Sunteți pe pagina 1din 5

Not: Aprobat prin Hot. Guv. nr.732 din 24.07.

2000

Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Romniei privind cooperarea vamal i asistena administrativ reciproc pentru prevenirea, investigarea i combaterea infraciunilor n domeniul vamal din 24.04.2000

Publicat n ediia oficial !ratate internaionale " 200#" volu$ul 24" pa%.40& * * * ------------------------------n vigoare din 15 octombrie 2000. Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Romniei denumite !n cele ce urmea"# $%#r&i 'ontractante$ dorind (# de"volte rela&iile de prietenie inclu(iv prin intermediul colabor#rii !n domeniul vamal lu!nd !n con(iderare )aptul c# in)rac&iunile i contraven&iile la legi(la&ia vamal# pre*udicia"# intere(ele lor economice )i(cale (ociale culturale i comerciale recuno(c!nd importan&a a(igur#rii evalu#rii e+acte a ta+elor vamale i a altor ta+e percepute la import i e+port i a aplic#rii corecte a m#(urilor de pro,ibi&ie re(tric&ionare (au control lu!nd !n con(iderare 'onven&ia -a&iunilor .nite din 1/ decembrie 1/00 privind lupta contra tra)icului ilicit de (tupe)iante i (ub(tan&e p(i,otrope i 'onven&ia a(upra (ub(tan&elor p(i,otrope 1/11 av!nd convingerea c# lupta !mpotriva in)rac&iunilor la legi(la&ia vamal# va deveni mai e)icient# printr-o (tr!n(# colaborare !ntre admini(tra&iile lor vamale lu!nd !n con(iderare 2cordul de comer& liber dintre Republica Moldova i Romnia !nc,eiat la 3ucureti la 15 )ebruarie 1//4 av!nd !n vedere in(trumentele relevante ale 'on(iliului de 'ooperare 4amal# !n (pecial Recomandarea privind a(i(ten&a reciproc# din 5 decembrie 1/55 au convenit urm#toarele6 Articolul 1 7e)ini&ii n (en(ul pre"entului 2cord (e !n&elege prin6 a8 admini(ta&ie vamal#6 !n Republica Moldova 7epartamentul 'ontrolului 4amal !n Romnia - 7irec&ia General# a 4#milor9 b8 legi(la&ie vamal#6 actele normative !n domeniul importului e+portului tran"itului de m#r)uri i punerii lor (ub orice alt regim vamal inclu(iv m#(urile de pro,ibi&ie re(tric&ie i control adoptate de )iecare %arte 'ontractant#9 c8 drepturi de import6 ta+ele vamale ta+a pe valoarea ad#ugat# acci"ele i orice alte (ume care (e cuvin (tatului la importul de m#r)uri9 d8 drepturi de e+port6 ta+ele vamale i orice alte (ume care (e cuvin (tatului la e+portul de m#r)uri9 e8 autoritatea (olicitant#6 admini(tra&ia vamal# a %#r&ii 'ontractante care )ormulea"# o cerere de a(i(ten&# !n domeniul vamal9 )8 autoritatea (olicitat#6 admini(tra&ia vamal# a %#r&ii 'ontractante care primete o cerere de a(i(ten&# !n domeniul vamal9 g8 in)rac&iuni (au contraven&ii6 orice !nc#lc#ri (au tentative de !nc#lcare a legi(la&iei vamale. Articolul 2 7omeniul de aplicare a 2cordului 18 %#r&ile 'ontractante !i acord# reciproc a(i(ten&#

!n modul

!n condi&iile (tabilite prin pre"entul 2cord pentru a(igurarea aplic#rii corecte a legi(la&iei vamale !n (pecial prin prevenirea depi(tarea i inve(tigarea in)rac&iunilor i contraven&iilor la acea(t# legi(la&ie. 28 %revederile pre"entului 2cord (e aplic# numai !n ceea ce privete a(i(ten&a vamal# i nu vor pre*udicia reglement#rile e+i(tente re)eritoare la a(i(ten&a reciproc# !n domeniul penal. 2ce(tea nu (e aplic# nici in)orma&iilor ob&inute la cererea autorit#&ilor *udiciare dac# autorit#&ile re(pective nu ,ot#r#(c alt)el. Articolul 2(i(ten&# la cerere 18 :a cererea autorit#&ii vamale a unei %#r&i 'ontractante autoritatea (olicitat# comunic# ace(teia orice in)orma&ie util# pentru a (e a(igura c# legi(la&ia vamal# e(te corect aplicat# inclu(iv opera&iunile con(tatate (au plani)icate care contravin (au ar putea contraveni ace(tei legi(la&ii. 28 :a cererea autorit#&ii vamale a unei %#r&i 'ontractante autoritatea (olicitat# o in)ormea"# pe acea(ta dac# m#r)urile !n cau"# e+portate de pe teritoriul uneia din %#r&ile 'ontractante au )o(t importate pe teritoriul celeilalte %#r&i 'ontractante (peci)ic!nd dac# e(te ca"ul regimul vamal aplicat m#r)urilor. 58 :a cererea autorit#&ii vamale a unei %#r&i 'ontractante autoritatea (olicitat# ia m#(urile nece(are pentru a(igurarea (upraveg,erii6 a8 per(oanelor )i"ice (au *uridice de(pre care e+i(t# motive temeinice (# (e cread# c# !ncalc# (au au !nc#lcat legi(la&ia vamal#9 b8 circula&iei m#r)urilor (emnalate c# pot conduce la comiterea unor in)rac&iuni (au contraven&ii la legi(la&ia vamal#9 c8 mi*loacelor de tran(port de(pre care e+i(t# motive temeinice (# (e cread# c# au )o(t (unt (au pot )i )olo(ite pentru comiterea de in)rac&iuni la legi(la&ia vamal#. Articolul ! 2(i(ten&# (pontan# %#r&ile 'ontractante !i acord# reciproc a(i(ten&# din proprie ini&iativ# !n domeniile ce &in de competen&a lor dac# ele con(ider# c# ace(t lucru e(te nece(ar !n vederea aplic#rii corecte a legi(la&iei vamale !ndeo(ebi c!nd ob&in in)orma&ii re)eritoare la6 a8 opera&iuni care au contravenit contravin (au ar contraveni legi(la&iei vamale a %#r&ilor 'ontractante (au care pot intere(a %#r&ile 'ontractante9 b8 mi*loace i metode noi )olo(ite !n reali"area ace(tor opera&iuni9 c8 m#r)uri cuno(cute c# pot )i obiectul unor contraven&ii (au in)rac&iuni grave la legi(la&ia vamal#. Articolul " 'omunicare;-oti)icare :a cererea autorit#&ii vamale a unei %#r&i 'ontractante autoritatea (olicitat# ia !n con)ormitate cu legi(la&ia (a toate m#(urile nece(are !n (copul6 a8 comunic#rii oric#rui document nece(ar9 b8 noti)ic#rii oric#rei ,ot#r!ri care intr# !n domeniul de aplicare a pre"entului 2cord unui de(tinatar re"ident (au (tabilit pe teritoriul (#u. Articolul # <orma i con&inutul cererilor de a(i(ten&# 18 'ererile )ormulate !n con)ormitate cu pre"entul 2cord (unt adre(ate !n (cri(. 7ocumentele nece(are r#(pun(ului la ace(te cereri !n(o&e(c cererea re(pectiv#. n ca"ul unor urgen&e pot )i acceptate cereri verbale dar ace(tea trebuie con)irmate imediat !n (cri(. 28 'ererile pre"entate !n con)ormitate cu paragra)ul 18 al pre"entului articol con&in urm#toarele in)orma&ii6

a8 b8 c8 d8 e8 )i"ice 58 cerut#

autoritatea vamal# care )ace cererea9 m#(ura (olicitat#9 obiectul i motivul cererii9 legile reglement#rile i alte di(po"i&ii legale aplicabile9 indica&ii c!t mai e+acte i cuprin"#toare de(pre per(oanele (au *uridice care con(tituie obiectul inve(tiga&iilor. 7ac# o cerere nu !ndeplinete condi&iile de )orm# poate )i corectarea (au completarea ei.

Articolul $ =olu&ionarea cererilor 18 n (copul (olu&ion#rii cererii de a(i(ten&# autoritatea (olicitat# (au c!nd acea(ta nu poate ac&iona (ingur# departamentul admini(trativ c#ruia i-a )o(t adre(at# cererea de c#tre acea(t# autoritate procedea"# !n cadrul competen&elor i po(ibilit#&ilor ca i cum ar ac&iona pe cont propriu (au la cererea altor autorit#&i ale aceleiai %#r&i 'ontractante prin )urni"area in)orma&iilor pe care le de&ine de*a e)ectu!nd (au di(pun!nd e)ectuarea cercet#rilor adecvate. 28 'ererile de a(i(ten&# (unt (olu&ionate !n con)ormitate cu legile i reglement#rile interne ale %#r&ii 'ontractante (olicitate. 58 <unc&ionarii unei %#r&i 'ontractante pot cu acordul celeilalte %#r&i 'ontractante (# )ie pre"en&i la inve(tiga&iile e)ectuate pe teritoriul ace(teia din urm#. Articolul % <orma de comunicare a in)orma&iilor 18 2utoritatea (olicitat# comunic# re"ultatele inve(tiga&iilor autorit#&ii (olicitante (ub )orm# de documente rapoarte i te+te (imilare. 28 7ocumentele prev#"ute la paragra)ul 18 pot )i !nlocuite cu in)orma&ii tran(mi(e prin re&eaua de calculatoare (ub orice )orm# i !n acelai (cop. Articolul & 7erog#ri de la obliga&ia de a acorda a(i(te&# 18 %#r&ile 'ontractante pot re)u"a acordarea a(i(ten&ei prev#"ute !n pre"entul 2cord !n ca"ul !n care o a(t)el de a(i(ten&# !ncalc# un (ecret indu(trial comercial (au pro)e(ional ori e(te (u(ceptibil# de a pre*udicia ordinea public# (au (ecuritatea celeilalte %#r&i 'ontractante. 28 7ac# autoritatea vamal# a unei %#r&i 'ontractante cere o a(i(ten&# pe care ea !n(#i nu ar putea (# o acorde dac# i-ar )i cerut# ea atrage aten&ia !n cererea ei a(upra ace(tui )apt. n ace(t ca" autoritatea (olicitat# ,ot#r#te a(upra modului de (olu&ionare a unei a(t)el de cereri. 58 7ac# a(i(ten&a e(te retra(# (au re)u"at# ,ot#r!rea i motivele trebuie noti)icate imediat autorit#&ii (olicitante. Articolul 1' >bliga&ia de a re(pecta (ecretul in)orma&iilor 18 >rice in)orma&ie comunicat# (ub orice )orm# !n con)ormitate cu pre"entul 2cord are caracter con)iden&ial. ?a repre"int# un (ecret o)icial i bene)icia"# de protec&ia acordat# prin legile aplicabile !n domeniul re(pectiv de c#tre %artea 'ontractant# care a primit-o. 28 7atele per(onale nu (unt tran(mi(e atunci c!nd e+i(t# motive temeinice (# (e cread# c# tran(miterea (au )olo(irea ace(tora ar )i contrare principiilor legale de ba"# ale uneia dintre %#r&ile 'ontractante i !n (pecial dac# per(oana re(pectiv# ar )i pre*udiciat# !n mod ne*u(ti)icat. :a cerere %artea 'ontractant# (olicitant# va in)orma %artea 'ontractant# (olicitat# de(pre utili"area in)orma&iilor tran(mi(e i de(pre re"ultatele ob&inute. 58 7atele per(onale pot )i tran(mi(e numai autorit#&ilor vamale i !n ca"ul !n care ele (unt nece(are unei urm#riri penale parc,etelor i autorit#&ilor *udiciare. >rice per(oan# (au autoritate poate ob&ine

a(t)el de in)orma&ii numai !n ba"a aprob#rii prealabile a autorit#&ii (olicitate. 48 %artea (olicitat# veri)ic# e+actitatea in)orma&iei. 7ac# (e con(tat# c# in)orma&ia )urni"at# a )o(t ine+act# (au trebuie di(tru(# %artea 'ontractant# (olicitant# e(te in)ormat# imediat. Articolul 11 <olo(irea in)orma&iilor 18 @n)orma&iile ob&inute pot )i )olo(ite numai !n (copul aplic#rii pre"entului 2cord iar oricare dintre %#r&ile 'ontractante nu le poate )olo(i !n alte (copuri dec!t cu acordul prealabil (cri( al autorit#&ii care a )urni"at in)orma&iile ele )iind de alt)el (upu(e re(tric&iilor impu(e de acea(t# autoritate. 2ce(te prevederi nu (e aplic# in)orma&iilor re)eritoare la in)rac&iunile legate de (tupe)iante i (ub(tan&e p(i,otrope. 2ce(te in)orma&ii pot )i tran(mi(e celeilalte autorit#&i direct implicate !n lupta !mpotriva tra)icului ilicit de (tupe)iante !n limitele articolul 2. 28 %aragra)ul 18 al ace(tui articol nu !mpiedic# )olo(irea in)orma&ilor !n ac&iuni *udiciare (au admini(trative ini&iate !n urma nere(pect#rii legi(la&iei vamale. 58 %#r&ile 'ontractante pot )olo(i drept probe in)orma&ii cum ar )i rapoarte m#rturii i orice alte in)orma&ii i documente ob&inute !n con)ormitate cu prevederile pre"entului 2cord. Articolul 12 ?+per&i i martori > per(oan# o)icial# a autorit#&ii (olicitate poate )i autori"at# (# compar# !n limitele autori"#rii acordate ca e+pert (au martor !n proce(e *udiciare (au admini(trative anga*ate !n domeniile la care (e re)er# pre"entul 2cord !n *uri(dic&ia altei %#&ri 'ontractante i (# pre"inte obiectele documentele (au copiile certi)icate ale ace(tora ce pot )i nece(are procedurii. 'ererea pentru o a(t)el de ac&iune trebuie (# indice cu preci"ie !n ce problem# cu ce titlu i !n ce calitate va )i audiat# per(oana o)icial#. Articolul 1 ',eltuieli de a(i(ten&# 18 %#r&ile 'ontractante renun&# la toate preten&iile de rambur(are a c,eltuielilor re"ultate din aplicarea pre"entului 2cord cu e+cep&ia dac# e(te ca"ul a indemni"a&iilor pentru e+per&i i martori precum i pentru interpre&i care nu apar&in de (erviciile publice. 28 7ac# pentru e+ecutarea (olicit#rii (unt (au pot )i nece(are c,eltuieli de natur# (ub(tan&ial# i e+traordinar# %#r&ile 'ontractante (e vor con(ulta pentru a (tabili termenul i condi&iile !n care va )i re"olvat# cererea ca i modalitatea !n care vor )i (uportate co(turile. Articolul 1! 2plicare 18 2plicarea prevederilor pre"entului 2cord revine admini(tra&iilor vamale ale %#r&ilor 'ontractante. ?le decid a(upra tuturor m#(urilor i di(po"i&iilor practice nece(are aplic#rii (ale &in!ndu-(e (eama de reglement#rile !n vigoare !n domeniul prote*#rii datelor. 28 %#r&ile 'ontractante (e con(ult# i (e in)ormea"# reciproc a(upra modalit#&ilor detaliate de aplicare care (unt adoptate !n con)ormitate cu prevederile pre"entului articol. Articolul 1" 'ooperarea pentru (impli)icarea procedurilor vamale 18 2dmini(tra&iile vamale ale celor dou# %#r&i 'ontractante (e vor con(ulta !n vederea (impli)ic#rii controlului vamal al m#r)urilor i c#l#torilor precum i al mi*loacelor de tran(port. 28 %#r&ile 'ontractante pot adopta m#(uri de (impli)icare a )ormalit#&ilor vamale la )rontier# !n vederea de()#ur#rii operative i e)iciente a ace(tora.

58 n ace(t (en( pot )i organi"ate activit#&i de e)ectuare a controlului !n comun cu participarea tuturor autorit#&ilor i in(titu&iilor care !i de()#oar# activitatea !n punctele de )rontier#. 48 2dmini(tra&iile vamale ale %#r&ilor 'ontractante !i acord# a(i(ten&# !n domeniile preg#tirii pro)e(ionale tiin&i)ice i te,nice a per(onalului precum i ale (c,imbului de e+per&i i in)orma&ii privind preg#tirea pro)e(ional#. Articolul 1# =olu&ionarea di)erendelor >rice di)erend privitor la interpretarea (au aplicarea pre"entului 2cord va )i (olu&ionat prin negocieri directe !ntre admini(tra&iile vamale ale %#r&ilor 'ontractante. n ca"ul !n care admini(tra&iile vamale nu vor a*unge la o !n&elegere di)erendul va )i re"olvat pe cale amiabil# !ntre organele ierar,ic (uperioare. %#r&ile (unt de acord ca admini(tra&iile lor vamale6 a8 (# comunice direct !n (copul (olu&ion#rii problemelor ap#rute din aplicarea pre"entului 2cord9 i b8 (# elabore"e !n urma con(ult#rilor orice directiv# admini(trativ# pentru !ndeplinirea prevederilor pre"entului 2cord. Articolul 1$ 7i(po"i&ii )inale 18 %re"entul 2cord va intra !n vigoare dup# 50 de "ile de la data primirii ultimei comunic#ri prin care %#r&ile 'ontractante (e in)ormea"# reciproc pe c#i diplomatice !n leg#tur# cu !ndeplinirea procedurilor legale interne nece(are intr#rii !n vigoare a ace(tuia. 28 2cordul (e !nc,eie pe o perioad# de 5 ani i (e prelungete automat pe noi perioade de c!te un an dac# nici una din %#r&ile 'ontractante nu !l denun&#. 58 %#r&ile (e !nt!lne(c pentru a revi"ui pre"entul 2cord la cerere (au la e+pirarea unui termen de 5 ani de la data intr#rii lui !n vigoare. 48 >ricare %arte 'ontractant# poate denun&a 2cordul printr-o comunicare (cri(# tran(mi(# celeilalte %#r&i 'ontractante pe c#i diplomatice. 2cordul !i !ncetea"# valabilitatea dup# e+pirarea a trei luni de la data primirii notei de denun&are de c#tre una dintre %#r&ile 'ontractante. %rocedurile !n cur( de derulare !n momentul denun&#rii vor )i !nc,eiate con)orm di(po"i&iilor pre"entului 2cord. nc,eiat la 3ucureti la 24 aprilie 2000 originale ambele te+te av!nd aceeai valabilitate. !n dou# e+emplare

__________ Acorduri bilaterale Acord din 24.04.2000 ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Romniei privind cooperarea vamal i asistena administrativ reciproc pentru prevenirea investi!area i combaterea in"raciunilor n domeniul vamal Tratate internaionale 24/405, 2001