Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor Specializarea ..........................................................

Analiza performanelor economico-financiare


- referat -

Coord.: Lect. Dr. Daniel C !C"U#A!U

#asterand: .............................................

- $%&& -

Cuprins
1. Situaiile financiare ale S.C... ....................................................... 2. Analiza indicatorilor activitii de producie i comercializare ................................ 2.1. Analiza produciei exerciiului ................................ 2.2. Analiza cifrei de afaceri ................................ 2.3. Analiza valorii adugate ................................ 3. Analiza rentabilitii n mrime ab!olut ................................ 3.1. Analiza excedentului brut de exploatare ................................ 3.2. Analiza profitului ................................ 3.3. Analiza capacitii de autofinanare i a autofinanrii ................................ ". Situaia !oldurilor intermediare de ge!tiune................................ #. Analiza rentabilitii n mrime relativ................................ #.1. Analiza ratei rentabilitii economice a activului................................ #.2. Analiza ratei rentabilitii economice a capitalului inve!tit................................ #.3. Analiza ratei rentabilitii financiare................................ #.". Analiza ratei rentabilitii comerciale................................ #.#. Analiza ratei rentabilitii c$eltuielilor................................ %. Analiza valorii adugate economice................................ &. Analiza S'() ......................................

'

&. Situaiile financiare ale S.C... *+,A-) C(-)A*+, -r. rd. A. AC)+./ +0(*+,+1A)/ +. +0(*+,+123+ -/C(34(3A,/ 1. C$. de con!tituire 5ct.261-27618 2. C$. de dezvoltare 5ct.263-2763-29638 3. Conce!iuni :brevete i alte imobilizri necorporale. ". ;ondul comercial 5ct.26&1-276&-296&-26&#8 #. Avan!uri !i imobilizri necorporale n cur! ()(AL *rd. %& la %+, ++. +0(*+,+123+ C(34(3A,/ 1. )erenuri i con!trucii 2. +n!talaii te$nice i maini 5ct.213-2713-29138 3. Alte in!talaii: utila<e i mobilier 5ct.21"-271"-291"8 ". Avan!uri i imobilizri corporale n cur! ()(AL: *rd. %- la &%, +++. +0(*+,+123+ ;+-A-C+A3/ 1. )itluri de participare de la !oc din cadrul grupului 2. Creane a!upra !ocietilor din cadrul grupului 3. )itluri !ub form de intere!e de participare ". Creane din intere!e de participare #. )itluri deinute ca imobilizri %. Alte creane 5ct.2%&3=2%&"=2%&7=2%&9-29%%-29%98 &. Aciuni proprii 5ct.2%&&-29%78 )()A,> 5rd. 12 la 178 AC(".E "#)/"L"0A(E-()(AL *rd. %12&&2&3, *. AC)+./ C+3C?,A-)/ +. S)(C?3+ 1. 0aterii prime i materiale con!umabile 2. 4roducia n cur! de execuie 3. 4rodu!e finite i mrfuri ". Avan!uri pentru cumprri de !tocuri 5ct."6918 ()(AL: *rd. $& la $4, ++. C3/A-@/ 1. Creane comerciale 2. Sume de nca!at de la !ocieti din cadrul grupului 3. Sume de nca!at din intere!e de participare ". Alte creane #. Creane privind capitalul !ub!cri! i nevr!at ()(AL: *rd. $1 la '%, +++. +-./S)+@++ ;+-A-C+A3/ 4/ )/30/- SC?3) 1. )itluri de participare de la !oc din cadrul grupului 2. Aciuni proprii 5ct.#62-#928 3. Alte inve!tiii financiare pe termen !curt ()(AL: *rd. '$ la '4, +.. CASA A+ C(-)?3+ ,A *2-C+ 1 2 3 " # % & 7 9 16 11 12 13 1" 1# 1% 1& 17 19 26 21 22 23 2" 2# 2% 2& 27 29 36 31 32 33 3" 3# 3% & $

AC(".E C"!CULA5(E 6 ()(AL *rd. $+2'&2'+2'1, C. CB/,)?+/,+ C- A.A-S 5ct."&18 D. DA)(3++ 4/ )3 SC?3) 1. Cmprumuturi din emi!iune de obligaiuni 2. Sume datorate in!tituiilor de credit 3. Avan!uri nca!ate n contul comenzilor 5ct."198 ". Datorii comerciale 5ct."61="6"="678 #. /fecte de comer de pltit 5ct."63="6#8 %. Sume datorate !ocietilor n cadrul grupului &. Sume datorate priv intere!ele de participare 7. Alte datorii ()(AL: *rd. '3 la 41, E. AC(".E C"!CULA5(E 5E(E *rd. '-2'7-4--1$, F. ()(AL AC(".E #"5US DA()!"" CU!E5(E *rd. $%247, E. DA)(3++ 0A+ 0A3+ D/ ?- A1. Cmprumuturi din emi!iuni de obligaiuni 2. Sume datorate in!tituiilor de credit 3. Avan!uri nca!ate n contul comenzii 5ct."198 ". Datorii comerciale 5ct."61="6"="678 #. /fecte de comer de pltit 5ct."63="6#8 %. Sume datorate !ocietilor din cadrul grupului &. Sume datorate privind intere!ele de participare 7. Alte datorii pentru a!igurrile !ociale ()(AL: *rd. +% la +-, B. 43(.+1+(A-/ 4/-)3? 3+SC?3+ A+ CB/,)?+/,+ 1. 4rovizioane pentru pen!ii i alte obligaii !imilare 2. Alte provizioane 5ct.1#18 ()(AL 8!)."0")A5E: *rd. +321%, +. ./-+)?3+ C- A.A-S 5rd.%3 = rd. %"8 Subvenii pentru inve!tiii 5ct. 1318 .enituri nregi!trate n avan! 5ct. "&28 F. CA4+)A, A+ 3/1/3./ ". CA8"(AL *rd. 11 la 17, din care: - capital !ub!cri! nevr!at 5ct.16118 - capital !ub!cri! vr!at 5ct.16128 - patrimoniul regiei 5ct.161#8 ++. 43+0/ D/ CA4+)A, +++. 3/1/3./ D+- 3//.A,?A3/ !old C !old D ".. !E0E!.E *ct.&%1, *rd.-' la -1, 1. 3ezerve legale 5ct.16%18 2. 3ezerve pentru aciuni proprii 5ct.16%28 3. 3ezerve !tatutare !au contractuale 5ct.16%38 ". Alte rezerve 5ct.16%7=G-16&8 .. 3/1?,)A)?, 3/4(3)A) 5ct.11&8 !old C !old D

3& 37 39 "6 "1 "2 "3 "" "# "% "& "7 "9 #6 #1 #2 #3 #" ## #% #& #7 #9 %6 %1 %2 %3 %" %# %% %& %7 %9 &6 &1 &2 &3 &" &# &% && &7

.+. 3/1?,)A)?, /H/3C+@+?,?+ 5ct.1218 !old C !old D 3epartizarea profitului 5ct.1298 )()A, CA4+)A,?3+ 43(43++ *ct.1+2132-&--&2-$2----72-3-7%-7&, 4atrimoniul public 5ct.161%8 ()(AL CA8"(ALU!" *rd. 7$27', C)5(UL DE 8!)F"( S" 8"E!DE!"

&9 76 71 72 73 7"

&. CA net9 *rd. %$ la %4, 8roducia v:ndut9 *ct.-%&2-%$2-%'2-%42-%+2-%12-%7, .enituri din vInzarea mrfurilor 5ct.&6&8 .enituri din !ubvenii de exploatare aferente CA nete 2. .ariaia !tocurilor !old C !old D 3. 4roducia imobilizat 5ct.&21=&228 ". Alte venituri din exploatare 5ct.&#7=&"1&8 .E5"(U!" D"5 E;8L)A(A!E *rd. %&2%+-%12%-2%7, #.a8 C$eltuieli cu materiile prime i materiale con!umabile Alte c$eltuieli materiale 5ct.%63=%6"=%6%=%678 b8 Alte c$eltuieli din afar 5cu energie i ap8 C$eltuieli privind mrfurile 5ct.%6&8 1. C<eltuieli cu personalul *rd. &+2&1, a8 Salarii 5ct.%"1-&"1"8 b8 C$eltuieli cu a!igurrile i protecia !ocial -.a, A=ustarea valorii imo>. corp. i necorp *rd. &7-&3, a.18 C$eltuieli 5ct.%711=%7138 a.28 .enituri 5ct.&713=&71#8 -.>, A=ustarea valorii activelor circulante *rd. $&-$$, b.18 C$eltuieli 5ct.%#"=%71"8 b.28 .enituri 5ct.&#"=&71"8 7. Alte c<eltuieli de e?ploatare *rd. $4 la $1, 7.1. C$eltuieli privind pre!taiile externe 7.2. C$. cu alte impozite: taxe i vr!minte a!imilate 7.3. C$eltuieli cu de!pgubiri: donaii i active cedate A=ust9ri priv. proviz. pentru riscuri i c<eltuieli *rd.$7$3, C$eltuieli 5ct.%7128 .enituri 5ct.&7128 C@EL(. DE E;8L)A(A!E *rd. &% la &42&-2$%2$'2$-, 3/1?,)A)?, D+- /H4,(A)A3/> - 8rofit *rd. %3-'%, - 4ierdere 5rd. 36-698

-r. rd. 1 2 3 " # % & 7 9 16 11 12 13 1" 1# 1% 1& 17 19 26 21 22 23 2" 2# 2% 2& 27 29 36 31 32

&

9. .enituri din intere!e de participare - din care: n cadrul grupului 16. .en. din alte inve!t. financ. ce fac parte din activ. +mob. - din care: n cadrul grupului 11. .enituri din dobInzi 5ct.&%%8 - din care: n cadrul grupului Alte venituri financiare .E5"(U!" F"5A5C"A!E 6 ()(AL *rd. ''2'+2'-2'3, 12. A<u!t valorii imob fin de ca active circulante 5rd. "2"38 C$eltuieli 5ct.%7%8 .enituri 5ct.&7%8 13. C$eltuieli privind dobInzile 5ct.%%%-&"178 - din care: n cadrul grupului Alte c$eltuieli financiare 5ct.%%3=%%"=%%#=%%&=%%7=%778 C@EL(U"EL" F"5A5C"A!E 6 ()(AL *rd. 4&244241, 3/1?,)A)?, ;+-A-C+A3 - 8rofit *rd. 4%-4-, - 4ierdere 5rd. "&-"68 1". 3/1?,)A)?, C?3/-) - 8rofit *rd. '&247, - 4ierdere 5rd. 32="98 1#. .enituri extraordinare 5ct.&&18 1%. C$eltuieli extraordinare 5ct.%&18 1&. 3/1?,)A)?, /H)3A(3D+-A3 - 8rofit *rd. +$-+', - 4ierdere 5rd. #3-#28 .E5"(U!" ()(ALE *rd. %324%2+$, C@EL(U"EL" ()(ALE *rd. '%24-2+', 3/1?,)A) *3?)> - 8rofit *rd. +1-+-, - 4ierdere 5rd.#&-#%8 17. +04(1+)?, 4/ 43(;+) 5ct.%91-&918 19. Alte c$elt. cu impozitele 5ct.%978 26. 3/1?,)A)?, -/) A, /H/3C+@+?,?+ ;+-A-C+A3 - 8rofit - 4ierdere 21. 3/1?,)A)?, 4/ AC@+?-/ - de baz - diluat

33 3" 3# 3% 3& 37 39 "6 "1 "2 "3 "" "# "% "& "7 "9 #6 #1 #2 #3 #" ## #% #& #7 #9 %6 %1 %2 %3 %" %#

$. Analiza indicatorilor activit9ii de producie i comercializare $.&. Analiza produciei e?erciiului (a>elul nr. #odificare #odificare

"ndicatori 4roductia exercitiului 4roductia vanduta 4roductia !tocata 5!old C8 4roductia imobilizata 4onderea Jv 4onderea J! 4onderea Ji $.$. Analiza cifrei de afaceri

&

a>soluta $A&

relativa $A&

"ndicatori C+;3A D/ A;AC/3+ .enituri din vz. de mf. .m 4roducia vIndut Jv 4onderea .m n CA 5Evm8 4onderea Jv n CA 5EKv8 3aportul !tatic 5JvGJe8 3aportul dinamic $.'. Analiza valorii ad9uBate

&

(a>elul nr. #odificare #odificare a>soluta relativa $A& $A&

"ndicatori .enituri din vInz. mf. .m Co!tul mf. vIndute Cmv 0ar<a comercial 0c 4roducia exer. Je Con!umuri intermediare Ci .A af. activ. de prod. .Ap .aloarea adaugata operationala - c$eltuieli cu !alariile - impozite !i taxe - amortizare - c$eltuieli financiare - profit net 3ata de remunerare a per!onalului 3ata de remunerare a !tatului 3ata de remunerare a capitalului te$nic 3ata de remunerare a creditorilor 3ata de remunerare a actionarilor 4onderea 0c in .A(

&

(a>elul nr. #odificare #odificare a>soluta relativa $A& $A&

4onderea .Ap in .A( 3ata mar<ei com. 30cL 50cG.m8 3ata mar<ei com. 3mcLL 50cGCmv8 3ata .Ap fata de Je 3ata Ci fata de Je A) medii anuale 3ata de eficien a activelor totale 5.A(GAt8 Eradul de integrare a activitii operaionale 5.A(GJe=G.m8 '. Analiza renta>ilit9ii Cn m9rime a>solut9 '.&. Analiza e?cedentului >rut de e?ploatare (a>elul nr. #odificare #odificare a>soluta relativa $A& $A&

"ndicatori .al. adugat .A Subvenii de expl. Se C$elt. !alariale C! +mpozite i taxe +) /*/ Amorti!mente 3ata amortizarii AG/*/ C$elt fin 3ata c$elt fin CfG/*/ Dividende 3ata dividendelor DivG/*/ Autofinantare 3ata autofinantarii AfG/*/ 4rod.exer. 3ata mar<ei brute a expl./*/GJe 3ata capac. de dezv. /*/G.A C$elt. !al. 3ata crerii de bog. /*/GC!

&

'.$. Analiza profitului (a>elul nr. #odificare #odificare a>soluta relativa $A& $A&

"ndicatori .enituri din expl. .e C$elt. de expl. Ce 3ezultatul de exploatare 3/

&

.en. financiare .f C$elt. financiare Cf 3ezultatul financiar 3; 3ezultatul extraordinar 3ex 3ezultatul curent 3c .en. totale .t C$elt. totale Ct 3ezultatul total 3t +mpozitul pe profit +p 3ezultatul net 3n '.'. Analiza capacit9ii de autofinanare i a autofinan9rii (a>elul nr. #odificare a>soluta $A& #odificare relativa $A&

"ndicatori 4rofitul net A<u!tari priv. amorti!mente !i proviz. CA; 4onderea prof. net in CA; 4onderea a<u!tarilor in CA; Datorii financiare Capac. de ramb. a dat. fin.5ani8 +mob. corp. cumparate 3ata de acoperire a inv.5imob.cump.8 /*/ 3ata de acoperire a /*/ 4b 3ata de acoperire a 4b Dividende 3ata de acoperire a div. Autofinantarea 3ata autofin. imob.corp.

&

4. Situaia soldurilor intermediare de Bestiune (a>elul nr.


.en .m Ev Es *2, Ei #c & $ C<eltuieli Cmv Es *-, & $ S.".D. #c Ee & $

&%

Ee .A Su>v E/E Ave !e .f .e? !c !e? !t

Ci "( Cs A= Cdda Cf Ce? "p

.A E/E !e !c !e? !t 8n

+. Analiza renta>ilit9ii Cn m9rime relativ9 +.&. Analiza ratei renta>ilit9ii economice a activului (a>elul nr. #odificare #odificare a>soluta relativa $A& $A&

"ndicatori Active totale> - Active imobilizate - Active circulante 4rofit brut 3eL 54bGAt8 .t /at 5.tGAt8 3vt 54bG.t8 /*/ 3eLL 5/*/GAt8 4rofit de exploatare 3eLLL 54eGAt8 Cifra de afaceri /ficienta At 5CAGAt8 3ata rentab. vInzrilor 54eGCA8

&

+.$. Analiza ratei renta>ilit9ii economice a capitalului investit #odificare a>soluta $A& (a>elul nr. #odificare relativa $A&

"ndicatori Cap. propriu Datorii financiare Cap. inve!tit 3ezultatul exploatrii

&

&&

3MiL 54eGNi8 /*/ 3eLL 5/*/GNi8 +.'. Analiza ratei renta>ilit9ii financiare #odificare a>soluta $A& (a>elul nr. #odificare relativa $A&

"ndicatori Capitaluri proprii 4rofit net 3fL 54nGNpr8 Active totale Cifra de afaceri 0ultiplicatorul Npr /ficienta At 5CAGAt8 3ata rentab. vInzrilor 54nGCA8

&

Corelaia !fF !eF !d "ndicatori Capital propriu Datorii financiare 5Df8 Capital inve!tit 3ata rentabilitii Npr 54nGNpr8 3ata rentabilitii Ni 54eGNi8 Dobanzi 3ata medie a dobInzii 5DobGDf8 ,evierul financiar 5DfGNpr8 /fectul de levier financiar

&

#odificare a>soluta $A&

(a>elul nr. #odificare relativa $A&

+.4. Analiza ratei renta>ilit9ii comerciale #odificare a>soluta $A& (a>elul nr. #odificare relativa $A&

"ndicatori

&

&$

Cifra de afaceri 3ezultatul exploatrii /xcedentul brut de exploatare 3vL 54eGCA8 3vLL 5/*/GCA8 +.+. Analiza ratei renta>ilit9ii c<eltuielilor #odificare a>soluta $A& (a>elul nr. #odificare relativa $A&

"ndicatori C$eltuieli de exploatare 4rofit de exploatare C$elt. monetare de expl. CeL /xcedent brut de exploatare 3CeL 54eGCe8 3CeLL 5/*/GCeL8

&

1. Analiza valorii ad9uBate economice #odificare a>soluta $A& (a>elul nr. #odificare relativa $A&

"ndicatori 4rofitul exploatrii +mpozit pe profit 4eL 54e-+p8 Capital inve!tit Capital propriu Datorii fin. 5Df8 3NprLL 3ata co!tului cap. Cmprumutat 3ata rentab. cap. inve!tit 54eLGNi8 4onderea Npr n Ni 5ENpr8

&

&'

4onderea Df n Ni 5EDtL8 3ata medie a co!tului cap. inve!tit 53Npr x ENpr = 3Df x EDf 51-Ci88 .aloarea adugat economic 5 Nix53e3ci8 8 Co!tul cap. inve!tit 53ci x Ni8 -. Analiza SG)( 8uncte forte 8uncte sla>e

&4