Sunteți pe pagina 1din 21

Contract de consignatie 1

CONTRACT DE CONSIGNATIE

Incheiat astazi ........... intre: Societatea comerciala .......... cu sediul in ........... str. .............. nr. .... jud. ............ inregistrata in Registrul Comertului la nr. ......... cont virament nr. ........ deschis la ............ reprezentata prin ............. director general si .......... director economic, denumita in prezentul contract CONSIGNANT SI ..................... cu sediul ................... inregistrata in Registrul Comertului la nr. ............. cont ................ deschis la ............... denumita in prezentul contract CONSIGNATAR.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 1. Vanzarea in sistem de consignatie a bunurilor, marfurilor, provenite din activitatea de productie sau de la terti, incredintate de consignant spre vanzare consignatorului conform avizelor intocmite la ridicarea marfurilor.

II. PARTILE A. CONSIGNANTUL: 1. Incredinteaza spre vanzare consignatorului, deodata sau treptat, marfuri (provenite din activitatea sa productiva sau de la terti) mentionate in avize de expeditie, note si facturi. Orice transmitere de bunuri spre vanzare catre consignator va fi precedata sau insotita de o notificare scrisa, cuprinzand conditiile de vanzare a bunurilor (programarea decontarii). 2. Pastreaza toate drepturile asupra bunurilor respective si continua a putea dispune oricand de ele, putand relua si ridica oricand toate sau o parte din bunurile incredintate consignatorului fara preaviz si fara alte despagubiri, cheltuielile de transport fiind suportate de consignant. 3. Asigurarile de orice fel contractate de consignatar cu privire la bunurile predate in consignatie, se considera incheiate in favoarea consignantului - Consignantul va notifica asiguratorului existenta consignatiei, inainte de plata despagubirilor.

4. Consignantul are dreptul de a controla si verifica oricand bunurile incredintate consignatarului si proceda la inventarierea lor. 5. Consignantul poate modifica oricand unilateral conditiile de vanzare, acestea fiind obligatorii pentru consignatar din momentul in care ii sunt confirmate in scris. 6. In cazul vanzarii pe credit a bunurilor predate in consignatie, situatia acceptata in mod expres in prealabil de consignant, creanta pentru pretul datorat apartin consignatarului. Consignantul are oricand dreptul de a interzice vanzarile pe credit. 7. Consignantul fixeaza pretul de vanzare pentru produse, le incredinteaza consignatarului. Diferenta dintre preturile efectiv realizate din vanzarile facute si preturile din facturi revine consignatarului diferenta cuprinzand si cheltuielile legate de transportul si vanzarea produselor. 8. Consignantul raspunde de calitatea produselor incredintate spre vanzare consignatarului, de viciile aparente si ascunse ale bunurilor, constatate conform legislatiei in vigoare. 9. Garantia si service-ul cad in sarcina .....................

B. CONSIGNATARUL: 1. Primeste de la consignant, spre vanzare, bunurile si marfurile incredintate conform prezentului contract. 2. Are obligatia de a lua toate masurile unui bun comerciant pentru conservarea in buna stare a acestor bunuri. 3. Raspunde de orice lipsa, pierdere sau deteriorare provenita din culpa sa, a agentilor sau prepusilor sai. 4. Este obligat sa pastreze bunurile, marfurile in ambalajele lor originale, sa conserve intacte etichetele, marcile aplicate de producator. 5. Este obligat sa depoziteze bunurile in spatiile de depozitare avizate (acceptate) de consignant, a caror folosinta are pe baza de acte scrise. 6. Este obligat a comunica in scris consignatului viciile aferente sau ascunse descoperite in bunurile incredintate spre vanzare in cel mult 2 zile de la descoperirea lor. 7. Suporta toate cheltuielile de conservare, desfacere si transport a bunurilor predate in consignatie, in vederea comercializarii catre populatie. 8. Consignatarul va remite consignantului la momentul primirii marfurilor in consignatie, o garantie baneasca reprezentand 10% din valoarea produselor depuse in consignatie, exceptand prima livrare.

9. Nu poate vinde sau instraina bunurile din consignatie decat in conditiile prezentului contract. 10. Vinde bunurile numai cu preturile stabilite de comun acord pana la livrarea marfii. 11. Este obligat a contabiliza toate operatiunile referitoare la bunurile incredintate spre comercializare. 12. Este obligat a instiinta pe consignant de toate marfurile vandute de el din bunurile ce i-au fost incredintate in consignatie, la finele fiecarei saptamani pentru toate operatiunile saptamanii respective. 13. Este obligat a remite consignantului la sfarsitul fiecarei saptamani, toate sumele de bani provenite din vanzarile bunurilor din consignatie, la valoarea mentionata in facturile consignantului, cu dispozitie de plata transmisa prin telex. 14. Este obligat a restitui la cererea consignantului bunurile predate in consignatie nevandute pana in acel moment. 15. Consignatarul va amenaja in magazinul propriu un stand cu firma si produsele ......................................................................

III. TERMENELE STABILITE 1. Prezentul contract este valabil pana la data de .................. 2. Termenul de pastrare a bunurilor in consignatie, spre vanzare, este de o luna, dupa care consignantul ori le retrage, ori le prelungeste termenul de pastrare, cu posibilitatea reducerii preturilor. 3. Consignantul poate dispune unilateral de ridicarea marfurilor din consignatie si inaintea indeplinirii acestui termen. 4. Consignatarul nu poate dispune unilateral incetarea obligatiilor contractuale inainte de termen.

IV. CAZURI SPECIALE 1. Consignatarul nu poate exercita fata de consignant nici un drept de retentie, nici asupra sumelor sau valorilor rezultate din vanzarea acestora. 2. Litigiile dintre consignant si consignatar, precum si cele cu terti, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun. 3. Contractul se completeaza cu prevederile Codului civil si comercial si ale Legii pentru reglementarea contractului de consignatie, precum si cu celelalte acte normative in vigoare, incidente. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, azi .................

CONSIGNANT ........... CONSIGNATAR

Contract de consignatie 2

CONTRACT DE CONSIGNATIE

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE Societatea Comerciala ............................... cu sediul in .................., persoana juridica, inregistrata la Registrul Comertului ............ sub nr. ...................., reprezentata de director .......................... avand contul de decontare nr. ............. deschis la Banca ...................., denumita in acest contract CONSIGNANT si Societatea Comerciala ............................... cu sediul in .................., persoana juridica, inregistrata la Registrul Comertului ............ sub nr. ...................., reprezentata de director .......................... avand contul de decontare nr. ............. deschis la Banca ...................., denumita in acest contract CONSIGNATAR. Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI Consignantul incredinteaza consignatarului marfurile prevazute in anexa 1 a contractului, spre a fi vandute la pretul prevazut in contract, in schimbul unui comision. Art. 3. OBLIGATIILE PARTILOR a) Livrarea se va efectua de consignant in cantitatile stabilite de comun acord cu consignatarul. b) Expedierea se va face in baza avizului de expediere, a procesului-verbal de receptie (autoreceptie) si a certificatului de atestare a calitatii. c) Transportul se va efectua cu mijloacele de transport ale consignantului sau cu cele ale consignatarului, contravaloarea acestuia fiind suportata proportional de ambele parti. d) Marfurile raman in proprietatea consignantului, care poate dispune de ele oricand, pana la data vanzarii (si-n orice mod le poate prelua preaviz, chiar daca contractul a fost incheiat pe o perioada determinata).

e) Consignatarul se obliga sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea, conservarea marfurilor si asigurarii lor la ASIROM, in favoarea consignantului. Asigurarea se va face de catre consignatar pentru o valoare cel putin egala cu pretul bunurilor prevazute in contract sau in facturile din momentul expedierii. In caz de neasigurare sau anulare a asigurarii, consignatarul se considera de drept in culpa si va raspunde de orice lipsuri sau pagube, provocate prin caz fortuit sau de forta majora. f) Consignantul va controla, verifica si inventaria bunurile incredintate consignatarului, oricand, fara demersuri. g) Consignatarul este obligat a pastra marfurile primite in ambalajele lor originale si a conserva intocmai etichetele, marcile si orice alte semne exterioare asa cum au fost aplicate de consignant. Consignatarul poate inmagazina sau depozita marfurile incredintat lui numai la magazin sau in locuri special amenajate in acest sens, legal dobandite si detinute. h) Consignantul raspunde fata de terti pentru viciile produselor, in termenul de garantie, iar consignatarul pentru viciile aparente. i) Cheltuielile pentru conservarea si desfacerea marfurilor privesc pe consignatar. j) Preturile marfurilor depuse in consignatie sunt cele din anexa si pot fi modificate de consignant oricand prin dispozitie scrisa. k) Valoarea marfurilor vandute va fi achitata consignantului in termen de 5 zile de la data vanzarii. Decontarea se va face prin dispozitii de plata sau CEC. Se interzice consignantului vanzarea marfurilor pe credit. l) Consignantul este obligat a contabiliza toate operatiile referitoare la marfurile lasate in consignatie, in registre speciale. m) Consignatarul nu poate exercita fara acordul consignatarului nici un drept de retentie nici asupra bunurilor incredintate lui spre vanzare, nici asupra sumelor rezultate din vanzarea lor. n) Alte clauze stabilite de comun acord de catre parti: ..................... Art. 4. DISPOZITII FINALE Prezentul contract poate sa fie modificat prin acordul partilor sau prin efectul legii. Raporturile dintre consignant si consignatar sunt guvernate de regulile mandatului, iar cele dintre consignatar si beneficiar, de regulile vanzarii-cumpararii.

Prezentul contract este in vigoare pana la data de ........................, valabilitatea lui prelungindu-se automat an de an (prin tacita reconductiune) daca nici una din parti nu denunta cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea termenului urmator. Prezentul contract s-a incheiat in 4 exemplare.

CONSIGNANT, CONSIGNATAR, Contract de consignatie 3

CONTRACT DE CONSIGNATIE

Incheiat astazi .. La

I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. . S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in . , str. . Nr. .. , bloc .. , scara .. , etaj .. , apartament , judet/sector .. , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului . Sub nr. . Din .. , cod fiscal nr. Din , avand contul nr. , deschis la . , reprezentata de , cu functia de , in calitate de consignator, pe de o parte, si I.2. Asociatia/Fundatia .. , Cu sediul in .. , str. .. nr. .. , Bloc . , scara , etaj .. , apartament . , sector/

Judet .. , inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. . Din .. , a Tribunalului . , cod fiscal nr. din , avand contul nr. .. deschis la . , reprezentata de , cun functia de .. , in calitate de consignant, pe de alta parte,

Sau 1.2. D . , domiciliat in str. nr. .. , bloc .. , scara , etaj , apartament .. , sector/judet .. , nascut la data de . in .. sectorul/judetul , fiul lui si al . , posesorul buletinului (cartii) de identitate seria .. nr. , eliberat de , cod numeric personal , in calitate de consignant, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de consignatie, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie vanzarea bunurilor incredintate de consignant consignatarului, mentionate mai jos/in lista anexa care face parte integranta din prezentul contract, astfel:

Nr. Denumirea Pretul cuvenit Valoarea Comisionul Suma Crt. Bunurilor consignantului totala cuvenit cuvenita Consignatarului consignant.

II.2. Bunurile sus-mentionate/din lista anexa sunt ale consignantului, si Poate dispune de ele pana in ziua vanzarii lor. II.3. Consignantul poate oricand relua si ridica toate sau o parte din bunurile incredintate consignatarului, fara nici un fel de preaviz, dar cu obligatia platii comisionului cuvenit.

III. TERMENUL CONTRACTULUI

3.1. Durata contractului este de . Si incepe sa curga de la data semnarii lui. III.2. Durata contractului se poate prelungi cu acordul partilor, dat in scris, in josul sau pe spatele acestuia.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Consignatarul achita consignantului suma ce I se cuvine, pe masura vanzarii bunurilor prevazute in prezentul contract/lista anexa, retinand direct comisionul ce I se cuvine. IV.2. a) Consignatarul poate efectua vanzari pe credit in urmatoarele conditii: . b) Plata semelor incasate din rate se va face in urmatoarele conditii: .. c) Creantele rezultate din vanzarea pe credit a bunurilor date in consignatie, creanta pentru pretul datorat apartine consignantului. IV.3. Consignatarul achita consignantului sumele cre I se cuvin, pe baza de Chitanta semnata de ambele parti, aceasta constituind dovada achitarii si, respectiv, incasarii acestora.

V. OBLIGATIILE PARTILOR

V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Consignatarul se obliga: a) sa ia toate masurile unui bun comerciant pentru conservarea, in stare buna, a lucrurilor ce I-au fost incredintate, raspunzand de orice lipsa, pierdere sau deteriorare a lor provenita din culpa sa, a agentilor ori prepusilor sai; b) sa asigure bunurile ce I s-au incredintat la o societate de asigurare acceptata si de consignant si sa plateasca, cu regularitate, primele de asigurare; c) sa pastreze marfurile primite in ambalajele lor originale si sa conserve intecte, etichetele, marcile si orice alte semne exterioare, astfel cum se afla aplicate pe bunuri, in vederea identificarii lor; d) sa depoziteze si sa inmagazineze bunurile incredintate in .. . Fiindu-I interzis sa le mute ori sa le depoziteze sau sa le inmagazineze in alte locuri; e) sa permita consignantului sa verifice si/sau sa inventarieze, oricand, marfurile incredintate in consignatie; f) sa comunice in scris, viciile aparente sau ascunse ale bunurilor incredintate, in caz contrar considerandu-se ca bunurile au fost primite de consignatar in stare buna; g) sa suporte toate cheltuielile de conservare si de desfacere a bunurilor primite in consignatie de la consignant; h) sa nu vanda sau sa nu instraineze bunurile ce I-au fost incredintate in consignatie decat in conditiile prevazute in contract; i) sa sisteze, de indata ce consignantul I-a interzis, in scris, vanzarile

pe credit catre anumite firme sau persoane anume determinate; prin derogare de la prevederile cap. IV pct. 4.2. lit. a),b) si c); j) sa tina evidenta contabila a tuturor operatiunilor referitoare la bunurile incredintate in consignatie astfel incat controlul si verificarea lor sa se poata efectua in mod corespunzator, la prima cerere a consignantului; k) sa-l instiinteze pe consignant, la termenele prevazute in contract, de toate vanzarile facute de el din bunurile ce I s-au incredintat in consignatie; l) sa achite consignantului, la termenele prevazute in contract, pretul tuturor bunurilor vandute cu numerar si toate sumele rezultate din incasarea creantelor provenite din vanzarea acelor bunuri, precum si cambiile si garantiile primite de la cumparator. V.2. Consignantul se obliga: a) sa predea consignatarului bunurile prevazute de prezentul contract, la termenele si in conditiile stabilite in cadrul acestuia; b) sa ridice bunurile nevandute in termen de .. de la data incheierii termenului prevazut de prezentul contract. In cazul in care consignatarul nu se prezinta sa ridice bunurilr in acest termen, contractul se prelungeste, de drept, cu zile, sub rezerva reducerii pretului de vanzare cu . % fata de cel initial.

VI. GARANTII

6.1. Consignatarul se obliga sa predea consignantului cambii sau orice alte garantii pentru asigurarea valorii bunurilor incredintate si a exercitarii indeplinirii indatoririlor contractuale fara ca prin aceasta sa se schimbe caracterele si efectele prezentului contract. VI.2. In caz de ridicare a bunurilor incredintate, consignantul poate pastra Cambiile si celelalte garantii ce I-au fost incredintate pentru asigurarea platii pretului bunurilor ce se va constata ca au fost vandute sau lipsesc, a sumelor incasate si neremise de consignatar, precum si a daunelor cauzate.

VII. RASPUNDERI

7.1. In afara de pedepsele si sanctiunile prevazute de lege pentru neexecutarea totala sau partiala ori pentru executarea defectuoasa a clauzelor contractuale, partea in culpa este obligata sa plateasca dauneinterese astfel: .. VII.2. Amanarile si tolerantele acordate consignatarului de catre consignant Pentru predarea sumelor sau a valorilor ori pentru restituirea bunurilor, precum si primirea de cambii sau alte garantii de catre consignant nu inlatura pedepsele sau sanctiunile prevazute de lege. VII.3. a) In cazul in care, la expirarea termenului de ridicare a bunurilor, consignantul nu le ridica pe cele ramase nevandute, este obligat la plata, pentru fiecare zi de intarziere, a unei penalitati de % pe . , consignatarul avand dreptul de a retine bunurile in contul creantei. c) Daca creanta ajunge egala cu pretul bunurilor, acestea devin proPrietatea consignatarului.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

VIII.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte Parti, in termen de . (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. VIII.3. Daca in termen de . (zile, ore) de la producere, evenimentul Respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. NOTIFICARI

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. IX.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, Prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. IX.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera priMita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. IX.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, Daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. LITIGII

10.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretare, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. X.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, Partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. XI.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte inteGranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. XI.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de parTea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea Intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. XI.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de . Exemplare, din care . Astazi , data semnarii lui.

CONSIGNATAR CONSIGNANT

N O T E:

1. In cazul in care in contract nu s-a prevazut retributia sau beneficiul Consignatarului, acesta, potrivit prevederilor legii, are dreptul la suprapreturile obtinute din vanzari, adica la diferenta dintre preturile efectiv realizate din vanzarile efectuate si preturile prevazute in contractul de consignatie sau in notele, facturile si dispozitiile consignantului. Daca nici prin contract si nici prin notele, facturile sau dispozitiile consignantului nu s-a prevazut nici un pret, iar vanzarea se face de consignatar la pretul curent, acesta se poate adresa instantei judecatoresti pentru fixarea retributiei sale. De asemenea, consignatarul nu poate exercita fata de consignant nici un drept de retentie atat asupra bunurilor incredintate cat si asupra sumelor sau valorilor rezultate din vanzarea lor. In caz de faliment al consignatarului, consignantul poate revendica bunurile incredintate sau pretul neachitat, in bani sau alte valori.

2. Introducerea acestei clauze tine de vointa partilor contractante si de conVentia dintre ele. 3. Fata de debitori si terti, consignatarul poate efectua, in mod valabil, orice Acte asupra creantei si in special va putea primi plata, urmari incasarea ei si lua orice masuri de asigurare. De asemenea, potrivit prevederilor legii, la prima cerere a consignantului, consignatarul este obligat sa notifice debitorului originea si natura creantei. Din momentul comunicarii acestei notificari, consignatarul nu va mai putea face nici un act valabil cu privire la creanta respectiva, acest drept apartinand numai consignantului. Inainte de notificare sau in caz de refuz din partea consignatarului de a notifica, consignantul poate popri oricand sumele datorate in mainile debitorilor, fara dare de cautiune. In lipsa unei stipulatiuni contrare, consignatarul raspunde solidar fata de consignant de plata la termen a pretului marfurilor vandute de el pe credit. 4. Asigurarea se face pentru o valoare cel putin egala cu pretul bunurilor Prevazut in contract, astfel incat riscurile sa fie acoperite incepand din momentul expedierii lor de catre consignant. In caz de neasigurare sau de anulare a asigurarii ca urmare a neplatii la termen a primelor, consignatarul se considera de drept in culpa si raspunde de lipsurile produse prin forta majora sau caz fortuit. De asemenea, legea precede ca asigurarile contractate de consignatar cu privire la bunurile predate in consignatie se considera de plin drept ca fiind incheiate in favoarea consignantului, cu conditia ca acesta sa notifice asiguratorului existenta consignatiei, inainte de plata despagubirilor.

Contract de consignatie 4

CONTRACT DE CONSIGNATIE

Incheiat astazi .................... la ........................................

I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) .........................., str. .................................. nr. ..........................., bloc .............., scara ................, etaj ............., apartament ........, judet/sector .................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului .........................................., sub nr. ........................ din ................................., cod fiscal nr. .............................. din ........................................, avand contul nr.

.............................................., deschis la ................................................, reprezentata de ..............................., cu functia de ....................., in calitate de consignatar, pe de o parte, si 1.2. Asociatia/Fundatia ........................................................................................................................, cu sediul in (localitatea) ..................................................., str. ............................... nr. ..............., bloc ..........., scara .........., etaj .........., apartament .........., sector/judet ......................................, inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. .............................................. din ..................................., a Tribunalului ............................., codul fiscal nr. .............................. din ...................., avand contul nr. ...................... deschis la ..................................., reprezentata de ......................................., cu functia de ........................, in calitate de consignant, pe de alta parte, sau 1.2. D ............................................................................., domiciliat in ................................................., str. .................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judet .............................., nascut la data de (ziua, luna, anul) ............................................ in (localitatea) .......................... sector/judet ............................, fiul lui .......................................... si al ............................., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ........... nr. ......................, eliberat de ......................, cod numeric personal ......................................................, in calitate de consignant, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de consignatie, cu respectarea urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul contractului il constituie vanzarea bunurilor incredintate de consignant consignatarului, mentionate mai jos/in lista anexa care face parte integranta din prezentul contract, astfel:

Nr. crt. Denumirea bunurilor U/M Pretul cuvenit consignantului Valoarea totala Comisionul cuvenit consignatarului Suma cuvenita consignantului

2.2. Bunurile sus-mentionate/din lista anexa sunt ale consignantului, si poate dispune de ele pana in ziua vanzarii lor. 2.3. Consignantul poate oricand relua si ridica toate sau o parte din bunurile incredintate consignatarului, fara nici un fel de preaviz, dar cu obligatia platii comisionului convenit. III. TERMENUL CONTRACTULUI 3.1. Durata contractului este de .............................................. si incepe sa curga de la data semnarii lui. 3.2. Durata contractului se poate prelungi cu acordul partilor, dat in scris, in josul sau pe spatele acestuia. IV. PRETUL CONTRACTULUI 4.1. Consignatarul achita consignantului suma ce i se cuvine, pe masura vanzarii bunurilor prevazute in prezentul contract/lista anexa, retinand direct comisionul ce i se cuvine1). 4.2. a) Consignatarul poate efectua vanzari pe credit2) in urmatoarele conditii: ............................... .............................................................................................................................................. . b) Plata sumelor incasate din rate se va face in urmatoarele conditii: ...................................... .............................................................................................................................................. . c) Creantele rezultate din vanzarea pe credit a bunurilor date in consignatie, creanta pentru pretul datorat apartine consignantului3) . 4.3. Consignatarul achita consignantului sumele care i se cuvin, pe baza de chitanta semnata de ambele parti, aceasta constituind dovada achitarii si, respectiv, incasarii acestora. V. OBLIGATIILE PARTILOR 5.1. Consignatarul se obliga: a) sa ia toate masurile unui bun comerciant pentru conservarea, in stare buna, a lucrurilor ce i-au fost incredintate, raspunzand de orice lipsa, pierdere sau deteriorare a lor provenita din culpa sa, a agentilor ori prepusilor sai; b) sa asigure bunurile ce i s-au incredintat la o societate de asigurare acceptata si de consignant si sa plateasca, cu regularitate, primele de asigurare4); c) sa pastreze marfurile primite in ambalajele lor originale si sa conserve intacte, etichetele, marcile si orice alte semne exterioare, astfel cum se afla aplicate pe bunuri, in vederea identificarii lor;

d) sa depoziteze si sa inmagazineze bunurile incredintate in 5) ................................................ ............................................................................................................................................... fiindu-i interzis sa le mute ori sa le depoziteze sau sa le inmagazineze in alte locuri6); e) sa permita consignantului sa verifice si/sau sa inventarieze, oricand, marfurile incredintate in consignatie; f) sa comunice in scris, viciile aparente sau ascunse ale bunurilor incredintate, in caz contrar considerandu-se ca bunurile au fost primite de consignatar in stare buna7); g) sa suporte toate cheltuielile de conservare si de desfacere a bunurilor primite in consignatie de la consignant; h) sa nu vanda sau sa nu instraineze bunurile ce i-au fost incredintate in consignatie decat in conditiile prevazute in contract; i) sa sisteze, de indata ce consignantul i-a interzis, in scris, vanzarile pe credit catre anumite firme sau persoane anume determinate; prin derogare de la prevederile cap. IV pct. 4.2. lit. a), b) si c); j) sa tina evidenta contabila a tuturor operatiunilor referitoare la bunurile incredintate in consignatie astfel incat controlul si verificarea lor sa se poata efectua in mod corespunzator, la prima cerere a consignantului8); k) sa-l instiinteze pe consignant, la termenele prevazute in contract, de toate vanzarile facute de el din bunurile ce i s-au incredintat in consignatie9); l) sa achite consignantului, la termenele prevazute in contract, pretul tuturor bunurilor vandute cu numerar si toate sumele rezultate din incasarea creantelor provenite din vanzarea acelor bunuri, precum si cambiile si garantiile primite de la cumparator10). 5.2. Consignantul se obliga: a) sa predea consignatarului bunurile prevazute de prezentul contract, la termenele si in conditiile stabilite in cadrul acestuia; b) sa ridice bunurile nevandute in termen de ............................ de la data incheierii termenului prevazut de prezentul contract. In cazul in care consignatarul nu se prezinta sa ridice bunurile in acest termen, contractul se prelungeste, de drept, cu ................ zile, sub rezerva reducerii pretului de vanzare cu ....... % fata de cel initial. VI. GARANTII 6.1. Consignatarul se obliga sa predea consignantului cambii sau orice alte garantii pentru asigurarea valorii bunurilor incredintate si a exercitarii indeplinirii indatoririlor contractuale fara ca prin aceasta sa se schimbe caracterele si efectele prezentului contract.

6.2. In caz de ridicare a bunurilor incredintate, consignantul poate pastra cambiile si celelalte garantii ce i-au fost incredintate pentru asigurarea platii pretului bunurilor ce se va constata ca au fost vandute sau lipsesc, a sumelor incasate si neremise de consignatar, precum si a daunelor cauzate. VII. RASPUNDERI 7.1. In afara de pedepsele si sanctiunile prevazute de lege pentru neexecutarea totala sau partiala ori pentru executarea defectuoasa a clauzelor contractuale, partea in culpa este obligata sa plateasca daune-interese astfel: .................................................................................................. .................................................................................................................................................... . 7.2. Amanarile si tolerantele acordate consignatarului de catre consignant pentru predarea sumelor sau a valorilor ori pentru restituirea bunurilor, precum si primirea de cambii sau alte garantii de catre consignant nu inlatura pedepsele sau sanctiunile prevazute de lege. 7.3. a) In cazul in care, la expirarea termenului de ridicare a bunurilor, consignantul nu le ridica pe cele ramase nevandute, este obligat la plata, pentru fiecare zi de intarziere, a unei penalitati de ..... % pe ......, consignatarul avand dreptul de a retine bunurile in contul creantei. b) Daca creanta ajunge egala cu pretul bunurilor, acestea devin proprietatea consignatarului. VIII. FORTA MAJORA 8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. 8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ................... (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 8.3. Daca in termen de ........................ (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. IX. NOTIFICARI 9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. 9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

9.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. X. LITIGII 10.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. 10.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente. XI. CLAUZE FINALE 11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 11.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. 11.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de .............. exemplare, din care ..................... astazi ........................., data semnarii lui.

CONSIGNATAR

CONSIGNANT

NOTE: 1. In cazul in care in contract nu s-a prevazut retributia sau beneficiul consignatarului, acesta, potrivit prevederilor legii, are dreptul la suprapreturile obtinute din vanzari, adica la diferenta dintre preturile efectiv realizate din vanzarile efectuate si preturile prevazute in contractul de consignatie sau in notele, facturile si dispozitiile consignantului. Daca nici prin contract si nici prin notele, facturile sau dispozitiile consignantului nu s-a prevazut nici un pret, iar vanzarea se face de consignatar la pretul curent, acesta

se poate adresa instantei judecatoresti pentru fixarea retributiei sale. De asemenea, consignatarul nu poate exercita fata de consignant nici un drept de retentie atat asupra bunurilor incredintate cat si asupra sumelor sau valorilor rezultate din vanzarea lor. In caz de faliment al consignatarului, consignantul poate revendica bunurile incredintate sau pretul neachitat, in bani sau alte valori. 2. Introducerea acestei clauze tine de vointa partilor contractante si de conventia dintre ele. 3. Fata de debitori si terti, consignatarul poate efectua, in mod valabil, orice acte asupra creantei si in special va putea primi plata, urmari incasarea ei si lua orice masuri de asigurare. De asemenea, potrivit prevederilor legii, la prima cerere a consignantului, consignatarul este obligat sa notifice debitorului originea si natura creantei. Din momentul comunicarii acestei notificari, consignatarul nu va mai putea face nici un act valabil cu privire la creanta respectiva, acest drept apartinand numai consignantului. Inainte de notificare sau in caz de refuz din partea consignatarului de a notifica, consignantul poate popri oricand sumele datorate in mainile debitorilor, fara dare de cautiune. In lipsa unei stipulatiuni contrare, consignatarul raspunde solidar fata de consignant de plata la termen a pretului marfurilor vandute de el pe credit. 4. Asigurarea se face pentru o valoare cel putin egala cu pretul bunurilor prevazut in contract, astfel incat toate riscurile sa fie acoperite incepand din momentul expedierii lor de catre consignant. In caz de neasigurare sau de anulare a asigurarii ca urmare a neplatii la termen a primelor, consignatarul se considera de drept in culpa si raspunde de lipsurile produse prin forta majora sau caz fortuit. De asemenea, legea prevede ca asigurarile contractate de consignatar cu privire la bunurile predate in consignatie se considera de plin drept ca fiind incheiate in favoarea consignantului, cu conditia ca acesta sa notifice asiguratorului existenta consignatiei, inainte de plata despagubirilor. 5. Locurile de depozitare si adresa lor. 6. Clauza se introduce in text, daca partile au convenit astfel. In orice caz, consignatarul poate sa pastreze bunurile numai in spatii a caror folosinta o detine pe baza de documente, cu data certa sau vizate de Administratia Financiara, fiind obligat a face cunoscute, de indata, consignantului, locul de depozitare a marfurilor si orice mutare a acestora. 7. Potrivit prevederilor legii, comunicarea existentei viciilor aparente se face in termen de doua zile, ori de cate ori nu este necesar un timp mai indelungat, datorita conditiilor in care se afla bunurile trimise. Comunicarea viciilor ascunse se face in termen de doua zile de la descoperirea lor. O data expirate aceste termene, consignatarul nu mai este in drept sa invoce exonerarea sa de raspundere pe temeiul acestor vicii. 8. Prin contract se poate stipula obligatia potrivit careia consignatarul va tine unul sau mai multe registre speciale pentru inregistrarea operatiunilor referitoare la bunurile incredintate in consignatie. Registrele speciale pentru operatiunile de consignatie vizate de tribunal se tin potrivit normelor Codului comercial.

9. In instiintare trebuie sa se arate, in mod precis, bunurile vandute in numerar si cele vandute pe credit, indicandu-se pentru acest din urma mod de vanzare, numele si adresa fiecarui debitor, suma datorata, termenul de plata, precum cambiile si garantiile primite. In cazul in care in contract nu se prevede o asemenea clauza, consignatarul are obligatia sa-l instiinteze pe consignant cu privire la vanzari, cel mai tarziu la sfarsitul fiecarei saptamani, pentru toate operatiunile efectuate in cursul acesteia. In cazul in care contractul nu prevede termenele remiterii sumelor, cambiilor si garantiilor, consignatarul este obligat de lege sa le predea consignantului, cel mai tarziu la sfarsitul fiecarei saptamani. Pana la remiterea lor, consignatarul nu poate face nici un act de dispozitie asupra sumelor de bani sau a valorilor rezultate din vanzarea bunurilor detinute in consignatie, fiind simplu depozitar al lor.