Sunteți pe pagina 1din 263

Nicolae

CIOCOII VECHI +I NOI


FILIMON
CUPRINS
Not[ asupra edi\iei .............................................................................................. 2
Tabel cronologic................................................................................................... 3
CIOCOII VECHI +I NOI ....................................................................................... 5
Dedica\ie............................................................................................................. 6
Prolog................................................................................................................. 8
Capitolul I. Dinu P[turic[ .................................................................................. 13
Capitolul II. Postelnicul Andronache Tuzluc ........................................................ 17
Capitolul III. Rom`nul =i fanariotul .................................................................... 28
Capitolul IV. Chera Duduca ................................................................................ 31
Capitolul V. Educa\iunea ciocoiului .................................................................... 39
Capitolul VI. Ipocri\ii ]n lupt[ ............................................................................ 48
Capitolul VII. P`n[ nu faci foc, fum nu iese ........................................................ 56
Capitolul VIII. Mijlocul de a face foc f[r[ s[ ias[ fum......................................... 63
Capitolul IX. Confiden\ele.................................................................................. 65
Capitolul X. Chir Costea Chiorul ......................................................................... 69
Capitolul XI. Adev[rul e proast[ marf[ ............................................................... 73
Capitolul XII. Una la m`n[! ............................................................................... 79
Capitolul XIII. Ce dai s[ te fac ispravnic? ............................................................ 92
Capitolul XIV. | inte bine, arhon postelnice! ........................................................ 97
Capitolul XV. Scene de via\[ social[ .................................................................. 103
Capitolul XVI. F[-te om de lume nou[ s[ furi clo=ca de pe ou[!......................... 115
Capitolul XVII. Muzica =i coregrafia ]n timpul lui Caragea ................................ 125
Capitolul XVIII. Ce n-aduce anul, aduce ceasul .................................................. 130
Capitolul XIX. Avertismentele ........................................................................... 139
Capitolul XX. Teatrul ]n | ara Rom`neasc[ ....................................................... 144
Capitolul XXI. Femeia a scos pe om din rai ........................................................ 151
Capitolul XXII. Italiana ]n Algir...................................................................... 161
Capitolul XXIII. Slugile boiere=ti ........................................................................ 168
Capitolul XXIV. Cochii Vechi .............................................................................. 175
Capitolul XXV. Marea h[tm[nie........................................................................ 180
Capitolul XXVI. O scen[ dramatic[ ................................................................... 186
Capitolul XXVII. Blestemul p[rintesc ................................................................. 195
Capitolul XXVIII. Un suflet nobil ....................................................................... 208
Capitolul XXIX. Lag[rul de la Cotroceni =i tr[darea .......................................... 215
Capitolul XXX. Alesandru Ipsilant =i eteria greceasc[ ......................................... 226
Capitolul XXXI. Cu rogojina aprins[-n cap =i cu jalba-n pro\ap ......................... 232
Capitolul XXXII. Ocna p[r[sit[ ......................................................................... 240
Epilog. Din opincar mare sp[tar....................................................................... 252
Aprecieri .......................................................................................................... 256
TextuI e ieiodus duu: Ni c o I u e F i I i mo n , Ciocoii vccni
i noi sau Cc narc din pisicd oarcci mdndncd. Piefu(u, cuiiicu-
Ium vitue i bibIiogiufie de AuieIiu Goci. Edituiu Giumui,
Bucuieti, 1993. S-u ueIut i Iu voIumuI: Ni c o I u e F i I i -
mo n , Ciocoii vccni i noi. Ncnorociri|c unui s|ujnicar. Edi(ie ngii-
jitu i bibIiogiufie de Domnicu FiIimon-Stoicescu. Studiu intio-
ductiv de $eibun CiocuIescu. Edituiu AIbutios, Bucuieti, 1970
(coIec(iu Liceum`).
Au fost oeiute uneIe modificuii de oidin giumuticuI: ooI
ooi, due duu, oci ot, tiusuiu tiusutuiu etc.
CZU 8S9.0 93
F S0
Coeitu: lsai Cdrmu
ISBN 997S-74-044-8 | LITERA
NOTA ASUPRA EDI|IEI
CUPRINS
1819 6 scprcmoric Nuscut Iu Bucuieti, NicoIue FiIimon este uI tieiIeu din cei
cinci coii ui ieotuIui Milui FiIimon, uiol uI biseiicii Enei.
1829 18 apri|ic NicoIue FiIimon e cntuie( Iu biseiicu Enei, func(ie utestutu i n
unii 1841, 1842 i 1846.
1830 22 iu|ic Mouiteu tutuIui Iui NicoIue FiIimon; viitoiuI sciiitoi e Ingu cusu
muieIui Iogofut ScuiIut Buicunescu.
1844 - 18S3 (?) Coiist n tiuu Heniietei KuiI i fIuutist Iu teutiuI Iui Puuni-
coIu, (innd seumu de muituiiiIe Iui I. Glicu.
18S2 4 dcccmoric Con(oist` Iu DeuitumentuI Ciedin(ei.
Eitio uI biseiicii Enei, func(ie e cuie o vu ustiu nu Iu mouite.
18S6 26 |coruaric NicoIue FiIimon este iidicut Iu iunguI de itui n uceIui
Deuitument uI Ciedin(ei.
18S7 5 dcccmoric Ii ncee coIuboiuieu Iu ziuiuI Na(iona|u| cu foiIetoune i
cionici muzicuIe.
19S8 29 iunic PIeucu nti-o cuIutoiie n AusuI Euioei.
ocromoric FiIimon iencee coIuboiuieu Iu Na(iona|u| cu cionici muzicuIe
i diumutice.
28 noicmoric Incee su ubIice n Na(iona|u| nuveIu Marco Cipriani sub
titIuI Monasrirca domcnicani|or dupc co|ina licso|c.
dcccmoric Na(iona|u| ubIicu Monumcnru| macsrru|ui C. uonizcrri.
18S9 ianuaric Auie n Na(iona|u|. O oaroncasd dc poruncca|d, fiugment din
Fscursiuni|c in Ccrmania Mcridiona|d.
17 scprcmoric FiIimon este numit secietui uI Comisiei DocumentuIe`.
1860 ianuaric-marric SciiitoiuI ubIicu n Na(iona|u|. Trci |uni in srrdindrarc,
imiesiuni i memoiii de cuIutoiie (fiugmente din Fscursiuni|c in Ccrma-
nia Mcridiona|d), u cuioi tiuiiie o continuu n uceIui ziui duu o ntie-
iueie de ctevu Iuni.
Auie voI. Fscursiuni in Ccrmania Mcridiona|d. Memoiii uitistice, istoiice i
ciitice (18S8), ouIu I, Bucuieti.
Rcvisra Carpa(i|or ubIicu nuveIu Marco Cipriani.
ocromoric Na(iona|u| ubIicu fiugmentui nuveIu Ascanio i F|conora.
TABEL CRONOLOGIC
CUPRINS
" Nico|ac li|imon
1860 dcccmoric Cu cionicu Tcarru din Bucurcri "l| Baroicrc di Scvi||a, mc|o-
dramd comicd in doud acrc, poczia dc C..., muzica dc macsrru| Rossini, N.
FiIimon i ncleie uctivituteu Iu Na(iona|u|.
1861 Se ubIicu n Rcvisra Carpa(i|or nuveIu lricdcricn Sraaps sau arcnraru| dc
|a Scn6norunn, in conrra vic(ii |ui Napo|con l.
Rcvisra Carpa(i|or ubIicu nuveIu Ncnorociri|c unui s|ujnicar sau gcnri|o-
mii dc mana|a.
Auie voIumuI Marco Cipriani, Bcrgamo i S|ujnicarii, ouIu II, Bucuieti.
apri|ic Cu cionicu Iu Madda|cna, opcrcrd scmi-scric inrr-un acr, poczia
rradusd din |imoa |rancczd dc C. Curaro|u, muzica origina|d dc A. T. Zisso,
N. FiIimon i ncee coIuboiuieu de ciitic muzicuI i teutiuI Iu lndcpcndin(a,
coIuboiuie cuie vu fi utestutu eiiodic nu n octombiie uceIui un.
noicmoric N. FiIimon i ncee consecventu coIuboiuie (cliui din iimuI
numui) Iu ievistu Iui Ion Ionescu de Iu Biud ]dranu| romdn, ubIicnd o
cionicu Iu iesu Prdpasrii|c Bucurcri|or, vodcvi| in 5 acrc dc d| Mi||o.
1862 ianuaric Auie busmuI Roman Ndzdrdvan n ]dranu| romdn; n uceIui
un i n uceeui ubIicu(ie voi fi tiuiite i ceIeIuIte busme uIe Iui N.
FiIimon: Omu| dc piarrd i Omu| dc ||ori cu oaroa dc mdrasc sau povcsrca |ui
ldr-lrumos. Activituteu sciiitoiuIui Iu ]dranu| romdn nceteuzu Iu fineIe
unuIui 1862.
1 mai N. FiIimon este numit ef uI sec(iei bunuiiIoi Iu AiliveIe StutuIui.
Rcvisra romdnd u Iui A. I. Odobescu ubIicu iomunuI Ciocoii vccni i noi
sau Cc narc din pisicd oarcci mdndncd.
1863 Auie n voIum iomunuI Ciocoii vccni i noi sau Cc narc din pisicd oa-rcci
mdndncd.
1864 ocromoric N. FiIimon este confiimut eitio uI biseiicii Enei.
ocromoric FiIimon i ieiu cioniciIe muzicuIe n Buciumu| cu uiticoIuI "un
Ba||o in Mascncra, mc|odramd in parru acrc, pusd pc muzicd dc macsrru|
C. \crdi. Activituteu su Iu Buciumu| nceteuzu n decembiie 1864, odutu
cu ncetuieu uuii(iei ucestei ubIicu(ii.
dcccmoric MonitoiuI ubIicu uItimu cionicu muzicuIu u Iui N. FiIimon
intituIutu: Scrara muzica|d i dramaricd dard in ocnc|iciu| drci Ninizza
A|cssandrcscu.
186S ianuaric FiIimon ubIicu n udmoovi(a. Rdspuns |a cririca |dcurd dc d| P. C.
Ni(cscu rcvisrci noasrrc muzica|c din Moniroru|, nr. 285. Este uItimu su
ufiimuie n ubIicisticu.
19 marric Ruus de ftizie, NicoIue FiIimon mouie Iu Bucuieti; este
nmoimntut Iu cimitiiuI BeIIu.
CIOCOII VECHI $I NOI
SAU CE NA$TE DIN PISICA
$OARECI MANANCA
Romun( oiiginuI
CUPRINS
$ Nico|ac li|imon
uomni|or ciocoi!
Este muIt tim de cnd umbIu cu uceustu nuveIu ziuu i nouteu,
ntocmui cu Diogen
1
, cuutnd o cIusu de oumeni cu su Ie-o dedic. Am
voit su fuc uceustu onouie boieiiIoi; dui, duu o gndiie seiiousu, mi-
um sclimbut lotuiieu, cuci, dei nti-uceustu cIusu s-uu stiecuiut
muI(i venetici coiu(i i, cu toute IoviiiIe i tentu(iuniIe stiuiniIoi Iu
cuie seivu de (intu de un secoI i jumutute, tot se gusesc iintie dnii
buibu(i cu sim(uminte nobiIe i cu inimu de udevuiu(i iomni, cuie uu
fucut, fuc i sunt convins cu voi fuce muIt bine utiiei Ioi.
De Iu boieii um uIeigut Iu negu(utoii. Am ievizuit toute stubiIimen-
teIe de comeiciu, de Iu muguziiIe ceIe muii i Iuxouse nu Iu
mugleini(eIe ceIe umiIite uIe iecue(iIoi. Am vuzut zuiufi fuiu cui-
tuI, funfuioni i muIoneti, cuie suiucesc Iumeu iin dobnziIe Ioi ceIe
nemusuiute; Iiscuni i bogusieii cuie i modobesc muguzineIe cu
muifu utiedu i cu ogIinzi mincinouse i, dndu-i ton de muii
cuituIiti, iuineuzu societuteu iin fuIimente fiuuduIouse, ce se efec-
tuesc fouite Iesne n (uiu noustiu; bucuni cuie vnd iui(u n Ioc de
untdeIemn, oiez ndoit cu ietiiceIe cu su tiugu mui gieu Iu cntui i
cufeu umestecutu cu oiz i fusoIe. Am vuzut ciciumuii umestecnd
DEDICA|IE
1
Diogen (413 323 .e.n.) fiIozof untic giec. Adet uI coIii fiIozofice u ciniciIoi.
Legendu sune cu Iocuiu nti-un butoi. Luminndu-i cuIeu cu o Iumnuie, eiu venic n
cuutuieu unui om imuginui cuie su ntiuneuscu toute viitu(iIe.
CUPRINS
% Ciocoii vccni i noi
vinuI cu uu i vnznd cu ocuIe cu douu funduii, muceIuii i iecue(i
vnznd cu cntuie stimbe i m-um mlnit, cuci iuuI este fouite muie,
dui n-um gusit n uceti umugitoii dect nite lo(i suu ciocoiui oidi-
nuii, iei(i din couIu voustiu fuiu di-Iomu de seciuIitute!... Am uIei-
gut iin sute i cutune, um voibit cu (uiuni butini i tineii; ce e diet,
sunt Iini i ei, suimunii, de miuvii nu ntie uiecli, dui n-um gusit
nici ntie dnii e oumenii ce cuutum. Am intiut n IocuuI Iui Dumn-
ezeu, um obseivut cu contiin(u cIeiuI nuIt i e ceI ioIetui. Dui vui!
ce dezumugiie!... AcoIo unde ciedeum cu voi gusi toiuguI i tiuistu,
suciuI simboI uI umiIin(ei i ietu(ii cietine, um gusit ignoiun(u ntio-
nutu, invi-diu, mndiiu, Iucomiu i uIte ucute moiuIe, e cuie ne oiim
u Ie desciie, cuci Iegeu de iesu, fuiu ndoiuIu, ne-ui condumnu Iu zece
uni de ocnu.
Obosit de utteu ceicetuii zuduinice, lotuisem su-mi uid munu-
sciituI; dui tocmui cnd mu ieguteum su duu fIucuiiIoi ioduI ostene-
IiIoi meIe de use Iuni, m-um gndit i Iu voi, ieuiubi(ii mei ciocoi ui
condeiuIui, de toute cIuseIe i uitideIe, i um zis cu stumouI nostiu
PiIut: Fccc nomo` suu Iutu oumenii mei!`
Vouu, dui, stiuIuci(i Iucefeii ui viciiIoi, cuie u(i mncut stuieu
stuniIoi votii i v-u(i iidicut e iuineIe uceIoiu ce nu v-uu Iusut su
muii(i n mizeiie; vouu, cuie sunte(i utiejuneu i muceguiuI ce suu
din temeIii i iustouinu muiu(iiIe i domniiIe; vouu, cuie u(i fuiut cu
zvun(uI din func(iuniIe ceIe mici i cu miiIe de guIbeni din ceIe muii,
iui ucum, cnd v-u(i cumuiut moii i uIute, stioi(i cu noioi e
fucutoiii votii de bine; vouu i numui vouu dedic uceustu sIubu i
nensemnutu sciieie. Citi(i-o cu buguie de seumu, domnii mei, i oiicte
lo(ii mi voi fi scuut din vedeie, nsemnu(i-Ie e un cutustif i mi Ie
tiimite(i cu su Ie uduug Iu u douu edi(iune.
& Nico|ac li|imon
Nimic nu este mui eiicuIos entiu un stut ce voiete u se ieoiguni-
zu, dect u du fineIe guveinuIui n miniIe uiveni(iIoi, meni(i din
conce(iune u fi sIugi i educu(i nti-un mod cum su outu scoute Iute
din iutiu cu oiice ie(!...
PIuton u zis, cu douu mii de uni nuinte de u Iuu noi unu n mnu
cu su desciiem e ciocoi, cu un om, cu su outu deveni cetu(eun onest,
mui nti de toute cuutu su fie nuscut bine, ciescut n fiicu Iui Dumn-
ezeu, i din coiIuiie nu Iu mutuiitute su tiuiuscu nconjuiut de ou-
meni viituoi i die(i.
CiocoiuI este totdeuunu i n oiice (uiu un om venuI, iociit, Iu,
oigoIios, Iucom, biutuI nu Iu buibuiie i dotut de o umbi(iune
nemuiginitu, cuie ecIutu cu o bombu e dutu ce i-u ujuns (intu
usiiu(iunIoi suIe.
Peinieiu n cuie ciesc uceti inumici ui onouiei i ui tutuioi viitu(iIoi
cetu(eneti este mui totdeuunu cusu bogutuIui i mui cu seumu u bogut-
uIui uivenit. Aci vine ciocoiuI, umiIit, i ceie u seivi e boieiuI entiu
o bucutu de ine, o cumeiu de doimit i un vetmnt cu su se ueie de
usiimeu fiiguIui.
In unii dinti, uceste vuIi cu douu iciouie, cuie ntiec n iociizie
i vicIeug e ceIe cu utiu iciouie din fubuIeIe Iui Eso i Lu Fontuine,
etiec mieunu cu seivitoiii cei mbutini(i n ucute de tot feIuI, i
studiuzu cu ceu mui muie uten(iune, nct Iu etute de douuzeci de uni,
PROLOG
CUPRINS
' Ciocoii vccni i noi
ei tiu fouite bine cum se fuiu cIocu de e ouu fuiu su ciie; cu uIte
cuvinte, tiu ct su fuie de Iu uiovizionuieu din toute ziIeIe, ct de Iu
uiovizionuiiIe ceIe muii, ct de Iu uienduieu moiiIoi i uIte mui muIte
tiunzuc(iuni uIe cusei boieieti n cuie se ufIu seivind.
$tim cu to(ii cu ntie sIugiIe de Iu cuseIe bogu(iIoi, cu n toute me-
seiiiIe sociuIe, existu o ieiuilie ouiecuie. CiocoiuI, dui, i ncee une-
oii cuiieiu de Iu ostuI de indu, iui uIteoii de Iu Iucleu ce se une n
coudu tiusuiii boieiuIui; devine cu ncetuI sofiugiu, uoi vutuf de cuite,
iui mui e uimu se fuce i eI boiei; i cu toute cu unii-uI(ii i zic n
deiiziune ooicr |dcur, coiii Iui nsu devin boieii i fii de boieii.
In timuI e cnd ciocoiuI umbIu duu tiusuiu boieiuIui, eI ufIu
toute sIubiciuniIe stunuIui suu i-i ujutu ct oute cu su i Ie mIin-
euscu n ugubu Iui i n foIosuI suu. Se ntmIu, nsu, de muIte oii cu
stunuI ciocoiuIui su uibu i viitu(i, dui uceste Iuciuii utiute nu ot
su intie n cuuI i n inimu ceu tiiungliuIuiu i ngustu u ciocoiuIui
Iecut e diumuI de u deveni om muie cu oiice ie(.
Cu sofiugiu se obinuiete utt de muIt cu mncuiiIe deIicute, nct
nu mui oute su tiuiuscu fuiu fiituiu de fuzun, binzu de Puimu, suIum
de Veionu, icie moi, conseive de Fiun(u i vinuii din ceIe mui ceIebie
deuIuii uIe Euioei. AstfeI dui, cnd ciocoiuI ujunge Iu giuduI de vutuf,
este coiut moiuIicete i fizicete nu Iu muduvu ouseIoi.
InuI(ut Iu ucest din uimu i mui suiem giud uI sIuguiiei, ciocoiuI
devine ievuzutoi cu un iezident de cubinet... din Euiou. Ideeu ce-I
ieocuu ziuu i nouteu este de u ufIu metoduI iin cuie su-i fucu
stuie. Difeiite Iunuii i se iezintu n imuginu(iune, unuI mui ntunecos
dect ceIIuIt; Ie studiuzu e toute i, gusindu-Ie ieu-IizubiIe, Ie une n
Iuciuie fuiu mustiuie de contiin(u.
S-u zis de mui muI(i fiIozofi i cuituiuii cu contiin(u este ceI mui
usiu jude uI ciiminuIuIui. O fi, nu tuguduiesc, dui vutufuI de cuite
cunoute secietuI de u fuce din ucest usiu judecutoi un consiIiei ntoc-
mui duu cum i tiebuiete Iui.
Nico|ac li|imon
EI zice n sine: Tot omuI este cieut de Dumnzeu cu dietuI de u se
liuni e umnt; de ce dui unii oumeni uu mui muIt dect Ie tiebuie,
cnd uI(ii nu uu nici cliui mijIouceIe necesuie sie u se sus(ine? De ce
unii sunt uteinici i uI(ii nebugu(i n seumu? De ce unii stunesc
umntuii ntinse, iui uI(ii nu uu nici cliui umntuI necesui sie u se
nmoimntu? Aceustu este o stuie de Iuciuii unoimuIu zice n(eIetuI
vutuf de cuite i cutu su o combut din toute uteiiIe`, uduugu eI.
AstfeI dui, omuI nostiu, meignd din iu(ionument n iu(ionument i
din deduc(ie n deduc(ie, devine comunist, fuiu tiieu Iui, i ncee u
une n Iuciuie uceustu doctiinu utt de fiumousu i eguIi-tuiu n
uuien(u, ct este de lidousu n fond.
Nu tiece muIt i ingeniosuI vutuf de cuite se une cu uidouie u
niveIu stuieu societu(ii... Ii cumuiu moiouie, vitiouie i uIte dimin-
utive de ucesteu cuie fuc viu(u Iesne i Iinu de Iuceii.
Duu ce u iuinut de ujuns e nenoiocituI boiei, cuie nu I-u Iusut su
iuiu de foume e diumuii i duu ce i-u Iuut iunguI de itui, Iu cuie
nu este vutuf de cuite cuie su nu usiie, omuI nostiu cuutu un ietext i
uiusete cusu stunuIui suu tocmui utunci cnd ucestu simte ceu mui
muie nevoie de dnsuI.
Este cunoscut cu omuI mbogu(it iin fuitiug nu se sutuiu niciodutu
de uveie, oiict de bogut ui deveni, ci, din contiu, cuutu noi mijIouce
de u-i muii bogu(iiIe. Cusutoiiu, dui, devine entiu dnsuI o nouu
minu de exIoutut. Se ioune cu gineie e Iu toute feteIe bogute; tiim-
ite sumsuii de cusutoiie n toutu (uiu i nu se nsouiu dect numui
utunci cnd gusete o zestie duu IucuI Iui, fuiu su se tuIbuie ct de
u(in ducu femeiu cu cuie-i Ieugu souitu este junu, fiumousu i ciescutu
bine, suu sIutu i deiuvutu.
OmuI ce se nsouiu numui entiu cu su-i muieuscu stuieu niciodutu
nu iu so(ie bunu. CiocoiuI o tie i uceustu, dui i usu fouite u(in, cuci
eI nu uie uItu (intu dect ieuIizuieu IunuiiIoi suIe ceIoi umbi(iouse. N-
uucu su tieucu Iunu de mieie i cusu ciocoiuIui devine o cufeneu n
Ciocoii vccni i noi
cuie se udunu toutu Ieiu societu(ii. So(iu Iui devine o MessuIinu; coiii
se nusc Dumnezeu mui tie cum, ciesc mieunu cu sIugiIe i, tocmui
cnd ujung Iu giuduI ceI mui nuIt uI coiu(iunii, i tiimite n Fiun(u cu
su nve(e cuite.
Nenoioci(ii coii, Iisi(i de educu(iuneu moiuIu i nentuii(i iin
viitu(i i exemIe de onouie nvu(ute din cusu uiin(iIoi, cum ujung Iu
oi(iIe PuiisuIui, cud n miniIe femeiIoi i juniIoi ceIoi stiicu(i, cuie i
deiuveuzu i mui iuu; iui cnd se ntoic n utiie, n Ioc su uducu cu
dnii IuminiIe Euioei civiIizute, nu uduc dect viciuI i deiuvuieu
suu, ducu vieunuI dinti-nii ieuete u nvu(u cte cevu, uceustu cuI-
tuiu inteIectuuIu, nefiind sus(inutu de o educu(iune moiuIu, ioduce
mui muIt iuu dect bine nenoiocitei (uii ce liunete n snu-i usemeneu
vieie.
CiocoiuI suu uiuI de ciocoi, ujuns om de stut, se deosebete de omuI
onest iin mui muIte fute, iui mui cu seumu iin uituieu su. EI nu se
ionun(u definitiv entiu nici o doctiinu oIiticu, nu se fuce udet cied-
incios uI nici unui uitid, nu douiu cu uie siiituI diet i neuitinitoi,
ci cu su outu exIoutu deodutu toute doctiineIe i uitideIe n foIosuI
suu.
AmoiuI de utiie, Iibeituteu, eguIituteu i devotumentuI sunt voibe-
Ie suciumentuIe uIe ciocoiuIui, e cuie Ie iostete iin udunuii ubIice
i iivute; dui uceste viitu(i cetu(eneti, de cuie fuce uttu omu, nu
sunt dect tieteIe scuiii e cuie voiete u se sui Iu uteie; i uneoii,
cnd eIe nu-i seivu de ujuns, eI uIeuigu Iu stiuini i iimete de Iu
dnii ostuii n (uiu su.
Ajuns Iu giuduI de muiiie entiu cuie u comis toute mieIiiIe, u
sufeiit toute umiIin(eIe i u decIumut, fuiu de u Ie sim(i, toute viitu(iIe
din Iume, ciociuI i iidicu muscu iociiziei de Iu ocli i se uiutu Iumii
n mizeiubiIu i uiciousu nuditute u sufIetuIui suu ceIui mic.
Inimu Iui, usiitu de sufeiin(eIe, umiIiiiIe i njosiiiIe iin cuie u
tiecut, devine incuubiIu de oiice sim(umnt fiumos i umun. Li-bei-
tuteu iesei I suuiu, cuci descoeiu ineclitu(iIe vie(ii suIe i nu-I Iusu
Nico|ac li|imon
su desouie de uveii e stut i e uiticuIuii; func(iuniIe stutuIui Ie
muite Iu ciocoi cu ceu mui muie iodiguIitute i, cu su se outu foIosi
mui bine de oinduiiiIe n seivicie, i ieciuteuzu un ciocoi tot de cuIi-
biuI suu i secuIeuzu iinti-nsuI ineu nenoio-ci(iIoi func(ionuii.
Iutu tiuI ciocoiuIui din toute (uiiIe i mui cu seumu din (uiu noustiu,
unde Iuminu udevuiutei civiIizu(iuni n-u iisiit ncu noiii cei gioi ui
ignoiun(ei i ui deiuvu(iunii. Iutu tiuI ce ne iou-nem u uimuii n
deosebiteIe fuze iin cuie eI u tiecut n secoIuI nostiu, de Iu ciocoiuI cu
unteiiu i cu cuIumuii Iu biu uI timiIoi funuiiotici, nu Iu ciocoiuI
cu fiuc i cu munui uIbe din ziIeIe noustie.
! Ciocoii vccni i noi
Inti-o dimineu(u din Iunu Iui octombiie, unuI 1814, un june de
22 de uni, scuit Iu stutuiu, cu fu(u oucleu, ocli negii Iini de
vicIenie, un nus diet i cu vifuI cum iidicut n sus, ce indicu
umbi(iuneu i mndiiu giosoIunu, mbiucut cu un unteiiu de umuIu-
geu iut n sute; cu cuiuvuni
1
de nzu de cusu vosi(i cufeniu;
ncins cu o bucutu de nzu cu muiginiIe cusute n gleiglef; cu
iciouieIe gouIe bugute n nite iminei de suftiun, cuie fuseseiu
odutu ioii, dui i ieiduseiu cuIouieu din cuuzu veclimii; Iu
ncingutouie cu nite cuIimuii coIosuIe de uIumu; n cu cu cuuc de
uI, u cuiui cuIouie nu se oute distinge din cuuzu eticeIoi de
difeiite muteiii cu cuie eiu ciit, i uitnd cu vemnt de cuetenie
o feimenu de umbiiu cu uiuI giuIui, cutuitu cu bogusiu iou;
un ustfeI de june stu n scuiu cuseIoi muieIui osteInic Andionucle
TuzIuc, iezemut de stIii intiuiii i ubsoibit n nite meditu(iuni
cuie, iefIectndu-se n tiusuiiIe
2
fe(ei suIe, Iusuu su se vudu nu Iu
eviden(u cu gndiieu ce-I ieocuu nu eiu dect Iunuii umbi(iouse
ce ncliuiieu Iui ceu vie i uneu nuinte i obstucoIeIe ce ntminu
n ieuIizuieu Ioi.
In momentuI uceIu, uu scuiii se desclise i se uiutu nuinteu
PART E A I
CIOCOII VECHI
De Iu 1814 nu Iu 1830
1
Caravani untuIoni (n. N. F.)
2
In context: tiusutuiiIe n. i.
Capiro|u| l
DINU PATURICA
CUPRINS
" Nico|ac li|imon
juneIui un uinuut mbiucut numui n fii, cu istouIe i iutugun Iu
biu i cu tutuicu ioie bIunitu cu vuIe nufe. MndiuI uIbunez,
fuiu su iiveuscu ct de u(in e bietuI june ce-i fuceu temeneIe
1
nu Iu umnt, stiigu cu voce de stentoi: Ioune, tiuge butcu boie-
iuIui Iu scuiu.`
VizitiuI, duu ce Iesni de ctevu oii din bici i mui fucu ctevu
muiufetuii iin cuie voiu su uiute ubiIituteu ce uveu n meseiiu su,
tiuse butcu Iu scuiu.
Nu tiecu muIt i se uuziiu uii cei Ienei i giuvi ui muieIui
osteInic, ce coboiu scuiu cu o cuden(u simetiicu. JuneIe, u cuiui
uten(iune eiu u(intitu Iu ceu mui micu micuie ce se etieceu, uuzi
i eI ucest zgomot i cu un uei n cuie se vedeu fouite cuiut neIiniteu,
iidicu de Iu umnt douu cutii cu ustiuvi i ctevu guini; uoi vi
muclinuIicete mnu n sn i scouse un Iic sigiIut; iui duu ce i
stinse feimeneuuu Iu iet i-i Iuu cuucuI din cu, Iusnd su se
vudu o cuu(nu iusu este tot i numui n cietet cu vieo ctevu
fiie de ui, Iuu o ozi(ie umiIitouie i utetu sosiieu boieiuIui. In
fine osteInicuI uuiu n scuiu mbiucut cu unteiiu de cutnie cu
guu oiumbuIui, ncins este mijIoc cu un uI de |uiigiud, cu
iIicuI n cu i nveIit nu Iu ocli cu o giubeu de ostuv uIbustiu,
bIunitu cu bIunu de is. EI zuii e june i-i zise cu giuvituteu de
boiei de iotiendudu
2
:
Cine eti, mu buiete, i ce voieti de Iu mine?
JuneIe cuzu n genuncli i, suiutnd uIunu unteiiuIui,
iusunse cu o voce Incedu ce insiiu comutimiie:
Su tiui(i ntiu muI(i i feiici(i uni! Sunt Dinu Putuiicu, nemei-
nicuI fiu uI ieuumiIitei voustie sIugi tieti-Iogofut Glineu Putuiicu,
fostuI odiniouiu vutuf de cuite uI nuI(imii voustie.
Ei bine, sune-mi ce viei de Iu mine?
1
Tcmcnc|c comIimente tuiceti (n. N. F.)
2
Boiei de iotiendudu de iimu cIusu (n. N. F.)
# Ciocoii vccni i noi
Am o sciisouie de Iu tutu cutie ieucinstituI i de bun neum
obiuz uI muiiei voustie.
Ad-o-ncouce, su vedem uceu sciisouie.
JuneIe se uioie de osteInicuI (innd cuuI Iecut nu [Iu]
umnt i-i dete sciisouieu; uoi cuzu iuiui n genuncli i, stnd
n uceustu ozi(iune, utetu iusunsuI.
BoieiuI desclise sciisouieu i citi ceIe uimutouie:
"Prcami|osrivu|ui i dc oun ncam a| mcu srdpdn, cu cca dc s|ugd
supuncrc md incnin.
uupd sdnra daroric cc am, ca un supus crcdincios vin a ccrccra
dcsprc |cricira i mic |oarrc scumpd sdndrarc a pancvgncnici ra|c, ca
a||dnd-o pc dcp|in sd md oucur din rdruncnii inimii mc|c, cdci cu, din
mi|a uomnu|ui, md a||u in roard inrrcgimca sdndrd(ii i md indc|cr-
niccsc cu umi|ira mca s|ujou|i(d dc samc cc rc-ai mi|osrivir a-mi da.
Am primir prcacinsrira scrisoarc a o|agorodnicci ra|c i cc|c cc-mi
porunccri |c-am pus in |ucrarc. Cc|c parruzcci |udc
1
scurc|nici. pcs-
cari, rdcari, vdndrori i ddrvari, i-am imprdriar in ror judc(u| i crcd
cd, cu ajuroru| |ui uumnczcu i iucniuzar|dcu| smcriru|ui rdu roo,
currca o|agorodnicci ra|c in scurrd vrcmc sc va ump|ca dc roarc cc|c
rrcouincioasc.
A|ra am sd rc rog, arnon posrc|nicc. |iu| mcu, in|d(idroru| accsrci
umi|irc scrisori, a ajuns in i|icnic i cu roarc cd m-am si|ir a-| invd(a
roarc iucniuzar|dcuri|c i mara|cruri|c cu carc rrcouic sd |ic impodo-
oir un adcvdrar ca|cmgiu, dar nc|iind dc ajuns roarc accsrca, i| rrimir
|a domnia ra ca sd sc mai roadd, ca sd poard ici i c| mdinc-poimdinc
|a oorazc.
Primcrc, mi|osrivc srdpdnc, doud oorc cu pdsrrdvi i zccc gdini
crcscurc i ingrdarc dc minc.
A pancvgncnici ra|c smcrira i umi|ira s|ugd, rrcri-|ogo|dr Cninca
Pdruricd or Bucov, sud Saac.
1
ludc individe (n. N. F.); contiibuubiIi.
$ Nico|ac li|imon
Duu ce osteInicuI Andionucle citi sciisouieu, clemu e vutufuI
suu de cuite i-i zise:
Iu uceste cutii cu ustiuvi i su Ie tiimi(i coIo, tii tu! iui e
tienguiuI ucestu de buiut su-I oieti n cuiteu meu i su mi-I fuci
deocumdutu ciubucciu.
Lu uceste voibe uIe boieiuIui, inimu Iui Dinu Putuiicu suItu de
bucuiie i uveu muie dietute, cuci iin udmiteieu Iui n seivici-
uI osteInicuIui devenise ioiietui e iimu Iiteiu u uIfubetuIui
foitunei.
In timuI ucestu vizitiuI utinse cuii cu biciuI i iei cu butcu din
cuite, iui vutufuI Iuu cutiiIe cu ustiuvi mieunu cu guiniIe i,
uimut de nouI suu confiute n ciocoism, sui mui nti scuiu ceu
muie u cusei, tiecu iin suIu i, ujungnd Iu o guIeiie cum ntune-
cousu, se oii n Ioc i zise Iui Dinu Putuiicu:
Iutu oduiu ce (i-um gutit entiu Iocuin(u; intiu nti-nsu i
este un ceus voi veni su te nvu( meseiiu de ciubucciu cu cuie te-u
cinstit stunuI.
NouI ciocoi utetu nu se deuitu vutufuI, iui duu uceeu se
coboi n cuite i, Iund o eiecle de desugi n cuie eiu o coIec(iune
de tien(e ce comuneuu uveieu ce uduceu eI din cusu uiinteuscu,
sui scuiu cu ieeziciuneu vntuIui i intind iuiui n cumeiu su i
uezu toute IuciuiiIe e Iu IocuI Ioi.
Cumeiu desie cuie voibim eiu n eiifeiie de un stnjen utiut;
nti-unuI din ceIe utiu ungliuii eiu o vutiu ntocmui cu ceIe
obinuite Iu cufeneIeIe tuiceti, e cuie stu un ibiic coIosuI, ncon-
juiut din toute ui(iIe cu cuibuni stini e jumutute. In ceIuIuIt
ungli eiu uezut un duIu iin uIe cuiui sticIe se vedeuu o muI(ime
de ciubuce de unte i de iusomie, cu imumeIe de clilIimbui Iimo-
niu; iui mui sus, e o desui(iie fucutu nti-udins, se vedeuu o
muI(ime de feIigene entiu cufeu, cu zuifuiiIe Ioi de uigint, i ctevu
cliseIe de duIceu(u. Lu extiemituteu de jos u ucestui duIu se zuieu
un Iigleun de uigint, e uI cuiui ucoeiumnt eiu usu o bucutu de
% Ciocoii vccni i noi
suun mosc n foimu sfeiicu. Lngu ucest duIu eiu un mizeiubiI
ut de scnduii, ucoeiit cu o utuiu de Inu uIbustiu, iui e eie(i
eiuu (intuite ctevu cudie de litie, zugiuvite cu voseIi iouste:
unu dinti-nseIe ieiezentu Iutu nuvuIu de Iu Ceme-Limun i uide-
ieu fIotei tuiceti de cutie iin(uI OiIof, iui e ceuIuItu eiu desenutu
ususinuieu iincieIui Hungei(I)i de cutie tiimisuI Poi(ii Otomune.
Dinu Putuiicu dete o iiviie ieede i disie(uitouie cumeiei
suIe, uoi desclise feieustiu i nceu su se uite n cuite. Piivi cu
buguie de seumu muI(imeu de guini, gte, iu(e, cIuoni, cocoii i
cuIifuii ce fuinicuu iin cuiteu boieieuscu, uoi se ntouise cutie
bucutuiie i, Iu vedeieu muI(imii de tingiii de difeiite cuucitu(i, n
cuie se ieguteuu ceIe mui gustouse bucute din Funui, fu(u Iui se
coIoiu de o bucuiie nediesciitibiIu; iui duu o iefIec(iune de ctevu
minute, zise n sine: Iutu-mu n sfiit ujuns n umntuI fuguduin-
(ei; um us mnu e ine i e cu(it: cuiuj i iubduie, iefucutoiie
i iucliuzuiIc i cu mine voi uveu i eu cuse muii i bogu(ii cu
uIe ucestui funuiiot`.
Capiro|u| ll
POSTELNICUL ANRONACHE TUZLUC
Su Iusum e umbi(iosuI nostiu ciocoi n uce u-i fuce IunuiiIe
suIe entiu exIoutuieu uveiii stunuIui suu i, n Ioc d-u-I ntie-
iue din visuiiIe suIe umbi(iouse, su fucem cunoscut IectoiiIoi notii
e osteInicuI Andionucle TuzIuc.
Acest funuiiot venise din ConstuntinooIe n suitu domnitoiuIui
Geoigie Cuiugeu i fucuse meseiiu de ciolodui n cuiteu uceIui
iincie.
Cu funuiiot nuscut n uIi(eIe ceIe stimte uIe FunuiuIui, unde se
uizesc i se un n Iuciuie ceIe mui ntunecouse intiigi ce uu iuinut
ImeiiuI gieco-iomun, eI motenise din nuteie un muie tuIent de
2 Ciocoii vecli i noi
CUPRINS
& Nico|ac li|imon
intiigu i de Iinguiie; tiu din nceicuie cu iuiuI ceiesc i umntesc
nu se oute desclide dect iin femei; de uceeu i ndietuse toute
buteiiiIe intiigiIoi suIe n contiu femeiIoi doumnei i mui cu seumu
uIe domni(ei RuIu, fiicu ieuiubitu u domnuIui Cuiugeu.
EI fucu cunotin(u cu uceu voIubiIu i cuiiciousu iinciesu
iin mijIocuI unei dume u ei de onouie, cu cuie se numoiuse nu-
mui entiu mIiniieu ucestui sco. Un un ntieg funuiiotuI nostiu
fucu domni(ei tot uceIe seivicii ce fuceu odiniouiu Meicui
1
ceIui
mui muie dintie zeii OIimuIui eIenic, cu deosebiie numui cu
domni(u, neutnd su deu funuiiotuIui nemuiiieu, fucu cu su cudu
n miniIe Iui itucuI domnesc iin cuie I numeu veI-cumuiu.
A fi muie cumuiu uI unui iincie cuie uie un fiu fiumos cu
Puiis i desfinut cu Don Juun i u fi iidicut Iu uceustu demnitute
iin intiigiIe unei iinciese, fiumousu cu EIenu Iui MeneIuu i mui
desfinutu dect Fiine
2
i dect CIeoutiu, este negieit u osedu
cleiIe mineIoi de uui uIe CuIifoiniei.
FunuiiotuI nostiu exIoutu ct se utu mui bine ostuI de
cumuiu, iui cnd vuzu cu n cumuiu nu mui iumusese nimic de
fuiut, cumuiu mui nti cuIemuI vinuiiciuIui, uI oieiituIui i mui
n uimu luzmetuI sutuiiei; i ustfeI, unindu-se cu lo(ii i tIluiii
de diumuii, desuie (uiu n toute moduiiIe mui muIt de tiei uni,
nu ce i cumuiu vieo zece moii, ctevu fumiIii de (iguni, cuse,
vii i uIteIe; iui duu uceeu izbuti, tot iin intiigu i buse(u, u deve-
ni muie osteInic.
O singuiu doiin(u mui uveu su-i mIineuscu, cu su ujungu Iu
cuImeu feiiciiii suIe.
EI liuneu de muIt tim un umoi fouite tuie entiu junu Muiiu,
unicu fiicu u u bunuIui C..., iomn de nu(iune; dui iunguI tutuIui
fiumousei coiIe, sufIetuI ei nobiI i cuiut, futeIe ei Iine de cuvi-
1
Mcrcur soIuI zeiIoi, mui tiziu zeuI comei(uIui n mitoIogiu iomunu.
2
lrinc cuitezunu gieucu (sec. uI IV-Ieu .e.n.). ScuItoiuI PiuxiteIe u Iuut-o cu
modeI uI stutuiIoi Afioditei, zei(ei fiumuse(ii.
' Ciocoii vccni i noi
in(u i de bInde(e nfingeuu toute seme(eIe doiin(e uIe deiuvu-
tuIui venetic. De muIte oii eI se nceicu u se duce Iu bunuI cu su
ceuiu mnu fiicei suIe: dui totdeuunu un sim(umnt futuI I oieu
din uceustu ntieiindeie. In uceIe momente de ndoiuIu i descuiu-
juie eI deveneu osomoit i teiibiI. AdevuiuI, e cuie Dumnezeu I-u
us i n inimu ceIui mui mizeiubiI om, se iezentu n uceIe mo-
mente dinuinteu Iui i, uiutndu-i ogIindu n cuie se iusfingeuu
ciimeIe iin cuie ujunsese Iu muiiieu n cuie se ufIu, uie cu-i ziceu:
Piivete, mizeiubiIe, ciimeIe tuIe, i nu cutezu su uIeti cu sufIu-
ieu tu ceu nveninutu uceI ciin semunut de mnu DomnuIui n uceustu
vuIe u IuciimiIoi.`
Dui ducu udevuiuI este us n inimu omuIui cu su-i uiute cuIeu
ce duce Iu feiiciie, futuIituteu u voit cu usiuniIe muteiiei su n-
vingu mui totdeuunu ucest sfnt sim(umnt ce se munifestu n noi
de cte oii voim su comitem vieo neIegiuiie.
AstfeI se ntmIu i cu funuiiotuI nostiu; mustiuieu de contiin(u
disuiu de Iu dnsuI ntocmui cu fuIgeiuI suu cu suimu de-un minut
ce simt coiii cnd sunt ceitu(i cu fiugezime de cutie uiin(ii Ioi. EI
se lotui nti-o zi u meige Iu bunuI i, duu mui muIte comIimente
i Iinguiii, iecIumu de Iu dnsuI onouieu de u deveni gineie uI suu.
ButinuI iumuse uimit de cutezun(u ceu muie u funuiiotuIui;
cunoscnd nsu infIuen(u ce exeicitu usuiu iincieIui Cuiugeu i
ieIeIe ce ui fi utut su-i iicinuiuscu un iefuz de-u dietuI, se iefucu
cu iimete cu bucuiie iouneieu i I Iusu u se ncntu de ucest vis.
GiecuI n(eIese nsu din tiusutuiiIe fe(ei butinuIui uiu ce uveu
usuiu Iui; dui nu diseiu, ci se duse Iu iincieIe Cuiugeu, Iin de
seiun(u cu vu dobndi iin foi(u ceeu ce butinuI i iefuzuse iin
munieiu diIomuticu.
Tiei ziIe n uimu ucestei ntievoibiii, bunuI C... se Iimbu iin
giudinu cusei suIe, ubsoibit n cugetuii meIuncoIice ce-i insiiu tiis-
tu stuie n cuie udusese (uiu jufuiiIe ucestei domnii duiuunutouie,
iui mui cu seumu ieocuut de un vis gouznic ce-I fuceu su se utete
Iu o muie nenoiociie.
Nico|ac li|imon
Inti-ucest tim se iezentu nuinte-i un sIujitoi de ui cusei suIe
i unun(u cu un ciolodui domnesc ceie u voibi cu dnsuI.
Su intie!` zise veneiubiIuI butin, ndesndu-i cuucuI este
eiii cuuIui suu, cei uIbi cu zuudu, i ceicnd u se distiu iivind
i miiosind fIoiiIe unui neiumz nfIoiit
1
.
CioloduiuI intiu n giudinu i, fucnd ctevu comIimente oii-
entuIe, dete bunuIui un Iic sigiIut; uoi, tiugndu-se u(in, Iuu o
ozi(iune iesectuousu.
BunuI desclise IicuI i gusi nti-nsuI sciisouieu uceustu:
"Arnon oanc, mdinc diminca(d sd vii |a currc, cdci am sd-(i vorocsc
ccva rainic.
Ion Gleoiglie Cuiugeu`
Duu ce butinuI boiei bugu sciisouieu iuiui n Iic i IicuI n
buzunuiuI de Iu ietuI unteiiuIui, zise cioloduiuIui: Sune muiiei
suIe cu voi fuce ustfeI iecum mi oiuncete`.
TiimisuI domnesc se nclinu nu Iu umnt i, ieind, se duse
cu su-i mIineuscu mesujuI; iui butinuI uucu ngiijut e o cuiuie
oinutu de umndouu ui(iIe cu ioze i cu iusomii i se oii dinuinteu
unui uviIion Iuciut n stiI oiientuI. Pnu u nu une icioiuI e
tieteIe scuiii, stutu u(in n Ioc i se gndi. Nu tim cuie voi fi fost
gndiiiIe ce-I ieocuuu; tim numui cu tiusutuiiIe fe(ei suIe uneoii
deveneuu ciunte, uIteoii Iine de nduiuie i cteodutu un zmbet
duIce uuieu e buzeIe suIe uIite; dui disuieu cu fuIgeiuI, Iusnd
Ioc unei meIuncoIii udnci.
In fine, duu u(inu ezitu(iune, sui scuiu uviIionuIui i intiu
nIuuntiu. AcoIo gusi utiu femei, dintie cuie douu toiceuu, unu
duiuceu in i ceuIuItu mIeteu Iu un cioiu.
1
RomnuI, cnd se ufIu cuiins de gnduii ntiistutouie, obinuiete u-i ndesu
cuciuIu e cu. Acestu este un gest iomnesc ce se ustieuzu nu ustuzi ntie Iocuitoiii
(uiuni. (n. N. F.)
Ciocoii vccni i noi
In mijIocuI ucestoi femei edeu o coiIu cu de utiusiezece uni
i coseu Iu ciui
1
un simizet. Niciodutu nutuiu nu combinuse mui
muIte nuun(e de fiumuse(e nti-o fiin(u umunu, dect n uceustu
junu coiIu: ocli negii, umbii(i de nite gene i sincene cu unu
coibuIui; ieIi(u uIbu i coIoiutu de uiuiu; buze ce se-ntieceuu cu
iozeIe; din(i uIbi i fiumoi; toute n fine uimonizuu de minune cu
un tiu de o foimu minunutu, cu nite mini deIicute de nimfu; eiu
n udevui un tezuui de fiumuse(e ce nu se uteu vedeu dect n
stutuiIe gieciIoi untici.
Pe dutu ce intiu veneiubiIuI butin n uviIion, toute femeiIe se
scuIuiu n sus i useiu miniIe Iu iet. ButinuI Ie fucu un semn
su iusu; uoi, iumnnd numui cu junu coiIu, i zise:
Iubitu meu coiIu, cum te ufIi?
Fouite bine, tutu(uIe.
Duiu ce, nu vii su suiu(i mnu scumuIui tuu tutu?
Bu du, tutu(uIe, du! $i deodutu cu voibu se uioie de butin
i deuse e mnu Iui un suiutut inocent i Iin de duIceu(u.
ButinuI o stinse Iu iet i o suiutu e fiunte cu uceI umoi e
cuie numui uiin(ii I simt.
Duu ce tutu i fiicu i sclimbuiu ntie dnii ctevu iiviii de o
iubiie nedesciitibiIu, ezuiu e o sofu de ostuv iou cu ciucuii
uIbi de Vene(iu, iui duu ctevu momente de tuceie i contemIu-
(iune, butinuI zise coiIei:
Muiio, tu te fuci din zi n zi mui fiumousu i te desclizi
ntocmui cu un tiundufii Iu iuzeIe souieIui. Eu cuut de ucum nuinte
su mu gndesc Iu feiiciieu tu, su-(i cuut un tnui de tieubu cu su te
muiit.
Fiumousu Muiiu, uuzind uceste cuvinte, se ioi i i ndietu
oclii cutie umnt.
1
CiuiuI eiu instiumentuI de festonut uI doumneIoi iomne din timuI Iui Cuiugeu.
(n. N. F.)
Nico|ac li|imon
Ai, ce zici, diugu meu coiIu? uduugu butinuI cu neiubduie.
Ce, nu-mi iusunzi? Te temi ouie de butinuI tuu tutu?
Muiiu nu iusunse nimic Iu uceste din uimu cuvinte. Confuzi-
uneu i muieu ntiistuie ce ucoeiise fu(u ei fucuiu e butin su
cieudu mui muIte Iuciuii deodutu i, cu su outu utiunde n secietuI
cuie fuceu e junu coiIu su sufeie utt de muIt, lotui su vie de-u
dietuI Iu clestiune.
$tii, diugu Muiio, uimu eI cu muiiu su doumnu i toute
cucouneIe nu mui voibesc dect de fiumuse(eu tu? $tii cu vodu u i
uIes e viitoiuI tuu so(?
Aceste cuvinte fucuiu e Muiiu su tiemuie; duiu duu ce-i ieIuu
uteie, eu iivi e butin cu ocli iugutoii i i zise:
Pot su te ntieb, tutu, cine este uceI so( de oiunceuIu?
De ce nu, futu meu? EI este unuI dintie cei mui iubi(i boieii ui
domnuIui Cuiugeu; este tnui, fiumos i bogut.
NumeIe Iui?
Voieti su-i tii numeIe?
Du, tutu.
Ei bine, coiIu meu, viitoiuI tuu so( este osteInicuI Andio-
nucle TuzIuc.
Al! tuci, tutu; nu mui mi sune ucest nume suu, de nu, mu
vei vedeu mouitu dinuinteu tu. Sune-mi, te iog, ce (i-um gieit de
voieti su mu fuci nenoiocitu entiu totdeuunu? Ouie fiii boieiiIoi
umnteni s-uu stins din (uiu? Nu mui guseti e nimeni dect e
uceI funuiiot nesufeiit?
Uiu Muiiei usuiu giecuIui uivenit muI(umi fouite muIt e
butin, cuie, voind su se nciedin(eze mui bine desie uceustu, se
iefucu cu nu obseivuse sim(umntuI de ieiobuie i de uiu uI no-
biIei coiIe.
Audui, tu uiuti e osteInicuI, uduuse eI; i de unde-(i vine
uceustu uiu, futu meu?
Uiu ceu nemucutu ce um usuiu ucestui ticuIos mi vine
mui muIt din ievedeie.
! Ciocoii vccni i noi
Poute cu te neIi, futu meu.
Nu tutu, nicidecum. Un om cuie ucum doi-tiei uni nu eiu
dect un ticuIos ciolodui, ce tiemuiu de fiig dinuinteu scuiii cuseIoi
noustie, iui ucum noutu n utIusuii, cutifeIe i sumuii nu oute fi
dect un nemeinic. Aceustu mi-o zice cugetuI i o cunosc cliui din
voibiiiIe domniei tuIe cu seiduiuI D... Nu eti domniu tu uceIu cuie
ziceui seiduiuIui cu ucest funuiiot n-u dobndit nimic de Iu stunu-
suu, dect iin sIujbeIe miuve i umiIitouie ce u suviit domni(ei
RuIu i beizudeIei? Dui bine, tutu, cum voieti ucum su uneti e
unicu tu coiIu cu uceI ciocoi miuv cuie u venit uci, Iu noi, cu
toute desfinuiiIe i lo(iiIe din FunuiuI Iui? Cuie fuiu i desouie
e Iume ziuu n umiuzu muie i uIe cuiui mini ustiezu ncu miio-
suI nesufeiit uI cuieIeIoi butcei Iui Cuiugeu. Mui bine mu voi ngiou
de vie nti-o munustiie i-mi voi Inge n singuiutute nenoiociiiIe
meIe, dect su iimesc u fi so(iu ceIui mui necinstit dintie ciocoii
Iui Cuiugeu.
ButinuI boiei, uuzind uceste cuvinte ionun(ute de Muiiu cu
uttu uiu i disie(, tiesuItu de bucuiie; uoi, iivind e junu coiIu
cu un uei Iin de duIceu(u, i zise:
Vino n biu(eIe meIe, coiIu viednicu de sngeIe moiIoi i
stiumoiIoi notii. De ustuzi nuinte nu ui u te teme de nimic;
nemucutu uiu ce ui usuiu uceIui giec miuv mi du inimu de
ujuns cu su mu motiivesc oiunciIoi i nfiicouiiIoi Iui Cuiugeu.
Mngie-te, futu meu, i nudujduiete n diugosteu ce uie uiinteIe
tuu entiu tine.
A douu zi, e Iu nouu oie uIe dimine(ii, tiusuiu stu Iu scuiu
utetnd e butinuI boiei cu su intie nti-nsu; nu tiecu muIt
tim i veneiubiIuI butin uuiu n iidvoiuI cuseIoi suIe, mbiucut
cu unteiiu de utIus viiniu, ncins cu uI de |uiigiud, cu bini de
ostuv uIbustiu-nclis, ncuI(ut cu mei i uuci de suftiun guIben;
Iu biu cu un lungei de uui, iui n cu cu un gugiumun (cuciuIu)
de sumui cu funduI iou. Duu dnsuI veneu fie-su cu oumenii i
" Nico|ac li|imon
femeiIe cusei, dintie cuie un june cu de douuzeci de uni, mbiucut
cu unteiiu de muni(u, cu giubeu de umbiiu, Iungu nu Iu umnt,
i Iegut Iu cu cu un tucIit cudiiIut, iei nuinte i coboind scuiu
cu muie giubu desclise uu cuietei, iui duu ce intiu boieiuI nti-
nsu, se sui n coudu, zicnd vizitiuIui: Lu cuiteu domneuscu!`
Douu Iovituii de bici, Iusute cu muiufet e suteIe uimusuiiIoi,
fuiu de ujuns cu su unu tiusuiu n micuie i su o oineuscu e
cuIeu cui(ii iincieIui Cuiugeu.
Ne oiim u(in din uceustu nuiu(iune cu su dum cititoiiIoi notii
o idee ieede desie IocuI unde se ufIu uIutuI domnesc e ucei
timi i desie foimu uilitectonicu i uIte umununte oiiginuIe uIe
ucestui Iocu, n cuie domneuu moIiciuneu umestecutu cu umiIiieu
i cu deiuvu(iuneu.
Pe su(iuI de umnt ce se cuiinde ustuzi ntie cuseIe Iui Rescl
giuvuieigiuI i vecleu suIu u Iui MomoIu, eiu cIuditu e timuI Iui
Cuiugeu nouu ieedin(u domnescu, ce nIocuise e ceu vecle din
DeuIuI Siiei, uisu Iu 1813.
Pozi(iuneu toogiuficu u ucestui uIut eiu ustfeI: e IocuI unde
se ufIu ustuzi cuseIe Iui BosseI eiu cIudit uIutuI domnesc, comus
dinti-un ii de cuse cu douu induii, ce nceeuu din uIi(u Mogoouiei
i se teiminu dinuinteu cuseIoi geneiuIuIui Heiuscu, e uIi(u nu-
mitu u $couIei.
Ailitectuiu ucestui uIut eiu vugu i nedeteiminutu; eiu o zidiie
suu o giumudiie de muteiiuI n cuie se vedeuu mui muIte oidine de
uilitectuiu, imitute n ceeu ce uu eIe mui giosoIun i mui neiegu-
Iut. Fu(udu ce iiveu cutie PoduI Mogoouiei uveu un buIcon n
foimu de clioc tuicesc, mobiIut cu divunuii i Iuvi(e tue(ute cu
cutifeu ioie, n cuie veneu udeseu iincieIe de-i Iuu cufeuuu i
ciubucuI, iivind e tiecutoii.
Pe uiteu dinsie MomoIo eiu un ii de odui n foimu de cliIii
cuIuguieti, n cuie edeuu idicIiii, nefeiii i icioIunii domneti. Fun-
duI cui(ii, suu uiteu desie Heiuscu, eiu consuciut giujduiiIoi unde
# Ciocoii vccni i noi
se (ineuu uimusuiii de Missii i Aiubiu, cu cuie se seiveu domni-
toiuI Iu soIemnitu(i i n IimbuiiIe suIe, iui n fu(u PoduIui
Mogoouiei, e o Iungime uioue de unu sutu stnjeni, eiu un zid
simIu, cuie nclideu n ntieguI suu muieIe utiut ce comuneu
ieedin(u, i o ouitu muie numitu Puu Cuusi, ce seiveu de in-
tiuie iinciuIu.
Cuiteu domneuscu, e timuI uceIu, se deosebeu cu totuI de
cui(iIe domnitoiiIoi din ziIeIe noustie. Atunci eu nfu(iu un centiu
unde se udunu tot ce uveuu Bucuietii mui inteIigent, dui mui Iene
i mui deiuvut. PuIutuI eiu Iin de boieii i de cuIemgii de tot feIuI,
dintie cuie funuiio(ii se deosebeuu iin cocletuiiu umbIetuIui Ioi,
iin deseIe comIimente i temeneIe ce fuceuu n dieutu i n stngu,
iui mui cu seumu iin eIegun(u veminteIoi tuiute duu uItimu modu
venitu din Funui. InteiioiuI cui(ii iezentu vedeiii o unoiumu fouite
cuiiousu i vuiiutu: n mijIoc stuu niiute cuieteIe i butciIe boie-
iiIoi; mui ncoIo, vizitiii Iui vodu Iimbuu uimusuiii mbiucu(i cu
cioItuie cusute cu simu de uui; dinuinteu unui ind de odui nu-
mui cu un ind, tufecciii, uinuu(ii i sutiuii i cuiu(uu uimeIe,
uieind iintie din(i cte o uiie uIbunezu. InIuuntiu i ufuiu de
ouitu, o udunutuiu de ooi din cIuseIe de jos cuscu guiu Iu
nviteIiIe i stimbutuiiIe elIivuniIoi i uIe muscuiiciIoi domneti.
Simigiii, cu tubIuIeIe Ioi sfeiice use e cu i cu tiiodeIe de Iemn
Iu sub(iouiu, mieunu cu biugugiii i suIegiii uinuu(i, fuceuu con-
tiust cu uIunuiii i cu vnzutoiii de eibet din Funui, cuie uituu e
cu fesuii mici cu funde stufouse de ibiiim i cumui de boiungic
sub(iii, cuie Iusuu su se vudu e ietuiiIe i e biu(eIe Ioi gouIe
figuii simboIice nciustute, iecum obinuiuu ieniceiii. In funduI
cui(ii se vedeuu difeiite giue de musuIugii
1
i ungui; unii jucuu
nuci; uI(ii iusc i tuiu; uI(ii iuiui jucuu Iu o uiu cinci i stos e
desuiute. Aceti tIluii, n muie uite funuiio(i scuu(i din ncliso-
1
MusuIugiu uici: otIogui.
$ Nico|ac li|imon
iiIe StumbuIuIui, jefuiuu cu deIinu Iibeitute, n cuiteu domneuscu,
e oumenii cei fuiu exeiien(u i cieduIi.
Pe cnd se etieceuu uceste vuiiute scene n cuiteu Iui vodu
Cuiugeu, butcu muieIui bun intiu cu ui giuvi i muiestoi. PooiuI
suIutu din toute ui(iIe e veneiubiIuI butin, iui eI iusundeu iinti-un
suis duIce, unndu-i mnu dieutu Iu buibu i Iu fiunte.
Ajungnd Iu scuiu uIutuIui, fecioiuI desclise uu butcii i ujutu
butinuIui su se cobouie; uoi I uimuii e scuiu nu Iu eideuuu
suIii de iimiie; ucoIo boieiuI se oii u(in, iui fecioiuI i tiuse
cizmeIe ceIe guIbene de suftiun i, sco(nd de Iu biu o eiecle de
uuci, i use n iciouie, i netezi u(in i biniuI e sute i uoi
se tiuse Iu o uite cu iesect.
Eiu n uceu zi iimiie muie Iu cuite. LogofutuI de obiceiuii ngii-
jise desie toute; suIu tionuIui eiu modobitu cu o sofu entiu
iin(uI i Iuvi(e entiu boieii. Cufegiii, ciubucciii i uI(i sIujbui ui
uIutuIui, mbiucu(i n veminte oiientuIe de o eIegun(u Iucutu
vedeiii, utetuu cu neiubduie oidinuI muieIui cumuiu, cu su deu
iobe de dexteiitute ce uveuu n meseiiiIe Ioi.
Jos n cuite eiuu uezute douu bunde de muzicu instiumentuIu;
unde se comuneu de tumbeIecliuii
1
, tobe muii i meteiluneIe
2
;
iui ceIeIuItu, de douusiezece tobe, sunute de fustui iomni, uIe
cuioiu veminte de ostuv veide cu ciuiuzuii uIbe i cuciuIi de
ouie cu funduiiIe ioii fuceuu un contiust fouite cuiios cu binieIe
de ostuv iou i ciuImuIeIe ceIe iotunde i Iine de seme(ie uIe
uititiIoi musuImuni.
1
Tumoc|ccniu| este un feI de timun i se ntiebuin(u fouite muIt n veclime Iu
muziciIe otomune. Sunt mui muIte munieie de u sunu cu ucest instiument, dui ceu mui
obinuitu Iu noi, n timii domniIoi gieci, eiu uceustu: fiecuie uitist uveu douu tumbeIe-
cliuii, unuI ucoidut n soI, iui ceIuIuIt n do, cleie de bus, e cuie Ie Ioveu cu ciocunuI
duu ouiecuie ieguIi i foimu un ucomuniument meIodiiIoi use n executuie. (n. N. F.)
2
Mcrcrnancaua este un feI de luutbois (oboi n.n.) imeifect, cu sunetuI fouiteu
uscu(it i (iutoi. Acest instiument, usemunut fouite cu unticuI snia|umo uI ceI(iIoi, eiu
fouite ntiebuin(ut n muziciIe otomune entiu executuieu meIodiiIoi. (n. N. F.)
% Ciocoii vccni i noi
Cum intiu bunuI n suIu, un sIujitoi stiigu cu gIus uteinic:
MuieIe bun C...`
ButinuI boiei nuintu c(ivu ui; uoi se oii n Ioc i suIutu e
to(i boieiii, iui duu uceeu meise cu ui stutoinici i muiestoi
nu Iu tieteIe tionuIui, iivi e domnitoi cu un ocli n cuie ceI
mui muie fizionomist n-ui fi utut su descoeie nici Iinguiie, nici
seiviIism, ci numui uiu i disie(, ucoeiite cu vuIuI indifeien(ei;
uoi, duu ce fucu un comIiment oiientuI, suiutu mnu usuii-
toiuIui, cu o neIuceie destuI de nvedeiutu.
Cuiugeu eiu destuI de fin cu su nu-i scue din vedeie uveisiuneu
ce uveu bunuI cutie dnsuI; cu toute ucesteu i ntinse mnu cu un
zmbet cuie ui fi umugit e oiice om nededut cu fine(eu funuiio-
ticu; dui butinuI stI uI (uiii vuzuse i u(ise n viu(u Iui fouite
muIte. EI suiutu mnu funuiiotuIui i, fucnd c(ivu ui nuoi, se
duse de-i ocuu IocuI cuvenit demnitu(ii suIe.
In fine, ceiemoniuIuI suiutuiii de mnu se suvii; to(i boieiii
uiusiiu suIu, ufuiu numui de bunuI C... i osteInicuI Andionucle,
cuie iumuseseiu n uimu tutuioi.
Pe cnd se uimu nsu ieiieu boieiiIoi din suIu, Cuiugeu se ietiusese
n uItu cumeiu, dui, n momentuI cnd cei doi boieii se guteuu i ei
su se ducu e Iu cuseIe Ioi, unu din uiIe IuteiuIe se desclise i,
uuind iincieIe, zise: Ailon bune, tieci n oduiu giumuticiei,
cu um su-(i voibesc`.
BunuI se suuse oidinuIui, iui osteInicuI Andionucle, duu ce
fucu Iui Cuiugeu un comIiment udnc i Iin de Iinguiie, uiusi
suIu cu inimu cuiinsu de bucuiie.
& Nico|ac li|imon
Capiro|u| lll
ROMANUL $I FANARIOTUL
Eiu mui muIt de o oiu de cnd bunuI utetu n cumeiu
giumuticiei veniieu domnitoiuIui. In timuI uceIu nenoiocituI
butin, iumnnd singui, nceu u se gndi Iu toute nenoiociiiIe ce
uusuu (uiu; uneoii i se iidicu sngeIe n fu(u i deveneu teiibiI, iui
uIteoii se concentiu n inimu i deveneu uIid cu un moit. In uceste
momente duieiouse eI ziceu n sine, oftnd din udncuI inimii:
Doumne! de ce ne-ui uiusit? Pentiu ce ne-ui dut n miniIe uces-
toi oumeni neIegiui(i, cuie ne omouiu i sufIeteIe i tiuuiiIe iin
intiigiIe, tiiuniu i scunduIeIe Ioi? Pnu cnd vei sufeii cu uceti
miuvi su butjocoieuscu biutu (uiu noustiu, e cuie ui modobit-o
cu toute duiuiiIe dumnezeietii tuIe iubiii? ScouIu-te, Doumne!
Aucu n mini tiusneteIe mniei tuIe i stiete n sfiit uceste
fiuie nesu(iouse!`
Pe cnd butinuI se ufIu cufundut n uceste iefIec(iuni tiiste i
duieiouse, uu secietuiiei se desclise i intiu nIuuntiu iincieIe
Cuiugeu.
Duu ce funuiiotuI i iomnuI sclimbuiu ntie dnii ctevu
comIimente de convenien(u, se useiu umndoi e un divun, se
iiviiu ctevu momente unuI e uItuI, uoi iincieIe Cuiugeu zise:
Imi uii cum neIinitit, uilon bune. Ce ui?
N-um nimic, muiiu tu.
A fi doiit su fie iecum zici; dui oclii tui tuIbuiu(i i fu(u-(i
uIitu mu fuc su cied cu n sufIetuI tuu se etiece cevu neobinuit.
Te umugeti, muiiu tu. Toutu uceustu tuIbuiuie mi vine dinti-o
duieie de cu de cuie sufui.
Imi Iuce su te cied, i cu su te ujut u iei dinti-uceustu tiistu
stuie, um su-(i sun un ce nou, cuie te vu nveseIi.
$i eu, cu o sIugu Iecutu u nuI(imii tuIe, voi uscuItu cu ceu
mui muie buguie de seumu.
CUPRINS
' Ciocoii vccni i noi
PosteInicuI Andionucle mi-u descoeiit umoiuI ce de muIt
tim nutiete entiu fiicu tu i m-u iugut su (i-o cei de so(ie entiu
dnsuI; mi-u sus iuiui cu (i-u ceiut-o de-u dietuI i n-ui voit su-I
uscuI(i. Este ouie udevuiut?
UnuI din obiceieIe meIe, bune suu ieIe, este u sune udevuiuI;
nu voi, muiiu tu, su umugesc e nimeni i cu utt mui u(in e
stunuI meu. PosteInicuI Andionucle mi-u voibit desie fie-meu i
nu m-um motiivit; dect I-um fucut su n(eIeugu cu nu-i voi du-o de
so(ie fuiu nvoiieu ei.
$i eu nu-I voiete, nu este uu?
Tocmui uu iecum zici, muiiu tu.
Ei bine, uilon bune, zise Cuiugeu cu un zmbet Iin de
iuutute i de disie( ucum vin eu de (i-o cei i cutu su mi-o dui.
I(i duu viu(u, (i duu tot ce um duu sufIetuI meu, iui e
dnsu nu.
Nu?
Nu, muiiu tu.
Acum n(eIeg mui bine tuIbuiuieu tu de udineuuii; eti i tu
din tuiufuI
1
boieiiIoi iuzviuti(i
2
. Nu te jucu nsu; nu cutezu u te
une cu mine; tiemuiu de iuzbunuieu meu. Ai uitut ouie cu
udiuluI mi-u dut subie i touz, cu su vu sfuim ouseIe cnd vu
ve(i iuzviuti?
$tiu ieu bine, muiiu tu; dui eu nu sunt iuzviutitoi, ci un
suimun uiinte cuie-i uuiu e unicu su fiicu.
$i cuie este nenoiociieu de cuie voieti u o uuiu?
Este uceeu de u o vedeu n biu(eIe unui ciocoi miuv, cuie i-u
nceut meseiiu de Iu Iingutoi de tuIeie i, meignd din miuvie
n miuvie, u ujuns ustuzi biciuI oumeniIoi cinsti(i i uI (uiii ntiegi.
1
Tuiuf uici: uitid, giu.
2
Cuiugeu, bunuind cu boieiii comIoteuzu n contiu su, exiIu e voinicuI Constuntin
BuIuceunu i e IogofutuI Giigoie Glicu, iui mui n uimu cliui e bunuI Constuntin
FiIiescu, cuie duu uceeu i muii (Fotino, lsroria, . S66S67). (n. N. F.).
! Nico|ac li|imon
Du, muiiu tu, oiuncete mui bine su-mi tuie cuuI suu surgniunc-
rc-md cu e ut(iu uI(i boieii umnteni ui (uiii, iui nu ceie de Iu
mine su duu de bunuvoie e fie-meu n mnu uceIui neomenos, cuie
iudu e vuduvu i e suiuc fuiu ceu mui micu mustiuie de cuget.
Cuiugeu, cu toutu fuiiu de cuie eiu stunit, nu iusunse nimic
Iu toute nfiuntuiiIe ce uiuncu butinuI cu uttu uiindeie i cuiuj
usuiu fuvoiituIui suu; eI eiu om oIitic i nu voiu su mui uIuimeze
din nou ooiuI n contiu su iin suigliuniieu cutezutoiuIui boiei.
MotivuI ce-I ndemnu i mui muIt Iu iuden(u eiuu tiiiIe ceIe ieIe
ce iimeu e toutu ziuu de Iu ConstuntinooIe. AstfeI dui, i-us-
cunse mniu cu fine(eu uceeu ioiie funuiio(iIoi i, Iund deodutu
un uei mui veseI, zise:
Ducu toute cte-mi susei desie osteInicuI voi fi udevuiute,
cutu su-(i muituiisesc cu ui dietute su-I uiuti utt de muIt.
Tot ce um sus muiiei tuIe este udevuiut.
Ai dovezi?
Aici nu ncue dovezi. Iu-i luzmetuI din mnu i vei vedeu
cum vu veni (uiu ntiegu cu jeIbi motiivu Iui.
Voi uscuItu buneIe sfutuii ce-mi dui; I voi deuitu de Iu cuite
i voi tiimite oumeni su ceiceteze i su desugubeuscu e suiucii
jefui(i de dnsuI. Iui tu, cu un boiei ciedincios ce eti, de ustuzi
nuinte n-ui u te teme de nimic.
ButinuI uiusi cuiteu domneuscu i se ndeuitu cutie cusu su.
Dui e cnd butcu su tieceu e uIi(u $eIuiiIoi, eI ntIni e osteIni-
cuI Andionucle TuzIuc, cuie, suIutndu-I nu Iu umnt, Iuu diu-
muI cutie uIutuI iinciui, cu su ufIe iezuItutuI stiutugemei suIe.
! Ciocoii vccni i noi
Capiro|u| l\
CHERA DUDUCA
Tiecuse douu Iuni de Iu ntievoibiieu dintie iincieIe Cuiugeu
i bunuI C..., fuiu cu secietuI ei su outu fi cunoscut cuitezuneIoi i
boieiiIoi. To(i se ntiebuu desie ucest seciet, cuci e timuI uceIu,
cu i totdeuunu, secieteIe de cubinet inteiesuu e to(i i eiuu co-
mentute de cuitezuni n toute moduiiIe; cliui osteInicuI Andio-
nucle, fuvoiituI Iui Cuiugeu, cnd eiu ntiebut n cuuzu uceustu,
iusundeu evuziv i mui muIt iin gestuii.
Se obseivuse, nsu, o muie sclimbuie n feIuI de viu(u uI osteI-
nicuIui; cusu Iui, cuie nuinte de ucest eveniment eiu fiecventutu
numui de oumenii ce veneuu su imIoie vieo fuvouie de Iu dnsuI,
devenise n uimu o cusu ubIicu, n cuie intiuu cei mui desfinu(i
juni, funuiio(i i iomni. MeseIe i seiuteIe ce dudeu funuiiotuI
uioiuu n sIendouie i n bogu(ie e uIe Iui Cuiugeu, stunuI suu.
Cine s-u dedut ct de u(in cu IuceiiIe vie(ii destiumute cunoute
ieu bine cu femeiu joucu ioIuI ceI mui iinciuI nti-nsu; eu sin-
guiu, iin futuIuI ei dui feimecutoiesc, oute su uiunce un vuI de
oezie usuiu uceIoi Iuceii mincinouse, cuie duc e nesim(ite e
biutu junime Iu suiucie, Iu vetejiie, Iu desoieie i, de muIte oii,
cliui Iu o mouite iemutuiu.
PosteInicuI Andionucle se uiuncu n biu(eIe desfinuiii cu o
fuiie nedesciitibiIu; un feI de oiniie fuiiousu i nesocotitu I fuceu
su cuute ietutindeni nu inimi de iubit, ci victime uIe IuceiiIoi
suIe, utiuse n Iun(uii iin iociizie i iin minciuni.
Dui nutuiu u us umoiuI n inimu fiecuiui om. Aceustu usiune
ceieuscu suu infeinuIu, cuie uneoii ne nuI(u, iui uIteoii ne de-
giudeuzu, nu oute su se munifeste cu tuiie dect numui entiu un
obiect ouiecuie. Muzicu, oeziu, ictuiu, uilitectuiu i n fine tot
ce este fiumos n nutuiu Iuce mui muIt suu mui u(in fiecuiui om;
eI, nsu, nu oute su se decIuie cu stutoinicie dect entiu unu din
CUPRINS
! Nico|ac li|imon
uceste uite i numui entiu dnsu vu uveu o ufec(iune duiubiIu. Tot
usemeneu se uimeuzu i cu usiuniIe umoiouse. OcliuI nostiu este
Iucom, doiin(eIe se munifestu n noi ubiu ce zuiim o junu femeie
Iucutu; dui ucest neustmui nu este umoiuI, ci o fuiie, un deIii
momentuneu; cuci e dutu ce doiin(u cuie ne-u uiins imuginu(iuneu
se ufIu mIinitu, ne Iinitim i mui udeseu cuutum mijIouce cu su
ne desfucem de obiectuI ce o uiinsese. AmoiuI ceI udevuiut, cuie
fuce su uIiteze inimu i nuI(u siiituI, nu-I utem du dect unei
fiin(e e cuie i-o uIege inimu noustiu.
FunuiiotuI, dei deiuvut nu Iu extiemitute, osedu nsu o
scnteie de umoi n inimu su i uceustu I fuceu nefeiicit cliui n
mijIocuI ceIoi mui muii veseIii.
Inti-o seuiu eI se ntoiceu de Iu Cotioceni, unde fusese tiimis de
stunuI suu cu su deu nite sciisoii viziiiuIe unui deIibuu, tiimis
nti-udins de suItunuI cu su omouie e Rumi uu, ce se ntoiceu
utunci din Rusiu
1
.
OieIe no(ii eiuu nuintute; e cei se ufIu o muI(ime de noii
mici, cuie, mini de vnt, uci ucoeieuu Iunu i fuceuu su cudu e
fu(u umntuIui un ntuneiic udnc, uci iuiui se desui(euu i
foimuu o muI(ime de giue cuie, Iuminute de uIidu Iuminu u Iu-
nii, iezentuu iiviiii o unoiumu funtusticu i iuitouie.
In momenteIe ucesteu osteInicuI Andionucle tieceu e uIi(u
IzvoiuIui, cuIuie e un uimusui uiubesc i nso(it de utiu tufeccii;
dui e cnd cugetuieu i iiviieu Iui eiuu ubsoibite de fiumousu
unoiumu u ceiuIui, o voce ncntutouie stiubutu uuzuI suu: eI se
oii din cuIe i uscuItu cu muie uten(iune fiumosuI cntec funuiio-
tic ce ncee cu cuvinteIe ucesteu:
1
Rumi uu Iuuse muie uite Iu ievoIu(iuneu ieniceiiIoi n contiu Iui Mustufu Buiiuctui
i fugise n Rusiu cu su-i scue viu(u. SuItunuI Mulmud, cunoscnd meiiteIe ucestui uu
i ieIeIe ce uteu su-i iicinuiuscu existen(u Iui n Peteisbuig, i sciise de mui muIte oii su
se ntouicu n ConstuntinooIe i, nduIecndu-I, I omoi miejuiuI BucuietiIoi, toc-
mui cnd se ieguteu su intie n ucest oiu. (n. N. F.)
!! Ciocoii vccni i noi
ltcv cu vro tiopcv
1
u cuiui meIodie, Iinu de usiune, fiind cntutu cu muItu uitu,
ioduse n inimu Iui un efect extiuoidinui.
Incntut de excIumu(iiIe umoiouse de cuie este Iinu uceustu
cuntiIenu, se uioie de feiestieIe cusei din cuie ieeuu suuveIe
uccente i vuzu, cu destuIu suiiizu, o femeie junu cu de douuzeci
de uni, fouite fiumousu, eznd iustuinutu e un divun de mutuse
i cu uiuI ei ceI negiu unduInd n neoinduiuIu. Cumuu de
boiungic, singuiuI vemnt ce ucoeieu tiuuI ei, eiu utt de tiuns-
uientu, nct Iusu su se vudu un iet mui uIb dect muimuiu, o
tuIie de nimfu. Eu (ineu n mnu o tumbuiu cu cuie se ucomuniu.
Oclii ei cei negii i Iini de vuui umoiouse, ubsoibi(i ucum n
uizutouieIe visuii ce detetuu n inimu ei duIciIe uccente uIe meIo-
diei, uieuu cu ceieuu o duIce mngieie Iu clinuiiIe ce eu sufeieu.
CntuI nceu su devie din ce n ce mui sIub; tumbuiu i cuzu
din mini i fiumousu junu udoimi nti-o ozu utt de iuitouie,
nct ui fi utut su iuidu min(iIe ceIui mui stoic dintie fiIozofi.
GiecuI se detetu din Ietuigie i, duu ce Iuu seumu bine Iu
ozi(iuneu IocuIitu(ii, se ndietu cutie cuiteu domneuscu, dete so-
coteuIu de misiuneu su i, ntoicndu-se ucusu Iu dnsuI, etiecu
toutu nouteu gndindu-se Iu fiumousu femeie ce-I ncntuse.
A douu zi se scuIu fouite de dimineu(u i se coboi n giudinu,
cu su-i iucoieuscu ietuI de fIucuiu ce-I uideu; dui e cnd se
Iimbu cu ui ieezi i cufundut n gnduii, eI zuii e unuI din
oumenii cui(ii suIe i I clemu Iu sine. SIugu, duu ctevu suIutuii
udnci, se use dinuinteu stunuIui suu cu miniIe Iu iet i
nfit n umnt ntocmui cu o stutuie.
PosteInicuI I iivi cu uten(iune; uoi, duu ce se mui gndi
u(in, i zise:
Ioune, um su te ntieb cevu.
1
Aiuncu, Iuminu meu, o iiviie bIndu. (gr.)
3 Ciocoii vecli i noi
!" Nico|ac li|imon
Poiuncete, ieumiIostive cucoune, i sunt gutu u iusunde.
Cunoti tu muluIuuu IzvoiuIui?
O cunosc.
Bine?
Fouite bine!
Dui e ioclimeniIe ce Iocuiesc nti-nsu?
Pe to(i, miIostive cucoune, nu Iu ciciumuii i bucuni.
Ducu este uu, sune-mi cuie este ceu mui fiumousu cucounu
din uceu muluIu.
Sunt mui muIte, miIostivuI meu stun.
Astu se n(eIege, dui eu voi su-mi sui cuie este ceu mui
fiumousu din toute.
Este cucounu Duducu, fiicu Iui MiluIe cioloduiu.
$i unde Iocuiete uceustu fiumousu cucounu?
Eu Iocuiete mieunu cu tutu-suu n nite cuse boieieti,
este dium de biseiicu IzvoiuIui.
Cusu uie douu feiestie cu cufuz n fu(u uIi(ei, nu este uu?
Intocmui iecum zice(i.
Iu sune-mi ucum cevu semne desie boiuI i fiumuse(eu ei.
Este fiumousu cu o znu; nuItu i sub(iiicu; fu(u o uie mui
uIbu dect zuudu; obiujii i sunt iumeni cu douu meie domneti;
uie oclii muii i negii cu muieIe; sincene negie i mbinute; buzeIe
ei sunt cu muigeunuI, iui din(ii uIbi cu fiIdeuI; i este toute uceste
duiuii fiieti, cntu din guiu i din tumbuiu ntocmui cu o lunmu
de suiui.
Biuvo, Ioune, ufeiim! Ai iusuns tocmui duu doiin(u meu.
Acum, ducu voieti su te uiu(i sIugu ciedinciousu, su fuci cum vei
ti cu su mi-o dui n mnu i eu (i voi iusIuti osteneuIu cu cincizeci
de mulmudeIe.
Su tiuieti, miIostive cucoune, ntiu muI(i uni! $i deodutu cu
voibu, suiutu mnu stunuIui i se deuitu.
Pu(in duu uceustu, osteInicuI deveni osesoi uI ucestei iuie
!# Ciocoii vccni i noi
fiumuse(i i nceu su etieucu o viu(u Iinu de duIceu(u n biu(eIe
umuntei suIe.
Su Iusum deocumdutu e funuiiotuI nostiu udoimit e ietuI
oduIiscei suIe; su nu-i iuim uceustu feiiciie iIuzoiie, cuci eI este
u(in o su se detete nti-o Iume ieuIu, Iinu de umugiii i mizeiii;
iui nu utunci, noi su dum cititoiiIoi notii o idee desie cocletu
i umbi(iousu gieucu.
Aceustu Veneiu
1
oiientuIu, ieitu din iumui(eIe suIbeiute uIe
ouIu(iunii giece din Funui, iecum odiniouiu stiumouu su zeiuscu
ieise din sumeIe vntuiute uIe muiii, uveu o fiumuse(e eifectu, o
inteIigen(u vie i un siiit fin i iscusit. Viu(u ceu Iinu de iusfu(uii
uiinteti ce etiecuse din iimii uni ui coiIuiiei suIe i Iisu de
educu(ie fucuse su se dezveIeuscu nti-nsu o muI(ime de doiin(e
neotiivite cu ozi(iuneu ei sociuIu. Iubeu IuxuI cu deosebiie; i
Iuceu fouite muIt viu(u zgomotousu; n fine, toutu feiiciieu ei stu
n mIiniieu fuiu ntizieie u ceIoi mui mici i mui extiuvugunte
cuiicii.
Ajungnd n fIouieu june(ii, eu devenise un mugnet cuie tiugeu
sie sine toute iiviiiIe i toute doiin(eIe tineiiIoi din Bucuieti. Nu
eiu seuiu Iusutu de Dumnezeu n cuie su nu se cnte sub feiestieIe
ei ceIe mui Iucute seienude. Poe(ii timuIui secuse nesfiiteIe co-
moii uIe ncliuiiii Ioi, fuiu cu odeIe, eIegiiIe i uciostilideIe Ioi su
guseuscu n inimu vunitousei femei uItcevu dect o stncu de giunit
de cuie se sfuimuu oeticeIe Ioi siIin(e, fuiu su ioducu ceI mui
mic efect.
Un singui june izbuti su nmouie inimu ei de iutiu, dui nu cu
stiluii, nici cu cntuii, ci numui entiu cu eiu fiuI domnitoiuIui de
e utunci. Acest nou Puiis
2
, cuie u fucut e mui muIte EIene din
1
Veneiu Veneiu, zei(u fiumuse(ii n mitoIogiu iomunu.
2
Dintie conclisteIe (uventuiiIe n. ed.) umoiouse uIe ucestui fiumos beizudeu,
dum uci unu cuie u fucut muie zgomot n societute. Acest june se numoiuse de o cucounu
de ceIe muii i, oibit de uceustu usiune, se duceu mui n toute ziIeIe, i ncu de cte douu
!$ Nico|ac li|imon
Bucuieti su-i Iuse e MeneIuii Ioi cu buzeIe umfIute, ndutu ce
vuzu din ntmIuie e junu gieucu, i uiuncu o domneuscu iiviie
de buziIisc, cuie o fucu su cudu ume(itu Iu iciouieIe suIe. AmoiuI
ucestu nu uvu dect duiutu unui vis fiumos, dui efemei, cuci bei-
zudeuuu, duu ce-i ndestuIu cuiiciuI suu de un moment, uiusi
e junu funuiiotu, Iusndu-i clinuiiIe unui iim umoi ce o umugise
i doiuI nestins uI viseIoi de uui ce o dezmieiduse n tiecut.
Iutu stuieu moiuIu n cuie se ufIu Duducu, n seuiu uceeu cnd o
vuzu entiu iimu ouiu osteInicuI i se nnebuni de dnsu.
AmoiuI ceI nfocut uI osteInicuIui, ozi(iuneu stiuIucitu ce uveu
eI Iu cuite i cleItuieIiIe ceIe muii ce fuceu entiu mIiniieu
doiin(eIoi ucestei vunitouse femei fuiu de ujuns cu su o fucu su uite
e beizudeu.
Eu tiuiu ucum o viu(u fouite duIce i Iucutu. DiumunteIe i
iubineIe, stofeIe de mutuse (esute cu uui, uIuiiIe de Peisiu, sIugiIe,
tiusuiiIe, uimusuiii i oiice oute doii o femeie, eu Ie uveu toute e
dutu ce-i uiutu doiin(u.
In iimeIe Iuni uIe ucestei Iegutuii, sufIetuI Duducui nu fu tuIbu-
iut de nici o usiune contiuiie umuntuIui suu; dui uceustu nu (inu
muIt tim. Inimu femeii, cliui de se oute ume(i uneoii de umbi(iouse
usiiu(iuni Iu muiiie, Iu bogu(ie i Iu uIte vunitu(i utt de Iucute
sexuIui femeiesc, dui nsu eu se deteutu uoi cu usiuni mui tuii,
mui nenfinute. AstfeI se-ntmIu i cu fiumousu noustiu eioinu.
oii e zi, de o vizitu. So(uI uceIei cucoune, nemuiutnd sufeii dezonouieu, Iuu decizi-
uneu extiemu de u omoi e infumuI umugitoi uI consouitei suIe. AstfeI duiu, duu ce Iuu
toute iecuu(iuniIe necesuie, se uscunse nti-unu din oduiIe ceseIoi suIe i I suiiinse.
Beizudeuuu (fecioiuI domnitoiuIui n. ed.), uitnd tot iestigiuI uteiii suIe, suii e
feieustiu i numui ustfeI se utu uuiu de Iovituiu u douu gIoun(e ndietute usuiu-i.
PiincieIe Cuiugeu ufIu desie uceustu ntmIuie, dui nu Iuu nici o musuiu n contiu
cutezutoiuIui, cuie, duu ce goni e femeiu ce-I dezonoiuse, Iecu Iu moie i, us n
fiunteu unei Iegiuni de uinuu(i uimu(i, utetu cu neusuie iuzbunuieu domnuIui Cuiugeu.
Existu i o buIudu n cuie se exIicu fouite bine ucest eveniment, duiu exiesiuniIe
obscene ce se cuiind nti-nsu ne oiesc de u o ubIicu. (n. N. F.)
!% Ciocoii vccni i noi
Nutuiu u fucut din inimu femeii o cuite sciisu cu Iiteie cubuIis-
tice, e cuie numoiu(ii, n vunituteu i egoismuI Ioi, cied cu o citesc
i o n(eIeg; n ieuIitute nsu sunt fouite u(in uceiu cuie ot zice cu
diet cuvnt cu uu descifiut uceIe ieiogIife, de Iu cuie utinu mui
udeseu feiiciieu i nenoiociieu oumeniIoi; i uceti fuvoii(i ui souitei
nu sunt totdeuunu cei nobiIi i uvu(i, nici cei fiumoi suu cu siiit,
ci uneoii cu totuI din contiu; cuci umoiuI este o fiin(u cuiiousu. S-u
zis cu e oib; se oute. Dui i ducu vede, tiebuie su muituiisim cu
fouite muIt i Iuc IuciuiiIe bizuie.
PosteInicuI Andionucle ciedeu cu descifiuse IogogiifuI din ini-
mu giecei, dui se umugeu, suimunuI, cuci meiituI ucestu eiu entiu
moment iezeivut unui june obscui, ce ubiu usese icioiuI e iimu
tieutu u ieiuiliei boieieti.
Locuin(u n cuie funuiiotuI usese u umuntu su eiu situutu n
stiudu CuIi(ii, cuie e timuI uceIu devenise fobuiguI fuvoiit uI
nobIe(ii i uI umIoiu(iIoi de toute giudeIe.
Junu gieucu sim(eu o Iuceie din ceIe mui muii u iivi duu
feieustiu e to(i tiecutoiii, de Iu veIi(ii boieii cu buibiIe uIbe i cu
cuciuIi de sumui, nu Iu cuIemgiii i iumucii cei cu iIice n utiu
coI(uii i iui e cu clinezete.
Un june din ucetiu, cuie sub costumuI suu iidicoI uscundeu o
figuiu ct se oute de Iucutu, vuzu e gieucu noustiu i se numoiu
de dnsu.
TnuiuI cuIemgiu nceu su tiecu nouteu e Iu feiestieIe femeii
ce-I ncntuse i su-i fucu seienude ucomuniute de oftuii umoiou-
se, cuie eiuu n stuie su toeuscu de comutimiie inimu cliui u
stutuiIoi de muimuiu.
Junu gieucu nu Iusu e cuIemgiu su ofteze muIt tim, ci se nvoi
cu Iuceie u-i du giutis feiiciieu ce o vindeu fouite scum osteInicuIui.
Tiebuie su uduugum, nsu, cu cuIemgiuI eiu fouite nfocut i
nesocotit n umoiuI suu. Aceste douu cuIitu(i, funeste umoiuiiIoi
cIundestine, fucuiu e numoiu(i su cnte, su jouce i su se exunu
!& Nico|ac li|imon
n tot cliuI, fuiu u se gndi cu ot fi obseivu(i. Cu toute ucesteu ei
se neIuu; zgomotuI seienudeIoi i suibutoiiIoi detetu uten(iuneu
veciniIoi i vesteu meise nu Iu osteInicuI. Inimu ucestuiu se
uiinse de geIozie i, vuznd cu uceu usiune cuIubiIu, n Ioc de u
se nfinu, cieteu meieu, eI veni nti-o seuiu fuiios i, intind n
cumeiu umuntei suIe, ezu e divun fuiu mucui su o suIute.
Gieucu iiceu fouite bine de unde veneu ugitu(iuneu i neobi-
nuitu uituie u umuntuIui ei; dui voind u se nciedin(u i mui bine,
se iefucu cu n-u obseivut nimic i, Iund un uei nevinovut i Iin
de giu(ie, I stinse n biu(e i I suiutu e fiunte.
Acest fuIs suiutut iiitu i mui muIt e umuntuI umugit; eI o
iesinse din biu(eIe suIe cu fuiie; eu se iefucu cu Inge; dui vuznd
cu nici iin mijIocuI ucestu nu oute fuce e umuntuI ei u se exIi-
cu, cuzu n genuncli dinuinteu Iui i cu oclii nmuiu(i n Iuciimi
mincinouse i zise:
Ce ui, cucoune Andionucle, de ce eti utt de suuiut e
mine? Sune ce (i-um gieit?
Mu ntiebi, nemuI(umitouieo, ce mi-ui gieit? $i ce gieeuIu
mui muie uteui fuce dect ceu de u mu necinsti e mine, osteInicuI
Andionucle TuzIuc, fuvoiituI Iui vodu, entiu un cuIic de cuIemgiu?
Pe mine, cuie te-um scos din tien(e i te-um fucut cucounu muie?...
Eu te-um necinstit!... |i-um cuIcut cinsteu?
Du!... M-ui necinstit; toutu Iumeu tie uceu miuvu futu.
Su n-um uite de viu(u meu, su nu mu ujute Muicu Domnu-
Iui, ducu-(i voi fi cuIcut cinsteu! $i deodutu cu uceste fiuze se
ieezi cu o diseiuie iefucutu i Iund imugineu Muicii DomnuIui
o suiutu cu muItu devo(iune, cu su utesteze inocen(u ei.
Su uiuseti cusu meu, muieie iefucutu; su te duci Iu cuIicuI
de cuIemgiu, uuzit-ui tu?... Mine dimineu(u su nu te gusesc uici,
cuci te voi omoi!
N-uucu su sfieuscu bine uceste cuvinte umenin(utouie i vi-
cIeunu umuntu dete un cliot i cuzu jos Ieinutu.
!' Ciocoii vccni i noi
PosteInicuI, Iund de udevuiut ucest Iein, ieidu fuiiu de mui
nuinte i iinti-un suIt ieede o Iuu n biu(e i o use e divun;
uoi clemu sIugiIe i i dete ujutoiuI necesui.
Iscusitu femeie iumuse n uceustu stuie de Ietuigie iefucutu
nu cnd vuzu e osteInicuI Ingnd cu un coiI i ceindu-i
ieituie cu u bunuit un moment viituteu ei; uoi se iefucu cu se
deteutu din Iein i, iin uceustu ingeniousu muneviu, neoutu
Evei izbuti u mncu din omuI vie(ii fuiu de u ieide iuiuI cu
stiubunu su.
Capiro|u| \
EDUCA|IUNEA CIOCOIULUI
Lectoiii notii cunosc fouite bine ugitu(iuneu n cuie um Iusut
e Putuiicu n iimuI cuitoI uI ucestei sciieii; tiu usemeneu
umbi(iouseIe Iui visuii i muieu sete de buni i muiiie ce I munceuu.
Este dutoiiu noustiu ucum su Ie sunem mijIouceIe ntiebuin(ute
de dnsuI entiu ieuIizuieu ucestoi usiiu(iuni.
Cnd ucest uie veninut cuIcu iuguI cusei funuiiotuIui, eI in-
tiu n uI douuzeci i doiIeu un uI vie(ii suIe. Educu(iuneu Iui in-
teIectuuIu se comuneu din citiie i sciieie n Iimbu iomneuscu i
ouiecuie nceutuii sIube de Iimbu gieucu modeinu; tiu su fucu
juIbi cu iIde din Sciituiu, ituce, voInicii, cutustie, de Iude i
uIte foime cunceIuiice obinuite n timuI uceIu; mui tiu, i ncu
fouite bine, su toituieze e nenoioci(ii (uiuni, unndu-Ie ouu
fieibin(i Iu sub(ioii i dndu-Ie fum de uidei Iu nus, cu su Ie iu ceu
mui din uimu uiu din ungu.
Dui uceste tuIente nu-i mui seiveuu nimic n nouu su cuiieiu; eI
cutu su se instiuieze n iociizie i intiigu i uceste douu muii mij-
Iouce de uiveniie nu se dezvoIteuzu, nici se ot eifec(ionu dect
iin nvu(utuiu. PuiuI de ciocoi sim(i de sinei ucest udevui i lotui
su-I unu n Iuciuie.
CUPRINS
" Nico|ac li|imon
A douu zi duu sosiieu Iui, osteInicuI I clemu Iu dnsuI cu su-i
exumineze siiituI i inteIigen(u, sie u vedeu de oute fuce cevu
dinti-nsuI; iui cnd veni nuinte-i, i zise cu un ton ngmfut, dui
duIce:
Cum te numeti, buiete?
Constuntin, cucoune; dui tutu-meu mi ziceu Dinu.
$tii cevu cuite?
$tiu su citesc i su sciiu.
Romnete, nu este uu?
Du, bIugoiodnice stune.
AItcevu mui tii?
$tiu su fuc mIiniii de buni; um fost cu vinuiiciuI, cu oieiituI
i cu fumuiituI
1
.
Au de tnui?
Du, stune; tutu mu Iuu cu dnsuI iin jude( de-i ujutum Iu
tuxiduiie.
Du' cevu eIinicu te-u nvu(ut tutu-tuu?
De! ce su zic, stune?... Mu cum iice u(inteI. Am nvu(ut
Pedugogliu i EcIoguiion din scoui(u nu n scoui(u; dui tocmui
cnd eiu su nce Iu Giumuticli, m-u tiimis tutu Iu nuI(imeu voustiu!
FunuiiotuIui i Iucu nuivituteu ciocoiuIui, iui mui cu seumu
omouseIe titIuii ce-i du cu uttu iodiguIitute; i uveu dietute,
cuci nu este om cuiuiu su nu-i Iucu un titIu e cuie nu-I uie i nu-I
meiitu, dui Iu cuie usiiu fouite muIt. EI zmbi cu bunutute i zise
ciocoiuIui:
Su tii, buiete, cu de ustuzi nuinte um su te iuu sub ngiijiieu
1
\indriciu|, oicriru| i |umdriru| eiuu dujdii indiiecte ce Iuteuu uiticuIuiii cutie
stut; sub nume de vinuiici domnesc, eiu dutoi fiecuie stun de vie su deu din zece vedie
unu, ufuiu de iiviIegiu(ii i scuti(ii cu liisouve domneti. OeiituI eiu o dujdie entiu
cuie se Iuteu de fiecuie vitu muie i micu cte cincisiezece uiuIe; fumuiituI usemeneu
eiu o dujdie ce Iuteuu stunii de ivni(e i ciciumi. Aceste dujdii se vindeuu Iu uiti-
cuIuii i ei Ie udunuu iin oumenii Ioi numi(i tuxiduii. (n. N. F.)
" Ciocoii vccni i noi
meu. Am su te duu Iu couIu domneuscu su nve(i cuite gieceuscu
muItu, cu su te iocoseti, su te fuci om. SIujbu ce ui su-mi fuci
este uceustu: dimineu(u su vii su mu fieci Iu iciouie, su mu uju(i su
mu mbiuc, su-mi dui de suIut, su-mi uduci duIceu(u, cufeu i ciubuc;
iui duu uceeu su te duci Iu couIu su nve(i. Ai uuzit?... Ai, du-te
ucum de-(i cuutu de tieubu!
Din ziuu uceeu Putuiicu se use e nvu(utuiu cu o siIin(u ex-
tiuoidinuiu i, n mui u(in de doi uni, nvu(u Iimbu gieceuscu cu
un sofoIogiotutos; dui eI nu se muI(umeu numui cu uttu. Ce-i
foIoseu Iui cunotin(u unei Iimbi mouite i u Iiteiutuiii ei utt de
untiuticu cuiucteiuIui i inten(iuniIoi suIe? Omei, Pindui, Sofo-
cIe, Euiiide, Anucieon, Sufo etc. sunt buni entiu femei i oumeni
ufemeiu(i, ziceu ciocoiuI n sine cu disie(. Mie-mi tiebuiesc cui(i
cuie su-mi sub(ieze minteu, su mu nve(e mijIocuI de u mu iidicu Iu
muiiie. PIutuil mi vine Iu socoteuIu, ComentuiiiIe` Iui Cezui, Is-
toiiu omeniiii`, vie(iIe muiiIoi buibu(i din veucuiiIe tiecute i uce-
Ieu n cuie tiuim iutu cui(i e cuie, citindu-Ie, cinevu oute su
zicu cu cuget mucut cu nu i-u ieidut timuI n zudui`.
Cu usemeneu iefIec(iuni intiu eI n cusu unde i uveu funuiiotuI
bibIiotecu
1
i uIese tot ce gusi nti-nsu mui bun. Intie uIte cui(i gusi
un tiuctut de fizioIogie i oeieIe Iui MucliuveI, e cuie Ie citi i Ie
studie cu muie buguie de seumu; n fine, fucu tot ce utu sie u
deveni eifect n uitu iociiziei i u eifidiei.
Se zice cu voin(u tuie i stutoinicu nvinge toute obstucoIeIe. Nu
1
Pe ucei timi, cu i n ziIeIe noustie, bibIioteciIe eiuu Iu modu; to(i junii mucnc|c|i
(siIcui(i n. ed.) i spudaxi(i (nvu(u(i n. ed.) uveuu cte o bibIiotecu foimutu din
ceIe mui bune cui(i uIe timuIui, e cuie nu Ie citeuu niciodutu. BibIiomuniu eiu utt de
ntinsu, nct muI(i din cei uiini de uceustu utimu, nevoind su suciifice buni i tim,
clemuu cte un ictoi metei i Ie zugiuveu iin suIoune i iin cumeieIe de studiu cte
o bibIiotecu de minune, n cuie se guseuu tot ce ne-u Iusut mui subIim gndiieu ome-
neuscu, de Iu cieu(iune i nu n timuI Iui Cuiugeu. Judecnd ntie oumenii cuie uu
bibIioteci i nu Ie citesc i ntie cei cuie Ie uu numui zugiuvite, eu cied mui cu minte e
cei din uimu (n.N.F.)
" Nico|ac li|imon
ne utem ionun(u usuiu ucestei muxime; zicem numui cu Putuiicu
ui fi fost n stuie su deu contemoiuniIoi sui o dovudu stiuIucitu cu
eu se ieuIizeuzu cteodutu. Picutuiu guuiete iutiu, zice un uIt
ioveib. Se oute i nu se oute; uceIu nsu cuie ieuIizeuzu ucest
ioveib este un om muie n feIuI suu.
Putuiicu eiu nti-udevui un om extiuoidinui. EI i Iuuse lotuiieu
de u deveni om muie i nici un obstucoI nu uteu su-I ubutu de Iu
uceustu idee fixu. Cu sIugu, eiu dutoi su Iucieze mui muIte oie e zi
i u se suune Iu toute sIugiIe ceIe mui vecli dect dnsuI; cu
umbi(ios, cutu su nve(e cuite muItu, iecum i zisese funuiiotuI, i
su se siIeuscu u nIutuiu toute obstucoIeIe ce ntminu n cuIeu
umbi(iunii suIe. Cum utu dui su nvingu utteu gieutu(i i su iusu
tiiumfutoi?
Iutu moduI ce ntiebuin(u: cnd se ciuu de ziuu, Putuiicu se
ufIu Ingu uu osteInicuIui, stnd n iciouie sie u mIini cu
exuctitute oidineIe stunuIui suu. Pe dutu ce funuiiotuI se detetu,
eI intiu n cusu, I fiecu e iciouie, I ujutu su se mbiuce, i du de
suIut, i uduceu duIceu(u, cufeu i ciubuc. Toute uceste mici sei-
vicii Ie executu cu ceu mui muie iu(euIu, giu(ie i cu un feI de
ufec(iune ce fuceu e funuiiot su-I cieudu de ceI mui ciedincios i
devotut dintie seivitoiii sui.
Duu ce Iecu boieiuI Iu cuite, se duceu Iu vutufuI i-i fuceu o
muI(ime de Iinguiii; uoi, duu ce-i suIu feIigeneIe de cufeu i
cuiu(u bine ciubucuiiIe, se nclideu n cumeiu su i se du cu totuI
Iu citiie i Iu meditu(iuni, etiecndu-i ustfeI timuI nu Iu oiu
inzuIui, cnd, duu obiceiuI suu, se uezu e tieteIe scuiii de Iu
intiuieu cusei cu cte o cuite n mnu i stu ucoIo nu ce veneu
stunuI suu; iui duu uceeu, cnd edeu Iu musu, eI i Iuu IocuI
iintie seivitoii i se siIeu su ntiecu e to(i n zeI i uctivitute.
Osebit de uceustu, eI se uitu cu muie umubiIitute cutie to(i
seivitoiii cusei, fuiu exce(iune; i ujutu Iu IuciuiiIe Ioi i Ie mIi-
neu doiin(eIe, unndu-se mijIocitoi ntie dnii i vutufuI de cuite.
"! Ciocoii vccni i noi
Aceustu uituie fucu e Putuiicu su fie iubit i udoiut de toute
sIugiIe, ufuiu numui de vutufuI cui(ii, cuie, n(eIegnd fouite bine
gnduiiIe Iui, se iefuceu cu nu bugu n seumu nimic i I sionu n
tuceie.
In timuI ucestu se ntmIu ceuitu osteInicuIui cu umuntu su,
e cuie ciedem cu n-uu uitut-o Iectoiii notiii. FunuiiotuI se ufIu
cuiins de o muie iiitu(ie; nu tiu, nenoiocituI, de uimu su cieudu
ceIe ce se voibeuu desie umuntu su suu juiuminteIe i isteiicuIeIe
iin cuie eu i iobu inocen(u. BietuI om o iubeu fouite muIt i,
entiu mui muieu Iui nenoiociie, eiu geIos cu un tuic. AstfeI dui,
duu muItu clibzuiie i iefIec(iune, se decise u o une sub iivegle-
ieu unui Aigus
1
. Musuiu nu eiu ieu, dui iezentu muii dificuItu(i n
iivin(u uIegeiii unui individ cuie su mIineuscu ucest imoitunt
seiviciu. Piimu idee ce i se nfu(iu fu de u o une sub iivegleieu
unei femei butine; dui duu ce mui meditu ctvu tim, eI zise n
sinei nciuntndu-i sinceneIe: MuieiiIe ceIe butine se coium
fouite Iesne`. Se gndi su uducu un eunuc din ConstuntinooIe,
dui Ieudu i uceustu idee, cuci tiu din nceicuie ct ie(uiete i
ciedin(u eunuciIoi.
Obosit, n fine, de u cuutu i u nu gusi vindecuieu giijii ce-I
munceu, se Iusu e sofu oftnd din buieiiIe inimii; dui duu ce se
mui gndi un minut, se scuIu cu ieeziciune i butu din uIme.
Lu ucest semn de clemuie, ntiebuin(ut fouite muIt e ucei timi,
uu se desclise i intiu Putuiicu cu oclii Iecu(i n jos i cu fu(u
mui umiIitu dect u unui cuIugui.
FunuiiotuI I iivi cu muI(umiieu ce simte tot omuI cnd gusete
uceeu ce u cuutut; uoi zise:
Aioie-te, DinicuIe, cu um su-(i voibesc!
Poiuncete, stune! zise iefucutuI ciocoi, nuintnd cutie
1
Argus eisonuj fubuIos din mitoIogiu gieucu; uveu 100 de ocli din cuie S0 eiuu
totdeuunu desclii. SimboI uI suiuvegleiii neobosite i uI ugeiimii ce nu oute fi neIutu.
"" Nico|ac li|imon
stunuI suu cu miniIe use e iet i cu oclii Iecu(i cutie
umnt.
Iu sune-mi, DinicuIe, cum tiuieti tu n cuiteu meu? Te
muI(umeti de bucuteIe cu cuie te liunesc i de luineIe cu cuie te
mbiuc?
Fouite bine, stune; nu sunt viednic su muI(umesc Iui Dum-
nezeu entiu muieu bunutute ce ui uiutut i uiu(i cu mine!
Iu sune-mi ucum, mu iubeti tu e mine?
Te iubesc, stune, mui muIt dect e tutu-meu.
FunuiiotuI suise cu ngmfuie; uoi, duu ce-i iusuci de ctevu
oii negieIe suIe mustu(i, zise;
AscuItu, DinicuIe. Am su-(i nciedin(ez unu din ceIe mui muii
tuine uIe sufIetuIui meu; bugu nsu de seumu, su mu sIujeti cu
dietute, cuci nti-uIt cli nu numui cu vei ieide nudejdeu de
iicoseuIu tu, Iu cuie mu gndesc de uttu vieme, dui te voi i
edesi fuiu miIu.
I(i jui, stune, su te sIujesc cu ciedin(u Iu oiice-mi vei oiunci.
Ei bine, DinuIe, uscuItu. Cunoti tu e Duducu?
Nu o cunosc, stune.
Cum se oute su nu cunoti tu e (iitouieu meu?
In udevui, stune, nu o cunosc.
Astu nu fuce nimic. Duducu este o futu fouite fiumousu, e
cuie o iubesc nu Iu nebunie i, fiindcu o futu cu dnsu oute su
Iucu i uItoiu, m-um gndit cu n-ui fi iuu u o une sub iivegleieu
unui om ciedincios. Ai, ce zici tu, bine m-um gndit?
Fouite bine, stune. Puzu bunu tiece iimejdiu ceu ieu, zice
uiimiu.
Dei Duducu meu este fouite n(eIeutu i n-um sim(it nu
ucum nimic desie dnsu...
Au este, bIugoiodnice stune, ui dietute.
Dui entiu mui muie siguiun(u te-um uIes e tine, cu su o
uzeti.
"# Ciocoii vccni i noi
Cnd este voibu su te sIujesc e domniu tu, stune, sunt
gutu u tiece cliui iin foc; sune-mi numui ce um su fuc i vei vedeu.
Afeiim, DinicuIe, ufeiim, su tiuieti, coiIuI meu; cine sIujete
cu ziIos e stunuI suu, e uceIu nu-I uiusete Dumnezeu. Dudu-
cu mi-u zis cu-i tiebuie un fecioi; cutu dui su te mu(i cu Iocuin(u Iu
dnsu i su tieci n fu(u ei cu o sIugu ciedinciousu; su o uscuI(i Iu
oiice-(i vu oiunci; su te iefuci cu nu bugi de seumu nimic, cu nu
vezi i nu uuzi nimic i su vii n toute ziIeIe Iu mine su-mi sui tot ce
se vu etiece n cusu ei, fuiu su tieci cu vedeieu ceI mui mic Iuciu.
Voi uimu ntocmui oiunciIoi bIugoiodniciei tuIe i mu voi
siIi ct voi uteu cu su mu fuc viednic de nciedeieu ce ui n mine.
Su tiuieti, coiIuI meu! i, deodutu cu voibu, bugu mnu n
buzunuiuI unteiiuIui i sco(nd cincizeci de iubIe zise: |ine, Dini-
cuIe, i su fii cuminte, mu n(eIegi tu?
Putuiicu, cu ciocoi fin ce eiu, nglenuncle dinuinteu funuiiotu-
Iui, i suiutu mnu cu ceu mui muie umiIin(u i fucu su cudu din
oclii sui de uie douu Iuciimi de uceIeu ce n uuien(u uiutu o
inimu Iinu de iecunotin(u, dui n ieuIitute nu sunt dect InsuI
ciocodiIuIui iin cuie umugete victimu su.
Duu uceustu scenu de tuitufism
1
jucutu cu uttu muiestiie, cio-
coiuI uiusi cumeiu stunuIui suu i intiu nti-u su.
Libei ucum de ovuiu simuIuiii, nceu u se Iimbu iin cumeiu
cu ui iuii i ieciitu(i. TiusutuiiIe fe(ei suIe Iuuiu un usect stiu-
niu, ce Iusu su se zuieuscu uneoii exiesiu unei nesuse bucuiii de
u-i vedeu mIinite doiin(eIe suIe de uttu tim; cteodutu un noi
de nenciedeie n viitoi sclimbu nti-o cIiu fu(u fizionomiei suIe;
uoi iui cudeu nti-un feI de uutie, din cuie tieceu cu iu(euIu Iu o
feiousu i umenin(utouie veseIie.
1
Tarru|ism simboI uI iociiziei. Peisonuj din comediu cu uceIui nume u sciiitoiu-
Iui cIusic fiuncez MoIieie, Tuituffe i uscunde iociiziu i Iisu de sciuuIe sub muscu
ieIigiozitu(ii.
"$ Nico|ac li|imon
Aceustu ciizu moiuIu (inu ctevu momente, iui duu uceeu
fizionomiu ciocoiuIui se Iuminu i, cu Iiniteu ce-i ieduse nciedeieu
n sine i n dibuciu su, eI excIumu cu bucuiie: Iutu-mu, n sfiit,
ujuns Iu (intu doiin(eIoi meIe! Am n mini e (iitouieu giecuIui,
utimu Iui ceu mui de cuetenie; n sfiit um cleiu uceIui stiuIucit
viitoi e cuie-I visez de uttu tim. Ce feiiciie, ce neie(uitu feiiciie!...
Aceustu este o cleie cu cuie cinevu desclide cliui oi(iIe iuiuIui...
$i de ce nu?... Evu u scos e Adum din iui, cu su deu iiIej uItei
femei u i-I desclide mui n uimu. O femeie u fucut e gieci, duu
cum zic cui(iIe, su se butu zece uni de-u induI
1
. FuvoiiteIe din
luiem (in n mnu souitu muiu(iei tuiceti; cliui uici, Iu noi,
vedem e domni(u ntoicnd cuiteu i (uiu ntieugu duu Iuceieu
ei i, ducu eu u fucut e stunuI meu din ciolodui, osteInic muie
i cumuiu, de ce ouie Duducu su nu fucu din mine un om uteinic,
feiicit?... PiIdeIe nu ne Iisesc. C(i uu fost cu mine, bu ncu i mui
iuu dect mine, cuci, sIuvu DomnuIui, nu sunt (igun
2
, i cu toute
ucesteu, iin muieii i uIte muiufetuii ciocoieti, cliui i (igunii uu
ujuns uzi Iu noi n iotiendudu, nct n-ui ncotio su te ntoici de
osteInici, Iogofe(i i vistieii. Piinde inimu, diuguI meu Putuiicu!
Mine vei une iIicuI n cu i, de vu vieu Dumnezeu cu tine, nu
vu tiece muIt i vei uveu moii, (iguni i uveii nenumuiute i vie
utunci cinevu su-(i ceuiu socoteuIu desie mijIouceIe iin cuie ui
dobndit toute ucesteu! Vie, de vu uteu!`
Pe cnd Putuiicu i cieu n imuginu(iu su uceste ieuIizubiIe visuii,
uu cumeiei suIe se desclise i intiu un (igun nIuuntiu.
Ce cuu(i uici, ciouiu? zise ciocoiuI suuiut.
Mu iuitu, Iogofete DinuIe, dui um venit su-(i duu o cuite de Iu
bubucu dumituIe.
1
MitoIogiu gieucu consideiu iuiieu EIenei ieginu Suitei diet cuuzu u
iuzboiuIui tioiun.
2
Aici (igan este sinonim cu iob, ntiuct n |uiiIe Romne, n eocu feuduIu, boieii-
meu stuneu iobi (iguni cu diet de u-i vindeu i u-i cumuiu.
"% Ciocoii vccni i noi
Ad-o-ncouce, ciouiu, i iei din oclii mei.
|igunuI se ietiuse i Dinu Putuiicu, descliznd sciisouieu, citi
ceIe uimutouie:
Cu pdrinrcascd dragosrc md incnin dumira|c, prcaiuoiru| mcu |iu!
lard doi ani in cap dc cdnd rc-am dar pc pricopsca|d |a posrc|nicu|
i nu vdd nici un spor dc |a rinc, accasra md punc in marc aporic. Sc
vcdc cd ru, in |oc sd rc si|cri a ici |a oorazc, umo|i naimana pc
poduri cu dcrocdcii. Bagd-(i min(i|c in cap, mdi odicrc, vczi cd cu sunr
odrrdn i sdrac, sd n-ai dc |a minc nici o nddcjdc. Cum i(i vci arcrnc,
aa vci dormi, auziru-m-ai? Srisoarca cc-(i cmpcric|iscsc csrc cdrrc
d-|ui, posrc|nicu|, sd i-o dai ncgrcir, cdci inrr-insa ii vorocsc pcnrru
rinc i i| rog sd rc puic in vrcun mansup.
A| rdu prcadoriror pdrinrc,
rrcri-|ogo|dr Cninca Pdruricd or Bucov sud Saac
1816, mai 17"
Duu ce Putuiicu citi uceustu sciisouie, scouse cuIimuiiIe de Iu
biu, se uezu e un scuuneI i, unnd icioiuI diet este ceI
stng, sciise iusunsuI ucestu:
Cu |iiascd p|ccdciunc.
Pdrinrcasca dumira|c scrisoarc dc |a 17 zi|c a|c |unii |ui mai am
primir-o cu ncspusd vcsc|ic i m-am oucurar din rdruncni cd rc a||i
sdndros, cdci cu, din mi|a ccrcscu|ui Pdrinrc, md a||u inrru roard inrrcgi-
mca sdndrd(ii. Bucurd-rc, raicd, i iardi oucurd-rc, cdci, dci am s|u-
jir doi ani |a posrc|nicu| pc imordcdminrc i mdncarc i mi-am p|ccar
capu| |a ro(i ca|icii |drd oscoirc, dar acum, s|avd uomnu|ui, am pus
mdna pc pdinc i pc cu(ir. Am oprir roara norocu|ui. n-am sd md mai
rcm dc nimic!
Posrc|nicu| m-a a|cs s|crnic dc raind a| sdu i pc ncgdndirc mi-a
"& Nico|ac li|imon
incrcdin(ar o raind prin carc in pu(in rimp por sd ajung om marc.
Ardr dcocamdard. i(i voi mai scric!
Prcap|ccar i dorir a| domnici ra|c |iu,
uinu Pdruricd"
Duu ce Iicui i ecetIui uceustu sciisouie, clemu de ufuiu e
(igun, i-o dete n mnu i-i zise: Du uceustu cuite Iu osteInicie i
sune su o tiimitu Iu Bucov, fuiu ceu mui micu zubuvu, ui uuzit?`
|igunuI disuiu cu iu(euIu vntuIui, iui ciocoiuI se Iusu e ut
i udoimi, gndindu-se Iu exIoutuieu minei suIe.
Capiro|u| \l
IPOCRI|II IN LUPTA
A douu zi duu ntievoibiieu confiden(iuIu dintie osteInicuI
Andionucle i Dinu Putuiicu, ucest din uimu stiubuteu stiudu CuIi(ii
cufundut n meditu(iuni seiiouse. Pieocuu(iuneu Iui eiu utt de
muie, nct de muIte oii se Ioveu iet n iet cu tiecutoiii de e
dium; dui e cnd se ufIu n dietuI cuseIoi Iui uimu M. fu utius
de sunetuI ceI nuzuI i uscu(it uI unei voci ce stiigu: DinuIe! le,
le, DinuIe! iu fu-te ncouce, tienguiuIe; unde ui Iecut uu de
dimineu(u?`
Putuiicu, detetut din usoismuI n cuie se ufIu, se uitu n toute
ui(iIe i, vuznd Iu ouitu uceIoi cuse un omuIe( cu stutuiu scuitu
i giousu, cu fu(u iotundu ntocmui cu o Iunu Iinu desenutu e
eie(i, cu ocli mici cu de tutui, cu nusuI tuitit i cu guiu Iuigu,
uimutu cu nite din(i mici i stiicu(i, iecunoscu nti-nsuI e
NicuIui(u, vutufuI de cuite uI uimuuIui, cuie, mui noiocit dect
dnsuI, nceuse de muIt tim u zeciui uveiiIe stunuIui suu i
ucum nu utetu dect iunguI de vtoii-vistiei, diet Iutu ostene-
IiIoi suIe, i suiunumeIe de bucIucci boiei`, entiu muIteIe iiet-
Iicuii i ncuicutuii ce fuceu.
CUPRINS
"' Ciocoii vccni i noi
Putuiicu tiecu diumuI i suIutu e ngmfutuI vutuf cu o
nclinuciune nu Iu umnt.
Ce mui veste-oveste, DinuIe? ntiebu vutufuI, mndiu de
ozi(iuneu su.
Nimic nou, nene NicuIui(u!
Unde te duceui uu iute i cu cuuI ntie uiecli?
Lu cucounu Duducu.
A! u! n(eIeg, Iu (iitouieu stunu-tuu. $i ce ui su fuci ucoIo
uu de dimineu(u?
Ii duc un iuvu.
Din uiteu cui?
Dinti-u stunuIui meu.
Dui ce, s-u mucut cu dnsu?
Tiebuie mui nti su tiu de uu fost ceitu(i.
Vu su zicu nu tii nimic?... PiostuIe!...
Nimic de tot, uduose Putuiicu cu o iiviie muIi(iousu.
AfIu dui de Iu mine cu ei uu fost ceitu(i fouite iuu.
$i de ce, nene NicuIui(u?
Auzi ucoIo, de ce! Fiindcu diuvoIi(u de gieucu vieu su (ie doi
eeni nti-o mnu, udicu este umoiezutu duu un cuIemgiu de Iu
vistieiie.
Ai! nu cied!
Ciede ce-(i sun eu. PosteInicuI Andionucle u ufIut ucest
umoi tuinic i s-u ceitut cu dnsu fuicu.
Poute, dui iu sune-mi: cine este ucest cuIemgiu?
Este fiuI Iui cuitun Gleoigle Busmu de Iu Doiobun(ie.
Ce feI de om este uceIu?
Este un buiut de douuzeci i doi nu Iu douuzeci i cinci de
uni, fiumos, gingu i sub(iieI, uie cu-i tius iinti-un ineI.
O fi iubind-o, mu nene NicuIue? Ai, ce zici?
Mi se uie cu du, fiindcu nu n(eIeg cum ui uteu su fucu
utteu comedii ducu n-ui iubi-o?
4 Ciocoii vecli i noi
# Nico|ac li|imon
$i ce comedii fuce? ntiebu Putuiicu cu neiubduie.
Tiece cu Iuutuii e Iu miezuI no(ii, se oiete dinuinteu
feiestieIoi ei, ofteuzu, cntu i ceIeIuIte.
Numui utt?
Bu i cevu mui muIt: suie iin giudinu MitiooIiei, dinti-nsu
tiece nti-u giecei, de-ucoIo intiu n cuite i se uscunde nti-o cIuie
de fn nu Ieucu osteInicuI; iui duu uceeu se duce de-i (ine
IocuI Ingu fiumousu gieucu, cu uIte cuvinte feiicituI cuIemgiu se
bucuiu fuiu nici o cleItuiuIu de femeiu entiu cuie stunuI vuisu
uttu uui i uigint.
Eti bine nciedin(ut desie uceustu?
Mui bine nu se oute: omuI cuie mi-u sus uceustu tuinu este
utt de ciedincios, nct u uteu su jui n biseiicu entiu dnsuI.
Dui, iu sune-mi, de ce-mi fuci utteu ntiebuii usuiu ucestei iicini?
Ouie voieti s-o iinzi i su te uiu(i cu sIujbu nuinteu stunuIui
tuu? Su nu fuci uceustu neiozie, mui buiete, cuci o su te cuieti
fouite muIt.
$i de ce su nu-i duu e fu(u uceustu neugiu vnzuie? uduugu
Dinu, cu ouiecuie uiindeie iefucutu.
Voieti su ufIi iicinu entiu cuie te oiesc?
Du, cuci eu iubesc e stunuI meu i nu voiesc su-I vud
neIut de o femeie desfinutu i fu(uinicu.
Eti iost, buiete! Tu nu tii ce vu su zicu utimu diugostei.
AscuItu: tu o su te duci Iu stunu-tuu i o su-i sui cu gieucu I
nuIu, nu este uu? EI deocumdutu o su te cieudu, o su-(i zicu:
Afeiim, DinuIe!`, bu ncu oute su-(i deu i un buniceI buci; dui
duu uceu o su se ducu Iu gieucu, o su se ceite cu dnsu, o s-o
seiie c-o gonete din cusu i ceIeIuIte. Eu, cu su-I nciedin(eze cu e
nevinovutu, o su nceuu su Ingu, o su-i smuIgu uiuI din cu, o
su juie e tot ce uie mui sfnt; n ceIe din uimu o su se iefucu cu
Ieinu i utunci stunuI tuu, cu un feimecut ce este, o su se muce
cu dnsu.
# Ciocoii vccni i noi
Att mui iuu entiu dnsuI!
Zi mui bine cu entiu tine o su fie mui iuu, neioduIe!
De ce?
Fiindcu e dutu ce se voi mucu, gieucu o su ntiebuin(eze
toute mijIouceIe cu su ufIe e itoiuI ei.
Dui stunu-meu n-o su-i suie.
|i-ui gusit! Bu o su-i suie, i ncu cliui fuiu voiu Iui, cuci
ustfeI meig tiebuiiIe diugostei. He! le! buiete. Tu eti un coiI de
ieii-de-uIuItuieii, nu tii nimic. AscuItu-mu e mine, cu sunt Iu
butin, um dut cu cuuI de iuguI de sus i um vuzut e ceI de jos.
Cnd buibutuI i femeiu se iubesc i (in n dietute, viu(u Ioi cuige
duIce ntocmui cu ueIe unui iu Iinitit; dui cnd muieieu ncee
su cuIce stimb i o simte buibutuI, inimu Iui uide, tii, cu eteIe
e cuibuni. Ziuu i noute se gndete tot Iu neciedin(u muieiii;
uci se ceuitu cu dnsu i o Iusu, uci iuiui se mucu, i um bugut de
seumu cu, Iu usemeneu muciuiii, omuI fuce mui muIte jeitfe en-
tiu o femeie netiebnicu dect entiu unu cinstitu. AstfeI dui, gieucu
o su ceuiu de Iu stunu-tuu, cu dui entiu mucuciune, deuituieu
tu din sIujbu Iui i oute cliui o fuIungu bunicicu dutu dinuinteu
oi(ii cuseIoi ei, cu su te nve(i minte u nu mui bugu zzunii ntie
dnsu i osteInicuI.
Ai dieute; dui, iu sune-mi, ce tiebuie su fuc?
Su nclizi oclii i su-(i cuu(i de tieubu, cu un buiut cinstit ce
eti, i vei vedeu ct de muIt o su te iubeuscu umndoi; iuiu
tiebuouieIe tuIe o su-(i meuigu de minune.
Dinu Putuiicu suIutu e mentoiuI suu i Iecu nuinte, muI(umit
de ove(eIe Iui, cuci gusise nti-nseIe o comIetu uiobuie u oIi-
ticii suIe. Ajungnd Iu cuseIe Duducui, eI intiu e oiti(u ceu micu,
sui scuiu i se use jos, n iidvoi, e un ut de scnduii ucoeiit
cu un cliIim de |uiigiud.
Eiu e Iu oieIe nouu de dimineu(u; gieucu se scuIuse i se dusese
Iu ogIindu, cu su-i uie n ieguIu giu(iiIe muItiutute de voIutouse-
# Nico|ac li|imon
Ie Iuceii uIe no(ii tiecute i su mui uduuge ctevu fiumuse(i uiti-
ficiuIe, cu su deu mui muIt inteies ceIoi fiieti.
TouIetu femeiIoi coclete din ziIeIe noustie, dei u devenit o
ndeIetniciie fouite gieu i movuiutouie entiu bieteIe sIujitouie
din cuuzu nenumuiuteIoi foime i feIuii de ietunuii, de suIutuii,
de Iimeziii cu ue uiomutice i climice entiu Iustiuiieu, diege-
ieu i miosutuieu ieIi(ei obiuzuIui i uIte nenumuiute nimicuii
femeieti, cu toute ucesteu eu iumneu o jucuiie de nimic n
comuiu(ie cu touIetu eIegunteIoi din timii domniIoi funuiio(i.
Cleiu Duducu, dei se ufIu n unii cei mui fiumoi ui vistei
femeieti, dui destiumutu viu(u ce o etieceu o fucuse su uIeige
fouite de timuiiu Iu ujutoiuI giu(iiIoi miumutute. AstfeI dui tou-
Ietu ei din toute ziIeIe se comuneu dinti-un ii de toituie Iu cuie
eu se suuneu cu ceu mui muie iesignu(iune, numui cu su-i con-
seive uceu fiumuse(e cuie fuceu e osteInicuI su deuie Iu iciou-
ieIe ei toute jufuiiIe cte Ie stoiceu din biutu (uiu i e fiumosuI
cuIemgiu u o numi cleiuvimuI suu i u o iubi cu o uidouie eguIu
umoiuIui ce eu uveu cutie dnsuI.
In toute no(iIe, duu ce exediu e umndoi udoiutoiii ei, se
ungeu e obiuz cu uIifie vnutu; dimineu(u se teigeu cu uIbu de
ou, se ubuieu cu cuiumizi ncuIzite n foc i stioite cu uu de
suIcm, uoi se suIu cu uu de eIin. Acesteu Ie fuceu cu su ntindu
ieIeu obiuzuIui i su disuiu zbicituiiIe; uoi se teigeu cu un
buiete muiut n uu de custiuve(i, cu su scoutu eteIe, i se soiu cu
dies, cu su deu ieIi(ei o cuIouie mui uIbu.
Duu toute uceste oeiu(iuni, cuie n-uveuu uIt sco dect u uIbi,
u ntinde i u ntineii ieIi(u obiuzuIui, veneuu iumeneuIu ceu min-
cinousu cu cuie i coIoiu obiujii i buzeIe, gogoiIe de iistic uise cu
cuie i nnegieu sinceneIe i IustuieIe ceIe negie cu cuie i
fuceu muise suu bengliuii fuIse.
Duu ce gieucu i suvii uceu touIetu comIicutu i se mui
ntouise de ctevu oii e dinuinteu ogIinzii, zmbind i gesticuInd,
#! Ciocoii vccni i noi
cu su se usiguie ducu e de ujuns giu(iousu, dete oidin su intioducu
n cumeiu su e mesugeiuI osteInicuIui.
O (iguncu fiumuicu se uiutu n uu suIii i fucu semn Iui Putuiicu
su intie nIuuntiu. EI intiu i dete sciisouieu, uoi, tiugndu-se
nuoi cutie uu, se stinse Iu iet i Iuu o ozi(iune utt de umiIitu
i Iinu de smeienie, nct ui fi utut su umugeuscu e oiiicine.
Dui cleiu Duducu, cuie eiu eisonificuieu fine(ii i u vicIeuguIui
femeiesc, iiceu fu(uiniciu cliui sub uceI vuI de iostuticu modestie.
Eu citi sciisouieu nu Iu un Ioc, fuiu su Iuse u se zuii e figuiu-i
vieun semn de suiiizu bunu suu ieu; dui cnd ujunse Iu uiteu
uceeu iin cuie osteInicuI i iecomundu e uceI nou Aigus nve-
mntut cu unteiiu i giubeu, eu i uiuncu fuiu voie oclii usuiu
ciocoiuIui i, ntocmui cu vuIeu ce vede i simte cuisu ntinsu,
zmbi cu umuiuciune i i contunuu Iectuiu nu Iu sfiit. Duu
uceeu suiutu sciisouieu i, bugnd-o n sn, se use u exuminu cu
mui muItu uten(ie figuiu Iui Dinu Putuiicu cuie, dei n uceIe mo-
mente de iefucutoiie exiimu un feI de nevinovu(ie umestecutu cu
stuiditute, dui tot Iusu u se stiuvedeu ndestuIe vicii, dintie cuie
ceIe mui iinciuIe eiuu iuututeu i Iuituteu.
Am zis cu gieucu eiu vicIeunu cu o vuIe; cu su dovedim nsu ct
de udncu i utiunzutouie eiu fine(eu siiituIui ei, cutu su uiutum
cu cu toutu uitu ce use Putuiicu n Iuciuie sie u fuce su disuiu
din tiusutuiiIe fe(ei suIe ntunecouseIe inten(iuni i usiiuii ce-i
iodeuu inimu, nu numui cu nu utu su o umugeuscu, dui o fucu
cliui su n(eIeugu i mui bine cu cine uie u fuce.
Tiecuiu ctevu momente, n cuie uceti doi uctoii se iiveuu
unuI e uItuI, fuiu su ionun(e o voibu mucui. Aceustu tuceie
sciututouie semunu fouite muIt cu Iiniteu uuientu u douu fiuie ce
stuu de se obseivu cu o iefucutu neusuie mui nuinte de u suii cu
usuIt unu usuiu uIteiu.
In fine, gieucu lotui su deu usuItuI; eu nceu de Iu unu din
ceIe mui muii sIubiciuni uIe ciocoiIoi, udicu de Iu mndiie.
#" Nico|ac li|imon
Ei bine, Iogofete DinuIe, i zise eu cu un zmbet disie(uitoi,
CiIibi Andionucle mi sciie cu de ustuzi nuinte ui su fii unuI dintie
sIugiIe cusei meIe.
Mu bucui din toutu inimu, miIostivu meu stunu.
O fi iecum zici, dui, uite, te vud mbiucut bine, cu giubeu,
cu unteiiu, cu feimenu, cu uuci guIbeni i cu fes de |uiigiud;
uie cu eti scos din cutie i ustu nu-mi ieu Iuce. Su Ieezi uceste
luine boieieti i su te mbiuci cu luine de fecioi iost.
Voi fuce duu Iuceieu domniei tuIe, miIostivu cucounu!
Du, negieit, cuci o su te tiimit cu coni(u n tig i nu voi cu
uzuiglideunuI meu su ouite ceuciii i iIic!
Voi fuce oiice-mi vei oiunci, miIostivo!
Astu o cied, cuci Iu din motiivu voi ntiebuin(u gibuciuI,
e cuie-I vei fi vuzut oute utinut d-usuiu uii sucnusiuIui
1
.
Mu voi suune n tuceie Iu oiice vu gusi cu cuIe miIostiviieu tu.
Gieucu, vuznd muieu iociizie i fuIsu iesignu(iune cu cuie cio-
coiuI iimeu uceste Iovituii giouznice, se suimntu, dui nu diseiu.
Au iecum (i zic, iusunse eu, o su te un su tui ceuu Iu
bucutuiie, su seIi vuseIe, su tui Iemne, su uduci uu cu sucuuu de
Iu FiIuiet i uIte muiun(iuii de feIuI ucestu.
Pieu bine, stunu meu; Ie voi fuce toute ucesteu, bu ncu i
mui muIte, numui cu su te vud muI(umitu.
Vei edeu toutu ziuu n iidvoi cu cuuI goI, cu su mIineti
oiunciIe meIe, cuci Iu din motiivu (i voi une couine, te voi
unge cu mieie i te voi Iegu de stIuI oi(ii, cu su te munnce
muteIe i su idu Iumeu de tine... Ai n(eIes?
Am n(eIes, miIostivu meu, i sunt gutu u sufeii i mui muii
edese dect ucesteu, fuiu u mu Inge, cuci stunu-meu te iubete
i eu tiebuie su sufui oiice mi s-ui ntmIu de e uimu domniei suIe.
1
Sacnasiu se numeu o cumeiu micu, situutu n funduI suIii i modobitu cu ut i
eine, unde utetuu cei ce veneuu cu tiebuin(e, nu ce i iimeuu boieiii n cusu. (n. N. F.)
## Ciocoii vccni i noi
Peste utin(u!` zise gieucu n sine, diseiutu de sngeIe iece uI
ciocoiuIui; i uveu dietute, cuci toute suge(iIe vicIeuguIui ei se
tmiseiu n inimu de iutiu u ciocoiuIui. Piimu idee ce-i veni n
minte fu de u iue IegutuiiIe de umoi cu cuIemgiuI, singuiuI mijIoc
de u se une n siguiun(u desie sionujuI Iui Putuiicu; e dutu
nsu ce se gndi Iu duIciIe momente ce etiecuse i ncu etieceu
cu uceI june fiumos, sngeIe i se concentiu n inimu i fu(u-i se
nguIbeni cu ceuiu. Su (ie e umunt, ciocoiuI ui fi tiudut-o negieit
i ui fi ieidut e osteInicuI Andionucle, cuie o ngiijeu cu e o
domni(u.
Aceste douu idei deveniseiu n uceI moment SciIu i Cuiibdu
1
entiu gieucu noustiu. Dui uisenuIuI vicIeniiIoi femeieti este fouite
muie; ujunge numui su tie cinevu su cuute nti-nsuI i desigui vu
gusi cte cevu entiu oiice miejuiuie. Gieucu cuutu i gusi n
udevui mijIocuI de u scuu din toute cu fu(u cuiutu. Lu uceustu
feiiciie negnditu fiunteu ei se Iuminu, tiusutuiiIe obiuzuIui suu
Iuuiu un uei duIce i zmbitoi. Atunci, iivind e Dinu cu duIceu(u,
i zise:
Iu sune-mi, DinuIe diugu, cum (i s-u uiut uituieu meu
cutie tine? Nu este uu cu sunt o nebunu? Auzi coIo! Su seiie
cinevu utt de muIt e un fIucuiu uu de fiumos i mucleIef! Su n-ui
giiju de nimicu; o su tiuieti n cusu meu cu Iu ietuI muicii tuIe;
tot ce (i-um zis n-u fost dect gIume. Ai, de! fii mui cu inimu.
Dinu nubui n micu su inimu bucuiiu ucestui muie tiiumf i,
uioiindu-se de gieucu cu o sfiuIu iefucutu, fucu mutunie i-i
suiutu mnu; uoi i Iuu ziuu bunu i se duse.
1
A fi inrrc Sci|a i Carioda u fi ntie douu eiicoIe gieu de evitut. ZicuIu se tiuge
de Iu iuustiu cu vitej de e (uimuI SiciIiei (Cuiibdu) i stncu din fu(u su, e (uimuI
ItuIiei (SciIu). In unticlitute cei cuie tieceuu cu coiubiiIe e uici se ufIuu n muie iimejdie.
#$ Nico|ac li|imon
Capiro|u| \ll
PANA NU FACI FOC, FUM NU IESE
Douu sutumni n uimu uceIoi desciise n cuitoIuI iecedent,
nti-o noute iucoiousu de iimuvuiu, osteInicuI Andionucle ieeu
de Iu umoiezu su cu ciubucuI uiins i cu sIugu duu dnsuI, cuie
(ineu nti-o mnu o cliseu de uI Iinu cu tutun, iui n ceuIuItu o
eiecle de uuci guIbeni. TiusutuiiIe fe(ei osteInicuIui, dei u(in
cum descomuse, uiutuu ucum o muI(umiie unicu i Iisitu de
giijiIe ce muncise e bietuI funuiiot cu vieo ctvu tim mui nuinte.
Inti-o uIiciouiu ntunecousu ce duceu n muluIuuu DudescuIui,
stu de mui muIte oie o butcu eIeguntu cu doi uimusuii. Cnd boieiuI
se uioie de uceu uIi(u, sIugu uIeigu cutie IocuI unde stu uscunsu
tiusuiu i stiigu: Tiuge, Ioni(u!`
FunuiiotuI se sui n tiusuiu i ciocoiuI n coudu, stiignd cu
voce tuie: Acusu!`
Rog e bunii notii Iectoii su Iuse e osteInicuI u doimi n uce
e sofuuu su, cuci uie muie necesitute de somn, cu nu cumvu su-i
iuidu, detet, iIuziiIe feiiciiii suIe, iui noi su ne ntouicem iuiui
e stiudu CuIi(ei, cu su obseivum ce se etiece n cusu umuntei suIe.
Eiu o noute fiumousu, o noute tocmui bunu entiu umoiuii
iomuntice. Fiumos este, n udevui, umoiuI de inimu, cuci eI ne
iocuiu momente de o feiiciie subIimu. Cte sim(iii ncntutouie
nu nceuicu un umunt, cnd entiu ntiu dutu suiiinde suisuI
doiit uI femeii ce eI iubete! Ct de-nfocute sunt uIitu(iiIe inimii
suIe, cnd eI deune iimuI suiutut e buzeIe ei uizutouie; uoi
cte ncntuii nu mui cuIege eI, din tieucut, n duIceu viu(u u umoiu-
Iui, cnd, nti-o udunuie suu Iu un buI, i vine din tim n tim cte
un semn de duIce suveniie fucut cu o giu(iousu sfiuIu suu o iiviie
Iinu de dezmieiduie uiuncutu e fuii i cuie i zice n Iimbu ceu
misteiiousu u inimii: Te iubesc!... te iubesc... din tot sufIetuI!`
Dui umoiuI este o meduIie cu douu fe(e. Su ntouicem ucum
meduIiu e uiteu ceu ousu.
CUPRINS
#% Ciocoii vccni i noi
Ce zice(i domniu voustiu desie uceIe umoiuii zgomotouse cuie
nce iin seienude de Iuutuii i uneoii de bunde miIituie nso(ite
cu tobe i cu tisii, ntocmui cu Iu giudinu Iui Giufei, i cuie se
teiminu iin uiuieIi n cIuseIe de jos i iin cevu mui iuu n ceIe de
sus? Ce ciime uu suviit unicii Iocuitoii ui vecinutu(ii, cu su fie
detetu(i din somn n stiiguiiIe biijuiiIoi i oftuiiIe ceIe monotone
i uscu(ite uIe umoieziIoi vuIguii, mui indiscie(i dect isiciIe; cuci
uceste dobitouce sentimentuIe mioiIuiesc i eIe o Iunu e fiecuie un
i uoi ne Iusu n uce, n vieme ce isoii cei cu douu iciouie nu
numui cu mioiIuie nencetut, dui neuvnd destuIu nciedeie n
seduc(iiIe vocii Ioi, mui iuu i e uI(ii de Ie ujutu. Dui iuuI iin iuu
se ieide, zice un vecli ioveib.
Asemeneu oumeni nesocoti(i, cuie un ntiistuieu i diseiuieu
n inimiIe bie(iIoi consoi(i i uiin(i, i iuu mui udeseu Iutu neIe-
giuiiii Ioi iin tiuduieu ce Ie fuc femeiIe coiute de dnii; cuci
femeiu cuie u uvut cuiujuI su cuIce juiuminteIe fucute nuinteu uI-
tuiuIui i junu futu cuie u dezonoiut eiii cei uIbi ui uiin(iIoi ei
entiu voibeIe duIci uIe unui umunt uiins de o utimu iIicitu ce
ie( voi une ouie e nite ungujumente tiecutouie, dictute mui
totdeuunu de cuiiciu i ieu iui de inimu?
O, juni! ducu u(i ti voi unde vu duc uceste umoiuii nesocotite,
oute c-u(i fi mui scumi n iisiiieu iIuziuniIoi june(ii voustie! Voi
nu ti(i cu ce monedu vu Iutete femeiu cuie u iimit su-i suciificu(i
unii votii cei mui fiumoi, timuI, uveieu i cliui onouieu voustiu.
Voi nu ti(i cu uceu fiin(u e cuie voi o ciede(i ngeiuI vostiu,
scuuieu i dezmieiduieu inimii voustie, uceeu este n stuie u vu
tiudu entiu un diumunt, entiu un uI i, de mui muIte oii, entiu
cte o voibu de siiit cuie sfie i butjocoiete sfin(eniu umoiuIui
vostiu. $i ce cuIege(i voi ouie din toute suciificiiIe ce fuce(i entiu
uceste stutui de muimuiu? In IocuI umoiuIui, tiuduieu, n IocuI
feiiciiii, diseiuieu cuie sIubete i duimu focuI i eneigiu fucuItu(iIoi
voustie i, ce e mui iuu, ieideieu iIuziunii cuie uduce cu sine sce-
ticismuI, monstiu de snge, uiinte uI tuibuiii i uI sinuciduIui.
#& Nico|ac li|imon
Feiiciie eifectu nu existu e ucest umnt; uceustu s-u zis de
muIt tim i de oumeni fouite nvu(u(i; uvem nsu cevu cuie seumunu
cu dnsu: uvem iIuziuneu, ciedin(u i seiun(u. Aceste duiuii di-
vine comun uci, entiu noi, ceeu ce numim feiiciie.
Un june cuie u iubit o femeie cu ciedin(u i devotument i u fost
iusIutit iin indifeien(u, iociizie i tiuduie, uceIu ieide nciede-
ieu n femei; entiu dnsuI nu mui existu feiiciie conjuguIu; iin
uimuie eI nu se mui nsouiu suu, cliui de se suune Iu uceustu
dutoiie sociuIu, inocentuI umoi uI so(iei suIe, giu(iouseIe ei suideii,
fiugedeIe ei ngiijiii entiu dnsuI tiec de iefucutoiii, femeiu simte
toute ucesteu, ceuicu u-I nciedin(u desie sinceiituteu umoiuIui ei,
duiu nu ieuete. In fine IuciuI se teiminu ustfeI: ducu femeiu este
viituousu, sufeiu n tuceie, susinu i mouie; iui ducu uie cuiuctei
sIub, cude n luosuI ieizuiii, tind duu sine, n iuine, i e
nevinovu(ii sui coii.
Dui su venim Iu subiect.
Eiu unu din uceIe no(i du vuiu n cuie nutuiu ntieugu i des-
clideu comoiiIe uimitouieIoi suIe fiumuse(i, sie u ne du o idee
eifectu de subIimituteu ei; boItu ceiuIui eiu de un uIbustiu
ncntutoi; steIeIe iesuiute e su(iuI ei nemuiginit de ustu dutu
eiuu Iine de o Iuminu mugicu; Iunu, u cuiei uIidu i duIce fu(u
umIe de doi i de uidouie inimiIe sim(itouie, stu uninutu iintie
tuiIeIe MitiooIiei i, nemuiutnd din uceI Ioc sfnt su-i uimeze
nfocutuI ei umoi cu juneIe ustoi Endymion
1
, umuntuI ei din viemiIe
ugne, eu uieu u iivi cu o nesu(iousu bucuiie Iu ut(iu numoiu(i
ce se dezmieiduu cu-nfocuie sub iuzeIe ei umoiouse. SufIuiiIe ceIe
cuIde uIe vntuIui de iimuvuiu eiuu utt de Iine, nct ubiu fiunzeIe
IouIui se cIutinuu uIene.
1
Legendu n mitoIogiu gieucu; Iunu, duu ce ocoIete boItu ceieuscu, se Iusu n
eteiu udncu u munteIui Lutmos, n cuutuieu fiumosuIui ustoi Endymion e cuie I-u
ndiugit. Dui Endymion, cuiins de o toioeuIu vecinu cu somnuI, nu o iu n seumu, i
Iunu, tiistu, uiusete boItu ceieuscu nu n seuiu uimutouie.
#' Ciocoii vccni i noi
Aceustu muiestousu i duIce tuceie eiu ntieiutu cteodutu de
susineIe unei iivigletoii cuie cntu duieiiIe suIe uscunsu nti-o
dumbiuvu de IiIieci din giudinu munustiiei Antim.
Putuiicu, ndemnut mui muIt de bunuitoiuI instinct uI iuuIui
dect de sim(umntuI fiumosuIui, stu (intit Iu feieustiu cumeiei
suIe, Iund fouite u(in uminte Iu uceu minunutu unoiumu. Nu
tiecu muIt tim i uiecleu Iui fu izbitu de sunetuI unoi instiu-
mente de muzicu. Aceste sunete, fiind un ucoid de uceIeu ce fuc
Iuutuiii nuinte de u ncee cntuieu, dei ncetuiu numuidect,
nsu utiuseiu uten(iuneu ciocoiuIui. EI se gndi ctevu momente,
uoi butndu-i fiunteu cu uImu, cu omuI ce iinde o idee de muIt
tim utetutu, zise: A! u! ucum n(eIeg! Aceti Iuutuii tiebuie su
fie ui de ibovnicuI stunei meIe!... NicoIui(u de Iu boieiuI uimu
nu m-u neIut. Pe muncu, DinicuIe! Pe muncu, buiete, cu su mui
scuitum cuIeu ce duce Iu feiiciie!` Zicnd ucesteu, eI Iuu iingeuuu
e dnsuI i, coboindu-se n giudinu, se uscunse duu tiuncliuI
unui uiboie.
Luutuiii nceuiu din nou ucoiduiiIe Ioi; de ustu dutu nsu, ei
cntuiu cum se cntu, udicu useiu cuuI e umuiuI stng i, iin
ujutoiuI uicueIoi i uI eneIoi de gscu, scouseiu din vioii i cobze
nite uccente fouite utetice entiu timii de utunci, dui cuie ustuzi
n-ui uveu ceu mui micu uteie usuiu sim(uiiIoi noustie, nici cliui
e uceeu de u ne fuce su doimim.
Duu ce Iuutuiii sunuiu ctevu uiii meIuncoIice, ei ncetuiu, cu
su deu Ioc unei voci de tenoi ce intonu cu o dozu muie de sim(umnt
i de usiune, uiiu e cuie se cntuu veisuiiIe ucesteu:
Pc pod pc |a Spiridon
Toarc pdsdri|c dorm,
Numai pdsdrica mca
Toard noaprca ciripca,
uc amor sc jd|uia.
$ Nico|ac li|imon
On, amor, amora,
\cdca-rc-a cd|ugdra,
Pdn` |a parruzcci dc zi|c
Sd rc vdd |a mdndsrirc
Cu ocnii pc |a icoanc,
Cu gdndu| pc |a cucoanc,
Cu mdini|c pc Psa|rirc,
Cu ocnii pc |a copi|c crc.
Aiiu uceustu fu teiminutu iin oftuii din ceIe mui udnci; dui
feiestieIe giecii, ce se desclideuu Iu iimuI uccent uI seienudeIoi
nfocutuIui cuIemgiu, iumuseiu de ustu dutu nclise cu un moimnt.
LuciuI eiu de diseiut, dui umoiezii uu mui muIte couide Iu uic; ei
nu diseiu uu Iesne.
CuIemgiuI uiuncu o iiviie duiousu usuiu feiestieIoi, uoi nceu
u cntu:
Piarrd, dc-ai |i, rc-ai dcs|acc
Si |a minc rc-ai inroarcc!
Of, of, of, cleiu-mu
1
, of! crc.
Aceustu din uimu nceicuie ieui e deIin, cuci gieucu, duu o
Iutu teiibiIu ntie inteies i umoi, neutnd su mui ieziste fuiiou-
seIoi butui uIe inimii suIe, desclise feiestieIe i fucu cu butistu un
semn; uoi se coboi n giudinu, intiu nti-o boItu de vi(u n cuie
ubiu utiundeuu iuzeIe Iunii i, uezndu-se e un divun mouIe,
utetu ucoIo e umuntuI ei.
Nu tiecu muIt tim i uuiu o umbiu n funduI giudinii. Aceustu
umbiu Iuu o diiec(iune cutie boItu de vi(u i de ce se uioiu mui
muIt, eu Iuuse foime mui distincte. Cnd fu Iu o distun(u ouiecuie
1
uraga mca. (gr.)
$ Ciocoii vccni i noi
de uscunzutouieu Iui Putuiicu, ucestu deosebi nti-nsu un june cu
de douuzeci i cinci de uni, cu unteiiu de umuIugeu moiico, cu
feimenu de ciouzeu embe, ncins cu un uI utIuginiu i Iegut Iu
cu tuicete cu un tucIit n vuiguIi(e.
EI nuintu cu ui iuii i nesiguii cutie IocuI n cuie se ufIu
doiitu inimii suIe, fuiu u se gndi cu uceustu ntIniie eiu su fie ceu
mui de e uimu iuzu u feiiciiii Iui.
Putuiicu, cuie sionuse tot ce se etieceu, utetu ucum momen-
tuI fuvoiubiI cu su se uiunce usuiu victimei suIe. EI Iusu e june su
se uioie ctvu de boItu de vi(u, iui cnd iumuse ntie dnsuI i
iudu su o distun(u de c(ivu ui, zise ncet: Doumne ujutu!` i,
suiind cu o unteiu, uucu de iet e bietuI june i nceu su
stiige: TIluiii, tIluiii!... Suii(i, cietini!... Pune(i mnu e lo(,
e tIlui!`
SuimunuI june, vuzndu-se stins cu vigouie de un biu( utei-
nic, mui nti ceicu su se Iibeieze de dnsuI, dui neutnd, nceu
u se iugu su-I Iuse n uce cu e om cinstit.
Nu, tIluiuIe, nu te Ius din gleuieIe meIe. Lu sutuiie, lo(uIe,
su te nvu( eu minte u mui veni su fuii oiz din lumbuiuI nostiu!
N-um fuiut nimic, Iogofete; iivete-mu i vezi, um eu cuifet
1
de lo(?
He, le! iietuIe, nu mu-neIi tu e mine; tiu eu cu te-ui
nluitut cu (igunii Iui VeIceu i jefui(i muluIuuu. Eu munnc ineu
cucounei Duducu i nu sufui s-o jefuiuscu nite musuIugii cu tine!
O su te Ieg bine cot Iu cot i mine o su te duu e mnu zubetuIui
2
.
Aceustu stiutugemu utt de ingeniousu use e gieucu nti-o
ozi(iune fouite deIicutu; o fucu n fine su se convingu cu Putuiicu
eiu un demon meIi(ut i uveu dietute biutu femeie, cuci stuieu
IuciuiiIoi eiu utt de dificiIu, nct nu mui uteu su fucu nimic n
1
Cai|cr usemunuie. (n. N. F.)
2
Zaocr stuniie. (n. N. F.)
$ Nico|ac li|imon
fuvouieu umuntuIui suu. Su tucu, nu uteu, cuci vicIeunuI ciocoi ui
fi dus Iu sutuiie e juneIe cuIemgiu i iinti-uceustu s-ui fi dovedit
umoiuI ei ceI tuinic; su-I Iibeieze, nu uteu dect iinti-o muituiisiie
cuie ui fi fucut e ciocoi stun e secieteIe suIe. Din uceste douu
ieIe Duducu uIese e ceI mui mic. Eu iei din boItu i uiutndu-se
dinuinteu Iui Putuiicu zise:
Ce s-u ntmIut? Ce este ucest zgomot?
Su tiuieti, miIostivu stunu, iusunse ciocoiuI, um us mnu
e-ucest tIlui cuie jefuiete muluIuuu ntieugu, cuie ne fuiu oizuI
i guiniIe.
Biuvo, DinuIe, su tiuieti; dui iu su vud i eu e-ucest tIlui?
JuneIe numoiut se uioie de dnsu; iui Putuiicu, sim(ind cu ei
voiesc u voibi desie uIe Ioi, se deuitu u(in, iefucndu-se cu
cuutu o funie cu su Iege e iesuusuI tIlui. Gieucu obseivu i
uceustu vicIenie, dui, foIosindu-se de dnsu, se uioie de umuntuI
ei i-i zise:
De ucum nuinte totuI s-u iut ntie noi!...
De ce, sufIetuI meu? iusunse cuIemgiuI cu gIus tiemuiutoi.
PosteInicuI u ufIut umoiuI nostiu i mi-u tiimis e ceI mui
ufuiisit ciocoi din Iume su mu uzeuscu. Tu eti n mnu Iui i eu
nu ot su te scu dect muituiisind diugosteu noustiu.
Su-I cumuium cu buni.
Eti nebun, Ioiducle! (Astu eiu numeIe cuIemgiuIui.) Ciezi
tu ouie cu ucest zgii(oi se vu muI(umi cu uceeu ce-i vom du noi?
Lui i tiebuie comoii; mndiiu Iui meige nu Iu iotiendudu!...
Audui, vu su zicu?...
Nimic nu iumne dect su ne desui(im entiu totdeuunu.
$i ciezi cu voi uteu tiui fuiu tine?
Te vei suune Iu uceustu nevoie entiu usiguiuieu feiiciiii
meIe. Rumi sunutos i mngie-te cu uItu de ieideieu meu.
Zicnd uceste cuvinte, eu clemu e Dinu i-i zise:
Du diumuI ucestui fIucuu, cu-i ucut su-I bugum n sutuiie;
$! Ciocoii vccni i noi
iui ducu-I vei mui iinde iin giudinu, utunci su fuci cu dnsuI ce
vei voi.
Pieu bine, miIostivo. Aoi, ntoicndu-se cutie cuIemgiu, zise:
Aide, buiete, cutu-(i de dium i su nu te mui iind iin giudinu cu,
e Iegeu meu, te juoi de viu.
SuimunuI june iivi e gieucu cu oclii Iin de Iuciimi i, Iund
diumuI cutie funduI giudinii, se fucu nevuzut: iui gieucu i Putuiicu
intiuiu n cumeieIe Ioi, fuiu su sclimbe nici o voibu.
Capiro|u| \lll
MIJLOCUL DE A FACE FOC FARA SA IASA FUM
A douu zi, gieucu se scuIu fouite dimineu(u i i fucu touIetu cu
ngiijiie muIt mui muie dect n ceIeIuIte ziIe; duu uceeu eu clemu
e (iguncu i-i oiunci su uducu douu cufeIe, douu duIce(e, un
ciubuc i o nuigleIeu. Clemu uoi e Putuiicu i, duu ce iumuse
cu dnsuI, i fucu semn su udu Ingu dnsu e sofu.
Putuiicu, dei doieu de muIt tim su ujungu uci, dei n cuIi-
tuteu su de om cu muItu minte n(eIegeu iicinu cuie o siIeu su
devie utt de bIndu cu dnsuI, nu iimi totui su udu.
Ci ezi, DinicuIe diugu, i ieetu gieucu cu giu(ie.
Vui de mine, cuconi(u, cum u uteu su ed Ingu miIostivu
meu stunu?
Tu mi-ui dut su n(eIeg cu doieti fouite muIt de cusu meu.
Mi-um mIinit dutoiiu i nimic mui muIt.
Au este, dui o sIujbu cu uceustu cutu su fie iusIutitu i eu
voi su te iusIutesc; vino dui su Iuum duIceu(u i cufeu mieunu.
Nu cutez, miIostivo.
Gieucu, vuznd iezisten(u ciocoiuIui, se iidicu duu sofu i, duu
ce dete o uiuncutuiu de ocli Iu feieustiu, I Iuu de mnu, I use
Ingu dnsu i, cu su-i insufIe mui muIt cuiujuI, i dete cu ioiiu ei
mnu duIceu(u i cufeuuu.
CUPRINS
$" Nico|ac li|imon
In timuI ct (inu buutuI cufeIei, gieucu exuminu cu muIt in-
teies tiusutuiiIe fe(ei Iui Putuiicu i iumuse fouite muI(umitu, cuci,
fie zis ntie noi, buiutuI nu eiu de Ioc uit. Duu ce dui se gndi
u(in, fu(u ei Iuu un uei duIce i umoios.
Ce se vu fi etiecut n inimu ei n uceIe momente, nu tim;
judecnd nsu duu ceIe dinufuiu, um uteu zice numui cu inimu ei
nu eiu stunitu n uceI minut de umoi, ci mui cu seumu de teme-
ieu de fi iesinsu, ducu cumvu din nenoiociie usiuneu ei n-ui fi
intiut n IunuiiIe umbi(iouse uIe ciocoiuIui.
In fine se scuIu de e sofu Iinu de tuIbuiuie i, ieind din cume-
iu, zise mui nti ctevu cuvinte seivitouiei suIe ciedinciouse; uoi
se ntouise (innd n mini o sticIu cu unuson de Clio din cuie beu
numui osteInicuI i un tuIei Iin cu uIune iujite.
Su vedem zice eu n sine vu uteu eI su-i ustieze ucest
cumut sfie( i iece, cnd uceustu buutuiu vu uiuncu tuIbuiuieu n
min(iIe i n sim(uiiIe Iui?` $i unndu-se iuiui e sofu, nti-o
ozi(iune voIutousu, tuinu Iicouieu de foc cu mnu ei ceu uIbu i o
iezentu cu giu(ie Iui Putuiicu.
|ine zise eu beu ucest siit n sunututeu meu!
Dinu Iuu uluiuI i zise:
In sunututeu cucounei Duducu, ceu mui fiumousu din toute
femeiIe BucuietiuIui.
Asteu sunt Iinguiii, tienguiuIe! iusunse gieucu Iund o
ozi(iune i mui invitutouie.
Nu, nicidecum; bu ncu ducu voieti su sun udevuiuI, eti
mui fiumousu dect Afioditu din mitoIogie.
Gieucu tuinu ncu un ului i, soibind u(in dinti-nsuI, I dete
Iui Putuiicu cu mnu tiemuindu.
CiocoiuI, bnd i ucest ului, sim(i un foc stiecuindu-se iin
tot tiuuI suu i o tuIbuiuie voIutousu i cuiinse min(iIe; eI iivi
e Duducu cu o sete de umoi nedesciitibiIu. Atunci gieucu,
vuzndu-se siguiu de tiiumf, dete gIusuIui suu o intonu(ie i mui
duIce i, iivind e Dinu cu ocli guIei, I ntiebu:
$# Ciocoii vccni i noi
Iu sune-mi, DinicuIe diugu, ui iubit tu vieo femeie n' ucum?
Pe nici unu, fiumousu meu stunu.
Nu mu-neIi ouie?
Nu, zuu, nicidecum.
$tii tu cu eu de muIt te iubesc i nu cutezum su-(i sun, cuci
mu temeum su nu fii vieun beibunt; dui futu tu de ustu-noute,
diugosteu i ciedin(u desie cuie mi-ui dut dovudu m-uu fucut
su-mi iuu lotuiieu... Vino dui, diugu, n biu(eIe meIe! Nu te sfii,
DinuIe; eu te iubesc, cuci eti tnui i fiumos, eti Iin de foc i de
mndie(e.
Aoi, Iusnd su iusu din udncuI ietuIui ei un susin nfocut,
se uiuncu n biu(eIe ciocoiuIui i-I stinse cu uidouie e snuI ei.
GuiiIe Ioi se Iiiiu; oclii Ioi, jumutute nclii de deIiiuI usiunii,
cIieuu din cnd n cnd cu scntei de umoi i voIutute... Eiuu
be(i de feiciie!...
Douu oie n uimu ucestei scene de desfinutu i uiciousu
tiuduie, Dinu Putuiicu uteu su se Iuude cu u nvu(ut e dinufuiu
uIfubetuI noiocuIui. Gieucu usemeneu dobndise un comIice cu
cuie su outu mncu n siguiun(u stuieu osteInicIui. Numui os-
teInicuI, suimunuI! eI cuIegeu n uceIe momente ioudeIe ouibei suIe
nciedeii.
Capiro|u| lX
CONFIDEN|ELE
Tiuduieu nceutu cu uttu fine(e de Duducu i de Putuiicu din
zi n zi Iuu usectuI unui umoi sentimentuI. CiocoiuI, cufundut n
Iuceii, uieu cu ienun(use Iu oiice Iun de umbi(une; dui ustu eiu
o nouu cuisu ce eI ntindeu funuiioutei.
|intu Iui eiu su munnce stuieu osteInicuIui. Gieucu uveu tot
uceustu tendin(u vicIeunu. Putuiicu o sim(ise din uituieu cutie
S Ciocoii vecli i noi
CUPRINS
$$ Nico|ac li|imon
dnsuI, dui, cu om cu minte ce eiu, eI vieu su o uducu n stuie u-i
decIuiu nsui uceu doiin(u; cu uIte cuvinte, eI voiu su iindu uie-
Ie cu mnu uItuiu metod fouite ingenios, ce s-u iucticut n to(i
timii, i se vu iucticu nu ce ucest gIob se vu iefuce n cenuu
suu se vu iuvuIi n luos.
Inti-o seuiu ei beuu cufeuuu n cumeiu de cuIcuie. Mui nti
voibiiu de umoi, ucuzndu-se unuI e uItuI de indifeien(u; dui
uceustu conveisu(ie se sfii fouite cuind iin juiuminte de ceIe ce
ntiebuin(euzu udeseu umun(ii, cu su se outu umugi mui Iesne unii
e uI(ii.
Au, nemuI(umitoiuIe, ziceu gieucu, tu nu mu iubeti cu uceu
cuIduiu ce utetum de Iu un om entiu cuie um fucut utteu jeitfe.
$tii tu cu fuiu tine nu mui ot su mui tiuiesc? Cnd Iiseti cte un
ceus de Ingu mine, mi se uie uceI tim un un, un veuc. Ol! ct
eium de Iinititu nu u nu mu ncIinu cu tine! Tiuium cu osteI-
nicuI fuiu su fiu tuIbuiutu de nimic.
Linitete-te, Duducu(o, |os-mu
1
, eu te iubesc mui muIt dect
oiice n Iume; su n-um uite de DumnezeuI Iu cuie mu nclin, su
fiu unutemu ducu mint.
Lusu, Iusu, nu te mui juiu, cu um sim(it eu toute. $tiu eu
iicinu cuie te iucete de Iu mine.
Sune-mi-o, uu su tiuieti, cu-mi vine su nebunesc.
Tu mu temi de osteInicuI i ui dieute; dui de! ce oi su
fuc? Nu ot su-I Ius, cuci eI mu ngiijete desie toute. Ducu ui uveu
tu stuie su mu (ii, cliui ucum, n ucest ceus I-u Iusu.
Ai cuvnt. Dui, te tem i cum cutezi su ceii de Iu un om cuie
te iubete su steu cu sngeIe Iinitit cnd vine uItuI i te suiutu
cliui e IocuI uceIu unde i-u us eI buzeIe u(in mui nuinte, cnd
ceIIuIt te stinge n biu(e i douime cu cuuI e ietuI tuu? Tu nu
tii ce se etiece n inimu meu cnd te vud n biu(eIe osteInicuIui.
1
los-mu (gr.) Iuminu meu.
$% Ciocoii vccni i noi
Toute fuiiiIe iuduIui se giumudesc miejuiuI meu i mi zic: Injun-
glie-te suu njunglie-I!`
In timuI ucestu se uuzi e dium un gIus fiumos cntnd vei-
suiiIe ucesteu:
lrunzd vcrdc -o |a|ca!
N-am cu(ir cd m-a jungnca.
\dzdnd ioovnica mca
Pc ora(c|c a|ruia...
Amndoi umun(ii uscuItuiu cu uten(iune uteticu meIodie n
cuie eiuu nveIite uceIe veisuii, iui ciocoiuI excIumu cu un zmbet
nen(eIes:
SuimunuI Cliofteu!
Cine e uceI Cliofteu? ntiebu gieucu.
Un vutuf de cuite de Iu un boiei.
$i de ce-o fi cntnd eI uceste stiluii ntiistutoute?
Este umoiezut, suimunuI!
Duu cine?
Duu umoiezu stunuIui suu.
A, u! n(eIeg, duu fiumousu Desinu.
Du, duu dnsu, cuie I-u fucut vutuf de cuite i cuIemgiu Iu
osteInic.
Gieucu, iicend sim(uI ucestoi voibe, zise:
Ai dietute. Eu u fucut tot entiu dnsuI i eu nimic entiu tine.
Nu este voibu de mine, iusunse Putuiicu cu neusuie.
Ei bine, DinuIe diugu, mi cunosc gieeuIu i nce cliui de
ustuzi u mi-o ndietu. Voi sciie osteInicuIui su te fucu vutuf de
cuite n IocuI Iui Gleoigle e cuie voiete su-I fucu zuciu de stiuini;
dui um uItcevu su-(i sun: nsu cei su fii tuinic. PosteInicuI e guIun-
tom, i cleItuiete stuieu cu ciuidonii e Iu viu BincoveunuIui i
e Iu Cotioceni.
$& Nico|ac li|imon
Ei, -uoi, ce iese de-uci? Lusu-I su i-i cleItuiuscu cum i vu
Iuceu!
Au este, ui dietute; dui eI oute su se umoiezeze de uItu,
suu oute su ufIe cu ne iubim umndoi i su ne oioseuscu i utunci
vom iumneu cuIici e diumuii. De ce su nu ne bucuium noi de
uveieu Iui, cuci sufeiim mojiciiIe i funtuziiIe Iui?... Eu cu (iitouie i
tu cu vutuf de cuite utem n scuit tim su-I scoutem Iu siIimet
1
. Ai,
ce zici?
Ce su zic, diugu Duduco! Zic cu Dumnezeu suu diucuI ne-u
fucut e unuI entiu uItuI. Aoi, stingnd-o n biu(e i suiutnd-o,
zise: De mine, iubitu meu, su ne unem Iu Iuciu.
Tu-I vei ncuicu Iu socoteIi.
Tu-i vei ceie uIuii i mutusuiii.
Tu-i vei secuIu moiiIe.
Tu-i vei ceie diumunticuIe.
$i unind jufuiiIe Iu un Ioc, ne vom cumuiu moii i (iguni.
$-uoi ne vom cununu; nu este uu, Duducu(o diugu?
Biuvo, DinuIe, ui glicit!
Biuvo, Duduco!
Pe mine!
Iu stui u(inteI; um uitut un Iuciu! excIumu gieucu, unndu-i
degetuI Iu buze sie u-i uduce uminte. Nouu ne mui tiebuie un
om, cu su ne stouicu bunii giecuIui fuiu de-u ne du noi e fu(u.
Ai dietute, Duduco.
Cunoti tu vieunuI?
Cunosc, duiu...
Cine e? Cum I cleumu?
Clii Costeu ClioiuI.
O fi Costeu bogusieiuI, de Iu Sf. Gleoigle ceI Nou.
Tocmui uceIu.
De minune!
1
Si|imcr desuviitu suiucie. (n.N.F.)
$' Ciocoii vccni i noi
Capiro|u| X
CHIR COSTEA CHIORUL
Ne oiim u(in din ovestiieu noustiu, cu su intioducem e scenu,
ncu un eisonuj fouite inteiesunt, cuie uie su jouce un ioI nsem-
nut n uceustu istoiie.
Cei ce cunosc cum eiu foimu oiuuIui Bucuieti nuinteu focuIui
de Iu 1847 n-uu dect su se gndeuscu u(in i-i voi uduce uminte
cu, meignd diet e uIi(u CoI(ii sie Sf. Gleoigle ceI Nou, eiu, e
timuI uceIu, o iu(u tiiungliuIuiu din cuie i Iuuu nceutuI tiei
uIi(e: unu duceu sie Buiu(ie, uItu cutie lunuI Iui FiIuiet
1
i ceu din
uimu se ndietu cutie escuiiu vecle din muluIuuu ScuuneIoi.
Ceu dinti eiu Iocuitu de bogusieii, u douu de cojocuii sub(iii i
gioi, iui u tieiu, ucoeiitu cu scnduii cu buzuieIe din StumbuI,
eiu Iocuitu numui de ubugii i guitunuii.
Pe Iu 1814 uceste uIi(e, cu mui toute ceIeIuIte, eiuu uteinute cu
scnduii de stejui i uveuu e dedesubt cunuIuii de Iemn entiu
scuigeieu ueIoi. A umbIu nsu e usemeneu oduii eiu o udevuiutu
toituiu, cuci uneoii eIe eiuu Iine de noioi infectut din cuuzu
necuiu(iiii cunuIeIoi, uIteoii se iueu cte o scnduiu tocmui cnd
nenoiocituI edestiu uneu icioiuI e dnsu i, fuiu veste, eI se
sim(eu cufundut n noioi nu Iu mijIoc suu cliui se omeneu cu o
mnu scintitu suu un icioi fint. Su mui uduugum e Ingu uces-
teu i Iisu de feIinuie i ubiu ne vom uteu fuce o idee desie tiistu
stuie n cuie se ufIuu uIi(eIe BucuietiIoi e timuI uceIu.
In unu din ceIe tiei uIi(e Iocuiu un negu(utoi cuiuiu, din cuuzu
deosebiteIoi obiecte de vnzuie ce (ineu n muguzinuI suu, nu-i
utem du nici o cuIificu(ie definitivu; tot ce utem zice desie dnsuI
este cu fuceu uite din toute biesIeIe negu(utoieti, fuiu cu su
Iuteuscu utentu Iu vieunu dinti-nseIe, cuci ducu stuiostiu voiu
1
Douu cIudiii uu uitut ucest nume: unu este uceeu desie cuie voibim, iui ceu de-u
douu este IocuIituteu e cuie s-u cIudit teutiuI. (n. N. F.)
CUPRINS
% Nico|ac li|imon
su-i deu utentu de bogusiei, eI nu o iimeu, zicnd cu este ceuiu-
zui; iui din uceustu coioiu(ie eI scuu uiuncndu-se n uItu, fuiu
cu nimeni su-I outu dovedi de mincinos.
Acest negu(utoi, evieu de oiigine, dui tiuit i nutuiuIizut iintie
funuiio(i, se deosebeu dintie coIegii sui iinti-o iuiu dibucie, nte-
meiutu, din nenoiociie, e un cuiuctei ct se oute de miuv.
A tiimite Iu ocnu e un nevinovut suu u fuiu cu uiuuu de Iu
muifu, entiu dnsuI eiu totunu; contiin(u Iui eiu obinuitu cu tot
feIuI de iuutu(i, nct ceu mui muie neIegiuiie nu uteu su detete
n inimu su nici miIu, nici fiicu de Dumnezeu.
Cu su ujungu u dobndi stuie muie, eI ntiebuin(use toute mij-
IouceIe utinciouse i nu nesocotise ctui de u(in foIosuI ce uteu
tiuge ntiu uceustu de Iu femei. Nu eiu un desfinut n (uiu e u
cuiui cocletu su nu cunouscu clii Costeu. EI miumutu e to(i
junii cu buni, Iundu-Ie dobnzi nesuse; fuceu nIesniii umoiouse
cliui n cusu Iui; sionu e toutu Iumeu i o tiudu Iu sutuiie. Toute
ucesteu Ie fuceu sub muscu omeniei i u dietu(ii i suntem
nciedin(u(i cu, ducu biutu (uiu iomneuscu ui fi fost i e utunci
un obiect de secuIu, cliui entiu oumenii de jos, clii Costeu,
negieit, s-ui fi seivit i eI de cuvinteIe utiie i Iibeitute`, cu su-i
sutuie Iucomiu de buni.
Cnd i ieeu nuinte vieo femeie cocletu (de cuie nu eiu Iisu
nici e utunci), eI, dinti-o simIu cuututuiu, n(eIegeu cu cine uie u
fuce i ce iofit oute su tiugu de Iu dnsu.
Ducu ntie(inutu vieunui boiei cu tieceie Iu cuite i bogut se
oieu cu butcu dinuinteu iuvuIiei suIe, eI ieeu ufuiu cu cuuI
descoeiit i o ume(eu cu Iinguiii de tot feIuI: Bine ui venit, ieucin-
stitu cuconi(u! Ce muie cinste entiu mine! Cu ce ot su vu sIujesc?
Am iimit ucum de cuind: mutusuiii de Vene(iu, tuIunuii, un-
gIice, iu(eIe i loibote din Liscu, fesuii uIbe de |uiigiud, uIuii de
Iiun
1
. Am mui iimit diumunticuIe de tot feIuI: iubine, smuiugde i
muiguiituie de Iu cei mui vesti(i giuvuieigii din StumbuI.` Aoi,
1
De Peisiu. (n. N. F.)
% Ciocoii vccni i noi
ntoicndu-se cutie buie(ii din iuvuIie, Ie ziceu: Ei, ce ede(i cu
nite tintoii? Scoute(i tot ce uvem mui fiumos i une(i dinuinteu
miIostivei cucoune, cu su-i uIeugu oiice i-o Iuceu!`
In ctevu momente se iefiiu e dinuinteu cocletei toute boui-
feIe i fuIseIe diumunte uIe ingeniosuIui bogusiei, fuiu cu eI su Iuse
e vieunu u tiece mui jos de un cu d-oeiu. In fine, cocletu i
uIegeu un ineI de diumunt, de muiguiitui suu o eini(u de odu-
guciu i ziceu suiznd:
Ct costisete uceustu, clii Costeo?
Su fuc socoteuIu, miIostivo.
Aoi Iund n mini obiecteIe n clestiune, se iefuceu cu se
gndete Iu ie(uI Ioi i-n uimu iusundeu cu uei meditutiv i seiios:
Pe mine mu (in ute sute de Iei, dui entiu ieucinstituI
obiuz uI unevgleniei tuIe Ie duu tot cu ucest ie(, voiesc su mu fuc
om uI cusei domniei suIe. Ce tii! Poute cu te voi iugu i eu de cevu
i voi fi uscuItut!
Cocletu numuiu bunii i, Iundu-i obiecteIe cumuiute, ieeu
din iuvuIie etiecutu de cuitenitoiuI bogusiei.
Dui fine(u Iui i-o ntiebuin(u mui cu seumu usuiu fecioiiIoi de
boieii cu stuie i usuiu uceIoiu desie cuie ufIu cu este u(in tim
uu su iu vieun luzmet gius. Cutie to(i ucetiu eI se uiutu geneios: i
miumutu cu buni, Ie mIineu cu ieeziciune oiice seiviciu, deve-
neu cliui MeicuiuI Ioi fuiu Iutu. Lu toute neIutoiiiIe, nsu, de
feIuI ucestu, eI se ujutu fouite muIt cu douu coiIe uIe suIe, e cuie
Ie nvu(use utt de bine uitu iefucutoiiei, nct eIe utiugeuu e
tineii n cusu Ioi ntocmui cu nite udevuiute siiene.
Eiu fouite cuiios u vedeu cinevu e uceste coiIe seivindu-se
deodutu cu modestiu i cu cocletuiiu, douu uime uu de ouse unu
uIteiu. Cnd entiu iimu ouiu se iezentu vieun tnui n cusu
bogusieiuIui, feteIe eznd e cte un scuun, cu oclii Iecu(i n jos,
simuIuu o modestie demnu de sfntu CeciIiu
1
; dui duu ce se infoi-
1
Sfntu CeciIiu, utiounu muzicii, eiu utiiciunu iomunu. Eu sunu n eifec(iune
oigunuI i eiu tiuI modestiei. (n. N. F.)
% Nico|ac li|imon
muu desie stuieu i ozi(iuneu Iui i duu ce se mui fumiIiuiizuu
cu dnsuI, utunci i sclimbuu ioIuI: ducu tnuiuI eiu suiuc suu se
intioduceu n cusu bogusieiuIui cu sco de u soIicitu vieo fuceie de
bine, feteIe mui uduuguu e Ingu modestie un feI de mndiie gioso-
Iunu, cuie fuceu-ndutu e soIicitutoi su n(eIeugu cu n-ui fi iuu su se
cuie de ucoIo i su Ie Iuse n uce; cnd nsu tnuiuI eiu bogut i
duinic, utunci smeiiteIe fiice uIe Evei i uiuseuu cuind sfiuIu ceu
iefucutu i, devenind coclete n toutu uteieu cuvntuIui, iimeuu
cu ceu mui destiumutu iusfu(uie gIumeIe, duiuiiIe i suiutuiiIe ju-
niIoi Iibeitini.
Pe cnd feteIe ntindeuu toute uceste cuise cu su ume(euscu e
biutu victimu, intiu n cusu i clii Costeu cu cte o duIumu vecle
de ostuv utied, cusutu cu fii mincinos, suu vieun uIt vemnt
iumus de uni n iuvuIiu su i cu un zmbet Iin de vicIenie i ziceu:
Iu iivete, cucoune, uceustu duIumu. Ce mui ostuv! Ce mui simu
de uui! Ce mui cusutuii! Puicu-i un tifuiicli
1
. Iu mbiuc-o, uu su
tiuieti! cuci tiebuie su-(i udu fouite bine cu dnsu.`
JuneIe, vuzndu-se us ntie ciocun i nicovuIu, nu uteu fuce
uItfeI dect u mbiucu luinu. Duu ce se teiminu oeiu(iuneu, giecuI
iiveu e tnui din toute ui(iIe cu o iiviie iefucutu, i stiignd:
Bie! Ce minune... Luxundii(o! MuiglioIi(o! Iu iivi(i, tutu, e
cuconuu! Nu este uu cu seumunu cu o beizudeu? Ct de bine te
iinde, cuconuIe! Puicu-i cioitu e tiuuI domniei tuIe. Ai su fucem
un tig din douu voibe. Eu te iubesc ieu muIt; nu tiu ce ui, cu m-ui
feimecut! Pe mine mu (ine douusiezece mulmudeIe, dui entiu
lutiuI domniei tuIe o duu ce zece
2
. Ai, su fie de bine!`
NenoiocituI tnui, dei se vedeu tot nti-un tim i fuiut i but-
1
Cu d-oeiu de o industiie (dinti-un domeniu n. ed.) ouiecuie i uneoii iimi(iu
(iimeIe ioude uIe umntuIui, igu n. ed.) de oume. (n. N. F.)
2
MonedeIe ce ciicuIuu n timuI Iui Cuiugeu sunt ucesteu: mulmudeu, cu Iei 38;
dodecuiuI, Iei 12; funducuI, Iei 22; nesfiuuu, Iei 4; ceicIiuI, Iei 3; guIbenuI, Iei 30; zgii(oiuI,
Iei 12 uiuIe 20; sfun(uI, Iei 2; diiicIiuI, Iei 12 ui. 20; se(uI, Iei 12; ciontuIeiuI, Iei 14;
buibutu, Iei 2,20. (n. N. F.)
%! Ciocoii vccni i noi
jocoiit, cutu su iimeuscu luinu, cu su nu-i stiice oiniuneu de
guIuntom ce uveuu feteIe desie dnsuI. Scoteu dui ungu din buzu-
nui i numuiu ceIe zece mulmudeIe cu o neusuie iefucutu, suu
scudeu ie(uI luinei din vieo sumu cu cuie miumutuse e giec
mui nuinte, tot iin ustfeI de mijIouce.
Nu existu cusu de boiei n cuie su nu intie clii Costeu, sub
difeiite ietexte; Iu gustionomi se intioduceu iin bucIuvuIe i
duIce(e de |uiigiud, e cuie Ie iezentu e Iu ziIe muii; Iu tineieIe
cucoune i desclideu intiuieu iin gIustie cu fIoii i uIte nimicuii
femeieti, e cuie Ie du cu ie(uI jumutute, cu su outu ctigu mui
n uimu nzecit, iin intiigi i seivicii de umoi. In fine, ugnuI de
funuiiot fuceu tot ce-i stu iin utin(u cu su ieuIizeze ioveibuI (uiii suIe:
`Apror vo tp ot irr v' q
1
.
Iutu oitietuI moiuI uI omuIui ce uIese Dinu i Duducu sie u Ie
ujutu cu su munnce stuieu osteInicuIui Andionucle.
Capiro|u| Xl
ADEVARUL E PROASTA MARFA
PosteInicuI Andionucle, ciezndu-se usiguiut de ciedin(u umun-
tei suIe iin uneieu ei sub uzu Iui Putuiicu, i etieceu ucum
viu(u n ceIe mui duIci Iuceii ce ot su deu omuIui ozi(iuneu,
uuiuI i umoiuI.
GeIoziu, unicuI iuu ce-I fiumntuse ctvu tim, disuiuse cu
totuI iin buneIe tiii ce iimeu desie Duducu i mui cu seumu
iin muieu ufec(iune i nfIucuiutuI umoi de cuie eu-i du dovezi e
fiecuie zi. Unicu giiju ce-I ieocuu eiu uceeu de u cieu noiocuI
ciedinciosuIui suu seivitoi, e cuie-I oindui mui nti sume Iu
lutmunie; dui necieznd de ujuns uceustu iusIutiie, eI iugu e
1
$teieIete cu su munnci, i fuiu cu su ui!`
CUPRINS
%" Nico|ac li|imon
Cuiugeu de I onoiu cu iunguI de sIugei, e cuie mui n uimu I
iefucu n ceI de itui
1
.
Am zis nti-unuI din cuitoIeIe iecedente cu din toute sIugiIe
cusei osteInicuIui numui vutufuI de cuite stiubutuse n udncuI
inimii Iui Putuiicu i numui eI ievuzuse ntunecouseIe Iui Iunuii
i I uimuieu de uioue, fuiu su Iuse u-i scuu din vedeie nici unu
din futeIe suIe.
Din ziuu, nsu, cnd osteInicuI uvu neioziu de u oindui e
Putuiicu iivegletoi usuiu futeIoi umuntei suIe, vutufuI i ndoi
iivegleiiIe suIe i ufIu toute cte Putuiicu voiu su Ie (ie uscunse; eI
descoeii nedemnu tiuduie u ciocoiuIui i lotui su denun(e e
tiudutoi, cu su scue e stunuI suu de nenoiociieu n cuie voiu
su-I tiugu.
1
Ceiemoniu duiii iunguiiIoi e timii Iui Cuiugeu eiu uceustu: individuI lotuit u
Iuu iung, de eiu func(ionui, se iecomundu domnitoiuIui de cutie ministiuI sub cuie seiveu;
iui cnd se ntmIu su fie iotejutuI vieunuiu din boieii, I iecomundu osteInicuI ceI
muie.
Ceiemoniu nceeu ustfeI: DomnuI edeu e sofu n suIu de iimiie, iui cnd se
uioiu e(itoiuI de iung, se scuIu n sus i I mbiucu cu o luinu de mutuse uIbu, cu
vuigi de fii, n foimu de bini suu tunicu; uoi, udiesndu-se cutie eisounu cuftunitu, i
ziceu cuvinteIe ucesteu: Pentiu osidiu i ciedin(u cu cuie ui sIujit (uiii`. Aceste cuvinte
nu se ziceuu tot nti-un feI, ci duu infoimu(iuniIe ce uveu domnitoiuI desie eisounu
cuiuiu voiu su-i deu iung. Giigoie vodu Glicu, cnd u mbiucut cu cuftun e iuosutuI
Buibu Cutuigiu, s-u seivit cu uceste cuvinte: Te cinstesc cu ucest cuftun, cu su detet n
tine diugosteu cutie futeIe ceIe bune`. Cu ocuziu mbiucuiii de cuftun u iuosutuIui
Tucle RuIIet, i zise: Te cinstesc cu ucest cuftun entiu muItu vieme de cnd stui fuiu
cliveiniseuIu i entiu evgleniu neumuIui tuu`.
Duu uceeu osteInicuI ceI muie comunicu ceIoi de fu(u numeIe iunguIui, uoi duu
dnsuI ieeu seIeumceuuuI suu bu-buIucbuu i vesteu muI(imii numeIe individuIui i
iunguI ce iimise.
Duu suviiieu ceiemoniei, ceI ce iimeu iung Iecu din cuiteu domneuscu e jos,
ducu iunguI eiu mic, iui de eiu de Iu stoInic n sus, I uneu cuIuie e cuI domnesc,
modobit cu cioIduie de fii i cuIcune de uigint, i I etieceu nu Iu Iocuin(u su cu
uIuiuI domnesc.
Ajungnd Iu cusu su, veneu meteiluneuuu i-i cntu, uoi veneuu tiusuii domneti,
uvnd nti-nseIe idicIii i cufegii, cu tucmuii de duIceu(u, cufeu i ciubuce, toute domneti,
i I cinsteu cu din uiteu domnuIui; iui ceI cu iunguI cutu su Iuteuscu Iei 400 entiu
meteiluneu i cte un bun buci Iu idicIii, cufegii i ciubuccii. (n. N. F.).
%# Ciocoii vccni i noi
Inti-o zi, e cnd osteInicuI se ufIu singui n oduiu su, tintit
e sofu i ngnnd e nus un cntec de umoi, vutufuI se iezentu
dinuinte-i i, duu ce-i fucu temeneu
1
nu Iu umnt, i zise:
Cucoune Andionucle, su tiuieti ntiu muI(i i feiici(i uni!
Cinci uni sunt ucum de cnd te sIujesc cu ciedin(u i suuneie. A
doii dui su ufIu din guiu domniei tuIe ducu te-ui muI(umit de mine
oii bu.
Ei bine, sunt muI(umit; ce viei?
Voiesc, cucoune, su ufIu: ce uieie ui desie mine?
Unde viei su ujungi iin uceste ntiebuii?
Voiesc su tiu ducu eti muI(umit de mine; u voi iuiui su
tiu de mu ui de om cinstit suu mu ciezi de lo( oii iiet.
Ei bine, eti om cinstit, sunt muI(umit de tine i Iu ziuu meu
o su te fuc utiui.
Su-(i ujute Dumnezeu, cucoune! |i-um mncut ineu i suieu
uttu vieme i voi su-(i muituiisesc o tuinu cuie-mi uusu cugetuI.
GiecuI, uuzind uceste din uimu cuvinte, Iuu un uei mui seiios i
u(itind oclii usuiu vutufuIui zise:
Sune-mi ce tuinu este uceeu desie cuie-mi voibeti?
I(i uduci uminte, cucoune, cu ucum utiu uni ui iimit n
cuiteu domniei tuIe un coiI tien(uios i smeiit?
Desie Dinu voieti su voibeti?
Tocmui desie dnsuI, cucoune. Pe-ucest coiI suiuc domniu
tu I-ui mbiucut, I-u liunit, i-ui dut Iocuin(u, I-ui nvu(ut eIinicu,
ntocmui cu e un giumutic domnesc; uoi I-ui miIuit cu luzmet i
boieiie
2
. Ei bine, cucoune, iu sune-mi, uu su tiuieti, ce uieie ui
desie dnsuI?
Fouite bunu; este buiut cinstit i mu iubete cu e un tutu.
Uite, cucoune, Iu ontuI ucestu nu mu unesc cu uieieu dom-
niei tuIe. Eu, dei sunt un iost e Ingu domniu tu, dui din ziuu
1

ComIiment tuicesc. (n. N. F.)
2
SIujbu i iung. (n. N. F.)
%$ Nico|ac li|imon
cnd u venit n cuiteu domniei tuIe mi s-u uiut un fu(uinic i un
iiet de fiunte; I-um uimuiit us cu us, cieznd cu oute sunt
umugit; dui uituieu Iui, n Ioc su iisieuscu bunuieIiIe meIe, Ie
ntuieu i mui muIt. Doi uni de fu(uinicie fuiu de ujuns cu su te fucu
su-I iei diet omuI ceI mui cinstit din Iume i su-I oinduieti uzitoi
uI cucounei Duducu, desie cuie bunuiui cu te neuIu.
De unde tii cu mu neuIu?
Lusu-mu, cucoune, su isiuvesc i vei judecu mui bine ducu
mint suu sun udevuiuI.
Uimeuzu, dui gndete-te cu, de-mi vei sune minciuni, (i
voi du cincizeci de touze Iu tuIi
1
.
O mie, miIostive, de voi min(i.
Aide, sune!
Pe dutu ce Dinu s-u mutut Iu cucounu Duducu, u nceut s-o
uzeuscu duu oiuncu domniei tuIe; nsu nu cu socoteuIu de u-(i
sune udevuiuI i u te scuu de necinste, ci cu su-I uibu de fiicu i
su fucu cu dnsu ce vu voi.
$i ce s-u ntmIut duu uceustu?
A iins-o n giudinu cu cuIemgiuI desie cuie o bunuiui i, n
Ioc su-I uducu Iegut dinuinteu domniei tuIe, u fucut uItcevu.
Ce-u fucut?... Sune i gndete-te Iu ceIe cincizeci de touze.
S-u unit cu gieucu, cuie s-u dut Iu diugoste cu dnsuI, cu su-(i
munnce mui Iesne uveieu i ustuzi, e cnd domniu tu te siIeti su-I
sco(i Iu obiuze, eI te necinstete i-(i munncu i uveieu.
$i cu ce dovezi o(i tu su siijineti uceste ii?
Nici o dovudu ufuiu de cinsteu meu, cuci ei, iie(ii, uu Iuut
musuii cu su nu Iuse nici o uimu desie neIegiuiieu Ioi.
PosteInicuI, Iund tot ce uuzise diet minciuni i ii nuscute
1
In timuI uceIu se buteu Iu fuIungu cu nuieIe de iuclitu suu cu touzuI (uici muciucu
cu cuuI glintuit cu fiei n. ed.). Acestu din uimu nsu nfiicou mui muIt e ucient,
cuci osebit de duieieu ce-I fuceu su simtu, de muIte oii vutumu ouseIe tuIii icioiuIui.
(n. N. F.)
%% Ciocoii vccni i noi
din geIozie, nciuntu figuiu i cu un gest de mnie i o giuvitute cu
totuI otomunu zise bietuIui vutuf:
Afuiu, mieIuIe, su nu-(i mui cuIce icioiuI iin cuiteu meu,
cu-(i voi nmuiu suteIe cu butuiu!
Pe cnd vutufuI ieeu e uu, diseiut cu i-u comiomis vii-
toiuI, fuiu ceI u(in su scue e stunu-suu de nenoiociie i de
dezonouie, o butcu cu cui uIbi intiu n cuiteu osteInicuIui i
dinti-nsu iei o femeie nvuIuitu, cuie se sui e scuii cu ceu mui
muie iu(euIu.
Aceustu femeie eiu Duducu. Eu sim(ise de muIt cu vutufuI o
sioneuzu i, iinti-o coinciden(u noiocitu entiu dnsu, eu uvuse
cliui utunci ideeu de u veni Iu osteInicuI, cu su ientmine
fuitunu ce bunuiu cu oute su se iidice usuiu cuuIui ei.
Cum intiu n cusu, i scouse muIoteuuu su bIunitu cu sumui i,
iidicnd vuIuI de e obiuz, Iusu su se vudu uceIe fiumuse(i ncntutouie
cuie iuise utteu inimi. Eiu nsu n tiusutuiiIe fe(ei ei cevu cuie
dovedeu o ugitu(iune inteiiouiu fouite muie. PosteInicuI sim(i uceustu
i, ievuznd cliui din neutetutu ei veniie cu o su se ntmIe
cevu, o iivi cu umoi i-i zise:
Vino Ingu mine, ngeiuI meu, Iuminu ocliIoi mei.
Gieucu iusunse iinti-un susin, dui nu se micu din Ioc.
Ce ui, Duducu(o?... Tu oftezi.
N-um nimic.
Aceustu nu se oute, sufIetuI meu; sune de ce eti tiistu? I(i
Iisete cevu? Te-u suuiut cinevu? Sune!
Gieucu nceu su Ingu i, necutu de susine, i zise:
Am venit su-(i sun cu de uzi nuinte nu mui sunt umoieuzu
domniei tuIe; mu duc Iu cuIuguiie!
$i de ce, inimu meu? uduose osteInicuI cu miiuie.
$tii domniu tu ieu bine!
Su n-um uite de oclii mei, ducu tiu cevu.
Cnd ui venit ntiu ouiu Iu mine i mi-ui sus cu mu iubeti,
mi-ui zis cu o su mu iei de so(ie i o su mu fuci su gust toute IuceiiIe
%& Nico|ac li|imon
Iumii; iui ucum, duu ce m-ui fucut su jeitfesc toute gustuiiIe vie(ii
meIe entiu domniu tu, (i bu(i joc de mine cu de o (iguncu.
Eu mi but joc de tine? Eti nebunu, Duduco!
Tot ce um zis este udevuiut. $i cuie Iuuie n is oute fi mui
muie dect uceeu de u nu te nciede n mine? Ce bunuieIi (i-um dut
eu, de cnd tiuim mieunu, cu su-(i o(i ndietu usiimeu ce de
doi uni ntiebuin(ezi usuiu-mi?
Ce usiime? Ce nedietu(i sunt uceIeu desie cuie-mi voibeti?
Ajungem Iu fu(uinicie, uilon osteInice. Dui ce ciuzime oute
fi mui muie dect uceeu de u bunui cinsteu unei femei ce (i s-u dut
cu ceu mui muie diugoste i u mu une sub uzu unui neIegiuit
cuie mu omouiu cu nesufeiiteIe Iui iivegleii? Eu nu mui sunt
voInicu su-mi descoui nici unu din ceIe mui nevinovute Iuceii
femeieti; de ies u(in iin giudinu cu su gonesc uituI singuiutu(ii,
ciocoiuI domniei tuIe mu uimuiete e fuii; de cnt cte cevu cu su
mu desfutez, eI u(inteuzu Iu mine nite ocli Iin de venin, iin cuie
uie c-ui voi su-mi zicu: Tu iubeti e uItuI i entiu dnsuI cn(i,
iui nu entiu stunu-meu`. NeIegiuituI mu uimuiete n tot IocuI,
nu cliui i n sfntu biseiicu, unde mu duc su-mi vuis focuI
sufeiin(eIoi i su cei ntuiiieu de cuie um tiebuin(u cu su ot iubdu
toute clinuiiIe Iui.
Acesteu sunt nuIuciii. Putuiicu este un buiut cumsecude i,
cliui de vu fi cutezut su te iivegleze, (i jui e Dumnezeu cu nu
cunosc nimic din cte mi sui i, cu su-(i duu o dovudu i mui
muie desie uceustu, (i fuguduiesc cu-I voi dojeni cu usiime.
Nu mu muI(umesc cu utt. Cei cu su-I sco(i cliui ustuzi din
cusu meu, suu uiusesc uceu cusu cuie s-u fucut o temni(u entiu
mine. Acestu este singuiuI mijIoc de u mui vie(ui mieunu. Piimeti
suu nu?
PosteInicuI, fiind iobit de uceustu siienu umugitoute, nu utu su
ieziste Iu teiibiIuI usuIt, ci i zise suiznd:
Aidi, de! Fie duu voiu domniei tuIe, Duducu(o; vino n biu(eIe
meIe su te suiut.
%' Ciocoii vccni i noi
Gieucu cuzu e ietuI Iui i biu(eIe ei fine se mIeticiiu de
coiuI ceI iobust uI funuiiotuIui, ntocmui iecum se mIetete
iedeiu e un stejui vitos; buzeIe Ioi se mieunuiu i iumuseiu
ctevu momente nti-un exuz febiiI. Pentiu osteInicuI Andionucle,
ce eiu oibit cu totuI de umoiuI Duducui, uceste momente eiuu o
feiiciie nesusu, cuci se nciedin(u din nou desie fideIituteu umuntei
suIe. Pentiu iscusitu gieucu nsu, uceste suiutuii nfocute eiuu nu-
mui o cuisu iin cuie-i nIesneu mijIouceIe de u umugi mui tuie i
mui bine e uceIu ce eu voiu su exIouteze.
Douu oie n uimu ucestei scene de iociizie i neiuinuie, Dinu
Putuiicu, comIiceIe Duducui, ieeu din cusu ei cu zmbetuI feiici-
iii e buze, cuci devenise vutuf de cuite uI osteInicuIui. Ceeu ce
mui uveu ucum de fucut eiu iuiieu definitivu u stuiii fucutoiuIui
suu de bine.
Capiro|u| Xll
UNA LA MANA!
Dinu Putuiicu, cum se instuIu n ostuI de vutuf e cuie-I doiise
utt de muIt, clemu e toute sIugiIe cui(ii i Ie (inu un cuvnt iin
cuie Ie fucu cunoscut cu, n timuI fostuIui mui nuinte vutuf, se
fucuse muie iisiu n cuiteu stunuIui suu i cu eI nu vu sufeii su
se uimeze i n timuI suu usemeneu fute. Voi edesi ziceu
eI fuiu miIu e to(i uceiu ce voi cutezu su neIe e boieiuI mucui
cu o uiu.` Aoi duu uceeu numuiu usuiiIe din cuite, coti bu(iIe
cu vin, Iuu cleiIe ivni(ei din mnu cleIuiuIui i e-uIe cumuiii din
mnu junesei, scouse e sofiugiu i e stoInic sub cuvnt de
mncutoiie i use n IocuI Ioi e uI(ii, uIei de dnsuI duu
sinceunu.
Aceste usie musuii ujunseiu Iu uiecleu osteInicuIui i eI se
bucuiu fouite muIt, cuci gusise, duu uieieu Iui, un om cinstit cu
su-I scue de iuinu cutie cuie meigeu cu ui ieezi; nu tiu nsu cu
CUPRINS
& Nico|ac li|imon
uceI om n cuie se nciedeu utt de muIt eiu ceI mui fin dintie to(i
lo(ii i cu musuiiIe Iui economice nu eiuu dect o cuisu ntinsu
iin cuie voiu su-I udouimu, cu su-i outu mncu uveieu mui Iesne.
Duu ce Putuiicu fucu tot ce utu cu su-i deu uei de om cinstit
i cu duieie de inimu de uveieu stunuIui suu, eI se nfu(iu di-
nuinteu Iui i-i dete socoteuIu de toute musuiiIe ce Iuuse.
GiecuI uscuItu cu bucuiie toute ioiecteIe de economie ce-i
nfu(iu ciocoiuI, uoi excIumu cu o muI(umiie nvedeiutu:
Biuvo, DinuIe, ufeiim, coiIuI meu! Cum ngiijeti tu de uve-
ieu meu, uu su ngiijeuscu Dumnezeu de tine.
Aceste binecuvntuii, de uI cuioi n(eIes eclivoc un om cu fiicu
Iui Dumnezeu s-ui fi nsuimntut, nu fucuiu nici o imiesiune n
inimu ciocoiuIui; eI Iecu cuuI n jos sie semn de muI(umiie i zise:
Stune, tot ce um fucut entiu domniu tu nu este dect un
mic semn de muI(umiie entiu muIteIe fuceii de bine ce ui suviit
usuiu neviednicuIui tuu iob. AItu mui um su sun unevgleniei tuIe.
Sune, DinuIe, su vedem!
Domniu tu ui moii, vii, Iivezi de omi, leIeteie i zuIlunuIe.
Au, iecum zici; um din toute ucesteu.
Ei bine, stune, tiebuie su fucem ceicetuie e Iu toute uceste
ucuietuii, cuci oute su fie cuIcute de vecini; oute cu uienduii tuie
uduiiIe, stiicu IiveziIe de omi, Iusu moiiIe i lunuiiIe n nengiijiie
i, bine vezi domniu tu, ucesteu uduc duiuunuieu stuiii muiiei
tuIe. Tiebuie dui su tiimi(i un om ciedincios su ceiceteze i su-(i
uducu tiin(u Iumuiitu desie toute ucesteu.
Ai dietute, DinuIe, i, iutu, (i oiuncesc cu cliui de mine
su ui n Iuciuie uceustu ceicetuie.
Conveisu(iuneu uceustu se ntieiuse iin veniieu osteInicuIui
VIulu(i, cu su invite e funuiiot Iu musu ce dudeu tiimisuIui
muiutesc n iicinu luiuciuIui...
A douu zi, e Iu ute oie de dimineu(u, un tnui mbiucut cu
luine uinuu(eti fouite guIunte i nso(it de douuzeci i cinci idi-
cIii, sub comundu muieIui sutigi-buu uI cumuiuiei, stiubuteuu
ntinsu uduie u VIusiei.
& Ciocoii vccni i noi
Eiu e Iu mijIocuI Iui mui; ueiuI duIce uI dimine(ii, mbuIsumut
de miiosuI fIoiiIoi suIbutice i de uceI uifum iucoios uI fiunzeIoi
de cuind ciescute, iusndeu este tot o sufIuie nvitutouie;
usuieIeIe, suItnd iin ciengi, cntuu uceIe mii de meIodii sub-
Iime cuie insiiu n inimu omuIui i meIuncoIie i Iuceie.
Pe cnd cuIutoiii i uimuu diumuI n tuceie, deodutu se uuzi
ieind dintie desiuI uduiii o voce cuie cntu cu muItu exiesiune
o meIodie ntiistutoute i eioicu.
Cnd coitegiuI ujunse destuI de uioue sie u deosebi cuvin-
teIe cntuie(uIui, eI se oii de sinei, cu su outu uscuItu uceustu
buIudu cuiucteiisticu entiu timii de utunci:
lrunzd vcrdc dc sccard!
Nu mai c drcprarc-n (ard,
uc dai ja|od |a domnic,
Tc rrczcri |a spdrdric
Si dc-aco|o |a uivan,
uc-(i picrzi vrcmca cdrc-un an.
lrunzd vcrdc dc mo|orru!
uacd asrdzi sunr in codru
Cu pisro| |a cingdroarc,
Si cu ||inra |a spinarc,
uc cc nu md-nrrcoi, crcrinc,
Sd-(i spun |ocu| cc ardc-n minc?
Am avur mumd i rard,
Casd marc-ndcsru|ard,
Zccc virc in coar
Si para|c-n ouzunar,
uar grccu| a|urisir
Tor cc-am avur mi-a rdpir.
Pdrin(i, ncvasrd, copii
Nu mai sunr prinrrc cci vii.
Nu mi-a mai rdmas pc |umc
6 Ciocoii vecli i noi
& Nico|ac li|imon
uccdr cu i cc-i pc minc.
lrunzd vcrdc iasomic,
Aidc(i, |ra(i, |a naiducic,
Sd scdpdm dc |ignioi,
uc cocnin(i
1
i dc ciocoi.
Sim(uI ucestoi veisuii i mui cu seumu focuI cu cuie eiuu cntute
fucu o uitu imiesiune n inimu cuIutoiiIoi; dui mui uIes juneIe ce
uieu u fi stunuI se gndi u(in, uoi u(intind oclii usuiu Iui
sutigi-buu, i zise:
Ce zici tu, RuduIe, desie ucest cntec?... N-ui fi bine su
iegutim uimeIe?
AimeIe!... $i de ce?
Auzi ucoIo; de ce? Puicu ui uitut cu suntem n VIusiu, n
cuibuI tutuioi tIluiiIoi?
Au e, cucoune DinuIe; dui tot e mui bine su ne cuutum de
dium i su Iusum e bie(ii cietini n uce, su-i veise focuI ce Ie
uide inimu, cu muIt sunt umui(i, suimunii!
Dui ducu voi fi lo(i i voi nuvuIi usuiu noustiu?
N-uveu giiju, cucoune DinuIe; i cunosc eu.
Ai zis cu-i cunoti?
Du, um zis.
$i de unde-i cunoti?
Cnd eium nefei Iu sutuiie, um vuzut e cuitunuI Ioi venind
Iu sutuiuI.
Lu sutuiuI?... $i ce cutu Iu sutuiuI un cuitun de lo(i?
uduugu Putuiicu cu uei de miiuie iefucutu.
Venise su-i ienoiuscu luzmetuI de lo(ie.
Dui ustu nu e de ciezut, RuduIe!
Voieti su te nciedin(ezi cu-i udevuiut?
Du, voiesc.
1
Cocnin(i i ca(aoni sunt numeIe ce Ie duu (uiunii gieciIoi uiendui. (n. N. F.)
&! Ciocoii vccni i noi
Sutigi-buu scouse un fIuieiu de umnt de Iu cingutouie i,
unndu-I n guiu, fucu su iusu dinti-nsuI ctevu sunete uscu(ite.
Nu tiecu muIt i suitu cuIutoiiIoi fu nconjuiutu de vieo c(ivu
fIucui scui(i de stut, vnoi i nuimu(i nu Iu din(i.
Bine-u(i venit sunutoi, fIucui! zise sutigi-buu, iusucindu-i
mustu(u ceu Iungu i zmbind.
Bine v-um gusit, boieii domniu voustiu! iusunseiu tIluiii.
Unde este Gleoigle?
Cuie Gleoigle?
CuitunuI vostiu!
A! u! cuitunuI... s-u dus cu c(ivu fecioii su cuIce e
Muigineunu.
Pe uiinteIe uilimundiituI?
Du, boieiuIe, cu-i gius Iu ceufu.
Dui bine, mui, nu-i ucut?
Pucut?... Dui eI se gndete ouie Iu ucut cnd (ine ute-ot
(iitoii n cusu i cnd nenoiocete e tot unuI cte douuzeci-tiei-
zeci de fete?
Ce sui, mui buiete; Ie fuce eI toute ucesteu?
$i mui muii dect ucesteu, boieii domniu voustiu; bute e
bie(ii iomni din suteIe munustiiii, Ie iu i cenuu din vutiu, i
snzuiu de iciouie i Ie du fum cu Iu vuIi, uoi, uiutndu-Ie
gibuciuI cu douusiezece sficuii de Iumb, Ie zice: Scoute buni,
ufuiisit (uiun, cu-(i ciu ieIeu cu gibuciuI ucestu`. SuimunuI (uiun
iusunde: N-um, uiin(eIe, iuitu-mu, i Dumnezeu su-(i ieite
ucuteIe`. Nu tiu eu fIeucuii d-usteu; uceti buni sunt ui SfntuIui
Munte; Iutete, oii te omoi cu e un dobitoc`, iusunde giecuI.
Bie! Du' neIegiuit mui este!
Nevoie muie, cucoune. Mui deunuzi s-u scuIut sutuI TeIegu i
s-u dus Iu dnsuI cu ououie, cu uioii de guinu, cu untioi, de! cu
cietinuI, cu su-I iouge su Ie fucu o biseiicu(u n sut, su uibu i ei,
bie(ii, unde su-i ngioue moi(ii i su-i boteze coiii. Ei bine, bo-
ieii domniu vostiu, ti(i ce Ie-u fucut?... Duu ce Ie-u Iuut Iocou-
&" Nico|ac li|imon
neIe, i-u dut ufuiu din cusu cu njuiutuii. Bie(ii suteni uu bugut
juIbu Iu domnie; dui eI u ufIut i cu muiufetuiiIe i diuciiIe Iui i-u
us e to(i Iu nclisouie, de Ii se iuudesc bucuteIe e cm.
Iu, su Iusum ucesteu Iu o uite zise sutigi-buu i
sune-mi cum vu meig tiebuiiIe? V-u(i dies cu sutuiiu?
Mui uIuItuieii um dut sutuiuIui douuzeci de ungi de buni
1
.
Sutigi-buu se uioie de Dinu Putuiicu i-i zise ncetineI:
Te mui ndoieti, cucoune?
Ai dietute, iusunse Putuiicu cu un uei iefucut; dui us-
cuItu, mui RuduIe, dei vud cu eti bine cunoscut cu uceti oumeni,
eu nsu, diet su-(i sun, nu ieu mu simt Iu siguiun(u uici. Sune-Ie
ce Ie-i sune, cu su ne Iuse su meigem mui cuind nuinte.
N-ui nici o teumu, cucoune; (i-um sus cu um fost nefei Iu
sutuiie i n-oi fi ei nebuni su se Iege de oumeni, cnd i vud cu
mine. Ei! din cte i-um scuut eu! Iu ntiebu-i numui, su-(i suie: ui
mui fi ustuzi vieunuI din ei neus n (euu, ducu n-ui ti su se
ouite cu oumenii stuniiii? Mui bine dect su fugim d-uci cu
nite nemeinici i su ne fucem de iuineu Iumii, iu su descuIecum i
su ne fucem fiumos conucuI de umiuzi, uci, e veideu(u, Iu umbiu;
su unem e fIucuii ucetiu su ne ieguteuscu o musu cumsecude,
cuci negieit diumuI tiebuie su te fi secut i e dumneutu Iu inimu.
Bine, uduugu Putuiicu, usiguiut ucum iin cuvinteIe voinicu-
Iui sutigi-buu; dui ce su mncum, cuci, ducu e voibu de mncuie,
u mncu i eu bucuios.
Hei! ducu e uu, Iusu-te e mine; o su te fuc su munnci un
mieI fiit lo(ete.
Bu zuu!... $i ce feI fiig lo(ii mieii?
Ce-(i usu domniei tuIe! Iu su vezi! I(i fuguduiesc o fiituiu
cuie su ntieucu toute cliubuuiiIe
2
de Iu musu Iui vodu.
1
Zece mii Iei, cuci o ungu se socoteu Iei cinci sute. (n. N. F.)
2
Cncoapuri fiituii tuiceti (n.N.F.); fiituiu Iu fiiguie, iegutitu din mui muIte
feIuii de cuine (de beibec, de vitu etc.), ieuiutu cu muIte miiodenii.
&# Ciocoii vccni i noi
Zicnd uceste voibe, se ntouise cutie idicIii i, uIegnd e doi
mui cliei i mui voinici, Ie zise:
Mu, Iuu(i itucuI ucestu, duce(i-vu cu dnsuI n ceI dinti sut
ce ve(i ntIni i ceie(i su vu deu cinci miei giui, unt iousut, ouu
i vieo utiu-cinci vedie de vin i ducu v-o ceie buni, sune(i-Ie cu
toute ucesteu sunt entiu gutiieu conucuIui isiuvnicesc. Ducu nu
v-o ciede, uiutu(i-Ie itucuI; iui ducu i duu uceeu se voi motiivi,
muiu(i-Ie sinuieu cu mucleIe iutuguneIoi
1
.
Fouite bine, stune.
IdicIiii Iecuiu i sutigi-buu, ntoicndu-se cutie lo(i, Ie zise:
Buie(i! Cuconu Dinu Putuiicu, omuI muieIui osteInic Andio-
nucle TuzIuc, voiete su osuteze Iu voi. Cu ce ute(i su ne sIuji(i?
Deocumdutu n-uvem nimic, dui utetum su ne soseuscu ucum
de Iu PIoieti, de toute.
Ei, ducu e uu, nu utunci odiln(i-vu i voi e Iu coIniceIe
voustie.
Ho(ii intiuiu n uduie, iui Dinu i comunduntuI idicIiiIoi
uteinuiu un covoi de |uiigiud sub un ui suIbutic i, uiinzndu-i
ciubuceIe, se tintiiu Iu umbiu cu su se odilneuscu.
Nu tiecu muIt tim i idicIiii sosiiu ncuicu(i cu iovizii de ujuns
entiu un iegiment de soIdu(i.
Ho(ii ieiiu din uduie, jungliuiu nti-o cIiu to(i mieii, Ie scou-
se nteceIe i, cosndu-i iui Iu Ioc cu ieIeu e dnii, intiuiu n
uduie i, iuscoIind cu nite uii un juiutic comus de cuieni de
vi(u suIbuticu, n cuie inclizi(iu ui fi utut su uidu o sutu de eietici,
ngouiu nti-nsuI e to(i mieii.
Dinu, nen(eIegnd nimic din ucest mod de u fuce fiituii, iiveu
1
Aceustu oiuncu dutu de sutigi-buu cutie idicIii ui tiece diet o fubuIu n ziuu de
ustuzi; nimeni n-ui uteu ciede cu se fuceuu usemeneu tIluiii de cutie oumenii domneti,
Iuti(i cu su (ie Iiniteu i su iotege e cei suiuci; cu toute ucesteu, eu u existut i, entiu
mui muie nenoiociie, s-u exeicitut cliui de oumenii iivu(i, cuie se mbiucuu n costum
de oumeni domneti i jefuiuu e bie(ii (uiuni uiutndu-Ie ituce mincinouse (vezi Con-
dicu uilivei`, ni. 112, fouiu 280). (n. N. F.)
&$ Nico|ac li|imon
cu uimiie e uceti bucutuii imiovizu(i, cuie, iin figuiiIe Ioi
osomoite i iin micuiiIe ce fuceuu, semunuu ntocmui cu de-
monii iuduIui cuie toituieuzu sufIeteIe condumnu(iIoi.
In timuI ucestu, o uItu giuu de tIluii ntindeu e iuibu veide
o musu de nzu, uI(ii fuceuu mumuIigu(u, c(ivu coceuu ouu i
cuiu(uu cee i ustuioi veide, e cuie Ie uezuu e Iu IocuiiIe unde
uveuu su udu ouse(ii.
Pe cnd toutu ceutu tIluiiIoi se ocuu cu iegutiieu ucestui
osu( oiiginuI, se uuzi un ocnet cu uI unei bombe ce iese dinti-un
tun. Putuiicu fucu o micuie ieede i convuIsivu, iui efuI tIluiiIoi,
uceI om cu cuie conveisuse mui nuinte, vuzndu-I seiiut, i zise
zmbind:
Ce, cucoune, te-ui seiiut?
Bu nu, dui... iu sune-mi, de unde vine ucest sunet?
Acest sunet vu su zicu, cucoune, c-u venit timuI su vu une(i
Iu musu.
Nu n(eIeg nimicu.
Piivete! i zise, uiutndu-i doi tIluii ce scosese un mieI din
moimntuI de fIucuii i I uduu cu un feI de suI(u comusu din vin
umestecut cu ustuioi isut i cu suie. PocnetuI cuie te-u seiiut
veneu de Iu ucest mieI.
$i de ce-u ocnit mieIuI, fiu(iouie?
Fiindcu s-u fiit de ujuns.
Dui ce mui fuc ucei voinici cu dnsuI?
II stioesc cu vin i-I nfuouiu n nzu, cu su nu iusu miio-
suI ceI fiumos.
Conveisu(iuneu Ioi fu ntieiutu de uIte ocnete ce uimuiu unuI
duu uItuI. TIluiuI uiuncu un ocli ceicetutoi miejuiuI suu, uoi
stiigu:
Gutu, buie(i?
Gutu, cuitune!
Pofti(i Iu musu, boieii! zise cuitunuI Iui Putuiicu i Iui
sutigi-buu.
&% Ciocoii vccni i noi
Ei fucuiu un semn de iimiie i nuintuiu cutie musu.
CuitunuI clemu e ujutoiuI suu i-i oti ctevu cuvinte, iui
duu uceeu se use Iu musu i, duu ce iuse mieIuI cu miniIe n
mici bucu(i i use Ioscu Iu musu, eI zise:
Osutu(i, boieii domniu voustiu, i ieitu(i-ne ducu n-um u-
tut su vu sIujim mui bine.
Ouse(ii tIluiuIui useiu mnu e cte o bucutu de mieI i
nceuiu u mncu cu oftu nedesciitibiIu, uduugnd din tim n
tim cte o cuu(nu de ceuu suu de ustuioi veide i bnd vin de
Ceinuteti.
Ei, boieii, cum vi se uie fiituiu noustiu? ntiebu tIluiuI.
De minune, cuitune; dui iu sune-mi, cum se numete feIuI
ucestu de fiituiu?
MieI nubuit, boieii domniu voustiu, mieI fiit lo(ete.
Su tiuiuscu ntiu muI(i uni nuscocitoiuI mieIuIui nubuit!
iusunseiu deodutu Putuiicu i sutigi-buu cu guiiIe Iine de deIi-
ciousu fiituiu.
Duu feIuI ucestu de bucute se use e musu unt iousut cu
mumuIigu i ouu coute. Ouse(ii notii mncuiu i dinti-ucesteu
cu muie oftu, uoi se scuIuiu de Iu musu i, duu ce muI(umiiu
cuitunuIui, ncuIecuiu i-i uimuiu diumuI nuinte.
Moiu Rusucitu, unctuI iinciuI uI cuIutoiiei Iui Putuiicu, eiu
tiei otii deuite de Bucuieti, i eI nu fucuse nici diumuI jumutute;
temndu-se dui cu su nu-I uuce nouteu n uduie, giubi muIt
cuIutoiiu i ujunse n sut e Iu sfin(ituI souieIui.
Pe dutu ce se uezu n cuseIe boieieti, tiimise e isuvnicei su
cleme sutuI, cu su ceiceteze desie usuiiiiIe ce ceuicu din uiteu
uienduuIui.
A douu zi, e Iu ievuisutuI zoiiIoi, cuiteu cuseIoi boieieti eiu
Iinu de suteni de toutu vistu; unii (ineuu n mini ui de guinu,
uI(ii cte o stiuclinu cu ouu suu cte o ouIu cu unt. To(i ucetiu
venise su iecIume n contiu uienduuIui i nu utetuu dect scuIu-
ieu Iui Putuiicu.
&& Nico|ac li|imon
Nu tiecu muIt tim i ciocoiuI se uiutu muI(imii mbiucut n
luine uinuu(eti muiute n fii i cu un uei muie(. EI se uezu e un
scuun, ceiu cufeu i ciubuc, iui duu ce-i fucu tubietuI uiuncu o
iiviie seveiu i obseivutouie usuiu (uiuniIoi, uoi zise cu un uc-
cent Iin de ngmfuie:
Cietini buni, muiiu su osteInicuI Andionucle TuzIuc,
stunuI nostiu uI tutuioi, m-u tiimis uci cu su uscuIt IngeiiIe
voustie i su vu duu dietute, de ve(i uveu; sune(i dui toute usuiiIe
voustie fuiu ceu mui micu temeie. Iutu cu vu uscuIt!
|uiunii deteiu mui nti IocouneIe n mnu idicIiiIoi; uoi, duu
ce se scuiinuiu n cu i fiumntuiu cuciuIiIe n mini ctvu tim,
nceuiu u se jeIui cuie de cuie mui muIt i to(i deodutu, n cliuI
uimutoi:
Su tiuieti, cuconuuIe! Bine cu te-u udus Dumnezeu Iu noi,
su vezi i su ciezi uigiu n cuie um cuzut. Ne-u suiucit, cucoune,
lo(uI de giec, ne-u Iusut n suu de Iemn.
Mie mi-u Iuut boii i vucu, suiuc de muicu meu! entiu un
iuzIuc
1
de utezeci de uiuIe.
Pe mine m-u miumutut cu douu buni(e de muIui i sunt tiei
uni de cnd tot i Ie Iutesc, ucutosuI de mine, i cnd gndeum cu
um scuut de dnsuI, m-um omenit cu-mi dejugu boii de Iu Iug i
mi-i vinde, de m-u Iusut suiuc Iiit.
Mie mi-u necinstit futu cu siIu, butnd-o nu i-u ieit din
min(i.
Pe mine m-u njugut Iu cuiuI cu Iemne, cu e-o vitu, cuconuuIe.
Pe mine m-u snzuiut cu cuuI n jos i mi-u dut fum de
uidei i nu m-u Iusut nu nu i-um dut iuvu cu-i sunt dutoi tieizeci
de Iei.
Muie nuustu u cuzut e cuuI nostiu, cuconuuIe! stiiguiu
mui muI(i deodutu o su ne ducem n Iume, cuci Dumnezeu u
Iuut dietuteu de e umnt; uienduuI ne jefuiete, zuciuI ne
1
luz|uc monedu vecle tuiceuscu de uigint, cu n(eIesuI de: un fIeuc, un nimic.
&' Ciocoii vccni i noi
juouie de iei, guzdu de jude( i isiuvnicii ne ung cu mieie i ne
Ieugu de couci, de ne munncu muteIe i (n(uiii!...
Dui bine, buni cietini! de ce n-u(i venit su-mi sune(i mie
toute ucesteu? iusunse Dinu cu uei de comutimiie.
N-um ndiuznit, cuconuuIe. O dutu-n viu(u noustiu um bugut
juIbu Iu muiiu su i n Ioc su ne fucu dietute, ne-um omenit cu o
ceutu de uinuu(i, cuie ne-uu iut ouseIe. Nu tim ce o su fucem; o
su tiecem n |uiu Tuiceuscu; ncuiIeu su ne omouie ugnii, dect
cietinii, cuie se nclinu tot Iu o ciuce cu noi.
In uceustu muI(ime de jeIuitoii eiuu vieo utiu (uiuni cuie se
buteuu cu umnii n iet, i smuIgeuu uiuI din cu i suiutuu
fiunteu imineiIoi Iui Putuiicu. Aceti jeIuitoii exugeiu(i uveuu nite
fizionomii de udevuiu(i lo(omuni. Dinu obseivu i tucu; iui duu
ce concedie gIoutu de suteni cu fuguduieIi mincinouse, fucu un
semn isiuvniceIuIui.
IsiuvniceIuI se uioie de dnsuI, (innd cuciuIu n mini.
Su-mi uduci mui e uimu e-ucei utiu jeIuitoii cuie se vuietuu
mui tuie, uuzitu-m-ui?
Am uuzit, cucoune.
Du-te ucum de cleumu e uiendu.
Su tiuieti, cucoune, este dus Iu tig.
$i cnd vine nduiut?
Pe Iu clindii
1
, cucoune.
Bine.
Ctevu oie n uimu sceneIoi de mui sus, Putuiicu edeu e sofu
cu iciouieIe nciuciute cu un osmunIu i fumu dinti-un ciubuc
duIceu i uifumutu Iuntu uiubicu numitu gebeI
2
, uvnd dinuinteu
su e cei utiu (uiuni jeIuitoii.
Duu ce Iusu su iusu din ietuI suu un noi gios de fum, ce se
1
Piin clindii (uiunii n(eIeg uuneieu souieIui (n. N. F.)
2
Ccoc| tutun de Aiubiu, obinuit fouite muIt e timuI uceIu entiu miiosuI Iui
Iucut. (n. N. F.)
' Nico|ac li|imon
nuI(u cutie tuvunuI cumeiei foimnd o muI(ime de giue bizuie, eI
iivi cu uten(iune e (uiuni i Ie zise:
Ei bine, buie(i, ucum suntem singuii. Dumnezeu stu n fu(u;
iu sune(i-mi, de cnd u venit ucest uiendu e moie cum meig
uduiiIe, lunuI, moiiIe, ciciumiIe? Sunt n stuie bunu suu nu?
S-u fucut muie fiioseuIu
1
, cucoune; uduieu ceu muie, cu
coucii cu buteu de gioi, u vndut-o i u uis-o Iu fuceie de iucliu,
iui ucum u iumus numui o oiituiu n cuie nu guseti dect uii i
nuieIe. HunuI s-u duimut de tot i Iouu nti-nsuI; ciciumiIe
usemeneu. Din leIeteu scoute e fiecuie sutumnu cte un cui de
ete i-I tiimite Iu tig, Iu PIoieti.
Sunt udevuiute toute ucesteu?
Uite, cucoune, cum te vud i cum mu vezi.
CiocoiuI clemu un idicIiu i oiunci su-i guteuscu cuIuI; uoi
ncuIecnd, Iuu cu sine e (uiuni mieunu cu isiuvniceIuI i doi
sIujitoii i Iecu su fucu ceicetuie. Se duse mui nti Iu lun i-I gusi
n ioustu stuie; vizitu ciciumiIe i moiiIe i Ie gusi tot usemeneu;
uoi intiu n uduie i, gusind-o n udevui cu totuI stiicutu, se
ntouise ucusu i fucu fouie de isuu, iscuIitu de ieo(i i de fiuntuii
sutuIui.
Pe cnd se etieceuu ucesteu n cusu boieieuscu, uienduuI se
ntoisese de Iu tig i se infoimuse desie usiu ceicetuie fucutu n
Iisu-i, eI eiu cuiins de fiicu, cuci toute ubuzuiiIe desie cuie
voibiium eiuu n udevui suviite de dnsuI.
Atetu dui nu ce iumuse Putuiicu singui, uoi intiu n oduie
i, iinti-un comIiment demn de un uu cu tiei tuiuii, feIicitu e
ciocoi de bunu veniie.
CiocoiuI I iimi cu un uei fouite sevei i, fuiu su-I ofteuscu su
udu suu su-i iusundu Iu comIiment, i zise:
Bune sunt usteu, clii Ciistodoie? (Acestu eiu numeIe
uienduuIui.) AstfeI (i uzeti domniu tu IegutuiiIe zuisuIui de
uienduiie?
1
lirosca|d iisiu, ugubu. (n. N. F.)
' Ciocoii vccni i noi
Du' ce um gieit, cucoune DinuIe, de te-ui suuiut e mine?
Mu mui ntiebi ncu ce ui gieit? Piivete!
AienduuI citi foiIe de isuu i se suimntu de muiimeu sume-
Ioi ce vuzu nti-nseIe.
CiocoiuI, obseivnd ngioziieu ce iicinuise uienduuIui, i zise
mui Iinitit:
Eu n-um ce su-(i fuc; tiebuie n douuzeci i utiu de ceusuii
su-mi iusunzi sumu cuiinsu n isuu, cuci um oiuncu su-(i un
bumbuii, douu oituIe de sIujitoii. Rumne Iu domniu tu su-(i uIegi
din douu unu: oii su Iuteti de bunuvoie, suu iin siIu.
Dui bine, cucoune DinuIe, mu Iui suiuc e diumuii.
Nu voi su tiu nimic desie uceustu. PIuteti bunii cu bineIe
suu fuc ituc Iu isiuvnicie i-(i un n sinuie o sutu de sIujitoii?...
In(eIegi iomnete?
GiecuI Iecu cuuI n jos i, duu ce se gndi ctvu tim, zise:
Su fucem cum e bine, cucoune, cu e ucut de Dumnezeu su
mu dui e mnu zubetuIui.
Dinu, cuie voiu su ujungu Iu uceustu concIuziune, iivi e giec
cu un feI de miiuie, uoi i mui zise:
Fie cum zici! Isuu se iidicu Iu o sutu de ungi de buni. Ct
dui dinti-uceustu sumu?
Douuzeci de ungi, cucoune.
Este u(in, fouite u(in. Nu iimesc.
Fie tieizeci, su nu mui fie voibu.
Mui jos de cincizeci, nu iimesc nici o Iuscuie. Te muI(umeti,
oii fuc itucuI?
Huide, fie! iusunse giecuI sco(nd din sn o ungu veide,
Iungu de doi co(i i deznodnd-o cu uceu ntiistuie ce simt umun(ii
cnd se desuit de iubiteIe Ioi. Numuiu ceIe cincizeci ungi de buni
n mulmudeIe, dodecuii, funduci i iubieIe; uoi, duu ce suIutu
e ciocoi, iei din cusu oftnd i juindu-se e to(i sfin(ii cu vu
scoute ucei buni ndoi(i din ieIeu bie(iIoi suteni.
' Nico|ac li|imon
A douu zi Putuiicu Iecu din moiu Rusucitu Iu ceIeIuIte moii
uIe stunuIui suu i, duu ce fucu e Iu toute cte o ceicetuie de
feIuI ceIei desciise mui sus, se ntouise n Bucuieti cu douu sute
ungi de buni, e cuie Ie use deocumdutu e funduI sietuIui,
zicndu-i n sine cu o nesusu bucuiie: Doumne-ujutu!... Unu Iu
mnu!`
Capiro|u| Xlll
CE DAI SA TE FAC ISPRAVNIC?
Vesteu desie infIuen(u ce din zi n zi dobndeu osteInicuI
Andionucle Iu cuiteu Iui Cuiugeu se iusndise utt de muIt, nct
mui to(i cei ce voiuu su dobndeuscu vieo func(iune ubIicu neme-
iitutu suu vieun uIt fuvoi de Iu domnie se ndietuu cutie cusu
utouteinicuIui funuiiot i iin duie de buni i mIineuu doiin(u.
Cutu su sunem cu n timuI uceIu, cu n to(i timii, jufuiiIe i
mncutoiiiIe nu se fuceuu uu de-u dietuI. De Iu domn nu Iu
zuciu, to(i e utunci fuiuu cu mijIouce deIicute i cu o iscusin(u
utt de muie, nct lo(uI i usiguiu invioIubiIituteu i nu se ex-
uneu Iu umiIiie.
Cu su ujungu uci, to(i sIujbuii muii i mici i uveuu ieeIicuiii
Ioi, cuie cuutuu vnutuI i-I uduceuu nuinteu vnutoiuIui cu su-I
jumuIeuscu.
PosteInicuI Andionucle, cuie fuceu totuI entiu inteies, nu ciezu
de cuviin(u u Iusu o usemeneu fiumousu ocuziune fuiu u se foIosi de
dnsu; eI, dui, ini(ie e Putuiicu n ucest nou feI de lo(ie i, din
uceu zi, nimeni nu mui dobndi fuvoiuiiIe cui(ii dect iin mijIociieu
osteInicuIui suu, mui bine, iinti-u Iui Putuiicu, cuie ctigu de Iu
fiecuie tieubu mIinitu de douu oii mui muIt dect stunu-suu.
Inti-o zi se iezentu dinuinteu Iui un func(ionui scos de muIt
tim din sIujbu. Duu ce ucest din uimu i fucu o muI(ime de comIi-
CUPRINS
'! Ciocoii vccni i noi
mente, ciocoiuI i zise su udu i oiunci su-i uducu duIceu(u i
cufeu
1
.
Ct (inu ucest tiutument oiientuI, Dinu se ocuu cu mustu(iIe
suIe ceIe negie, e cuie Ie iusuceu i Ie netezeu cu muItu giu(ie; iui
duu ce veni cufegiuI i Iuu feIigeunuI din mnu func(ionuiuIui,
Dinu zise cu o deIicute(e iefucutu:
Ce ntmIuie feiicitu te uduce Iu mine, uilon medeInicei?
Nevoiu, cucoune DinuIe, i nimic mui muIt.
Nevoiu? Domniu tu su ui nevoie de un om mic cu mine? Mi se
uie cuiios!...
Nicidecum, cucoune DinuIe. OmuI nu tie de uzi e mine i
de muIte oii vine viemeu de ui tiebuin(u cliui i de un (igun. AstfeI
vine voibu, dui te iog su nu fie cu suuiuie.
Feieuscu Dumnezeu, bei-mu... zise Dinu, siIindu-se u uscunde
ieuuu imiesiune ce-i fucuse mucutouieu sentin(u u func(ionuiuIui.
Viei dui su ufIi nevoiu cuie m-u udus n cusu domniei tuIe?
Du, i u te sIuji cu ce-mi vu stu iin utin(u.
AscuItu-mu dui.
Gutu Iu oiuncu, bei-mu.
Puiin(ii mei uu fost boieii muii din Ciuiovu, bu ncu mouI
meu u fost cuimucum n uceI oiu muIt tim; tutuI meu, fiind om cu
fiicu Iui Dumnezeu, i cu miIu de (uiu, vuznd neIegiuiiIe i deso-
ieiiIe ce fuceuu domnii gieci, s-u tius Iu moie i tiuiu ucoIo o viu(u
Iinititu; dui, oii cu mieii de gieci I-uu bunuit de iuzviutitoi, suu cu
uu u fost sciis, tiu numui cu ne-um omenit nti-o zi cu douu sute
de uzvuntIi
2
cu-I nconjouiu de toute ui(iIe, iui c(ivu se suie Iu
tutuI meu cu su-I omouie. BietuI butin, Dumnezeu su-I ieite!
sim(ind gnduI nuvuIitoiiIoi, u nuimut toute sIugiIe i s-u gutit de
motiiviie. PuzvuntIii, vuznd uceustu iegutiie, s-uu nfuiiut i
1
Acest ceiemoniuI se fuceu tutuioi eisouneIoi ce veneuu su ceuiu inteiveniieu su n
vieo tieubu. (n. N. F.)
2
RebeIii ostui ui Iui PuzvuntogIu din Vidin. (n. N. F.)
'" Nico|ac li|imon
mui muIt i uu nuvuIit usuiu tutuIui meu. Lutu u (inut nu Iu
inz; muI(i din ugni uu cuzut, dui n ceIe din uimu, iin numuiuI
Ioi ceI muie, uu omoit e to(i oumenii notii mieunu cu tutuI meu.
$i ce s-u mui ntmIut duu uceustu? uduugu Putuiicu
cuscnd de uit.
Su vede(i, cucoune DinuIe. Duu mouiteu tutuIui meu um
fugit Iu Biuov, mieunu cu mumu i suioiiIe meIe, cu su scuum
de subiu oumeniIoi Iui PuzvuntogIu, i ne-um ntois nuoi tocmui
duu ce s-u Iinitit (uiu.
Bine c-u(i utut su vu scuu(i viu(u, uduose Putuiicu doimitnd.
Ne-um scuut-o, ce e diet, dui ne-um uIes numui cu utt;
cuci Iu ntouiceieu noustiu um gusit cuseIe uise, (igunii fugi(i este
Dunuie i viiIe uiuginite. O singuiu moiouiu ne mui iumusese i
um dut-o soiu-mi de zestie, cu su nu mbutineuscu Iu uu cusei
uiinteti.
Biuvo, bei-mu; mu bucui cu eti Iin de iticli
1
.
O fi iecum zici, dui dnd moiouiu um iumus suiuc Iiit.
$i cu ce te cliveiniseti ucum?
Cu sIujbu.
Lu ce cuIem sIujeti?
Am sIujit Iu lutmunie i m-u scos, fiindcu um dut e iIituiu
2
o muI(ime de lo(i ce se ncuibuseiu n uceu diegutoiie.
Dui bine, bei-mu, de ce nu-(i cuutui de tieubu? Ce, domniu tu
o su ndietezi Iumeu?
Au este, ui dietute i eu zic cu domniu tu; dui cnd vud e
funuiio(i desoind e vuduve i e suiuci, mi vine fuiii de nebunie,
stiig cu un ieit din min(i i fuc tot ce ot, cu su duu e fu(u tIluiiiIe Ioi.
Ruu, fouite iuu. Domniu tu nu n(eIegi nici viemeu, nici ou-
menii cu cuie tiuieti.
Ce voieti su zici iinti-uceustu? TuImucete-mi!
1
lricni moiuIu suu viitute. (n. N. F.)
2
A da pc pdr|irurd u descoeii suu u demuscu e lo(i. (n. N. F.)
'# Ciocoii vccni i noi
Voiesc su zic cu nti-o (uiu cu u nostiu tot ce utem fuce mui
bine este su Iecum cuuI nuinteu mui-muiiIoi notii, cu su
dobndim cliveiniseuIu i su stingem stuie cu oiice ie(.
Cu oiice ie(?
Du, bei-mu.
Cu uIte cuvinte: su fuium, su jefuim?
$i de ce nu?
Du' bine, ce fuci mustiuiii de cuget?
Aceustu sIubiciune su o Iusum e seumu femeiIoi cu isteii-
cuIe, iui noi, buibu(ii, su fucem ce fuce toutu Iumeu. He, le! uilon
medeInicei, cunoti bine cum stuu IuciuiiIe n ziuu de ustuzi: ui
buni, eti tuie i muie; eti suiuc, nu te bugu nimeni n seumu. Dui
su Iusum Iu o uite uceste nimicuii. Iu sume-mi: cu ce ot su te
sIujesc?
Venisem su te iog cu su ui o voibu entiu mine Iu osteIni-
cuI Andionucle, cu su mu fucu isiuvnic Iu vieun jude(. Su-i sui
cu neumuI meu u sIujit (uiii de Iu descuIecutouie, cu um i eu cevu
cunotin(e de sIujbu, cu mu voi siIi u nu nemuI(umi Iumeu e unde
voi fi, ci dimotiivu u uduce Iuudu i binecuvntuii domniei suIe i
muiiei suIe Iui vodu... Aide-de, fu-mi uceustu fuceie de bine i nu te
voi uitu nu Iu mouite.
Dinu uscuItu uceste voibe din uimu cu muie iuceuIu i, nciedin(ut
cu osteInicuI nu cunoute IimbujuI diIomu(iei ciocoieti, i zise:
Ailon medeIniceie, toute cte mi-ui sus sunt diete i fiu-
mouse, dui nu se cuutu n ziuu de ustuzi. Iu sune-mi mui bine, ce
dui su te fuc isiuvnic?
Ce-ui zis? Mui zi ncu o dutu, cu n-um uuzit.
Am zis cu isiuvniciiIe se duu cu iufet, ui n(eIes oii bu?
Ducu este uu, (ine-(i isiuvniciu entiu uItuI, cuci eu nu mu
voi njosi niciodutu su cumui sIujbu cu buni de Iu o Ieinutuiu de
ciocoi cu tine!
$i ostuIuntuI, indignut, iei din cusu fuiu su suIute mucui e
Putuiicu.
'$ Nico|ac li|imon
Acestu, n Ioc su se sueie de o usemeneu insuItu, zmbi i zise
n sine: Iutu un nebun iecum n-um mui vuzut ncu`.
Un moment duu uceeu intiu o u douu eisounu, cuie, duu ce
fucu ciocoiuIui un comIiment demn de un seiuscliei, i zise de-u
dietuI:
Cucoune DinuIe, um uuzit cu s-u muziIit isiuvnicuI de TeIe-
oimun i vin su cei ujutoiuI domniei tuIe cu su iuu ucest munsu.
Au este, bei-mu, dui de! su mui vedem. ViemuiiIe sunt gieIe,
isiuvniciiIe nu se duu Iu fiecine, iusunse Putuiicu cu voce
ngnutu.
NouI venit, n(eIegnd iicinu cuie fuceu e ciocoi su iusundu
iin cuvinte evuzive, ieIuu voibu:
Du, du, nene DinuIe, te iog su-mi fuci uceustu tiebuouiu,
cuci sunt om i eu; mnu e mnu suIu i umndouu obiuzuI.
In(eIegi domniu tu.
Vezi, uu-mi vine Iu socoteuIu!
Dui de vieme ce ne-um n(eIes, su voibim cu nite iieteni
udevuiu(i. Iu sune-mi, ce o su-mi ceii entiu ucest munsu?
Ct desie mine, bei-mu, nu (i-u ceie nimic: dui ce fucem
osteInicuIui? EI nu este n stuie su fucu ceI mui mic Iuciu fuiu
inteies, i ncu inteies, nu gIumu!
Lu uceste din uimu fiuze tiusutuiiIe fe(ei cundidutuIui de
isiuvnicie Iuuiu un usect osuc. Se scuiinu u(in n cu cu un
uei meditutiv, uoi zise:
Su tuiem ie(uI.
Bine! Su-mi dui 2.S00 de iubieIe.
Nu e ieu muIt?
Nicidecum, bei-mu; jude(uI TeIeoimun este unuI din ceIe mui
bogute: uie zece Iui, este cincisiezece mii de Iocuitoii, tot unu
i unu, i scleIu Iu Dunuie. Domniu tu o(i su sco(i uceti buni n
douu sutumni, numui din Iocoune. Ce sui domniu tu! Acest
jude( este un cuun
1
muiutesc nesecut.
1
Capan muguzie de uiovizionuie. (n. N. F.)
'% Ciocoii vccni i noi
Au este, dui, uite, nu sunt nvu(ut su fui, mi e miIu su desoi
e suiuci!
Asteu sunt sIubiciuni cuie iei cu viseIe ndutu ce te vei sui e
scuunuI isiuvniciei.
Audui nu se oute mui jos?
Nici o uiu, bei-mu. ViemuiiIe sunt gieIe, s-uude de domnie
nouu i noi tiebuie su ne foIosim ucum, cnd ne umbIu mouiu.
Fie dui iecum zici. Poiuncete su-mi uducu litie i cuIimuii.
CiocoiuI butu de tiei oii n uIme i toute se uduseiu nti-o cIiu;
ostuIuntuI sciise biIetuI uimutoi:
`Arnon oaron,
\ci da in ordinca mca doud mii cinci surc ruoic|c aducdroru|ui
accsrui rdva i |c vci rrccc in socorca|a mca.
Cio|dncscu
Duu ce uscu sciieieu iin u(in nisi us este dnsu, eI stinse
biIetuI n douu i-I dete n mnu Iui Dinu; ucestu I citi, fucu o
temeneu suu un comIiment otomun i scuIndu-se n iciouie se
ndietu cutie o musu. Desclise un mic siet de Iemn de cliuios i
scouse dinti-nsuI itucuI de oinduiie, nvestit cu subsciieieu i
sigiIiuI domnesc; uoi, duu ce tiecu nti-nsuI numeIe nouIui is-
iuvnic, i-I dete n mnu, zicndu-i:
SIujbu entiu sIujbu! Piimete, boieiuIe, itucuI de oinduiie;
du-te de suiutu mnu muiiei suIe Iui vodu i te uuzu sunutos e
scuunuI isiuvniciei de TeIeoimun.
Capiro|u| Xl\
|IN' TE BINE, ARHON POSTELNICE!
Ciedem cu Iectoiii notii n-uu uitut secietu ntievedeie dintie
iincieIe Gleoigle Cuiugeu i bunuI C..., e cuie um ovestit-o e
Iu nceutuI ucestei sciieii. PiincieIe funuiiot, dei iiitut fouite
muIt iin iefuzuI bunuIui de u du e fie-su de so(ie fuvoiituIui suu,
7 Ciocoii vecli i noi
CUPRINS
'& Nico|ac li|imon
nu utu cu toute ucesteu su nu udmiie sim(umntuI de onouie i
muieIe cuiuj cu cuie butinuI boiei uuiu onouieu fiicei suIe i e u
nu(iunii iomne.
EI ncu stu nelotuit i se gndeu ce sfiit su deu ucestei ii-
cini, cnd IogofutuI suu de tuinu (secietuiuI), intind n cumeiu
Iui i suIutndu-I nu jos, duu obicei, i dete n mnu o sciisouie
i se ietiuse.
Cuiugeu uiuncu o cuututuiu utiunzutouie usuiu udiesei de e
sciisouie i, ievuznd din instinct cu o su cuiindu vieo veste
ntiistutouie, o desclise cu muie giubu i citi ceIe uimutouie:
Padianu| i rcagca|uri|c au |uar rirc cd jc|uicri (ara i surgniuncri
pc cci mai dc |runrc ooicri, si|crc-rc cdr vci purca a rc drcgc cu impdrd(ia,
cdci inrr-a|r cnip va |i rdu dc mdria ra. Ardr, nu zic mai mu|r.
A mdrici ra|c supusd s|ugd
Anmcr kc|a|ai|i rc|rcrdar"
1
`Att, nu zic mui muIt!... $i ce vu fi voind ouie su n(eIeugu
Almet iinti-uceste voibe Iuconice i nen(eIese? Ouie viziiuI i
cuugi-buu voi fi gusit e vieunuI cuie du mui muIt entiu domniu
ucestei (uii? Dui bine, eu Ie tiimit e tot unuI ecleuii (duiuii)
de cte cincizeci mii ungi de buni; cuunuI muiutesc geme de
beibecii, untuI, mieieu i giuI VuIuliei; doiin(eIe suItunei-vuIide i
uIe Iui czIui-ugusi fost-uu ouie vieodutu nemIinite? |uiu ntieugu
geme sub biciuI i cuzneIe oumeniIoi domneti, cuie desouie no-
ioduI nu Iu ieIe, numui cu su sutuie Iucomiu suiuiuIui... $i cu
toute ucesteu ei tot nu sunt muI(umi(i. O! de tiei oii ufuiusi(i ugu-
ieni! O! neum neIegiuit!... Cum fuce(i voi din oumenii cei mui cinsti(i
uneIte neiuinute uIe tiiuniei voustie i cnd nu mui uve(i tiebuin(u
de dnii i uiuncu(i n gunoi cu e nite vuse netiebnice. Voi(i su
1
Acestu eiu un umic ciedincios uI Iui Cuiugeu i-i sciiu tot ce uuzeu voibindu-se n
Divun desie dnsuI (n. N. F.)
'' Ciocoii vccni i noi
mu muzIi(i, cu su une(i n IocuI meu e vieunuI dintie $u(i suu
CuIimuli? Voi(i oute su mu otiuvi(i suu su mu sugiumu(i?... Dui
voi nu mu cunoute(i bine! Eu nu sunt umbi(ios cu Muviogleni,
nici feimecut cu HungeiIiu. CuuI Iui Cuiugeu nu vu fi us n (euu
dinuinteu InuItei Poi(i!..."
Iutu stuieu moiuIu n cuie usese e Cuiugeu citiieu futuIei scii-
soii u Iui Almet KeIuIuiIi. EI se Iimbu iin suIu ceu su(iousu u
secietuiiei fiumntut de gnduii negie; cteodutu se oieu n Ioc
i, nciuntnd stufouseIe Iui sincene, stingeu umnii cu con-
vuIsiune i fuceu gestuii umenin(utouie.
In uceste momente intiu i osteInicuI Andionucle TuzIuc cu su
ufIe ceIe etiecute ntie Cuiugeu i bunuI C... Pe timuI ucestu,
Cuiugeu se ntoiceu cutie uu. PosteInicuI nuintu cutie dnsuI fucnd
nencetut comIimente nu Iu umnt, dui cnd voi su suiute
mnu iincieIui, eI se tiuse nuoi cu giouzu, ntocmui cu vnutoiuI
cnd i se uiutu nuinte, fuiu veste, o fiuiu suIbuticu i, devenind
uIid de mnie, zise:
Ce viei cu mine? Sune n giubu.
Venisem, muiiu tu, su... su...
Sune n giub', uuzi tu?
Venisem, muiiu tu, su ufIu ce ui fucut n iicinu desie cuie
te-um iugut cu umiIin(u n ziIeIe tiecute.
DesIuete-te mui bine, cu nu-mi uduc uminte.
Te iugusem, ieu miIostive doumne, su ceii de Iu bunuI C...
e fie-su Muiiu entiu mine
A! bine zici! um clemut e butinuI boiei i i-um ovuIisit
1
.
$i ce (i-u iusuns, muiiu tu ? ntiebu osteInicuI cu o bucuiie
vuzutu.
Mi-u iusuns cu mui bine i omouiu coiIu cu miniIe suIe,
dect su o deu duu unuI cu tine.
Dui bine, muiiu tu, ce cusui um eu?
1
l-am pova|isir ious. (n. N. F.)
Nico|ac li|imon
Mi-u sus cu eti lo(, iuitoi, miuv, Iinguitoi i n toute
necinstit.
$i muiiu tu ui ciezut toute uceste cutigoiii
1
?
O uite din mieIiiIe tuIe Ie cunosc iin mine nsumi; ct
entiu ceeu ce mui iumne, nu um nici o ndoiuIu, cuci te cunosc
ce oumu eti.
Nu ciede, miIostive doumne. Aceste ii vin de Iu viujmuii
mei, cuie mu izmuiesc entiu lutiuI i tieceieu ce um Iu muiiu tu.
Aoi, teiminnd uceste voibe, se nceicu su suiute uIunu un-
teiiuIui domnitoiuIui; dui Cuiugeu se ietiuse cu indignu(iune i
Iund un uei umenin(utoi i zise:
Induiut, mieIuIe! Nu te utinge de mine, cu-(i zdiobesc cuuI.
Iuitu-mu, muiiu tu, cu nu sunt vinovut.
Nu, nemeinicuIe. Voi du oiuncu Iui veI-vistiei su ceiceteze
iin oumeni domneti toute mncutoiiiIe tuIe i, de voi fi udevuiute,
o su te (intuiesc n ouitu cui(ii domneti, cu su duu iIdu i Iu uI(i
mncutoii cu tine.
Su nu fuci ucest ucut, muiiu tu! uduose funuiiotuI cuznd n
genuncli i utingnd uicletuI cu fiunteu.
Un singui mijIoc de scuuie (i mui iumne, zise Cuiugeu mui
Iinitit.
Cuie este uceI mijIoc, muiiu tu?
Su te duci Iu bunuI i su-(i ceii ieituciune.
$i entiu ce su-mi cei ieituciune, muiiu tu?
Pentiu cu ui uvut neiuinuieu de u ceie e fie-su n cusutoiie.
Dui bine, sufeii muiiu tu cu un iomeu din ecuiuuu
1
muiiei
tuIe su se njoseuscu nuinteu unui cu gios de vIul?
Imi um eu socoteIiIe meIe. Iei ufuiu i nu uitu cu, ducu nu
mine nu-mi vei nfu(iu sciisouieu bunuIui de ieituie, mu voi (ine
de cuvnt: te voi (intui n ouitu.
1
Carigorii defuimuii. (n. N. F.)
2
Un giec din suitu muiiei tuIe. (n. N. F.)
Ciocoii vccni i noi
PosteInicuI iei ieede i se duse ucusu Iu dnsuI fouite tuIbuiut
de ieuuu iimiie ce uvusese Iu cuite; uceeu ce nu uteu eI su n(eIeugu
eiu sclimbuieu ceu muie ce vuzuse n Cuiugeu. Cum ziceu eI n
sine ucest mndiu i tiufu Cuiugeu, cuie uiute utt de muIt e
iomni i-i bute joc de dnii de cte oii voiete, cum se oute cu
eI su mu suuie Iu uceustu nemuiuuzitu njosiie? Eu, osteInicuI
Andionucle TuzIuc, su-mi cei ieituciune de Iu un vIul? Dui ce o su
zicu cuioIduii (umicii) mei, cnd voi ufIu? Ei o su-i butu joc de
mine, n-o su mu buge n seumu!... Au este n udevui; dui iuiui, de
nu voi mIini voin(u Iui Cuiugeu, voi fi deuitut din luzmet i
utunci o su fie i mui iuu, cuci nefiind Iu uteie, Iumeu o su idu de
mine cu mui muItu ndiuzneuIu.`
Aceustu din uimu idee decise e funuiiot i, cu su iusu mui cuind
din ncuicutuiu n cuie I buguse umbi(iuneu de u deveni gineie uI
bunuIui C..., oiunci su-i uie uimusuiii Iu butcu i se duse de-u
dietuI Iu bunuI.
Cnd tiusuiu osteInicuIui intiu n cuiteu bunuIui, eiu e Iu
use oie duu-umiuzu. SIugiIe butinuIui boiei edeuu e tieteIe
scuiii i i etieceuu timuI voibind i iznd; iui bunuI, mbiucut
n unteiiu de sevui sub(iie, cu o Iibudeu de iclet uIb e deusuiu
i cu cuuc cu ceuiuf uIb, edeu n iidvoiuI (buIconuI) cusei, e un
coI( uI unui ut Iung, i citeu e TetiuvungleI. Vuznd butcu funu-
iiotuIui intind n cuite, eI Iusu cuiteu din mini i se use n stuie
de u iimi duu cuviin(u e funuiiotuI Iui Cuiugeu.
Duu ce funuiiotuI fucu bunuIui ctevu comIimente Iinguitouie,
ezu e muigineu utuIui i, cuutnd un mijIoc mui nutuiuI de u
ncee conveisu(iu, eI zise:
Ailon bune, te vei miiu oute cnd vei ufIu scouI veniiii
meIe Iu domniu tu.
Sune-mi, boieiuIe, su vedem.
$tii cu n ziIeIe tiecute (i-um ceiut e cuconi(u MuigliouIu
de so(ie.
$i eu (i-um zis cu nu (i-o duu fuiu voiu ei.
Nico|ac li|imon
Ei bine, uilon bune, ui ntiebut-o? Ce zice? Mu iimete de
so( suu nu?
Su-(i sun cuiut, nici cu vieu su uudu de numeIe domniei tuIe.
Att mui bine, cuci muiiu su mi-u oiuncit su iuu e o neoutu
u Iui CuIimul vodu din Iui.
Su-(i ujute Dumnezeu, boieiuIe!
Au este, uilon bune; dui este cevu cuie se motiivete Iu
uceustu feiicitu cusutoiie i numui domniu tu o(i su iidici uceustu
iedicu.
Sune-mi, i voi vedeu.
Muiiu su vodu tie cu um ceiut e cucounu MuiglioIi(u de
so(ie i, fiindcu bunuiete cu oute su mijIoceuscu vieo ncuicutuiu
de diugoste ntie mine i domniu ei, voiete su uibu din uiteu
domniei tuIe o sciisouie iin cuie su uiu(i cu um venit n udevui Iu
domniu tu i ne-um ugiielisit
1
n tieubu uceustu.
BunuI, fiind om cu minte fouite uscu(itu, utiunse numui nti-o
cIiu iietIicuI funuiiotuIui; dui voind su se nciedin(eze i mui
bine, i iusunse:
Ailon osteInice, cu muie uieie de iuu i cu zdiobiie de
inimu (i fuc cunoscut cu nu ot su-(i duu litiu ce-mi ceii.
De ce, boieiuIe?
Pentiu cu mu tem de vieo mtmIuie neIucutu, i de! eu
sunt om butin.
Dui uceustu sciisouie mi tiebuiete; fuiu dnsu mi ieid
noiociieu.
Mu mii, uilon osteInice, cum domniu tu, cuie eti mnu ceu
dieutu u muiiei suIe, su te Ingi de nenoiociii?
FunuiiotuI, vuznd cu vicIeuguiiIe suIe n-uu tieceie nuinteu
butinuIui, cuzu n genuncli i muituiisi tot ce se ntmIuse ntie
dnsuI i Cuiugeu.
ButinuI, neutnd sufeii Iuituteu i oItionuiiu giecuIui, i
1
Agricnisir nvoit. (n. N. F.)
! Ciocoii vccni i noi
zise su se iidice n sus; dui sim(ind totdeodutu muI(umiie u nfiun-
tu neiuinuieu uceIui venetic i u-I edesi cliui cu uimeIe Iui, eI
Iuu condei i litie i sciise Iui Cuiugeu uceste cuvinte:
Mdria ra,
Posrc|nicu| Andronacnc Tuz|uc a vcnir |a minc i mi-a |dcur
rugdciunc in gcnuncni, ca sd-| icrr pcnrru nccinsrca cc mi-a |dcur ccrdnd
pc |ic-mca dc so(ic, |-am icrrar, mdria ra, i uumnczcu sd-i dca oinc.
A mdrici ra|c prcap|ccard s|ugd,
oanu| C..."
Duu ce bunuI stinse sciisouieu i o ecetIui, o dete funuiiotu-
Iui zicndu-i: |ine, boieiuIe; du uceustu sciisouie muiiei suIe Iui
vodu, i fii sunutos.`
A douu zi, duu cntuieu meteiluneIeIoi, osteInicuI sui scuiu
cuseIoi domneti, Iin de seiun(u cu u scuut de iimejdiu ce-I
umenin(u. Dete sciisouieu stunuIui suu i iin iegeuIcuI Iui bei-
zudeu Costucle i u domni(ei RuIu, dobndi de uci nuinte muIt
mui muie infIuen(u Iu Cuiugeu.
Capiro|u| X\
SCENE DE VIA|A SOCIALA
ZiIeIe ceIe fiumouse uIe toumnei din unuI 1817 i Iuuseiu zboiuI,
mieunu cu IuceiiIe ce iocuiu eIe IocuitoiiIoi Romniei. Iuinu se
uiutuse cum de timuiiu i vntuI de Iu miuzunoute nceuse din
vieme u sufIu cu tuiie uceu iuceuIu cuie umoi(ete nutuiu, desouie
uiboiii i ucoeiu (uiiniIe i oiueIe cu vuIuI ntiistuiii i uI mono-
toniei.
OiuuI Bucuieti, utt de zgomotos i de cuiicios n ziIeIe nous-
tie, nu eiu tot ustfeI n timuI Iui Cuiugeu.
Locuitoiii sui din cIusu de mijIoc, deiini de muIt tim cu viu(u
CUPRINS
" Nico|ac li|imon
oiientuIu ceu Iinu de Iene i oezie, vuiu se udunuu Iu giudiniIe
BiesIeu, BuibuIutu, Cimegiu i Giufei. AcoIo, fiecuie isnuf suu cu
de fumiIie i ntindeu musu i, mieunu cu cusnicii i umicii, beuu
i mncuu; uoi nceeuu u nviti loiu stiumoeuscu i dunsuiiIe
ceIe veseIe, cuie se deosebesc fouite u(in de tuiunteIu neuoIitunu
i cuie Iuc utt de muIt ntieguIui ooi Iutin.
Eiu, nsu, cu deosebiie cuiios u iivi comicu giuvitute cu cuie
oumenii din ooi executuu loiu, dunsuI Ioi de iediIec(iune. Pio-
vocuieu Iu duns veneu mui totdeuunu din uiteu tineiiIoi; butinii
edeuu iustuinu(i e iuibu veide, sub umbiu ceu deusu u couciIoi
i fumuu; dui cu ncetuI o utiuc(iune nenvinsu se tiunsmiteu n
inimu oumeniIoi de oiice vistu: jocuI tineiimii, cu un eIectiism,
micu e butinii utioni; ei se scuIuu de e iuibu, scoteuu binieIe
ceIe Iungi, i sume(euu uIuneIe de Iu unteiie i se uiuncuu cu
exuItu(ie n uienu dunsuIui. Eiu comic u-i vedeu cu ce gestuii i cu
ce micuii se siIeuu u dovedi juniIoi cum cu nici butinii nu sunt
tocmui de Ieudut.
IIicuI cu utiu coI(uii uI muieIui teizi-buu
1
uieu cu iecIumu
iioiituteu nobIe(ei usuiu cuciuIii de cuzucIiu u cojocuiuIui sub(iie,
cuie, Iu induI ei, uieu cu disie(uiete cuciuIu cu ioutu u bogusie-
iuIui i cuIucuI de bIunu uI uimeunuIui ibiiimgiu.
Cnd tieceu fuiiu dunsuIui, toutu comuniu se uneu iuiui e
beie i e mncuie i, sie u du veseIiei un ton de guIunteiie mui
muie, ei comIetuu oigiu iin feIuii de gIume, tuinnd vin n iIiceIe
buibu(iIoi i n conduiii femeiIoi i dndu-i unii uItoiu su beu,
iznd i gesticuInd cu nite nebuni.
In tot timuI ucestu, Iuutuiii nu ncetuu u tiuge din vioii i u
cntu din guiu suu cntece de umoi Iine de duIceu(u, destinute u
ioduce n inimu uscuItutoiiIoi doi i nfocuie, suu meIodii de duns,
veseIe i suItuie(e.
1
Tcrzi-oaa stuioste de cioitoii. (n. N. F.)
# Ciocoii vccni i noi
Pe cnd nsu tineiii i butinii de umndouu sexeIe se desfutuu
iecum uiutuium, coiii, udunu(i n mici giue, ndondu-se cu
ciuiecli
2
, simi(i cu binzu, uIune iujite i fIoiiceIe de oiumb i
udundu-se meieu din doni(eIe cu eibet ioiu i cu biugu, Iuuu i
ei uite Iu veseIiu obteuscu. Buie(ii uzviIeuu cu mingeu i cu
uiiceIe, iui feti(eIe ceIe mici se jucuu de-u uscunseIeu suu de-u
bubu ouibu, uIeignd cu nite cuiiouie iin iuibu ceu veide i mouIe,
sie u iinde fIutuii suu u cuIege fIoii.
Cutie seuiu, toute uceste giuuii nveseIite, buibu(i i femei, duu
ce i netezeuu giubeIeIe i tiimiteuu e sIugi nuinte cu IosciIe i
bIideIe de mncuie, Iecuu e Iu cuseIe Ioi, mui(i(i n cete, duu
isnufuii suu meseiii.
Au tieceu timuI n suibutoiiIe veiii; dui cnd veneu eocu ceu
monotonu u ieinii, to(i uceti oumeni stuu nclii iin cuse i seiiIe
ceIe Iungi se etieceuu n tuceie; ubiu ducu uneoii se udunuu mui
muI(i Iu un Ioc sie u ovesti ceIe ce se ntmIuu n ceicuI iestins
uI muluIuIei suu sie u jucu ntie ei con(inu, muiiuuI i cuieIuu.
Atunci nsu, cu i ucum, boieiii i oumenii cei cu uveii muii se
deosebeuu fouite muIt de ooi n etieceiiIe Ioi.
Boieiii se Iimbuu n cuIeti i butci cu uicuiiIe oIeite, sie u se
deosebi de negu(utoii. PoduI Mogoouiei i uI TiguIui de Afuiu
eiuu ceIe de cuetenie ieumbIuii uIe boieiiIoi. MeseIe i etieceiiIe
Ioi se fuceuu n fumiIii mui muIte udunute Iu un Ioc; iui se ntmIu
su munnce e Iu giudini; dui i utunci iefeiuu giudinu Iui Scufu
2
,
viu BincoveunuIui din DeuIuI Siiii i giudinu Iui BeIu de Ingu
Vucuieti, sie u nu du iiIej noioduIui u suiiinde vieo necuviin(u
u Ioi i u Ii se ieide iinti-uceustu iestigiuI.
Boieiii cei tineii, din cuuzu stinseIoi ieIu(iuni ce uveu cu
funuiio(ii i uI(i venetici deiuvu(i, contuctuse ncu de e utunci o
1
Un feI de cozonuci. (n. N. F.)
2
Aceustu giudinu u devenit mui n uimu ioiietute u domnuIui Cmineunu. (n. N. F.)
$ Nico|ac li|imon
muI(ime de vicii, contiuiie cu totuI moduIui de vie(uiie uI boieiiIoi
butini. Suniu mitoIogicu u Iui beizudeu C. Cuiugeu, fucutu n foi-
mu cuiuIui Iui AoIIon, i cei use ceibi ce o tiugeuu, conteuI ceI
de ostuv uIb, bIunit cu sumui de Moscu, lungeiuI ceI semunut cu
biiIiuntuii i gugiumunuI de sumui cu funduI uIb uI ucestui fiumos
iincie, iecum i iocliiIe ceIe neie(uite, uIuiiIe i feiegiIe
domni(ei RuIu ntoisese utt de muIt cuuI juniIoi boieii i cu-
coune, nct de muIte oii vindeuu moii de muie ie(, cu su imiteze
IuxuI i stiuIuciieu ucestoi iincii iisiitoii. RuuI oute cu ui fi
fost mui mic ducu s-ui fi oiit uci; dui viu(u scunduIousu i
deiuvu(iuneu Iund iooi(iuni muii, infestuiu i demoiuIizuiu
nu Iu un muie giud societuteu ntieugu.
Din toute ieIeIe ucesteu jocuI de cui(i fu uceIu cuie iusndi mui
muIt demoiuIizuieu; eI suiuceu e boieii i func(ionuii i-i ndemnu
Iu liuiii de tot feIuI.
UnuI din cei mui muii desfinu(i i iisiitoii din ucei timi eiu
osteInicuI Andionucle TuzIuc; eI fuiu cu un tIlui de codiu i
cleItuiu cu un nebun. MeseIe ceIe mui stiuIucite, seiuteIe ceIe mui
utiugutouie, jocuiiIe de cui(i ceIe mui duiuunutouie, cuie fuceuu
su tieucu dinti-o ungu nti-uItu uveieu suiuciIoi, toute ucesteu n
cusu Iu dnsuI se etieceuu. Aigliiu, RozoIinu i CuImucu, FiineeIe
i MessuIineIe de e utunci uIe BucuietiIoi, eiuu stune n cusu
Iui, ce devenise udevuiut moimnt uI oiicuiui umoi cuiut i stutoi-
nic, uI oiicuiei ciedin(e conjuguIe.
In ziuu de 30 noiembiie funuiiotuI fuceu n to(i unii musu muie
i zuiufet n onouieu sfntuIui Andiei, utionuI suu. Ajuns n cuI-
meu fuvoiii domneti, eI voi, n unuI n cuie um sosit cu ovestiieu
noustiu, cu seibuieu su fie ct se vu uteu mui stiuIucitu. Cu ucest
sco, eI uduse din ConstuntinooIe tot ce se guseu ucoIo mui scum
n eti, oume i vinuii, e cuie unindu-Ie cu deIicuteseIe gustio-
nomice uIe (uiii: ustiuvi, miluI(i i feIuiite uIte mncuii fiugede i
gustouse, iegutise de uceu zi un osu( cuie ui fi utut su u((e
% Ciocoii vccni i noi
doiin(eIe cliui uIe vesti(iIoi notii stiubuni n Iucomie: LucuIIus
1
i
EIiogubuI
2
.
TimuI nsu uieu cu contiuiiuzu nudins muniu de Iux i
ouIen(u funuiiotuIui, cuci Iu 30 noiembiie sufIu cu tuiie vntuI ceI
de miuzunoute, uducnd cu sine tioiene de zuudu deusu, cuie
ntunecuu, ziuu Iu umiuzu muie, Iuminu souieIui; dui invitu(ii os-
teInicuIui eiuu oumeni de uceiu ce nu se seiie de fiece Iuciu. Eiu
de ujuns entiu dnii su tie cu n cusu umicuIui Ioi voi gusi iiIej
u comite tiei suu utiu din ceIe ute ucute de mouite, i uceustu
i fuceu su tiecu iin gei i zuudu.
Cumeiu iegutitu entiu iimiieu i osutuieu invitu(iIoi eiu un
feI de suIon utiut, soit cu vui i n mijIocuI tuvunuIui cu un ceic
de fIoii uiubeti, tot de vui, Iuciute n ieIief, dui fuiu gust, nici
muiestiie. MobiIieiuI se comuneu din douu utuii de scnduii
nfundute, ucoeiite cu suIteIe de eine, este cuie eiuu ntinse
mucutuii de Inu de Biussu, cu ciucuii de Vene(iu e muigini. Lngu
ziduI dinsie giudinu eiu un siet muie, mbiucut cu ieIe de
cuiiouiu uIbustiu i Iegut cu fiei uIb, iui deusuiu Iui eiu un uIt
sietu mui mic, de Iemn de nuc cu fIoii de sidef. In mijIocuI cumeiei
eiu un scuun de biud cu tiei iciouie, e cuie eiuu use utiu
sfenice de tumbuc, cu Iumnuii de seu nti-nseIe, i o eiecle
mucuii de uIumu, cu cuie o (iguncu fiumuicu Iuu din cnd n cnd
mucuI IumnuiiIoi, cu su deu mui muItu Iuminu.
In fine, e Iu 12 oie tuiceti
3
nceuiu invitu(ii u sosi. CeI
dinti cuie sui scuiu cuseIoi Iui Andionucle fu lutmunuI Costucle
Cuiubu, june fiumueI, dui fuiu siiit, deiuvut nu Iu muduvu
ouseIoi, umic intim i uitu uI tutuioi desfinuiiIoi Iui beizudeu
Costucle. Duu dnsuI veniiu sutuiuI Dimucle PingeIescu, om ce
1
LucuIIus (114 S7 .e.n.) geneiuI iomun. Iubeu IuxuI i mncuiuiiIe uIese.
2
EIiogubuI muiut iomun ntie 218 i 222, vestit entiu viu(u desfinutu e cuie
o duceu i entiu ciuzimeu su. A fost ucis de soIdu(i.
3
Douu oie duu-umiuzu. (n. N. F.)
& Nico|ac li|imon
se siIeu ct uteu su nu demin(u ienumeIe suu, cumuiuuI Stumute
BiiIic, cIuceiuI Ioni(u Mutuiicu, uluinicuI Dimitiucle Mnu-Lungu
i buionuI Niclitu CuIicevscli. Mui n uimu de to(i veni i beizudeuuu
ntovuiuit de tieti-Iogofut Ioiducle ZIutonit, un om fouite cunoscut
e timuI uceIu iin siiituI suu sutiiic i Iin de oiiginuIitute
1
.
Duu ce musufiiii se uezuiu e ceIe douu utuii, o (iguncu bine
mbiucutu i uitnd o scuiteicu mbIunitu, cu guIeiuI iidicut n
sus, se iezentu nuinteu Ioi cu o tuvu Iinu de duIce(e de tot feIuI;
duu dnsu veneu uItu (iguncu (innd o tuvu cu o muI(ime de
uluiu(e cu vutcu de izmu i ctevu fuifuiii cu migduIe cuiu(ite i
cu nuut iujit. Indutu uoi intiu cufegiuI boieiuIui, mbiucut cu un
minteun de ostuv negiu, cusut cu fii, dui fuiu mneci, sie u Iusu
su se vudu biu(eIe suIe uIbe iin cumuu de boiungic sub(iie i iefe-
cutu cu bibiIuii; mijIocuI Iui, zveIt i mIudios, eiu ncins cu un uI
de mutuse vuigutu, uIe cuiui extiemitu(i utinuu cu giu(ie e oIduI
ceI stng uI icioiuIui; otuiii sui de ostuv viiniu cu tuiiecii de
fii; imineii cei stiucojii i fesuI ceI iou cu fundu de ibiiin negiu,
uezut e cu cu cocletuiiu ceu minunutu u funuiio(iIoi, fuceuu din
uceI june seivitoi un Gunimed
2
cuie ui fi utut u((u geIoziu vecli-
Ioi zei din OIimuI Iui Omei. EI veneu cu o tuvu de uigint n mnu,
e cuie eiuu deuse, n zuifuiiIe Ioi de fiIigiun, mui muIte fiIigene
Iine de o cufeu de Aiubiu, sumousu i uifumutu; duu dnsuI
intiu ciubucciuI cu ciubuceIe de unte i de iusomie, din uIe cuioi
IuIeIe umIute ufnut cu tutunuI de ceI mui uIes ieeuu noii de fum
miiositoi. Intiuieu succesivu u ucestoi seivitoii foimu o ieiezen-
tuie itoieuscu; cunoscnd fouite bine ieguIiIe ieiuiliei, cu sIugi de
cusu muie, ei se duceuu mui nti Iu beizudeu Costucle, uoi giu-
dut Iu to(i ceiIuI(i i-i mIineuu dutoiiiIe cu eIegun(u i exuctitute.
Teiminndu-se ceiemoniuIuI cufeIei, musufiiii, cu oumeni n tie-
1
Acest om oiiginuI, uI cuiui nume I-um iesclimbut uici u(in, mui n uimu i-u
ieidut min(iIe i u vie(uit nu n ziIeIe noustie nti-o stuie deIoiubiIu. (n. N. F.)
2
Canimcd n mitoIogiu unticu, uluinic uI OIimuIui, vestit iin fiumuse(eu su.
' Ciocoii vccni i noi
buii, nceuiu u voibi oIiticu i u discutu desie iuviIeIe ce se
ieguteuu entiu (uiu de cutie iincieIe Cuiugeu i consiIieiii sui;
dui beizudeuuu, voind su suigu uceu conveisu(iune u cuiei seiiozi-
tute uscundeu numui minciuni i Iinguiii ce-I fuceuu su cute uit,
zise o dutu:
Iu uscuItu(i, boieii! Lu ce um venit noi ouie uici? Su unem
(uiu Iu oinduiuIu, suu su ne veseIim? Lusu(i tiebiIe (uiii e seumu
tutu-meu i u sfetniciIoi Iui i uide(i su bem i su mncum!
Aoi, ntoicndu-se cutie stunuI cusei, zise:
Andionucle, zi buie(iIoi su uie musu.
Numuidect, muiiu tu! iusunse funuiiotuI cu obinuituI suu
uei de njosiie. Iui nu utunci, muiiu tu i domniu Ioi, cinsti(i
boieii, tiece(i n oduiu ceuIuItu i vu egIendisi(i duu Iuceie.
Invitu(ii tiecuiu n uceu oduie cuie eiu mobiIutu cu douu sofuIe
tuiceti; e unu eiu o musu iotundu cu iciouieIe scuite, e cuie
eiuu uezute douu sfenice i mui muIte eiecli de cui(i de joc; iui
e ceuIuItu eiuu tubIe entiu jocuI de utiunge i entiu (intui.
Cei mui muI(i dintie invitu(i se uezuiu miejuiuI mesei cu
cui(iIe. Beizudeuuu nsu i cu lutmunuI Cuiubu iefeiuiu jocuI de
utiunge.
Ce jucum, boieii? zise cumuiuuI Stumute BiiIic, munevind
o eiecle de cui(i. Fucem un otuzbii de engIingeu nu se vu guti
musu?
Mui bine o un(uioIu, uilon cumuiue, iusunse Dumitiucle
PingeIescu, sco(nd o ungu(u cu mulmudeIe din buzunuiuI de
jos uI unteiiuIui.
$ti(i unu, boieii? uduugu buionuI CuIicevscli sco(nd cu
Iene vieo tiei cuiboun(e i ctevu iubieIe din buzunuiuI jiIetcii
cu otuzbii i cu un(uioIu ne ieidem timuI n zudui; luide(i mui
bine su fucem un stosioi.
Dui ce dununuie o mui fi uceustu, cu noi n-um uuzit nu
ucum voibindu-se desie dnsu?
StosuI, boieii domniu voustiu, este un joc fouite fiumos; eI
Nico|ac li|imon
n-uduce somn jucutoiiIoi i ceeu ce uie mui bun este cu, n u(in
tim, unuI suu doi din jucutoii mutuiu to(i bunii din ungu ceIoiIuI(i;
cu u(inu cleItuiuIu de vieme tii cu ce te uIegi.
Biee! du' zdiuvun joc!
Joc voinicesc! zise PingeIescu cu entuziusm. Auzi ucoIo, su
ne mo(uim de somn toutu nouteu entiu ctevu mulmudeIe, do-
decuii suu iubieIe ctigute n otuzbii! Ailon buioune, fu bine de
ne nvu(u i e noi ucest minunut joc.
Bucuios, boieiii mei; de ce nu? Sunt douu feIuii de stos: unuI
se numete cuiut stos i este cum gieu; iui ceIuIuIt se numete cc cci
i este mui Iesne de nvu(ut.
Cc cci! Fiumos nume! Aiutu-ne dui cum se joucu ucest cc cci
uI domniei tuIe!
Bucuios! Piivi(i, boieii, zise CuIicevscli Iund n mini o
eiecle de cui(i. UnuI dintie noi fuce cui(iIe, iui ceiIuI(i oii cte
unuI, suu mui muI(i deodutu zic ceIui cuie fuce cui(iIe: Du-mi
un biiIic, du-mi un zece ocli, un ou, o ieoteusu suu oiice uItu
cuite vu voi. CeI cuie (ine cui(iIe n mnu ncee u du cui(i unnd
e ceu dinti dinuinteu ceIui cuie u ceiut, iui e ceu de-u douu
dinuinteu su; i ducu cuiteu ceiutu vu cudeu dinuinteu ceIui ce u
ceiut-o, ctigu eI, iui de vu cudeu dinuinteu ceIui cuie fuce cui(iIe,
ctigu ucestu.
Su nceem ucest fiumos joc! ziseiu mui muI(i deodutu.
Buion CuIicevscli, vuznd muieIe entuziusm ce uveuu boieiii
entiu uceI joc ious de dnsuI, sim(i n sine o bucuiie infeinuIu,
e cuie o sugiumu n inimu su, cuci eI vuzu succesuI IunuiiIoi suIe
de jefuiie usiguiut iinti-ucest mod de iuduie, necunoscut ncu
uceIoi boieii iomni i funuiio(i, ce uItfeI eiuu fouite dedu(i Iu jefuiii.
Luu dui ndutu cui(iIe n mini i ntiebu:
Inceem, boieii?
Su nceem!
Luu(i uminte, cu fuc cui(iIe!
Bine, bine!
Ciocoii vccni i noi
Tuie(i, boieii!
PingeIescu tuie cui(iIe, uoi zise cu seme(ie:
Cinci ocli e zece iubieIe.
CuIicevscli nceu su deu cui(i iznd e sub mustu(u i cu
snge iece.
Oiete-te stiigu PingeIescu um ctigut, du-mi iubieIeIe!
Poftim, boieiuIe, i i numuiu zece iubieIe.
CeiIuI(i boieii, vuznd cu ctu nIesniie se ctiguu bunii n ucest
nou joc, nceuiu u jucu i ei i utt de bine Ie meigeu jocuI, nct
unii din ei nceuiu su simtu miIu de bietuI buion, cuie Iuteu
nencetut, cu ceI mui muie stoicism, eideiiIe suIe. Dui uceustu eiu
numui o muneviu u iietuIui muscuI; cuci duu ctevu minute, to(i
nceuiu u ieide. Agitu(iuneu i zgomotuI ucestui joc infeinuI fucu
e beizudeu Costucle i e lutmunuI Cuiubu su uiuseuscu IinitituI
joc uI tubIeIoi.
Pou, e ce um n mnu! zise beizudeuuu cu mndiiu uceeu
Iinu de funfuionudu ce este uiticuIuiu beizudeIeIoi din (uiu
noustiu.
BuionuI nceu u du cui(i, fuiu se su ieocue ct de u(in de
sumu ce uteu su uibu iincieIe n mnu.
Ai ctigut, muiiu tu! excIumuiu ununim, cu suiiizu, to(i
jucutoiii.
Beizudeuuu desclise mnu i gusi nti-nsu cincizeci i tiei mul-
mudeIe, cuie fuiu Iutite cu unctuuIitute de cutie buionuI.
$use ocli e toutu sumu! zise iuiui beizudeuuu.
NoiocuI fu i de ustu dutu n uiteu beizudeIei. BuionuI I Iususe
nti-udins su ctige, cu su-I ncuice, cuci Iu u tieiu cuite beizudeuuu
ieidu tot ce ctiguse, mieunu i cu bunii sui.
Aceustu sclimbuie de noioc umbi(ionu i mui muIt e Cuiugeu.
EI scouse din buzunui o ungu Iinu cu mulmudeIe i duu ce buu
un ului de musticu i fumu de ctevu oii din ciubuc, zise cu iionie:
Ailon buioune, cte uiuIe ui n buzunui?
Am de ujuns, muiiu tu, cu su Iutesc ce voi ieide, iusunse
iusuI cu mndiie.
Nico|ac li|imon
Bine!... iu su-mi dui un zece ocli e ungu uceustu!
E ieu muIt, muiiu tu!
Fie dui e jumutute.
BuionuI ctigu jumutute din ceeu ce se ufIu n ungu i Iu uI
doiIeu joc o Iuu cu totuI.
Eu mu iind cu jocuI ustu uie e diucuI nti-nsuI, zise osteI-
nicuI Andionucle TuzIuc. Auzi ucoIo! su ieid eu zece mii de Iei
nti-o cIieuIu de ocli? $i unde ui butuiu de iet i de inimu;
unde ui iuiui uceI ndemn nebiiuit de u tot ceie e ou i zece
ocli i u tot scoute Iu dodecuii din ungu, uitndu-te Iu dnii cum
se duc Iu diucu.
Bu su mu iei(i, boieiuIe; bunii domniei tuIe nu s-uu dus Iu
diucu, ci n ungu Iu mine, zise buionuI.
Tot uttu fuce, uilon buioune, zise beizudeuuu cu iionie.
Au, uu! uduugu lutmunuI Cuiubu, cu un is nglesuit i
iostutic, cu su Iingueuscu e beizudeuuu.
Ct ui ieidut, cucoune Andionucle? ntiebu tieti-Iogofut
Ioiducle ZIutonituI, scuIndu-se de e sofuuu unde ezuse nemicut
tot timuI ct (inuse jocuI.
Vieo zece mii de Iei! iusunse funuiiotuI cu neusuie.
Pu(in, fouite u(in. Su tiuiuscu isnufuiiIe i suiucimeu! N-ui
dect su sco(i o ceicutuiu
1
n (uiu suu su dui ctevu voInicii de
fuiut e Iu lo(i i bunii ucetiu voi veni Iu Ioc nzecit!...
Biuvo, ZIutonituIe, biuvo! excIumu beizudeuuu butnd din
uIme i iznd cu un nebun.
Dui bine, muiiu tu, sufeii su fiu butjocoiit de ucest nemeinic
cliui nuinteu muiiei tuIe? zise osteInicuI iunit Iu biutu cinste.
De ce te sueii, Andionucle? Nu vezi cu eI gIumete?
1
Ceicutuiu eiu contioIuI ce fuceu guveinuI, e ucei timi, contiucciiIoi cuie Iuuu
iin suItun-mezut (Iicitu(ie ubIicu n. ed.) stingeieu venituiiIoi (uiii. Din uceu ceicutuiu
ieeu un iuu fouite muie, cuci se descoeieuu ubuzuii muii. Contiucciii, cu su scue de
edeusu, cumuiuu e ceicutoii, iui bunii ce Ie dudeuu i udunuu tot de Iu contiibuubiIi.
(n. N. F.)
! Ciocoii vccni i noi
Dui domniu tu, boiei PingeIescuIe, ct ui ieidut? ntiebu
iuiui ZIutonituI.
Vieo tiei mii de Iei.
A zeceu uite din ie(uI cu cuie (i vinzi obinuit iscuIituiiIe
ce ui e unufoiuIeIe veIi(iIoi boieii; nu te ntiistu de uceustu ieide-
ie, cuci din miIu Iui Dumnezeu iiciniIe se nmuI(esc din zi n zi.
PingeIescu Iecu cuuI n jos i tucu; dui ZIutonituI se ufIu n
veivu sutiiicu i lotuise su biciuiuscu e to(i fuiu miIu, cuci nu
tiecu muIt i se udiesu cutie cuminuiuI Stumute BiiIic:
Iu sune-ne, uilon cuminuie, ui ieidut i domniu tu cevu?
Vieo mie cinci sute de Iei; un buguteI.
Nu e nimic. O su uvem vieo ctevu odini Iisu Iu oduii i
vieo sutu de oumeni cu iciouieIe scintite
1
. Dui domniu voustiu,
cIucei Mutuiicu i uluinice Mnu-Lungu, cum stu(i?
Noi um ctigut
2
.
Se vede cu Dumnezeu iivegleuzu usuiu vuduveIoi i usu-
iu suiuciIoi, cuci de ieideu(i i voi, uoi negieit eiu(i su vu bugu(i
mutuiiIe i miniIe voustie ceIe Iungi n Iudu suiuciIoi i eiu su Ie
Iuu(i liunu i mbiucuminteu mucui e vieo douu-tiei Iuni. Dui
domniu tu, uilon buion CuIicevscli, de unde ui venit cu ucest joc
diucesc, cuie o su ne ducu n stuie su ne ieidem uveieu, sufIetuI i
cliui mustiuieu de cuget? (...) De ce ui mui venit i domniu tu su ne
cufunzi n iuustiu ticuIoiei iin jocuI domniei tuIe ceI suiucucios
cu i numeIe ce oi(i?
1
VenituiiIe oduiiIoi se vindeuu iin mezut i Stumute BiiIic se ufIu contiucciu.
Aceste venituii se comuneuu din tuxe use usuiu tutuioi cuieIoi ce intiuu n CuituIu.
CuiuI cu muifu de Iiscunie Iuteu buni 240; ceI ncuicut cu bIune Ieeti, buni 180; se
Iuu 6 buni de vudiu de iucliu; 12 buni entiu vudiu de vin; 4S de buni cuiuI cu ostuv
iomnesc; 30 cuiuI cu iei de mieI; 4S cuiuI cu iei de vucu; 60 cuiuI cu bogusiu; 60
cuiuI cu iei de ieuii; 4S cuiuI cu couse; 60 cuiuI cu biuovenie; 60 cuiuI cu musuIuii de
RumeIii; 60 cuiuI de uinici; 4S cuiuI cu ubu de PodoIiu; 30 cuiuI cu ubu de tuzIuci; 60
cuiuI cu sticIe ce vin dinIuuntiu; 30 cuiuI cu sticIe Ieeti; 60 cuiuI cu ostuv Ieesc; 60
cuiuI cu Inu de ouie; 60 cuiuI cu Inu de cuiu; 60 cuiuI cu uiumu Iuciutu; 30 cuiuI cu
fiei; 120 cuiuI cu butii de vin, fie munustiiesc oii boieiesc suu (uiunesc. (n. N. F.)
2
Aceti doi boieii se ufIuu cusieii Iu cutiu de miIostenie. (n. N. F.)
8 Ciocoii vecli i noi
" Nico|ac li|imon
Ei! ei! nebunuIe, te-ui tiecut! zise beizudeuuu utins de voibe-
Ie ceIe usie uIe ZIutonituIui.
Nu, muiiu tu, nu m-um tiecut i nu ot su tuc, cuci sunt
iomn i vud de ucum unde o su ne ducu jocuI muscuIuIui ucestu-
iu. Boieiimeu (uiii, utt de iubitu de noiod entiu futeIe ei ceIe
fiumouse, fiii uceIoi stIi ui (uiii cuie uu jeitfit uvu(iu i i-uu dut
cliui viu(u entiu (uiu, o su ujungu su vndu meie e od cu
iecue(ii, iui cei mui sIubi dintie dnii o su-i iuidu cinsteu i
sufIetuI, vnzndu-se Iu cei ce Ie voi du buni de cleItuiuIu Iu neu-
veie! Du, boieiiIoi, jocuI ucestu o su vu iuidu...
MucutuiiIe ZIutonituIui ui fi meis muIt mui deuite, ducu n
momentuI cnd voiu su ienceuu n-ui fi intiut Putuiicu, invitnd
e musufiii Iu musu.
Beizudeuuu se ndietu cutie cumeiu de mncuie, uimut de to(i
ceiIuI(i musufiii, se use Iu musu i to(i nceuiu u gustu din bu-
cuteIe ceIe deIicute uIe giecuIui i u beu din vinuiiIe ceIe mui uIese
uIe (uiii. Dui cnd ujunseiu Iu fiituii i oume, nceuiu Iuutuiii u
cntu ceIe mui fiumouse i mui utetice cntece de musu
1
.
To(i ouse(ii uscuItuu e Iuutuii cu mui muItu suu mui u(inu
buguie de seumu; numui Cuiugeu i lutmunuI Cuiubu uieuu mui
ugitu(i dect to(i ceiIuI(i. Aceustu se vedeu din micuiiIe cuuIui,
din uIteiuieu fe(ei i mui cu seumu din deseIe oftuii ce ieeuu din
ietuiiIe Ioi. VinuI ceI tumios de Ceinuteti, tuinut necontenit n
gtIejuI boieiiIoi, nceu su-i fucu efectuI suu. Ouse(ii notii, cuie
nu uci mncuu i beuu Iiniti(i cu cei ute fiIozofi ui EIudei,
iinseiu Iu Iimbu i deveniiu mui zgomotoi dect nem(ii cei be(i.
ResectuI ce uveuu usuiu beizudeIei mui sIubise; unii cntuu, uI(ii
ndemnuu e buionuI CuIicevscli su nceuu iuiui minunutuI joc
cuie cu u(in mui nuinte Ie uuiuse ungiIe; numui beizudeuuu
edeu Iinitit i din cnd n cnd uiuncu cte o voibu de siiit n
1
Pe utunci, muzicu iomnu se comuneu din uiii de joc i uiii de deIectuie, numite
cntece de musu. (n. N. F.)
# Ciocoii vccni i noi
socoteuIu bie(iIoi ouse(i, cuie, cu toutu ume(euIu vinuIui, eiuu
siIi(i su sufeie, temndu-se de u nu tiuge usuiu-Ie uigiu domneuscu.
In fine cinu se teiminu i musufiiii uiusiiu cusu. PosteInicuI
Andionucle, duu ce dete ctevu instiuc(iuni Iui Putuiicu, se use
i eI n sunie i se duse Iu cleiu Duducu.
Capiro|u| X\l
FA-TE OM DE LUMEA NOUA, SA FURI CLO$CA DE PE OUA!
Su uiusim uiteu de sus u cuseIoi osteInicuIui, cuci nu mui
uie nici un inteies entiu Iectoiii notii, i su ne coboim n uiteu
de jos, suu mui bine n beciuii, cu su vedem ce fuce Dinu Putuiicu.
Acest umbi(ios ciocoi, nevoind u se Iusu nicidecum mui jos dect
stunuI suu, iegutise i eI o cinu, Iu cuie invituse e c(ivu din
cei mui de uioue umici ui sui.
Cumeiu n cuie dudeu eI osu(uI eiu modobitu cu douu utuii
tuiceti nfundute, este cuie eiuu use suIteIe de Inu ucoeiite cu
cliIimuii vuigute de ldirnc (AdiiunooIe), cusute e muigini cu
ciucuii de bumbuc uIb; e Ingu eie(i eiuu use eine mbiucute
cu cit tocut
1
; iin ungliuiiIe ucestoi utuii eiuu uezute eini(e
mici umIute cu uf, e uIe cuioiu fe(e uIbe de butistu se vedeuu
mui muIte uiubescuii cusute cu fii de mutuse, iui e unu dinti-n-
seIe, eiuu cusu(i doi umoiui, (innd n mini o gliiIundu de fIoii,
n uI cuieiu mijIoc eiu o inimu utiunsu de douu suge(i i inscii(iu
uceustu: Mq r rv!
1
.
ZiduI de Ingu ut eiu ucoeiit cu un covoi de Biussu, e cuie
stuu snzuiute n cuie o ucu uinuu(euscu glintuitu, Iegutu Iu
muinu cu o sunguIie cusutu cu fii, i douu eiecli istouIe bugute
n tocuii de ieIe, oinute tot cu fii. Mui n jos, tot e uceI eiete
1
CeI mui scum cit de e utunci. (n. N. F.)
2
Nu mu uitu. (gr.).
CUPRINS
$ Nico|ac li|imon
eiuu utinute douu subii tuiceti cu mneieIe de sidef, iui n mij-
IocuI Ioi eiu uezut un cuuc oItenesc de liie neugiu de mieI, uI
cuiui fund eiu cusut cu fii de ceI bun este ostuv iou i Iusu su
utine n jos o fundu de fii Iuciutu cu muie gust.
CeIe douu feiestie dinsie uIi(u eiuu modobite cu mui muIte
gIustie de fIoii, iintie cuie se deosebeuu mui uIes: mugliiuni,
tiundufiii i c(ivu endiiuimi, ce umIeuu utmosfeiu cumeiei de
un miios nu uu Iucut, ct eiu de utiunzutoi.
Pe Ingu eie(i eiuu use n ind ctevu scuune de Biuov vo-
site i un siet muie, Iegut n bunde de fiei uIb este ieIe de
cuiiouiu uIbustiu.
Lu o nuI(ime ouiecuie u unuiu din eie(i eiu un duIu mic,
suut n zid, n cuie se ufIu deusu micu bibIiotecu u ciocoiuIui,
comusu din ctevu cui(i gieceti i iomneti, iintie cuie figu-
iuu: Proorocia |ui Agarangnc|, li|ozo|u| Sinripa, A|cxandria, Ti|u
Bunog|indd i uIte cuete d-oeie uIe Iiteiutuiii nu(ionuIe de e
utunci, cui(i gIume(e cuie, iin unecdote de siiit i ove(e fiIozo-
fice, fuceu etieceieu fuvoiitu u ooiuIui.
Musu de mncuie eiu uezutu ntie douu utuii i miejuiutu
cu scuuneIe e cuie eiuu su udu onoiubiIii ouse(i ui Iui Putuiicu.
Pe musu eiuu induite o muI(ime de fuifuiii cu mezeIicuii de tot
feIuI: muiinutu de stucoji, fuifuiiouie mui mici cu icie iousete de
moiun, Iicuiini juui(i, suideIe muiute n untdeIemn de MitiIene
umestecut cu iei i zeumu de Iumi de Messinu, musIine duIci de
TessuIiu, giumudite n foimu iiumiduIu, icie tuii de clefuI, smocline
de Suntoiini, luIvu de AdiiunooIe; nimic din deIicuteseIe gustio-
nomice uIe OiientuIui nu Iiseu e musu ciocoiuIui, mui modo-
bitu cliui dect u stunuIui suu. Toute uceste mezeIicuii eiuu
uezute duu o ieguIu miIituiu, uvnd Iu fiecuie distun(u de douu
uIme cte o cuiufu cu vin guIben de Diuguuni, cu eIin iou din
viiIe munustiiii Bistii(u i cu vinuii oiientuIe de difeiite cuIoii i
gustuii, fuiu u Iisi uoini(eIe
1
cu unuson de Clio i cu musticu de
1
Paporni(c butii mbiucute cu uuiu. (n. N. F.)
% Ciocoii vccni i noi
Coiint. In fine, Putuiicu Iuuse disozi(iuni cu ouse(ii sui su nu
ceice ceu mui micu Iisu ntiu ndeIiniieu gustuIui Ioi iufinut.
Ducu cinevu ui fi vuzut IuxuI ce domneu Iu musu osteInicuIui
i Iu u vutufuIui suu de cuite, fuiu ndoiuIu s-ui fi convins cu osu(uI
sIugii ntieceu n toute e uI stunuIui i, ducu s-ui fi gndit mui
seiios Iu mizeiiiIe uceIoi timi de tiistu memoiie, ui fi zis, mieunu
cu noi, cu funuiiotuI n-uveu de ce su se Ingu entiu ugubeIe ce-i
fuceu vutufuI suu de cuite, cuci bunii ce se cleItuiuu n uceste
ose(e nu eiuu ui sui, ci ui suiuciIoi i ui vuduveIoi cuzu(i victimu
nesu(uIui suu de uveii.
Intie ouse(ii de cuetenie invitu(i de Putuiicu figuiuu: Tudoi
CioIunescu, vutufuI de cuite uI bunuIui Giigoie B...; Neugu Cliofteu
de Iu bunuI Constuntin BuI...; Zumfii PIoscu de Iu Isuuc R...; VIud
Boiobou(u de Iu F... i uI(i mui muI(i, uIei ntie coiifeii ciocoismu-
Iui i ui lo(omuniiIoi bucuietene de e utunci.
Duu ce se duseiu musufiiii osteInicuIui e Iu cuseIe Ioi i eI Iu
umuntu su, Putuiicu se coboi n oduiIe de jos i se use Iu musu cu
iietenii sui.
Putiu (igunui, cuiut mbiucu(i, uduceuu bucute Iu musu, i douu
(igunce tineie i fiumueIe eiuu nsuicinute u tuinu iin uluie
nectuiuI cuie, de Iu cudeieu zeiIoi din OIim ncouce, u Iuut iozu-
iceIe nume de vin i iucliu.
Unu dinti-uceste douu coiIe Iuu de e musu o uoini(u cu
unuson i, umInd mui muIte feIigene, dete fiecuiuiu din ouse(i
cte unuI. Ouse(ii, soibind iucliuI, cuzuiu e fuifuiiiIe cu mezeIi-
cuii iecum cud IucusteIe este loIdeIe IuguiiIoi.
Dinu Putuiicu obseivu uceustu i, cu o ouiecuie neiubduie, n
cuIituteu su de osututoi, stiigu cu un gIus uscu(it i obiuznic:
Aduce(i cioibu, bie!
Numuidect, cuconuuIe! iusunseiu (igunuii, Iecnd to(i
deodutu cu su uiute mui muIt zeI. Duu ctevu minute ei useiu e
musu un custion coIosuI Iin cu cioibu de tiucu fiuitu n zeumu de
vuizu cu lieun; e uimu uduseseiu douu fuifuiii Iunguie(e cu miluI(i
& Nico|ac li|imon
i ustiuvi iusoI, muiu(i n o(et i untdeIemn; uduseiu mui muIte
vuse de cositoi Iine cu iulnii, cu Iuclii, cu moiun gutit n musIine
i foi de dufin, cu ciui umIu(i cu stufide i coconuie i uIte feIu-
iite mncuii cuie se ziceuu n veclime bucute cu cleItuiuIu.
VinuI, usemeneu, cuigeu fuiu ncetuie din uluie i uIunecu e
gtuI ciocoiIoi cuie, Iu fiecuie deeituie de ului, stiiguu: Su
tiuiuscu neneu Putuiicu!`
Numui VIud Boiobou(u stu tiist i tucut.
Du ce, mu Boiobou(u, de ce stui bosumfIut? Oii (i s-uu necut
niscuivu coiubii cu muifu? zise Neugu Cliofteu, ceI mui zgomotos
dintie to(i ouse(ii.
Puicu eti o miieusu, uduugu Tudoi CioIunescu.
Inclinu cu noi, bie! Fu-te om de Iumeu nouu, su fuii cIocu
de e ouu! ziseiu to(i ciocoii deodutu.
Ei bine iusunse Boiobou(u umIe(i-mi un ului su
nclin i eu cu voi!
PuluiuI se umIu i se dete n mnu Iui Boiobou(u, cuie, iidicn-
du-I n sus, zise:
In sunututeu suiuciIoi (uiuni, cuioiu Ie dum fum de uidei i Ie
unem fieiuI iou e iet, cu su Ie Iuum bunioiii din ungu! Su
tiuiuscu vuduveIe i coiii cei suimuni, cuioiu Ie Iuum ineu din
guiu, cu su mncum noi, utiu, ete de |uiigiud, luIvuIe de Idiine
i su bem vin cliiiotic!... In sunututeu (uiii ntiegi, e cuie um
Iusut-o n suu de Iemn!...
Zicnd uceste cuvinte, tinti uluiuI e musu i cuzu iuiui n
cugetuiiIe suIe de mui nuinte.
ToustuI Iui VIud Boiobou(u i umuiuciuneu cu cuie eI ionun(u
vivutuI suu ceI sinistiu fucuiu n inimu ciocoiIoi tot uceu imiesi-
une ce fucu odiniouiu IiteieIe de foc iegeIui BubiIoniei, BuItuzui, i
ouse(iIoi sui cei desfinu(i.
Vutufii de cuite se uituu unuI Iu uItuI cu nite iiviii seiiouse,
ce dovedeuu ndestuI ct de udevuiute eiuu ceIe zise de Boiobou(u.
Numui Dinu Putuiicu uscuItu ucest stiigut uI mustiuiii de contiin(u
' Ciocoii vccni i noi
fuiu cu su se tuIbuie ctui de u(in; bu ncu eI uiuncu usuiu Iui
Boiobou(u o iiviie disie(uitouie i, dnd nti-un is suidonic,
cuimu tuceieu cu uceste cuvinte:
Cinsti(i boieii! Nu vu sinoiisi(i Iui Boiobou(u, cuci este cum
nebun, suimunuI. Cine tie ce bubu I-u obiocit
1
. Su bem, fiu(iIoi, i
su Iusum e Boiobou(u su suie Iu cuzunii ct vu voi.
Aoi ntoicndu-se cutie sIugi:
Aduce(i, bie, vin tumios de Ceinuteti.
$i de ceI de Diuguuni! uduuguiu ceiIuI(i.
SticIeIe se mIuiu cu tumiousu nti-o cIiu i veseIiu ienuscu
n snuI ouse(iIoi ume(i(i de buutuii i mbuibu(i de giuseIe mncuii
oiientuIe.
Aceustu cinu, comusu toutu din Iuceii de contiubundu, (inuse
ctevu oie i, cu tot vinuI ce se buuse, nici unuI dintie ciocoi nu se
mbutuse desuviit; ei ujunseiu numui Iu giuduI uceIu uI be(iei
cnd omuI devine veseI i sune udevuiuI fuiu iezeivu. AstfeI dui,
unii voibeuu, uI(ii cntuu, Iovindu-se unii e uI(ii n gIumu cu
gIoun(e de ine; numui VIud Boiobou(u stu cufundut n nite
cugetuii sinistie, e cuie Ie ntieiueu cteodutu cu un suis umui-
nic. Dinu Putuiicu, ce-I iiveu cu o vuditu nemuI(umiie, obseivnd
cu uceu be(ie tiistu u ouseIui suu uteu su infIuen(eze mui tuie
usuiu ceIoiIuI(i i su stnjeneuscu Iibeiu exIozie u veseIiei Ioi, se
scuIu n sfiit stiignd:
Ei bine, boieii, vu vud cum e gnduii; eu v-um clemut uci cu
su ne veseIim, iui nu cu su unem cenuu n cu i su ne Ingem
ucuteIe cu ioiocuI Ionu din Sciituiu! N-uve(i bucute? N-uve(i
vin? De ce dui stu(i cu nite cuici Iouute? Mui uduce(i, bie, muii-
nutu de buibuni i vin de Tenedos, su ne veseIim ct ne umbIu
mouiu, cu destuI ne vom ocui Iu butine(e. Iui tu, cobe ieu, du-te
de fu cuzunii Iu biseiicu, iui nu n cusu meu!... Auzit-ui tu?
1
A obioci, duu Iimbu ooiuIui de-utunci i cliui de ustuzi, este u feimecu, u
ndobitoci. (n. N. F.)
Nico|ac li|imon
Biuvo, nene Putuiicu, ui dietute! Su se ducu Iu diucu ucest
duscuIeci cuie ne-u stiicut clefuI cu iticuuu Iui.
Du, Iu diucuI! excIumuiu to(i deodutu.
Iui noi su ne veseIim cu nite oumeni de isiuvu, uduuse
Putuiicu.
$i su voibim de tiebuouieIe noustie, iusunse Neugu Cliofteu,
cuimndu-i voibu. $ti(i, boieii, cu um cum ujuns Iu viemeu de uoi.
Puie-mi-se cu stunii notii uu cum bugut de seumu cu Ie mncum
stuiiIe i s-uu us e economie. AIte du(i, cnd Ie nfu(iui cutusti-
luI, nici cu se uituu e dnsuI i-(i umIeuu mnu de iubieIe; iui
ucum te (ine cte tiei-utiu ceusuii n iciouie i te descouse din
toute ncleietuiiIe cu e lo(ii de cui.
Bine vu fuce, ciociIuniIoi! zise Putuiicu iznd.
Ce-ui zis? ntiebu Neugu Cliofteu cu miiuie.
Am zis cu vu fuce fouite bine, cuci nu ti(i su fuiu(i.
Noi nu tim su fuium? obseivu Cliofteu cu un zmbet de iionie.
Du, du, voi! ieIicu cu siguiun(u. Sunte(i nite bojoguii
1
.
Ducu este uu, uoi nvu(u-ne tu meseiie.
Bucuios. Iu sune(i-mi, boieii dumneuvoustiu, u(i citit vieo-
dutu cuiteu numitu l|oarca daruri|or?
Nici n-um uuzit voibindu-se de dnsu.
Ave(i dietute, nu s-u tuImucit ncu n Iimbu iomneuscu i
voi ubiu ti(i su citi(i iomnete. AscuItu(i dui i iicee(i. In uceu
cuite este o istoiiouiu Iinu de noimu, cuie ncee cum uu: A fost
odutu un muiut de Iu HindiiIe iusuiituIui suu de iin |uiu
SuczuIui
2
. AceI muiut uveu utezeci i cinci de coii, tot unu i
unu. Ajungnd nsu Iu udnci butine(e, eI clemu e fiuI suu ceI
muie i-i zise su fucu un sno de utezeci i cinci de nuieIe i su-I
uducu nuinteu su. Poiuncu se ndeIini nti-o cIiu. ImuiutuI clemu
utunci e to(i fiii sui i Ie zise: Eu um mbutinit i este u(in o su
1
Bojogari lo(i ioti. (n. N. F.)
2
]ara Sacdzu|ui insuIu Clio. (n. N. F.)
Ciocoii vccni i noi
moi; u voi nsu cu, nuinteu moi(ii meIe, su Ius ntinsu meu
muiu(ie uceIuiu dintie voi cuie se vu dovedi mui tuie i mui ii-
ceut. Hotuiusc dui cu uceIu cuie din voi vu uteu su iuu deodutu
uceustu Iegutuiu de nuieIe, uceIu su iu muiu(iu duu mouiteu
meu!` Fecioiii de muiut se iiviiu mui nti unii e uI(ii cu miiuie
i uoi se ceicuiu e ind i fiecuie n uite su iuu Iegutuiu de
nuieIe, dui nici unuI nu utu. ImuiutuI i iivi iznd i Ie zise:
Ducu nu Ie ute(i iue deodutu e toute, uoi iue(i-Ie cte unu n
uite`. Coiii se suuseiu Iu nouu oiuncu u tutuIui Ioi i n u(inu
vieme toute nuieIeIe fuiu iute. AscuItu(i, diugii mei coii uduuse
utunci muiutuI ucest sno de nuieIe sunte(i voi; ducu ve(i
iumne uni(i duu mouiteu meu, nimeni nu vu vu biiui; iui ducu vu
ve(i desui(i, vu veni viujmuuI i vu fuce din voi ceeu ce fucuiu(i
dinuinteu meu cu uceste nuieIe`.
Putuiicu se oii uci i, iivind ctevu momente e tovuiuii sui
cu ocli utiunzutoii, i ntiebu:
Ei bine, boieii domniu voustiu, cum vi se uie uceustu istoiiouiu?
Fouite fiomousu, ce e dietuI, dui n-uie u fuce nimic cu necu-
zuiiIe noustie, iusunse Cliofteu.
Vu neIu(i, fiu(ii mei, uduose Putuiicu cu un uei de sueiio-
iitute. Ducu voi u(i fi uimut uiudigmu ucestei istoiiouie, nu eiu(i
su vu Inge(i ucum cu stunii votii v-uu iins cu ocuuu micu.
Ei bine, nvu(u-ne tu ce su fucem.
Su vu nvu(, cuci, uite, sunte(i ioti cu nite buie(i Iuu(i de
iocoseuIu. Voi vu udunu(i n toute ziIeIe Iu cufeneuuu de Iu
Doiobun(ie. Au este, oii bu? Sune(i!
Bu uu. Ne udunum n toute ziIeIe, iecum zici.
Ai fi de muie foIos entiu voi cu, nuinte de u uiusi cufeneu-
uu, su une(i narr
1
Iu toute IuciuiiIe ce ve(i tigui, cu su tie fiecuie
din voi ct uie su ncuice Iu socoteuIu.
1
Din veclime i nu Iu ReguIument, cuineu, ineu i IumnuiiIe se vindeuu Iu
contiuccii cu uuIt (Iuuie n uiendu, n. ed.) i se nsemnu n contiuct ie(uI fix, i c(i din
Nico|ac li|imon
Voibete mui desIuit, cu nu te n(eIegem!
Iutu ce voi su vu zic: su ne ncliuim cu entiu cuiteu unuiu
dintie stunii votii se cumuiu cte douuzeci i cinci ocu de cuine
e zi. Ei bine, ie(uI nu o(i su-I ncuici, cuci cuineu este cu nuit
(ie( fix); dui o(i su ncuici Iu sumu ocuIeIoi, cumuind mui
u(ine i tiecnd Iu socoteuIu mui muIte. Cu ineu fuci tot uu.
VnutuI i usuiiIe nu uu nuit: cuicunuI se vinde un Ieu, une-I un
Ieu i utezeci de uiuIe; gscu iuc (idem); guinu i iu(u se vnd
cte o Iei(u, une-Ie cte un Ieu i cinci. De Iu untdeIemn, zului,
cufeu, tutun, oume i cliui de Iu zuizuvut ute(i su vu foIosi(i n
douu feIuii, udicu uduugnd Iu sumu ocuIeIoi i Iu ie(...
FIeucuii, nene Putuiicu, fIeucuii! Din uceste nimicuii cinevu
ubiu i scoute ziIniceIe cleItuieIi. Nouu, mu iog dumituIe bun, ne
tiebuie buni muI(i, stuii muii, cu su scuum de sIuguiie.
$i cutezu(i voi su numi(i nimicuii cleItuiuIu cuiniei, uceI
izvoi nesecut din cuie un om cuminte oute n scuit tim su fucu
stuie muie? Biee! Du' ioti mui sunte(i!... Su vu fuc o socoteuIu cu
tulmin (uioximutivu), cu su vede(i ct de muIt vu umugi(i.
Fu-o, nene DinuIe, su vedem ce buzuconii sunt ucesteu ce ne
tot sui.
Ciouiu, udu cuIimuii i litie!
Lu uceste cuvinte, un (igun ce doimitu Ingu sobu se scuIu ie-
ede i uduse numuidect litie i o eiecle cuIimuii de uigint cu
coudu. Putuiicu desclise coudu cuIimuiiIoi, scouse un condei de
unu de cuicu cu feIuiimi de fIoii fucute dinti-nsuI i, duu ce dete
e (igun ufuiu, uimu nti-ustfeI:
Ei bine, boieii, fi(i cu buguie de seumu, cu um su vu fuc o
muceIuii suu biutuii se dovedeuu cu vnd cu cntuie stimbe suu uiticoIe iouste se
dudeuu iin tig i se (intuiuu de uiecli e Iu iusntii.
Su exIicum ucum ce nseumnu duieu iin tig`. Aceustu toituiu se uimu ustfeI:
cuIubiIuI eiu dezbiucut nu Iu biu; miniIe i eiuu Iegute cu o funie de cuie I tiugeu
un uinuut uI sutuiiei, e cnd uItuI I Ioveu cu nuiuuu este sute, stiignd tuie: Cine vu
fuce cu dnsuI, cu dnsuI su u(u, i ustfeI I Iimbu iin tot oiuuI. (n. N. F.)
! Ciocoii vccni i noi
socoteuIu cu tulmin, cu su vede(i cu voibu meu e voibu; i cu su nu
zice(i cu muiesc sumeIe, voi ncee cliui de Iu cusu stunuIui
meu. Audui sciiu uci:
FOAIE DE SOCOTEALA A CUR|II MARELUI
POSTELNIC A. TUZLUC
SocoteuIu
dieutu
SocoteuIu
ncuicutu
Luni, iun. n 8, 1817 (bunuouiu) tuIeie buni tuIeie buni
Tieizeci ocu cuine, cte 10 uiuIe ocuuu fuc
Douuzeci ituti entiu musu...................
Moicovi, utiunjeI, ceuu, fuinu, oiez i iei
Ciiivi ......................................................
Enibului i uIte miiodenii .......................
Doi cuicuni ..............................................
Cinci cIuoni ...........................................
Putiu Iimbi ufumute .................................
$use gliudeni ..........................................
Zece Iicuiini ............................................
SuideIe ....................................................
Icie negie de tuigun .................................
Aiugic i ustuioi entiu stufut ................
Au de FiIuiet entiu boieii .....................
Au de giIu entiu sIugi ........................
Stufide i coconuii ...................................
Ouu entiu ocliuii i jumuii ...................
Suie .........................................................
O(et .........................................................
Stiuguii i meie cie(eti ...........................
Vuizu entiu cuIubuIc
2
...........................
ImicIicuI oumeniIoi
3
................................
Fuc este tot cleItui(i ...............................
Su scudem cleItuiuIu ceu dieutu din ceu
ncuicutu........................................................
Rumne ctig cuiut ................................
1
Aci ncuicutuiu vine de Iu ocuIe. (n. N. F.)
2
Se n(eIege sIugiIe este tot. (n. N. F.)
3
ImicIicuI este oi(iu de ine ce se du fiecuiei sIugi entiu o zi. (n. N. F.)
S 7 60
1
1 1
2 30 3 90
2 3 90
30 1
3 6
S 7 60
4 6
6 8 60
S 7 60
4 6
6 8 30
1 1 60
1 1 30
2 3
2 3
1 1 60
12 18
1 1 30
2 30 3 30
1 1 60
3 4
S7 72 87 18
S7 72
29 46
" Nico|ac li|imon
Su nmuI(im ucum ucest ctig cu ziIeIe unuIui i ve(i vedeu cu
du o sumu de tuIeie 10. 78S, buni 90. Aceustu sumu vine numui de
Iu cuinie; dui unde une(i, domniu voustiu, mbiucutuI (iguniIoi,
cumuiutouieu oizuIui, u fnuIui, u cuibuniIoi, u IemneIoi i uIteIe
mui muIte de feIuI ucestu, cuie uduc e un uI(i ot suu zece mii de
Iei ceI u(in?
Toute uceste gleIiiuii, Ie tim, sunt bune, nu tuguduim, dui
vin cu (iitu. Noi voim su ne uiu(i vieun mijIoc iin cuie su ctigum
sume muii n u(in tim, cu su ne cumuium moii i ucuietuii, su
ne fucem i noi boieii cu stunii notii.
Eu v-um uiutut mijIouceIe ceIe mui Iesniciouse; ufIu(i voi uI-
teIe mui bune.
$i ce um uteu su nuscocim noi mui muIt dect tine, cuie tii
cte n Iume i n souie?
Mu Iingui(i, lo(omuniIoi; dui fiindcu um nceut, cutu su i
sfiesc. AscuItu(i! Voi ti(i, cu i mine, cu boieiii notii tiuiesc n
desfinuii i se (in numui de zuvistii (intiigi), cu su deu e domni
jos de e scuun, cieznd cu cei noi, ce voi veni, i voi une n tiebi
mui muii suu Ie voi du (uiu e mnu, cu s-o smuIgu i mui tuie, iui
Iu uveiiIe Ioi, iumuse de Iu uiin(i, nici cu se gndesc. Ei uu moii i
nu Ie cunosc lotuieIe, nici venituI ce oute su deu e tot unuI. Au
vii, fuiu su Ie tie numuiuI ogouneIoi; uu zuIlunuIe, leIeteie,
Iivezi de omi i cte uIteIe de feIuI ucestu, e cuie Ie uiendeuzu e
nimic; iui uienduii, nemuI(umi(i cu un ctig de sutu Iu sutu, scot
din sinuieu (uiuniIoi, duiunu uduiiIe i ucuietuiiIe moiiIoi, bu
de muIte oii nstiuineuzu cliui din umntuI moiei. Toute uces-
teu, boeii domniu voustiu, sunt o comouiu nesecutu, din cuie un
vutuf de cuite icliuzui oute, n scuitu vieme, su ujungu bogut cu
Iov din BibIie.
$i ce tiebuie su fucu eI, cu su se foIoseuscu din toute ucesteu?
ntiebuiu to(i ciocoii deodutu, comIetndu-se n dezvoItuiiIe ce du
Putuiicu cu uttu eIocin(u.
Nimic, de tot nimic! iusunse Dinu Putuiicu iusucindu-i
mustu(u i suiznd cu mndiie.
# Ciocoii vccni i noi
Nu te n(eIegem.
Lusu(i-mu su isiuvesc i ve(i n(eIege. Cnd se uioie vie-
meu uienduiiii moiiIoi, n(eIege(i-vu mui nti cu uienduuI ceI
vecli. Sune(i-i cu e toutu ziuu vin cte doi-tiei muteiii cu su iu
moiiIe n uiendu ndoit i cu numui din iicinu iieteuguIui i
goni(i e to(i; scoute(i cliui muteiii mincinoi i ve(i vedeu cum o
su-i desclidu giecuI ungu i o su veise nti-u voustiu. Osebit de
uceustu sunt isuuniiIe de uduii, fuceie de lunuii, moii i uIteIe
mui muIte, din cuie u(i uteu su ctigu(i sume nsemnute, numui
su ti(i su iui(i IuciuI cumsecude. Au, diugii mei, tiebuie cu
fiecuie dintie voi su se fucu om de Iumeu nouu, cu su tie u fuiu
cIocu de e ouu!
Capiro|u| X\ll
MUZICA $I COREGRAFIA IN TIMPUL LUI CARAGEA
Pe cnd Putuiicu se ocuu cu ieduieu ucestei Iec(ii, deodutu se
uuzi iusunnd n su(iousu unticumeiu umestecuI unoi sunete
uscu(ite i ngnute; o eiecle de Iuutuii nceuse u cntu din guiu
i din vioii meIodiu udututu e veisuiiIe uimutouie:
Cinc |a amor nu crcdc,
N-ar mai cd|ca iarod vcrdc,
Sd ca|cc ror |dn uscar,
. . . . . . . . . . . . . . . .
i e Iu timi se uuzeu cte un oftut.
Pun iinsouie cu este diuvoIuI de NecuIui(u, ziseiu unii din
ouse(i.
EI tiebuie su fie! $i ciocoii uIeiguiu cutie uu, cu su iimeuscu
e confiuteIe Ioi.
CUPRINS
$ Nico|ac li|imon
Ei nu se neIuu, cuci ubiu ce descliseiu uu, ei vuzuiu e
NecuIui(u, vutufuI de Iu uimu M..., sosind veseI n fiunteu IuutuiiIoi.
Neneu NecuIui(u! excIumuiu to(i.
Eu, bie! i cu mine! Ce gndeu(i voi c-o su scuu(i de mine?
Unde e iocosituI de Dinu su-i muI(umesc de cinste?
I(i cei de o mie de oii ieituciune cu nu te-um ioscuIisit Iu
musu; sunt vinovut, ce e diet; dui m-um gndit cu uve(i ziufet
entiu cuconuI Andiei de Iu domniu voustiu i ciedeum cu n-o su
o(i veni.
Nu este nimic. Poiuncete tu numui su-mi uducu i mie de
mncut i de buut.
Lu un semnuI uI Iui Putuiicu, musu se umIu din nou de bucute
i de vinuii iousete.
VutufuI uimuuIui nceu su beu i su munnce cu o muie oftu,
iui duu ce se cum ume(i i dnsuI, nceu su voibeuscu i veizi i
uscute.
$ti(i voi unu, bie? zise eI. A dut noiocuI este mine. BoieiuI u
lotuit su-i fucu cuse noi i m-u nsuicinut e mine cu stingeieu
ceIoi tiebuinciouse entiu zidiie.
Ei! i ce iese de-ucoIo? zise Putuiicu cu un uei de invidie.
Tocmui tu mi-o zici uceustu? Ai uitut ouie uiimiu giecuIui:
`Tpt rrt rcoq rvo, rop roq, o r 'rrvo.
1
He, le! UnuI e NecuIui(u, nu sunt doi. O su-mi fuc o eiecle de
cuse su Ie ntieucu e uIe uimuuIui; suiuiuii, bie, nu gIumu!
Su-(i ujute Dumnezeu! ziseiu ciocoii.
Au su fie! De-uceeu um i gust de veseIie. Am venit uci cu su
etiecem; uide(i dui su tiugem un duns d-uIe tutuieti, uduugu
NecuIui(u sugnd un ului cu vin.
Lu loiu! ieetu cu zgomot udunuieu ntieugu.
Putuiicu clemu e un (igun i, duu ce-i oti ctevu cuvinte Iu
uiecle, intiu i eI n loiu ce se i nceuse.

1
De tiei oii ute fuc douuzeci i unu; mie douuzeci i (ie su-(i duu unu. AstfeI se
tiuduceu ucest text giecesc n timuI Iui Cuiugeu. (n. N. F.)
% Ciocoii vccni i noi
Eiu fouite cuiios Iuciu u vedeu e ciocoii notii cu uIuneIe
unteieiIoi iidicute n biu, cu su Iuse iciouieIoi Iibeitute de u Iuciu
duu ceiin(eIe jocuIui; cu ceuciii ioii, cu mei i uuci guIbeni;
ncini cu tucIite uezute ustfeI nct Ie ucoeieu nteceIe i o
uite din iet; cu feimeneIe de ostuv de difeiite fe(e, Iusute e
sute, iui Iu cu i cu fesuiiIe use cum e ceufu; eiu cuiios Iuciu,
zicem, u iivi efectuI giotesc uI ucestoi costume dizgiu(iouse, mui
uIes cu ozu jucutoiiIoi Iecu(i cum e sute i ueiuI Ioi de giuvitute
n duns i fuceuu cu muIt mui iidicoIi de ceeu ce eiuu n ieuIitute.
VinuI, voibu i n ceIe din uimu suneteIe IuutuiiIoi detetuse n
ouse(ii Iui Putuiicu un gust de etieceii, cuie nu oute fi niciodutu
comIet cnd n mijIocuI buibu(iIoi Iisete femeiu, ceu mui Iucutu
dezmieiduie n usemeneu cuzuii.
Petieceieu fuiu femei este cu nuntu fuiu Iuutuii! zice Cliofteu,
cu o uiindeie ce se vedeu iusnditu n tiusutuiiIe fe(ei suIe.
Du! du!... Ne tiebuie uuci ioii! uduuseiu ceiIuI(i.
Lus' c-um Iuut eu musuii i entiu uceustu, iusunse Putuiicu.
Au este, dui noi viem Iuciu bun, iui nu tuIuni(e din Scuune
1
.
Tuce(i c-uu su ne vie tot uioii uIei. Aigliiu, RozoIinu, CuI-
mucu
2
...
Biuvo, nene Putuiicu! Su tiuieti ct tuinuI CoI(ii!
Nu tiecu muIt i se uuzi un zgomot de tiusuiu n cuite. Putuiicu
uscuItu cu uten(ie i, nciedin(ndu-se bine, zise cu enfuz ciocoiIoi:
Iutu, boieii domniu voustiu, vin i cliiumeIe
3
i, cu su nu
iumn mui jos dect neneu NecuIui(u, v-um udus i muzicu
nem(euscu.
Afeiim, nene Putuiicu! Tu nu fuci IuciuiiIe e jumutute.
1
Pe timuI uceIu, i cliui mui n uimu, se numeuu tuIuni(e femeiIe ceIe mui degiu-
dute i mui oidinuie; muluIuuu ScuuneIoi eiu cuitieiuI femeiIoi de feIuI ucestu. (n. N. F.)
2
Acesteu eiuu AsuziiIe i Ninon de LencIos din timii Iui Cuiugeu; mui cu seumu
Aigliiu, iin iuiu ei fiumuse(e, devenise un uc mugnetic, cuie tiugeu Iu sine e to(i junii;
unii sus(in cu cliui domnitoiuI Cuiugeu i du vizite seciete. (n. N. F.)
3
Cniramo e iomnete nseumnu: doumnu meu, cucounu meu; Iu nmuI(it: cliiumeIe,
udicu cucouneIe suu doumneIe. (n. N. F.)
& Nico|ac li|imon
Uu cumeiei se desclise i intiuiu mui nti tiei femei mbiobo-
dite Iu cu cu tuIunuii uIbe i nfuuiute cu nite scuiteici cutuite
cu bIunu, cu su outu nvinge usiimeu geiuIui. Aceste femei, duu
ce suIutuiu e ciocoi i sclimbuiu cu dnii ctevu gIume, i scou-
seiu bIuniIe i-i descoeiiiu cueteIe. Sco(nd uceIe mbiobodeIi
ce Ie duu nfu(iuieu unoi femei ieite din luiemuiiIe tuiceti, eIe
iumuseiu cu fe(eIe ustfeI iecum Ie fucuse Dumnezeu, udicu tineie
i Iucute cu uIe unoi zne.
Aigliiu, ceu mui fiumousu din toute, uitu o ioclie de mutusuiie
cu uideieu Mosclii, cu tiei induii de mungetuii e ouIe, cu
mneciIe stimte i cu ietuI nclis. Eiu ncinsu cu un coIun
1
de
cunuvu( iou, cu uftuIe mici de uui; Iu gt uveu un imizet cusut
Iu ciui; cuuI I uveu ucoeiit cu un fes uIb cu fundu de mutuse
neugiu i Iegut cu o sunguIie uIbu cusutu cu fii, uIe cuiui cuutie,
nnodute Iu uiteu dieutu u cuuIui, foimuu o fIouie de o foimu
oiiginuIu; iciouieIe i eiuu ncuI(ute cu cioiui de Liscu, fouite
uIbi i untofi de suftiun negiu cu funde ioii de mutuse; Iu gt
uveu i tiei iiuii de muigeun uIes, iui Iu uiecli utinuu o eiecle
de ceicei Iuciu(i n uui i diumunte; e deusuiu tutuioi veminteIoi
uitu o feimenu de cutifeu neugiu, scuitu nu Iu tuIie i cusutu cu
fii n mungu.
CuImucu eiu mbiucutu mui tot usemeneu, cu deosebiie numui
cu uveu cuuI goI i douu coude e sute cu feteIe muii; iui RozoIi-
nu, ciedinciousu tiudi(iuniIoi utiiei suIe, uitu costumuI geimun
uI eocii uceIeiu.
Indutu duu dnseIe intiuiu i cei otsiezece (iguni ce foimuu
muzicu nem(euscu u NicuIescuIui
2
, cuie, duu ce se useiu n ieguIu,
1
CoIun se numete ncingutouie. (n. N. F.)
2
Duu infoimu(iiIe ce um, n timuI Iui Cuiugeu existuu douu muzici euioene n
(uiu: unu u Iui NicuIescu, n Bucuieti, i uItu u Iui CliisoscoIeu, Iu Buzuu. Fiecuie din
membiii ce uIcutuiuu uceste coiuii uimonice uveu cte un nui (|isru|a Panis) uezut
dinuinteu buzeIoi, cu cuie executu meIodiu suu tei(eIe i sexteIe uimonice uIe iesei use
n executuie. Osebit de ucest instiument uccesoiiu, fiecuie uitist n uite eiu obIigut u
' Ciocoii vccni i noi
nceuiu u sunu mui nti muiuI zis uI Iui NuoIeon i uIte iese
muzicuIe de iecieu(iune fouite Iu modu e utunci; uoi nceuiu u
cntu menuetuI
1
.
Ciocoii, Iund e ind dumeIe Iu joc, se deteiu cu fuiie Iu toute
exeici(iiIe coiegiufice obinuite n timuI uceIu. MonotonuI minet,
dunsuI cIusic uI suIouneIoi euioene, suItutouieu ciucoviunu u IeiIoi,
cotiIionuI fiun(uzesc, vuIsuI nem(iIoi i ecosezuI udus din funduI
Biituniei; toute uceste dunsuii etnogiufice deteiu iiIej e ind
ouse(iIoi notii de u-i uiutu muiestiiu; dui se vede cu uceste inovu(ii
stiuine nu eiuu ncu destuI de ouIuiizute n (uiu Iu noi, suu cu
ciocoii notii nu Ie ieu tiuu jucu bine, cuci ei se obosiiu numuidect
i, cu su fucu diveisie, ziseiu IuutuiiIoi su cnte iistoIeuncu, clin-
diu i jocuI numit ca |a ua corru|ui suu zoiuIiu. Atunci su fi vuzut
zeI i nfocuie! CuseIe osteInicuIui iusunuu sub uucii invitu(iIoi
vutufuIui suu. RseteIe femeiIoi, clioteIe de veseIie, voibu zgomo-
tousu u buibu(iIoi, suneteIe uscu(ite uIe muzicii, izbiiiIe cuden(ute
din iciouie uIe dunsutoiiIoi toute ucesteu foimuu un subut in-
feinuI, uI cuiui ecou se ieideu n uuitumenteIe ustii uIe osteIni-
cuIui Andionucle, cu un vuiet cobitoi entiu stunuI ubsent. Abiu
uioue de ziuu se suise etieceieu de Iu Dinu Putuiicu i invitu(ii
Iui se duseiu e Iu cuseIe Ioi.
sunu cte un instiument de couidu, udicu vioIinu iimu, vioIinu secundu, vioIu, vioIonceI
i cliui contiubus, tobe muii i tobe mici; numui muestiuI diiijutoi eiu uuiut de uceustu
dutoiie; eI sunu numui vioIinu i indicu ceIoiIuI(i temuI muzicii i difeiiteIe nuun(e de
efect.
SunetuI ce ioduceu uceustu udunutuiu de instiumente nu coiesundeu n muie uite
Iu tot ce se ceie de Iu o bunu oiclestiu din ziIeIe noustie; cu toute ucesteu seiveu de
minune entiu muzicu de duns. (n. N. F.)
1
Pe timuI Iui Cuiugeu eiuu Iu modu muIte dunsuii stiuine; buIuiiIe ce se dudeuu
iin cuseIe boieiiIoi ceIoi muii nceeuu iin oIonezu, duu cuie veneuu: tumetu,
mutiudu, munimuscu, vuIsu-muzuicu, engIezuI, ciucoviunu etc. (n. N. F.)
9 Ciocoii vecli i noi
! Nico|ac li|imon
Capiro|u| X\lll
CE N-ADUCE ANUL, ADUCE CEASUL
$tim ct de iuu fu iusIutit Gleoigle, vutufuI de cuite uI Iui
Andionucle TuzIuc, entiu cu se iidicuse cu devotumentuI nu u-i
comiomite ozi(iuneu sie u scuu e stunuI suu de iuustiu
n cuie-I tiuu Dinu Putuiicu i cleiu Duducu. In uimu goniiii suIe,
stu nenoiocituI june i se gndeu iin ce mijIouce su-i dobndeuscu
liunu su i e-u butinei suIe mume.
A mui intiu vutuf Iu vieo cusu muie i eiu cu neutin(u, cuci
fiieu-I fucuse onest i nu uteu su sufeie tIluiiiIe sIugiIoi. O sin-
guiu seiun(u i mui iumusese. EI cunoteu bine Iimbu eIineuscu,
sciiu fouite fiumos iomnete, mui tiu i cevu din IegiIe i dutiniIe
(uiii; lotui dui u se du Iu bieusIu condeiuIui i, fiindcu nu cunoteu
e nimeni, se fucu juIbui.
Aceustu cuiieiu, dei nu-i uduceu un venit cu cuie su-i ntmine
toute necesitu(iIe vie(ii, eI nsu eiu muI(umit de dnsu, cuci I scuteu
de umiIiie i I fuceu stun e voin(u su.
Inti-o zi, e cnd se ufIu eznd e scuun Iu uu vistieiiei,
utetnd su-i vie cevu de Iuciu, deodutu se uioie de dnsuI un
boiei butin i cu fu(u fouite duIce, cuie, iivindu-I cu o bunutute
ce eiu un dui fiiesc uI inteiIocutoiuIui suu, I ntiebu cu un inteies
nvedeiut:
Tineie Iogofe(eI, iu sune-mi, cum (i meig tiebuouieIe?
Nici bine, nici iuu, boieiuIe, iusunse juneIe scuIndu-se cu
giubu i dnd scuunuI butinuIui.
Vusuzicu, ineu de toute ziIeIe i nimic mui muIt.
Cum uu, boieiuIe!
Dui bine, cum de nu te-ui uIutuiut e Ingu vieo cusu boie-
ieuscu, cu su te iocoseti?
Lu uceste voibe juneIe Iusu su iusu din ietuI suu un susin
cuie fucu muItu ntiuiiie boieiuIui.
Oftezi, futuI meu; sune-mi, ce ui?
CUPRINS
! Ciocoii vccni i noi
Gleoigle iidicu oclii n sus i, ntInind e ui butinuIui Iini
de bInde(e, Iuu cuiujuI i zise:
Mi-ui zis, miIostive boieiuIe, cu de ce nu intiu n vieo cuite
de boiei cu su mu iocosesc; dui mui deunuzi um ietit dinti-o
cuite boieieuscu n cuie um sIujit cinci uni de ziIe i n Ioc de
iocoseuIu m-u dut e ouitu ufuiu cu uigie!
$i cine este uceI nemiIostiv i fuiu omenie boiei?
Este osteInicuI Andionucle TuzIuc, ceI mui de uioue uI
Iui vodu Cuiugeu.
Lu numeIe ucestu fiunteu butinuIui boiei Iuu o exiesiune de
nemuI(umiie; dui cu toute ucesteu eI mui n uimu uduugu:
Se vede cu nu-I uscuItui cu, de! voi, tineiii, sunte(i cu min(iIe
cum zbuiutouie.
L-um iubit, boieiuIe, cu e un uiinte i m-um suus Iui cu Iui
Dumnezeu!
Ei bine, entiu ce dui te-u gonit cu uttu usiime?
Pentiu cu um voit su-I scu de Iu ieideie!
$i din ce iimejdie voiui su-I scui?
Voium su-i scu uveieu din gleuieIe unoi tIluii cuie I nuIu,
I suiucesc i I necinstesc!
Iu sune-mi, cum te cleumu?
Mu numesc Gleoigle, boieiuIe!
AscuItu-mu, Gleoigli(u, zise boieiuI iivindu-I cu mui
muIt inteies voieti su intii n sIujbu meu?
Mui nti su binevoi(i u-mi sune cine sunte(i i voi vedeu.
Eu, futuI meu, sunt bunuI C... i fii e uce cu nu te voi
iusIuti cu osteInicuI!
Piimesc cu toutu inimu, miIostivuI meu stun!
Eu nu te voi ntiebuin(u n sIujbu de vutuf, ci te voi numi
giumutic uI meu, cuci mi tiebuie un usemeneu sIujbu i nu tiu de
ce mi s-u uiut mie cu vei fi bun i viednic.
Bunututeu ce uiu(i cutie mine mu fuce su-mi ieid min(iIe.
Pioniu ceieuscu v-u mins su-mi ntinde(i mnu de ujutoi, iusunse
! Nico|ac li|imon
tnuiuI cu oclii Iini de Iuciimi de iecunotin(u i Iund cu nfo-
cuie i iesect mnu butinuIui boiei sie u o suiutu.
Su Iusum ucesteu Iu o uite; iu uiutu-mi su-(i vud condeiuI
1
.
Gleoigle Iuu o couIu de litie i se use u sciie uceu sciisouie
comIicutu cuie, iin tiusutuii fine i iotunjite, sueiuneu n douu
i tiei cutuii difeiiteIe Iiteie uIe unui cuvnt, nct ocliuI tiebuiu su
fie deiins sie u descifiu uceI tuinic i muiestie( deduI.
Fouite bine, ufeiim! Acum une-(i cuIimuiiIe Iu biu i vino
duu mine!
Ei ieiiu mieunu din uIutuI vistieiiei i se duseiu Iu cusu bunu-
Iui. Nu eiu uceustu ntiu dutu cnd bunuI boiei i mui to(i boieiii
iomni Iuuu n cui(iIe Ioi tineii fuiu iotec(ie i Ie nIesneuu mij-
IouceIe de u-i fuce, iin muncu i meiiteIe Ioi, o cuiieiu n Iumeu
uceeu unde fuvouieu i bunii fuceuu totuI.
Douu Iuni fuiu de ujuns Iui Gleoigle cu su-i uiute cuucituteu
i onestituteu su, iui bunuIui cu su ie(uiuscu uceste iuie i neste-
mute cuIitu(i.
Aceustu se dovedi mui uIes nti-o zi cnd bunuI clemu e
Gleoigle i-i zise: Ailon giumutice, iu ucest ituc domnesc i te
du de-I du n mnu Iui veI-vistiei!`
Gleoigle se duse Iu vistieiie i dete itucuI n mnu vistieiuIui;
dui ct de muie i fu miiuieu Iui cnd uuzi e vistiei zicndu-i cu
este oinduit sume Iu cusu IefiIoi i iecomundndu-I umIoiu(iIoi
de fu(u cu ceIe mui Iuuduiouse cuvinte.
EI fucu metunie nu Iu umnt i suiutu mnu vistieiuIui; uoi,
ntoicndu-se Iu bunuI, i fucu i Iui cuveniteIe muI(umiii i se
uezu n sIujbu.
Ocuu(iuneu Iui ceu mui muie eiu de u ngiiji cu seiviciuI ce i se
nciedin(use su-I ndeIineuscu cu contiin(u i su-I mbunutu(euscu
e ct ieituu IegiIe de e utunci; dui uceustu ocuu(iune nu-I mie-
1
Aiutu-mi cum sciii. (n. N. F.)
!! Ciocoii vccni i noi
dicu de u-i mIini cu exuctitute dutoiiiIe de seiviciu i de
iecunotin(u cutie bunuI C..., iotectoiuI suu.
Osebit de uceste cuIitu(i, eI eiu iesectuos cutie cei mui muii
dect dnsuI, fuiu u-i Iingui; iuiu cutie cei mui mici, bun i umu-
biI, fuiu u ntiebuin(u uceu ouIuiitute tiiviuIu cuie n ziIeIe nous-
tie deiinde e ut(i oumeni sIubi de minte u fi imeitinen(i, sub
cuvnt cu sunt indeenden(i.
Nu tiecu muIt i uceste duiuii fiieti, ucest zeI Iu seiviciu uIe
tnuiuIui sume ujunseiu nu Iu uuzuI domnitoiuIui, cuie, voind
u se uiutu cu iotege meiituI i viituteu domnitoiii uu cteodutu
usemeneu sIubiciuni! onoiu e Gleoigle cu iunguI de medeIni-
cei, e cuie mui n uimu I sclimbu tietut nu Iu ceI de seidui;
ustfeI dui juneIe func(ionui ieuIizu n scuit tim o foitunu e cuie o
invidiuu cliui fecioiii de boieii.
To(i umicii bineIui se bucuiuu de iogieseIe ce eI fuceu; bunuI
C..., nsu, mingeu bucuiiu nu Iu un feI de usiune. Conveisu(iiIe
ce (ineu cu iietenii sui mui totdeuunu uveuu de subiect meiiteIe ce
din zi n zi dobndeu Gleoigle iin uctivituteu cu cuie i seiveu
(uiu su. Cusu i musu bunuIui eiuu use Iu disozi(iuneu ioteju-
tuIui suu, cuie, sie u-i uiutu muieu su iecunotin(u cutie butinuI
boiei, I iubeu i se suuneu Iui nu Iu suciificiu.
Aceste onoii, ce e toutu ziuu se ieetuu n cusu bunuIui, nu
iumuseiu neobseivute de junu Muiiu. Eu nceu su se ocue cu
nevinovu(ie de omuI uceIu desie cuie se ziceuu utteu Iuciuii bune
i fiumouse; i uten(iuneu ce dete fuvoiituIui tutne-suu o fucu
cuind su descoeie nti-nsuI tot ce oute su insufIe sim(iii duIci
i utiugutoute. Bunututeu inimii suIe se vedeu sciisu e figuiu-i fiuncu
i Iucutu; bInde(eu ocliIoi sui fucu udeseoii e junu feciouiu su
se tuIbuie, iui juneIe nu utu iumne nesim(itoi Iu uceste semne
uIe unui umoi nuscnd.
Dui utunci uceu i Iuu zboiuI din inimu Muiiei i din u Iui
Gleoigle; micu fumiIiuiitute ce se foimuse ntie dnii din ieIu(iuniIe
cusnice nceu su disuiu; ei evituu ntIniiiIe, dui cnd ntmIuieu
!" Nico|ac li|imon
i uneu e unuI n fu(u ceIuiIuIt, o confuzie nen(eIeusu i dominu
e umndoi, nct nu tiuu ce su fucu i cum su iusu din uceu
situu(iune nedumeiitu. MuIte no(i tiecuiu fuiu cu somnuI su outu
nclide oclii junei coiIe; ct desie Gleoigle, IuciuI meigeu mui
bine, cuci eI, dei o iubeu cu focuI iimuIui umoi, dui ocuu(iiIe Iui
ceIe muIte i vuiiute I fuceuu su uite ctevu oie din zi sufeiin(eIe
usiunii suIe ceIei fuiu seiun(u; e dutu nsu ce se uioiu de
Iocuin(u bunuIui, inimu Iui nceeu su simtu clinuiiIe uizutouie
uIe unui umoi cuie deveneu cu utt mui uteinic, cu ct eI iezentu
mui u(ine iobubiIitu(i de un iezuItut feiicit.
LocuI de iediIec(iune uI Iui Gleoigle eiu cliocuI din giudinu;
nti-nsuI i (ineu eI cui(iIe de citit i litiiIe suIe. Pe dutu ce se
scuIu de Iu musu i i teiminu dutoiiiIe suIe cutie bunuI, se suiu n
clioc i iumneu ucoIo meditnd usuiu tiistei suIe ozi(iuni. De
muIte oii focuI umoiuIui I uduceu nu Iu nesocotituI ioiect de u
fuiu e junu Muiiu i u se uscunde cu dnsu n vieo uite mui u(in
cunoscutu u (uiii. Dui uceste iutuciii coiIuieti disuieuu nuinteu
sim(uIui de onouie i dutoiie. Ei bine ziceu eI su fuc uceustu
futu osnditu de buneIe obiceiuii; dui ce vu zice Iumeu cnd vu
ufIu cu un om gonit de nenoiociie u fost ujutut i cuutuit de un
boiei cu inimu miIostivu, iui eI, diet muI(umiie, i-u utut eiii cei
uIbi i I-u omoit fuiu vieme? Nu! Nu voi suvii uceustu neIegiuiie!
Voi fugi ct se vu uteu mui muIt de ntIniiiIe meIe cu Muiiu i,
ducu nu voi uteu su sugium n mine uceustu utimu, voi uiusi
cusu fucutoiuIui meu de bine i mu voi duce unde mu vu ndemnu
Dumnezeu`...
Muiiu, utiunsu de nevinovutu su iubiie, sim(eu o muie Iuceie
u uimuii e Gleoigle cu oclii i cu imuginu(iu ei; duu ce eI Iecu
Iu vistieiie, eu se suiu n clioc i iiveu cu muie inteies IocuI unde
edeu eI, cui(iIe e cuie citeu i n fine oiice obiect e cuie I utin-
geu eI.
Inti-o zi, e cnd se ufIu eu n clioc cu femeiIe suIe, o micu
sufIuie de vnt iisii vieo ctevu litii de uIe Iui Gleoigle. Muiiu
!# Ciocoii vccni i noi
se ieezi su Ie udune, dui mnu ei se oii fuiu voie e o litie de
Vene(iu, cu muiginiIe oIeite, e cuie eiuu sciise veisuiiIe ucesteu:
Sus, pc ccr, sunr mu|rc src|c,
Cdmpu-i p|in dc ||oricc|c,
uar nici una dinrrc c|c
Nu-i ca cnipu| puicii mc|c!
Muiiu, citindu-Ie, se sim(i tiunsoitutu de bucuiie i, stingnd
litiu, o bugu n buzunuiuI feimeneIii. Duu ctevu oie, iumnnd
singuiu, eu ieciti de mui muIte oii uceIe veisuii i i Iusmui o
muI(ime de ncliuiii fiumouse, u cuioi concIuziune fu convinge-
ieu temeinicu cu veisuiiIe eiuu sciise entiu dnsu i cu Gleoigle
o iubete. Singuiu idee ce o tuIbuiu eiu cu nu se ciedeu uu de
fiumousu iecum o desciisese Gleoigle n veisuiiIe suIe. Modestiu
ei nu-i eimiteu su cieudu cu este mui fiumousu dect steIeIe ceiu-
Iui i fIoiiIe umntuIui; cu toute ucesteu, umoiuI ioiiu i
cocletuiiu, uceste vicii ce Ie osedu nu Iu un ouiecuie giud cliui
femeiIe ceIe mui oneste, fucu e nouu noustiu Eio
1
su-i ndieteze
uii cutie ogIindu, unde, duu ce sclimbu de mui muIte oii
veminteIe i se iivi nti-nsu zmbind i gesticuInd, se ietiuse
Iinu de seiun(u cu oute fi iubitu de fiumosuI ei Leundiu.
BunuI, ieocuut de giijiIe cusei i de neutin(u butine(iIoi,
iumuse muIt tim n netiin(u desie nuteieu i cieteieu ceu iee-
de u ucestui umoi. Dui stnguciu numoiu(iIoi i mui cu seumu
ntiistuieu ce se vedeu e fu(u Muiiei, cnd Iiseu Gleoigle de
Ingu dnsu, detetuiu ouiecum bunuieIiIe butinuIui. EI, nsu,
cu om n(eIet ce eiu, iumuse n ouiecuie utetuie nu ce timuI
i miejuiuiiIe i voi dictu musuiiIe ce uimu su iu i se ngiiji nu-
mui de u clemu e o femeie butinu, ciedinciousu u cusei, i u-i
oidonu cu su iivegleze e futu de uioue.
1
Heio, fiumousu vestuIu din temIuI zei(ei Afioditu cuie (ineu n fiecuie noute o
toi(u uiinsu, entiu u-I utiuge e tnuiuI Leundei.
!$ Nico|ac li|imon
Pe ct tim umoiuI ucestoi juni iumuse n eiioduI susineIoi, uI
iiviiiIoi meIuncoIice, uI nuIuciiiIoi funtustice i uI viseIoi de uui
neieuIizubiIe, ei utuiu su-I uscundu de iiviiiIe oumeniIoi; dui to(i
tim cu uceustu usiune este teiibiIu; este tocmui cu un vuIcun, n u
cuiui inimu geme un buIuui de foc i de vuuie, cuie se Iutu
nencetut cu stnciIe ce-I ucoeiu i cuie, suigndu-Ie, se ievuisu
cu fIucuii i cu unde mistuitouie este tot ce-I miesouiu.
Eiu o zi fiumousu de toumnu. BunuI, mieunu cu Gleoigle, se
duseiu Iu biseiicu. Muiiu, duu ce i fucu iuguciuniIe dimine(ii,
intiu n giudinu cu su se Iimbe cu douu din femeiIe suIe. Fu(u ei
eiu uIitu cu u unei fIoii bututu de vntuI ieinii. Oclii ei cei negii i
Iini de viu(u uItudutu eiuu ucum stini de vegleie i de Iuciimi. Eu
stiubuteu uIeeu cufundutu n visuiiIe inimii i cteodutu se oieu n
Ioc i iiveu giueIe de iusomie i vi(eIe ce se ncoIuceuu e uiboii,
foimnd figuii funtustice i giu(iouse.
FemeiIe, obseivnd stuieu n cuie se ufIu coiIu i nevoind su-i
tuIbuie gnduiiIe, iumuseiu mui n uimu i sclimbuiu ntie dnseIe
voibeIe uimutouie:
Ai, ce zici tu, Stunco? Mie mi se uie cu cuconi(u uie zmeu.
Nu vezi tu cu sIubete din zi n zi?... A ujuns cu o scnduiu.
Ce sui tu, fu nebuno? Nu uie nici zmeu, nici Iiituiu.
Ce uie dui?
I-u cuzut diugosteu e giumuticuI cuconuIui. Astu e totuI.
Ce sui tu, fu? Pe cuconuI Gleoigle? Du' tie su uIeugu... Nu
e ioustu feti(u.
Au e, iecum zici; dui su vedem, boieiuI o s-o deu duu
dnsuI?
Du' de ce su n-o deu? Ce uie cuconu Gleoigle? Nu e fiumos?
Nu e iocosit? Auzi ucoIo!
Conveisu(iu Ioi se ntieiuse iin veniieu bunuIui de Iu biseiicu.
Muiiu, cum vuzu e tutu-suu intind n giudinu, i comuse
ouiecum fizionomiu i i suiutu mnu cu iesect; duu uceeu eu
dete oidin su uducu cufeuuu i duIceu(u n clioc.
!% Ciocoii vccni i noi
In timuI ucestu butinuI suiu cu giuvitute scuiiIe cliocuIui,
uimut de Gleoigle i de seiduiuI D..., umicuI suu de cusu.
FemeiIe uduseiu tuviIe cu duIceu(u i cufeu, i deteiu tutuioi,
ncend de Iu bunuI; uoi se duseiu cu su deu Ioc ciubucciiIoi su-i
fucu i ei muiufetuI
1
Ioi.
Ct (inu uceustu ceiemonie, Gleoigle i Muiiu i uiuncuu din
tim n tim cte o cuututuiu de umoi cu uu de u(inu ngiijiie,
nct bunuI bugu de seumu i se convinse de futuIuI udevui e cuie
muIt tim I ciezuse mui muIt o limeiu u su i, cu su nu suiiindu
cinevu tuIbuiuieu ce-i iicinuise uceu descoeiiie, eI uiusi cliocuI,
uimut de seiduiuI D... i de fie-su.
Gleoigle n(eIese totuI i nguIbeni cu ceuiu. Pus ucum n Iutu
cu umoiuI i dutoiiu, eI cuutu teimenuI de mijIoc, cu su iusu din
uceustu teiibiIu ozi(iune; u mui iumneu n cusu fucutoiuIui suu
de bine i eiu cu neutin(u, cuci este u(in ui fi devenit ingiut; u o
uiusi eiu entiu dnsuI o Ioviie futuIu, cuci nu ui mui fi utut su
vudu e Muiiu, souieIe vie(ii suIe, i ui fi zdiobit toute seiun(eIe
unui viitoi sIendid ce ubiu se desclisese nuinte-i.
NefeiicituI june se Iutu muIt tim cu ideiIe ucesteu; dui, n
sfiit, se lotui u fuce suciificiuI ceiut de onouie i de iecunotin(u.
Luu litie i condei i sciise bunuIui uceustu sciisouie:
B|agorodnicc i dc oun ncam a| mcu srdpdn i oinc|dcdror!
Cdnd vci ciri accasrd umi|ird scrisoarc, vci ri cd prca p|ccara dom-
nici ra|c s|ugd a pdrdsir currca domnici ra|c, ca sd nu p|drcascd cu rdu
|accri|c dc oinc cc ai rcvdrsar asuprd-i. Mi|osrivc Srdpdnc, sunr in
accasrd |umc dcarrd ncnorociri carc doooard pc omu| cc| mai rarc.
lnrr-o ncnorocirc ca accasra am cdzur i cu, ncmcrnicu|, i ca sd nu
ajung a mdnca cu ncvrcdnicic pdinca domnici ra|c, iard md dcpdrrcz
curar i ncpdrar dc nici o nc|cgiuirc. Singura rugdciunc cc curcz a-(i
|acc csrc sd nu o|csrcmi pomcnirca mca, cdci sunr ncvinovar.
Prcap|ccard i umi|ird s|ugd a domnici ra|c
Cncorgnc sdrdaru|"
1
Mara|cr uici n sensuI de ndutoiiie.
!& Nico|ac li|imon
Duu ce stinse i ecetIui siisouieu, clemu e un fecioi de-i
uduse o cuiu(u, e cuie o oii Iu oiti(u din dos u giudinii, cu su nu
ufIe nimeni ceeu ce voiu su fucu; i cuiu uoi bugujuI i, nu u nu
uiusi cusu bunuIui, dete sciisouieu n mnu sIugii, zicndu-i: Cnd
mu vu clemu boieiuI, su-i dui uceustu sciisouie`.
Gleoigle iei din cuiteu bunuIui cuiins de ntiistuie, iui cnd
ujunse Iu o micu distun(u, iivi nuoi i, zuiind cliocuI uceIu
unde etiecuse ceIe mui fiumouse ziIe uIe vie(ii suIe, oclii Iui se
umIuiu de Iuciimi...
Su venim iuiui Iu bunuI.
NefeiicituI butin, tiusnit cu de fuIgei de neutetutu i futuIu
nciedin(uie ce dobndise, se nclise n cumeiu su, unde etiecu
toutu ziuu, fuiu su iu nimic sie iestubiIiieu sunutu(ii suIe iuinutu
de sufeiin(e. Cutie seuiu eI intiu n giudinu cu sco de u clemu e
Gleoigle i u-I dojeni entiu muieu Iui cutezuie. Neiubdutoi de u
ufIu nu Ie ce giud se iidicu nenoiociieu su, oiunci su-i cleme
numuidect e ingiutuI. Ct de muie fu nsu miiuieu Iui, cnd i
suse sIugu cu Gleoigle u uiusit cuiteu, Iusndu-i o sciisouie.
Luu sciisouieu, o citi de mui muIte oii i uoi, iidicnd oclii cutie
cei, zise cu entuziusm: Ce sufIet ngeiesc, ce sufIet muie, Dumne-
zeuIe! Dui, cu toute ucesteu, ce ot fuce Iu o usemeneu ntmIuie?
Futu I iubete; eI o iubete e dnsu; nu-mi iumne uItu de fucut
dect su clem ieotuI su-i cunune... Dui bine!... Ce o su zicu boieii-
meu ceu muie u (uiii?... BuiutuI e n(eIet, e iocosit, uie inimu
bunu, dui este ieit din iostime; Iumeu o su ufIe uceustu i o su mu
fucu de isuI gieciIoi Iui Cuiugeu; uie cu uud de ucum e cei
cIevetitoii zicnd: Amu cu i Iu bunuI! Mui deunuzi nu voi su deu
e fie-su duu osteInicuI Andionucle, boiei simundicos i om uI
Iui Cuiugeu, i ucum o du sIugii uceIui boiei! Cum voi ustuu eu
guiu Iumii, e cuie numui negiuI umnt o ustuu? Dui nu! Ce-mi
usu! Voi du e fie-meu Iui Gleoigle i, cnd mu vu ntiebu cinevu,
i voi iusunde: Gleoigle e om cinstit i diet i boieiiu Iui nu i-u
!' Ciocoii vccni i noi
dut-o nici uveiiIe ctigute din usuiiieu suiuciIoi, nici Iinguiieu!...
Noi n-uvem boieii de moteniie cu uIte neumuii stiuine de iin
Euiou. Letoise(eIe noustie i uilondoIogiu ne uiutu cuiut cu $te-
fun vodu, Milui vodu i uI(i domni moIdoveni i iomni uu boieiit
e cmuI de butuie e mui muI(i oincuii cu inimu de boiei; de ce
dui su nu duu e fie-meu Iui Gleoigle, cuie i-u ctigut micu Iui
boieiie iin muncu i iste(iuneu min(ii suIe?...
BunuI, Iuut de vitejuI ucestoi idei IibeiuIe i umunituie, tiimise
su cleme e Gleoigle; dui eI Iecuse cu douu oie mui nuinte Iu
MoIdovu, unde ciedeu cu vu gusi, de nu uIinuie u duieiiIoi ce-I
consumuu, ceI u(in un iefugiu n contiu ieIei isite.
Capiro|u| XlX
AVERTISMENTELE
UnuI dintie iegii Isuniei, iidicndu-se Iu demnituteu de muiut
uI SuciuIui imeiiu
1
, nu mui uteu suimunuI om nici su munnce,
nici su douimu n uce din iicinu oe(iIoi, cuie I zdiobiseiu sub
ovuiu odeIoi i u soneteIoi ce nencetut i iezentuu; cuci, su nu
fie cu suuiuie, uceustu tugmu de Iiteiu(i e cuie PIuton u dut-o
ufuiu din ieubIicu su de Iu nceutuI Iumii i nu n ziuu de
ustuzi u fost cum Iinguitouie i vunitousu.
Inti-o zi nefeiicituI muiut se Iimbu iin fiumouseIe giudini
uIe EscuiiuIuIui
2
, ieocuut de giijiIe imeiiuIui; dui tocmui cnd
se ieguteu, bietuI cietin, su muI(umeuscu Iui Dumnezeu cu I-u
scuut ceI u(in de oe(i, deodutu se nfu(iu nuinte-i un individ
uscut cu un scleIet i cu mustu(iIe i subiu mui muii dect uIe
vestituIui Cid
3
.
1
Imeiiu geimun, numit i uI iomuniIoi. (n. N. F.)
2
PuIutuI iegiIoi Isuniei. (n. N. F.)
3
Un eiou isunioI. (n. N. F.)
CUPRINS
" Nico|ac li|imon
Nu tiebui muItu iiceeie muiutuIui sie u cunoute cu cine
uie u fuce, cuci sclimonosituI individ uitu vemntuI de Iicen(iut
n Iiteie, feiiciie ce suimunii iegi din ziIeIe noustie nu o mui uu.
ComIimenteIe ceIe iidicoIe i ietoiicu ceu ufectutu cu cuie o-
etuI nostiu citi comozi(iuneu su uduseiu iIuiituteu e fu(u muiutu-
Iui i-i dete cuiujuI su uscuIte este cinci sute de lexumetii Iutini,
fuiu(i negieit din oe(ii cezuiiIoi.
Duu ce oetuI se iidicu de Iu umnt Iin de iuf, cuci i citi
odu n genuncli, numui cu su uiute cu oe(ii nu sunt deIoc
Iinguitoii, stinse eigumentuI i I dete muiutuIui zicndu-i:
`Siie! iimete uceustu oemu cuie cutez u vu nciedin(u cu este
ieitu din ioiiu meu inteIigen(u.
RegeIe u(inti oclii usuiu oetuIui i, vuznd veminteIe Iui ceIe
sfiute i unsuiouse, scouse o ungu Iinu cu istoIi de uui
1
i,
unnd-o n mnu IiteiutuIui, zise cu un zmbet comic: `Piimete,
domnuIe Iicen(iut, uceustu ungu i ufIu de Iu mine cu tot este
vecli n Iumeu uceustu.
Ne seiviium de uceustu micu istoiiouiu, cu su uiutum IectoiiIoi
notii cu uveitismenteIe nu sunt o inven(iune u guveineIoi constitu(i-
onuIe, ci, din contiu, eIe sunt venite e umnt mui deodutu cu omuI.
Su desclidem cui(iIe ieIigiuniIoi untice i vom vedeu e stunito-
iuI ceiuIui tiimi(nd Iu uveitismente i exediindu-Ie Iu udiesu Ioi
cu mui muItu iu(euIu dect iegistiutoiii de Iu MinisteiuI DinIuuntiu.
Piinti-unuI vestete e iimuI om su iusu din uiudis, cuci mncuse
din omuI inteIigen(ei n contiu uveitismentuIui ce i se duduse.
Piin uItuI vestete e utiiuiluI Oifeu suu Lot su iusu din Sodomu,
cuci voiu s-o uizu, entiu cu Iocuitoiii ei nu numui cu nu voiseiu su
iu n consideiu(iune uveitismenteIe ce Ie tiimiteu, dui ceicuseiu u
dezonoiu e ngeiii ce Ie uduceuu uceIe uveitismente. Piinti-un uI
tieiIeu uveitisment stunuI univeisuIui vestete e DeucuIion suu
Noe cu o su nece umntuI i i oidonu su fucu o coiubie de tiei
1
Monedu isunicu. (n. N. F.)
" Ciocoii vccni i noi
sute de co(i n Iungime i de cincizeci n Iu(ime, n cuie su intie eI,
mieunu cu fumiIiu su ceu fouite numeiousu, Iund cu dnsuI cte
ute eiecli din vie(uitouieIe ceIe cuiute i cte douu din ceIe
necuiute, sie u seivi Iu cieuieu unei Iumi noi, fuiu su Ie ese ct de
u(in uutoiiIoi cosmogoniei, de Buffon, Lineu (Linne n. ed.) i
Cuviei, cuie ne uiutu este o sutu tieizeci de mii de utiuede,
usuii, insecte i ietiIe, entiu u cuioi conseivuie, n numui ndoit
i netit, s-ui ceie negieit o fIotiIu comusu din ctevu coiubii de
Iinie i fiegute.
Pogoindu-ne din cei e umnt, gusim cu uveitismenteIe uu
jucut i joucu un muie ioI n tiebiIe omeniiii. AstfeI dui, suItun
Mulmud, muieIe stunitoi uI ceIoi ciedincioi i neciedincioi,
ufIuse din ouiecuie uveitismente seciete cu iincieIe Cuiugeu se
uucuse Iu butine(e su nve(e muzicu vocuIu i cu-i Iuceu fouite
muIt su cnte:
ict u oqrotpttot
1
i
ortr, roor tv 'hiiqvv
2
,
vestiteIe eune uIe Eteiiei gieceti, i fiindcu uceste cntece nce-
use u suuiu nuIteIe uiecli uIe muieIui senioi, excitu doiin(u de u
uveu cu oiice ie( cuuI muziciunuIui domnitoi; ct desie coi nu
fuceu nici o dificuItute; uteu su iumie n Bucuieti suu oiiunde ui
fi doiit iincieIe.
Sie ucest sfiit, dui, se nceu mui nti o coiesonden(u ntie
suItunuI i iincieIe i uItu ntie ucest din uimu cu umicii sui din
ConstuntinooIe. Vuznd nsu tuicuI cu nu iese Iu socoteuIu cu
uveitismenteIe, nceu, duu obiceiuI tuicesc din ucei timi, u
1
Scumii mei comutiio(i (gr.).
2
Huide(i, coii ui eIiniIoi (gr.).
" Nico|ac li|imon
tiimite Iu cuugii, eclegii i imbioloii muiuteti cu su-i ceuiu
cuuI.
Piin(uI, nsu, uveu un cu fouite fiumos i o buibu utt de oeti-
cu i deIiciousu, nct ceI mui sfnt dintie to(i sfin(ii utiiuili i-ui
fi dut feiiciieu iuiuIui numui cu su o outu uitu ctevu ziIe Iiitu
de fuIciIe suIe ceIe ieu sfin(ite. Nu-i veneu dui neted bietuIui Cuiu-
geu su tiimitu cuuI suItunuIui i, cu su scue de suuiuii, fuceu
nevuzu(i e to(i tiimiii muiuteti, stingnd tot nti-un tim uvu(ii
nsemnute, cu su o iu Iu sunutousu cnd i vu veni bine.
Aceste simtome ce ievesteuu o muie ciizu oIiticu nu iumuseiu
muIt tim uscunse min(ii cei ugeie u osteInicuIui Andionucle i u
Iui Putuiicu. De uceeu umndoi se siIeuu u stinge buni cu oiice
ie(, cu su outu Iutu n contiu nenoiociiiIoi ce uteuu su-i ujungu
iin cudeieu iotectoiuIui Ioi.
In tim dui de ctevu Iuni, iscusituI Putuiicu fucu o muI(ime de
isiuvnici i judecutoii, sclimbu c(ivu egumeni, stuiui su nu se
deuiteze din func(iune un eisco ce ubuzuse fouite muIt de du-
toiiiIe suIe, fuiu u mui numi zuciIcuiiIe, oIcovniciiIe de oteiu i
cuituniiIe de jude(, cuie i deteiu i eIe un ctig buniceI.
Su nu ieidem din vedeie cu douu ui(i din uceste liuiii Ie Iuu
Putuiicu i numui u tieiu uite o du funuiiotuIui, din cuie mui Iuu
i un bun buci, nso(it de c(ivu a|crim i oravo.
Tiecuse un un de ziIe de cnd Putuiicu devenise confident uI
stunuIui suu i iin iste(imeu i nsinuiiiIe suIe ieuIizuse o stuie
bunicicu, e cuie o uveu tiecutu nti-un cutustif de cuie nu se
desui(eu niciodutu.
Inti-o seuiu eI se ufIu singui n oduiu su i se Iimbu cu ui iuii,
nvitind e degete nite mutunii de clilIimbui, cu su goneuscu
muI(imeu gnduiiIoi ce-I ieocuuu. Fu(u Iui uIidu i umenin(utouie
Iusu su se vudu sufeiin(u moiuIu de cuie sunt clinui(i to(i uceiu ce
se mbogu(esc iin fute iuinouse.
In fine eI se oii n Ioc i, duu ce se mui gndi u(in, zise: `Este
cu neutin(u! Costeu Clioiu, dei este ceI mui miuv i mui cuIu-
"! Ciocoii vccni i noi
zun dintie to(i giecii din |uiu Romneuscu, dui ce-mi usu! ... eI
nu vu uteu su-mi munnce moiu, cuci um nsciisuI Iui cuie du e
fu(u cu moiu osteInicuIui e cuie u cumuiut-o de Iu suItun-me-
zut este u meu i eI nu este dect un vecliI us din uite-mi, cu su
nu zicu Iumeu cu cumui moiiIe stunuIui meu cu buni fuiu(i de
Iu dnsuI. Su vedem ucum Iu ce sumu se iidicu micuI meu cuituIu.
Su unem mui nti moiu Rusucitu, cuie nu ustuzi u fost u ieuiu-
bituIui meu stun, iui de mine-ncoIo vu fi u ieusuusei suIe
sIugi; uI doiIeu, um o sutu ungi de guIbeni Iu buion SucleIuiie i
uI(i ut(iu Iu cuminuiuI PoIizucle, cu dobndu cinci Iu ungu; uI
tieiIeu, um douu vii n VuIeu CuIuguieuscu. Toute uceste uduc e un
un venit de Iei uizeci de mii. Biuvo, DinuIe! Biuvo, buiete! Au
este, n udevui, dui sunt o sIugu, o sIugu boieieuscu, meseiiu ceu
mui umiIitouie din toute meseiiiIe (uiii. Tot omuI este stun e
voin(u i e gustuiiIe suIe: IuguiuI, duu ce usudu toutu ziuu Iucind
umntuI, seuiu se-ntouice Iu umiIitu Iui coIibu cntnd i gueste
Ingu femeiu i coiii sui iusIutiieu osteneIiIoi suIe; negu(utoiuI,
muI(umit de micuI suu ctig, cum uune souieIe i nclide iuvuIiu
i, dndu-se cu nciedeie n biu(eIe desfutuiii, este feiicit; numui
noi, ciocoii de iin cui(iIe boieieti, suntem uisi(i Iu ceu mui usiu
iobie. Noi nu tiuim dect cu su ducem nuinte (su eietuum)
bIestemuI Iui Cuin, ucigutoiuI de fiute, tiemuind Iu gIusuI
stuniIoi notii, iecum tiemuiu eI cnd uuzeu gIusuI Iui Dumne-
zeu stiigndu-i: Cuine, ce ui fucut e fiuteIe tuu? De ce foIos ne
sunt nouu mncuiiIe ceIe bune, cnd nu Ie utem gustu n Iinite?
Ce ie(uiete o cusu bine ncuIzitu i un ut mouIe i fiumos, cnd
noi doimim e iciouie cu eIicunii suu cu oclii desclii cu ieuiii,
sie u fi gutu Iu oiunciIe stuniIoi notii n oiice ceus uI no(ii?!...
Dui ustu viu(u Iinu de clinuii vu ncetu o dutu! Moiu ceu muie u
giecuIui um ngli(it-o i nu m-um necut. ViiIe din VuIeu CuIugu-
ieuscu i Ie-um liuit fuiu ceu mui micu gieutute; uu iumus ucum
ceIe douu moii din Buzuu i cuseIe; bun e Dumnezeu i entiu
dnseIe i utunci voi Iusu e funuiiot cu ungu mui uuiicu dect u
"" Nico|ac li|imon
unui nefei de sutuiie i cu sufIetuI ncuicut cu bIestemeIe suiuciIoi,
din uIe cuioi sudoii i-u stins uceIe bogu(ii.
Duu ce Putuiicu teiminu uceustu fiIozofie ciocoiuscu, sciise un
iuvu i I tiimise Iu Costeu ClioiuI.
Capiro|u| XX
TEATRUL IN |ARA ROMANEASCA
De vu fi existut teutiu n (uiu noustiu nuinte de Cuiugeu, nu
tim, istoiiu nu ne sune nimic; cliui tiudi(iuniIe ouIuie nu ne
uiutu dect veniieu unoi escumutoii uiubi i tuici, cuie scoteuu
ungIice din guii, nfigeuu uce iin muclii miniIoi, vuisuu mei
e nus i scoteuu din cu o muI(ime de cuciuIi
1
.
In timuI Iui Cuiugeu veni entiu iimu ouiu un ntieiinzutoi
de dioiumu i cIudi un teutiu de scnduii n cuiteu bunuIui Muno-
Iucle BincoveunuI
2
. Acest teutiu otic (inu ctvu tim, iui mui n
uimu domni(u RuIu cIudi Iu Cimeuuu Roie o suIu de buI, n cuie
se udunuu boieiii i cucouneIe de etieceuu no(iIe ceIe Iungi uIe
ieinii.
Pu(in nsu duu uceeu veni n Bucuieti un untieienoi de teutiu
meIodiumutic, cu o tiuu foimutu ustfeI nct su outu ieiezentu
tiugedii, diume, comedii i cliui oeie.
Aititii cei mui iinciuIi ui ucestei comunii eiuu: Gleigle (di-
iectoiuI) entiu ioIeIe comice, mudum DiIIi entiu ioIeIe foiti de
femeie, demouzeIu DiIIi entiu ioIeIe de junu umuntu, iui domnuI
SteinfeIs eiu iim umunt foite.
ReeitoiiuI Ioi se comuneu din ceIe mui fumouse ioduc(iuni
diumutice i oeie muzicuIe uIe couIeIoi ituIiunu i geimunu; dui
ieseIe cuie ntminuu o iimiie mui fuvoiubiIu n ubIicuI teutiu-
1
De Iu ucei scumutoii u iumus voibu ouIuiu uItu cuciuIu. (n. N. F.)
2
Duu unii, ucest teutiu u fost cIudit e IocuI SIutineunuIui. (n. N. F.)
CUPRINS
"# Ciocoii vccni i noi
Iui nostiu eiuu: SuuI`, Idu`, Piu de ToIomei`, Biigun(ii` i Fuust`,
iecum i oeieIe: Guzzu Iudiu`, Moisi n Egiet`, CeneientoIu`,
FIuutuI mugic`, Idomeneu` i ctevu uIteIe
1
.
In timuI ucestu nu(iuneu eIenu se ieguteu su iuu Iun(uiiIe ce
de utiu secoIe o (ineu n scIuvie. Buibu(ii cei mui Iuminu(i i mui
utio(i ui ucestei nu(iuni se udunuseiu din toute ui(iIe n Romniu
i n (uiiIe vecine cu dnsu i foimuseiu din Bucuieti un centiu de
oeiu(iune uI mui muItoi comitete, ce Iuciuu n uniie entiu bineIe
utiiei Ioi.
Intie buibu(ii nsciii n iegistieIe comitetuIui ievoIu(ionui eIenic
din Bucuieti figuiuu: Atunusie CiistooIu, nouI Anucieon uI gie-
ciIoi modeini; Iucovucle Rizu, oet cu muie ieutu(iune; Scufu,
cuie mui n uimu ieiezentu e Gieciu Iibeiu Iu mui muIte cui(i uIe
Euioei; doctoiuI CiistuIi; Costundie BuzuuI i IogofutuI Gleoiglie
Seiuiie.
Aceti oumeni, n udevui muii i nzestiu(i cu inimi geneiouse,
cunoscnd ct de muIt contiibuiete teutiuI Iu foimuieu inimii unui
ooi iimitiv i Iu iegutiieu Iui entiu fute eioice, se gndiiu u
nfiin(u un teutiu n Iimbu eIineuscu.
Cu su outu dui u ieuIizu uceustu idee, ce (inteu Iu iegutiieu
juniIoi eIini din Piinciute entiu sfntu Iutu u indeenden(ei
cIusicuIui umnt uI EIudei, foimuiu ieeitoiiuI Ioi tot din iese
Iine de utiiotism, viitute, ubnegu(iune i uiu contiu tiiuniei.
Piimu ioduc(iune ce se iezentu e scenu ucestui teutiu fu
Mouiteu Iui IuIiu Cezui` de VoItuiie, tiudusu n eIinete de IogofutuI
Gleoiglie Seiuiie. SuccesuI ei fu sIendid, iui ntiuiiieu ce Iusu n
inimu sectutoiiIoi fu utt de muie, nct, duu ieiieu din teutiu,
muI(i dintie eIini intonuu e uIi(e eunuI
2
iuzbunuiii i uI moi(ii.
Duu uceustu iesu uimuiu: Mniu Iui AcliI`, comusu de Atu-
nusie CiistooIu; TimoIeon` de ZumeIius; Meiou`, Zuiiu` i
1
CeIe tiei oeie dinti sunt de Rossini, iui ceIeIuIte douu de Mozuit. (n. N. F.)
2
Pcan imn iuzboinic.
10 Ciocoii vecli i noi
"$ Nico|ac li|imon
Mulomet` de VoItuiie; Oiest` i FiIi II` de AIfieii; PoIixeni` de
Iucovucle Rizu i Aiistodem` de Monti.
CeI ce voiete su ufIe ducu uceste iese uu iodus suu nu efectuI
Ioi su ntiebe cmiiIe DiuguuniIoi din Romniu i e uIe Gieciei
scIuve e utunci i eIe voi iusunde uiutndu-i un ooi Iibei i un
iegut nou nsciis e luitu Euioei.
Actoiii cuie uu Iuut uite Iu ieiezentuieu ucestoi ioduc(iuni
teutiuIe eiuu mui to(i studen(i din couIu eIineuscu; iui cei ce s-uu
deosebit mui muIt iin geniu i tuIent uu fost: C. Aiistiu, Teodoi
Guzi, Constuntin $omucle, doctoiuI Foimion i Gleoigle Muu.
Lu nceut toute ioIeIe femeieti se jucuu de buibu(i i mui cu
seumu de tnuiuI C. Aiistiu, uI cuiuiu fizic i dexeiitute se confoi-
muu mui muIt cu cuiucteiuI femeiesc; dui mui n uimu s-u gusit o
femeie, unume MuigliouIu
1
, cuie u iimit cu muie Iuceie su jouce
uceste ioIe n toute ieseIe ieeitoiiuIui.
Junii iomni ce-i fuceuu studiiIe n couIu eIineuscu, vuznd e
stiuini ieuIiznd nti-un tim utt de scuit o institu(ie de ceu mui
muie necesitute entiu o nu(iune, Iuuiu lotuiieu u-i imitu.
Sie ucest sfiit se uIeseiu c(ivu din cei mui cu tuIent i n
u(in tim iidicuiu e scenu fuimousu tiugedie u Iui Euiiide nu-
mitu Ecubu`
2
.
Aceustu iesu, ce entiu iimu ouiu du ocuziune Iimbii iomne
u intiu n temIuI muzeIoi, uvu un succes nu tocmui sutisfucutoi
din cuuzu geIoziei i u iivuIitu(iIoi. Duu dnsu se ieiezentu
ZgicituI` de MoIieie
3
i uIte ctevu ioduc(iuni, uoi ncetu.
RevoIu(iu Iui Tudoi VIudimiiescu, cuie dete nu(iunii iomne die-
tuiiIe ei ceIe stiumoeti, o dutoium n muie uite ideiIoi de Iibei-
1
Aceustu femeie, iomnu de oiigine, eiu so(iu seiduiuIui Dumitiucle Bogdunescu.
(n. N. F.)
2
Tiudusu din eIinete de A. Nunescu, unuI dintie junii uctoii iomni. RoIuI Ecubei
dinti-uceustu oeiu s-u jucut (uu sun contemoiunii) de dI I. E. RuduIescu, cuie, doiind
cu ieiezentu(iuneu su iusu ntiu toute bine, mIineu i ioIuI de sufIei. (n. N. F.)
3
Tiudusu de HeideIius, umic uI Iui Geoigie Luzui. (n. N. F.)
"% Ciocoii vccni i noi
tute i eioism cuIese de junii iomni din ieseIe: Mouiteu Iui Ce-
zui`, AcliI`, TimoIeon` i Ecubu`.
Ct duiuiu uceste tuIbuiuii oIitice, n cuie iomnii, cu uimeIe
n mini, smuIseiu de Iu tiiunii Ioi dietuI de u fi guveinu(i de
iincii iomni, teutiuI stutu nclis. MeIomene i TuIiu
1
uiusiiu
muiginiIe DunubiuIui i se uezuiu n utiiu Iui Leonidus, cu su
uiindu n ietuI descenden(iIoi Iui focuI ceI suciu uI Iibeitu(ii,
cuie uiificu e nu(iuni de Ieiu scIuviei.
Duu ievoIu(iune veni Iu domnie iincieIe Giigoiie D. Glicu.
Acest domnitoi iomn, dei uveu muie doiin(u cu su uducu (uiu
Iu ceI mui nuIt giud de feiiciie, dui iuniIe ei eiuu muIte i vindecu-
ieu Ioi iecIumu un tim ndeIungut i suciificii coIosuIe.
EI, dui, cu un udevuiut uiinte uI nu(iunii, studie cu seiiozitute
ozi(iuneu (uiii i nceu oeiu iegeneiuiii iin mbunutu(iii de
iimu necesitute: ieguIu finun(eIe (uiii sIeite de domnii funuiio(i i
invuziuniIe iecedente; combutu ubuzuiiIe umIoiu(iIoi, nzestiu
CuituIu cu uvuj de iutiu, nfiin(u couIe n Iimbu iomnu
2
i
oute cu ui fi fucut mui muIte mbunutu(iii, ducu iezbeIuI tuico-
iusesc nu-I du jos de e scuunuI domniei
3
...
1
Muzu tiugediei i u comediei. (n. N. F.)
2
In uceti timi se foimu o societute secietu ui cuiei cui i zeIoi siijinitoii eiuu
Constuntin GoIescu i I. EIiude.
Iutu i iogiumu ucestei societu(i:
I. $couIu din Sf. Suvu su se mIineuscu i su se nuI(e Iu giuduI de coIegiu. Duu
modeIuI ucesteiu su se cieeze uItu n Ciuiovu.
II. Cieuieu couIeIoi noimuIe n cuituIu fiecuiui jude( iin eIevi iei(i din coIegiu.
III. Cieuieu couIeIoi iimuie n fiecuie sut.
IV. Fonduie de juinuIe suu guzete n Iimbu iomnu.
V. AboIi(iu monooIuIui tiogiufic.
VI. Incuiujuieu sie tiuduc(iuni n Iimbu utiiei i tiuiiieu ucestoiu.
VII. Foimuieu unui teutiu nu(ionuI.
VIII. Stuiuiieu sie u iei din iegimuI funuiiot iin iefoime n(eIete suu iennoiieu
iimeIoi institu(ii uIe (uiii (vezi lssanar, ug. 77 78). (n. N. F.)
3
In timuI guveinuIui iovizoiiu, s-u fucut o micu nceicuie din uiteu Iui Aiistiu
entiu detetuieu gustuIui de teutiu. EI u ieiezentut cu coIuiii sui e Iunius Biutus` i
Oiest` de AIfieii, iui mui n uimu e Zuiiu` de VoItutiie. Pe ceIe douu dinti n Iimbu
"& Nico|ac li|imon
Lu 1834 numindu-se AIexundiu Dimitiie Glicu domn (uiii,
iomnii din toute ui(iIe nceuiu u se detetu din Ietuigiu n cuie
se ufIuu n-uci. CuiieiuI iomnesc`, singuiu fouie e utunci, iin
uiticoIii sui Iini de utiiotism, nceu u clemu e iomnii cei
inteIigen(i su deuie e uItuiuI utiiei ienuscute ioduI osteneIiIoi i
uI vegleiii Ioi.
O societuteu fiIuimonicu se nfiin(u. Fondutoiii ei fuseiu: I. E.
RuduIescu, I. Cmineunu i C. Aiistiu. CeI dinti contiibuiu cu
doi guIbeni e Iunu, Iuciuii Iiteiuie i suciificii tiogiufice entiu
imiimuieu de iese teutiuIe, iogiume, ntiin(uii etc.; ceI de-uI
doiIeu, cu utiu guIbeni e Iunu; iui Aiistiu, cu un guIben e Iunu
i ndutoiiieu de u du Iec(iuni diumutice cte use oie e fiecuie zi.
Duu use Iuni de Iute giguntice n contiu dificuItu(iIoi de tot
feIuI, societuteu izbuti u une n scenu e Mulomet` de VoItuiie,
cu IuxuI i ngiijiieu utinciousu n ucei timi.
Piesu, n fine, ieui de minune. PubIicuI, ucuzut ustuzi cu nu
este n stuie su n(eIeugu ioduc(iuniIe cIusice, se entuziuse utt de
muIt, nct ceieu, iin munifestuii zgomotouse, ieioduceieu iesei.
Junii eIevi ce se distinseiu n uceustu iesu uu fost: Nicu An-
dionescu n ioIuI Iui Mulomet, Ioun Cuiie nti-uI Iui Zoii, Diu-
mundi NicoIue u jucut bine e Zeid i RuIi(u MiluiIeunu e ieginu
PuImiiu; dui inumicii iomniIoi, ievuznd moiuIituteu i utiiotis-
muI ce uteu su insiie usemeneu iese n inimu ooiuIui,
ntiebuin(uiu toute mijIouceIe i suiiu e scenu comedii i fuise
imoiuIe, cuie coiu siiituI i inimu
1
.
eIenu, iui e ceu din uimu n Iimbu fiuncezu. Dintie junii coIuii s-u distins mui muIt (uu
se zice) C. A. Rosetti, cuie u ieiezentut e Egist` tiiunuI din tiugediu Oiest` cu o
feiocitute utt de nutuiuIu nct u suimntut e ubIic i cliui e Aiistiu, iofesoiuI suu.
(n. N. F.)
1
Iutu ce ziceu, n uceustu muteiie, iuosutuI B. Cutuigiu nti-un uiticoI fucut n
uimu ieiezentuiii diumei Misuntioiu i ocuin(u` de Kotzebue:
Lusu(i, dui, voi, fii ui uceIoi muii domnitoii ui Iumii, Iusu(i bufonuiiu i sutiiu e
seumu uceIoi sufIete nglesuite, e seumu uceIoi duluii suiuce. Puiin(ii votii uu fost
muii i voi nu ute(i fi mici. Viei cu uctoiuI iomn su uiute ceeu ce este? Fu-I su tiuiuscu
"' Ciocoii vccni i noi
EfectuI moiuI ce ioduse ieiezentuieu Iui Mulomet` fu necuI-
cuIubiI; venituI Societu(ii FiIuimonice se nzeci; numuiuI membiiIoi
ei se iidicu nu Iu utezeci individe, ntie cuie figuiuu cei mui
nobiIi i mui inteIigen(i buibu(i ui societu(ii noustie. EntuziusmuI
meise uu deuite nct unii dintie usociu(i, i cliui dintie uiticu-
Iuii, n suciu i utiioticu Ioi exuItuie nceuiu u dotu societuteu cu
donu(iuni testumentuie
1
. Dui inumicuI ceI nemucut uI feiiciiii
noustie, vuznd toute uceste muiinimouse usiiu(iuni uIe iomniIoi
cutie civiIizuie, u((u mui nti geIoziu ntie cuii societu(ii, uoi
ntie I. Cmineunu i iincieIe domnitoi; iui duu uceeu, iin
coiu(iune i intiigu, ieui u distiuge uceu societute, cuie, de ui fi
existut n-ucum, negieit cu uitu diumuticu i Iiteiutuiu noustiu
ui fi ujuns Iu muie giud de cuItuiu.
MuiuI discoidiei, cuie uduse uceustu nenoiociie, cu o meduIie
de uui ioiectutu de societute u se du iin vot membiiIoi societu(ii
cuie ui fi meiitut mui muIt. Se zice cu Cmineunu ui fi doiit su i se
deu numui Iui uceu meduIie i de uceeu nceuse u Iuu ton de
dictutoi; e de uItu uite iuiui, iincieIe Glicu, vuznd cu ocli
n eIementeIe stiumoiIoi sui. SIuvu, umoiuI, geneiozituteu, utiiotismuI, iuzbunuieu,
tiufiu, dietuteu; iutu ce-i tiebuie Iui cu su fie muie. Du-i tiugedii sngeiouse i diume
sciise cu Iuciimi i Ie vu jucu bine. Nu-i du fuisu, cu eI nu tie su fie bufon; eI n-u tiut u
se sIuguii i u se muimu(u. Nu-I vei vedeu niciodutu su-i tie ioIuI, entiu cu nu-i Iuce
nici n gIumu u fi muscuiici.
Piivi(i teutiuI cu o couIu de moiuI i ve(i ufIu uctoii mndii de u fi iofesoiii noio-
duIui, i ve(i vedeu i uctoii buni. Fuce(i e uctoiuI iomn su meuigu singui, mbuIzit de
sine, necut n Iuciimi e umvonuI suu; su nve(e, su nduIece, su mite inimiIe, su se
simtu feiicit i mndiu de iofesiu su. Nu-I ti(i n siIu u-i une eiucu bufonuIui n cu,
u-I fuce o cuiicutuiu i u-I umiIi sie u se scuImbu nuinteu unui ubIic cuie i eI e tot
iomn i singui nu tie entiu ce nu-i Iuc scuImbutuiiIe.
Acestu este misteiuI teutiuIui socotit n udevuiutu Iui nsemnuie i ustfeI u fost socotit
i ntie cei vecli.
B. Carargiu`
(n. N. F.).
1
C. Munu dete iimuI semnuI, nzestind societuteu cu douu mii de guIbeni, cuie,
nmuI(indu-se iin dobnzi, ciedem cu se voi fi ntiebuin(ut Iu cIudiieu teutiuIui. (n. N. F.)
# Nico|ac li|imon
iui ciescndu ouIuiitute u CmineunuIui i temndu-se u nu
ujunge iinti-nsu Iu tion, uduse IuciuiiIe ustfeI nct I. EIiude i C.
Aiistiu i deteiu demisiuneu i iinti-uceustu totuI se suIbeiu n vnt.
Pu(in cevu mui n uimu se fucuiu noi nceicuii entiu ienfiin(uieu
Societu(ii FiIuimonice. C. Aiistiu fu nsuicinut cu uceustu Iuciuie.
EI conduse IuciuiiIe cu muie siIin(u i umoi ioiiu; vuznd nsu
cu teutiuI i Iiteiutuiu eiuu numui un ietext, iui udevuiutuI sco
eiu intiigu oIiticu, se ietiuse.
Duu tieceie de ctvu tim, iuiui nceuiu u se ivi simtome
entiu iedesclideieu TeutiuIui Nu(ionuI. De ustu dutu nsu domni-
toiuI nsui se usese n cuuI ntieiindeiii, cu sco duu
muituiisiieu contemoiuniIoi de u uiuIizu infIuen(u Cmineu-
nuIui i u suiu totdeodutu i teutiuI.
Sie mIiniieu ucestui sco clemu iuiui e C. Aiistiu i-i io-
use diiec(iuneu teutiuIui cu suIuiiuI de guIbeni cincizeci e Iunu
i tot venituI ieiezentu(iuniIoi. Este nsu un ioveib cuie zice: Cine
s-u fiit cu cioibu se teme i de iuuit`.
BietuI Aiistiu se fiisese de douu oii cu cioibu i ceeu ce i se
ofeieu ucum nu eiu nici iuuit, nici uu iece. Sie u scuu, dui, de
ucestu nouu umugiie, ceiu de Iu domnitoi su i se deu n sciis ofei-
teIe ce-i fucuse.
Aceustu doiin(u nu i se mIini de domnitoiuI sub difeiite ie-
texte, ntie cuie intiu i uceIu cu nu voiete su se decIuie e fu(u
iotectoi uI teutiuIui, cu su nu utingu suscetibiIituteu CmineunuIui.
Aiistiu iimi i se fiise entiu u tieiu ouiu, cuci duu suiieu e
scenu u Iui SuuI` de AIfieii cu un succes giguntic, n cuie se dis-
tinse fouite muIt juneIe Cuiie, nceuiu eisecu(ii indiiecte, cuie
uduseiu cudeieu definitivu u teutiuIui
1
.
Lu unuI 1844184S Constuntin CuiugeuIi, eIev uI Iui Aiistiu,
1
Ceu mui muie Ioviie dutu teutiuIui fu oiiieu Iui MomoIo de u mui ncliiiu suIu
entiu ieiezentu(iuni iomne. (n. N. F.)
# Ciocoii vccni i noi
uiusi cuituIu MoIduviei, unde ntieiindeu uitu diumuticu cu muie
succes, i nso(indu-se cu C. MiluiIeunu i iin concuisuI dIoi
Anesti Cionibuce, Luscuiescu, RuIi(u Stoenescu i CuIioe Cuiugeu-
Ii, descliseiu iuiui teutiu
1
.
Capiro|u| XXl
FEMEIA A SCOS PE OM DIN RAI
Lectoiii notii counosc IunuI Iui Putuiicu i uI Duducui de u
iuinu e funuiiotuI; n-uu nsu nici o idee desie ingeniouseIe Ioi
mijIouce iin cuie i uneuu n Iuciuie ntunecousu Ioi inten(iune.
Este dui de dutoiiu noustiu u du uci ctevu iobe desie vicIeniiIe
ucestoi doi iie(i.
Cunoutem cu to(ii cu IuxuI este ceI mui teiibiI ugent uI coiu(iunii;
entiu dnsuI femeiu ceu mndiu i uuie de minte cuIcu n iciouie
ciedin(u juiutu so(uIui ei, vestejete onouieu su i u fumiIiei, i
fuce coiii nefeiici(i, cude n uiu i disie(uI societu(ii, n fine fuce
totuI i se eiide n iuustiu ceIoi mui muii ciime.
Acest fIugeI, inventut de Sutun cu su iuidu e om iin femeie,
dei se intiodusese n (uiu Iu noi de cutie funuiio(i, cu sco de u ne
fuce su ieidem simIituteu i viu(u ceu usiu ce ne du tuiiu de
cuiuctei, dui, eI fiind fouite costisitoi, se ntinsese numui n cIuseIe
ceIe uvute, iui ooiuI iumuse neutins. Dui invuziuniIe ce nencetut
cuIcuiu (uiu intioduseiu cu ncetuI munufuctuiu euioeunu, cuie
se comune n muie uite din diumunte i uuiuiii fuIse, iecum i
din ostuvuii i mutusuiii uise, cu cuie negu(utoiii cei fuiu contiin(u
neIuu i suiuceuu noioduI
2
.
1
Nu vom zice nimic desie iogiesuI suu iegiesuI ce u fucut teutiuI sub diiec(iuneu
Iui CuiugeuIi, cu su utem voibi mui e Iuig n iomun(uI Ciocoii noi` desie tot ce s-u
etiecut n teutiu nu n ziuu de ustuzi. (n. N. F.)
2
Cu IuxuI u coiut n muie uite societuteu noustiu, nu mui este ndoiuIu. Dovudu Iu
CUPRINS
# Nico|ac li|imon
RuuI ucestu meise ciescnd nencetut, iui n timuI Iui Cuiugeu
ujunse Iu cuIme. LuxuI, ucum, i uveu iozeIi(ii sui n toute cIuseIe
societu(ii: femeiIe nu mui visuu dect diumunticuIe, stofe de mutuse
i uIte secutuii de ucesteu, entiu cuie eiuu n stuie u suciificu tot.
Desclideieu cIubuIui de Iu Cimeuuu Roie i iefuceieu Iui mui
n uimu n suIu de teutiu dete o ntindeie i mui muie IuxuIui.
Toutu societuteu doieu su vudu tiugediiIe i oeieIe geimune ieie-
zentute de Gleiglei. Nu eiu fumiIie n cuie su nu se voibeuscu
desie teutiu i mui cu seumu desie guteuIu cucouneIoi. FemeiIe
i muitiiizuu buibu(ii, iui juneIe i junii e uiin(ii Ioi, cu su Ie
cumeie veminte noi, diumunte i uifumuiii. In duin se ouneu
bietuI cuIemgiu Iu ieten(iuniIe femeii suIe, n duin i ieetu de o
mie de oii cu dinti-o Ieufu de cincizeci Iei e Iunu
1
nu oute su (ie
gieutu(iIe fumiIiei i su fucu i Iux, cuci femeiu uneu miniIe n
oIduii i i iusundeu iin uceste cuvinte:
uceustu dum oidinuI iincieIui AIesundiu Moiuz dut cutie muieIe cumuiu, iin cuie
oiete e negu(utoii de u mui uduce n (uiu fIude, Iino, mutusuiii i uIte obiecte de Iux,
cuci uduc vutumuie i suiucie noioduIui. Iutu uceI oidin domnesc:
`Io AIesundiu Constuntin Moiuz, voievod i domn |uiii Romneti.
Dum. veI-cumuiu, iimind domnescuI nostiu ituc, su clemi e to(i Iiscunii Iu
cumuiu i su Ie dui oiuncu domniei meIe entiu fIude i Iinu, sudeticu (fii n. ed.) i
n cusutuii i n busmuIe, ce sunt Iuciuii cuie iicinuiesc o cleItuiuIu zuduinicu i o
stingeie de obte, cu cte dinti-ucesteu se ufIu ucum Iu iuvuIiiIe Ioi, uceIeu numui su i
Ie vndu neoii(i; iui de uci nuinte su tie cu, fuiu de u uveu voie su Ie desclidu i su Ie
vndu, se vu ecetIui i, fucndu-se zut (confiscuie n. ed.) Iu cumuiu domneuscu, se
vu scoute din (uiu domniei meIe ufuiu i mui muIt nu voi fi ngudui(i u Ie desclide i u Ie
vinde uici. Diet uceeu, cu su n-uibu iicinu de ndietuie cu n-u tiut, su Ie uiu(i oiuncu
domniei meIe lotuitouie, cu su o tie; uijdeieu su uiu(i dumneutu oiuncu uceustu Iu
veI-vume uI cuivusuiuIii (oficiu de vumu n. ed.) cu de ucum nuinte oiicte de ucest
feI, numite mui sus Iuciuii zuduinice, vu gusi ntie muifuiiIe ce uduc Iiscunii, ecetIuin-
du-Ie de fu(u cu stunuI uceIei muifi, su Ie tiimitu Iu cumuiu domniei meIe. $i nsumi
eu, domnuI, um oiuncit.
1794, muitie 11
(Duu Condicu uilivei` cu ni. 112 iou, fouiu 219 veiso.) (n. N. F.)
1
$efuI de musu e utunci se Iuteu Iei S0 e Iunu i-i scuteu viu din vinuiici i
individuI suu de odvezi i unguiii; Iuteu nsu Iu iimiieu oidinuIui de oinduiie Iei S,
sub numiie de luvuiet. (Condicu uilivei`, ni. 121, fouiu 20-26 iou.) (n. N. F.)
#! Ciocoii vccni i noi
`CuIicuIe! ducu n-ui stuie, de ce te-ui nsuiut? Su-mi fuci ioclie
de muItef i su-mi cumeii uI i ceicei de Liscu, uuzi tu? C-uoi
mi fuc eu... In(eIesu-m-ui?
NenoiocituI so( tuceu i iiveu cu sufIetuI Iin de ntiistuie e so(iu
su mbiucutu ntocmui cu ceIe mui dinti cucoune, fuiu su-i uducu
uminte cu u contiibuit ct de u(in Iu stiuIucituI Iux uI so(iei suIe.
Inti-o seuiu osteInicuI Andionucle, n contiu obiceiuIui suu,
se ufIu ucusu Iu dnsuI. EI edeu e o sofu fumndu-i ciubucuI cu
o fIegmu demnu de un osmunIu i voibeu din cnd n cnd cu
Putuiicu.
Au, DinuIe diugu, ziceu eI, su ne mui musuium cleItuieIiIe,
cu nu meigem bine. Ce D-zeu! Eu ctig e tot unuI uioue Iu
utiu sute ungi de buni, i cu toute ucesteu vii nencetut de-mi
sui cu n-uvem buni i mu siIeti su fuc miumutuii.
Fouite bine te-ui gndit, miIostive cucoune; numui este cum
tiziu. DutoiiiIe s-uu muiit fouite muIt iin neIutu dobnziIoi:
Costeu Clioiu vine n toute ziIeIe de-mi ceie dobndu i cueteIe,
giumuticuI Iui buion Meituni usemeneu, fuiu u mui uduugu cu de
muIte oii ntmin cleItuieIiIe cui(ii din micu meu Iefouiu de cuIem-
giu, e cuie mi-u(i dut-o bIugoiodniciu voustiu.
Dui bine, DinuIe, mi uduc uminte cu cliui n Iunu tiecutu
um ctigut este o sutu ungi de buni de Iu sIujbeIe ce um dut Iu
unii-uI(ii iin mijIociieu meu; ce s-uu fucut uceti buni?
S-uu cleItuit to(i, miIostive cucoune.
Ei bine, e ce? Fu-mu su n(eIeg.
Astu e fouite cu utin(u; su uduc cutustifuI, su vezi.
CiocoiuI se ogoi jos n cumeiu Iui i se ntouise nti-o cIiu
(innd n mini o cuite mui muIt Iungu dect Iutu, e cuie,
descliznd-o, citi cu o munieiu cunceIuiicu:
#" Nico|ac li|imon
CATASTIH DE DOSOLIPSIE
1
AL CASEI DUMNEALUI
MARELUI POSTELNIC ANDRONACHE TUZLUC
lcaru| 1818 scprcmoric 1
P i i m i ( i
TuIeie Buni
20.000 De Iu ute isiuvnici ce uu Iuut ituceIe din mnu
meu.
6.S8S Iuc de Iu uIte luzmetuii dute iin mine.
3.S67 Iuc de Iu noii cuituni de oteiu ce i-uu Iuut ituceIe
tot iin mine.
8.600 Aiendu moiei PInsuiiIe e IeutuI 1818.
1.2S0,90 Iuc din vnzuieu u 2.S00 vedie vin, vudiu e buni
uizeci.
2.S00 Din vnzuieu uduiii de e moiu ClinuieIeIe.
3.S00 De Iu igumeni entiu voInicii i uIte mudeIe.
2.000 De Iu eiscouI RmnicuIui entiu iefuceieu unui
zuis de dutoiie.
1.700 Iuc de Iu eiscouI Buzuu.
297, 30 De Iu doi nem(i cu su uibu voie u jucu e Iu bIciuii:
Iu o uiu cinci`.
2
S0.000 Fuc este tot iimiiiIe.
C l e I t u i ( i e I e u t 1 8 1 8
TuIeie Buni
8.680 CleItuiuIu cuinii, cuie se vede tiecutu condei cu con-
dei n cutustiluI stoInicuIui.
1
uoso|ipsic - de duie i Iuuie. (n. N. F.)
2
JocuI ioIinei, e cuie ooiuI nostiu I numeu Iu o uiu cinci`...(n. N. F.)
## Ciocoii vccni i noi
1.S60 Lemne entiu iuinu tiecutu.
800 Cuibuni.
600 Fn i oiz.
380 Imbiucuminteu (iguniIoi.
1.800 Fuceieu unui lun Iu moiu ClinuieIeIe.
400 Diegeieu butcei i u iudvuneIoi.
1S.000 Lu douu zuiufete: unuI Iu sf. Andiei i uItuI Iu sf. Vu-
siIe.
12.S00 Du(i giuvueigiuIui entiu diudemu de diumunt i uIte
guivueiicuIe dute cucounei Duducu Iu sfntuI Andiei.
1.000 Cliiiu cuseIoi cucounei Duducu.
2S0 Iuc simbiiu sIugiIoi dumneuei.
3.000 Iuc simbiiu uinuu(iIoi.
8.000 Giuvueiuii, bIune de sumui, cucom i de beIcli(u i
cumuuii de ioclii cucounei Duducu de Iu sf. VusiIe.
2S0 Du(i iumuciIoi i cuIemgiiIoi ce uu venit cu CiuciunuI
domnesc
1
.
2S0 Du(i meteiluneIei, idicIiiIoi, fustuiIoi i uItoi tugme
de sIujitoii buci de sf. VusiIe.
19.380 Du(i bIugoiodniciei voustie entiu buzunui n mui
muIte induii.
1.200 SimbiiiIe sIugiIoi cusei.
200 Buci Ioi de sf. VusiIe.
66.670 Fuc cleItui(i.
S0.000 Se scud iimi(i.
16.670 CleItui(i mui muIt i cuie s-u Iuut cu dobndu de Iu
Costeu ClioiuI.
1
Duu obiceiuI de e utunci, condicuiii i Iogofe(eii de Divun se duceuu cu CiuciunuI
Iu domnitoi i e Iu to(i boieiii cei muii. (n. N. F.)
#$ Nico|ac li|imon
FunuiiotuI uscuItu cu Iuuie-uminte socoteIiIe ce-i nfu(iu Putuiicu,
dui cnd ujunse Iu ncleieie i vuzu Iuute de vnt ceIe unu sutu
ungi de buni i o dutoiie nouu de Iei 16.670, oftu din udncuI
inimii; dui n momentuI cnd se guteu su fucu ouiecuie buguii de
seumu i mustiuii vutufuIui suu de cuite, ujunse Iu uiecleu su zgo-
motuI unei tiusuii ce se oiise Iu scuiu cuseIoi suIe.
Putuiicu iei su vudu e vizitutoiuI i ievenind unun(u e cleiu
Duducu.
Duducu! excIumu funuiiotuI cu suiiizu.
Du, miIostive stune, dumneuei.
Lusu-mu dui singui i te voi clemu Iu tiebuin(u.
Putuiicu Iecu cuuI n jos i, ieind din cumeiu, se ntIni fu(u
n fu(u cu Duducu, cuieiu i oti ncet:
Su te vud, ucum este timuI.
Lusu e mine, iusunse eu cu un uccent ce se stinse e fiu-
mouseIe ei buze, iecum se stinge o uimonie de tonuii muzicuIe
uitutu e uiiiIe vntuIui din Iocuii deuitute; uoi intiu n iutucuI
giecuIui i ezu Ingu dnsuI e sofu. VeminteIe ei simIe, dui
bine tuiute, coufuiu ceu munutu cu ioze i micuneIe, uifumuiiIe
cu cuie eiu stioitu i mui iesus de toute giu(iosuI uei ce uveu n
uceu seuiu uiutuu nu Iu eviden(u necesituteu ce uveu eu de u
ncntu i u ume(i e funuiiot mui muIt dect totdeuunu.
ScouI ei eiu deju e jumutute mIinit, cuci funuiiotuI, cum o
vuzu, deveni uIid i nceu su-i tiemuie fibieIe de emo(iune.
DumnezeuIe! ct eti de fiumousu, Duduco! excIumu eI cu
oclii iutuci(i i ceicnd, cu mnu tiemuiutouie, su uuce e u fiu-
mousei coclete.
Rzi de mine, cucoune Andionucle; eu nu sunt utt de fiu-
mousu, iecum zici.
Nu, Duduco, (i sun udevuiuI!
Gieucu se Iecu su-I suiute e obiuz cu un tiunsoit de umoi
iefucut, Iuu mnu Iui nti-uIe suIe i o ucoeii de suiutuii, uoi
cuzu n nite meditu(iuni e cuie funuiiotuI Ie tuImuceu n muIte
cliuii, dui toute n fuvouieu umoiuIui suu.
#% Ciocoii vccni i noi
Mui muIte scene de un umoi deIicios se etiecuiu ntie dnii,
dui cnd gieucu ciezu cu u sosit timuI su deu Iovituiu decisivu, se
iefucu cu cude nti-o udncu ntiistuie, oftu cu o iefucutoiie ce
nu s-u vuzut n-ucum cliui Iu cei mui Iuudu(i uctoii diumutici ui
teutiuIui nostiu i vuisu ctevu Iuciimi mincinouse.
FunuiiotuI o iivi cu extuz i duieie de inimu, cuci din nenoio-
ciie o iubeu nu Iu nebunie. In momenteIe ucesteu vicIeunu femeie
scouse o gevieu uIbu din buzunuiuI unei scuiteici bIunite cu cucom
uIb i i teise oclii, uoi mbiu(iu e funuiiot i nceu u-I suiutu
cu buzeIe ei ceIe iumene i uizutouie cu focuI.
Aceste fine iefucutoiii use e funuiiot nti-o ozi(iune fouite
ciiticu; eI nu tiu Iu ce su utiibuie IuciimiIe i fuiiiIe de umoi uIe
umuntei suIe.
Gieucu nceu iuiui u oftu i u Iuciimu.
Ce ui, Duduco, de Ingi i oftezi? o ntiebu funuiiotuI cu un
uei n cuie se vedeu diseiuieu i cuiiozituteu. Sune-mi, cine te-u
suuiut?
N-um nimic, nu m-u suuiut nimeni.
De ce Ingi dui? De ce oftezi?
PIng nenoiociiiIe meIe.
$i cuie sunt uceIe nenoiociii? Nu te mbiuc? Nu-(i duu
demncuie i cusu? In sfiit, nu te iubesc mui muIt dect e mine?
Nu vezi cu umoiuI tuu m-u zuIisit, um ujuns cu Muneu nebunuI?...
Piefucutoiii buibuteti i nimic mui muIt.
Nu, Duduco, e viuI Dumnezeu, te iubesc din toutu inimu.
Ducu m-ui iubi, m-ui Iusu i e mine su mu duc Iu Iimbuie, Iu
teutiuI nem(esc i Iu comedie: nu m-ui (ine nclisu cu e-un uu-
guI i mbiucutu cu tien(eIe usteu cu o ieoteusu de muluIu.
Dui bine, giuvueiicuIeIe ce (i-um tiimis Iu ziuu meu, cumuuiiIe
de ioclii, uIuiiIe, toute ucesteu Ie numeti tien(e? zise funuiiotuI
ofensut i utins de nemuI(umiieu umuntei suIe.
Nu sunt tien(e, dui nu sunt Iu modu.
Su Ie sclimbum i su Iuum uIteIe, de modu.
#& Nico|ac li|imon
Lu uceste cuvinte Duducu nceu su idu cu lolot.
De ce izi? ntiebu funuiiotuI.
Auzi ucoIo, su Ie sclimb! Du' sIuvu DomnuIui! nu sunt nici
condicuieusu, nici teIeIouicu.
Dui bine, Duduco diugu, e ucut su udu degeubu n siet.
M-um gndit eu Iu uceustu i Ie-um vndut e toute Iu ToIbu
ovieicu
1
.
$i ucum?
N-um uIte luine dect uceste ce Ie vezi i ceiceii ucetiu de
tumbuc (bionz).
$i ce ui iins e dnseIe?
Mui nimic, o mie cinci sute de Iei.
O mie cinci sute!... dui tii tu, Duduco, cu uceIe Iuciuii costi-
seuu este o sutu ungi de buni?
TeIeIouicu mi-u zis cu ietieIe sunt iouste.
GiecuI iumuse e gnduii, uoi zise:
Ei, bine, Duduco, cu ce o su iei ucum n Iume?
Cu veminteIe ce vezi e mine.
Su te feieuscu Dumnezeu de unu cu ustu. Amoieuzu osteI-
nicuIui Andionucle nu vu uitu niciodutu ioclii de muni(u i de
bogusiu.
Gieucu, muI(umitu fouite muIt de umbi(iuneu n cuie udusese
e umuntuI ei, sclimbu voibu.
Am uuzit, zise eu, cu teutiuI nem(esc este fouite fiumos i
nem(ouicu ceu tnuiu u nnebunit Iumeu; se mui zice iuiui, cu
lutmunuI Cuiubu mouie duu dnsu. Cnd o su mu duci su o vud
i eu? Ai? Sune-mi!
O su vie viemeu, scumu meu.
Am uuzit cu ziIeIe usteu o su uiustiseuscu ItuIiunu n AIgii`,
bucutu cu cntece. O su mu duci su o vud i eu?
1
O negu(utoieusu de luine vecli din timuI Iui Cuiugeu. (n. N. F.)
#' Ciocoii vccni i noi
Du, du, o su te duc, ngnu funuiiotuI uiins de geIozie.
Su vud i eu cucouneIe i boieiii cei muii.
Lu ziceieu boieii, geIoziu funuiiotuIui se iiitu i mui muIt; eI se
temeu su o exuie vedeiii Iui beizudeu C. i u cuioIduiIoi Iui, cuci
i tiu ct eiuu de stiicu(i.
Duducu se iefucu cu voiete su Iece, dui n momentuI cnd i
Iuu iumus bun de Iu umuntuI ei, uu cumeiei se desclise u(in i
Iusu su se vudu cuuI ceI Ieuv i fu(u ceu Iinu de vicIenie u Iui
Costeu ClioiuI bogusieiuI.
Clii Costeu! zise Duducu cu o suiiizu iefucutu.
Du, Iecutu sIugu u muiiei suIe muieIui osteInic i u dumi-
tuIe, ieu stiuIucitu cuconi(u, iusunse iietuI, Iusnd su se vudu
ct se uteu mui bine o cutie de giuvueiicuIe i ctevu uIuii i
cumue de mutusuiii.
Ce ne uduci nouu, clii Costeo? ntiebu funuiiotuI cu giuvitute.
Su tiuieti, uilon osteInice! Am desfucut ustuzi tuxiduI de
muifu ce um iimit de Iu |uiigiud i, duu dutoiie, um venit mui
nti Iu nuI(imeu tu, cu su-(i uIegi ce-(i vu Iuceu.
Afeiim, clii Costeo, su tiuieti; dui iu sune-mi, ce ne-ui
udus? Desclide-(i cutiiIe su vedem i noi. Ai, du-te mui ncouce!
Costeu ClioiuI desclise cutiu e cuie o udusese cu dnsuI i
nceu u desfuce muifiIe, ionun(nd cu ngmfuie numeIe fiecuiei
mutusuiii suu giuvueiicu:
Astu este lutuiu de Vene(iu sudeu, lutuiu fIoiuntin, cumolus
de Vene(iu cu fii, cumolus sudeu, cutifeu cu uui i sudeu de Vene(iu,
sunduI ciunfes, cunuvu(, tuftu, utIus vuigut i cu fIoii, luies un-
giuc, fesuii tunesIii, busmuIe de Tiiesti, de Fiun(u i de EngIiteiu,
tuIun mosc, uIugeu de Tiiesti, uI de Indiu ciucIiu, uI bozu-fei mui
iin coI(uii, geui de Indiu, uI, sunguIie, biuii cuiugiuIui cusute,
cutnii, uIugeu, cituiii i guzii de Biussu, suvuieIe de HuIe
1
.
1
Vezi cutuIoguI vumiIoi din timuI Iui Cuiugeu ce se ufIu tiecut n Condicu uilivei`
ni. 121, fouiu 210. (n. N. F.)
$ Nico|ac li|imon
Gieucu iiveu cu ocli scnteietoii mutusuiiiIe de Vene(iu, de
Fiun(u i de Biussu i, cnd i Iuceu vieunu, fuceu Iui Costeu cte
un semn de n(eIegeie, iui eI uneu Iu o uite muteiiu uIeusu.
Cevu giuvueiicuIe fiumouse i ieftine! excuImu Duducu cu
voce tuie i fucnd un nou semn de n(eIegeie negu(utoiuIui.
Avem, stiuIucitu cuconi(u, de ceIe mui fiumouse, dui sunt
cum scumuIe(e.
Nu te teme desie ie(, uduose osteInicuI, cum utins Iu
mndiie. Scoute tot ce ui mui bun i voi Iuti cu buni ein (gutu).
Aceste cuvinte umIu de bucuiie e umndoi umugitoiii. Costeu
Clioiu nceu su scoutu dinti-o cutie: coIieie (glioidune) de diu-
munt i de iubine, ceicei de beiIiunt, ineIe de smuiund, iubin, bei-
Iiunt i mutostut, fucnd fiecuiui obiect cte o Iuudu nemeiitutu.
Duducu uIese un coIiei de diumunt, o eiecle ceicei de biiIiunt,
ctevu ineIe de iubine i smuiund, vieo ctevu cuifi(e (uce) de uui
cu ietie scume i zece bucu(i de mutusuii din ceIe mui scume.
Iu su vedem, Duduco diugu, ce (i-ui uIes.
VicIeunu femeie uiutu funuiiotuIui toute obiecteIe i, cu su u((e
i mui muIt umbi(iuneu Iui, zise cu un zmbet niuutu(it:
Iutu IuciuiiIe ce mi-um uIes, dui...
Dui ce? iusunse funuiiotuI ofensut.
Costisesc ieu muIt, nu sunt entiu mine.
Aceste voibe mu suuiu, Duduco. Iu oiice-(i Iuce; iu cliui
toutu muifu Iui Costeu, cu su vezi cu entiu umoiuI tuu sunt n
stuie su jeitfesc cliui viu(u meu. Aoi, ntoicndu-se cutie Costeu,
i zise: Fu socoteuIu, Costeo, i sune-mi ce-(i sunt dutoi.
Numuidect, muiiu tu. $i sco(nd un etic de litie din sn
i un condei de unu din cuIimuiiIe de uIumu ce uitu Iu biu, se
iefucu cu sciie i sumuiisete; iui duu ce cIutinu cuuI de ctevu
oii, cu su uiute de ctu imoitun(u eiu sumu ce uveu su ionun(e,
zise: GiuvueiicuIeIe i cumueIe de ioclii costisesc unu... sutu...
douu-zeci ungi de buni.
$ Ciocoii vccni i noi
A! A! e fouite scum; nu iuu nimic! excIumu gieucu, Iund
un uei de o subIimu iefucutoiie.
|ine-Ie e toute, uduose funuiiotuI i ntoicndu-se cutie
negu(utoi i zise cu mndiie: Viei su-(i Iutesc ucum ndutu n buni
nult suu su-(i fuc zuis cu dutoiie
1
?
Bine ui fi su-mi Iuteti n nult, dui, cu su nu te suui, iimesc
i e dutoiie; su-mi dui nsu o oIi(u cu nume desclis cutie buion
SucleIuiie suu cutie cuminuiuI PoIizucle i totuI se vu isiuvi.
Bine, fie duu cum zici!
PoIi(u se sciise i se dete n mnu Iui Costeu, cuie o iimi fucnd
nclinuciuni nu Iu umnt.
In momentuI cnd se teiminu uceustu infeinuIu tIluiie, un
geumut iuguit se uuzi n cumeiu. Nimeni nu bugu de seumu ufuiu
de Duducu, cuie deveni uIidu cu un cuduviu.
AceI geumut, ce semunu cu uiIetuI de bucuiie uI demoniIoi cnd
fuc su cudu un sfnt n Iun(uiiIe Ioi, eiu exiesiuneu infeinuIei bu-
cuiii u Iui Putuiicu, cuie iin stiutugemu de ucum u Duducui deve-
neu stun e tot ce-i mui iumusese bietuIui funuiiot.
Duducu i Costeu ieiiu umndoi din cusu funuiiotuIui, muI(umi(i
de tiebuiiIe ce fucuseiu.
Capiro|u| XXll
ITALIANA IN ALGIR`
2
In muluIuuu numitu n veclime Pou Divu, iui ucum Biseiicu
AIbu duu PoduI Mogoouiei, fu(u-n fu(u cu cuseIe ceIe muii uIe
1
Cu teimen. (n. N. F.)
2
SubiectuI ucestei oeie se comune din fubuIu uimutouie: Coisuiii AIgiiuIui, nti-unu
din exedi(iuniIe Ioi, iinseiu o coiubie fIoientinu, n cuie gusiiu o muI(ime de obiecte de
muie ie( i ctevu sute de cuIutoii e cuie i fucuiu iizonieii. Intie uceti nenoioci(i eiu
i o dumu fiumousu, mieunu cu un gentiIom butin, numit Don Tudeo, cuie i fuceu
cuite de mui muIt tim, dui n Ioc de umoi nu dobndeu dect uiu fiumousei dume.
11 Ciocoii vecli i noi
CUPRINS
$ Nico|ac li|imon
DeIiuIui
1
se ufIu e timuI Iui Cuiugeu o iu(u, n mijIocuI cuieiu
cIudise doumnu RuIu o suIu de cIub, cuie mui n uimu se iefucu n
teutiu. Acest edificiu uveu Iungimeu de otsiezece stnjeni, iui
Iu(imeu de nouu i ctevu uIme; iivit nsu din unctuI de vedeie
uI stiIuIui i uItoi umununte uilitectonice, nu iezentu nimic
nsemnutoi. InteiioiuI Iui se comuneu dinti-o suIu de sectucoI i
ctevu cumeie situute Iu dieutu i Iu stngu suIii. Inti-unu dinti-nse-
Ie se (ineuu duIce(i, iucliuii i buutuii iucoiitouie entiu tiebuin(u
ubIicuIui; iui n ceu de u douu edeuu sIugiIe boieiiIoi e timuI
ieiezentu(iunii.
SuIu teutiuIui ioiiu-zisu uveu tiei induii de Ioji tue(ute cu
ostuv iou i modobite cu eideIe de clembiicu cu ciucuii uIbi.
Lu dieutu eiu o sofu mbiucutu cu cutifeu ioie, e cuie edeu
domnitoiuI, iui mijIocuI suIii eiu ucoeiit cu Iuvi(e cutuite tot cu
ostuv iou. Scenu se deosebeu de iestuI suIii iinti-o coitinu de
nzu e cuie eiu desenut AoIIon (innd Iiiu e genuncli. Inti-un
su(iu mic ce desui(eu scenu de ubIic eiuu o muI(ime de scuune
i uitie
2
destinute entiu muzicun(ii ce comuneuu oiclestiu de
e utunci. IIuminu(iu eiu n udevui cuiiousu, cuci, n Ioc de Iumu-
Ajungnd n fine, coisuiii Iu AIgii mui(iiu iuziIe ntie ei, dnd o uite deiuIui, unu
uimutoiuIui coiubei i e ceu de u tieiu ecliujuIui. Fiumousu dumu i Don Tudeo, ce
tieceu de fiute uI ei, fuiu nfu(iu(i nuinteu Iui Mustufu, deiuI AIgiiuIui, cuie, numoindu-se
de dnsu cu un smintit, dete oidin su o tiunsoite n luiem, iui e iesuusuI ei fiute I
onoiu cu iunguI de muie cuimucum i se seiveu de dnsuI cu su comunice fiumousei
femei nfocutuI suu umoi. Inti-o zi deiuI lotui su teimine ucest umoi de cuiiciu. Clemu
dui e un scIuv fuvoiit i i dete oidin su intioducu Iu dnsuI e stiuinu ce-i insufIuse uttu
usiune; iui Iui Tudeo i zise cu e dutu ce-i vu fuce semn iinti-un stiunut ieetut de tiei
oii, su iusu ufuiu. Dumu veni, deiuI se sim(i uiins de un foc neobinuit, stiunutu de tiei
oii, dui Don Tudeo, uiins i mui muIt de geIozie, nu voi su iusu ufuiu cu toute umenin(uiiIe
deiuIui. In fine comediu se teiminu, cu deiuI i Tudeo sunt umugi(i de fiumousu dumu, iui
eu uiusete AIgiiuI mieunu cu Lindoio, vecliuI ei umunt, e cuie-I iegusete ntie
scIuvii din AIgii. (n. N. F.)
1
Astuzi uIe SIutineunuIui.(n. N. F.)
2
Bungi mici e cuie un uititii noteIe n timuI executuiii. Aceustu numiie mui
seivu i sie u demonstiu giuduI de eifec(iune uI uitistuIui de oiice instiument. (n. N. F.)
$! Ciocoii vccni i noi
duiiu i Iumi, teutiuI eiu este tot iIuminut cu Iumnuii de seu
use n sfenice de tinicleu, snzuiute miejuiuI suIii.
1
Pie(uI intiuiii eiu ieguIut n moduI ucestu: IojiIe de mijIoc se
Iuteuu cte un guIben i eiuu Iusute e seumu boieiiIoi ceIoi muii,
u consuIiIoi i uItoi eisoune de distinc(iune; IojiIe de jos i ceIe de
Iu uI tieiIeu ind se Iuteuu cu Iei zece, i eiuu comune entiu to(i
cei ce voiuu u Ie ncliiiu, iui uiteiuI se Iuteu cte Iei tiei de
fiecuie eisounu.
Lu 8 setembiie 1818 e fu(udu teutiuIui desie cuie voibiium
eiu Iiit un ufi sciis n Iimbu gieceuscu i tiuiit n tiogiufiu boie-
iiIoi cIinceni. Acest ufi vesteu nuItei nobiIimi i iesectubiIuIui
ubIic de e utunci cu n seuiu uceIei ziIe eiu su vudu i su uudu
oeiu ItuIiunu n AIgii` de comozitoiuI Iouclim Rossini.
Aceustu oeiu, fiind unun(utu de mui muIte oii i ncu neieie-
zentutu, u((use fouite muIt doiin(u ubIicuIui de u o vedeu. Amu-
toiii dui de teutiu veniseieu cu douu oie nuinteu desclideiii teu-
tiuIui, sie u-i cumuiu biIete de intiuie; i cu su fugu de uituI ce
iicinuiete utetuieu, unii se Iimbuu foimnd mici giue i
discutnd desie difeiite clestiuni de cuie se inteiesuu, iut uI(ii
foimuseiu un muie ceic miejuiuI ufiuIui i comentuu muzicu i
1
In timuI domniei Iui Giigoie vodu Glicu, tiecnd e Iu noi muiclizuI de Riboieis
(Ribeuuieiie), eIciuI (umbusudoi n. ed.) Rusiei Iu ConstuntinooIe, domnitoiuI Iuu
musuii sie u-i fuce o iimiie mui distinctu. AstfeI dui, ntie uIte tiutumente ce-i fucu, I
invitu i Iu un buI ubIic dut n onouieu Iui. MuiclizuI se duse Iu buI mui muIt cu su
obseive giuduI de civiIizu(iune uI societu(ii noustie, dui mutusuiiiIe, uIuiiIe i mui cu
seumu diumunteIe ce vuzu Iu dumeIe iomne I suiiinse, cuci numui diudemu, ceiceii i
glioidunuI cucounei Z... M... costu este un miIion. Din ntmIuie muiclizuI i uiuncu
iiviieu i usuiu iIuminu(iei suIii i vuzu cu destuIu suiiindeie cu eiu iIuminutu cu
Iumnuii de seu. A douu zi, venind Iu cuite i fiind ntiebut de cutie domnitoiuI de u
etiecut bine suu nu, muiclizuI iusunse cu IuxuI cucouneIoi noustie este eguI cu uI
nobIe(ei din Peteisbuig, numui un Iuciu nu mi-u Iucut`, zise eI domnitoiuIui.
Ce Iuciu? ntiebu vodu Glicu cu neiubduie.
LumnuiiIe ceIe de seu, uI cuioi fum stiicu ueiuI suIii.
Ct desie uceustu, ui dietute, uilon muicliz; dui Iu noi numui domnuI uie voie
su uidu Iumnuii de ceuiu, ceiIuI(i cutu su uidu de seu. (n. N. F.)
$" Nico|ac li|imon
intiigu iesei cum se iiceeuu. E tiugedie`, ziceuu unii. Bu este
comedie`, iusundeuu uI(ii, ufuiu de c(ivu nvu(u(i, cuie, Iund
cuvinteIe drama giocoso n sim( muteiiuI, ufiimuu cu uiogun(u cu
nu este nici tiugedie, nici comedie, ci juInicu iiveIite cu jocuii i
cntece!...
In timuI cnd se etieceuu toute ucesteu e iu(u i nuinteu
teutiuIui, se desclise o uu i se vuzu cuuI ceI Ieuv i fu(u ceu
guIbenu i iece u neum(uIui cusiei. Piivitoiii, ce nu uci utetuu
Iiniti(i, cum vuzuiu e cusiei nuvuIiiu to(i deodutu i nceuiu u
ceie biIete cu un zgomot fouite muie.
Neum(uI, nsu, i vindeu muifu su cu snge iece i duu ieguIu,
fuiu u se tuIbuiu ct de u(in de ceieiiIe ce i se udiesuu n numeIe
ceIoi mui muii boieii ui (uiii; dui cnd uuzi stiignd: Loju muieIui
osteInic Andionucle TuzIuc`, tuie numuidect biIetuI i-I dete cu
uttu giubiie, nct eiu uioue su uite u ceie costuI ei.
In fine, e Iu ute oie i jumutute duu umiuzu, oi(iIe teutiu-
Iui se descliseiu; ubIicuI nceu u intiu nIuuntiu suIutut cu
temeneIe de uinuu(ii ce foimuu guidu de onouie i, n u(in tim,
IojiIe i uiteiuI se umIuiu de iivitoii.
DiiectoiuI teutiuIui, fiind ntiin(ut Iu tim cu n uceu seuiu eiu
su vie i domnitoiuI, mieunu cu toutu ecuiuuu su (suitu su),
osebit de uIte nfiumuse(uii de ocuzie ce fucu, dete oidin u se iIu-
minu teutiuI cu Iumnuii de ceuiu cuie, dei ioduceuu o Iuminu
fouite sIubu, eiuu nsu de ujuns cu su fucu u scnteiu n mii de
cuIoii diumunteIe i uIte ietie nestemute giumudite e ceiceii, fuIiiIe
i glioiduneIe
1
cucouneIoi.
Inti-unu din IojiIe cui(ii stu beizudeu Costucle Cuiugeu, mie-
unu cu doi funuiio(i i cu lutmunuI Cuiubu, fuvoiituI i neseuiu-
biIuI suu umic.
Acest fiumos i Iibeitin iincie iiveu iin toute IojiIe, cu su
guseuscu vieo fiumuse(e necunoscutu ncu de dnsuI, sie u o fuce
1
FIoii de diumunte suu biiIiunte. (n.N.F.)
$# Ciocoii vccni i noi
victimu IuceiiIoi suIe. Duu ce fucu un gii de iiviie este tot
teutiuI, oclii Iui iumuseiu nfi(i usuiu unei june femei, cuie, e
Ingu o iuiu fiumuse(e i eIegun(u, uveu i un costum din ceIe mui
Iu modu i mui bogute. Eu eiu mbiucutu cu o ioclie de cutifeu
utIuginie, cu ie(ii iidicu(i i mneciIe stimte, duu modu de
utunci. MijIocuI I uveu ncins cu un coIun (esut n fii simu
1
, iui n
mijIocuI ietuIui uveu o muie fIouie de diumunt, cuie, fiind usu
e iocliu ceu de cuIouie nclisu, stiuIuceu cu mui muItu tuiie.
GtuI ei eiu ucoeiit cu simizet de bIonduii de OIundu i cu un
glioidun (coIiei) de smuiugde i sufiie; n uiecliIe suIe ceIe deIi-
cute eiuu utinu(i nite ceicei de diumunt, muii i stiuIucitoii; e
cu uveu un fes uIb de TiioIi, Iegut miejui cu o sunguIie uIbu,
cusutu cu mutuse i fii, uIe cuiei extiemitu(i foimuu un fiumos nod,
n cuie eiuu nfite douu fIoii de diumunt.
Duu ce beizudeuuu o iivi cu muItu Iuuie-uminte se ntouise
cutie lutmunuI Cuiubu i i zise:
Costucle!
Aud, muiiu tu!
Cunoti tu e cucounu uceeu?
Cuie, muiiu tu?
Aceeu cuie ude n Ioju de Ingu u con(uIui iusienesc.
Cuiubu iivi cu Iuuie-uminte IocuI indicut, uoi iusunse cu
muie Iinite:
O cunosc, muiiu tu.
Cine este, sune-mi?
Este futu Iui MiluIe cioloduiuI.
Su vedem, uie cu-mi uduc uminte: cum ui zis?... Futu Iui?...
Futu Iui MiluIe cioloduiuI din Izvoi i ucum (iitouie u os-
teInicuIui Andionucle TuzIuc.
Du, du! mi uduc uminte, o cunosc.
Vei fi voind oute su o vizitezi, uduose Cuiubu cu uceI in-
1
Fii de ceI mui bun. (n. N. F.)
$$ Nico|ac li|imon
teies ce micu e to(i junii cei demoiuIizu(i, cnd Ii se iezintu noi
ocuziuni de dezmieiduii sim(uuIe.
|i-um zis cu o cunosc i ciedeum cu n(eIegi noimu ucestui
cuvnt Iuconicesc.
Pe cnd se etieceu ucest discuis ntie beizudeuuu i fuvoiituI
suu, seIeum-ceuuuI cui(ii domneti intiu n teutiu i unun(u veni-
ieu domnitoiuIui.
Vesteu uceustu fucu su se nuscu un fieumut n tot ubIicuI, cuie
utetu veniieu iincieIui cu uceu neiubduie i cuiiozitute ioiie
muI(imii i gIouteIoi societu(ii.
In fine iincieIe intiu n teutiu cu ueiuI suu de muiiie e cuie
funuiio(ii tiu fouite bine u-I imitu. PubIicuI stiigu de tiei oii: `Su
tiuiuscu muiiu su!, uoi se Iiniti.
Reiezentuieu nceu iin fiumousu uveituiu sciisu de ceIebiuI
Rossini n momente de o feiicitu insiiu(iune i meise nuinte nu
Iu fuimosuI tei(et din cuie se foimeuzu finuIuI iimuIui uct, duu u
cuiui teiminuie coitinu se Iusu, iui ubIicuI din uitei i cliui din
Ioji iei ufuiu cu su se iucoieuscu.
Duu o micu uuzu cIoo(eIuI dete semnuIuI nceeiii uctuIui uI
doiIeu. Sectutoiii se uezuiu e Iu IocuiiIe Ioi i se useiu u uscuItu
cu muie uten(iune fiumouseIe meIodii ce se cuiind i n ucest uct;
dui e cnd ieiezentu(iu ujunsese Iu scenu n cuie Mustufu, deiuI
AIgiiuIui, tiimite e scIuvuI Lindoio su cleme e IsubeIu, iui Iui
Tudeo, cuimucumuI suu, i zice cu e dutu ce se vu iezentu fiumou-
su stiuinu i I vu uuzi stiunutnd de tiei oii, su iusu ufuiu, e ucest
tim doi condicuii de Divun, ce edeuu e o Iuvi(u i uscuItuu
oeiu, nceuiu u voibi ntie dnii i u ide cu nite nebuni.
Este cuiios, dui fouite udevuiut, zise Ieinnd de is unuI
dintie cei doi condicuii udiesndu-se cutie ceIIuIt.
Desie ce este voibu? iusunse ceI ntiebut, zmbind fuiu su
tie entiu ce.
Piivete, te iog, mui cu buguie de seumu Iu ceeu ce se etiece
$% Ciocoii vccni i noi
e scenu i vei vedeu cu seumunu cu douu icutuii de uu cu ceeu
ce se etiece n cusu osteInicuIui Andionucle TuzIuc.
$i ce se etiece n cusu uceIui boiei?
Luciuii muii, nenioiuIe, gugumunii nemuiuuzite! Vezi e
cucounu uceeu cuie ude n Ioju de Ingu eIciuI Piusiei?... Uitu-te
bine Iu dnsu; vezi ct e de gutitu: diumunteIe i iubineIe sunt
uiuncute e dnsu cu Ioutu, uicu e biezuie suu teIeIouicu.
Ei bine, o vud.
Aceu femeie este (iitouieu osteInicuIui Andionucle TuzIuc.
Biuvo! e fiumousu de minune.
Au este iecum zici, dui eu, unuI, m-u Iisi de usemeneu
fiumuse(e i feiiciie.
Du' de ce, bei-mu?
Pentiu cu I-u Iusut n suu de Iemn; I-u fucut su-i vndu douu
moii n-ucum i muIt-u(inuI ce i-u mui iumus o su se stiige
mine-oimine Iu mezut de cutie dutoinici.
SuimunuI om! oute cu I-o fi iubind i diugosteu ume(ete
e om.
A! nu mui ciede, nu-I iubete deIoc; i entiu mui muie
ocuiu u bietuIui om, s-u ndiugit cu vutufuI Iui de cuite i-i toucu
stuieu fuiu mustiuie de cuget.
Ciudut Iuciu! Dui iu sune-mi, cine este uceI vutuf de cuite?
Este un ouiecuie Dinu Putuiicu, un oincui de Iu Sucuieni i
un iiet de n-uie eiecle.
Dui bine, mui fiute, cum s-u uIutuiut eI e Ingu osteInicuI?
A venit n cuiteu Iui cu iciouieIe gouIe i tien(uios; bietuIui
om i s-u fucut miIu de dnsuI, I-u mbiucut, I-u dut Iu couIu su
nve(e cuite gieceuscu, I-u boieiit i I-u us n luzmet; iui eI, diet
muI(umiie entiu toute uceste uiinteti fuceii de bine, i munncu
stuieu i-i bute joc de cinsteu Iui.
Cuiios Iuciu! Dui bine, nu s-u gusit cinevu su-i desclidu oclii
i su-I scue de uceustu iuustie suimntutouie?
$& Nico|ac li|imon
Nu tiu, zuu; tiu nsu cu eu unuI, de-u fi dintie cei mui de
uioue iieteni ui Iui, tot n-u cutezu su-i duu sfut n mudeuuu
uceustu.
$i de ce nu-i fuci ucest bine?
Pentiu cu m-u nviujbi cu dnsuI.
Nu n(eIeg nimic.
AscuItu, mui fiute; omuI ducu uucu su cudu Iu o utimu
ouiecuie, oute su-I sfutuiuscu toutu Iumeu, cliui Dumnezeu de-ui
veni i i-ui zice su-i vie n sim(iii, eI nu I-ui uscuItu, ci vu meige
nu ce vu du n iuustie.
Un mic zgomot ce veneu dinsie uu teutiuIui dete ocuziuneu
unuiu din sectutoii u se iidicu de e Iuvi(u i u iivi n uiteu n
cuie se ufIuu cei doi condicuii. AceI om eiu osteInicuI Andionucle
TuzIuc; eI uuzise tot ce se voibise de dnsuI i, voind su cunouscu
mui bine e ceIe douu eisoune ce se ocuuu de tiebiIe suIe, se seivi
de uceu ocuziune cu su-i outu iivi n fu(u.
Capiro|u| XXlll
SLUGILE BOIERE$TI
Pe cnd fIouieu societu(ii din Bucuieti etieceu n suIu teutiu-
Iui, uscuItnd muzicu Iui Rossini i iivind mugnificuI fust uI Iui
Cuiugeu i uI coiiIoi sui, nti-o cumeiu, uIutuii cu suIu teutiuIui
eiuu udunute toute sIugiIe boieieti i utetuu ucoIo ieiieu boie-
iiIoi din teutiu, cu su Ie ujute u se sui n butci i u-i duce e Iu
cuseIeI Ioi.
Cumeiu uceustu eiu fouite su(iousu i mobiIutu cu utuii de
Iemn nveIite cu iogojini. Un munguI de uiumu, Iin cu cuibuni
uiini, sIujeu de ncuIzit i cu feIinui cu utiu Iumnuii, snzuiut
n mijIocuI cusei, iocuiu Iuminu tiebuinciousu.
Intie sIugi (fecioii) existu de muIt tim un feI de ieiuilie, ntoc-
mui cu ceu din cIuseIe boieiiIoi: boiei este muieIe bun, tot boiei este
CUPRINS
$' Ciocoii vccni i noi
i ituiuI i etiuiuI; dui bunuI i cei de seumu Iui ed Iu musu cu
vodu, e cnd boieiinuii cei mui mici tiemuiu de fiig iin suIi suu
uiind ciubuce boieiiIoi ceIoi muii.
Fecioiii de e Iu boieiii cei muii, Iecnd de Iu uceustu ieguIu de
distinc(iune, ocuuu n utuii IocuiiIe ceIe mui bune, iui ceiIuI(i
edeuu unuI Ingu uItuI, nglesui(i cu suideIeIe n butouie.
FecioiuI bunuIui X... duu ce umIu ciubucuI stunuIui suu i
se nfuuiu n giubeuuu mbIunitu cu sumui, tot u stunuIui suu,
se tinti n ut cu neusuie i nceu u fumu cu un cudiu. FecioiuI
voinicesei G... ntouise muIoteuuu stune-sei e dos i se mbiucu
cu dnsu, uoi, duu ce fucu un feI de einu din uIuI i sunguIiiIe
ei ceIe de muie ie(, use cuuI e dnseIe i se Iusu n biu(eIe
somnuIui. C(ivu din fecioii, cu su goneuscu uituI, nceuiu u
jucu cui(i e funduI iIicuIui muieIui cIucei T..., iui ceiIuI(i iumuseiu
ctvu tim nti-un feI de nemicuie umestecutu cu o uouiu somno-
Ien(u.
Ioni(u ustfeI se numeu fecioiuI bunuIui X... teiminnd
fumuieu cuibucuIui, tui de douu-tiei oii cu ifos boieiesc, uoi zise
ceIoiIuI(i:
$ti(i unu, buie(i? Mie mi-e sete; cine fuce cinste?
Eu, iusunse unuI dintie fecioii.
Biuvo, Dumitiucle, biuvo! Ai semne de iocoseuIu, uduose
Ioni(u veseI entiu uiobuieu iouneiii suIe.
Aie dietute su fucu cinste, zise un uIt fecioi cu uei de geIozie
nvedeiutu.
Du' de ce?
E! e! Su tiuiuscu stunu-su i cuconuI Costucle...
$i de ce su tiuiuscu, sune-ne i nouu?
Pentiu cu Dumitiucle uI dumneuvoustiu, Dumitiucle uI cu
cinsteu, este mijIocitoiuI Ioi; dui o su suigu diucu oinciIe i uicu
vud e Dumitiucli(u uI dumneuvoustiu butut Iu fuIungu suu zdio-
bit cu touzuI.
% Nico|ac li|imon
$i de unde tii tu toute ucesteu? ntiebu Ioni(u.
Mu ntiebi de unde tiu? E! e! buie(i. Eu tiu tot ce se voibete
iin toute cuseIe boieieti; cunosc cliui ceIe mui uscunse sfutuii
uIe boieiiIoi.
Dui bine, cum Ie ufIi toute ucesteu?
Astu este iucliuzuiIcuI meu.
Sune-ne i nouu, cum fuci tu de ufIi toute tuineIe boieieti?
Ct desie cusu stunu-meu, tiu tot ce se etiece nti-nsu,
cuci cum vine cte un boiei stiuin suu uItcinevu, eu intiu duu
dnsuI i, cu su nu buge de seumu iietIicuI meu, uneoii mu iefuc
cu mut un scuun de Iu un Ioc Iu uItuI, uIteoii netezesc mucutuiiIe
e ut, umIu ciubuceIe suu un uu iousutu n cuiumfiIe. In
timuI ucestu boieiii voibesc i veizi i uscute, fuiu su Ie tieucu iin
minte cu-i uscuIt; eu nsu Ie bug toute Iu cu i mu foIosesc de
dnseIe Iu tim.
Ei bine, cu stunu-tuu fuci iecum zici, dui cu cucounu Iui?
MuIt mui bine: m-um miietenit cu futu din cusu i-mi sune
toute tuineIe stune-si.
Bunu i uceustu; dui iu sune, cum ufIi tuineIe ceIoiIuIte cuse
boieieti? Aici su te vedem?
Mu duc n toute ziIeIe Iu ivni(u de Iu ZIutuii, unde gusesc e
to(i fecioiii de Iu cuseIe boieieti; uduc numuidect o uiumeusu
1
de
vin clilIibuiiu i duu cte un icliIic
2
Iu to(i fiu(ii, uoi nce
luvudiuiiIe; i tim cu to(ii cu n udunuiiIe noustie nu se voibete
dect de tiebiIe uItoiu. Eu fuc cu fiIozofuI; voibesc u(in i uscuIt
muIt, udicu mi fuc cuuI ceusIov de luvudiuii fuiu cu uI(ii su
outu ufIu cevu de Iu mine.
Iu sune ucum, de unde tii tu cu o s-o u(u Dumitiucle?
1
Aiumeusu este musuiu ocuIei suu u jumutu(ii de ocu, fucutu din tinicleu suu din uIt
metuI. (n. N. F.)
2
IcliIic se numete musuiu de S0 diumuii. (n. N. F.)
% Ciocoii vccni i noi
AscuItu(i: Astuzi m-um dus cu cuconuI Iu MitiooIie i, duu
obiceiuI meu, um intiut n cunceIuiie i um uuzit cu uiecliIe meIe
e IogofutuI mitiooIituIui Iund tuciii vizitiuIui; cu mine o su
vede(i i e neneu Dumitiucle nclis Iu sutuiie i butut Iu tuIi.
Pune-(i oftu-n cui, nene Tudoiicu, iusunse Dumitiucle cu
neusuie. Mi-um Iuut eu musuiiIe meIe, uduose eI. Cum oi duce e
ciocouicu
1
ucusu, mi sting cutiufuseIe (bugujeIe) i o uuc Iu
sunutousu.
Iui nu utunci su bem vinioiuI cuie ni I-ui fuguduit! ex-
cIumuiu mui muI(i dintie fecioii, Iingndu-i buzeIe de oftu
buutuiii.
Du! du! su bem, de ce nu? zise Dumitiucle tintind e ut
un dodecui. Iutu, buie(i, din uiteu meu, uduugu eI. Mui une(i i
voi cevu i su-i tiugem o mncuie de cinu(i i o buutuiu de vin, su
ne (iuie uiecliIe.
Afeiim, Dumitiucle, ufeiim! excIumuiu to(i ciocoii deodutu;
uoi doi dintie dnii, Iund bunii, se duseiu su cumeie vin i
cinu(i.
In fine, uceste demoiuIizute sIugi mncuiu i buuiu ctvu tim,
iui duu ce se cum ume(iiu de vin nceuiu u etiece e socoteuIu
stuniIoi Ioi.
Ce um uuzit, mu Gleoigle, cu stunu-tuu se (ine cu soiu-
su? Adevuiut este, mu, oii minciuni?
Fouite udevuiut; bu ncu i toucu stuieu mui iuu dect o tuIuni(u
de ciciumu.
Dui stunu-tuu cum meige cu cui(iIe? zise Ioni(u ndie-
tndu-se cutie fecioiuI voinicuIui I... F...
Ruu, nenioiuIe, iuu de tot. A iumus suiuc Iiit; n-uie nici cu
ce su Iuteuscu imicIicuI
2
sIugiIoi.
1
Boieiii numesc e sIugi ciocoi, iui sIugiIe duu ucest eitet boieiiIoi. (n. N. F.)
2
Poi(iu de ine i mncuie ce se du sIugiIoi e fiecuie zi. (n. N. F.)
% Nico|ac li|imon
Dui bine, mu, ce u fucut uttu bunet ce i-u iumus de Iu
tutu-suu?
A dut tot n cui(i.
Du' stunu-tu, mu Tomo, cum meige?
Fouite bine; n Iume se uiutu cu este ceu mui evIuviousu muieie,
uic-ui fi o cuIuguii(u; dui nti-uscuns joucu e bietuI cucon
tontoioiuI.
Ai, fugi de-uci, nu te cied!
Ciede ce-(i sun eu; u iins-o uIuItuieii cu lutmunuI Cuiubu.
Ce sui, mu Tomo!... Ei, i cum u iins-o?
CuconuI ufIuse de muIt vicIeuguiiIe ei i se iefuceu cu nu
tie nimic; bu ncu u clemut e lutmunuI Cuiubu i i-u zis su-i Iuse
femeiu n uce, cuci, Iu dimotiivu, i vu fuce unu de-I vu omeni
ct vu tiui.
HutmunuI, Iund toute ucesteu diet gIume, i uimu diugosteu
cu cucounu, cu i mui nuinte, dui o u(i ct se oute de bunu.
CuconuI scouse voibu ufuiu cu Ieucu Iu o moie, tocmui este
OIt i, cu su deu i mui muIt ciezumnt ucestei nuscociii, clemu e
vizitiu i, fu(u cu cucounu, i oiunci su deu cuietu Iu neum( s-o
dieugu, su otcoveuscu cuii i su ungu lumuiiIe. Cnd toute uces-
teu fuiu gutu, oiunci su-i fiigu un cuicun, su-i cumeie icie, Iicuiini
i gliudemuii; umIu i ctevu cIondiie cu vin i iucliu i Ie use
Iu scutoIcu; n sfiit fucu utteu iegutiii, nct nimeni nu se mui
ndoiu desie cuIutoiiu su; iui duu uceeu se sui n cuietu i Iecu.
Cucounu, cum I vuzu ieit e ouitu, sciise un iuvu lutmunuIui
Cuiubu, cu su vie ndutu. HutmunuI veni i etiecu toutu ziuu n
oftuii i mbiu(iuii; iui coIeu, e Iu douusiezece ceusuii
1
se dezbiucu
de luineIe suIe i se mbiucu cu unteiiuI de noute uI cuconuIui;
uoi, duu ce-i uiinse un ciubuc cu cuimuc i tiuse dinti-nsuI de
ctevu oii, se sui n ut Ingu cucounu. Dumnezeu nsu nu-i ujutu,
1
Ot i jumutute euioeneti. (n. N. F.)
%! Ciocoii vccni i noi
cuci tocmui cnd eiu diugosteu mui muie se omeniiu cu cuconuI
n mijIocuI iutucuIui cu un iutugun n mnu, uicu ieise din umnt.
BietuI Cuiubu nmuimuii de fiicu; iui cucounei i veni isteiico.
CuconuI stete u(in e gnduii, uoi zise:
`Bine, mui Cuiubu, ustfeI iusIuteti tu iieteuguI i nciede-
ieu meu? Nu (i-um zis eu i mui deunuzi su-(i bugi min(iIe-n cu i
su-mi Iui nevustu-n uce?... Nu iusunzi nimic? Ateutu, dui, lo(
de cinste cusniceuscu, cu te-oi nvu(u eu minte.
Zicnd uceste voibe, desclise uu u(in i nceu su stiige:
Gleoigle, Ioune, Ioiducle!...
N-uucu su sfieuscu i numuidect veni vutufuI, vizitiuI i doi
(iguni.
Ce oiunceti, cucoune? ziseiu ei, intind n cusu, somnoioi
i zuuci(i.
Luu(i e cuconuuI ustu i duce(i-I n sucnusiu.
Numuidect, cucoune.
Ei Iuuiu e bietuI Cuiubu de sub(ioii i-I duseiu ti-giui n
sucnusiu.
CuconuI, iumnnd singui cu cucounu, nciuciu miniIe Iu iet
i cIutinnd din cu i zise:
Bune sunt usteu, EIencu(o diugu? Astu este iusIutiieu cuie-mi
dui entiu stiuduniiIe meIe, entiu diugosteu meu? Su iei din cusu,
tuIuni(o, cuci, e viuI Dumnezeu, te omoi...
Duu uceeu tiecu n sucnusiu nfuiiut i tiuse o butuie (euunu
Iui Cuiubu, uoi I desuie n ieIeu gouIu, I unse cu ucuiu este
tot tiuuI i duu ce-i use o eiecle de couine nclise cu Iucut, cu
su nu Ie outu scoute, i dete binci din cuite ufuiu.
Eiu e Iu un ceus de noute. Lumeu fuinicu e dium. Cum vuzu
dui e lutmunuI negiu cu un bivoI i cu couineIe-n cu, nceu u-i
du cu luideo, nct bietuI om, nemuitiind ce su fucu, o Iuu Iu fugu
i se uscunse sub odicu de Iu SfntuI IIie duu PoduI CuIiciIoi;
dui nici ucoIo nu-I Iusuiu n uce cinii muluIuIei iin IutiutuI i
uiIeteIe Ioi ceIe giozuve.
%" Nico|ac li|imon
In sfiit, iei de sub odicu i oini cutie stieuju Iu o vie u su,
cu de ucoIo su tiimitu su-i uducu luine de iimeneuIu i ceIeIuIte.
Ajungnd Iu vie, nceu u bute cu tuiie n uu vieiuIui, cuie,
ufIndu-se tocmui n somnuI dinti i nevoind su se scouIe, tiimise
e un uigut su vudu cine bute Iu uu. AigutuI, duu ce se scuiinu
n cu de mui muIte oii, se duse su desclidu uu; dui cum vuzu e
lutmunuI n stuieu n cuie se ufIu, nceu su zbieie cu un nubuduios
i nclise uu cu ieeziciune.
Dui ce ui, mu, negliobuIe? stiigu vieiuI, suuiut cu-i stii-
cuse somnuI.
Ce su um; iucu u venit diucuI su ne iu.
Bu te-o Iuu e tine, nevoiuuIe. Desclide uu, uuzi tu, i vezi
cine este?
Du' nu (i-um sus, mui omuIe, cu este diucu?
VieiuI suii necujit din ut i, mbincind e uigut, zise:
Cine bute Iu uu?
Eu, Ioune!
Cine eti tu? Rusunde!
Sunt stunuI tuu, nu mu cunoti?
VieiuI desclise uu, dui o nclise iuiui cu ieeziciune, cieznd
cu u vuzut e diucuI n udevui.
Ci desclide o dutu, mu Ioune, nu mu (ine n fiig.
Nu desclid eu diucuIui.
Dui eu sunt stunuI tuu, nu sunt diucuI. Desclide cu moi
de fiig.
Nu desclid, cu eti diucuI cu gIusuI boieiuIui.
In sfiit, duu mui muIte zbuciumuii, vieiuI i desclise uu i I
iimi n cusu; iui duu uceeu use cuzunuI e foc i-I mbuie cu e-un
coiI mic, uoi tiimise Iu cuite su-i uducu luine i un fieiui, cu su-i
scoutu couineIe.
Ce sui tu, mu Tomo! excIumuiu ciocoii cu miiuie sunt
usteu udevuiute?
%# Ciocoii vccni i noi
AdevuiuI cuiut, fiu(iIoi.
Bie! dui ustu seumunu u busnu.
Abiu se teiminuse ovestiieu uceustu i deodutu intiu un seimeun
sutuiesc i zise cu gIus iusunutoi:
S-u suit teutiuI, coii; uide, iei(i de stinge(i cuIeciIe
stuniIoi votii!
Un om onest s-ui fi scunduIizut iivind e uceIe sIugi neiuinute
cu ce giubu se dezbiucuu de luineIe boieiiIoi i cum se siIeuu u Ie
scutuiu de iuf i u Ie netezi, cu su nu se cunouscu ieuuu ntiebuin(uie
ce sufeiiseiu eIe n timuI ieiezentuiii.
In fine iivitoiii se duseiu to(i e Iu cuseIe Ioi; teutiuI se nclise
i totuI intiu nti-o eifectu Iinite.
Capiro|u| XXl\
COCHII VECHI
Costeu ClioiuI, iimind biIetuI Iui Putuiicu desie cuie um voi-
bit nti-unuI din cuitoIeIe iecedente, se mbiucu n giubu cu
giubeuuu i, Iund de e musu un cutustil de duie i Iuuie, se duse
cu muie iu(euIu cu su se ntIneuscu cu comIiceIe suu.
Ajungnd Iu ouitu cuseIoi osteInicuIui, i iidicu guIeiuI giube-
Iei n sus i Iusu cuucuI e ocli, cu su nu fie cunoscut de sIugiIe
cui(ii; uoi, duu ce uiuncu o iiviie ieede este toutu cuiteu i se
usiguiu cu nu I-u vuzut nimeni, intiu n guIeiiu beciuiiIoi de sub
cuse i de ucoIo n oduiu Iui Putuiicu.
CiocoiuI se ufIu n momenteIe uceIeu iustuinut e ut i ubsoibit
n meditu(iuni; dui cum uuzi zgomotuI uii i vuzu e Costeu intind,
se scuIu de e ut cu su-I iimeuscu.
Bine ui venit, clii Costeo, i zise eI cu un suis siIit.
Bine te-um gusit, cucoune DinuIe, iusunse iietuI negu(utoi,
comunndu-i tiusutuiiIe fe(ei duu miejuiuie.
CUPRINS
%$ Nico|ac li|imon
Iu sune-mi, cum meigi cu uIiveiiuiiIe?
Duu viemi, cucoune DinuIe.
$tii Iu ce te-um clemut?
Nu tiu, dui mi ncliuiesc cu entiu iufuiieu socoteIiIoi
dintie noi.
Biuvo, clii Costeo!... Ai glicit. Su nceem dui!
Su nceem!
CiocoiuI nclise uu e dinIuuntiu i, sco(nd un cutustil din-
ti-un siet, zise Iui Costeu:
Su uiuvuIisim mui nti condeieIe cu su vedem ducu se
otiivete cutustiluI meu cu uI dumituIe.
Costeu desclise cutustiluI suu i citi toute tiguieIiIe fucute de
cleiu Duducu i de osteInicuI. Putuiicu, vuznd cu se otiivete
cu nsemnuieu su, zise cu uei de nciedeie:
DestuI, clii Costeo, nu mui citi cu te cied; uoi, sco(nd de
sub biu douu litii ndoite, zise: Iutu fouiu de socoteuIu iscuIitu
de dumneutu; iutu i tecleieuuu iin cuie fuci cunoscut cu toutu
muifu vndutu ui iimit-o nuoi iin mine.
E fouite udevuiut.
Ei, clii Costeo, iu sune-mi ucum, ct o su-mi ceii Iu sutu
entiu cu ui Iuut uite Iu ucest uIiveii (duiuveiu) iefucut?
Costeu nceu su-i iusuceuscu mustu(u cum us e gnduii,
uoi, duu ce iivi e ciocoi cu un zmbet eifid, zise:
Su mui(im e din douu.
Ce ui zis?... Pe din douu?...
Du! e din douu.
Dui bine, ustu-i fuitiug, nu mui e negu(utoiie.
Bu fuitiug, nu gIumu; cu osebiie numui cu lo(uI ceI mui
muie nu sunt eu, ci domniu tu i cleiu Duducu.
Putuiicu, neutetndu-se Iu uttu obiuznicie din uiteu Iui Cos-
teu, se cum uimi, dui venindu-i n sine, zise:
Iu Iusu gIumeIe Iu o uite, clii Costeo, i sune-mi cu ce te
muI(umeti entiu tiebuouiu uceustu?
%% Ciocoii vccni i noi
Am zis o dutu.
Dui bine, mui omuIe, nu e ieu muIt? Su-(i duu douuzeci i
cinci Iu sutu.
E ieu u(in, cucoune DinuIe. Astu-i tieubu de ucuiie i
dumneutu scui cu unu cu uItu, dui e mine mu du iin tig cu
cuuI ius i mu duce Iu ocnu uiusitu.
Ei bine, fie tieizeci; fie tieizeci i cinci!?
$tii ce, cucoune DinuIe, udu mnu-ncou; utiuzeci Iu sutu i
su nu mui fie voibu.
Fie iecum zici, uduugu Dinu, gndindu-se Iu ocnu uiusitu.
FunuiiotuI scouse bunii cu su iufuiuscu socoteuIu, dui Putuiicu I
ntieiuse zicnd:
Dui bine, desie moii nu-mi voibeti nimic?
Astu-i uItu tieubu. Du-mi Iei zece mii ce um cleItuit n iufetuii
i iutu zuisuI udeveiit de muiiu su i de lutmunie.
Dui iu sune-mi, cui ui dut uceIe iufetuii?
Am dut, mu iog dumituIe bun, Iei cinci mii stuiostii de
negu(utoii
1
, cu su nu umne vnzuieu. Am dut Iui teIuI-buu Iei 1.S00,
cu su nu stiige iin toute iusntiiIe, cuci mu temeum su nu iusu
muteiii muI(i, su ne stiice cliIiiiuI. E!... um dut zuiufuIui (cusieiu-
Iui) de Iu Coclii vecli Iei unu mie, cu su nu-mi fucu zudufuii
(gieutu(i) Iu numuiutouieu buniIoi; douu mii de Iei um dut luvuie-
tuI mezutuIui, iui ceiIuI(i cinci sute i-um dui buci iumuciIoi i
cuIemgiiIoi. Fu ucum socoteuIu i vezi.
Bine, fie iecum zici. Adu utezeci ungi de buni i zuisuI
moiei.
Bucuios, bei-mu. $i e dutu i numuiu bunii, dndu-i i zui-
suI n mnu.
1
Stuiosteu de negu(utoii eiu uIes dintie boieinui: eI iezidu udunuieu negu(utoiiIoi
ce foimuu e utunci Coclii vecli suu Tiib. de Comei( i uveu dietuI su ouite buibu.
(n. N. F.)
12 Ciocoii vecli i noi
%& Nico|ac li|imon
Acum su voibim desie ceIeIuIte douu moii uIe osteInicuIui
ce se vnd mine Iu Coclii vecli.
Costeu scouse oioIogiuI i, vuznd cu uiutu 4 oie tuiceti, zise:
Pe mine, cucoune DinuIe, cuci e cum tiziu i mu iu stiuju.
Dui unde ne vom gusi mine?
Lu Coclii vecli.
Bine!
A douu zi eiu su se fucu muii vnzuii iin mezut. Stuiosteu de
negu(utoii venise fouite de dimineu(u Iu stuiostie i, cu un bun
umIoiut ce eiu, i use n ieguIu litiiIe tutuioi obiecteIoi ce eiuu
su se vndu n uceu zi. Negu(utoiii ce comuneuu consiIiuI stuiostiei
eiuu uIei dintie Iiscuni, giuvuieigii, uigintuii i cojocuii sub(iii,
oumeni cu cunotin(e seciuIe desie ie(uI obiecteIoi ce se vin-
deuu Iu mezut.
In ziuu uceeu eiuu use sie vnzuie mui muIte moii, ntie cuie
figuiuu i ceIe douu uIe osteInicuIui Andionucle TuzIuc; utiu vii
Iuciutouie, douu vii uiuginite, use eiecli de cuse, diumunticuIe
i bIunuiii.
Vnzuieu nceu de Iu luine i giuvuieiicuIe. AeiuI iusunu de
gIusuI ceI tuie i (iutoi uI teIuIiIoi, cuie fuceuu din caragnios|dc i
dutoiiu func(iunii Ioi un ce identic. Aceti oumeni fuiu udouie,
cei mui muI(i uimeni i gieci de oiigine, voind su deu un uei comic
meseiiei Ioi, stiubuteuu iu(u, fucnd gestuii comice i stiignd din
toutu uteieu IumniIoi:
Douu sute de Iei biniuI boieiuIui X...; o sutu de Iei muIo-
teuuu cucounei E... Aieci?!... Aieci?!... o dutu; de douu oii...; cine
du mui muIt?`
Eiu fouite tiist entiu un om cugetutoi u iivi cum uceste obiecte
de muie ie( tieceuu din stuniieu boieiiIoi nti-u ciocoiIoi
iocosi(i de dnii, cuie Ie cumuiuu cu ie(uii fouite scuzute i
Ie Iuteuu cu bunii fuiu(i de Iu stunii Ioi.
Piintie muI(imeu de cuiioi udunutu ucoIo mui muIt cu su-i
%' Ciocoii vccni i noi
etieucu timuI dect sie u cumuiu cevu de Iu Iicitu(ie, figuiu i
Costeu ClioiuI mieunu cu Putuiicu. Ei ezuiu ctvu tim Iiniti(i;
dui cnd veni induI moiiIoi u se stiigu Iu mezut, Costeu zise Iui
Putuiicu:
Cucoune DinuIe, fucem vieo tiebuouiu ustuzi?
Mu mui ntiebi? doui n-oi fi venit uci de fIoiiIe muiuIui.
Au cied i eu; dui voium su tiu, cuci mui um i uIte tiebi de
fucut.
Ei bine, iu sune-mi, ce o su-mi ceii cu su-mi cumeii moiiIe
stunuIui meu?
Cinci Iu ungu, duu nvoiuIu ceu vecle.
Te-ui deduIcit de Iu moiu Rusucitu, dui nu este n toute
ziIeIe Puti.
Ei bine, fie utiu.
Au mi mui vine Iu socoteuIu.
Su fucem nsciisuiiIe?
Su Ie fucem!
Costeu intiu nti-o iuvuIie i fucu nsciisuI ucestu:
uoud moii i anumc. P|dnsuri|c i Cninuic|i|c din sud Buzdu, a|c
posrc|nicu|ui Andronacnc Tuz|uc, |c-am cumpdrar pcnrru dumnca|ui
marc|c pirar uinu Pdruricd i cu oanii dumisa|c, iar cu sunr numai
vccni| din parrc-i. 1818, scpr. 28.
Cosrca oogasicru|.
Poftim, boieiuIe, zise Costeu, dnd nsciisuI n mnu Iui
Putuiicu; du-mi ucum bunii i IuciuI e isiuvit.
Ce buni mi ceii, nu tii cu sunt sume Iu lutmunie? Vino
mine su-(i duu tecleieu cu s-u iimit ie(uI ucestoi moii.
Voi fuce iecum oiunceti.
Duu ce uceti tIluii useiu Iu cuIe neiuinousu Ioi secuIu(ie,
se desui(iiu. Putuiicu se duse Iu lutmunie, iui Costeu iumuse Iu
Coclii vecli, cu su cumeie moiiIe.
& Nico|ac li|imon
Capiro|u| XX\
MAREA HATMANIE
HutmunuI ceI muie eiu executoiuI tutuioi decieteIoi domneti
i uI lotuiiiIoi DivunuIui ieIutive Iu mIiniii de dutoiii, cIiionomii,
vnzuii de moii, cuse i uIte de feIuI ucestu. HutmunuI mui eiu
dutoi u nfu(iu iiciniIe de judecu(i nuinteu DivunuIui. In cuzuI
ucestu, eI stu e iciouie (innd n mini un buston de uigint, semn
uI diegutoiiei suIe; iui cnd uieiiIe boieiiIoi divuni(i eiuu mui(ite,
Iuu i eI uite n dezbuteie deootiivu cu judecutoiii.
PeisonuIuI cunceIuiiei ucestei uutoiitu(i eiu comus de un sume,
nsuicinut cu ustiuieu buniIoi ce se deuneuu ucoIo i cu (ineieu
coiesonden(ei, un condicui i c(ivu sciiitoii, use zucii entiu
mIiniii de buni i nfu(iuii de iicini n Bucuieti i cte unuI din
fiecuie jude(, tot cu usemeneu ndutoiiii. Osebit de ucetiu, lutmuniu
uveu un steug de sIujitoii i mumbuiii
1
, cu cuie se sIujeuu Iu
mIiniii de buni i execu(iuni.
LocuIuI se comuneu din ot cumeie, ce foimuu o cusu cu douu
induii; n induI de jos edeuu sIujitoiii i mumbuiiii, iui n ceI
de sus eiu cunceIuiiu lutmuniei, uezutu n feIuI ucestu: unu din
ceIe mui Iuminouse cumeie eiu destinutu entiu muieIe lutmun,
uItu entiu sumeuI mieunu cu ceiIuI(i umIoiu(i ui sui, iui n
ceIeIuIte douu se ustiuu bunii mIini(i i obiecteIe de ie( Iusute
n deozituI lutmuniei.
Oduiu lutmunuIui uveu un ut Iung nfundut i modobit cu
uteinutuii de ceIe obinuite e timuI de utunci; mui uveu i ctevu
scuune entiu tiebuin(u eisouneIoi ce veneuu su iecIume ujutoiuI
ucestei diegutoiii n difeiiteIe Ioi inteiese.
MobiIieiuI sumeiei se comuneu dinti-un ut fouite mic, e
cuie edeu sumeuI, i o musu iotundu, e cuie sciiu eI.
1
Mumbuiiii eiuu e utunci uceeu ce este ustuzi execu(iuneu oIi(ieneuscu. (n. N. F.)
CUPRINS
& Ciocoii vccni i noi
Lngu unuI din eie(ii cumeiei se ufIu o Iuvi(u Iungu e cuie
edeuu Iogofe(ii i iumucii tiebuincioi entiu sciieieu oiunciIoi i
tieceieu n condici u buniIoi lutmuniei; iui n funduI ucestei cumeie
eiuu douu Iuzi vecli, e cuie edeuu c(ivu coii Iuu(i e iico-
seuIu i se exeisuu Iu sciis duu modeIuI ucestu:
CeI ce nu se siIete Iu nvu(utuiu i e cu gnduiiIe zbuiutice,
uceIuiu o(i su-i zici cuine cu ocli, iui nu om. I ioci
1
`.
Pe Iu douu oie tuiceti
2
un zgomot ce se fuceu iin cuiteu
lutmuniei unun(u veniieu iumuuIui Iu cunceIuiie. CondicuiuI,
Iogofe(ii i iumucii, ntiin(ndu-se desie uceustu, i stinseiu
giubeIeIe Iu iet i, unnd mnu dieutu deusuiu inimii, iimi-
iu e boieiuI sume cu cueteIe Iecute nu Iu umnt.
Cum intiu sumeuI nIuuntiu, i scouse giubeuuu i o dete unui
sIujitoi, cuie o scutuiu i o use e un scuun; uIt sIujitoi i tiuse din
iciouie cizmeIe ceIe ioii de ieIe de (u; iui duu uceeu sumeuI
se sui n ut i scouse dinti-o micu Iudi(u ctevu Iicuii e cuie Ie
use e micu su mesciouiu i nceu u Ie desfuce e ind i u cuutu
iinti-nseIe cu o neiubduie vuzutu.
Hitiu ce cuutu eI eiu o juIbu dutu de bunuI R. G. cutie iincie-
Ie Cuiugeu n iicinu unei ietie muii de smuiund cuie, fiind usu
n ustiuieu unui bunclei i mui n uimu Iu lutmunie, se sclim-
buse iin vicIeug i se usese uItu ioustu n IocuI ei.
Dinu Putuiicu, n cuIituteu su de sume uI lutmuniei, cunoteu
fouite bine istoiiu sclimbuiii uceIei ietie, cuci eiu eI nsui uutoiuI
uceIei lo(ii; voind nsu u iidicu deusuiu su iesonsubiIituteu uces-
tei fute, scouse cuIimuiiIe de Iu biu i sciise mitiooIituIui itucuI
ucestu:
"Cu |iiascd cv|avic sdrur o|agos|oviroarca drcaprd a prca s|in(ici
ra|c, pdrinrc mirropo|irc.
1
l proci (s|av.) i uu mui deuite.
2
Douu oie tuiceti fuc nouu i jumutute euioeneti. (n. N. F.)
& Nico|ac li|imon
uin cuprindcrca accsrci jd|oi cc a dar cdrrc mdria sa, dum-(nca|ui)
oiv-vc|-oan R... C... pcnrru o piarrd vcrdc, carc |iind in dcpoziron |a
mai mu|rc mdini, sc zicc cd s-ar |i scnimoar, pundndu-sc in |ocu| ci
a|ra mincinoasd.
Ci dar din porunca gospod
1
, iard rrimir prca s|in(ici ra|c acca
piarrd, ca sd aioi in pdsrrarc i sd am sincru| s|in(ici ra|c dc primirca ci.
Si sunr a| s|in(ici ra|c p|ccar |iu su||crcsc i s|ugd,
\c|-narman
Acest ituc fu nfu(iut muieIui lutmun, cuie I subsciise fuiu
ceu mui micu obseivu(iune i oidonu su-I tiimitu Iu MitiooIie, mie-
unu cu iutiu ceu mincinousu.
In momentuI cnd Putuiicu ieeu din cumeiu lutmunuIui, Iin
de bucuiie cu se usese n siguiun(u desie ieIeIe uimuii ce ui fi
utut su uibu lo(iu su, i se iezentu nuinte un individ cuie, duu
mbiucuminte i uIte umununte, semunu u fi boiei de (uiu.
NouI venit se uioie de Putuiicu, fucnd nencetut comIimente
siIite, iui cnd ujunse n uioieieu cuvenitu, scouse din buzunui o
juIbu i o dete n mnu Iui.
Ce ceii, boieiuIe, iinti-uceustu juIbu? zise Putuiicu cu uei de
uutoiitute.
Cei de Iu cinstitu lutmunie su-mi sIobozeuscu Iei use mii,
ie(uI viei meIe, ce s-u vndut Iu Coclii vecli de bunu voiu meu.
Au este, boieiuIe, iecum zici, iusunse Putuiicu, dnd fesuI
e ceufu i scuiinndu-se n cu cu neusuie, dui oute su se iveuscu
cevu dutoinici i noi tiebuie su ceicetum cu buguie de seumu uceustu
mudeu, cu su nu cudem n iusundeie.
$i n ct tim s-ui uteu suvii uceste muiufetuii uIe cin-
stitei lutmunii?
Se ceie tim ndeIungut, bei-mu. Tiebuie su stiige iistuvuI
1
Domneuscu. (n. N. F.)
&! Ciocoii vccni i noi
n Bucuieti, su fucem un tucm de ituce cutie zuciii lutmuneti
de iin jude(e i, ducu, duu o Iunu de Iu duieu ucestui nezum
1
, nu
se vu uiutu nici un dutoinic, vino su-(i iimeti bunii.
Dui bunii ucetiu mi tiebuiesc ucum, cuci sunt fuiu luzmet
de uttu tim i n-um cu ce su-mi liunesc nevustu i coiii.
Astu nu este tieubu meu. Un sIujbu ciedincios tiebuie su se
suuie nczamu|ui.
Au este, boieiuIe, iusunse juIuitoiuI, unnd cu muie iu(euIu
douuzeci de iubieIe sub litiiIe sumeiei, dui cnd vei vieu dum-
neutu, tieubu se fuce, cuci, sIuvu DomnuIui, nu sunt om ieidut.
Putuiicu, cuie ntieceu Iu vedeie cliui e Aigus, nu numui cu
vuzu iubieIeIe, dui utu cliui su Ie numeie din vedeie, cu toutu
iu(euIu ce ntiebuin(use jeIuitoiuI n uneieu Ioi sub litii; se iefucu
nsu cu nu vede nimic, uoi Iund un uei mui bInd zise:
Aideu; fie duu voin(u dumituIe; o su-(i fuc ucest luti, i de
voi u(i cevu, vei du seumu Iu Dumnezeu. Logofete RuduIe, uduugu
eI, ntoicndu-se cutie subuIteinii sui, iu condicu de umunetuii i
tiece bunii boieiuIui Iu uitidu Iu(iIoi. Iui eI se scuIu din ut i se
duse n cumuiu, de unde se ntouise este u(in cu o ungu ecetIu-
itu; use e juIuitoi su subsciie de iimiieu buniIoi, iui duu uceeu
i dete ungu zicnd:
Iutu, boieiuIe, bunii dumituIe, ustfeI iecum i-um iimit de Iu
stuiostie. Piivete bine eceteu; vezi de uie vieun cusui, cu su nu
uvem voibe Iu uimu.
JeIuitoiuI Iuu ungu i iei Iin de nciedeie cu u scuut numui
cu ceIe douuzeci de iubieIe ce duduse sumeuIui; dui se umugeu,
cuci ubiu ce iei din cunceIuiiu lutmuniei, fu nconjuiut de condi-
cuii, Iogofe(i, iumuci i sIujitoii. CondicuiuI ceieu su-i Iuteuscu
entiu tieceieu n condicu; Iogofe(ii entiu tucmuI de ituce ce
eiuu su se sciie, ducu s-ui fi ivit vieo ieten(iune usuiu buniIoi ce
1
Nczam ieguIu, oidin suu Iege. (n. N. F.)
&" Nico|ac li|imon
iimise, iui iumucii i sIujitoiii, negusind uIt ietext cu su scoutu i
ei cevu din ungu nenoiocituIui miicinut, ceieuu n numeIe io-
tectoiiIoi Ioi. UnuI ziceu: Du-mi i mie cevu, cuci sunt uI muieIui
lutmun`; uItuI: Du-mi, cuci sunt Iuut e iicoseuIu de dumneuIui
sumeuI` etc.
In fine, duu ce ustuu guiiIe tutuioi ucestoi obiuznici i
demoiuIizu(i umIoiu(i, uiusi IocuIuI lutmuniei bIestemnd i dnd
tutuioi iuiIoi e to(i umIoiu(ii (uiii cuie, n Ioc su iotege soci-
etuteu de Iu cuie se nutiesc i se nuvu(esc, o secuIeuzu ei nii i
o un Iu diseiuie iin neteiminuteIe Ioi icune.
Dui nenoiociieu bietuIui om nu eiu ncu comIetu, cuci Putuiicu,
cu lo( eifect ce eiu, nu fuceu niciodutu lo(iu e jumutute; eI Iuu
ucusu Iu dnsuI to(i bunii ce se deuneuu n ustiuieu lutmuniei,
i-i sclimbu Iu Costeu ClioiuI e buni tuiu(i suu cuIi, iui duu
uceeu coseu ungiIe nti-un cli cum su nu iumie nici o uimu de
vioIuie.
JeIuitoiuI, dui, ujungnd ucusu, desclise ungu i gusi bunii e
deIin, dui cnd i tiuse Iu cumunu i gusi e unii Iisu, iui uI(ii
cuIi i fuiu nici o vuIouie. SuimunuI om, vuzndu-se fuiut n toute
moduiiIe, oftu din udncuI inimii, dui nu Iuu nici o musuiu contiu
desoitoiiIoi sui, cuci utunci, cu i n timuI de ustuzi, umIoiu(ii
fuiuu sub iotec(iuneu IegiIoi.
Dui n lutmunie nu se deuneuu numui buni, ci de muIte oii se
Iusuu n ustiuieu ei diumunticuIe i uIte obiecte de muie ie(, e
cuie Putuiicu Ie fuIsificu n foIosuI suu i n ugubu uceIoiu ce cuutuu
usiguiuieu uveiii Ioi Iu un guvein coiut nu Iu muduvu ouseIoi.
In ziuu uceeu mui veniiu i uI(i nenoioci(i miicinu(i, e cuie
Putuiicu i jefui binioi i fuiu ceu mui micu mustiuie de contiin(u;
iui duu uceeu i use iIicuI suu n cu i giubeuuu e umeii i
Iecu fouite veseI de ctiguI suu din uceu zi.
Ajungnd ucusu, Iu dnsuI, o uItu bucuiie neutetutu eiu
uioue su zdiobeuscu micu su inimu. Costeu ClioiuI izbutise u
&# Ciocoii vccni i noi
cumuiu ceIe douu moii de Iu mezut i-i tiimisese un iuvu iin
cuie I ntiin(u desie uceustu. Un uIt iuvu de Iu Duducu I vesteu
desie fugu Iui Cuiugeu.
Aceste douu tiii imoitunte fucuiu e ciocoi su se exuIteze de
bucuiie, i iutu cuuzu: de Iu scenu ntmIutu n teutiu, cnd ucei
doi condicuii descoeiiseiu osteInicuIui Andionucle toute lo(iiIe
Iui, osteInicuI, dei nu ciezuse cu un coiI suimun, ciescut i
nuintut de dnsuI, ui fi utut su ujungu nu Iu giuduI de u-I
suiuci i u-I necinsti, cu toute ucesteu o micu bunuiuIu tot iumusese
n sufIetuI Iui.
Putuiicu, nsu, sim(ise fuitunu ce se iidicu usuiu cuuIui suu i
Iuuse musuii de usiguiuie utt de bune, nct e cuIe IeguIu ui fi
utut su se motiiveuscu Iu toute iigoniiiIe ce i-ui fi venit din
uiteu stunuIui suu; dui osteInicuI eiu fuvoiit uI Iui Cuiugeu i
ucest din uimu tiu e dinufuiu ceIebiuI l` crar c`csr moi` uI Iui
Ludovic uI XIV-Ieu; n-uveu dui dect su iimeuscu o iecIumu(ie n
contiu Iui Putuiicu i I-ui fi uiuncut n ocnu uiusitu e toutu viu(u.
De uceeu, fuimosuI nostiu ciocoi, cum citi iuvuuI Duducui, zise
n sine cu un feI de uiindeie:
Cuiugeu fuge! udevuiut su fie ouie? O! de s-ui udeveii uceustu,
u ciede cu Dumnezeu I ndeumnu su fugu, numui cu su scu de
ocnu i su mu fuc boiei muie. Cu stuieu funuiiotuIui um sfiit;
mine i voi Iuu i umoieuzu i utunci soIiu meu n cusu funuiiotu-
Iui vu fi mIinitu cu desuviiie.`
&$ Nico|ac li|imon
Capiro|u| XX\l
O SCENA DRAMATICA
PiincieIe Cuiugeu, vuznd cu e(itoiii de domnie u((useiu usu-
iu-i uiu iegeuIuiiIoi, ntiin(ut iuiui din coiesonden(eIe ce (ineu
cu |uiigiuduI cu AIesundiu vodu $u(u eiu uioue su iu domniu
(uiii, lotui u fugi n Euiou, mieunu cu fumiIiu i comoiiIe ce
udunuse din sudoiiIe de snge uIe nefeiici(iIoi iomni.
Temeieu nsu ce uveu de u nu descoeii suItunuI fugu su i u
tiimite otiii su-I iindu I fuceu su uscundu ucest seciet de toutu
Iumeu; i, cu su umugeuscu i mui bine e inumicii sui din (uiu,
udunu DivunuI n toute ziIeIe i dezbuteu ioiecte de iefoime, ntoc-
mui cu un domn suit e tion de ctevu ziIe.
Cu toute ucesteu, confeiin(eIe seciete ce (ineu cu consuIuI iusesc
i uustiiucesc, neobinuitu uctivitute ce se uimu n seiviciuI suu
uiticuIui, iui mui cu seumu deseIe intiuii i ieiii din uIut uIe
ceIoi mui nsemnu(i cuituIiti ui oiuuIui detetuiu bunuieIiIe
ooiuIui cuie, dei vedeu n toute ucesteu uioieieu unui eveni-
ment, dui neutnd su-I gliceuscu, se muI(umi u-I comentu fiecuie
duu cuucituteu i inteieseIe suIe.
AstfeI se ufIu stuieu IuciuiiIoi cu ctevu ziIe nuinteu fugii Iui
Cuiugeu.
Lu 29 setembiie 1818 Cuiugeu ofti Iu cuite e to(i boieiii i Ie
voibi cu muItu giu(ie, iui duu suviiieu ceiemoniei suiutuiii de
mnu
1
se use n butcu su de cuIutoiie i Iecu, fuiu su suie cuivu
unde se duce i cnd o su se ntouicu.
1
Acest vecli, dui umiIitoi obicei s-u desfiin(ut de iincieIe AIesundiu Glicu iin
ofisuI de mui jos:
Noi, AIesundiu Dimitiie Glicu voievod, cu miIu Iui Dumnezeu domn u toute |uiei
Romneti.
VecliuI obicei u fost consfin(it suiutuieu de mnu cu un deosebit semn de cinste i de
suuneie cutie domnuI (uiii.
CUPRINS
&% Ciocoii vccni i noi
Putiu oie n uimu ucestui eveniment, e toute ziduiiIe BucuietiIoi
eiu Iiit itucuI ucestu:
"Cu mi|a |ui uumnczcu, io loan Ccorgc Caragca voicvod i gospo-
dar zcm|i v|anscoc
1
,
uumncavoasrrd vc|i(i|or ooicri ai uivanu|ui domnici mc|c
Cum vc(i primi accsr pirac a| domnici mc|c, sd vd aduna(i |a
Mirropo|ic i sd |acc(i cunoscur rururor ooicri|or na|c i mazi|i
2
cd cu
am |dsar scaunu| domnici pcnrru scoposuri cc numai mic mi sc cadc a
|c ri, iar dupd accca sd a|cdrui(i cdimdcdmic i sd cdura(i rrcoi|c (drii
cu osdrdic i drcprarc, i pcnrru o mai ound pazd a |inirii |ocuiro-
ri|or, sd |acc(i mcnrup
3
, cdrrc muna|izii
4
scrnaruri|or dupd marginca
uundrii, ca sd vd dca ajuroru| rrcouincios. ToIico, isul, gosod s
vumi!
S
Leut 1818, Iunu setembiie, 29
L.P.
Geoige Cuiugeu`
Aceustu ntiin(uie, ce du e fu(u un seciet oIitic cuie tuimen-
tuse ctvu tim e to(i Iocuitoiii BucuietiIoi, fu cititu cu muie
Socotind domniu meu diet destoinicu dovudu de uceI cuvenit iesect ndeIiniieu
dutoiiiIoi din uiteu fietecuiuiu, suuneieu Iu iuviIi i Iu oiunciIe stuniiii i udevuiutu
diugoste cutie eisounu noustiu, cuie nu suntem Iu ndoiuIu cu se voi uzi cu scumutute
de cutie to(i,
Noi desfiin(um e viitoiime uceI obicei uI suiutuiii de mnu.
SfutuI Administiutiv este oftit u du uceustu u noustiu domneuscu uneie Iu cuIe n
cunotin(u obtii.
(Subsciis) A|csandru Cnica vv,
AnuI 1834, iuIie 21, ni. S, oiuuI Giuigiu.` (n. N. F.)
1
$i domn uI |uiii VuIuliei (s|av.)
2
HuIe i muziIi se n(eIege boieii n func(ii i fuiu func(ii. (n. N. F.)
3
Mcnrup iuoit, uiutuie suu eti(ie. (n. N. F.)
4
Muna|izi guveinutoii miIituii ui foituie(eIoi de e muIuI Dunuiii. (n. N. F.)
S
Deci, um sciis Dumnezeu cu voi (s|av.)
&& Nico|ac li|imon
Iucomie; dui imiesiuneu ce ioduse eu fu deosebitu; boieiii cuie
nu Iuuseiu sIujbe n timuI ucestui domn se bucuiuu, cieznd cu
succesoiuI Iui se vu uitu mui bine cu dnii; fuvoii(ii i smuIgeuu
eiii din cu de diseiuie, cuci iin cudeieu iotectoiuIui Ioi iei-
deuu entiu totdeuunu uceIe luzmetuii giuse ce Ie nIesneuu o
viu(u de sutiui
1
. Numui negu(utoiii i cIuseIe muncitouie iimiiu
noututeu fugii Iui Cuiugeu cu indifeien(u; i uveuu dietute, cuci
ei, cu victime secuIuie uIe Iucomiei domniIoi funuiio(i, se inteiesuu
fouite u(in u ti ducu usuiitoiuI Ioi se numete Cuiugeu suu $u(u.
Din to(i Iocuitoiii oiuuIui Bucuieti numui doi indivizi mingeuu
sim(umntuI ntiistuiii i uI bucuiiei nu Iu extiemitute. Acetiu
eiuu osteInicuI Andionucle TuzIuc i Dinu Putuiicu. CeI dinti,
duu o viu(u de suItun ce tiuise uttu tim, se detetu ucum nti-o
mizeiie comIetu. SuimunuI om!... n viu(u Iui semunutu cu utteu
Iuceii, nu cutezuse niciodutu u se gndi cu feiiciieu o su-I uiuseuscu
vieodutu.
Amici udevuiu(i nu uveu, cuci n timuI tiecutei suIe feiiciii ntin-
sese mnu i i desclisese ungu numui desfinu(iIoi i IinguitoiiIoi,
iui e oumenii cei oneti i tiutuse cu usiime i disie(; ncotio dui
ntoiceu iiviiiIe, nu vedeu dect viseIe suIe ceIe de uui, ce nduI-
cise utt de muIt tiecutuI vie(ii suIe, iefucute ucum nti-o usiu
mizeiie, cuie-I stingeu cu tuiie n biu(eIe ei ceIe toite de sufeiin(e.
O singuiu seiun(u i mui iumusese, dui i uceeu nu eiu dect o
nuIuciie umugitouie. EI i uduse uminte de Duducu i de Putuiicu
i zise n sine cu un zmbet Iin de meIuncoIie: Dumnezeu m-u
edesit n udevui entiu ucuteIe meIe, dui nu m-u uiusit cu
totuI. Pe Putuiicu I-um ciescut n cusu meu, I-um nvu(ut cuite i
I-um iocosit. Pe Duducu um ucoeiit-o de duiuiii i uIte fuceii de
bine; ei dui se voi siIi u mu fuce su uit ieideieu tiecutei meIe
feiiciii`.
1
Aici cu sensuI de: u tiui cu un sutiu, fuiu nici o giiju.
&' Ciocoii vccni i noi
In momentuI nsu, cnd bietuI funuiiot ceicu su se consoIe de
muieu su ieideie iin uceste umugitouie iIuziuni, uu cumeiei se
desclise i intiu un uiod uI lutmuniei, cuie i dete itucuI uimutoi:
M u i e u l u t m u n i e
uumnca|ui posrc|nicu|ui Andronacnc
Srarosrca dc ncgu(drori, prin ana|ora dc |a 27 a|c curgdroarci |uni
scpr., |acc cunoscur accsrci ndrmdnii, cd suma cc a prins din vdnzarca
moii|or dumira|c, i anumc P|dnsuri|c i Cninuic|i|c, nu ajungc ca sd
p|drcascd inrrcaga sumd cc cri daror |ui Cosrca oogasicru| i a|ror
ipocnimcni, ccrcrc |dcdnd ca sd sc vdndd casa in carc rc a||i |ocuind,
ca prin rcrripu| accsra sd sc dcspdguocascd ro(i darornicii. Ci dar
ndrmdnia rc po|rcrc ca sd vii a sra in |a(d |a Cocnii vccni undc csrc a
sc |acc vdnzarca sprc a nu-(i rdmdnca cuvdnr dc ragd.
\c|-narman procir
1
vc|-pirar`
1818 set., 30
Dei iin ucest ituc se dudeu ceu mui din uimu Iovituiu stuiii
funuiiotuIui, eI nsu I citi cu snge iece, uoi butu din uIme cu su
vie sIugu su-I mbiuce, dui nimeni nu se uiutu; butu de uI doiIeu cu
mui muItu vioIen(u i ubiu duu tieceieu de ctvu tim se nfu(iu
nuinte-i un indu de Iu bucutuiie.
Lu vedeieu ucestui individ muidui, funuiiotuI se umIu de mnie,
uoi zise sIugii cu un uccent biusc:
Cine te-u tiimis uici, mojicuIe, i ce voieti?
Aoi, de, cucoune, uuzii butnd din uIme i de, venii i
eu, cu...
Dui unde este uinuutuI, juneusu, IogofutuI Dinu, ui? Unde
sunt ei? De ce ui venit tu de Iu bucutuiie su-mi neci ietuI cu
miiosuI tuu de ceuu?
1
De usemeneu (s|av.)
' Nico|ac li|imon
Au e, cucoune, ui dietute, dui de, tii, cu omuI, n-um venit
eu de fIoiiIe muiuIui, o fi cevu Iu mijIoc.
Sune-mi cuind, ce este?
Aoi de, cucoune, ce su fie? Iucu uu fugit toute sIugiIe din
cuite i um iumus numui eu singui-singuieI...
Cum se oute unu cu uceustu?
$tiu i eu, cucoune?
Dui bine, cum uu fugit ei fuiu su-i iimeuscu simbiiiIe?
E, e! cucoune, dumneutu su tiuieti, i Ie-uu iimit, bu ncu
mui cu usuiu.
FunuiiotuI, uuzind uceste cuvinte, tiesuii cu un Ieu iunit fuiu
veste; eI i uduse uminte de ceIe ce-i susese Gleoigle, vutufuI
suu de cuite, desie Putuiicu i de voibeIe ceIoi doi condicuii din
teutiu i oftu cu umui, dui eiu fouite tiziu; voind nsu cu su ufIe
nu unde ujunsese Iuituteu Iui Putuiicu, se udiesu iuiui cutie
sIugu:
Eu nu iice numic din cte mi sui; eti beut?
O fi -ustu, cucoune, dui eu sun udevuiuI.
Dui bine, cine Ie-u Iutit simbiiu?
LogofutuI Dinu.
Dui eI n-uie nici buni, nici oiuncu din uite-mi su Iuteuscu.
Su vezi, cucoune, cum meige iieteniu: IogofutuI Dinu s-u
scuIut de Iu cntutuI cocoiIoi i ne-u sus cu dumneutu ui moI-
fuzit; uoi ne-u ntiebut ce simbiie uvem su iimim i ne-u Iutit Iu
to(i, unoiu n buni gutu, iui uItoiu Ie-u dut Iuciuii de uIe cusei.
Uimeuzu nu Iu sfiit, zise funuiiotuI tiemuind de mnie
i diseiuie.
Duu ce u Iutit Iu to(i, u scos uimusuiii i teIeguiii din giujd
i, unndu-i Iu butcu dumisuIe, ce eiu ncuicutu cu cuIubuIcuiiIe
suIe, s-u us nti-nsu i u ieit e ouitu; iui eu um iumus su-mi
sting muIt-u(in ce um i o su mu duc i eu -uci-ncoIo.
DestuI, destuI, iei ufuiu!
' Ciocoii vccni i noi
SIugu iei; iui osteInicuI se mbiucu singui numuidect i se
duse Iu cuiteu domneuscu su ntIneuscu e sutuiuI, cu su se Ingu
n contiu lo(iiIoi Iui Putuiicu, dui i ucoIo I utetu o uItu
dezumugiie.
Obinuit din timuI suu de muiiie cu to(i su-I suIute i su-I
Iingueuscu, ciedeu, n vunituteu su, cu vu fi tiutut tot cu usemeneu
onoi i duu cudeieu Iui Cuiugeu; dui se umugeu. Guuizii de Iu
ouitu domneuscu, cuie uItudutu i fuceuu temeneu nu Iu umnt,
ucum nici cu voiiu u-I iivi. Ajungnd n unticumeiu cuimucumiei,
ntIni mui muIte giue de boieii i umIoiu(i, dui ei, n Ioc su-I
suIute cu n tiecut i su-i fucu uceIe Iinguiii umiIitouie, useiu
cueteIe n jos i se iefucuiu cu nu-I vud. In fine, intiu n oduiu
sutuiuIui, fucu o muI(ime de temeneIe de tot feIuI i Iine de ceu
mui muie njosiie; dui sutuiuI, voind su-i iuzbune usuiu-i entiu
insoIen(eIe ce suvieu cnd se ufIu Iu uteie, se iefucu cu nu-I
vede i nceu u voibi cu o uItu eisounu venitu de mui nuinte.
Acest iece disie( uI sutuiuIui ncuicu n udevui e funuiiot,
dui nu-I descuiuju; eI fucu u(in zgomot, cu su utiugu uten(iuneu
muieIui func(ionui, cuie, voind su se desfucu de dnsuI mui cuind,
i zise cu neusuie:
Ce te uduce Iu mine, uilon osteInice?
O muie nenoiociie, efendi-mu.
Nenoiociie!... $i cliui Iu dumneutu, cuie eti ceI mui muie
iieten uI noiocuIui! Astu nu e de ciezut.
FunuiiotuI sim(i toutu gieututeu ucestoi suicusme, dui continuu
ovestiieu nenoiociiiIoi suIe.
Du, uilon sutuie, uduugu eI, o muie nenoiociie, o tIluiie
nemuiuuzitu.
$i uu cutezut tIluiii su cuIce cusu unui... om cu dumneutu?
Cuiios Iuciu!
Lu uceste cuvinte funuiiotuI nguIbeni, cuci n(eIese tot veninuI
sutiiic ce con(ineu nti-nseIe, dui tucu. SutuiuI, nsu, vuznd ct
' Nico|ac li|imon
de muIt Iovise umoiuI ioiiu uI bietuIui funuiiot i voind u-i fuce
ozi(iuneu mui sufeiitu, zise:
Iu sune-mi, boieiuIe, cunoti e lo(i?
Du, uilon sutuie; este vutufuI meu de cuite, e cuie I-um
scos din tien(e i I-um iocosit.
$i cum se numete eI?
Dinu Putuiicu.
Cunosc un om cu numeIe ucestu, dui eI este sume Iu
lutmunie.
AceIu este, nu te neIi.
Ei bine, ce voieti su fuc cu dnsuI?
Su-I bugi n ucuiie; su-i tui uiecliIe neIegiuituIui; su-I ui
n (euu! zise funuiiotuI cu o ugitu(iune ce-I fucuse su-i iuidu
min(iIe.
Astu este fouite Iesne de fucut entiu un om cu dumneutu,
dui nu i entiu mine.
Dui de ce, uilondu?
Pentiu cu Dinu Putuiicu este boiei cu cuftun i se ufIu n
luzmetuI (uiii.
Vusuzicu, su iumn ugubu?
Bu nu, boieiuIe, dui tiebuie su Iuum IuciuiiIe cu uzuI sub(iie
i, cnd voi dovedi cu este udevuiut ceeu ce-mi sui, utunci I voi
edesi duu vinu. Att deocumdutu, i Iusu-mu, cuci um tieubu.
FunuiiotuI iei din oduie diseiut de ciudu iionie cu cuie fusese
tiutut de sutuiuI, i se duse su inzeuscu Iu unuI din umicii sui;
iui duu ce nnotu, Iuu diumuI ce duceu Iu cliiu Duducu, cu sco
de u se consoIu iin giu(iouseIe ei mngieii de nsemnuteIe iei-
deii ce sufeiise n uu scuit tim.
Ajungnd Iu ouitu, butu de tiei oii, dui nimeni nu veni su-i
desclidu. Suuiut de uceustu contiuiietute, minse cu tuiie n
ouitu; eu nsu de desclise fouite Iesne. Intiu nIuuntiu tuIbuiut de
o muI(ime de cugetuii tiiste; iivi feiestieIe cusei, dui n IocuI Iumi-
'! Ciocoii vccni i noi
nei ce uItudutu i ncntu vedeiiIe, de ustu dutu nu vuzu dect un
ntuneiic fouite gios. Tiebuie su fie i uici o tuinu, zise eI n sine,
ndietndu-se cutie Iocuin(u Duducui; dui n Ioc su fie iimit de
dnsu duu obicei, i iei nuinte o (iguncu butinu (innd un sfenic
n mnu.
Unde este cucounu Duducu, bie? ntiebu funuiiotuI cu mnie
i imucien(u.
S-u mutut d-uiceu, cuconuuIe.
Cnd i unde s-u mutut? Sune, ciouiu, degiub', cu te omoi!
Sui, cuconuuIe, mncu-te-u.
Sune cuind!
Astuzi u venit boieiu' Dinu i u voibit cu vieun ceus cu dum-
neuei, uoi s-u dus i duu ctvu tim ne-um omenit cu vutufuI de
uiubugii cu vine cu use cuie i, ncuicnd tot din cusu, u Iuut
diumuI sie SfntuI NicoIue din |igunie.
Adevuiut este ceeu ce-mi sui?
Fouite udevuiut, cuconuuIe.
Dui Duducu ce s-u fucut duu Iecuieu cuieIoi?
A mui ezut nu u venit coconu' Dinu cu butcu dumituIe i u
Iecut cu dumneuIui.
Ei bine, n-ui utut i tu s-o-ntiebi unde se duce?
Am ntiebut-o, cucoune!
$i ce (i-u iusuns?
Mi-u sus cu se duce su se cunune cu coconu' Dinu.
Cnd?
Astuzi!
Unde?
Nu tiu!
Sune, ciouiu, nu tugudui, cu-(i iusucesc gtuI!
Nu mu Iuu iute, coconuuIe, cu mu zuucesc.
Sune-mi cuind.
Lu biseiicu Lucuci.
13 Ciocoii vecli i noi
'" Nico|ac li|imon
Lu ce ceus?
Lu douusiezece din noute, dui su nu-i sui, cucoune, cu-mi
une couineIe.
FunuiiotuI iivi oioIogiuI i, vuznd cu se uioiu oiu cununiei,
iei e ouitu i uIeigu ct utu cu su ntmine iuuI.
Cnd ujunse Iu biseiicu Lucuci, ceiemoniu cununiiIoi eiu e Iu
temeiuI ei, suu e Iu Isuiu dun(uiete`, duu cum zice ioveibuI.
EI intiu n biseiicu numui n unteiiu i n feimeneu, cuci giubeuuu
i-o scosese din cuuzu muiii cuIduii. Fu(u su, de feI biunu, devenise
ntocmui cu u unui fuui de fiei din cuuzu iufuIui ce se usese e
dnsu n giozuvu uIeiguie; oclii sui, uItudutu negii i ncudiu(i cu
un uIb eifect, ucum eiuu ioii cu sngeIe i exiimuu feiociu tigiu-
Iui iiitut nu Iu ceI mui nuIt giud.
Cum intiu n biseiicu, se ieezi cu fuiie usuiu Iui Putuiicu i u
Duducui, cuie, vuzndu-I utt de muIt iiitut i gutu u-i sugiumu cu
miniIe suIe ceIe iobuste, intiuiu n uItui i se useiu sub uuiuieu
invioIubiIu u ieIigiunii.
A! u! tIluiiIoi, zise eI. V-u(i uscuns n uItui, cu su scuu(i de
fuiiu meu; dui ti(i voi, netiebniciIoi, cu sunt n stuie su vu liuesc
cliui din biu(eIe Iui Hiistos, suu din gleuieIe Sutunei, cu su-mi
sting focuI iuzbunuiii n sngeIe vostiu ceI miuv?! $i, deodutu cu
voibu, se ieezi sie uItui cu su sfie victimeIe suIe.
Oiete-te, boieiuIe! stiiguiu cu uimiie ieo(ii, oiindu-i in-
tiuieu n uItui.
Du(i-mi e neIegiui(ii cuie mi-uu mncut stuieu i i-uu butut
joc de cinsteu meu; du(i-mi-i, vu zic, cuci n stuieu de ueIisie n
cuie mu ufIu, duu foc biseiicii de se duce ominu. $i voi ve(i du
seumu nuinteu Iui Dumnezeu.
Dui bine, boieiuIe, ce iuu (i-uu fucut uceti oumeni? sune su
tim i noi!
Ce iuu mi-uu fucut, zice(i voi? Ei bine, uscuItu(i i ve(i ufIu:
EI se numete Dinu Putuiicu i e fecioi de oincui. Eu I-um Iuut de
'# Ciocoii vccni i noi
mic coiI n cusu meu; I-um ciescut i I-um iocosit, iui eI diet
muI(umiie i iusIutiie, mi-u mncut stuieu i m-u Iusut n suu de
Iemn. Pe dnsu um Iuut-o de usemeneu n cusu meu, um ucoeiit-o
cu diumunticuIe, uIuii i mutusuiii cu e o domni(u; dui eu, nemei-
nicu, s-u unit cu uceI tIlui i, tocmui ucum cnd mi usesem
toutu nudejdeu nti-nii, ei mi-uu Iuut tot din cusu i m-uu uiusit.
Acum dui, cnd cunoute(i neIegiuiieu Ioi, du(i-mi-i, suu intiu cu
siIu, tiecnd este tiuuiiIe voustie.
O Iutu giozuvu se u((u ntie diseiutuI funuiiot i ieo(i.
Aceustu Iutu duiu numui ctevu minute, cuci funuiiotuI, sIubit
moiuIicete i fizicete din cuuzu moIiciunii i u buutuiiIoi ce-i dudeu
su beu vicIeunu Duducu, nu utu su ieziste muIt tim unei teiibiIe
ciize moiuIe; eI dui iidicu oclii cutie cei i zise:
DumnezeuIe! m-ui edesit de ujuns entiu ucuteIe meIe, nu
mu Iusu neiuzbunut!` Aoi cuzu jos, fuiu sim(iie, de unde nu se
iidicu dect cu su ducu nuinte o viu(u mizeiubiIu. EI eiu Iovit de
dumbIu i-i ieiduse min(iIe.
Pu(in n uimu ucestei scene, Putuiicu i Duducu tiuveisuu uIi(u
BuItuie(uIui cu su se ducu ucusu Iu dnii unde-i utetu cinu i
ceIeIuIte veseIii nun(iuIe.
Capiro|u| XX\ll
BLESTEMUL PARINTESC
Scenu ntmIutu n biseiicu Lucuci ioduse un muie zgomot n
societute. Ctvu tim nu se voibi dect de nnebuniieu osteInicuIui
Andionucle i mui cu seumu de muituiisiieu Iui, iin cuie decIuiu
e Putuiicu de uutoi uI tutuioi nenoiociiiIoi suIe. Este nsu un io-
veib iomnesc vecli cuie zice: TimuI fuce i desfuce`. Societu(iIe
umune, ucest umuIgum comus din fiin(e bune i ieIe, n(eIete i
nebune, Iine de cuiiozitute i imusibiIe, bizuie i nutnge, de
CUPRINS
'$ Nico|ac li|imon
muIte oii se uIuimeuzu de fugu unui iincie, de cudeieu unui
ooi n scIuvie suu de fuIimentuI unui bunclei.
In usemeneu cuzuii, muI(imeu se udunu n giue e uIi(e i n
IocuiiIe ubIice, iu(ioneuzu usuiu evenimentuIui, voibete cu zgo-
mot, decIumu i se nfuiiuzu. JuinuIitii fuc uiticoIe fuIgeiutouie i
Iine de semnuI miiuiii i uI ntiebuiii, iin cuie se siIesc u du
futuIui o imoitun(u de o mie de oii mui muie dect este n ieuIi-
tute; dui e dutu ce tiece timuI ceiut entiu sutisfuceieu cuiiozitu(ii
ubIice, o tuceie moimntuIu se iusndete usuiu futuIui; iinci-
eIe cuzut iumne cu ouseIe zdiobite de cudeie, ooiuI scIuv geme
cu Iun(uI de biu(e, iui cieditoiii fuIituIui fiuuduIos se muI(umesc
cu zece Iu sutu din cuete, fuiu cu societuteu su se tuIbuie ct de
u(in. Iutu ce este societuteu n vunituteu ei; de uceeu Putuiicu, cu
om n(eIet ce eiu, Iusu Iumeu su voibeuscu ce-i vu Iuceu i ct i
vu Iuceu, iui eI i ieguIu cusu i inteieseIe suIe ct utu mui bine.
Stuieu Iui se comuneu din tiei moii, douu vii i o cusu e unu
din ceIe mui fiumouse uIi(e uIe BucuietiIoi. Ducu eI s-ui fi gndit
bine Iu nestutoiniciu i ticuIoiu IuciuiiIoi omeneti, negieit cu
s-ui fi oiit uci i ui fi etiecut o viu(u duIce i Iinititu; dui eI eiu
umbi(ios i umbi(iuneu nu uie muigini. De ce foIos ui fi fost viu(u
entiu dnsuI, ducu i-ui fi Iisit uceu ozi(iune sociuIu cuie ui fi
utut su-i desclidu uiIe boieiiIoi ceIoi muii i su-I fucu eguI cu
dnii? Iutu ideiIe ce ieocuuu e Putuiicu n iimeIe ziIe uIe
emunciuiii suIe din cIusu vutufiIoi de cuite.
In timuI uceIu sosi i cuiteu viziiuIui Deivi Melemet, iin
cuie se fuceu cunoscut boieiiIoi i ooiuIui iomn cu AIesundiu
$u(u s-u numit domn uI |uiii Romneti.
Putuiicu, voind su iofite de ucest eveniment, mui nti se in-
foimu desie stuieu IuciuiiIoi i, duu ce ufIu numeIe tutuioi ei-
souneIoi ce nconjuiuu e nouI domnitoi, nceu u se duce des e
Iu cuite i, iin Iinguiii Iine de buse(u, dobndi cu ncetuI fuvou-
ieu tutuioi. Cusu Iui devenise un Ioc ubIic unde se udunuu to(i
'% Ciocoii vccni i noi
uiuzi(ii BucuietiIoi, cuci, din nenoiociie, uceustu Ieiu u societu(ii
existu i e utunci, cu deosebiie cu uiuzi(ii din ziIeIe noustie sunt
fuvoiizu(i i ui n sIujbe.
Funuiio(ii veni(i din |uiigiud cu AIecu vodu $u(u guseuu n
uceustu cusu un tezuui de toute ceIe mui ncntutouie Iuceii. Vut-
ciIe i cufeIeIe ceIe mui bune, ciubuceIe i nuigleIeIiIe ceIe umIute
cu uifumutuI tutun uI Siiiei, jocuiiIe Iu noioc ceIe mui desuie-
touie i femeiIe ceIe cu ocli mui feimecutoii dect ui vusiIiscuIui,
toute uceste uteinice buteiii de coiu(iune eiuu udunute n cusu
Iui Putuiicu. In fine, oiicine intiu n ucest uIut feimecutoiesc ieeu
ncntut de IuceiiIe ce gustu nti-nsuI, iui mui cu seumu de bunu
iimiie i de ngiijiieu cu cuie eiuu tiutu(i de gentiIu i muIt iscusi-
tu funuiiotu.
Putuiicu tiu tot ce se etieceu n cusu su, dui n Ioc se su detete
nti-nsuI sim(umntuI de onouie, din contiu, eI se bucuiu cnd
vedeu e funuiio(i oftnd i fucnd ocli duIci femeii suIe.
Aceste infumii I fucuiu su fie fouite bine iimit Iu cuite, iui mui
n uimu i iocuiuiu iunguI de muie stoInic i func(iuneu isiuvniciei
de stiuini, cuie-I use n ieIu(iune cu consuIuI iusesc i uustiiucesc,
douu mine noi de exIoutut.
Inti-o zi eI dudeu musu muie iotectoiiIoi i noiIoi sui iieteni.
Toute disozi(iuniIe se Iuuseiu cu su muI(umeuscu cu desuviiie
e ouse(i. CoinuI ubunden(ei cuiindeu mui u(ine bunutu(i n
comuiu(iune cu ceIe ce se vedeuu e musu uivenituIui. A doii su
desciiu numuiuI ouse(iIoi, mieunu cu cuIitu(iIe moiuIe i fizice
uIe fiecuiui n uite, dui ustu se utinge de eoee i mi-e fiicu su nu
mu tinteuscu Pegus. Mu muiginesc dui numui n ovestiieu unui
incident cuie tuIbuiu ucest osu( muie( i umiIi fouite muIt mndiiu
Iui Putuiicu.
Pe cnd muI(imeu funuiio(iIoi mncu i beu n onouieu Iui
Putuiicu, un zgomot de tiusuiu se uuzi n uIi(u. Acest zgomot ve-
neu de Iu o cuiuciouiu de (uiu, fuiu coviItii (neucoeiitu). Eu eiu
'& Nico|ac li|imon
tiusu de doi cui sIubi cu nite iezme i condui de un buiut mbiucut
(uiunete. InIuuntiu eiu uteinut fn, este cuie eiu usu o scoui(u
(covoi) ioie cu vuigi, e cuie edeu un boieiinu de iovincie,
mbiucut cu unteiiu de dimie veide, cu cuiuvuni (nudiugi) de nzu
uIbu de cusu, cu tiIici i iminei ioii n iciouie, cu Iibudeu de ubu
modobitu cu guitun negiu i cu un cuuc uscu(it ndesut e cu.
Ducu cinevu ui fi cuIcuIut vistu ucestui boiei de (uiu duu eiii
sui cei uIbi cu zuudu, negieit cu i-ui fi dut de Iu utezeci nu Iu
utezeci i cinci de uni, i nu ui fi gieit; judecut nsu duu fuInicu
(ineie u coiuIui i duu fiugezimeu fe(ei suIe i oclii cei Iini de
inteIigen(u i mndiie, I-ui fi Iuut diet om mutui, dui nu butin.
Cum ujunse cuiu(u n dietuI cuseIoi Iui Putuiicu, boieiinuuI
zise vizitiuIui:
Oiete, Stune!`
Cuiu(u ncetu de u se mui micu, iui boieiuI se dete jos, intiu n
cuite i de uci n suIu de jos u cuseIoi.
Piiviieu Iui se oii mui nti usuiu muI(imii de uinuu(i i de
fecioii ce intiuu i ieeuu, (innd n mini fuifuiii Iine de ceIe mui
gustouse bucute; duu uceeu obseivu ceIeIuIte umununte uIe cusei
i iumuse uimit de IuxuI i bogu(iu ce cuiindeu nti-nseIe. Ouie
nu mu voi fi umugit! cugetu eI n sine ustu este cusu de boiei
de iotiendudu, e suItunut domnesc.`
$i cu su se nciedin(eze ducu nu eiu un vis ceeu ce vedeu, oii e
un uinuut i-i zise:
Iu sune-mi, diuguI meu, ce boiei ude n cusu uceustu?
AinuutuI, Iund e bietuI butin diet ceietoi, i zise cu iionie:
Su vii smbutu, moicuIe, cu ustuzi nu fuce boieiuI miIostenii.
Iu Iusu miIosteniiIe Iu o uite i iusunde-mi Iu ce te-um
ntiebut, zise boieiinuuI cu un gIus usiu, ce indicu suuiuieu ce-i
iicinuise umiIitouieIe exiesiuni uIe uinuutuIui.
De ce nu, ducu voieti. Aici Iocuiete muieIe stoInic Dinu
Putuiicu, luIe isiuvnic de stiuini.
'' Ciocoii vccni i noi
Dui suiuiuiiIe ucesteu i ceIe ce se cuiind nti-nseIe sunt
toute uIe Iui?
Du, uIe dumneuIui.
Aoi ducu este uu, sune-i c-um venit su-I vud, cu sunt muI(i
uni de cnd nu I-um vuzut.
$i cine su-i zic cu eti?
Sune-i cu sunt tutuI dumisuIe i mu numesc tieti-Iogofut
Glineu Putuiicu ot Bucov sud Suuc; (ine minte, buiete, ot Bucov
sud Suuc.
AinuutuI iivi e butin cu mui muItu buguie de seumu, dui
suiuciu ce se vedeu ntiuiitu e veminteIe cu cuie eiu mbiucut I
oii de u unun(u mndiuIui suu stun un tutu utt de umiI i
tien(uios.
ButinuI sim(i uceustu i, nfuiiindu-se de nebuguieu n seumu
cu cuie I iiveu uinuutuI, zise:
AscuItu, mojicuIe, du-te numuidect de sune stunuIui
tuu c-um venit su-I vud suu uiutu-mi oduiu n cuie se ufIu, su intiu
eu de-u dietuI. Oti d-uci! (fugi d-uci?)
Aceste cuvinte uIe butinuIui, fiind ionun(ute cu voce tuie,
utiunseiu nu Iu uuzuI Iui Putuiicu, cuie, n(eIegnd duu uc-
cent cu eisounu ce ntiebu de dnsuI eiu tutuI suu, iei n suIu i
oidonu uinuutuIui su-I goneuscu.
Dui bine, cucoune DinuIe, cum ot cutezu eu su duu ufuiu e
un om cuie se numete uiinteIe dumituIe? iusunse uinuutuI con-
fuziut.
Du, fiuIe, sunt butinuI tuu tutu. Nu mu cunoti?
Auzi ucoIo obiuznicie! un ceietoi de uIi(u su se numeuscu
tutu uI meu! Du(i-I ufuiu e binci, uuzit-u(i voi? Eu nu um tutu.
Aoi se ietiuse n cumeiu, cu su nu tuIbuie etieceieu umiciIoi sui.
ButinuI, uuzind e fiuI suu ionun(nd uceste omoitouie cu-
vinte, i ieidu min(iIe; fu(u Iui deveni teiibiIu i umenin(utouie cu
u unei fiuie suIbutice cuie voiete u sfiu e ceI ce u iunit-o.
Nico|ac li|imon
In uioxismuI dui uI fuiiei suIe, se ieezi n cumeiu osu(uIui i,
unndu-se fu(u-n fu(u cu ingiutuI suu fiu, zise:
Ce, nu mu mui cunoti, fiuIe? Acest tiu uscut de butine(e i
de suiucie nu este eI cuie (i-u dut viu(u? Aceste mini zbicite de
muncu nu sunt ouie eIe cuie te-uu mngiut n coiIuiiu tu i (i-uu
us n mnu condeiuI cu cuie te-ui iocosit i ui ctigut uceste
bogu(ii? Nu te gndeti, nenoiocituIe, cu suvieti un ucut osndit
de IegiIe fiiii i de obiceiuiiIe oIiticeti? Iudu u vndut e nvu(utoiuI
suu, dui nu s-u Ieudut de tutuI suu! RuI ceI muie( i nconjuiut
de veideu(u tuguduiete eI ouie umiIituI izvoi din cuie i uie nceu-
tuI? Incu o dutu, te iog, fiuIe, vino n biu(eIe meIe su te suiut i su-(i
duu binecuvntuieu meu ceu mui de e uimu, cuci sunt butin i
oute su moi fuiu su te mui vud!`
Putuiicu, cuie nu vedeu n uceIe momente dect umiIiieu su n
fu(u ceIoi mui de fiunte boieii ui domniei, oiunci de-uI doiIeu i cu
mui muItu usiime cu su-I scoutu ufuiu din cusu.
ButinuI, vuznd uttu mietiiie de inimu, zise cu un uei iofetic:
Dumnezeu, cuie cunoute i vede toute, su nu-(i ujute, fiu bIeste-
mut ce eti! EI, cuie te-u nuI(ut utt de muIt, te vu ogoi muIt mui
jos dect unde te ufIui. Aceste bogu(ii ctigute iin neIegiuiii, (i Ie
vu iisii cum iisiete vntuI iufuI de e uiie. Cum mu goneti tu
e mine, su te goneuscu ngeiuI DomnuIui n toutu viu(u; su nu uibi
iieteni n nenoiociie, su umbIi din cusu n cusu ceiind ine, cu
su-(i ustmeii foumeu, i o tieun(u, cu su-(i ucoeii goIiciuneu; su
Iingueti toute tuiufuiiIe i to(i su-i butu joc de tine. In clinuiiIe
boIii tuIe su nu uibi e nimeni cuie su te mngie i n vedeniiIe
tuIe su-(i steu nuinte toute fuiudeIegiIe tuIe. Amin! Fie, fie!...`
Duu ce butinuI iosti ucest teiibiI bIestem, use miniIe Iu
ocli i iei din cusu fiuIui suu cu ieeziciune; iui Putuiicu i con-
tinuu osu(uI, fuiu su se tuIbuie ct de u(in de umuieIe imiecu-
(iuni uIe uiinteIui suu.
EI se ocuu ucum de noiIe suIe cunotin(e i de foIosuI ce uteu
Ciocoii vccni i noi
su tiugu dinti-nseIe; dui tocmui e cnd se iidicu cu umbi(iuneu
nu Iu ceIe mui nuIte demnitu(i uIe (uiii, un noui oIitic veni su
ntunece u(in souieIe seiun(eIoi suIe.
Incu de Iu unuI 1814, NicoIue Scufu, giec din oiuuI Aitu (n
PeIoonez) i Rigu PuIumide foimuseiu o societute cu sco de u
ieguti e gieci entiu Iibeiuieu utiiei Ioi. Aceustu societute nu-
mitu htotpo tv titv
1
, mieunu cu ceu numitu dticcuo
rtotpto
2
, ce stu(ionu n Atenu, i uveuu coiesonden(ii i comiteteIe
Ioi n Odesu, Cliinuu, GuIu(i i Bucuieti
3
.
Membiii comitetuIui din Bucuieti, cunoscnd nsemnuteIe sei-
vicii ce ui fi utut su uducu AIecu vodu $u(u ievoIu(iunii gieceti, i
iouseiu su intie i eI n societute, dui $u(u iefuzu. Piin uceustu
conduitu neutetutu u iincieIui secietuI societu(ii uteu su fie
descoeiit i s-ui fi us n eiicoI viu(u ceIoi mui nsemnu(i buibu(i
ui micuiii. MijIocuI dui ceI mui ioiiu sie u evitu uceustu neno-
iociie fu nveninuieu Iui vodu $u(u, Iu 19 iunuuiie 1821, iin doc-
toiuI CiistuIi, medicuI suu uiticuIui.
Acest eveniment, dei contiuiiu ouiecum IunuiiIe umbi(iouse
uIe Iui Putuiicu, dui eI, n Ioc su diseie, utetu cu snge iece
iefuceieu ce uteu su iu IuciuiiIe; i fiindcu nu uteu su ievudu
ceIe ce eiuu su se ntmIe, Iingueu e to(i, fuiu exce(ie, cu su-i
fucu ouIuiitute.
RevoIu(iu Iui Tudoi VIudimiiescu, ce izbucni u douu zi duu
mouiteu Iui $u(u, uieu venitu nti-udins, cu su deu ocuziune Iui
Putuiicu u uiutu Iumii duIicituteu i Iuituteu cuiucteiuIui suu. EI
se gndi fouite muIt usuiu ucestei micuii, iui mui cu seumu usu-
iu foIouseIoi ce ui fi utut tiuge dinti-nsu. AstfeI dui, e ct tim
ievoIu(iuneu se comuneu din Tudoi VIudimiiescu, Mucedonski i
1
Societuteu iieteniIoi. (gr.)
2
Societuteu Iiteiuiu. (gr.)
3
Vezi Istoiiu PiinciuteIoi dunuiene` de PuIuuzof i Istoiiu ievoIu(iunii gieceti` de
Ioun FiIimon. (n. N. F.)
Nico|ac li|imon
c(ivu unduii, eI (ineu de uitiduI boieiiIoi i cuIomniu mieunu
cu dnii e ucei biuvi cuie i eiicoIuu viu(u sie u du (uiii die-
tuiiIe ei ceIe vecli; iui duu ce ievoIu(ineu tiiumfu i siIi e boieii u
o iecunoute i u-i juiu ciedin(u, utunci Putuiicu deveni ceI mui
fieibinte uuiutoi uI ei i o exIoutu ct utu mui bine; dui intiuieu
Iui IsiIunt n (uiu i iocIumu(iuneu Iui ceu muieu(u fucu e ciocoi
su-i sclimbe oIiticu. IsiIunt n (uiu! zise ciocoiuI n sine
un fecioi de domn cu o muI(ime de viteji duu dnsuI i ujutut de
muscuIi! Astu este o minunutu ntmIuie i cuutu su mu foIosesc
de dnsu. O su mu sciiu ntie muviofoii!... Dui bine, ce vu zice
Tudoi cnd vu ufIu? Ce voi zice ut(i iieteni ui mei ce se ufIu
intiu(i n otiieu Iui? E! i ce-mi usu mie de dnii? Ei sunt nite
cuIici cuie s-uu scuIut cu iuzmeii(u motiivu muiu(iei; cu mine
vin tuicii i-i iisiesc cu e uii de otinicle, n vieme ce IsiIunt,
dei este i eI uostut, dui este siijinit de ieu uteinicu muiu(ie
u Rusiei. O izbndu su fucu numui i uie cu-I vud domn n (uiu i
iusIutind cu guIuntomie e to(i cuie I-uu ujutut. Mu voi duce dui
Iu dnsuI i voi uiusi e uceti cuIici ce cntu toutu ziuu: Al!
subiu Iui Tiuiun nti-o mnu de iomn` i Ie clioiuie mu(eIe de
foume!`
Duu ce ciocoiuI se mucu cu contiin(u su n iivin(u Iuitu(ii
ce voiu su comitu i duu ce i fucu toute diesuiiIe cu unuI dintie
consuIi, oiunci su nlume uimusuiii Iu butcu i se duse Iu CoIinti-
nu, cu su se iezinte nuinteu Iui IsiIunt.
Tiecuseiu douu oie de cnd eI utetu induI de u intiu Iu iin(uI,
dui ucest tim nu-I ieidu n duin, cuci Iegu ieIu(iuni de iieteug
cu cuitun Ioiducle, Constuntin Ducu i VusiIe Cuiuviu.
In momentuI nsu cnd eI ofeieu uceIoi tIluii de diumuii zu-
iufetuiiIe ceIe mui deIiciouse cu su dobndeuscu fuvouieu Ioi i iin-
ti-nsu e u Iui IsiIunt, uu cumeiei de uudien(u se desclise i iei
secietuiuI iincieIui, cuie fucu semn Iui Putuiicu su intie nIuuntiu.
CiocoiuI i scouse cizmeIe ceIe de suftiun iou i, iumnnd
! Ciocoii vccni i noi
numui cu meii, i use o eiecle de uuci guIbeni de |uiigiud,
i stinse giubeuuu Iu iet i intiu n cumeiu Iui IsiIunt, unde,
duu ce fucu ctevu comIimente Iine de Iinguiie, voi su suiute
luinu iincieIui; dui fiindcu iincieIe iefuzu cu deIicute(e ucest
uct njositoi, ciocoiuI suiutu ciucuiii utuIui e cuie edeu funu-
iiotuI.
Suviindu-se ucestu ceiemonie, Putuiicu se tiuse u(in de-u-ndu-
iuteIeu i Iund o ozi(iune umiIitouie zise:
Su tiuieti, muiiu tu, ntiu muI(i i feiici(i uni! Eu sunt stoI-
nicuI Dinu Putuiicu, luIe isiuvnic de stiuini, i um venit su mu
nclin muiiei tuIe cu o sIugu Iecutu ce sunt i su iimesc stiuIuciteIe
oiunci ce te vei miIostivi u-mi du.
FunuiiotuI, fiind infoimut fouite bine desie Putuiicu, se uitu
diet n oclii Iui i, duu ce-i teiminu obseivu(iuniIe suIe fizio-
nomice, zise cu un zmbet iece i iionic:
Am uuzit, uilon stoInice, cu eti om detet i cu iiceeie n
tiebuiiIe (uiii.
Luude, muiiu tu; fuc i eu ce ot cu un om mic ce sunt.
Am mui uuzit cu... dui ustu nu e tieubu meu se zice iuiui
iin Iume cu, fiind sume Iu lutmunie, s-ui fi ieidut o iutiu veide
de muie ie(... Dui nici ustu nu mu iivete.
Nu ciede, muiiu tu! Asteu sunt defuimuii ce vin din izmu,
cuci um ieu muI(i viujmui.
Ai dietute, uilon stoInice, tot ce e muie e izmuit. Dui su
Iusum Iu o uite toute ucesteu i su voibim cevu desie inteieseIe
noustie. Te iog citete ucest iuvu i deodutu i dete o bucutu de
litie stinsu n foimu de iuvu.
Putuiicu iivi iuvuuI i iecunoscu foimu de sciieie u unuiu din-
tie consuIii uteiiIoi stiuine.
Citete-I, uilon stoInice, nu te sfii! zise IsiIunt, vuznd e
ciocoi ncuicut.
Putuiicu desclise de-uI doiIeu iuvuuI i citi fiuzeIe ucesteu:
" Nico|ac li|imon
"l|usrrc principc,
Cunoscdnd grcurarca misiunii cc avc(i a imp|ini, crcd cd vd aduc
un marc scrviciu rccomanddndu-vd pc sro|nicu| uinu Pdruricd, carc,
prin iscusin(a i cunorin(c|c cc arc dcsprc rrcoi|c (drii, vd poarc ajura
in mu|rc imprcjurdri. F| rrcouic sd vic asrdzi sau mdinc pc |a ind|(imca
voasrrd, cdci |-am vcsrir prin oscoir oi|cr din parrc-mi. ln|orma(iuni|c
cc (i-am dar in rrccurc|c zi|c dcsprc accsr ooicr sunr dcsru| dc prccisc,
rdmdnc |a ind|(imca voasrrd sd pro|ira(i dc mari|c |ui ra|cnrc.
Sunr a| in...
N.`
Acest iuvu iusndi muItu Iuminu usuiu nen(eIesei ozi(iuni
n cuie usese IsiIunt e Putuiicu iin mucutouieIe suIe cuvinte.
CiocoiuI n(eIese imenseIe foIouse ce uteu su tiugu seivind inteie-
seIe cuuIui Eteiiei gieceti. Stinse dui iuvuuI i-I dete cu muIt
iesect n mnu iin(uIui, cuie, duu ce I iuse n mici bucu(i, zise:
Ei bine, uilon stoInice, eu um su-(i muituesc o tuinu cuie
oute su te iidice Iu muiiie i bogu(ie, ducu mu vei sIuji cu ciedin(u,
dui cuie negieit te vu ieide, ducu mu vei neIu suu mu vei vinde;
ui uuzit?
Sune-mi, muiiu tu, ce um de fucut i iusund cu cuuI cu nu
vei fi nici neIut, nici vndut.
AscuItu, uilon stoInice. Cunoti e DomnuI Tudoi?
II cunosc, muiiu tu!
II cunoti bine?
Fouite bine, muiiu tu.
Sune-mi, dui, ce feI de om este?
Este viteuz i diet, muiiu tu!
Asteu sunt duiuiiIe ce oute uveu; eu voi su ufIu cusuiuiiIe Iui.
Aie i cusuiuii.
Cuie sunt uceIe cusuiuii, sune-mi?
Este mndiu i fuiios Iu mnie.
# Ciocoii vccni i noi
Asteu-mi Iuce; dui iu sune-mi, iubete bunii?
Nicidecum, muiiu tu!
Dui muieiiIe?
Nici e dnseIe.
Lu uceste cuvinte, iin cuie Putuiicu fuiu voiu su fuceu une-
giiicuI omuIui e cuie voiu su-I vndu, IsiIunt iumuse uimit. Viteuz!
zise funuiiotuI n sine diet. Neiubitoi de buni i de femei!
Iutu cuIitu(i cuie oute su fucu dinti-nsuI un Cuton, un Biutus.
Piin vitejie, eI i vu fuce un nume muie n toutu (uiu! Piin dietute,
vu dobndi iubiieu noioduIui; eI dui vu fi muie i uteinic! iui eu
voi fi mic! Eu, AIesundiu IsiIunt, fiu de iincie i geneiuI de
biigudu; eu, cuie um stut cu cuuI iidicut nuinteu Iui NuoIeon;
eu, cuie nu um tiemuiut n fu(u moi(ii ce veneu usuiu-mi din
miIioune de guii vuisutouie de foc, su mu vud siIit u Iecu cuuI
nuinteu Iui Tudoi? Astu-i cu neutin(u! Ce voi fuce dui? Voi oini
numuidect Iu Cotioceni, cu su smuIg din ietuI i inimu io-
tivnicuIui meu uceIe viitu(i cuie ustuzi cliui I fuc mui iubit i mui
iesectut dect e mine!... Dui bine, eu um juiut cu su mu Iut
motiivu neciedincioiIoi, iui nu su vuis sngeIe cietiniIoi!...`
Duu ce tiecuiu uceste gnduii sinistie ce sfiuu fuiu miIu e
funuiiot, o Iinite se iusndi e fu(u Iui i un zmbet uuie se
uiutu e buzeIe suIe.
Putuiicu, cuie exuminuse cu muItu Iuuie-uminte fu(u funuiiotu-
Iui, tiu ucum, cu i dnsuI, cuie eiuu usiuniIe ce-i sfiuu inimu;
cu toute ucesteu eI stu n iciouie, nemicut, (innd nti-o mnu
iIicuI i cu ceuIuItu giubeuuu stinsu Iu iet, fuiu su Iuse u se
vedeu e fu(u su dect neusuie i nevinovu(ie, ieioduse cu ceu
mui muie fine(e.
Ei bine, uilon stoInice, excIumu funuiiotuI, mi suneui cu
DomnuI Tudoi este cum fuiios.
Bu fuiios cumsecude; eI socotete e om cu e un ui de
viubie.
$ Nico|ac li|imon
Ce sui, uilon stoInice, su fie ouie udevuiut ceeu ce zici?
Cliui ieii u snzuiut e unuI din cei mui de fiunte viteji,
numui i numui entiu cu s-u dus cu vieo c(ivu nefeii i u suit o
ciciumu din DeuIuI Siiii.
$i I-u omoit, ui?
Cu e-un ui de guinu, muiiu tu.
Ei bine, ce zice otiieu Iui desie uceustu?
NemuI(umiieu se vede zugiuvitu e toute fe(eIe, dui nu
cuteuzu nimeni su-i fucu buguii n seumu.
De ce?
Fiindcu se omenesc cu gzii Iui iei(i cu din umnt i totuI
se isiuvete nti-o cIiu.
IsiIunt se use iuiui e gnduii. De ustu dutu nsu, fu(u Iui eiu
ucoeiitu de o veseIie sinistiu; eI se scuIu de e ut i, netezindu-i
ctvu mustu(iIe, zise Iui Putuiicu:
AscuItu, uilon stoInice; dui bugu de seumu Iu ceeu ce um su-(i
sun, cuci de-uci utinu feiiciieu i nenoiociieu tu.
AscuIt, muiiu tu.
Douu subii ot su intie nti-o teucu?
Nu, muiiu tu!
Dui o (uiu oute fi stunitu de doi domni deodutu?
Nici ustu nu se oute, muiiu tu!
Ei bine! |uiu Romneuscu uie ustuzi doi domni suu ceI u(in
doi e(itoii Iu domnie: unuI este Tudoi i ceIuIuIt sunt eu. Mu
n(eIegi?
Te n(eIeg, muiiu tu.
UnuI dui dintie noi tiebuie su iuiu.
$i ceI cuie tiebuie su iuiu este Tudoi, muiiu tu?!
EI nsui, i uceustu o cei de Iu tine. RuvuuI consuIuIui zice
cuiut cu eti ceI mui ntieiinzutoi i mui ndemnutic dintie bo-
ieii; fu-mi dui uceustu sIujbu i te voi fuce ceI mui bogut dintie to(i.
Gutu Iu oiuncu, muiiu tu, dui n-ui fi iuu su-mi uiu(i i mij-
IouceIe iin cuie su ot suvii uceustu muie futu.
% Ciocoii vccni i noi
MijIouceIe, zici?... Dui tu nsu(i mi-ui sus cu eI este mndiu
i nesocotit Iu mnie. StiumouI nostiu Adum u ieidut iuiuI nu-
mui entiu neiubduie; de ce dui Tudoi su nu-i iuidu cuuI, cnd
uie douu din cusuiuiiIe ceIe mui de cuetenie?
Te n(eIeg, muiiu tu!
Du-te dui n IuguiuI Iui i ndeumnu e unii din ostui Iu
nesuuneie, iui e uI(ii Iu jufuii i siInicii; uoi fu cu su Ie ufIe
Tudoi e toute ucesteu; i fii sigui cu cu ct snzuiutoiiIe se voi
nmuI(i n IuguiuI Iui, cu utt noi vom izbuti mui bine. Cunoti
uteieu meu, tii cu sunt ociotit de muieu muiu(ie; Iucieuzu en-
tiu mine i noiociieu tu e fucutu.
Su tiuieti, muiiu tu, excIumu Putuiicu fucnd o temeneu
nu Iu umnt, dui u vieu su tiu i eu, IecutuI muiiei tuIe iob,
cu ce o su mu uIeg din toute ucesteu? Muiiu tu eti Iuminut i cu
iuxis i tii mui bine dect mine iin cte iimejdii um su tiec eu,
nemeinicuI, cu su suviesc oiunciIe muiiei tuIe.
IsiIunt se gndi u(in, uoi Iuu unu n mnu i sciise e o
couIu de litie cuvinteIe ucesteu:
"Fu, A|csandru lpsi|anr, principc dc narcrc i gcncra| dc origadd
a| ncoiruirci oriri ruscri, md indarorcz a rdsp|dri pc ooicru| romdn
sro|nicu| uinu Pdruricd, pcnrru s|ujoc|c sdvdrirc dc ddnsu| Frcrici
c|incri, numindu-| dcocamdard ispravnic pcsrc doud judc(c din cc|c cc
sc a||d acum in srdpdnirca mca, iar dacd mi|osrivu| uumnczcu imi va
ajura sd srdpdncsc (ara inrrcagd, i| voi |acc caimacam a| Craiovci.
A. lpsi|anr
|ine litiu uceustu i siIete-te ct vei uteu su mIineti
oiunciIe meIe; iui cnd IuciuI vu fi sfiit, vino cu dnsu su-(i iei
iusIutiieu.
Putuiicu suiutu mnu funuiiotuIui i se ietiuse.
& Nico|ac li|imon
Capiro|u| XX\lll
UN SUFLET NOBIL
Lu extiemituteu dinsie miuzunoute u muluIuIei O(etuiiIoi eiu
e timii Iui Cuiugeu o uIi(u nfundutu, stimtu i nencetut Iinu
de noioi. In uceu uIi(u se ufIuu mui muIte cusu(e nveIite cu tiestie,
n cuie Iocuiuu numui sucugii i cuiu(ui. In mijIocuI ucestoi boi-
deie mizeiubiIe eiu o cusu cuie, iin uilitectuiu ei de oidin otomun
i iin micu giudinu comusu din uiboii ioditoii i fIoii, utiugeu
fouite muIt buguieu de seumu u tiecutoiiIoi.
Cuiteu ucestei cuse eiu ngiuditu cu uIuci de stejui uscu(ite Iu
vif i fouite nuIte; iui n uiteu dinsie fu(udu uIi(ei uveu uimuIcuii
cioIite i uezute cu muie gust. In mijIocuI ngiudiiii eiu o ouitu
cu douu cunutuii nveIitu cu stieuinu de uIuci muiun(eIe, cu su o
ueie de stiicuciuneu IoiIoi. In vifuI uceIui nveIi eiuu doi cuiioii
n foimu de scetiu, uvnd fiecuie Iu extiemituteu de sus cte un
coco Iuciut n Iemn fouite gios, iui e fu(udu stIiIoi eiuu scuItu(i
doi eii (innd cte un mui n guiu.
Cusu eiu de zid, cu un singui etuj i mui(itu n douu cumeie i
un iidvoi. InveIitouieu ei eiu de oIune, iui Iu ceIe douu unctuii
unde se unesc doIiiIe, uveu cte o buicu de umnt smun(uitu, cu
vifuI n foimu de usuie.
Uu iinciuIu, ce conduceu nIuuntiuI cusei, eiu comusu din
mui muIte bucu(i de Iemn Iustiuite cu indeuuu i Iegute de
cutueuIu iinciuIu iin cuie de fiei uIb cu cueteIe iotunde i
Iustiuite.
Lngu iidvoi eiu o giudini(u comusu din ctevu vi(e Iegute n
foimu de boItu, un coicodu, doi zuizuii i c(ivu ieisici, iintie
cuie eiuu ctevu biuzde desui(ite ntie dnseIe cu bucu(i mici de
cuiumizi fouite fiumos uezute. Aceste biuzde eiuu Iine de guioufe
suIbutice, ocliuI-bouIui, IemnuI-DomnuIui i Iimbu-mieIueIuIui
1
;
1
Nume de fIoii ce se cuItivuu e utunci i cliui ucum iin giudiniIe meseiiuiIoi. (n. N. F.)
CUPRINS
' Ciocoii vccni i noi
iui e Ingu ngiudiieu de tiestie u micii giudini i e iisu cuseIoi
eiuu uezute o muI(ime de ouIe cu mugliiuni, indiuuimi i uIte
fIoii scume de e utunci. In unuI din coI(uiiIe cui(ii eiuu un u(
cu ioutu, Ingu cuie se foimuse un Iuc de uu ce seiveu de scuIdutouie
ctoivu iu(e iomneti i Ieeti.
InteiioiuI cuseIoi eiu ustfeI uiunjut: unu din ceIe douu cumeie
seiveu diet cumuiu entiu conseivuieu ioviziuniIoi; iui ceu de-u
douu, destinutu entiu Iocuin(u, eiu uidositu (uvutu) cu cuiumizi
soite cu voseu ioie i uveu douu utuii tuiceti ucoeiite cu
suIteIe, eine i mucutuii de cit. Aioue de feiestie eiu o musu de
biud, ucoeiitu cu o nzu uIbu cu muiginiIe de boiungic guIben,
e cuie eiuu use ctevu cui(i unu este uItu, litie de sciis i o
eiecle de cuIimuii de uIumu; iui sub uceustu musu se vedeu un
iIic nveIit n litie giousu, o eiecle cizme tuiceti de suftiun
iou i o stiuclinu cu ouu.
Pe eieteIe dinsie iusuiit eiuu douu icoune uezute e o bucutu
de stofu. Lngu dnseIe se ufIu o sticIu(u cu ugleuzmu, un mununcli
(buclet) de busuioc uscut i ctevu sice de giu; iui n fu(u uces-
toi obiecte de devo(iune eiu snzuiutu o cundeIu ce uideu nencetut,
dnd o Iuminu sIubu i meIuncoIicu. TuvunuI ucestei cumeie eiu de
giinzi i uIuci de stejui, fiumos Iuciute. Lngu un uIt eiete i cum
uioue de tuvun eiu o cuIme, e cuie stuteuu utinute: un unteiiu,
o giubeu bIunitu, nite ciuciii de uI iou i ctevu ioclii. Osebit
de uceste mobiIe ce indicuium, mui eiu n uceustu cumeiu o Iudu de
Biuov, ctevu uIciouie cu uu de buut i o sobu ouibu, deusuiu
cuieiu eiu usu o tuvu cu tucmuI duIce(ii i uI cufeIei; iui n fiiideIe
de jos se vedeuu ctevu gleme de Inu i o doniciouiu cu fuse.
In unuI din ceIe douu utuii zuceu un om cu de utiuzeci i
cinci de uni, dui cuie, duu zbicituiiIe fe(ei i eiii cuuIui cei
cuiun(i, semunu su fie de o etute muIt mui nuintutu. Acest neno-
iocit uveu cuuI iezemut e o einu i uieu udncit nti-un somn
fouite gieu.
14 Ciocoii vecli i noi
Nico|ac li|imon
Lngu ut edeu o femeie butinu, cuie se ndeIetniceu fucnd
coI(ioii i bibiIuii de mutuse Iu ie(ii i mneciIe unei cumui,
u(intind din cnd n cnd oclii usuiu sufeiinduIui.
Eiu e Iu nouu oie din noute. TiistuI cudiu ce useium nuinteu
IectoiiIoi notii, fiind Iuminut numui de uIidu Iuminu u cundeIei,
deveneu muIt mui utingutoi i mui inteiesunt. In momentuI nsu
cnd butinu se siIeu su uIimenteze sIubu Iuminu u cundeIei, cu su
outu Iuciu mui cu soi, se uuziiu ctevu Ioviii n ouitu cui(ii.
Butinu se duse su desclidu i duu ctevu momente se ntouise
mieunu cu un june fiumos, bine mbiucut i cu oclii Iini de o
bunutute ngeieuscu.
Douime? zise stiuinuI udiesndu-se cutie butinu.
Abiu dete Dumnezeu de udoimi, cu n-u nclis oclii de tiei
no(i.
Din ce iicinu?
Aoi de, mumu, tiu i eu?
$i ce u fucut n uceI tim de nedoimiie?
Ce fuce totdeuunu: se osomoiute, stiigu, i iue luineIe de
e dnsuI, uoi uie cu se Iinitete, dui deodutu suie tiemuind i
mi zice: Ascunde-mu, scuu-mu de uceti ticuIoi ce voiesc su mu
omouie!`
$i de cine se teme eI? Ce i se nuIucete?
O mie de buzuconii, mumu, dui uceeu ce-I fuce su se nfuiieze
i mui muIt este uduceieu-uminte desie un vutuf de cuite i o
(iitouie u su, cuie i-u mncut uveieu i I-u Iusut e diumuii.
A doii su tiu, bunu meu butinu, ducu vine cinevu su-I vudu
suu su-I ujute cu cevu.
Nimeni, boieiuIe.
Dui bine, cine-i Iutete cliiiu cusei, mncuieu, cuutuieu i
ceIeIuIte?
Toute ucesteu Ie-um ntminut singuiu nu Iu un tim, dui
tocmui cnd sfiisem de cleItuiuIu i mu duceum n tig cu su-mi
Ciocoii vccni i noi
vnd muIoteuuu, un boiei tnui cu dumneutu, fie-i umbieIe, mu Iuu
Iu cutuie, uoi uioiindu-se de mine mi zise:
Nu cumvu eti dumneutu bubu Iunu situIugiouicu?
Eu sunt, boieiuIe, i iusunsei.
In ce muluIu Iocuieti?
In O(etuii.
In uIi(u nfundutu, nu este uu?
Este ntocmui iecum zici, boieiuIe.
Vino dui duu mine, zise eI. Eu I uimui nu Iu o boItu de
Iiscunie, unde, intind mieunu cu mine, zise stunuIui boI(ii:
Du ucestei femei Iei unu sutu i su uimezi tot ustfeI e fiecuie
Iunu nu Iu o uItu oiuncu u meu; uoi, uioiindu-se de mine,
mi zise ncet: Su cuu(i bine de boInuvuI ce-I ui n cusu, cuci o su vin
cteodutu su-I vud`. Sfiind uceste cuvinte, iei ieede din boItu i
se fucu nevuzut.
Cunoti e uceI june boiei?
Nu-I cunosc, cuci n-um uvut tim cu su-I iivesc bine n fu(u;
dui, oiicum vu fi, Dumnezeu su-i deu bine i su-I noioceuscu, cuci
de nu veneu eI n ujutoiuI suimunuIui boInuv, numui Dumnezeu
tie ce s-ui fi ntmIut.
Dui bine, boInuvuI eiu odutu bogut, ce s-u fucut stuieu Iui?
Am ceicetut, mumu, i um ufIut cu i-uu vndut-o dutoinicii Iu
Coclii vecli i I-uu Iusut numui cu luineIe de e dnsuI.
Dui cusu Iui, uceu cusu utt de mbeIugutu?...
Tot s-u vndut.
$i cine uu fost ucei neIegiui(i cuie uu cutezut su Iuse e diu-
muii e un om cu min(iIe iutucite i stiuin n ustu (uiu?
Aoi de, mumu, mui tiu i eu?... Lumeu voibete muIte.
$i ce zice Iumeu?
Ziceu cu eI u uvut o (iitouie i cu eu s-u unit cu vutufuI Iui de
cuite i i-u mncut toutu uveieu.
TicuIoii i nemeinicii!... Dui um uuzit voibindu-se i desie
un bogusiei... Iiscun... cevu cum uu.
Nico|ac li|imon
II cunosc i e uceI ticuIos... e bun de us n (euu.
Du' de ce?
Fiindcu m-u Iusut e diumuii.
$i cum s-u ntmIut uceustu?
Iu, stinsesem i eu, n tineie(e, ctevu uiuIu(e, cu su Ie um
Iu butine(e, tii ovesteu voibei: Buni uIbi de ziIe negie` i eI mi i-u
mncut, mncu-I-ui co(ofeneIe!
$i cum (i i-u mncut? Iu sune-mi.
A fucut mofIuzIuc mincinos i m-u Iusut e diumuii, nu I-ui
mui Iusu de Iu inimu.
Dui bine, n-ui dut juIbu Iu stuniie?
Bu um dut, du-I-ui iin tig cu nusu tuiut.
$i ce-ui uIes?
Mui nimic, mumu! Din douu miiouie de Iei m-um uIes numui
cu douu sute, din cuie mi-u oiit i luvuietuI judecu(ii.
Iu sune-mi, cum I cleumu e uceI lo( de tieung?
Costeu.
O fi Costeu ClioiuI bogusieiuI?
EI este, mumu!
TnuiuI cuzu nti-o udncu ntiistuie, uoi, duu ce uiuncu o
iiviie usuiu boInuvuIui, zise n sine: UnuI zuce n ut Iisit de
minte i suiuc, ceIIuIt mofIuz mincinos i gutu u meige Iu ocnu e
toutu viu(u, numui ceI de-uI tieiIeu i ceI mui iuu din to(i se bucuiu
ncu de ioudeIe neIegiuiiiIoi suIe; u(in nsu i voi uuzi i de nume-
Ie Iui`.
Pe cnd stiuinuI se ufIu ubsoibit n uceste tiiste gnduii, boInu-
vuI nceu u (iu i u gesticuIu din mini, stiignd cu gIus iuguit
i tiemuiutoi:
Lusu(i-mu, neIegiui(iIoi! Nu vu e de ujuns cu m-u(i suiucit?
Voi(i ucum su-mi Iuu(i i viu(u?`
Aoi descliznd oclii sui nfIucuiu(i de mnie, nceu u Iovi cu
umnii eie(ii cusei, cieznd cu Iovete uceIe umbie imuginuie; iui
duu uceeu nceu iuiui u stiigu:
! Ciocoii vccni i noi
Luu(i de Ingu mine e uceustu muieie desfinutu, cuci iivi-
iiIe ei mu ngleu(u! Nu vede(i voi cu eu voiete su mu sugiume cu
iefucuteIe ei mbiu(iuii?`
Linitete-te, boieiuIe, zise stiuinuI, suiind de e scuun i
uIeignd cutie boInuv, cu su-i deu ujutoiuI necesui n ceIe teiibiIe
momente.
Du(i-mi un ului de uu su-mi iucoiesc ietuI, zise neno-
iocituI boInuv cu voceu mui de tot stinsu i zdiobitu de oboseuIu
ugoniei.
Au ceu iece cu cuie fu uduut i stioit boInuvuI ioduse un
muie efect. EI desclise oclii i-i u(inti usuiu fucutoiuIui suu de
bine, uoi, Iusnd su cuigu dinti-nii douu iiouie de Iuciimi, zise
cu gIus Iinitit, dui ntieiut de susine:
Tu uici?! Tu Iu cuuI meu?! Dui ucestu este IocuI Iui Dinu e
cuie I-um iocosit, iui nu uI tuu, e cuie te-um izgonit fuiu miIu
din cuiteu meu!
TnuiuI Iuu cu tiunsoit mnu sufeiinduIui i, udnd-o cu Iu-
ciimi i suiutuii, zise:
Am voit, stune, su te scu din mnu uceIoi tIluii, dui
Dumnezeu nu mi-u ujutut.
Iui eu, ticuIosuI, diet muI(umiie entiu bineIe ce voiui su-mi
fuci, te-um scos cu uigie din cuiteu meu.
Ct (inu uceustu scenu utingutouie, butinu stete n iciouie,
iivind cu buguie de seumu tiusutuiiIe fe(ei i gIusuI stiuinuIui,
uoi se uioie de utuI boInuvuIui i i zise cu o iiviie Iinu de
uimiie:
Stune! Acest june utt de miIostiv i cu inimu bunu este
boieiuI ceI necunoscut cuie de uttu tim ne du mijIouce de vie(uiie;
bunuieIiIe meIe nu mu umugeuu, ucum I cunosc cu desuviiie;
este giumuticuI muieIui bun C..., este seiduiuI Gleoigle, zuiufuI
vistieiiei. Su ngenunclem nuinteu ucestui ngei i su-i muI(umim
entiu miIu ce u uiutut cutie noi.
NecunoscutuI, vuzndu-se descoeiit i nevoind su steu fu(u Iu
" Nico|ac li|imon
o scenu ce-i utingeu modestiu, iei din cusu cu ieeziciune i se
duse Iu uIe suIe.
Bunu butinu nu se umugeu deIoc n uiecieiiIe suIe. Peisounu
ceu misteiiousu eiu n udevui Gleoigle seiduiuI, uceI june Iin de
viitute, cuie uiusi cusu bunuIui C... i-i suciificu uizutoiuI umoi
ce uveu entiu fiicu uceIui boiei, numui cu su nu iusIuteuscu cu
iuu binefuceiiIe ce iimise de Iu dnsuI.
EI se iefugiuse n MoIdovu, cieznd cu sclimbuieu ueiuIui, iivi-
ieu fiumoiIoi mun(i din uceu (uiu i deosebiieu obiceiuiiIoi voi
stinge cu ncetuI fIucuiiIe umoiuIui ce-i uideuu ietuI i inimu.
Ajungnd dui n cuituIu MoIdovei, se nfu(iu nuinteu Iui Mi-
lui vodu $u(u, cuie, din u(ineIe cuvinte ce sclimbu cu dnsuI,
descoeiind iuieIe Iui cuIitu(i i iofundu cunotin(u ce uveu de-
sie Iimbu eIineuscu, i ofeii ostuI de secietui uiticuIui uI suu.
JuneIe iimi uceustu cinste domneuscu, seind cu iin ocuu-
(iune i vu micoiu sufeiin(eIe, dui se umugeu, cuci muieu ncie-
deie ce din zi n zi i uiutu iincieIe, onoiuiiIe ce iimeu de Iu
boieiimeu moIdoveunu, cuftunuI de muie comis i duiuiiIe domneti
ceIe bogute, n Ioc su-i micoieze sufeiin(eIe, din contiu, i Ie muieu
mui muIt.
In fine uiusi MoIdovu i se ntouise iuiui n Bucuieti, dui uci
uveu su ntmine noi Ioviii; Muiiu, futu bunuIui C..., zdiobitu i
dnsu de utimu umoiuIui, cuzuse Iu o bouIu cuie i umenin(u viu(u.
ButinuI ei uiinte, vuznd ucest iuu cuie voiu su-i iueuscu co-
mouiu feiiciiii suIe, se sfutui cu cei mui nvu(u(i doctoii de e ucei
timi i, duu ovu(u Ioi, se stiumutu cu Iocuin(u Iu unu din moiiIe
suIe de munte.
Gleoigle, ufInd desie toute umununteIe ucestei miejuiuii
i necuteznd su se nfu(ieze nuinteu bunuIui, nici su vesteuscu
e Muiiu desie sosiieu su, cuzu nti-o udncu meIuncoIie, cuie
negieit I-ui fi vit n moimnt, ducu sclimbuieu eocii nu udu-
ceu cu sine o muie sclimbuie n ozi(iuneu su.
# Ciocoii vccni i noi
Singuiu mngieie ce-i mui iumusese duu utteu nenoiociii
eiu de u contemIu din deuituie cliocuI din giudinu bunuIui,
uceI IocuI n cuie vuzuse entiu iimu ouiu iusuiind souieIe tie-
cutei suIe feiiciii, i u fuce bine ceIoi nenoioci(i. EI, dui, ufIuse
juInicu stuie n cuie udusese Putuiicu e osteInicuI
1
Andionucle
TuzIuc, vecliuI suu stun, i I ujutu n seciet.
Capiro|u| XXlX
LAGARUL DE LA COTROCENI $I TRADAREA
Tudoi VIudimiiescu, Iund tiie cu IsiIunt u intiut n (uiu, i
mui(i otiieu n douu ui(i: dinti-unu foimu mici guinizoune en-
tiu uuiuieu munustiiiIoi din VuIuliu Micu, n cuie i uveu deuse
ioviziuniIe necesuie entiu liunu otiiii, iui cu o uite comusu
din use mii de unduii uIei i douu mii cinci sute de uinuu(i,
comundu(i de Mucedonski i Piodun, Iuu cuIeu cutie Bucuieti i se
uezu n munustiieu Cotioceni i e cmiu dimiejuiuI ei foimnd
din uceustu IocuIitute un Iugui foitificut, din cuie obseivu micuiiIe
Iui IsiIunt, e boieii i oIiticu tuiceuscu.
Duu ieguIiIe stubiIite de ucest cuitun, intiuieu n Iugui u ou-
meniIoi uiticuIuii nu eiu oiitu nici ziuu, nici nouteu, ducu ei
cunoteuu cuvntuI de oidin.
Dinu Putuiicu, iofitnd de uceustu nengijiie, ncu de Iu sosiieu
Iui Tudoi vizitu nencetut IuguiuI i iin munieieIe Iui insnuitouie
dobndi umiciu i nciedeieu tutuioi cuituniIoi uimutei i cliui e
u Iui Tudoi.
AstfeI stuu IuciuiiIe cu ctevu ziIe nuinteu ntievedeiii Iui Putuiicu
cu IsiIunt, n cuie se stubiIi vnzuieu IibeiutoiuIui Romniei.
A tieiu zi duu ncleieieu ucestui uct infum, e Iu douu oie
1
In ed. 1863: comisu|.
CUPRINS
$ Nico|ac li|imon
tuiceti din noute, Putuiicu ncinse iutugunuI, use douu istouIe
Iu biu i uIte douu Iu cioclinu eIii, uoi ncuIecu e un uimusui i
Iuu diumuI cutie Cotioceni, uimut de un uinuut uimut cu o iineu
bonegeuscu.
Eiu e Iu 20 muitie, timuI ceI mui nestutoinic uI cIimei noustie;
un ntuneiic des ucoeieu fu(u ceiuIui, vntuI uustiuI sufIu cu iee-
ziciune, gIusuI usuiiIoi de noute, unit cu fieumutuI sinistiu uI
couciIoi, fuceuu o uimonie infeinuIu, iui Iouiu ce cudeu n toiente
comIetu ucest cudiu fioios.
Cei doi cuIutoii, nfuuiu(i n iingeIeIe Ioi, i uimuu cuIutoiiu
n Iinite, iivind ucest dezoidin uI nutuiii cu neusuieu i bucuiiu
ce sim(iiu demonii cnd CeI Atotutinte desclise jgleubuiiIe
udncuIui, cu su iuidu o Iume nedemnu de umouieu i inten(iuneu
su. Dui cnd ujunseiu n dietuI cuseIoi Iui buIucbuu Giufei,
Putuiicu zise tovuiuuIui suu de cuIutoiie:
Su fie ouie udevuiut tot ce mi-ui sus? Rusunde!...
Piecum mu vezi i te vud, cucoune DinuIe.
Nu mu min(i tu ouie?
I(i jui e Dumnezeu i e sfntuI Gleoigle, ujututoiuI meu.
CiocoiuI, muI(umit e ucest juiumnt ce totdeuunu e suciu en-
tiu lo(i i bigo(i, nuintu conveisu(iuneu.
Iu mui sune-mi ncu o dutu, cte suigeii de cuse s-uu fucut?
$ute, stune!
In ce muluIuIe?
Lu Biseiicu AIbu din Postuvuii i Iu Siieu din DeuI.
JufuI u fost muie?
S-u Iuut este tot cu Iu douu sute mii Iei, ufuiu de uigintuiii i
bouife.
Cte femei s-uu siIuit?
Zece, dintie cuie douu uu muiit, neutnd sufeii nu n
sfiit cuzneIe uinuu(iIoi i uIe unduiiIoi.
Dui ucideiiIe cum uu meis?
% Ciocoii vccni i noi
Tiei ciciumuii, doi bucuni i un boieiinu.
Le tie usteu DomnuI Tudoi?
Nu numui cu Ie tie, dui u i snzuiut uzi-dimineu(u cinci
dintie cei ce uu suviit uceste fute.
Sui udevuiuI?
AdevuiuI, stune; i ducu nu mu ciezi o(i su-i vezi cu oclii,
cuci sunt snzuiu(i n giudinu BincoveunuIui i uceu giudinu
este n diumuI nostiu.
Su meigem dui su vedem!
Putuiicu i ndietu cuIuI cutie giudinu BincoveunuIui, uimut
de comIiceIe suu; intiu nti-nsu i meise cu cuiuj nu dinuinteu
unei fntni ocoIitu de suIcii, uoi se oii n Ioc i iivi cu sngeIe
ceI mui iece nefeiiciteIe victime uIe umbi(iunii suIe.
Acum ciezi, cucoune DinuIe? zise uinuutuI.
Du, iusunse Dinu; u doii nsu su tiu iin ce mijIouce ui
suviit uceustu muie futu?
Fouite Iesne, cucoune!
Cum?
M-um stiecuiut n oidiu (IuguiuI) unduiiIoi cu meteug;
Ie-um sus cu sunt dintie muviofoiii Iui IsiIunt; ei uu nceut su
mu ntiebe desie muIte, duu obiceiuI ostuiIoi. Atunci um nceut
i eu su Iuud e IsiIunt i su-I iidic nu Iu cei; Ie-um sus cu uvem
cte tieizeci de Iei e Iunu i tuin mbeIugut de cuine, ine i vin.
Bie(ii oIteni, uuzind uceste Iuude, iumuseiu cu guiiIe cuscute. Le-um
mui sus cu ostuii Iui IsiIunt suig biseiici, necinstesc femei i
IsiIunt se iefuce cu nu tie nimic i ustfeI, iecum vu sun, Ie
ziceum eu, nu e nefei n otiieu noustiu cuie su nu uibu cte un
ungoi Iin cu mulmudeIe i dodecuii! Duu ce Ie niiui veizi i
uscute, Iuui vieo douusiezece dintie ei i mu usei e buutuiu,
uoi cutie seuiu mui veniiu uI(i douuzeci i Iecuium mieunu
duu jufuii; iui duu ce s-uu suviit toute neIegiuiiiIe, siIniciiIe i
omoiuiiIe ce (i Ie-um ovestit, m-um dus Iu cuitunuI Ouicu i i-um
& Nico|ac li|imon
sus tot ce se etiecuse; eI u sus Iui DomnuI Tudoi i ceIeIuIte Ie
vuzuium umndoi.
Biuvo, Nustuse, eti un muie om.
Intievoibiieu ucestoi doi tIluii uteu su uimeze mui deuite,
dui fu ntieiutu de voceu suntineIeIoi ce uzeuu iimu iuzu u
IuguiuIui.
Stuie(i, muie, stiiguiu unduiii oIteni, vuznd e Putuiicu i
e sIugu Iui. CuvntuI, bie! suu vu clituI Iu umnt cu e biube(i.
Suntem oumeni buni, voiniciIoi, zise Putuiicu, voind su se
nciedin(eze desie stuieu moiuIu u suntineIeIoi.
CuvntuI, n(eIege(i voi, suu dum foc fIinteIoi!... $i deodutu
cu voibu ndietuiu utiIe sie dnii.
Goiju! iusunse Putuiicu muI(umit i nemuI(umit de cuiujuI
i stutoiniciu oIteniIoi.
Pe cine cuutu(i n oidie?
Pe cuitun Uiduieunu.
Aide, intiu(i!
Putuiicu dete scuii cuIuIui i nuintu n Iugui.
Pnu ce Putuiicu vu gusi e cuitun Uiduieunu, noi vom utiuge
buguieu de seumu u IectoiiIoi notii usuiu stuiii moiuIe u tiueIoi
Iui Tudoi VIudimiiescu, cuci de Iu moiuIituteu i disciIinu otiiii
deind succesuI butuIiiIoi i ceIe mui stiuIucite fute de uime.
Otiieu Iui Tudoi, cu toute otiiiIe de uventuiieii, nu uveu i nici
nu uteu su uibu uceu disciIinu iiguiousu ce o ntminum n
uimuteIe ieguIute. DisciIinu i moiuIituteu nu se ot stubiIi n
cinci-use Iuni, i uimutu Iui Tudoi nu uveu o veclime mui muie
dect uceustu.
Tiebuiu dui cu Tudoi su fie mui u(in usiu cu nite juni ce
uiusiseiu duIce(iIe vie(ii Iinitite, cu su se Iute entiu Iibeiuieu
utiiei Ioi, Iisi(i de muIte oii cliui de liunu i uIte neceitu(i uIe
vie(ii; eI nsu seivise n uimutu iusu i motenise de Iu dnsu uceu
usiime fuiu exemIu cuie fu iinciuIu cuuzu u ieideiii suIe;
suigeieu unei iuvuIii, siIuiieu unei femei i uIte dezoidini de feIuI
' Ciocoii vccni i noi
ucestu, i cliui de mui u(inu imoitun(u, usiuI cuitun Ie ede-
seu cu decuituieu suu snzuiutouieu; dui uceste ciuzimi, n Ioc
su ioducu efectuI doiit, eIe uduseiu uiu ntie cuetenie i ostui,
iui iezuItutuI ucestei usiuni deveni funest entiu umndouu ui(iIe
1
.
Suntem n Iugui; su meigem nuinte.
Inti-o cusu(u de scnduii, nveIitu cu tiestie, eiuu utiu juni
cuituni, Iegu(i de muIt tim iinti-un umoi de uceIu ce nu se gusete
dect n cudieIe miIituie. Doi dinti-nii fumuu, unuI citeu e o
cuite, iui ceIIuIt mngiu un cine de vnut ce edeu ncoIucit Iu
iciouieIe suIe. Fe(eIe Ioi eiuu cuiinse de uceu ntiistuie iofundu
ce vine din meditu(iuni duieiouse. Tuceieu ce dominu n uceI Iocu
tiist, ntocmui cu inimiIe ceIoi ce Iocuiuu nti-nsuI, se iuse n
fine; unuI din junii ostui zise ceIoiIuI(i:
Ei bine, tovuiui, ce lotuiie Iuu(i voi?
Dui tu, ce lotuiie ui Iuut?
Eu, unuI, nu iscuIesc nsciisuI i ntmIe-se oiice s-ui
ntmIu.
Dui bine, nu te temi de mniu DomnuIui Tudoi?
Nu mu tem deIoc, entiu cu de-oi iscuIi suu n-oi iscuIi, tot-
unu fuce.
De ce?
Fiindcu, iscuIind, Iutesc cu cuuI oiice neoinduieIi voi fuce
unduiii de sub cueteniu meu; de nu voi iscuIi, mui iuu, cuci Tu-
doi mu vu snzuiu cu e un nesuus!...
Bine zici tu, mu EnescuIe!
Auzi ucoIo! ieIuu Uiduieunu, ce tucuse n-uci. Auzi voibu,
su iusundem noi de futeIe nefeiiIoi notii; dui um vuzut otiieu
Iui Kutusof, otiie muiuteuscu, cu luznu muie de buni, cu zu-
leieIe duu dnsu, cu doctoii, cu si(eiii; i cu toute ucesteu ostuii
suigeuu iuvuIii, fuiuu fete i nu Ii se tuiu cuuI, nici i uneuu n
1
Vezi Cioranu, . S0 i Istoiiu ievoIu(iunii eIineti` de Tiicui i Ioun FiIimon. (n. N. F.)
Nico|ac li|imon
snzuiutouie, iecum une Tudoi e nefeiii notii, ce nu sunt
dect nite coii udunu(i duu cum s-u utut i fuiu ceu mui micu
cunotin(u desie dutoiiu ostueuscu.
Uiduieunu uie dietute, zise Enescu, ieIund voibu. Noi n-um
descuicut nu ucum nici o ucu n viujmuii (uiii i vieo ctevu
sute dinti-ui notii uu cuzut jeitfu mniei Iui Tudoi. Astu este o
zuveiu tuinicu motiivu vie(ii noustie i nimic mui muIt. Pentiu
uceustu ne-um uiusit noi uiin(ii i uniceIe ndeIetniciii, cu su
ne omouie cu e nite vite?
Ce tiebuie dui su fucem? iostiiu to(i cuitunii deodutu, u(intind
oclii usuiu EnescuIui i stingnd mneieIe iutuguneIoi cu con-
vuIsiune.
Su nu iscuIim neomenosuI nsciis ce ni se ceie.
Su nu-I iscuIim! ieetuiu tineiii ostui.
Juiu(i?
Juium!
In momentuI cnd cei utiu cuituni ntoiceuu fe(eIe cutie iusuiit
i ngenuncleuu su juie, o Iovituiu se uuzi n uu cusei.
Cine este? ntiebu Enescu, unnd mnu e iutugun.
Oumeni buni, iusunse o voce de ufuiu.
NumeIe voustie!
CuitunuI Mucedonski, buIucbuu Piodun i stoInicuI Dinu
Putuiicu.
Voi sunte(i? ntiebu Enescu descliznd uu.
Du' bine, ce fuce(i voi uci singuii? ntiebuiu noii veni(i; mu
tem cu vu sfutui(i cevu motiivu stuniiii, uduose Mucedonski cu
un zmbet ntunecut.
Eu nu cied unu cu uceustu, zice Putuiicu, siIindu-se u du fe(ei
suIe un uei de nciedeie.
Nici eu, uduose buIucbuu Piodun.
Iu su Iusum Iu o uite uceste secutuii i su venim Iu IuciuI ceI
de cuetenie, zice Mucedonski. Iu sune(i, buie(i, cum vi s-uu uiut
omoiuiiIe de uIuItuieii?
Ciocoii vccni i noi
Cuie omoiuii? ntiebu Putuiicu, iefucndu-se cu nu tie nimic
desie dnseIe.
Cei doi cuituni i tiei unduii snzuiu(i de DomnuI Tudoi
n suIciiIe din giudinu BincoveunuIui.
Suimunii buie(i!... $i entiu ce i-u snzuiut?
Pentiu Iuciu de nimic, entiu cu vieu i oute.
$i fiindcu suntem ioti de ne suunem unui gde, iusunseiu
cei utiu juni cuituni.
Ave(i dietute, coii, zise Mucedonski, dui ce o su fucem? EI
este stun i noi sIugi; tiebuie dui su ne suunem.
Nu este udevuiut, cuitune, zise Enescu nfuiiut. Noi ne-um
scuIut cu su ne Iutum entiu dietuiiIe (uiii; su ne tiimitu dui
motiivu tuiciIoi cuie uu intiut n (uiu, cu su muiim cu nite viteji,
iui nu su ne omouie cu mouiteu ceu mui iuinousu.
CuitunuI Enescu uie dietute, zise Putuiicu, vuznd intii-
giIe suIe ieieind e deIin. Astu tiiunie nu e mui de sufeiit i ducu
nu ve(i Iuu musuii, su ti(i cu lotuiie cu to(i c(i sunte(i uci ve(i
muii n snzuiutouie.
Au este! StoInicuI Putuiicu uie muie dietute! iosti udunu-
ieu ntieugu.
Otiieu Iui IsiIunt, e oiiunde tiece, uide i jefuiete, i cu
toute ucesteu IsiIunt n-u snzuiut nici un cuitun, nici mucui un
nefei nu ucum, uduose Putuiicu.
Au este, iecum zici; dui iu nvu(u-ne, uilon stoInice, ce
tiebuie su fucem cu su scuum de uceustu fiuiu suIbuticu?
Nimic mui muIt, dect su vu uIege(i uItu cuetenie.
Dui bine, noi um juiut su-i fim suui i ciedincioi, zise
udunuieu ntieugu u cuituniIoi.
A(i juiut, ieIicu Putuiicu cu un zmbet Iin de umuiuciune
i disie(, dui nu ti(i voi cu juiuminteIe nu sunt dect nite mu-
iufetuii nuscocite de domnii i cueteniiIe noioudeIoi, cu su desouie
i su omouie e suuii Ioi mui cu nIesniii i fuiu temeie?
Nico|ac li|imon
Ce voieti, dui, su fucem?
Fuce(i ce ve(i voi; Iusu(i e Tudoi su vu tuie cu e vite.
Aceste din uimu cuvinte, fiind ionun(ute de Putuiicu cu un
muie disie( uscuns sub muscu nevinovu(iei, ioduse un efect stiu-
niu n inimiIe cuituniIoi; cei mui mutuii dinti-nii eiuu entiu
cuIcuieu juiumntuIui i uIegeieu uItoi cuetenii; junii, din contiu,
(ineuu muIt Iu juiumnt, dui eiuu de uieieu su fucu o ievoIu(iune,
iin cuie su siIeuscu e DomnuI Tudoi u Ie du guiun(ii soIide entiu
ncetuieu vuisuiii de snge e viitoi.
Aceste idei fuiu discutute cu zgomot muie; uitideIe nceuiu u
se inciiminu i u se umenin(u unu e uItu i oute cu ui fi vuisut
cliui snge nevinovut, ducu nu inteiveneu Putuiicu, cuie vedeu n
uceustu utitudine zuduiniciieu viseIoi suIe ceIoi umbi(iouse.
Oii(i-vu, fiu(iIoi! zise eI intind n mijIocuI nfuiiu(iIoi
cuituni. $i unii i uI(ii uve(i dietute; dui n(eIeciuneu ceie su
uIegem un mijIoc iin cuie su utem ujunge Iu Iuuieu musuiiIoi de
usiguiuie entiu viitoi. MijIocuI ucestu I cunosc numui eu.
Aiutu-ni-I i nouu!
Bucuios, ducu fugudui(i cu ve(i uimu ove(eIe meIe.
Fuguduim! ziseiu to(i deodutu.
Su utetu(i ute ziIe i ducu nu-utunci Tudoi nu vu mui
omoi e nimeni, su ne udunum iuiui uici i su clibzuim desie
ceIe ce tiebuie su fucem; iui ducu n cuisuI ucestoi ute ziIe omoiu-
iiIe voi uimu cu n tiecut, utunci su uiusi(i e Tudoi i su vu uIege(i
de cuetenii e Mucedonski i lugi Piodun. Vu muI(umi(i, fIucui,
oii bu?
Ne muI(umim!
Din toutu inimu?
Din toutu inimu!
Atunci dui, fuce(i umndouu tuiufuiiIe cte un nsciis i,
duu ce Ie ve(i iscuIi, su mi Ie du(i mie n ustiuie, cu, duu tiece-
ieu ceIoi ute ziIe, su ne udunum iuiui uici, cu su edesim e ceI
ce-i vu cuIcu cinsteu i iscuIituiu.
! Ciocoii vccni i noi
Su se fucu nsciisuiiIe! zise Mucedonski, siIindu-se su us-
cundu bucuiiu ce sim(eu n inimu.
InsciisuiiIe se fucuiu i se deteiu n mnu Iui Putuiicu; iui duu
uceeu clemuiu doi unduii i-i tiimiseiu su uducu demncuie i
buutuiu.
Cinu duiu mui muIt de douu oie i ot nciedin(u e Iectoiii
notii cu nu uveu nici ceu mui micu usemunuie cu cinu ceIoi ute
n(eIe(i ui EIudei; iui e Iu miezuI no(ii, ouse(ii i Iuuiu iumus
bun unii de Iu uI(ii i se duseiu fiecuie Iu Iocuin(u su.
Putuiicu ncuIecu e uimusui i se ndietu sie Bucuieti, ui-
mut de comIiceIe suu. Bucuiiu Iui eiu nemuiginitu din cuuzu muieIui
iezuItut ce dobndise cu uttu nIesniie.
Ei, Nustuse, zise eI uinuutuIui, uiuncnd ctevu iiviii n
Iutuii, cu su se usiguieze desie vieo cuisu ce i s-ui fi utut ntinde
de inumicii sui; iu sune-mi, cum (i-ui etiecut timuI, ct ui Iisit
de Ingu mine?
Bnd i mncnd, cucoune, su fie cu ieituciune.
$i cu cine ui fucut toute ucesteu?
Cu uinuu(ii Iui buIucbuu Piodun.
Iu sune-mi, ce mui zic ei desie meisuI tiebuiiIoi?
OmoiuiiIe de uIuItuieii i-uu tuIbuiut fouite muIt, cucoune;
unii voi su fugu Iu IsiIunt, uI(ii Iu buIucbuu Suvu i sunt fouite
u(ini cei cuie voiesc su mui iumnu n oidiu Iui Tudoi; uoi unde
mui ui i bIestemuteIe de nsciisuii ce...
Ce nsciisuii sunt uceIeu?
DomnuI Tudoi ceie nsciisu clezuie de Iu to(i cuitunii en-
tiu uituieu nefeiiIoi de sub uscuItuieu Ioi.
$i ei o su deu?
Vui de ei de voi du.
Du' de ce?
Pentiu cu mine seuiu o su se cuIce utiu cuse boieieti.
De unde tii tu uceustu?
" Nico|ac li|imon
O tiu, fiindcu i-um ndemnut eu.
Afeiim, Nustuse! Dui iu sune-mi, o su se (ie ei de cuvnt?
Negieit, fiindcu o su fiu cu dnii i o su-i (in de scuit.
SiIete-te, Nustuse, ct vei uteu, s-o sco(i Iu cuIe cu bine i
vei uveu de Iu mine o sutu de mulmudeIe buci.
$tii ce, cucoune DinuIe? Fu-mu mui bine oIcovnic de jude(
i nu-mi mui du uceIe mulmudeIe.
Pieu iute meigi, diuguI meu Nustuse.
Bu nicidecum, cucoune DinuIe. Muiuz vodu u fucut e uinu-
utuI suu isiuvnic; de ce ouie domniu tu su nu mu fuci e mine
oIcovnic?
Fii cuminte i te voi fuce.
Conveisu(iuneu cuIutoiiIoi notii tiecu de Iu o cestiune Iu uItu i
numui utunci se ntieiuse, cnd cuii se oiiiu cu din instinct Iu
oi(iIe cuseIoi Iui Putuiicu.
AinuutuI descuIecu de e cuI i desclise ouitu stunuIui suu,
cuie, suiind cu iu(euIu de e fiumosuI uimusui, se duse diet n
iutucuI suu de doimit, cu su-i uIine iinti-un duIce somn ugitu(iuneu
ce-i iicinuise muieIe suu succes.
Acum vino tu, Moifeu, cuie nclizi cu duIceu(u oclii IuguiuIui
ostenit de muncu ziIei i e ui tineiei mume ce vegleuzu Ingu
cuuI micuIui ei coiIu; veni(i i voi, vise umugitouie, cuie
desclide(i uvuiiIoi mineIe de uui uIe Ameiicii i iin ncliuiii
muguIitouie uuiu(i sufeiin(eIe scIuviIoi i fuce(i e devo(i su guste
din feiiciieu uiudisuIui! Puiusi(i ntunecouseIe voustie Iocuuii i
veni(i n cumeiu ucestui infum cu su-i nclide(i oclii iin nuicoticu
voustiu sufIuie; du(i-i vise fiumouse, fuce(i su disuiu de e fiunteu
Iui uceIe ncie(ituii suute de infumie i ciimu! Dui mu tem cu voi
nu ve(i uteu su-I udoimi(i, cuci usiuneu cuie mucu fuiu miIu din
iuiunclii Iui este muIt mui muie dect mugicu voustiu uteie. Este
seteu de muiiie cuie ndeumnu e Cesui u tiece RubiconuI nuimut,
cu su nfigu umnuIuI n inimu ieubIicii iomune; este mndiiu i
# Ciocoii vccni i noi
iuzbunuieu cuie siIi e tiiunuI Hiius u veni n utiiu su cu eiii
Iui Duiiu, sie u o fuce su tieucu iin foc i subie!... EI vu fi mine
stun ubsoIut este o uite din (uiu i ducu futuIituteu vu voi,
oute su devie biciuI (uiii ntiegi.
CiocoiuI uveu n udevui muie necesitute de ieuos, cu su-i ies-
tubiIeze uteiiIe fizice sIubite de utteu zguduiii moiuIe; dui som-
nuI nu uteu su nclidu IeoueIe ocliIoi sui, cu toutu siIin(u ce
ntiebuin(u cu su outu udoimi un moment mucui.
OieIe no(ii sunt fouite Iungi entiu cei ce nu uu somn i mui
cu seumu entiu uceiu u cuioi contiin(u este ututu de ciimu.
Putuiicu, vuznd neutin(u de u udoimi, ceicu u se distiu iin
Iectuiu; Iuu dui o cuite de e musu i descliznd-o citi din ntmIuie
uceste cuvinte: Vuzut-um e ceI fuiu de Iege nuI(ndu-se cu cediii
LibunuIui; u(in nsu, i eI nu mui eiu; uteieu i mndiiu Iui ieiise
cu sunet!` Acest veiset din suImii iegeIui-oet, ce fuceu uIuzie Iu
dnsuI, I fucu su nclidu cuiteu i su unu mnu e uItu; dui
descliznd-o i e uceeu dete este muximu uceustu: $i ce vu foIo-
si omuIui de vu ctigu toute uvu(iiIe Iumii ucesteiu i i vu ieide
sufIetuI?` Tinti cu mnie i uceustu cuite i scuIndu-se de e ut
nceu u se ieumbIu iin cumeiu cu fu(u descomusu de nedoimiie.
Nouteu, n fine, se ieguteu u uiusi emisfeiuI nostiu. Un zgo-
mot de cuiu(e i voci omeneti unun(uu detetuieu ooiuIui i
uneieu Iui n micuieu obinuitu de toute ziIeIe.
CiocoiuI se Iimbu nencetut, cuutnd n osteneuIu coiuIui som-
nuI ce-I uiusise; dui deodutu uiecleu Iui fu Iovitu de voceu nuzuIu
i uscu(itu u unui iecue( cuie cntu nti-un feI comic cntecuI
ucestu:
lpsi|anri |c|dmara|,
ucca pcndc vindrar,
O|i(crii cci mai mari,
Bragagii i covrigari.
1S Ciocoii vecli i noi
$ Nico|ac li|imon
Nu tim cuie vu fi fost udevuiutu imiesiune ce ioduse n siii-
tuI ciocoiuIui uceste veisuii, cuie cu muItu concisiune desciiu utt
de bine e cuii Eteiiei gieceti; tim numui cu un zmbet de fiuiu
suIbuticu uuiu e buzeIe suIe i se ieidu cu iu(euIu fuIgeiuIui.
Sunt ciime cuie suimntu e ceI mui miuv i mui degiudut
tIlui; dui Putuiicu uveu o nutuiu de fiei; eI se ufIu n ieziuu
vnzuiii ceIui mui muie buibut uI Romniei i, cu toutu giozuviu
ucestei ciime, contiin(u Iui nu eiu ncu tuIbuiutu; i ducu I vuzuium
neIinitit, ucestu este efectuI uceIui neustmui ce simte tot omuI
umbi(ios cnd ieuete n IunuiiIe suIe, iui nu uI iemucuiii.
In fine, duu ctevu momente de cugetuii udnci, eI se use e
ut i udoimi.
Capiro|u| XXX
ALESANDRU IPSILANT $I ETERIA GRECEASCA
RevoIu(iuneu gieciIoi din EIudu i din ceIeIuIte iovincii uIe
ImeiiuIui Otomun, iivitu din udevuiutuI ei unct de vedeie, este
Iinu de seveiitute i de o Iugubiu muiestute. Cnd giecii, butini
i tineii, femei i coii, Iuuiu uimeIe n mini, nu o fucuiu ucestu
entiu desfiin(uieu unei Iegi uusutouie ouiecum, nici entiu goni-
ieu unui tiiun oidinui cuie ntizie, dui nu distiuge cu totuI iogie-
suI unui ooi. Ei se iidicuseiu cu su se Iibeieze de suIbuticeIe oide
otomune, ce de mui muIte secoIe Ie vioIuu consouiteIe i feciouieIe,
Ie nguieuu ieIigiuneu i i omoiuu duu cuiiciu iin ceIe mui
nesufeiite toituii
1
.
PIunuI ucestei ievoIu(uni eiu su iuscouIe toute oouieIe din
1
Cu su convingem mui bine e Iectoiii notii desie sufeiin(eIe ucestui ooi n
udevui muitii, dum uici un fiugment dinti-o buIudu gieceuscu, tiusu din coIec(iuneu de
cntece ouIuie tiuiitu n Atenu de N. AngleIidi:
'D rctr roiiqpto v rv' to otrvo;
Mcvct, oov itcvtpto, ` to pot ` to cuvo;
CUPRINS
% Ciocoii vccni i noi
Oiient i, Iu o zi lotuitu, su se uiunce usuiu tuiciIoi i su-i zdio-
beuscu deodutu.
Intie comundiiii uIei de comitetuI ievoIu(ionui cu su uie n
Iuciuie uceustu micuie, de Iu cuie utinu Iibeiuieu suu desuviitu
ieiie u Gieciei, eiu i AIesundiu IsiIunt.
ConsiIiuI ievoIu(ionui, buzut e sentimenteIe utiiotice uIe uces-
tui june i e exeiien(u Iui n uitu iezbeIuIui, i nciedin(use unu
din ceIe mui gieIe ui(i uIe ntinsuIui Iun de ievoItu.
EI dui cutu su tieucu Dunuieu iin Romniu, cu su ievoIteze
ouIu(iuniIe sIuve din Tuiciu i, us n cuuI Ioi, su stiubutu BuI-
guiiu, Tiuciu i Mucedoniu sie u se uni cu giecii din EIudu, Iii i
TesuIiu i u combute mieunu i cu succes uimuteIe otomune, use
n confusiune iin uceustu geneiuIu insuiec(iune.
PIunuI eiu bine combinut i oute cu ui fi ieuit n toutu ntinde-
ieu su, ducu uimutu Iui IsiIunt ui fi uvut disciIinu i moiuIituteu
ce s-ui fi ietins de Iu nite oumeni cuie Iuuseiu uimuteIe n mini
entiu o cuuzu utt de suciu. Dui uceste viitu(i Iiseuu suu ceI
zrqito vo otctcrv, vo irrrv ioot.
No r0yrv, tv cocv yto tqv rtpq oioto;
No vrv rotpoo, oorito o ycvr,
Tc ic0 tc otc0 o t'cicu tc ouyyrvr.
Koiqrpo t po rir00rpq q.
Hopo oopvto pcvcu oioto o uioq.
T o'rir vo qoq o v'oot ` tq oioto;
ztcoocu r or vcuv o0' po ' tq tto,
A00rvtq, opoycuvc, r0pq v oto0q.
0' t0;ovvc oot or rt vo o0q.
Acuir0rt ci qrpo rt c, tt t' v oc `rtq,
Kt' o0tc roort roitv tc oto ocu vo rtq,... (n. N. F.)
(Pnu cnd, voiniciIoi, su tiuim iin stimtoii, singuii cu nite Iei, e iscuii, n
mun(i? Pnu cnd su Iocuim iin eteii, su uvem nuinteu ocliIoi doui desiuii, su
fugim de Iume din iicinu iobiei, su ieidem utiiu, fiu(ii, uiin(ii, iietenii i toute
iudeIe noustie? Mui bine un ceus de viu(u Iibeiu dect utiuzeci de uni n iobie i nclisouie.
Lu ce-(i foIosete su tiuieti i su fii n iobie? Gndete-te cum te fiig n foc n fiecuie
ceus... Domn, diugomun, vizii de-ui fi, tiiunuI te fuce su iei e nediet. SIujeti toutu
ziuu Iu oiiice (i-ui sune, iui eI, Iu indu-i, nceuicu iuiui i sngeIe su-(i beu.)
& Nico|ac li|imon
u(in eiuu fouite iuie n uimutu Iui IsiIunt
1
. Su mui uduugum i
disie(uI ce uveuu giecii usuiu iomniIoi i sIuviIoi, Ius ideiIe de
uneIinism ce IsiIunt i cuitunii Iui Ie munifestuu cu uttu uuiin(u
n fu(u ucestoi oouie e cuie tiebuiuu su-i Iingueuscu i ne vom
convinge desie tiistuI iezuItut ce uvu micuieu gieciIoi n Piinciute.
Lu 22 febiuuiie din unuI 1821 IsiIunt tiecu n MoIdovu i se
1
Cu su nu tiecem de cuIomniutoi, unem n fu(u IectoiiIoi notii iocIumu(iu Iui
IsiIunt dutu cutie uimutu su, cnd s-u vuzut siIit u o uiusi i u tiece n Austiiu. Dinti-ucest
document necontestubiI se oute convinge fiecuie cu uimutu Iui IsiIunt eiu n muie uite
comusu din tIluii de diumuii, Iui i tiudutoii:
PiocIumu(iu iincieIui AIesundiu IsiIunt
dutu Iu fugu su din Romniu
RezbeInici! Nu, nu mui voiesc u iofunu ucest suciu i onest nume clemndu-vu e
voi ustfeI. Tuimu fiicousu de oumeni! TiuduiiIe i ucteIe voustie sedi(iouse mu siIesc u vu
uiusi. De uci nuinte oiice Iegutuiu ntie voi i mine este iutu. Att numui cu mi vu
iumne n funduI sufIetuIui iuineu cu v-um comundut. Voi u(i cuIcut juiuminteIe, u(i
vndut e Dumnezeu i utiiu, m-u(i vndut i e mine cliui n minutuI n cuie seium u
nvinge suu u muii cu voi. AstfeI dui vu uiusesc. Adiesu(i-vu tuiciIoi, cuie singuii sunt
demni de ideiIe i tendin(eIe voustie. Puiusi(i uduiiIe, coboi(i-vu din mun(i, uceste
uziIuii uIe fiicii voustie, i meige(i Iu tuici su Ie suiutu(i miniIe ncu fumegnd de suciuI
snge uI suiemiIoi ieo(i, utiiuili, eiscoi i o mie de uI(i fiu(i de ui votii inocen(i,
musuciu(i fuiu miIu. Dui giubi(i-vu u vu cumuiu scIuvugiuI cu viu(u voustiu, cu ie(uI
onoiii femeiIoi i coiiIoi votii.
Iui voi, umbie uIe udevuiu(iIoi eIini din suciuI butuIion, cuie cu tiuduie u(i cuzut
victimu feiiciiii utiiei voustie, vouu, iecunotin(u comutiio(iIoi votii. Pu(in vu tiece i
se vu nuI(u coIounu ce vu fuce nemuiitouie numeIe voustie.
In Iiteie uiinse sunt nsemnute n funduI inimii meIe numeIe umiciIoi mei cuie mi-uu
uiutut nu n sfiit nciedeieu i sinceiituteu Ioi. Aduceieu Ioi uminte vu iucoii tot-
deuunu sufIetuI meu.
Duu disie(uIui geneiuI, dietu(ii IegiIoi i bIestemuIui comutiio(iIoi e cuIcutoiuI
de juiumnt i vnzutoiuI cuminui Suvu, e sionii i e cei dinti ce nIesniiu dezeituiiIe,
e Constuntin Ducu, VusiIe BuiIu, Gleoigle Munu funuiiotuI, Giigoie $u(u funuiiotuI i
e deiuvutuI tcv oictcv NicoIue Scufu.
Asemeneu uiidic i Iui VusiIe Cuiuviu titIuI de cumuiud de uime, entiu nesuuneieu
i necuviinciousu Iui uituie.
AIesundiu IsiIunt
Rmnic, 8 iunie 1821".
(Vezi Istoiiu Romniei` de PuIuuzof.) (n. N. F.)
' Ciocoii vccni i noi
1
MiIi(iu eteiitiIoi eiu comusu din coiuiiIe i desui(iiiIe ucesteu:
lnrdiu| corp, suo comanda |ui Nico|ac lpsi|anri, sc a|cdruia din.
Tugmutuiliu (coi de uimutu n. ed.) Iui Ducu ................................................. 1.930
HiIiuiliu (comundument n. ed.) Iui Oifuno......................................................... 300
Desui(iieu Iui Glicu din escoitu Iui AI. IsiIunt, uIcutuitu din sIuvi ......................... 60
Desui(iieu Iui Munu ............................................................................................... 1S0
Iui Costu BuIticos ................................................................................... 60
Iui CuIoiuni ........................................................................................... 100
Cuzucii ..................................................................................................................... 200
2.8S0
A| doi|ca corp, suo comanda |ui Ccorgc lpsi|anr.
Tugmutuiliu Iui Cuiuviu .......................................................................................... 3S0
HiIiuiliu Iui CoIocotioni .......................................................................................... 27S
Iui VusiIe Tudoiov ..................................................................................... 3S0
Desui(iieu Iui MiluiI .............................................................................................. 180
UIunii Iui Tuikovski .................................................................................................. 70
Escoitu iincieIui Cuntucuzin .................................................................................. S0
1.27S
A| rrci|ca corp, a| O|impianu|ui lordacnc.
Ainuu(ii ................................................................................................................ 1.S00
A| parru|ca corp, a| |ui cdminaru Sava.
Ainuu(ii de sub comundu Iui Suvu ............................................................................ 800
Ainuu(ii de sub comundu Iui deIi-bu MiluIe ........................................................... 120
Ainuu(ii de sub comundu Iui Glence ........................................................................ 100
1.020
lrp Acc suu butuIionuI suciu ............................................................................ 4S0
Desui(iieu moIdoveniIoi ....................................................................................... 300
decIuiu Iibeiutoi uI nu(iunii giece, iui duu uceeu dete mui muIte
iocIumu(iuni iin cuie usiguiu e moIdoveni cu, e ct tim vu stu
uimutu su ucoIo, nu voi sufeii nici un iuu de Iu dnsu; dui futeIe
deteiu o usiu dezmin(iie uceIoi fiumouse iocIumu(iuni, cuci e
dutu uimu ususinuieu negu(utoiiIoi tuici din Iui i GuIu(i i jufuiiIe
ceIe nemuivuzute.
In fine, uimutu Eteiiei, muiitu iin coiuI Iui VusiIe Cuiuviu i
Ioiducle OIimie, intiu n |uiu Romneuscu; iui Iu 2S mui ujunse
Iu sutuI CoIintinu i foimu ucoIo cuuitiiuI ei geneiuI
1
.
! Nico|ac li|imon
1
KuiI NesseIiode (17801862) ubiI diIomut (uiist.
IsiIunt iimi nclinuciuniIe boieiiIoi, uIe cIeiuIui i e uIe tutu-
ioi tugmeIoi ostueti i negu(utoieti. LinguiiiIe nsu ce i se fuceuu
n toute ziIeIe de cutie funuiio(i i c(ivu iomni coiu(i, ce voiuu
su exIouteze Eteiiu n inteiesuI Ioi, ume(ise fouite muIt cuuI uces-
tui cuitun; dui tocmui cnd bietuI om se obinuise cu viu(u i
omu domneuscu, Iu cuie nceuse su usiie, iimi tiistu tiie cu
tuicii uu intiut n (uiu iin mui muIte ui(i i cu ei se ndieutu
usuiu-i cu foi(e consideiubiIe, cu su-I zdiobeuscu deodutu.
Aceste tiii nefuvoiubiIe ndemnuiu e IsiIunt su-i iidice IuguiuI
de Iu CoIintinu i su-I ueze Iu Tigovite, Ioc fouite iiincios entiu
uuiuie i mniuieu intiigiIoi suIe n contiu Iui Tudoi VIudimiiescu.
Duu ce eI i uezu otiieu n Iugui foitificut cu un(uii i tiimise
desui(iii mici de uinuu(i cu su cuiindu stimtoiiIe mun(iIoi, sie
u se uteu iefugiu Iu cuz cnd otiiiIe tuiceti ui fi nvins e uIe suIe,
se dete uoi cu totuI Iu ieuIizuieu IunuiiIoi suIe ceIoi umbi(iouse.
Inti-o zi eI se ufIu singui n cumeiu su, ubsoibit n meditu(iuni;
dui cnd se detetu din uceu momentunee uimiie, vuzu e Putuiicu
stnd cu miniIe Iu iet i smeiit cu un cuIugui.
FunuiiotuI I fixu u(in, uoi i zise fuiu ieumbuIe:
Iu sune-mi, uilon stoInice, cum meig tiebuiiIe noustie?
Fouite bine, muiiu tu!
TuImucete-mi ce n(eIegi dumneutu iin ucest fouite bine.
HitiiIe ucesteu te voi Iiiofoiisi mui bine dect mine, muiiu
tu, iusunse ciocoiuI, cu uei tiiumfutoi i iezentnd Iui IsiIunt
cu mndiie nsciisuiiIe cuituniIoi.
FunuiiotuI Ie citi cu muItu neiubduie, uoi, duu ce iivi e
Putuiicu cu un feI de udmiiuie umestecutu cu disie(, zise:
Ince u ciede, uilon stoInice, cu eIciuI cuie te-u sistisit Iu
mine n-u cunoscut duiuiiIe ce ui; dumneutu eti un om muie, ntieci
n iste(ime cliui e NesseIiode
1
uI Rusiei; dui eti cum... uduose
funuiiotuI cu uei butjocoiitoi.
! Ciocoii vccni i noi
CiocoiuI sufeii uceustu umiIiie cu snge iece iefucut, bu ncu
fucu i ctevu comIimente, cu su uscundu i mui bine tuIbuiuieu su.
Dui ducu omoiuiiIe voi ncetu? uduose IsiIunt, utunci uceste
nsciisuii voi iumne litie uIbu; ui, ce zici?
Zic, muiiu tu, cu omoiuiiIe s-uu suviit: doi uinuu(i de ui Iui
Piodun s-uu snzuiut Iu u(uI de iutiu duu PoduI CuIiciIoi, doi
n DeuIuI Siiii i unuI dinuinteu IuguiuIui de Iu Cotioceni.
Dui cuitunii cu nsciisuiiIe, ce zic ei desie uceustu?
Nimic e fu(u, dui nti-uscuns uu i uIes de cuetenii uIe Ioi
e Mucedonski i Piodun i ucum nu uteutu dect vieme cu iiIej
cu su omouie e Tudoi.
Fouite bine, dui ei ot su-i sclimbe gnduI.
Nu, muiiu tu; sunt utt de bine nciedin(ut desie uceustu,
nct u uteu clezuui cu cuuI meu cu de ustu dutu ei se voi (ine
de cuvnt.
Asteu sunt voibe, uilon stoInice; eu cunosc fouite bine e
iomni. Ei (i fuguduiesc ustuzi totuI i mine nu-(i duu nimic.
Ai dietute, muiiu tu, su te ndoieti, fiindcu nu cunoti
ntmIuiiIe din uimu.
Cuie ntmIuii? Voibete!
OmoiuiiIe din uimu.
AIteIe iousete?... Sune-mi degiub'!
De Iu iidicuieu IuguiuIui din Cotioceni i nu Iu GoIeti u
snzuiut este tieizeci de unduii, tot buie(i tineii, unuI i unuI.
Ce sui, uilon stoInice?... S-uu ntmIut toute ucesteu?
Ai iubduie, muiiu tu, cu n-um sfiit! excIumu ciocoiuI mndiu
de tiiumfuI suu.
Voibete, cuci moi de neiubduie!
Duu ce ujunse Tudoi Iu GoIeti, ufIu iin iscoudeIe (sionii)
suIe, cu utiu din cei mui voinici cuituni
1
nu voiesc su deu nscii-
1
Aceti utiu cuituni se numeuu: Ioun Ouicu, Gli(u Cu(ui, Ene Enescu i Ioun
Uiduieunu. Doi dintie ei, cunoscnd gnduI Iui Tudoi, scuuiu iin fugu; iui e ceiIuI(i i-u
snzuiut (vezi Cioranu, . 83-84). (n. N. F.)
! Nico|ac li|imon
suiiIe ceiute i numuidect snzuiu e doi dintie dnii n nite
suIcii; n sfiit, ducu muiiu tu voieti su te nciedin(ezi i mui bine
cu m-um (inut de cuvnt, du-mi e cuitun Ioiducle cu douu sute
de uinuu(i i (i jui cu-(i voi uduce e Tudoi Iegut cot Iu cot.
Biuvo, uilon stoInice! ucum te n(eIeg. $i, descliznd uu,
clemu e giumuticuI suu i i zise: Sune Iui Ioiducle su iu douu
oituIe de uinuu(i uIei i su se ducu Iu GoIeti cu dumneuIui, i su
mIineuscu cu stiunicie oiice-i vu oiunci.
GiumuticuI Iecu cuuI nu n umnt i iei mieunu cu
Putuiicu.
Capiro|u| XXXl
CU ROGOJINA APRINSA-N CAP $I CU JALBA-N PRO|AP
Romniu, uceustu (uiu munousu i modobitu de nutuiu cu toute
duiuiiIe, u fost uisitu de souitu su sufeie toute ieIeIe fizice i moiuIe:
cutiemuieIe de umnt, inunduiiIe iuiiIoi, eidemiiIe omoitouie,
incuisiuniIe oideIoi buibuie, jufuiiIe domniIoi funuiio(i; toute uceste
fIugeIe ustiitouie uieuu cieute de futuIitute numui cu su nimi-
ceuscu uceustu nenoiocitu (uiu. Dui eu u iezistut cu buibu(ie Iu
toute IovituiiIe i u meis e cuIeu nsemnutu ei de iovedin(u,
uitnd e umeii ciuceu muitiiuIui cu mntuitoiuI Iumii.
Au fost n udevui timi cnd sufeiin(eIe zdiobise cuiujuI
iomniIoi. Inumicii notii, cieznd cu IuxuI i moIiciuneu intioduse
de dnii uu stins n inimu ooiuIui iomn sim(umntuI de
nu(ionuIitute i Iibeitute, suItuu de bucuiie; dui se umugeuu, cuci
iomnuI se detetu tocmui Iu tim i cu uimeIe n mnu Ie iobu
cu este ncu viu i gutu u se Iutu entiu dietuiiIe suIe.
RevoIu(iuneu de Iu 1821, ce este eu ouie ducu nu voceu diseiuiii
iidicutu contiu uusuiii? Ouie nu uiutu eu de ujuns e un ooi viu
i lotuit u muii suu u tiui entiu Iibeitute?
CUPRINS
!! Ciocoii vccni i noi
Dui su ne oiim uci i su uiutum IectoiiIoi notii ozi(iuneu (uiii
nuinte i duu izbucniieu ucestei ievoIu(iuni sociuIe.
DeseIe nuvuIiii uIe otiiiIoi Iui PuzvuntogIu i uIe uItoi ui
iuzviuti(i n contiu muiu(iei tuiceti suimntuse utt de muIt e
Iocuitoiii (uiii, nct i fucuse su devinu un ooi uioue nomud,
gutu n tot momentuI u-i uiusi Iocuin(u i ioduI osteneIiIoi suIe,
cu su-i scue viu(u n ciuutuiiIe mun(iIoi suu este lotuieIe (uiii,
unde nu uteu su-i ujungu iutugunuI munufuIui i Iucomiu de buni
u funuiiotuIui.
RezbeIuI iuso-tuicesc, nceut Iu 1806 i teiminut Iu 1812, sIei
(uiu i e Iocuitoiii ei utt de muIt, nct comundiiii uimuteIoi
iuseti suuseiu cliui e ieo(i i diuconi u Ie du ioviunt i cuie
de tiunsoit; bu ncu, entiu iuineu omeniiii, s-uu vuzut n uceu
cumunie fute cuie indigneuzu e tot omuI cu inimu dieutu.
Comisuiii de uiovizionuie iui, duu ce cu ceieuu mui muIte iovi-
zi-uni dect Ie tiebuiuu, uoi Iu Iecuieu Ioi Ie vindeuu nuoi sui-
muniIoi Iocuitoii, stiicute i cu ie(uI ntieit mui muIt de ceeu ce
costuu.
Domniu Iui Cuiugeu, dei e Iu nceut iomiteu cevu entiu
uuiuieu (uiii, dui mui n uimu cuzu i dnsu n gieuIeIe domni-
iIoi tiecute; func(iuniIe ceIe mui nsemnute se dudeuu gieciIoi veni(i
cu domnuI din StumbuI; iui boieiii iomni eiuu disie(ui(i i exiIu(i,
ducu cutezuu u-i uuiu onouieu.
VenituiiIe (uiii se vindeuu n totuI Iu fuvoii(ii gieci, cuie deso-
iuu fuiu miIu e nenoioci(ii Iocuitoii. Dietuteu se vindeu e buni
i, cnd se ntmIu vieo judecutu ntie un funuiiot i un iomn,
oiict de Iumuiit ui fi fost iomnuI, iocesuI se ctigu de funuiiot.
Aceste muii i nemuiuuzite nedietu(i siIiiu e Jiunu, Giuiu i
uI(ii u se fuce tIluii de diumuii i u-i iuzbunu omoind e funuiio(i
i e ciocoii uiveni(i i ujutnd e suiuci.
Iutu juInicu stuie n cuie se ufIu (uiu nuinteu ievoIu(iunii; dui
eu deveni mui ieu sub ievoIu(iune, cuci ducu sub un guvein IeguI se
!" Nico|ac li|imon
comiteuu utteu ubuzuii, ouie cte nu s-ui fi utut comite cnd o
uite din (uiu se guveinu de o cuimucumie sIubu i fuiu iestigiu,
uItu de IsiIunt, iui iestuI de Tudoi VIudimiiescu?
Dinu Putuiicu, cu om dibuci n jufuii i mncutoiii, ievuzuse
ct de muii tiebuii uteu su fucu nti-o usemeneu stuie de Iuciuii;
ievuzuse, n fine, cu u sosit muiu(iu ciocoiIoi i se ieguteu u se
foIosi de dnsu.
AstfeI dui, duu ce ucest monstiu comise fuiu ceu mui micu
sfiuIu toute ciimeIe, duu ce fucu su se veise uttu snge nevinovut
entiu ieuIizuieu umbi(iouseIoi suIe Iunuii, eI vndu cliui e Tu-
doi VIudimiiescu, omuI ceI mui muie uI Romniei, iecum uiutuium
n cuitoIuI iecedent.
In ziuu, dui, cnd eI fugudui Iui IsiIunt cu-i vu uduce e Tudoi
Iegut, se use n fiunteu coloitei de ususini i se ndietu cutie
sutuI GoIeti. Ajungnd ucoIo, se sfutui mui nti cu Ioiducle, Glen-
ceu i Fuimucle, cueteniiIe uinuu(iIoi ce-i duduse IsiIunt entiu
executuieu tiuduiii, uoi, duu uceeu, intiu n Iugui i u((u ie-
voItu. In fine, Tudoi fu iins i dus ntie uinuu(i Iu CmuIung, iui
de ucoIo Iu Tigovite, unde mui n uimu fu ususinut.
A douu zi duu mIiniieu ucestei giozuve tiuduii, Putuiicu se
nfu(iu nuinteu Iui IsiIunt cu uceI uei de imeitinen(u ioiiu
ususiniIoi Iuti(i i, duu ce fucu nclinuciuniIe obinuite funuiio-
tuIui, i zise:
Su tiuieti, muiiu tu! Tudoi VIudimiiescu nu-(i vu mui tuIbu-
iu Iiniteu de ucum nuinte.
Du' de ce?
Fiindcu eI nu mui tiuiete.
TuImucete-mi, uilon stoInice.
Astu-noute eu, mieunu cu cuitun Cuiuviu i c(ivu
uinuu(i, I-um Iuut din temni(u i I-um dus e muIuI iuzuIui, uoi,
duu ce I-um tuiut n mici bucu(i, I-um uiuncut n u(uI de Ingu
giudinu Iui GeuitoIu.
!# Ciocoii vccni i noi
IsiIunt Iuu de e musu o litie ndoitu i dnd-o Iui Putuiicu
i zise:
SIujbu entiu sIujbu, uilon stoInice. |ine ucest ituc: iin-
ti-nsuI te oinduiesc isiuvnic Iu Piulovu i Sucuieni i ducu Dumne-
zeu mi vu ujutu, iecum nudujduiesc, te voi fuce cuimucum uI
Ciuiovei.
CiocoiuI fucu tiei temeneIe nu Iu umnt i suiutu mnu Iui
IsiIunt cu o iecunotin(u iefucutu, uoi iidicndu-se n sus ex-
cIumu cu voce decIumutu:
Su tiuieti ntiu muI(i uni, muiiu tu; su-(i ujute Dumnezeu u
te une e scuunuI stiumoiIoi muiiei tuIe, entiu feiiciieu noustiu,
u nemeiniciIoi muiiei tuIe sIugi.
DestuI, uilon stoInice, destuI; du-mi-te ucum cu Dumnezeu
i te siIete su fuci feiiciieu IocuitoiiIoi ucestoi douu jude(e ce (i-um
nciedin(ut; dui bugu bine de seumu, su nu-i fuci ieu feiici(i, mu
n(eIegi?... cuci oute su (i se ntmIe vieun iuu.
Oiict eiu de iefucut, Putuiicu tot nu utu su ieziste ucestoi
cuvinte Iine de iionie i cu douu n(eIesuii; Iecu dui cuuI n jos,
cu su uscundu ntiuiiieu ce-i fucuse i, duu ce mui fucu o mutunie
nu Iu umnt, se duse.
Duu ctevu ziIe de ose(e i veseIii dute umiciIoi sui entiu
iidicuieu su Iu uceustu muie i bunousu func(iune, eI Iecu su iu n
osesiune jude(eIe e cuie devenise stun. Pe utunci, cu i n ziuu
de ustuzi, eiuu Iu modu iocIumu(iiIe i iofesiuniIe de ciedin(u,
IsiIunt du e toutu ziuu cte unu, Tudoi VIudimiiescu usemeneu,
fuiu u mui voibi de ituceIe cuimucumiei Iui CuIimul vodu, ce se
Iieuu e ziduii n toute ziIeIe.
CiocoiuI, ujungnd Iu Bucov, IocuI nuteiii suIe, oiunci su udune
e to(i boieiii din umndouu jude(eIe, toute isnufuiiIe i e oin-
cuii; iui cnd muI(imeu ceIoi clemu(i umIuse cuiteu isiuvniciei,
eI se uiutu n iidvoi (buIconuI) i Ie citi uceustu iocIumu(iune:
!$ Nico|ac li|imon
"lra(i ooicri, ncgu(drori i opincari,
uumnczciasca pronic, mi|osrivindu-sc asupra accsrci ncnorocirc
parrii, m-a ridicar |a vrcdnicia dc ispravnic a| accsror doud judc(c.
uumnczcu cc| arorpurcrnic ric mai oinc dccdr voi ro(i |ioovu|
1
cc|
|icroinrc cc ardc in inima mca pcnrru |cricirca voasrrd. Sd ri(i dar cu
nordrdrc, |ra(i|or, cd pc cdr rimp voi |i cu voi, nimcni nu va |i asuprir
cu o para mai mu|r pcsrc ccca cc nordrdrc nczamu|. ludc|c i cc|c|a|rc
iraruri a|c srdpdnirii dc acum inainrc sc vor imp|ini dc cdrrc oamcni
cinsri(i i cu |rica |ui uumnczcu, miruic|i|c i mdncdrorii|c vor |ipsi cu
roru|. Cci ndpdsrui(i sd vic |a minc i-i vor a||a drcprarca, cdci dorcsc
ca razc|c |cricirii sd srrdoard pdnd in oordciu| cc| ricd|os a| opincaru|ui.
Amin, |ic, |ic.
Cuiindeieu ucestei iocIumu(iuni i mui cu seumu uccentuI
diumutic i gestuiiIe iitoiiceti cu cuie o ionun(use Putuiicu fucu
o muie ntiuiiie ntie uuditoii, cuci ei nu cunoteuu ncu udevuiutuI
n(eIes uI iocIumu(iuniIoi.
PiimeIe ziIe uIe udministiuiii Iui Putuiicu fuiu consuciute n scou-
teieu umIoiu(iIoi ceIoi vecli i oinduiieu uItoiu cuie su coiesundu
cu inten(iuniIe suIe. Intie uceti noi ciocoi, uIei de Putuiicu duu
cliuI i usemunuieu su, eiu i unuI numit Neugu Rue-PieIe, om
nuscut su fie cuIuu i cuie se siIeu iin ciuzimi nemuiuuzite u nu-i
stiicu ieutu(iuneu ienumeIui suu. Pe ucestu I uIese Putuiicu de
mIinitoi uI tutuioi jufuiiIoi ce fuceu.
A desciie cu de-umununtuI desoieiiIe i cuzneIe ce sufeieuu
Iocuitoiii de toute cIuseIe de Iu ucest monstiu ui fi o Iuciuie de cuie
unu noustiu s-ui indignu. E de ujuns u sune numui cu biiuI se
mIineu de Iu suimunii suteni de cte tiei i utiu oii e un tiime-
stiu; tuxiduiii Iuuu ntieitu zeciuiuIu entiu oieiit, ieibuiit, tutunuiit
i vinuiit i cnd sutenii nu mui uveuu cu ce su Iuteuscu, i ungeu
1
Diugosteu suu umoiuI. (n. N. F.)
!% Ciocoii vccni i noi
cu ucuiu i i Iegu de couci, cu su-i n(ee viesiIe i (n(uiii, uoi
Ie vindeu dobitouceIe i, duu ce-i suiuceu cu desuviiie, i nclideu
n couie, cu su nu outu iecIumu Iu stuniie.
Inti-o zi Dinu Putuiicu stu nclis nti-o oduie mieunu cu Neugu
Rue-PieIe i ncleiu socoteIiIe tiimestiiuIe. Sumu udunutu se iidi-
cu Iu o cifiu de utiu oii mui muie de ce s-ui fi cuvenit duu Iege.
Pu(ini buni, NeuguIe, fouite u(ini, zise ciocoiuI: eu ciedeum
su-mi uduci tiei mii ungi de buni.
E! e! cucoune DinuIe, muI(umete-te i e utt.
$i de ce uu, cnd um fi utut su stingem mui muIt?
Dui bine, cucoune DinuIe, de unde eium su udun ut(i buni?
De Iu (uiuni, neioduIe! Su-i Iegi cot Iu cot i su Ie iujeti
ietuiiIe e Ingu foc i vei vedeu cum o su scoutu Iu buni.
Toute ucesteu Ie-um fucut, bu ncu i mui muIte; i-um snzuiut
cu cuuI n jos, Ie-um butut (eui de tiestie e sub unglii, Ie-um
Iuut cliui viteIe i IuciuiiIe din cuse i Ie-um vndut; ce voieti su
mui fuc?
Iu sune-mi, ce ui fucut cu ceIe douu sute de vuci cuie Ie ceie
IsiIunt?
Am uimut oiuncii ce mi-ui dut. Am Iuut otzeci de sIujitoii
cu mine i, n uteieu gibuciuIui i u tinteIiIoi, um stins ot
sute de vuci n Ioc de douu sute.
Biuvo, NeuguIe; i cu ce ie( Ie-ui cumuiut, iu sune-mi?
Cte Iei tiei de vitu.
Iui duu uceeu ce-ui fucut?
Am tiimis douu sute Iui IsiIunt; iui e ceIeIuIte Ie-um vndut
iuiui (uiuniIoi cu cte Iei cincisiezece unu.
Adu bunii-ncouce! zise Putuiicu cu o Iucomie nedesciitibiIu.
Neugu Rue-PieIe nceu su numeie bunii i Putuiicu su-i stingu
cu Iucomie; dui tocmui e cnd se ufIuu umndoi ocuu(i cu Ii-
cliduieu ucestei ngiozitouie lo(ii, ouiecine butu n uu cumeiei cu
muItu vioIen(u.
!& Nico|ac li|imon
Putuiicu stinse bunii n giubu, uoi zise:
Cine bute Iu uu?
Eu, cucoune!
$i ce viei? Sune.
I(i uduc o tufetu de Iu IsiIunt.
Ad-o-ncouce!
Poftim, cucoune, uduose Nustuse uinuutuI.
CiocoiuI desclise uu i Iuu tufetu din mnu Iui Nustuse
uinuutuI, cuie devenise ucum oIcovnic de jude(, uoi citi tufetu
i o tinti e musu.
Se vede cu nu sunt bune mujdeIeIe
1
din uceustu tufetu, zise
Neugu Rue-PieIe.
Nicidecum, iusunse Putuiicu distiut. Imi ceie douu sute mii
de Iei.
Dui bine, ubiu sunt tiei ziIe de cnd i-um tiimis buni.
Imi mui sciie iuiui cu tuicii uu intiut n (uiu i ustu nu-mi
Iuce deIoc.
$i mie usemeneu!
Iu sune, NeuguIe, cum um fuce noi su scuum uceste douu
sute mii de Iei din mnu Iui IsiIunt?
Su nu-i tiimitem!
Bu su-i tiimitem, dui su gusim vieun teiti cu su-i Iuum nu-
oi; iu cuutu tu un muiufet, de, su te vud!
Lu uceste cuvinte Neugu deveni uIid; eI n(eIesese ntunecousu
cugetuie u Iui Putuiicu i, cu toutu fieiituteu cuiucteiuIui suu, se
nsuimntu.
Ai gusit mijIocuI, NeuguIe?
Du, cucoune DinuIe.
Iu su vedem!
Pe de o uite numuium bunii n mnu tiimisuIui i Iuum
1
Mujdc|ca tiie, veste.
!' Ciocoii vccni i noi
tecleieu de iimiie, iui e de uItu doi fIucui I uteutu n uduie,
i du... i...
$i ne uduce bunii nuoi. Afeiim, NeuguIe!
Ct (inu ucest iegim de teioiism ciocoiesc, nenoioci(ii Iocuitoii
din uceste douu jude(e deteiu juIbe nencetut n contiu tIluiiiIoi
Iui Putuiicu; dui uuiuI ciocoiuIui uiuIizu toute musuiiIe stuniiii.
In fine, ievoIu(iuneu cuzu. Giigoie Glicu vodu se oindui domn,
iui tuicii se ietiuseiu este Dunuie.
Aceste sclimbuii oIitice ndemnuiu e (uiuni u se scuIu cu mic
i muie i u se nfu(iu cu juIbu Iu domnie.
Eiu o iiveIite juInicu entiu un om cu inimu u vedeu e
nenoioci(ii (uiuni n numui de utiu-cinci sute, mbiucu(i n tien(e,
descuI(i, vetezi Iu fu(u i cu oclii stini de suiucie i uIte sufeiin(e;
bu ncu unii dinti-nii uituu e coiuI Ioi cliui semneIe toituiiIoi
ubiu cicutiizute, iui cei de tot scliIodi(i eiuu tiunsoitu(i n cuie cu boi.
Ei intiuiu n Bucuieti e Iu ot oie de dimineu(u, tocmui e
cnd domnitoiuI se ufIu n Divun i, cu su utiugu mui muIt uten(iuneu
ubIicu, unuI dinti-nii fucu un suI de iogojinu i, dndu-i foc n
uiteu de sus, I use n cu; uoi sco(nd juIbu din sn, o use n
vifuI unui io(u Iung i intiu n cuiteu domneuscu.
ZgomotuI ce ioduse uceustu iocesiune, muiitu fouite muIt iin
muI(imeu noioduIui utius de cuiiozituteu IuciuIui, ujunse nu Iu
uuzuI domnuIui, cuie iei n iidvoiuI uIutuIui i iimi juIbu din
io(u, cliui n mnu su.
DomnuI dete juIbu muieIui Iogofut su o citeuscu; i e cnd
ucestu uiutu cu voce tuie toute neIegiuiiiIe Iui Putuiicu, eI Ie con-
stutu e figuiiIe i n stuieu de mizeiie n cuie eiuu ujuni nenoioci(ii
jeIuitoii. In fine, mniu Iui ujungnd nu Iu indignuie, stiigu cu
un Ieu:
Su vie-ncouce sutuiuI!
SutuiuI se iezentu nuinteu domnitoiuIui.
Ailon sutuie, zise Glicu, su tiimi(i utiuzeci de uinuu(i Iu
" Nico|ac li|imon
Bucov, cu su iidice e uceI neIegiuit isiuvnic, su-I ecetIuiuscu i
su-I buge n ocnu uiusitu. Iui dumneutu, uilon Iogofut, su vinzi
toutu stuieu uceIui tIlui i su desugubeti e uceti suiuci.
|uiunii, uuzind ceIe oiuncite de domn, iidicuiu miniIe sie
cei i nceuiu u stiigu:
Su tiuieti ntiu muI(i uni, muiiu tu! Dumnezeu su-(i iusIuteuscu
cu bine miIu ce ui uiutut cutie noi, nenoioci(ii iobi ui muiiei tuIe.
DomnitoiuI uiuncu usuiu Ioi o iiviie Iinu de umoi uiintesc,
i, duu ce i nciedin(u ncu o dutu cu Ie vu fuce dietute, intiu
iuiui n Divun.
Capiro|u| XXXll
OCNA PARASITA
Inti-o dimineu(u din Iunu Iui mui, doi sIujitoii de jude( stiubuteuu
IuiuI ce duce Iu ocnu TeIegu, cuIuii e cui mici de munte. Aceti
cui, dei eiuu mui sIubi dect cuii iezme ui Iui AIexundiu Dumus,
uveuu nsu i ei cuIitu(iIe Ioi, cuci suiuu fuiu osteneuIu ceIe mui
ieezi deuIuii i conduceuu e cuIuie(i e muigineu ceIoi mui udnci
iuustii, fuiu u-i exune Iu ceI mui mic eiicoI.
UnuI dintie cei doi sIujitoii eiu june i uitu Iu sute o fIintu
luiduceuscu, iui Iu biu uveu douu istouIe muii tuiceti; ceI de-uI
doiIeu eiu mui nuintut n vistu; tiusutuiiIe fe(ei suIe ceIe Iine de
usiime, oclii sui sngeioi i sinceneIe suIe dese i zbicite uiutuu
e omuI ciud i gutu u suvii oiice neIegiuiie. EI uveu o geuntu cu
sciisoii utinutu de gt i un cu(it muie uinuu(esc us Iu biu.
Eiu e Iu ot oie uIe dimine(ii; souieIe stu nfit cu mndiie e
boItu ceu uIbustiu u ceiuIui i uiuncu de ucoIo duIceu su Iuminu
usuiu mun(iIoi Iini de zuudu i u cmiiIoi nveizite, iui iuzeIe
Iui, stiubutnd iin noiii de ubuii comui din iouu no(ii, foimuu
o muI(ime de cuicubeie tiicoIoie ce ncntuu iiviieu.
CUPRINS
" Ciocoii vccni i noi
Cintezu i ietiueIuI fuceuu su iusune coIniceIe iin voceu Ioi
uscu(itu, dui Iinu de duIceu(u; ciociIiiIe se nuI(uu n uei ntoc-
mui cu nite mici bombe, uoi se oieuu n Ioc i, butnd din uiii,
umIeuu ueiuI de meIodiouseIe Ioi cntuii. PieeIi(eIe, uceste ino-
cente i fiicouse usuii ce se nusc i moi n iuibu IiveziIoi i n fiunzeIe
dese uIe dumbiuviIoi, iin voceu Ioi monotonu, dui iitmicu, uieuu
cu seivu de ieguIutoi uI cuden(eIoi ucestui conceit divin.
In uceste momente, cnd nutuiu ntieugu uieu cu nuI(u iugi
de muI(umiie cutie cieutoiuI ei, cei doi sIujitoii, dei dedu(i cu
usemeneu subIime sectucoIe, nu iumuseiu nesim(itoii Iu iiveIiteu
ce-i nconjuiu. Ei se oiiiu e Ioc i iiviiu n tuceie mugnificu
unoiumu ce Ie ubsoibise sim(iiiIe, iui mui n uimu unuI din ei
iuse tuceieu:
De muIte oii um tiecut iin IuiuI ustu, mu Budeo, dui nici-
odutu nu mi s-u uiut utt de mndiu cu ustuzi. Mun(ii uie cu-
noutu n uiu de foc, usuiiIe ciiiesc cu mui muItu duIceu(u dect
uIte du(i; cliui ueIe Doftunei uicu doim. Ce mndie(e!...
Au este, mui VIude, toute sunt iecum zici, dui eu nu simt
nimic; mi-e inimu nclisu.
$i de ce, mu Budeo?
De muIte, muie!
|i-o fi mncut IuuI vieo vitu suu te-o fi iudut zuciuI?
Nu mi s-u ntmIut nici unu din cte zici.
Ce ui dui, de ezi uu bosumfIut?
Iu, mu gndesc Iu bietuI cuconu Dinu, fostuI nostiu isiuvnic,
cu sunt tiei Iuni de cnd ude nclis Iu ocnu uiusitu.
Lusu su udu, cu ieu eiu nemiIostiv i liuitoi; (iu jude(uI
n mnu Iui cu biouscu n guiu uieIui.
Au este, mu; du' de, e ucut de dnsuI!
Pucut? Dui bine, ui uitut cum uideu i cuzneu e suiuci? Nu
tii zicutouieu iomneuscu: Duu futu i iusIutu?
Ai dietute, mui VIude, u fucut n udevui muIte neIegiuiii;
16 Ciocoii vecli i noi
" Nico|ac li|imon
dui I-u edesit Dumnezeu de ujuns. |i-uduci uminte cnd Iecu
cu ceicetuieu iin jude(? Ce mndiu eiu, muie! $i ct de bine i
edeu cuIuie e bidiviuI suu ceI ioib i intenog!
1
Puicu eiu Fut-
Fiumos din oveste. Ei bine, mu VIude, m-u iinde cu tine e-o
vudiu de vin cu, su-I vezi ucum, nu I-ui mui cunoute.
$i de ce, mui Budeo?
L-u mncut necuzuI i ocnu uiusitu.
Ce sui tu, mu?... Se vede dui cu este iuu n ocnu uiusitu.
Nevoie muie, mui VIude! Eu de-u fi cu vodu, n Ioc de-u
osndi e tIluii Iu ocnu uiusitu, Ie-u tuiu mui bine cueteIe.
Du' de ce, mu Budeo?
Pentiu cu este de o mie de oii mui bine su omoii e om dinti-o
Iovituiu, dect su-I ucizi cu ncetuI. Am vuzut e Rudu luiducuI,
e cuie I-u bugut Cuiugeu n ocnu uiusitu; eiu, tii coIeu, voinic
din utiuzeci, iueu iutiu n mnu; dui duu ce-u ezut numui
use Iuni n ocnu uiusitu, nu I-um mui cunoscut; i ciescuse buibu
de tiei co(i, oclii-i Iuceuu cu de stiigoi, suizise i oIogise.
$i u mui tiuit muIt, mu Budeo?
Su vezi. Inti-o zi m-um coboit n ocnu su-i duc demncuie i
I-um gusit cu din(ii inji(i i zgicit cu un glem n cuIcuuI suu de
uie; I stiigui o dutu, de douu oii, de tiei oii i nu-mi iusunse; I
micui cu mnu, dui ce su vezi? EI muiise!
Muiise!
Bu ncu negiijit i nesovedit, cu un cine.
SuimunuI, ce ucut!
Cei doi sIujitoii i uimuiu mui muIt tim cuIutoiiu ubsoibi(i n
ovestiieu Ioi, dui cuii deodutu se oiiseiu. Atunci ei vuzuiu cu
ouiecuie suiiizu cu se ufIuu dinuinteu cumuiuiei ocneIoi.
CumuiuuI se Iimbu n uceI tim e iisu cuseIoi, ubsoibit cu
1
|uiunii numesc bidiviu oiice cuI fiumos i iute Iu fugu. Sim(uI nsu ceI udevuiut uI
cuvntuIui nsemneuzu cuI itic de Aiubiu. (n. N. F.)
"! Ciocoii vccni i noi
totuI n fumuieu ciubucuIui suu. SIujitoiii descuIecuiu de e cui i,
duu ce I suIutuiu, i dete oiunciIe i se ietiuseiu. UnuI nsu din-
tie dnii fucu un semn de n(eIegeie cumuiuuIui, uoi intiu mie-
unu cu dnsuI n cumuiuie i, duu ce se uezuiu unuI e ut, iui
ceIIuIt e o Iuvi(u, nceuiu uceustu ntievoibiie:
Ei bine, NeuguIe, zise cumuiuuI uezndu-se e ut, ce mu-
jdeIe mi-uduci desie bietuI cuconu Dinu?
Fouite bune, uilon cumuiu; um douu sciisoii, unu de Iu Con(u,
iui ceu de u douu de Iu un boiei e cuie nu-I cunosc. Eu cied cu
Con(u u izbutit su scoutu oiuncu domneuscu de ieituie; ui, ce zici?
Poute, dui eu unuI nu cied.
$i de ce uu?
Fiindcu cunosc ieu bine e oumenii cei muii; ei ne Iinguesc
e noi utiu mici numui cnd uu tiebuin(u de noi, iui cnd ne vud
cuzu(i n nevoi, ne duu cu icioiuI cu Iu nite vuse netiebnice.
Oiicum vu fi, nsu, te iog su-i dui uceste douu sciisoii mui n
giubu i eu voi veni mine de dimineu(u su iuu iusunsuI.
Acest sIujitoi, ce se inteiesu utt de muIt entiu scuuieu Iui
Putuiicu, eiu Neugu Rue-PieIe, vestituI mumbuii iin cuie ciocoiuI
i suvieu toute desoieiiIe i ciuzimiIe suIe e cnd se ufIu isiuvnic;
eI scuuse de uigiu domneuscu numui iin fugu i deglizuie, iui
ucum se fucuse uitutoi uI coiesonden(ei dintie Putuiicu i ctevu
eisoune muii din Bucuieti ce se nceicuu u-I scuu din ocnu.
Su zicem ucum ctevu cuvinte i desie ocnu uiusitu de Iu TeIegu.
OcneIe de Iu TeIegu sunt situute e o cmie nconjuiutu de deuIuii
ucoeiite cu uduii i udutu de iuI Doftunu, ce o tiuveiseuzu.
Pu(uiiIe din cuie se scoute suieu se muit n ocne Iuciutouie i
ocne uiusite. Acesteu din uimu se numesc ustfeI, cuci sunt Iusute
n neIuciuie, uneoii entiu cu mineiii Ie cied exIoutute de ujuns i
se tem su nu se suie este dnii, iui cteodutu din cuuzu cu se
ivesc izvouieIe de uu ce miedicu Iuciuieu.
In timuI domniIoi funuiio(i existuu Iu TeIegu mui muIte guii de
"" Nico|ac li|imon
ocne uiusite, dintie cuie unu seiveu de nclisouie entiu tIluiii
cei mui vesti(i iin omoiuii i ciuzimi.
Aceustu temni(u subteiunu uveu o intiuie utiutu, sus(inutu din
toute ui(iIe cu glizduii de Iemn, ntocmui cu uIe u(uiiIoi din
cuie se scoute uu. Aceustu foimu utiutu (ineu nu Iu o iofundi-
tute de 1012 stnjeni; iui de ucoIeu n jos se Iuigeu giudut n
ciicumfeiin(u i, cnd ujungeu Iu iofundituteu ceiutu de tiin(u
mineiuIogiei, deveneu un luos nsuimntutoi
1
. Peie(ii ei eiuu
umezi i de muIte oii icu uu dinti-nii; ueiuI eiu iute, infectut de
miusme i omoitoi; o Iuminu uIidu ubiu stiubuteu cteodutu su(iuI
nemusuiutei udncimi, cu su muieuscu i mui muIt giozuviu uces-
tui moimnt teiibiI.
TIluiii condumnu(i u Iocui n ucest iud umntesc eiuu tot din
cei osndi(i de Divun Iu mouite i uIe cuioiu sentin(e Ie iesclimbuu
domnitoiii n muncu eietuu; dui nici unuI din c(i se nclideuu
ucoIo nu uteu su tiuiuscu mui muIt de doi nu Iu tiei uni, cuci
umezeuIu i ueiuI ceI necutoi Ie cuimuu ziIeIe.
In fine, ducu fuimosuI veis uI Iui Dunte:
"lasciarc ogni spcranza voi cn`cnrrarc
2
s-ui fi utut sciie undevu, negieit cu uceI Ioc nu ui fi utut su fie
dect e oi(iIe ocnei uiusite, cuci oiicine intiu ucoIo i ieideu
seiun(u de u mui iei viu vieodutu.
Iutu IocuuI n cuie se ufIu de tiei Iuni Dinu Putuiicu, uceI om
mndiu i umbi(ios cuie comisese toute Iuitu(iIe i ciimeIe ceIe
mui ngiozitouie, numui cu su ujungu Iu muiiie. Ai fi ciezut eI
vieodutu cu o su uiuseuscu utt de cuind uIuteIe suIe ceIe Iumi-
1
Oumeni seciuIi n mineiuIogie m-uu nciedin(ut cu udncimeu ocneIoi de sistemu
vecle nu se ntindeu mui muIt de 1S01SS i muximum 160 metii. (n. N. F.)
2
Puiusi(i oiice seiun(u voi, cuie intiu(i uici. (n. ed.) Dunte, ln|crnu|, cntuI III,
veisuI IV. (n. N. F.)
"# Ciocoii vccni i noi
nouse, mncuiiIe ceIe uIese i uceu muI(ime de Iinguitoii cuie se
suuneuu oibete Iu toute cuiiciiIe Iui i se ciedeuu feiici(i cnd
uteuu su fuie cte un zmbet de muI(umiie de e fu(u Iui ceu
seveiu? Dui uveiiIe Iui ceIe nenumuiute? Dui so(iu i fiii sui, seiun(u
butine(iIoi suIe, entiu u cuioiu feiiciie oute cu suviise ceu mui
muie uite din neIegiuiiiIe suIe, ce voi fi devenit toute ucesteu?
Vom vedeu!
PiimeIe ziIe ce etiecu n ocnu uiusitu fuiu ieu duieiouse en-
tiu dnsuI. IntuneiicuI ceI muie, singuiututeu, utuI suu de uie i
mncuieu ceu u(in liunitouie I udusese nti-o stuie giozuvu de
uioxim i de fuiie, nct uiIu ocnu de vuieteIe i tnguieIiIe Iui.
In duin clemu somnuI cu su-i uIine duieiiIe fizice i moiuIe,
cuci eI fugeu de Iu dnsuI suu, dei veneu cteodutu su nclidu
oclii Iui cei sIubi(i de Iuciimi, dui Iu zgomotuI unei ietiiceIe suu u
unei icutuii de uu ce cudeu din eie(ii ocnei fugeu i-I Iusu iuiui
n iudu tuIbuiuiii i u diseiuiii suIe. Dui, duu ce tiecu ctvu
tim, eI nceu u se mui obinui cu nouu su Iocuin(u i deveni mui
Iinitit, bu ncu, duu sciisoiiIe ce sciiu e Iu iotectoiii sui i
iusunsuiiIe ncuiujutouie ce iimeu, nceuse u seiu cu este u(in
vu uiusi ocnu, cu su se mute iuiui n uIuteIe suIe. Cu toute uces-
teu iuuI ocnei nceuse su ioudu cu ncetuI uceu oigunizu(iune
iobustu; ieumutismuI i cuiinsese tot coiuI, oclii i se umfIuseiu,
fucuItuteu uuzuIui i se uiuIizuse i o tuse vioIentu umenin(u din ce
n ce mui muIt existen(u Iui.
Aceustu eiu stuieu fizicu i moiuIu n cuie se ufIu Putuiicu n
ziuu cnd iimi ceIe douu sciisoii ce i Ie udusese Neugu.
EI edeu Iungit e utuI suu de uie i utetu cu neiubduie oiu
inzuIui, cu su-i ustmeie foumeu ce nceuse u-I tuimentu. De
ustu dutu nsu, cumuiuuI i tiimise oi(iuneu nuinteu oiei fixute.
Putuiicu, vuznd dinti-uceustu sclimbuie cevu extiuoidinui i oute
cliui n fuvouieu su, se ieezi cu fuiie usuiu couIui cu meiinde ce
se coboiu ncet, Iegut de o sfouiu. Cuutu nti-nsuI i gusi douu
"$ Nico|ac li|imon
sciisoii e cuie Ie Iuu cu neiubduie neivousu i, uioiindu-se de
feIinuiuI ce stu utinut deusuiu utuIui suu, desclise mui nti e
unu dinti-nseIe i citi cuvinteIe ucesteu:
"Cucoanc uinu|c,
Cu dcsru|d mdnnirc rc vcsrcsc cd cucoana uuduca, so(ia dumira|c,
a |uar ror din casd i a |ugir cu un rurc pcsrc uundrc, |dsdnd pc oic(ii
copi|ai pc drumuri. Moii|c, vii|c i casc|c dumira|c s-au vdndur |a
su|ran-mczar, iar oanii s-au rrimis cu om domncsc, ca sd sc imparrd
|a (dranii cc sc zicc cd i-ai sdrdcir, cdnd crai ispravnic. \ci ri iardi cd
odrrdnu| dumira|c rard a murir dc inimd rca, pcnrru a|ronru| cc i-ai
|dcur, cdnd ai pus arndu(ii dc |-au dar a|ard din casd.
A| dumira|c dc aproapc pricrcn i |rarc
S...
Iutu i cuiindeieu ceIei de u douu sciisoii:
"uinu|c,
M-am dus dc mai mu|rc ori |a vodd sd-| rog pcnrru rinc i |-am
gdsir rordcauna ncindup|ccar, iar in cc|c din urmd mi-a spus-o riros,
cd o sd rc |asc sd purrczcri in ocna pdrdsird, ca sd s|ujcri dc pi|dd
a|ror no(omani ca rinc. \odd a zis accasra.
N...
Aceste douu sciisoii fuiu entiu Putuiicu o Iovituiu de tiusnet.
AveiiIe suIe, ctigute iin nenumuiute ciime i Iuitu(i, ucum eiuu
iisiite cu iufuI n vnt; so(iu fugitu, coiii Iusu(i n voiu ntmIuiii,
eI cliui condumnut u muii cu ncetuI n funduI ocnei uiusite,
clinuit de duieie i diseiuie.
Ai fi fost o muie feiiciie entiu dnsuI ducu uceste tiii I-ui fi
omoit deodutu suu i-ui fi uiuIizut inteIigen(u, cuci ui fi scuut de
"% Ciocoii vccni i noi
toute sufeiin(eIe moiuIe i fizice; dui iovedin(u, n decieteIe suIe
ceIe neutiunse de minteu omeneuscu, voise u-i Iusu neutinse toute
fucuItu(iIe, cu su guste i eI uceI venin umui cu cuie uduuse soci-
etuteu uttu tim.
Duu ce se mui uIinuiu duieiouseIe imiesiuni ce Iususe n ini-
mu Iui uceIe futuIe sciisoii, eI cuzu e utuI suu ceI de uie i
nceu u Inge cu umui i u se Iovi cu umnii n cu de diseiuie.
Se zice cu lo(ii i tIluiii sunt sueisti(ioi i fuiu cuiuj Iu Iovi-
iiIe souitei. Nu tim nu Iu ce giud oute fi udevuiutu uceustu
muximu; tim numui cu Putuiicu, uceI om de fiei cuie n fuiiu
umbi(iunii suIe disie(uise mustiuieu de contiin(u i cliui e Dum-
nezeu, ucum devenise utt de fiicos, nct ceI mui mic zgomot I
fuceu su tiemuie.
Uneoii i se uieu cu vede umbiu tutuIui suu ieind din stnciIe
titunice uIe ocnei i zicndu-i cu voce moimntuIu: Fiu neIegiuit!
iivete stuieu n cuie m-u udus iuututeu i mndiiu tu! Dumnezeu,
e cuie I-ui disie(uit uttu tim, te vestete iin mine cu su-(i
mntuieti sufIetuI iin cuin(u, cuci tiuuI tuu nu vu mui iei cu
viu(u de uici.`
AIte du(i iuiui i se uieu cu vede oumeni snzuiu(i, cu IimbiIe
ieite ufuiu din guiu, Iine de snge, i femei sIube i uite Iu fu(u
mncndu-i coiii i dndu-i i Iui su guste din cuinuiiIe Ioi ieci i
utiede, cu unui iicinuitoi uI moi(ii Ioi.
In momenteIe unoi usemeneu oiibiIe luIucinu(iuni minteu I
uiuseu cu totuI, cuuI i se nfIucuiu, i iodeu miniIe de diseiuie
i stiigu cu o voce iuguitu i tiemuiutouie:
StufiiIe! stufiiIe! suii(i, cietini buni! Nu mu Iusu(i su mu stingu
de gt uceste umbie uIe Iui Sutunu`; uoi, descliznd oclii sui
nfIucuiu(i i iutuci(i de teiouie, se ieezeu dinti-un Ioc nti-uItuI i
nceeu iuiui u stiigu: Luu(i de Ingu mine e uceste femei scli-
Ioude, cuci miniIe Ioi ceIe uscute i sngeIe ce vuisu din guii mu
ngleu(u de fiicu!`
"& Nico|ac li|imon
Dui toute iuguciuniIe Iui eiuu n duin; nimeni nu-I uuzeu, nimeni
nu veneu su-i iucoieuscu fiunteu su ceu Iinu de sudoii suu su-i
stingu uceu sete infeinuIu ce-i uscu guiu i ietuI.
In fine, duu o existen(u mizeiubiIu de ute Iuni, i dete su-
fIetuI n susmuii i uiusit de toutu Iumeu.
A douu zi duu mouiteu ucestui monstiu, ouIu(iuneu BucuietiIoi
se ufIu nti-o muie ugitu(iune. Cuuzu ce usese n micuie e uceti
udevuiu(i stiuneo(i ui GiuliIoi
1
, veneu de Iu vesteu ce se iusndise
cu n uceu zi eiu su se deu iin tig un fuIit fiuuduIos, iui duu
uceeu eiu su-I (intuiuscu dinuinteu iuvuIiei Iui, cu su seive de iIdu
ooiuIui.
O muI(ime de cuiioi de toute etu(iIe i cIuseIe societu(ii inunduu
iu(u Sf. Geoige ceI Nou; iui o uItu giuu, destuI de numeiousu,
intiuse n cuiteu sutuiiei i, cu toute cu timuI eiu Ioios n uceu
zi i vntuI noiduIui sufIu cu tuiie, ei nsu nfiuntuu cu buibu(ie i
Iouiu i fiiguI, numui cu su outu vedeu uceI sectucoI buibui, ce-i
deIectu utt de muIt.
In fine, IogofutuI sutuiiei, vuznd neiubduieu i cuiiozituteu
gIouteIoi, se uiutu nuinteu muI(imii i citi cu voce tuie lotuiieu
DeuitumentuIui de CiiminuIion, iin cuie condumnu e mofIuzuI
mincinos u fi butut Iu sete iin toute ie(eIe negu(utoieti i u se
(intui de uiecli n fu(u iuvuIiei suIe.
Duu ce se teiminu citiieu lotuiiii, utiu uinuu(i sutuieti
intiuiu n temni(u i scouseiu e nefeiicituI fuIit cu cuuI ius,
dezbiucut nu Iu mijIoc i cu miniIe Iegute unu Ingu uItu cu o
funie Iungu; iui duu uceeu unuI dintie uinuu(i uucu funiu de
1
Tibeiiu i Cuiu Giulus eiuu fii ui Iui Semioniu Giulus i ui CoineIiei, fiicu Iui
Sciion. Aceti udevuiu(i utiio(i iomuni, vuznd deIoiubiIu stuie n cuie ujunsese Romu,
utiiu Ioi, din cuuzu iezbeIuIui sociuI, se nceicuiu u o ujutu cu su scue din ieiie, dui
umndoi cuzuiu victime uIe fuiiei ooiuIui. Mui muI(i sciiitoii de iomun(e s-uu seivit de
numeIe ucestoi doi ceIebii iomuni, numui cu su uiute ouIu(iuneu ceu fIuctuousu u
Romei cei vecli. (n. N. F.)
"' Ciocoii vccni i noi
cuuti i nceu u tiuge e u(ient duu sine, e cnd uI(i, doi,
ui unuI de-u dieutu i ceIIuIt de-u stngu u(ientuIui, I Ioveuu
e sinuie cu nuieIe de suIcie.
SngeIe ce suieu din ieIeu nefeiicituIui om, iutu nencetut de
Iovituii, i (ieteIe Iui de duieie ioduceuu difeiite imiesiuni n
inimu ooiuIui: femeiIe i oumenii cei miIoi ceieuu ieituieu Iui,
iui gIoutu ceu muie, n cuie intiuu i cei suiuci(i iin fuIimentuI ceI
fiuuduIos, sim(euu o nedesciitibiIu bucuiie entiu tot ce sufeieu
u(ientuI i Iu oiice gemet de duieie ei I uostiofuu cu cuvinte cu
ucesteu: Bine-(i fuce, tIluiuIe, c-ui suiucit Iumeu!` Su-i deu nu-
ieIe nu-i vu cudeu toutu cuineu de e sinuii`, fuiu u mui numi i
e unii cuie stiiguu: Su-I snzuie! suu su-I uie n (euu!`
Vedeieu toienteIoi de snge i oftu de iuzbunuie iiituse utt de
muIt e ooi, nct ducu s-ui fi ufIut Iu uceustu iiveIite buibuiu
vieunuI din ucei fiIozofi umunituii, negieit ui fi ciezut cu se ufIu n
Romu gIudiutoiiIoi, n Romu muitiiiIoi, i e iomni i-ui fi Iuut diet
uceI mizeiubiI i degiudut ooi uI Romei imeiiuIe cuie sufeieu
scIuviu i umiIiieu fuiu su muimuie i se ievoItu numui utunci cnd
i Iiseu ineu i ciicuI
1
.
Aceustu iocesiune ngiozitouie tiecu mui nti iin iu(u Sf.
Geoige ceI Nou, de ucoIo intiu n uIi(u $eIuiiIoi i, ieind e Iu
Cuiteu ceu Vecle, meise sie Sf. Geoige ceI Vecli; iui de uci intiu n
uIi(u ceu stimtu din dosuI Buiu(iei, unde eiu su se etieucu uiteu
ceu mui ngiozitouie u ucestei oiibiIe diume.
PooiuI, ce uieu sutuI ouiecum de ceeu ce vuzuse nu uci, e
dutu ce se ntiin(u cu u sosit timuI (intuiiii, nuvuIi cu fuiie usuiu
IocuIui unde eiu su se suvieuscu uceustu buibuiu futu. Cuiiozi-
tuteu eiu utt de muie, nct unii din muI(ime intiuu iin siIu n
cuseIe i iuvuIiiIe negu(utoiiIoi, cu su outu iivi mui bine
1
PooiuI iomun din timuI imeiiuIui eiu uu de demoiuIizut, nct se ievoItu nu-
mui cnd i Iiseu ineu i sectucoIeIe i stiigu: Pancm cr circcnscs`. (n. N. F.)
# Nico|ac li|imon
execu(iuneu; iui uI(ii se suiuu cliui e ucoeiiuI cuseIoi, cu iiscuI
de u cudeu i u se zdiobi.
In momentuI, nsu, cnd executoiuI iidicuse e u(ient n vifuI
iciouieIoi i se ieguteu su-i (intuiuscu uiecliIe Iu stI, cIooteIe
de Iu ctevu biseiici nceuiu u sunu i o suImodie tiistu ujunse
nu Iu uuzuI muI(imii.
Aceste cntuii ieeuu din guiiIe ctoivu ieo(i i cntuie(i ce
etieceuu Iu moimnt un cuduvei uezut nti-un cociug modest i
uitut de utiu osteInicei e un ut moituui, comus din Iemn
simIu i cutuit cu clembiicu veide.
PooiuI, uIe cuiuiu sentimente se sclimbuiu fouite Iesne, cum
uuzi cntuiiIe ieo(iIoi i vuzu coitegiuI funeiui uioiindu-se,
nceu su se tiugu nuoi cu iesect, cu su-i nIesneuscu tieceieu;
dui uceustu bunuvoin(u fu nefoIositouie, cuci din uiteu ousu u
uIi(ei veneu o cuiu(u de (uiu cu doi cui, n cuie eiu usemeneu un
cociug nclis i un ieot cuie citeu cuduviuIui dinti-nsuI iuguciuniIe
de odilnu.
Aceste douu iocesiuni moituuie, neutndu-se vedeu unu e
uItu din cuuzu ooiuIui ce eiu udunut n centiuI uIi(ei, nuintuiu
unu n contiu uIteiu nu Iu IocuI execu(iunii i se oiiiu, cuci uIi(u
eiu utt de stimtu, nct eiu cu neutin(u u tiece unu e Ingu
uItu suu u se ntouice unu din eIe nuoi, sie u uteu tiece ceuIuItu.
In fine, bu-buIucbuu uI sutuiiei, nsuicinut cu executuieu
lotuiiii, vuznd uceustu ncuicutuiu, fucu semn executoiuIui su-i
teimine Iuciuieu. Un (iut uscu(it i neivos, ieetut de mui muIte
oii, unun(u ooiuIui cu (intuiieu s-u teiminut. GIouteIe disuiuiu
nti-o cIiu: totuI intiu n tuceie, numui ceIe douu iocesiuni stuteuu
unu n fu(u ceIeiIuIte dinuinteu fuIituIui (intuit.
Ai fi zis cinevu cu ntie moi(ii din ceIe douu cociuge i
negu(utoiuI ceI (intuit existu o Iegutuiu futuIu suu o uiu nemucutu.
Ei bine, uceustu Iegutuiu existu n udevui, cuci cuduviuI ceI uitut
e ut moituui i nso(it de ieo(i i cntuie(i eiu uI osteInicuIui
# Ciocoii vccni i noi
Andionucle TuzIuc; ceI de-uI doiIeu cuduviu, tius de doi cui de sut
n uceu cuiu(u mizeiubiIu, eiu uI Iui Dinu Putuiicu; iui mofIuzuI ceI
(intuit eiu Costeu ClioiuI, cuie, dei cum tiziu, Iuu nsu o usiu
iusIutiie entiu toute ciimeIe ce suviise.
Iutu cum i teiminuiu cuiieiu vie(ii uceti tiei sceIeiu(i. IntmIuieu
voise cu ei su se mui ntIneuscu ncu o dutu nuinte de u se iezen-
tu Iui Dumnezeu sie u-i du seumu de ieIeIe ce suviiseiu e ucest
umnt.
Ct desie cleiu Duducu, um ufIut mui n uimu cu eu, voind su
fucu e cocletu i n cusu nouIui ei buibut, fu descoeiitu de dnsuI
i tiimisu nuinteu cudiuIui, cuie oidonu su o cousu nti-un suc i
uoi su o uiunce n vuIuiiIe Dunuiii, duu cuiindeieu IegiIoi mu-
suImune.
# Nico|ac li|imon
Lu 23 uiiIie, unuI 182S, Iocuitoiii BucuietiIoi eiuu cuiini de
fiiguiiIe veseIiei i uIe Iuceiii; ei seibuu ziuu sfntuIui Gleoigle,
vecliuI ution uI Romniei. UIi(eIe muii i mici eiuu mutuiute i
stioite cu uu; iuvuIiiIe negu(utoiiIoi i cuseIe boieiiIoi eiuu mo-
dobite cu iumuii de suIcie i iuibu veide. Un cei senin i un souie
duIce de iimuvuiu veneuu su comIeteze ucest cudiu mugnific ce
iefucuse oiuuI nti-o giudinu imiovizutu.
PoduI Mogoouiei eiu Iin de iivitoii de umndouu sexeIe i
din toute cIuseIe societu(ii, bine nvemntu(i i cu fe(eIe zmbitouie.
Ei se ndietuu cutie munustiieu Milui vodu, unde eiu su se
suvieuscu nti-uceu zi o nuntu domneuscu.
Pe umndouu IutuiiIe uIi(ei e de oduI Dmbovi(ei ce duce Iu
Milui vodu eiuu biuzi nfi(i n umnt i modobi(i cu ungIice
i beteuIu de fii. Inuinteu ucestoi biuzi eiuu douu induii de cutune
sutuieti, mbiucute cu mintene, otuii (nudiugi) i glebe scuite,
modobite cu guitune tiicoIoie; iui e cu uituu cuciuIi cu fIouce
uIbustie i diet toutu uimutuiu uveuu cte o ucu usu e umeii
i cte un istoI Iu biu.
Lu suteIe ucestoi ostui se foimuse e umndouu ui(iIe iiu-
mide de cuiioi, cuie utetuu cu neiubduie tieceieu uIuiuIui dom-
nesc. Dui utetuieu nu fu Iungu, cuci este u(in se uiutu nuinteu
Ioi sectucoIuI ce Ie u((use utt de muIt cuiiozituteu. AIuiuI soseu.
EPILOG
DIN OPINCAR MARE SPATAR
CUPRINS
#! Ciocoii vccni i noi
Acest coitegiu iinciui eiu oinduit ustfeI:
Avunguidu se comuneu din biusIu ugiei, uIcutuitu din cuIuie(i
oIcovniceti cuIuii i uimu(i; veI-cuitun de cuzuci cu steuguI i
tobouiuI suu; tuIuii doiobun(eti edetii cu tobeIe, cliveieIe i
cimouieIe Ioi; veI-cuitun de doiobun(i cu zuciii sui i cu c(ivu
din biusIu uimeneuscu, cu steug i tobe duu dnii; oduii edetii
cu toouieIe e umeii; cuzucii ugieti edetii, cu cimouie i tobe;
vnutoiii, usemeneu; cuitunii de ugie nuimu(i; ceuuuI ugiesc cu
IogofutuI ugiesc; oIcovnicuI de oduii cu oIcovnicuI de ciocIi;
oIcovnicuI de vnutoii cu oIcovnicuI de Tigovite; uoi muieIe
ugu cu odoubeIe Iui duu obicei.
Duu ucetiu veneu biusIu sutuieuscu uIcutuitu din Iefegii cu
steuguI cuIuii; muieIe cuitun de Iefegii cu zuciii, buciucuI, tobouiii
i simuciuI
1
suu; seimenii-cuIuii nuimu(i i mbiucu(i cu luine
ioii i mo(uii guIbene, bu-buIucbuu cu steuguI ceI muie, cu tobe
i simuci, scuteInicii sutuieti nuimu(i, uoi muieIe sutui.
Duu dnii veneu biusIu muieIui oitui cu toutu ecuiuuu (suitu)
su; muieIe uimu cu steuguiiIe (uiii, cu timbi(eIe i cu uimueii
sui; uoi veneu cuietu domneuscu tiusu de use uimusuii vine(i cu
doi cioloduii e cuiu, doi n coudu i uI(i use miejuiuI cuietei,
to(i mbiucu(i n luine ioii cu fii i cu iIice iotunde de sumui.
In uceustu cuietu edeuu un june i o tnuiu futu. EI eiu
nvemntut cu unteiiu de suvui uIb cu vuiguIi(e de fii biun, uveu
feimenu de bului cu uiuI giuIui i giubeu de zuf uIbustiu-des-
clis. Peste mijIoc eiu ncins cu un biu de tuIun uIb, iui e cu
uveu fes ioiu de |uiigiud. Junu futu eiu mbiucutu cu ioclie uIbu
de tuIun i ncinsu este mijIoc cu un coidon de ungIicu ioie
ncleiutu cu o cutuiumu feiecutu cu diumunte; e cu uitu o diu-
demu de beiIiunte i beteuIu; Iu gt uveu un glioidun de iubine, iui
1
Sdrmaci se numeu un feI de gibuci suu bici de simu. (n. N. F.) De fut suiIui,
tiometist.
#" Nico|ac li|imon
n uiecli ceicei de smuiund nconjuiu(i de diumunte. Amndoi
uceti juni eiuu de o fiumuse(e iuiu, i, duu iiviiiIe fuiie ce-i
uiuncuu unuI uItuiu, semunuu u fi cuiini de un umoi nfIucuiut.
Cuietu meigeu n usuI cuiIoi, ocoIitu de cioloduii, iui duu
dnsu veneu iestuI uIuiuIui comus din tugmeIe ucesteu: cuIemuI
uimuiei cu ftoii i tieti-uimu cu ecuiuuu Ioi, n mijIocuI cuioiu
eiu muieIe uimu cu luine muiute n fii, steuguI ceI muie uI (uiii,
Iuutuiii i timbi(uii domneti, uiuc-buiium, tuiuiiIe, sucugii
domneti i suIuloiii cu be(iIe n mini; uoi cei doisiezece cui
domneti modobi(i cu cioItuie (vuItiue) de fii i cu cuIcune de
uigint sufIute cu uui i cu ene de stiu( n fiunte. Aceti cui eiuu
condui de comii domneti i nconjuiu(i de cioloduii.
Duu ucetiu veneuu comiii, iultivunii i osteIniceii cuIuii,
mbiucu(i cu cuotuii ioii i uitnd n mini semne domneti.
Aoi veneuu tieti-Iogofut cu tieti-vistiei, ftoii-Iogofut cu ftoii-vistiei,
iui n mijIocuI Ioi eiu muieIe comis cu ciuuii i cuugiii muiuteti
nso(i(i de cuIuie(i tuici i iomni.
Duu dnii veneu ecuiuuu domneuscu i se ncleiu coitegiuI
iin oituuu cioloduiiIoi i u sutiuiIoi, cuituni ugieti i sutuieti,
tufeccii, mutuiugii-iumuc, suiui-iumuc, iciogIuni cu uguuu Ioi, eicii
i lusuliIiii
1
; iui n uimu de tot veneu tugmu DivunuIui, uitnd
touzuI, sungeucuI i semnuI domniei, nconjuiut de coiii din cusu
uitnd iuuiiIe (uiii.
Pe cnd ucest uIui defiIu e uIi(u Milui vodu cu uceu omu de
muiiie cunoscutu numui Iu cui(iIe oiientuIe, Giigoie Vodu Glicu,
mieunu cu mitiooIituI (uiii, doumnu cu boieiii cei muii i biniIii
sui, utetuu n uu biseiicii sosiieu miiiIoi. In fine ei sosiiu i in-
tiuiu n biseiicu, unde se suvii ceiemoniu ieIigiousu u cununiei
cu muie mugnificien(u; iui duu suviiieu cununiei domnitoiuI
zise gineieIui cu gIus tuie i mujestuos:
1
Pcici i nasandr|ii guidu de coi u domnitoiuIui suu u cui(ii domneti. (n. N. F.)
## Ciocoii vccni i noi
Iutu, te cinstesc cu cuftunuI de muie sutui i te fuc cuimu-
cum uI Ciuiovei, cu su iusIutesc bunututeu sufIetuIui tuu i sIujbe-
Ie ce ui fucut (uiii; fii feiicit!
JuneIe fucu mutunie i suiutu mnu domnitoiuIui, uoi se ie-
tiuse Iin de bucuiie cu-i ujunsese (intu usiiu(iuniIoi suIe, iuiu
junu Iui so(ie cuzu e biu(eIe uiinteIui ei, obositu de neutetutu
feiiciie, i-i suiutu mnu cu fieibin(euIu.
Acest so( feiicit eiu Gleoigle, fostuI vutuv de cuite uI osteIni-
cuIui Andionucle TuzIuc; eiu uceI june muiinimos ce I-um vuzut
suciificndu-se cu su scue e stunuI suu de suiucie i de iuine.
EI veneu su uiute iomniIoi cu este de ujuns cu omuI su fie bun i
nzestiut de nutuiu cu viitu(i i inteIigen(u i, fie condi(iuneu su
oiict de obscuiu Iu nceut, eI vu ujunge Iu muiiie. Ct desie
junu su so(ie, eu este fiumousu Muiiu, futu bunuIui C..., cuie, dei
iubise e Gleoigle cu muItu usiune, dui iefeiuse mui bine mouiteu,
dect o feiiciie tiecutouie i dobnditu iin cuIcuieu ndutoiiiiIoi
suIe de bunu fiicu; sufeiin(eIe i diseiuieu ei eiuu ucum iusIutite
de ujuns.
FineIe C i o c o i I o i v e c l i `
#$ Nico|ac li|imon
Ducu iozu noustiu Iiteiuiu ncee Iu 1840, odutu cu A|cxandru ldpuncanu uI
Iui Costucle Negiuzzi, unctuI de Iecuie uI iomunuIui tiebuie cuutut ubiu n
Ciocoii Iui N. FiIimon: i-u fost, uudui, dut ucestui coiIundiu nuIt, iumen, siin-
teneI, cu Iete de (icovnic`, coiist n tiuu Mudumei KuiI, fIuutist n tiuu Iui
Puu NicoIu i usiiunt Iu ieo(ie, i-u fost dut ucestui obinuit uI giudiniIoi
BucuietiIoi, tovuiu de clefuii uI Iui Anton Punn, UngliuiIiu, Cioseu i Nunescu,
i-u fost dut ucestui muIui muie`, cum I numeuu iietenii, su sciie ucum cincizeci
de uni iimuI iomun de obseivu(ie sociuIu. (...)
Fuiu u fi un monument estetic, Ciocoii Iui FiIimon sunt o oeiu viubiIu: o
fiescu, neisiuvitu, dui ncu destuI de vustu, stiubututu de o uc(iune eicu nu n de
ujuns de feiitu de invuziu umununteIoi: o fiescu n cuie semnificutivuI nubue
esteticuI, iui cionoIogicuI duuneuzu comozi(iei. Puteieu de obseivu(ie este nsu
incontestubiIu; n cuitoIe, ineguI inteiesunte i uneoii stiict diductice, se desfuouiu,
ustfeI, ntieguI tubIou uI ucestei societu(i de sfiit de iegim, de Iu Vodu Cuiugeu i
nu Iu indivizii eclivoci ce tiuiuu din fuimituiiIe bogutuIui iuznic funuiiot. (...)
RomunuI nu ne-u dut nsu numui fiescu unei eoci, ci ne-u cieut i un eiou
(Dinu Putuiicu n. ied.) ieiezentutiv eociIoi de foimu(iune.
E. LOVINESCU: lnrroduccrc, n ed. N. FiIimon, Ciocoii vccni i noi..., Edituiu
Ancoiu, Bucuieti, f.u., . 911.
Pe bunu dietute sciie dI Ioigu desie FiIimon, func(ionui n uItimu uite u
vie(ii Iui Iu AiliveIe StutuIui, cu de unuI ce tie su-i ntiebuin(eze viemeu`. CuIitu(i
ce se ntInesc n umbeIe suIe oeie: i n Ncnorociri|c unui s|ujnicar, ubIicut n
1861, fugitiv eisod din viu(u unui unticiut Ricu Ventuiiuno (cum I numete dI
MiluiI Diugomiiescu e sIujnicuiuI Miticu Rmutoiiun), i n Ciocoii vccni i noi,
desigui nu iomun(`, n cuie su se desfuouie eiie(iiIe unei intiigi, ci mui cuind
APRECIERI
CUPRINS
#% Ciocoii vccni i noi
o coIec(iune de tubIoii udevuiute i vii uIe obiceiuiiIoi i moiuvuiiIoi noustie din
eocu de tiunzi(iune`, cum bine diugnosticleuzu Ion Glicu. O fiescu de moiuvuii,
n cuie inteiesuI stu n eisonuIituteu ictoiuIui.
Ciocoii vccni i noi e o ustfeI de fiescu, i eisonuIituteu sciiitoiuIui iuzbute
iin uginiIe ucestei cionici u moiuvuiiIoi, din viemeu Iui Cuiugeu i nu Iu Giigoie
Glicu. Ruzbute i iue unituteu Iuciuiii. O eisonuIitute sutiiicu, n cuie sutiiu
tiece mui udeseu de uiteu uijei: deci exugeieuzu. FiIimon iu utitudine n fu(u
evenimenteIoi din cliui iuguI oeiei Iui. Dedicu(iu cutie domnii ciocoi, uceti
stiuIuci(i Iucefeii ui vi(iiIoi`, ioIoguI ce uccentueuzu uceustu oiniie, cu o sinteticu
diugiumu u ovestiiii ce vu su uimeze, i-n cuie e voibu de Ieiu societu(ii`, de
vieie` i uIte utiibute uIe se(ei ciocoieti, desclid i indicu diumuI cionicii.
Povestiieu se uimeuzu n uceeui utmosfeiu de inteiven(ie neIisitu u sciiitoiuIui,
din iimu zi u sosiiii Iui Dinu Putuiicu Iu cuiteu osteInicuIui Andionucle TuzIuc i
nu Iu ceu din uimu, u nun(ii dintie Muiiu, fiicu bunuIui C..., i tnuiuI Gleoigle,
geniuI bun i de untitezu uI ovestiiii. Ascensiuneu Iui Dinu Putuiicu nu eiu oeiu
eifideIoi Iui cuIitu(i. AutoiuI fuce tiu i sufIet cu eiouI suu, I cum mnu de Iu
sute i I tiece, vind-nevind, iin tieteIe muiiiiIoi, nu Iu boItu umedu u
ocnei uiusite. E un ciudut cuz de simbiozu Iiteiuiu. Sciisu nti-un stiI, n ceu mui
muie uite, de iomun-foiIeton, cu digiesiuni vutumutouie, cu uuiut de infoimu(ie
ngieuind meisuI ovestiiii, uceustu cionicu uie un sufIu de viu(u ce vine din uIte
iegiuni dect uIe oeiei nsei.
Putimu e cuie sciiitoiuI o une n uimuiiieu destineIoi, uu cum eI Ie-u ievuzut
eioiIoi sui, te fuiu i nIocuiete jocuI estetic, uI emo(iiIoi de uitu e cuie ui tiebui
su Ie iovouce un joc ciitic.
D. PANAITESCU PERPESSICIUS, Cuvinrc dcspc Nico|ac li|imon, n voI. Opcrc, 2,
Edituiu entiu Iiteiutuiu, Bucuieti, 1967, . S1S2.
CuiucteieIe iomunuIui ouIui sunt de Iu iimeIe ugini evidente n Ciocoii
vccni i noi. SciiitoiuI uie un ideuI sociuI i etic, vieu su iefoimeze societuteu, s-o
moiuIizeze. O dedicu(ie, un ioIog i numeiouse dizeitu(ii voibesc desie onouie
i viitu(iIe cetu(eneti, desie umoiuI de utiie, Iibeitute, eguIitute i devotument,
desie indeenden(u iesei i udevuiutu civiIizu(ie i uIte de ucesteu cu indignuie
entiu cine disie(uiete utuie bunuii suu Ie iu n deeit. RomuncieiuI uie ieten(iu
de u fuce iomun sociuI, cuci eiouI, Dinu Putuiicu, este exonentuI cutegoiiei cio-
coiIoi, udicu u uiveni(iIoi. Viituteu este iusIutitu i neIegiuiieu sunc(ionutu i
cititoiuI uie sutisfuc(iu de u usistu Iu iestubiIiieu dietu(ii. Dinu Putuiicu e o sIugu
ieu, iui Gleogle e o sIugu bunu. Temoiui, Putuiicu nvinge i Gleoigle e nuustuit,
dui Iu sfiit situu(iiIe se iustouinu. SciiitoiuI iecunoute tiei cIuse: boieii, negu(utoii,
17 Ciocoii vecli i noi
#& Nico|ac li|imon
(uiuni i fiecuieiu i iemuicu uneIe cusuiuii, totui (ngustime de vedeii u viemii)
de nicuieii nu iezuItu cu ui ntievedeu utin(u i necesituteu Iicliduiii cIuseIoi
uusutouie.
G. CALINESCU, Nico|ac li|imon, Edituiu tiin(ificu, Bucuieti, 19S9, . 196.
FiIimon descoeiise ciocoiuI n mediuI citudin, uc(ionnd n domeniuI sociuI-
economic, usiind nsu i Iu iezumtive veIeitu(i oIitice. (...) DiIiu Zumfiiescu,
mui tiziu, n \ia(a |a (ard (1894) i n Tdnasc Scariu (1896), I vu fixu n mediuI
iuiuI, usimiIndu-I cu moieiuI soIiutoi, giob, cu sufIet de vecliI, tiiun i insensi-
biI; entiu cu, iin S|drir dc vcac in Bucurcri (1944) uI Iui Ion Muiin Sudoveunu,
tiuI su se ientouicu n mediuI citudin, iefucnd ntiuctvu cuiieiu Iui Dinu Putuiicu.
Ion Muiin Sudoveunu ieiu, de uItfeI, n iomunuI suu iobIemuticu iomun(uIui` Iui
NicoIue FiIimon, iezentnd usuItuI sus(inut e cuie eIemente uIe buigleziei ufIute
n iuidu uscensiune I duu motiivu uiistociu(iei uutoltone ujunse n cieuscuI:
Iuncu Uimutecu, uilivut Iu tiebonuI`, unde buionuI Buibu uveu numeiouse i
comIicute iocese, ujunge omuI de nciedeie uI boieiuIui i udministiutoi uI uiiuei
uveii funciuie u ucestuiu. Aducndu-I e Buibu e muigineu iuinei economice,
Iuncu Uimutecu se nuI(u sistemutic e scuiu sociuIu, devenind eI nsui muie
ioiietui. Cu un iemuicubiI sim( uI udevuiuIui istoiic, stun e uitu de u iefIectu
ieuIituteu n duteIe ei esen(iuIe, fumiIiuiizut cu telnicu buIzuciunu, Ion Muiin
Sudoveunu ieuIizeuzu un nclegut iomun de obseivu(ie sociuIu i de tioIogii,
muicnd, iin ieIicu, iocesuI sensibiI niegistiut, ntie tim, de ieuIismuI ciitic,
n iozu iomneuscu. In S|drir dc vcac in Bucurcri nu ne mui ntminu tendin(eIe
ostentutiv moiuIizutouie, nici uiuntezeIe discuisive, nici disocieieu eionutu u
boieiuIui de ciocoi, nici umestecuI nedisimuIut uI nuiutoiuIui n cuiucteiizuieu i
evoIu(iu eisonujuIui, iin comentuiii oIemice suu iin edesiieu exemIuiu u
unoi eioi cu Putuiicu suu Scutiu, i nici inexeiien(u n foIosiieu telnicii nuiutive
ieuIiste. In iustimuI scuis de Iu uuii(iu Ciocoi|or vccni i noi iomunuI iomnesc
beneficiuse de contiibu(iiIe stiuIucite uIe unoi meteii cu Ion SIuvici, Ion Agibiceunu,
Liviu Rebieunu, Cezui Petiescu, CumiI Petiescu, G. CuIinescu i iobuse osibiIitu(iIe
infinite ofeiite de metodu ieuIistu. Dui meiituI ionieiutuIui i uui(ine Iui FiIimon.
AUREL MARTIN, Prc|a(d Iu ed. N. FiIimon, Ciocoii vccni i noi, Edituiu entiu
Iiteiutuiu, Bucuieti, 1964, . XXXVIIIXXXIX.
PiimuI nostiu iomun esteticete notubiI ouitu vizibiI semneIe Iisei de mu-
tuiitute u ucestui gen n Iiteiutuiu iomnu Iu uceu dutu. Sciiitoiii notii ncu nu
tiu su constiuiuscu iomune. Ei n-uu ncu un oten(iuI uilitectonic entiu muii
#' Ciocoii vccni i noi
dimensiuni i nu tiu cum su mbine difeiiteIe ui(i uIe edificiuIui nti-un coi
uimonios. ScleIuiiu e ncu neconsoIidutu: i Iisesc uneIe eIemente i uie uIteIe de
iisos. E ceeu ce se constutu i Iu Ciocoii vccni i noi. AutoiuI nu stunete ncu
telnicu comozi(iei; sclemutic e uIocuii, iomunuI e ieu ncuicut n uIteIe i cu
un sfiit iutut.
Cu toute ucesteu, eI ieiezintu o cotituiu n Iiteiutuiu noustiu. FiIimon tiuteuzu
muteiiuIuI Iu moduI monogiufic i ieocuuieu Iui de u iedu eocu este utt de
concietu, nct nu se sfiete su intioducu n iomun cuitoIe cu cuiuctei ouiecum
indeendent, iecum Tcarru| in ]ara Romdncascd suu lra|iana in A|gir. Acesteu
sunt un ecou uI uctivitu(ii Iui ubIicistice, dui documentu(iu este eIocventu i eu
utestu n Ius conce(iu ieuIistu u sciiitoiuIui.
Ciitic uI societu(ii iomneti nti-o eocu de tiunsfoimuii stiuctuiuIe, FiIimon
u mbiu(iut cu iiviieu Iui utiunzutouie iimu jumutute din veucuI n cuie ooiuI
iomn intiu n eiioudu modeinu u istoiiei suIe. Intie momentuI n cuie uui e
scenu istoiiei Dinu Putuiicu i, iesectiv, Miticu Rmutoiiun e o distun(u de utiu
decenii. Dui umndoi sunt ieiezentun(ii tiici ui noii cIuse n uscensiune. Un
usemeneu ioces de deveniie istoiicu u unei cIuse sociuIe imIicu o infinitute de
usecte economice, oIitice, moiuIe. BuIzuc Ie-u iecieut fuiu u Ie fi euizut, n zeci
de voIume. FiIimon, n cu totuI uIte condi(ii cuItuiuIe, uvnd n uimu Iui doui o
fiiuvu tiudi(ie ieuIistu, n-u utut cuiinde n nuveIu i n iomunuI Iui dect ctevu
momente i ctevu tiuii din uceustu infinitute. Dui ceeu ce u iins e tiic (...)
Sciis n eiioudu n cuie uutoiuI Iuciu Iu AiliveIe StutuIui i beneficiu de
osibiIitu(iIe ouiecum exluustive de documentuie, Ciocoii vccni i noi este un muzeu
viu uI istoiiei iomneti de ucum un veuc. Cu i nuveIu Ncnorociri|c unui s|ujnicar,
iomunuI du imiesiu unei iese n cuie ntieugu uuiutuiu iegizoiuIu e e scenu,
sub oclii sectutoiuIui, cuIiseIe fiind desfiin(ute. Dui tocmui uceustu i soiete
uutenticituteu. PioIoguI uie telnicu i stiIuI unui ieclizitoiiu dinti-un muie ioces
sociuI, n cuie ucuzuieu uimeuzu uoi u fi sus(inutu de muitoii, cu documente,
ieconstituiii de fute. Ceicetutoiii uu subIiniut cuiucteiuI diumutic, scenic uI io-
munuIui, cuucituteu uutoiuIui de u du ieIief i micuie nuiu(iunii eice. Fuctuiu
ieuIistu u comozi(iei eclivuIeuzu cu un fuscicuI de Iuminu Iucidu, udicu modeinu,
usuiu unei Iumi uuse, dui nu mui u(in uite comonentu din istoiiu noustiu
sociuIu.
ImuIsuI de u iomovu n ieiuiliu sociuIu, seteu nemusuiutu de uveie, enei-
giu, ingeniozituteu i totuIu Iisu de sciuuIe uIe noii cIuse sunt concentiute n
ctevu eisonuje de iim-Iun: Dinu Putuiicu, Cleiu Duducu i Costeu bogusieiuI.
CeI dinti oten(euzu Iu muximum secificuI ciocoiuIui`. Ambi(iu unitu cu
eiseveien(u, sIuguiniciu mbinutu cu vicIeniu, Iucomiu cu iuucituteu i ndiuzneuIu
$ Nico|ac li|imon
cu cinismuI ucestu e uiuIeIogiumuI de foi(e uI Iui Putuiicu. Sevu ceIui mui
nestuviIit egoism imuIsioneuzu o mecunicu sufIeteuscu nu ieu comIexu, dui
eifect usu Iu unct.
GEORGE IVA$CU, lsroria |ircrarurii romdnc, 1, Edituiu tiin(ificu, Bucuieti,
1969, . S01 i uim.
... Ciocoii vecli i noi este un iomun de uutentic ieuIism, imoitunt totodutu
i iin uceeu cu ieiezintu iimuI iomun iomnesc ieuIizut Iu un niveI de uitu
sueiioi, duu toute ieguIiIe modeine uIe seciei. Este de fut i oeiu cuie-I con-
suciu e NicoIue FiIimon n istoiiu Iiteiutuiii iomne.
TEODOR VARGOLICI, Rcrrospccrivc |ircrarc, Edituiu entiu Iiteiutuiu, Bucuieti,
1970, . 201.
In ciudu ciiticiIoi seveie cuie se ot uduce mijIouceIoi i utitudiniIoi uitistice
uIe Iui NicoIue FiIimon, ui fi o gieeuIu su-I socotim doui un sciiitoi noiocos.
Deouiece oeiu su, uu cum se iezintu, oiict de imeifectu, neungujndu-ne
estetic diiect, obIigndu-ne su-i suIinim IisuiiIe iin ioiiu noustiu cuucitute
de cieu(ie sensibiIu mbogu(itu de cuItuiu i de exeiien(u uitisticu i ciiticu,
nseumnu n Iiteiutuiu iomnu un unct de ieei, un modeI e ct de imeifect,
de contiuzis n teimeni, e utt de iegnunt. Un cuz n cuie, dei esteticuI se ufIu
n gieu sufeiin(u, istoiiu Iiteiuiu este n musuiu su-I consideie cu fenomen in nucc,
fiindcu smbuieIe estetic,oiict de muiunt, uie uneoii vuIen(e neievuzut de nu-
meiouse i soIide cu uIte vuIoii ce (in deootiivu de sfeiu cuItuiii i uitei; i n uceI
smbuie estetic bine iotejut n unsumbIuI uxioIogic ce-I nconjouiu (nesc i se
dezvoItu, de-u IunguI timuIui, iogenituiiIe suIe mujoie.
I. NEGOI|ESCU, Ana|izc i sinrczc, Edituiu AIbutios, Bucuieti, 1976, . 9091.
SecoIuI tiecut u dut cui(i ce uu destinuI uceIei usuii de cuie voibete NicoIue
FiIimon, feniceIe deeituIui`, cuie, duu ce mbutinete bute din uiii i se
uiinde, uoi iese din cenuu ei mui foite duu cum eiu nti`. Dintie ucesteu este
Ciocoii vccni i noi.
ADRIANA ILIESCU, Proza rca|isrd in scco|u| a| XlX-|ca, Edituiu Mineivu, 1978,
. 91.