Sunteți pe pagina 1din 49
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investește în oameni!

Cea mai bună afacere. Cariera ta!

Investește în oameni! Cea mai bună afacere. Cariera ta! Ghid de orientare pentru elevi Marcela Claudia

Ghid de orientare pentru elevi

Marcela Claudia Călineci

ta! Ghid de orientare pentru elevi Marcela Claudia Călineci Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe piața muncii”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

“Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe piața muncii“ vizează pregătirea viitorului absolvent pentru a răspunde cerințelor pieței muncii și ale viitorului angajator. Proiectul este cofinanțat din Fondul Socila European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și se deruleaza începând cu data de 1.09.2010 pentru 30 de luni.

Proiectul se încadrează în Strategia de Descentralizare a Invățământului Preuniversitar, punând în fapt parteneriate educaționale (școală/mediu de afaceri) cu scopul comun de a asigura instruirea practică.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea cunoștințelor practice și aptitudinilor specifice ale elevilor pe domeniul de pregătire ales, în vederea creșterii șanselor de inserție profesionala ulterioară ale acestuia, precum și pentru facilitarea tranziției de la școala la piața muncii.

Elevii care participa în proiect beneficiază de pregătire practică si de consiliere vocațională, fapt ce va conduce, pe de o parte, la creșterea abilităților de lucru și, pe de altă parte, la optimizarea parcursului profesional în concordanță cu aptitudinile și nevoile individuale.

Obiective specifice:

1. Facilitarea tranziției de la școală la viața activă prin accesul la oportunități

de pregătire practică concordante cu piața muncii din fiecare domeniu. Realizare în proiect: implementarea activității: „Organizarea de stagii de

pregătire practică a elevilor”. Grup țintă: 4058 de elevi din învățământul preuniversitar

2. Creșterea abilității elevilor de a-și alege și adapta parcursul de carieră

la capacitățile și nevoile proprii, prin participarea acestora la sesiuni de con- siliere vocațională și de carieră. Realizare în proiect: implementarea activității „Consiliere vocațională”.

Grup țintă: 1000 de elevi din învățământul preuniversitar

3. Creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de pregătire practică

în rândul elevilor și a beneficiilor acesteia, prin dezvoltarea unei campanii de informare și conștientizare.

Realizare în proiect: implementarea activității:„Campanie de conștientizare asupra beneficiilor pregătirii practice la elevi”.

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

Cuprins

Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Cuprins 1 Argument 1 Cap. 1. Ce este cariera? 2

1

Argument

1

Cap. 1. Ce este cariera?

2

Cap. 2. Planifică-ţi cariera!

6

Cap. 3. Eu şi cariera

11

Cap. 4. Decizia în carieră

15

Cap. 5. Inteligenţele carierei

19

Cap. 6. Lucrăm în echipă

23

Cap. 7. Promovează-te!

27

Cap. 8. O provocare: afaceri

34

Cap. 9. Şi eu pot practica voluntariatul!

37

Cap. 10. Reinventează-te pentru o carieră de succes

40

 

Resurse

44

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe piața muncii”

| 1 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor

|

1

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

1

Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! 1 Argument „Găseşte un job care îţi place şi vei

Argument

„Găseşte un job care îţi place şi vei adăuga 5 zile fiecărei săptămâni”. (H. Jackson Brown, Jr.)

Implicarea în activităţi de orientare şi con- siliere vocaţională este esenţială pentru toţi ele- vii, de la intrarea până la ieşirea din sistemul de învăţământ, şi nu numai.

Activitățile de orientare și consiliere vocațională pregătesc elevii pentru a deveni competitivi şi productivi, responsabili pentru acţiunile lor, independenţi, comunicativi, cu spirit antrepreno- rial.

Programele de consilierea carierei sunt be- nefice atât pentru viitorii angajaţi, cât şi pentru an-

gajatori. (Killeen and White, UK, 2000/ Breunig, Aus- tralia, 2003/ Vuori and Vesalainen, Finlanda, 1999)

În acest context, rezultatele cercetărilor arată că pentru elevii care sunt angrenaţi în astfel de activităţi există cinci potenţiale beneficii în vederea unei bune adaptări şcolare şi, în viitor, a angajării

pe piaţa muncii: (Schargel & Smink, 2001)

1. creşterea motivaţiei şi optimizarea învăţării;

2. dezvoltarea competenţelor personale şi so- ciale;

3. înţelegerea clară a lumii ocupaţiilor;

4. explorarea şi planificarea carierei;

5. achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor refe- ritoare la angajare şi competenţele necesare învăţării şi muncii în general.

În unele ţări, studiile arată că aproape jumătate din forţa de muncă ocupă un post care nu i se potriveşte sau care pur şi simplu, nu îi place.

Din acest motiv, serviciile de con- silierea carierei din şcoli sau companii şi cele de dezvoltare profesională, departa- mentele de resurse umane, programele educaţionale, trebuie să compatibilizeze valorile, abilităţile şi atitudinea celor care îşi caută un loc de muncă cu cerinţele postului, valorile şi cultura organizaţională locului de muncă spre care aspiră.

Acest ghid reprezintă un instrument pentru elevii implicaţi în activităţile din proiectul „Stagii de practică şi con- siliere vocaţională pentru elevi în ve- derea facilitării integrării lor ulterioare pe piaţa muncii”, cu scopul dezvoltării identităţii vocaţionale şi a orientării şi con- silierii carierei pe piaţa muncii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social Europe- an prin Programul Operațional Sectorial Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013.

Succes în alegerea şi dezvoltarea carierei!

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

Cap.1

Ce este cariera?

2007-2013 Investește în oameni! Cap.1 Ce este cariera? „Alege un job care îţi place şi nu

„Alege un job care îţi place şi nu va trebui să munceşti o zi din viaţa ta.” (Confucius)

meseria

complexul de cunoştinţe teoretice şi deprin- deri practice dobândite de o persoană prin şcolarizare şi activitate practică”

însumează abilităţile şi cunoştinţele obţinute în urma unui anumit tip de formare educaţională şi practică, de exemplu: croitor, vânzător, ba- by-sitter, tâmplar, etc.

profesia

specializarea sau calificarea obţinută prin educaţie, prin studii (de exemplu, inginer chi- mist, contabil).

astfel, „profesia semnifică specializarea in- dividului, iar ocupaţia este specializarea exercitată de către acesta la locul de muncă.” De exemplu:

- profesia - economist, învăţător, croitor sau ocupaţia - economist, învăţător, croitor.

- profesia- psiholog, tinichigiu, medic sau ocupaţia- director de ziar, maistru de ate- lier, şef de secţie).

Cariera este activitatea prin care se obţin diferite grade de satisfacţie profesională. Car- iera este și o sursă de venit, printr-un exerciţiu de conştientizare a traseului profesional, din tre- cut, prezent şi viitor.

În mod tradiţional, cariera a însemnat o serie de avansări rea- lizate în mod planificat către atingerea unui scop predeterminat.

Dezvoltarea carierei constă în managemen- tul numeroaselor situaţii şi roluri din viaţă care se concretizează în carieră (suma experienţelor de muncă plătite şi neplătite). Ea poate include experienţe de viaţă ca: bagajul educaţional, activităţi de timp liber, relaţii sociale, călătorii, etc.

Se poate spune că o persoană poate “trăi” mai multe cariere de-a lungul unei vieţi.

Cariera reprezintă totalitatea profesi- ilor, meseriilor, ocupaţiilor, rolurilor so- ciale, familiale, funcţiilor, experienţelor de muncă, timpul liber, hobby-urile, cariera este viaţa însăşi.

Toate evenimentele care ni se întâmplă, de la naştere şi până la sfârşitul vieţii ne afectează viaţa/cariera. Când ne trezim dimineaţa pentru a merge la şcoală/ ser-viciu, nu părăsim „viaţa”, învăţarea/ munca. „Joburile” nu există izolat de viaţa noastră.

Este necesară analiza următoarelor concepte: “ocupaţia”, “funcţia”, “meseria”, “profesia”, “cariera”, “dezvoltarea cari- erei” pentru a înţelege complexitatea con- ceptului „carieră” (Balica, M. & Horga, I,

2000).

ocupaţia

activitatea pe care o desfăşoară o persoană într-un anumit domeniu (economic, social, cultural, finaciar, educaţie, business, etc.) prin care îşi câştigă existenţa, cu atribuţii şi responsabilităţi specifice care se pot exprima prin „funcţia sau meseria exercitată de o persoană”.

este activitatea practică exercitată efectiv şi cea care aduce venit (de ex- emplu: editor, agent de vânzări, neu- rochirurg)

funcţia

rolurile

avute

într-o

anumită

„iera-

hie

funcţională

de

conducere

sau

execuţie”.

ocupaţia în cadrul unei structuri ierarhice:

CEO- director executiv, şef de firmă, pa- tron, manager.

Pe ce se bazează cariera? Probabil că aveţi

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

multe răspunsuri. Cele mai multe se referă la:

munca susţinută, anii de şcoală şi studiile, fami- lia, prietenii, norocul.

În practică, foarte puţine cariere sunt bine conturate. În cartea sa, intitulată „Total Career Management”, Frances Clark (1992) defineşte noţiunea de carieră astfel: „Putem considera o carieră, ca o succesiune de posturi sau activităţi, planificate sau nu, implicând anumite elemente de avansare, angajare şi dezvoltare personală de-a lungul unei perioade de timp.”

Există 8 modele pentru evoluţia şi dezvolta- rea carierei, care sunt și cele mai cunoscute. Le prezentăm în cele ce urmează (F. Clark, apud J. Billberry, 1997):

1. Cariera Triunghi

Individul se angajează într-o organizaţie la baza acesteia şi pe măsură ce-i sunt re- cunoscute rezultatele, progresează treptat către vârf. Uneori aceasta depinde de mo- mentul în care i se permite şi dacă există situaţia propice pentu această schimbare.

2. Cariera Scară

Persoana progresează spre posturi mai î- nalte printr-o succesiune planificată. Pentru că există restructurări dese, acest model de carieră devine tot mai rar întâlnit.

3. Cariera Spirală

Pe măsură ce avansează în organizaţie, persoana are tot mai puţine oportunităţi de a se dezvolta. Acest model este specific persoanelor care părăsesc o organizaţie şi pătrund în alta, în acelaşi domeniu sau chiar într-un domeniu cu specific diferit.

4. Cariera Staţionară

Se referă la cei care rămân pe acelaşi nivel sau pe unul echivalent pentru perioade lungi de timp.

5. Cariera Tranzitorie

Presupune carierele care trec prin dife- rite faze distincte, chiar de pregătire pentru profesia dorită. De exemplu, voluntariatul, consultanţa managerială, asistenţa medicală şi socială, etc. Se consumă un timp pentru a se îmbogăţi experienţa sau pentru a se dez-

volta noi abilităţi şi competenţe.

6. Cariera Rute şi Salturi

Aici este vorba despre întâmplare. Există situaţii în care persoana trece de la o ocupaţie la alta, de la o califi- care la alta, de la un domeniu la altul, de la o organizaţie la alta.

7. Cariera Spalieră

Organizaţiile zilelor noastre permit angajaţilor să-şi dezvolte cariera în ritm personal. Aceştia pot ocupa pos- turi în organizaţie în diferite depar- tamente, divizii, sucursale. Scopul este de a le creşte experienţa şi de a le oferi o perspectivă mai amplă asu- pra întregii organizaţii. Este diferită de cariera de tip scară pentru că nu se prevede o modalitate clară de a ascede în poziţii profesionale înalte.

8. Cariera Montagnes Russes

Reflectă suişurile şi coborâşurile, peri- oadele de criză personală, economică etc., care influenţează cariera. Este inspirată de exemple din Marea Brit- anie (1980), când au existat două re- cesiuni separate de un scurt interval de timp de prosperitate.

Dincolo de toate acestea, cariera însumează succesiunea posturilor/lo- curilor profesionale ale unui individ, a rolurilor şi experienţelor de muncă şi mai ales a modului în care sunt percepute aceste experienţe.

Explorează cariera Aplicaţia 1. „Cercetătorii carierei”

Investigaţi, reflectaţi şi analizaţi, indi- vidual sau în grup, ideile despre carieră.

Ce este cariera?

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

Care sunt aspectele cele mai im- portante în alegerea şi dezvoltarea carierei?

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………

De unde se obțin informaţiile ne- cesare pentru a putea lua o decizie responsabilă în alegerea carierei?

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………

………………………………………………

Aveţi resursele necesare (calităţi, abilităţi, interese, aptitudini, valori, pregătire educaţională) care vă vor ajuta să practicaţi cariera dorită?

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………

………………………………………………

Ce persoane vă pot ajuta în alegerea şi dezvoltarea carierei?

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………

Cum credeţi că se vor schimba criteriile de alegere a unei profesii peste 5 ani, 10 ani sau peste 20 de ani?

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Aplicaţia 2. „O carieră model?”

Descrieţi pe scurt, ce fel de carieră doriţi. Precizaţi care dintre modelele prezentate vi se potriveşte cel mai bine.

1. Cariera triunghi

2. Cariera scară

3. Cariera spirală

4. Cariera staţionară

5. Cariera tranzitorie

6. Cariera rute şi salturi

7. Cariera spalieră

8. Cariera Montagnes Russes

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Este important să conştientizaţi că modelul sau modelele în care se încadrează cariera preferată nu contează foarte mult.

Ceea ce este foarte important este să reflectaţi la deciziile pe care le-aţi putea lua pentru plani- ficarea şi dezvoltarea carierei. Setul de întrebări care urmează vă ajută să vă clarificaţi ce fel de carieră doriţi să profesaţi.

Cunoaşteţi rezultatul pe care-l aşteptaţi de la cariera dvs.?

Care sunt aptitudinile şi experienţa de care aveţi nevoie pentru a da rezultate bune?

Aveţi aceste aptitudini şi experienţe?

Dacă nu, cum le-aţi putea dezvolta?

Care ar fi postul cel mai bun pe care vi l-aţi dori imediat după ce terminaţi liceul sau fa- cultatea?

Cum aţi putea obţine acel post?

Cum aţi descrie „o carieră de vis”?

Ce trebuie să faceţi pentru a vă împlini dorinţele de carieră?

Aplicaţia 3. „Bagajul carierei”

Gândește-te la faptul că o carieră se planifică, se construieşte în timp, există o mare corelaţie între succesul profesional şi o serie de factori ca:

Nivelul de autocunoaştere.

Descrie-te în fraze, identifică trei trăsături car- dinale de personalitate (foarte importante):

caracteriale, temperamentale, cognitive, etc.

Traseul educaţional

Lungimea traseului educaţional (nivel de cunoştinţe şi variabila timp) este direct proporţională cu beneficiile pe termen lung.

Atunci când se petrece mai mult timp în mediul academic, bagajul educaţional se măreşte. Pe termen scurt, costă mai mult decât dacă an- gajarea s-ar produce la terminarea liceului, dar pe termen lung, câştigul este mult mai mare.

Dinamica pieţei muncii.

Meseriile căutate şi cele care deja nu mai sunt actuale în domeniul dorit.

Enumeră pe scurt ce speri să obţii de la munca pe care o vei desfăşura la finalul liceului/ facultăţii.

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

………………………………………… Ce conţine bagajul carierei tale până în prezent?

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………

Cap. 2

…………………………… Cap. 2 Planifică-ţi cariera! „Dacă nu ştii în ce port vrei

Planifică-ţi cariera!

„Dacă nu ştii în ce port vrei să ajungi, nici un vânt nu este favorabil.” (Seneca)

Meseriile şi piaţa muncii sunt într-o schimbare permanentă, de aceea este

necesar să înveţi mereu lucruri noi şi să

te adaptezi la dinamica schimbărilor din

societate, dar să-ţi cunoşti şi priorităţile prin activităţile de planificarea carierei.

Aceasta presupune responsabilitate şi o nouă atitudine faţă de muncă. Una din condiţiile de bază pentru asigurarea suc- cesului în carieră este planificarea cari- erei. De aceea, nu ezitaţi să concepeţi planuri de carieră.

Planificarea carierei nu este o activi-

tate care ar trebui făcută o singură dată,

ci aceasta poate fi iniţiată de la vârste

fragede, iar în condiţiile actuale, este de dorit să fie extinsă pe tot parcursul vieţii. (lb. engl. lifelong career planning). Plani- ficarea carierei poate avea beneficii mul- tiple, de la stabilirea obiectivelor la o viaţă plină de succes.

Mai degrabă, planificarea carierei este o activitate care are efectele scon- tate numai dacă este realizată în mod

regulat, mai ales datorită faptului că, după cum s-a demonstrat, un angajat îşi schimbă cariera (nu numai joburile) de mai multe ori. Şi nu este niciodată prea devreme sau prea târziu să în- cepi să-ţi planifici cariera!

În procesul de planificare a carierei, nu uitaţi:

(www.wall-street.ro)

Identificarea calităţilor

Unii angajaţi sunt atât de absorbiţi de profesiile lor, încât nu pot vedea alte oportunităţi de carieră. Orice job necesită un anumit set de calităţi, şi este mult mai bine să vă încadraţi într-o anumită categorie în funcţie de aceste calităţi.

Revizuirea tendinţelor joburilor şi cariere- lor

Informaţiile despre tendinţele profesionale îţi sunt vitale pentru o planificare a carierei de suc- ces, pe termen lung. Un domeniu profesional aflat astăzi în dezvoltare poate merge prost mâine, sau anul viitor. Este important să observaţi care sunt joburile ce vor lua amploare, în perspectivă, în special în domeniile care vă interesează cel mai mult.

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

Stabilirea obiectivelor profesionale

Majoritatea cercetărilor afirmă că în cele mai multe cazuri cresc şansele de succes într- un domeniu dacă vă planificaţi obiectivele şi vă stabiliţi un traseu profesional. O componentă esenţială a planificării carierei este stabilirea obiectivelor profesionale pe termen scurt (anul curent), mediu (anul următor) şi lung (peste 3-5 ani), dar şi revizuirea şi ajustarea acestora, pe măsura îndeplinirii celor anterioare, pe parcursul evoluţiei sau modificărilor planurilor.

Studierea noilor oportunităţi (studii, training-uri, ateliere de lucru, proiecte educaţionale).

Informaţia este putere. Informaţia este suc- ces. Şansa de a învăţa şi a vă dezvolta person- al sau profesional constituie miezul planificării carierei. Este bine să vă implicaţi în experienţe educaţionale necesare atingerii scopurilor profe- sionale. Căutaţi în cadrul liceului, în asociaţiile de tineret, ale universităţilor/ facultăţilor, precum şi în cadrul proiectelor de formare profesională europene, programelor de învăţare online, la distanţă, pentru a găsi oportunităţi de învăţare şi dezvoltare profesională.

Cercetarea oportunităţilor de promovare profesională

Presupune realizarea unui scenariu profesion- al în viitor. Unde veţi fi peste un an? Dar în 5 ani? Un element important al dezvoltării acestor sce- narii din viitor este cercetarea oportunităţilor pro- fesionale sau chiar dezvoltarea mai multor sce- narii ale posibilelor cariere, pentru a vedea care din ele este mai potrivită de realitatea pe care vi-o doriţi.

În planificarea carierei, este foarte important accesul la informaţii despre: nevoia de forţă de muncă în anumite domenii, piaţa muncii, responsabilităţile profesiei, condiţiile de pregătire educaţională şi profesională, succesele obţinute în domeniu, câştigul şi alte beneficii (oportunităţi de dezvoltare profesională).

Planificarea carierei este un exerciţiu extrem de util. Planificarea carierei nu este o activitate dificilă, pe care trebuie s-o amânaţi, ci prin im- plicare va crea un sentiment de împlinire, o experienţă pozitivă. Este de dorit să transformaţi

planificarea carierei într-un eveniment, care să se întâmple în mod regulat.

Sugestii pentru planificarea carierei

încurajează autoevaluarea

observă propria personalitate

identifică priorităţile şi resursele

reflectează asupra ceea ce vă place/ ce nu vă place

schimbări importante în

plănuieşte

carieră

analizează aspiraţiile, scopurile, valo- rile personale

analizează informaţiile primite de la ceilalţi

fii pregătit pentru incertitudinile şi dificultăţile în viaţa cotidiană

manifestă siguranţă în ceea ce priveşte alegerile făcute

conturează traseul carierei

examinează

pentru

preferinţele

activităţi

investigează hobby-urile şi modalităţile de petrecere a timpului liber

analizează succesele obţinute

stabileşte planuri de viitor

Planificarea carierei este un exercţiu care implică dezvoltarea carierei deoarece:

procesul de învăţare şi adaptare la diferite roluri exercitate de către o persoană pe parcursul vieţii, include diferite stadii, aflate în succesiune cronologică.

medierea între factorii de personalitate şi cerinţele sociale, în beneficiul indi- vidului.

totalitatea factorilor psihologici, socio- logici, educaţionali, fizici, economici care combinaţi influenţează natura şi importanţa muncii pe parcursul întregii

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

vieţi a unei persoane.

În societatea contemporană, tipurile fun- damentale de învăţare au evoluat de la a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi la a învăţa să fii.

(UNESCO, 1996)

Ştiaţi că?

în America, cei care nu au o diplomă de li- ceu, în 40 de ani de carieră câştigă aproxi- mativ 852.000 USD, adică cu 672.000 USD mai puţin decât cei cu diplomă? O facultate absolvită creşte veniturile salariale cu mai mult de 1,9 milioane USD, iar un doctorat sau o specializare - cu 2,8 milioane USD. (Dolin,

2001)

În orientarea şi consilierea vocaţională se parcurg următoarele etape:

(M. Jigău, 2003)

1. Explorarea Ce meserie vreau să practic? Ce calităţi am?

Care sunt speranţele, visurile, poate uneori, îndrăzneţe, legate de carieră?

2. Evaluarea personală

Care sunt opţiunile personale în legătură cu viaţa şi cariera?

Autoevaluaţi şi analizaţi punctele forte, trăsăturile de personalitate, abilităţile, interesele, stilul de învăţare, stilul de muncă, domeniul preferat pentru muncă, valorile personale şi interper- sonale?

3. Luarea deciziei

Care sunt obiectivele de carieră, în funcţie de informaţiile anterioare?

4. Planificarea

Elaboraţi un plan de management personal de- taliat.

Identificaţi sarcinile avute pentru atingerea fiecărui obiectiv, timpul alocat, ordinea în care veţi realiza sarcinile, persoanele resursă, termene- limită, rezultate aşteptate, autoeval- uare.

5. Implementarea şi/ sau dezvoltarea planului

de acţiune

Aplicaţi planul de carieră elaborat în etapa de planificare.

Evaluaţi modul în care s-a implementat planul de carieră.

Realizaţi o autoevaluare, prin identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor specifice propriei persoane.

Analizaţi în ce măsură acestea influenţează pro- cesul de planificare a carierei.

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe piața muncii”

8

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

Explorează cariera

Aplicaţia 1. „Analiza SWOT”

Analiza SWOT (Albert Humphrey, 1960, 1970, Universitatea Stanford) este un instrument de evaluare a modului în care funcţionează organizaţiile, dar poate fi şi un instrument de autoevaluare personală. Realizaţi o autoevaluare, prin identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor specifice propriei persoane.

Analizaţi în ce măsură acestea influenţează procesul de planificare a carierei.

Puncte tari

Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

Aplicaţia 2. „De vorbă cu mine despre carieră”

Alegeţi un punct tare şi un punct slab. Imaginează-ți că se află faţă în faţă şi stau de vorbă. Ce comunică unul cu celălalt despre carieră?

de vorbă. Ce comunică unul cu celălalt despre carieră? Activitatea 3. „Clasament pentru carieră” Realizaţi un
de vorbă. Ce comunică unul cu celălalt despre carieră? Activitatea 3. „Clasament pentru carieră” Realizaţi un

Activitatea 3. „Clasament pentru carieră”

Realizaţi un clasament personal/ de grup (top 3), în ordinea importanţei planificării şi dezvoltării carierei. Identificaţi şi alte posibile elemente, pe care le consideraţi necesare pentru a planifica o carieră în concordanţă cu profilul de personalitate şi tendinţele de pe piaţa muncii.

succesele şi insucce- sele personale

grupul de prieteni, colegii /

colegele

imaginea de sine, încrederea în sine

şcoala (programul de învăţare, cad- rele didactice, etc.)

meserii preferate

familia

(mama, tata, fraţii, surorile, bunicii, etc.)

pasiunile, hobby-

urile, interesele

mass media

petrecerea timpului liber

persoane semnifica- tive

locul naşterii, comu- nitatea

piaţa muncii:

tendinţe

evaluările şi aprecier- ile celorlalţi

planificarea viitorului, obiective, aspiraţii, valori

modele de carieră

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

Cap. 3

Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Cap. 3 Eu şi cariera „Cu încredere poţi să atingi

Eu şi cariera

„Cu încredere poţi să atingi înălţimi uimitoare fără încredere nici cele mai simple împliniri nu-ţi sunt la îndemână.” (Jim Loehr)

Unul din cele mai grele acte de cunoaştere, este autocunoaşterea sau cunoaşterea de sine, fiind definită de specialişti drept cheia stării de bine!

În fiecare zi, omul se dezvoltă prin

experienţele, întâmplările inedite şi situaţiile de viaţă deosebite pe care le trăieşte, care pot fi percepute ca suc- cese sau eşecuri. Fiecare este unic şi de aceea învaţă în mod personal, din circumstanţele diferite cu care se confruntă, din interacţiunile cu ceilalţi, din ceea ce crede el despre ceea ce a trăit.

„Pentru a reuşi şi a excela la şcoală, acasă, la locul de muncă sau în dome- niul vostru de activitate, pentru a iden- tifica motivaţia care vă animă, va trebui să înţelegeţi care este individualitatea voastră unică. Va trebui să deveniţi expert în a găsi, a descrie, a pune în practică punctele voastre forte.” (Marcus Bucking- ham, Donald O. Clifton, 2005)

O persoană care are stimă de sine

ilustrează atitudinea de bază: eu sunt OK- tu eşti OK. Stima de sine este decisivă pentru a scoate la iveală ceea ce este mai bun în tine sau în ceilalţi. Stima de sine nu este constantă. Ea este influenţată de succesele şi eşecurile din viaţă.

Poţi să lucrezi permanent asupra stimei de sine. Vei dobândi stima de sine dacă vei învăţa să te priveşti pe tine însuţi/ însăţi, să te placi şi să înveţi să-ţi vezi şi să-ţi apreciezi punctele tari. Dacă faci acest efort, acesta va fi apreciat de ceilalți, iar tu poţi fi mîndru de tine. Dacă nu ai stimă de sine, nu vei fi capabil să-i faci pe alţii să aibă stimă de sine.

În consecinţă, aptitudinile, abilităţile,

deprinderile, valorile, interesele, calităţile,

trăsăturile individuale, realizările pe care le are fiecare persoană, trebuie conştientizate şi e- xersate pentru a dezvolta relaţii pozitive cu sine şi cu cei din jur. Acest proces, uneori dificil, nu- mit autocunoaştere sau cunoaştere de sine înseamnă „descoperirea” resurselor person- ale.

Desigur, cu cât te cunoşti mai bine, cu atât ai șanse mai mari de reuşită personală şi socială. De ce? Foarte simplu, căci aşa ai acces la resursele, punctele forte, calităţile, dar şi la defectele sau la ceea ce vrei să schimbi la tine, astfel încât „linia valorică” identificată să te îndemne la acţiuni responsabile. Este nevoie de activităţi de învăţare speciale, numite în literatura de specialitate pro- grame de dezvoltare personală, în care principala caracteristică este curajul de a participa, de a te implica în aceste programe.

“O mare cantitate de talent este pierdută în lume din cauza absenţei curajului. În fiecare zi dispar idei ale oamenilor a căror timiditate îi împiedică să facă un prim efort.” (Sydney Smith)

Pentru că a te cunoaşte, aşa cum sublinia un specialist în dezvoltare personală (Gudmund, 2001) din Danemarca, presupune îndeplinirea următoarelor obiective:

să ai încredere în tine şi în ceilalţi

să doreşti să afli cine eşti sau ce identitate personală ai

să comunici eficient în viaţa de zi cu zi

să exprimi şi să experimentezi emoţii, compor- tamente, atitudini

să exersezi strategii de rezolvare a conflic- telor

să înţelegi modalităţile şi linia de acţiune a al- tor persoane

să fii creativ, spontan şi autentic în relaţiile cu

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

ceilalţi

să conştientizezi importanţa şi necesitatea evoluţiei

să te dezvolţi pe tine însuţi

să ai succes şi idei care te vor mobiliza

să-ţi asumi responsabilitatea

să-ţi îmbunătăţeşti viaţa: forma fizică, aspec- tele emoţionale, profesia, afacerile, familia, timpul liber

să-ţi defineşti scopurile de progres personal şi social

Imaginea de sine este ceea ce credem despre noi (de exemplu, cine sunt eu, cum mă văd eu, ce pot să fac eu) şi ceea ce cred alţii despre noi, în legătură cu propriul fizic, informaţiile despre sine şi lume, despre reuşite şi insuccese, de- spre abilităţile emoţionale şi sociale. În strânsă legătură cu imaginea de sine se află stima de sine, care reprezintă abilitatea de a simţi şi a gândi pozitiv despre tine. Împreună conduc la în- credere în sine. Este atitudinea de bază pentru asigurarea succesului personal şi profesional. (A. Băban, 2001)

Imaginea de sine reprezintă părerea pe care o avem despre noi şi este rezultanta a altor două aspecte de evaluare: imaginea mea despre mine plus imaginea altora despre mine.

“Imaginea de sine este unificarea într-o totali- tate a rezultatelor autocunoaşterii, a relaţionării cu alţii şi a trăirii evenimentelor autobiografice semnificative care au relevat calităţile şi defect- ele pe care le are fiecare cu privire la Eul fizic sau material, Eul spiritual şi Eul social.” (M. Zlate,

2005)

Stima de sine este o expresie populară, destul de des folosită, care înseamnă în opinia celor mai mulţi, „să te simţi bine cu tine” sau „ceva ce părinţii ţi-au dat sau nu ţi-au dat”. Specialiştii spun că este sentimentul de a te simţi iubit(ă), valorizat(ă) pe de-o parte, capabil(ă), valoros/ valoroasă, pe de altă parte. Sunt două feţe ale aceleiaşi monede, ambele importante. Una se referă la acceptare, valorizare, cealaltă la relaţia cu meritele, succes- ele, câştigurile, responsabilităţile asumate. (Jean Illsley Clarke, 1998)

Evoluzează în timp, iar modelul învăţării ei se fundamentează pe „punctul de vedere sănătos sau nesănătos” asu- pra sinelui. Deşi construirea acesteia este un proces ce durează practic toată viaţa, „temelia” se pune în copilărie, unde părinţii au cea mai mare influenţă în for- marea convingerilor despre sine. Cu cât aceasta este mai solidă, adolescenţii şi viitorii adulţi vor putea face faţă mai uşor dificultăţilor întâlnite în viaţă.

“Cu cât mai repede vei avea încredere in tine, cu atât mai repede vei ştii cum să trăieşti.” (Johann Wolfgang Goethe)

Încă din 1532, Francois Rabelais, afir- ma că „valorezi, atât cât te apreciezi”. De asemenea, omul care are încredere în el, dobândeşte încrederea celorlalţi. (Hasidic Saying)

Caracteristicile personale relevante pentru carieră se concretizeză în inte- rese, valori personale, aptitudini şi per- sonalitatea ca element integrator. (A. Băban, 2003)

Explorează cariera

Aplicaţia 1. „Eu: O monedă cu două feţe”

Reflectaţi, apoi compuneţi un text de 10 rânduri, în care evidenţiaţi ce ați scrie voi despre voi şi ce ar scrie ceilalţi despre voi.

Comentaţi importanţa autocunoaşterii în planificarea şi dezvoltarea cari- erei. Persoanele cu un înalt grad de autocunoaştere au şanse superioare de reuşită.

„Dacă nu ştii să pierzi, nu vei ştii niciodată să câştigi. Dacă nu ştii asta, n-ar trebui să joci. Dacă nu înveţi, nu vei ajunge nicăieri. Absolut nicăieri. Nu există scurtături, nu te amăgi singur. Este OK să greşeşti”.

“M-a crescut să fiu puternic, tare şi inde- pendent. Ceea ce contează cel mai mult este procesul tău de gândire. Procesul te

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

ajută să te apropii mai mult de zonele mai închise ale nuanţelor de gri. Răspunsurile nu sunt numai în alb şi negru. Adeseori, mirosul, sentimentul, atingerea sunt mult mai importante. Dacă stăm să aşteptăm răspunsul perfect, viaţa va trece pe lângă noi. Comparativ cu mulţi dintre colegii mei, eu eram extravertit, îmi plăceau mai mult oamenii decât cărţile şi sportul mai mult decât descoperirile ştiinţifice. Faptul că mă considera diferit şi special, mi-a făcut o puternică impresie.” (Jack Welch, Jack, dintr-o bucată, Autobiografia celui mai admirat manager, Capitolul 1. Con- struind încrederea în sine, 2008)

Aplicaţia 2. „Porţia de motivaţie pentru carieră”

„Banii nu fost niciodată o motivaţie pen- tru mine, ci doar o modalitate de a ţine scorul. Adevărata plăcere este să joci jocul.” (Donald Trump, 2005)

Care este cel mai important balon din viaţa ta şcolară?

Care te înalţă, care te ridică?

Care îţi dă speranţă?

Dar în ceea ce priveşte viitorul cari- erei tale?

Ce faci ca să menţii balonul carierei în zbor?

Care sunt cele mai importante as- pecte/ părţi ale balonului tău? Activi- tatea? Locurile? Oamenii, situaţiile, gândurile, emoţiile?

Ce poţi face ca balonul tău să fie val- oros, puternic, în acţiune?

Foloseşte cuvinte, simboluri, desene care să arate ce te motivează pe tine să acţionezi pentru dezvoltarea cari- erei!

Aplicația 3. „Fântâna”

„Şi mergând ea mai departe, numai iaca ce vede o fântână mâlită şi părăsită. Fântâna atunci zice:

-Fată frumoasă şi harnică, îngrijeşte-mă,

că ţi-oi prinde şi eu bine vreodată. Fata curăţă fântâna şi-o îngrijeşte foarte bine, apoi o lasă şi- şi caută de drum… Când, mai încolo, numai iaca fântâna îngrijită de dânsa era plină până-n gură cu apă limpede cum îi lacrima, dulce şi rece cum ”

(Fata babei şi fata moşneagului, Ion

Creangă)

îi gheaţa

Imaginaţi-vă că vă întâlniţi cu o fântână. Priviţi apa limpede, curată şi rece, tocmai bună de băut şi vă vedeţi oglindit în ea.

Ce spuneţi despre voi?

Cine sunteţi?

Cum vă caracterizaţi?

Cum vă vedeţi cariera?

Realizaţi un eseu de numai 10 rânduri.

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

carierei/

vocaţională?

Ce mă determină să mă înscriu la sesiuni de con- silierea carierei/ vocaţională?

De

ce

interesează

consilierea

Ce calităţi/ abilităţi consider că am/ vreau să mi le dezvolt?

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

Care cred că vor fi dificultăţile pe care le voi avea? Cât de bine mă cunosc eu însumi/ însămi?

Cum sper să mă ajute acest program de con- silierea carierei/ vocaţională?

Aplicația 4. „Legenda prenumelui”

Vă place sau nu prenumele vostru?

Cine vi l-a dat?

Ce semnificaţie are?

Care sunt numele de alint?

Ce porecle aveţi?

În ce culoare vă vedeţi prenumele?

Cu ce prenume aţi vrea să-l schimbaţi?

Care personalitate de succes vă atrage în mod deosebit?

Care sunt criteriile în funcţie de care consideraţi că cineva are o carieră frumoasă? Scrieţi sau povestiţi despre ea!

are o carieră frumoasă? Scrieţi sau povestiţi despre ea! Care sunt interesele şi abilităţile personale cele

Care sunt interesele şi abilităţile personale cele mai importante pentru cariera pe care doriţi s-o urmaţi?

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… …… ………………………………………………
………………………………………………
……
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

Cap. 4

Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Cap. 4 Decizia în carieră „Nu abandona ceea ce nu

Decizia în carieră

„Nu abandona ceea ce nu ştii să faci, ci combină cu ceea ce ştii să faci.” (John Wooden)

De multe ori, luarea unei decizii este dificilă.

Principalele categorii de motive care fac dificilă luarea unei decizii sau chiar fac imposibilă o hotărâre cu privire la carieră sunt următoarele:

lipsa încrederii în sine

lipsă înţelegerii fenomenelor specifice pieţei muncii

inexistenţa practicării exerciţiului de luare a deciziei

dependenţă

excesiva

de

alte

per-

soane

aplicării

indisciplina

planului

de

carieră

imaturitate psihologică în efectuarea unor alegeri

finalităţi nerealiste, excesiv de îndepărtate şi care implică extem de multe costuri

existenţa

unor

situaţii

de

criză

eonomică

anumită instabilitate socială (Jigău M.,

2001)

În traseul decizional, importantă este finalitatea: aplicarea planului personal de carieră. Acesta trebuie apreciat ca un plan de viaţă care trebuie să poarte amprentele flexibilităţii, iniţiativei şi independenţei, în condiţiile în care schim- barea locului de muncă a devenit ceva „aproape stabil.” O decizie presupune alegerea între două sau mai multe opţiuni/ variante/ posibilităţi, mai multe căi de a atinge un obiectiv. Informaţia este cheia deciziei, adică ceea ce ne determină să alegem o alternativă şi nu alta. Oamenii au nevoie de un plan de acţiune, o hartă a

carierei pentru a găsi drumul spre succes şi pentru a avea cele mai mari şanse să obţină ce şi-au propus.

Stabilirea planurilor pentru viitor este o sarcină dificilă în societatea actuală, care este caracterizată de doi motivatori şi profesori doctori în economie de la Stock- holm School of Economics astfel: “ca să supravieţuieşti şi să prosperi, trebuie să te înarmezi cu cea mai eficientă armă letală: cunoaşterea. Mai multă libertate înseamnă mai multă responsabilitate. Dacă nu faci alegeri, le va face altcine- va, altundeva, în locul tău. Şi poţi să fii sigur că n-o să-i pese din cale afară de bunăstarea ta.” (Jonas Ridderstrale, Kjell Nordstrom, 2007)

În luarea deciziilor de carieră este impor- tant să se răspundă la patru întrebări, după cum spune specialistul Gerard Egan, de la Universitatea Loyala din Chi- cago:

1. Cine sunt eu? autocunoaştere

2. Ce vreau să fac? obiective de carieră

3. Cine mă ajută? reţea de persoane semnificative

4. Care sunt paşii? plan de acţiune

Aşteptările angajatorilor constituie un factor important în decizia de carieră. Enumerăm câteva dintre acestea: re- spectarea programului, cunoştinţe în domeniu, creativitate în rezolvarea pro- blemelor de muncă, responsabilitate, disciplină, eficienţă, eficacitate, interes, empatie, toleranţă, spirit de observaţie, iniţiativă, loialitate, respect, diplomaţie, discreţie, adaptabilitate, calm, fermitate, cooperare.

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

Valorile ca şi interesele influenţează deciziile, ele sunt grile prin care oamenii fac alegeri în diferite domenii, de aceea este foarte importantă cristalizarea şi conştientizarea lor. Pot fi identificate mai multe tipuri de valori. Astfel, M. Katz (1993) a identificat 10 valori de bază leg- ate de muncă:

1. Venit ridicat

2. Prestigiu

3. Independenţă

4. A ajuta pe ceilalţi

5. Siguranţă

6. Diversitate

7. Conducere

8. A face munca dorită

9. Timp liber

10. Angajare

imediată

(apud

M.

Jigău,

2006)

Studiile de managementul carierei sintetizează aspectele relevante în alegerea carierei, astfel încât elevii să fie ajutaţi „să-şi cunoască bine resursele, să planifice, să acţioneze, să ia decizii care să-i determine să meargă înainte în pro- pria lor viaţă.” (R. Vance Peavy, 1999, Adriana Băban, 2001)

Autocunoașterea
Autocunoașterea

calităţi/ caracteristici personale

deprinderi, abilităţi, competenţe

stil decizional

atitudini şi credinţe

interese, aspiraţii, dorinţe

aptitudini, valori

personalitate

stil de viaţă

Reţeaua de relaţii semnificative ♦ aşteptările celorlaţi
Reţeaua
de
relaţii
semnificative
♦ aşteptările celorlaţi

tradiţii de familie

planuri legate de relaţii interpersonale (căsătorie, copii)

statut socio- economic

planurile persoanelor semnificative

♦ recomandările celorlalţi Informații despre carieră
♦ recomandările celorlalţi
Informații
despre
carieră

piaţa muncii

starea generală a economiei

locul de muncă

informaţii despre organizaţie (privată/ publică)

domeniul de activitate

informaţii despre profesii, meserii

mituri legate de carieră (egalitatea de şanse: gen, vârstă, etnie)

In procesul de selecţie a unor alterna- tive de carieră din multitudinea de vari- ante posibile, este necesar de parcurs următorul traseu:

definirea situaţiei decizionale (“Trebuie să iau o decizie”)

obţinerea informaţiilor despre fie- care alternativă posibilă (“Care dintre opţiuni corespunde valorilor şi stilului de viaţă dorit?”)

evaluarea alternativelor („Care sunt

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

costurile şi beneficiile, gradul personal de mulţumire?”)

luarea deciziei (“Cum pun în practică decizia luată?”)

implementarea deciziei prin aplicarea planului de carieră („Aplic planul sta- bilit!”)

reevaluarea deciziei („Este cea mai bună alegere? Cum acţionez pentru DA/ NU?”)

Paşi în luarea unei decizii:

Opreşte-te! Ia o pauză!

 

Defineşte

problema!

(Care

e

prob-

lema?)

Concentrează-te asupra situaţiei!

 

Caută/ cere sfaturile, sugestiile, recomandările celorlalţi! (Ce părere ai? Ce-ai face în locul meu?)

Analizează sfaturile primite!

 

Roagă-te! (engl. ”Pray!”)

Aminteşte-ţi

valorile

familiei

tale

şi

valorile personale!

 

Gândeşte-te la valorile culturii tale şi la normele morale!

Ia în considerare toate alternativele!

 

Imaginează-ţi consecinţele şi rezul- tatele posibile ale fiecărei posibilităţi!

Gândeşte-te la impactul fiecărei opţiuni asupra celorlalţi! (avantaje, dezavan- taje, puncte tari, puncte slabe)

Ia o decizie!

 

Pune decizia în practică!

 

Acceptă

responsabilităţile faptelor

tale!

Explorează cariera

Aplicaţia 1. „Decizia în carieră”

Discutaţi despre cum au luat părinţii dvs. decizia în carieră.

Completaţi coloana a doua, apoi împărtăşiţi cu ceilalţi.

Aplicaţi schema luării deciziei în carieră (A. Oan- cea, 2005) asupra propriei persoane.

aptitudini

Acesta/

Aceasta

autocunoaştere

interese

SUNT EU!

 

testare

psiho-

valori

 

aptitudinală

personalitate

 

Acesta/ Aceasta

i d e n t i f i c a r e a

idealuri

aspiraţii

dorinţe

EU!

VREA SA FIU

scopurilor, mod-

de

aspiraţiilor

sonale

profe-

elelor

viaţă,

per-

şi

sionale, prin con-

siliere

cunoştinte acu-

ACESTEA SUNT

a

n

a

l

i

z

a

mulate

REZULTATELE

performanţelor

performanţe

şcolare

MELE!

 

şi

a

rezultatelor

 

şcolare

rezultate

informaţii

ACEASTA

 

SE

piaţa muncii

+

CERE!

ACEASTA

ÎMI

reţeaua şcolară

TREBUIE!

 
 

A

C

E

A

S

T

A

“sfatul”

de

influenţe

CRED CEILALŢI

C

A

R

I

E

R Ă

MI

SE

influenţa celorlalţi, a părinţilor, a pro-

POTRIVEŞTE!

 

-

 

fesorilor, etc.

decizia potrivită

ACEASTA

 

VOI

DECIZIA

E

FACE!

 

PERSONALĂ !!!

Identificaţi cărui stil decizional îi aparţineţi, prin ilustrarea cu exemple de situaţii din viaţa personală!

Luaţi în considerare că stilul decizional reprezintă modalitatea proprie de a rezolva o situaţie ce presupune alegerea între mai multe alternative. (după A. Băban, 2001)

stil decizional

caracteristici

planificat

„Sunt organizat şi îmi fac planuri.”

agonizat

„Nu mă pot decide!”

impulsiv

„Decid acum şi mă gândesc mai târziu.”

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

intuitiv

„Simt că aşa e bine”

 

delăsător

„Mă voi gândi mâine!”

 

fatalist

„Ce va fi, va fi.”

 

compliant

„Dacă tu

crezi că

aşa

e

bine…”

paralitic

„Ştiu că trebuie, dar pur şi simplu nu pot să o fac.”

Aplicaţia 2. „Talk show despre carieră”

Alegeţi un voluntar care să preia acest rolul de moderator în show-ul intitulat „Despre carieră”. Acesta va propune spre discuţii cu participanţii prezenţi, întrebările şi setul de mituri, mai jos enumerate:

1. Cine sunt eu? Autocunoaştere: caracteristici per- sonale, interesele, aspiraţii, calităţi, deprinderi, abilităţi, competenţe, aptitudini, atitudini, pasiuni/ hobby-uri, capacităţi, stil de viaţă, etc.

2. Ce vreau să fac? Obiective de carieră (termen scurt, mediu, lung).

3. Cine mă ajută? Reţea de persoane semnifica- tive din viaţă (networking).

4. Care sunt paşii? Plan de acţiune concret (3 paşi).

Reflectaţi asupra miturilor enunţate mai jos. Confruntaţi răspunsurile şi discutaţi argumentele. Foarte important să clarificaţi care sunt sursele acestor mituri. Cum influenţează ele planificarea, alegerea şi decizia carierei. Ce valoare de adevăr au ele?

pentru a

Nu

trebuie

să înveţi atât de mult

câştiga bani.

Există o singură carieră potrivită pentru mine.

Voi avea un singur loc de muncă până la pen- sie.

Majoritatea angajaţilor lucrează la negru.

Angajatorii vor doar persoane cu experienţă.

Cartea de muncă oferă stabilitate.

Nu ai experienţă, deci 0 şanse la angajare.

Nu te zbate să obţii un interviu la o companie care nu are posturi libere.

Cei cu studii în specialitatea postului vor avea o şansă mai mare la interviu.

Scrisoarea de intenţie nu este aşa de necesară.

Alegerea carierei este un proces ire- versibil.

Dacă nu am facultate, nu voi avea niciodată propria afacere.

Ştiu totul despre cariera pe care vreau să o urmez.

Bărbaţii sunt şefi, femeile subordonate, la serviciu.

Trebuie să aleg între a avea o carieră şi o familie.

O carieră de succes nu este mână în mână cu meseriile aşa zis “simple”, cele specifice meseriaşilor.

Carieră fac doar bărbaţii.

Eşec după eşec, este normal să nu reuşesc în cariera pe care mi-am pro- pus-o

Aplicaţia 3. „Ziarul carierei mele”

Realizaţi 2 pagini de ziar în echipă, prin utilizarea materialelor puse la dispoziţie (markere, alte ziare, reviste, lipici, articole Internet, etc.). Desenaţi meseriile prefer- ate sub forma unei caricaturi. Abordaţi ar- ticole pe următoarele temele:

Ce este cariera?

Aspecte importante în luarea deciziei pentru carieră

Tendinţele pe piaţa muncii

Decizia informată şi responsabilă în alegerea carierei

Resurse pentru carieră

Profesii

şi

responsabilităţi (fişa postului/ job de- scription)

Personalităţi de succes

Motivaţia de a munci

Oportunităţi de învăţare şi muncă

preferate:

sarcini

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

Cap. 5

Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Cap. 5 Inteligenţele carierei? „ Nu poţi descoperi noi oceane,

Inteligenţele carierei?

Nu poţi descoperi noi oceane, dacă nu ai curajul să te îndepărtezi până nu mai vezi ţărmul.” (Andre Gide)

„Experimentul bomboanelor” a fost aplicat unor copii de 4 ani de psihologul Walter Mischel de la Universitatea Stan- ford (1960). Aceştia au avut de ales în- tre a lua o bomboană pe moment sau

a aştepta câteva minute, până când un

cercetător va reveni în cameră şi le va oferi două sau mai multe bomboane. Copiii au fost monitorizaţi până când au absolvit liceul.

Care este concluzia cercetării?

Acei copii care au dovedit capacitatea de a aştepta (recompensă întârziată, autocontrol, stăpânire de sine) dove- desc obţinerea unor rezultate mai bune, sunt mai capabili din punct de vedere

emoţional, şi mai competenţi la şcoală şi

în viaţa cotidiană.

Cercetările arată că dezvoltarea emoţională este decisivă pentru reuşita în viaţă.Abilităţile emoţionale, EQ, reprezintă 80% dintre factorii care determină suc- cesul în viaţă, comparativ cu IQ care influenţează cu numai 20%.

În consecinţă, procesul de cunoaşterea emoţiilor personale în dezvoltarea cari- erei trebuie încurajat, deoarece emoţiile afectează modul în care relaţionăm cu ceilalţi, şi în care ne percepem ca per- soane.

Modul în care ne comportăm este ex- presia emoţiilor noastre. De emoţiile pe care le trăim depind rezultatele muncii. Avem o stare bună, eficienţa învăţării şi muncii creşte.

Psihologul Daniel Goleman, al cărui nume este cel mai mult asociat cu termenul de inteligenţă emoţională, consideră că există 5 elemente care com- pun competenţele emoţionale, esenţiale

în procesul de dezvoltare a carierei, atât pentru procesele psihologice de bază (ex. identificarea emoţiilor), cât şi pentru procese psihologice in- tegrate (ex. managementul emoţiilor). (D. Gole- man, 1995, 2001)

1. Conştiinţa de sine

Încrederea în sine, identificarea şi înţelegerea emoţiilor, conştientizarea unei emoţii care se schimbă, înţelegerea diferenţei dintre gânduri, emoţii şi comportamente, în- crederea în sine, înţelegerea consecinţelor unor com- portamente în termeni de emoţii.

2. Autocontrolul (managementul emoţiilor)

Controlul impulsurilor, managementul furiei, mâniei, dorinţa de adevăr, conştiinciozitatea, adaptabilitatea, inovarea, disciplina.

3. Motivaţia

Stabilirea şi îndeplinirea obiectivelor, optimism şi speranţă în faţa obstacolelor şi eşecurilor, iniţiativă, dorinţa de a reuşi, perseverenţă, dăruire.

4. Empatia

disponibilitatea de a fi „în pantofii diferitelor persoane cu care relaţionezi”, cognitiv şi afectiv, de a manifesta grijă, atenţie şi respect, înţelegerea nevoilor şi perspectivelor celorlalţi, înţelegerea diversităţii.

5. Managementul relaţiilor sociale (abilităţile sociale)

Stabilirea şi păstrarea relaţiilor (prieteni), rezolvarea conflictelor, cooperarea, colaborarea, capacitatea de a lucra în echipă, comunicarea, influenţa, conducerea (leadership).

De ce inteligenţa emoţională?

sau câteva motive de aplicare a programelor de inteligenţă emoţională

Ştirile din mass media reflectă un aspect îngrijorător, faptul că emoţiile au fost scăpate de sub control atât în propria noastră viaţă, cât şi a celor din jur.

Ultimii 10 ani: disperare şi neglijenţă în fami- lie, în comunitate, violenţa domestică, croniciza-

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

rea mâniei, furiei, o stare emoţională proastă, agresiuni la şcoală, maltratarea emoţională, atacul armat, stresul, creşterea dezastrului în viaţa emoţională, crize emoţionale colective. Stu- diile efectuate pe părinţi şi profesori indică mai multe probleme emoţionale ale generaţiei actuale de copii: mai singuri, mai deprimaţi, mai furioşi, mai nestăpâniţi, mai emotivi, mai impulsivi, mai agresivi, mai îngrijoraţi, mai stresaţi.

Psihologia a făcut progrese în ceea ce priveşte înţelegerea iraţionalului, mecanica emoţiilor, stu- diile ştiinţifice asupra emoţiilor: noi tehnologii de explorare a creierului, centrii de emoţii ai creieru- lui. Emoţiile sunt încă un continent neexplorat la nivelul psihologiei ştiinţifice.

Unii susţin: IQ - Inteligence Quotient este un dat genetic ce nu poate fi schimbat în funcţie de experienţa de viaţă. Ce factori se iau în consid- erare atunci când o persoană cu un IQ ridicat nu reuşeşte, se zbate din greu, faţă de o persoană care, cu un IQ modest, are succes, se adaptează mai uşor?

Daniel Goleman, 2001: „Diferenţa constă cel mai adesea în capacitatea numită inteligenţă emoţională, care include autocontrolul, zelul, perseverenţa şi capacitatea de automotivare.”

Ce este inteligenţa emoţională?

Abilitatea individului de a identifica, conştientiza, exprima şi controla emoţiile.

Aristotel, Etica nicomahică: „Oricine poate de- veni furios- e simplu. Dar să te înfurii pe cine trebuie, cât trebuie, când trebuie, pentru ceea ce trebuie şi cum trebuie- nu este deloc uşor.”

Să fim capabili să ne stăpânim un impuls emoţional

Să ghicim cele mai ascunse sentimente ale celuilalt

Să tratăm cu cel mai mare tact o relaţie

Să citim emoţiile celorlalţi, nevoile sau durerile celuilalt

Să dăm inteligenţă emoţiilor noastre, să le plasăm în centrul aptitudinilor necesare pentru viaţă

Să manifestăm echilibru emoţional care ne asigură succesul la slujbă, sănătatea şi binele personal

Coeficientul de emoţionalitate (QE) este considerat de specialişti cel mai bun predictor pentru succesul în viaţă:

şcoală, serviciu, afaceri, relaţii sociale. Mayer, Salovey, David Caruso definesc inteligenţa emoţională ca „abilitatea de a percepe şi exprima emoţii, de a asimila emoţii în gândire, de a înţelege şi judeca cu ajutorul emoţiilor şi de a regla emoţiile proprii şi ale altora”. (Mayer, Cobb, 2000)

Să faci faţă situaţiilor diferite, să fii bun ascultător, să accepţi părerile celorlalţi, să comunici deschis, să fii receptiv la ceea ce se întâmplă în jurul tău sunt abilităţi speci- fice inteligenţei emoţionale. Într-o cerc- etare, Daniel Goleman, a analizat lista de competenţe necesare pentru 181 de pos- turi din 121 de mari companii şi organizaţii din lume. A descoperit că în 67% din ca- zuri, performanţa este “dependentă” de competenţele emoţionale.

Topul celor mai bune sugestii pentru promovarea inteligenţei emoţionale în carieră:

1. Vorbeşte despre emoţiile şi sentimen- tele tale.

2. Nu eticheta.

3. Nu blama colegii/ colegele.

4. Exprimă-ţi emoţiile mai mult decât să dai comenzi.

5. Învaţă să-ţi asumi responsabilitatea pentru propriile sentimente.

6. Aminteşte-ţi

că respectul este

câştigat.

7. Nu devaloriza niciodată un coleg/ o colegă.

8. Cere-ţi scuze când regreţi ceva, fără a simţi că eşti în inferioritate.

9. Caută cooperarea voluntară.

10. Implică-te în rezolvarea conflictelor.

„Rezultatele unui studiu făcut pe mai mult de 100.000 de persoane a demonstrat că inteligenţa emoţională este responsabilă pentru reuşita sau eşecul nostru în viaţă. De fiecare dată când facem o alegere, folosim emoţiile. Dacă ştim care ne sunt trăirile, dacă ne sunt sub control vom face de fiecare dată cele mai bune

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

alegeri, adică vom reuşi să ne modelăm viaţa, cariera aşa cum ne dorim. Poate nu întâmplător peste 90% dintre milionarii planetei au un coeficient IQ peste media obişnuită.” (apud. M. Teodorescu, 2006, Harvard Business Review, 2000)

Fiecare om are un potenţial propriu de dezvoltare.

Învăţăm şi interacţionăm în moduri diferite, astfel că fiecare om are mai multe tipuri de inteligenţe, numită de Howard Gardner, Teoria Inteligenţor Multiple.

(1993)

Inteligenţa interpersonală şi inteligenţa intrapersonală sunt specifice portre- tului persoanei dotate cu inteligenţă emoţională.

Astfel: unii oameni învaţă mai bine, dacă sunt singuri şi este linişte, dacă ascultă muzică, dacă scriu impresii per- sonale sau socotesc, dacă acţionează. Alţii preferă să comunice cu ceilalţi, să planifice, să cânte, etc.

Verbal- lingvistică

Cariere: poeţi, jurnalişti, scriitori, pro- fesori, avocaţi, translatori/ interpreţi (lb. străine), diplomaţi, baby-sitteri, îngrijitori

Logico-matematică

Cariere : oameni de ştiinţă, ingin- eri, programatori, cercetători, cont- abili, matematicieni, domenii teh- nice- meşteşugăreşti, matematicieni, detectivi, brokeraj, domeniul bancar, management, ştiinţe exacte, comerţ

Vizual- spaţială (plastică)

Cariere: navigatori, sculptori, artişti plastici, inventatori, meseriaşi, arhitecţi, designeri, mecanici, in- gineri, marinari, piloţi, constructori, proiectanţi, ghizi turistici

Muzical-ritmică

Cariere: muzicieni, DJ, cântareţi, instrumentişti, compozitori, interpreţi, dansatori, actori.

Corporal- Kinestezică

Cariere: sportivi, atleţi, profesori de educaţie fizică, dansatori, actori, pompieri, artizani, medici chirurgi, meşteşugari/ profesii tehnice, designeri, bucătari.

Interpersonală

Cariere: psihologi, sociologi, specialişti în resurse umane, terapeuţi, profesori, asistenţi sociali, actori, politicieni, jurnalişti, asistenţi medicali, baby-sitteri, îngrijitori, agenţi de vânzări, liftieri.

Intrapersonală

Cariere: cercetători, teoreticieni, filozofi, psi- hologi, lideri spirituali

Naturalistă

Cariere: cercetători, biologi, farmacişti, bio-chimişti, geologi, astronomi, speologi, bucătari, nutriţionişti, agricultori, îngrijirea plantelor şi animalelor, mediul înconjurător, seismologi, etc.

Existenţialistă

Cariere: preoţi, filozofi, analişti

Explorează cariera

Aplicaţia

dacă…”

Răspundeţi cu da, nu sau uneori. Apreciaţi în ce măsură sunteţi mai mult sau mai puţin inteligent emoţional. Consideraţi că este doar un punct de plecare pentru dezvoltare şi acţiune, nu o etichetare.

emoţiile

1.

„Folosiţi

inteligent

Vă place şi înţelegeţi nevoile celorlalţi?

Controlaţi impulsurile emoţionale?

Sunteţi

receptiv

la

emoţiile/

sentimentele

celorlalţi?

Manifestaţi echilibru emoţional?

„Citiţi” emoţiile celorlalţi?

Gestionaţi şi negociaţi conflictele?

Iniţiaţi, dezvoltaţi şi menţineţi relaţii interper- sonale?

Vă adaptaţi uşor în diverse situaţii?

Aveţi încredere în sine?

Sunteţi o persoană disciplinată?

Avem nevoie de inteligenţă emoţională dezvoltată

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

în integrarea pe piaţa muncii?

nu

emoţional?

Ce

s-ar

întâmpla

dacă

am

fi

inteligenţi

Aplicaţia

2.

„Chestionar

despre

inteligenţe”

Completaţi chestionarul, prin încercuirea lui DA (1 punct) sau NU (0 puncte) în tabelul de mai jos! Calculaţi punctajul pentru fiecare tip de inteligenţă şi stabiliţi un top cu primele trei dintre acestea.

Verbal- lingvistică

Învăţ bine atunci când citesc cărţi.

DA/ NU

Explic cu uşurinţă ceea ce am învăţat.

DA/ NU

Sunt convingător atunci când vorbeşte şi scrie.

Vizual spaţială (plastică)

DA/ NU

Mă orientez uşor în spaţiu.

DA/ NU

Am o imaginaţie bogată.

DA/ NU

Exprim ideile noi cu ajutorul imaginilor, hărţilor, desenelor şi diagramelor.

DA/ NU

Muzical ritmică

Sunt sensibil la sunete, melodie şi ritm.

DA/ NU

Învăţ mai repede atunci când ascult muzică.

DA/ NU

Întotdeauna îmi amintesc cântecele pe care le aud.

DA/ NU

Corporal- Kinestezică

Învăţ făcând şi acţionând.

DA/ NU

Îmi plac activităţile care solicită mişcare.

DA/ NU

Imit pe ceilalţi şi-mi place jocul de rol.

Interpersonală

DA/ NU

Îmi place să lucrez în echipă.

DA/ NU

Sunt sensibil la ceea ce simt cei din jurul meu.

DA/ NU

Învăţ mai uşor de la oameni, decât din cărţi.

DA/ NU

Intrapersonală

Învăţ mai eficient dacă gândesc în linişte.

DA/ NU

Îmi amintesc mai repede experienţele în care am fost implicat.

DA/ NU

Vorbesc mai uşor despre emoţiile mele decât despre idei abstracte.

DA/ NU

Naturalistă

Mă simt excelent în mijlocul naturii.

DA/ NU

Am dezvoltat simţul observaţiei.

DA/ NU

Învăţ repede dacă particip la experi- mente.

DA/ NU

Existenţialistă

Îmi place să discut despre problemele cu care se confruntă lumea.

DA/ NU

Învăţ mai bine dacă mi se oferă argu- mente.

DA/ NU

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

Operez foarte bine cu idei abstracte.

DA/ NU

Top 3

1……………………………………………

………………………………………………

2……………………………………………

………………………………………………

3……………………………………………

………………………………………………

Aplicaţia 3. „Analiza emoţiilor cari- erei”

Completaţi

cariera viitoare.

Când emoţiile mă copleşesc devin

Cel mai adesea, mă copleşesc emoţiile, atunci când

despre

frazele

lacunare

Cele mai frecvente emoţii ale mele leg-

ate de cariera viitoare sunt…

Persoanele care îmi trezesc emoţii pozitive/ negative sunt

Este cumva…, atunci când ştiu că voi reuşi.

Reuşesc să controlez emoţiile, prin

Când mă calmez devin

La viitorul loc de muncă, mă voi enerva pentru că…

Managerii îmi vor produce…

Şeful mă va înfuria/ mă va bucură atunci când…

Mă voi bucura atunci când…

Când un client îmi va mulţumi, probabil că voi simţi că…

Cap. 6

îmi va mulţumi, probabil că voi simţi că… Cap. 6 Lucrăm în echipă „Să formezi o

Lucrăm în echipă

„Să formezi o echipă este începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.” (Henry Ford)

Oamenii sunt principalul capital al unei afaceri de succes, iar a şti să lucrezi în echipă reprezintă o abilitate esenţială pentru reuşita în carieră.

Ce este echipa?

Cei mai mulţi specialişti, definesc echipa ca un grup formal sau informal cu obiec- tive clare, precise, direcţii de acţiune, roluri bine stabilite, care necesită anumite competenţe de relaţionare în conformitate cu respectarea unor reguli stabilite de co- mun acord pentru atingerea maximului de eficienţă cu minim de efort. (ICC, Dane- marca, 2001).

Pentru a fi o echipă eficientă, trebuie îndeplinite următoarele caracteristici:

(adaptare după Woodcock, 1989).

Un număr determinat de membri:

O echipă mică are 6- 12 membri, dintr-o

echipă mare fac parte 15- 25 de persoane.

Competenţe completate reciproc:

Abilităţile membrilor sunt complementare pen-

tru îndeplinirea sarcinilor propuse.

Scop:

Toţi membrii unei echipe au o imagine clară

asupra scopurilor/ obiectivelor, cunosc direcţia

de acţiune.

Obiective specifice:

Echipa trebuie să stabilească obiective pe ter- men scurt sau pe termen lung de tip SMART. (specifice, măsurabile, realizabile, realiste, în timp)

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

Strategii de lucru:

Stilul de lucru al echipei trebuie să fie explicit şi negociat de membrii echipei.

Responsabilitate:

Membrii unei echipe sunt răspunzători faţă de ceilalţi pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor primite.

O

echipă eficientă va fi aceea care va permite

membrilor să se dezvolte ca profesionişti şi să

înveţe unii de la alţii („team learning”).

Climatul de încredere din cadrul unei echipe

apare atunci când participanţii au înţeles rolul şi responsabilităţile, au depăşit conflictele de per- sonalitate, nu le este teamă când apar probleme,

se acceptă aşa cum sunt şi se bucură de prezenţa

fiecăruia, îşi oferă unul altuia ajutor, îşi cunosc resursele, poteţialul, abilităţile, punctele tari/ punctele slabe, se bazează unii pe alţii, se simt puternici şi muncesc împreună pentru îndeplini- rea obiectivelor comune pe care şi le asumă şi de care sunt mândri.

Este foarte important de precizat că fiecare mem- bru al echipei are un rol şi fiecare este valoros pentru ce face, ca parte a echipei sale.

Conducătorul: atribuie sarcini, controlează rezultatele.

Organizatorul: impune modele, stabileşte drumul spre atingerea obiectivelor.

Promotorul: inovează, vine permanent cu idei noi.

Supraveghetorul: monitorizează şi evaluează activitatea.

Executantul: face tot ce i se cere, aplică.

Susţinătorul: oferă suport în situaţii dificile.

Investigatorul: explorează ideile pe toate pla- nurile.

Finalizatorul: trage concluziile.

O

echipă nu se „naşte” pur şi simplu, este ne-

voie de timp pentru a se dezvolta şi a atinge performanţe.

Sunt mai multe aspecte care privesc formarea şi

dezvoltarea unei echipe. Nu poți să înce- pi cu o echipă nouă și să te aștepți de la membrii acesteia să fie performanți peste noapte.

Specialiştii au constatat că în dezvoltarea echipei, de obicei, sunt parcurse 4 mari etape:

formarea

conflictul

stabilirea normelor

munca

Comportamente în echipă ale celei/ celui care… (Harrington M. D., 2002)

Ajută

este pregătit

partiicpă la activităţi

comunică deschis, onest

ascultă pentru a înţelege

vorbeşte pentru a se face înţeles

respectă programul

construieşte pe ideile altora

este optimist

critică ideile, nu membrii

este lider când promise

este atent, are o minte “deschisă”

spune ce gândeşte/ simte

îşi asumă riscul

îl foloseşte pe “noi”

sprijină membrii echipei

manifestă simţul umorului

fixează obiective/ termene realiste

stabileşte roluri clare

distribuie munca în mod egal

Obstrucţionează

critică

atacă personalitatea, domină

manifestă stereotipuri, prejudecăţi

trece de la un subiect la altul

maschează declaraţiile

interpretează în mod selectiv

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

este total de acord

evită luarea deciziei

foloseşte sarcasmul

caută simpatia

se retrage

se arată plictisit

are mintea închisă

îl utilizează pe “voi”

nu cooperează

îi judecă pe alţii

face alte activităţi ce distrag atenţia

la realizarea unei acţiuni, încurajarea discuţiilor deschise, împărtăşirea ideilor şi sugestiilor cu colegii sunt comportamente care demonstrează competenţa lucrului în echipă.

“Nu există probleme pe care să nu le putem re- zolva împreună, ci există foarte puţine probleme pe care să le putem rezolva singuri”. (L. John- son).

În lumea afacerilor de astăzi, există convingerea că munca în echipă este cheia marilor realizări, prin care ideile creative se transformă în reali- tate.

Avantajele… şi dezavantajele echipei (Adrian Dăneţ, 2000)

Avantajele… implicarea totală, empatia, în- credere reciprocă, înfruntarea problemelor, abili- tatea de a lua decizii in grup, participarea totală a fiecărei persoane, ideile tuturor sunt ascultate şi judecate atent, asumarea responsabilităţii pentru deciziile luate, discuţii libere, lipsite de inhibiţii, flexibile, inovaţia, opiniile, creativitatea sunt apre- ciate, un mediu puternic motivat, un climat de învăţare şi de muncă mai bun, răspuns rapid la schimbările tehnologice, flexibilitatea crescută în atribuirea sarcinilor, angajamentul comun, abord- area proactivă.

Dezavantajele… consumatoare de timp, pasivi- tate, lipsa implicării, lipsa disciplinei, par confuze, dezordonate, pot fi uşor scăpate de sub con- trol, pot cauza confuzii de roluri, persoanele de „tradiţie veche” le consideră lipsite de eficienţă, ideile pot fi ignorate, uneori deciziiile luate sunt premature, se fuge de responsabilitate, greutatea delegării sarcinilor şi a rolurilor, întâlnirile sunt in- eficiente.

Lucrul în echipă este capital pentru reuşita în carieră. Societatea de tip global în care trăim ne determină să învăţăm munca în echipă.

Este o abilitate apreciată de angajatori, de aceea multe instituţii, firme, companii propun activităţi de training în acest domeniu. Uneori, activităţile de “team-building” (construirea şi dezvoltarea echi- pei), “indoor” (interior) sau “outdoor” (exterior) consistă în programe cu grad de dificultate ridicat pentru a exersa asumarea riscului, creativitatea, depăşirea optimistă a eşecurilor.

În alegerea şi dezvoltarea carierei este foarte important să urmaţi paşii din per- spectiva echipei sau a reţelei pe care s-o faceţi să funcţioneze în favoarea voastră (engl. „personal networking”).

Creaţi o listă scrisă cu obiectivele personale.

Identificaţi resursele.

Creaţi o reţea personală.

Colaboraţi şi construiţi.

Menţineţi relaţiile, parteneriatul.

prin

care oamenii obişnuiţi obţin rezultate neobişnuite.

Necesitatea muncii în echipă a devenit tot mai evidentă pe măsură ce politicile de resurse umane au evoluat şi com- paniile au început să ţină cont de nevoia de comunicare a propriilor angajaţi şi de valoarea susţinerii reciproce.

Lucrul în echipă poate fi, extrem de mo- tivant, deoarece fiecare proiect aduce cu sine experienţa contactului cu ceilalţi şi mulţumirea de a beneficia de sprijinul acestora. Nimic nu regretă oamenii mai mult la schimbarea unui loc de muncă decât lipsa unui fost coleg.

Lucrul în echipă este mijlocul

Manifestarea interesului pentru stabilirea contactului cu colegii, înţelegerea rolului fiecărei persoane în grup, respectarea drepturilor şi credinţelor celorlalţi, apre- cierea şi recunoaşterea participării active

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

De asemenea, în momentul în care vom înţelege forţele şi influenţele sociale care afectează modul în care oamenii operează în echipă, atunci putem înţelege de ce oamenii acţionează în modul în care o fac.

Ca angajaţi sau ca viitori angajaţi este cert că veţi fi parte a unei echipe.

Bagajul de experienţe şi cunoştinţe pe care oa- menii îl aduc cu ei, atunci când se alătură unei echipe reprezintă bogăţia şi diversitatea echi- pelor.

Explorează cariera

Aplicaţia 1. „Munca în echipă”

Reflectaţi şi comentaţi. Realizaţi un eseu cu tema „Eu şi echipa”.

„Patru persoane, pe care le vom numi TOATĂ LUMEA, CINEVA, ORICINE şi NIMENI lucrează împreună. Ceva important trebuia făcut şi a fost repartizat lui TOATĂ LUMEA. TOATĂ LUMEA a fost sigur că CINEVA o va face. ORICINE o putea face, dar NIMENI nu a făcut-o. Din această cauză CINEVA s-a supărat pentru că era treaba lui TOATĂ LUMEA. TOATĂ LUMEA a crezut că ORICINE putea să o facă, dar NIMENI n-a realizat că TOATĂ LUMEA n-o va face. În final, TOATĂ LUMEA a dat vina pe CINEVA, când NIMENI n-a făcut ceea ce ORICINE putea face.”

Realizaţi un colaj despre echipă, prin utiliza- rea de diverse materiale: ziare, reviste, diverse seminţe, materiale textile, paste făinoase, etc.!

Aplicaţia 2. „Business: centru de carieră”

Selectaţi mesaje inspiraţionale despre lucrul în echipă şi afişaţi-le în clasa voastră.

Dezvoltaţi (în echipă) un centru destinat dezvoltării carierei elevilor în liceul vostru!

Ce specific are? Care este misiunea lui?

Ce nume are? Ce obiective v-aţi stabilit?

De ce l-aţi înfiinţat?

Care este grupul ţintă? Cui se adresează?

Cine face parte din echipa de management?

Programul/ orarul?

Există departamente? Care sunt aces- tea?

activităţi

Câţi

„angajaţi”

are?

Ce

desfăşoară?

Ce evenimente veţi derula?

Cine îl finanţează?

Cum sunt modalităţile de marketing?

Ce proiecte vă propuneţi să iniţiaţi şi să dezvoltaţi?

Cum va evolua în următorii 3 ani?

Ce profesori din liceul vostru aţi invita să lucreze în el?

Care este profilul angajatului/ angajatei în centrul vostru?

Cum apreciaţi calitatea serciviilor şi instituţia?

Aplicaţia 3. „Cine face diferenţa? Lucrul în echipă”

Completaţi frazele lacunare, apoi discutaţi în grup despre răspunsurile găsite:

Echipa de vis înseamnă

Îmi place să lucrez în echipă, pentru că

Nu-mi

echipă,

place

lucrez

în

deoarece

Pentru mine, echipa este…

În carieră, lucrul în echipă mă ajută la…

Mi-ar plăcea să fac parte dintr-o echipă performantă pentru că…

Rolul principal “jucat” de mine într-o echipă este…

5 cuvinte esenţiale pentru a defini echipa, în viziunea mea sunt….

Câteva similitudini ale echipei cu situaţii din mediul înconjurător…

O

echipă

în

viaţa

animalelor

funcţionează

astfel…În

sport…

În

muzică…

 

Echipa favorită din domeniul sportului este

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

Echipa din care fac parte este meu este

Am

Rolul

în

devenit

membru

membră

echipă…

Dacă nu ar mai exista echipe, atunci

Aplicaţia 4. „Jocuri… în echipă”

Brainstorming: Listaţi toate cuvintele şi expresiile pe care le gândiţi atunci când auziţi cuvântul „echipă”.

Găsiţi alte metafore din viaţa de zi cu zi, care să ajute la definirea echipei. Realizaţi un eseu de 5 minute!

Cap. 7

la definirea echipei. Realizaţi un eseu de 5 minute! Cap. 7 Promovează-te! Flexibililitatea şi adaptabilitatea sunt

Promovează-te!

Flexibililitatea şi adaptabilitatea sunt condiţii ale supravieţuirii şi dezvoltării pe piaţa muncii.

Succesul la şcoală, în carieră şi în viaţă depind de modul în care ai învăţat să te promovezi, de ceea îţi place să faci, de abilităţile pe care le ai, de încrederea în sine, în potenţialul personal şi relaţiile poz- itive cu ceilalţi. (M. Marcinschi Călineci,

2004)

Pentru a reuşi pe piaţa muncii sunt nec- esare anumite calităţi, pe care trebuie să ştii să le „comercializezi”, fără teamă, „să le subliniezi”, „să le evidenţiezi”, ca să atingi obiectivele stabilite.

Acest concept se numeşte marketing per- sonal şi înseamnă pur şi simplu să-ţi asig- uri vizibilitatea, să ştii cine eşti, să crezi că eşti cineva, fireşte, în mod real.

Este un aspect psihologic-atitudinal al succesului, foarte important, dar care nu poate să se dezvolte fără a lua în consi- derare cunoştinţele, deprinderile practice,

În 4 grupe (jocuri sportive), participanţii vor re- zolva situaţiile următoare, pe un coală de flichart, sub forma unui poster, prin identificarea caracte- risticilor, fiecărei sarcini:

Avantajele unei echipe

Dezavantajele unei echipe

Portretul robot al responsabilului pentru for- marea si dezvoltarea echipei

Strategii de dezvoltarea echipei

Fiecare grup va crea un pliant în care să pro- moveze dezvoltarea echipei şi aspecte specifice echipei . Analiza se focalizează pe notele defini- torii ale echipei, modalităţile de organizare a echi- pei, rolurile asumate, deciziile luate.

„Cel care renunţă, nu realizează nimic. Cel care nu renunţă poate muta munţii.” (Ernest Hello)

obţinute cu ore considerabile de efort. (Elena Sa- lomia, 2007)

Aplicarea abilităţilor de promovare personală sau de marketing personal sunt exprimate „live” în următoarele situaţii: un examen important pentru traseul educaţional sau profesional, un concurs pentru certificarea unor compotenţe sau o avan- sare, un program de internship (practică), un pro- gram de formare continuă/ perfecţionare (în difer- ite instituţii/ companii, potenţiali angajatori), un proiect educaţional în domeniul carierei, o bursă de studiu, o activitate de voluntariat într-un ONG sau într-o instituţie publică, un târg de joburi.

Cele 2 modalităţi pentru promovarea personală implică:

componenta instrumentală (CV-ul, scrisoarea de intenţie, interviul, portofoliul personal)

componentă atitudinală (comportamente şi atitudini pe care le manifestă o persoană în cadrul relaţiilor interpersonale)

Pentru ca activitatea de promovare personală să fie susţinută “cu documente” este util să fie creat

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

un portofoliu personal pe de-a lungul studiilor şi carierei.

Acesta este o “combinaţie de valori” (Harry Markovitz, 1990) care cuprinde rezultatele re- levante obţinute în diverse situaţii de învăţare şi de muncă.

Portofoliul personal se poate completa pe tot par- cursul carierei cu: diplome, adeverinţe de partici- pare, certificate de competenţă (lingvistice, infor- matice, etc.), fotografii relevante (de la concursuri sau din diferite activităţi de voluntariat), premii, referinţe.

Pentru mai multe informaţii accesaţi:

http://www.europass-ro.ro

Europass-ul reprezintă un portofoliu format din 5 documente pe care orice cetăţean îl poate folosi pentru a-şi face cunoscute calificările şi competenţele în Europa.

Europass-ul este util atât pentru accesul pe piaţa muncii, dar şi pentru accesul la programe de educaţie şi formare şi dezvoltare profesională.

1. Curriculum Vitae Europass este documen- tul de bază al cadrului comun de asigurare a transparenţei competenţelor şi calificărilor, sau mai pe scurt, un CV european.

2. Paşaportul Lingvistic Europass este un in- strument de auto-evaluare a competenţelor lingvistice

3. Suplimentul Europass la Certificatul profe- sional poate fi obţinut de orice persoană care posedă o diplomă de formare vocaţională sau un certificat de competenţă profesională emise de un furnizor autorizat de CNFPA. Este foarte util celor care doresc să urmeze cursuri sau să se angajeze într-o ţară a UE.

4. Suplimentul Europass la Diplomă clarifică informaţiile conţinute în diploma de licenţă şi este eliberat de instituţia de învăţământ supe- rior care a eliberat diploma de licenţă.

5. Mobilitatea Europass reprezintă perioada de activitate organizată într-o altă ţară europeană în vederea învăţării sau a formării profesion- ale.

Completaţi un Curriculum Vitae European cu următoarele date importante:

Informaţii personale (nume, prenume, adresă, date de contact)

Experienţa de muncă (numele şi adresa angajatorului, domeniul/ secto- rul de activitate, ocupaţia sau poziţia deţinute, principalele activităţi şi responsabilităţi)

Educaţie şi fomare (studii şi specializări cu diplomele, certificatele, competenţe şi calificările obţinute)

Abilităţi şi competenţe personale (limbi străine cunoscute: nivel de scris, citit, vorbit)

Abilităţi şi competenţe sociale: abili- tatea de a lucra şi coabita împreună cu alte persoane, în medii multiculturale, în situaţii în care comunicarea şi mun- ca în echipă sunt elemente esenţiale ( ex: în activităţi culturale, sport) etc.

Abilităţi şi competenţe organizaţionale:

abilităţi de coordonare şi administrare (oameni, proiecte, bugete) la serviciu, în activităţi voluntare (ex: cultură şi sport), acasă etc.

Abilităţi şi competenţe tehnice (lucrul cu computerul, cu diferite echipa- mente, utilaje, etc.)

Abilităţi şi competenţe artistice (muzică, literatură, desen, dans, etc.)

Alte abilităţi şi competenţe (hobby-uri)

Permis de conducere

Informaţii suplimentare (persoane de contact, referinţe şi recomandări, etc.)

Anexe

Puteţi descărca un CV European de pe site-urile www.europass.cedefop.europa. eu, www.europass-ro.ro, www.cveuro- pean.ro!

Ştiaţi că? Există pagini WEB cu link-uri dedicate oportunităţilor de învăţare şi de dezvoltarea carierei pentru elevi? www. ploteus.org, www.go.ise.ro, www.eu- rodesk.ro.

Departamentele de resurse umane solicită

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

atunci când vrei să te angajezi un dosar sau o mapă de prezentare, portofoliul personal, care de cele mai multe ori este specific cerinţelor angajatorilor din dome- niul privat sau public: actele de identitate personală (copii), documentele privind studiile (evoluţia şcolară, copii lega- lizate), documentele privind specializările profesionale (evoluţia în carieră, copii), referinţele persoanelor importante din domeniul în care este dezvoltată cariera (directori, şefi de departamente, priete- ni, colegi, beneficiari ai unor programe în care ai fost implicat(ă)), scrisorile de recomandare (originale), scrisoarea de intenţie, curriculumul vitae (CV european sau un format solicitat de instituţie.).

1. Scrisoarea de intenţie.

O prezentare succintă, dar semnificativă a

persoanei, trimisă unui posibil angajator, prin care se demonstrează că experienţa profesională este adecvată cu cerinţele

firmei, în urma căreia angajatorul îşi face

o primă impresie. Conţine informaţii despre:

Cum ai aflat despre post? (date con- crete, în urma anunţului, precizarea sursei)

De ce doreşti să lucrezi la firma X? (motivele)

Ce oferi? (calităţile, compatibilitatea cu cerinţele firmei)

Ce speri? Cum poţi fi contactat? (disponibi- litatea pentru interviu).

Scrisoarea de intenţie însoţeşte CV-ul

şi este personalizată pentru fiecare post

în parte. Prin scrisoarea de intenţie se creează contextul şi “grila de lectură” a CV-ului.

Trucuri!

O scrisoare de intenție se scrie în urma unui anunţ publicitar (ziare, reviste, In- ternet) sau în urma unei recomandări

O scrisoare de intenție nu trebuie să depăşească o pagină, să conţină para- grafe scurte şi concise

O scrisoare de intenție trebuie să fie corect scrisă din punct de vedere gramatical

O scrisoare de intenție nu trebuie să conţină informaţiile din CV

Scrisoarea de intenție este citită înaintea CV- ului, foloseşte acest avantaj

Scrisoarea de intenție exprimă dorinţa participării la interviul de angajare şi prezenţa CV-ului

Scrisoarea de intenție se adresează depar- tamentului de resurse umane sau poate fi personalizată

2. Curriculum vitae.

Elaborarea unui CV se face în funcţie de scopul de carieră, de postul vizat şi evidenţiază abilităţi, cunoştinţe şi experienţe care sunt importante pentru acesta. Este mai dificil de realizat pentru tinerii absolvenţi, deoarece se consideră că nu au experienţă profesională şi nu este finalizat traseul educaţional.

Completarea CV-ului cu informaţii referitoare la:

date personale (nume, adresa, telefon, data şi locul naşterii, studii), studii, medii foarte bune, cur- suri relevante, cursuri de calificare, participarea în programe educaţionale, sociale ca beneficiar, ca voluntar, premii obţinute, burse, experienţă profesională, specializări, abilităţi/competenţe (limbi străine cunoscute-ce nivel, computer- ce programe), publicaţii (activitate editorială), pre- mii speciale sau realizări şcolare, profesionale deosebite, calităţi personale, hobby-uri, referinţe/ recomandări, burse, eventuale slujbe din timpul vacanţelor sau la sfârşit de săptămână (joburile part-time).

Trebuie să demonstreze că eşti persoana de care au nevoie prin competenţele avute.

Trucuri!

CV-ul trebuie să conţină date corecte şi sin- cere.

CV-ul trebuie să fie corepunzător jobului pentru care aplici.

CV-ul trebuie sa aibă un aspect îngrijit, teh- noredactat.

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

ordine

cronologică descrescătoare.

In CV pot fi evidenţiate şi activităţile de volunta- riat.

CV-ul trebuie să fie corect scris din punct de ve- dere gramatical.

Fotografia se trimite doar dacă se cere.

3. Interviul.

Este o întâlnirea faţă în faţă, un dialog între can- didatul la job şi angajatorul care oferă postul, un fel de probă de foc, în care trebuie să ştii să răspunzi la întrebările despre informaţiile din CV şi din scrisoarea de intenţie despre specializările, studiile, abilităţile personale (scurtă conversaţie în limbi străine, computer, o glumă), motivaţia profesională, salariul propus. Este o condiţie esenţială în aproape orice proces de angajare. Dacă în baza scrisorii de intenţie şi a CV-ului aţi fost selectat la interviu trebuie să vă pregătiţi pen- tru acest pas.

Posibile întrebări…

CV-ul

trebuie

cuprindă

date

în

De ce doreşti să fii angajat(ă) pe acest post?

Care sunt punctele tale tari? Dar cele slabe?

Descrie calităţile care te recomandă pentru acest post?

Ce doreşti să schimbi la tine?

Ce salariu aştepţi?

De cât timp lucrezi la compania X?

Cum te vezi peste 10 ani?

Cum vei face faţă resonsabilităţilor postului?

Ce nivel de studii şi ce experienţă profesională ai?

De ce vrei să lucrezi? De ce vrei să pleci de la locul de muncă actual?

Ce ştii despre instituţia/ firma noastră?

Ce hobby-uri ai?

Ce beneficii va aduce angajarea ta companiei?Ce- ai face dacă nu ar mai trebui să munceşti toată viaţa?

Ce întrebări vrei să ne adresezi?

Ce răspunsuri vrei să afli?

Trucuri

Pregăteşte-te pentru interviu.

Recapitulează posibile întrebări.

Nu întârzia.

Poartă

manifestă politeţe.

Răspunde la toate întrebările, nu minţi.

Nu fuma, nu mesteca gumă.

adecvată,

o

vestimentaţie

Manifestă o atitudine pozitivă.

Păstrează

întotdeauna

un

as

în

mânecă.

Află detalii despre activitatea firmei.

Insistă pe „ceea ce ştii să faci”, pe competenţele şi performanţele tale, exprimă-ţi dorinţa de a învăţa.

Pune întrebări.

Negociază salariul.

Fii atet la limbajul non-verba.

Nu insista asupra punctelor tale slabe, de exemplu: vârsta, lipsa experienţei.

Surprinde pozitiv pe cel/ cea care intervievează, prin răspunsuri sincere la provocările sau situaţiile problemă inedite, nu uita să trimiţi o scrisoare de mulţumire după interviu!

Pune-te în valoare cât mai mult!

Contract POSDRU/90/2.1/S/60390: „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013

Investește în oameni!

Explorează cariera Aplicaţia 1. „O scrisoare pierdută”

Elaboraţi o scrisoare de intenţie, prin extragere la sorţi, pe baza anunţurilor de job-uri create

de elevi. Elaboraţi o scrisoare de intenţie pentru profesia dorită. Aplicaţia 2. „CV Europass”

CURRICULUM VITAE

EUROPEAN

Aplicaţia 2. „CV Europass” CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMATII PERSONALE Nume [ NUME, PRENUME ]

INFORMATII PERSONALE

Nume

[

NUME, PRENUME ]

Adresă

[

Stradă, număr, cod poştal, oraş, judeţ, ţară ]