Sunteți pe pagina 1din 2

6.

Al II lea Razboi Mondial si Planul Marshall Al II lea RM s-a desfasurat intre sept 1939 si mai 1945 in Europa, iar in Asia razboiul a luat sfarsit la 2 sept 1945. E onomia de razboi a imbra at forme destul de dure. !um ar fi la"arele "ermaniei are au sustinut eforturile de razboi ale a estei tari. Mun a prizonierilor de razboi era o omponenta importanta si ma#oritatea lu rau in mari intreprinderi "ermane. !u si"uranta al II lea Razboi Mondial a fost mult mai "ra$ de at primul si a s %imbat din pa ate e %ilibru e onomi al lumii. &n %eierea elui de-al doilea r'zboi mondial prin apitularea ne ondi(ionat' a )ermaniei, la 9 mai 1945, *i a +aponiei, la 2 septembrie 1945, a restabilit dup' *ase ani de r'zboi pa ea iar ,n plan e onomi a mar at ,n eputul eforturilor pentru a se onstitui o nou' ordine e onomi ' mondiala -fi ialit'(ile ameri ane erau on*tientiente ' refa erea rapid' a Europei era o ne esitate pentru .tatele /nite ,n ondi(iile ,n are prin ipalele interese e onomi e, mai ales omer iale ameri ane *i erau le"ate de Europa 0enumit ofi ial 1lanul pentru Re onstru (ie European' el a r'mas unos ut ,n istorie sub denumirea de planul Mars%all *i poate fi onsiderat a fi dimensiunea e onomi ' a 0o trinei 2ruman. 1lanul a a$ut dou' s opuri prin ipale primul era de a a#uta Europa s' se refa ' dup' e se de$astase sin"ur' ,n al doilea r'zboi mondial iar al doilea urm'rea a fa e dintr-o Europ' bo"at' *i puterni ' o barier' ,mpotri$a e3pansiunii so$ieti e. 1ro"ramului de refa ere a Europei pre$edea a ./A s' furnizeze un masi$ ,mprumut finan iar u are s' rezol$e problema defi itului balan(ei de pl'(i e3terne al statelor europene. !ondi(ia de baz' pentru a se benefi ia de ,mprumut fiind a ('rile europene s'-*i prezinte ne$oile ,n mod unitar, nu indi$idual, *i s' oopereze permanent pe m'sura desf'*ur'rii proie tului. Ameri anii puneau la dispozi(ia partenerilor europeni e3perien(a lor ,n materie e onomi ' ,nso(it' de un important suport finan iar . 0efi itele e3istente *i $iitoare ale balan(ei de pl'(i ale ('rilor europene urmau s' fie a operite, ,n mare m,sur', de ,mprumuturile pe termen lun" de la 4an a Mondial', re ent reat' al 'rei prin ipal sus(in'tor finan iar erau .tatele /nite. - prim' luare de pozi(ie european' fa(' de propunerea ameri an' a apar(inut mini*trilor de e3terne ai elor trei puteri europene ,n$in"'toare are s-au ,nt5lnit la 1aris ,ntre 26 iunie-2 iulie 1946. &n timp e mini*trii de e3terne fran ez *i britani primeau 7 u ea mai mare satisfa (ie8 propunerea ameri an', omolo"ul lor so$ieti , Moloto$ o respin"ea. 0iplomatul so$ieti se ar'ta dispus s' a epte un a#utor dire t dar f'r' ondi(ii *i f'r' ontrol. !onferin(a de la 1aris a de is rearea !omitetului european pentru ooperare E onomi ' 9!EE!:, a 'rui a ti$itate urma s' se finalizeze printr-un raport are s' uprind' propunerile tuturor statelor parti ipante. Administra(ia ./A onstata a $or e3ista difi ult'(i ,n punerea sa ,n apli are deoare e suma soli itat' era imens', eea e fa e a rea (ia de respin"ere a planului Mars%all s' reas '. 0atorita unor "ra$e probleme finan iare administra(ia de la ;as%in"ton s-a determinat s' alo e un a#utor intermediar de are au benefi iat <ran(a, Italia *i Austria .=a 2 aprilie 194> le"islati$ul ameri an $ota planul Mars%all ,n baza 'ruia a fost reat E onomi !ooperation Administration9E!A:. Reprezentan(i ai !ooperatiei $or fi trimi*i ,n fie are (ar' european' benefi iar' a#utorului e onomi ameri an. 1lanul a a$ut dou' se (iuni. una are asi"ura transferul de produse furnizate ,n propor(ie de o treime dire t de industria ameri an'.Restul a fost asi"urat de ('ri din

Ameri a =atin', !anada, din zona olonial' *i de ('rile europene, ,n fun (ie de disponibilit'(ile e3istente plata fiind realizat' ,n moned' ameri an', de 'tre ./A. 4unurile e3pediate au fost ,mp'r(ite ,n trei ate"orii? alimentare, materii prime *i e %ipamente industriale @ apital fi3. 1rodusele alimentare au predominat doar ,n primul an, pentru a se dep'*i difi ult'(ile urente s opul pro"ramului fiind a Europa s'-*i reia propria produ (ie. 1e l5n"' produse a ereale, "r'simi, uleiuri, la tate *i arne, s-a a eptat in luderea pe lista de produse ale planului Mars%all a afelei *i tutunului. Materiile prime? 'rbune, fier, fertilizatori, %erestea, au iu , eluloz', piei de animale et . au fost destinate s' %r'neas ' foamea mun itorilor europeni de a produ e ,folosind bunurile de e %ipament, primite din ./A, de la strun"uri la ma*ini forestiere, siderur"i e, %idrauli e, miniere, ener"eti e, p5n' la amioane, $a"oane *i ma arale A doua se (iune a 1lanului Mars%all in$esti(iile, s-a bazat pe o le"isla(ie e a instituit un sistem de rezer$e pentru "arantarea pe o perioad' de 14 ani a in$esti(iilor ameri ane ,n ('rile benefi iare ale planului. 1lanul Mars%all a fun (ionat ,ntre 3 aprilie 194> *i 31 de embrie 1951 *i s-a ridi at la o $aloare de aproape 14 miliarde de dolari . .ub form' de m'rfuri *i ser$i ii, a a#utor finan iar destinat refa erii industriei *i a"ri ulturii, stabilit'(ii finan iare *i l'r"irii a ti$it'(ii de omer( e3terior a#utorul ameri an prin intermediul 1lanului Mars%all a a$ut un rol de isi$ ,n rearea unor or"anisme e onomi e e au ontribuit la realizarea unit'(ii europene. A'rile are au benefi iat de masi$ele fondurile pro$enite din ./A @ Marea 4ritanie, )ermania - idental', <ran(a *i Italia au utilizat banii pentru refa erea apa it'(ilor industriale, st'p5nirea infla(iei, impulsionarea omer(ului, de mare perspe ti$' fiind re$enirea la propriile monede. !%iar da ' este difi il de uantifi at ontribu(ia efe ti$' a planului Mars%all, ert este ', dup' doi ani de la lansare *i la mai pu(in de in i de la sf5r*itul r'zboiului, e onomia a#unsese, ,n ma#oritatea statelor benefi iare, la ni$elurile "enerale de produ (ie e"ale u ele dinaintea onfla"ra(iei. 0imensiunile a estui plan are a soli itat e onomia ameri an' ,n ansamblul ei a permis Europei de $est s' se elibereze ,n s urt timp de o*marul ultimului onfli t mondial *i s' rede$in' un fa tor de prim ran" ,n e onomia mondial'. 0up' un de eniu ,n are pra ti nu a e3istat de 5t o Europ' ameri an' ,n $est *i o Europ' so$ieti ' ,n est rearea prin 2ratatul de la Roma din 1956 a !omunit'(ii E onomi e Europene a semnifi at reapari(ia unei Europe a europenilor are a ,n er at s' se pozi(ioneze ,ntre ele dou' superputeri.