Sunteți pe pagina 1din 51

tuq { h{ $ sTg

R{".t L

33 ru fi RffiTU L{,3 |

St 5p#RTU E-q_' g

*s

CAPITOLUL I

Cadrul legal

sw$sffi

ffi

w

s*w

sffis

I

AI{EXA A

Art.l. Cadrul legal al finanlirii proiectelor de tineret/ studenleqti in cadrul programelor Ministerului l'ineretului gi Sporlului in domeniul tineretului, prevdzute in prezentele metodologii, este:

- Legea br-rgetului de stat pe anul 20lzl. Legeanr 356118.12.2013

- Legea privind regimul finanldrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitdti

nonprofit de interes general, Legea nr. 350/2005;

- Legea Tinerilor, Legea nr.35012006;.

- Hotdrdrea Gr,ivemului RomAniei privind organizarea gi fr,rnc{ionarea Ministerului Tineretului gi Sportuh"ri, HG nr. lll2013 cu modificirile qi completdrile ulterioare;

- HotdrArea Guvemului Rorndniei privind aprobarea Nonnelor de cheltuieli pentru realizarea

programelor MTS in domeniul activitAlii de tineret cu modificdrile gi completdrile ulterioare, HG nr. 25912006 modificatd ;i cornpletatd de HG nr.65112009;

- Hotirdrea Guvemului RomAniei privind stabilirea acliunilor qi categoriilor de cheltuieli, criteriilor,

procedurilor gi limitelor pentru efectuarea de pl51i in avans din fbndr-rri publice. HG nr. 2641 2003

republicat6.

CAPITOLUL II

Programele Ministeruliri Tineretului Ei Sportului in domeniul tineretulu i -201'4

Art.2. Programele Ministerului Tineretului qi Sportului in dorneniul tineretulr,ri pe anul 2014

aprobate prin Legea br"rgetr"rlui de stat pe anul 2014. Le-eea nr 356/18.12.2013, publicatd in

Monitorul Oficial nr. 805 din 19.12.2013, sunt:

a') Program de centre de tineret, denumit in continuare P 1 b) Program de sustinere a acliunilor de tineret, denumit in continuare P2

c)

;

Program de cercetare sociald in domenir-rl tineretulr,ri, denumit in continuare P3;

&1 I hS $ 5?g Ra-s s-, T! S* E R gyq.i LLi $ $ ? s F*

CAPITOLUL UI

";

RTL"$ L{,t I

&wws

-'**ry

P1- Programul de centre de tineret

Art.3. Scop: Dezvoltarea gi diversificarea of-er1ei de servicii gi programe pentru tineret.

Art.'l. Obiectiv: Crearea infrastructt-rrii specifice serviciilor gi programelor pentru tineret.

Art.S. Buget 2014:800 mii lei

Art.6. Indicatori 2011:

- Indicatori de eficienfi:

Cheltnieli medii / centru: 23,5 mii lei/ centrur

- Indicatori de rezultate:

,

,

Tineri beneficiari ai serviciilor gi programelor centrelor: 80.000 tineri

Numdr de centre: 34

Art.1. (1) TipLrri de proiecte: cursuri/stagii; seminarii; concursuri; cinernateci/ videoteci; bdnci de date; biblioteci electronice; pagini WEB: sesiuni/campanii infbrmative; schimburi de experientd;

servicii de consiliere; servicii de consultan!6: expozilii; tArgLrri; activiteli spofiive, activitdfi

culturale; mese rotunde; conferinle; ateliere de lucru, marcarea unor evenimente; editdri; tipirituri;

multiplicS.ri ; inscriptiondri etc.

(2) Finan{area in cadrul programului P1. in baza br-rgetului aprobat: Ministerul Tineretuh,ri gi Sporlului (VITS) frnanleazd, proiecte de tineret proprii gi/sau in parteneriat ale Direc{iilor Judelene

pentru Sporl qi Tineret, denumite in continr-nre DJST, care va face obiectul unei metodologii

specifice.

CAPITOLUL IV

P2-Programul de sustinere a ac{iunilor de tineret

Art.8. Scop: Realizarea misurilor de susjinere in domeniul tineretului. Art.9. Obiectiv: Dezvoltarea gihiversificarea cle ac{iuni de tineret.

Art.10. Buget 2011 11.662 mii lei

Art.l 1. Indicatori 2014

- Indicatori de eficienti:

Cheltirieli medii/ proiect: 25.9 mii lei/ proiect

- Indicatori de rezultate:

- Numdr de proiecte finan{ate: 450 -'Tineri beneficiari: 40.000 Lrt.l2. (1) Proiecte eligibile: stagii / cursuri, concursuri; tabere; f-estivah-rri;

campanii; caravane;

expozilii; tdrguri. manifestdri sporlive qi turistice; ch-rburi de tineret: seminarii: simpozioane; mese

rotunde; dezbateri; conf-erinfe; centre de resurse; banci de date: biblioteci electronice; confbrinte de

tineret: reprezentdri interna{ionale etc.

(2) Finantarea in cadrul programului P2, in baza bu-qetr,rlr-ri aprobat: Minis

Sporlului tlnanleazd. proiecte de tineret:

-M E Sd 3 S-$fi R{"$ i" T'v hd fr Rf;TLJ LU n $ E Spffi KTt $ t[.J i

#\, i

i'{

.*

i

l$t*s

.:g

S-Y

.S ""; S **#

,e-ss

- proprii qi/sau in parleneriatl ale Direc{iei'Programe qi Proiecte pentri-r Tineret gi Stucienli - DPPTS. Direc{iei Tabere gi Agrernent - DTA. Servicir-rh,ri Relatii Internalionale gi Rela{ia cu Parlamentr,rl -

SRIRP qi ale DJST/ DSTMB;

- ale Organizalillor Neguvemamentale de qi pentrr,r Tineret" denr"nnitein continuare ONGT selectate

la concursul /

concursurrile national/ nafionale, concurs/concursuri care se desfbqoard confbrm

rnetodologiei previzr-rte in Anexa C;

- ale ONGT/ONGS, selectate la concurstLrile locale, concursuri care se deslbgoar[ confbnn

metodologiei prevdzute in Anexa D; - tabere na{ionale qi ternatice, proiecte proprii qi /sar-r in parteneriat ale DJTS/DSTMB care se vor

derula dupi o metodologie specificd.

CAPITOLUL V

P 3-PROGRAMUL DE CERCETARE SOCIALA TX OON'TNNIUL TINERETULUI

Art.13. Scop: Cunoagterea tendin{elor in evolr-r!ia sociali a tineretului, in vederea fundamentirii

politicilor ?n domeniu. Art.14. Obiectiv: Evaluarea relaliei dintre nevoile tinerilor Ei politicile de tineret. Art.15. Buget 2014: 350 mii lei

Art.16. Indicatori 2014 - Indicatori de eficien{i

Costuri medii/ lucrare de cercetare:87,5 mii lei/ lucrare de cercetare

- Indicatori de rezr-rltate:

Numir proiecte finan{ate: 4

Art.17. (1) Proiecte eligibile: h"rcrdri de cercetare, proiecte de fundamentare, elaborare,

implementare, monitorizare qi evaluare a strategiilor, programelor qi acliurnilor de tineret; analizd

documentaril. analiz1. cantitativ[ (statisticd); analizd, calitativ[; sondaj de opinie; fbcus-grup; interviu focalizat; str,rdir-r de caz etc.

(2)

Finanlarea in cadrr,rl progiamuh-ri

P3, in baza bugetr,rlui aprobat:.

Ministerut Tiireretului

;i

Sporluh,ri finanleazd h-rcrdri de cercetare gi proiecte din categoria celor enumerate la alin (l), ale DPPTS.

CAPITOLUL VI

P4 - Programul pentru dezvoltarea qi diversificarea ofertei de servicii ;i programe pentru

tineri, in special studenti

Art.18. Scop: Dezvoltarea of'ertei de servicii qi programe pentru stLrdenli.

Art.19. Obiectiv:Dezvoltarea qi diversificarea de aclir"rn'i pentru studen!i. Art.20. Buget 2$14: 1.500 mii lei

Art.2l. Indicatori 2014:

Srt: pd'{STg RL,,a- TIS"l ERfiTt"$ fr-{*}! S $ 5p&R?U ;-{.} {

.,s9

"#€et1i2li#:*

_]

^gs

e ,ffi

Ft** it ff$

-ss

- Indicatori de eficientl

Cheltuieli medii/ tdnir benet-iciar: 0.3 mii lei/ tdndr beneficiar

- Indicatori de rezultate

T ineri benef-iciari: 5.000

Art.22. (1) Proiecte eligibile: stagii / cursuri; concursuri; tabere; festivalr-ri: cinernateci/ videoteci:

carnpanii; caravane; expozilii; tdrguri: manif'estiri sportive qi tLrristice; cluburi de tineret: seminarii; simpozioane; mese rotunde; confbrinfe: centre de resurse; binci de date; biblioteci electronice:

conf-erin{e de presd; pagini WEB;evenimente etc.

(2) Finanlarea in cadrul programului P4, in baza bugetului aprobat: Ministerr,rl Tineretuh-ii qi

S po r1u lui tlnan[eaz6, proi ecte :

- proprii qi/sau in parleneriat2 ale Direcliei Programe gi Proiecte pentru Tineret qi Studen{i;

- ale Organizatiilor Neguvemamentale Studenlegti, denumite in continuare ONGS, selectate la concursul/ concursurile nationale, care se desfdgoari conform metodologiei prevdzute in Anexa C.

CAPITOLUL VII

Definitii

Art.23. in sensul prezentei metodologii. r-rrmitorii tenneni se definesc dr,rpi cum unneazi:

(1) Organizafiile neguvernamentale de tineret, ONGT, sunt persoanele juridice de drept privat gi ldrd scop patrirnonial, care funclioneazi in condiliile O.G. nr. 2612000 cr,r privire la asocia{ii qi

fundalii, aprobati cu modificari gi completiri prin Legea nr. 24612005, gi care indeplinesc,

cumulativ, urmdtoarele criterii :

a) scopul prevdzut in statut vizeazd. direct dorneniul tineretului, iar pentru rcalizarea acestuia

rnaj

b)

oritatea o b i ective lor asumate sunt adresate tineri lo r;

cel pulin doua treimi din numdrul total al

membrilor sunt tineri.

(2) Sunt asimilate organizatiilor neguvernamentale de tineret federaliile care funclioneazd.

in condiliile O.G. nr.2612000, aprobata cu

indeplinesc, cumulativ, r-umitdarele

modificdri qi cornpletdri prin Legea nr.24612005, gi care

)

criterii:

a) scopr,rl previzt-tt in statr-rt vtzeazd direct domenir"rl tineretr"rlui. iar pentru reabzarea acestuia maj oritatea o biective I or as umate sunt adresate tineri lor;

b) cel pr,rlin doua treimi din numdrul total al persoanelor fizice din cadrul structurilor constitr-rtive

membre sunt tineri.

(3) Organiza{iile neguvernamentale pentru tineret, ONGT, sunt persoanele juridice de drept

privat si fdrd scop patrimonial, care funclioneazd in condi{iile O.G. nr. 2612000. aprobati cu

modif-iciri qi completiri prin Legea nr.21612005, si care indeplinesc numai condilia prevdzutd la ar1.

23 alin. (1) lit. a. (4) Organiza{ii Neguvernarnentale Studen{eqti, ONGS, sunt persoanele juridice

de drept privat gi

fhri scop patrimonial, care funclioneaz[ in conditiite O.G. nr. 26D0A0 cu privire la asociatii gi

firndafii. aprobati cr-r modificiri gi completdri prin 'Legea nr. 24612005, qi care indeplinesc,

cumulativ. urmdtoarele criterii :

2 cu ONGT / ONGS , institutii

qi neguvernamentale,

publice cu atribufii in domeniu precum si cu alte organisme gi

in conditiile legii

M I h{ { STr

RN"3 t

T5 S.t fi ffi fi TA-} Ltj

g SI

SpS

ffi?{."t LL"J {

J

AIM

€ft

-*-*-rc

a) Scopul prevdzr,tt ?n statr-rt se adreseazi ?n mod direct sau indirect str-rdenlilor:

b) Celputin r-tnul dintre obiectivele men{ionate in statut vizeazd" direct

(5) SLrnt asimilate organiza{iilor negllvemamentale studenleqti federa{iile care func{ioneazd in

gi erplicit

mediul studentesc.

condiliile O.G. nr. 2612000. aprobatd cu modificiri qi completiri prin Legea nr. 24612005, gi care

indep linesc, cumul ativ" unnitoarele criteri i :

a) scopr"rl prevdzut in statr-rt vizeazd direct domeniul studentesc, iar pentru realizarca acestuia

maj oritatea o b i ective I or asumate sunt adresate str,rden{i lo r:

b) cel pr,rlin dor,rd treimi din numdrul total al persoanelor fizice din cadrul structurilor constitutive

membre sunt studen!i.

(6) Programe in domeniul tineretului: set de acliLrni/proiecte de tineret, denumite in continuare acfiuni/proiecte de tineret, in realizarea obiectivelor in domeniultineretului.

(7) Ac{iuni/proiecte de tineret/ studen{i: activitdli de gi pentru tineret/str-rdenfi in implementarea

programelor in domeni ul tineretul Lri.

a) activitili de tineret/ studenli: activitali in beneficir-rl tinerilor/ studenfilor. comunitdlii. societatii in

general, in care sr-rnt implicali in principal tineri/ studen{i;

b) activitali pentru tineret/studenfi: activitdti in beneficir-rl tinerilor/studenlilor in care nu sunt

implica!i ?n principal tineri. (8) Acfiune/Proiect de tineret propriu: Proiect care respectS. prevederile alin. (7) qi este realizat

exch-siv de Ministerr-rl Tineretr-rlLri qi Sporlului sau de DJST/ DSTMB.

(9) Acfiune/Proiect de tineret propriu in parteneriat: Proiect care respectd prevederile alin. (7),

este proprir-r Ministerului Tineretului qi Sportului sau DJST/ DSTMB dar este realizat in colaborare/ cooperare cu o altd/ alte persoand/persoane juridicd/juridice.

(10) Acfiune/Proiect de tineret in parteneriat: Proiect care respect[ prevederile alin. (7) gi este

propLls Ministerului TineretulLri

gi Sporlului

sau DJST/DSTMB de c6tre o

persoand/ persoane

jtrridici/ juridice . Proiectr,rl este realizat in baza unei convenJii/ protocol in care se stipuleazd

responsabi lit[!i le pa(ilor. (11) Parteneriat: relafie de cooperare/colaborare intre persoane juridice, statuatd prin conventie/

protocol/ contract in care se precizeazd responsabilitalile fiec[rui partener in realizarea proiectr-rlui de tineret.

MINISTERUT TINERETULUI $I SPORTULUI

CAPITOLUL I

.:!:

1* .:ifff

iN\\.::::!:

l

ANEXA B

Finantarea Ei derularea proiectelor de tineret proprii Ei / sau in parteneriat ale Ministerului

Tineretului gi Sportului qi ale Direcfiilor Judefene pentru Sport qi Tineret, respectiv a

Municipiului Bucureqti

Art.1.- Sunt eligibile proiectele de tineret proprii qi / sau in parteneriat ale Direcliilor/ Serviciilor clin

cadrul MTS qi ale DJST/ DSTMB care:

/ sau in parteneriat ale

aprobat de

(1) Sunt cuprinse in calendarul de proiecte de tineret proprii

qi

Direcfiilor/Serviciilor din cadrul MTS sau ale DJST/ DSTMB, calenclar

conducerea MTS, sau sunt aprobate in vederea introducerii ca proiecte suplimentare in

calendarele mai sus mentionate;

@ Se incadreazdinprioritdtile

prevlzute la Anexa C, Art1, alin (1);

cum sunt acestea stipulate in

(3) Prevad cheltuieli eligibile, a$a

modificdrile qi completdrile ulterioare;

HG nr. 25gl 2006 cu

(4) Cheltuielile efectuate ?n cadrul acestora sunt realizate exclusiv de cdtre MTS sau de

DJST/DSTMB; (5) in situalia proiectelor de tineret in parteneriat, solicitarea de parteneriat este transmisa l:r

MTS respectiv DJST/ DSTMB cu cel pulin 30 de zile lucrdtoare inainte cle incepereir

desfb"gurdrii proiectului.

Art.2,- In vederea finanlarii proiectelor de tineret proprii gi / sau in parteneriat sunt necesare :

(1) Pentru proiectele de tineret proprii' ale Ministerului Tineretului qi Sportului:

a) calendarul de proiecte de tineret proprii al Directiei/Serviciului iniliator/organizator din cadp-r1

MTS insolit de notele de fundamentare ale proiectelor; b) nota de fundamentare prin care se justificd otgantzatea proiectului pi introdr,rcerea acestuia in calendar, in situalia in care proiectul de tineret nu se afld in calendarul inilial; c)- invitalie din partea organizatorilor redactatd intr-o limba de circulatie interna{ionalb sau traclucere legahzatd' (cu menliunea clard a condiliilor financiare in care vrmeazd.a se derula proiectul);

d) pentru acliunile internalionale desfdqurate in Romdnia: lista participanlilor din strdinatate qi lista

participanlilor romdni, cu menlionarea vArstei qi a apartenen{ei la ONGT/ONGS. in vederea cazdrti

oaspelilor, va fi specificat sexul fiecdrui participant;

e) referat;

f) documente in vederea efectudrii achiziliilor publice;

g) propunere de angaj are, angajament bugetar;

h) contract I notd, de comandd;

i) decont de cheltuieli;

j) ordonanlare de plata.

t Se vor intocmi in ordinea prezentatd.

a Pentru actiunile cu componentd internalionald desfaqurate in alte tdri

MINISTERUL TINERETULUI $I SPORTULUI

';" --

i

\'

\

(2) Pentru proiectele de tineret

proprii in parteneriat ale Ministerului Tineretului qi Sportului:

a) documentele prevdzute la alin. (1);

b) convenlial

lundamentare

protocolul prin care se stipuleazd responsabilitalile pdrlilor. Se incheie dupd nota ile

(3) Pentru proiectele de tineret in

parteneriat ale Ministerului Tineretului qi Sportului:

a) solicitarea de parteneriat se aprobf, de

respectarea prevederilor Art 1, alin. (5) din Anexa B;

ordonatorul cle credite. in limita bugetului disponibil. cr_t

b) documentele prevdzute la alin. (1);

c) convenlial protocolul prin care se stipuleazd responsabilitAflle parlilor. Se incheie clupd i-rota de

fundamentare.

(4) Pentru proiectele de tineret proprii ale DJST/DSTMB:

a) calendarul de proiecte proprii qi

/

sau in parteneriat al DJST/DSTMB" insotit de norele cle

fundamentare ale proiectelor, aprobat de conducerea MTS, inbazaunui referat

DSTMB;

al DppTS:

b) nota de fundamentare, in situalia in care un proiect nu se afla in calendarul inilial. Nota de

fundamentare se intocmeqte de cdtre salariatii DPPT in baza solicitarii fundamentate a I).lS fi

c) referat

d) documente in vederea efectudrii achiziliilor publice;

e) propunere de angajare, angajament bugetar; f) contract I notd, de comandd,

g) decont de cheltuieli;

h) ordonanlare de plata.

(5) Pentru proiectele de tineret proprii in parteneriat ale DJST / DSTMB:

a) documentele prevdzute la alin. (4);

b) convenfia / protocolul prin care se stipuleazd responsabilitaflle pdrtilor. Se incheie clgpd .ota de

fundamentare.

(6) Pentru proiectele de tineret in parteneriat ale DJST / DSTMB:

a) documentele prevdzute la alin (4);

b) solicitarea de parteneriat, cu respectarea prevederilor Art 1, alin. (5) din Anexa B;

c) convenlia / protocolul prin care se stipuleazd responsabilitatile partilor. Se incheie dtqta r.rota c-lc

fundamentare

Art.3. (I) Criterii minimale obligatorii pentrri o solicitare de parteneriat citre MTS:

a) sd respecte termenul prevdzut la Arf l, alin. (5);

b) sd se incadreze in prioritdlile prevdzute in Anexa C, Art.l, alin (1);

c) contribulia partenerului sd fie de minim l0% dinvaloarea proiectllui (in bani sau

valorizatd);

d) tipul de activitate pentru care se propune parteneriatul sd fie prevdzut printre obiectivele ONGT/

ONGS, respectiv atribuliile instituliei;

e) proiectul sa fie de nivel judelean/ regional/ nalional;

I proiectul sd se adreseze unui numdr semnificativ de tineri;

g) ONGT/ONGS/institutia care solicitd parteneriatul sa facd dovada capacitdlii de implenentare a

proiectului (resurse umane, materiale, experienld in domeniu).

(2) Criterii minimale obligatorii pentru o solicitare de parteneriat cdtre DJST/ DSTMB:

a) sd respecte termenul prevdzut la Art 1, alin. (5);

b) sd se incadreze in obiectivele specifice prevdzute in Anexa C, Art. 1. alin ( 1);

c) contribulia partenerului sd fie de miniml0o/o din valoarea proiectului (in banr sa1

e{$h{asTrR{*}L T$hdrRrT'{"$LeiA $i SpSRT#3-q_$X

R*

*$

,&tr w

#

"s

'S

ffi

4.F

d) tipLrl de activitate pentru care se proplrne pafteneriatLLl s[ fle prevdzr-r1 printre obiectivele ONGT/

ONGS/ atri bLrliile institrLf iei ;

e) proiectul sa fle de niveljLrde{en/ local:

f) proiectr"rl s6 se adreseze unui num[r semniticativ de tineri;

g) ONGT/ONGS/institulia care solicitd pafteneriatul sd facd dovada capacitdlii de implementare a

proiectuh-ri (resurse Lrrrane. materiale, experienfi in domeniu).

Art.4.- (1) La proiectele de tineret proprii qi/ sau in pafteneriat ale MTS saLr DJST/DSTMB salariaJii MTS. DJST/ DSTMB cr-r atribr-rfii in domeniul programelor de tineret, desemnali sd parlicipe,

beneficiazd de prevederile HG nr.25912006 cu modificdrile gi completirile ulterioare;

programelor de tineret la

(2) Parliciparea salariatilor MTS, DJST/ DSTMB cu atribulii in domenir-rl

proiectele de tineret prezentate la alin (l) se va efbctua inbaza dispoziliei conducitorului instituliei

qi a ordinului de deplasare. ,

Art.S. - La proiectele de tineret proprii qi/ sau in parteneriat ale MTS

gi DJST/DSTMB pentru

prestdrile de servicii efectuate in cadrul acestora se pot acorda avansuri in conformitate cu

prevederile legale in vigoare.

CAPITOLUL il

I)econtarea proiectelor de tineret proprii qi / sau in parteneriat ale Ministerului Tineretului;i

Sportului qi ale Direc{iilor Judetene pentru Sport qi Tineret, respectiv a Municipiului

Bucureqti

/

sau in

gi Tineret,

"

"t

ffir'h,a$sTfiRus- T'tNffi#yaiLeJ$ Fs 5p*RTr.$Lr"${

'sffi$s@sf

,

ffi# %tr ffi

/*-ry

Anexa C

METODOLOGIA PENTRU

COI{CURSUL I{ATIONAL DE PROIECTE DE TIFIERET - 2OI4 RESPECTIV PENTRU CONCURSUL NATIONAL DE PROIECTE STUDENTESTI -2011

CAPITOLUL I

I

Tema qi bugetul concursului

Art.l. (1) Tema: ,,Campanie pentru promovarea participirii tinerilor la viata societifii'.

Campania se incadreazd

in

Programul de sr,rs{inere a aclir-rnilor de tineret- P2, pentru Concursul

in

nafional de proiecte de tineret- 2014, respectiv

of-ertei de servicii gi programe pentru tineri, in special studen{i- P4, pentru Concursul nalional de

Programul pentru dezvoltarea gi diversiticarea

proiecte studen{eqti -20 1 4 gi vizeaz6, urmdtoarele prioritili :

1.1 CULTUnA Sr EDUCATTE NON-FORMALA

a) Stimularea interesului tinerilor pentru valorif-rcarea traditiilor culturale locale (rornAneqti sau ale

minoritS.lilor etnice). inclusiv prin fbrmarea in meserii tradilionale (artistice, aftizanale)

b) Stimularea preocupdrilor pentru lecturd qi pentru creafia literarl la tineri

c) Sprijinirea gi stirnularea creativitalii qi performan{ei tinerilor ?n diverse domenii ale industriilor

creative (publicitate. arte vizuale, adele spectacolului, cercetare-dezvoltare, software etc.)

d) Asigr-rrarea protecliei tinerilor in fala anumitor riscr:ri ce apar ca Lrrrlare a folosirii noilor mijloace

de comunicare in mas6, in particular prin dezvoltarea de competenle in domeniu, recunoscAnd totodati beneficiile gi oportunitalile pe care acestea le pot oferi tinerilor '

e) Facilitarea accesului la cr-rlturd de calitate a tinerilor din mediul rural prin mdsuri speciale de

parlicipare cr-rlturald locali f) Dezvoltarea proiectelor de edr-rcalie non-fbrmali adresate tinerilor;

g) Implementarea de proiecte pentru valorif-icarea potenlialuh-ri turistic qi cr,rltural al tdrii;

1.2 SANATATE, SPORT $I RECREERE a) Destbgurarea de acliuni pentru prevenirea consumului de drogr-rri, alcool Si tr-rtun in rindul

adolescenli lor si tinerilor

b) EdLrcalie pentru sindtate prin sr-rsfinerea proiectelor de prevenire a bolilor cu transmitere sexuald qi

atenuare a impactLrlui intbcliei cu HIV

c) Implicarea tineriior cu dizabilitdli in practicarea sporlului

d) Combaterea excesulr-ri de greutate, obezitate in rdndr-rl tinerilor prin proiecte specifice

e) Dezvoltarea gi diversificarea acliunilor de timp liber. vacanfa" sport gi tr-rrism pentlg@i*.

,149-*iii.,

p$ * t{ 3 sTg

Rai 6- ?fl $\| r R ffi ?ei -4"i {

sr

sp#

RT{.j :-qj I

ffi

*s ffi@

s\'$ s #F

1.3 PARTICIPARE $I VOLUNTARIAT

a) Sr-rstii-rerea de seminarii. conf-erin{e ;i evenimente similare pentru promovarea parlicipirii in

rdndurl tinerilor

b) SprijinireA de acliuni specifice de voluntariat

c) Dezvoltarea gi diversificarea acliunilor privind irnplicarea tinerilor in viala comr-rnitStii

1.,I MUNCA gT NUTNEPREI{ORIAT

a) Stimularea activitdlii economice a tinerilor

b) Stimularea creativitdlii tinerilor in domenir_rl economic Ai social

(2) Proiectele de tineret/ studenleqti eligibile sunt: stagii / cursuri: concursuri, tabere; fbstivalLrri;

turistice;

mese rotunde; dezbateri; conf-erinfe; centre de resurse;

cinemateci/ videoteci; campanii; caravane; expozilii; tdrgr-rri; manif-estdri sporlive

gi

clr"rburi de tineret; seminarii; simpozioane;

pagini WEB; evenimente, intAlniri

de lucru.

{

Art.Z. (1) SLrmele aprobate pentru Ccncursul nalional de proiecte de tineret -2014 respectiv pentru

Concursul

na{ional de proiecte studenleqti- 2014 se alocd

din bugetul P2 respectiv P4

gi sunt cele

precizate in

Anunful de participare, publicat in Monitorul Of-icial gi pe site-ul Ministerului

Tineretr,rlui gi Sportr-rlui, avind ca limitd maximl pe proiect suma de 50.000 lei.

(2) Sr"rmele nealocate ca urrnare a desfdgurdrii Concursului nalional de proiecte de tineret - 20 14 se

repofteazd laP2lP4, dupd caz, pentru:

a) proiecte de tineret proprii ;i/sar.r in pafteneriat ale Ministerr-rlui Tineretului gi Sporlului. derr,rlate

prin Direclia Programe gi Proiecte pentru Tineret qi Studenli;

b) alte concursuri na{ionale de proiecte de tineret.

(3) Sumele nealocate ca Lrmare a desfiqurf,rii Concursului na{ional de proiecte studenlegti - 2014 se repofteazd la P4. dLrpd caz, pentru:

a) proiecte de tineret proprii qi/sau in parteneriat ale Ministerr-rlui Tineretului qi Sportului, derulate

prin Direclia Programe qi Proiecte pentru Tineret qi Studenli;

b) alte concursuri nalionale de proiecte studenlegti.

CAPITOLUL U

Condi{ii qi criterii de eligibilitate pentru proiectele de tineret/ studenteqti qi ONGT/ ONGS in

vederea finan{irii

Art.3. - Sunt eligibile proiectele de tineret/ studenfegti ale oNGT/ oNGS care:

a) se inscriu in tema qi prioritalile concursului;

b) se incadreazd.in tipr-rrile de proiecte eligibile pentru concurs. prevlzute la Art. 1. alin (2):

c) sunt depr-se de structuri eli,eibile, conform Ar1.4 pentru proiectele de tineret, respectiv Aft. 5

pentru pro iectele studenleqti :

d) asiguri (qi fac dovada) contribr-r{iei proprie gi atrasi (in bani gi/sau valorizatf,) de valoarea proiectului de tineret/ studentesc:

e) realizeaz[ cel pr-rfin punctajLrl minim de apreciere;

t0

&{'i

h-{ I 5€g RU

!_ ?$ }-t r

Rfi T{_$ L{"3 i

5 I

S pm RTL-; LL$ $

ffi

:

$R

Stt'ffi S #

gs ffi

jdffie

f) respecti pr*u

1.ril"-il-;;i;i"

;fi.vir.-r"

"".*;i;

de cheltLrieli ir-r clomeniurl activiiitii de

"Gd;

tineret. confbnn HG nr. 25912006

g) se incadreazdin perioada de denrlare stabilitd pentru conclrs. perioad[ precizat[ in Anr-rnful de

participare pr,rblicat in Monitorr,rl Oficial gi pe site-ul Ministerulr-ri Tineretuh,ri gi SportLrlr-ri;

cr-r rnodiflcirile qi cornpletirite LrlterioareS:

h) nr-r se adreseazi exclusiv membrilor

orgar-rizafiei

solicitante de finantare;

i) surnt depuse de ONGT/ONGS care all respectat in ultimii doi ani contractele cle tinanlare nerambursabil[ acordate gi/sar-r pafieneriatele semnate cu finanfatorul, dupd caz. .i) sunt insolite de declaralia pe propria r[spundere prin care proiectul de tineret/ str-rden{esc depus nur beneficiazi de atriblrirea mai multor contracte de finanfare neramburrsabiln de la MTS.

k) sr,rnt depuse de ONGT/ONGS in al ciror statut/ actul constitutiv sunt previzute tipurile de

activitbti pentru care se solicitd finantare.

Art.zl. SLrnt eligibile ONGT care:

a) respecti prevederile Art.23. alin. (l) sau alin. (2) sau alin (3) din Anexa A;

b) au depus, urmdtoarele clocumente6, intr-un

singr-rr exemplar. copii conform cu originalul (adicd pe

fiecare paginl va fi menfiunea ,.copie conform cu originalr,rl. gtampila qi semndtr,rra preqedintelui organizaliei). sau in original acolo unde este cazul:

b. 1) hotdrArea j r"Ldecdtoreascd de infiinlare. definitivd gi irevocabild:

b.2) statutul gi actul constitutiv, in fbrma actualizatd, forma aflatd in vigoare la data depunerii

proiectului care cuprinde toate modificirile aferente, a;a cum au fost consemnate in incheierea judecdtoreascd definitivi qi irevocabild:

b.3) hotaririle judecdtoregti r[mase definitive qi irevocabile prin care s-au admis moclificiri ale

statutuh-ri qi actul ui constitutiv; b.4) dovada de sediuT, care se af'ld in termen qi care se reglsegte in actele oficiale ca fiind sediul

actual, confbrm legii. un exemplar;

b.5) cerlificatul de inscriere in Registrr-rl Asocialiilor qi Fundaliilor. un exemplar;

b.6) cerlificatul de atestare fiscall

sau copie legalizatd

dr-rpd acesta (ATENf,IE!

A NU SE

si ateste c[

CONFUNDA CU CERTIFICATUL DE fiVnECfSfRARE FISCALA) care

ONGT/ONGS qi-a indeplinit obliga{iile de plat[ exigibile a impozitelor gi taxelor cdtre stat. precum

gi a contribuliei pentru asigr-rrdrile sociale de stat;

b.7) declaralie pe prop.l. rdspunclere a pregedintelui ONGT/ONGS redactatd cbnform modelului prezentat in Anexa E I f . in original:

b.8) declaralia pe propria rdspundere prin care proiectul de tineret/ studentesc, depus, nu beneflciazl de atriburirea mai multor contracte de finantare nerambursabila de la MTS, in original;

b.9) declaralie pe proprie rdspundere a pregedintelui cd ONGT/ONGS nr-r conduc

prin structuri,

membri, sediu sar-r prin orice altd sitr-rafie, la raportr,rri de incornpatibilitate cu finanlatorul prin

salarialii acestuia, conlorm Anexei nr.3.

Art.S. Sunt eligibile ONGS