Sunteți pe pagina 1din 6

RADIOGRAFIA AFECIUNILOR CARDIACE LA COPII

Analiza clieului radiologic: 1. Aprecierea poziiei normale a cordului: Umbra cordului deasupre diafragmului pe st !ga" a ficatului pe dreapta #i bula de aer di! stomac situat$ pe margi!ea st !g$ a C%& 2. Aprecierea indexului cardio-toracic: Diametrul tra!s'ersal al toracelui se mparte la diametrul tra!s'ersal al cordului& %alorile ( )"* su!t co!siderate cardiomegalie& 3. Mrimea i silueta inimii: Atero-Posterior: o margi!ea dreapt$+ ,de sus ! -os. por/iu!ea asce!de!t$ a crosei aortice #i 'e!a ca'$ superioar$0 atriul drept cu u! scurt segme!t al 'e!ei ca'e i!ferioare& o margi!ea st !g$+ por/iu!ea ori1o!tal$ a crosei aortice #i !ceputul aortei desce!de!te0 tru!c2iul arterei pulmo!are" auriculul A30 'e!triculu st !g& Lateral: o 4argi!ea a!terioar$ corespu!de 'e!triculului drept" margi!ea posterioar$ 5 'e!triculului st !g& o Pediculul este format de ummbrele suprapuse a aortei asce!de!te #i a AP& xtinderea A! i "! #ste!o1a #i i!suficie!/a 'al'ei tricuspide" boala Ebstei!" malforma/ii cu #u!t 36D #i 78P" ste!o1a i1olat$ a AP$: Atero-Posterior: co!turul i!ferior drept ,AD. se alu!ge#te spre lateral& IC8 ()"*& Frec'e!t se 'i1uali1ea1$ umbre mari ale 'e!elor ca'e& 9! !orm$ %D !u este delimitat" la o m$rire co!siderabil$ umbra acestuia se suprapu!e cu umbra %3 5 silueta :cord ! form$ de pa!tof; ,' rful cardiac apare ridicat.& Lateral: Alu!girea -um$t$/ii superioare a co!turului posterior cardiac pri! tru!c2iul AP& Co!turul dorsal al %D este m$rit posterior #i caudal& xtinderea A% i "% #malforma/ii cu #u!t 36D #i debit pulmo!ar crescut" ste!o1a mitral$" dilata/ia truc2iului AP" malforma/ii cu #u!t D63 ! co!di/iile atre1iei" 2ipopla1iei 'al'ei tricuspide$: Atero-Posterior: A3 apare cu co!tur dublu& % rful %3 este a#e1at lateral #i -os ,se scufu!d$ ! diafragm.& Diametrul tra!s'ersal al toracelui cre#te& Golful cardiac este proemi!e!t" co!ca'& Lateral: Alu!girea -um$t$/ii superioare a co!turului posterior cardiac pri! A3& Co!turul dorsal al %3 este m$rit posterior #i caudal& Anomalii ale &aselor mari: Dilata/ia tru!c2iului arterei pulmo!are Elo!ga/ia aortei asce!de!te #i AP co!'e<$ Dilatarea arcului aortic #i dilatarea postste!otic$ a aortei&

1. Mal'ormaii congenitale cardiace cu unt st(nga-dreapta 1.1. !e'ect septal &entricular = comu!icare a!ormal$ !tre cele dou$ 'e!tricule" situat$ la !i'elul septului i!ter'e!tricular" pri! care se reali1ea1$ u! #u!t !tre circula/ia sistemic$ #i cea pulmo!ar$ impus de gradie!tul de presiu!e di!tre ca'it$/i& )adiologie: %asele pulmo!are 2ilare #i peri2ilare su!t dilatate #i dese!ul pulmo!ar este acce!tuat& Cardiomegalie 'ariabil$" dar co!sta!t$" pe seama ambelor 'e!tricule& 8ru!c2iul arterei pulmo!are este u#or dilatat& I!dicele cardio6toracic este mai mare de )"> la copiii mici #i mai mare de )"?* la cei mari& @6A6B) a!i apare 2iper'olemia" apoi 2iperte!siu!ea pulmo!ar$ marca!t$& Dime!siu!ile A3 su!t m$rite Artera pulmo!ar$ poate fi dilatat$& 1.2. !e'ect septal atrial = comu!icare a!ormal$ !tre cele dou$ atrii" situate la !i'elul septului i!teratrial" pri! care se reali1ea1$ u! #u!t !tre circula/ia sistemic$ #i cea pulmo!ar$& )adiologie: Pl$m !ii su!t 2iper'asculari1a/i& %olumul cordului este moderat crescut& Arcul mi-lociu ,co!ul #i arcul arterei pulmo!are. este proemi!e!t #i 2iperpulsatil ,da!s 2ilar 6 Pe11i. Aorta desce!de!t$ este mic$" buto!ul aortic #ters& 1.3. !e'ect septal atrio&entricular = comu!icare a!ormal$ i!teratrial$ #i i!ter'e!tricular$ asociat$ cu a!omalia 'al'ulelor atrio'e!triculare& )adiologie: Cardiomegalie pri! i!teresarea tuturor ca'it$/ilor& %asculari1a/ia pulmo!ar$ este crescut$" arterele pulmo!are su!t dilatate 9! 78P tra!spare!/a periferic$ a c mpurilor pulmo!are este e'ide!t$& 1.*. !e'ect septal aortopulmonar = a!omalie a septului se de'ide tru!c2iul arterial comu!" comu!icare !tre aort$ #i artera pulmo!ar$ pri! pre1e!/a a dou$ 'al'e separate" aortic$ #i pulmo!ar$& )adiologie: Cordul poate fi ! limitele !ormale sau pre1i!t$ o cardiomegalie #i 2iper'asculari1a/ie pulmo!ar$& 3u!t obser'ate dilata/ia tru!c2iului AP" Ao asce!de!t$ m$rit$" 2ilurile mari amputate" co!trast !d cu circula/ia periferic$ sc$1ut$& 78P #i sdr& Eise!me!ger ,defect septal 'e!tricular" aorta !c$lecat$" 2ipert1rofie %D" AP !ormal$ sau dilatat$.& 1.+ Permia,ilitatea canalului arterial = comu!icare di!tre AP #i Ao cu reali1area #u!tului sistemico6pulmo!ar la acest !i'el& )adiologie: Circula/ia pulmo!ar$ !ormal$" moderat crescut$ %olumul cardiac 5 de la !ormal p !$ la cardiomegalie& % rful i!imii a#e1at lateral #i -os ,se scufu!d$ ! diafragm$.&

Co!turul st !g cardiac este rotu!-it" cu arcul mi-lociu co!ca' ,origi!ea AP.& ICP ( )"?* 8P" A3 su!t dilatate U!eori se detectea1$ tulbur$ri de 'e!tila/ie , atelecta1e" emfi1em. C6? a!i 2iper'olemia #i 78P 1.-. %dr. %cimitar = a!omalie comple<$ a dre!a-ului 'e!os al pulmo!ului Dr ! cadrul c$reia 'e!a pulmo!ar$ Dr se 'ars$ ! 'e!a ca'$ i!f& sau 'e!a ca'$ sup& ori direct ! AD ,radiologic 5 i!im$ de iataga!. )adiologie: 7ipopla1ia pulmo!ului dr" 2ilul plumo!ului dr este de obicei mic#orat" mediasti!ul este de obicei deplasat spre dreapta Pulmo! dr 2ipoecoge!ic Cordul are dime!siu!i mici ! segme!tele i!ferioare& Imagi!ea colectorului 'e!os ! form$ de iataga!& 2. M.. cu leziuni o,structi&e #acianogene$ 2.1. %tenoza arterei pulmonare = sigmoide sudate #i !gro#ate" form !d o cupol$ !dreptat$ spre AP cu u! mic orificiu ! ea ,ce!tral sau e<ce!tric.& )adiologie: Dese!ul 'ascular pulmo!ar" talia cordului frec'e!t su!t !ormale& U!eori se co!stat$ alu!girea arcului superior drept sau a arcului arterei pulmo!are& La apari/ia i!suficie!/ei cardiace poate ap$rea cardiomegalia& %asculari1area de obicei este !ormal$" dar dimi!uat$ c !d debitul %D scade ,datorit$ 'olumului mic de s !ge propulsat ! circula/ia mic$.& 3em!e de 2ipertrofie a %D pot fi suferate dac$ ' rful i!imii se pre1i!t$ ridicat deasupra diafragmei& 2.2. /nsu'iciena congenital a &al&ei pulmonare 0 !c2iderea i!complet$ ! diastol$ a 'al'elor sigmoide pulmo!are" refularea s !gelui di! AP ! %D& )adiologie: 8ru!c2iul AP #i arterele 2ilare su!t dilatate& La apari/ia i!suficie!/ei cardiace cordul este m$rit" cu predomi!a!/a ca'it$/ilor dr& 2.3. /nsu'iciena congenital a &al&ei aortice = refularea s !gelui di! aort$ ! 'e!triculul st ! timpul diastolei ca urmare a !c2iderii i!complete a orificiului aortic& )adiologie: 4$rirea %3 ,alu!girea arcului i!ferior st al i!imii. Arcul superior st !g poate fi proemi!e!t #i aorta asce!de!t$ dilatat$& 9! i!suficie!/a cardiac$ cordul este m$rit" cu predomi!a!/a ca'it$/ilor st& 3em!e de sta1$ pulmo!ar$ Duto!ul aortei este e'ide!t& 2.*. %tenoz mitral congenital = obstruc/ia meca!ic$ ! calea golirii A3 determi!at$ de !gustarea orificiului 'al'ular& )adiologie: 8alia cordului este m$rita cu 2ipertrofie #i dilatare arterial$ #i 'e!tricular$ dreapt$& 3em!e de co!gestie 'e!oas$ pulmo!ar$" cu acce!tuarea 'asculari1a/iei pulmo!are&

I!suficie!/a mitral$ pre1e!tat$ pri! dilatarea %3& 2.+. /nsu'iciena congenital mitral = regurgitarea s !gelui di! %3 ! A3 ! timpul sistolei& )adiologie: 9! i!suficie!/ele mici 5 imagi!ile su!t !ormale& 9! i!suficie!/ele se'ere 5 dilatarea A3" alu!girea arcului i!ferior st !g ,7%3.& 9! 78P 5 7%D& 2.-. .oarctaia aortei = !gustarea sau obturarea aortei la !i'elul ismului #i mai rar ! alte segme!te ale aortei& )adiologie: La !ou6!$scu/i 5 cardiomegalie" 'asculari1are pulmo!ar$ crescut$ sau sem!e caracteristice edemului pulmo!ar& La mai mari cordul poate a'ea talie !ormal$ sau cu alu!girea arcului i!f& st& ,%3 proemi!e!t.& Imagi!ea cordului poate fi de forma cifrei C ,aorta dilatat$ deasupra #i sub strictur$.& La copii mai mari de *6> a!i se e'ide!/ia1$ u1urarea costelor ,III6%I." ! urma presiu!ii ! arterele costale dilatate& 2.1. Arc aortic (ntrerupt = disco!ti!uitate a arcului aortic" o form$ se'er$ de coarcta/ie aortic$& )adiologie: Cardiomegalie marca!t$& Edem pulmo!ar& 2.2. %tenoza aortic congenital = obstruc/ie la e-ec/ia flu<ului la !i'elul 'al'ei #i a comisurilor& )adiologie: Circula/ia pulmo!ar$ este obi#!uit$& 3ilueta cardiac$ are aspect !ormal sau se atest$ o cardiomegalie cu co!figura/ie aortic$ ,dilatarea arcului aortiic" %3 proemi!e!t.& 9! forma 'ol'ular$ se co!stat$ dilatarea postste!otic$ a aortei& 9! perioada de decompe!sare apare mbog$/irea dese!ului pulmo!ar #i e<ti!derea limitelor A3& 3. Mal'ormaii congenitale cardiace cianogene 3.1. 3runc4i arterial comun = e<iste!/a u!ui si!gur 'as care asigur$ golirea celor dou$ 'e!tricule #i di! care iau !a#tere arterele coro!are" 'asele sistemice #i 'asele care irig$ pl$m !ul& )adiologie: tip& I" II" III 5 !c$rcare 'ascular$ a circula/iei pulmo!are" sclero1are periferic$ ! 78P" cardiomegalie cu dilatarea di'e!tricular$ #i A3" pediculul 'ascular l$/it #i alu!git& tip& I% 5 desatura/ie 'ascular$ pulmo!ar$" 'olumul cordului este mai pu/i! m$rit ,ca ! tetralogia Fallot.& 3.2. 5ri'iciul du,lu al &entricului drept = ambele artere mari iau !a#tere di! %D" !so/it$ !totdeau!a dde defect septal 'e!tricular& )adiologie: cord m$rit cu circula/ie pulmo!ar$ acce!tuat$ ! formele cu debit pulmo!ar crescut #i cord mic ! forma cu ste!o1$ pulmo!ar$& 3.3. 3ranspoziia complet a &aselor mari )adiologie:

'asculari1a/ie pulmo!ar$ !ormal$ sau mic#orat$ , ! ste!o1a pulmo!ar$.& I!ima mic$ ! prima s$pt$m !$ de 'ia/$& Ulterior apare cardiomegalia" imagi!ea cordului este cu aspect de ou culcat pe diafragm$& Dese!ul pulmo!ar este acce!tuat sau apar sem!e de 78P& 3.*. "entricul unic = e<iste!/a u!ei ca'it$/i u!ice 'e!triculare" di! care #i iau origi!ea ambele 'ase magistrale" iar comu!icarea cu atriile se reali1ea1$ pri! ambele 'al'ulu atrio'e!triculare& )adiologie: 9! flu<ul pulmo!ar ma-orat se determi!$ cardiomegalie #i dese! 'ascular acce!tuat sau sem!e de 78P& 9! flu<ul pulmo!ar !ormal sau redus dime!siu!ile cordului su!t !ormale& 3.* 3etralogia 6allot = ste!o1a pulmo!ar$" 2ipertrofie %D" defect septal 'e!tricular #i de<trapo1i/ia aortei& )adiologie: %aria!te !ormale sau 'asculari1a/ie pulmo!ar$ dimi!uat$ cu reducerea dese!ului pulmo!ar" cardiomegalie moderat$& % rful i!imii este deplasat ! sus" !apoi #i spre st !ga& Arcul mi-lociu al cordului este co!ca' ,i!im$ ! form$ de ciubot$.& 9! E*F se e'ide!/ia1$ arcul aortic pe dreapta& 3.+. 3etralogia 6allot cu a,sena &al&ei pulmonare )adiologie: C mpurile pulmo!are su!t 2iperaerate& 3e pot obser'a segme!te de atelecta1ie& 8alia cordului este !ormal$ sau pu/i! dilatat$& 3egme!tul AP este dilatat& 3.-. Atrezia &al&ei tricuspide = abse!/a oric$rei comu!ic$ri !tre atriul #i 'e!triculul drept& )adiologie: %asculari1a/ia este de obicei sc$1ut$& 9! formele asociate cu 8%4 dese!ul pulmo!ar este acce!tuat& %olumul cardiac este 'ariabil" ! fu!c/ie de importa!/a flu<ului pulmo!ar+ !ormal ! flu< pulmo!ar sc$1ut" crescut ! formele cu 2iperdebit pulmo!ar& 3.1. 7oala ,stein = impla!tarea -oas$ a cuspidelor 'al'ei tricuspide de peretele 'e!tricular drept" care ! co!seci!/$ duce la ma-orarea ca'it$/ii AD #i reducerea ese!/ial$ a 'olumului %D& )adiologie: Circula/ia !ormal$ sau redus$& I!ima ! form$ de mi!ge de rugbG e<primat$ pri! dilatarea e!orm$ a AD& 3tructurile cardiace su!t plasate spre st !ga& 3.2. !rena8ul &enos pulmonar a,erant total = 'e!ele pulmo!are se 'ars$ direct sau pri!tr6 u! colector comu!" ! 'e!ele sistemice supradiafragmatice& )adiologie: Aspectul i!imii ! form$ de cifra A sau a omului de 1$pad$& 3egme!tul de -os red$ limitele cordului" iar cel de sus 5 imagi!ea colectorului&

9! formele cu obstruc/ie sem!ificati'$ a 'e!elor pulmo!are cordul este !ormal #i c mpurile pulmo!are au aspect de sta1$ 'e!oas$& 9! forme f$r$ obstruc/ie talia cordului este e<ti!s$ spre dreapta ,limitele st !gi su!t !ormale." se obser'$ dilatarea AP&