Sunteți pe pagina 1din 3

XI.

Relaiile interpersonale curs Psihologie sociala-Spiru Haret Relaiile interpersonale sunt de o mare diversitate, iar importana pentru cei implicai n elecare poate varia foarte mult. Pantelimon Golu (2003, 192-316 le clasific! n func"ie demodalitatea de rela"ionare n urm!toarele cate#orii$%. Rela"iile func"ionaleRela"iile func"ionale (sau ocupa"ionale e&prim! interac"iunea ntre indivi'i n procesulre'olv!rii n comun a sarcinilor. (e)i e&ist! o permanent! tenta"ie a a*ord!rii rela"iei om-sarcina demunc! doar n manier! te+nic! (prin refeirea doar la mi,loacele te+nice folosite , e&ist! ntotdeauna)i elemente de raportare interpersonal!.-ecanismul de reali'are a rela"iilor interpersonale este cel al contactelor perceptiv-comunicative e&plicite (care punctea'! derularea actului de munc! , fie prin intermediulrepre'ent!rilor asupra ac"iunilor coec+ipierilor... Rela"iile intercomunicative/omunicarea constituie forma fundamental! de interac"iune interpersonal!$ 01n comunicare,interac"iunea )i influen"a )i afl! mecanismul mediator, instrumentul lor de reali'are, dup! cum nintercunoa)tere )i afl! ori'ontul, perspectiva )i calea de acces la con)tienti'are2 (Golu, 2003, 193 ./. Rela"iile interco#nitivePercep"ia interpersonal! are ca o*iect fiin"a uman!, ceea ce atra#e dup! sine o serie deconsecin"e$- individul perceput este el nsu)i o fiin"! care percepe3- individul perceput dispune de motiva"ii )i atitudini proprii )i se caracteri'ea'! prin anumitedispo'i"ii mai mult sau mai pu"in sta*ile.-odul n care se reali'ea'! percep"ia persoanelor a fost pe lar# anali'at n cadrul capitoluluiconsacrat percep"iei sociale (v'. 6.2. - 6.4. .(. Rela"iile simpatetice (de afinitate, preferen"iale, socioafective 5atisfacerea tre*uin"elor prin intermediul reali'!rii unei rela"ii cu altul confer! vie"ii psi+iceec+ili*rul )i satisfac"ia necesare evit!rii an&iet!"ii )i disconfortului psi+ic. 6&ist! cel pu"in treiaspecte ale tre*uin"ei de rela"ionare cu ceilal"i (Golu, 2003, 272 $a inclu'iunea (tre*uin"a de inclu'iune 3 * controlul (tre*uin"a de control 3c afec"iunea (tre*uin"a de afec"iune ./lasificarea lui P. Golu mai include nc! dou! tipuri de modalit!"i de reali'are a rela"iilor interpersonale (comportamentul interpersonal prosocial )i a#resiunea interpersonal! care constituieo*iectul urm!toarelor dou! cursuri, datorit! comple&it!"ii acestor tipuri de comportament.(intre cele patru modalit!"i de reali'are a rela"iilor interpersonale descrise anterior, cercet!rile privind ultima cate#orie, cea a rela"iilor simpatetice ()i n mod special, cele intime atra# interesuldin mai multe puncte de vedere$- psi+olo#ia social! poate 0p!trunde2 n universul rela"iilor intime mai u)or dec8t alte )tiin"e pentrucare acest tip de rela"ii este important ca tem! de studiu, datorit! teoriilor )i metodolo#ieide'voltate n ultimele decenii3- e&ist! o vi'i*il! sc+im*are a institu"iei familiei n societatea contemporan!, ceea ce su#erea'!sc+im*!ri ma,ore n modul n care oamenii rela"ionea'! n plan intim, iar aceste sc+im*!ri ar tre*uicunoscute3- de multe ori, cei care studia'! psi+olo#ia social! sunt la v8rsta marilor op"iuni n ceea ce prive)tevia"a intim!, de unde )i interesul cursan"ilor pentru aceast! tem!. 9n alt ar#ument (poate decisiv al interesului psi+olo#iei sociale n studierea rela"iilor intimeeste dat de faptul c! prietenia )i dra#ostea au un statut aparte n cadrul multitudinii de rela"iiinterpersonale, fiind sin#urele care sunt *a'ate pe li*era ale#ere )i afectivitate )i nu stau su* semnulconstr8n#erilor sociale.1n a*ordare rela"iilor intime, cercet!rile au vi'at n mod special prietenia (cu termenul ne#ativ alacesteia, sin#ur!tatea )i dra#ostea$i Prietenia poate fi considerat! ca o 0rela"ie psi+osocial! de durat! dintre dou! fiin"e

umane,re'ultat al ale#erii li*ere )i *a'ate pe afec"iune, ncredere )i pre"uire mutual!2 (:lu", 2003, 1;< .%cela)i autor enumer! )i caracteristicile esen"iale ale prieteniei$1. 1n centrul rela"iei de prietenie se afl! afectivitatea )i pre"uirea reciproc!, transpuse n *ucuria, pl!cerea )i entu'iasmul partenerilor de a fi impreun!. Prietenia apare astfel ca o rela"ie autentic!ntre dou! persoane e#ale )i unice, dincolo de condi"ia social! sau de alt! natur!$ =1n prietenie nucontea'! cine e)ti, ci ce e)ti232. Prietenia este o rela"ie de durat!, care nu se refer! la simpatiile )i =sim"itul *ine> n oca'ii pasa#ere, c+iar intense. 0(e durat!2 nseamn! lucruri diferite la persoane diferite$ e&ist! prietenii pevia"!, dar )i rela"ii de acest tip care se =stin#2 relativ repede, datorit! mpre,ur!rilor de via"!neprielnice (n primul r8nd, dep!rtarea spa"ial! 33. 1ncrederea reciproc! este r!spusul cel mai frecvent la la ntre*area $ =/e considera"i maiimportant n prietenie?2 pus! pu*licului american. 1n prietenie nu se admite lipsa de fidelitate,disimularea )i n)elarea3;. %cordarea de spri,in material )i sufletesc reciproc, sus"inere )i ap!rare mutual!. Prietenii suntinclina"i s! fac! c8t mai mult unul pentru cel!lalt. 1ntr-o rela"ie de verita*il! prietenie nu are cec!uta e#oismul dar, pe termen mediu )i lun#, far! reciprocitate n oferirea de *unuri )i serviciimateriale )i sim*olice, o prietenie nu va re'ista37. (e)i este ntemeiat! pe li*erul consim"!m8nt, prietenia nu este ferit! de tensiuni )i conflicte,care sunt dep!)ite pornind de la respectul reciproc al pertenerilor n ceea ce prive)te interesele,#usturile, op"iunile )i opiniile personale. -ai mult, prietenii sunt dispu)i s!-)i ierte #re)elile, nu ntr-un mod comp!timitor, ci cu n"ele#erea celuilalt.ii 5in#ur!tatea este termenul opus prieteniei (dar nu ntr-o perfect! simetrie . @u este vor*a deseparare fi'ic! de semeni, ci de sin#ur!tatea ca tr!ire (=loneliness2 . =5in#ur!tatea s-ar definiopera"ional ca raportul defavora*il dintre cantitatea )i calitatea rela"iilor interpersonale reale )i celedorite de individul respectiv.2 (:lu", 2003, 1;9 ./u alte cuvinte, sin#ur!tatea survine atunci c8nd num!rul interac"iunilor sistematice cu ceilal"ieste prea mic )i A sau nu ndea,uns de profund )i consistent n compara"ie cu aspira"iile.5tarea de sin#ur!tate este asociat! cu afecte ne#ative (depresia, an&ietatea, insatisfac"ia,nefericirea, timiditatea )i uneori c+iar suferin"e fi'ice asociate acestora.B distinc"ie deose*it de important! este ntre sin#ur!tatea temporar! (pasa#er! )i sin#ur!tateacronic! (structural! , provenit! din ina*ilitatea de interac"iune )i comunicare social!.iii (ra#ostea are o serie de note comune cu prietenia (respectul, ncrederea )i pre"uirea reciproc!,altruismul manifest, similaritatea a&iolo#ic! , dar difer! de aceasta n primul r8nd prin intimitateafi'ic! a partenerilor (care poate mer#e de la str8n#eri de m8n! )i m8n#8ieri p8n! la diferitele formede rela"ii se&uale . %sociate intimit!"ii fi'ice sunt reac"iile emo"ionalfi'iolo#ice puternice.(atorit! nucleului s!u se&ual-emo"ional, dra#ostea se manifest! mai dinamic, tumultos,sinusoidal dec8t prietenia (care are un caracter mai ec+ili*rat .B teorie e&trem de interesant! asupra dra#ostei a fost ela*orat! de Ro*ert 5tern*er# (apud.oncu, 200;, 24 , conform c!reia dra#ostea are trei componente de *a'!$1. Pasiunea C componenta motiva"ional!, care reflect! n principal atrac"ia se&ual!3 2. :ntimitatea C componenta emo"ional! )i se refer! la dorin"a de a fi cu cel!lalt, de a-i mp!rt!)ie&perien"ele (fericite sau nepl!cute 33. %n#a,amentul C componenta co#nitiv!, care include deci'ia de a fi mpreun! cu cel!lalt, deci'iade a continua rela"ia (reafirmat! c+iar n momentele C aproape inevita*ile - de cri'! .-eritul principal al teoriei lui 5tern*er# este fle&i*ilitatea n aplicare, orice rela"ie dedra#oste put8nd fi descris! prin

com*inarea acestor 0in#rediente de *a'!2.%stfel, prin notarea cu 0D2 a pre'en"ei unei componente )i cu 0-2 a a*sen"ei acesteia, seo*"in urm!toarele tipuri de dra#oste$a. (ra#ostea pasional! E D pasiune D intimitate C an#a,ament3 *. (ra#ostea prieteneasc! E D intimitate D an#a,ament C pasiune3c. (ra#ostea ne*un! E D pasiune C intimitate C an#a,ament3d. (ra#ostea stupid! F E D pasiune D an#a,ament C intimitate3e. (ra#ostea des!v8r)it! E D pasiune D an#a,ament D intimitate