Sunteți pe pagina 1din 9

Termotehnic!

77

6.4.Convec!ia

Convec"ia c!ldurii este fenomenul elementar de transfer termic care se
manifest! n medii fluide #i la supafa"a de separa"ie a fazelor. Este caracteristic!
mediilor n mi#care, c!ldura fiind transportat! de particulele fluide care se
deplaseaz!. Deci, convec"ia implic! schimb de substan"! n interiorul fluidului. n
general, convec"ia este nso"it! de conduc"ie, avnd n vedere faptul c! particulele
n mi#care sunt #i n contact direct unele cu altele.
Transferul de c!ldur! prin convec"ie respect! principiile termodinamicii.
Convec"ia poate fi:
! Liber! (natural!), cauzat! de neuniformitatea cmpului de
temperaturi n fluidul considerat #i caracterizat! de viteze mici ale
fluidului. De exemplu, for"ele arhimedice determin! ridicarea
aerului cald #i, deci, mai pu"in dens, c!tre partea superioar! a unei
incinte.
! For"at!, generat! de diferen"e mari de presiune, care conduc la
viteze mai ale fluidului. Diferen"ele de presiune se ob"in cu ajutorul
unor ma#ini hidraulice.
Legea de baz! a convec"iei este legea lui Newton care spune c! intensitatea
fluxului termic pe care suprafa"a unui corp solid l transfer! unui fluid n mi#care
este dat! de rela"ia:
(6.39) ( )

T T q
s

unde T
s
-temperatura termodinamic! a suprafe"ei corpului solid,

T -temperatura termodinamic! medie a fluidului,


-coeficient de transfer termic convectiv, care se determin!
experimental.
Intensitatea fluxului termic convectiv este influen"at! de factori varia"i,
cum ar fi cauza mi#c!rii fluidului, regimul de curgere a fluidului, forma #i pozi"ia
corpului solid, spa"iul n care circul! fluidul (nchis sau deschis).


6.5 Radia!ia

Radia"ia este unul dintre modurile elementare de transfer termic care are
drept suport radia"iile electromagnetice. Fenomen independent de conduc"ie #i
convec"ie, radia"ia se poate manifesta #i n vid, nu numai n mediu material.
Toate corpurile emit #i absorb radia"ii n propor"ii diferite #i pe lungimi de
und! specifice (sau pe tot domeniul lungimilor de und!). La nivel macroscopic,
fenomenele radiante respect! principiile termodinamicii clasice.
Fenomenele radiante se manifest! la interac"iunea cu mediul material.
Energia radia"iilor depinde de energia intern! a corpurilor. Mecanismul radia"iei
const! n transformarea unei p!r"i a energiei interne a corpului radiant n energie
radiant!, care se propag! sub form! de unde electromagnetice n spa"iul
nconjur!tor #i care, ntlnind un alt corp, se retransform! n energie termic!, la
zona de contact.
Explicarea proceselor de emisie #i absorb"ie a radia"iilor se bazeaz! pe
cunoa#terea materiei la nivel microscopic, pe cunoa#terea fenomenelor
interatomice. Teoria lui Niels Bohr explic! absorb"ia #i emisia de radia"ii pe baza
78 Termotehnic!
ipotezei (verificat! la atomul de hidrogen) conform c!reia electronii se mi#c! pe
anumite orbite (nivele energetice) care dau atomului o stare sta"ionar!. Electronii
pot s!ri de pe un nivel energetic pe altul prin absorb"ia sau emisia unei cantit!"i de
energie cuantificat!.

6.5.1. Legi de propagare

Radia"iile care cad pe suprafa"a unui corp pot s! se reflecte, s! fie
absorbite, sau s! str!bat! corpul respectiv, n func"ie de calitatea suprafe"ei, de
natura #i dimensiunile corpului. Fie
i
E energia total! primit! prin radia"ie de un
corp. Legea conserv!rii energiei se aplic! n acest caz sub forma:
(6.40)
d a r i
E E E E + +
unde
r
E -energia radia"iilor reflectate,

a
E -energia radia"iilor absorbite,

d
E -energia radia"iilor transmise n interiorul corpului.

Rela"ia (6.40), dac! se mparte la
i
E
devine o rela"ie ntre coeficien"i adimensionali:
D A R + + 1
unde R-coeficientul de reflexie,
A-coeficientul de absorb"ie,
D- coeficientul de transmitere.


Fig. 6.$0 Reprezentarea radia"iilor reflectate,
absorbite #i transmise prin corp

n func"ie de valorile acestor coeficien"i, se pot defini no"iunile de :
corp alb, 0 D A ; 1 R ;
corp negru (radiator integral), 0 D ; 1 A ; 0 R ;
corp diaterman absolut, 1 D ; 0 A ; 0 R ;
corp cenu#iu, 0 A .
Aceste denumiri nu au leg!tur! cu culoarea cu acela#i nume din domeniul vizibil.
Corpurile tehnice, cu excep"ia gazelor, se comport! din punct de vedere al
radia"iei ca ni#te corpuri cenu#ii
Radia"iile termice respect! legile reflexiei #i refrac"iei stabilite pentru undele
luminoase.
Legea lui Max Plank , considerat! fundamental! pentru radia"ie, se bazeaz! pe
teoria cuantific!rii energiei radiante. Ea spune c!, pentru corpul negru,
intensitatea radia"iilor termice depinde de lungimea de und!, , #i de
temperatura termodinamic!, T, a corpului.
M!rimea care caracterizeaz! radia"ia, din punct de vedere energetic, este
emisivitatea. Emisivitatea reprezint! energia total! radiat! de unitatea de suprafa"!
a unui corp, n unitatea de timp. Se noteaz! cu e #i se m!soar! n
1
]
1

2
m
W
.
Legea lui Plank permite s! se determine emisivitatea spectral!, adic! radia"iile
corpului negru emise pe unitatea de suprafa"! radiant! n unitatea de timp. Se
ob"ine legea Stefan Boltzmann care se exprim! prin rela"ia matematic!:
E
a
E
d
E
r
E
i
Termotehnic! 79
(6.41)
4
0
T e ,
1
]
1

2
m
W

unde
0
e -emisivitatea spectral! a corpului negru,
-constanta,
Legea Stefan Boltzmann arat! c! orice corp cu temperatura
termodinamic! K 0 T > emite radia"ii, iar la corpul negru emisivitatea este
propor"ional! cu
4
T .
Energia radia"iilor nu este distribuit! uniform n spectru, ci variaz! cu
lungimea de und!. Radia"iile infraro#ii transport! maximum de energie termic!.
Corpurile tehnice sunt considerate corpuri cenu#ii din punct de vedere
termic. Emisivitatea unui corp cenu#iu, e, este mai mic! dect a corpului negru, e
o,

la aceea#i temperatur!. Raportul acestor dou! m!rimi:
(6.94)
o
e
e

se nume#te coeficient de emisivitate, sau indice de negru. El are, deci, valori
subunitare. n regim sta"ionar, Kirchhoff a constatat c! indicele de negru este egal
cu coeficientul de absorb"ie al corpului, A
r
.
Emisivitatea unui corp cenu#iu este de forma:
(6.95) ] m / w [
100
T
C A T A T e
2
4
o r
4
r
4

,
_


unde C
o
este constanta corpului negru,
K m
W
67 , 5 C
2 o


Coeficientul de emisivitate de emisivitate ,$, depinde de natura #i gradul de
prelucrare al suprafe"elor corpului radiant. n cazul materialelor metalice,
emisivitatea cre#te odat! cu temperatura. n cazul materialelor nemetalice,
emisivitatea scade la cre#terea temperaturii. n tabelul9 din anex! sunt date cteva
valori ale coeficientului de emisivitate pentru diverse materiale.
Expresia transferului de radia"ii ntre dou! corpuri cenu#ii, n regim
permanent, este:
(6.99b)
1
A
1
A
1
100
T
100
T
C
e q
2 r 1 r
4
2
4
1
o
+
1
1
]
1

,
_


,
_


Fluxul termic depinde de aria pere"ilor:
(6.100) A q Q6.5.2 Efectul de ecran

Transferul de radia"ii ntre doi pere"i plani, paraleli nu este influen"at de
distan"a dintre ei, dac! mediul dintre pere"i nu este absorbant. Dac! ntre pere"i se
interpun un num!r n de ecrane, emisivitatea se reduce. Ecranele se consider!
plane #i paralele, infinite #i paralele cu pere"ii. Se presupune c! au gradientul de
temperatur! nul #i coeficien"ii de absorb"ie, A, identici pe ambele fe"e. Ecranele
pot fi pl!ci metalice foarte sub"iri.
80 Termotehnic!
n regim sta"ionar, dac! ntre pere"i #i ecrane mediul este transparent la
radia"ii, condi"ia de conservare a emisivit!"ii conduce la rela"ia:
(6.42)
1 n
e
e
E
+

unde e
E
-emisivitatea n cazul existen"ei ecranelor,
e-emisivitatea n lipsa ecranelor,
n-num!rul de ecrane.
Rela"ia indic! faptul c! prezen"a a n ecrane face ca emisivitatea s! se
reduc! de n+$ ori.

ntreb!ri test
$.Regimul tranzitoriu de transfer al c!ldurii presupune:
a)independen"a de timp a transferului;......................................................................
b)dependen"a de timp a transferului; a) b) c)
c)nc!lzirea sau r!cirea corpului care suport! transferul.

2.Conduc"ia termic! este modul elementar predominant de transfer termic n:
a)corpuri imobile n care apare un gradient de temperatur!;....................................
b)fluide n mi#care n care apare un gradient de temperatur!; a) b) c)
c)fluide n mi#care #i suprafe"e de separa"ie a fazelor.

3.Convec"ia termic! este un mod elementar de transfer termic specific pentru:
a)corpuri imobile n care apare un gradient de temperatur!;...................................
b)fluide n repaus n care apare un gradient de temperatur! ; a) b) c)
c)fluide n mi#care #i suprafe"e de separa"ie a fazelor.
4.Fluxul termic unitar,

q , reprezint!:
a)fluxul termic raportat la unitatea de suprafa"!;....................................................
b) fluxul termic raportat la unitatea de mas!; a) b) c)
c)fluxul termic raportat la unitatea de timp.

5.Legea lui Fourier pentru conduc"ia termic!:
a)stabile#te propor"ionalitatea dintre fluxul termic unitar #i
gradientul de temperatur! dintr-un corp imobil;....................................................
b)este exprimat! matematic de rela"ia gradT q

; a) b) c)
c)permite calculul direct al fluxului termic unitar, dup! ce s-a determinat experimental
gradientul de temperatur!.

6.Convec"ia for"at! este modul de transfer termic:
a) generat de diferen"e mici de presiune, ap!rute n mod natural.............................
b) generat de diferen"e mari de presiune; a) b) c)
c)ob"inut cu ajutorul unor ma#ini hidraulice.

7.Radia"ia este fenomenul de transfer termic:
a)al c!rui mecanism se bazeaz! pe transformarea
unei p!r"i a energiei interne a corpului radiant;........................................................
b)care se poate manifesta #i n vid; a) b) c)
c)care respect! principiile termodinamicii clasice, la nivel macroscopic.

8.Care dintre urm!toarele legi descrie convec"ia termic!:
a) legea Stefan-Boltzmann:
4
T e
e
;.....................................................
b) legea lui Newton: ( )

T T q ; a) b) c)
c) legea lui Fourier: gradT q


Termotehnic! 81
Problema 6.1

6.1. S! se determine fluxul termic printr-un perete plan, din aluminiu, avnd
grosimea mm 3 . Se cunoa#te coeficientul de conduc"ie termic! al aluminiului,
K m
W
237

. Temperatura fe"ei calde a peretelui este K 500 T


o
, iar cea a
peretelui rece este K 288 T
1
. Peretele nu are surse interioare de c!ldur!.


Fig.6.1

n cazul unui perete plan, f!r! surse interioare de c!ldur!, se consider! c!
temperatura variaz! numai n direc"ia x. Ecua"ia lui Fourier devine:
0
dx
T d
2
2

Prin integrare se ob"ine solu"ia general!, adic! se afl! cmpul de temperatur!
n interiorul peretelui:

2 1
C x C T +
Deci temperatura variaz! liniar n lungul axei Ox a peretelui, a#a cum se poate
observa n figura 6.$. Datele din problem! permit punerea condi"iilor de unicitate
tip Dirichlet:
; 0 x K 500 T T
0

; mm 3 x K 288 T T
1

Punnd aceste cond"ii n solu"ia general!, se determin! constantele de integrare C
1

#i C
2.
Rezult! solu"ia particular!:
J 67 , 166378 500 x
003 , 0
500 288
T +


Aceast! rela"ie reprezint! cmpul de temperatur! n condi"iile puse de
problem!. Rela"ia permite calculul temperaturii n oricare punct interior al
peretelui, n func"ie de distan"a x de la fa"a cald!.
Introducnd cmpul de temperatur! n legea lui Fourier, se determin!
fluxul termic unitar:
( ) ( )
6
1 0
10 75 , 16 288 500
003 , 0
237
T T q

!
1
]
1

2
m
W
.
3
T
1
=288
T
0
=500
x, [mm]
0
T
[K]
82 Termotehnic!6.2.Pe suprafa"a unui perete plan circul! un curent de aer cu temperatura
K 289 T

. temperatura suprafe"ei peretelui este K 422 T


s
. Cunoscnd
coeficientul de transfer termic al suprafe"ei,
K m
W
100
2
, s! se detremine
fluxul termic unitar transferat prin convec"ie. Ce cantitate de c!ldur! se transfer!
printr-o arie
2
m 3 A ntr-un interval de timp ore 2 ?
Fig 6.2. Varia"ia temperaturii datorit! transferului convectiv la suprafa"a de
separa"ie ntre un perete plan #i aer


6.3.Peretele plan reprezentat n fig.6.3P este sc!ldat de curen"i de fluid
care au temperaturile K 350 T
i
#i K 278 T
e
. Grosimea peretelui este
mm 5 . %tiind c! peretele este confec"ionat din o"el inox, care are coeficientul
de conduc"ie termic!
K m
W
4 , 14

, s! se determine fluxul termic unitar,


.
q . Se
cunosc coeficien"ii de transfer termic prin suprafe"ele laterale,
K m
W
1000
2
i
#i
K m
W
100
2
e

Fig.6.3P
Probleme propuse
K m
W
100
2


T
&
=278K
.
q
T
s
=422K
aer
T
T
1

i
=14,4 W/m
2
K
T
e
=278K
T
0
0
T
5 mm

x
T
i
=350K
Termotehnic! 83

6.4.S! se calculeze fluxul de c!ldur! radiat de o suprafa"! cu temperatura
K 363 T #i coeficientul de emisivitate 8 , 0 . Se cunoa#te constanta Stefan-
Boltzman
4 2
8
K m
W
10 67 , 5.

6.5.S! se calculeze fluxul termic transferat printr-un metru liniar din
conducta de raz! cm 5 , 2 r
o
#i grosime mm 3 reprezentat! n figura 6.5P.
Prin conduct! circul! ap! cald! cu temperatura K 338 T
i
. Temperatura mediului
ambiant este K 293 T
e
Se cunosc:
-coeficientul de conduc"ie al materialului din care este confec"ionat!
conducta,
K m
W
43

;
-coeficientul de transfer termic la suprafa"a interioar!,
K m
W
6000
2
i

;
-coeficientul de transfer termic la suprafa"a exterioar!,
K m
W
20
2
e

.Fig.6.5P. Transfer termic prin pere"i cilindrici


6.6.Fie o conduct! de raz! interioar! mm 10 r
o
. Prin conduct! circul!
ap! cald! cu temperatura K 322 T
e
. Temperatura mediului ambiant este
K 289 T
e
. S! se calculeze raza exterioar! care trebuie impus! pentru ca
transferul de c!ldur! s! fie maxim. Care este valoarea fluxului termic maxim
transferat printr-un metru liniar de conduct! dac! se cunosc:
-coeficientul de convec"ie al materialului din care este confec"ionat!
conducta,
K m
W
4 , 14

;
-coeficientul de transfer termic la suprafa"a interioar!,
K m
W
8000
2
i

;
-coeficientul de transfer termic la suprafa"a exterioar!,
K m
W
1000
2
e

.

r
o
=2,5 cm
r

T
i
=338K
T
e
=293 K
ap!
aer
84 Termotehnic!
R"SPUNSURI #I REZOLV"RI

ntreb!ri test
1.b,c; 2.a; 3.c; 4.a; 5.a; 6.b,c; 7.a,b,c; 8.b.
Probleme

6.2. Rezolvare

Fluxul termic unitar, preluat prin convec"ie la suprafa"a de separa"ie a dou!
faze este dat de legea lui Newton:
( ) ( )
2
s
m
W
13300 289 422 100 T T q


Cantitatea de c!ldur! transferat! va fi:
kJ 287280 3600 2 3 13300 A q Q6.3. Rezolvare

n acest caz, c!ldura se propag! prin convec"ie n fluidul de la interior,
apoi este transmis! prin conduc"ie prin perete #i preluat! din nou prin convec"ie de
c!tre fluidul de la exterior. Fuxul termic unitar se conserv! la trecerea prin cele
dou! suprafe"e.
Punnd condi"iile de tip Fourier la cele dou! suprafe"e limit! ale peretelui,
se determin! coeficientul specific total de transfer termic:
791 , 2
100
1
4 , 14
5
1000
1
1
1 1
1
K
e i

+ +

+ +

1
]
1

K m
W
2

Fluxul termic unitar:
( ) ( )
2
e i
m
W
95 , 200 278 350 791 , 2 T T K q !


6.4. Rezolvare

Fluxul termic transferat prin radia"ie este :
2
4 8 4
m
W
58 , 787 363 10 67 , 5 8 , 0 T q


6.5. Rezolvare

Fluxul termic ce str!bate pere"ii conductei pe o lungime de 1 m este:
( ) ( )
W 4 , 157
028 , 0 20
1
025 . 0
028 , 0
ln
43
1
025 , 0 6000
1
293 338 1 2
r
1
r
r
ln
1
r
1
T T L 2
Q
e e o
e
0 i
e i

+ +

+ +

Termotehnic! 85
6.6. Rezolvare
Fluxul termic conductiv atinge valoarea maxim!,
max

Q , atunci cnd raza
exterioar! ia valoarea critic!:
m 014 , 0
1000
4 , 14
r
e
cr


( )
( )
W 1932
014 , 0 1000
1
01 . 0
014 , 0
ln
4 , 14
1
01 , 0 8000
1
289 322 1 2
r
1
r
r
ln
1
r
1
T T L 2
Q
cr e o
cr
0 i
e i
max

+ +

+ +

S-ar putea să vă placă și