Sunteți pe pagina 1din 14

Grile II FINANTE

1. Cu ct se reduce valoarea impozabil a cldirii deinute de o persoan izic! care are o vec"ime de peste #$ de ani % a& '$() b) 25%; c) 30%; d) 15%; e) 10%; f) 5%. '. Impozitul pe cldiri se plte*te anual +n rate e,ale pn la datele de % a& -1 martie *i -$ septembrie inclusiv) b) 15 martie, 15 iunie,15septembrie, 15 decembrie; c) 30 martie, 15 iunie,15septembrie, 15 decembrie; d) 15 martie i 15 septembrie, inclusiv; e) 1 martie si 31 decembrie, inclusiv; f) 30 martie, 30 iunie, 30septembrie, 15 decembrie -. Consiliul local .ra*ov a "otrt pentru anul '$$/! +n con ormitate cu prevederile Codului iscal! cota de impozit datorat de o persoan 0uridic s ie de % a& $.'#( b) 0.1% c) 2% d) 2.5% e) 2.75% f) 3% 1. Impozitul pe cldiri a erent pentru un apartament cumprat la data de $1.$2. '$$/! se datoreaz +ncepnd cu data de % a& $1.$/.'$$/ b) 02.06.2007 c) 15.07.2007 d) 30.09.2007 e) 30.06.2007 f) 01.12.2007 #. Care este nivelul de capacitate cilindric +n uncie de care +ncepnd cu 1 ianuarie '$$/ se calculeaz impozitul pe mi0locul de transport datorat % a& '$$ cmc b) 150 cmc c) 100 cmc d) 250 cmc e) 500 cmc f) 300 cmc 2.3rice persoan care +nstrineaz un mi0loc de transport are obli,aia de a depune o declaraie iscal cu privire la mi0locul de transport! la compartimentul de specialitate al autoritii administraiei publice locale pe raza cruia +*i are domiciliul4sediul +n termen de% a& -$ zile b) 15 de ile c) !5 de ile d) nu trebuie s" depun" declara#ie e) 7 ile f) 60 de ile /. 5n care din urmtoarele situaii! nu se datoreaz ta6a pentru a i*a0 *i reclam % a& pentru a i*ele! panourile sau alte mi0loace de reclam *i publicitate amplasate +n interiorul cldilor b) pentru publicitatea afiat" pe pan$uri amplasate pe d$meniul public c) pentru publicitatea afiat" pe benere i pan$uri metalice d) pentru afia%ul efectuat pe mi%l$acele de transp$rt care prin c$nstruc#ie sunt destinate reali "rii de reclam" i publicitate e) pentru publicitatea reali at" &n ba a unui c$ntract sau a unei alt fel de &ntele'ere

f) pentru afiul situat la l$cul &n care pers$ana derulea " $ activitate ec$n$mic" 7. Nu se datoreaz impozitul pe spectacole! +n urmtoarele cazuri de spectacole % a& or,anizate +n scopuri umanitare b) festivaluri de mu ic" c) spectac$l de teatru d) spectac$l de $per" e) c$ncerte filarm$nice f) c$mpeti#ii sp$rtive 8. Cota ta6ei de reclam *i publicitate stabilit de consiliul local poate i cuprins +ntre % a& 1( *i -( b) 0,1 i 3 % c) 1 i 5 % d) 2 i ! % e) 0,5% i 1% f) 0.25% i 1.50 % 1$. 9entru care din urmtoarele terenuri persoana izica nu datoreaz impozitul pe teren : a& terenul a erent unei cldiri! pentru supra aa de teren care este acoperit de o cldire b) terenurile din e(travilan necultivate c) terenurile din e(travilan cultivate d) terenurile situate &n intravilan e) terenurile c$ncesi$nate f) terenurile de#inute de d$u" sau mai multe pers$ane 11. Ta6a "otelier nu se aplic pentru urmtoarele cate,orii de persoane % a& veteranii de rzboi b) pers$anele &n v)rsta de peste 1* ani c) pers$anele ca ate &n unit"#ile +$teliere din sta#iuni turistice d) pers$anele ca ate &n unit"#ile +$teliere situate &n municipii e) pers$anele str"ine aflate la tratament &n unita#i +$teliere din ,$m)nia f) func#i$narii publici 1'. 5n cazul unui teren care ace obiectul unui contract de leasin,! +nc"eiat la data de 1# ebruarie '$$/! impozitul pe teren este datorat de % a& locatar b) este scutit de imp$ it c) c$nf$rm &n#ele'erii d) l$cat$r e) !0 % l$cat$rul si 60 % l$catarul f) 50 % l$cat$rul si 50 % l$catarul 1-. Nivelul impozitului pe cldiri poate i ma0orat! anual prin "otrre a consiliului local cu% a& pana la '$ ( b) nelimitat c) p)na la 50 % d) nu se p$t ma%$ra e) p)na la 15 % f) p)na la 30% 11. Consiliile locale pot acorda scutire de la plata impozitului pe cldiri *i a impozitului pe teren! datorate de persoanele 0uridice care e ectueaz investiii de peste% a& #$$.$$$ euro b) 200.000 eur$ c) 100.000 eur$ d) 1 mili$n eur$ e) 750.000 eur$ 1#. Cladirile pentru care nu se datoreaz impozit! prin e ectul le,ii! sunt % a& cldirile din parcurile industriale! *tiini ice si te"nolo,ice! potrivit le,ii b) cl"dirile care sunt utili ate pentru activitatea de restaurante, baruri c) cl"dirile apar#in)nd pers$anel$r str"ine, destinate pentru activitatea de bir$uri d) cl"dirile &nc+iriate e) cl"dirile apar#in)nd pers$anel$r &n v)rsta de peste 65 de ani f) cl"dirile apar#in)nd institu#iil$r publice, f$l$site pentru activit"#i ec$n$mice. 12. Cine datoreaza impozitul pe mi0locul de transport +n cazul +n care contractul de leasin, +nceteaz alt el dect prin a0un,erea la scadent %

a& locatorul b) l$catarul c) nu se dat$rea a imp$ itul d) imp$ itul este dat$rat &n pr$p$r#ii e'ale, at)t de l$catar c)t i de l$cat$r e) imp$ itul este dat$rat de $ s$cietate bancar" f) imp$ itul este dat$rat de $ s$cietate de asi'ur"ri 1/. Cu ce dat se datoreaz impozitul +n cazul unui autoturism dobndit de o persoan! la data de 1' martie '$$/ : a& de inti a lunii urmtoare celei +n care autoturismul a ost dobndit b) de 13 martie 2007 c) 1 aprilie 200* d) primului termen de plat", respectiv 31 martie e) celui de al 2-lea termen de plat", respectiv 30 septembrie f) 15 martie 2007 17. Cum se calculeaz impozitul pe teren situat +n e6travilanul localitilor% a& supra aa! cate,oria de olosin *i zon b) suprafa#a c) suprafa#a i cate'$ria de f$l$sin#a d) suprafa#a i $na l$calit"#ii e) $na l$calit"#ii i cate'$ria de f$l$sin#" f) suprafa#a, $na, cate'$ria de f$l$sint" i c$ta de imp$ itare stabilit" de c$nsiliul l$cal. 18. 9ersoanele nerezidente care obin venituri din ;omnia! r s aib +n ;omnia un sediu permanent! sunt supuse impozitrii pentru veniturile obinute din ;omnia. 9entru scopurile acestui impozit! sunt considerai contribuabili% a& persoanele izice *i 0uridice nerezidente) b) pers$anele %uridice re idente; c) sediul permanent al unei pers$ane %uridice nere idente; d) pers$anele fi ice nere idente; e) sediul permanent al unei pers$ane fi ice nere idente; f) repre entan#ele pers$anel$r %uridice str"ine. '$. Con orm Titlului < din =e,ea nr. #/14'$$- privind Codul iscal! cu modi icrile *i completrile ulterioare! impozitul pe veniturile obinute din ;omnia de nerezideni se aplic asupra% a& venitului brut obinut din ;omnia; b) venitului net $b#inut din ,$m)nia; c) diferen#ei dintre venitul $b#inut ca urmare a desfaur"rii activita#ii i c+eltuielil$r aferente desfaur"rii acestei activit"#i; d) pr$fitului unui sediu permanent al unei pers$ane %uridice nere idente; e) pr$fitului unui sediu permanent al unei pers$ane fi ice nere idente; f) pre#ului de ac+i i#ie determinat la m$mentul livr"rii. '1. Incepnd cu data de 1 iunie '$$# con orm Titlui < din =e,ea nr. #/14'$$- privind Codul iscal! cu modi icrile *i completrile ulterioare nu constituie venit impozabil obinut din ;omnia de nerezideni% a& venitul din transport internaional) b) dividendele $b#inute de la $ pers$an" %uridic" r$m)n"; c) d$b)n i de la un re ident; d) veniturile din activit"#i sp$rtive i de divertisment care sunt desf"urate pe terit$riul ,$m)niei; e) redeventele de la un nere ident care are un sediu permanent &n ,$m)nia, dac" redeven#a este c+eltuial" a sediului permanent; f) c$misi$ane de la un re ident. ''. 5ncepnd cu data de 1 ianuarie '$$/! con orm Titlului < din =e,ea nr. -1-4'$$2 constituie venit impozabil obinut din ;omnia de nerezideni% a& venitul realizat din lic"idarea sau dizolvarea r lic"idare a unei persoane 0uridice romne) b) venitul din transp$rt interna#i$nal; c) veniturile unei pers$ane fi ice nere idente $b#inute dintr-$ activitate dependent" desfaurat" &n ,$m)nia; d) veniturile unei pers$ane fi ice nere idente $b#inute din &nc+irierea unei pr$priet"#i im$biliare situate &n ,$m)nia; e) veniturile unui nere ident care sunt atribuibile unui sediu permanent al acestuia &n ,$m)nia; f) transferului dreptului de pr$prietate asupra bunuril$r &n urma e(ecut"rii silite.

'-. Incepnd cu data de 1 iunie '$$#! con orm prevederilor Titlului < din =e,ea nr. #/14'$$privind Codul iscal! cu modi icrile *i completrile ulterioare! constituie venit impozabil obinut din ;omnia de nerezideni % a& veniturile din serviciile prestate din ;omnia! e6clusiv transportul internaional *i prestrile de servicii accesorii acestui transport) b) venitul din transp$rtul interna#i$nal; c) veniturile din serviciile desf"urate printr-un sediu permanent &n ,$m)nia; d) venituri atribuibile unui sediu permanent din ,$m)nia al unui nere ident; e) imp$rtul de bunuri de c"tre f$r#ele armate ale statel$r str"ine membre ./01 pentru u ul acest$ra sau al pers$nalului civil ins$#it$r; f) imp$rtul de bunuri finan#ate din imprumuturi nerambursabile ac$rdate de 'uverne str"ine. '1. Constituie venit obinut din ;omnia de o persoan izic nerezident! care nu se impoziteaz con orm Titlului < ci con orm Titlului III din =e,ea nr. #/14'$$- privind Codul iscal! cu modi icrile *i completrile ulterioare% a& veniturile persoanei izice nerezidente obinute din +nc"irierea sau alt orm de cedare a dreptului de olosint a unei proprieti imobiliare situat +n ;omnia) b) veniturile din prest"ri de servicii desf"urate pe terit$riul ,$m)niei, f"r" ca aceste activit"#i s" se reali e e prin intermediul unui sediu permanent al pers$anei fi ice nere idente; c) c$misi$ane primite de la un re ident; d) d$b)n i primite de la re ident; e) dividende primite de la $ pers$an" %uridic" r$m)n"; f) venituri din premii ac$rdate la c$ncursuri $r'ani ate &n ,$m)nia. '#. Incepnd cu 1 ianurie '$$/ *i pn la data de -1 decembrie '$1$! con orm =e,ii nr. -1-4'$$2 redevenele *i dobnzile obinute din ;omnia de o persoan 0uridic rezident +ntr>un stat membru al ?niunii Europene +n condiiile +n care deine minim '# ( din valoarea4numarul titlurilor de participare la persoana 0uridic romn! pe o perioad ne+ntrerupt de cel puin ' ani care se +nc"eie la data plii dobnzii sau redevenelor! se impoziteaz +n ;omnia cu urmtoarea cot de impozit% a& 1$ () b) 20 %; c) 0 %; d) 5 %; e) 16 %; f) 19 %. '2. Cu ce dat se aplic cota de impozit de 1$ ( asupra dobnzilor *i redevenelor obinute din ;omnia de o persoan 0uridic rezident +ntr>unul din statele membre ale ?niunii Europene! cu +ndeplinirea condiiilor de participaie *i de durat a deinerii participrii% a& data aderrii ;omniei la ?niunea European *i pn la data de -1 decembrie '$1$) b) 1 ianuarie 2007 i p)n" la data de 31 decembrie 2011; c) 1 ianuarie 2011 i p)n" la data de 31 decembrie 201!; d) 1 iulie 200* i p)n" la data de 31 decembrie 2010; e) 25 n$iembrie 2006 i p)n" la 31 decembrie 2007; f) 1 ianuarie 200* i p)n" la 1 iulie 2010. '/. Con orm Titlului < din =e,ea nr. #/14'$$- privind Codul iscal! cu modi icrile *i completrile ulterioare! +ncepnd cu 1 ianuarie '$$2! cota ,eneral de impozit care se aplic asupra veniturilor impozabile obinute din ;omnia de nerezideni! cu e6cepia veniturilor din 0ocuri de noroc *i a dobnzilor obinute de la depozitele la termen! depozitele la vedere4conturi curente constituite! certi icate de depozit *i instrumentele de economisire dobndite anterior date de 1 ianuarie '$$2! se impun cu urmtoarea cot% a& 12() b) 0%; c) 10%; d) 5%; e) 1%; f) 20%. '7. Tratamentul iscal aplicabil! +ncepnd cu data aderrii ;omniei la ?niunea European veniturilor din dobnzi obinute din ;omnia de persoane izice rezidente +n statele membre ale ?niunii Europene% a& scutite de impozit +n ;omnia) b) imp$ abile &n ,$m)nia cu c$ta de 16%;

c) imp$ abile &n ,$m)nia cu c$ta de 10% pe $ peri$ad" determinat" de ! ani; d) imp$ abile &n ,$m)nia cu c$ta de 10%; e) scutite de imp$ it &n ,$m)nia cu c$ndi#ia ca beneficiarul efectiv al acest$r venituri s" aib" centrul interesel$r vitale &n afara statel$r membre ale 2niunii 3ur$pene; f) imp$ abile &n ,$m)nia cu c$ta de 5%. '8. Care este documentul prezentat +n vederea aplicrii prevederilor tratatelor iscale internaionale inc"eiate de ;omnia cu alte state de nerezideni% a& certi icatul de reziden iscal sau orice alt document eliberat de ctre o alt autoritate dect cea iscal! care are atribuii +n domeniul certi icrii rezidenei) b) factura cu suma de &ncasat din ,$m)nia; c) e(trasul de c$nt care atest" plata venituril$r din ,$m)nia; d) adeverin#a prin care se atest" numai plata imp$ itel$r &n statul de re iden#"; e) declara#ia vamal" de imp$rt definitiv; f) atestatul privind &nre'istrarea &n ,$m)nia a sediului permanent al pers$anei %uridice re idente; -$. @ediul permanent include% a& un loc de conducere! o sucursal! un birou! o abric! un ma,azin! un atelier! precum *i o min! un pu de iei sau ,aze sau alte locuri de e6tracie a resurselor naturale) b) un l$c utili at pentru f$l$sirea un$r instala#ii numai &n sc$pul dep$ it"rii sau al e(punerii pr$dusel$r $ri bunuril$r ce apar#in nere identului; c) pastrarea unui l$c fi( de activitate numai &n sc$pul ac+i i#i$narii de pr$duse sau bunuri $ri cule'erii de inf$rma#ii pentru un nere ident; d) $ repre entan#a a unei pers$ane %uridice str"ine; e) p"strarea unui l$c fi( de activitate numai &n sc$pul desf"ur"rii de activit"#i cu caracter pre'"tit$r sau au(iliar de c"tre un nere ident; f) men#inerea unui st$c de pr$duse sau bunuri ce apar#in unui nere ident numai &n sc$pul de a fi pr$cesate de c"tre $ alta pers$an". -1. Ce metode nu se utilizeaz la stabilirea preului de pia al tranzaciilor +ntre persoane a iliate% a& metoda olosirii de in ormaii din tranzacii e ectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al A,eniei Naionale de Administrare Fiscal) b) met$da c$mpar"rii pre#uril$r; c) met$da c$st-plus; d) met$da pre#ului de rev)n are; e) met$da imp"r#irii pr$fitului; f) met$da mar%ei nete. -'. Ce sunt redevenele: a& pli de orice el! inclusiv cele +n natur primite pentru olosirea ori dreptul de olosin al oricarui drept Adrept de autor! brevet! licen! pro,ram de calculator! etc&) b) sume &ncasate pentru v)n area bunuril$r; c) c$ta f$rfetar" din pre#ul bunului ac+i i#i$nat; d) sume pentru ac+i i#ia &n intre'ime a unui drept de aut$r asupra unui pr$'ram inf$rmatic; e) plata dreptului de sulta; f) plata pentru imp$rturi de bunuri. --. Con orm Titlului I din =e,ea nr. #/14'$$- privind Codul iscal! cu modi icrile *i completrile ulterioare! un *antier de construcii devine sediu permanent dac *antierul +n cauz dureaz% a& mai mult de 2 luni) b) mai mult de 9 luni; c) mai mult de 12 luni; d) mai mult de 1 lun"; e) mai mult de 2! luni; f) mai mult de 3 luni. -1. Interdicia le,al pentru reprezentanele persoanelor 0uridice strine care sunt entiti autorizate s uncioneze +n ;omnia% a& s nu ac apte de comer) b) s" desf"$are prin intermediul l$r &n intre'ime sau &n parte activitatea pers$anei %uridice nere idente; c) s" nu c$nduc" eviden#" c$ntabil" preva ut" de le'isla#ia &n vi'$are &n ,$m)nia; d) s" derule e prin intermediul l$r un antier de c$nstruc#ii pe $ durat" mai mare de 6 luni; e) s" derule e prin intermediul l$r un pr$iect de m$nta% care durea " mai mult de 6 luni; f) sa men#in" prin intermediul l$r un st$c de pr$duse sau bunuri ce apar#in unui nere ident.

-#. ;eprezentanele persoanelor 0uridice strine au obli,aia de a plti +n ;omnia un impozit anual% a& cu ec"ivalentul +n lei al sumei de 1.$$$ euro stabilit pentru un an iscal b) stabilit pe ba a n$rmel$r de venit determinate &n func#ie de num"rul de pers$ane an'a%ate la repre entant"; c) &n suma de !.000 eur$; d) &n suma de 2.000 eur$; e) e'al cu ec+ivalentul &n lei al sumei de 2.000 eur$ stabilit" pentru un an fiscal; f) &n sum" de 3.000 de eur$. -2. Impozitul anual datorat de reprezentanele din ;omnia ale persoanelor 0uridice strine se stabile*te prin trans ormarea sumei de 1.$$$ euro +n lei la cursul de sc"imb al pieei valutare comunicat de .anca Naional a ;omniei! valabil % a& +n ziua +n care se e ectueaz plata impozitului la bu,etul de stat) b) la data de 1 ianuarie a fiec"rui an &n care func#i$nea " repre entan#a respectiv"; c) &n iua anteri$ar" efectu"rii pl"#ii imp$ itului la bu'etul de stat; d) &n iua ulteri$ar" efectu"rii pl"#ii imp$ itului la bu'etul de stat; e) la data de 31 decembrie a anului anteri$r dat$r"rii imp$ itului pe repre entant"; f) ca un curs mediu valutar al anului anteri$r efectu"rii pl"#ii imp$ itului pe repre entan#e. -/. 3rice persoan 0uridic strin are obli,aia de a plti impozitul pe reprezentane la bu,etul de stat % a& +n dou tran*e e,ale! pn la data de '$ iunie si '$ decembrie) b) &n patru transe e'ale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie; c) &n trei transe e'ale, pana la datele de 20 martie, 20 iulie si 20 decembrie; d) &n d$ua transe e'ale, pana la datele de 15 iunie si 15 decembrie; e) &n d$ua transe e'ale, la termenele alese de c$ntribuabil; f) intr-$ sin'ura transa pana la data de 31 decembrie a anului pentru care este dat$rat imp$ itul. -7. 3rice persoana 0uridic romn care are pli cute ctre nerezideni +n cursul unui an iscal! are obli,aia de a depune o declaraie anual la autoritatea iscal competent pn la data de% a& '7! respectiv '8 ebruarie a anului urmator celui de +n care s>a platit impozitul) b) 31 decembrie a anului &n care s-a platit imp$ itul; c) 15 martie a anului urmat$r celui &n care s-a platit imp$ itul; d) 2*, respectiv 29 februarie a anului &n care s-a platit imp$ itul; e) 31 decembrie a anului urmat$r celui &n care s-a platit imp$ itul; f) 1 ianuarie a anului urmat$r &n care s-a platit imp$ itul. -8. 5n situaia aplicrii prevederilor conveniilor de evitare a dublei impuneri inc"eiate de ;omnia cu alte state! +n cazul articolelor BCividendeD! BCobnziD! BComisioaneD si B;edeveneD prioritar se aplic prevederile% a& para,ra ului ' al acestor articole! privind retinerea la sursa) b) para'rafului 1 al acest$r artic$le, privind imp$ itarea &n statul de re iden#" a beneficiarului de venit, pe ba a certificatul de re iden#" fiscal"; c) para'rafului 1 al acest$r artic$le, privind imp$ itarea &n statul de re iden#" a beneficiarului de venit, fara pre entarea certificatului de re iden#" fiscal"; d) le'islatiei interne, respectiv 0itlului 4 din 5e'ea nr.57162003 privind 7$dul fiscal, cu m$dific"rile i c$mplet"rile ulteri$are; e) artic$lului 89eneficiile6:r$fiturile intreprinderil$r; din tratatele fiscale; f) artic$lului 8/lte venituri; din tratatele fiscale. 1$. Con orm prevederilor =e,ii nr. -1-4'$$2! +ncepnd cu data aderrii ;omniei la ?niunea European *i pn +n anul '$$7! inclusiv! dividendele pltite de o persoan 0uridic romn unei persoane 0uridice rezidente +ntr>un stat membru din ?niunea European! considerat bene iciar e ectiv! sunt scutite de impozit +n ;omnia cu respectarea conditiilor% a& bene iciarul e ectiv al dividendelor detine minim 1# ( din titlurile de participare la persoana 0uridic romn pe o perioad neintrerupt de cel puin ' ani care se +nc"eie la data plii dividendelor) b) beneficiarul efectiv al dividendel$r detine minim 15% din titlurile de participare la pers$ana %uridica r$mana pe $ peri$ada neintrerupta de cel putin 10 ani care se inc+eie la data pl"#ii dividendel$r; c) beneficiarul efectiv al dividendel$r detine minim 25% din titlurile de participare la pers$ana %uridica r$mana pe $ peri$ada neintrerupta de cel putin 2 ani care se inc+eie la data pl"#ii dividendel$r; d) beneficiarul efectiv al dividendel$r detine minim 10% din titlurile de participare la pers$ana %uridica r$mana pe $ peri$ada neintrerupta de cel putin 2 ani care se inc+eie la data pl"#ii dividendel$r;

e) beneficiarul efectiv al dividendel$r detine minim 10% din titlurile de participare la pers$ana %uridica r$mana pe $ peri$ada neintrerupta de cel putin 5 ani care se inc+eie la data pl"#ii dividendel$r; f) ) beneficiarul efectiv al dividendel$r detine minim 10% din titlurile de participare la pers$ana %uridica r$mana pe $ peri$ada neintrerupta de cel putin 2 ani care se inc+eie la data pl"#ii dividendel$r; 11. Incepnd cu data de 1 ianuarie '$$/! con orm prevederilor =e,ii nr. -1-4'$$2 sunt scutite de impozit +n ;omnia% a& dobnzile la depozitele la vedere 4 conturi curente constituite dup data de 1 ianuarie '$$/ inclusiv) b) d$b)n ile la dep$ itele la termen; c) d$b)n ile la certificatele de dep$ it; d) d$b)n ile la instrumentele de ec$n$misire; e) d$b)n ile de la un nere ident care are un sediu permanent &n ,$m)nia daca d$banda este $ c+eltuiala a sediului permanent; f) d$b)n ile la instrumentele6titluri de creanta emise de s$cietati c$merciale r$mane daca instrumentele6titlurile de creanta sunt tran acti$nate pe $ piata de val$ri m$biliare re'lementata de aut$ritatea &n d$meniu din statul &n care se afla aceasta piata si d$banda este platita unei pers$ane care este $ pers$ana afiliata a emitat$rului instrumentel$r6titluril$r de creanta. 1'. 5ncepnd cu data aderrii ;omniei la ?niunea European! pentru scopurile aplicrii prevederilor capitolului privind modul de impozitare a veniturilor din economii obinute din ;omnia de persoane izice rezidente +n statele membre ale ?niunii Europene! bene iciari e ectivi sunt considerate urmatoarele cate,orii de contribuabili% a& orice persoan izic reziden intr>un stat membru din ?niunea European care prime*te o plat de dobnd sau pentru care este ,arantat o plat de dobnd pentru bene iciul sau propriu) b) a'entul platit$r care plateste sau 'arantea a plata d$b)n ii; c) $rice pers$ana fi ica care acti$nea a &n numele unei pers$ane %uridice care este beneficiarul efectiv al d$b)n ii; d) $rice pers$ana %uridica care acti$nea a &n numele altei pers$ane fi ice care este beneficiarul efectiv al d$b)n il$r; e) $rice pers$ana fi ica re iden#" intr-un stat membru al 2niunii 3ur$pene care primeste $ plata de d$banda dar nu &n beneficiul sau pr$priu; f) $rice pers$ana fi ica re iden#" intr-un stat membru al 2niunii 3ur$pene pentru care nu se 'arantea a $ plata de d$banda &n beneficiul pr$priu. 1-. Care este reziden persoanelor! bene iciari e ectivi ai dobnzilor! +ncepnd cu data aderrii ;omniei la ?niunea European! pentru scopurile aplicrii prevederilor capitolului privind impunerea veniturilor din economii obinute din ;omnia de persoane izice ai statelor membre ale ?niunii Europene% a& +n statul +n care ace*tia au adresa permanent) b) &n statul &n care se afla l$cul de activitate al beneficiarului efectiv; c) &n statul &n care aceste pers$ane sunt pre ente mai mult de 90 de ile; d) &n statul &n care se afla sediul permanent al acest$r pers$ane; e) &n statul a carei cetatenie $ au aceste pers$ane; f) pe ba a c$nsultaril$r recipr$ce intre aut$ritatile c$mpetente din ,$m)nia si statul din care pr$vin aceste pers$ane. 11. Ce iniia dividendelor con orm prevederilor Titlului I din =e,ea nr. #/14'$$- privind Codul iscal cu modi icri *i completri ulterioare % a& o distribuire +n bani sau +n natur! e ectuat de o persoan 0uridic unui participant la persoana 0uridic! drept consecin a deinerii unor titluri de participare la acea persoan 0uridic) b) $ distribuire de titluri de participare suplimentare care nu m$difica pr$centul de detinere a titluril$r de participare ale $ricarui participant la pers$ana %uridica distribuit$are de dividende ; c) $ distribuire &n bani sau &n natura, efectuata &n le'atura cu rascumparea titluril$r de participare la pers$ana %uridica, alta dec)t rascumpararea care face parte dintr-un plan de rascumparare, ce nu m$difica pr$centul de detinere a titluril$r de participare al nici unui participant; d) $ distribuire &n bani sau &n natura, efectuata &n le'atura cu lic+idarea unei pers$ane %uridice r$mane; e) $ distribuire &n bani sau &n natura, efectuata cu $ca ia reducerii capitalului s$cial c$nstituit efectiv de c"tre participanti; f) $ suma platita de $ pers$ana %uridica r$mana pentru bunurile sau serviciile furni ate c"tre un participant la pers$ana %uridica respectiva care nu depaseste pretul pietei pentru astfel de bunuri sau servicii.

1#. Impozitul pe veniturile obinute din ;omnia de nerezideni se calculeaz *i se reine% a& +n momentul plii venitului ctre nerezident) b) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmat$are celei &n care s-a platit venitul c"tre nere ident; c) &n m$mentul inre'istrarii &n c$ntabilitate a venitului dat$rat nere identului; d) pana la data de 25 inclusiv a lunii &n care s-a facut plata c"tre nere ident; e) &n iua urmat$are efecturarii pl"#ii c"tre nere ident; f) pana la data de 20 inclusiv a lunii &n care se face plata c"tre nere ident. 12. Termenul pentru virarea impozitului datorat de nerezideni pentru veniturile obinute din ;omnia! con orm Titlului < din =e,ea nr. #/14'$$- privind Codul iscal cu modi icarile si completarile ulterioare% a& pn la data de '# inclusiv a lunii urmtoare celei +n care s>a pltit venitul ctre nerezident) b) la data pl"#ii venitului c"tre nere ident; c) la data calcularii si retinerii imp$ itului dat$rat de nere ident; d) pana la data de 15 inclusiv a lunii &n care se face plata venitului c"tre nere ident; e) pana la data de 25 inclusiv a lunii &n care se face plata venitului c"tre nere ident; f) pana la sfarsitul lunii &n care s-a pl"tit venitul c"tre nere ident. 1/. Care este participaia minim *i perioada neintrerupt de deinere a titlurilor de participare +ntr>o persoan 0uridic romn a unei persoane 0uridice rezidente +ntr>un stat membru al ?niunii Europene sau a unui sediu permanent al unei +ntreprinderi dintr>un stat membru pentru ca veniturile obinute de aceasta din dobnzi *i redevene s ie impunse cu o cot de 1$( pe perioada 1 ianuarie '$$/ > -1 decembrie '$1$: a& minim '#( din titlurile de participare *i o perioad ne+ntrerupt de ' ani) b) minim 10% din titlurile de participare i $ peri$ada ne&ntrerupt" de 2 ani; c) minim 15% din titlurile de participare i $ peri$ada ne&ntrerupt" de 2 ani; d) minim 25% din titlurile de participare i $ peri$ada ne&ntrerupt" de ! ani; e) minim 25% din titlurile de participare i $ peri$ada ne&ntrerupt" de 6 ani; f) minim 10% din titlurile de participare i $ peri$ada ne&ntrerupt" de 3 ani; 17. Ce cnd se aplic scutirea prevazut de Cirectiva '$$-4184CEE privind un sistem comun de impozitare a plilor de dobnzi *i redevene e ectuate +ntre intreprinderi asociate din state membre di erite! respectiv capitolul I< din Titlul < din =e,ea nr. #/14'$$- privind Codul iscal cu modi icrile *i completrile ulterioare% a& de la 1 ianuarie '$11) b) de la 15 iulie 2007; c) de la 1 ianuarie 200*; d) de la 1 ianuarie 2009; e) de la 1 iulie 2011< f) de la 1 ianuarie 2012. 18. Cota de impozit aplicat +n situaia +n care ;omnia are drept de impozitare asupra unui venit realizat de un nerezident din ;omnia% a& cota de impozit mai avorabila +ntre cele stabilite +n le,islaia intern! le,islaia comunitar *i conveniile de evitare a dublei impuneri) b) c$ta din c$nven#iile de evitare a dublei impuneri; c) c$ta din le'isla#ia c$munitar"; d) c$ta er$; e) c$ta din 0itlul 4 din din 5e'ea nr. 57162003 privind 7$dul fiscal cu m$dific"rile si c$mpletarile ulteri$are; f) c$ta din =irectiva 20036!*, respectiv capit$lul >>> din 0itlul 4 din 5e'ea nr. 57162003 privind 7$dul fiscal cu m$dific"rile i c$mplet"rile ulteri$are. #$. Certi icatul de reziden iscal emis pentru anul +n care se ac plile ctre nerezideni este valabil *i +n % a& primele 2$ de zile calendaristice din anul urmator! cu e6cepia situaiei +n care se sc"imb condiiile de reziden) b) t$ata peri$ada pentru care este &nc+eiat c$ntractul &ntre re ident i nere ident; c) t$t anul imediat urmat$r celui &n care se fac pl"#ile; d) primele 30 de ile calendaristice ale anului imediat urmat$r; e) este valabil numai &n anul &n care se fac pl"#ile; f) primele 1*3 de ile ale anului imediat urmat$r. #1. Cup data de 1 ianuarie '$11! +n situaia +n care o +ntreprindere dintr>un stat membru obine un venit de natura redevenelor din ;omnia! scutit de impozit +n ;omnia con orm prevederilor Cap. I< din Titlul < din =e,ea nr. #/14'$$- privind Codul iscal cu modi icrile *i

completrile ulterioare! redevene care totu*i au ost impuse +n ;omnia dup aceast dat! care sunt posibilitile acestei intreprinderi de a recupera impozitul: a& depune +n ;omnia cerere de restituire a impozitului +n termen de ' ani de la data la care redevenele sunt pltite) b) depune &n ,$m)nia cerere de restituire a imp$ itului &n $rice peri$ada de la data la care redeven#ele sunt pl"tite; c) nu isi mai p$ate recupera imp$ itul; d) se adresea " aut$rit"#ii c$mpetente din statul s"u de re iden#"; e) se declanea " pr$cedura amiabil"; f) se declanea " sc+imbul de inf$rma#ii &ntre aut$rit"#ile c$mpetente. #'. 9entru perioada 1 iulie '$$# > -$ iunie '$$7! care este cota de impozit aplicabil +n Austria! =u6embur, *i .el,ia! stabilit asupra veniturilor din dobnzi obinute din aceste state de rezidenii romni persoane izice! con orm prevederilor Cap. III din Titlul < din =e,ea nr. #/14'$$- privind Codul iscal cu modi icrile *i completrile ulterioare% a& 1#() b) 20%; c) 35%; d) 10%; e) 0%; f) 5%. #-. Cnd prezentarea certi icatului de reziden iscal nu se ace +n momentul realizrii venitului! care este perioada +n care impozitul reinut la surs potrivit Titlului < din =e,ea #/14'$$- privind Codul Fiscal cu modi icrile *i completrile ulterioare! se poate re,ulariza +n vederea aplicrii prevederilor conveniei de evitare a dublei impuneri% a& termenul le,al de prescripie) b) un an de la data pre ent"rii certificatului de re iden#" fiscal"; c) 3 ani de la data pre ent"rii certificatului de re iden#" fiscal"; d) 6 luni de la data pre ent"rii certificatului de re iden#" fiscal"; e) 2 ani de la plata imp$ itului; f) 3 ani de la re#inerea imp$ itului. #1. Contribuabili potrivit prevederilor privind Titlul III Impozitul pe venit din Codul Fiscal sunt: a& persoanele izice rezidente) b) pers$anele fi ice nere idente ; c) pers$anele %uridice r$m)ne; d) s$ciet"#ile civile pr$fesi$nale; e) as$cia#ii i funda#ii; f) s$ciet"#i a'ric$le. ##. 5ncepnd cu 1 ianuarie '$$/! cota de impozit de 12( se aplic pentru% a& venituri din salarii) b) venituri din %$curi de n$r$c; c) venituri din transferul pr$priet"#il$r im$biliare; d) venituri din val$rificarea pr$dusel$r a'ric$le, $b#inute dup" rec$ltare &n stare naturala de pe terenuri a'ric$le pr$prietate privat" sau luate &n arend", c"tre unit"#i speciali ate pentru c$lectare, unit"#i de pr$cesare industrial" sau c"tre alte unit"#i; e) c)ti'uri din tran ac#ii cu titluri de val$are val$are d$b)ndite i &nstr"inate &ntr-$ peri$ad" mai mare de 365 ile; f) indemni a#ii pentru risc maternal. #2. <enituri neimpozabile realizate de persoanele izice% a& indemnizaia de maternitate) b) prima de %$c ac$rdata &n $rice c$nditii sp$rtivil$r; c) indemni atii din activitati desfasurate ca urmare a unei func#ii de demnitate publica stabilite p$trivit le'ii; d) indemni atia administrat$ril$r s$cietatil$r c$merciale; e) sume primite de repre entantii &n $r'anisme tripartite; f) sume primite de repre entantii c$misiei de cen $ri. #/. 5n venitul brut realizat de o persoana izica din activitati independente se cuprind% a& veniturile +ncasate din activitati des asurate! inclusiv casti,urile din trans erul activelor din patrimoniul a acerii! utilizate intr>o activitate independenta! inclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea de initiva a activitatii. b) sume primite ca despa'ubiri;

c) sume primite sub f$rma de sp$ns$ri ari si mecenat; d) sume primite sub f$rma de d$natii; e) ap$rturile &n numerar sau ec+ivalentul &n lei a ap$rtului &n natura; f) sume primite ca imprumut de la $ pers$ana fi ica; #7. 9entru a i dedusa din venitul brut al unei activitati independente des asurata de o persoana izica! o c"eltuiala trebuie% a& sa ie +n scopul realizarii venitului si cuprinsa +n e6ercitiului inanciar al anului +n care a ost e ectuata) b) sa fie efectuata &n numerar; c) sa fie efectuata prin c$nt bancar d) sa fie calculata am$rti area numai prin met$da lineara; e) sa fie aferenta venitului; f) sa fie c+eltuieli reale c+iar daca nu sunt %ustificate cu d$cumente. #8. Care din urmatoarele c"eltuieli sunt deductibile limitat +n cazul unei activitati independente des asurate de o persoana izica incepand cu 1 ianuarie '$$/: a& c"eltuielile cu bursa privata) b) d$natiile c) imp$ itul pe venit dat$rat de pers$ana fi ica de ratele aferente creditel$r an'a%ate; d) ratele aferente creditel$r an'a%ate; e) c+eltuielile cu imp$ itul pe cladiri si terenuri; f) c+eltuielile c$respun at$are venituril$r neimp$ abile. 2$. Cota or etara de c"eltuieli deductibile din venitul brut din cedarea olosintei bunurilor pentru determinarea venitului net al persoanei izice este% a& '#() b) 50% c) 30%; d) !0%; e) 10%; f) 19%. 21. Ceducerea personala este element al bazei impozabile pentru% a& veniturile din salarii la unctia de baza) b) venituri din salarii; c) venituri din pensii; d) venituri din activitati independente; e) venituri din premii; f) venituri din %$curi de n$r$c. 2'. .ene iciarii sumelor reprezentand '( din impozitul datorat de o persoana izica pe veniturile din salarii% a& entitatile non>pro it) b) s$cietatile c$merciale; c) micr$intreprinderile; d) as$ciatiile familiale; e) c$mp$ses$ratele; f) re'iile aut$n$me. 2-. Contribuabilii persoane izice care realizeaza venituri din cedarea olosintei bunurilor sub orma de c"irii datoreaza pli anticipate +n contul impozitului pe venit% a& trimestrial! stabilite de or,anul iscal competent) b) prin retinere la sursa de platit$rul de venit; c) nu dat$rea a pl"#i anticipate de imp$ it; d) semestrial, stabilite de $r'anul fiscal c$mpetent; e) lunar, stabilite de $r'anul fiscal c$mpetent; f) nu este venit imp$ abil. 21. @unt venituri din salarii impozabile% a& dreptul de solda lunara) b) cele reali ate de pers$anele fi ice cu +andicap 'rav sau accentuat incadrate cu c$ntract de munca; c) cele reali ate de pers$anele fi ice ca urmare unei activitati de creare de pr$'rame de calculat$r; d) indemni atia de maternitate; e) indemni atia pentru cresterea c$pilului b$lnav; f) tic+etele de masa. 2#. <eniturile din investitii cuprind%

a& dividende) b) venituri din alte surse; c) venituri din arendare; d) venituri din premii; e) venituri din pensii; f) venituri din cedarea f$l$sintei bunuril$r. 22. @uma neimpozabila lunara din veniturile din pensii +n anul '$$/ este% a& 1$$$ lei) b) 600 lei; c) 150 lei; d) 0 lei; e) 500 lei; f) 300 lei. 2/. Care este cota de impozit aplicabila asupra venitului din 0ocuri de noroc realizat de o persoana izica: a. '$( aplicat asupra venitului net care nu depaseste cuantumul de 1$.$$$ lei si '#( aplicat asupra venitului net care depaseste cuantumul de 1$.$$$ lei) b. 16 % aplicat asupra venitului net; c. 2% aplicat asupra venitului &n bani; d. 10% aplicat venitului &n natura; e. 16% aplicat asupra venitului brut; f. venit neimp$ abil. 27. Incepand cu data de 1 ianuarie '$$/! venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venituri din pensii a urmatoarelor elemente% a& 1$$$ lei si a contributiilor obli,atorii calculate! retinute si suportate de persoana izica) b) 900 lei; c) c$ntributia individuala de asi'urare s$ciala; d) c$ntributia de asi'urare s$ciala de sanatate ; e) c$ntributia de s$ma%; f) nu se deduc sume din venituri din pensii. 28. Cum se calculeaza impozitul pe veniturile din premii obinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale: a& veniturile din premii obinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale sunt neimpozabile) b) prin aplicarea c$tei de imp$ it de 16% asupra venitului net din premii; c) veniturile din premii &n limita a 10.000 lei sunt neimp$ abile; d) prin aplicarea c$tei de 16% asupra venitului din premii; e) c$ta de 20% aplicata asupra venitului net din premii care nu depasesc cuantumul 10.000 lei; f) c$ta de 25% aplicata asupra venitului net din premii care nu depasesc cuantumul 10.000 lei. /$. Cota or etara de c"eltuieli de 1$( din venitul brut realizat de artisti cuprinde% a& contributia de membru al asociatiei pro esionale din care ace parte) b) c$ntributia de asi'urari s$ciale de sanatate; c) c$ntributia individuala de asi'urari s$ciale ; d) c$ntributia de asi'urari pentru s$ma%; e) imp$ itul pe venit sup$rtat de platit$rul venitului &n c$ntul beneficiaril$r de venit; f) ratele aferente creditel$r an'a%ate. /1. Contribuabilii persoane izice care realizeaza venituri din activitati a,ricole impozabile pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit! depun o declaraie de venit la or,anul iscal competent pana la data de% a& 1# mai! inclusiv! a anului iscal pentru anul +n curs) b) 15 mai, inclusiv, a anului fiscal urmat$r celui de reali are a venitului; c) nu depun declara#ie de venit; d) 30 aprilie pentru anul fiscal &n curs; e) 25 aprilie a anului fiscal urmat$r celui de reali are a venitului; f) depun declara#ie de venit 'l$bal. /'. Incepand cu data de 1 ianuarie '$$/ cotele de impozit pentru trans erul dreptului de proprietate prin acte 0uridice intre vii asupra proprietatilor imobiliare sunt% a& -(! '( si 1( +n unctie de nivelul sumei) b) 16%; c) 19%;

d) 10%; e) 25%; f) 30%; /-. Incepand cu data de 1 ianuarie '$$/! pentru trans erul dreptului de proprietate prin acte 0uridice intre vii asupra proprietatilor imobiliare nu se datoreaza impozit pentru% a& reconstituirea dreptului de proprietate +n temeiul le,ilor speciale) b) $peratiunile de sc+imb im$biliar; c) m$stenire, daca succesiune este de batuta si finali ata &n termen de1 an de la data decesului aut$rului succesiunii; d) nu repre inta $peratiune imp$ abila la nivelul pers$anei fi ice; e) prima tran actie efectuata cu pr$prietatile im$biliare primite prin m$stenire; f) prima tran actie efectuata cu pr$prietatile im$biliare primite prin d$natie. /1. +n cate,oria veniturilor din alte surse realizate de persoanele izice! incepand cu 1 ianurie '$$/! se includ si% a& venituri primite de persoana izica din activitati des asurate pe baza contractelor sau conventiilor civile inc"eiate potrivit codului civil con orm optiunii e6ercitate de contribuabil) b) venituri din dividende; c) venituri din %$curi de n$r$c; d) venituri din d$b)n i; e) venituri din premii; f) venituri din activitati a'ric$le. /#. <enitul net anual impozabil se determina pentru urmatoarele cate,orii de venituri% a& din activitati independente! cedarea olosintei bunurilor si activitati a,ricole) b) din pensii; c) din dividende; d) din premii; e) din transferul pr$prietatil$r im$bililare; f) din alte surse. /2. Contribuabilii au obli,aia sa depuna declaraia privind venitul realizat pana la data de 1# mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului pentru urmatoareele cate,orii de venituri% a& venituri din activitati independente) b) venituri din salarii; c) venituri din dividende; d) venituri din d$b)n i; e) venituri din pensii; f) venituri din alte surse. //. 3r,anul iscal competent are obli,aia sa calculeze si sa vireze suma reprezentand pana la '( din impozitul datorat pentru inantarea unei entitati non>pro it din impozitul datorate pe% a& venitul net anual impozabil 4casti,ul net anual din trans erul titlurilor de valoare din operatiuni de vanzare >cumparare de valuta la termen pe baza de contract si orice alte operatiuni de acest ,en si valoarea toatala a impozitului pe veniturile din salarii) b) venitul din pensii; c) venituri din dividende; d) venituri din d$b)n i; e) venituri din alte surse; f) venituri din transferul pr$prietatil$r im$biliare. /7. 9ersoanele izice care realizeaza venituri din salarii din strainatate pentru activitatea des asurata +n strainatate se impun% a& +n strainatate daca sunt suportate +n intre,ime de platitorul din strainatate) b) &n ,$m)nia; c) &n ,$m)nia prin cumulare cu venituri de aceeasi natura; d) &n ,$m)nia prin creditarea imp$ itului din strainatate, e) &n ,$m)nia &n sc$pul de a calcula 2% din imp$ itul anual pentru sustinerea unei entitati n$n-pr$fit; f) &n ,$m)nia pentru a beneficia de facilitatea privind bursele private. /8. =imita +n care se acorda deducerea iscal privind economisirea si creditarea +n sistem colectiv pentru domeniul locativ se acorda incepand cu 1 ianuarie '$$/ % a& -$$ lei4an4persoana) b) 500 lei6an6pers$ana; c) 200 lei6an6pers$ana;

d) 250 lei6an6pentru fiecare membru de familie, &n c$nf$rmitate cu sumele stabilite prin c$ntract; e) !00 lei6an6pers$ana; f) nu se ac$rda deducere. 7$. Care este nivelul veniturilor brute lunare din salarii pentru care nu se acorda deduceri personale% a& -.$$$ lei) b) 2.500 lei; c) 5.000 lei; d) 7.000 lei; e) 9.000 lei; f) 10.000 lei. 71. Incepand cu 1 ianurie '$$/! pentru determinarea bazei impozabile lunare pentru veniturile din salarii la locul unde se a la unctia de baza! contributiile la ondurile de pensii acultative sunt deductibile +n limita ec"ivalentului +n lei a% a& '$$ euro4an) b) 300 eur$6an; c) !00 eur$6an; d) 500 eur$6an; e) 600 eur$6an; f) 100 eur$6an; 7'. Care este cota de impozitare a casti,ului din operatiuni de vanzare>cumparare de valuta la termen pe baza de contract% a& 1( olosit +n timpul anului si 12( la s arsit de an) b) 2%; c) 1%; d) 16% prin retinere la sursa si final; e) neimp$ abil; f) 16% aplicata la venitul brut; 7-. ;e,ulile de reportare a pierderilor inre,istrate de persoane izice din activitati independente sunt% a& reportul se e ectueaza cronolo,ic +n unctie de vec"imea pierderii +n urmatorii # ani consecutivi) b) nu se rep$rtea a; c) rep$rtul se efectuea a cr$n$l$'ic &n urmat$rii 3 ani c$nsecutivi; d) pierderea nec$mpensata &n primii 5 ani se rep$rtea a pe urmat$rii 3 ani; e) pierderea nec$mpensata &n primii 5 ani se rep$rtea a pe urmat$rii 5 ani; ') pierderea inre'istrata &n strainatate se p$ate c$mpensa cu veniturile de aceeasi natura din ,$m)nia. 71. =imita deductibila din veniturile din activitati independente pentru c"eltuielile reprezentand prima de asi,urare voluntara de sanatate este% a& ec"ivalentul +n lei a '$$ euro anual pentru o persoana) b) ec+ivalentul &n lei a 300 eur$ anual pentru $ pers$ana; c) ec+ivalentul &n lei a 500 eur$ anual pentru $ pers$ana; d) nu sunt c+eltuieli deductibile; e) sunt c+eltuieli deductibile neplaf$nate; f) 200 lei anual pentru $ pers$ana; 7#. <enitul impozabil obtinut din lic"idare sau dizolvare a unei persoane 0uridice de ctre actionari4asociati persoane izice! se impoziteaza cu cota de% a& 12(! impozitul iind inal) b) 1% &n timpul anului si 16% la sfarsit de an; c) 1%, imp$ itul fiind final; d) nu este venit imp$ abil; e) 10% pe venitul net; f) 10 % pe veniturile ce depasesc 10.000 lei. 72. Casti,ul din trans erul valorilor mobiliare +n cazul societatilor inc"ise si din trans erul partilor sociale se impoziteaza cu cota de impozit de% a& 12(! impozitul iind inal) b) 1%, imp$ itul fiind final; c) 10%, imp$ itul fiind final; d) 1% &n timpul anului si 16% la sfarsit de an;

e) nu este venit imp$ abil; f) 10% pe venitul net; 7/. Incepand cu 1 ianuarie '$$7 veniturile banesti din a,ricultura obinute prin valori icarea produselor vandute ctre unitati specializate pentru colectare! unitati de procesare industriala sau ctre alte unitati pentru utilizare ca atare! impozitul se calculeaza ast el% a& prin aplicarea cotei de '( asupra valorii produselor livrate! impozitul iind inal) b) prin aplicarea c$tei de 16% asupra venitului net; c) prin aplicarea c$tei de 1% asupra venitului brut; d) nu este venit imp$ abil; e) se imp$ itea a pe n$rme de venit; f) prin aplicarea c$tei de 10%, imp$ itul fiind final;