Sunteți pe pagina 1din 13

MEMORIU TEHNIC NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU pentru proiectul de investitie: Dezafectarea parcului 19 Arsita apartinand OMV PETROM

SA amplasament Comuna Balcani, judetul Bacau.

Elaborator: Manager Proiect,

Beneficiar:

S.C. OMV PET OM S.!.

Memoriu tehnic necesar obtinerii Acordului de Mediu pentru investitia Dezafectarea parcului 19Arsita apartinand OMV P !"OM #A Asset V$$$ Moldova %ord

C"P #$S

#. ##.

%E$"M# E! P O#ECT"&"# %!TE %ESP E T#T"&! "& P O#ECT"&"# ' %ESC #E E! P O#ECT"&"# ' S" SE %E PO&"!$T# S# P OTECT#! (!CTO #&O %E ME%#" ) #V.*. Protectia calitatii apelor #V.+. Protectia aerului #V.'. Protectia impotri-a .gomotului si -ibratiilor #V./. Protectia impotri-a radiatiilor #V.1. Protectia solului si subsolului #V.2. Protectia ecosistemelor terestre si ac-atice #V.). Protectia ase.arilor umane si a altor obiecti-e de interes public #V.,. 4ospodarirea deseurilor generate pe amplasament #V.0. 4ospodarirea substantelor si preparatelor c5imice periculoase P EVE%E # PE$T " MO$#TO #6! E! ME%#"&"# *+ &"C ! # $ECES! E O 4!$#6! ## %E S!$T#E

'

###.

#V.

) , , 0 0 *3 *3 *3 *+

V.

V#.

*' *'

V##. &"C ! # %E E(!CE E ! !MP&!S!ME$T"&"#

Decembrie &'11

Pa(e 2 of 13

Memoriu tehnic necesar obtinerii Acordului de Mediu pentru investitia Dezafectarea parcului 19Arsita apartinand OMV P !"OM #A Asset V$$$ Moldova %ord

MEMORIU TEHNIC NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU I. DENUMIREA PROIECTULUI: De!"#ect"re" p"rcului $% Arsit" "p"rtin"nd OM& PETROM SA'

II. Titul"rul proiectului Titularul proiectului este S.C. OMV PET OM S.! !sset V### Moldo-a $ord., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. ++, sector *, 777.petrom.com . Compania are statut juridic de societate pe actiuni, fiind membra a OMV 4rup, Cod "nic de #nregistrare O*1033,+, nr. #nregistrare egistrul Comertului 8/39,'3+9*00).

II.$. A(pl"s"(entul o)iectivului si "dres" Obiecti-ul pentru care se solicita acordul de mediu se afla pe teritoriul administratial Comunei Balcani, judetul Bacau. II.*. Proiect"ntul lucr"rilor

II.+. Perio"d" de e,ecutie propus" Pentru e:ecutia lucrarilor se estimea.a o perioada de cca. * luna.

III. DESCRIEREA PROIECTULUI %e.afectarea parcului *0 !rsita apartinand OMV PET OM S! V### Moldo-a $ord are ca obiect desfiintarea constructiilor si instalatiilor nefunctionale e:istente. %upa incetarea acti-itatii parcului, pompele si ec5ipamentele te5nologice au fost demontate de SC OMV PET OM S!. e.er-oarele au fost golite de produse petroliere. &ucrarile de demolare -or cuprinde urmatoarele operatiuni:
Pa(e 3 of 13

Decembrie &'11

Memoriu tehnic necesar obtinerii Acordului de Mediu pentru investitia Dezafectarea parcului 19Arsita apartinand OMV P !"OM #A Asset V$$$ Moldova %ord

; deconectarea de la reteaua de energie electrica, golirea instalatiilor de ga.e sau alte fluide te5nologice ; deconectarea de la reteaua de energie electrica, golirea instalatiilor de ga.e sau alte fluide te5nologice ; desfiintare instalatii te5nologice, electrice ; de.afectare re.er-oare, guri de aerisire ; demolarea constructiilor ; demolare platforme

%esfiintarea constructiilor e:istente pe terenul studiat se -a face cu respectarea pre-ederilor cuprinse in <$ormati- cadru pro-i.oriu pri-ind demolarea partiala sau totala a constructiilor < indicati- $P 11;,, si =45id pri-ind e:ecutia lucrarilor de demolare a elementelor de constructii din beton si beton armat> indicati- 4E 3++;*00). $. Oportunit"te" investitiei Sub aspect administrati-;teritorial, perimetrul anali.at, aferent Parcului *0 !rsita, se afla la Vest de comuna Balcani pe teritoriul judetului Bacau. Conform datelor disponibile, suprafata ocupata de parc este,3*.2, de mp. Obiecti-ul anali.at se in-ecinea.a cu: ; &a $ ? Ocolul sil-ic Moinesti ; &a E ? Ocolul sil-ic Moinesti ; &a S ; Ocolul sil-ic Moinesti ; &a V ; Ocolul sil-ic Moinesti Terenul este proprietatea S.C. OMV PET OM S.! !sset V### Moldo-a $ord. Constructiile au functiuni specifice proceselor de e:tractie si prelucrare titei, precum: maga.ii, re.er-oare, 5ale pompe, separatoare de ga.e, etc. #n pre.ent acti-itatea obiecti-elor este sistata in -ederea inceperii lucrarilor de de.afectare si aducerea terenului la starea initiala. %e.afectarea obiecti-elor se -a reali.a de catre societati autori.ate, prin demolarea constructiilor si instalatiilor aferente, inclusi- a platformelor betonate. !stfel, SC OMV PET OM S! doreste ca prin desfiintarea amplasamentelor, care nu mai indeplinesc normele te5nice in -igoare, alinierea la directi-ele europene pri-ind protectia mediului si indeplinirea tuturor obligatiilor de mediu. #n .onele afectate de lucrarile de de.afectare, demontare si demolare, se -a reface terenul la starea initiala prin acoperirea gropilor de lucru, a santurilor desc5ise si prin plantatia, insamantarea si fertili.area stratului -egetal. *. Descriere" o)iectivului de investitii
Decembrie &'11 Pa(e 4 of 13

Memoriu tehnic necesar obtinerii Acordului de Mediu pentru investitia Dezafectarea parcului 19Arsita apartinand OMV P !"OM #A Asset V$$$ Moldova %ord

*.$. Descriere" inst"l"tiilor si cl"dirilor "#erente depo!itului c"re se vor de!"#ect". ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; fundatii re.er-oare cilindrice -ertical@ fundatii separatoare -erticale bifa.ice@ fundatii cla-iatura iesire titei din separatoare@ fundatie cladire parcagiu@ platforma si fundatii platforma e-acuare titei@ camine 5idranti si retea apa incendiu@ camine si retea de canali.are@ decantor colectoare scurgeri@ di-erse resturi de fundatii utilaje, camine si stalpi electrici@ instalatie electrica de forta la pompa@ instalatii de iluminat e:terior si legare la pamant@ imprejmuire.

*.*. Descriere" lucr"rilor de de(ol"re In prezent toate instalatiile si utilajele se afla in regim de conservare. &ucrarile de demolare proiectate -i.ea.a intregul amplasament al Parcului 19 Arsita apartinand OMV PETROM SA !sset V### Moldo-a $ord. #nainte de inceperea lucrarilor de demolare, toate instalatiile si re.er-oarele -or fi curatate si securi.ate de catre firme autori.ate in acest sens. Proiectul de demolare pre-ede de.afectarea tuturor instalatiilor si constructiilor de pe amplasament: conducte te5nologice, pompe de trans-a.are, demolarea cladirilor si a platformelor. !cti-itatile se -or desfasura in urmatoarele etape: A. Etapa de organizare de santier Cuprinde e-aluarea amplasamentului sub aspectul po.itionarii utilajelor, stabilirea traseelor de e-acuare, amplasarea baracamentelor Abirou diriginte de santier, maga.ie, pa.a, closete ecologice, etc.B

B. Etapa de demolare Etapa de demolare se refera la perioada de timp aferenta demolarii propriu;.ise si include totalitatea operatiilor de natura sa transforme actuala repre.entare a amplasamentului continand constructii supraterane si amenajari subterane in teren liber. Etapa implica e-acuarea deseurilor re.ultate de la demolare cu luarea
Decembrie &'11 Pa(e 5 of 13

Memoriu tehnic necesar obtinerii Acordului de Mediu pentru investitia Dezafectarea parcului 19Arsita apartinand OMV P !"OM #A Asset V$$$ Moldova %ord

masurilor adec-ate pentru protectia factorilor de mediu si -alorificarea deseurilor metalice re.ultate. !cti-itatea se -a desfasura in urmatoarele directii principale: %emontarea instalatiilor electrice@ %emolarea constructiilor din beton si .idarie@ %emolarea tuturor ane:elor@ %e.afectarea retelelor te5nologice@ %emolarea sistemului de canali.are interioara &a finali.area lucrarilor de demolare terenul -a fi ni-elat. C. Etapa de inchidere !ceasta etapa se refera la finali.area lucrarilor de demolare si readucerea terenului la starea initiala: etragerea utilajelor specifice acti-itatii de demolare@ Verificarea conformitatii lucrarilor reali.ate cu pre-ederile proiectului initial@ Predarea catre beneficiar a terenului amplasamentului in -ederea utili.arii acestuia pentru acti-itati ulterioare. Masuri ce trebuie luate si instructiunile de lucru in -ederea de.afectarii instalatiilor si utilajelor te5nologice sunt urmatoarele: 6ona de lucru -a fi delimitata. Se -a instrui personalul e:ecutant asupra pericolului si a masurilor de pre-enire si stingere a incendiilor cat si a masurilor de protectia muncii. Se -or scoate de sub tensiune e-entualii consumatori de energie electrica din incinta in care se afla instalatiile si din incintele ce urmea.a a fi demolate. Se -a -erifica daca utilajele au fost golite de produs si9sau slam. #nceperea lucrarilor de demolare nu este admisa decat dupa luarea tuturor masurilor de siguranta si -erificarea acestora de catre factorii de conducere ai societatii ce e:ecuta aceste lucrari. #n timpul lucrarilor de de.afectare se -or respecta normele de securitate si sanatate in munca ASSMB in -igoare. #n ba.a situatiei reale e:istente in teren, firma care -a e:ecuta lucrarile de de.afectare -a elabora un grafic de desfasurare a lucrarilor, din care sa re.ulte succesiunea operatiilor de de.afectare, depo.itare temporara si transport a materialelor re.ultate, precum si masurile de sanatate si securitate in munca specifice acestor tipuri de lucrari. #ncarcarea, transportul, preluarea si tratarea9eliminarea finala a deseurilor re.ultate in urma lucrarilor de demolare -or fi e:ecutate cu respectarea C.4. *32*9+33, si C.4. ,129+33+.
Decembrie &'11 Pa(e 6 of 13

Memoriu tehnic necesar obtinerii Acordului de Mediu pentru investitia Dezafectarea parcului 19Arsita apartinand OMV P !"OM #A Asset V$$$ Moldova %ord

I&.

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA -ACTORILOR DE MEDIU

I&.$. Protecti" c"lit"tii "pelor #n .ona Parcului *0 !rsita nu e:ista o retea de alimentare cu apa sau de canali.are.

Datorita dotarilor si specificului obiectivelor nu rezulta ape uzate. #n etapa de de.afectare, principalul aspect ce trebuie anali.at se refera la te5nologia de e:ecutie a lucrarilor si la masurile adoptate in incinta organi.arii de santier. #n scopul reducerii 9 eliminarii riscurilor de poluare a apei, se impun urmatoarele masuri: %eseurile re.ultate -or fi colectate selecti- si e-acuate de pe amplasament in -ederea -alorificarii 9 eliminarii prin firme autori.ate. Pentru stocarea deseurilor se -or folosi recipienti etansi, e:ceptie facand deseurile nepericuloase de molo. Abeton, caramida, tiglaB. !plicarea unor proceduri si masuri de pre-enire a poluarii accidentale, care includ: ; !menajari de depo.ite organi.ate pentru deseurile re.ultate in urma lucrarilor Adeseuri metalice, molo., sticla etc.B si pentru deseurile menajere@

Operatiile de intretinere a utilajelor si ec5ipamentelor -or fi reali.ate in ateliere9locatii cu dotari adec-ate@ ; Orice materiale sau depuneri in .ona canali.arii, datorate lucrarilor de demolare -or fi indepartate imediat pentru a se e-ita obturarea acesteia. %ecantorul -a fi ultima constructie care -a fi de.afectata, numai dupa ce a fost golit si curatat. I&.*. Protecti" "erului %in punct de -edere al impactului asupra calitatii atmosferei singurele acti-itati care se constituie in surse de impurificare sunt cele legate de demolarea cladirilor si anume praful, precum si no:ele pro-enite de la utilajele necesare in acti-itatea de demolare. Pentru perioada de de.afectare, se recomanda urmatoarele masuri de diminuare a emisiilor de poluanti: #ntretinerea corespun.atoare a ec5ipamentelor utili.ate in conformitate cu un program de reparatii9re-i.ii periodice@ Pre-enirea ridicarii prafului prin actiuni de stropire Adaca este ca.ulB educerea duratei lucrarilor cat mai mult posibil@ Decembrie &'11 Pa(e 7 of 13

Memoriu tehnic necesar obtinerii Acordului de Mediu pentru investitia Dezafectarea parcului 19Arsita apartinand OMV P !"OM #A Asset V$$$ Moldova %ord

Curatarea .ilnica a cailor de acces din -ecinatatea santierului.

I&... Protecti" i(potriv" !/o(otului si vi)r"tiilor Singura sursa de poluare este .gomotul produs de ec5ipamentele angrenate in acti-itatea de demolare si de.membrare a instalatiilor, care -a crea un disconfort pentru personalul angrenat in aceasta acti-itate. 6gomotul si -ibratiile produse de functionarea ec5ipamentelor si utilajelor de demolare -or inregistra -alori intre )1 si 03 dB. $u se -or e:ecuta lucrari de demolare in timpul noptii. Mentionam ca impactul .gomotului se -a manifesta pe perioada limitata, de circa. / saptamani.

I&.+. Protecti" i(potriv" r"di"tiilor !cti-itatea de demolare si de.afectare a structurilor si platformelor aferente Parcului *0 !rsita, nu -a genera radiatii electromagnetice, radiatii ioni.ante si nici poluare biologica.

I&.0. Protecti" solului si su)solului Pe amplasamentul Parcului *0 !rsita nu au fost identificate urme de poluare din acti-itatile desfasurate in timpul functionarii parcului. #nainte de inceperea lucrarilor se -or -erifica si curata toate re.er-oarele, instalatiile si caminele. #n ca.ul unor poluari accidentale, pamantul contaminat -a fi e:ca-at si preluat pentru depo.itare,tratare sau eliminare de catre firme autori.ate. Pe durata de e:ecutie a lucrarilor de de.afectare 9 demolare sursele de poluare a solului ar putea fi depo.itarea necorespun.atoare a deseurilor re.ultate din acti-itate pe amplasament si scurgerile de carburanti9uleiuri de la utilaje. %eseurile generate in urma acti-itatii de demolare -or fi depo.itate pe sorturiAtipuriB in recipient etansi si -or fi predate periodic, agentilor economici autori.ati pentru acest gen de acti-itate Acolectare si preluareB. Prin te5nologiile de demontare si de.afectare pre-a.ute nu se -or e-acua ape u.ate la suprafata solului sau in subteran, de asemenea nu se -or depo.ita materiale sau
Decembrie &'11 Pa(e 8 of 13

Memoriu tehnic necesar obtinerii Acordului de Mediu pentru investitia Dezafectarea parcului 19Arsita apartinand OMV P !"OM #A Asset V$$$ Moldova %ord

substante periculoase direct pe sol, deci nu e:ista surse continue de poluare a subsolului. Pentru e-itarea unei poluari accidentale a solului se recomanda ca e-acuarea deseurilor re.ultate din demolare sa fie e-acuate de amplasament progresi- si folosirea de utilaje si ec5ipamente in buna stare de functionare. Masuri propuse pentru protectia solului si subsolului: !ccesul auto si parcarea auto pe suprafetele pre-a.ute cu aceasta destinatie@ 6one amenajate pentru depo.itarea deseurilor prin impermeabili.area suprafetelor utili.ate si asigurarea impotri-a imprastierii@

I&.1. Protecti" ecosiste(elor terestre si "cv"tice Parcul *0 !rsita repre.inta o incinta delimitata ce -a fi securi.ata pe perioada demolarii. Ca urmare, se considera ca populatia, fauna, flora, peisajul si interrelatiile dintre acesti factori nu -or fi afectate prin lucrarile de demolare proiectate. #mpactul acti-itatilor desfasurate pe amplasament este considerat nesemnificatipentru ecosistemele terestre si ac-atice.

I&.2. Protecti" "se!"rilor u("ne si " "ltor o)iective de interes pu)lic &ucrarile propuse au in -edere aducerea terenului la starea initiala. Cele mai apropiate .one re.identiale sistemati.ate sunt situate la distante de peste /Dm, insa este putin probabila crearea unui disconfort in .onele cu aceasta folosinta. #n .ona amplasamentului nu sunt identificate situri ar5eologice.

I&.3. 4ospod"rire" deseurilor /ener"te pe "(pl"s"(ent %eseurile -or fi depo.itate pe sorturi AtipuriB si -or fi predate periodic, pe ba.a de bon sau contract, agentilor economici autori.ati pentru acti-itati de colectare, transport, depo.itare temporara, -alorificare, eliminare. #n urma lucrarilor de demolare -or re.ulta urmatoarele tipuri de deseuri:

Codul deseului 31 3* 3'E *3 ** 3'

%enumirea deseului

Cantitatea estimata Slamuri din re.er-oare , decantor, caminuri 3 mc pompe %eseuri din fibre de sticla 3 mc
Decembrie &'11 Pa(e 9 of 13

Memoriu tehnic necesar obtinerii Acordului de Mediu pentru investitia Dezafectarea parcului 19Arsita apartinand OMV P !"OM #A Asset V$$$ Moldova %ord

*) 3* *) 3* 32E

Beton, carami.i, tigle si materiale ceramice !mestecuri sau fractii separate de beton, carami.i, tigle si materiale ceramice cu continut de substante periculoase &emn, sticla si materiale plastice Pamant si pietre cu continut de subst. periculoase %eseuri municipale amestecate

'33 mc *33 mc

*) 3+ *) 31 3'E +3 3' 3*

3 mc ,3 mc 3 mc

31 3* 3'E ; Slamuri din re.er-oare, apro:imati- 3 mc, re.ultate din curatarea re.er-oarelor, traseelor te5nologice si a ec5ipamentelor. *3 ** 3' ; %eseuri din fibre de sticla, re.ultate in urma de.afectarii i.olarii conductelor si re.er-oarelor. Cantitatea estimata este de 3mc. *) 3* ; Beton, carami.i, tigle si materiale ceramice, apro:imati- '33 mc, re.ultate in urma demolarii constructiilor. *) 3* 32E ; !mestecuri sau fractii de beton, carami.i, tigle si materiale ceramice cu continut de substante periculoase. %eseurile re.ulta din demolarea fundatiilor re.er-oarelor si ec5ipamentelor la care au a-ut loc scurgeri accidentale, caminelor si decantorului. *) 3+ 3*93+ ; &emn, sticla. %eseurile -or re.ulta in urma demolarii cladirilor. Cantitatea estimata este de 3 mc. *) 31 3'E ; Pamant si pietre cu continut de substante periculoase. Cantitatea estimata este de ,3 mc. %eseurile reciclabile -or fi colectate si predate unitatilor speciali.ate pentru -alorificare. %eseurile periculoase -or fi colectate si predate unitatilor autori.ate pentru eliminare. %eseurile nepericuloase care nu pot fi -alorificate -or fi eliminate in depo.ite autori.ate din apropiere. P"("ntul cu continut de su)st"nte periculo"se 5cod $2 60 6.78 v" #i tr"nsport"t pentru depo!it"re l" Platforma de depozitare temporara Runcu, Co(. 9e(es: ;ud. <"c"u: "p"rtin"nd SC OM& PETROM SA: "v"nd Autori!"ti" de Mediu nr. $++=**.60.*663 v"l")il" p"n" l" d"t" de **.60.*6$.. Toate deseurile re.ultate in urma lucrarilor -or fi transportate, -alorificate, depo.itate sau eliminate numai prin societati autori.ate. Beneficiarul lucrarilor, SC OMV PET OM S! are inc5eiate contracte cu astfel de societati autori.ate, insa la momentul inceperii lucrarilor, din considerente financiare, este posibil ca deseurile sa fie preluate de alte societati autori.ate fata de cele enumerate mai jos:
Decembrie &'11 Pa(e 10 of 13

Memoriu tehnic necesar obtinerii Acordului de Mediu pentru investitia Dezafectarea parcului 19Arsita apartinand OMV P !"OM #A Asset V$$$ Moldova %ord

SC O#& %epol Ser-ice S & SC 4lobal Eco Center S & ? Contract nr. ,/233*3/0+, a-and ca obiect preluarea, transportul si eliminarea deseurilor periculoase SC Borsenia S & ? Contract a-and ca obiect preluarea si -alorificarea deseurilor de ulei. SC Metal 4roup Comimpe: S & ? Contract a-and ca obiect preluarea si -alorificarea deseurilor metalice feroase si neferoase.

SC Consal Trade S & ; SC TE ! omania S & ? Contract a-and ca obiect curatarea, preluarea si tratarea slamurilor din re.er-oare.

I&.%. 4ospod"rire" su)st"ntelor si prep"r"telor c>i(ice periculo"se %intre substantele si preparatele clasificate prin legea /1*9+33* ca periculoase, pe perioada demolarii -a fi utili.at doar carburantul diesel AmotorinaB pentru utilajele specifice utili.ate la demolare. Pentru ca.uri de urgenta Ade-ersari accidentaleB, pe amplasament trebuie sa fie disponibile materiale absorbante, nisip si lopeti. &. PRE&EDERI PENTRU MONITORI9AREA MEDIULUI

Pentru monitori.area factorilor de mediu se -a apela la un laborator de specialitate, ce -a efectua controlul factorilor de mediu conform unui plan de monitoring. Pentru monitori.area factorilor de mediu se -or urmari in special: E-acuarea deseurilor ramase dupa incetarea acti-itatii si re.ultate din de.afectari, conform C4 ,129+33+ pri-ind e-identa gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprin.and deseurile, inclusi- deseurile periculoase, conform Ord. de urgenta a 4u-ernului pri-ind regimul deseurilor nr. ),9+333 modificata si completata cu &egea nr. *29+33* pri-ind gestionarea deseurilor industriale reciclabile@ Monitori.area calitatii solului@ Controlul, de catre unitati speciali.ate, a calitatii aerului, pentru urmarirea incadrarii emisiilor de poluanti in pre-ederile Ord. M!PPM /2+90', si a conditiilor de calitate din pre-ederile ST!S *+1)/9,) ? F!er din .one protejate> Ain timpul demolarilorB@
Decembrie &'11 Pa(e 11 of 13

Memoriu tehnic necesar obtinerii Acordului de Mediu pentru investitia Dezafectarea parcului 19Arsita apartinand OMV P !"OM #A Asset V$$$ Moldova %ord

Controlul modului de gospodarire a deseurilor si a cantitatii care se e-acuea.a din incinta, ca urmare a demolarilor@ Transportul, -alorificarea, depo.itarea sau eliminarea deseurilor re.ultate de la demolari se -a face numai de catre societati acreditate pentru aceasta acti-itate. &I. LUCRARI NECESARE OR4ANI9ARII DE SANTIER

&ucrarile de organi.are de santier presupun urmatoarele : ; amplasarea santierului se face in incinta statiei@ ; se -a semnali.a santierul corespun.Gtor cu normele in -igoare pentru ca nici o persoanG strGinG sG nu aibG acces in .ona lucrGrilor de demolare@ ; se -or amenaja constructiile necesare pentru asigurarea utilitatilor personalului din santier: baraci, grupuri sanitare ecologice etc.@ ;se -or amenaja constructiile si instalatiile aferente pentru deser-irea lucrarilor de demolare: maga.ii, imprejmuiri pro-i.orii, panouri de a-erti.are. #n timpul desfasurarii lucrarilor, santierul -a fi apro-i.ionat atat cu apa necesara functionarii grupului sanitar cat si pentru consumul muncitorilor. Pentru grupul sanitar se recomanda apro-i.ionare cu apa in recipiente de plastic refolosibile cu -olumul de apro:imati- *mc.

&II.

LUCRARI DE RE-ACERE A AMPLASAMENTULUI

%upa finali.area lucrarilor de demolare a constructiilor si de e-acuare a deseurilor re.ultate, daca se constata .one contaminate se -or prele-a si anali.a probe de sol de comun acord cu repre.entantii ! PM Bacau, in -ederea stabilirii masurilor optime care trebuie luate pentru aducerea terenului la starea initiala. #n functie de re.ultatele acestor probe, daca -a fi ca.ul, se -or determina .onele, adancimea si -olumul de solul contaminat care trebuie e:ca-at. %upa de.afectarea instalatiilor e:istente se -or curata .onele afectate si daca este ca.ul se -or prele-a probe de sol . #n final se -a reface terenul daca este ca.ul. Solul contaminat -a fi transportat pentru depo.itare la Platforma de depozitare temporara Runcu Com. 6emes, 8ud. Bacau, apartinand SC OMV PET OM S!, a-and !utori.atia de Mediu nr. *//9++.31.+33, -alabila pana la data de ++.31.+3*'. Pentru finali.area lucrarilor si aducerea terenului la starea initiala se -or efectua umpluturi cu pamant -egetal, care -a fi compactat si ni-elat.

#ntocmit,
Decembrie &'11 Pa(e 12 of 13

Memoriu tehnic necesar obtinerii Acordului de Mediu pentru investitia Dezafectarea parcului 19Arsita apartinand OMV P !"OM #A Asset V$$$ Moldova %ord

!r5. !drian Berindei

Decembrie &'11

Pa(e 13 of 13