Sunteți pe pagina 1din 35

Q/"ta C./)' fru.

teo1 01rorq
SECTIANE/I I

SECTIUNEA I: AUTORITATDA CONTRACTANTA Denurnire: S.C.GrosMetal S.R.L. Adresa:Ondea, Str. Matei Corviq Nr.102,judtul Bihor Nr. inmatriculare la Oficiul RegistruluiCome4ului:J0514177/1994 CUI:6455281 Persoana de contact:Mal Aurel Tel: 0744.587.059 Faxt0259.406.555 E-mail: metal@grosmetal.ro Mijloace de comunicare: prin posta,/curier mpid sauprjn depunere diecta Ia sediulauloritatii contractante. pnce.lafil: Calen.IaruI

Publicareanuntde participare Prin eade clarificari privind documentatia Datalimita pentruprimiea ofertelor Evaluarea ofertelor- incapandcu

02.04.2014 03.04.20t4 08.04.2014 ora12.00 08.04.2014 ora13.00

SECTruNEA II. OBIECTUL CONTRACTULI'I 2.1 Dcnumire contractului de achizifiei Servicii de consiliere in managementul proiectului de si implementarea investitii. 2.2Tipul contractului: Lucrari Produse ServiciiX 2.3 Locul principal de executarerivrsre/prestare:Sewiciilese vor prestaatat la sediulbeneficiarului, cat si la sediulprestatorului de servicii de consilierein managementul si implemntarea Foiectului de investirii. 2.4 Descrierea succinta a contmctuluisaua achizifieyachizitiilor. Contractulconstain achizitia de servicii de consiliere in managementul si implementarcaFoiectului de investitii: si dotare hala de Droductie SC Gros Metal SRL". "Constructie 2.5Impartire in loturi: -Nu 2.6Nu suntacceptate ofertealternative. 2.9 Valoarea estimata a contractului:1?0.z|45lei faraTVA. 2.10Drratr contractuluid achizitie:21 luni 2.11Ajustarsapretului contractului: Nu seajusteaza. III. INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, F'INANCIARE SI TEHNICE III.1. CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT L1.l Depozite valoricesi garantii solicit te 3.1.1a) Gar.ntie de participare Solicitat x NesolicitatB Valoarea garantiei departicipare: 3.400lei.

6*.':i,
GROSFiil A!.

ioJa,t,?'1.> .i.''1"

garantieide participare:90 zite de ta datatimita de depuner;a ofertelor. Valabilitatea Garantisde participare se poate constitui printr-u instsumntde garanrare emis in conditiile legii de o societate bancar4csre se prezintain original, in cuantumulsi pentru perioadapevazuta mai susprin transmitere/depunere la sediulbeneficiaruluicel mai tarziu la datasi ora deschidedioferretor. De asemerea" gamntiade participaresepoateconstituiprin viramentbancarin contul beneficiarutui. Informatii necesare: Beneficiar:SC Gros Metal SRL Conf RO56RNCB0032046493450001 CUI: RO 6455281

Dovada constituirii garantiei de participare ordinul de plata in original cu semnaturasi starnpila bancii se va prezenta cl rnaitarziu la datasi ora deschideriiofe(elor. Garantiade participarcse constituiede catre ofertantin scopul de a Fotja beneficiarul fata de riscul unui eventual compotamentnecorcspunzator al acestuia pe intreaga pedoadaderulatapanala incheiercacontractului. Beneficiarulva retine garantiade participare,ofertantulpiezand astfel sumaconstituita,atunci cand acesta din _urma seafla in oricaredintre urnatoarelesituatii: a) Isi relege oferta in perioadade valabilitatea acesteia; b) Ofertasa fiind stabilita castigatoare, refuzasasemneze conxractul in perioadade valabilitatea ofetei. Modalitatile de restitule a garantieide participare: Garantiade participa{e,constituitade ofertartul a carei ofeia a fost declaratacastigatoare, se va restitui de beneficiar in cel mult 5 zile lucmtoarede ia incheierea contractului. Garantiade participare,constituitade ofertanxul a carui oferta nu a fost stabilita castigatoare, se retumeaza de catre beneficiardupaseinnarea contractuluicu ofertantula caroi ofeta a fost desenmata castigatoare, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la dataposiarii pe paginade wb www.fonduri-ue.roa anuntului de atribuire cu informatii despr castigatorui contractului. Ofetantii care vor constitui garantiaconform art. 16, alin 2, din Legea m. 34612004, vor atasaDeclar"atia privind inca&arcain categorja IMM (Formularulnr. 16). Notai Neconsituirea garantiei de participarein cuantumulsi foma solicilata si nprezentarea dovezii de constituire cel tarziu la datasi ord lirnita de depuner a ofedelor. anagedupasinrespitrgerea ofeni ca inacceptabila. 3.1.1b) Garrntie de buna executi Solicitat o Nesolicitatx lll.I.2 Principalele modalitatide finanfaresi platasi/sau trimitere la dispozitiilerelevart Proiectulestefinantat pdn ProgramulOperaUionalSectorial,,Cresterea Competitivitatii Economice,', Axa prioritara I U sistem inovativ si ecoeficientde Foductie, Domeniul Major de Interventie DM 1.1- Investitii Foductive si pregatirea pentru competitiape piata a inrepdnderilor, in speciala IMM, Opemtimea a) Sprijin pentru consolidarea sectoruluiproductiv prin investitii tangibile Si intangibile,A2- Sprijin financiar cu valoare cupdnsaintre 1.065_000 6.375.000 lei acordat pentru invesritii penrru inrreprinderile mici si mijlocii ,,Sprijin pentru consotidareati ;nodemizarea sectoruluiproductivprin irtvestitii realizatede inireprinderilemici si mijlocii.

6S:rsri\
GROSMETAT

;';"D

TTT. l.J Legislatia aplicabila ordinul nr. 1120 ditr 15 octonbrie 2013 - procedum simplificara aplicarade beneficiarii privati in cad$l ', precum si in cadrul proiectelor poiectelor fmantatedin instrumenrestructwale!obiectiurl ,,convergnra finantate prin mecanismele financiareSEE si noruegianpentruatribuireacontractelorde fumizre, servicii sautucmrj. Potrivit Ordinului-rll. 1120/2013 anunrulde;ntenrie si specificariile tehnice vor fi posrarepe pagina web www.fondu.i-ue.ro De asemena, la finalizrea procedurii (in termende 5 zile calndaristice de Ia sennareacontractuluide achizitie) se va postape aceeasi paginaweb si anuntulde atribuire cu infomatii desprecastigatorulcontractului. Pe parcusul intregului procesde achizitie, la adoptarea odcarei decizii, se vor aveain vedereurmaroafele DrinciDii: principiul transparentei, principiul economicitatii,principiul eficienrei,p ncipiut eficacixatii. III.2 CONDITII DE PARTICIPANE/DOCIMENTE DE CALIFICARtr SI/SAU

6r,""r,E

III 2.1Situatiaprsonala a cendidatului/olertantului: a) Declaratieprivind neincaairarea in Fevederile art.I 80 din OUG nr. 3412006 conditie de calificare: ofertantui nu trebuie sa fi fost condannat in ultimii 5 ani. pdntr-o hotararedefinitiva si irevocrbila. pennuliauda" coruprie. spalare de bani.activiraLi criminale. Documente de conlirmare: PrezentareFomular m.l jn situatiile prevazute nejncadrarea la alt. 180 Declaratie privind eligibilitatea - Deciaratie pdvind

Atcnti! Lipsa prezentariide catre ofertant a documertului d confirmarea conditiei de calificare duce la declararea ofertei dreptnconforma.

b) Declaratieprivind neincadrarea in prevederileart. 181din OUG ff. 3412006 Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se afle in niciuna dintre umatoarele situatii: a intrat in faliment a urmatea hotararii pronuntate;nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor,taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetelecomponentale bugetuluigeneralconsolidate, in conformitatecu prevederilelegalein vigo;ro in Romaniasau in tara in care este stabilit; in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeDlinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabileofrtanrutuiin cauza.faptiare a produssaue;te de naturasaproduca grave prejudicii beneficiarilo. acestuia;a fost conalannatin ultimii 3 ani. prin hotararedefinitive a unei instante judecatoresti, pentruo iapta carea adusatingere ricii profesionale saxpentrucomiterea unei greseliin matrie profesionala;przinta informatiile solicitate de catre achiziior, in scopul demonstrarii indeplnnii critedilor de calificare si selectieDocumnte de confirmare . Prezentare formular ff.2 34/2006 jn situatiile prevazutela art_ t8l din OUc nr. Declaraliopdvind neincadrarea

Prezentareacertificatului de atestarc fiscala eliberat de organul de administrare fiscal al unitatii adninistrative teritoriale pe raza careia operatoruleconomic isi are sediul social - in odgiDal, document valabil Ia datadepmerii; Pteze aracrtilicatului de ateslare fiscalapdvind impozitelesi taxelelocate- in original, document valabil la data deDunrii:

Operatorii e&nonici nelezidenli (tuaini): au dreptul de a prezenta orice docunente edifcatoarc pentru denonstrarea Japtului ca siau indeplinit obligafiile deplata a impazitelor,tarelor si contfibatiilot catrc bupetutde stat si buCetullocal, in confornitate cu cerinlele solicitate, eliberate de autoritalite codpetenteate lani de-o gine kun ar ji cenfcate, cazielefscale sau alte docunet\teechivatente). Docunentetese yar Ji pezentata in ori;inat sau copielegalizata,la care se1/aanae tradlrcereaattorizata si legalizataa aceslorain tinba ronana. In canl in carc in tarc de ofigine sau in tara in cate estestabilit operatorutecononic, nu se enit certifcate de tipul celot salicitatese accepta prezentarcaunei clecl.!rutiipe propia raspundere sau dupa caz,o declaratieautmtica dara infata unui notar, a u4ei autotitati adminiskattue sauiudiciare saua unei asociur ii orotesionatecare are camDetente

Atentie! Lipsa prezentariide catfe ofertanta cel putin unuiadint e documentele de confirmarea conditiei de calificareducela declarareaofefei drcptneconforma. c) Declaratie privind neinca&area in situatiile de conflict de interese, confom Ordonantei de wgenta a GuvmuluiRomanieinr. 661201 l, asacum esteacesta defnit la art. 14 si I 5. Conditie de calificare: Ofertantul nu tebuie sa se afle in niciuna dintre situatjile prevazutein art. 14 sh OUG nr. 6612011, respectiv: "(-..) exista Iegatu.i intre structurile actionariatului achizitorului si ofenanti, intre membrij comisiei de evaluare si ofertanti sau ofertantul castigator detine pachetul najoritar de actiuni in doua firme participante pentu acelasitip de achizitie" DocDmente.decon{irmare: Prezentare Fomular nr. 3 - Declaratjepdvind neincadrarea in sinratiile de conflictde interese, conformOrdonanteid urgentaa GuvrnuluiRomanieim- 66101 l Persoane cufunctie de deciziedin cadtul achizitorutui: : Mal Aurel Coniiia de eyalusre: MAL AUREL ELEK ANDREA SIRCATATIANA + PERTECOSMIN Lipsa prezntariide catre ofe(ant a documertului de confimare a conditiei de calificare duce la declamrea ofertei d) Declaratieprivind calitateade participantla procedura Conditie dc calificar: Ofertantul va prezentacalitateade participanl la procedura,rcspectiv: in numepropriu; ca asociatin cadrul unei asociatii sauca subcontractant. De asemenea, ofertantul va declaraca este/nuestemembrual unui grup sauretelede opemtori economici. Documntede confirmare: Prezentare Fomular nr. 4 Declaratieprivind calitateade participantIa procedura Lipsa prezentariide catre ofertant a documentuluide confrmare a conditiei de calificare duce la declamrea ofertei

6f",1:tl'A
GROSMEIAI-

e) Tertul sustinator Conditie de caliticare: Potrivit art.13,19,20 din Le gea2'7912011 va face dovada neincaalrarii in situatiile prevazute la art.I 80, art.I 8I a),c1) si d) djn OUG3412006, si OUG661201 l, art. 14si 15 bocumente de confirmare: - Prezentare Formularnr.l - Declal?tie pdvind eligibilitatea- Declaratieprivind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 - Prezentare Fornular ff. 2 - Declaratieprivind neincadrarea in situatiile prevazute la art- I 8t din OUC nr. 342006 - Prezentare Formular nr. 3 - Declamtieprivind nejncadmrea in situatiile de conflict de interese,conform Ordonantei de urgenta a GuvrnuluiRomanieinr 66/20\ | Atentie: Lipsa prezentarii de care ofertant/tert sustinatora documentelorde confirmare a conditiei de calificare duce Ia declamrea ofertei dreptrcconforma - dacaesiecazull n Subconnac(anlul Ordonanteide l]reentaa

Conditie de calificare: Subcontrdctantul trebuie sa faca dovadaneinca&arii in

Guvemului Romaniei nr. 66/2011, aft. 14 sl15 Documentede confirmare: Prezentare Formular m. 3 - Declaratieprivind neincadrarea in situatiile de conflit de interese, conform Ordonanteide urgentaa cuvemului Romanieiff. 66120 II Atentie! Lipsa prezentarii de catre ofertant/subcontractant a documntuluide conlmnare a conditiei de calificarc duce la - dacaestecazul! declararea ofertei aiieptneconforma Incadftrca in situatiile preyazutede ai. 180,181 sau66/2011 duceta rerpinserea ofertei. III2.2 Documente referitoarela Capacitate!de exercitare a activitatii profesionale: Conditie de calificare: Ofertantultrebuiesa fie legal constituit,sa nu se afle in nicio situariede anularea constituirii sale,saaibadreptulde a desfasura activitatarespective, iar activitateasa-I fie autorizatade autoritatilecompetente. Documnte aleconfirmar: Ofetantul va prezentacertificatul contstator emisde ONRC, din caresa rezulteca: oDeratorul economiceste Iegalconstituit; domeniul de activitate al ofertantului orspunde procedurli. obiecrului Inforrnatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie rcale/actuale la data limita a deDunerii ofertelor foma documentului originaUcopie legaliTata. Documenteedificatoare (tmduse si legalizate) carc sa dovedeasca o foma de inreghtrare ca pcrsoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara jn care ofertanrul este rezident ( pntru persoane juridiceshaine);

Nota! In cazuluni ofefe depusein asociere,fiecareasociattrebuiesa depunadocumentele pentru demonstrarea necesarc faptului ca esteautorizatsa desfasoarc patea sadin contract. Atentie! Lipsa prezentariide catre oferiant a documentuluide confirmarea conditiei de calificare duce la declamrea ofertei qgpt neconforma. III2,3 Documgnte referitoareIa Capacitatea economica si financiara: DeclaratieDrivindcaDacitatea economico-financiara Conditiede calificare:Media cifiei de afaceriglobale, pe ultimii 3 ani sa aiba o vatoare de minim 340.000 tei. Ofertantultrebuie sa aiba capacitatea economicasi financiarade a incepedesfasurarca activitatilor care fac obiectul contractuluisi a indepini obligatiile contractuale la termenele si standardele prin ofertasi calitative asumate Documente de confirmare: Prezentare Formularnr. 5 - lnformatii generale ,/ Documente din caresarezultemediaciftei de afacerjpenrruuttimii 3 ani financiari in6heiati. Notr! In cazulunei ofefe depuse in asociere, ficareasociatare obligatiade a depune Fomularul m. 5 opemtorul economiccare beneficjazade sustinerea situatiei economicesi financiare cu privire la cifia de afaceri trebuiesa dovedeasca prin prezentarea aceasta lnui angajament ferm. senoat de cat e per;oanacare il sustine,prin careaceasta confirmaca, in cazul in carecontractualintampinadificuftati pe parcwsul derularii confactului, persoana sustinatoare va asigua indplinireacompletesi reglemontara a obligatiilor contmctuale prin implicareasadirccta. Pentruevaluareaindeplinirii criteriilor referitoare la cifra de afaceri se va utiliza cursul de referinta dintre leu si monda tarii de origine a ofertantuluistabilit de BancaNationalaa Romadei. Conversia lei-valuta seva face prin raportarela cu$ul mediuBNR aferent fiecarui an in Darte.

) \L

I Ql^r';$

Atentie! Lipsa prezentariide catre oferlant a documentuluide confirmarea conditiei de calificare duce la declanreaofertei TII2.4 Documente referiioarela Caoaci(atea tehnica si/sau orofesionala Cspacitater tehnica

Conditie de calificare In ceeace priveste experienta ofertanXii vor prezentaLista pricipalelor ultimii 3 ani. prezertatein cadnl Fomu Ofedantulva depune pentrucontractele o Fisa de expedenta Documente dJ confirmar", ?rezentare lomularnr.6 (

'u fi&nos nrrr CL


l'rl

""*t",,rt ?)

Declamtieprivincl lisraprincipalelorprestaride servicii finaiizale in ultimii3-a"ni

"..aVii$
din cadrul

Prezentare Formularm. 7 - Fisa de experienta Prestarile de servicii se confirma prin prozentareaunor certificate/recomandari/documente emise sau contrasenmate de o autoritateori de catrebeneficiarulprivat.

\o{a: Autorilatea contractanta isi rezerva drephrl de a verifica certificatelor/rccomandarilor/documentelor cu autoritatilesaubeneficiariiprivati. informatiile

In cazulunioferte depuse in asociere, fiecareasociatareobligatiade a depune Iormularui nr. 6 si Formularulff. 7 Opemtorul economiccare bercficiaza de sustinereasituatiei economicesi financiare sau cu privirc la experienta similaratrebuiesadovedeasca pdn pezentareaunui angajament acesta ferm, semnat d catrpersoana careil sustine, prin careaceasla conflrma ca, in cazul in carecontmctanxul intampinadificultati pe pa.cursulderularii contmctului, persoana sustinatoarc prin implicareasa va asiguraindeplinireacompletesi reglementaEa obligatiilor contractuale dtecta. Atentie! Lipsa przenlariide catre ofertant a documentelor de confirmarea conditii de calificare duce la dclararea ofertei dreptneconfoma, Capacitateaprofesionala

Conditie de calificare: Ofertaniul va face dovadaca pentu derulareacontractuluiin conditii bune vor fi desennate persoane ce detin expertizasolicitatade achizitor. Vot fi nominalizatepersoane diferite pentru profilurile prezentate de catrc achizitor si vor fi prezentate documentele 'solicitate. Managet deprciect: Studiisuperioare absolvite cu dipoma de licenta; Certifiaareprivind absolvireaunor curswi acreditatein managementul de proiecte, in conformitatecu cod COR; Experienta de minim 5 ani de la absolvirea studiilor superioare; Experientaspecifica dovedita pdn implicarea in cel putin un contract la nivelul caruia sa fi desfasumr activitati similare cu celepe carele va indeplini in prezentulcontracq

Studii superioare absolvitecu dipomade lienta:

Experienta de minim 5 ani de Ia absolvirea studiilor superioare; Experientaspecificadoveditaprin implicareain cel puth un contracl in carc sa fi derulat activirarisimitare cu celepe careIe va indeplini in prezentulcontracq

Studii superioare absolvitecu dipomade licenta; Experienra de minim 5 ani de la absolvireastudiilor superioare; Experionta specificadoveditaprin implicareain cel putjn un contractin caresa fi desfasumt activitati similar cu cglepe carele va indeplini in prezentulcontract;

Documente de confirmare: Prezentare Formular'nr.8 - Culriculum Vitae Prezertare FormularIII. 9 - Dclaratiede disponibilitate Diplome de studii/atestate/certificate; Documente din caresa reiasainfomatiile relevante prezentate in CV_

{:"zi;;!
6ROS TJET

kqi;;,e

Informatii privind subcontractantii Conditie de calificare: In cazul in care oferanul va subcontmcta o parte din contractualrespective,ofertantul are obligariade a precizapartetpartile din contractpe careumeaza sa le subcontracteze, procentulpe care-l rcalizeaza prcumsi datelede recunoastereale propusi, subcontractantilor Docunentede confirmarc: Prezentare Fornular nr. l0 - Declamtieprivind partea,/partile din contact caresunt indeplinited subcontractanti si specializarea acestora Prezentare Formularnr. 11 Acord de subconractare

Nota!

Raspunderea contractantului in ceeace pdvestemodul de indeplinire a contractuluide achizitie nu estediminuatain cazulh careo parte/pati din contractsmt indeplinitede subcontractanti. In conditiile in careofertantulestecontnctant unic aretotusi obligatiade a prezenta Formularulnr. I 0 si Formularul 1l cu menliunea: "Nu este cazul". Atentie! Lipsa prezentariide catle ofertant a documentelor de confirmarea conditiei de calificare duce la declararea ofertei Informatii privind asociera Conditie de cafincare: Mai multi opemtorieconomiciau alreptul de a se asociacu scopulde a depune oferta comuna. laraa fi obligai sa isi legalizeze din puncrde vedere t'ormal asocierea. Ifl acesL sensacordul de aociereva cuDrinde del putin urmatoareleinfomatii: - faptul ca asociatii sunt rcsponsabili,solidar si nelimitat de erecuhrea integrataa confactului, la termensi in conditiile asumate prin acsta; nominalizarea liderului asociatiei,a membrilor asociatiei, impreunacu datelede identificare ale acestom;comunicariledintre autorilateacontractanta si membrii asociatieicu privire Ia desfasurarea proceduriide atribuire se vor facecu liderul asociatiei;partea./partile din contractcareurmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecareasociatin parte;

Documente de confirmare:

Prezentare Formularnr. 12 - Declamtieprivind partetpartile din contact caresunt indeplinitede asociatisi specializarea acstora Prezentare nr. 13 Acord de asociere _Formular

Nota! In cazul in careoferta comunaestedeclaratacastigatoare, inainte de semnarea contractuluiasocierea va fi legalizata iD conformitate cu prvederilelegale. In conditiile in careofertantul estecontractantunic are tofisi obligatia de a prezentaFormularulm. 12 si Fomularul 'Nu estecazul". 13 cu mentiunea: Atentie! Lipsa prezentariide cahe ofertant a docrunentelor de confirmarea conditiei de calificarc duce la declararea ofertei In cazul asocierii unui grup de opemto economici,indeplinireacerintelor pdvind situatia economico-financiara precumsi capacitatea prin luareain considrarca resurselortuturcr membdlor tehnico-economica se demonstreaza gupuiui, scopin careasociatii au obligatia de a depunedocumentele relevantementionatela puncteleII1.2.3- III.2.4 din caresarezulteindeplinireacerintelorrespeciive. m.2.5 Standard de asieurare a calitatii Certificat ISO9001:2008 Conditie de calificare: Ofertantulva prezenta un certificat emisde un organismindependent careatesta ca acesta are implementatsi mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de managemental calitatii in domeniul specific obiectuluicontractului. Documente de confirmar:Certificat ISO 9001 :2008. Nota! Nu seaccepta ofertanti ce au un sistemde management al calitatii in culs de certificarc. In cazulunei asocie , fiecaredinte asociativa prezenta un asdelde Certificat sauechivalentpentruparteasa de implicarein contact. Atentio! Lipsa Fezentarii de catre ofertant a documentuluide confinnare a conditiei de calificarc duce Ia declararea ofertei

'ljl,ii.:l'q\ -,'ii *
GROSMETAi"

3rj9"" ,' ',".1

r;';;u

ry PROCEDURA
IV.l Tipul procedurii: Procedura Simplificat4 conlorm Ordinutui Ministtului Afacerilor Europenenr. 1120 din l5 octombrie2013prh'ind aplobarca Ptuce4di simpliJicate aplicate de bene/ickrii prbali in cadrulploiectelot din instrumente structurale, obiectirul ,,Cowerger4a'i, precun si in cadrul proiectelor Jinanlate p n fnanlate necanisneleJinanciareSEEsi noneeian pe ru atribuirea contractelordefurnizare, senicii sau lacruli. lV.2 Criterii de atribuire Alegerea oletei castigatoare sevajustificain concordanta cu provederile Ordinului1120din 15 octornbrje 2013prin elaborarca w\ei notejusti|icative n carcseprczinta at'ant4jeletehnicesi Jinanciarc cate mottueaza alegereain raport cu celelalteofetteprinitdspeciJicatiile tehnice. La bazaevaluariistaudocurnentele de calificare precumsi ofe(ele tehnicasi financiara.Vor fi evaluate pretul ofeltat, capacitatea tehnica si profesionala,modul de intelegerea proichlui si a rezultatelor asteptate, metodologiade prestar a serviciilor pe bazaofertelortehnicasi financiaE dar si a documentelor anexate acestora. justificative insotitoare, In urma evaluarii calitatii ofetd tehnice si a ofertei financiare,precum si a documentelor achiziXorul va prezentain nota justificativa avantajeletehnice si financiare si toate argumentelecare motiveaz alegerea ofefei castigatoare.

IV.3 Infornatii administrative IV 3.1. Limba in carepoatefi redactata ofe.ta: Limba Romana M.2 . Pedoadaminima pe parcusul careia ofefantul trebuie sa isi mentina oferta: 90 de zile calendarisrice

IV. 4 PRIZENTAREA OFERTEI Mice

/-M, v,

t
7

I GROSMFTAI

6--::t'^

Cerintaobligatorie: prevazute Propunra tehnicatrebuiesarespecte cerintle in caietuldesarcini. Propunerea tehnicava fi elaborataastfel incat sa respecte specificatiile tehnice din caietul de sarcini si va cuprindeo dercrieredetaliataa elementelor solicitatesi alte informatii considemte semnificative in vede.ea valuariisi selectiei. Ofertantulva raspundein totalitate cerintelor prevazutela Cap. 6 "CERINTE' din caietul de sarcini. In caz conhar ofeta umand a fi respinsa ca neconfoma. Oferta tehnica va cupdnde si o sectiune in care va fi prezentata corespondenta dintre cerintelecaietuluide sarcini si continutulofertei. Documente de confirmarq Propunerea tehnica TV.4.2. Modul de Drczentare a DroDuneriifinan(rrre Cerinta obligatorie: Ofenantul va exprima pretul in RON. Pretul va ramanenescbimbatpe tot parcursulderularij contmctului. Docurnentetle conlirmare: Prezentare Fbmular nr. 14- Fomrularde oferta. 1V.4.3. Modul de Drezentarc a ofertei Ofeta se va depunela sediul achizixorului,cu scrisoarede inaintare - Formularul nr. 15 si va primi numar de imegistrarin ordinecronologica. Documentele ofe(ei a) Plicul nr. I b) Plicul nr. 2 c) Plicul nr. 3 vor fi introdusein plicuri distincresigilatesi stampilate pe carese va mntiona,astfel: Documente de calificarc; Propunerea financiam- in original; Propunerea tehnica- in original.

Acesteplicuri trebuie sa fie marcatcu denumjreasi adrsa ofertantului,pentru a permite retumareaofertei fara a fi descbisa, in cazulin careoferta rcspectivaesteint?rziata. Documentele din plicuri vor fi senmate si stampilatede reFezentantullegal pe fiecarepagina.In cazul documentelor emisede institutii/organismeoficiale abilitate in acestsensdocumentele rcspectivetebuie sa fie in original, copie legalizata sau copie crtificata cu mentiunea"confom cu odginalul", sernnatesi pamfate conform p.evededlor legale.

Documentele prezentate in fotocopievor purtamentiunea "Conform cu originalul', si semnatura. Documeniele din cele trei piicuri vor fi indosariatesi numerotate.Fiecaredosar va avea ca prima fila un OPIS. numerctat cu 0. Dupa acesta se vor tegasitoatecelelaltefile de la 1-nDocunentelede calificar se vor indosadain ordineain careau fost solicitatein lisa de datea achizitiei. In cazul in careexistasubcontractanti sau asociati,documntele de acelasitip se vor aseza unul dupa alnll (mai intai pentruofertantsauliderul de asociatie,apoi pentruasociati,dupacarepentrusubcontractanti). Cele tri plicuri, se introduc intr-un plic mai mare, numit plic exterior. Plicul exterior trebuie sa fie netransparen! sigilat si marcatcu umatoarele informatii: r' S.C.(;ros Metal S,R.L

Adresa:Oradea, Str.MateiCorvin, Nr.l02,judetulBihor Procedura de achizitie a contractului de consiliere in managementul si implementareaproiectului de invesritii: "Constuctio si dotarehala de producrieSC Gms Metal SRL". A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 08.04.2014 ora .In exto.iorulcoletului sigilat, la vedere,sevor prezenta urmatoarele documente: -Scrisoarc de inaintare- in orisinal Fomular nr. 15 Ofetele pot fi tmnsmisepdn posta./curir rapid sau depusedirect de catre ofertant la adresaindicah. Infferent de modalitatea de depunere/transmiiere, ofertantulisi asuma riscu le transmiteriiofe ei, inclusiv folta Oferta dopusala o alta aairesa a societatii contactante decat cea stabilita sau dupa expirareadatei limita pentru depunere seconsidemoferta intafiiata si seretumeaza nedeschisa. Lipsa oricarui documentsauprezentarca acestuia neconforma atragedescalificarca ofertantului. Nu se pemite completarea ofertei VI. INFORMATII SUPLIMENTARE VI.l Alte i ormatii Ofrtantii care se incadreazain categoriaIMM (facanddovadaprin prezentarea prevazutede Legea documentelor 346/2004),benelrEiazade o rducere de 50% la constituireaganntiei de partjciparc si Ia indeplinirea cedntei refbritoare la cifra de afaceri. (Formularrr. 16) - Declaratie privind incadrarea intrprjnderii in categofia inh eprinderilormici si mij locii. Opemtoruleconomic(ofertantul) va examinacu atentiedocumentatia de atribuire/specificatiiletehnice,va rspecta conditiile si va completedeclaratiilecuprinseir prezentuldocument. Niciun cost suportatde operatoruleconomicpenfru prcgatireasi depunerea ofertei nu va fi mmbursat.Toate aceste costurivor fi suportate de catreoperatoruleconomicofe(at, indiferentde rezultatulFocedurii. Declaratiile pevazute in cadrul Fezentei documentatiitebuie completatein mod corespunzator, (nume, sernnate prenume, semnatura) si stampjle,in original de penoaneleautorizate. Depuneroa mei oferte carenu continetoate infornatiile si docurnentele solicitate,in temenul specificaqva conduce la respingerea ofertei. Lipsa propunerii telnice sau a propunerii furanciare sau completarealor incomplete/incorectava onduce la respingerea oferaantului. De asemenea, dacava fi cazul,se va stabili caresunt clarificarile si completarileformalesau de confirmare,necesare pentru evaluareafiecarei oferte, precum si perioada de timp acordatapenru transmiterea clarificadlor. In cazul in care ofertantii nu transmit in perioadaprecizataclarifica lelraspunurilesolicitate, sau in cazul in care xpiicatiilepezentatede ofetant nu suntconcludente, oferta va fi considerate neconfoma si va fi respinsa. In cazul in care ofertantul modifica pdn mspunsurilepe care le prezinrala ctarificari, continutul propunerii telnice, ofeta va fi considerate neconformasi va respinsa. Orice ofertaprimita dupa datasi om limita de depmerea ofertelorsaula alta adresadecatceastabilita in Anuntul de pa$icipare,precumsi cele neinsotiide garantiade paticipare va fi respinsa.

VL2 Posibililalea rerraeeriisaumodificrrii ofertei Ofertantul are dreptul de a-si rehage ofert4 prin soliciiare scrisa adresata Betreficiarului pana la dara si ora deschidedi ofertelor. Ofertantulpoate modifica continutul ofertei, pana la datasi ora stabilite pentru depunerea pentru ofertelor adresand aceasta achizitoruluio cercrede retragerea ofertei in vederea modificadi. Achizitorul nu esteraspunzator in legatum cu posibilitateaofertantuluide a depune noua oferta,modificat4 panala datasi ora limita, stabilite. Riscxriletransmiteriiofertei, inclusiv forta majorasaucazulfortuit, cad in sarcinaofortantului. Indilerentde momentulcand ofertantula trimis oferta si indiferentde motilul pentru careofena a ajunsla aalresa de depunere cu intarzierc,nu seacceptadepasiriale datei si orei limita.

Un ofertant nu

doua oferte

'&$k\tsg
GROS METAL

8;'s$D

StrCTIUNEA II CAIETUL DE SARCINI (sp ecifr cati ile tehnice)

Pentruachizitia de servicii de consilierein managementul si implementarea proiectului de investitii:: ,,Constructie si dotare hala de Foductie SC Gros Metal SRL',, rcalizat prin programul Operationat Sectodal ,,Cresrerea Competitivitatii Economice", Axa Prioritam I Un sistem inovativ si ecoeficientd; productie, Domeniul Major de lnterventieDM 1.1- Investitii Foductive si pregatirea pentrucompetitiape piata a intreprinderilor,in speciala lMM, Opemtiunea a) Sprijin pentru consolidareasectorului productiv prin investitii tangibite 9i inrangibilt 42- Spriiin financiar cu valoare cuprinsaintre 1.065.000 6.375.000lei acordatpentru investitii penrru intr;prinderiie mici si mijlocii ,,SFrijin pntru consolidarea$i modemizarea sectoruluiproductiv prin investiti realizarede intreprhalerite nici si rntlocii.

r. INFORMATII GENERALE 1.1Autoritateacontractanta AutoritateaContractanta:S.C. cros Metal S.R.L. 1.2Prezentarea proiectului Pdn proiecl, societatea Gros Metal SRl- doresie dezvoltareaactivitatii de productie ir localirateaOradea, judetul Bihor, in cadrulParculuilndustrial EI-IROBUSINESS PARC ORADEA. Obictivul general al proiectului propussple realizareil constituiemodernizarea activitatii societatii prin crearea uneinoi unitati d productiesi implicitcresterea productivitatiisi a elicienteiorganizatiei cea ce va determina: .:> cresterea contfibutiei la cilta de afaceti amedi,uluide afaceridir domeniulsaudurilor melalicedin reeiunet > clenolarca sectoruluide industrie:domeniulstructudlormetalice; =t absafitia surpbsului fotei de muncasi asigutarcastabilitatii econamico-sociale a mtrcL Obiectivele specifice aleproiectului sunt: = > + + > = productivitatiiactivitatii desfasurate crestera prin creareaunei noi unitati de proaluctie si introducerea de noi tehnologii in cadrulprocesuluide productie crestereaifrei de afaced determinata productivitatii activitatii societatiicu cel putin l0olo de cresterea crearea a peste209lode noi locuri de munca fata de nunarul de locuri de muncaexistentin prezentbazate pe compeiitie,profesionalism,calitateamuncji si productivitate mntinerea locurilor de munca cxistentecel putin rrei ani de la datafmalizarii projectului cresterea calitatii produselorexecutate si tehnologii moderne Fotejareamediului inconjuratorprin urilizareade echipamente

Dezvoltarea activitati prin implementarea proiectului propus conducela cresterea productivitatii intreprinderii, - ceea ce contribuie la fealizarea.abiectivul i general al POS CCE tle crcsterc a producti|itatii intrcprinderilar ronanesti, cu asigwarea principiibr a;zvoltar-ii.lurabite si rcducereade&lajetor I;M depoducti|itatea Ia nbelut UD.

1.3. Bugetul aprobat al proiectului -'t .635.224,91 valoarea rotali, proiectuhi tei valoara lotala eligibila 5.459.520,09 lei dinca.e: ' valoarea - 3.821.664,06 nerambursabila din fondxdpubtice(FEDR+bugerul national) tei - cofinantarea eligibila a beneficiarului 1.637.856,03 lei
Valoareatotalaneeligibila 2.175.704,82 tei 1.4.Activitatilep.oiectuluisi calendarulde implementare

6;:,;,:;\
GROSMgI AL

E;,;:W

Nr, Crt.
l

Activitati implementare proiect Dernararca activitatjlor d;n proiect panoudlorcu elemente Instalarea de infolmare Identificareafimizodlor, intocmirea dosarelorde achizitie si achizitia de servicii - managemenl de consultanta de proiect Identificareafimizorilor, intocmirea dosarelorde achizitie si achizitia de servicii de proieclare- proiect de executiesi pentruracordara documentatie la retllde utilitaii Identificareafirnizorilor, intocmirea dosarlorde achizitie si achizitia de servicii de p.oiectare diriginte de santier Identificareafimizorilor, intocmirea dosarelorde achizitiepentru lucrarilor de construcriisi utilaje si echipamente prefinantarii Solicitarea Activitati d constuctie halaproductiesi depozitpoduse finite, imprejmuii fazade constructie eligibilesi neeligibile Solicitafeafinantarii nerambursabile (lucrari constructie+ partial servicii) Achizilionareade echipamente si utilaje Padal publicitatepdn autocolantele Realizare ce vor pe fi aplicate echipamentele achizitionare Solicitarea finantarii nerambursabile (echipamente si utilaje) Achizitionareaechipamente si util4ie - partial publicitateprin autocolantele Ralizare ce vor fi aplicatepe echipamentele achizitiomte SoliciLarea fi nantarii nerambursabile Achizitiorarea echipamente si utihje - partial publicitateprin autocolantele Realizar ce vor fi aplicatepe echipamertele achizitionate Solicitarea fi nantarii nemmbursabile publicitateincheiereproiect Realizare investitii

D Ia luna 1 de la sennarea luna2 d la semrarea contractului luna 1 de la sennarea conractului

Pana la

luna I de la smnarea contraclului luna2 de la lemnarea cortractului

lma 2 de la sennareacontractului

lunaI de la semnarea luna2 de la semnarea contractului contractului

luna 1 de la semnarea contractului luna I de la semnarea contractului luna5 de la smnarea cont'actului

luna2 de la semnarea contractului

Iuna3 de Ia sernnarea contractului

luna 5 de la sennareacontractului

9 l0

luna4 de la semnarca luna 21 de la senmarea contactului contractului luna 10 de la senmarea luna l1 de la senrnarea conlr'actului luna I 3 de la semnarea contractului luna 13 de la sernnarea contractului luna 14 de la senlurea contractului Iuna 17 de la semnarea luna 10 de la semnarea contractului hma 13 de la sennareacontractului luna 13 de la sernmrea contactului luna l3 de la semnarea contractului luna17de la semnarea contactului luna 17 de Ia semnarca contractului

12 13 t4

t5
l6

t1
18 19

luna 17 de la semnarea luna I 7 de la smnara contractului contactului luna I 8 de la semnarea luna 20 de Ia sennareacontactului luna2l de la senftrea luna 2 I de la semnaroa contactului contractului luna22 de Ia senDarea luna 22 de la semnarea contlacolui contractului luna22 de la sennarca luna 22 de Ia semnara contractului contraclului

20

{1;t'

:):;

GI?OS Xd ATAL

t;';:!

1,5.Calndarul estimative al cererilor de rambursare: Cererede Suma Sumaestimativ:i de prefinantare Dedicere estimatiY:i (lei) nu trebuiesn (lei) 0ei) deptrFasctr 8670din sumaestimativ:i 1. 2 3

Data depunrii

1.47r-96685
714.04999

468.r$,84 468,153,84
401.274J4 0

r.003,813,0r
245.896,1s
143.976,6 1.050.395,88 2,484.081,64

58s.2s1J4
r.050.39s,88

Luna a 10ade la data sennarii contractului Luna a 13-ade la data semnariicontractului Luna a l7-a de la data semmrii contractului Lrrrr a 22-^ de l^ d^ta semnariicontractului

TOTAL

3-421.664,46

1.337582,4

2. SCOPUL CONTRACTULUI SI REZULTATtr ASTEPTATE 2.1 ObiectivCeneral Obiectivul general il constituie Asigumrea de catre Prestator a serviciilor de consiliere in managementulsi proiectului de investitii:: "Constructiesi dotarehala de productie SC Gros Metal SRL', realizt prin implementarea prm ProgmmulOpentrional Sectorial,,Crestera Competitivitatii Economice",Axa Pdoritara I Un sisteminovativ si ecoeficient de Foductie, Domeniul Major de InteFentie DM 1.1- Investitii productive si pregariea pnrru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, OpemtiMea a) Sprijin pentru consolidareasoctorului productivpdn investitii tangibile $i intangibjle,42- Sprijin financiarcu valoarecuprjnsaintre L065.000 6.375.000 lei acordatpentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii ,,Spdjin pentru consolidarea9i modemizarea sectoruluiproductivprin investitii rcalizatede intreprindrilenici si mijlocii

2.2 ObiectivSpecific Obiectivul specific este asigumrea de catre Prestator a prestatiilor de servicii de consiliere in managementul proictului de investitii, care sa asigure:gestionarea in conditii optime a activitatilor de implementarca proictului; graficului de lucru; indeplinireaconditiilor de calitateale investitiei; incaalrarea respectarea in fondurile alocate. 2.3.Rezultate asteptate Rezultatulasteptaial acestuiconfact esteimplementarea proiectului in termenul stabilit, cu respectarea caleDdarului si incadmrea in bugetulaprobat,obtinereaprefinantariisi rabmbursarea sumelorsolicitate. 3. ACTIVITATI SPECIFICE Aclivitatile specific care fac obiectul contractului, mentionatein cele c umeaza trebuie considerateca fiince cerinte minime, iar daca alte activitati relationatesunt necesare in vederearcalizarii obiectivelor, acestevor face partedin resporsabilitatea Prestatorului. ' a) Planificara activitatilor proiectului; Monitorizareasi raportarea tuturor activitatilor derulatein cadrulproiectului pentruimplementarea contractelorde achizitie incheiate pro 0 Managementul 6ROs MTTAI d ) \4onilorizarea lehnica a imDlementarii oroiecrului e) Reaiizarea masurilorde publicitatepentruproiectonformactivitatilor Achizitorul, jn calitate de beneficiar al proiectuluj, are rcsponsabilitateainplenentarii a si va rcdiza umatoareleactivitati de management al proiectului: - Asigurarea unei comunicaripermanente cu prcsta1orul serviciilor; - Monitorizarea contractului de management de proiect, respectiv a aciivitatilor desfasumte de prstatorsi aprobarea rapoartelorde activitateale acestom; - Aprobarearapoartelorde progres,a crrilor de plata si a cererilor de rambursare inainte de transmitetea acestora catrautofitateafi nantatoare; - Aproba.eafaclurilor primite de la fumizori pe bazaveriicarilor realizatede catrePrestatorulser',iciilor de goiectului de investitie; consilierein management si implemntarea

/,{{;ur:u;
p"i,';l$t

pfocedurilor Realizdrea de achiirie; AsigDrarea resurselorfinanciarencesare realizadi activitatilor proiectului, conform calendarului aprobat; Pastrarea unei evidentecontabiledistinctepentruproiect.

4. CDRINTE PRIVIND PERSONALUL PRESATORULUI .,'apuneIa dispozitiaachizitoruluipentrurealizarea Prestalorul activitatilor susmertionate o echipaformataalin3 xperticheie,respectiv: I. Mdnaget depniect: Studii superioare absolvitecu dipomade licenta; Certificareprivind absolvireaulror cursuri acreditatein managementul cleproiecte, in conformitatecu coal COR;' Experinta de minim 5 ani de la absolviea studiilor superioare; Experientaspecifica-doveditaprin implicarea in cel putin un contact la nivelul caruia sa fi desfasurat aclivitati similare cu celepe carele va indepliDiin prezentulcontract; Consultantplati: Studji superioare absolvitecu dipomade licenta; Experienta de minim 5 ani de la absolv eastudiilor superioare; Experientaspecificadoveditaprin implicareain cel putin un contractin carc sa fi deruht ;crivitati similare cu celepe carele va iildeplini in prezentulcontract; Co,tsaltantachizitii: Studii superioare absolvitecu dipomade licenta; Experienta de minim 5 ani de ta absolvirea studiilor supedoare; Experienta specificadoveditaprh implicareain cel putin ull contact in caresa fi desfaswatactivitati similar cu cele pe careIe va indeplini in prezentulcontract;

2. -

3. -

Pe langa expefii cheie solicitati, ofertantii vor include in ofertele lor si alti exprti. alacavor consideraaccstlucru necesar in vederea acoperirii cerintelor. Ofefantul poate stabili modul de organizareal echipelor,numarul de experti alocati, profilul lor genericprecum si rolul si responsabilitaiile acestora in cadrulpioiectului. 5. CERINTELf, DE RAPORTARE Pe tor parcursul implementarii proiectului, derulareacontractului de management va fi monitodzatade Achizitor urmadnd: liwarea documentelor si rapoartelornecesarc, conform termenelorstabiiite, respctand cerinteleimpusede Ghidul Solicitantului, Contractul de finantaresi anexelesale, procedurile europene,Iislatia romaneasca planul de activitati al proiectului. relevanta, - inregistmrea si arhivareaadecvata generatde activitatile proiectului: a fluxului de documente - aprobarea de catreOI a mpoartqlorde progres,a cererilor d plata si a cercrilor de rambursare si mmbusa.rea de catreAM a cheltuielilor solicitate. Prestatorul va intocmi rapoartede activitatesi un rapod final cu privire la activitateaderulatain cadnl contractuluipe carele va supune aprcbarii achizitorului. Achizitorul va organizasedinte de monitorizarecu echipaprstatorului,pe baza rapoa.tlor de activitate,penrru a discuta progre l si modul de demlare a activitatilor din proiect, eventualeledeficiente si/sau neconiormitati constatate in prestareaseryiciilor. Receptia serviciilor descrise in rapoartelede activitatese face de catreAchizitor, prin procesverbal de receptie. Receptiafinala a serviciilor se va lace de catre reprezentantul Achizitorului carc va incheia xn procesverbal de acceptanta finala a serviciilor, numai dupcace serviciile corespunzatoare contactului au fost executate in totalitatede
//,: r.,'r as '.:; i

GliOs h,llTAt

"iil,r,li,p

6. CtrRINTE Alegereaofe(ei castigatoarc cu Fevederile Ordinului 1120din 15 octombrie2013 prin se vajustifica jn concordanta elaborarea|Jnei notej stifcattue in careseprezinta otantajeletehnicesi f atlciare care motiveaza sle4ereain ruport cu celelalteofete prinite/speciJicatiile tehnice. Astfel,oferta tehnicatrcbuie sa cuprindaelenentemitrimecaresa permita analizacomparativa a ofertelorsi evaluarea calitatii serviciilorpropuseprin oferta..Acesteelemente minime prezentrtein oferta tehnica,prin continutul si forma lor, impreuna cu clelalteelementeale propunerii, rerpectiv oferta financiara si documentele anexe, vor permiteachizitoruluiansliza, evaluarea comparativa si selectia celeinai buneofert. Prezentam in continuare cerinteleninime obligatoriiprivind continutuloferteitehnice Ofertantultrebuiesaprezintein cadrulofertei telnice urmatoarcle informatii: Prezentarea companieicu evidenderca capacitatiitelnice si profesionale,careva cuprindedupacaz: o Experientasinilara o Contracte rcleyanteale prestatonlui aflatein derulare o Reconandariale clientilor ofertartului pentruserviciileprestate o Rezullarele finaociare alecompaniei o Resuresele folosite in prestarea serviciilor Modul do intelegerca proiectului si rczultateleasteptate, careva cupdndedupacaz: genemle o Aspecte o Aspecre cleie o Analiza fiscurilor si supozjlijlor pdvind implementarea confactului Mtodologjade prestare a servjcjilor, carc va cuprindedupacaz: o Abordarcastrategica o Planificareaactivitatilor resurselor o Alocarea o Asigurarcacalitatii o Egalitatea de sanse

Continutul si calitateaofertei Xehnice, modul de prezntarcal elementelorsolicitate,Iprezinta un factor determinant in evaluarea si selecti,ofertelor.

7. CLAUZO SPECIFICE Dreptul de proprietateasuprabunurilor, dreptufile de proprietateintelectualasau de utilitate cat si dreptul de autor asupmcreatiilor rezultatedin implementarea Proictului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea logislatieiin vigoaresi a prevederilorFezentului Contract.

GROS METAI

E;'*l'Y

SECT]ANEA III Aceasta sectiune eonline fomalarcle destinate,pe de o pa e, sa ,rcititeze eldboturca si prczentarca ofe ei si a documentelor carc o insotesc si, pe de alta pa e, sa pemita cohrisiei (Ie eratuare evminarca si evalrurca .api la si corectaa tuturor ofenelor depuse. Fiticarc ofeftant cue patricipt la pnceduru pentru atfibuirca contructului de achizi{ie arc ohliga(ia de a preze rd toatefotmularcle si .locumentele pretrazutein udrut documenttliei pentru ofeftnnli, comptetatein od coresputtulof si semnatedepersonneleaato zdte.

FORMULARE Formular tr. I Formular nr.2 Formular nr.3 Fortrlular nr.4 Fornularnr.5 Formulrr nr. 6 Documcnte de calificare Foimularnr.7 Formular nr. 8 Formular nr.9 Formular nr. l0 Formular nr. 11 Fornular nr. 12 Formul.r nr. 13 Propunere financiara Documente Fornularnr.14 Propunerea llna.ciam Declaratieprivind neincadrarca in situatiile Drevazute la art. I 80 pfi\indneincadrarea Decl.ra'ie in situariile orera rte tdart.l8l Dcclaratieprivind neincadrarea in situatiiie de conflicl de interese,coniorm Ordonanteide urgentaa cuvemului Romanieinr. 66/201l Declaratieprivind caiitateade participantIa procedura
Informatii geneiale

Declaratieprivind lisla principalelor pestari de servidi simjlare finaliare in ultinii 3 ani Experientasimillara Cufficulum Vitae Decla(atie de disponibilitato Declaratie privind paltea,/partiledin contmcl care sunr indeplinitede subconh actanti si specializarca acestora AcorddesuboconAactare Declaratieprivind paft$r'pa(ile din contractcare sunrindeplinitede asociati si specializarea acestora

aFormular nr. 15 Formular nr, l6 Scrisoare de inaintare Declaratieprivind incadrarea intreprinderji in categoriainreprinderilor mici si lniilocii

(dcnun irc o/nun eteolet.an uru,

privind eligibilitatea Declaratie privind neincadrarea Declaratie in situatiileprevazute la art 180 l. Subsemnatul, reFezentantimputernicital (denunirca/m n eIe si sediul adrcsa candidatu lu i/afe4 antulu i) declarpe propr;araspundere, sub sanctiunileaplicatefaptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici rma dintre situatiile prevazutela art.l8o din Ordonantade ugenta a Guvmului nr.34l2006 privind atribuirea conradelor de achizitie,a contractelor de concesiune de iucmri publjcesi a contractelorde concesiune de servicii. 2. Subsemratuldeclar ca inforrnatiile firmizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritateacontractantaare dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilot situatiilor si documentelor pdvind eligibilitatea noastla,precumsi expefient4 care insotescoferta, orice infomatii suplimentare competenta si resursele de caredispunem. 3. Subsenrnatul juridie sa autorizezprin prezentaorice institutie, socieiatecomerciala,banca,alre persoane lurnizeze infomatii reprezentantilor atJtorizati ai autoritatii cu privire Ia orice aspect (denumirea autoritatiiontrdctant) si adresa telmicsi financiari, legaturacu activitateanoastra.
4. PrerenradeclaraLie estevalabilapdna la datade

daLaexpirarii perioadei Ge precizeaza de valabililate a ofbrtei)

Datacompletarii

Cand idaYofertant,

(sennatua autotuata)

GROSMETAL

.1 1-."i":r';f
.tdtrti

(dem n n ealnun eIe ofertantulu i)

Declaralie privindncincadrarca in ritua!iile prerazutc la art. l8l

Subseinnatul(a)................ lse insereazanunele operatatului ccononitpercana juridical, b calitate de ofertanvcandidat/concurent la procedurade L se nenlioneazap/oceduftl pentruachizitiad" -.-.-.-.-.*.-.-..-. d pa caz, denunircapodusului, lse insercaza, set'iciului sau luctarii l,la dat^de .............. datal, org nizaa de ..--...-.-..-.-..-...--.-.... lse insercaza be i ateft cE a nun eIc autorital ii contruL IanI el. declarpe Foprie nspundereca: a) nu a intrat in faliment ca xrmare a hotaradi pronuntate dejudecatorul- sindic ; c) mi-am indeplinit obligaliile de plata a impozitelor,taxelor si contribufiilor de asiguari socialecatrcbugetele componente ale bugetului generalconsolidat,in conformitatecu prevederilelegale in vigoare in Ronania sauin tarain careeste stabilitpana la datasolicitata; c"l) in ultimii 2 ani nu mi-amindeplinit / mi-amindeplinit in mod defectuos obligafiile contractuale, din motive irnputabilemie, fapt carea produssauestede naturasaproduca$ave prejudicii bneficiarilormei; judecatoresti, d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prjn hotamrea pentruo fapta defmitiva a xnei instanle carea adusatingereeticii profesionale saupentrucomiterea unei greseli in materieprofesionala. e) nu prezinl informalii false sau przint infonnaliile solicitate de catre autoritatacontractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificarc si seleclie. Subsemnaflrldeclar ca informaliile furnizate sunt complete si corect in fiecarc detaliu si inteleg ca autoritateacontractanta are dreptul de a soiicita, in scopul verificarii si conlmnarii declaratiilor orice documente doveditoare de carc dispunem. Inteleg ca ir cazul in care aceastadeclaralie nu este confonna cu ralitatea sunt pasibil de incalcara prevederilor penale privindfalsulin declamlii. legislaliei

(sennaturaautorizata )

ffi;;r\ 3 ai,
Gi?cs ul!'fAi l'

Formularulnr. 3

(denunit ealnumeIe ofer tantulu i) privind nincadmra conformOrdonanteide urgentaa in situatiilede conflictde interese' Declaratie Romanieior. 662011 CuYernului

pentru de achizitie la procedum in calitate de ofertant/candidayconcurent Subsernnatul(a)..................................-..........,

....... avand caobiect lil:"'.-:::::::::lY::zirie

de ....radata de........... , orsanizata

si angajatii sai nu se afla in situatiade conflict de ca ............................................. declarpe proprieraspundere de urgenta a Guvemului Romanieinr' 66/2011 la 14 si 15 din Ordonanta interese,asacum esteacestaclefmit art. svsau privind prevenirea, nereguliloraparutein oblinereasi utilizarea fondurilor europene constatarea si sancfionarea acestora. a fonduilor publico nalionaleaferente

Subsematul declar ca informatiile fimizate sunt completesi coiecte in fiecare detaliu si inteleg qa Bneficiar are doveditoarede caredispun dreptuldc a solicita,in scopulverificadi si confirmdi declamtiilor,orice documente

nu esteconformacu realitateasrmtpasibil de incalcarea declaratie Intelegca in cazulin careaceasta Fevederilor legislatieiperale privind falsul in declamtii-

Candidat/ofeflant,

Z lo ,3 - ;15../-.N i,'

GRoSl\4!fAt

(denun irc alnun eIe_ofe I tanhnu,

DECLARATIE PRIITND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCtrDURA (denumireaopemtorului economio, declar pe propria L Subsennatul,reprezentant imputemicit al ...............--..... publice, raspundere, sub sancliunile aplicatefaptei de fals in acte ca, la procedurapentru atribuireacontractuluide procedum), (denumirea produsului, achjzilie..........!:... avandca obiect................. serviciului sau Ge men{ioneaza luclarii), la data de ....... (zi/l.!lrlalmt), oryarizala de ....................... (denumireaautoritatii contractante), padicip si depunofeta: [ ] in nurnepropriu; . [] caasociatincadrulasociatiei.................... al .... [ ] ca subcontractant (Sebifeaz a optiuneacorespu'zatoare) 2. Subsemnatul declarca: [ ] nu suntmembrual niciunui grup sauretelede opemtorieconomici; o Fezint in anexa. [ ] suntnernbru in grupul saureteauaa carei iiste cu datede recunoastorc (SebifeazaopFunea corespunzatoare) 3. Subsernnatul declar ca voi infoma imediat autoritateacontractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaraliela orice punct pe parcursulderularii procedudi de atribuire a contractuluide achizilie sau, in cazul in care vom fi desennalicastigatori,pe parcursulderularii contractuluide achizilie. 4. De asemeDeq declarca infonnafiile furnizatesunt completesi corcctein fiecare detaliu si infeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopulverificarii si confirmarii declarafiilor, situaliilor si documentelor care insolesc oferta,orice informalii suplimentare in scopulverificarii datlordin pezenta declaralie. 5. Subsennatulautorizez prin prezenta orice institufie, societatecomerciala, bancq alte pe$oane juidice sa fimizez informatii reprezentanlilor cu privire la autodza! ai ............... (denumira si adrcsaautoritalii contmciante) orice aspect te}nic si financiar in legaturacu activitateanoastra.

.ta)'"\.", \ i) //i lat s:. "'


GROS MEIAN-

(den n n ea/numele ofe|tantutui) INT'ORMATII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codulfiscal:


Cont banca: cont iiuca garantje de brma executie (eventual): Cont de virament trezorcrie: 3. Adresa sediului cntral: 4. Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificatul de inmatdcularc/inregistrarc (n maruL data si toanl de

g istr are) inn atr icuIar elinre 6- Obiectul de activitate, pe domenii:

daca este cazul: locale, 7. Biroxrilefilialelor/sucunalelor

(adrese complete,telefor/fax, cedificatede 8. Principalapiata a afacerilor: pe ultimii 3 ani: deafaceri 9.Cifra

inmatricularc/inregistrare)

Cifra de afacerianuala globalala 3l decembrie (mii lei)

Cifra de afacerianuala globalaIa 3l decembrie (mii euro)

Media anuala ................................ Data completarii

6:,l;:;* 3 "
GROStri ET

't{l,r';:$

(demn ea/nuneleofe|tantului)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELORPRESTARIDE SERVICII FINALIZATE iN ULTIMII 3 ANI (denumirea.hurnele ....................... al imputernicit Subselnnatul,..............................reFezentant faptei de fals in acte apticaxe sub sancliunile pe propria raspundere, dectd ofertantului/ofertanrutui), $i sediuvad;esa anexatsuntreale in_labelul publice,ca dateleprezentate

Subsemnatuldeclarcdinformafiileirnizatesuntcomplete$icorecteinfiecaredetaliusiinfelegcaautoritate care contactantdare dreptul d a solicita, in scopulverific:,rii $i confrmarii declarafiilor, situaliilor ii documentelor in scopulverifidrrii datelordin Fezenta declaralie' lnsolescoferta,orice informalii suplimentare Subsemnatulautorizezprinprezentaoricejnstitutie'societatecomerciaE,banca,altepersoanejudices,frjmizeze (denumhea $i adresa autoritalii fomatii reprezentantilor autorizati ai .. .. ..... .. .... ..- ... . ... iehnic fi financiarln leg ura cu activitateanoastrS cu privire la orice aspect contractante)

Nr.

Obiectul contmctului I

Prelut Denumirea/numele Cantitate Calitatea indeplinit de con!"acnrlui beneficiarului/ prestatorului (^4) prestalor (%) (lei) clientului Adresa
2 3 5

de Perioada

'7

0
I

(de nun irc a/numeIe oIer Iantulr i)

Fisade exprienta LDenumirea$i obiectul contractului: Numird $i datra contractuiui: :. Denumirea/numelebeneficiarului/clientului: Adresabeneficiarului/clientului:

Tara:
3. Calitatd ?ncarea participatla hdplinirea conftctului: (lider de asociafie) contectant unic saucontractant conducAtor

opliuneacorespunzdtoare) 6e biJaazd 4. Valoarea (exprimau ln monedaln cares-aincheiatcontracxul) cortractului a) iniliah (la datasenmariicontractului): b) tuah (la datafinalizlrii contractuluj): 5. Dace au fost iirigii privind tldeplinirca contractului, narura vaioarea acesrora. in liligiu (echi\alenlul in EURO) qi nodul lor de solulionare: 6. Duralade execuliea serviciilor (luni) a) contractatd: b) etectiv realizati: c) motivul de decalarea temenului contractat (daci estecazul), careva fi suslinutpe bazede acteadilionale incheiatecu beneficiarul: 7. Numirul ti dataprocesului-vrbal de recepli: 8. Principalele remedieri inscrise i1 proce.ul-verba I de recepfie: fi completari 9. Alte aspecte relevanteprin carecandidatuyofe(antul l$i sustineexperienla: _

Data completarii:... ............ ...... ofertant / Lider de asociafie, (numeleoperatorului econonic)


(nunele pe8oanei autofizate ;i senndtua)

/'/1( i: :',' '. . (.t."


i':a,t.c7

,ri

6i?os tu:FT!.
:1,4 Fcti

CURRICULIJM VITAE

Pozitiepropusain contract:

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nume: Data si locul nasterii: Nationalitatea: Starea civila: Contact(telefonfax/qmail): Educatie:

Institutii: De la (1unaL/anul) La (luna/anul) Diplome: 8, Abilitati limbi cunoscute

(Peo scara de la 1 Ia 5, cifla Sfind ceanai narc): Limba

Vorbit

citit

Scris

Membrual asociatiilorprofesionale:

t0.
ll.

Alte abilitati (programare si / sauoperarecalculatoretc.):

Pozitia

Descrierea postului ll. Calificari pentru relevante proiecr 14. Altele Num: Data: Semnatura:

lob.'':;1
GROS MET4,!.

Q3;;,!j,

(/.te nun irc a/nun eIe ok t tantalu i)

Dectaratie de disponibilitate

Subsenmatul .............................. declarca suntde acordsa participla procedura pontruatribujrea organizata contractului de servicii ........................-dinpartea ofertantului ln cazulin careaceasta ofeia va fi desemnata castigatoate, aleclar ca sunt disponibil sa lucrez pe pozitia pentru care mi-albst inclusCV-ul in oferta, adica...................................( postulsolicirat), sedescrie pe toatadurata de excutie a ln cazul in careaceasta oferta va fi desemnata castigatoare, sunt pedect constientde faptul ca indisponibilitateamea in pedoadamai susmentionata,cauzatade alte motive decatboala sauforta majora,pot conducela excluderea mea de la participarea la alte Foceduri si poateatragedupasineanularea contractului.

(Daca Ia data depuneriiofettei penoana in cawa nu esteangajataa ofertantulai sau a s stinatorutui |a adaugata declarutiapreze a li urnatoarca:taza ): l situatia in care ofetantul pe care il reprczint estedeclarut castigarot, ma obtig sa dein aneajat al ofertantului acestuia ( se selecteaza optiuheapotriyita) sau sa inchei un codraci pe terne deteminat cu ofertanhtl acestuia pentruindeplinirca sarcinilor melein acest @nbactdesenicii, pentrupozitiade....................................................

Semnatura expert:
Datai

/o.:,'?"

GROStuiETAl

Ql.r;;.,:D

ofe4antul i) Gtenunirca/nunele

Declaratie privind parta/partile din contractcaresuntindeplinitede subcontractanti si specializarea acestora

Subsemnatul .......... ............ (wne stprcnune),reFezertant imputemicit al (.lenuniredhtunele ...-.. si sediuuadresa candidatutui/ofe,tanutui), dect^rpe propriarasprurdere, subsancliunileaplicabilefaptei de fals jn actepubtice,ca dateleprezentate in tabelulde maijos

\r crt

Denumire/nume subcontractant si datelede rocunoastere

Partea,/partile din contmctce subcontactate

Procentul aferentpartilor din contract ce urmeazaa fi subcoffmctate(%)

Acord subcontractor cu ipecimende sennaturasi stampila

Datacompletarii:

ACORD DD SUBCONTRACTARE

La contractul de achizitie ff....../........ incheiat cu (denu n ir e autoritare eofi rcctanta) privind executia

1. Pafii conlructante:

Acest contractesteincheiatinte:

s.c.
Director Genralsi general si

cu sediulin Director Lconomic, deDumira in celece urmeoza connacranr

s.c.
Director Genemlsi
2, Obiecta I contructului: Arf,1.

cu sediul in

prin rFezentata
Director Economic. denumita in cele ce ufucaz

ce fac obiectulprezentuluicontractsunt

de:

(ucrcr i,prod se,senici,

./.,-,"1r;;r
Art.2. Valoarea esteconfom ofertei prezentate de subcontractant.

GRO$ fln!:TAr

( ucrcl i,p r oduse,s en ici i) Art.3. Contractantul generalva plati subconftcantului urmatoarele sume: - lunar, in temrende _ (zile) de la primirea de catrecontractantul general

i3-::,::$i

a lircturii intocmit de subcontractant, contravaloarea (lxct afi,prcd se,senici, in perioidarespectiva. - plata seva facein limita asigurariifi.an1arii (lucruriloL prod seloL seniciilor) de catre beneficiarul (l crurilor, ptoduselor, :eniciilor) Art.4. Duratade executiea (denunir e autori tarc contr actanta) estein conformitatecu

( ucraril or, pr oduseIor, sen i cii Ior) contractul,esalonata conform graficului anexala contract. Art 5. Duratagarantieide buna executieestede lud si incepede la datasenmariiFocesului verbaiincheiatla

(lucrarilor, produseloL seniciilo4 genemlva predasubantreprenorului Art 6. Contractan[ul documentatia completaverificata cu dispozitiile legale. 3. AIte .Iispozitii: Art.7. Pentu nqrespectarea temenului de fnalizare a (lucrurilo\ produselor,selyiciilor) si neincadrarea din vina subcon-tractantului, in duratade executieangajata aleconthctantul generalin fata beneficiarului,subcontractantul va platii penalitatide % pe zi intarzieredin valoarca nerealizata la ternen, (tucrutiloL produselor,seniciilor) Pentrunerespectarea la art.3.,contmctantulgenemlva platii plnalitati de temenelor de plata prevazute 7dpe zi intarzierela sumadatomta, pe carecontractantul At.8. Subcontractantul seangajeaza fata de cortractantcu aceleasi obligatii si responsabilitati le ffe ldtade investitor conform contaacrului (demnire contlact) Art.9. Neintelegerile dinfe parti sevor rezolvape caleamiabila.Dacaacestlucru nu esteposibii, litigiil sevor solutionape cale legala.

Prezeiltulcontmcts-a incheiatin douaexemplare, cateun exemplarpeDtrufiecarc parte.

'f;;,;+\
6ROS MEIAI"

Kr';;W

(de nun iI eo./ nuneIe afenantulu i)

Declaratie privind partea/partile din contractcaresutrtindeplinitede asociati si speciatizarer acestora Subsemnatul, reprezentant imputemicit aI................ (ctenunnea/nune|e si sediuuadtesa candidatuIui/ofe antuIui) declar pe proplia raspundere, sub sancliunile aplicatefaptei de fals in acte publice, ca dateleprezenrate in tabetui

Subsennatul declar ;a info.mafiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteteg ca autoritateaconlractantaare dreptul do a soliciia in scopul verificarii si confirmarii declaraliilor, situaliilor si documentelor careinsolescofertq orice informa{ii suplimentare in scopulverificarii datelordin prezenta declaralie. Subsemnatul autorizezprin prezentaodce institutie, societatecomerciala,banca,alte prsoane juddice sa turni7ele inl'ormarii repreTenrand lor auloriTd!i di ..... (denumireasiadresaautoritaliicontrnctante) cu pdvire la orice aspect tehnic si financiar in legaturacu activitateanoastra. Prezenta declaiafieestevalabilapanala datade . . . . (seprecizeaza dataexpirarii perioadeide valabiliratea ofertei)

Nr. Crt.

Denumire asociat

Partea/pa4ile din contractce urmeaz a ii execulate

Acordasociat cu specimen

ACORD Dtr ASOCIERE participarii la procedura de atribuire a contractului in vederea

Prezentulacord de asocjerearc ca lemei legal art. 44, alin. I din O.U.G.nr. 3412006. cu modificarile si complotarile pdn legea ulterioare, aprobata nr.33 7/2006.

1. Pa4ile acordului:
r i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i.n . .c .. . l.i.t.a l e r e p r e z e n l ap la a de. ((lenunift apqator econonic,- sediu, telefon)

pr;n,,,..,,....,................,.., in caljtate reprezentata de,. (denunirc operatot econonic, se.liu, telefon) 2. Obiectulacordului: 2.1 Asocialii au convenitsadesfasoare in comunumatoarcle activitali: a) participarea la Focedura d de achizilie organizata pefiru contructanta) altrlhuirea contlactului............. .............................(denunirc autoritate .....(obiectulcontractului)

b) de.ularea in comuna contractulujde achizilio i, cczal desemna i afeiei camunecafind castigatoarc. 2.2 Alte activitafi ce sevor realiza in comun: L 2. pa4i la indeplinirea 2.3Conlribulia financiam./tebnica,/profesionaia a fiecarei contractului de achizitie t_ % S.C.
2. o/oS.C.

z:'r:," , ..-,: 'J.'


ROS METAI

2.4 Repartizarea de asociali se va efectua beneficiilor sau pierderilor rezuliate din activitafile comunedesfasurate propo4ionalcu cotade participarea fiecarui as6ciat,respectiv: 1. 2. % S.C. %5.C.

3. Durataasocierii 3.1 Durataasocieriiconsiituite in bazaprezentuluiacordesteegalacu perioadaderularii procedurii de atribuire si se prelungestecorspunzatorcu prioada de indeplinire a contractului ( in cazul desemnarii asocierii ca find co.stisatoarc a ptocedurii de achizilie). ,1, Condifiilede adninistrarc si conduccre a asociatiei: 4.1 Se inputernicesteSC pentru intocmireaofertei comune, d calitateade Iider al asocia,tiei semnarea si depunerea aesteia in numelesi pentruasocierea constituitapdn pezentul acord.

4.2 Se imputerniceste de lider at asociafiei penfu semnarea SC..............................., avandcalitatea contactuluide achizitie in numele si pentru asociereaconstituita prin prezefful acord, in caztl desennarit asocieii ca find castisatoare a procedurii de achb|ie) 5.lnctareaacorduluide asociere 5.1 Asocierea isi inceteaza activitateaca urmarea urmatoarelor cauze; a) expirarea durateipentrucares-a ircheiat acordul; b) neindeplinirea sauindeplioireanecoresprmzatoare a activitatilor prevazute la art. 2 din acord; c) alte cauzeprevazute de lege. 6 Conunicari 6.1 Odce comunicareintre pa(i estevalabil indeplinita dacase va face ir scris si va fi transmisaIa adrcsa/adresele prevazut ......._......, la art.-........ 6.2 De comunacord,asociatiipot stabili si alte modalitali de comunicare. 7 Litigii 7.1 Liiigiile i.tenenite intre pa(i se vor solufionape cale amiabila"iar in caz de nerczolvarevor fi solutionatede catreinstanFdejudecatacompetenta. 8. AIt clauze: Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de.....exemplare, cate unul astazL...........................( datasenna i lxi) pentru fiecare parte,

Liderul asooiatiei:

(denunire autoritate coturactanta) ASOCTAT 1,

ASOCIAT2,

GROS METAI

FORMULAR DD OFERTA
Cate

(denumirea auloritalii con!?ctantesi aahesa completa)

-'''..''.'....'-'...''']::'''..''...'....'..'''..''..'.......(denumireaserviciilor)pentusumade TVA in valoate in literesi in cifie, precum si moneda ofertei), la carcseadauga de....................................................... (sumain litere si in cifre, precumsi moneda) 2. Ne angajarn ca, in cazul in careoferta noastraestestabilita casxigatoare, sa fumizam sefiiciile in $aficul de.timp pentruo dumtade ........................ 3. Ne angajansa menlinem ofertavalabila zile, (durata h literesi cift) aceasta panala alata (ziuanuna,/anuD pentrunoi, si poatefi respectiv si ea va mmaneobligatode de ............................... acceptata oricad inahte de expirareaperioadeide valabilitate. 4. Am inlelessi consimlimc4 in cazul in careoferta noastra estestabilita ca fiind castigatoare, sa constituin ganntia de bunaexecufiein confonnitatecu prevederiledh documenralia de atribuire-Nuse solicita. 5. Prcizam ca: (se bifeazaopfiuea corcspunzatoare) intf-un fomular de oferta separat, marcatin mod clar Ll depunenofrta altemativa,ale carei detalii sunt prezentate ..altemativa"/'altaoferta''. oferta altemativa. l_ nu depunem 6. Panala incheiercasi semnaroa ofert4 impreuna cu comunicarea transmisade contractului de achizitie aceasta prin care oferta noaslraeste acceptata dunneavoastra, ca fiind castigatoarc, vor constitui un contractangajantintre

;;-;;;".#-:f;".il;-;;"; ; "::ffi:*i#""#ri*'o TJ,'i.H", T"*'frilxI

1.

Examinand

docunentalia

de

atdbuirc,

subsem4a{ii,

reprezentanti

ai

ofertantului

pret sauorice ofeta primita. 7. lntelegen ca nu sunte{iobligafi saacceptaliofertacu cel mai scazut

Dat^_, 1-,

1_

( umq yenllne

st sennatuq,

tr

calitate de

leeal auxorizat sa setrnez oferta Dentru si

in

numele

ROS tr4ETAI

Inregistratla sediulautodtalii conrractante


ff ....,,..,.. /.,................,./

SCRISOARX DE INAINTARE

Cafie

(denumircaautoritatiicontractante si aalresa comDleta)

Ca urmare a invitafiei de participare nI .......din...........- (zt4vaaaO,pr|'ind apticarea procedurii penrru atdbuirea contractului (denumbea corrrruclutui de achizilie), noi transmitemalaturat coletul sigilat si marcatin mod vizibil, confinand,in original:

a) oferta; b) documentele careinsotesc oferta. Avem spemnts ca oferta noastraestecorespunzatoarc si va satisface cerinlele. Datacompletarii............,.,,..,..........-.

Formularul nr. I 6 DECLARATIE privind incadrarea intreprindriiin cstegoriritrtrepritrderitor Inici si mijtocii L Date de identilicarc a inteprinde i Denurniea inteprinderii: sediului social: ............. inregistrare: (presedintele consiliului de administmfie,dircctor gercral sauechivalert) IL Tipal ifircpfindefii Irdical! dupaca4 tipul intreprinderii: 0 Intrepdndre autonoma.In acestcaz,datele din tabelulde maijos sunt preluate doardin situaliaeconoFico-financiam a inteprinderii soricitante.se 'u compreta doar dcraralia" f; anexa nr. 2 []Inireprindere partenera. s va completa tab;luldemaijospe baza rezultatelor calculetor etectuate conform anexer nr' z. precum sr a Iiseror adilionare caresevor alasa radecraratie. Inrreprindereregara. se vd comprera tabelulde maijos pe bazarezultarelorcalcureror efcruate corfonn anexeinr. :, irecum si a?iseroraa4ionare carese vor atasa Ia declaratie.

unic de
-..-.---..-......Numele si funclia:

!!tlteprrr./.et!:....... . ... .... ......... :::!f":::::,'::t:::::!e-.t!r-b-i!t .crks-o-tlr

Precizatidaca,fata de exerciliui fmanciar[ ] Nu anteriot,datelefinanciarcau inregistrat Da (in acestcazse va [] completa modificari caredeterminaincadrarca si seva alasao aleclaratie referitoarehF;;nderii intr-o alta categorie (rcspdiv la xerciliul financiar anterioDmicro-intreprinderqinteprindere mica, mijlocie saumare). Senrnatum (n1tnelesifunclia sennatarutui,autorizatsa rcprezinteinbeprinderea) Declarpe propriamspundere ca dateledin aceasta declamtiesi din anexesunt .ein*"u. "onfoi-" "o Data intocmirii........................... Semnatura._....,,...,........,...,..,...., v Daielesunt calculatein confonnitate cu art. 6 din lelea 346/2004. **Datele cu privire la numaxulmediu anuald sarariafj,cifia de afacerianuara oetasi acriveletotalesunt cele reriizatein ultimul exerciriuJinanciarmronatein sit'aliire financiareanuare aprobate de aclionansauasociali.rn cazur nreprnderrlornournliinFtdatele cu privjrela numarul mediuanual de salariafi, cifia de afacri anuala netasi acnvere rolate sedeterm inasj sedeclara pepropfiamspundere,

GPOStr4qTAI