0a* Proces"0 !e re@".e$es4: ce$ta $" este ire=ersi/i0** I2tre ti%p, i$ti$erit"0 pro1esor trece pr@$tr4o serie !e i$ti%p0ari Spro/eT ce4' p"] pe #i$!"ri* Pro1e sor"0 (er$ar!, %e!ic"0 si spi@i$itor"0 0"i, !ispare !i%pre"$a* c" ar2i.a ca7"0"i sa", i$ *co$!itii %isterioase, pe ci$! tra.ersa ocea4$"0 spre A%erica*' Moare si pro1esor"0 Sta$ci"0esc", asa i$cit o%"0 care i$tr"c2ipea7a e:iste$ta post4istorica ra%i$e, c" $o"a540"i i!e$titate* si$#"r* Este i$sa !escoperit re0ati. "sor !e o ti$ara ca0i1or$ia$a, Li$!a -raH, apoi !e "$ @"r$a0ist, Te! 9o$es 9"$ior, corespo$!e$t 0a 6ime Magazine# &$ oarecare !octor O0i.ier (risso$, care se !a !rept Co$te0e !e Sai$t4-er%ai$, ce0e/r"0 ^ ,,Y

esoterist, II a$"$1a ca se apropie apoca0ips"0 Sre.e0area 3$ serie a !octri$e0or secrete ar 1i "$ se%$T*' Se i$ti%p0a, i$ 1i$e, i 1apte %ai i%porta$te* O ti$ara i$stit"toare, =ero$ica ("20er, este tras$ita I$ ti%p"0 "$ei 1"rt"$i i$ %"$ i si, ci$! este !es4 coperita !e Do%i$ic Matei, ea sopteste : ,,S2a$ti, S2a$t0<* Ti4' *A*, $ara a1ir%a ea se $"%este R"pi$i si este 1iica 0"i Xa#a/2ata !i$ casta I$!ia$a Xs2atria* Asta .rea sa sp"$a ca i$sti0"tcarea s"44porta, s"/ i$10"e$7a 0"i, Do%i$ic Matei, o mutafte i$.ersii : spre e:iste$ta proto4 istorica a o%"0"i* =ero$ica i$cepe sa .or*/easca, !eo!ata, i$tr4o 0i%/a 0iec"$osc"ta S"$ !ia0ect i$!ia$T, trece pri$ cri7e %e!i"%$ice, 1o0osi$! !i$ ce i$ ce %ai %"0t 0i%/a@e0e Hec2i, "#aritice* protoe0a%ite, s"%erie$e*** O i$toarcere pro#resi.a spre proto0i%/a@e0e $eartic"0ate, o re#e$erare e:tra4 or!i$ara a %e%oriei co0ecti.e, Se o/ser.S i$sa c"ri$! ca i$st0 ? t"toarea trece pri$tr4"$ proces !e se2esce$ta'*#a0opa$ta* si, i$S:e4 0e#i$! ori#i$ea acest"i 1e$o%e$, Do%i$ie o i$!epar0ea7a* Pre4 7e$1a 0"i i%pie!ica pe =ero$ica4R"pi$i sa4,>i pastre7e ti$eretea 2i 1r"%"setea, 4 * ? Narati"$ea a!"ce si a0te e:e%p0e S"$e0e caricat"ra0eT !e epi1a$ie a ? tras$ete0or; Este citat 9oHce, care ar 1i c"$osc"t !oc4 tri$e0e esoterice si i$ ce0e 'G+ pa#i$i !i$ Pinnegan'sEW#a@e ar 1i tac"t, a0"7ii 0a estetica i 0a co$ceptii0e< %a#ice*** Se 5or/e>te, i$ 1i$e, !espre co$!itia o%"0"i !"pa catastro1a $"c0eara si* !e sa04 5D'area 0"i pri$ e0ectricitate* Te:t"0 0iterar sta i$ prea@%a tii$4 ? 5e0or oc"0te si cite.a !i$ si%/o0"ri0e !e aco0o tree aici* Mircea * E0ia!e $" a/"7ea7a tot"si !e stii$1a 0"i i$ acest !o%e$i"* Ceea ce i0 i$teresea7a este sa !ea o $ota !e .erosi%i0itate "$"i ca7 pro1"$! $e.erosi%i0* Cite.a coi$ci!e$te, @"sti1icari si$t, c" toate acestea, !e 0"at i$ sea%a, Ziare0e a" p"/0icat $" !e %"0t S!"pa aparitia $".e0ei 0"i E0ia!e, i$ orice ca7T o i$1or%atie !espre "$ spa$io0Vaor/ si c2e0 care, 1$ "r%a "$"i tras$et si4a recapatat .e4!1erea, iar par"0 i4a reapar"t pe cap* Asta c0o.e!este ca ipote7a 1a$tasticS a 0"i E0ia!e $" p0"tese i$ p"ra a/s"r!itate* Pro7ator"0* 0ea#a apoi !e a$a0i7a, acestei teorii "$ %it 0iterar si "r%areste, c" !est"0a a/i0itate, i$tr"parea 0"i i$tr4o istorie# Este, a% sp"s !e@a, %it"0 .es$iciei ti$ere@i, %it"0 re#e$erarii, co%p0icat, aici, 4c" i!eea e:iste$tei o%"0"i i$tr4o epoca posi4istorica, Do%i$ic Matei, a@"$s ce$te$ar Ssi$te% i$ '+NGT, $" re"se,ste sa4si "ite tre4c"t"0, c" a0te i'or/e A .ec2ea 0"i i!e$titate* E s"1icie$t sa pri4.easca o 1oto#ra1ie !e !e%"01 Scasa pari$teasca !i$ Piatra Nea$itT pe$tr" ca* i$toc%ai ca ero"0 !i$ /as%, e:iste$ta 0"i sa se preci4pite* ,,Si$t, tot"si "$ o% "/er<,44 sp"$e e0 si se$s"0 acestei 0i/er4

,,G

ta5i $" este prea c0ai. Li/er sa se i$toarca 0a .ec2ea co$!itie4> S1irsit"0 $arati"$ii este o $o"a 0o.it"ra !e teatr"* &$"0 !i$ ace0e 1i$a0"ri epice care rastoar$a pre%ise0e si rep"$e tot"0 i$ !is5 c"tie, Mircea E0ia!e >i4a 1or%at, i$ aceasta pri.i$ta, o te2$ica 1oarte i$#e$ioasa !e a !esc2i!e $arati"$ea spre o perspecti.eE $e/a$"ita !"pa ee ea 1"sese or!o$ata i$tr4o !ir\tie op"sa* Fi 4 $a0"ri care sp"0/era i0"7ii0e; 0ector"0"i, 1i$a0"ri 1ara so0"tii*'Sa" c"4 o "$ica so0"1ie : aceea care !ar1%a pe ce0e !e@a co$str"ite* D"pa ce "r%ari%, asa!ar, istoria se$7atio$a0a a "$ei %"tatii /io0o#ice, pro7atoc"0 $e rea!"ce 0a p"$ct"0 !e por$ire, strec"ri$! i$ te:t i$!oia0a cea %ai %are* Do%i$ic Matei se i$toarc5 0a Piatra Nea%@A si, 0a ca1eiiea"a Se0ect, priete$ii 0"i '' pri%esc c" /"c"rie* Cre!i$@a 0or e ca pro1esor"0 a <1ost i$ter$at i$1t4"$ spi4 ta0> !e rec"per10re !"pa o cri7a !e aterosc0ero7a* A/se$ta 1"sese re0ati. sc"rta, re.e!erea are 0oc i$ ,M !ece%/rie '+JG*** =asa4 7ica, tot"0 $4a 1ost !ecit "$ .is, ca i$ (armanul >ionis# A0 !oi0ea ra7/oi %o$!ia0 $ici $4a a."t 0oc : b8 Nici $" i$!ra7$esc sa .a sp"$ i$ ce a$ si$te% $oi, cei4 ia0ti, care trai% i$ a1ara .is"0"i acesta* Daca as 1ace "$ e1ort, %4as tre7i* 8 Esti trea7, c"coa$e Do%i$ic, .or/i !octor"0, !ar eti o/o 4 sit*** Arati, !e a0t1e0, 1oarte o/osit, a!ao#a* ?? ? * 8 Ei /i$e E? i7/"c$i /r"sc pier7t$!"4si ra/!asea* A10ati ca 1$tre ,M !ece%/rie '+(\ si seai'a !e asta7i s4a" i$ti%p0at %"0te* A0 !oi0ea ra7/oi %o$!ia0, /"$aoara* A5i a"7it !e HQ'os2i%a > De ? ("c2e$Ra0! > 4 8 A*' !oi0ea ra7/oi %o$!ia0< > i$tre/a ci$e.a !i$ 1"$!* Are sa .i$a si e0, repe!e, repe!e*** 8 S4a" i$ti%p0at %"0te !e ci$! ati !ispar"t si $4ati %ai !at $ici "$ se%$ !e .iata, i$cep" Nico!i$it S4a" 1ac"t !esci$!eri* =i s4a" 0"at carti !i$ /i/0ioteca**, 4F Sti", sti" E i0 i$trer"pse ri!ici$! /rat"0* E" 0e4a% sp"s ce car1i sa ca"te si sa %i 0e a!"ca* Dar asta a 1ost !e%"0t**, ' * I$cep" sa4' irite 1apt"0 ca $" se p"tea tre7i, !esi stia ca .i4 sea7a si .oia sa se tre7easca* 8 =4a%*ca"tat pes0e tot, a"7i o .oce c"$osc"ta* Doctor"0 .4a )ca"tat >i Pi'i$ spita0e**A* * ' 4 8 A"7ise% ca a@"$sesesi 0a ("c"resti, sp"se Nec"0ac2e, si ca aco0o ai 1ost co$1"$!at c" a0tci$e.a*' 8 Asa a si 1ost, i04i$trsr"pse, asa a si 1ost* A% 1ost co$1"$ !at pe$tr" ca i$ti$erise%***<

,,+'

Nici aceasta rast"r$are $" 0a%"reste, tot"si, pe !e4a4$tre#"0 si%/o0"ri0e $arati"$ii* Do%i$ic Matei se' i$toarce 0a Piatra Nea%t s"/ i$1atisarea 0"i .ec2e !e o% /atri$ i o/osit* Di$tii i* se c0a4 ti$a i$ #"ra4 S1apt ce i se %ai i$ti%p0ase o !ata, ci$! i$cep"se proces"0 !e i$ti$erireT* Proces"0 !e rese$esce$ta este rapi! si .i$e sa i$tareas'ca i!eea ca muiatia 1"sese 1a$te7ia "$"i a%$e7iac* I$sa ra%i$ cite.a $ec"$osc"te care; co$tra7ic ipote7a spirit"0"i pro1a$* Do%i$ic Matei stie, tot"si, !e Hiros2i%a, !e /o%/e0e c" 2i!ro#e$ si !e $"%eroase a0te e.e$i%e$te care s4a" i$ti%p0at*** I$ p0"s, i$ /"7"$ar"0 0"i se #aseste, a !o"a 7i,, ci$! este !esco4 perit i$#2etat i$ 1ata casei sa0e, "$ pasaport pe $"%e0e !e Mar ti$ A$!rico"rt S$"%e0e co$spirati. !e mutantC, $asc"t i$ Ho$!"rasT 0a 'G $oie%/rie '+J+ E Cti acest "0ti% !eta0i" se ter%i$a o $ara4ti"$e p0i$a !e %ari e$i#%e* Pro7ator"0 1ace i$ aSa 1 e0 i$cit !e4 ta0ii0e epice sa i%pi$#a spirit"0 $ostr"* ci$! i$tr4o !irectie, ci$! i$ a0ta* N" este o sara!a, este $"%ai o, te2$ica $arati.a care se /a7ea7a pe , i!eea para!o:"0"i te%pora0, citata !e@a* Pe$tr" pro4 7ator este, i$ 1o$!, o ca0e !e a pre2%#i a%/i#"itatea $arati"$ii si !e a4i sa0.a, pri$tr4o i$!eter%i$are ca0c"0ata, si%/o0"ri0e* E0ia4!e $" opteaea pe$tr" so0"tia rea0ists Sso0"tia spirit"0"i pro1a$ i$tr"c2ipat !e a%icii !e 0a ca1e$ea"a Se0ectT, $" e.a!ea7a $ici i$ 7o$a, %irac"0os"0"i* Fapte0e ra%i$ i$tr4"$ spati" !e pro/a4 /i0itate, care4 i$#a!"ie %ai %"0te ipote7e* Ce a a."t !e s"#erat pro7ator"0 a s"#erat : i!eea re#e$erarii /itT0o#ice, %it"0 ti$eretii, co$!itia !e e:iste$ta a o%"0"i post4istoric, !ia0ectica %itic"0"i i a pro1a$"0"i, a%/i.a0e$ta oricar"i e.e$i%e$t, e:iste$ta i$4 !i.i!"0"i ca o s"ita !e pro/e i$itiatice*** Si$t te%e0e 0iterat"rii 0"i Si$!eose/i a0e pro7ei post4/e0iceT, ace0ea care re#e$erea7a $a4 rati"$ea !e tip %itic si4i !a" o $ota !e %are ori#i$a0itate*

I$ po.estiri0e *n curte la >ionis, *ncognito la 2uc9en=ald >i, i$tr4o oarecare %as"ra, +niforme de general, Mircea E0ia!e s"4 #erea7a co$ti$"itatea a0t"0 %it : %it"0 0"i Or1e" si E"ri!ice, s"/ ce0e c0p"a aspecte : ace0a a0 creatiei $i eros"0"i* *n curte la >ionis rei$.ie at%os1era !i$ Ma tiganci, i$tr4o cor$po7itie i$sa %ai co%4 p0e:a si c" o i$tri#a %ai re!"sa* Si%p0i1ici$! !ats0e $arati"$ii, p"te% 7ice ca E"ri!ice este i$tr"c2ipata !e Lea$a, o ci$tareatS; pri$ circi"%i0e /"c"reste$e, c"$osc"ta !e@a !i$ ?e strada Mlntuleasa# Or0e" este poet"0 A!ria$, o%"0 car"ia i se 1ac semne, c0ar care !i$ ca"7a "$"i acci!e$t Sasta a10a% 0a "r%aT' a pier!"t tir"0 care 0ea#a p0a$"ri0e e:iste$tei* Mit"0 este %o!i1icat sa"
,JM

%ai /i$e 7is, %it"0 este tra$s1erat: Lea$a SE"ri!iceT este aceea care, pri$ ci$tec"0 ei, i%/0i$7este 1iare0e rea0"0"i, pro1a$"0"i* Pri$tr4o i$.estitie secreta, ea a !e.e$it p"rtatoarea "$"1 %are %it* Or1e" este "$ a%$e7ic* E"ri!ice c%ta i$ 0oc"0 0"i c" se$4 ti%e$"0 ca e:ercita, ast1e0, o 1"$ctie sacra : aceea *!e a i$itia oa%e$ii care a" pier!"t se$s"0 spirit"0"i, %ister"0"'i* Ci$teo"E Spoe7iaT este o ca0e !e sa0.are* Si$#"ra1 Toate %eto!e0e a" es"at i$ i$cercarea !e a tra$s1or%a o%"0* A ra%as Poe7ia : b8 Ei /i$e, co$ti$"e A!ria$, asa c"% pro/a/i0 ati #2icit !e@a, tre/"ie sa rec"$osc ca, pe$tr" 5$i$e, Poe7ia e %ai %"0t !e4 cit o te2$ica %istica sa" "$ i$str"%e$t !e c"$oastere* Poe7ia este pri$ e:ce0e$5a o %eto!a po0itica A si, !i$ $e1ericire, este "0ti%a %e4 to!a po0itica pe care o %ai a.e% 0a %!e%i$a* Daca $ici e& $" re"seste, $" %ai a.e% $ici o sperarTta* Dis'pare%, sa" $e i$toar4 ce% aco0o "$!e $e a10a% ac"% %"0te s"te 4!e %ii !e a$i* La "$ %o%e$t !at, D"%$e7e" se .a apropia !e "$ii !i$ $oi, cei care .o% %ai ra%i$e tre@i, si $e .a sp"$e :* Messie"rs, o$ 1er%e E< C"0t"ra 1ara Lo#os, .rea sa sp"$a pro7ator"0, este o spirit"a4 0itate a /,ar/ariei* Fara Nerb S1ara acces 0a spiritT, o%"0 traieste i$ i$t"$eric"0 e:iste$tei .iscera0e* Poet"0 poate sa4' tre7easca* Poet"0 este No"0 Mesia* Poet"0 pro1et si ta"%ato0o#, capa/i0 sa i$te0*ea#a mesa4ul, co$stie$t !e %isi"$ea* politica a '.er/"0"i 0iric* Poe7ia este, i$ aceste co$!itii Sco$!itii0e "$ei societa5i !esacra0i4 7ateT, o soteriologie, o doctrina a salvarii: D 8 Tre/"ie sa4i i%/0i$7i%* Si tra!"c i%e!iat : A astepta% pe Or1e", astepta% pe ace0 Poet '!e #e$i" a0 car"i .er/ va sili o%"0 sa se !1esc2i!a catre Spirit A c" a0t'e c".i$te, .a preci4 pita %"tatia pe care *a" ri.$it4o toate re0i#ii0e si toate 1i4* 0o7o1ii0e !i$ 0"%e* Ci$e ii .a %ai p"tea re7ista 0"i, Poet"0"i > =a i$tre/ i ce %istret a %ai p"t"t ra%i$e e0 i$s"si, %istret i$ toata 1irea, asc"0ti$!"4' pe Or1e" >< Epica 0"i E0ia!e s4a tra'$s1or%at %tr4"ii !ia0o# spirit"a0, eroii si$t prete:te pe$tr" a$a0i7a co$cepte0or* Poet"0 A!ria$ este i!eo4 0o#"0 "$ei $oi re0i#ii : tra$s1or%area Ssa0.areaT o%"0"i pri$ e:er4 citi"0 poe7iei, iar Lea$a, ci$tareata !e circi"%a, este p"rtatoa 4 rea acest"i %esa@* Eroii a" o /io#ra1ie, i$sa /io#ra1ia este !e0i4 /erat $ec0ara* Lea$a ci$ta pri$ circi"%i, stir$este e$t"7ias%"0 asc"0tatop0or si, apoi, !ispare, pe$tr" a reincepe S.or/a si%/o4 0ica ET i$ a0t 0oc !"pa o oarecare .re%e* Disparipi0e, o/$"/i0ari0e ei*$" si$t 1ara o 0e#at"ra c" %it"0 pe care 0e%eia i0 *poarta* I$4

' ,J'

tre/ata pe$tr" ce ciiHa, ea rasp"$!e i$.aria/i0 : ,,pe$tr" p\cate0e %e0e<* Pacate0e se !o.e!esc a 1i, iarasi, %itice, Fe%eie 1r"%oasa, ea respi$#e orice /ar/at* r$oti.i$! ca e*ste i$!ra#ostita %ere" !e altul, de acela&i,#, I!e$titatea /ar/at"0"i $" se c"$oas*te, c"% $" se c"$oaste $ici i!e$titatea rea0a a ci$tare5ei, I$!ra#ostit pi$1i 0a !isperare !e ea, !octora0 =isario$ /a$"ie ca 0a %i@0oc este "a co%p0e: $i i$cearca, pri$tr4o terape"tica si%p0a, s4o e0i/ere7e !e co%p0e:"0 /ar/at"0"i pier!"t* Lea$a accepta, se tr$/raca i$ $e#r" >i pri%este c" %"0t"%ire $o"0 sa" $"4%e A NBduva, 3 La "r%S, !"pS ce *$e4a% 0a%tir1t as"pra si%/o0"ri0or $arati"$ii, He4' !e% ca NBduva poate sa' i$se%$e : cea .a!".ita !e %it, i$!"re4 rata, cer$ita so ie a 0"i'Or1ea* Lea$a $" .rea sa 1aca* apoi, cariera artistica, !e@i are o %are .pcatie >i $"%ei'osi a!%irator0 care o pot spri@i$i, Re1"7a i$sa orice i$itiatiD'a, a/a$!o$ea7a "$ ci$4 tec at"$ci ci$! ci$tec"0 a !e.e$it prea pop"0ar Sciti% : "$ %is0ei4 p/p"0ari7at ET* Sa $" i#$ora%' co$!i5ia ei', Ea ? $" este creatorul, c0 $"%ai mesagerul ci$tec"0"i* A!e.arat"0 creator este poet"0 A!1ia$ s1'acesta* 0o.it !e a%$e7ie So a%$e7ie si%/o0ica, se i$4 te0e#eT, pier!e se$s"0 co$ti$"itatii si a0 re.e0atiei* E0 traie>te 1ra#4 %e$ tar, "ita %esa@"0, "ita $"%e0e e%itator"0"i* Mircea E0ia!e a!aptea7a te2$ica4epica a $ara1i"$ii 0a te%a re4 .e0atiei S!e4ca%"10ariiT 'partia0e a %ister"0"i* &$ pri% 1ir epic "r%are5te e:iste$ta Lea$ei, !ar $" !irect, ci pri$ co%e$tari"0 a04 Sor perso$a@e* sit"ate i$ a1ara spectacolului# Hrisa$ti si C0a!o.a, /"c"reste$i pasio$ati !e ci$tece0e Lea$ei, co%e$tea7a 1apte0e ci"4 !atei ci$tare5e si 9$cearca sa4i !eter%i$e a!e.arata i!e'$titate* EiIa" acces 0a /io#i'a1ia s"per1icia0a, i$te0e# t0oai4'%esa@"0 %a$i4*1est, .a! !oar apare$te0e, $" i %it"0 care se asc"$!e s"/ e0e* Di$ re0atari0e 0"i Hrisa$ti si C0a!o.a a10#% ca Lea$a isi !o%i$a %e0a$co0ia, !"ce o e:iste$ta i$!epe$!e$ts, $4are o a!resa pre4 cisa si, ci$! !e.i$e prea c"$osc"ta, !ispare, Lea$a este, .asa7ica, o artista care se retra#e !i$ ci$! i$ ci$! !e pe sce$a pe$tr" a per%ite 0e#e$!ei sS se %a$i1este, Ec0ipsari0e ei perio!ice !"e, ia4 rai, #i$!"0 spre %it >' rit%icitatea "$or 1e$o%e$e cos%ice, Ci$tareata i0 ca"'ta c" ra/!are pe i$.i7i/i0"0 poet A!ria$ si Hri 4 sa$ti si C0a!o.a se i$trea/a, e:p"$i$! p"$ct"0 !e .e!ere rea0ist pro1a$, !aca povestea este a!e.arata sa" $"* Po.estea $" se 0a4 %"reste* i$sa $icio!ata i$te#ra0, $ici c2iar at"$ci ci$! %ister"0 !i$ @"r"0 ci$tSretei i$cepe sa se !estra%e* Lea$a asteapta, i$tr*4o n, pe !octor"0 =isario$ o @"%atate !e ora, i$tr4o e:p!7itie, apoi !ispare i, ci$! !octor"0 i$cearca sa se @"sti1ice, 1e%eia pro$"$ta o propo7i1ie e$i#%atic'a : ,,Dar $" $e %ai p"te% i$ti0$i<* Propo4

0asS sa se i$te0ea#a ca i$ trec"t"0 ci$taretei ^ste "$ Ira"4 %atis% pro.ocat !e o ateptare si, cre7i$! ca a !escoperit "$ 1ir ce poate !"ce 0a ,,co%p0e:"0 A!ria$<, !#ctor"0 cercetea7a ca7"0* P"$e "$ !etecti. sa "r%areasca pe Lea$a si sa a10e !ate !i$ tre c"t"0 ei* Acesta se* s0"@este !e "$ c0ie$t a0 circi"%ii **F0oarea Soare0"i<, o% i$ .irsta, pr0ete$ a0 ci$tare1ei* (atri$"0 stie ce.a !ar, pc$tr" a %art"risi* p"$e co$!itia ca tot ceea ce .a4 sp"$e !octor"0"i ,,.a ra%i$c i$tre ei<* C" a0te .or/e A %ister"0 s\ $" 1ie !e7.a0"it, %it"04sa traiasca i$ co$ti$"are i$ "%/ra e:iste$4tei co%"$e* N" este,' apoi, si#"r ca 1apte0e s4a" petrec"t i$toc%ai c"iti 0e re0atea>Aa a#e$tii opi$iei p"/0ice* C0a!o.a si Hrisa$ti p"$, *ei i$sisi, s"/ ser$$"0 i$0re/arii a"te$ticitatea a.e$t"rii : ,,Ma i$!oiesc 8 7ice "$"0 !i$tre ei 8 ca 0"cr"ri0e s4a" i$ti%p0at asa, !ar %i4a 1ac" p0acere sa te*asc"0t***< Po.estea s4a petrec"t, !e a0t41ei S3' aici4 i$ter.i$e a0 trei0ea o/staco0 i$ ca0ea .e1osir$i0iia iiT, ,,Z$tr4o a0t a epoca<* O/staco0"0 Sti%p"0T I$crea7a i$ 1a.oareS %i4t"0"i* I!e$ti1i4 carea /io#ra1iei rea0e este, i$ 1apt* i%posi/i0a* Fap te0e s4a" petrec"t !e%"00 si e0e a 9"$#''0a co%e$tatori SHrista$ti si C0a!o.aT pri$ i$ter%e!i"0 "$or raartori i$carti* A$a0istii a!a4"#a i$!oia0a 0or 0a i$!oia0a s"rse0or* E:iste$ta #0o/a0a a perso$a4@"0"i $" poate 1i, !i$ aceste ca"7e, c"pri$sa si 0a%"rita* &$ p0ati ' *Eoarte p.o1"$! a0 ei ra%i$e* $ec"$osc"t* Ee$tr" acesti lectori re-alifti ai tiarati"$ii S0ectorii !i$ Hiabula, cititorii !i$ i$terior, i$ 1i$e, perso$a@e0e*c" 1"$ctii !e receptareT, accesi/i0e si$t !oar apa4re$te0e, =i7i/i0a $" poate, 1i !eIcit o @"%atate a si%/o0"0"i S@"4i%atate pro1 a$a, aceea care circ"0a' s"/ straie sarace,T* F Di$ a0t capat a0 $arati"$ii, strai$ !e ee0 !i$ai$te* i$cepe a0 !oi0ea 1ir epic* I$tr4"$ p0a$, !e ase%'e$ea, a0 apare$te0or* &$ oarecare<4A!ria$ co/oara #ra/it !i$tr4o %asi$a 'si i$trS i$tr4t% 2ote0, a1irr$i$! ca are o i$ti0$ire la P,JM c" ci$e.a a0 car"i $"%e4'4 a "ita1e &$ $"%e* preci7ea7a e0, ,,1a$ic<, !eoarece ,,se arata pe !e4a4 $tre#"0, $" asc"$!ea $i%ic<* Acesta irar 1i Isp"s, preti$!e A!ria$, *,0"cr"ri !e o e:ceptio$a0a i%porta$ta A ir$porta$te $" $"%ai pe$tr" $oi, artistii, scriitorii, sa", sa sp"$e%, e0ita, inteli-g9entia, ci pe$tr"4 orice o% .i" si i$tre#* Pe$tr" orice o% care .rea sa ra%i$a a*>a c"% s4a :'isat e0 'i$tii<, E:perie$ta 0ect"$i mito-critice $e i$.a1a ca propo7itii0e !e %ai s"s tre/"ie tra!"se i$ "r%ator"0 c2ip*: i$!i.i!"0 a0 car"i $"%e poet"0 A!ria$ i0 "i4 tase ii 1ac"se !e7.a'0"iri capita0e !espre e:iste$ta p0e$a'ra, %itica a<or2"0"i* ,,C"% s4a .isat e0 i$tii< i$sea%$a c"% a trait o%"0 i$ epoca %itica* &$ 0aps"s !e %e%orie i%pie!ica i$sa pe A!ria$ sa i$tre i$ *posesia acestei re.e0atii* I$!i.i!"0 c" $"%e fcmic
233

este*asc"$s "$!e.a i$ 2ote0 Si$ 0a/iri$t"0 e:iste$teiT 9$sa A!ria$'s pier7i$! 1ir"0 %e%oriei, se rataceste* E0 ia o pista 1a0sa SOr0a$!oT si i$tra 1ara sa .rea i$tr4"$"0 !i$ circ"ite0e pro1a$"0"i si !3-4 .oaca "$ 0a$t !e co$10icte* Or0a$!o' S1a0sa i!e$ti1icareT este "$ spirit e%i$a%e$te pra#%atic* Patro$ea7a, !e* a0t1e0, "$ #r"p &" a1aceri sa" "$ #r"p po0itic s"/.ersi. si, i$tri$! i$ ra7a 0"i !e ac4 ti"$e, poet"0 A!ria$ !e.i2e s"spect* Teorii0e40"i !espre c"$oa 4 tere, !espre sa0.area o%"0"i pri$ spirit, co/orirea i$ i$1er$ si$t pe$tr" Or0a$!o i$se0atoare, i$ co$1"7"0 poet 'e0 /a$"ie "$ spio$ a/i0* Pe$tr" e0, A!ria$ este, i$tr4a!e.ar, "$ p"rtator !e %esa@ s !ar "$ %esa@ precis, !eter%i$a/i0, pri%e@!ios* ? O rast"r$are !e p0a$"ri se petrece ast1e0 i$tr4o $arati"$e i$ care 1apte0e si$t %ere" !ep0asate !i$tr4o *s1era !e si%/o0"ri i$ a0ta* Sce$a ratacirii 0"i A!ria$ i$ 2ote0 este !i$ acest p"$ct !e .e!ere cLric0"!e$ta pe$tr" arta epica a 0"i Mircea 4E0ia!e, /a4 7ata, c"% s4a p"t"t !e!"ce !i$ ce0e sp"se pi$a ac"%, pe rotatia * i%pre.i7i/i0a a 1apte0or* Citite i$tr4"$ a$"%it c2ip S!i$spre par4tea %it"ri0orT, 1apte0e !e.i$ se%$e0e "$ei a0te rea0itati* A!ria$ %er#e pe "$ co$!or si cori!or"0 se pier!e, !eparte, i4$ pe$"%/ra, * Si%/o0"0 0a/iri$t"0"i, Ho% 7ice $"%ai!ecit* I$ 1ata asce$sor"0"'i se a10a o o#0i$!a si i$ ea poet"0 a%$e7iac se pri.este c" o secreta satis1actie : arata !e JM !e a$i, c" '3 %ai p"ti$i !ecit are i$ rea4 0itate* Ci$e.a ii sp"sese ca este 41r"%os ,,ca i$#er"0 %Srtii<, o 1ata, !esi#"r, !ar ci$e 1 )glinda Ssi%/p0 eter$ a0 !e!"/0ariiT, ascensorul, ingerul mortii si, apoi, e$i#%atica -fata, !e care poet"0 $"4 si %ai a!"ce a%i$te* A0t ri$! !e si%/o0"ri E Se !esc2i!e o "sa si poet"0 i$ ca"tarea $"%e0"i ,,1a$1c< @"sti1ica i$ca ! !ata a%$e7ia 0"i : ,,sti" ca orice as 1s)ee e i$"ti0* E ca "$ /ara@* N"4%e0e !o%$"0"i care %a asteapta, .rea" sa sp"$* I%posi/i0 sa %i4' a%i$tesc E Za!ar$ic '4a i!e$ti1icat 0a* receptie, 7a!ar$ic %E4a sp"s $"%ar"0 ca%erei* A" !ispar"t* Pro/a/i0* ca ,a" !is4 par"t i$ ti%p ce %a a10a% Irt5 * asce$sor* E.i!e$t, $4a" !ispar"t propri"F7is* ci s4a" asc"$s !oar, s4a" ca%"10at* Au a4uns irecognoscibile###1 Perso$a@"0 $" pri%este i$co$stie$t semnele, 0e i$terpretea7a* Ate$tia 0"i este atrasa, apoi, !e* o ans;a a 2ote0"0"i S"$ s"p0i%e$t, 'o pre0"$#ire a 0a/iri$t"0"iT, "$!e * ar 0oc"i o vaduva# A!ria$, /o0$a. !e se%$e,'tra!"ce i%e!iat A** ,,0a =e!o.a, c" %a@"sc"0a si i$carcata !e si%/o05 <ca 0a Da$te<, E0 @i#$este, 1ara sa .rea, persoa$a c" care sta !e .or/a, .a!".a ea i$sasi si $"%ita, !i$ ca"7a ori#i$ii ita0ie$e* 0a Neilova# Coi$ci4!e$te /i7are E Cititor"0 stie !e@a ca*%ai e:ista o .1*5".a, Lea$a, a!e.arata E"ri!ice si pe aceea o ca"ta aces1@ Or1e" pier!"t i$;

Mrtri$t"0 %o!er$, t$sa Ma Nedova i$sea%$a 0a Da$te si a0tce.a : 5titi, i$ 0i%/a@"0 0"i secret, poate i%pr"%"tat !e 0a * fedeli d'amore, Da$te se re1erea 0a (iserica ro%a$o4cato0ica* (iserica ro%a$o4 cato0ica* (iserica 0"i Petr", 0asa e0 sa se i$te0ea#a, ra%asese .a4 '!".a<***'' 4 <I < ? La/%$tR0 semnelor i$cepe sa i$se%$e i$ $arati"$ea 0"i E0ia!e un labirint al semnificatiilor# =a!".a 0"i A!ria$ are si M acceptie %eta1i7ica* Sa $" pier!e% !i$ He!ere ca "$a !i$ i$4 ter0oc"toare0e 0"i A!ria$ ti$e ,,iri %i$a "$ i$e0 c" %ai %"0te e2ei* A0t se%$, a0t si%//0* Ce0 %ai i%porta$t este, $e#resit, as 4 ce$sor"0* I$str"%e$t a0 co%o!itatii .ietii %o!er$e, asce$sor"0 este, i$ ace0asi ti%p, "$ .e2ic"0 $titic* E0 1aci0itea7a coborirea sa" asce4isiunea spre' a0t tari%* Este .ariaTita !esacra0i7ata a /arcii 0"i C2aro$* N"%ai ca /arca si4a pier!"t *!irec5ia : ,,8 Co/ori% 1 i$tre/a A!ria$ pe "$"0 !i$ ei, c" oarecare oiirare*

Ci$e ar i$!ra7$i, i$tre/at !aca .rea sa "rce, ci$e ar i$!ra7$i sa rasp"$!a: N" > ; 6 4 4 ' &$a !i$ !oa%$e i7/"c$i i$ ris si4' pri.i c" o s"/ita cor!ia0i4 1 ated 8 Asta !$sea%$a ca $4a i a10at !e 0e#e$!a, i se a!resa ea* Bri sp"i 4<9OS<4, ori sp"i ^s"s)*,* 8 Ori "rca%, ori co/ori$i, o i$trer"pse @o.ia0 .eci$R0 ei, ? a9sla&i 0"cr"*** ?8 Pe$tr" ca asce$sor"0 ramine acela&i, co$ti$"a !oa%$a, co4 rec't >i tot"si !etasat, parca ar 1i "$ @oe !e societate,;N"%ai 1lirectia .aria7a***< De peste tot .i$, asa!ar, semne, si e0e a$"$ta "$ %irac"0os proces !e a$a%$e7is* A!ria$, poet"0 co$stie$t !e i$0a$t"irea se4 ereta a 0"cr"ri0o'r, $" #aseste tot"si 1ir"0 care sa4' scoata !i$ 0a4 /iri$t"0 apare$5e0or* ,,IJ& e teri/i0 8 e:p0ica e0 8 i$ a%$e7ia "$"i poet e***O este 1apt"0 ca, pe %as"ra ce %e%oria perso$a0a !ispai4e* o a'0ta %e%orie, i4as sp"se c"0t"ra0a, ra7/este !i$ a!i$c"ri, ,si c0aca "$ $iiracoi $" i$ter.i$e, pi$a 0a "r%a i0 stapi$este co%4 p0et, Do%$"0 %e", rosti c" #ra.itate, si$t a%e$i$tat sa 1i" re4 !"s 0a culturd, sa !e.i$ "$ i$s e%i$a%e$te c"0t"ra0 E $i $ici $" %!ra7$esc sa4%i i$c2ip"i ca s4ar p"tea i$ti%p0a %ai tir7i", c9$! c2iar si %e%oria e"0t"ra0a se .a e0i/era !e %atca ei istorica, $i .oi ra%i$e om - in general### N" sti" !aca i$1e0e#eti 0a ce 1ac

8 Asa s4ar sp"$e* =oiati sa "rcati > 8 A2 E* 1ac" A!ria$ ri!ici$! !i$ "%eri, asta e #re" !e sp"s*

,J3

* a0"7ie > i$0re/a* co/ori$! "sor #0as"0*<** E:ista, .asa7ica, o tr%#e#-%orie i$!i.i!"a0a si o %e%orie c"0t"ra0a* Poet"0 Screator"0T este a%e$i$tat sa piar'!a 4si%0"0 S%e%oriaT rea0"0"i pe %as"ra ce este acaparat !e c"40t"ra* Si%/o0"0 ca"tar'ii %it"0"i s4a tra$s1er 4%at, !eo!ata, i$tr4"$ si%/o0 a0 creatiei si poate c2iar i$tr4o %e4ta1ora te:t"a0a* Sa $"4' parasi%* i$sa pe A!ria$ care trece !i$4se%$ i$' se%$ si este 1oarte aproape !e re.e0atie* I$ 2ote0"0 i$ C:are rataceste se %ai *a10a "$ Artist S"$ ?ictor MaureatC >i, a"7i$! pri%a oara .or/i$!"4 se !e e0, A!ria$ si%te !i$ $o" ca i sa 1or se%$e* Asta ar p"tea s"#era ca Artist"0 La"reat poate 1i p"rtatpr"0 !e %esa@* Ci$! !oa%$a !i$ asce$sor a!"ce .or/a !e e0< si !e .itri$a i$ care si4a e5p"s opere0e, A!ria$ este #ata s1i pri$!a 1ir"0, !ar 1ir"0 se r"pe !i$ $o"* Pict!r"0 a .e$it c0e $r%0t i$ 2ote0, ii p0acea sa se p0i%/e c" asce$sor"0, pi$a ce i$4tr4o 7'i este e.ac"at, pastri$!"4i4se i$sa 0"cr"ri0e* O%"0, a5a!a., a !ispar"t* A ra%as %esa@"0 sa" SoperaT, "$ %esa@ i$ci1rat* Fi$a0"0 $arati"$ii a!"ce !e70e#area acest"i sir 0"$# !e e$i#4 %e* Lea$a *SE"ri!ice, %esa#er"0 ci$tec"0"i 0"i Or1e", NaduvaC re4 #aseste pe A!ria$, poet"0 care s"1erise o a%$e7ie i$ "r%a %i$i acci!e$t !e 4%asi$a* Preoc1iparea ei este ca /ar/at"0 sa "ite ce s4a i$ti%p0at !e%"0t* ,,sa $" pri.easca i$apoi<* E0e%e$te0e o/sc"re a0e $arati"$ii se 0a%"resc : i$ti0$irea !e 0a4 P*JM, asteptarea, se$4 s"0 ci$tec"0"i ,,I$ c"rte 0a Dio$is< etc* Ci$tec"0, scris s"/ se%$"0 0"i SDr1e", .es0ea o *,/eatit"!i$e 0ara $"%e< 0a ci1rti0e* 7e"0"i Dio$Hsos* 0ar %ess@"0 0"i Or1e" este acesta : ,,sc2i%/area o%"4 0"i, %"tatia 0"i $" poate i$cepe c1e s"s, pri$ e0ite, ci de fodrte 4os, !e 0a oa%e$ii !e ri$!, ce@ care petrec $oaptea*i$ #ra!i$i si i$ resta"ra$te<*** Poe7ia este, i$ca o !ata, o 1or%a !e sa0.are si o te9nica politico, S**$"%ai Poe7ia $e %ai poate %i$t"i, $iai poate se2i%/a 'o%"0<T* ' * '

Mit"0 creatiei reapare i$ po.estiri0e +niforme de general s3 *ncognito la 2uc9en=ald, $"%ai caI 1orr$a !e re.e0are a se$sH0"i si !e sa0.are a spirit"0"i este ac"$i speciacolul# Fii$! .or/a !e teatr"* p"te% sp"$e, pe$tr" a 0a%"ri %ai /i$e, 0"cr"ri0e, ca $ara4 ti"$ea 0"i E0ia!e este ca o sce$a r"0a$ta, c" !o"a !ecor"ri* i$4 tr4 "$"0 Z+niforme-de #generalC e.o0"ea7a *0ero$i% T2a$ase, ras41atat copil-minune, act"a0%e$te actor !e7a%a#it, ,,1a0si1ieat< !e p"/0ic si* i$ #e$ere, !e e:iste$ta, apoi =0a!i%ir, e$to%o0o# a%a4ior* e0e.* !aca i$@@e0e#e% /i$e, c" a$"%ite !ar"ri pro1etice* Di$

re0atari0e 0"i 0ero$Q$, 0"a% c"$osti$ta $i !e istoria #e$era0esei Ca0o%1ir, perso$a@ teri/i0, a!e.arat"0, si$#"r"0 perso$a@ e$er#ic i$tr4o 0"%e sortita !isparities, Sce$a roti$!"4se', !a% peste4A$4 1i%, !e ase%e$ea e$to%o0o# si .io0o$ce0ist ce0e/r", o/se!at !e o logodnica straina, %ere" a0ta, %ere" pier!"ta !i$ ca"7a "$ei po.estiri stra$ii So po.estire a0 carei s1ir*sit $" si4' a'%i$te teT,' Li$#a A$ti% apare o $o"a 0o#o!$ica, Maria Da1ia Maria, $"%ita 3' Maria !a Maria, a!%iratoare 1a$atica a .io0o$ce0ist"0"i, artists, ea %sasi, !e .a0oare* Sce$e0e se'"$esc i$tr4"$ si$#"r spectacol i$ care $" se petrece, propri"47is, $i%ic spectac"0os* Fapte0e c10e %at i%porta$te aparti$ trec"t"0"i* E0e a@"$# 0a $oi po.estite 5i repo.estite, a!ica : !e1or%ate, co$otate* Iero,$i% 3' =0a!i%ir pa4' tr"$!,' $aaptea, I$ po!"0 "$ei case D'ec2i Scasa teri/i0ei -e$era4 0eseT si !esc2i! "$ cri$ i$ care, se a0ia 0"cr"ri .ec2i'* I$cepe evocarea# c"% 7ice 0ero$i%, actor"0 si re#i7or"0 spectaco0"0"i* I$ prea@%a e.ocarii SistorieiT se a:10a Cor"0 care4re7"%a si pre'.esteste acti"$i0e 'eroi0or* Lero$i% po.esteste 0a ti%p"0 co$!itio$a0 tre4 c"t* i$tro!"ci$! o $ota !e 1$!oia0a as"pra .erosi%i0itatii istoriei* E0l 1a/"0ea7a e$or%* p"$e tot"0 i$ spectaco0* c2iar 1ap1e0e p5e4>Ae$te tree pri$ acest %o! .er/a0 i$!epartat si pro/0e%atic : ,*Si $e4a% tre7it !eo!ata i$ %t"$er0c, pier!"ti aici, i$ acest po! p0i$ c" 40a7i >i c"1ere acoperite !e pra1 si !e paia$@e$<*** 0ero$ir$ i =0a!i%ir tree toc%ai pri$ sit"aSAia e.ocata* i$sa ceea ce se i$ti%p0a4este prea sarac, prea p"ti$ 1ata !e ceea ce ,,s4ar '* 1@ p"t"t i$ti%p0a<, S"perioritatea, !eci* a 'i%a#i$atiei as"pra rea40"0"i, s"periorit'atea spectacolului 1ata !e istorie# Ci$! e0e."0 =0a!i%ir Ico$ar" S.ecea rea0"0"i, co$stii$ta $e%isti1icata a istorieiT rea!"ce po.estirea pe "$ tere$ %ai e:act* 0ero$i%, ? care .e!e 0"%ea ca o piesa !e teatr" i e0e%e$te0e o/@ecti.e ca se%$e, si%4/p0"ri, epi1a$ii, rasp"$!e c" iritare : 8 ,,=asa7ica $"%ai' asta4 ai 4i$te0es > e***O Ai i$te0es ca as :1i .r"t sa te sperii, sa te p"$ 0a i$cercare i$ intunerec , E0e. Ico $ar" =0a!i%ir, $" ai i%a#i$atie* N" eti si$#"r"0, !e a0t1e0* Aproape $i%e$i $" %ai are i%a#i$a1ie* Trai% .re%"ri #re0e* Ci$e **%ai are ti%p sa4>i i%a#i$e7e o a0ta 0"%e, c" altfel !e oa%e$i, o 0"%e %ai poetica i !eci %a0 adevarata >,*,< t ?od, noapte, 'intuneric, i!eea i$sasi !e teatru Se:iste$5a E$4 te0easa ca spectaco0T II toate capata se$s"ri %itice* Narati"$ea este acoperita !e si%/o0"ri* Ci$! ci$e.a !e 1e0"0 e0e."0"i =0a!i 4 %ir i$ter.i$e< c" o i!ee %ora0a* spectaco0"0 !ispare* Dar i$oce$4 t"0 =0a!i%ir, pasio$at !e '10"t"ri, este 1ara stii$ta 0"i "$ p"rta4 tor !e %it"ri* E0 poarta*'pri$ ora>"0 care a pier!"0 se$s"0 sacr"4
237

lui o pasare ra$ita Ssi%/o0 e.a$#2e0ic c"$osc"tT, '!e.e$i$!, ast41e0, "$ .erita/i0 mesager# Ase%a$area, i$ p0a$ si'%/o0ic, c" A!ria$ si Lea$a este i7/itoare* Ca si i$ $arati"$ea a$terioara, $" 0ero4 $i%, co$stie$t !e ca%"10area' %itic"0"i, este %esa#er"0 %it"0"i, ci $ai."0 Ie0e. =0a!i%ir Ico$ar"* E:ista, asa!ar, !o"a cate#orii !e i$!i.i7i I$ pro7a 0"i E0ia!e : "$ii care rec"$osc %it"ri0e, a0tii care 0e pparta* &$ii co$s1r"iesc spectacolul S0ero$i%, Maria Daria Maria, Fa#a!a" 8 !i$ *ncognito la 2uc9en=aldC, a0tii i$tra 1ara sa stie i$ i$i%a spectaco0"0"i si pri$ ei se re.e0ea7a 'se2s"0 %it"0"i S=0a!i%ir, Lea$a, Maria Dar.ari, E0e1teresc" etc*T* Dar sa .e!e%, *i$tii, istoria !i$ spectaco0* Si$t, i$ 1apt, %ai %"0te istorii i$ $arati"$ea 0"i Mircea E0ia!e si "$ si$#"r $ara4tor, 0ero$i%, care 0e i$terpretea7a si, pro/a/i0, 0e %isti1ica* 0ero$i% este "r%as"0 a !o"a 1a%i0ii : Ca0o%1ir si T2a$ase* Copi0 precoce, participa 0a "$ spectaco0 i$ $oaptea !e S0i$t"0* 0oa$ S"$ !a$s, a recitare i$ 1ata 4"$ei oglinzi uriaseC si 4spectaco0"0 i4a %ar4 cat e:iste$ta* De at"$ci i$cepe' decaderea 0"L ca actor pro1esio4$ist* I$ai$te !e a %"ri, #e$era0easa Ca0o%1ir, *sti0p"0 1a%i0iei, i4a i$cre!i$tat o taina pe care 0ero$i% $4 o !e7.a0"ie !ecit pri$ Pa4ra/o0e, a$ec!ote, i%a#i$i* Este 0i%pe!e, cit !e '4i%pa7i pot* *Ei 0"4cr"ri0e i$tr4o pro7a !e 1act"ra %itica, ce .rea sa i$se%$e aceasta tai$a i$cre!i$tata !e o /atri$a^*pe pat"0 !e %oarte* 'Este mis-terul, sacrul, pe care 0e#e$!e0e, para/o0e0e i0 pre1i#"rea7a si4' per@@et"ea7a s"/ i$1a1isari !e1or%ate* S"/ po.ara 0"i* 0ero$i% .or4/este i$ pi0!e : ,,De ci$! s4a prapa!it -e$era0easa, e" $" 1ac a0tce.a, nu pot face allceva, !ecit sa .a sp"$, !ar .oa0ate ca * i$tr4o o#0i$!a .ec2e, c"% a 1ost o#0i$!a $oast)a 8 $" pot 1ace a0tce.a !ecit sa .or/esc, i$ i%a#i$i si para/o0e !e tai$a care %i4a 1ost i$cre!i$tata* $i $" $"%ai .o"a s 1a%i0iei si priete$i0or, ci 5i ce0or pe care ii5i$ti0$esc !i$ i$ti%p0are* Si$t "$eori ispitit sa opresc oa%e$ii pe stra!a 8 e.i!e$t, 4$" pe orici$e, !ar a$"4%iti oa%e$i i$ care %i se pare ca #2icesc "$ a$"%it* se%$* I$ s1irsit, asta e a0ta po.este* Dar L"c2ia$, e" $"%ai !espre asta .or/esc E Daca $4as 1i .or/it, %i4as 1i pier!"t %i$ti0e E***< A$ti%, a0 !oi0ea artist a0 1a%i0iei, a."sese, pri$ 0ect"ra, o re4 5e0atie* E$to%o0o#"0 citise, pe ci$! era a!o0esce$t, o po.estire ci"!ata si po.estirea i4a sc2i%/at .iata* Traieste !e at"$ci !"pa* "$ %o!e0 0iterar* A !^.e$it .io0o$ce0ist* *Po.estirea re0atea7a ce.a !espre "$ 1ai%os sa0ti%/a$c care !escopera i$t14o 7i ca isi tra4 !ea7a a!e.arata vocatie,$ 1"sese 1ac"t sa !istre7e 7<eii si e0, @o$F #0e"r"0, a$1"7a ac"% oamenii 0a /i0ci* La 'i2cep"t"0 i$cep"t"ri4 0or e:ersase o %eserie sacra, A s"1erit o !eco!ers* Sa0ti%/a$c"0

,JG

este parasitA !e 0o#o!$ica at"$ci ci$ti 0i i$ere!i$tea7a !eseoperi4rea 0"i* Sit"atia se repeta i$ ca7"0 0"i A$ti% : !e i$!ata ce po4 .esteste !escoperirea 1ac"ta !e ero"0, !i$ $".e0a s 0o#o!$ice0e II parasesc* ,,$" c2iar pe 0oc, ca i$ $".e0a, !ar i$ sc"rta .re%e !"pa aceea<* O po.estire i$tr4o po.estire, !eci* O ,,%ise e$ a/H%e<* Perso$a@"0 !i$tii, ti$ar"0 sa0ti%/a$c, a10a ca .ocatia* 0"i "rea, !e4parte, spre ti%p"ri0e %itice* E0 i$tr"pea7a, .asa7ica, "$ %it si, !e7.a0"i$! 1apt"0, este' a/a$!o$at !e 0o#o!$ica* A0 !oi0ea per4 , so$a@, A$ti%, citeste %e0o!ra%atica $".e0a si .ia1a 0"i ia a0t c"rs : paraseste e$to%o0p#ia si !e.i$e artist* Arta 1ace !i$ e0 "$ ero" tra#ic : 'toate 0o#o!$ice0e i0 a/a$!o$ea7a i$!ata ce 0e %art"riseste co$ti$"t"0 0ect"rii sa0e* Toate acestea .or sa !o.e4!easca p"terea spectacolului, 1orta a$tre$a$ta i tra$s1or%atoare ?a ereatieiA* Teatr"0 este o 1or%a !e* sa0.are a i$!i.i!"0"i, teatr"0 este 1or%a pri$ care s@ re.e0ea7a %it"0, teatr"0, i$ 1i$e, 1ace s"portatii0a, e:iste$ta, 5apara 5e o% !e teroarea istoriei tra$s1or4%i$!"4i $e$oroc"0 i$ spectaco0* Acesta este %ie7"0 teoriei 0"i E0ia!e : b8 Iti %art"risea% o !ata ca !aca $" %i4e 1rica !e $i%ic, $" este pe$tr" ca si$t $epot !e ErO", t ci pe$tr" ca a% re!es4 coperit se$s"0 si 1"$ctia spectapo0"0"i* 'Dar $" ti4a% sp"s ce i$sea%$a asta pe$tr" %i$e* A $"45i 1i 1rica !e $i%ic 9$sea%$a a pri.i tot ce se petrece i$ 0"%e ca spectacol# Asta i$sea%$a ca p"te% i$ter.e$i orici$!, pri$ i%a#i$atie, si p"te% %o!i1ica spectacolul asa c"% .re% $oi***< Ra%i$, I$ s"/te:t, si a0te 1apte ce ar tre/"i !eco!ate* Ci$e este, !e p0i!a, strdina care apare i !ispare !i$ e:iste$1a 0"i A$ti% 1 Sa" !e ce se i%/raca 0ero$i% si =0a!i%ir i$ 2ai$e0e<i;a4 ppsat"0"i #e$era0 Ca0o%1ir, ero"0 1 Pe$tr" "0ti%"0 si%/o0 i$te4 0es"0 este %ai 0i%pe!e : 2ai$e0e -e$era0a0"i i$sea%$a <pe$tr" 0ero$i% arta #e$i"0"i 0"!ic, i$ ti%p ce pe$tr" =0a!i%ir $" re4 pre7i$ta !ecit "$ cost"% %ascat care apara !e 1ri#* Mora0a e si%p0a So !e7.a0"ie 0ero$i% i$s"si, i$terpret"O t"t"ror se%$e0oisT : aCit ti%p $e .o% p"tea c!$s"%a si .o$i p"tea 4nca 8 si$te% sa0.ati<* I!eea !espre 1"$ctia spectaco0"0"i este re0"ata, c" o te2$ica epica si %ai co%p0icata, i$ *ncognito la 2uc9en=ald, "$!e reapar 0ero$i% si Maria Daria Maria, A!ria$ si Lea$a, i$tr4o 0"%i$a rea0ista %ai p"ter$ica* A!ria$ are o perioa!a !e 0"ci!itate i tri%ite scrisori pe care a0tci$e.a 0e i$terpretea7a i$ se$s"0 c"4 $osc"t a0 teoriei !espre ca%"00area %it"ri0or, Istoria este !o4 %i$ata i$sa !e pre#atirea spectaco0"0"i* 0ero$i%, Maria Daria Maria* Fa#a!a", Petr" Lori$t*4 poet"0 Petr" Petro.a$ /r#a$i7ea7a

,J+

"$ spectaca1A i$c2ip"i$!"4si ca se #asesc, toti, i$ 0a#ar"0* !e 0a ("c2e$Ra0!* Se$s"0 spectaco0"0"i ar 1i "r%ator"0 ': H/ertatea %i poate 1i !ecit *i$terioara *si* ea se asci%!e i$ orice act "%a$* Mari$a Dar.ari Sperso$a@ c"$osc"t !i$ $".e0a ?e strada Minln-leasaC 1ace !e%o$stratia ca pri.i$! I$!e0"$# si* i$ !ep0i$a 0i/er44tate a spirit"0"i, *"$ perete p0i$ !e crapat"ri, poti !esco'peri "$ i$te0es i$terior* E0e1teresc", "$ ti$ar /"c"restea$ petrecare*t, 'cites0e o /io#ra1ie a 0"i ("!!2a >i are se$ti%e$t"0 "$ei re.e0a41*ii* I!e$ti1ici$!"4se c" pri$t"0 Si!!2arta, p0eaca I$ 0"%e* E0 ia 0a propri" po.estea !espi'e ,,Marea P0ecare<, opti$! pe$tr" o .iata traita i$ spirit* C" a0te c"Hi$te : eroii traiesc epi4aniile pre7e$4t"0"i* Le traiesc i$ spectaco0 i pri$ spectaco0* Mister"0 se poate asc"$!e i$ orice i$tirap0are, c"% H/ertatea poate trai i$ orice c".i$t i$.e$tat* 2odd9isattva este "$ si%p0" ter%e$' e:otic, i$sa e0 poate acoperi i!eea !e 0i/ertate Pi$terioara* !"pa c"%* specta4eo0"0 Sarta i$ #e$ereT ca%"10ea7a 5$o"a .ersi"$e a sa0.arii* Mo4raEa po.estirii es1e ca ,,orici$! p"te% 1i 1ericiti* a!ica *0i2eri,** spo$ta$i, creatori<* Si, a% p*"tea a!a"#a, 0i/eri i$ i$ti%itatea %i4

(antunle si *van por$esc !e 0a o rea0itate istorica %ai cc$4 creta Sra7/oi"0T, !ar tratarea 1apte0or este si aici si%/o0ica* I$ pri%a $".e0a, I/c"i0prii* "$"i %ic sat !e %"$te traiesc s"/ pii4 teBea a !o"a e.e$i%e$te : apropierea 1ro$t"0"i Saceasta ar 1i par4 tea istorieiT, si !escoperirea "$ei co%ori, !e a carei e:iste$ta .or4 ' /este cE1e0 %ai .irst$ic o% !i$ sat, $"%it Mos" Sstrat"0 0e#e$!ei, e:iste$ta pro/0e%atic5 a %it"0"iT* Mo>" este pe %oarte si cre4 r0i$ta t"t"ror este ca e0 $"4si poate !a !"2"0* pi$a ce $" se !es4 eopera4 co%oara,* .is"0 i$tre#ii 0"i e:iste$1e* I0aria s"/stit"ie o a0ta co%oara, 1or%ata !i$ !ar"ri0e* pri%ite !e *ea !e 0a "$ #rec ?/o#at pe ci$! i0 s0"@ise* O 1a0sa identificare, .asa7ica* O subfMtuire !e p0a$"ri, $" si$#"ra i$ $arati"$e* Oa%e$ii ca"ta co%oara sapi$!, i$ ace0asi ti%p, $a$t"ri pe$tr" ai'%ata #er%a$a i$ retra4 #ere*< &$ 0ocote$e$t (a0ta7ar, poet i$ :'iata o/is$"ita, 1ace pro1e4 tii, 7icirt! ca $"%ai poetii pot i$te0e#e !esti$"0 $ostr" spirit"a0, Teoria 0"i *este ca $oi I'o%a$ii si$tet$ %e*$iti sa 0"a% %ere" 0"4 cr"ri0e'!e 0a i$cep"t Ss"1eri%, c" a0te .or/e, !e a!a%is%T, sa4ie>ii$ 0a <s"pra1ata !"pa 0"$#i perioa!e !e tacere So/sc"ritateT, a%i$4 ti$!"4$e !e tot ceea ce $i s4a i$ti%p0at, !e i$1ri$#eri0e, "%i0i$4 Ze0e $oastre, Este toto!ata si !esti$"0 poet"0"i : ,,sa tot i$cerce*,*<*

2#$

Teoria poate s"#eira, 0ot atit !e /i$e, o %eta1ora* !e or!i$ te: 4 t"a0 Ss@t"atia *creator"0"i 1ata !e act"0 !e a scrieT, !ar se%$i1i4 catia ei %itica pri%ea7a* Mos"0 este p"rtat !e I0aria Sca re#e0e Lear !"s !e Cor!e0ia sa" Oe!ip' !e A$ti#o$aT spre san"uri si pi4 paie c" %ii$i0e 0"i s0a/e pietre0e, apoi %oare 1ata sa sp"$a ce.a* ? s ,Si $" %i4a .or/it* N" %4a iertat<, se p0i$#e I0aria* fn 1i$a0 %or i%p"sca1@ si .o$ (a0t2a7ar *si I0aria, aproape !e ace0easi 5a$t"ri care sta", ast1e0, i$ ca0ea istoriei S1ro$0"0"iT si a re.e0arii %it"4 4, 0"i Sco%oaraT* ; I$ *van, %ister"0 i$so$!a/i0 este ii#"rat !e "$ Iso0!at so.ie4 tic, #raH ra$it, 1ara i!e$titate precisa, p"rtat pe "%eri !e "$ #r"p !e so0!ati ro%a$i, i$ cre!i$ta ca /i$ec".1$tarea 0"i i4ar p"tea a@"ta sa scape te1eri !i$ ra7/oi* D"pa parerea 0"i Darie, ? co%e$tator"0 3' ero"0 $arati"$ii* I.a$, ar repre7e$ta pe D"%4 $e7e"0 $ec"$osc"t, agnostos t9eos# I$sa 1apt"0 $" e si#"r* Darie $area7a "$ sir !e i$ti%p0ari !i$ ra7/oi, apoi sce$a se sc2i%/a i ace0easi 1apte si$t co%e$tate i$tr4"$ sa0o$ iesea$* Decor"0 se'F %o!i1ies !i$ $o", Darie pari$! ca se tre7este !i$tr4"$ .is : .i4 s"0 ca se #Psea, i$tr4"$ sa0o$, 0a 0asi, i$ co%pa$ia La"rei, a %e4 !ic"0"i Pricopie si a a0toraA &r%ea7a o sce$a !e 1ro$t S.is sa" rea0itate >T s*a*%'*!* Proce!'e"0 trecerii !i$ .is i$ .is a4 1ost 1o0osit !e E%i$esc" 1$ (armanul >ionis# Mircea E0ia!e i0* !e7Ho0ta ti4$i$c0* i$ c2ip !e0i/erat, $".e0a in zona !e co$1"7ie a !o"a p0a$"ri te%pora0e* Care este acti"$ea rea0a, Lea !i$ sa0o$"0 !oa%$ei Ma4c2e!o$ sa" cea !e pe 1ro$t Sratacirea i$ter%i$a/i0a i$tr4o por"r$4/isteT > I%posi/i0 !e sp"s c" certit"!i$e* M"tatii0e !er"tea7a, rea0"0 se pr!iectea7a i$ :;is, .is"0 $" se poate tra!"ce* I$ ca0ea *re.e0a ,iei %ister"0"i se a10a $"%eroase o/staco0e, i$cepi$! c" o%"0 i$s"si care*4 i$ pra#"0 i0"%i$arii, i$tra i$tr4o cri7a !e a%4$e7ie* Darie, !e %eserie 1i0o7o1 i$ .iata ci.i0a, i$cearca sa tra4!"ca %ister"0 pri$ 1or%"0a ,,o serie !e e.i!e$te %"t"a0 co$tra4 ; I$teresa$ta "r%atoarea $ota1ie a a"ior"0"i i$ Pragments d'un 4ournal Sp* P,GT : ,*Reia" $".e0a i$cep"ta ac"% 7ece 7i0e* O .oi i$tit"0a pro/a/i0 7anturile# Ma #i$!ea%, %ai i$tii* s*a4i !a$ "$ tit0" care sa4i paca0easca pe <cititori : 2atalia de la )glindefti# (ata0ia a.ea 0oc, I$ 1apt, 0a cite.a 7eci !e I!0o%etri !e sat"0 i$ care "0ti%ii s"pra.iet"itori si$t* oc"pati c" sapa1ea sa$t"ri0or pe$tr" a #asi co%oara* Era "$ 1e0 !e a arata %o!"0 c"% ^ro%a$ii ' a" sa/otat istoria)* I$ pre7i"a 'catastro1ei, ci$! tot"0 se pra/"4 sea 1<***O sat"0 %e" asc"0ta s1at"ri0e i%"i /atri$ si ca"ta co%oara 0a care e0 .isa !e aproape opt7eci !e a$i<* Acesta este proiect"0 i$itia0 a0 $arati"$ii* La s1irsit, proiect"0 pare se$si/i0 %o!i1icat, co%p0icat* I!eea sabotBrii istoriei !e catre ro%a$i ra%i$e I$ p0a$ sec"$!* A0te si%/o0"ri acaparea7a, c"% s4a p"t"t *co$stata !i$ a$a0i7a, te:t"0 $".e0ei*

c0icto1ii4' !ar, *tre7it !i$ .is, $"4si %ai a%i$teste !e $i%ic, RaV %i$e i$ %i$te !oar o 1or%"0a .a#a !espre ese$@a %ister"0"i* Doc4 tor"0 Pricopie, asc"0ti$! po.estea !espre 4I.a$, are se$ti%e$t"0 ea po.estea sea%a$a c" ce.a c"$osc"t, !ar $" re"seste sa4 i a!"ca a%i$te****4Acest ,,a% "itat< co$stit"ie "$ i%e$s 2a$!icap i$ 1ata i$te0e#erii* Eroii 0"i E0ia!e por$esc !e 0a pre%isa S%ai ra!ica0 1or%"0ata aiciT ca (piritul este capt"rat !e Materie si s a0ie$at, or/it, spirit"0 isi i#$ora i!e$titatea* C2esii"$ea 1i0o7o1icS ese$tia0a este at"$ci c"% sa rec"$osti spirit"0 i$0a$1"it !e %ate4 rie, !aca e0 este i$ 1o$! i$co#$osci/i0 sa" $" 1 E Ca s1i4si i0"stre7e teoria* pro7ator"0 a!"ce i$ !isc"tie "$ $"%ar !e 1a0se i!e$ti1i4 cari* Po.esti$! i$ti%p0area c" I.a$, Darie isi !a sea%a ca Pri 4 copie, %e!ic"0, sea%a$a c" ace0 >umnezeu necunoscut, La"ra, 0o#o!$ica ace0"iasi Darie, este i$ ace0asi ti%p La"ra 0"i Petrarca, si%/o0"0 i"/irii* O co$1"7ie se%$i1icati.a se petrece 0a "r%a : ra4 $it, Darie este p"rtat pe "%eri !e so0!atii !i$ #r"pa 0"i, c"% i0 p"rtasera, %ai i$ai$te@ pe I.a$* Darie a !e.e$it Si$ .is sa" i$ rea0itate >T "$ $o" I.a$, agnosias t9eos, i$ e0 traieste, poate cap4 1i., spirit"0* Fapt"0, apoi, ca so0!atii se apropie !e ?od, !e Plumu si ca aspira sa treaca dincolo i$tareste sce$ari"0 si%/o0ic a0 $".e0ei* Foarte .ie, s"/ raport epic, este sce$a ratacirii i$ por"%4 i*iiste*' O i%a#i$e $o"a, !esi#"r, a 0a/iri$t"0"i, i$sa, i$ca o !ata, ?are ar 1i se%$i1icatia ei > &0ti%"0 1ra#%e$t pare a !a o !e70e4 aare : i%posi/i0itatea !e a 4iesi !i$ 0a/iri$t"0 por"%/istii repre46i$ta !i1ic"0tatea ero"0iii SDarie, i!e$ti1icat c" !esti$"0 0"i I.a$T ?tie a iesi !i$ %oarte, Sce$a %e%ora/i0a, %o$o0o# !e "$ tra#is% ^ %ioritic : * b8 N" %a tre7i, La"ra* opti e0* Mai 0asa4%a sa4i' .a!* Sa4i .a! treci$! po!"0*** 8 N" e La"ra, !40e E0e.* Si$te% $oi, I0iesc" si Za%1ira !i$ p0"to$"0 !4stra* 8 =asa7ica, e a!e.arat > i$tre/a Darie 1ara sa !esc2i!a oc2iL De !ata, aceasta e adevarat ,##, 8 E a!e.arat, !40e E0eH, #opti Za%1ira c" .ocea s"#r"%ata !e e%otie* Ce sS4i sp"$e% !4rei La"ra 1 8 Sa4i sp"$eti sa $"4i 1ie 1rica* Ca toate si$t asa ,,c"% tre4 /"ie sa 1ie 8* si e 1r"%os* Sa4i sp"$eti ca e 1oarte 1r"%os* E ca o 0"%i$a %are* E ca i$ stra!a Toa%$ei***< N".e0a are, ca si ce0e0a0te, o te7a spirit"a0a, re7"%ata i$ propo7itia : ,,sa tre7i% spirit"0 care 7ace a0ie$at i$ orice .iata<, I$sa $".e0a .or/este c" preca!ere !espre !i1ic"0tatea !e a !es4

,P,

coperi acest capti. !e pret* I$ aceasta !i1ic"0tate co$sta !ra%a o%"0"i, !ar si a$sa 0"i !e sa0.are* Arta Sspectaco0"0T este o ca0e***

Te%a spectaco0"0"i'ca e:erciti" spirit"a0 este re0"ata, e" "$ sce$ari" %ai co%p0icat i$ ro%a$"0 5ouasprezece trandafiri, scris i$ '+YG8'+Y+ si p"/0icat i$ '+GM ;* Rea'par aici cite.a perso$a@e !i$ $aratiR$i0e a$terioare S0ero$i% T2a$ase, A0tai$0T si si$t re1or%"0ate, c" a0ta !e%o$strate epica, i!ei0e !i$ 5odptea de (inziene, +niforme de general, *ncognito la 2uc9en=ate, *n curie la >oinis### !espre te2$ica %i$t"irii si 2iitierea i$ 0i/'ei:4 tate a/so0"te* Ro%a$ i$te0ect"a0 Si$ .ec2ea c0asi1icare a 0"i T2i/a"!etT, ro%a$ 1a$tastic, Sc"% a" sp"s "$ii co%e$tatoriT, ro4 %a$ %itic i$ acceptia !ata !e a"tor > Cert este ca E0ia!e tra4 tea7a, i$tr4o %a$iera %ai co%p0e:S, 1icti"$ea ce0or !o"a ri$'!"ri !e se%$e, %artori, a#e$tiA !e@a c"$osc"ta !i$ $arati"$i0e a$te 4 rioare : "$"0 "r%ea7a 0o#ica rea0"0"i si .i$e i$ co$tact #" rati"4 $ea po0itic"0"i, a0t"0 8 care !o%i$a, i$ 1apt, ro%a$"0 ?8 scapa !eter%i$ari0or c"re$te si i%pi$#e $arati"$ea spre* i$so0it, i$so4 0"/i0, %iraco0*** I$ 5ouasprezece trandafiri este $otata6 i$ c2ip %ai !irect, si teoria care @"sti1ica aceasta re0atie* 0ero$i% T2a4 tiase, La"ria$ Ser!ar"* prL7ator"0 A$#2e0 D* Pa$!e0e, Nic"0i$a .or/esc4!espre %eta$oia, !espre te2$ica !e *e.a!are, ac0e.arata 0i/ertate spirit"a0a, rit"a0"0 tacerii, te2$ica a$a%$e7ei, ro0"0 ri4 t"a0ic 4a0 teatr"0"i i$ e:iste$5e0e pro1a$e si *#i$!esc !esti$"0 lar i$ raport c" aceste $oti"$i* E:ists si o i$tri#a po0itie$easca Spro4 oe!e" "ti0i7at i$4c2ip c"re$t !e E0ia!e i$ po.estiri0e %iticeT, #reiA !e reco$stit"it, aici, !$ prici$# str"ct"rii %o7aica0e a $arat0i"i1i'* Te2$ica ro%a$"0"i "r%ea7a, pi$a 0a "$ p"$ct, i$itieri0e per4 so$a@"0"i ce$tra0 Sscriitor"0 A$#2e0 D* Pa$!e0eT care, c" %"0te !ece$ii i$ "r%a, a s"1erit "$ tra"%atis% psi2ic si $"4si a%ia4 teste ce s4a petrec"t i$tr4o $oapte, 0a Si/i", pe ci$! se a10a i$4 so1it !e o ti$ara actrita*** Tra"%atis% psi2ic sa" act %a#ic > Este i$tero#atia i$ @"r"0 careia se co$ce$trea7a o istorie 0a/iri$tica "$!e i$!i.i7ii apar si !ispar, tri%it %esa@e 0a !ate 1i:e,'isi sc2ir$4 /a i$1atisarea si 0asa i$ "r%a 0or scrieri i$ care 1ac teoria spec 4 taco0"0"i i$te#ra0* Ea i$cepe i$ %o!"0 pro7ei se$7atio$a0e : sari4 itor"0 Pa$!e0e, a@"$s #0orie $atio$a0s, ca$!i!at 0a pre%i"0 No 4 /e0, este .i7itat i$tr4o seara, pe ci$! isi !icta Memoriile, !e "$ ti$ar !e ,J !e a$i care se !a !rept 1i"0 sa"**, Ti$ar"0, Pe $"roe ; E!it"ra Et2os, 0oa$ C"sa, Paris*

,PJ

La"ria$ Ser!ar", este4iiisa@ii !e 0o#o!$ica 0"i, Nic"0i$a, 1e%e4 ^e 8 c"% 1se .a !o.e!i "0terior 8 cDi !ar"ri %a#ice, La"ria$ si Nic"0i$a .or sa se casatoreasca si .i$ ac"% sa ceara eo$si%ta4 %t$t"0 ipotetic"0"i pari$te, !escoperit !"pa a$"%ite4 set$$e ,,i$ ti%p"0 repeti5ii0or< Sse .a .e!ea %ai i$co0o ca e:presia asc"$!e "$ co!T c" piesa (ieaua sus rasare, Mai i$ai$te, ei pre#atisera o a0ta piesa, )rfeu in infern, i$sa ,,Ce$tr"0< S1or%"0a e"91e%istica pe$tr" ce$7"ra : ac10"$ea se petrece pri$ a$ii 'NMT o i$ter7isese, O pri%a coi$ci!e$1a !i$tr4o serie 0"$#a : c") JM !e a$i i$ "r%a, A$#2e0 D* Pa$!e0e scrisese o tra#e!ie i$ !o"a acte, )rfeu si Euridice, pe care .oise s4o repre7i$te* !ar i$ "0ti%"0 %o%e$t !irec4 tor"0 teatr"0"i oprise spectaco0"0*** Ro0"0 pri$cipa0 SE"ri!iceT iE !e1i$"se actrita Ser!ar", sotia "$"i !octor 0oca0 si .iitoarea %a%a a 0"i La"ria$,** Fapte0e i$cep ,,sa se ca"te, sa se c2e%e< si sa se co$!i *io$e7e* Dar $" !eo!ata,* Cititor"0 tre/"ie sa %ai treaca pri$ cite.a pro/e* La"ria$ si Nic"0i$a !a" i$ c2ia'r seara so4 sirii 0or i$ casa 0"i Pa$!e0e "$ spectac'o0 Si$ 1apt, %ai %"0teT c" te%e' tra!itio$a0e, i$5care "$esc, !a$s"0, poe7ia, arta cost"%e0or, pa$to%i%a si retorica !ra%atita* Nic"0i$a are o ,,roc2ie #ar!e4 t'o/a<, se sc2i%/a !e 0a o sce$a 0a a0ta si isi sc2i%/a si c"0oarea par"0"i, "$eori isi sc2i%/a si .irsta* Lector"0, !e@a a.erti7at as"4 pra 1a'pt"0"i caI 2i%ic $"4i i$ti%p0ator si 1ara ^se%$i1icatie in acest "$i.ers !e 2iero1a$ii* /a$"ie ca %eta%or1o7a e:pri%a ce.a< N" se i$sa0a* Pro7ator"0 i$ter.i$e pri$ $aratorii sai si 4!esc2i!e !i$ 0oc i$ 0otA pi.$ite0e secrete a0e te:t"0"i* Dar $" pe toate, Stra4 te#ia este sa !e7.a0"i se%$e0e si, toto!ata, sa i$tro!"ci o $"a$1a care sa sporeasca %ister"0* * ? 900ia!e are !e@a o te2$ica epica 1or%ats i$ acest se$s* E0 i$4 re#istrea7a, i$tii, o serie !e coi$ei!e$ e< i$e:p0ica/i0e i$ pri%a i$sta$ta, si ceea ce "$ perso$a@ %ai .ec2i S!i$ (anturiC $"%ea ,,o serie !e e.i!e$te %"t"a0 co$tra!ictorii<**, Pa$!e0e scrisese, asa!ar, o piesa c" trei !ece$ii i$ "r%a si piesa $" 1"sese $ici @"cata, $ici p"/0icata* De "$!e sti" La"ria$ i Nic"0i$a !e e:is4 te$5a ei*> C"% a" a@"$s 0a se%$i1ieatii0e ei i$terioare > Mister* Ei apar i$ casa 0"i Pa$!e0e toc%ai ci$! acesta e.oca secretar"4 1"i sa"* !e.otat"0 95"se/i" Da%ia$* o !isc"tie .ec2e c" Ca%i0 Petresc" !espre i$terpretarea %it"ri0or c0asice* Lo#o!$icii !a", apoi, spectaco0"0 citat %ai i$ai$te, i$ care i$terpretea7a $" a0t4 ee.a !ecit .ec2i %istere, %it"ri, i$ti%p0ari sacre*** Coi$ci!e$t5,4 Pro7ator"0 si secreta@'"0 sa" co%e$tea7a, apoi, sepctaco0"0 si '%4 presii0e 0or $" coi$ci!* Fiecare a *.a7"t i$ti4"$ 1e0 si a i$te0es a0tce.a* Fapte %"t"a0 co$tra!ictorii* A !oaa 'XA, cind ti$erii tre4 /"ie sa se casatoreasca, secretar"0 este tri%is !e Pa$!e0e 0a o1i4

,PP

ter"i starii ci.i0e c" Ha,, /",c2et de '+ tra$!a1iri, !ai4 %irii si$t !e $e#asit* 0i ca"ta pe 0a toate pri%arii0e !i$ oras si* i$tr4"$ tir7i", 47areste o ca$0io$eta 2o!oro#ita i$ care ii pare a 7ari pe Nic"0i$a*** O !isparitie i$e:p0ica/i0a, care p"$e pe #i$!"ri ;pe rea0ist"0 E"se/i" Da%ia$* N" .a 1i "0ti%a* I$ters 0a casa %aestr"40"i sa" SPa$c0e0eT* !escopera ca acesta !ispar"se 9$ $ec"$osc"t, 0as%!"4 i <"$ %esa@'criptic : ',,E.e$i%e$te !ecisi.e par a se pre,4#ati i$ ee0 %ai apropiat .iitor* Decisi.e si i%porta$te pe$tr" $oi a%i$!oi* N" ti" cit .oi 0ipsi* Te ro# sa i'ii, ca si a0ta!ata, *0oc4tiitor"0 %e" i$ acest /iro"*< A0t %ister* *Si$t, apoi* p/iecte /a$t5e care, 0a EHa!e, apar i$carcste !e si%/o0"ri* De pi0!a, ca%io4$eta* Acest .'e2ic"0 !eri7ori" are "$ ro0 %itic Si$ 5oBplec, ds (inziene ,,%asi$a< este "$ si%/o0 ese$tia0T, poate 1i I@arca 0"i C2a4ro2 sa" ca0"0 rapci"#os !i$ /as%eie ro%a$esti* E0 0ace 0e#at"ra i$4tre !o"a tari%"ri* I$ 5ouasprezece trandafiri, ca%io$eta apare si !ispare co$!"sa !e "$ ti$ar mitt Sa0t ri$! !e se%$i0ica1iiT si tot ea !"ce i$tr4o 7i pe E"se/i" Da%ia$4, repre7e$ta$t a0 0o#icii pro1a$e, spre Ta/ar! Ta/ara este "$ 0oc asc"$s i$ %"$ti si aici se re1"#ia7a ' Pa$!e0e,* La"ria$ si Nic"0i$a* E "$ 1e@ !e re7er.atie pe$tr" a pre#ati 0ectia spectaco0"0"i* "$*0oc !e e:ercitii spirit"a0e, i$ sAi0 #recesc, c" repre7e$tari teatra0e, i$itieri4%a#iee, te2$ici a$Ai%4$e7ice si !isc"tii !espre %a$i1estari0e Spirit"0"i &$i.ersa0* * ?? Creier"0 acest"i spectaco0 p0ato$icia$ este 0ero$i% T2a$*'@se, c"$osc"t !i$ po.estirea +niforme de general# Aco0o, e0 Face B*e stie, teoria %o!i1icarii 0"%ii pri$ i$tcr.e$tia i%a#i$atiei* L"%ea, 1ii$! "$ spectaco0, poate 1i sc2i%/ata !aca, /i$e0$ZAe0es, c"$os'! co!"0 S0ectiaT acest"i spectaco0*,* Aici reia ic0eea si4iI !a o @"sti41icare %ai a%p011* P"$ct"0 0"i !e p0ecare este ca, i$ 7i0e0e $oas4tre,4 spectaco0"0 este o posi/i0itate !e a c"$oaste 0i/ertatea a/4sp0"ta* C"%> 4Tra$s1o.%i$! arta !ra%atics i$ ceea ce ea a 1ost,** 0a4i$cep"t, a!ica o arta %a#ica* 0ero$i% a scris o i$tro!"cere i$ teatr" si ea e:p0ica a%a$"$tit te2$ica %i$t"irii pri$ spectaco0, soterio0o#ia* Ea corectea7a pe 0i5e#e0 i$ c2ip"0 "r%ator : e a!e4.1irat ca orice e.e$ir$e$t co$stit"ie o %a$i1estare a' Spirit"0"i &$i.ersa0, c0ar asta $" i$sea%$a ca tre/"ie !oar sa4' i$te0e#e% : ,,tre/"ie sa %ec#e% %ai !eparte, sa4i !esci1ra% se%$i1icatia i"i si%/o0ica A pe$tr" ca orice e.e$i%e$t, orice i$ti%pEa*4e eoti!ia$a ? co%porta o se%$i1icape si%/o0ica, i0"strea7a "$ sir$/o0is% pri%or!ia0, tra$s4istoric, "$i.ersa0<*** Scop"9 artei e*'*tc* i$ acs ist ca7, sa $e !"ca spre se$s"0 1"$!a%e$ta0 a0 1apte0or* aciica spre se%$i1icatia 0or re0i#ioasa* Teoria este i%/ratisata !e J[// SPa$4!e0e, La"ria$, Nic"0i$aT, si, i$ 1or%e !i1erite, ei aspir10 Ea s1area !e a$a%$e7a pri$ #est"ri, spectaco0"0 !ra%atic, !i$0o@"tri* p$$4

to%i%a etc*, i$str"%e$te 0e i0"%i$are a 5pirit"0"i, %i@0oace !e !o/i$!ire a 0i/ertatii a/so0"te, i$ 1i$e, ca0e !e %i$t"ire a %"04 ti.$i0or a/r"ti7ate !e istorie*** Po7iti."0 E"se/i" asista i$ Ta/ara 0a "$ spectaco0 !e%ott4 strati. si i$ ti%p"0 repre7e$tarii a!oar%e* Acci!e$t"0 este, ia4 rasi* se%$i1icati.* E0 .rea sa sp"$a ca i$!i.i!"0 ra%iri'e $ei$i4 tiat pi$a 0a capat*** Cit a .a7"t si a"7it !i$ spectaco0 a 1ost, to4 t"5i, s"1icie$t ca 4 secretaria0 sa c"$oasca p e:perie$ta spirit"a0s i$ se$s"0 !at !e 0ero$i% T2a$ase si Pa$!e0e : a trec"t <pri$tr4"$ ' psoces !e a$a%$e7a* Retraieste, %ai e:act sp"s, retra#erea !e4 7astr"oasa a co2orte0or ro%a$e si 1ii"!e c" "rec2i0e )0"i ce0e/ra propo7itie care atesta 0ati$itatea si pre7e$ta $oastra i$ acest teri0ori" : tortfa, torna, fratre### C"% !e se i$ti%p0a acest %iraco0 > E"se/i" care ratea7a, repet, i$te#ritatea spectaco0"0"i, este p"s i$ te%a !e Nic"0i$a, !e@a i$itiata* ,,Ac"%, ceea ce este si %ai i%porta$t, este p0"ra0itatea se%$i1icatii0or acest"i e.e$i%e$t* Pe ?!e o parte, o tra#e!ie 8 i$1ri$#erea "$ei ar%ate ro%a$e 8 !e4 .i$e "$"0 !i$ ce0e %ai pretioase, si %ai e:a0tate, !oc"%e$te a0e istorio#raiiei ro%a$esti* Pe !e a0ta parte, !oc"%e$t"0 i0"strea7a a!%ira/i0 precaritatea si caracter"0 1ort"it a0 istorio#ra1iei A !aca ace0 catir $"4si pier!ea potcoa.a, $" se p"tea !o.e!i e:iste$ta atit !e' ti%p"rie, i$ seco0"0 =I, a stra4ro%a$i0or si a 0i%/ii sttra4 ro%a$e* Dar %ai a0es este re.e0atoare 0"%i$a pe care o ar"$ca , as"pra str"ct"rii e.e$i%e$t"0"i istorie i$ #e$era0 :* orice acci 4 !e$t, oricit ar 1i e0 !e $ei$se%$at sa" !e ri!ico0, poate a.ea co$4 seci$te co$si!era/i0e* pe$tr" istoria "$"i popor sa", i$ a$"%e ca7"ri 8 /"$aoara, $as"0 C0eopatrei 8 pe$tr" "$ co$ti$e$t sa" o ci.i0i7atie*< Acestea 1ii$! i!ei0e !i$ re%a$ S"$ ro%a$ c" te7a : te7a !es 4 pre 1"$c1ia %itica a spectaco0"0"i ca i$str"%e$t !e 0i/ertate spi4 *rit"a0aET, sa .e!e% !es1as"rarea epica*!i$ i$terior* E0ia!e pro4 ce!ea7a ca si i$ $arati"$i0e a$terioare pri$tr4"$ 0a$1 !eoca%!ata r"pt !e reHe0atii ce$trate pe %0ci i$ti%p0ari i$so0ite* Pa$!e0e se ap"ca sJ scrie s"/ i$10"e$ta 0"i 0ero$i%, La"ria$ >i Nic"0i$a piese !e teatr", re0"i$! ast1e0 o .ocatie i$trer"pta c" JM !e a$i i$ "r%a* i acest 1apt are o se%$i1icatie i$ or!i$ea secreta a !esti$"0"i sa"* Aceasta i$sea%$a ca e0 re.i$e 0a e.e$i%e$te0e !e 0a Si/i", 0a tra"%atis%"0 psi2ic si 0a a%$e7ia care4' i%pie4 !ica sa sp"$a ce .a7"se i$ acea $oapte %irac"0oasa* Piese0e pe care 0e scrie, ac"%, se c2ea%a 0dzboi-nl 6roiei, ?rincipatele +nite, Ma inceput a fost sflrsitul### isi ee0 p"ti$ i$ "0ti%a .or/este !espre %it"0 cos%o0o#ic, Lectia spectaco0"0"i, pre!ata !e 0ero$i% T2a4

* na#se, i0 a@"ta pe Pa$!e0e sa se .i$!ece partia0 !e a%$e7ie si sa retraiasca ace0 ,,episo! s"rpri$7ator !e i$so0it< !i$ '+JG*** F"sese i$ casa "$"i pa!"rar, 0a S:'Qi0o%etri !e Si/i", c" E"ri!ice 9Sactrita Ser!ar"T, /a"se apa !i$tr4o ca$a si .a7"se, !eo!ata, 0a 1ereastra ? o ti$ara /0o$!a, c" par"0 !esp0etit, care i4a 7i%/it si i4a 1ac"t se%$, !"ci$!"4si !e#et"0 0a /"7e, sa $" sp"$a $i%ic*** Aici 1ir"0 se i$trer"pe >i $aratorii SNic"0i$a, La"ria$T I$cearCa sa !ea o i$4 terpretare %itica e.e$i%e$t"0"i* Ti$ara /0o$!a $i !esp0etita este a!e.arata E"ri!ice, iposta7a %itica a E"ri!icei !i$ !or%itor 1 Este %oartea care4i 1ace ti$ar"0"i scriitor #a0a$t "$ se%$ 1 ,,Fara i$!oia0a'5ca e .or/a si !e %oarte* (ar ce 1e0 !e %oarte >< 8 rasp"$!e si i$tsea/a i$ ace0asi ti%p Nic"0i$a, !e.e$ita e:perts i$ si%/o0o#ie*** Si tot ea !a o e:p0icate care %ai !e#ra/a i$tre4 ti$e $e0a%"rit"0, ec2i.oc"0 : ,,sce$ari"0 acesta este o "0ti%a i$4 cercare pe care o 1aci, e.i!e$t, $" !"rr%eata,;ci a0tci$e.a, %"0t 1$ai pro1"$!, capti. si i$co$stie$t"0 !"%ita0e, o "0ti%a i$cer4 care !e a nu-ti revela adevarul# Daca ai "itat tot, !aca %ai a0es ai re$"$tat !e at"$ci 0a teatr" este pe$tr" ca, i$ %o%e$t"0 ci$*! erai tort"rat4!e sete i ai i$cep"t sa /ei !i$ ca$a, 1ara ca tot"5i sa si%ti ca4ti poto0esti setea, i$ ace0 %o%e$t***< E:p0icatia se i$trer"pe, strate#ic, 1ara a 0a%"ri i$te#ra0 se4 cret"0 i$ti%p0arii !i$ '+JG* Narati"$ea %itica are o i$c2eiere pe %as"ra sce$ari"0"'i !e %ai s"s* Pa$!e0e, i$sotit !e secretar"0 E"4 se/i" Da%ia$, .rea sa reco$stit"ie .ec2ea ca0atorie' spre casa pa!"rar"0"i si, !"pa cite.a 7i0e, E"se/i" este #asi't aproape !e4 #erat i$tr4"$ 0oc p"sti"*** Pa$!e0e !ispar"se $" se tie*,"$c0e sA, !i$ ci$! i$' ci$!, 0a 7i0e rit"a0ice, tri%ite se%$e* 4 C" aceasta $e 9$toarce% 0a ce0a0a0t scei5ari" a0 ro%a$"0"i,* ee0 rea0ist* A0/i$i, repre7e$ta$t a0 po0itiei po0itice, !a a0ta e:p0i4 catie 1apte0or i$so0ite* N4ar 1i .or/a !e o soterio0o#ie, ci !e4o ac1i"$e i$ care sirtt i%p0icati !oi %ari !e%$itari !e Parti!' Z5umdrul >oi >i 5=narul 6reiC, i$ 0"pta acer/a pe$tr" p"tere* (aia4 t"0 %"t, .i$!ecat !e 9ero$i% T2a$ase pri$ e:ercitii 4spirit"a0e, este 1i"0 "$"ia !i$tre pote$tati si aparitii0e si !isparitii0e %e%/ri0or !i$ #r"p"0 !e 0a Ta/ara ar 1i 0e#ate !e o co$spiratie !e $at"ra po0itica* -r"p"0 este i$ co$seci$ta s"pra.e#2eat !e aproape $i prota#o$i$tii spectaco0"0"i si$t, pi$a 0a< pro/a co$trarie, s"spec4 tati* A0/i$i a citit pe #$osticE S1apt p"ti$ .erosi%i0 5i$i$! sea%a !e pro1esi"$ea i$!i.i!"0"iT si, tra!"ci$! %it"0 0or i$ ter%e$i act"a0i, e !e parere ca Nic"0i$a, pe $"%e0e ei a!e.arat E0e$a Nic"0esc", este o Sop2ia Si$te0epci"$eaT !i$ scrieri0e 0"i =a0e$ti$, aceea care, pe$tr" a4si c"$oa$te tata0, i$tro!"ce, !e7or!i$ea si pacat"0 i$ 0"%e* Nic"0i$a este, i$tr4a!e.ar, or1a$a Sa10a% acest ,PY

9"cr" si !i$ scrisori*0e 0"i Pa$!e0eT si* ca si La"ria$, i5i ea"0a ta^ ta0 !ispar"t i$ "0ti%"0 ra7/oi*** Ca sa4' !escopere, ea $" are scr"p"4 0e %ora0e, se !ar"Ee$te t"t"ror +' pro.oaca %ari !ra%e i$ 1a4 %i0ii0e /"$e,*, Sti0"0 ei, pe$tr" a scapa !e represa0ii, este sa4i a10e 0a ti%p "$ protector p"ter$ic*** Apropi'erea !e Pa$!e0e* pri$ i$ter%e!i"0 $ai."0"i La"ria$, "r%areste ace0asi scop*** Ea '!is4 pare, !e a0t1e0, o !ata c" La"ria$ si Pa$!e0e, i$ 1ai%oasa ca0a4 torie i$ pa!"rea !e 0i$#a Si/i" si A0/i$i cre!e ca a 1"#it !i$ tara c" !oc"%e$te !e s0at i%porta$te*** E0 citeste teatr"0 0"i Pa$!e0e c" oc2i !e !etecti. si este si$#"r ca piese0e ,,sp"$ tot<, asc"$!, c"4a0te .or/e, "$ co!*** Te2$ica e.a!arii i$ spirit, 0ec1ia specta4 co0"0"i, a$a%$e7a >i toate ce0e0a0te ar ca%"10a' a/i0e acti"$i ir$4 potri.a socia0is%"0"i* 0ero$i% este "r%arit i$!eaproape, este "r4 ,TBarit >i E"se/i" Da%ia$ pi$a ce "$"0 !i$t4re a!.ersari Z5vmarul 6reiC ca!e >i AM$i iese at"$ci !e pe sce$a* Rea/i0itat, 0ero$it$ e:p0ica 0"i E"se/i" Da%ia$ pe$tr" ce o$a4"0 co$te%pora$, a%e4 $i$tat sa4si piar!a toate 0i/erta1i0e, tre/"ie sa a@"$#a pri$ e:er4 citii spirit"a0e 0a 0i/ertatea a/so0"ta* E"se/i", "$ lei di To%a Necre!i$cios"0, asc"0ta 1ara a tra#e*o t$c2eiere* ,,Poate a% .isat<, 6ice e0 I$tr4"$ ri$!, ca"ti$! o e:p0icatie i$te0i#i/i0a pe$tr" o i$4 ti%p0are i$e:p0ica/i0a Sca0atoria i$tr4'o pa!"re car e !ispar"se,' i$ 1apt, c" JM !e a$i i$ "r%a, si !isparitia 1i7ica a <0"i Pa$!e0e, La"ria$ si Nic"0i$aT,'E0 se casatoreste i$ ce0e !i$ "r%a c" ra/4 !atoarea =a0eria si, i$ 1iecare a$, i$ apri0ie, !e 7i"a $"$tii S''pri4 %este ti$ /"c2et !e $o"aspre7ece tra$!a1iri*** De "$!e .i$ > Mis4 ter"0 1ace parte !i$ practica $arati"$ii e0ia!esti*** Ro%a$"0 !e ac"% este %ai 0e$t >i %ai %i#a0os !e%o$strati. ' !ecit a0te0e, Mit"1ti0e si$t a!"se 0a s"pra1ata te:t"0"i si, c"% s4a .a7"t, si$t %!e0"$# e:p0icate,*, Nic"0i$a, perso$a@"0 ori#i2a0 a0 cartii, este o Circe care 'st ca"ta tat1i0 si, $ea1Ii$!"4' pe ee0 a!e4 .arat, isi a0e#e "$"0 pri$ a!opti"$e spirit"a0a* La"ria$ este si e0 or1a$ si cei !oi se i$te0e#, se i$!ra#ostesc si* i$ ce0e !i$ "r%a, por$esc i%pre"$a i$ ca"tarea Tata0"i a/se$t* A%a$"$te care tri4 %it 0a psi2a$a0i7a* E0ia!e $" i$c"ra@ea7a i$sa i$terpretarea aces4 tei Fueste !i$ "$#2i"0 co%p0e:e0or* E0 ii !a, s4a p"t"t co$stata, o @"sti1icare %itica* Tipo0o#ia ro%a$"0"i poate 1i racor!ata 0a aceasta sc2e%a* Pa$!e0e Mste Maestr"0 spirit"a0, ;Tata0 a/se$t %"0ta .re%e si, i$ 1i$e, Tata0 %itic re#asit* E0 $" are $i%ic !i$ airi/"te0e) pari$te0"i psi2a$a0itic : pacti7ea7a $"%ai!ecit c" or4 i'a$ii, i$te0e#e 0ec1ia spectaco0"0"i, sc2i%/a se$s"0 creatiei sa0e Coptea7a pe$tr" teatr"T*' participa 0a .iata co%"$itara*'4i%/o#a4 ieste teoria spectaco0"0"i 3', i$ 1i$a0, c0ispare !i$ e:iste$@a co4
,PG

$i"$a pe$tr" a se i$sta0a i$ a0ta, $e!eter%i$ata, a0at"ri !e La4 "ria$ 1i Nie"0i$a, copiii sai i$ $p"a'e:iste$ta* =e$i$! .or/a %ere" !e E"ri!ice si Or1e", cititor"0 este /a$"4itor si .rea s1i stie !aca $" c"%.a %it"0 c"$osc"t se a%esteea i$ $arati"$e, Si$t s"1icie$te e0e%e$te care sa i$c"ra@e7e aceasta ?s"po7itie* &$ scriitor co%p"$e, !eci, i$ '+JG, o piesa !e tea'tr" c" s"/iect %itic, ro0"0 E"ri!icei este @"cat !e actrita Ser!ar", spectaco0"0 este oprit i$ 7i0e0e !e Craci"$* a"tor"0 c"$oaste i$4 !eaproape pe E"ri!ice4Ser!ar", trece c" ea pri$tr4o i$ti%p0are i$so0it :a Sca0atoria i$ pa!"reT, are "$ toa"%atis% psi2ic "r%at !e o a%$e7ie tota0a as"pra eHe$i%e$t"0"@ si, !"pa JM !e a$i, apare "$ 1i" care isi i!e$ti1ie! pari$te0e* $" a0t"0 !ecit a"tor"0 !ra %atic*** Ci$e este, i$ aceasta 0a/orioasa 1icti"$e, Or1e", ci$e este E"ri!ice si pri$ ce se re.e0ea7a %it"0 > Pa$!e0e se a"toa$a0i7e,a7a * si spec"0aiAii0e 0"i 'a$"iea7a I$tr4o oarecare 5 %as"ra aceste 0e#a4t"ri secrete* 0ata ar#"%e$te0e : tra"%atis%"0 sa" a apar"t ia "$$a i"/irii c" E"ri!ice S,,.rea" sa sp"$ c" artista<care @"ca ro4E"0 0iii E"ri!ice, c" %a%a 0"i La"riaiT<T A $"%ai ca e0* B "itat tot, $"4@i a%i$teste $ici %acar 1i#"ra E"ri!icei, ceea ce i$ 0i%/a@ %i4to0o#ic i$sea%$a %oartea !e1i$iti.a a E"ri!ieei, Daca este asa, at"$ci e0 $4 a .a7"t i$ acea ti$ara actrita pe E"ri!ice, c@ pe a0t4 ci$e.a*** *Dar pe ci$e 1 C" aceasta 4re.e$i% 0a %ister"0 c"0ti.at !e $arati"$e* E:50icatia 0"i Pa$!e0e !esc"ra@ea7a o !irectie a a$a40i7ei, !ar $" o1era a0ta* Mai *este "$ a%a$"$t : Pa$!e0e ar 1i sp"s i$ '+JG ca i$tre Or1e" si Is"s este o pro1"$!a si se%$i1i4 catiHa ase%a$are*** A .r"t %ai tir7i" sa scrie o $".e0a pe aceasta te%a, !ar a a/a$!o$at proiect"0*** Asa!ar : E"ri!ice, Or1e"* Is"s, s"prap"$eri !e %it"ri, %ai %R0te s"#estii S$" 0ipseste $ici cea !e $at"ra re0i#ioasaT, a%$e7ii, i$terpretarii care $" pot a@"$#e pi$a 0a capat, pro.ocarea co$ti$"a a 0ector"0"i* Acesta !i$ "r%a citeste peste*tot semne i ca"ta mituri# C" ce 1o0os epic > Fo0o4 s"0 este ca i$tareste i$ e0 i!eea i%ei 0e#at"ri a%p0e si secrete i$ 4 tre aete0e e:iste$tei* Nici "$ 0"cr" $" este si$#"r i$ "$i.ers* $ici o I$ti%p0are $" este 1ara*0e#atRra c" a0ta i$ti%p0are, i$i@ia0a, sa 4 cra*** Pa$!e0e este, i$ 1o$!, "$ Or1e" care a "itat Sa pier!"tT pe a!e.arata E"ri!ice, a 7arit4o o c0ipa si a !e.e$it, apoi, a%$e7iac, Apare ci$e.a S1i"0T si4i tre7este co$stii$ta "itarii* Por$este i$ ca4 "tarea 1apt"0"i i$so0it si !ispare*** A #asit, e0* oare, pe a!e.arata E"ri!ice, ese$tia0a E"ri!ice > i !aca aceasta se i!e$ti1ies pi$a 0a "r%a c" %oartea>E*** C2esti"$i i$so0"/i0# i$, a$a0i7a* Mai si#"r este, i$ aceasta or!i$e a %it"ri0or, ca Nie"0i$a, **$ei$trec"ta .ra@4itoare<, este o Circe SA0/i$i o $"%este, c" o .or/a aspra, ,,c"r.a<T i$str"ita, o artista tota0a, *orie$ta*ta i$ %i4 ,P+

to0o#ie* Ea recita !i$ )diseea isi practica aproape toate arte0e, !e 0a !a$s 0a teatr"* Se "%i0este !aca este a!e.arata i$1or%a1ia 0"i A0/i$iT pe$tr" a4si a10a tata0 !ispar"t, a!ica ar2etip"0, ori#i$ea s i!e$titateaD Seria i$terpretari0or este, practic, $e0i%itata*** Per4 so$a@e0e !i$ 5ouasprezece trandafiri $" si$t $"%ai p"rtatori !e %it"ri,' ei si$t si i$terpretE ai %it"ri0or si 1ac teorii care acope1a "$eori, !i$ pacate, ci%p"0 epic* I%presia este, !e 0a "$ p"$ct, ca 1apte0e !e e:iste$ta si$t c2e%ate sa' i0"stre7e teorii0e %ito#ra1"0"i >i $" i$.e1s*** Poate ca secret"0 acestei a%p0e $arati"$i sa.a$te este s"#erat i$ proiect"0 scriitor"0"i A$#2e0 D* Pa$!e0e !e a co%4 p0eta, pri$ teatr", %ito0o#1e a$tica, pri$ ac2i7itii0e spirit"a0e a0e o%"0"i4occi!e$ta0 : ,,-resea0a pe care a" 1ac"t4o toti !ra%at"r#ii co$te%pora$i, #re>ea0a pe care a% 1ac"t4o si e" Spe$tr" ca, tre4 /"ie sa45i %ar"trisesc, a% scris si e" o piesa, i$ ti$ereteT este ca 5% i$cercat sa rei$terpreta% !ra%a, a!ica %ito0o#ia a$tica i$ perspecti.a istoriei %o!er$e* Or, tre/"ie, !i%potri.a, sa pre4<0"$#i% i sa* co%p0eta% %ito0o#ia a$tica pri$ tot ce o%"0 occi!e$ta0 a i$.atat i$ "0ti%a s"ta !e a$i* De aceea, piese0e %e0e tre/"iesc i$tii tiparite, a!ica 1ac"te accesi/i0e4%e!itatiei 1iecar"i cititor i$ parte, si $"%ai !"pa aceea repre7e$tate S>i $" $eaparat ?pe sce$e0e %ari0or teatreT* Mai a0es ca aceste piese se pres"p"$ si se i%p0ica "$a pe a0ta, asa c"% i$trea#a %ito0o#ie #reaca este i%p0icata i$ 1iecare !i$ %ari0e tra#e!ii c0asice*< Ceea ce se petrece i$ ?elerina S'+Y3T este, 7ice "$ perso$aO, ,,ca i$tr4"$ ro%a$ !e a.e$t"ri<* O/ser.atia $"4i !eparte !e a!e4 .ar* Epica a#0o%erea7a 0a s"pra1ata te:t"0"i te2$ici0e s"spa$4 s"0"i : e0e%e$te !isparate, i$!i.iei c" i!e$tita1i !"/ioase, piste 1a0se, a$c2etatori care .or sa !escopere 1ire0e a ceea ce ei /a4 $"iesc a 1i "$ ,,co%p0ot .ast si 1oarte i$te0i#e$t or#a$i7at<* Si$t proce!ee0e c"re$te a0e $arati"$ii po0itiste si, i$ "0ti%e0e scrieri, Mircea E0ia!e @ec"r#e 0a e0e i$tr4o %ai %are %as"ra !ecit o 1a4 cea i$ai$te* Pa$te0i%o$, &0ier", -2i/ercea, Pe'tresc" Doi, Pa$4 ta7i, irtspectori ai po0itiei seci4ete5ca"ta sa a10e %ister"0 "$"i i$4 !i.i! s"spect, Ze.e!ei, care poarta o pe0eri$a .ec2e c" !o"a pe4 tece si%etric cirpite pe "%ar si i$trea/a, 0a '+ %ai '+N+, oa%e$ii !e pe stra!a a$"0 si !ata ca0e$!aristica rea0a, i$tr"cit, @"sti1ies e0, pri%este *acasa 7iar"0 (cinteia a$te!atat c" trei a$i S'+NNT* &$4 pri% 1actor !e s"spici"$e pe$tr" po0itic, care cre!e ca $"%i4t"0 Ze!e.ei* 1ost !eti$"t po0itic ti%p !e '3 a$i, 1ace parte !i$tr4"$ #r"p s"/.ersi. si isi ca"ta ac"% 0e#at"ra s"perioara pier!"ta*** Ac0i"$ea $arati"$ii se !es1asoara propri"47is i$ acest p0a$* I$4 1ractor"0, i$ se$s 1i#"rat, ra%i$e !oar o/iect !e cercetare* $"

i$ter.i$e !ecit s"per1icia0, pri$ aparitii0e si !isparitii0e4 0"i, i$ te:t* I$spectorii !e po0itie .or sa e0"ci!e7e %ister"0 apari@0ei "$"i 7iar a$te!atat si $4a": ca p"$ct !e reper !ecit pe o%"0 c" pe0e1i$a* Se pro$"iita !es si $"%e0e "$ei 1a/ricE !e cer$e0"ri !i$ S0ati$a, este i$.ocata, apoi, o a1acere %ai .ec2e !e 0a M"7e"0 Cost"%e0or si o ti$ara c2ir$ista 1"#ita i$ strai$at'ate* Ce 0e#at"ra e:ista i$tre aceste 1apte 1% Apare$t $ici "$a* Ros4 t"0 a$c2etei este sa !o.e!eas*ca i$sa ca si$t* ca$a0e5secrete i$tre i$ti%p0ari0e I7o0ate* Narat0"$ea a!"$a !eoca%!ata pro/e* Co$4 .or/iri0e 0"i Ze.e!ei si$t i$re#istrate pe /a$!a !e %a#$eto1o$ si o re1erire i$ti%p0atoare 0a ,,pro/0e%a ti%p"0"i< si 0a =o$ (ra"$ stir$este a0t ri$! !e /a$"ie0i* O 1ra7a : ,,e" a% 1ac"t po0itica '3 a$i >i p"scarie tot '3 a$i*** !e aceea trebuie sa i$te0e# pro4 /0e%a ti%p"0"i<*** este i$toarsa pe toate 1ete0e, Cre!irita a$c2e4 tatori0or este ca .or/e0e i$ti%p0atoare asc"$! "$ co!, co%"$ica "$ %esa@ si ca ace0asi ro0 i0 a" si $"%ere0e a$te!atate !i$ (clnteia# Pri$ #rese0i !e tipar pro#ra%ate se tra$s%ite i$ tara si 5strai4 $atate "$ e:peri%e$t pe care i0 1ace ser.ici"0 !e i$1*or%atii 4'a0 "$ei S"pra4P"teri* Pa$te0i%o$, ti$ar specia0ist, !escopera "$ co! /a7at pe 1a7e0e 0"$ii si %esa@"0, i$ 1i$e !ecriptat, repro!"ce o propo7itie !i$ 2iblie S,,Fericiti cei saraci c" !"2"0, caci a 0or .a 1i i%paratia cer"ri0or<T si e0 .i$e !i$ &#a$!a, aco0o "$!e s4a re1"#ita c2i%ista Sa$!a Iri$e", 1osta priete$a a 0"i Pa$te0i%o$* Mesa@"0 este paci1ist si Pa$ta7i, /atri$"0 co0a/orator a0 po0itiei, este <!eceptio$at !e %i7a acestei cautari i$ se$s"0 sacr"4^ie!ie.a0 : ,,Ai *sa 9$te0e#i, poate, %ai tir7i", sp"se* A" 1ost %"01E saraci c" !"2"0 i$ toata r"%ea asta a 4iioastra* Dar ee0 %ai 1ai%os tot ?arsifal a ra%as* Caci a 1ost si$#"r"0 care a i$tre/at : "$!e se a0ia potir"0 S1i$t"0"i -raa0 >*** Ha0a0 !e -raa0"0 $ostr" E co$4 ti$"a c" o .oce o/osita, !epartata* Ha0a0 !e -raa0"0* care $e4a 1ost $o"a "rsit sa4' ca"ta%* 'Sa4' ca"ta% si sa4' #asi% E a!ao#a ri!ici$!"4se*< Narati"$ea se i$c2eie c" aceasta re10ectie iro$ica si cititor"0, pre#atit !e 0iterat"ra %itica a 0"i E0ia!e, ca"ta sa p"$a or!i$e i$ seni9ele care i$tir7ie sa se 0e#e i$tre e0e* Ce4i c" Ze.e!ei, s"s4 pect"0 > Ce sp"$e, tot"si, propo7itia 0"i !espre pro/0e%a ti%p"0"i si care este i$te0es"0 ce0or '3 a$i !e po0itica si a ce0or '3 !e i$4 c2isoare > (io#ra1ia po0itica a o%"0"i c" pe0eri$a este re0atata !e Pa$ta7i 5i !i$ ea se i$te0e#e< ca o% i$te#r", $epot a0 co0o$e0"4 0"i (r"$o, Ze.e!ei .oise sa 0"pte i$ %"$ti si a pri%it ,3 !e a$i !e p"scarie* Li/erat !"pa '3 a$i, e0 .rea sa co$ci0ie7e co$tra4 rii0e Sacesta este se$s"0 propo7itiei citateT si este o/se!at !e problema timpului Seter$a te%a a pro7ei 0"i E0ia!eT* Tot Pa$ta7i !e7.a0"ie !e!es"/t"ri0e i$tir$p0arii !e 0a M"7e"04!e Cost"%e $a*4

,3'

* 9io$a0e S o a1acere e" /i@"teriiT*** Le#i$! atitea 0ire r"pte* po.es4&rea .rea sa sp"$a ce.a !espre s"spici"$ea care !o%i$a i$tr4"$ re#i% po0itie$esc* Tot"4i s"spect, tot"0 are o ca"7a0itate po0itics, o .or/a oarecare tre7este /a$"ia0a !e co%p0icitate* Pa$te0i%o$ care !escopera co!"0 1a7e0or 0"$are !e.i$e >i e0 s"spect si, pe$4tr" a4' scapa !e "r%arirea "$or ser.icii secrete strai$e, po0i5ia 90 i$ter$ea7a i$tr4"$ sa$atori"*** Nara5i"$ea este $ota/i0a 4pri$ s"#estia acestei isterii #e$era0i7ate : isteria s"spici"$i*'* I$ rest, ea !a se%$e c0are !e %a$ieris%, I$ >a3dn, reapai^, i$ ace0asi sce$ari" !e ro%a$ po0itist, e0e4 %e$t"0 %irac"0os* L"i Or/ete Co$stati$, st"!e$t e%i$e$t 0a Fa4 c"0tatea !e Mate%atica, i se sp"$e DaHa$ pe$tr" ca, i$ "r%a "$"i acci!e$t, si4a pier!"t "2 oc2i si poarta o /e$ti@a $ea#ra* Or/ete este pe ca0e sa rastoar$e teoria 0"i -o!e0 si sa !e70e#e ,,ec"atia a/so0"ta,<, aceea care o/se!ase pe Ei$stei$ si pe Heiserr4 /er#* Ec"atia e:pri%a p"terea !e a reco%p"$e ti%p"0 i$ a%/e0e* !irectii Fsi !e a pro.oca proces"0 #e$era0 !e a$a%$e7a* O%"0, i$ posesia acest"i co! "$i.ersa0,, poate re1ace !"pa .oia 0"i crea1ia !i.i$a, 0]ta c"% e:p0ica ti$ar"0 roate%aticia$ 0"c"ri0e : ,,At"$ci, tot"0 e posi/i0 si o%"0, spre $e$orocirea 0"i, se poate s"/stit"i 0"i D"%$e7e"* Mi se pare 1oarte pro/a/i0 ca !i$' aceasta ca"7a se pastrea7a secret"0 c" atita strictete* Foarte pro/a/i0, a%i$!oi a" sp"s : /5'ati !e sea%a, ca .a @"cati c" 1oc"0*4 N" $"%ai ca4 p"4 te5i i$ci$era i$tre# #0o/"0 i$ cite.a sec"$*!e, '*!ar* .a p"teti tre7i c" s"te !e %ii sa" c2iar %i0ioa$e !e a$i i$apoi, 0a I4$cep"t"*0 .ietii pe pa%i$t*< I$cerca@Ai sa pre#ati1i "$ #r"p a0es, o e0ita, $" $"%aA !e %ate%aticie$i si 1i7icierti, ci si !e poeti, si !e %istici, care sa stie c"% sa !ec0a$se7e proces"0 !e a$a%$e7a,* a!ica sa re4 1aca ci.iX7atia S!aca %at* %erits sa 1ie re0ac"tiaT*< N" scapa $eo/ser.at, aici, "$ posi/i0 %o!e0 0iterar : (armanul '>ionis# DaHa$ este %e1a1i7ic"0 Dio$is care c"tea7a sa se %asoare, pri$ %i@0ocirea "$ei 1or%"0e, c" !i.i$itatea si este pe!ep4 sit* Dar ceea ce este 0a E%i$esc" s"#estia "$"i .is ro%a$tic, este aici p"s i$ ter%e$ii st"$5eE e:acte* Apare, e a!e.ai'at* si "$ perso$a@ %isterios, co/orit !i$ 0e#e$!a, @i!o."0 ratacitor* Aceasta i0 !"ce pe DaHa$ i$tr4o casa parasita, 0oc !e trecere spre #rac0i$a para!isiaca* A2as.er"s !e7.a0"ie^i$ ti%p"0 acestei tai$ice tre4 ceri calculele .i7io$ari0or a7teci : s1irsit"0 ,,epocii i$1er$a0e< care a !"rat + cic0"ri !e 3, a$i 1iecare si i$cep"t"0 epocii /eati1ice* Pra#"0 acestei %o!i1icari cos%ice ar 1i a$"0 '+GY*** Ca0atoria c"4' pri$!e si a0te e0e%e$te Si7.oare c" .a0oare %a#ica, ci1re %ist ice* i$.ocarea i$e1a/i0ei Madonna *ntel+genza, ac0icS i$te0epci"$ea

,3,

Q0e$&1ieat,a c" 1e%eia eter$a si 1e%eia pe care o i"1oestiT i, ci$! se tre7este !i$ e:perie$ta 0"i e:tatica, Or/ete esis 0"at 9$ pri%ire !e A0/i$i S.ec2ea $oastra c"$osti$taT si !e a0ti a#e$5i ai repre4 si"$ii* S"spici"$ea i$cep"se %ai !e%"0t, ci$! DaHa$ isi sc2i%/ase /e$tita $ea#ra !e pe "$ oc2i pe a0t"0* Ci$e.a, "$ co0e#, o/ser.a i$co$sec.e$ta, si po0itia i$tra i$ a0erta, Miraco0"0 i0 *sa.irsise A2as.er"s* A0/i$i $" cre!e, /i$ei$te0es, $i%ic !i$ toate acestea >i ca"ta !e!es"/t"ri0e "$ei a1aceri te$e/roase* Eter$a c2esti"$e a ce0or !o"a limba4e, !o"a vizi3ni, !o"a scenarii# Ti$ar"0 %ate4 %aticia$ i$tre.e!e c" a@"tor"0 *@ic0o."0"i ratacitor so0"tia eeuatici 'esentiale si ci$e.a a0ertea7a pe ttoti %ate%aticie$ii !i$ 0"r$e* Ci$e 1 Tot A2as.er"s, !esi#"r, i$te0es !e Or/ete ca "$ 1e0 !e anima mundi $ ,,pe$tr" ca, i$ rea0itate, A2as.er"s poate 1i ori4 ci$e !i$tre $oi* Pot 1i e", poate 1i "$"0 !i$ co0e#ii %ei, p"te1i 1i !"%$ea.oastra sa" "$c2i"0 !"%$ea.oastra, co0o$e0"0 Petroi"* ee0' care s4a si$"cis 0a -a0ati, !ar c" atita %aiestrie i$cit $4a /a$"it $i%e$i ca a 1ost o si$"ci!ere, s iar $" "$ acci!e$t***< Ceea ce "r%ea70i se sit"ea7S 0a #ra$ita !i$tre po.estirea po0itista *?>i $arati"$ea !e tip S*F* DaHa$ este 9$7estrat c" posi/i0ita0@i e:tra4 se$7oria0e* Poate trai, !e aceea, e:perie$5a para!isiaca si poate a.ea acces 0a ,,c"$oa+terea #or!ia$ica< S"$ co$cept pe care E0ia!e i0 1o0oseste i$ ese"ri0e !i$ @%ii 'JMT, I$c2is i$tr4o casa !e $e/"$i, Or/ete .e!e pri$ 7i!"ri i a"!e ce se .or/este 0a %are !epartare* S4a i$sta0at i$tr4o durata personala S,,1Sra co$tro0"0 ca0e$!ar"4 0"i, $" pot 1ace !isti$ctie i$tre trec"t si .iitor<T si, i$ starea !e /eatit"!i$e, e0 i$cearca sa !e70e#e secret"0 ec"atiei "0ti%e*** Dar 1>i aici i$ter.i$e acci!e$t"i ro%a$tic, !eseori spec"0ar i$ 0i4 terat"ra !i$ seco0"0 a0 _0_40eaT 0ipsesc !i$ %a$"scris"0 sa" "04 ti%e0e patr" pa#i$i*,* Cititor"0 i$5e0e#e ca este .or/a toc%ai !e pa#i$i0e care ar 1i tre/"it sa !e7.a0"ie, pi$a 0a capat, posi/i0i4 tatea !e a "ti0i7a 1ai%oasa ec"atie*** Secret"0 "0ti% este ast1e0 pastrat, i$toc%ai ca i$ !e%o$stra ii0e 0"i Ei$stei$ si Heise$/er#*** Or/ete SDaHa$ a a@t%s 0a ecuafia ultima, $4a c"$osc"t i$sa solutia acestei ec"a1ii* E0 $"4i, asa!ar, !ecit "$ @$ai$te4%er#ator, $" "$ mesager $ ,,M4a i$7estrat D"%$e7e" c" #e$iH %ate%atic, !ar $" si c" a!e.arata i%a#i$a/0e cereasca, c" #e$i" poetic e***O Daca as 1t #e$i" poetic, poate as 1i #asit e" so0"tia e***O* Tra#ica este %oartea %ea, re0"a, 'pe$tr" ca $" %i4a% i%p0i$it %isi"$ea* &$ %esa#er care $" i7/"teste sa tra$s%its %esa@"0 E Poate a% e:a#erat sp"4 $i$! C:a A e tra#ica* As sp"$e %ai !e#ra/a ca este .or/a !e o r$oarte tra#i4co%ica* O tra#i*4co%e!ie a erori0or i co$1"7ii0or<*** E:ists i$ >a3an si !o"a tri%iteri pe care tre/"ie sa 0e 0"a% i$ sea%a si a$"%e':* e:perie$1a e:tatica a 0"i Or/ete are 0oc c"

,3J'

trei 7i0e i$ai$te !e $oaptea !e Si$7ie$e Sti%p, c"% se stie, c" .a4 0oare %a#icaT si !"pa ', a$i !e ci$! e0 i$c2eiase, i$ 2a%/ar"0 co%"$a0 !i$ Stri$!ari, 0ect"ra Hidovului rBtacitor# S"#estia ar tri4 %ite, si I$ acest ca7, !i$ $o" 0a (armanul >ionis# Di1ere$ta este ca perso$a@"0 0"i E0ia!e se tre7este !i$ re.eria 0"i i$ %ii$i0e se4 c"ritatii si, pro/a/i0, %oare !i/"i$! drumul# ,,C"$osti !r"%"0 >< 8 '' i$trea/a A2as.er"s 8 i0 c"$osc, sopti Or/ete* Si c"$osc si 0oc"0* N" e !eparte***< Po.estirea este, 0iterar .or/i$!, %ai coere$0a, %ai /"$a !ecit cea !i$ai$te* Ma umbra unui crin S'+G,T i$cepe, ca >i 5ouasprezece trandafiri, c" o .i7ita stra$ie : a.ocat"0 !e ori#i$e ro%a$a E$ac2e Mar#arit pri%este ' 0a Paris *.i7ita 1ost"0"i sa" co0e# !e sc/a0a, 0o$e0 Posta.ar", !"pa PG !e a$i !e 0a a/so0.irea st"!ii0or* O/iect"0 .i7itei este si %ai ci"!at : c" %"0ti a$i i$ "r%a S%aIi *e:act : i$ %artie '+J+T, Posta.ar" i0 .a7"se pe co0e#"0 sa" sti$! !e =[r/a c" "$ priete$ i$ 1ata "$ei 0i/rarii /"c"reste$e si ace0 priete$ sp"sesa o propo7itie e$i#r1tatica : ,,N sa %a i%pac c" e0 0a "%/ra "$"i cri$, i$ Para!is<, E0 .rea sa $tie, ac"%, ci$e*era ace0 priete$ si ce4a .r"t sa sp"$a 1ra7a citata* ,,E 1oarte i%porta$t pe$tr" %i$e< 8 @"sti1ies e0* Mar#arit $"4si a%i$teste i$sa So/is$"ita a%$e7ieT si astepta% sa se i$ti%p0e* ce.a pe$tr" ca %e%oria sa4i re.i$a* Se i$t7%p0a sa apara toc%ai at"$ci ^$ priete$ care .i$e !e 0a o i$ti0$ire a ro%a$i0or si !a .esti !espre ce0e !isc"tate aco0o* &$ !octor, Ta"sa$, isi* a%i$tise !e o propo7itie sp"sa !e pro1e4sor"0 0or !e istorie : ,,0a "%/ra "$"i cri$<*** O coi$ci!e$ Aa care p"$e pe*#i$!"ri* De/"t"0 "$ei istorii i$so0ite pe care E0ia!e c pre#ateste c" %"0ta stii$ta epica i$ se$s"0 proiect"0"i sa" %i4 tic* Perso$a@e0e sce$ari"0"i !e aici si$t, i$ a1ara ce0or !e@a ci; 4tate : "$ oarecare T0iesc", i$#i$er si %ate%atic0a$, E%a$oi0 F0o$!or Sa$ ar2itect pri#o$it po0iticT, #a7etar"0 Sa$!H =a0or@ si, i$!eose/i, "$ ti$ar e$to%o0o#, =a0e$ti$ Ico$ar", care, re1"4 4#iat i$ Occi!e$t, are !ar"0 !e a .e!ea ceea ce a0tii $" .a!* E0 1ace parte !i$ 1a%i0ia ce0or care 9$!ep0i$esc 1"$ctii %itice 9$4tr4/ istorie /r"ta04pro1 a$a* Apar, i$ 1i$e, si !oi i$spectorE !e po0i4B @:ie, 9ea$ (oissier si *-era0! Lasca7e, i$teresati !e %ister"0 pe care II !escoperise =a0e$ti$ si a$"%e : o/ser.ase c"% a$"%ite ca4 %ioa$e, i$carcate $" se stie c" ce, !ispar 0a "$ a$"%it p"$ct !e pe o sosea !i$ pro.i$cie* Mai %"0t: =a0e$ti$ pro$"'$ta si e0 ce0e/ra propo7i5ie : ,,ci$! .o% 1i c" to1i i$ rai, 0a "%/ra * "$"i cri$<* Ci$e, c"%, i$ ce i%pre@"rari se i$ti%p0a toate acestea > E:4 p0icatia !ata !e spirite0e po7iti.e SI0iesc"T ar 1i ca e .or/a !e 4"$ secret %i0itar* Stirea Sstrec"rata i$tr4o #a7eta 0ocia0aT a0er4 ,3P

tea7a poIitia*^=a0e$ti$, ,,prosta$ac"0<, 7ice i$sa ca !isparitia ca4 %ioa$e0or asc"r1!e a0tce.a, %ai pro1"$! si, e$i#%atic, e0 $" co4 %"$ica !ecit atit : ,,0"%ea i$trea#a traieste i$ e:i0, !ar asta 5-- sti" !ecit ci5i.a<* E0 intelege, si sp"$e, $"%ai [ parte !i$ ceea ce i$te0e#e apoi !ispare si tri%ite %esa@e i$'se$s"0 tepriei l/i E0ia!e !espre ca%ii10area %itic"0"i i$ o/iecte0e si i$ti%p0a4 ri0e 1oa$a0e : ,,sa pri.i% si cer"0 1ara ste0e, si .a#oa$e0e #oa0e, */ 0"%i$i0e sti$se e**9* E:i0"0 se apropie !e s1irsit, ar tre/"i sa 5" pre#ati% !e pe ac"%* C"% sa $e pre#ati% 8 '4a i$tre/at I0iesc" 8 !epi$!e !e 1iecare !i$ $oi e***O* Ce0 care $4a i"/it $i4 cio!ata 10ori0e 'sa i$.e1e sa 0e i"/easea* N"%ai asa 0e .a i$te0e#e tai$a**< Sceptic"0 i$#i$er I0iesc" este cisti#at !e teoria ca%"10a4 @"0"i si, !e.e$it %esa#er"0 0"i =a0e$ti$ .i7io$ar"0, !e7.a0"ie 0a s1irsi1 1apt"0 ca se pr1e#ateste o noua area a lut 5oe, a!ica o ca4 0atorie sacra, s"/ a%e$i$tarea "$ei posi/i0e catastro1e, catre "$ spati" c" a0te !i%e$si"$i*** I$ ca%ioa$e0e care !ispar ar 1i o sea%a !e oa%e$i se0ectio$ati !i$ toate parti0e*** Teoria se%$e0or care $i se 1ac $o"a, pro1a$iior, este p"sa aici i$ ter%e$i aproape !i!actici : ,,$i se 1ac se%$e, !ar trece% pe 0i$#a e0e 1ara sa 0e .e!e% e***9 ("$aoara, iata, i$ti0$irea $oastra !e a7i : patr" ro4 %a$i, !oi 1ra$ce7i s1 !o"a te0e1oa$e, si toate acestea e***O i$ 0e4 #at"ra c" aceeasi e:presie : ,,0a "%/ra "$"i cri$ i$ para!is<* N" $i se pare c"rios >*:* O $o"a area a 0"i Noe > O area, !e /"$a sea%a, a spirit"0"i, o pre#atire !e a iesi !i$ ro/ia e:i0"0"i, ca iesirea e.rei4 0or !i$ ro/ia (a/i0o$"0"i5 pri$ *as"%area %it"ri0or, o it$toarcere, i$ 1i$e, , spre ori#i$E care, r2 #i$!irea 0"i E0ia!e i$sea%$a %ai %"0te 0"cr"ri* N" trece $eo/ser.at 1apt"0 ca i$ "0ti%e0e po.estiri !o%i$a perso$a@e0e4si%/o0"ri* I$ acest 9a/iri$t !e se%$e care este 0"%ea, i$!i.i7ii isi !e1i$esc !esti$"E i$ raport c" aceste si%/o0"ri4%it"ri* ,,Prosta$ac"0< =a4 0e$ti$, este o%"0 care i$te0e#e, I0iesc" este sceptic"0 care !e.i$e %esa#er a0 i$te0e#erii* Prosta$ac"0 este, i$ 1i$e, i$!i.i!"0 o$est care, pri$ o/sesia i c"rio7itatea 0"i, pro.oaca re.e0atia se%$e4 0or* Sc2e%a c"pri$!e >i pe cei c#re, trai$! !oar i$ p0a$"0 ra4 ti"$ii practice, se i$!oiesc !e e:iste$ta %itic"0"i* Ro0"0 0or este i%porta$t i$ $arati"$ea e0ia!esca : pri$ "$icitatea, i>i .io0e$ta 0or, ei !e.i$ a#e$ti ai istoriei si, toto!ata, si$t 1actorii care tre7esc %it"rite !i$ so%$ir0 istoriei pro1a$e si 0e si0esc sa se %a$i1este* Ce s4ar p"tea reprosa acestor $arati"$i este 1apt"0' ca a" !e.e$it pro#ra%atic !e%o$strati.e,

' '

'

E&-EN SIMION

S&MAR

s *!"
, '+ TRANDAFIRI 6 3 DAKAN ',+ LA &M(RA &N&I CRIN 6 ',GP * POSTFATA 6 ,MY

?I'e29iore!actor : CORNEL CRISTESC&


2un de tipar $ !U#11#199!# Aparut $ 199! Ioll de tipar $ *(#

9T0par"0 e:ec"tat st1/ co%a$!a $r* ,MM,G Re#ia A"to$o%a a Ir$pri%erii0or I%pri%eria ,4CORES0< ("c"re>ti ROMANIA

tiparita pe 2irtie pro!"sa &" S*C* ,,Letea< (aca" S*A*