Sunteți pe pagina 1din 15

ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziiilor generale de ap rare !

mpotri"a in#endiilor la stru#turi de primire turisti#e$ unit i de alimentaie publi# %i unit i de agrement &'I(&N() 'INI*(&R+, -D'INI*(R-.I&I /I IN(&RN&,OR Nr. 118 din 20 mai 2010 'INI*(&R+, D&01O,(2RII R&3ION-,& /I (+RI*'+,+I Nr. 1.709 din 10 iunie 2010 4+5,I6-( 7N) 'ONI(OR+, O8I6I-, NR. 9:; din 29 iunie 2010 7n #on<ormitate #u pre"ederile art. 17 alin. =2> din ,egea nr. :07/200; pri"ind ap rarea !mpotri"a in#endiilor$ #u modi<i# rile ulterioare$ %i ale art. 11 lit. #> din Regulamentul de organizare %i <un#ionare al Inspe#toratului 3eneral pentru *ituaii de +rgen $ aprobat prin ?ot r@rea 3u"ernului nr. 1.990/2009$ #u modi<i# rile ulterioare$ pre#um %i potri"it pre"ederilor ?ot r@rii 3u"ernului nr. 1.01;/2009 pri"ind m surile pentru organizarea %i realizarea s#Aimbului de in<ormaii !n domeniul standardelor %i reglement rilor teAni#e$ pre#um %i al regulilor re<eritoare la ser"i#iile so#iet ii in<ormaionale !ntre Rom@nia %i statele membre ale +niunii &uropene$ pre#um %i 6omisia &uropean $ #u modi<i# rile ulterioare$ !n temeiul pre"ederilor art. 7 alin. =9> din Ordonana de urgen a 3u"ernului nr. :0/2007 pri"ind organizarea %i <un#ionarea 'inisterului -dministraiei %i Internelor$ aprobat #u modi<i# ri prin ,egea nr. 1B/2008$ #u modi<i# rile %i #omplet rile ulterioare$ %i al art. 1: alin =;> din ?ot r@rea 3u"ernului nr. 1.;:1/2009 pri"ind organizarea %i <un#ionarea 'inisterului Dez"olt rii Regionale %i (urismului$ #u modi<i# rile ulterioare$ ministrul administraiei %i internelor %i ministrul dez"olt rii regionale %i turismului emit urm torul ordin) -R(. 1 *e aprob Dispoziiile generale de ap rare !mpotri"a in#endiilor la stru#turi de primire turisti#e$ unit i de alimentaie publi# %i unit i de agrement$ pre" zute !n aneCa #are <a#e parte integrant din prezentul ordin. -R(. 2 4rezentul ordin intr !n "igoare !n termen de :0 de zile de la data publi# rii !n 'onitorul O<i#ial al Rom@niei$ 4artea I. D 4rezentul ordin a <ost adoptat #on<orm pro#edurii de noti<i#are pre" zute de Dire#ti"a 98/:9/6& a 4arlamentului &uropean %i a 6onsiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei pro#eduri pentru <urnizarea de in<ormaii !n domeniul standardelor %i reglement rilor teAni#e$ publi#at !n Eurnalul O<i#ial al 6omunit ilor &uropene =EO6&> nr. , 209 din 21 iulie 1998$ ast<el #um a <ost modi<i#at prin Dire#ti"a 98/98/6& a 4arlamentului &uropean %i a 6onsiliului$ publi#at !n Eurnalul O<i#ial al 6omunit ilor &uropene =EO6&> nr. , 217 din B august 1998$ %i litera 8 din aneCa la Dire#ti"a 200;/9;/6& a 6onsiliului din 20 noiembrie 200; de adoptare a anumitor dire#ti"e !n domeniul liberei #ir#ulaii a m r<urilor$ a"@nd !n "edere aderarea 5ulgariei %i Rom@niei$ publi#at !n Eurnalul O<i#ial al +niunii &uropene =EO+&> nr. , :;: din 20 de#embrie 200;. 'inistrul administraiei %i internelor$ 1asile 5laga 'inistrul dez"olt rii regionale %i turismului$ &lena 3abriela +drea

-N&F- 1 DI*4O0I.II 3&N&R-,& pri"ind ap rarea !mpotri"a in#endiilor la stru#turi de primire turisti#e$ unit i de alimentaie publi# %i unit i de agrement 6-4I(O,+, I *#op %i domeniu de apli#are -R(. 1 *#opul prezentelor Dispoziii generale pri"ind ap rarea !mpotri"a in#endiilor la stru#turi de primire turisti#e$ unit i de alimentaie publi# %i unit i de agrement$ denumite !n #ontinuare dispoziii generale$ este de pre"enire %i redu#ere a ris#urilor de produ#ere a in#endiilor$ de asigurare a #ondiiilor pentru limitarea propag rii %i dez"olt rii a#estora prin m suri teAni#e %i organizatori#e pentru prote#ia utilizatorilor$ <orelor #are a#ioneaz la inter"enie$ bunurilor %i mediului !mpotri"a e<e#telor in#endiilor. -R(. 2 =1> *tru#turile de primire turisti#e$ de<inite #on<orm art. 2 lit. d> din Ordonana 3u"ernului nr. B8/1998 pri"ind organizarea %i des< %urarea a#ti"it ii de turism !n Rom@nia$ aprobat #u modi<i# ri %i #omplet ri prin ,egea nr. 7BB/2001$ #u modi<i# rile ulterioare$ #e <a# obie#tul prezentelor dispoziii generale$ in#lud) a> stru#turi de primire turisti#e #u <un#iuni de #azare) Aoteluri$ AoteluriGapartament$ moteluri$ Aosteluri$ "ile$ #abane$ bungalouri$ sate de "a#an $ #ampinguri$ #amere de !n#Airiat !n lo#uine <amiliale$ pensiuni turisti#e %i agroturisti#e %i alte unit i #u <un#iuni de #azare turisti# H b> stru#turi de primire turisti#e #u <un#iuni de alimentaie publi# ) unit i de alimentaie din in#inta stru#turilor de primire #u <un#iuni de #azare$ unit i de alimentaie publi# situate !n staiuni turisti#e$ pre#um %i #ele administrate de so#iet i #omer#iale de turism$ restaurante$ baruri$ #antine$ unit i de <astG<ood$ #o<et rii$ patiserii %i #are sunt atestate #on<orm legiiH #> stru#turi de primire turisti#e #u <un#iuni de agrement) #luburi$ #azinouri$ dis#ote#i$ s li poli"alente$ instalaii %i dot ri spe#i<i#e agrementului turisti#H d> stru#turi de primire turisti#e #u <un#iuni de tratament balnear) unit i de prest ri de ser"i#ii pentru tratament balnear$ #omponente integrate sau arondate #ompleCurilor de turism balnear. =2> Nu <a# obie#tul prezentelor dispoziii generale aspe#tele spe#i<i#e re<eritoare la stru#turile de primire turisti#e #u <un#iuni de transport. -R(. : =1> 4rezentele dispoziii generale se apli# %i unit ilor de alimentaie publi# $ unit ilor de agrement %i altele asemenea$ #are nu sunt #lasi<i#ate$ potri"it normelor legale !n "igoare$ #a stru#turi de primire turisti#e. =2> 8a# obie#tul prezentelor dispoziii generale unit ile de <astG<ood$ #o<et riile %i patiseriile #u a<luen de publi#$ #are au minimum 90 de lo#uri la mese destinate ser"irii persoanelor. =:> +nit ilor de <astG<ood$ #o<et riilor %i patiseriilor #are au mai puin de 90 de lo#uri la mese destinate ser"irii persoanelor$ pre#um %i s lilor de Io#uri #u o #apa#itate de #el mult 10 lo#uri li se apli# pre"ederile art. B;. -R(. 9 4rezentele dispoziii generale #ompleteaz #u pre"ederi spe#i<i#e Normele generale de ap rare !mpotri"a in#endiilor$ aprobate prin Ordinul ministrului administraiei %i internelor nr. 1;:/2007$ al turi de alte reglement ri teAni#e din domeniul ap r rii !mpotri"a in#endiilor a<erente unit ilor #are <a# obie#tul prezentelor dispoziii generale. -R(. B Dispoziiile generale se apli# %i sunt obligatorii pe !ntregul teritoriu al Rom@niei$ indi<erent de <orma de proprietate %i de organizare a stru#turilor de primire turisti#e$ unit ilor de alimentaie publi# %i unit ilor de agrement.

6-4I(O,+, II Organizarea a#ti"it ii de ap rare !mpotri"a in#endiilor -R(. ; =1> *tru#turile de primire turisti#e$ unit ile de alimentaie publi# %i unit ile de agrement sunt reprezentate de persoana #u atribuii de #ondu#ere. =2> 4rin persoan #u atribuii de #ondu#ere$ denumit !n #ontinuare #ondu# torul unit ii$ se !nelege$ dup #az$ proprietarul sau administratorul stru#turii de primire turisti#e$ unit ii de alimentaie publi# %i unit ii de agrement. -R(. 7 6ondu# torul unit ii are urm toarele obligaii prin#ipale din pun#tul de "edere al ap r rii !mpotri"a in#endiilor) a> obine autorizaiile ne#esare #on<orm legiiH b> asigur !n#adrarea #u personal #u atribuii !n domeniul ap r rii !mpotri"a in#endiilorH #> asigur #ondiiile pentru des< %urarea #ontroalelor de ap rare !mpotri"a in#endiilor organizate de inspe#toratele pentru situaii de urgen Iudeene/al muni#ipiului 5u#ure%ti %i de # tre personalul desemnat din #adrul unit ii propriiH d> ia m suri pentru remedierea de<i#ienelor #onstatateH e> asigur in<ormarea utilizatorilor pri"ind regulile de ap rare !mpotri"a in#endiilorH <> asigur e#Aiparea %i dotarea #u miIloa#e teAni#e de ap rare !mpotri"a in#endiilor pre" zute !n do#umentaiile teAni#e %i !n prezentele dispoziii generale. -R(. 8 =1> 6ondu# torul unit ii #are des< %oar a#ti"it i #u personal angaIat permanent sau temporar din a<ara a#esteia$ !n #ondiiile pre" zute de lege$ este obligat s organizeze %i s des< %oare instruirea a#estuia !n domeniul ap r rii !mpotri"a in#endiilor pe baza Dispoziiilor generale pri"ind instruirea salariailor !n domeniul situaiilor de urgen $ aprobate prin Ordinul ministrului administraiei %i internelor nr. 712/200B$ #u modi<i# rile %i #omplet rile ulterioare$ pre#um %i a altor reglement ri spe#i<i#e. =2> 4ersonalul este instruit %i #u pri"ire la modalit ile pra#ti#e de asigurare a e"a#u rii/sal" rii persoanelor "@rstni#e ori a #elor #are nu se pot e"a#ua singure %i de asigurare a miIloa#elor teAni#e spe#i<i#e ade#"ate$ pre#um # ru#ioare$ t rgi$ p turi$ #@rIe$ #adre de spriIin sau altele similare. =:> Instruirea se e<e#tueaz de persoane #are !ndeplines# #ondiiile pre" zute !n reglement rile !n "igoare. =9> Instru#taIul trebuie s #uprind #el puin aspe#te pri"ind des#rierea obie#ti"ului$ eCploatarea spaiilor$ eCploatarea instalaiilor utilitare$ eCploatarea instalaiilor de stingere a in#endiilor$ lu#rul #u <o# des#Ais$ asigurarea sistemului de alarmare$ utilizarea sting toarelor %i a altor miIloa#e de inter"enie. =B> 4eriodi# trebuie s se organizeze eCer#iii de utilizare a miIloa#elor teAni#e de ap rare !mpotri"a in#endiilor$ inter"alul de timp !ntre dou eCer#iii <iind dat de termenele de des< %urare a instru#taIului periodi# !n domeniul situaiilor de urgen . -R(. 9 =1> 4ersonalul #u atribuii !n domeniul ap r rii !mpotri"a in#endiilor din #adrul stru#turilor de primire turisti#e$ unit ilor de alimentaie publi# %i unit ilor de agrement trebuie s <a# do"ada # deine atestarea ne#esar obinut !n urma absol"irii unor #ursuri de <ormare pro<esional !n domeniul ap r rii !mpotri"a in#endiilor spe#i<i#e atribuiilor pe #are urmeaz s le !ndeplineas# . =2> 4ot !ndeplini a#este atribuii %i persoanele din statele membre ale +niunii &uropene sau din #ele membre ale -so#iaiei &uropene a ,iberului *#Aimb =&8(-> G p ri ale !nelegerii pri"ind 0ona &#onomi# &uropean $ #are au obinut re#unoa%terea #ali<i# rii pentru eCer#itarea o#upaiilor respe#ti"e. =:> 4ersonalul pre" zut la alin. =1> %i =2> poate <i #ompus din) a> #adru teAni# #u atribuii !n domeniul pre"enirii %i stingerii in#endiilorH b> personal desemnat din #adrul ser"i#iului pri"at pentru situaii de urgen H #> persoan /persoane #are !ndepline%te/!ndeplines# prin #umul atribuii !n domeniul ap r rii !mpotri"a in#endiilorH d> persoane <izi#e sau Iuridi#e atestate$ #on<orm legii$ pe baz de #ontra#t. -R(. 10 4ersonalul pre" zut la art. 9 are urm toarele obligaii prin#ipale)

a> !ndrum %i #ontroleaz modul de apli#are a pre"ederilor legale pentru ap rarea !mpotri"a in#endiilor !n #adrul stru#turilor de primire turisti#e$ unit ilor de alimentaie publi# %i unit ilor de agrementH b> parti#ip la #ontrolul des< %urat pe linia ap r rii !mpotri"a in#endiilor de # tre inspe#torii de pre"enire din #adrul inspe#toratelor pentru situaii de urgen Iudeene/al muni#ipiului 5u#ure%tiH #> in<ormeaz #ondu# torul unit ii asupra de<i#ienelor pe linia ap r rii !mpotri"a in#endiilor #onstatate pe timpul #ontrolului %i <a#e propuneri de !nl turare a a#estoraH d> propune !ntreruperea a#ti"it ii de lu#ru #u publi#ul da# #onstat st ri de peri#ol iminentH e> anun $ #on<orm instru#iunilor spe#i<i#e$ ori#e e"eniment #are poate produ#e o situaie de urgen !n #adrul stru#turilor de primire turisti#e$ unit ilor de alimentaie publi# %i unit ilor de agrementH <> instruie%te$ !n limita #ompetenelor deinute$ personalul de deser"ire %i #el #u responsabilit i pe linia ap r rii !mpotri"a in#endiilorH g> parti#ip $ #on<orm atribuiilor stabilite$ la e"a#uarea utilizatorilor !n #az de in#endiuH A> "eri<i# meninerea miIloa#elor de mar#are %i semnalizare$ pre#um %i a miIloa#elor teAni#e de ap rare !mpotri"a in#endiilor #on<orm modului de amplasare stabilit. -R(. 11 7n unit ile menionate la art. 2$ prin#ipalele #ategorii de utilizatori sunt) a> personalul angaIatH b> publi#ul. -R(. 12 4ersonalul angaIat din #adrul stru#turilor de primire turisti#e$ unit ilor de alimentaie publi# %i unit ilor de agrement are urm toarele obligaii prin#ipale) a> s respe#te normele generale de ap rare !mpotri"a in#endiilor$ pre"ederile prezentelor dispoziii generale %i m surile %i regulile spe#i<i#e stabilite !n #adrul unit ii !n #are este angaIatH b> s respe#te instru#iunile spe#i<i#e de eCploatare a aparatelor/e#Aipamentelor a<late !n dotarea unit ii !n #are este angaIatH #> s in<ormeze publi#ul asupra m surilor spe#i<i#e de ap rare !mpotri"a in#endiilorH d> s parti#ipe$ #on<orm atribuiilor stabilite$ la e"a#uarea personalului !n #az de in#endiuH e> s anune$ #on<orm instru#iunilor spe#i<i#e$ ori#e e"eniment #are poate produ#e o situaie de urgen H <> s inter"in $ #on<orm instru#iunilor spe#i<i#e$ pentru stingerea ori# rui !n#eput de in#endiu$ utiliz@nd miIloa#ele teAni#e de ap rare !mpotri"a in#endiilor$ din dotare. -R(. 1: 4ersonalul stru#turilor de primire turisti#e pre#izate la art. 2 alin. =1> lit. a>$ amplasate izolat$ este instruit periodi#$ adu#@nduGse !n atenie$ !ndeosebi$ urm toarele interdi#ii) a> us#area$ pe aparatele de bu# t rie sau de !n# lzire$ a Aainelor sau a altor materiale teCtileH b> depozitarea de ambalaIe !n spaiile destinate publi#uluiH #> <umatul !n spaii #u ris# de in#endiu. -R(. 19 4ersonalul #are deser"e%te e#Aipamentele pentru prepararea Aranei din #adrul unit ilor de alimentaie publi# urmeaz un instru#taI spe#ial #u pri"ire la instru#iunile de eCploatare re#omandate de produ# torul e#Aipamentelor %i la regulile spe#i<i#e de inter"enie !n #az de in#endiu$ !ndeosebi pentru in#endiile de uleiuri %i gr simi. -R(. 1B =1> 6ondu# torul unit ii$ prin personalul menionat la art. 9$ trebuie s "eri<i#e # $ !n #azul unui in#endiu$ personalul propriu este #apabil s utilizeze miIloa#ele de ap rare !mpotri"a in#endiilor %i s a#ioneze sistemul de alarmare %i alertare. =2> De asemenea$ personalul stru#turilor menionate la art. 2 %i art. : alin. =1> trebuie s apli#e instru#iunile spe#i<i#e de e"a#uare a utilizatorilor. -R(. 1; =1> 7n situaia nedot rii #u sisteme de dete#tare a in#endiilor$ pe timpul nopii$ !n stru#turile de primire turisti#e menionate la art. 2 alin. =1> lit. a>$ personalul de ser"i#iu eCe#ut "eri<i#area periodi# a spaiilor #omune pentru obser"area !n <az in#ipient a unui e"entual in#endiu. =2> -#este "eri<i# ri sunt #onsemnate !ntrGun do#ument spe#i<i#.

6-4I(O,+, III Reguli %i m suri de ap rare !mpotri"a in#endiilor *&6.I+N&- 1 Reguli %i m suri generale de ap rare !mpotri"a in#endiilor -R(. 17 6ondu# torul unit ii asigur !n permanen <un#ionarea miIloa#elor teAni#e de ap rare !mpotri"a in#endiilor %i a instalaiilor de prote#ie !mpotri"a in#endiilor$ din dotare$ #on<orm reglement rilor teAni#e %i la parametrii stabilii !n proie#te teAni#e. -R(. 18 =1> Reglementarea <umatului se stabile%te prin de#izie sau alt a#t de autoritate$ de # tre #ondu# torul unit ii$ !n <un#ie de ris#ul de in#endiu$ e#Aiparea #u sisteme de prote#ie %i alte reglement ri !n "igoare. =2> 6amerele !n #are este admis <umatul se mar#Aeaz #orespunz tor$ iar sistemele de "entilare pre" zute !n a#este !n# peri nu trebuie s asigure "entilaia !n alte p ri ale #onstru#iei !n #are este obligatorie asigurarea unor zone libere de <um. =:> 7n lo#urile unde este admis <umatul se asigur un num r su<i#ient de s#rumiere$ #are se #ole#teaz %i se goles# periodi# !ntrGun re#ipient din materiale #u #lasa de rea#ie la <o# minim -2G s1$ d0$ !n #are este interzis #ole#tarea altor materiale #ombustibile$ pre" zut #u #apa#$ amplasat !n eCterior. =9> 1eri<i#area lo#urilor %i spaiilor unde este admis <umatul se e<e#tueaz periodi#$ pentru a se asigura # ig rile sunt stinse$ #oninutul s#rumierelor a <ost #ole#tat %i e"a#uat #orespunz tor %i # nu eCist #azuri de aprindere a unor materiale #ombustibile. -R(. 19 7n #azul #onstru#iilor #are <a# obie#tul prezentelor dispoziii generale se interzi#e blo#area # ilor de a##es %i inter"enie #u di<erite materiale$ m r<uri$ pre#um %i prin par#area miIloa#elor de transport %i se asigur #ur area %i !ntreinerea a#estora pe timp ne<a"orabil$ pentru a <i pra#ti#abile !n ori#e situaie. -R(. 20 Nu se admite amplasarea$ pe # ile de e"a#uare$ a unor obie#te #are pot !ngreuna e"a#uarea !n #az de in#endiu. -R(. 21 7n s#opul asigur rii #ondiiilor pentru e"a#uarea persoanelor se iau urm toarele m suri) a> u%ile$ #asele s# rilor$ ie%irile$ pre#um %i traseele # tre a#estea trebuie mar#ate #u indi#atoare de se#uritate pre" zute !n reglement rile !n "igoare$ ast<el !n#@t s <ie "izibile ziua %i noapteaH b> u%ile de pe # ile de e"a#uare se pre" d #u des#Aiderea !n sensul deplas rii persoanelor spre eCterior %i se menin !n permanen des#uiateH #> u%ile pietonale utilizate pentru e"a#uare$ !n #azul #l dirilor pre" zute #u u%i glisante sau rotati"e$ sunt meninute !n permanen pra#ti#abileH d> pe # ile de e"a#uare se interzi#e amplasarea oglinzilor sau "itrinelor pentru a nu dezorienta utilizatorii stru#turii de primire turisti#e. *&6.I+N&- a 2Ga Reguli %i m suri spe#i<i#e stru#turilor de primire turisti#e #u <un#iuni de #azare -R(. 22 &ste obligatorie meninerea !n permanen a pra#ti#abilit ii # ilor de e"a#uare a persoanelor %i se interzi#e blo#area a#estora #u di<erite materiale$ elemente de mobilier$ obie#te ele#tro#asni#e$ aranIamente <lorale$ # ru#ioare pentru lenIerie$ # ru#ioare pentru #ur at$ m sue mobile pentru roomser"i#e$ #ombustibili solizi sau re#ipiente a"@nd #ombustibili li#Aizi ori alte m r<uri. -R(. 2: +%ile #are nu sunt destinate utiliz rii de # tre persoanele #azate %i au #oresponden #u # ile de e"a#uare trebuie mar#ate #orespunz tor %i p strate !n#Aise sau pre" zute #u dispoziti"e de auto!n#Aidere. -R(. 29

*e re#omand #a persoanele #u dizabilit i$ a<e#iuni lo#omotorii sau altele asemenea$ s <ie #azate la ni"elurile in<erioare ale #l dirilor$ !n "ederea asigur rii e"a#u rii rapide %i !n se#uritate a a#estora. -R(. 2B =1> ,a re#epie %i !n <ie#are #amer se pun la dispoziia utilizatorilor$ in#lusi" !n limbi de #ir#ulaie internaional $ in<ormaii #lare$ s#rise$ pri"ind posibilit ile de alarmare$ alertare$ e"a#uare !n #az de in#endiu$ pre#um %i modul !n #are trebuie s se a#ioneze !n ast<el de situaii. =2> Regulile minime #e se re#omand a <i respe#tate de utilizatori sunt prezentate !n aneCa nr. 1. =:> 4lanurile de e"a#uare a persoanelor !n #az de in#endiu se !nto#mes# #on<orm pre"ederilor art. 29 din normele aprobate prin Ordinul ministrului administraiei %i internelor nr. 1;:/2007. -R(. 2; *e interzi#e <olosirea podurilor #l dirilor !n s#opul depozit rii materialelor #ombustibile sau altor !ntrebuin ri$ pre#um sp l torii$ ateliere$ magazii$ a<um torii %i altele asemenea. -R(. 27 *e interzi#e intrarea !n poduri %i subsoluri #u lum@n ri$ #Aibrituri aprinse$ l mpi %i altele asemenea. -R(. 28 *e asigur !nl turarea depunerilor de pra<$ s#ame %i alte materiale #ombustibile din #analele de "entilaie %i puurile as#ensoarelor. -R(. 29 *e interzi#e utilizarea li#Aidelor #ombustibile !n s#opuri de #ur enie. -R(. :0 &ste obligatorie asigurarea permanent a <un#ion rii iluminatului de siguran . -R(. :1 ,a #onstru#iile e#Aipate #u as#ensoare de pompieri se urm re%te permanent <un#ionarea a#estora$ in#lusi" a sursei de energie de rezer" . -R(. :2 *e interzi#e utilizarea aparatelor ele#tro#asni#e !n #amerele de #azare$ altele de#@t #ele din in"entarul propriuH sunt eC#eptate aparatele de ras %i de us#at p rul$ #are pot <i <olosite numai !n #amerele de baie. -R(. :: 7n o<i#ii$ #a<etierele$ <iarele de # l#at %i alte aparate ele#tri#e similare se de#one#teaz !ntotdeauna de la priz dup #e au <ost utilizate. -R(. :9 *unt obligatorii "eri<i#area %i meninerea !n stare de <un#ionare a sistemelor de prote#ie !mpotri"a des# r# rilor ele#tri#e atmos<eri#e. -R(. :B 7n #azul stru#turilor de primire turisti#e pre#izate la art. 2 alin. =1> lit. a>$ amplasate izolat$ se are !n "edere$ suplimentar$ respe#tarea urm toarelor reguli) a> se interzi# <umatul !n dormitoare %i utilizarea <o#ului des#Ais !n apropierea stru#turii turisti#eH b> <o#urile de tab r sau pentru prepararea Aranei se <a# doar pe timp < r "@nt$ la distan de siguran <a de #onstru#ii %i #u asigurarea supra"egAerii permanente %i stingerii a#estora #u ap H #> miIloa#ele de iluminat #u <la# r $ pre#um <elinare$ lum@n ri$ se utilizeaz !n #ondiii de siguran $ <iind stinse dup <olosireH d> se interzi#e <un#ionarea < r supra"egAere a miIloa#elor de !n# lzire lo#al %i a #elor de preparat %i !n# lzit AranaH e> se asigur rezer" de ap pentru in#endiu %i #ondiii de utilizare e<i#ient !n #az de ne#esitateH <> se interzi#e us#area Aainelor sau altor materiale teCtile pe aparatele de bu# t rie sau de !n# lzireH g> se re#omand #a num rul maCim de persoane #azate s nu dep %eas# num rul de lo#uri din #amerele de #azareH A> se interzi#e utilizarea aparatelor mobile pentru !n# lzire sau prepararea Aranei alimentate #u #ombustibil solid$ li#Aid ori gazos !n spaiile a##esibile publi#ului %i !n #amerele de #azareH i> personalul stru#turii de primire turisti#e urm re%te respe#tarea regulilor %i m surilor de ap rare !mpotri"a in#endiilor.

*&6.I+N&- a :Ga Reguli %i m suri spe#i<i#e stru#turilor de primire turisti#e #u <un#iuni de agrement %i unit ilor de agrement -R(. :; Num rul maCim admis de persoane !n a#east #ategorie de unit i nu trebuie s dep %eas# "aloarea impus prin proie#tul de #onstru#ie %i prin reglement rile teAni#e spe#i<i#e. -R(. :7 'obilierul$ aparatele de Io#uri %i alte dot ri spe#i<i#e se dispun ast<el !n#@t # ile de #ir#ulaie s <ie meninute libere !n permanen . -R(. :8 =1> *e re#omand #a s#Aeletul meselor %i s#aunelor din sal $ <iCe sau mobile$ s <ie realizat din materiale a"@nd #lasa de rea#ie la <o# minim 5$ d0 sau d1$ potri"it pre"ederilor Regulamentului pri"ind #lasi<i#area %i !n#adrarea produselor pentru #onstru#ii pe baza per<ormanelor de #omportare la <o#$ aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor$ #onstru#iilor %i turismului %i al ministrului administraiei %i internelor nr. 1.822/:99/2009$ #u modi<i# rile %i #omplet rile ulterioare. =2> *#aunele #u umplutur din materiale #u #lasa de rea#ie la <o# 8 sau #lasa d2 sunt a##eptate #u #ondiia #a Ausa eCterioar s <ie realizat din materiale #u #lasa de rea#ie la <o# minim 5$ d0 sau d1. =:> (oate elementele mobile de de#or$ pla<oanele suspendate$ p rile translu#ide sau transparente #are au !n#orporate instalaii de lumini %i plasele orizontale suspendate trebuie s <ie din materiale a"@nd #lasa de rea#ie la <o# minim 5$ d0 sau d1. =9> 4lantele arti<i#iale se admit din materiale #u #lasa de rea#ie la <o# minim 5$ d0 sau d1. -R(. :9 4rinderile sau arm turile de siguran #are susin elementele de de#or suspendate sunt proteIate la <o# ast<el !n#@t s !mpiedi#e # derea lor !n timpul e"a#u rii publi#ului. -R(. 90 'ontarea de elemente de de#or gon<labile este interzis . -R(. 91 Instalarea de sisteme destinate gener rii de e<e#te spe#iale de lumini$ #ea $ <um %i altele asemenea se <a#e #u asigurarea prote#iei la <o# ne#esare pe baza instru#iunilor emise de produ# tor sau de proie#tant. -R(. 92 Instalaiile/&#Aipamentele de produ#ere a e<e#telor spe#iale$ pre#um #ele luminoase$ #u #ea $ #u <um %i altele asemenea$ se pre" d #u un sistem #entralizat de s#oatere din <un#iune !n #az de in#endiu. -R(. 9: *e interzi#e utilizarea lum@n rilor sau a <o#ului des#Ais. -R(. 99 =1> 3arderobele pot <i amenaIate !n sal %i dependinele sale$ #u eC#epia # ilor de #omuni#aie %i a #aselor s# rilor. =2> -#estea se dispun ast<el !n#@t publi#ul #are staioneaz !n "e#in tatea lor s nu !ngreuneze #ir#ulaia altor persoane. -R(. 9B =1> *paiul destinat DEGului sau a#ti"it ii de regie #u e#Aipamentele ori instalaiile de muzi# nu trebuie s !ngreuneze #ir#ulaia publi#ului. =2> -#est spaiu se separ <a de publi# <ie printrGun perete sau pereteGe#ran de 2 metri !n lime de la ni"elul a##esibil publi#ului$ <ie printrGo zon liber de #el puin un metru. -R(. 9; =1> *ub pardoseala <als nu se <oloses# prize$ doze de deri"aie %i nu se eCe#ut !mbin ri de #abluri. =2> -tun#i #@nd sunt absolut ne#esare ast<el de lu#r ri$ dozele de deri"aie trebuie s <ie de tip etan%$ legate la p m@nt %i <iCate de pardoseal . =:> 7n pardoselile !nalte tip estrad $ !n zonele #u aglomer ri mari de #abluri %i !n apropierea e#Aipamentului$ se pre" d panouri u%or demontabile$ ast<el !n#@t spaiul de sub pardoseal s <ie u%or a##esibil pentru inter"enii !n #az de in#endiu. =9> 4anourile menionate la alin. =:> se mar#Aeaz "izibil %i se !ntrein #orespunz tor.

-R(. 97 (oate elementele <olosite pentru <iCarea #ablurilor se realizeaz din materiale a"@nd #lasa de rea#ie la <o# minim -2Gs1$ d0. -R(. 98 &#Aiparea #u instalaii de dete#tare$ semnalizare %i alarmare la in#endiu se stabile%te prin proie#t$ #on<orm reglement rii teAni#e spe#i<i#e$ %i trebuie s <ie adaptat #ondiiilor parti#ulare de eCploatare. -R(. 99 =1> (estarea <un#ion rii dete#toarelor de in#endiu se realizeaz #on<orm instru#iunilor produ# torului$ dar nu la un inter"al de timp mai mare de o lun . =2> 1eri<i#area <un#ion rii dete#toarelor de in#endiu se realizeaz de # tre persoane <izi#e %i Iuridi#e atestate #on<orm legii. -R(. B0 ,a amenaIarea saunelor !n stru#turi de primire turisti#e se au !n "edere urm toarele) a> separarea <a de restul #onstru#iei pentru asigurarea limit rii propag rii unui e"entual in#endiu #u perei R&I 180 %i plan%ee R&I 120H b> utilizarea numai de #abine %i instalaii utilitare a<erente a#esteia$ #erti<i#ate sau omologate #on<orm legiiH #> asigurarea posibilit ilor de e"a#uare a <umului %i gazelor din zona amenaI rii saunei !n lo#uri/zone < r peri#ol. -R(. B1 4entru s lile de Io#uri ele#troni#e$ me#ani#e$ internet %i altele asemenea #u o #apa#itate de minimum 10 lo#uri se impun suplimentar urm toarele m suri) a> sunt interzise introdu#erea !n s lile de Io#uri a unui num r mai mare de aparate ele#tri#e sau ele#troni#e de#@t #el pre" zut prin proie#t %i utilizarea a#estora #u de<e#iuni ori impro"izaiiH b> personalul #are supra"egAeaz sala de Io#uri trebuie s <ie instruit !n #eea #e pri"e%te alarmarea %i e"a#uarea persoanelor$ pre#um %i asigurarea primei inter"enii !n #az de in#endiuH #> !n <ie#are sal de Io#uri trebuie s se a<i%eze s#Aia de e"a#uare !n lo#uri "izibile$ a##esibile %i iluminate #orespunz torH d> se interzi#e blo#area # ilor de e"a#uare #u mese$ s#aune$ aparate sau altele asemeneaH e> se interzi#e amplasarea pe # ile de e"a#uare a "itrinelor$ oglinzilor sau a altor obie#te similare$ #are pot !mpiedi#a e"a#uarea personalului %i utilizatorilorH <> se asigur dotarea #u minimum dou sting toare #are s aib per<ormana de stingere #el puin #on<orm #u <o#are 21- %i 11:5$ #on<orm *R &N : sau reglement rilor teAni#e e#Ai"alente$ ori #u mai multe sting toare mai mi#i #u per<ormane de stingere e#Ai"alente. -R(. B2 4ersonalul de deser"ire trebuie s urm reas# e"a#uarea ritmi# a de%eurilor %i a ambalaIelor din spaiile a##esibile publi#ului. *&6.I+N&- a 9Ga Reguli %i m suri spe#i<i#e stru#turilor de alimentaie publi# -R(. B: 7n spaiile de tip restaurant$ #a<enea$ braserie sau bar nu se admite a##esul unui num r de persoane mai mare de#@t #apa#itatea stabilit prin proie#t. -R(. B9 -menaIarea s lilor pentru ser"irea mesei se <a#e #u meninerea spaiilor de siguran !ntre elementele de mobilier$ ast<el !n#@t s <ie asigurate # ile de e"a#uare$ iar pentru u%ile amplasate pe # ile de e"a#uare se asigur sensul de des#Aidere spre eCterior$ potri"it reglement rilor teAni#e spe#i<i#e$ pre#um %i meninerea des#uiat a a#estora pe !ntreaga durat #@t sunt prezente persoane !n sal . -R(. BB &lementele de#orati"e sau de iluminat #u <la# r nu sunt admise de#@t da# au elemente de susinere din materiale a"@nd #lasa de rea#ie la <o# minim -2Gs1$ d0$ %i se iau m suri #orespunz toare de amplasare %i proteIare$ ast<el !n#@t s nu intre !n #onta#t #u materiale #ombustibile.

-R(. B; 4entru stru#turile pre" zute la art. : alin. =:> sunt obligatorii urm toarele m suri) a> este interzis introdu#erea !n s lile de ser"ire a unui num r mai mare de s#aune %i mese de#@t #el pre" zut prin proie#tH b> !n <ie#are sal de ser"ire trebuie s se a<i%eze s#Aia de e"a#uare !n lo#uri "izibile$ a##esibile %i iluminate #orespunz torH #> se interzi#e blo#area #u mese$ s#aune$ utilaIe <rigori<i#e sau altele asemenea a # ilor de e"a#uareH d> personalul trebuie s <ie instruit !n #eea #e pri"e%te alarmarea %i e"a#uarea persoanelor$ pre#um %i asigurarea primei inter"enii !n #az de in#endiuH e> !n spaiile !n #are se utilizeaz miIloa#e de !n# lzire$ de preparare a produselor sau altele asemenea se a<i%eaz instru#iuni spe#i<i#e de eCploatare a a#estora %i pri"ind lu#rul #u <o# des#AisH <> se asigur dotarea #u minimum dou sting toare #are s aib per<ormana de stingere #el puin #on<orm #u <o#are 21- %i 11:5$ #on<orm *R &N : sau reglement rilor teAni#e e#Ai"alente$ ori #u mai multe sting toare mai mi#i #u per<ormane de stingere e#Ai"alente. -R(. B7 =1> 4repararea m@n# rurilor <lambate se <a#e doar la masa la #are se ser"es#. =2> 7n s lile pentru ser"irea mesei se interzi#e re!n# r#area #u #ombustibil a dispoziti"elor sau re#ipientelor utilizate pentru preparatele <lambate. =:> 7n spaiile unde se <a#e re!n# r#area #u #ombustibil a dispoziti"elor sau re#ipientelor utilizate pentru preparatele <lambate se asigur un sting tor #u per<ormanele de stingere minimum 11:5$ #on<orm *R &N : sau reglement rilor teAni#e e#Ai"alente$ ori mai multe sting toare mai mi#i #u per<ormane de stingere e#Ai"alente. -R(. B8 De#oraiunile se realizeaz din materiale a"@nd #lasa de rea#ie la <o# minim 5$ d0 sau d1. -R(. B9 7n spaiile de preparare a Aranei se asigur realizarea urm toarelor m suri) a> meninerea permanent a #ur eniei %i ordinii$ de eCemplu) #ur area petelor ori a s#urgerilor de gr simi %i ulei$ amenaIarea de #utii pentru #@rpele !mbibate #u gr simi$ separat de #ele pentru resturi de ig ri$ p strarea #@rpelor de lu#ru departe de sursele de aprindereH b> a<i%area$ la lo# "izibil$ a instru#iunilor de ap rare !mpotri"a in#endiilor spe#i<i#e dispoziti"elor %i ma%inilor termi#e de preparare a Aranei utilizate$ a instru#iunilor de stingere a in#endiilor de ulei sau gr simi$ dup #az$ a instru#iunilor de e"a#uare spe#i<i#eH #> amenaIarea %i mar#area lo#urilor spe#iale !n #are se depoziteaz materiale #ombustibile pro"enite din ambalaIe$ pre#um) material lemnos$ #artoane$ A@rtii$ tala%$ paie$ polistiren$ teCtile %i altele asemeneaH d> amenaIarea$ organizarea %i !ntreinerea !n bune #ondiii a # ilor de a##es %i e"a#uare %i e"itarea blo# rii a#estoraH e> aparatele ele#tro#asni#e de tipul #a<etierelor$ <riteuzelor$ #uptoarelor #u mi#rounde %i altele similare se utilizeaz #on<orm instru#iunilor produ# torilor %i se de#one#teaz !ntotdeauna de la priz dup #e au <ost <olosite. -R(. ;0 4ersonalul #are des< %oar a#ti"it i !n spaiile de preparare a Aranei trebuie instruit$ #el puin lunar$ de # tre personalul pre#izat la art. 9$ pri"ind m surile de pre"enire spe#i<i#e$ inter"enia pentru stingerea in#endiilor de ulei sau gr simi %i regulile spe#i<i#e pri"ind e"a#uarea !n #az de in#endiu. -R(. ;1 7n spaiile de preparare a Aranei se interzi# #u des "@r%ire) a> <olosirea miIloa#elor %i dispoziti"elor termi#e de preparare a Aranei #u de<e#iuni$ impro"izaii ori < r supra"egAere %i < r respe#tarea instru#iunilor spe#i<i#e de utilizare %i de ap rare !mpotri"a in#endiilorH b> depozitarea buteliilor de gaz petrolier li#Ae<iat G 34,$ altele de#@t #ele a<late !n uzH #> prelingerea gr similor din t "i$ utilizarea "aselor umplute peste limit sau manipularea ne#orespunz toare a a#estoraH d> l sarea produselor alimentare/#ulinare$ #are prezint peri#ol de in#endiu$ pre#um ulei/gr sime$ al#ool$ !n apropierea sau pe sursele de aprindere.

-R(. ;2 'a%inile de g tit$ gr tarele pentru <ript$ aragazele$ #uptoarele %i #elelalte utilaIe #are degaI temperaturi ridi#ate se amplaseaz la o distan de #el puin un metru <a de elementele #ombustibile ale #onstru#iilor sau de materialele #ombustibile din !n# peri. -R(. ;: =1> *unt obligatorii e<e#tuarea "eri<i# rii periodi#e a miIloa#elor de preparare %i !n# lzire a Aranei %i remedierea de !ndat a de<i#ienelor sesizate$ !n a%a <el !n#@t a#estea s nu #onstituie surse de produ#ere a in#endiilor. =2> *e interzi#e "eri<i#area s# p rilor de gaze #u <la# r des#Ais . =:> 1eri<i#area s# p rilor de gaze se <a#e #u emulsie de ap %i s pun sau #on<orm instru#iunilor produ# torului. -R(. ;9 =1> 'a%inile de g tit %i gr tarele pentru <ript se e#Aipeaz #u Aote %i tubulaturi de "entilaie pre" zute #u site de prote#ie sau #lapete %i$ dup #az$ #u instalaii de stingere spe#i<i#e. =2> ?otele %i tubulaturile de "entilaie #e deser"es# ma%inile de g tit$ gr tarele pentru <ript$ #uptoarele pentru #opt se #ur %i se degreseaz s pt m@nal %i ori de #@te ori este ne"oie. =:> *e interzi#e #ur area Aotelor prin ardere. -R(. ;B 7n dreptul <ie# rei ma%ini de g tit #u gaze %i gaze li#Ae<iate se a<i%eaz instru#iuni de eCploatare a gazelor$ iar manipularea robinetelor se <a#e numai #u #Aei spe#iale. -R(. ;; =1> Instru#iunile de eCploatare re#omandate de produ# tor se a<i%eaz !n dreptul <ie# rui e#Aipament din dotarea !n# perii pentru prepararea Aranei. =2> 7n #adrul instru#iunilor de eCploatare se pre" d reguli spe#i<i#e de inter"enie !n #az de in#endiu. -R(. ;7 ,a terminarea programului de lu#ru !n a#este spaii se e<e#tueaz urm toarele operaiuni obligatorii) a> !ntreruperea aliment rii #u energie a ma%inilor$ utilaIelor$ aparatelor$ dispoziti"elor de preparare a AraneiH b> "eri<i#area !n#Aiderii tuturor robinetelor de gaz de pe #ondu#te %i re#ipienteH #> e"a#uarea de%eurilor rezultate !n urma des< %ur rii a#ti"it ii %i e<e#tuarea #ur eniei la lo#ul de mun# H d> !ntreruperea iluminatului arti<i#ial$ !n#uierea %i$ dup #az$ predarea #Aeilor la lo#urile stabilite de #ondu# torul unit ii. *&6.I+N&- a BGa Reguli %i m suri spe#i<i#e pentru depozite %i magazii -R(. ;8 ,a eCploatarea spaiilor de depozitare %i a magaziilor se respe#t regulile %i m surile spe#i<i#e de pre"enire a in#endiilor$ pre" zute !n normele aprobate prin Ordinul ministrului administraiei %i internelor nr. 1;:/2007 %i !n reglement rile spe#i<i#e. -R(. ;9 =1> &ste interzis <umatul !n depozite$ o<i#ii$ magazii de materiale. =2> -#east interdi#ie trebuie a<i%at !n mod "izibil %i lizibil. -R(. 70 =1> 6antitatea de produse %i materiale admis !n spaiile de depozitare nu trebuie s dep %eas# "alorile pre" zute pentru sar#ina termi# maCim admis prin proie#t. =2> -mplasarea ra<turilor$ standurilor$ l zilor <rigori<i#e$ mobilierului spe#i<i# se realizeaz < r a redu#e gabaritele # ilor de a##es %i de e"a#uare !n #az de in#endiu. -R(. 71 =1> Depozitarea produselor %i materialelor nu trebuie s blo#Aeze sau s !ngreuneze a##esul la miIloa#ele de prim inter"enie. =2> *e interzi#e blo#area #u produse %i materiale a u%ilor de pe traseele de e"a#uare. -R(. 72

Ra<turile pe #are se depoziteaz produsele %i materialele se eCe#ut $ pe #@t posibil$ din materiale a"@nd #lasa de rea#ie la <o# minim -2Gs1$ d0$ igni<ugate ori proteIate prin metode similare$ %i se asigur !mpotri"a r sturn rii sau # derii bunurilor depozitate. -R(. 7: =1> Instalaiile <rigori<i#e se amplaseaz !n !n# peri aerisite !n #are nu este permis a##esul #u surse de <o#. =2> &Cploatarea instalaiilor <rigori<i#e se <a#e numai de personal instruit. -R(. 79 ,a terminarea lu#rului$ %e<ul depozitului sau magaziei ia m suri pentru de#one#tarea instalaiilor ele#tri#e eCistente$ altele de#@t #ele #u rol de prote#ie !mpotri"a in#endiilor sau <un#ionare #ontinu $ de la reeaua de alimentare #u energie ele#tri# . *&6.I+N&- a ;Ga Reguli %i m suri spe#i<i#e a#ti"it ilor de sp l torieGus# torie %i # l# torii -R(. 7B Instalaiile ele#tri#e de iluminat %i prizele se menin !n gradul de prote#ie pentru #are au <ost proie#tate. -R(. 7; +tilaIele$ e#Aipamentele$ instalaiile %i aparatele <olosite pentru sp larea produselor teCtile murdare se #ur !n permanen de e"entualele depuneri de <ibre$ <ire$ s#ame sau alte de%euri pe #omponentele de mi%#are ale a#estoraH #ur area a#estora se <a#e de # tre personal instruit. -R(. 77 =1> 7n spaiile !n #are se eCploateaz ma%inile de sp lat se interzi#e p strarea unei #antit i mai mari de ru<e murdare de#@t #ea ne#esar pentru o %arI . =2> *e interzi#e !n# r#area ma%inilor de sp lat #u o #antitate de ru<e murdare mai mare de#@t #apa#itatea maCim a a#estora. =:> *e interzi#e depozitarea !n sp l torie a di<eritelor materiale #ombustibile. =9> 7n !n# perile unde se p streaz at@t ru<ele murdare$ #@t %i #ele #urate este interzis <umatul. -R(. 78 7n spaiile unde se des< %oar operaiuni de # l#at manual se respe#t urm toarele m suri prin#ipale) a> ma%inile ele#tri#e de # l#at se a%az pe suporturi din materiale a"@nd #lasa de rea#ie la <o# minim -2Gs1$ d0$ #are s realizeze prote#ia <a de materialele #ombustibile din "e#in tatea a#estoraH b> se interzi#e utilizarea ma%inilor ele#tri#e de # l#at #are prezint deterior ri ale #ablurilor de alimentare #u energie ele#tri# sau ale %te# relorH #> se interzi#e p strarea !n spaiile !n #are se eCe#ut operaiuni de # l#at a ru<elor !n #antit i mai mari de#@t #ele supuse stri#t a#estei a#ti"it iH d> dup utilizare sau !n momentul !n #are se las nesupra"egAeate$ ma%inile ele#tri#e de # l#at se de#one#teaz de la alimentarea #u energie ele#tri# . -R(. 79 ,a # l#area obie#telor din materiale teCtile !n a # ror #ompoziie intr <ibre sinteti#e$ #are nu permit o temperatur ridi#at $ se utilizeaz ma%ini ele#tri#e de # l#at #u #ablurile de alimentare pre" zute #u !ntreruptoare$ spre a se opri #urentul ele#tri# atun#i #@nd se dep %e%te temperatura ne#esar $ sau se utilizeaz aparate de # l#at #u sistem de reglaI pentru di"erse tipuri de materiale. -R(. 80 ,a terminarea programului de lu#ru !n spaiile destinate a#ti"it ilor de sp l torieGus# torie %i !n # l# torii se respe#t urm toarele) a> se de#one#teaz toate aparatele %i ma%inile ele#tri#e$ utilizate !n a#ti"it ile des< %urate !n a#este spaii$ de la alimentarea #u energie ele#tri# H b> e"a#uarea tuturor de%eurilor %i #ur area lo#ului de mun# H #> se !ntrerupe iluminatul arti<i#ial$ se !n#uie !n# perile %i se predau #Aeile persoanelor desemnate pentru a#est s#op de #ondu# torul unit ii.

6-4I(O,+, I1 &"a#uarea !n #az de in#endiu *&6.I+N&- 1 4re"ederi generale -R(. 81 -larmarea !n #az de in#endiu a persoanelor #azate !n stru#turile de primire turisti#e se realizeaz #u miIloa#e ade#"ate <ie# rui obie#ti" %i dinainte stabilite$ ast<el !n#@t s nu produ# pani# !n r@ndul utilizatorilor. -R(. 82 7n situaia alarm rii !n #az de in#endiu a utilizatorilor prin mesaI pre!nregistrat$ a#easta se realizeaz #u pre#izarea #lar a su##esiunii !n e"a#uare. -R(. 8: =1> -larmarea !n #az de in#endiu !n stru#turile de primire turisti#e #u <un#iuni de agrement trebuie pre#edat !n mod obligatoriu de oprirea programului des< %urat %i punerea !n <un#iune a iluminatului normal !n spaiile !n #are programul se des< %oar #u lumin obs#ur . =2> -#este a#ti"it i sunt organizate de persoana responsabil #u ap rarea !mpotri"a in#endiilor pe !ntreaga #onstru#ie$ respe#ti" reprezentantul proprietarului/lo#atarului. -R(. 89 -lertarea ser"i#iilor de inter"enie !n #azul produ#erii unui in#endiu se realizeaz printrGo linie tele<oni# dire#t sau ori#e alte miIloa#e$ dup #az. -R(. 8B 'odalitatea de alertare a ser"i#iilor pentru situaii de urgen se a<i%eaz !n imediata apropiere a ori# rui lo# pre" zut #u tele<on la #are prezena personalului este permanent . *&6.I+N&- a 2Ga 4lani<i#area %i eCe#utarea eCer#iiilor de e"a#uare !n #az de in#endiu -R(. 8; =1> 4entru e"a#uarea utilizatorilor la stru#turi de primire turisti#e$ unit i de alimentaie publi# %i unit i de agrement se plani<i# %i se eCe#ut $ #el puin trimestrial$ eCer#iii de e"a#uare %i utilizare a miIloa#elor de prim inter"enie din dotare. =2> *inopsisul a#ti"it ilor des< %urate !n #azul unui in#endiu la stru#turi de primire turisti#e #u <un#iuni de #azare se p streaz la re#epie %i se pune !n apli#are de # tre re#epioner. =:> 7n #azul #elorlalte stru#turi de primire turisti#e$ a#est sinopsis se p streaz %i se pune !n apli#are de # tre o persoan nominalizat !n a#est sens de #ondu# torul unit ii. -R(. 87 =1> &Cer#iiile de alarmare/e"a#uare !n #az de in#endiu se eCe#ut $ de regul $ doar #u personalul stru#turii de primire turisti#e. =2> 7n #azurile !n #are a#ti"itatea #u publi#ul are #ara#ter sezonier$ eCer#iiile se des< %oar !nainte de !n#eperea sezonului %i #el puin o dat la : luni. =:> ,a #azarea grupurilor de #opii$ eCer#iiile de e"a#uare se eCe#ut obligatoriu la !n#eputul <ie# rei perioade de #azare. -R(. 88 4lanurile de e"a#uare trebuie s #onin modalit i #on#rete pri"ind e"a#uarea persoanelor #u dizabilit i$ a #opiilor %i persoanelor !n "@rst #azate. -R(. 89 &"idena eCer#iiilor de e"a#uare se ine de personalul #u atribuii !n domeniul ap r rii !mpotri"a in#endiilor menionat la art. 9 alin. =:>. 6-4I(O,+, 1 &#Aiparea %i dotarea spe#i<i# #u miIloa#e teAni#e de ap rare !mpotri"a in#endiilor -R(. 90 4rima inter"enie este asigurat #u sting toare portati"e ade#"ate ris#ului de in#endiu$ #are se amplaseaz "izibil$ !n lo#uri u%or a##esibile$ de regul !n apropierea # ilor de a##es/e"a#uare.

-R(. 91 &#Aiparea %i dotarea #onstru#iilor #u instalaii de prote#ie !mpotri"a in#endiilor %i alte miIloa#e teAni#e de ap rare !mpotri"a in#endiilor$ stabilirea #ategoriilor$ tipurilor %i parametrilor spe#i<i#i$ pre#um %i dimensionarea %i amplasarea a#estora se asigur #on<orm pre"ederilor din proie#tul #onstru#iei. -R(. 92 =1> Dotarea minim #u sting toare portati"e a stru#turilor #are <a# obie#tul prezentelor dispoziii generale %i a spaiilor teAni#e a<erente a#estora se realizeaz #on<orm aneCei nr. 2. =2> 7n spaiile stru#turilor de primire turisti#e #u <un#iuni de #azare sting toarele e#Aipeaz <ie#are ni"el !n apropierea #aselor de s# ri %i pe # ile de e"a#uare$ la distane !ntre ele de #el mult 2B m. =:> -#estea se amplaseaz !n lo#uri a##esibile la o !n lime de maCimum 1$B0 m <a de pardoseal %i se mar#Aeaz #orespunz tor. -R(. 9: =1> *ting toarele portati"e trebuie s !ndeplineas# #erinele stabilite !n Dire#ti"a 97/2:/6& a 4arlamentului &uropean %i a 6onsiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaiilor statelor membre re<eritoare la e#Aipamentele sub presiune$ publi#at !n Eurnalul O<i#ial al 6omunit ilor &uropene =EO6&> nr. , 181/1 din 9 iulie 2007$ %i !n *R &N : sau o reglementare e#Ai"alent #u pri"ire la per<ormanele de stingere$ #u urm toarele #ondiii) a> sting toarele #u 6O2 trebuie s aib per<ormana de stingere #el puin #on<orm #u <o#ar 895H b> sting toarele #u pulbere trebuie s aib per<ormana de stingere #el puin #on<orm #u <o#are :9-$ 1995H #> sting toarele #u ap pul"erizat /spum trebuie s aib per<ormana de stingere #el puin #on<orm #u <o#are :9-$ 1995. =2> *e pot utiliza mai multe sting toare mai mi#i #u per<ormane de stingere e#Ai"alente. -R(. 99 =1> 6ondu# torul unit ii asigur amenaIarea %i dotarea panourilor de in#endiu #u miIloa#e %i materiale de prim inter"enie. =2> 4entru #onstru#iile independente #are <a# obie#tul prezentelor dispoziii generale se pre" d panouri de in#endiu$ dispuse !n in#inta a#estor #onstru#ii$ ast<el !n#@t s <ie asigurat a##esul !n "ederea <olosirii$ !n #az de ne#esitate$ a miIloa#elor de ap rare !mpotri"a in#endiilor. =:> Dotarea orientati" a panourilor de in#endiu este prezentat !n aneCa nr. :. -R(. 9B 7n "ederea asigur rii unei inter"enii e<i#iente %i pentru prote#ia personalului din #adrul stru#turii de primire turisti#e se are !n "edere dotarea #u) a> miIloa#e de prote#ie pentru # ile respiratoriiH b> miIloa#e de iluminare$ pre#um lanterne sau <elinareH #> #ordie de sal"are. -R(. 9; 7n #azul stru#turilor de primire turisti#e amplasate izolat$ norma de dotare #u miIloa#e teAni#e de ap rare !mpotri"a in#endiilor se suplimenteaz #u 2BJ. 6-4I(O,+, 1I Dispoziii <inale -R(. 97 =1> 6ontrolul pe linia pre"enirii in#endiilor se realizeaz de # tre inspe#torii de pre"enire din inspe#toratele pentru situaii de urgen Iudeene/al muni#ipiului 5u#ure%ti %i de personalul din stru#turile #u atribuii de ap rare !mpotri"a in#endiilor de la ni"elul operatorilor e#onomi#i din domeniu$ #on<orm atribuiilor. =2> Rezultatele #ontrolului des< %urat de # tre inspe#torii de pre"enire din inspe#toratele pentru situaii de urgen Iudeene/al muni#ipiului 5u#ure%ti sunt menionate !n pro#esele"erbale de #ontrol$ se #onsemneaz !n registrul uni# de #ontrol %i se analizeaz #u persoana #u atribuii de #ondu#ere %i #u personalul pre" zut la art. 9. =:> -neCele nr. 1 G : <a# parte integrant din prezentele dispoziii generale.

-N&F- 1 la dispoziiile generale R&3+,I 'INI'& pri"ind ap rarea !mpotri"a in#endiilor$ #e se re#omand a <i respe#tate de publi# -. 1. 7nainte de # l torie se soli#it in<ormaii !n #eea #e pri"e%te dotarea stru#turii de primire turisti#e #u dete#toare de <um %i instalaie spe#ial de stingere a in#endiilor #u sprinKlere. 2. ,a !mpa#Aetarea bagaIului se are !n "edere #a a#esta s #onin lantern pentru traseele de e"a#uare !ntune#ate/#are sunt inundate de <um$ band izolant /s#ot#A pentru situaiile !n #are <umul !n#epe s p trund !n !n# pere$ batist pentru <iltrarea aerului$ #are se "a uda !nainte de utilizare. 7n lo# de band izolant /s#ot#A se poate asigura etan%eitatea u%ii$ utiliz@nduGse prosoape ude. :. ,a unitatea de #azare se studiaz planul de e"a#uare !n #az de in#endiu$ #are trebuie s se g seas# a<i%at pe partea interioar a u%ilor #amerelor de #azare. 9. *e identi<i# traseele de e"a#uare <a de #amera de #azare %i butoanele manuale de semnalizare a in#endiilor de pe ni"el. B. 7n #azul !n #are # ile de e"a#uare sunt blo#ate sau sunt depozitate ne#orespunz tor materiale #ombustibile$ se in<ormeaz personalul de la re#epie. ;. 6Aeia sau #artela de la #amera de #azare se amplaseaz !n lo#uri u%or a##esibile. 7. *e "eri<i# modalitatea de des#Aidere a <erestrelor. 8. *e "eri<i# da# eCist s#ar eCterioar de in#endiu %i da# a#easta se a<l !n apropierea <erestrei #amerei de #azare. 9. *e "eri<i# modul de oprire a sistemului de "entilare %i #limatizare a #amerei de #azare =!n timpul unui in#endiu #amera de Aotel !n #are " a<lai poate <i inundat #u <um %i gaze toCi#e da# nu se !ntrerupe <un#ionarea respe#ti"elor instalaii>. 5. 7n #az de in#endiu se au !n "edere urm toarele reguli) 1. Da# in#endiul este !n #amer se "a pro#eda la p r sirea imediat a !n# perii$ a#ionarea butonului de semnalizare %i anunarea personalului de la re#epie. 2. 4entru e"a#uarea de la ni"elurile superioare ale #l dirii se <oloses# !ntotdeauna s# rile de e"a#uare. &ste interzis <olosirea li<tului$ a#esta put@nduGse blo#a la ni"elul in#endiat. :. Da# in#endiul nu este !n propria #amer de #azare$ se "a pro#eda la p r sirea !n# perii$ #u #ondiia #a a#est lu#ru s poat <i < #ut !n siguran . ,a p r sirea #amerei de #azare$ se urm re%te s <ie luat #Aeia/#artela de intrare pentru situaia !n #are in#endiul blo#Aeaz #alea de e"a#uare %i utilizatorul trebuie s se !ntoar# !n #amer . 9. 4entru a "eri<i#a da# in#endiul se mani<est pe #oridor$ se "a pro#eda la "eri<i#area #u dosul palmei a temperaturii u%ii de #oresponden #u a#esta. 7n situaia !n #are u%a este re#e$ din poziia aple#at spre pardoseal #u um rul spriIinit de u% $ se "a pro#eda la des#Aiderea a#esteia #u atenie. 4ar#urgerea distanei p@n la s#ara de e"a#uare$ !n situaia !n #are #oridorul este inundat #u <um$ se realizeaz din poziia aple#at sau t@r@%$ a"@nduGse !n "edere # zona dinspre pardoseal este mai puin a<e#tat . B. 7n #azul !n #are #oridorul sau s# rile sunt impra#ti#abile din #auza <umului$ trebuie s r m@nei !n #amer $ s inei u%a !n#Ais %i s etan%ai rosturile #u band izolant /s#ot#A sau prosoape ori #ear#ea<uri umede. ;. *e pro#edeaz la anunarea ser"i#iilor de urgen pentru a #omuni#a poziia !n #l dire. -#easta se "a semnala %i de la <ereastra #amerei de #azare. 7. 7n situaia e"a#u rii !n #az de in#endiu a spaiilor de #azare ale #abanelor montane %i stru#turilor de primire turisti#e amplasate izolat$ utilizatorii "or lua asupra lor Aaine # lduroase.

-N&F- 2 la dispoziiile generale DO(-R&- 'INI'2 #u miIloa#e teAni#e de ap rare !mpotri"a in#endiilor pentru stru#turi de primire turisti#e LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL M 1. +n sting tor portati" la maCimum 200 mp$ dar nu mai puin de dou pe M M ni"elD$ pentru <o#are minim :9-$ 1995$ sau mai multe sting toare mai mi#i #u M M per<ormane de stingere e#Ai"alente G pentru #l diri$ spaii ori !n# peri #u M M <un#iuni #i"ile M M GGGGGGGGGGGG M M D Distana maCim par#urs pentru a aIunge la un sting tor s nu dep %eas# M M 1B m. M MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM M 2. +n sting tor portati" la maCimum 1B0 mp$ pentru <o#are :9-$ 1995$ sau mai M M multe sting toare mai mi#i #u per<ormane de stingere e#Ai"alente G pentru M M #l diri$ spaii ori !n# peri de produ#ie sau depozitare M MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM M :. +n sting tor pentru e#Aipamente ele#tri#e =tablouri ele#tri#e$ e#Aipamente M M ele#troni#e ori in<ormati#e et#.>$ pentru <o#ar minim 895$ sau mai multe M M sting toare mai mi#i #u per<ormane de stingere e#Ai"alente M MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM M 9. *e re#omand #a bu# t riile s <ie e#Aipate #u #el puin o p tur anti<o#. M MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM -N&F- : la dispoziiile generale DO(-R&- ORI&N(-(I12 a panourilor de in#endiu LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL MNr. M Denumirea miIloa#elor M 6antitatea M M#rt.M M =bu#.> M MLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLM M 1.M (opoare t@rn #op M 2 M MLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLM M 2.M R ngi de <ier M 2 M MLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLM M :.M 6 ngi #u #oad M 2 M MLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLM M 9.M *ting toare portati"e de tipul #elor pre#izate la art. 9: M 2 M M M din dispoziiile generale M M MLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLM M B.M 3 lei din tabl D1> M 9 M MLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLM M ;.M *# ri manualeD1> M 2 M MLLLLMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMLLLLLLLLLLLLM D1> *e asigur !n #azul stru#turilor turisti#e pre#izate la art. 2 alin. =1> lit. a> din dispoziiile generale$ amplasate izolat. GGGGGGGGGGGGGGG