Sunteți pe pagina 1din 67

Anexdin12/12/2007laOrdinul2.

374/2007privindmodificareaicompletareaOrdinului
ministruluifinanelorpublicenr.1.752/2005pentruaprobareareglementrilorcontabile
conformecudirectiveleeuropene,PublicatinMonitorulOficial,ParteaInr.25bisdin
14/01/2008,Intrareinvigoare:14/01/2008

CAPITOLULVII
Funciuneaconturilor

nacestcapitolsuntprezentateconinutulifunciuneaconturilorcontabilecuprinsenPlanulde
conturigeneralprevzutlaCapitolulIVdinReglementrilecontabileconformecuDirectivaaIVa.
ntructnPlanuldeconturigeneralsuntcuprinseiconturispecificeconsolidrii,funciunea
conturilorprezentatencontinuaresereferinclusivlaacestea.
Funciuneaconturilorprezentatnacestcapitolnuestelimitativ,fiindexemplificatmodulde
nregistrarecontabilaprincipaleloroperaiunieconomicofinanciare.
Lareflectareancontabilitateaoperaiuniloreconomicederulatesearenvedereconinutul
economicalacestora,curespectareaprincipiilor,bazelor,reguliloripoliticilorcontabilepermisede
reglementareacontabilaplicabil.
CLASA1''CONTURIDECAPITALURI''
Dinclasa1''Conturidecapitaluri''facparteurmtoarelegrupe:10''Capitalirezerve'',11
''Rezultatulreportat'',12''Rezultatulexerciiuluifinanciar'',13
0
Subveniipentruinvestiii'',14
''Ctigurisaupierderilegatedeemiterea,rscumprarea,vnzarea,cedareacutitlugratuitsau
anulareainstrumentelordecapitaluriproprii'',15''Provizioane''i16''mprumuturiidatorii
asimilate''.
GRUPA10''CAPITALIREZERVE''
Dingrupa10''Capitalirezerve''facparteurmtoareleconturi:
Contul101''Capital''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacapitaluluisubscris,vrsatinevrsat,nnaturi/sau
numerar,dectreacionarii/asociaiiuneientiti,precumiamajorriisaureduceriicapitalului,
potrivitlegii.
nfunciedeformajuridicaentitiisenscrie:capitalulsocial,patrimoniulregieietc.
Contabilitateaanaliticacapitaluluiseinepeacionari/asociai,evideniindusenumruli
valoareanominalaaciunilor/prilorsocialesubscrisesauvrsate.
Referitorlapatrimoniulpublic,sevoraveanvedereprevederilelegalenacestsens.
Contul101''Capital''esteuncontdepasiv.
ncreditulacestuicontsenregistreaz:
capitalulsubscrisdeacionari/asociai,nnaturi/saunumerar,capitalulmajoratprin
subscriereasauemisiuneadenoiaciuni/prisociale,precumicapitalulpreluatnurma
operaiunilordereorganizare,potrivitlegii(456);
profitulcontabilrealizatnexerciiilefinanciareprecedente,utilizatcasursdemajorarea
capitaluluisocial(117);
rezerveledestinatemajorriicapitalului,potrivitlegii(106);
primeledecapital,ncorporatencapitalulsocial(104).
ndebitulcontuluisenregistreaz:
capitalulretrasdeacionari/asociai,precumicapitalullichidatcuocaziaoperaiunilorde
reorganizareaentitilor,potrivitlegii(456);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 1

acoperireapierderilorcontabilerealizatenexerciiilefinanciareprecedente,carereduccapitalul
social,conformhotrriiadunriigeneraleaacionarilor/asociailor(117);
reducereacapitaluluisocialcuvaloareaaciunilorpropriirscumprateianulate,potrivitlegii
(109);
diferenadintrevaloareanominalainstrumentelordecapitaluripropriianulateivaloarealor
derscumprare(141).
Soldulcontuluireprezintcapitalulsubscris,vrsat/nevrsat.
Contul104''Primedecapital''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaprimelordeemisiune,defuziune/divizare,deaportide
conversieaobligaiunilornaciuni.
Contul104''Primedecapital''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului104''Primedecapital''senregistreaz:
valoareaprimelorstabilitecuocaziaemisiunii,fuziunii/divizrii,aportuluilacapitali/saudin
conversiaobligaiunilornaciuni(456).
ndebitulcontului104''Primedecapital''senregistreaz:
primeledecapitalncorporatencapitalulsocial(101);
primeledecapitaltransferatelarezerve(106);
pierderilecontabilealeexerciiilorprecedente,acoperitedinprimedecapital,potrivitlegii(117).
Soldulcontuluireprezintprimeledecapitalnetransferatelacapitalsaularezerve.
Contul105''Rezervedinreevaluare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenarezervelordinreevaluareaimobilizrilorcorporale.
Contul105''Rezervedinreevaluare''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului105''Rezervedinreevaluare''senregistreaz:
cretereafadevaloareacontabilnet,rezultatdinreevaluareaimobilizrilorcorporale,dac
nuaexistatodescretereanterioarrecunoscutcaocheltuialaferentimobilizrilorcorporale
reevaluate(211,212,213,214).
ndebitulcontului105''Rezervedinreevaluare''senregistreaz:
capitalizareasurplusuluidinreevaluare,printransferuldirectncapitalulpropriu,atuncicnd
acestsurplusreprezintctigrealizat,respectivlascoatereadinevidenaactivuluipentrucaresa
constituitrezervadinreevaluaresaupemsurafolosiriiactivuluidectreentitate(1065);
descreterilefadevaloareacontabilnet,rezultatedinreevaluareaulterioaraimobilizrilor
corporale(211,212,213,214);
ajustareaamortizriicumulatenregistratepnladatareevaluriiimobilizriicorporale,ncazul
ncarereevaluareaseefectueazprinaplicareaunuiindice(281).
Soldulcreditoralcontuluireprezintrezervadinreevaluareaimobilizrilorcorporaleexistenten
evidenaentitii.
Contul106''Rezerve''
Cuajutorulacestuicontseineevidenarezervelorconstituite.
Contabilitatearezervelorseinepecategoriiderezerve:rezervelegale,rezervestatutaresau
contractuale,rezervedevaloarejust,rezervereprezentndsurplusulrealizatdinrezervedin
reevaluareialterezerve.
ncreditulcontului106''Rezerve''senregistreaz:
profitulnetcontabilrealizatlanchidereaexerciiuluicurentrepartizatlarezervenbazaunor
prevederilegale(129);
profitulnetrealizatnexerciiileanterioare,repartizatlarezerve,conformhotrriiadunrii
generaleaacionarilor/asociailor(117);
capitalizareasurplusuluidinreevaluaretransferatdirectncapitalulpropriu,atuncicndacest
surplusreprezintctigrealizat,respectivlascoatereadinevidenaactivuluipentrucaresa
constituitrezervadinreevaluaresaupemsurafolosiriiactivuluidectreentitate(105);
primeledecapitaltransferatelarezerve(104);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 2

diferenadintrevaloareaparticipaiilorprimitecaurmareaparticipriinnaturlacapitalulaltor
entitiivaloareaneamortizataimobilizrilorcorporaleinecorporalecarefacobiectul
participaiei(261,263,265);
majorareavaloriiparticipaiilordeinutencapitalulaltorentiti,caurmareancorporrii
rezervelorncapitalulacestora(261,263,265);
cretereavaloriiactivelorfinanciaredisponibilepentruvnzare,inclusdirectncapitalulpropriu,
ncadrulsituaiilorfinanciareconsolidate(501);
parteacuvenitinvestitoruluidinrezervelenregistratedentreprindereaasociatncaresedein
participaii,cuocaziaconsolidriiprinmetodapuneriinechivalen(264);
ctigurilelegatedevnzareasauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii,transferatela
rezerve(141).
ndebitulcontului106''Rezerve''senregistreaz:
rezerveledestinatemajorriicapitalului,potrivitlegii(101);
diferenadintrevaloareaparticipaiilorprimitecaurmareaparticipriinnaturlacapitalulaltor
entitiivaloareaneamortizataimobilizrilorcorporaleinecorporalecareaufcutobiectul
participaiei,transferatlavenituricuocaziacedriiparticipaiilorrespective(764);
rezerveleutilizatepentruacoperireapierderilorcontabilenregistratenexerciiileprecedente,
conformhotrriiadunriigeneraleaacionarilor/asociailor(117);
decontareacapitalurilorpropriictreacionari/asociai,ncazuloperaiunilordereorganizare,
potrivitlegii(456);
ajustarearezerveidevaloarejust,urmareadiferenelornefavorabilerezultatedinevaluarea
activelorfinanciaredisponibilepentruvnzare,ncadrulsituaiilorfinanciareconsolidate(501);
pierderilelegatedeemiterea,rscumprarea,vnzarea,cedareacutitlugratuitsauanularea
instrumentelordecapitaluriproprii,acoperitedinrezerve(149).
Soldulcontuluireprezintrezerveleexistenteineutilizate.
Contul107''Rezervedinconversie''
Contul107''Rezervedinconversie''seutilizeaznumainsituaiilefinanciareconsolidate.
Cuajutorulacestuicontseineevidenadiferenelordecursvalutarrezultatedinconversia
situaiilorfinanciareanualealesocietilornerezidente.
Contul107''Rezervedinconversie''esteuncontbifuncional,folositlaconsolidareasocietilor
nerezidente.
ncreditulcontului107''Rezervedinconversie''senregistreaz:
diferenelefavorabilerezultatedinconversiaposturilordeactivcuprinsenbilanulsocietilor
nerezidente;
diferenelefavorabilerezultatedinconversiaposturilordedatoriicuprinsenbilanulsocietilor
nerezidente;
diferenelenefavorabilerecunoscutedreptcheltuiallacedareaparticipaiilordeinuten
societilenerezidente(665).
ndebitulcontului107''Rezervedinconversie''senregistreaz:
diferenelenefavorabilerezultatedinconversiaposturilordeactivcuprinsenbilanulsocietilor
nerezidente;
diferenelenefavorabilerezultatedinconversiaposturilordedatoriicuprinsenbilanul
societilornerezidente;
diferenelefavorabilerecunoscutedreptvenitlacedareaparticipaiilordeinutensocietile
nerezidente(765).
Soldulcreditorreprezintdiferenelefavorabileaferentesocietilornerezidenteconsolidate,iar
solduldebitor,celenefavorabile.
Contul108''Intereseminoritare''
Contul108''Intereseminoritare''seutilizeaznumainsituaiilefinanciareconsolidate.
Cuajutorulacestuicontseevideniazintereseleminoritare,rezultatecuocaziaconsolidrii
filialelorprinmetodaintegrriiglobale.
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 3

Contul108''Intereseminoritare''esteuncontbifuncional,folositlaconsolidareafilialelor.
ncreditulcontului108''Intereseminoritare''senregistreazparteadinrezultatulfavorabilal
exerciiuluifinanciaricelelaltecapitaluripropriialefilialei,atribuitunorinteresecarenusunt
deinutedectresocietateamam,directsauindirect.
ndebitulcontului108''Intereseminoritare''senregistreazparteadinrezultatulnefavorabil,
atribuitunorinteresecarenusuntdeinutedectresocietateamam,directsauindirect.
Soldulcontuluireprezintintereseleminoritare.
Contul109''Aciuniproprii''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaaciunilorproprii,rscumpratepotrivitlegii.
Contul109''Aciuniproprii''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului109''Aciuniproprii''senregistreaz:
preuldeachiziiealaciunilorpropriirscumprate(512).
ncreditulcontului109''Aciuniproprii''senregistreaz:
reducereacapitaluluicuvaloareaaciunilorpropriirscumprateianulate,potrivitlegii(101);
diferenantrevaloareaderscumprareainstrumentelordecapitaluripropriianulatei
valoarealornominal(149);
valoareasumeidencasat/ncasatedinvnzareaaciunilorproprii(461,512);
diferenantrevaloareaderscumprareainstrumentelordecapitaluripropriiipreullorde
vnzare(149);
valoareainstrumentelordecapitaluripropriicedatecutitlugratuit(149).
Soldulcontuluireprezintvaloareaaciunilorproprii,rscumprate,existente.
GRUPA11''REZULTATULREPORTAT''
Dingrupa11''Rezultatulreportat''facepartecontul117''Rezultatulreportat''.
Contul117''Rezultatulreportat''
Cuajutorulacestuicontseineevidenarezultatuluisaupriidinrezultatulexerciiuluiprecedent
nerepartizatdectreadunareageneralaacionarilor/asociailor,respectivapierderiineacoperite
iarezultatuluiprovenitdincorectareaerorilorcontabile.
Contul117''Rezultatulreportat''esteuncontbifuncional.
ncreditulacestuicontsenregistreaz:
profitulnetrealizatnexerciiulfinanciarncheiat,evideniatlanceputulexerciiuluifinanciar
urmtornrezultatulreportat(121);
pierderilecontabilealeexerciiilorfinanciareprecedente,acoperitedinprimedecapital,conform
hotrriiadunriigeneraleaacionarilor/asociailor(104);
pierderilecontabilealeexerciiilorfinanciareprecedente,acoperitedinrezerve,conform
hotrriiadunriigeneraleaacionarilor/asociailor(106);
pierderilecontabilerealizatenexerciiilefinanciareprecedente,acoperiteprinreducerea
capitaluluisocial,conformhotrriiadunriigeneraleaacionarilor/asociailor(101);
pierderilecontabilenregistratenexerciiilefinanciareprecedente,acoperitedinrezultatul
reportatreprezentndprofit,conformhotrriiadunriigeneraleaacionarilor/asociailor(117);
rezultatulfavorabilprovenitdincorectareaerorilorcontabile,constatatenexerciiulfinanciar
curent,aferenteexerciiilorfinanciareprecedente(411,461ialteconturincareurmeazsse
evideniezecorectareaerorilor);
sumeanulatereprezentnddatoriifadefurnizori,creditoridiveriacionari/asociaiaferente
exerciiilorfinanciareanterioare(401,404,462,455,457ialteconturincareurmeazsse
evideniezesumeleanulate);
sumeanulatereprezentndaltedatoriiprivindasigurrisociale,ajutoruldeomaj,impozitulpe
profit/venititaxapevaloareaadugat,alteimpozite,taxeivrsminteasimilate,fondurispeciale
ialtedatoriicubugetulstatuluiaferenteexerciiilorfinanciareanterioare,potrivitlegii(431,437,
438,441,4423,446,447,448ialteconturincareurmeazsseevideniezesumeleanulate,
potrivitprevederilorlegalenvigoare).
ndebitulacestuicontsenregistreaz:
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 4

pierderilecontabilerealizatenexerciiulfinanciarncheiat,transferatelanceputulexerciiul
financiarurmtorasuprarezultatuluireportat(121);
profitulcontabilrealizatnexerciiilefinanciareprecedente,utilizatcasursdemajorarea
capitaluluisocial,potrivitlegii(101);
profitulnetrealizatnexerciiilefinanciareprecedente,icareserepartizeaznexerciiile
financiareurmtoarepedestinaiileaprobatedeadunareageneralaacionarilor/asociailor,
potrivitlegii(1068,117,446,457);
rezultatulnefavorabilprovenitdincorectareaerorilorcontabile,constatatenexerciiulfinanciar
curent,aferenteexerciiilorfinanciareprecedente(401,404,431,437,438,441,4423,446,447,
448,462ialteconturincareurmeazsseevideniezecorectareaerorilor);
sumeanulatereprezentndcreanelefadeclieni,debitoridiveri,acionari/asociai,aferente
exerciiilorfinanciareanterioare(411,461,456ialteconturincareurmeazsseevidenieze
sumeleanulate).
Solduldebitoralcontuluireprezintpierdereaneacoperit,iarsoldulcreditor,profitul
nerepartizat.
GRUPA12''REZULTATULEXERCIIULUIFINANCIAR''
Dingrupa12''Rezultatulexerciiuluifinanciar''facparte:
Contul121''Profitsaupierdere''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaprofituluisaupierderiirealizatenexerciiulfinanciar
curent.
Contul121''Profitsaupierdere''esteuncontbifuncional.
ncreditulcontului121''Profitsaupierdere''senregistreaz:
lasfritulperioadei,soldulcreditoralconturilordinclasa7(701la786);
pierderilecontabilerealizatenexerciiulfinanciarncheiat,transferatelanceputulexerciiului
financiarurmtorasuprarezultatuluireportat(117).
ndebitulcontului121''Profitsaupierdere''senregistreaz:
lasfritulperioadei,solduldebitoralconturilordecheltuieli(601la698);
profitulnetrealizatnexerciiulfinanciarncheiat,careafostrepartizatlarezerveconform
prevederilorlegale(129);
profitulnetrealizatnexerciiulfinanciarncheiat,evideniatlanceputulexerciiuluifinanciar
urmtornrezultatulreportat(117).
Soldulcreditorreprezintprofitulrealizat,iarsolduldebitor,pierderearealizat.
Contul129''Repartizareaprofitului''
Cuajutorulacestuicontseineevidenarepartizriiprofituluirealizatnexerciiulcurenti
repartizat,potrivitlegii.
Contul129''Repartizareaprofitului''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului129''Repartizareaprofitului''senregistreaz:
rezerveleconstituite,potrivitlegii,dinprofitulrealizatnexerciiulfinanciarcurent(106).
ncreditulcontului129''Repartizareaprofitului''senregistreaz:
profitulnetrealizatnexerciiulfinanciarncheiat,careafostrepartizatlarezerveconform
prevederilorlegale(121).
Soldulcontuluireprezintprofitulrepartizat,aferentexerciiuluifinanciarncheiat.
GRUPA13''SUBVENIIPENTRUINVESTIII''
Dingrupa13''Subveniipentruinvestiii''facparteurmtoareleconturi:
131''Subveniiguvernamentalepentruinvestiii'';
132''mprumuturinerambursabilecucaracterdesubveniipentruinvestiii'';
133''Donaiipentruinvestiii'';
134''Plusurideinventardenaturaimobilizrilor'';
138''Altesumeprimitecucaracterdesubveniipentruinvestiii''.
Cuajutorulconturilordinaceastgrupseineevidenasubveniilorguvernamentalepentru
investiii,mprumuturilornerambursabilecucaracterdesubveniipentruinvestiii,donaiilorpentru
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 5

investiii,plusurilordeinventardenaturaimobilizriloriaaltorsumeprimitecucaracterde
subveniipentruinvestiii.
Conturiledinaceastgrupsuntconturidepasiv.
ncreditulconturilordingrupa13''Subveniipentruinvestiii''senregistreaz:
subveniilepentruinvestiii,mprumuturilenerambursabilecucaracterdesubveniipentru
investiiiialtesumedeprimitcucaracterdesubveniipentruinvestiii(445);
valoareaimobilizrilornecorporaleicorporaleprimitedreptsubveniiguvernamentale;
valoareaimobilizrilornecorporaleicorporaleprimitecutitlugratuitsauconstatateplusla
inventar.
ndebitulconturilordingrupa13''Subveniipentruinvestiii''senregistreaz:
cotaparteasubveniilorpentruinvestiiitrecutelavenituri,corespunztoramortizriicalculate
(758);
parteadinsubveniapentruinvestiiirestituitsauderestituit(512,462).
Soldulconturilordinaceastgrupreprezintsubveniilepentruinvestiii,netransferatela
venituri.
GRUPA14''CTIGURISAUPIERDERILEGATEDEEMITEREA,RSCUMPRAREA,VNZAREA,
CEDAREACUTITLUGRATUITSAUANULAREAINSTRUMENTELORDECAPITALURIPROPRII''
Dingrupa14''Ctigurisaupierderilegatedeemiterea,rscumprarea,vnzarea,cedareacutitlu
gratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii''facparte:
Contul141''Ctigurilegatedevnzareasauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii''
Cuajutorulacestuicontseineevidenactigurilorlegatedevnzareasauanularea
instrumentelordecapitaluriproprii.
Contul141''Ctigurilegatedevnzareasauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii''este
uncontdepasiv.
ncreditulcontului141''Ctigurilegatedevnzareasauanulareainstrumentelordecapitaluri
proprii''senregistreaz:
diferenantrepreuldevnzarealinstrumentelordecapitaluripropriiivaloarealorde
rscumprare(461,512);
diferenantrevaloareanominalainstrumentelordecapitaluripropriianulateivaloarealorde
rscumprare(101).
ndebitulcontului141''Ctigurilegatedevnzareasauanulareainstrumentelordecapitaluri
proprii''senregistreaz:
ctigurilelegatedevnzareasauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii,transferatela
rezerve(106).
Soldulcontuluireprezintctigurilelegatedevnzareasauanulareainstrumentelordecapitaluri
proprii.
Contul149''Pierderilegatedeemiterea,rscumprarea,vnzarea,cedareacutitlugratuitsau
anulareainstrumentelordecapitaluriproprii''
Cuajutorulacestuicontseineevidenapierderilorlegatedeemiterea,rscumprarea,vnzarea,
cedareacutitlugratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii.
Contul149''Pierderilegatedeemiterea,rscumprarea,vnzarea,cedareacutitlugratuitsau
anulareainstrumentelordecapitaluriproprii''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului149''Pierderilegatedeemiterea,rscumprarea,vnzarea,cedareacutitlu
gratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii''senregistreaz:
diferenantrevaloareaderscumprareainstrumentelordecapitaluripropriianulateipreul
lordevnzare(109);
diferenantrevaloareaderscumprareainstrumentelordecapitaluripropriianulatei
valoarealornominal(109);
valoareainstrumentelordecapitaluripropriicedatecutitlugratuit(109);
cheltuielilegatedeemitereainstrumentelordecapitaluriproprii,atuncicndnusuntndeplinite
condiiilepentrurecunoaterealorcaimobilizrinecorporale(512,531,462);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 6

altecheltuielilegatederscumprareainstrumentelordecapitaluriproprii(512,531,462).
ncreditulcontului149''Pierderilegatedeemiterea,rscumprarea,vnzarea,cedareacutitlu
gratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii''senregistreaz:
pierderilelegatedeemiterea,rscumprarea,vnzarea,cedareacutitlugratuitsauanularea
instrumentelordecapitaluriproprii,acoperitedinrezerve(106).
Soldulcontuluireprezintpierderilelegatedeemiterea,rscumprarea,vnzarea,cedareacutitlu
gratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii.
GRUPA15''PROVIZIOANE''
Dingrupa15''Provizioane''faceparte:
Contul151''Provizioane''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaprovizioanelorpentrulitigii,garaniiacordateclienilor,
pentrurestructurare,pensiiiobligaiisimilare,pentrudezafectareaimobilizrilorcorporaleialte
aciunisimilarelegatedeacestea,aprovizioanelorpentruimpozite,precumiaaltorprovizioane.
Contul151''Provizioane''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului151''Provizioane''senregistreaz:
valoareaprovizioanelorconstituitepeseamacheltuielilor(681);
costurileestimateiniialcudemontareaimutareaimobilizriicorporale,precumicelecu
restaurareaamplasamentuluipecareestepoziionatimobilizarea(212,213).
ndebitulcontului151''Provizioane''senregistreaz:
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaprovizioanelor,inclusivacelorconstituitepentru
demontareaimutareaimobilizriicorporale,precumicelecurestaurareaamplasamentului(781).
Soldulcontuluireprezintprovizioaneleconstituite.
GRUPA16''MPRUMUTURIIDATORIIASIMILATE''
Dingrupa16''mprumuturiidatoriiasimilate''facparte:
Contul161''mprumuturidinemisiunideobligaiuni''
Cuajutorulacestuicontseineevidenamprumuturilordinemisiuneaobligaiunilor.
Contul161''mprumuturidinemisiunideobligaiuni''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului161''mprumuturidinemisiunideobligaiuni''senregistreaz:
sumamprumuturilordeprimit/primitedinemisiunideobligaiuni(461,512);
sumaprimelorderambursareaferentemprumuturilordinemisiunideobligaiuni(169);
diferenelenefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarealancheiereaexerciiuluifinanciar
amprumuturilordinemisiunideobligaiuninvalut(665).
ndebitulcontului161''mprumuturidinemisiunideobligaiuni''senregistreaz:
sumamprumuturilordinemisiunideobligaiunirambursate(512);
valoareaobligaiuniloremiseirscumprate,anulate(505);
mprumuturiledinemisiunideobligaiuniconvertitenaciuni(456);
diferenelefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarealanchidereaexerciiuluifinanciar,
precumidinrambursareamprumuturilordinemisiunideobligaiuninvalut(765).
Soldulcontuluireprezintmprumuturiledinemisiunideobligaiuninerambursate.
Contul162''Creditebancarepetermenlung''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacreditelorbancarepetermenlungprimitedeentitate.
Contul162''Creditebancarepetermenlung''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului162''Creditebancarepetermenlung''senregistreaz:
sumacreditelorpetermenlungprimite(512);
diferenelenefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarea,lanchidereaexerciiului
financiar,acreditelornvalut(665).
ndebitulcontului162''Creditebancarepetermenlung''senregistreaz:
sumacreditelorpetermenlungrambursate(512);
diferenelefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluareacreditelornvalutlanchiderea
exerciiuluifinanciar,precumilarambursareaacestora(765).
Soldulcontuluireprezintcreditelebancarepetermenlungnerambursate.
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 7

Contul166''Datoriicareprivescimobilizrilefinanciare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadatoriilorentitiifadeentitileafiliate,respectiv
entitiledecarecompaniaestelegatprininteresedeparticipare.
Contul166''Datoriicareprivescimobilizrilefinanciare''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului166''Datoriicareprivescimobilizrilefinanciare''senregistreaz:
sumeledatoratefadeentitileafiliate,respectiventitiledecarecompaniaestelegatprin
interesedeparticipare(512);
diferenelenefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarealanchidereaexerciiului
financiar,adatoriilorexprimatenvalut(665).
ndebitulcontului166''Datoriicareprivescimobilizrilefinanciare''senregistreaz:
sumelerestituiteentitilorafiliate,respectivcelordecarecompaniaestelegatprininteresede
participare(512);
diferenelefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarea,lanchidereaexerciiuluifinanciar,a
datoriilorexprimatenvalut,precumilarambursareaacestora(765).
Soldulcontuluireprezintsumeleprimiteinerestituite.
Contul167''Altemprumuturiidatoriiasimilate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaaltormprumuturiidatoriiasimilate,cumsunt:depozite,
garaniiprimiteialtedatoriiasimilate.
Contul167''Altemprumuturiidatoriiasimilate''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului167''Altemprumuturiidatoriiasimilate''senregistreaz:
sumeledencasat/ncasatereprezentndaltemprumuturiidatoriiasimilate(461,512);
valoareaconcesiunilorprimite(205);
valoareaimobilizrilorcorporaleprimitenleasingfinanciar,conformprevederilorcontractuale
(212,213,214);
sumelereprezentndgaraniiledebunexecuiereinute,conformcontractelorncheiate(404);
diferenelenefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarea,lanchidereaexerciiului
financiar,amprumuturiloridatoriilorasimilatenvalut(665);
diferenelenefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfuncie
decursuluneivalute,rezultatedinevaluareaacestora,lanchidereaexerciiuluifinanciar(668).
ndebitulcontului167''Altemprumuturiidatoriiasimilate''senregistreaz:
sumelereprezentndaltemprumuturiidatoriiasimilaterambursate(512);
obligaiadeplataratelorpebazafacturiloremisedelocator,ncazulleasinguluifinanciar(404);
garaniiledebunexecuierestituiteterilor(512);
diferenelefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarea,lanchidereaexerciiuluifinanciar,a
mprumuturiloridatoriilorasimilate,nvalut,precumilarambursareaacestora(765);
diferenelefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfunciede
cursuluneivalute,rezultatedinevaluareaacestora,lanchidereaexerciiuluifinanciar(768).
Soldulcontuluireprezintaltemprumuturiidatoriiasimilate,nerestituite.
Contul168''Dobnziaferentemprumuturiloridatoriilorasimilate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadobnzilordatorate,aferentemprumuturilordin
emisiuneadeobligaiuni,creditelorbancarepetermenlung,datoriilorfadeentitileafiliate,
respectiventitiledecarecompaniaestelegatprininteresedeparticipare,precumiacelor
aferentealtormprumuturiidatoriiasimilate.
Contul168''Dobnziaferentemprumuturiloridatoriilorasimilate''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului168''Dobnziaferentemprumuturiloridatoriilorasimilate''senregistreaz:
valoareadobnzilordatorate,aferentemprumuturiloridatoriilorasimilate(666);
diferenelenefavorabiledecursvalutaraferentedobnzilordatoratenvalut,rezultatenurma
evaluriiacestoralancheiereaexerciiuluifinanciar(665).
ndebitulcontului168''Dobnziaferentemprumuturiloridatoriilorasimilate''senregistreaz:
sumadobnzilorpltiteaferentemprumuturiloridatoriilorasimilate(512);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 8

diferenelefavorabiledecursvalutaraferentedobnzilordatoratenvalut,rezultatenurma
evaluriiacestoralancheiereaexerciiuluifinanciar,precumilarambursareaacestora(765).
Soldulcontuluireprezintdobnziledatorateinepltite.
Contul169''Primeprivindrambursareaobligaiunilor''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaprimelorderambursarereprezentnddiferenadintre
valoareaderambursareaobligaiunilorivaloareadeemisiuneaacestora.
Contul169''Primeprivindrambursareaobligaiunilor''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului169''Primeprivindrambursareaobligaiunilor''senregistreaz:
sumaprimelorderambursareaferentemprumuturilordinemisiunideobligaiuni(161).
ncreditulcontului169''Primeprivindrambursareaobligaiunilor''senregistreaz:
valoareaprimelorprivindrambursareaobligaiunilor,amortizate(686).
Soldulcontuluireprezintvaloareaprimelorprivindrambursareaobligaiunilor,neamortizate.
CLASA2''CONTURIDEIMOBILIZRI''
Dinclasa2''Conturideimobilizri''facparteurmtoarelegrupedeconturi:20''Imobilizri
necorporale'',21''Imobilizricorporale'',23''Imobilizrincursiavansuripentruimobilizri'',26
''Imobilizrifinanciare'',28''Amortizriprivindimobilizrile''i29''Ajustripentrudepreciereasau
pierdereadevaloareaimobilizrilor''.
GRUPA20''IMOBILIZRINECORPORALE''
Dingrupa20''Imobilizrinecorporale''facparte:
Contul201''Cheltuielideconstituire''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorocazionatedenfiinareasaudezvoltarea
uneientiti(taxeialtecheltuielidenscriereinmatriculare,cheltuieliprivindemisiuneai
vnzareadeaciuniiobligaiuni,precumialtecheltuielideaceastnatur,legatedenfiinareai
extindereaactivitiientitii).
Contul201''Cheltuielideconstituire''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului201''Cheltuielideconstituire''senregistreaz:
cheltuielileocazionatedenfiinareasaudezvoltareaentitii(404,462,512,531).
ncreditulcontului201''Cheltuielideconstituire''senregistreaz:
amortizareacheltuielilordeconstituirescoasedineviden(280).
Soldulcontuluireprezintvaloareacheltuielilordeconstituireexistente.
Contul203''Cheltuielidedezvoltare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaimobilizrilordenaturacheltuielilordedezvoltare,
recunoscutecaimobilizrinecorporale.
Contul203''Cheltuielidedezvoltare''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului203''Cheltuielidedezvoltare''senregistreaz:
lucrrileiproiectelededezvoltareefectuatepecontpropriusauachiziionatedelateri(233,
721,404);
lucrrileiproiectelededezvoltareachiziionatedelaentitiafiliatesaudelaentitilegateprin
interesedeparticipare(451,453);
valoareaimobilizrilordenaturacheltuielilordedezvoltareprimitecutitlugratuit(133);
plusurideinventarconstatatelaimobilizriledenaturacheltuielilordedezvoltare(134).
ncreditulcontului203''Cheltuielidedezvoltare''senregistreaz:
valoareaneamortizataimobilizrilordenaturacheltuielilordedezvoltarecedate(658);
imobilizriledenaturacheltuielilordedezvoltareamortizateintegral,precumicheltuielilede
dezvoltareaferentebrevetelorsaulicenelor(280,205).
Soldulcontuluireprezintvaloareaimobilizrilordenaturacheltuielilordedezvoltareexistente.
Contul205''Concesiuni,brevete,licene,mrcicomerciale,drepturiiactivesimilare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaconcesiunilorrecunoscutecaimobilizrinecorporale,
brevetelor,licenelor,mrcilorcomerciale,precumiaaltordrepturiiactivesimilareaportate,
achiziionatesaudobnditepealteci.
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 9

Contul205''Concesiuni,brevete,licene,mrcicomercialeialtedrepturiivalorisimilare''este
uncontdeactiv.
ndebitulcontului205''Concesiuni,brevete,licene,mrcicomerciale,drepturiiactivesimilare''
senregistreaz:
brevetele,licenele,mrcilecomercialeialtevalorisimilareachiziionate,reprezentndaportn
natur,primitecasubveniiguvernamentalesaucutitlugratuit,precumiceleconstatateplusla
inventar(404,456,131,133,134);
brevetele,licenele,mrcilecomercialeialtevalorisimilareachiziionatedelaentitiafiliate
saudelaentitilegateprininteresedeparticipare(451,453);
valoareaconcesiunilorprimite(167);
imobilizriledenaturacheltuielilordedezvoltareaferentebrevetelorsaulicenelor(203).
ncreditulcontului205''Concesiuni,brevete,licene,mrcicomerciale,drepturiiactivesimilare''
senregistreaz:
valoareaneamortizataconcesiunilor,brevetelor,licenelor,altordrepturiivalorisimilare
scoasedineviden(658);
amortizareaconcesiunilor,brevetelor,licenelor,altordrepturiivalorisimilare,scoasedin
eviden(280);
valoareabreveteloriaaltordrepturiivalorisimilareaportateiretrase(456);
valoareabrevetelor,liceneloriaaltordrepturiivalorisimilaredepusecaaportlacapitalul
altorentiti,nschimbuldobndiriideparticipaiincapitalulacestora(261,263,265).
Soldulcontuluireprezintconcesiunilerecunoscutecaimobilizrinecorporale,brevetele,
licenele,mrcilecomercialeialtedrepturiivalorisimilareexistente.
Contul2071''Fondcomercialpozitiv''
Cuajutorulacestuicontseineevidenafonduluicomercialpozitivreflectat,deregul,la
consolidare.
Contul2071''Fondcomercialpozitiv''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului2071''Fondcomercialpozitiv''senregistreaz:
diferenapozitivntrecostuldeachiziieivaloarea,ladatatranzaciei,apriidinactivelenete
achiziionate.
ncreditulcontului2071''Fondcomercialpozitiv''senregistreaz:
valoareaneamortizatafonduluicomercialpozitivscosdineviden(658);
valoareafonduluicomercialamortizatintegral,scosdineviden(280).
Soldulcontuluireprezintvaloareafonduluicomercialpozitivexistent.
Contul2075''Fondcomercialnegativ''
Cuajutorulacestuicontseineevidenafonduluicomercialnegativrezultatlaconsolidare.
Contul2075''Fondcomercialnegativ''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului2075''Fondcomercialnegativ''senregistreaz:
diferenanegativntrecostuldeachiziieivaloarea,ladatatranzaciei,apriidinactivelenete
achiziionate.
ndebitulcontului2075''Fondcomercialnegativ''senregistreaz:
cotapartedinfondulcomercialnegativreluatlavenituri(781).
Soldulcontuluireprezintvaloareafonduluicomercialnegativnereluatlavenituri.
Contul208''Alteimobilizrinecorporale''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaprogramelorinformaticecreatedeentitatesau
achiziionatedelateri,precumiaaltorimobilizrinecorporale.
Contul208''Alteimobilizrinecorporale''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului208''Alteimobilizrinecorporale''senregistreaz:
valoareaprogramelorinformaticeiaaltorimobilizrinecorporaleachiziionate(404);
valoareaprogramelorinformaticeiaaltorimobilizrinecorporaleachiziionatedelaentiti
afiliatesaudelaentitilegateprininteresedeparticipare(451,453);
valoareaprogramelorinformaticerealizatepecontpropriu(233,721);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 10

valoareaprogramelorinformaticereprezentndaportlacapitalulsocial(456);
valoareaprogramelorinformaticeiaaltorimobilizrinecorporaleprimitecasubvenii
guvernamentale(131);
valoareaprogramelorinformaticeiaaltorimobilizrinecorporaleprimitecutitlugratuit(133);
plusuriledeinventarconstatatelaprogrameleinformaticeilaalteimobilizrinecorporale(134).
ncreditulcontului208''Alteimobilizrinecorporale''senregistreaz:
valoareaneamortizataaltorimobilizrinecorporalescoasedineviden(658);
amortizareaaltorimobilizrinecorporale,scoasedineviden(280);
valoareaaltorimobilizrinecorporaleaportateiretrase(456);
valoareaaltorimobilizrinecorporaledepusecaaportlacapitalulaltorentiti,nschimbul
dobndiriideparticipaiilacapitalulacestora(261,263,265).
Soldulcontuluireprezintvaloareaaltorimobilizrinecorporaleexistente.
GRUPA21''IMOBILIZRICORPORALE''
Dingrupa21''Imobilizricorporale''facparte:
Contul211''Terenuriiamenajrideterenuri''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaterenuriloriaamenajrilordeterenuri(racordarealorla
sistemuldealimentarecuenergie,mprejmuirile,lucrriledeaccesetc.).
Contul211''Terenuriiamenajrideterenuri''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului211''Terenuriiamenajrideterenuri''senregistreaz:
valoareaterenurilorachiziionate,acelorreprezentndaportlacapital,valoareaterenurilor
primiteprinsubveniipentruinvestiii(404,456,131,132);
valoareaterenurilorprimitecutitlugratuit(133);
valoareaterenurilorachiziionatedelaentitiafiliatesaudelaentitilegateprininteresede
participare(451,453);
valoarealacostdeproducieaamenajrilordeterenurirealizatepecontpropriu(231,722);
cretereafadevaloareacontabilnet,rezultatdinreevaluareaterenurilor,dacnuaexistat
odescretereanterioarrecunoscutcaocheltuialaferentterenuluireevaluat(105);
cretereafadevaloareacontabilnet,rezultatdinreevaluareaterenurilor,recunoscutca
venitcarescompensezecheltuialacudescreterea,recunoscutanteriorlaacelactiv(781).
ncreditulcontului211''Terenuriiamenajrideterenuri''senregistreaz:
valoareaterenurilor,respectivaamenajrilordeterenuricedate,amortizate(281,658);
valoareadescreteriirezultatedinreevaluareaterenurilornlimitasolduluicreditoralrezerveidin
reevaluare(105);
valoareadescreteriirezultatedinreevaluareaterenurilorrecunoscutcaocheltuialcuntreaga
valoareadeprecierii,atuncicndnrezervadinreevaluarenuestenregistratosumreferitoarela
acelactiv(681);
valoareaterenurilorcarefacobiectulparticipriinnaturlacapitalulsocialalaltorentiti,n
schimbuldobndiriideparticipaiincapitalulacestora(261,263,265);
valoareaterenuriloraportate,retrase(456);
valoareaterenurilorexpropriate(671).
Soldulcontuluireprezintvaloareaterenuriloricostulamenajrilordeterenuriexistente.
Contul212''Construcii''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexisteneiimicriiconstruciilor.
Contul212''Construcii''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului212''Construcii''senregistreaz:
valoareaconstruciilorachiziionate,realizatedinproducieproprie,primiteprinsubveniipentru
investiii,caaportlacapitalulsocial(404,231,131,132,456);
valoareaconstruciilorprimitecutitlugratuit(133);
valoareaconstruciilorachiziionatedelaentitiafiliatesaudelaentitilegateprininteresede
participare(451,453);
valoareaconstruciilorprimitenregimdeleasingfinanciar(167);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 11

cretereafadevaloareacontabilnet,rezultatdinreevaluareaconstruciilor,dacnua
existatodescretereanterioarrecunoscutcaocheltuialaferentconstrucieireevaluate(105);
cretereafadevaloareacontabilnet,rezultatdinreevaluareaconstruciilor,recunoscutca
venitcarescompensezecheltuialacudescreterea,recunoscutanteriorlaacelactiv(781);
costurileestimateiniialcudemontareaimutareaimobilizriicorporalelascoatereadin
eviden,precumicelecurestaurareaamplasamentului(151);
valoareaamortizriiinvestiiilorefectuatedechiriailaconstruciileprimitecuchirieirestituite
proprietarului(281).
ncreditulcontului212''Construcii''senregistreaz:
valoareaneamortizataconstruciilorscoasedineviden(658);
amortizareaconstruciilorscoasedineviden(281);
valoareaconstruciilorcedatenregimdeleasingfinanciar(267);
descreterilefadevaloareacontabilnet,rezultatedinreevaluareaconstruciilor,nlimita
solduluicreditoralrezerveidinreevaluare(105);
valoareadescreteriirezultatedinreevaluareaconstruciilor,recunoscutcaocheltuialcu
ntreagavaloareadeprecierii,atuncicndnrezervadinreevaluarenuestenregistratosum
referitoarelaacelactiv(681);
valoareaamortizriiconstruciilor,eliminatcuocaziareevaluriidinvaloareacontabilbruta
acestora(281);
valoareacldirilorcarefacobiectulparticipriinnaturlacapitalulsocialalaltorentiti,n
schimbuldobndiriideparticipaiincapitalulacestora(261,263,265);
valoareainvestiiilorefectuatedechiriailaconstruciileprimitecuchirie,amortizateintegral,
restituiteproprietarului(281);
valoareaconstruciiloraportateretrase(456);
valoareaconstruciilordistrusedecalamiti(671).
Soldulcontuluireprezintvaloareaconstruciilorexistente.
Contul213''Instalaiitehnice,mijloacedetransport,animaleiplantaii''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexisteneiimicriiinstalaiilortehnice,mijloacelorde
transport,animalelordereproducieimunciaplantaiilor.
Contul213''Instalaiitehnice,mijloacedetransport,animaleiplantaii''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului213''Instalaiitehnice,mijloacedetransport,animaleiplantaii''se
nregistreaz:
valoareainstalaiilortehnice,mijloacelordetransport,animaleloriplantaiilorachiziionate,
realizatedinproducieproprie,primiteprinsubveniipentruinvestiii,caaportlacapitalulsocial
(404,446,231,131,132,456);
valoareainstalaiilortehnice,mijloacelordetransport,animaleloriplantaiilorprimitecutitlu
gratuit(133);
plusuriledeinventarconstatatelainstalaiitehnice,mijloacedetransport,animaleiplantaii
(134);
valoareainstalaiilortehnice,mijloacelordetransport,animaleloriplantaiilorachiziionatede
laentitiafiliatesaudelaentitilegateprininteresedeparticipare(451,453);
costurileestimateiniialcudemontareaimutareaimobilizriicorporalelascoatereadin
eviden,precumicelecurestaurareaamplasamentului(151);
valoareainstalaiilortehnice,mijloacelordetransport,primitenregimdeleasingfinanciar(167);
cretereafadevaloareacontabilnet,rezultatdinreevaluareainstalaiilortehnice,
mijloacelordetransport,animaleloriplantaiilor,dacnuaexistatodescretereanterioar
recunoscutcaocheltuialaferentimobilizriicorporalereevaluate(105);
cretereafadevaloareacontabilnet,rezultatdinreevaluareainstalaiilortehnice,
mijloacelordetransport,animaleloriplantaiilor,recunoscutcavenitcarescompenseze
cheltuialacudescreterea,recunoscutanteriorlaacelactiv(781);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 12

valoareaamortizriiinvestiiilorefectuatedechiriailainstalaiiletehniceimijloacelede
transportprimitecuchirieirestituiteproprietarului(281).
ncreditulcontului213''Instalaiitehnice,mijloacedetransport,animaleiplantaii''se
nregistreaz:
valoareaneamortizatainstalaiilortehnice,mijloacelordetransport,animaleloriplantaiilor
scoasedineviden(658);
amortizareainstalaiilortehnice,mijloacelordetransport,animaleloriplantaiilorscoasedin
eviden(281);
valoareainstalaiilortehniceimijloacelordetransportcedatenregimdeleasingfinanciar(267);
descreterilefadevaloareacontabilnet,rezultatedinreevaluareainstalaiilortehnice,
mijloacelordetransport,animaleloriplantaiilor,nlimitasolduluicreditoralrezerveidin
reevaluare(105);
valoareadescreteriirezultatedinreevaluareainstalaiilortehnice,mijloacelordetransport,
animaleloriplantaiilor,recunoscutcaocheltuialcuntreagavaloareadeprecierii,atuncicndn
rezervadinreevaluarenuestenregistratosumreferitoarelaacelactiv(681);
valoareainstalaiilortehnice,mijloacelordetransport,animaleloriplantaiilorcarefacobiectul
participriinnaturlacapitalulsocialalaltorentiti,nschimbuldobndiriideparticipaiin
capitalulacestora(261,263,265);
valoareainvestiiilorefectuatedechiriailainstalaiiletehniceimijloaceledetransportprimite
cuchirie,amortizateintegral,restituiteproprietarului(281);
valoareainstalaiilortehnice,mijloacelordetransport,animaleloriplantaiilordistrusede
calamiti(671).
Soldulcontuluireprezintvaloareainstalaiilortehnice,mijloacelordetransport,animalelori
plantaiilor,existente.
Contul214''Mobilier,aparaturbirotic,echipamentedeprotecieavalorilorumaneimateriale
ialteactivecorporale''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexisteneiimicriimobilierului,aparaturiibirotice,
echipamentelordeprotecieavalorilorumaneimaterialeiaaltoractivecorporale.
Contul214''Mobilier,aparaturbirotic,echipamentedeprotecieavalorilorumaneimateriale
ialteactivecorporale''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului214''Mobilier,aparaturbirotic,echipamentedeprotecieavalorilorumane
imaterialeialteactivecorporale''senregistreaz:
valoareamobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeprotecieavalorilorumanei
materialeiaaltoractivecorporaleachiziionate,realizatedinproducieproprie,primiteprin
subveniipentruinvestiii,caaportlacapitalulsocial(404,446,231,131,132,456);
valoareamobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeprotecieavalorilorumanei
materialeiaaltoractivecorporaleprimitecutitlugratuit(133);
plusuriledeinventarconstatatelamobilier,aparaturbirotic,echipamentedeproteciea
valorilorumaneimaterialeilaalteactivecorporale(134);
valoareamobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeprotecieavalorilorumanei
materialeiaaltoractivecorporaleachiziionatedelaentitiafiliatesaudelaentitilegateprin
interesedeparticipare(451,453);
valoareaamortizriiinvestiiilorefectuatedechiriailaimobilizrileprimitecuchirieirestituite
proprietarului(281);
valoareamobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeprotecieavalorilorumanei
materialeiaaltoractivecorporale,primitenregimdeleasingfinanciar(167);
cretereafadevaloareacontabilnet,rezultatdinreevaluareamobilierului,aparaturii
birotice,echipamentelordeprotecieavalorilorumaneimaterialeiaaltoractivecorporale,dac
nuaexistatodescretereanterioarrecunoscutcaocheltuialaferentimobilizriicorporale
reevaluate(105);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 13

cretereafadevaloareacontabilnet,rezultatdinreevaluareamobilierului,aparaturii
birotice,echipamentelordeprotecieavalorilorumaneimaterialeiaaltoractivecorporale,
recunoscutcavenitcarescompensezecheltuialacudescreterea,recunoscutanteriorlaacel
activ(781).
ncreditulcontului214''Mobilier,aparaturbirotic,echipamentedeprotecieavalorilorumane
imaterialeialteactivecorporale''senregistreaz:
valoareaneamortizatamobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeprotecieavalorilor
umaneimaterialeiaaltoractivecorporale,scoasedineviden(658);
amortizareamobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeprotecieavalorilorumanei
materialeiaaltoractivecorporalescoasedineviden(281);
valoareamobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeprotecieavalorilorumanei
materialeiaaltoractivecorporalecedatenregimdeleasingfinanciar(267);
descreterilefadevaloareacontabilnet,rezultatedinreevaluareamobilierului,aparaturii
birotice,echipamentelordeprotecieavalorilorumaneimaterialeiaaltoractivecorporale,n
limitasolduluicreditoralrezerveidinreevaluare(105);
valoareadescreteriirezultatedinreevaluareamobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelor
deprotecieavalorilorumaneimaterialeiaaltoractivecorporale,recunoscutcaocheltuialcu
ntreagavaloareadeprecierii,atuncicndnrezervadinreevaluarenuestenregistratosum
referitoarelaacelactiv(681);
aportnnaturlacapitalulsocialalaltorentiti,nschimbuldobndiriideparticipaiilacapitalul
acestora(261,263,265);
valoareamobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeprotecieavalorilorumanei
materialeiaaltoractivecorporaledistrusedecalamiti(671).
Soldulcontuluireprezintvaloareamobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeproteciei
aaltoractivecorporaleexistente.
GRUPA23''IMOBILIZRINCURSIAVANSURIPENTRUIMOBILIZRI''
Dingrupa23''Imobilizrincursiavansuripentruimobilizri''facparte:
Contul231''Imobilizricorporalencursdeexecuie''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaimobilizrilorcorporalencursdeexecuie.
Contul231''Imobilizricorporalencursdeexecuie''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului231''Imobilizricorporalencursdeexecuie''senregistreaz:
valoareaimobilizrilorcorporalencursdeexecuiefacturatedefurnizori,inclusiventitiafiliate
sauentitilegateprininteresedeparticipare(404,451,453);
valoareaimobilizrilorcorporalencursdeexecuieefectuatenregieproprie,neterminate(722);
valoareaimobilizrilorcorporalencursdeexecuieprimitecaaportlacapitalulsocial(456).
ncreditulcontului231''Imobilizricorporalencursdeexecuie''senregistreaz:
valoareaimobilizrilorcorporalencursdeexecuie,recepionate,datenfolosinsaupusen
funciune(211,212,213,214);
valoareaimobilizrilorcorporalencursdeexecuiescoasedineviden(658);
valoareaimobilizrilorcorporalencursdeexecuiedistrusedecalamiti(671).
Soldulcontuluireprezintvaloareaimobilizrilorcorporalencursdeexecuie.
Contul232''Avansuriacordatepentruimobilizricorporale''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaavansuriloracordatefurnizorilordeimobilizri.
Contul232''Avansuriacordatepentruimobilizricorporale''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului232''Avansuriacordatepentruimobilizricorporale''senregistreaz:
valoareaavansuriloracordatefurnizorilordeimobilizricorporale(404);
diferenelefavorabiledecursvalutarrezultatelasfritulexerciiuluifinanciardinevaluarea
avansuriloracordatenvalut(765).
ncreditulcontului232''Avansuriacordatepentruimobilizricorporale''senregistreaz:
valoareaavansuriloracordatefurnizorilordeimobilizricorporale,decontate(404);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 14

diferenelenefavorabiledecursvalutarrezultatelasfritulexerciiuluifinanciardinevaluarea
avansuriloracordatenvalutsaucuocaziadecontriiacestora(665).
Soldulcontuluireprezintavansurileacordatefurnizorilordeimobilizricorporale,nedecontate.
Contul233''Imobilizrinecorporalencursdeexecuie''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaimobilizrilornecorporalencursdeexecuie.
Contul233''Imobilizrinecorporalencursdeexecuie''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului233''Imobilizrinecorporalencursdeexecuie''senregistreaz:
valoareaimobilizrilornecorporalencursdeexecuiefacturatedefurnizori,inclusiventiti
afiliatesauentitilegateprininteresedeparticipare(404,451,453);
valoareaimobilizrilornecorporalencursdeexecuieefectuatenregieproprie,neterminate
(721);
valoareaimobilizrilornecorporalencursdeexecuieprimitecaaportlacapitalulsocial(456).
ncreditulcontului233''Imobilizrinecorporalencursdeexecuie''senregistreaz:
valoareaimobilizrilornecorporalencursdeexecuie,recepionate(203,208);
valoareaimobilizrilornecorporalencursdeexecuiescoasedineviden(658).
Soldulcontuluireprezintvaloareaimobilizrilornecorporalencursdeexecuie.
Contul234''Avansuriacordatepentruimobilizrinecorporale''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaavansuriloracordatefurnizorilordeimobilizri
necorporale.
Contul234''Avansuriacordatepentruimobilizrinecorporale''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului234''Avansuriacordatepentruimobilizrinecorporale''senregistreaz:
valoareaavansuriloracordatefurnizorilordeimobilizrinecorporale(404);
diferenelefavorabiledecursvalutarrezultatelasfritulexerciiuluifinanciardinevaluarea
avansuriloracordatenvalut(765).
ncreditulcontului234''Avansuriacordatepentruimobilizrinecorporale''senregistreaz:
valoareaavansuriloracordatefurnizorilordeimobilizrinecorporale,decontate(404);
diferenelenefavorabiledecursvalutarrezultatelasfritulexerciiuluifinanciardinevaluarea
avansuriloracordatenvalutsaucuocaziadecontriiacestora(665).
Soldulcontuluireprezintavansurileacordatefurnizorilordeimobilizrinecorporale,
nedecontate.
GRUPA26''IMOBILIZRIFINANCIARE''
Dingrupa26''Imobilizrifinanciare''facparte:
Contul261''Aciunideinutelaentitileafiliate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaaciunilordeinutelaentitileafiliate.
Contul261''Aciunideinutelaentitileafiliate''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului261''Aciunideinutelaentitileafiliate''senregistreaz:
valoareaaciunilordobnditeprinachiziie(512,531,269);
valoareaaciunilordobnditeprinaportlacapitalulsocialalentitilorafiliate(205,208,211,
212,213,214);
diferenadintrevaloareaaciunilordobnditeivaloareaneamortizataimobilizrilorcareau
constituitobiectulparticipriinnaturlacapitalulentitilorafiliate(106);
valoareaaciunilorprimitecaurmareamajorriicapitaluluisocialalentitilorafiliatelacarese
deinparticipaii,prinncorporarearezervelor(106);
valoareaaciunilorprimitecaurmareamajorriicapitaluluisocialalentitilorafiliatelacarese
deinparticipaii,prinncorporareabeneficiilor(761).
ncreditulcontului261''Aciunideinutelaentitileafiliate''senregistreaz:
cheltuielileprivindvaloareaaciunilordeinutelaentitileafiliate,cedate(664).
Soldulcontuluireprezintvaloareaaciunilordeinutelaentitileafiliate.
Contul263''Interesedeparticipare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenatitlurilorsubformaintereselordeparticipare,pecare
entitatealedeinencapitalulntreprinderilorasociate.
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 15

Contul263''Interesedeparticipare''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului263''Interesedeparticipare''senregistreaz:
valoareaparticipaiilordobnditeprinachiziie(512,531,269);
valoareaparticipaiilordobnditeprinaportlacapitalulsocialalntreprinderilorasociate(205,
208,211,212,213,214);
diferenadintrevaloareaparticipaiilordobnditeivaloareaneamortizataimobilizrilorcare
auconstituitobiectulparticipriinnaturlacapitalulntreprinderilorasociate(106);
valoareaparticipaiilorprimitecaurmareamajorriicapitaluluisocialalntreprinderilorasociate
lacaresedeinparticipaii,prinncorporarearezervelor(106);
valoareaparticipaiilorprimitecaurmareamajorriicapitaluluisocialalntreprinderilorasociate
lacaresedeinparticipaii,prinncorporareabeneficiilor(761).
ncreditulcontului263''Interesedeparticipare''senregistreaz:
cheltuielileprivindvaloareaparticipaiilordeinutelantreprinderileasociate,cedate(664);
costuldeachiziiealparticipaiilorevaluatelaconsolidareprinmetodapuneriinechivalen
(264).
Soldulcontuluireprezintimobilizrilefinanciare,deinutesubformdeinteresedeparticipare.
Contul264''Titluripusenechivalen''
Cuajutorulacestuicontseineevidenatitlurilordeparticipareevaluatelaconsolidareprin
metodapuneriinechivalen.
Contul264''Titluripusenechivalen''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului264''Titluripusenechivalen''senregistreazparticipaiilenntreprinderile
asociate,prezentatensituaiilefinanciareconsolidatelavaloareadeterminatprinmetodapunerii
nechivalen,astfel:
costuldeachiziiealtitlurilorevaluateprinmetodapuneriinechivalen(263);
parteacuvenitinvestitoruluidinprofitulnregistratnexerciiulcurentdentreprinderea
asociat(761);
parteacuvenitinvestitoruluidinrezervelenregistratedentreprindereaasociatncaresedein
participaii,cuocaziaconsolidriiprinmetodapuneriinechivalen(1068).
Contul265''Altetitluriimobilizate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaaltortitluridevaloaredeinutepeoperioad
ndelungat,ncapitalulsocialalaltorentitidiferitedeentitileafiliateintreprinderileasociate.
Contul265''Altetitluriimobilizate''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului265''Altetitluriimobilizate''senregistreaz:
valoareaaltortitluriimobilizatedobnditeprinachiziie(512,531,269);
valoareaaltortitluriimobilizatedobnditeprinaportlacapitalulsocialalaltorentiti(205,208,
211,212,213,214);
diferenadintrevaloareaaltortitluriimobilizatedobnditeivaloareaneamortizata
imobilizrilorcareauconstituitobiectulparticipriinnaturlacapitalulaltorentiti(106);
valoareaaltortitluriimobilizateprimitecaurmareamajorriicapitaluluisocialalaltorentitila
caresedeinparticipaii,prinncorporarearezervelor(106);
valoareaaltortitluriimobilizateprimitecaurmareamajorriicapitaluluisocialalaltorentitila
caresedeinparticipaii,prinncorporareabeneficiilor(761).
ncreditulcontului265''Altetitluriimobilizate''senregistreaz:
cheltuielileprivindvaloareaaltortitluriimobilizatedeinutencapitalulsocialalaltorentitila
caresedeinparticipaii,cedate(664).
Soldulcontuluireprezintaltetitluriimobilizateexistente.
Contul267''Creaneimobilizate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacreanelorimobilizatesubformamprumuturilor
acordatepetermenlungaltorentiti,precumiaaltorcreaneimobilizate,cumsuntdepozite,
garaniiicauiunidepusedeentitatelateri.
Contul267''Creaneimobilizate''esteuncontdeactiv.
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 16

ndebitulcontului267''Creaneimobilizate''senregistreaz:
sumepltitereprezentndvaloareamprumuturiloracordatealtorentiti(512,531);
dobnzileaferentecreanelorimobilizate(763);
valoareagaraniilordepuselateri(411);
valoareabunurilorcedatenregimdeleasingfinanciar(212,213,214);
diferenelefavorabiledecursvalutar,aferentemprumuturiloracordatenvalut,rezultatedin
evaluareaacestoralacursuldelanchidereaexerciiului(765);
diferenelefavorabileaferentecreanelorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfunciede
cursuluneivalute,rezultatedinevaluareaacestora,lanchidereaexerciiuluifinanciar(768);
dobnziaferentecreanelorimobilizate(766).
ncreditulcontului267''Creaneimobilizate''senregistreaz:
valoareamprumuturilorrestituitedeteri(512);
dobnzilencasate,aferentecreanelorimobilizate(512);
valoareagaraniilorrestituitedeteri(512);
creanareprezentndrateleaferenteleasinguluifinanciar(411);
valoareapierderilordincreaneimobilizate(663);
diferenelenefavorabiledecursvalutar,aferentemprumuturiloracordate,rezultatenurma
evaluriiacestoralacursuldelanchidereaexerciiuluisaunurmancasriicreanelor(665);
diferenelenefavorabileaferentecreanelorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfuncie
decursuluneivalute,rezultatedinevaluareaacestora,lanchidereaexerciiuluifinanciar(668).
Soldulcontuluireprezintvaloareamprumuturiloracordateiaaltorcreaneimobilizate.
Contul269''Vrsmintedeefectuatpentruimobilizrifinanciare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenavrsmintelordeefectuatcuocaziaachiziionrii
imobilizrilorfinanciare.
Contul269''Vrsmintedeefectuatpentruimobilizrifinanciare''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului269''Vrsmintedeefectuatpentruimobilizrifinanciare''senregistreaz:
sumeledatoratepentruachiziionareadeimobilizrifinanciare(261,263,265);
diferenelenefavorabiledecursvalutar,rezultatenurmaevaluriidatoriilornvalut,
reprezentndvrsmintedeefectuatpentruimobilizrilefinanciare,lacursuldelanchiderea
exerciiului(665).
ndebitulcontului269''Vrsmintedeefectuatpentruimobilizrifinanciare''senregistreaz:
sumelepltitepentruimobilizrifinanciare(512,531);
diferenelefavorabiledecursvalutar,rezultatenurmaevaluriidatoriilornvalut,
reprezentndvrsmintedeefectuatpentruimobilizrilefinanciare,lacursuldelanchiderea
exerciiuluisaunurmaachitriiacestora(765).
Soldulcontuluireprezintsumeledatoratepentruimobilizrilefinanciare.
GRUPA28''AMORTIZRIPRIVINDIMOBILIZRILE''
Dingrupa28''Amortizriprivindimobilizrile''facparte:
Contul280''Amortizriprivindimobilizrilenecorporale''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaamortizriiimobilizrilornecorporale.
Contul280''Amortizriprivindimobilizrilenecorporale''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului280''Amortizriprivindimobilizrilenecorporale''senregistreaz:
valoareaamortizriiimobilizrilornecorporale(681).
ndebitulcontului280''Amortizriprivindimobilizrilenecorporale''senregistreaz:
amortizareaaferentimobilizrilornecorporalescoasedineviden(201,203,205,207,208).
Soldulcontuluireprezintamortizareaimobilizrilornecorporale.
Contul281''Amortizriprivindimobilizrilecorporale''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaamortizriiimobilizrilorcorporale.
Contul281''Amortizriprivindimobilizrilecorporale''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului281''Amortizriprivindimobilizrilecorporale''senregistreaz:
cheltuielileaferenteamortizriiimobilizrilorcorporale(681);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 17

valoareaamortizriiinvestiiilorefectuatedechiriailaimobilizrilecorporaleprimitecuchiriei
restituiteproprietarului(212,213,214);
ajustareaamortizriicumulatenregistratepnladatareevaluriiimobilizriicorporale,atunci
cndreevaluareaseefectueazprinaplicareaunuiindice(105).
ndebitulcontului281''Amortizriprivindimobilizrilecorporale''senregistreaz:
valoareaamortizriiimobilizrilorcorporalescoasedineviden(211,212,213,214);
valoareainvestiiilorefectuatedechiriailaimobilizrilecorporaleprimitecuchirie,amortizate
integral,restituiteproprietarului(212,213);
valoareaamortizriiimobilizrilorcorporale,eliminatcuocaziareevalurii,dinvaloarea
contabilbrutaacestora(212).
Soldulcontuluireprezintamortizareaimobilizrilorcorporale.
GRUPA29''AJUSTRIPENTRUDEPRECIEREASAUPIERDEREADEVALOAREAIMOBILIZRILOR''
Dingrupa29''Ajustripentrudepreciereasaupierdereadevaloareaimobilizrilor''facparte:
Contul290''Ajustripentrudepreciereaimobilizrilornecorporale''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaajustrilorpentrudepreciereaimobilizrilornecorporale.
Contul290''Ajustripentrudepreciereaimobilizrilornecorporale''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului290''Ajustripentrudepreciereaimobilizrilornecorporale''senregistreaz:
sumelereprezentndconstituireasausuplimentareaajustrilorpentrudepreciereaimobilizrilor
necorporale(681).
ndebitulcontului290''Ajustripentrudepreciereaimobilizrilornecorporale''senregistreaz:
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustrilorpentrudepreciereaimobilizrilor
necorporale(781).
Soldulcontuluireprezintvaloareaajustriloraferenteimobilizrilornecorporale.
Contul291''Ajustripentrudepreciereaimobilizrilorcorporale''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaajustrilorpentrudepreciereaimobilizrilorcorporale.
Contul291''Ajustripentrudepreciereaimobilizrilorcorporale''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului291''Ajustripentrudepreciereaimobilizrilorcorporale''senregistreaz:
sumelereprezentndconstituireasausuplimentareaajustrilorpentrudepreciereaimobilizrilor
corporale(681).
ndebitulcontului291''Ajustripentrudepreciereaimobilizrilorcorporale''senregistreaz:
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustrilorpentrudepreciereaimobilizrilor
corporale(781).
Soldulcontuluireprezintvaloareaajustriloraferenteimobilizrilorcorporale.
Contul293''Ajustripentrudepreciereaimobilizrilorncursdeexecuie''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaajustrilorpentrudepreciereaimobilizrilornecorporale
icorporalencursdeexecuie.
Contul293''Ajustripentrudepreciereaimobilizrilorncursdeexecuie''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului293''Ajustripentrudepreciereaimobilizrilorncursdeexecuie''se
nregistreaz:
sumelereprezentndconstituireasausuplimentareaajustrilorpentrudepreciereaimobilizrilor
ncursdeexecuie(681).
ndebitulcontului293''Ajustripentrudepreciereaimobilizrilorncursdeexecuie''se
nregistreaz:
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustrilorpentrudepreciereaimobilizrilorn
cursdeexecuie(781).
Soldulcontuluireprezintvaloareaajustriloraferenteimobilizrilorncursdeexecuie.
Contul296''Ajustripentrupierdereadevaloareaimobilizrilorfinanciare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaajustrilorpentrupierdereadevaloareaimobilizrilor
financiare.
Contul296''Ajustripentrupierdereadevaloareaimobilizrilorfinanciare''esteuncontdepasiv.
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 18

ncreditulcontului296''Ajustripentrupierdereadevaloareaimobilizrilorfinanciare''se
nregistreaz:
sumelereprezentndconstituireasausuplimentareaajustrilorprivindpierdereadevaloarea
imobilizrilorfinanciare(686).
ndebitulcontului296''Ajustripentrupierdereadevaloareaimobilizrilorfinanciare''se
nregistreaz:
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustrilorprivindpierdereadevaloarea
imobilizrilorfinanciare(786).
Soldulcontuluireprezintvaloareaajustriloraferenteimobilizrilorfinanciare.
CLASA3''CONTURIDESTOCURIIPRODUCIENCURSDEEXECUIE''
Dinclasa3''Conturidestocuriiproduciencursdeexecuie''facparteurmtoarelegrupede
conturi:30''Stocuridemateriiprimeimateriale'';33''Produciancursdeexecuie'';34''Produse'';
35
0
Stocuriaflatelateri'';36
0
Animale'';37
0
Mrfuri'';38''Ambalaje'';39''Ajustripentru
depreciereastocuriloriproducieincursdeexecuie''.
GRUPA30''STOCURIDEMATERIIPRIMEIMATERIALE''
Dingrupa30''Stocuridemateriiimateriale''facparte:
Contul301''Materiiprime''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexisteneiimicriistocurilordemateriiprime.
Contul301''Materiiprime''esteuncontdeactiv.
nsituaiaaplicriiinventaruluipermanent:
ndebitulcontului301''Materiiprime''senregistreaz:
valoarealapredenregistrareamateriilorprimeachiziionatedelateri(401,408,446,542);
valoarealapredenregistrareamateriilorprimeadusedelateri(351,401);
valoarealapredenregistrareamateriilorprimedelaentitiafiliatesauentitilegateprin
interesedeparticipare(451,453);
valoarealapredenregistrareamateriilorprimeprimitedelaunitatesausubuniti(481,482);
valoarealapredenregistrareamateriilorprimereprezentndaportnnatural
acionarilor/asociailor(456);
valoarealapredenregistrareasemifabricateloriproduselorreinuteiconsumatecamaterie
primnaceeaiunitate,inclusivadiferenelordeprenefavorabileaferente(341,345,348);
valoareamateriilorprimeconstatatepluslainventar,acelorprimitecutitlugratuitiacelor
rezultatedindezmembrri(601,758);
difereneledeprenminussaufavorabile,aferentemateriilorprimeachiziionate(308).
ncreditulcontului301''Materiiprime''senregistreaz:
valoarealapredenregistrareamateriilorprimeinclusepecheltuieli,precumiacelor
constatatelipslainventarsaudistruse(601);
valoarealapredenregistrareamateriilorprimevndutecaatare(371);
valoarealapredenregistrareamateriilorprimelivrateunitiisausubunitilor(481,482);
valoarealapredenregistrareamateriilorprimetrimisespreprelucraresauncustodielateri
(351);
valoarealapredenregistrareamateriilorprimeieiteprindonaie(658);
valoarealapredenregistrareamateriilorprimedistruseprincalamiti(671).
Soldulcontuluireprezintvaloareamateriilorprimeexistentenstoc.
Contul302''Materialeconsumabile''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexisteneiimicriistocurilordematerialeconsumabile
(materialeauxiliare,combustibili,ambalaje,piesedeschimb,semineimaterialedeplantat,furaje
ialtematerialeconsumabile).
Contul302''Materialeconsumabile''esteuncontdeactiv.
nsituaiaaplicriiinventaruluipermanent:
ndebitulcontului302''Materialeconsumabile''senregistreaz:
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 19

valoarealapredenregistrareamaterialelorconsumabileachiziionatedelateri(401,408,446,
542);
valoarealapredenregistrareamaterialelorconsumabileadusedelateri(351,401);
valoarealapredenregistrareamaterialelorconsumabileprimitedelaentitiafiliatesau
entitilegateprininteresedeparticipare(451,453);
valoarealapredenregistrareamaterialelorconsumabileprimitedelaunitatesausubuniti
(481,482);
valoarealapredenregistrareamaterialelorconsumabilereprezentndaportnnatural
acionarilor/asociailor(456);
valoarealapredenregistrareasemifabricateloriproduselorreinuteiconsumateca
materialeconsumabilenaceeaiunitate(341,345);
valoarealapredenregistrareamaterialelorconsumabileconstatatepluslainventar,acelor
primitecutitlugratuitiacelorrezultatedindezmembrri(602,758);
contravaloareamaterialelorconsumabileachitateprinaltevalori(532);
difereneledeprenminussaufavorabile,aferentematerialelorconsumabileachiziionate
(308).
ncreditulcontului302''Materialeconsumabile''senregistreaz:
valoarealapredenregistrareamaterialelorconsumabileinclusepecheltuieli,precumiacelor
constatatelipslainventarsaudistruse(602);
valoarealapredenregistrareamaterialelorconsumabilevndutecaatare(371);
valoarealapredenregistrareamaterialelorconsumabilelivrateunitiisausubunitilor(481,
482);
valoarealapredenregistrareamaterialelorconsumabiletrimisespreprelucraresauncustodie
lateri(351);
valoarealapredenregistrareamaterialelorconsumabileieiteprindonaie(658);
valoarealapredenregistrareamaterialelorconsumabiledistruseprincalamiti(671).
Soldulcontuluireprezintvaloareamaterialelorconsumabileexistentenstoc.
Contul303''Materialedenaturaobiectelordeinventar''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexistenei,micriiiuzuriimaterialelordenatura
obiectelordeinventar.
Contul303''Materialedenaturaobiectelordeinventar''esteuncontdeactiv.
nsituaiaaplicriiinventaruluipermanent:
ndebitulcontului303''Materialedenaturaobiectelordeinventar''senregistreaz:
valoarealapredenregistrareamaterialelordenaturaobiectelordeinventarachiziionatedela
teri(401,408,446,542);
valoarealapredenregistrareamaterialelordenaturaobiectelordeinventarprimitedela
entitiafiliatesauentitilegateprininteresedeparticipare(451,453);
valoarealapredenregistrareaobiectelordeinventarprimitecaaportnnaturdela
acionari/asociai(456);
valoarealapredenregistrareamaterialelordenaturaobiectelordeinventarprimitedela
unitatesausubuniti(481,482);
valoarealapredenregistrareamaterialelordenaturaobiectelordeinventaradusedelateri
(351,401);
valoarealapredenregistrareamaterialelordenaturaobiectelordeinventarconstatateplusla
inventar,acelorprimitecutitlugratuitiacelorrezultatedindezmembrri(603,758);
valoarealapredenregistrareaproduselorreinutepentruafifolositecamaterialedenatura
obiectelordeinventarnaceeaiunitate(345);
difereneledeprenminussaufavorabile,aferentematerialelordenaturaobiectelorde
inventarachiziionate(308).
ncreditulcontului303''Materialedenaturaobiectelordeinventar''senregistreaz:
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 20

valoarealapredenregistrareamaterialelordenaturaobiectelordeinventarinclusepe
cheltuieli,precumiacelorconstatatelipslainventarsaudistruse(603);
valoarealapredenregistrareamaterialelordenaturaobiectelordeinventarlivrateunitiisau
subunitilor(481,482);
valoarealapredenregistrareamaterialelordenaturaobiectelordeinventartrimisespre
prelucraresauncustodielateri(351);
valoarealapredenregistrareamaterialelordenaturaobiectelordeinventarieiteprindonaie
(658);
valoarealapredenregistrareamaterialelordenaturaobiectelordeinventarvndutecaatare
(371);
valoarealapredenregistrareamaterialelordenaturaobiectelordeinventardistruseprin
calamiti(671).
Soldulcontuluireprezintvaloareamaterialelordenaturaobiectelordeinventarexistentenstoc.
Contul308''Diferenedeprelamateriiprimeimateriale''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadiferenelor(nplussaunefavorabile,respectivnminus
saufavorabile)ntrepreuldenregistrarestandard(prestabilit)icostuldeachiziie,aferente
materiilorprime,materialelorconsumabileimaterialelordenaturaobiectelordeinventar.
Contul308''Diferenedeprelamateriiprimeimateriale''esteuncontrectificativalvaloriide
nregistrareamateriilorprime,materialelorconsumabileimaterialelordenaturaobiectelorde
inventar.
ndebitulcontului308''Diferenedeprelamateriiprimeimateriale''senregistreaz:
difereneledeprenplussaunefavorabile(costuldeachiziieestemaimaredectpreul
standard)aferentemateriilorprime,materialelorconsumabileimaterialelordenaturaobiectelor
deinventarintratengestiune(401,542);
difereneledeprenplussaunefavorabile,aferentemateriilorprime,materialelorconsumabile
imaterialelordenaturaobiectelordeinventarachiziionatedelaentitiafiliatesauentitilegate
prininteresedeparticipare(451,453);
difereneledeprenminussaufavorabileaferentemateriilorprime,materialelorconsumabilei
materialelordenaturaobiectelordeinventarieitedingestiune(601,602,603).
ncreditulcontului308''Diferenedeprelamateriiprimeimateriale''senregistreaz:
difereneledeprenminussaufavorabile,aferentemateriilorprime,materialelorconsumabilei
materialelordenaturaobiectelordeinventarachiziionate(301,302,303,542);
difereneledeprenplussaunefavorabileaferentemateriilorprime,materialelorconsumabilei
materialelordenaturaobiectelordeinventarieitedingestiune(601,602,603).
Soldulcontuluireprezintdifereneledepreaferentemateriilorprime,materialelorconsumabile
imaterialelordenaturaobiectelordeinventarexistentenstoc.
nsituaiaaplicriiinventaruluiintermitent:
Stocurileexistentelanceputulexerciiuluifinanciar,precumiintrrilencursulperioadeide
materiiprime,materialeconsumabile,materialedenaturaobiectelordeinventarsenregistreaz
directndebitulconturilor601''Cheltuielicumateriileprime'',602''Cheltuielicumaterialele
consumabile''i603''Cheltuieliprivindmaterialeledenaturaobiectelordeinventar''.
Conturile301''Materiiprime'',302''Materialeconsumabile''i303''Materialedenatura
obiectelordeinventar''sedebiteaznumailasfritulperioadeicuvaloarealapredenregistrarea
materiilorprime,materialelorconsumabile,materialelordenaturaobiectelordeinventar,existente
nstoc,stabilitpebazainventarului,princreditulconturilor601''Cheltuielicumateriileprime'',602
''Cheltuielicumaterialeleconsumabile'',603''Cheltuieliprivindmaterialeledenaturaobiectelorde
inventar'',iarlanceputulperioadeiimediaturmtoare,pentrurespectareapermaneneimetodelor,
sereiaupecheltuielilaaceeaivaloare.
GRUPA33''PRODUCIANCURSDEEXECUIE''
Dingrupa33''Produciancursdeexecuie''facparte:
Contul331''Produsencursdeexecuie''
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 21

Cuajutorulacestuicontseineevidenastocurilordeprodusencursdeexecuie(carenuau
trecutprintoatefazeledeprelucrareprevzutedeprocesultehnologic,respectivproducia
neterminat)existentelasfritulperioadei.
Contul331''Produsencursdeexecuie''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului331''Produsencursdeexecuie''senregistreaz:
valoarealacostdeproducieastoculuideprodusencursdeexecuielasfritulperioadei,
stabilitpebazdeinventar(711).
ncreditulcontului331''Produsencursdeexecuie''senregistreaz:
scdereadingestiuneavaloriiproduselorncursdeexecuielanceputulperioadeiurmtoare
(711).
Soldulcontuluireprezintvaloarealacostdeproducieoproduseloraflatencursdeexecuiela
sfritulperioadei.
Contul332''Lucrriiserviciincursdeexecuie''
Cuajutorulacestuicontseineevidenalucrriloriserviciilorncursdeexecuieexistentela
sfritulperioadei.
Contul332''Lucrriiserviciincursdeexecuie''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului332''Lucrriiserviciincursdeexecuie''senregistreaz:
valoarealacostdeproduciealucrriloriserviciilorncursdeexecuielasfritulperioadei
(711).
ncreditulcontului332''Lucrriiserviciincursdeexecuie''senregistreaz:
scdereadingestiuneavaloriilucrriloriserviciilorncursdeexecuielanceputulperioadei
urmtoare(711).
Soldulcontuluireprezintvaloarealacostdeproduciealucrriloriserviciilorncursdeexecuie
lasfritulperioadei.
GRUPA34''PRODUSE''
Dingrupa34''Produse''facparte:
Contul341''Semifabricate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexisteneiimicriistocurilordesemifabricate.
Contul341''Semifabricate''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului341''Semifabricate''senregistreaz:
valoarealapredenregistraresaupredeproducieasemifabricatelorintratengestiunedin
activitateaproprieiplusurileconstatatelainventariere(711);
valoareasemifabricateloradusedelateri(354,401);
valoarealapredenregistrareasemifabricatelorprimitedelaunitatesausubuniti(481,482).
ncreditulcontului341''Semifabricate''senregistreaz:
valoarealapredenregistrareasemifabricatelorvnduteilipsurileconstatatelainventariere
(711);
valoarealapredenregistrareasemifabricatelorconsumatenaceeaiunitate(301,302);
valoarealapredenregistrareasemifabricatelortrimiselateri(354);
valoarealapredenregistrareasemifabricatelorlivrateunitiisausubunitilor(481,482);
valoareapierderilordincalamiti(671).
Soldulcontuluireprezintvaloarealapredenregistrareasemifabricatelorexistentenstocla
sfritulperioadei.
Contul345''Produsefinite''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexisteneiimicriistocurilordeprodusefinite.
Contul345''Produsefinite''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului345''Produsefinite''senregistreaz:
valoarealapredenregistrareaproduselorfiniteintratengestiuneiplusuriledeinventar
(711);
valoarealapredenregistrareaproduselorfiniteadusedelateri(354,401).
ncreditulcontului345''Produsefinite''senregistreaz:
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 22

valoarealapredenregistrareaproduselorfinitevnduteilipsuriledeinventar(711);
valoarealapredenregistrareaproduseloracordatesalariailor,caplatnnatur,potrivitlegii
(421);
valoarealapredenregistrareaproduselorcuveniteunitilorprestatoare,caplatannatur,
potrivitprevederilorcontractuale(462,401);
valoarealapredenregistrareaproduselorfinitetransferatenmagazineledevnzareproprii
(371);
valoarealapredenregistrareaproduselorreinutepentruafiutilizatenaceeaiunitate(301,
302,303,381);
valoarealapredenregistrareaproduseloracordatesalariailorcaplatnnatur,potrivitlegii
(421);
valoarealapredenregistrareaproduselorfinitetrimiselateri(354);
valoareadonaiilordeprodusefinite(658);
valoareapierderilordincalamiti(671).
Soldulcontuluireprezintvaloarealapredenregistrareaproduselorfiniteexistentenstocla
sfritulperioadei.
Contul346''Produsereziduale''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexisteneiimicriistocurilordeprodusereziduale
(rebuturi,materialerecuperabilesaudeeuri).
Contul346''Produsereziduale''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului346''Produsereziduale''senregistreaz:
valoarealapredenregistrareaproduselorrezidualeintratengestiunedinproducieproprie
(711);
valoareaproduselorrezidualeadusedelateri(354,401).
ncreditulcontului346''Produsereziduale''senregistreaz:
valoarealapredenregistrareaproduselorrezidualevnduteilipsuriledeinventar(711);
valoareaproduselorrezidualetrimiselateri(354).
Soldulcontuluireprezintvaloarealapredenregistrareaproduselorrezidualeexistentenstoc
lasfritulperioadei.
Contul348''Diferenedeprelaproduse''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadiferenelorntrepreulstandard(prestabilit)icostulde
produciealproduselorfiniteisemifabricatelor.
Contul348''Diferenedeprelaproduse''esteuncontrectificativalvaloriidenregistrarea
produselor.
ndebitulcontului348''Diferenedeprelaproduse''senregistreaz:
difereneledeprenplussaunefavorabile(costuldeproducieestemaimaredectpreul
standard)aferenteproduselorintratengestiunedinproducieproprie(711);
difereneledeprenminussaufavorabilerepartizateasupraproduselorieitedingestiune
(711).
ncreditulcontului348''Diferenedeprelaproduse''senregistreaz:
difereneledeprenminussaufavorabile(costuldeproducieestemaimicdectpreul
standard)aferenteproduselorintratengestiunedinproducieproprie(711);
difereneledeprenplussaunefavorabilerepartizateasupraproduselorieitedingestiune
(711).
Soldulcontuluireprezintdifereneledepreaferenteproduselorexistentenstoc.
GRUPA35''STOCURIAFLATELATERI''
Dingrupa35''Stocuriaflatelateri''facparte:
Contul351''Materiiimaterialeaflatelateri''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexisteneiimicriistocurilordemateriiprime,
materialeconsumabileimaterialedenaturaobiectelordeinventartrimiselateri,pentru
prelucraresauncustodie.
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 23

Contul351''Materiiimaterialeaflatelateri''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului351''Materiiimaterialeaflatelateri''senregistreaz:
valoarealapredenregistrareamateriilorprime,materialelorconsumabileimaterialelorde
naturaobiectelordeinventaraflatelateri(301,302,303).
ncreditulcontului351''Materiiimaterialeaflatelateri''senregistreaz:
valoareamateriilorprime,materialelorconsumabileimaterialelordenaturaobiectelorde
inventarintratengestiune,adusedelateri(301,302,303);
scdereadingestiuneamateriilorprime,materialelorconsumabileimaterialelordenatura
obiectelordeinventaraflatelateri,constatatelipslainventar(601,602,603);
scdereadingestiuneamateriilorprime,materialelorconsumabileimaterialelordenatura
obiectelordeinventaraflatelateri,distrusedecalamiti(671).
Soldulcontuluireprezintvaloareamateriilorprime,materialelorconsumabileimaterialelorde
naturaobiectelordeinventaraflatelateri.
Contul354''Produseaflatelateri''
Cuajutorulacestuicontseineevidenastocurilordeprodusetrimiselateri,pentruprelucrare
sauncustodie.
Contul354''Produseaflatelateri''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului354''Produseaflatelateri''senregistreaz:
valoarealapredenregistrareaproduselor(semifabricatelor,produselorfinitesauproduselor
reziduale)trimiselateri(341,345,346).
ncreditulcontului354''Produseaflatelateri''senregistreaz:
valoareaproduselorintratengestiune,adusedelateri(341,345,346);
scdereadingestiuneaproduseloraflatelateripentrucaresauntocmitdocumentedelivrare
sauconstatatelipslainventar(607).
Soldulcontuluireprezintvaloarealapredenregistrareaproduseloraflatelateri.
Coninutulifunciuneaconturilor356''Animalelateri'',357''Mrfurincustodiesaun
consignaielateri''i358
0
Ambalajeaflatelateri''suntsimilarecucelealeconturilorprezentate
naceastgrup.
GRUPA36''ANIMALE''
Dingrupa36''Animale''facparte:
Contul361''Animaleipsri''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaefectivelordeanimaleipsridenaturastocurilor,
respectivanimalelenscuteiceletineredeoricefel(viei,miei,purcei,mnjietc.),nvederea
creteriiifolosiriilorpentrumuncireproducie,animaleleipsrilelangratpentru
valorificare;coloniiledealbine,precumianimalelepentruproducie(ln,lapteiblan).
Contul361''Animaleipsri''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului361''Animaleipsri''senregistreaz:
valoarealapredenregistrareaanimaleloripsrilorachiziionate(368,401,408,542);
valoarealapredenregistrareaanimaleloripsrilorachiziionatedelaentitiafiliatesaude
laentitilegateprininteresedeparticipare(451,453);
valoarealapredenregistrareaanimaleloripsrilorprimitedelaunitatesausubuniti(481,
482);
valoarealapredenregistrareaanimaleloripsriloradusedelateri,precumiacelor
aportatennatur(356,401,456);
valoarealapredenregistrareaanimaleloripsrilorobinutedinproducieproprie,sporuride
greutateiplusuriledeinventar(711);
valoareaanimaleloripsrilorprimitecutitlugratuit(758).
ncreditulcontului361''Animaleipsri''senregistreaz:
valoarealapredenregistrareaanimaleloripsrilorvndutedinproduciepropriesau
achiziionateconstatateminusdeinventariceletrimiselateri(711,606,356);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 24

valoarealapredenregistrareaanimaleloripsrilorlivrateunitiisausubunitilor(481,
482);
valoarealapredenregistrareaanimaleloripsrilorvndutecaatare(371);
valoareapierderilordincalamiti(671).
Soldulcontuluireprezintvaloarealapredenregistrareaanimaleloripsrilorexistentenstoc
lasfritulperioadei.
Contul368''Diferenedeprelaanimaleipsri''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadiferenelor,nplussaunefavorabile,respectivnminus
saufavorabile,ntrepreulstandard(prestabilit)icostuldeachiziie,respectivcostuldeproducie.
Contul368''Diferenedeprelaanimaleipsri''esteuncontrectificativalvaloriidenregistrare
aanimaleloripsrilor.
ndebitulcontului368''Diferenedeprelaanimaleipsri''senregistreaz:
difereneledeprenplussaunefavorabileaferenteanimaleloripsrilorachiziionate(401,
542);
difereneledeprenplussaunefavorabileaferenteanimaleloripsrilorachiziionatedela
entitiafiliatesaudelaentitilegateprininteresedeparticipare(451,453);
difereneledeprenplussaunefavorabile(preuldenregistrareestemaimaredectpreul
standard)aferenteanimaleloripsrilorintratengestiunedinproducieproprie(711);
difereneledeprenminussaufavorabileaferenteanimaleloripsrilorinclusepecheltuieli
(606);
difereneledeprenminussaufavorabilerepartizateasupraanimaleloripsrilorieitedin
gestiune(711).
ncreditulcontului368''Diferenedeprelaanimaleipsri''senregistreaz:
difereneledeprenminussaufavorabileaferenteanimaleloripsrilorachiziionate(361,
542);
difereneledeprenminussaufavorabile(preuldenregistrareestemaimicdectpreul
standard)aferenteanimaleloripsrilorintratengestiunedinproducieproprie(711);
difereneledeprenplussaunefavorabileaferenteanimaleloripsrilorinclusepecheltuieli
(606);
difereneledeprenplussaunefavorabilerepartizateasupraanimaleloripsrilorieitedin
gestiune,dinproducieproprie(711).
Soldulcontuluireprezintdifereneledepreaferenteanimaleloripsrilorexistentenstoc.
GRUPA37''MRFURI''
Dingrupa37''Mrfuri''facparte:
Contul371''Mrfuri''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexisteneiimicriistocurilordemrfuri.
Contul371''Mrfuri''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului371''Mrfuri''senregistreaz:
valoarealapredenregistrareamrfurilorachiziionate(401,408,446,542);
valoarealapredenregistrareamrfurilorachiziionatedelaentitiafiliatesaudelaentiti
legateprininteresedeparticipare(451,453);
valoarealapredenregistrareamrfurilorprimitedelaunitatesausubuniti(481,482);
valoarealapredenregistrareamrfurilorreprezentndaportulnnatural
acionarilor/asociailor(456);
valoareamrfuriloradusedelateri(357,401);
valoarealapredenregistrareamateriilorprime,materialelorconsumabile,materialelorde
naturaobiectelordeinventar,animaleloripsriloriambalajelor,vndutecaatare(301,302,303,
361,381);
valoarealapredenregistrareaproduselorfinitetransferatemagazinelorproprii(345);
valoarealapredenregistrareamrfurilorconstatatepluslainventariacelorprimitecutitlu
gratuit(607,758);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 25

valoareaadaosuluicomercialitaxapevaloareaadugatneexigibil,nsituaiancareevidena
mrfurilorseinelaprecuamnuntul(378,4428).
ncreditulcontului371''Mrfuri''senregistreaz:
valoarealapredenregistrareamrfurilorieitedingestiuneprinvnzareilipsuriledeinventar
(607);
valoareaadaosuluicomercialiataxeipevaloareaadugatneexigibilaferentmrfurilorieite
dingestiune(378,4428);
valoarealapredenregistrareamrfurilorlivrateunitiisausubunitilor(481,482);
valoarealapredenregistrareamrfurilortrimiselateri(357);
valoareadonaiiloripierderilordincalamiti(658,671).
Soldulcontuluireprezintvaloarealapredenregistrareamrfurilorexistentenstoclasfritul
perioadei.
Contul378''Diferenedeprelamrfuri''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaadaosuluicomercial(marjacomerciantului)aferent
mrfurilordinunitilecomerciale.
Contul378''Diferenedeprelamrfuri''esteuncontrectificativalvaloriidenregistrarea
mrfurilor.
ncreditulcontului378''Diferenedeprelamrfuri''senregistreaz:
valoareaadaosuluicomercialaferentmrfurilorintratengestiune(371).
ndebitulcontului378''Diferenedeprelamrfuri''senregistreaz:
valoareaadaosuluicomercialaferentmrfurilorieitedingestiune(371).
Soldulcontuluireprezintvaloareaadaosuluicomercialaferentmrfurilorexistentenstocla
sfritulperioadei.
GRUPA38''AMBALAJE''
Dingrupa38''Ambalaje''facparte:
Contul381''Ambalaje''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexisteneiimicriistocurilordeambalaje.
Contul381''Ambalaje''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului381''Ambalaje''senregistreaz:
valoarealapredenregistrareaambalajelorachiziionate(401,408,446,542);
valoarealapredenregistrareaambalajelorprimitedelaentitiafiliate,entitilegateprin
interesedeparticipare(451,453);
valoarealapredenregistrareaambalajelorprimitedelaunitatesausubuniti(481,482);
valoareaambalajelorreprezentndaportulnnaturalacionarilor/asociailor(456);
valoareaambalajeloradusedelateri(358,401);
valoarealapredenregistrareaambalajelorconstatateplusdeinventariacelorprimitecutitlu
gratuit(608,758);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,nerestituitefurnizorilor,reinutenstoc
(409);
valoarealapredenregistrareaambalajelorrealizatedinproducieproprieireinuteca
ambalaje(345);
diferenedeprenminussaufavorabileaferenteambalajelorachiziionate(388).
ncreditulcontului381''Ambalaje''senregistreaz:
valoarealapredenregistrareaambalajelorvndutecaatare(371);
valoarealapredenregistrareaambalajelorconsumateilipsurileconstatatelainventar(608);
valoareaambalajelortrimiselateri(358);
valoarealapredenregistrareaambalajelorlivrateunitiisausubunitilor(481,482);
valoareadonaiiloriapierderilordincalamiti(658,671).
Soldulcontuluireprezintvaloarealapredenregistrareaambalajelorexistentenstocla
sfritulperioadei.
Contul388''Diferenedeprelaambalaje''
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 26

Cuajutorulacestuicontseineevidenadiferenelornminussaufavorabile,respectivnplussau
nefavorabilentrepreulstandardicostuldeachiziie,aferenteambalajelor.
Contul388''Diferenedeprelaambalaje''esteuncontrectificativalvaloriidenregistrarea
ambalajelor.
ndebitulcontului388''Diferenedeprelaambalaje''senregistreaz:
difereneledeprenplussaunefavorabile(costuldeachiziiemaimaredectpreulstandard)
aferenteambalajelorintratengestiune(401,542);
difereneledeprenplussaunefavorabileaferenteambalajelorachiziionatedelaentiti
afiliatesaudelaentitilegateprininteresedeparticipare(451,453);
difereneledeprenminussaufavorabileaferenteambalajelorinclusepecheltuieli(608).
ncreditulcontului388''Diferenedeprelaambalaje''senregistreaz:
difereneledeprenminussaufavorabileaferenteambalajelorachiziionate(381,542);
difereneledeprenplussaunefavorabileaferenteambalajelorieitedingestiune(608).
Soldulcontuluireprezintdifereneledepreaferenteambalajelorexistentenstoclasfritul
perioadei.
GRUPA39''AJUSTRIPENTRUDEPRECIEREASTOCURILORIPRODUCIEINCURSDEEXECUIE''
Dingrupa39''Ajustripentrudepreciereastocuriloriproducieincursdeexecuie''facparte
conturile:
391''Ajustripentrudepreciereamateriilorprime'';
392''Ajustripentrudepreciereamaterialelor'';
393''Ajustripentrudepreciereaproducieincursdeexecuie'';
394''Ajustripentrudepreciereaproduselor'';
395''Ajustripentrudepreciereastocuriloraflatelateri'';
396''Ajustripentrudepreciereaanimalelor'';
397''Ajustripentrudepreciereamrfurilor'';
398''Ajustripentrudepreciereaambalajelor''.
Cuajutorulconturilordinaceastgrupseineevidenaconstituirii,deregul,lasfritul
exerciiuluifinanciar,aajustrilorpentrudepreciereastocurilordemateriiprime,materiale
consumabile,materialedenaturaobiectelordeinventar,produciencursdeexecuie,produse,
animale,mrfuriiambalaje,precumiasuplimentrii,diminuriisauanulriiacestora,potrivit
politiciloradoptatedeentitate.
Conturiledinaceastgrupsuntconturidepasiv.
ncreditulconturilordingrupa39''Ajustripentrudepreciereastocuriloriproducieincursde
execuie''senregistreaz:
valoareaajustrilorpentrudepreciereastocuriloriaproducieincurs,constituitesau
suplimentate,pefelurideajustri(681).
ndebitulconturilordingrupa39''Ajustripentrudepreciereastocuriloriproducieincursde
execuie''senregistreaz:
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustrilorpentrudepreciereastocurilori
producieincurs(781).
Soldulconturilorreprezintvaloareaajustrilorconstituite,lasfritulperioadei.
CLASA4''CONTURIDETERI''
Dinclasa4''Conturideteri''facparteurmtoarelegrupedeconturi:40''Furnizoriiconturi
asimilate'',41''Clieniiconturiasimilate'',42''Personaliconturiasimilate'',43''Asigurrisociale,
proteciasocialiconturiasimilate'',44''Bugetulstatului,fondurispecialeiconturiasimilate'',45
''Grupiacionari/asociai'',46''Debitoriicreditoridiveri'',47''Conturideregularizarei
asimilate'',48''Decontrincadrulunitii'',49''Ajustripentrudepreciereacreanelor''.
GRUPA40''FURNIZORIICONTURIASIMILATE''
Dingrupa40''Furnizoriiconturiasimilate''facparte:
Contul401''Furnizori''
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 27

Cuajutorulacestuicontseineevidenadatoriiloriadecontrilornrelaiilecufurnizorii,alii
dectentitileafiliateientitilelegateprininteresedeparticipare,pentruaprovizionrilede
bunuri,lucrrileexecutatesauserviciileprestate.
Contul401''Furnizori''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului401''Furnizori''senregistreaz:
valoarealapredecumpraresaustandard(prestabilit)almateriilorprime,materialelor
consumabile,materialelordenaturaobiectelordeinventar,semifabricatelor,produselorfinite,
produselorreziduale,animaleloripsrilor,mrfuriloriambalajelor,achiziionatecutitluoneros
delateripebazdefacturi(301,302,303,341,345,346,361,371,381),precumidiferenelede
prenplussaunefavorabileaferente,ncazulncareevidenaacestoraseinelapreuristandard
(308,368,388);
rezultatulnefavorabilprovenitdincorectareaerorilorcontabile,constatatenexercitiulfinanciar
curent,aferenteexerciiilorfinanciareprecedente(117);
valoareamaterialelorachiziionate,nestocateiconsumuldeenergieiap(604,605);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,facturatedefurnizori(409);
valoareamateriilorprime,materialelorconsumabile,materialelordenaturaobiectelorde
inventar,mrfurilor,ambalajeloretc.achiziionate,ncazulfolosiriimetodeiinventaruluiintermitent
(601,602,603,607,608);
valoarealucrrilorexecutatesauaserviciilorprestatedeteri(611la626,628,471);
valoareafacturilorprimite,ncazulncareacesteaaufostevideniateanteriorcafacturinesosite
(408);
taxapevaloareaadugataferentfurnizorilor(4426);
valoareatimbrelorfiscaleipotale,biletelordetratamenticltorieiaaltorvalori
achiziionate(532);
valoareadespgubirilor,amenziloripenalitilordatorateterilor(658);
diferenelenefavorabiledecursvalutarlasfritulexerciiuluifinanciar,dinevaluareasolduluin
valut(665);
diferenelenefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfuncie
decursuluneivalute,rezultatedinevaluareaacestora,lanchidereaexerciiului(668);
valoareaavansurilorfacturate(409).
ndebitulcontului401''Furnizori''senregistreaz:
plileefectuatectrefurnizori(512,531,541,542);
valoareaacceptataefectelorcomercialedepltit(403);
valoareaavansuriloracordatefurnizorilor,cuocaziaregularizriiplilorcuacetia(409);
sumeleneteachitatecolaboratoriloriimpozitulreinut(512,531,444);
valoarealapredenregistrareaproduselorcuveniteunitilorprestatoare,caplatnnatur
potrivitprevederilorcontractuale(345);
datoriiaferenteexerciiilorfinanciareanterioare,prescrisesauanulate(117);
valoareasconturilorobinutedelafurnizori(767);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,predatefurnizorului(409);
diferenelefavorabiledecursvalutaraferentedatoriilorctrefurnizoriladecontareaacestora
saucuocaziaevaluriilasfritulexerciiului(765);
diferenelefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfunciede
cursuluneivalute,rezultatedinevaluarealanchidereaexerciiuluifinanciarsaucuocaziadecontrii
acestora(768).
Soldulcontuluireprezintsumeledatoratefurnizorilor.
Contul403''Efectedepltit''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaobligaiilordepltitpebazdeefectecomerciale(biletla
ordin,cambieetc.).
Contul403''Efectedepltit''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului403''Efectedepltit''senregistreaz:
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 28

valoareaacceptataefectelorcomercialedepltit(401);
diferenelenefavorabiledecursvalutarlasfritulexerciiului,dinevaluareasolduluinvalut
(665).
ndebitulcontului403''Efectedepltit''senregistreaz:
plileefectuatelascadenpebazdeefectecomerciale(512);
diferenelefavorabiledecursvalutarconstatatelaevaluareaefectelorcomercialedepltitla
sfritulexerciiuluisaulalichidareaacestora(765).
Soldulcontuluireprezintvaloareaefectelorcomercialedepltit.
Contul404''Furnizorideimobilizri''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaobligaiilordeplatfadefurnizoriideimobilizri
corporalesaunecorporale,aliidectentitileafiliateientitilelegateprininteresede
participare.
Contul404''Furnizorideimobilizri''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului404''Furnizorideimobilizri''senregistreaz:
valoareaimobilizrilorfacturatedefurnizori,aserviciilorprestatesaualucrrilorexecutatede
teripentrurealizareaacestorimobilizri(201,203,205,208,211,212,213,214,231,233);
rezultatulnefavorabilprovenitdincorectareaerorilorcontabile,constatatenexercitiulfinanciar
curent,aferenteexerciiilorfinanciareprecedente(117);
obligaiadeplataratelorpebazafacturiloremisedelocator,ncazulleasinguluifinanciar,ia
dobnziiaferente(167,666);
valoareaavansuriloracordatefurnizorilordeimobilizri(232,234);
taxapevaloareaadugataferentfurnizorilordeimobilizri(4426);
valoareadespgubirilor,amenziloripenalitilordatorateterilor(658);
diferenelenefavorabiledecursvalutarlasfritulexerciiuluifinanciar,dinevaluareasolduluin
valut(665);
diferenelenefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfuncie
decursuluneivalute,rezultatedinevaluareaacestora,lanchidereaexerciiului(668).
ndebitulcontului404''Furnizorideimobilizri''senregistreaz:
sumeleachitatefurnizorilordeimobilizri,precumivaloareaavansurilordecontatefurnizorilor
deimobilizri(512,531,541,232,234);
valoareagaraniilordepuselateri(167);
valoareaacceptataefectelordepltitpentruimobilizri(405);
datoriiaferenteexerciiilorfinanciareanterioare,prescrisesauanulate(117);
valoareasconturilorobinutedelafurnizoriideimobilizri(767);
diferenelefavorabiledecursvalutaraferentedatoriilorctrefurnizoriideimobilizrila
decontareaacestorasaucuocaziaevaluriilasfritulexerciiului(765);
diferenelefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfunciede
cursuluneivalute,rezultatedinevaluarelanchidereaexerciiuluifinanciarsaucuocaziadecontrii
acestora(768).
Soldulcontuluireprezintsumeledatoratefurnizorilordeimobilizri.
Contul405''Efectedepltitpentruimobilizri''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaobligaiilordeplatctrefurnizoriideimobilizri,pebaz
deefectecomerciale(biletlaordin,cambieetc.).
Contul405''Efectedepltitpentruimobilizri''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului405''Efectedepltitpentruimobilizri''senregistreaz:
valoareaacceptataefectelorcomercialedepltitpentruimobilizri(404);
diferenelenefavorabiledecursvalutarlasfritulexerciiuluidinevaluareasolduluinvalut
(665).
ndebitulcontului405''Efectedepltitpentruimobilizri''senregistreaz:
plileefectuatectrefurnizoriideimobilizripebazdeefectecomerciale,lascadenaacestora
(512);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 29

diferenelefavorabiledecursvalutarconstatatelaevaluareadelasfritulexerciiuluisaula
decontare(765).
Soldulcontuluireprezintvaloareaefectelordepltitpentruimobilizrileachiziionate.
Contul408''Furnizorifacturinesosite''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadecontrilorcufurnizoriipentruaprovizionrilede
bunuri,lucrrileexecutateiprestriledeservicii,pentrucarenusauprimitfacturi.
Contul408''Furnizorifacturinesosite''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului408''Furnizorifacturinesosite''senregistreaz:
valoareabunuriloraprovizionate,alucrrilorexecutatesauaserviciilorprestatedectrefurnizori
(301,302,303,361,371,381,4428,604,605,611la626,628);
rezultatulnefavorabilprovenitdincorectareaerorilorcontabile,constatatenexerciiulfinanciar
curent,aferenteexerciiilorfinanciareprecedente(117);
diferenelenefavorabiledecursvalutarnregistratelaprimireafacturiisaulanchiderea
exerciiului,aferentedatoriilorctrefurnizori(665);
diferenelenefavorabilenregistratelaprimireafacturiisaulanchidereaexerciiului,aferente
datoriilorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfunciedecursuluneivalute(668).
ndebitulcontului408''Furnizorifacturinesosite''senregistreaz:
valoareafacturilorsosite(401);
diferenelefavorabiledecursvalutarnregistratelaprimireafacturiisaulanchidereaexerciiului
(765);
diferenelefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfunciede
cursuluneivalute,nregistratelaprimireafacturiisaulanchidereaexerciiuluifinanciar(768).
Soldulcontuluireprezintsumeledatoratefurnizorilorpentrucarenusauprimitfacturi.
Contul409''Furnizoridebitori''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaavansuriloracordatefurnizorilorpentrucumprride
bunuridenaturastocurilorsaupentruprestrideserviciiiexecutridelucrri.
Contul409''Furnizoridebitori''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului409''Furnizoridebitori''senregistreaz:
valoareaavansurilorfacturate(401);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,facturatedefurnizori(401);
diferenelefavorabiledecursvalutarnregistratelanchidereaexerciiului,aferenteavansurilor
acordatefurnizorilor(765);
diferenelefavorabileaferentecreanelorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfunciede
cursuluneivalute,nregistratelanchidereaexerciiuluifinanciar(768).
ncreditulcontului409''Furnizoridebitori''senregistreaz:
valoareaavansuriloracordatefurnizorilor,cuocaziaregularizriiplilorcuacetia(401);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,napoiatefurnizorilor,precumivaloarea
ambalajelordegradate(401,608);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,nerestituitefurnizorilor,reinutenstoc
(381);
diferenelenefavorabiledecursvalutaraferenteavansurilornvalutacordatefurnizorilorla
nchidereaexerciiuluifinanciar(665);
diferenelenefavorabileaferentecreanelorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfuncie
decursuluneivalute,nregistratelanchidereaexerciiuluifinanciar(668).
Soldulcontuluireprezintavansuriacordatefurnizorilor,nedecontate.
GRUPA41''CLIENIICONTURIASIMILATE''
Dingrupa41''Clieniiconturiasimilate''facparte:
Contul411''Clieni''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacreaneloridecontrilornrelaiilecuclieniiinternii
externipentruproduse,semifabricate,materiale,mrfurietc.vndute,lucrriexecutateiservicii
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 30

prestate,pebazdefacturi,cuexcepiaentitilorafiliateiaentitilorlegateprininteresede
participare,inclusivaclienilorinceri,ruplatnici,dubioisauaflainlitigiu.
Contul411''Clieni''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului411''Clieni''senregistreaz:
valoarealapredevnzareamrfurilor,produselor,semifabricateloretc.livrate,lucrrilor
executateiserviciilorprestate,precumitaxapevaloareaadugataferent(701la708,4427);
valoareabunurilorlivratesauserviciilorprestate,evideniateanteriorncontul''Clienifacturi
dentocmit''(418);
creanareprezentndrateleaferenteleasinguluifinanciar(267);
dobndacuvenitlocatoruluipentrurateledeleasingfinanciar(766);
veniturinregistratenavanssauderealizat,aferenteperioadelorsauexerciiilorfinanciare
urmtoare(472);
valoareaavansurilorfacturateclienilor(419,4427);
valoareacreanelorreactivate(754);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,facturateclienilor(419);
valoareadespgubirilor,amenziloripenalitilordatoratedeteri(758);
diferenelefavorabiledecursvalutar,aferentecreanelornvalut,lanchidereaexerciiului
financiar(765);
diferenelefavorabileaferentecreanelorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfunciede
cursuluneivalute,lancheiereaexerciiuluifinanciar(768);
rezultatulfavorabilprovenitdincorectareaerorilorcontabileaferenteexerciiilorfinanciare
anterioare(117).
ncreditulcontului411''Clieni''senregistreaz:
sumelencasatedelaclieni(512,531);
decontareaavansurilorncasatedelaclieni(419);
valoareagaraniilorreinutedeteri(267);
valoareacecuriloriefectelorcomercialeacceptate(511,413);
valoareasconturiloracordateclienilor(667);
sumeletrecutepepierdericuprilejulscderiidinevidenaclienilorincerisaunlitigiu(654);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,primitedelaclieni(419);
diferenelenefavorabiledecursvalutaraferentecreanelornvalut,ladecontareaacestorasau
lasfritulexerciiului(665);
diferenelenefavorabileaferentecreanelorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfuncie
decursuluneivalute,lancheiereaexerciiuluifinanciarsaucuocaziadecontriiacestora(668).
Soldulcontuluireprezintsumeledatoratedeclieni.
Contul413''Efectedeprimitdelaclieni''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacreanelordencasat,pebazdeefectecomerciale.
Contul413''Efectedeprimit''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului413''Efectedeprimit''senregistreaz:
sumeledatoratedeclienireprezentndvaloareaefectelorcomercialeacceptate(411);
diferenelefavorabiledecursvalutar,aferenteefectelorcomercialedencasat,lanchiderea
exerciiului(765).
ncreditulcontului413''Efectedeprimit''senregistreaz:
efectecomercialeprimitedelaclieni(511);
sumelencasatedelaclieniprinconturilecurente(512);
diferenelenefavorabiledecursvalutaraferentecreanelordatoratedeclieniiexterniacror
decontaresefacepebazdeefectecomerciale,laprimireaefectelorcomercialesaulanchiderea
exerciiului(665).
Soldulcontuluireprezintvaloareaefectelorcomercialedeprimit.
Contul418''Clienifacturidentocmit''
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 31

Cuajutorulacestuicontseevideniazlivrriledebunuri,prestriledeserviciisauexecutrilede
lucrri,inclusivtaxapevaloareaadugat,pentrucarenusauntocmitfacturi.
Contul418''Clienifacturidentocmit''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului418''Clienifacturidentocmit''senregistreaz:
valoarealivrrilordebunuri,alucrrilorexecutatesauaserviciilorprestatectreclieni,pentru
carenusauntocmitfacturi,inclusivtaxapevaloareaadugataferent(701la708,4428);
diferenelefavorabiledecursvalutar,aferentecreanelornvalut,lanchidereaexerciiului
(765);
diferenelefavorabileaferentecreanelorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfunciede
cursuluneivalute,lancheiereaexerciiuluifinanciar(768).
ncreditulcontului418''Clienifacturidentocmit''senregistreaz:
valoareafacturilorntocmite(411);
diferenelenefavorabiledecursvalutaraferenteclienilor
0
5
facturidentocmitlanchiderea
exerciiuluisaulaprimireafacturii(665);
diferenelenefavorabileaferentecreanelorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfuncie
decursuluneivalute,nregistratelaprimireafacturiisaulanchidereaexerciiuluifinanciar(668).
Soldulcontuluireprezintvaloareabunurilorlivrate,aserviciilorprestatesaualucrrilor
executate,pentrucarenusauntocmitfacturi.
Contul419''Clienicreditori''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaclienilor
0
4
creditori,reprezentndavansurilencasate
delaclieni.
Contul419''Clienicreditori''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului419''Clienicreditori''senregistreaz:
sumelefacturateclienilorreprezentndavansuripentrulivrridebunuri,prestrideserviciisau
executridelucrri(411);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,facturateclienilor(411);
diferenelenefavorabiledecursvalutaraferenteavansurilornvalutprimitedelaclieni,la
nchidereaexerciiului(665);
diferenelenefavorabilenregistratelanchidereaexerciiuluifinanciar,aferentedatoriilor
exprimatenlei,acrordecontaresefacenfunciedecursuluneivalute(668).
ndebitulcontului419''Clienicreditori''senregistreaz:
decontareaavansurilorncasatedelaclieni(411);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,primitedelaclieni(411);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,nerestituitedeclieni(708);
diferenelefavorabiledecursvalutar,aferenteavansurilordecontate,precumiceleaferente
datoriilornvalutctreclieni,lanchidereaexerciiuluifinanciar(765);
diferenelefavorabile,aferentedatoriilorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfunciede
cursuluneivalute,nregistratecuocaziadecontriisaulanchidereaexerciiuluifinanciar(768).
Soldulcontuluireprezintsumeledatorateclienilorcreditori.
GRUPA42''PERSONALICONTURIASIMILATE''
Dingrupa42''Personaliconturiasimilate''facparte:
Contul421''Personalsalariidatorate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadecontrilorcupersonalulpentrudrepturilesalariale
cuveniteacestuianbanisaunnatur,inclusivasporurilor,adaosurilor,premiilordinfondulde
salariietc.
Contul421''Personalsalariidatorate''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului421''Personalsalariidatorate''senregistreaz:
salariileialtedrepturicuvenitepersonalului(641).
ndebitulcontului421''Personalsalariidatorate''senregistreaz:
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 32

reineridinsalariireprezentndavansuriacordatepersonalului,sumeopozabilesalariailor
datorateterilor,contribuiapentruasigurrisociale,contribuiapentruajutoruldeomaj,garanii,
impozitulpesalarii,precumialtereineridatorate(425,427,431,437,428,444);
valoarealapredenregistrareaproduseloracordatesalariailorcaplatnnatur,potrivitlegii
(345);
drepturidepersonalneridicate(426);
salariileneteachitatepersonalului(512,531).
Soldulcontuluireprezintdrepturilesalarialedatorate.
Contul423''Personalajutoarematerialedatorate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaajutoarelordeboalpentruincapacitatetemporarde
munc,acelorpentrungrijireacopilului,aajutoarelordedecesiaaltorajutoareacordate.
Contul423''Personalajutoarematerialedatorate''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului423''Personalajutoarematerialedatorate''senregistreaz:
ajutoarelematerialesuportatepotrivitlegii,precumialteajutoareacordate(431,645).
ndebitulcontului423''Personalajutoarematerialedatorate''senregistreaz:
ajutoarematerialeachitate(512,531);
reinerilereprezentndavansuriacordate,sumedatorateunitiisauterilor,contribuiapentru
asigurrisociale,contribuiapentruasigurridesntateipentruajutoruldeomajiimpozitul
datorat(425,427,428,431,437,444);
ajutoarematerialeneridicate(426).
Soldulcontuluireprezintajutoarematerialedatorate.
Contul424''Primereprezentndparticipareapersonaluluilaprofit''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaprimeloracordatepersonaluluidinprofitulrealizat,
potrivitprevederilorlegale.
Contul424''Primereprezentndparticipareapersonaluluilaprofit''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului424''Primereprezentndparticipareapersonaluluilaprofit''senregistreaz:
sumelerepartizatepersonalului,conformprevederilorlegale(641).
ndebitulcontului424''Primereprezentndparticipareapersonaluluilaprofit''senregistreaz:
reinerireprezentndavansuri,sumedatorateunitiiiterilor,precumialtereineridatorate
(425,427,428,444);
sumeleachitatepersonalului(512,531);
sumeleneridicatedepersonal(426).
Soldulcontuluireprezintprimeleacordatedinprofit,datorate.
Contul425''Avansuriacordatepersonalului''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaavansuriloracordatepersonalului.
Contul425''Avansuriacordatepersonalului''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului425''Avansuriacordatepersonalului''senregistreaz:
avansurileachitatepersonalului(512,531).
ncreditulcontului425''Avansuriacordatepersonalului''senregistreaz:
sumelereinutepestateledesalariisaudeajutoaremateriale,reprezentndavansuriacordate
(421,424,423).
Soldulcontuluireprezintavansurileacordate.
Contul426''Drepturidepersonalneridicate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadrepturilordepersonalneridicatentermenullegal.
Contul426''Drepturidepersonalneridicate''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului426''Drepturidepersonalneridicate''senregistreaz:
sumeledatoratepersonalului,reprezentndsalarii,sporuri,adaosuri,ajutoaredeboal,primei
altedrepturi,neridicatentermen(421,423,424).
ndebitulcontului426''Drepturidepersonalneridicate''senregistreaz:
sumeleachitatepersonalului(512,531);
drepturiledepersonalneridicate,aferenteexerciiilorfinanciareanterioare,prescrise(117).
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 33

Soldulcontuluireprezintdrepturidepersonalneridicate.
Contul427''Reineridinsalariidatorateterilor''
Cuajutorulacestuicontseineevidenareineriloripopririlordinsalarii,datorateterilor.
Contul427''Reineridinsalariidatorateterilor''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului427''Reineridinsalariidatorateterilor''senregistreaz:
sumelereinutepersonalului,datorateterilor,reprezentndchirii,cumprricuplatanratei
alteobligaiifadeteri(421,423,424).
ndebitulcontului427''Reineridinsalariidatorateterilor''senregistreaz:
sumeleachitateterilor,reprezentndreinerisaupopriri(512,531).
Soldulcontuluireprezintsumelereinute,datorateterilor.
Contul428''Altedatoriiicreanenlegturcupersonalul''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaaltordatoriiicreanenlegturcupersonalul.
Contul428''Altedatoriiicreanenlegturcupersonalul''esteuncontbifuncional.
ncreditulcontului428''Altedatoriiicreanenlegturcupersonalul''senregistreaz:
sumelereinutepersonaluluireprezentndgaranii(421);
sumeledatoratepersonalului,pentrucarenusauntocmitstatedeplat,determinatede
activitateaexerciiuluicareurmeazssenchid,inclusivindemnizaiilepentruconcediilede
odihnneefectuatepnlanchidereaexerciiuluifinanciar(641);
sumeledatoratepersonaluluisubformdeajutoare(438);
sumelencasatesaureinutepersonaluluipentrusumeledatoratedeacesta(531,512,421,423,
424).
ndebitulcontului428''Altedatoriiicreanenlegturcupersonalul''senregistreaz:
sumeleachitatepersonalului,evideniateanteriorcadatoriefadeacesta(531);
sumeledatoratedepersonal,reprezentndchirii,avansurinejustificate,salarii,ajutoaredeboal,
sporuriiadaosurinecuvenite,imputaiiialtedebite,precumisumeleachitatedeunitateacestuia
(706,708,758,4427,438,512,531);
sumelerestituitegestionarilorreprezentndgaraniileidobndaaferent(531);
cotapartedinvaloareaechipamentuluidelucrusuportatdepersonal(758,4427);
valoareabiletelordetratamentiodihn,aticheteloribiletelordecltorieiaaltorvalori
acordatepersonalului(532);
sumeprescrisesauanulatereprezentndaltedatoriinlegturcupersonalul,aferente
exerciiilorfinanciareanterioare(117);
sumereprezentndavansurinejustificate(542).
Soldulcreditoralcontuluireprezintsumelecuvenitepersonalului,iarsolduldebitor,sumele
datoratedepersonal.
GRUPA43''ASIGURRISOCIALE,PROTECIASOCIALICONTURIASIMILATE''
Dingrupa43''Asigurrisociale,proteciasocialiconturiasimilate''facparte:
Contul431''Asigurrisociale''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadecontrilorprivindcontribuiaangajatoruluiia
personaluluilaasigurrilesocialeiacontribuieipentruasigurrilesocialedesntate.
Contul431''Asigurrisociale''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului431''Asigurrisociale''senregistreaz:
contribuiaangajatoruluilaasigurrilesociale(645);
sumereprezentndcontribuiiprivindconcediileialtedrepturideasigurrisociale,potrivitlegii
(645);
contribuiaangajatoruluipentruasigurrilesocialedesntate(645);
contribuiapersonaluluilaasigurrisociale(421,423);
contribuiapersonaluluipentruasigurrisocialedesntate(421,423).
ndebitulcontului431''Asigurrisociale''senregistreaz:
sumelevirateasigurrilorsocialeiasigurrilorsocialedesntate(512);
sumeledatoratepersonalului,cesesuportdinasigurrisociale(423);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 34

sumeanulatereprezentnddatoriiprivindasigurrilesociale,aferenteexerciiuluicurent(758);
sumeanulatereprezentnddatoriiprivindasigurrilesociale,aferenteexerciiilorfinanciare
anterioare(117).
Soldulcontuluireprezintsumeledatorateasigurrilorsociale.
Contul437''Ajutordeomaj''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadecontrilorprivindajutoruldeomaj,datoratde
angajator,precumidepersonal,potrivitlegii.
Contul437''Ajutordeomaj''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului437''Ajutordeomaj''senregistreaz:
sumeledatoratedeangajatorpentruconstituireafonduluideomaj(645);
sumeledatoratedepersonalpentruconstituireafonduluideomaj(421,423).
ndebitulcontului437''Ajutordeomaj''senregistreaz:
sumeleviratereprezentndcontribuiaunitiiiapersonaluluipentruconstituireafonduluide
omaj(512);
sumeanulatereprezentnddatoriiprivindajutoruldeomaj,aferenteexerciiuluicurent(758);
sumeanulatereprezentnddatoriiprivindajutoruldeomaj,aferenteexerciiilorfinanciare
anterioare(117).
Soldulcontuluireprezintajutoruldeomajdatorat.
Contul438''Altedatoriiicreanesociale''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadatoriilordeachitatsauacreanelordencasatncontul
asigurrilorsociale,precumiapliiacestora.
Contul438''Altedatoriiicreanesociale''esteuncontbifuncional.
ncreditulcontului438''Altedatoriiicreanesociale''senregistreaz:
sumelereprezentndajutoareachitatenpluspersonalului(428);
sumerestituitedelabugetreprezentndvrsminteefectuatenplusnrelaiacubugetul
asigurrilorsociale(512).
ndebitulcontului438''Altedatoriiicreanesociale''senregistreaz:
sumeledatoratepersonaluluisubformdeajutoare(428);
sumelevirateasigurrilorsocialereflectatecaaltedatorii(512);
sumeanulatereprezentndaltedatoriiprivindasigurrilesocialeaferenteexerciiuluicurent
(758);
sumeanulatereprezentndaltedatoriiprivindasigurrilesocialeaferenteexerciiilorfinanciare
anterioare(117).
Soldulcreditoralcontuluireprezintsumeledatoratebugetuluiasigurrilorsociale,iarsoldul
debitor,sumeleceurmeazasencasadelabugetulasigurrilorsociale.
GRUPA44''BUGETULSTATULUI,FONDURISPECIALEICONTURIASIMILATE''
Dingrupa44''Bugetulstatului,fondurispecialeiconturiasimilate''facparte:
Contul441''Impozitulpeprofit/venit''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadecontrilorcubugetulstatului/bugetelelocaleprivind
impozitulpeprofit/venit.
Contul441''Impozitulpeprofit/venit''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului441''Impozitulpeprofit/venit''senregistreaz:
sumeledatoratedeentitatectrebugetulstatului/bugetelelocale,reprezentndimpozitulpe
profit/impozitulpevenit(691,698);
impozitulpeprofit/venitaferentexerciiilorfinanciareanterioare,ncazulcorectriierorilor
contabilereflectatepeseamarezultatuluireportat(117).
ndebitulcontului441''Impozitulpeprofit/venit''senregistreaz:
sumeleviratebugetuluidestat/bugetelorlocalereprezentndimpozitulpeprofit/venit(512);
sumeanulatereprezentndimpozitulpeprofit/venitaferentexerciiuluicurent(758);
sumeanulatereprezentndimpozitulpeprofit/venitaferentexerciiilorfinanciareanterioare
(117).
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 35

Soldulcreditoralcontuluireprezintsumeledatoratedeentitate,iarsolduldebitor,sumele
vrsatenplus.
Contul442''Taxapevaloareaadugat''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadecontrilorcubugetulstatuluiprivindtaxapevaloarea
adugat.
Contul442''Taxapevaloareaadugat''esteuncontbifuncional.
Pentruevideniereadistinctataxeipevaloareaadugatseutilizeazurmtoareleconturi
sinteticedegradulII:
4423''TVAdeplat''
4424''TVAderecuperat''
4426''TVAdeductibil''
4427''TVAcolectat''
4428''TVAneexigibil''
Contul4423''Taxapevaloareaadugatdeplat''
Cuajutorulacestuicontseineevidenataxeipevaloareaadugatdepltitlabugetulstatului.
Contul4423''Taxapevaloareaadugatdeplat''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului4423''Taxapevaloareaadugatdeplat''senregistreaz:
diferenelerezultatelafineleperioadeintretaxapevaloareaadugatcolectatmaimareitaxa
pevaloareaadugatdeductibil(4427).
ndebitulcontului4423''Taxapevaloareaadugatdeplat''senregistreaz:
plileefectuatectrebugetulstatului,reprezentndtaxapevaloareaadugat(512);
taxapevaloareaadugatderecuperat,compensat(4424);
sumeanulatereprezentndtaxapevaloareaadugatdeplataferentexerciiuluicurent(758);
sumeanulatereprezentndtaxapevaloareaadugataferentexerciiilorfinanciareanterioare
(117).
Soldulcontuluireprezinttaxapevaloareaadugatdeplat.
Contul4424''Taxapevaloareaadugatderecuperat''
Cuajutorulacestuicontseineevidenataxeipevaloareaadugatderecuperatdelabugetul
statului.
Contul4424''Taxapevaloareaadugatderecuperat''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului4424''Taxapevaloareaadugatderecuperat''senregistreaz:
diferenelerezultatelasfritulperioadeintretaxapevaloareaadugatdeductibilmaimarei
taxapevaloareaadugatcolectat(4426).
ncreditulcontului4424''Taxapevaloareaadugatderecuperat''senregistreaz:
taxapevaloareaadugatncasatdelabugetulstatuluisautaxapevaloareaadugatde
recuperatcompensatnperioadeleurmtoarecutaxapevaloareaadugatdeplat(512,4423).
Soldulcontuluireprezinttaxapevaloareaadugatderecuperatdelabugetulstatului.
Contul4426''Taxapevaloareaadugatdeductibil''
Cuajutorulacestuicontseineevidenataxeipevaloareaadugatdeductibil,potrivitlegii.
Contul4426''Taxapevaloareaadugatdeductibil''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului4426''Taxapevaloareaadugatdeductibil''senregistreaz:
sumelereprezentndtaxapevaloareaadugatdeductibilpotrivitlegii(401,404,451,453,
512);
taxapevaloareaadugataferentavansurilorfacturate(401);
sumelereprezentndtaxapevaloareaadugatevideniatanteriorcaamnatlaplat(4428).
ncreditulcontului4426''Taxapevaloareaadugatdeductibil''senregistreaz:
sumelecompensatedintaxapevaloareaadugatcolectat(4427);
diferenelerezultatelasfritulperioadeintretaxapevaloareaadugatdeductibilmaimarei
taxapevaloareaadugatcolectat(4424);
proratadintaxapevaloareaadugatdeductibildevenitnedeductibil(635);
decontareataxeipevaloareaadugataferentavansurilorpltite(401).
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 36

Lasfritulperioadei,contulnuprezintsold.
Contul4427''Taxapevaloareaadugatcolectat''
Cuajutorulacestuicontseineevidenataxeipevaloareaadugatcolectat,potrivitlegii.
Contul4427''Taxapevaloareaadugatcolectat''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului4427''Taxapevaloareaadugatcolectat''senregistreaz:
taxapevaloareaadugatcolectataferentvnzrilordebunuri,lucrrilorexecutatei
serviciilorprestate(411,428,451,453,461,531);
taxapevaloareaadugataferentlipsurilorimputate(428,461);
taxapevaloareaadugatneexigibildevenitexigibil(4428);
taxapevaloareaadugataferentbunuriloriserviciilorutilizatepentruconsumulpropriusau
predatecutitlugratuit,ceaaferentlipsurilorneimputabile,precumiceaaferentbunurilori
serviciiloracordatepersonaluluisubformaavantajelornnatur(635);
taxapevaloareaadugataferentavansurilorfacturate(411).
ndebitulcontului4427''Taxapevaloareaadugatcolectat''senregistreaz:
taxapevaloareaadugatdeductibil,compensatpotrivitlegii(4426);
taxapevaloareaadugatdeplat,datoratbugetuluistatului(4423);
decontareataxeipevaloareaadugataferentavansurilorncasate(411).
Lasfritulperioadei,contulnuprezintsold.
Contul4428''Taxapevaloareaadugatneexigibil''
nacestcontseevideniaz,potrivitlegii,taxapevaloareaadugatneexigibil.
Soldulcontuluireprezinttaxapevaloareaadugatneexigibil.
Contul444''Impozitulpevenituridenaturasalariilor''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaimpozitelorpevenituriledenaturasalariiloriaaltor
drepturisimilare,datoratebugetuluistatului.
Contul444''Impozitulpevenituridenaturasalariilor''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului444''Impozitulpevenituridenaturasalariilor''senregistreaz:
sumelereprezentndimpozitulpevenituridenaturasalariilor,reinutdindrepturilebneti
cuvenitepersonalului,potrivitlegii(421,423,424);
sumelereprezentndimpozituldatoratdectrecolaboratoriiunitiipentruplileefectuate
ctreacetia(401).
ndebitulcontului444''Impozitulpevenituridenaturasalariilor''senregistreaz:
sumeleviratelabugetulstatuluireprezentndimpozitulpevenituriledenaturasalariiloriaaltor
drepturisimilare(512);
sumeanulatereprezentndimpozitulpevenituridenaturasalariilor,aferentexerciiilor
financiareanterioare(117).
Soldulcontuluireprezintsumeledatoratebugetuluistatului.
Contul445''Subvenii''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadecontrilorprivindsubveniileaferenteactiveloria
celoraferenteveniturilor,distinctpesubveniiguvernamentale,mprumuturinerambursabilecu
caracterdesubveniiialtesumeprimitecucaracterdesubvenii.
Contul445''Subvenii''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului445''Subvenii''senregistreaz:
subveniilepentruinvestiii,mprumuturilenerambursabilecucaracterdesubveniipentru
investiiiialtesumedeprimit,cucaracterdesubveniipentruinvestiii(131,132,138);
valoareasubveniilorpentruvenituri,aferenteperioadei(741);
valoareasubveniilorpentruvenituri,aferenteperioadelorviitoare(472);
valoareasubveniilordeprimitdreptcompensaiipentrupierderilenregistratecaurmareaunor
evenimenteextraordinare(771).
ncreditulcontului445''Subvenii''senregistreaz:
valoareasubveniilorncasate(512).
Soldulcontuluireprezintsubveniiledeprimit.
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 37

Contul446''Alteimpozite,taxeivrsminteasimilate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadecontrilorcubugetulstatuluisaucubugetelelocale
privindimpozitele,taxeleivrsminteleasimilate,cumsunt:accizele,impozitulpeieiuldin
produciainternipegazenaturale,impozitulpedividende,impozitulpecldiriiimpozitulpe
terenuri,taxapentrufolosireaterenurilorproprietatedestat,vrsmintedinprofitulnetalregiilor
autonome,alteimpoziteitaxe.
Contul446''Alteimpozite,taxeivrsminteasimilate''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului446''Alteimpozite,taxeivrsminteasimilate''senregistreaz:
valoareaaltorimpozite,taxeivrsminteasimilatedatoratebugetuluistatuluisaubugetelor
locale(635);
vrsmintedinprofitulnetalregiilorautonome(117);
impozitulpedividendedatorat(457);
valoareataxelorvamaleaferenteaprovizionrilordinimport(213,214,301,302,303,371,381).
ndebitulcontului446''Alteimpozite,taxeivrsminteasimilate''senregistreaz:
plileefectuatelabugetuldestatsaubugetelelocaleprivindalteimpozite,taxeivrsminte
asimilate(512);
sumeanulatereprezentndalteimpozite,taxeivrsminteasimilate,aferenteexerciiului
curent(758);
sumeanulatereprezentndalteimpozite,taxeivrsminteasimilate,aferenteexerciiilor
financiareanterioare(117).
Soldulcontuluireprezintsumeledatoratebugetuluistatuluisaubugetelorlocale.
Contul447''Fondurispecialetaxeivrsminteasimilate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadatoriiloriavrsmintelorefectuatectrealte
organismepublice,potrivitlegii.
Contul447''Fondurispecialetaxeivrsminteasimilate''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului447''Fondurispecialetaxeivrsminteasimilate''senregistreaz:
datoriileivrsminteledeefectuat,conformprevederilorlegale,ctrealteorganismepublice
(635).
ndebitulcontului447''Fondurispecialetaxeivrsminteasimilate''senregistreaz:
plileefectuatectreorganismelepublice(512);
sumeanulatereprezentndfondurispeciale
0
5
taxeivrsminteasimilate,aferenteexerciiului
curent(758);
sumeanulatereprezentndfondurispeciale
0
5
taxeivrsminteasimilate,aferenteexerciiilor
financiareanterioare(117).
Soldulcontuluireprezintsumeledatorate.
Contul448''Altedatoriiicreanecubugetulstatului''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaaltordatoriiicreanecubugetulstatului.
Contul448''Altedatoriiicreanecubugetulstatului''esteuncontbifuncional.
ncreditulcontului448''Altedatoriiicreanecubugetulstatului''senregistreaz:
valoareadespgubirilor,amenzilor,penalitilordatoratebugetului(658);
sumerestituitedelabuget,reprezentndvrsminteefectuatenplusdinimpozite,taxeialte
creane(512).
ndebitulcontului448''Altedatoriiicreanecubugetulstatului''senregistreaz:
sumeleviratelabugetulstatuluireprezentndaltedatoriicubugetulstatului(512);
sumelecuveniteentitii,datoratedebugetuldestat,alteledectimpoziteitaxe(758);
sumeanulatereprezentndaltedatoriicubugetulstatului,aferenteexerciiuluicurent(758);
sumeanulatereprezentndaltedatoriicubugetulstatului,aferenteexerciiilorfinanciare
anterioare(117).
Soldulcreditorreprezintsumeledatoratedeentitatebugetuluistatului,iarsolduldebitor,
sumelecuvenitedelabugetuldestat.
GRUPA45''GRUPIACIONARI/ASOCIAI''
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 38

Dingrupa45''Grupiacionari/asociai''facparte:
Contul451''Decontrintreentitileafiliate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaoperaiilorntreentitileafiliate.
Contul451''Decontrintreentitileafiliate''esteuncontbifuncional.
ndebitulcontului451''Decontrintreentitileafiliate''senregistreaz:
sumeleviratealtorentitiafiliate(512);
sumelecuvenitedinvnzridebunuriiprestrideserviciictreentitiafiliate,precumitaxa
pevaloareaadugataferent(701la708,4427);
preuldevnzarealimobilizrilorcorporaleinecorporalecedateentitilorafiliate,precumi
taxapevaloareaadugataferent(758,4427);
preuldevnzarealimobilizrilorfinanciarecedatelaentitiafiliate(764);
dividendeaferenteinvestiiilordeinutelaentitiafiliate(761,762);
valoareacreanelorreactivate(754);
valoareadespgubirilor,amenziloripenalitilordatoratedeentitileafiliate(758);
dobnzilecuveniteaferentemprumuturiloracordateentitilorafiliate(766);
diferenelefavorabiledecursvalutaraferentedatoriilorfadeentitileafiliate,ladecontarea
acestora(765);
diferenelefavorabileaferentedatoriilorfadeentitileafiliate,cudecontarenfunciede
cursuluneivalute,ladecontareaacestora(768);
diferenelefavorabiledecursvalutarlasfritulexerciiuluifinanciar,dinevaluareasolduluin
valut,aferentdecontrilorfadeentitiafiliate(765);
diferenelefavorabileaferentesolduluidecontrilorfadeentitiafiliate,cudecontaren
funciedecursuluneivalute,lasfritulexerciiuluifinanciar(768).
ncreditulcontului451''Decontrintreentitileafiliate''senregistreaz:
sumelencasatedelaalteentitiafiliate(512);
valoareaimobilizrilorfacturatedefurnizori
0
5
entitiafiliate,aserviciilorprestatesaua
lucrrilorexecutatedeteripentrurealizareaacestorimobilizri(203,205,208,211,212,213,214,
231,233);
valoarealapredecumpraresaustandard(prestabilit)amateriilorprime,materialelor
consumabile,materialelordenaturaobiectelordeinventaretc.primitedelaentitiafiliate(301,
302,303,308,361,368,371,381,388);
taxapevaloareaadugataferentfurnizorilor(4426);
dobnziledatorateaferentemprumuturilorangajate(666);
ncasareadividendelordinparticipaii(512,531);
valoareadebitelorsczutedineviden(654);
diferenelenefavorabileaferentecreanelornvalutfadeentitileafiliate,cuocazia
decontriiacestora(665);
diferenelenefavorabileaferentecreanelorfadeentitileafiliate,cudecontarenfunciede
cursuluneivalute,cuocaziadecontriiacestora(668);
diferenelenefavorabiledecursvalutarlasfritulexerciiuluifinanciar,dinevaluareasolduluin
valut(665);
diferenelenefavorabileaferentesolduluidecontrilorcuentitileafiliate,cudecontaren
funciedecursuluneivalute,lasfritulexerciiuluifinanciar(668).
Solduldebitoralcontuluireprezintcreaneleentitii,iarsoldulcreditor,datoriileentitiin
relaiilecuentitileafiliate.
Contul453''Decontriprivindintereseledeparticipare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadecontrilorprivindintereseledeparticipare.
Contul453''Decontriprivindintereseledeparticipare''esteuncontbifuncional.
ndebitulcontului453''Decontriprivindintereseledeparticipare''senregistreaz:
sumelevirateentitilorlegateprininteresedeparticipare(512);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 39

sumelecuvenitedinvnzridebunuriiprestrideserviciictreentitilegateprininteresede
participare,precumitaxapevaloareaadugataferent(701la708,4427);
preuldevnzarealimobilizrilorcorporaleinecorporalecedateentitilorlegateprininterese
departicipare,precumitaxapevaloareaadugataferent(758,4427);
valoareadespgubirilor,amenziloripenalitilordatoratedeentitilelegateprininteresede
participare(758);
dividendeaferenteinvestiiilordeinutelaentitilelegateprininteresedeparticipare(761);
preuldevnzarealimobilizrilorfinanciarecedateentitilorlegateprininteresedeparticipare
(764);
dobnzilecuveniteaferentemprumuturiloracordateentitilorlegateprininteresede
participare(766);
diferenelefavorabiledecursvalutaraferentedatoriilorfadeentitilelegateprininteresede
participare,ladecontareaacestora(765);
diferenelefavorabileaferentedatoriilorfadeentitilelegateprininteresedeparticipare,cu
decontarenfunciedecursuluneivalute,ladecontareaacestora(768);
diferenelefavorabiledecursvalutarlasfritulexerciiuluifinanciar,dinevaluareasolduluin
valut(765);
diferenelefavorabileaferentedecontrilorfadeentitilelegateprininteresedeparticipare,
cudecontarenfunciedecursuluneivalute,lasfritulexerciiuluifinanciar(768);
valoareacreanelorreactivate(754).
ncreditulcontului453''Decontriprivindintereseledeparticipare''senregistreaz:
sumelencasatedelaentitilelegateprininteresedeparticipare(512,531);
valoareaimobilizrilorfacturatedefurnizori
0
5
entitilegateprininteresedeparticipare,a
serviciilorprestatesaualucrrilorexecutatedeteripentrurealizareaacestorimobilizri(203,205,
208,211,212,213,214,231,233);
valoarealapredecumpraresaustandard(prestabilit)amateriilorprime,materialelor
consumabile,materialelordenaturaobiectelordeinventaretc.primitedelaentitilegateprin
interesedeparticipare(301,302,303,308,361,368,371,381,388);
taxapevaloareaadugataferentfurnizorilor(4426);
dobnziledatorateaferentemprumuturilorprimitedelaentitilegateprininteresede
participare(666);
ncasareadividendelordinparticipaii(512);
valoareadebitelorsczutedineviden(654);
diferenelenefavorabileaferentecreanelornvalutfadeentitilegateprininteresede
participare,cuocaziadecontriiacestora(665);
diferenelenefavorabileaferentecreanelorfadeentitilegateprininteresedeparticipare,cu
decontarenfunciedecursuluneivalute,cuocaziadecontriiacestora(668);
diferenelenefavorabiledecursvalutarlasfritulexerciiuluifinanciar,dinevaluareasolduluin
valut(665);
diferenelenefavorabileaferentedecontrilorcuentitilegateprininteresedeparticipare,cu
decontarenfunciedecursuluneivalute,lasfritulexerciiuluifinanciar(668).
Solduldebitoralcontuluireprezintcreaneleprivindintereseledeparticipare,iarsoldulcreditor,
datoriileprivindintereseledeparticipare.
Contul455''Sumedatorateacionarilor/asociailor''
Cuajutorulacestuicontseineevidenasumelorlsatetemporarladispoziiaentitiidectre
acionari/asociai.
Contul455''Sumedatorateacionarilor/asociailor''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului455''Sumedatorateacionarilor/asociailor''senregistreaz:
sumelelsatetemporarladispoziiaentitiidectreacionari/asociai(512,531);
dobnzileaferentesumelordepusedeacionari/asociai(666);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 40

sumelereprezentnddividendecuveniteacionarilor/asociailorilsateladispoziiaentitii
(457);
diferenelenefavorabiledecursvalutarlasfritulexerciiuluifinanciar,dinevaluareasolduluin
valut(665).
ndebitulcontului455''Sumedatorateacionarilor/asociailor''senregistreaz:
sumelerestituiteacionarilor/asociailor(512,531);
diferenefavorabiledecursvalutaraferentedatoriilorfadeacionari/asociai(765);
sumeanulatereprezentnddatoriifadeacionari/asociai,aferenteexerciiilorfinanciare
anterioare(117).
Soldulcontuluireprezintsumeledatoratedeentitateacionarilor/asociailor.
Contul456''Decontricuacionarii/asociaiiprivindcapitalul''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadecontrilorcuacionarii/asociaiiprivindcapitalul.
Contul456''Decontricuacionarii/asociaiiprivindcapitalul''esteuncontbifuncional.
ndebitulcontului456''Decontricuacionarii/asociaiiprivindcapitalul''senregistreaz:
capitalulsubscrisdeacionari/asociai,nnaturi/saunumerar,capitalulsocialmajoratprin
subscriereasauemisiuneadenoiaciuni/prisociale,precumicapitalulpreluatnurma
operaiunilordereorganizare,potrivitlegii(101);
valoareaprimelorstabilitecuocaziaemisiunii,fuziunii/divizrii,aportuluilacapitali/saudin
conversiaobligaiunilornaciuni(104);
sumeleachitateacionarilor/asociailorsaubunurileretrasecuocaziareduceriicapitalului,n
condiiilelegii(512,531,205,208,211,212);
diferenelefavorabiledecursvalutaraferenteaportuluinvalutlasfritulexerciiului(765).
ncreditulcontului456''Decontricuacionarii/asociaiiprivindcapitalul''senregistreaz:
aportulnnaturalacionarilor/asociailorlacapitalulentitii(205,208la231,233,301,302,
303,361,371,381);
sumeledepusecaaportnnumerar(512,531);
mprumuturiledinemisiuneadeobligaiuniconvertitenaciuni(161);
capitalulsocialretrasdeacionari/asociai,precumicapitalulsociallichidat,potrivitlegii(101);
decontareacapitalurilorpropriictreacionari/asociaincazuloperaiunilordereorganizare,
potrivitlegii(106);
diferenelenefavorabiledecursvalutarrezultatelancheiereaexerciiuluisaucuocaziavrsrii
capitaluluisocialsubscrisnvalut(665).
Solduldebitoralcontuluireprezintaportullacapitalsubscrisinevrsat,iarcelcreditor,datoriile
entitiifadeacionari/asociai.
Contul457''Dividendedeplat''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadividendelordatorateacionarilor/asociailor
corespunztoraportuluilacapitalulsocial.
Contul457''Dividendedeplat''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului457''Dividendedeplat''senregistreaz:
dividendeledatorateacionarilor/asociailordinprofitulrealizatnexerciiileprecedente(117).
ndebitulcontului457''Dividendedeplat''senregistreaz:
sumeleachitateacionarilor/asociailor,reprezentnddividendedatorateacestora(512,531);
impozitulpedividende(446);
sumelelsatetemporarladispoziiaentitii,reprezentnddividende(455);
sumeanulatereprezentnddividendedatorateacionarilor/asociailor,nregistratenexerciiile
financiareanterioare(117).
Soldulcontuluireprezintdividendeledatorateacionarilor/asociailor.
Contul458''Decontridinoperaiinparticipaie''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadecontrilordinoperaiinparticipaie,respectiva
decontriicheltuieliloriveniturilorrealizatedinoperaiinparticipaie,precumiasumelorvirate
ntrecoparticipani.
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 41

Contul458''Decontridinoperaiinparticipaie''esteuncontbifuncional.
ncreditulcontului458''Decontridinoperaiinparticipaie''senregistreaz:
veniturilerealizatedinoperaiinparticipaietransferatecoparticipanilor,conformcontractului
deasociere(701la781);
cheltuielileprimiteprintransferdinoperaiinparticipaie,inclusivamortizareacalculatde
proprietarulimobilizrii(601la681);
sumeleprimitedelacoparticipani(512,531).
ndebitulcontului458''Decontridinoperaiinparticipaie''senregistreaz:
veniturileprimiteprintransferdinoperaiinparticipaie(701la781);
cheltuieliletransferatedinoperaiinparticipaie,inclusivamortizareacalculatdeproprietarul
imobilizrii,cesetransmitecoparticipantuluicareineevidenaoperaiilornparticipaieconform
contractelor(601la681);
sumeleachitatecoparticipanilorsauviratecarezultataloperaieinparticipaie(512,531).
Soldulcreditoralcontuluireprezintsumeledatoratecoparticipanilorcarezultatfavorabil(profit)
dinoperaiinparticipaie,precumisumeledatoratedecoparticipanipentruacoperirea
eventualelorpierderinregistratedinoperaiinparticipaie.
Solduldebitoralcontuluireprezintsumeledencasatdelacoparticipanipentruacoperirea
eventualelorpierderinregistratedinoperaiinparticipaie,precumisumeleceurmeazafi
ncasatedecoparticipanidinoperaiinparticipaiecarezultatfavorabil(profit).
GRUPA46''DEBITORIICREDITORIDIVERI''
Dingrupa46''Debitoriicreditoridiveri''facparte:
Contul461''Debitoridiveri''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadebitorilorproveniidinpagubematerialecreatedeteri,
altecreaneproveninddinexistenaunortitluriexecutoriiiaaltorcreane,alteledectentitile
afiliateientitilelegateprininteresedeparticipare.
Contul461''Debitoridiveri''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului461''Debitoridiveri''senregistreaz:
valoareabunuriloriaproducieincursdeexecuie,constatatelipssaudeteriorate,imputate
terilor(758,4427);
preuldevnzarealimobilizrilorcorporaleinecorporalecedate(758,4427);
valoareaimobilizrilorfinanciarecedate(764);
valoareadebitelorreactivate(754);
sumamprumuturilorobinuteprinobligaiunileemise(161);
dividendedencasataferentetitlurilorimobilizatesaucelorpetermenscurt(761,762);
valoareatitlurilordeplasamentpetermenscurtiaaciunilorpropriipetermenscurt,cedate,
precumidiferenafavorabildintrepreuldecesiuneipreuldeachiziiealacestora(501,506,
508,764);
valoareasumeidencasatdinvnzareaaciunilorpropriirscumprate(109,141);
valoareaveniturilornregistratenavans(472);
sumelereprezentndavansuridetrezorerie,nedecontatepnladatabilanului(542);
valoareadespgubiriloriapenalitilordatoratedeteri(758);
sumeledatoratedeteripentruredevene,locaiidegestiuneichirii(706);
dobnziledatoratedectredebitoriidiveri(766);
diferenelefavorabiledecursvalutar,aferentecreanelornvalut,cuocaziaevaluriiacestorala
nchidereaexerciiuluifinanciar(765);
diferenelefavorabileaferentecreanelorcudecontarenfunciedecursuluneivalute,cuocazia
evaluriiacestoralanchidereaexerciiuluifinanciar(768);
rezultatulfavorabilprovenitdincorectareaerorilorcontabile,constatatenexerciiulfinanciar
curent,aferenteexerciiilorfinanciareprecedente(117).
ncreditulcontului461''Debitoridiveri''senregistreaz:
valoareadebitelorncasate(512,531);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 42

valoareasconturiloracordatedebitorilor(667);
valoareadebitelorsczutedineviden(654);
diferenelenefavorabiledecursvalutaraferentecreanelornvalut,ladecontareaacestorasau
lasfritulexerciiului(665);
diferenelenefavorabileaferentecreanelorcudecontarenfunciedecursuluneivalute,cu
ocaziadecontriiacestorasaulanchidereaexerciiuluifinanciar(668).
Soldulcontuluireprezintsumeledatorateentitiidectredebitori.
Contul462''Creditoridiveri''
Cuajutorulacestuicontseineevidenasumelordatorateterilor,pebazdetitluriexecutoriisau
aunorobligaiialeentitiifadeteriproveninddinalteoperaii,aliidectentitileafiliatei
entitilelegateprininteresedeparticipare.
Contul462''Creditoridiveri''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului462''Creditoridiveri''senregistreaz:
sumelencasateinecuvenite(512,531);
cheltuieliocazionatedenfiinareasaudezvoltareaentitii(201);
sumeledatorateterilorreprezentnddespgubiriipenaliti(658);
parteadinsubveniiaferenteactivelorsauveniturilor,derestituit(131,472);
diferenelenefavorabiledecursvalutarlasfritulexerciiuluifinanciar,dinevaluareasolduluin
valut(665);
diferenelenefavorabileaferentecreditorilorcudecontarenfunciedecursuluneivalute,la
sfritulexerciiuluifinanciar(668);
rezultatulnefavorabilprovenitdincorectareaerorilorcontabile,constatatenexerciiulfinanciar
curent,aferenteexerciiilorfinanciareprecedente(117);
cheltuielilegatedeemitereainstrumentelordecapitaluripropriiatuncicndnusuntndeplinite
condiiilepentrurecunoaterealorcaimobilizrinecorporale(149);
altecheltuielilegatederscumprareainstrumentelordecapitaluriproprii(149).
ndebitulcontului462''Creditoridiveri''senregistreaz:
sumeachitatecreditorilor(512,531);
valoarealapredenregistrareaproduselorcuveniteunitilorprestatoarecaplatnnatur,
potrivitprevederilorcontractuale(345);
sconturileobinutedelacreditori(767);
sumeanulatereprezentnddatoriifadecreditoridiveri,aferenteexerciiuluicurent(758);
sumeanulatereprezentnddatoriifadecreditoridiveri,aferenteexerciiilorfinanciare
anterioare(117);
diferenelefavorabiledecursvalutaraferentedatoriilorctrecreditoridiveriladecontarea
acestorasaucuocaziaevaluriilasfritulexerciiului(765);
diferenelefavorabileaferentecreditorilorcudecontarenfunciedecursuluneivalute,la
decontareaacestorasaulanchidereaexerciiuluifinanciar(768).
Soldulcontuluireprezintsumeledatoratecreditorilordiveri.
GRUPA47''CONTURIDEREGULARIZAREIASIMILATE''
Dingrupa47''Conturideregularizareiasimilate''facparte:
Contul471''Cheltuielinregistratenavans''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorefectuatenavanscareurmeazasesuporta
ealonatpecheltuieli,pebazaunuiscadenar,nperioadele/exerciiileviitoare.
Contul471''Cheltuielinregistratenavans''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului471''Cheltuielinregistratenavans''senregistreaz:
sumelereprezentndabonamentele,chiriileialtecheltuieliefectuateanticipat(401,512,531).
ncreditulcontului471''Cheltuielinregistratenavans''senregistreaz:
sumelerepartizatenperioadele/exerciiilefinanciareurmtoarepecheltuieli,conform
scadenarelor(605,611la628,658,666).
Soldulcontuluireflectcheltuielileefectuatenavans.
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 43

Contul472''Veniturinregistratenavans''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilornregistratenavans.
Contul472''Veniturinregistratenavans''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului472''Veniturinregistratenavans''senregistreaz:
veniturilenregistratenavans,aferenteperioadelor/exerciiilorfinanciareurmtoare,cumsunt:
sumelefacturatesauncasatedinchirii,abonamente,asigurrietc.(411,461,512,531);
valoareasubveniilorpentruvenituri,aferenteperioadelorviitoare(445).
ndebitulcontului472''Veniturinregistratenavans''senregistreaz:
veniturilenregistratenavansiaferenteperioadeicurentesauexerciiuluifinanciarncurs(704,
705,706,708,766);
valoareasubveniilorpentruvenituri,nregistrateanteriorcaveniturinavans(741);
parteadinsubveniileaferenteveniturilor,restituitsauderestituit(512,462).
Soldulcontuluireprezintveniturilenregistratenavans.
Contul473''Decontridinoperaiincursdeclarificare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenasumelorncursdeclarificare,cenupotfinregistratepe
cheltuieli/venituri,saunalteconturinmoddirect,fiindnecesarecercetriilmuririsuplimentare.
Contul473''Decontridinoperaiincursdeclarificare''esteuncontbifuncional.
ndebitulcontului473''Decontridinoperaiincursdeclarificare''senregistreaz:
plilepentrucarenmomentulefecturiisauconstatriiacestoranusepotluamsuride
nregistraredefinitivntruncont,necesitndclarificrisuplimentare(512);
sumelerestituite,necuveniteunitii(512,531).
ncreditulcontului473''Decontridinoperaiincursdeclarificare''senregistreaz:
sumelencasateinecuveniteentitii(512,531);
sumeleclarificatetrecutepecheltuieli(601la658).
Soldulcontuluireprezintsumelencursdeclarificare.
GRUPA48''DECONTRINCADRULUNITII''
Dingrupa48''Decontrincadrulunitii''facparte:
Contul481''Decontrintreunitateisubuniti''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadecontrilorntreunitateisubunitilesalefr
personalitatejuridic,careconduccontabilitateproprie.
Contul481''Decontrintreunitateisubuniti''esteuncontbifuncional.
ndebitulcontului481''Decontrintreunitateisubuniti''senregistreaz:
valorimaterialeibnetitransferatesubunitilor(ncontabilitateaunitii)sauunitii(n
contabilitateasubunitii)(301,302,303,341,361,371,381,512,531).
ncreditulcontului481''Decontrintreunitateisubuniti''senregistreaz:
valorimaterialeibnetiprimitedeunitatedelasubuniti(ncontabilitateaunitii)saucele
primitedesubunitatedelaunitate(ncontabilitateasubunitilor)(301,302,303,341,361,371,
381,512,531).
Solduldebitoralcontuluireprezintsumeledencasat,iarsoldulcreditor,sumeledatoratepentru
operaiunidincadruluneientiticusubunitifrpersonalitatejuridic.
Contul482''Decontrintresubuniti''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadecontrilorntresubunitilefrpersonalitatejuridic
dincadrulaceleiaiuniti,careconduccontabilitateproprie.
Contul482''Decontrintresubuniti''esteuncontbifuncional.
ndebitulcontului482''Decontrintresubuniti''senregistreaz:
valorimaterialeibnetitransferatentresubuniti(301,302,303,341,361,371,381,512,
531).
ncreditulcontului482''Decontrintresubuniti''senregistreaz:
valorimaterialeibnetiprimite(301,302,303,341,361,371,381,512,531).
Solduldebitorreprezintsumeledencasatdelaaltesubuniti,iarsoldulcreditor,sumele
datoratepentruoperaiunifadesubunitialeaceleiaientiti.
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 44

GRUPA49''AJUSTRIPENTRUDEPRECIEREACREANELOR''
Dingrupa49''Ajustripentrudepreciereacreanelor''facparte:
Contul491''Ajustripentrudepreciereacreanelorclieni''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaajustrilorconstituitepentrudepreciereacreanelordin
conturiledeclieni.
Contul491''Ajustripentrudepreciereacreanelorclieni''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului491''Ajustripentrudepreciereacreanelorclieni''senregistreaz:
valoareaajustrilorconstituitepentruclieniinceri,dubioi,ruplatnicisauaflainlitigiu(681).
ndebitulcontului491''Ajustripentrudepreciereacreanelorclieni''senregistreaz:
diminuareasauanulareaajustrilorconstituitepentrudepreciereacreanelorclieni(781).
Soldulcontuluireprezintajustrilepentrudepreciereconstituite.
Contul495''Ajustripentrudepreciereacreanelordecontrincadrulgrupuluiicu
acionarii/asociaii''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaajustrilorconstituitepentrudepreciereacreanelor
evideniatenconturilededecontrincadrulgrupuluiicuacionarii/asociaii.
Contul495''Ajustripentrudepreciereacreanelordecontrincadrulgrupuluiicu
acionarii/asociaii''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului495''Ajustripentrudepreciereacreanelordecontrincadrulgrupuluiicu
acionarii/asociaii''senregistreaz:
constituireaajustrilorpentrudeprecieredenaturfinanciar,constatatencadrulconturilorde
decontrincadrulgrupuluiicuacionarii/asociaii(686).
ndebitulcontului495''Ajustripentrudepreciereacreanelordecontrincadrulgrupuluiicu
acionarii/asociaii''senregistreaz:
diminuareasauanulareaajustrilorconstituitepentrudepreciereacreanelordinconturilede
decontrincadrulgrupuluiicuacionarii/asociaii(786).
Soldulcontuluireprezintajustrileconstituite.
Contul496''Ajustripentrudepreciereacreanelordebitoridiveri''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaajustrilorconstituitepentrudepreciereacreanelor
debitoridiveri.
Contul496''Ajustripentrudepreciereacreanelordebitoridiveri''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului496''Ajustripentrudepreciereacreanelordebitoridiveri''senregistreaz:
ajustrileconstituitepentrudepreciereacreanelordinconturilededebitoridiveri(681).
ndebitulcontului496''Ajustripentrudepreciereacreanelordebitoridiveri''senregistreaz:
diminuareasauanulareaajustrilorconstituitepentrudepreciereacreanelordinconturilede
debitoridiveri(781).
Soldulcontuluireprezintajustrileconstituite.
CLASA5''CONTURIDETREZORERIE''
Dinclasa5''Conturidetrezorerie''facparteurmtoarelegrupedeconturi:50''Investiiipe
termenscurt'',51''Conturilabnci'',53''Casa'',54''Acreditive'',58''Viramenteinterne'',59
''Ajustripentrupierdereadevaloareaconturilordetrezorerie''.
GRUPA50''INVESTIIIPETERMENSCURT''
Dingrupa50''Investiiipetermenscurt''facparte:
Contul501''Aciunideinutelaentitileafiliate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaaciunilordeinutelaentitileafiliate,cumpraten
vedereaobineriideveniturifinanciarentruntermenscurt.
Contul501''Aciunideinutelaentitileafiliate''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului501''Aciunideinutelaentitileafiliate''senregistreaz:
valoarealacostdeachiziieaaciunilorcumpratedelaentitileafiliate(509,512,531);
diferenelefavorabiledinevaluarealancheiereaexerciiuluifinanciar,avalorilormobiliarepe
termenscurtadmiselatranzacionarepeopiareglementat(768);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 45

cretereavaloriiactivelorfinanciaredisponibilepentruvnzare,inclusdirectncapitalulpropriu,
ncadrulsituaiilorfinanciareanualeconsolidate(106).
ncreditulcontului501''Aciunideinutelaentitileafiliate''senregistreaz:
preuldecesiunealaciunilordeinutepetermenscurtlaentitileafiliate,cedate(461,512,
531);
pierdereareprezentnddiferenadintrevaloareacontabilainvestiiilorfinanciarepetermen
scurtipreullordecesiune(664);
diferenelenefavorabiledinevaluarealancheiereaexerciiuluifinanciar,avalorilormobiliarepe
termenscurtadmiselatranzacionarepeopiareglementat(668);
ajustarearezerveidevaloarejust,urmareadiferenelornefavorabilerezultatedinevaluarea
activelorfinanciaredisponibilepentruvnzare,ncadrulsituaiilorfinanciareanualeconsolidate
(106).
Soldulcontuluireprezintvaloareaaciunilordeinutepetermenscurtlaentitileafiliate.
Contul505''Obligaiuniemiseirscumprate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaobligaiuniloremiseirscumprate.
Contul505''Obligaiuniemiseirscumprate''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului505''Obligaiuniemiseirscumprate''senregistreaz:
valoareaobligaiuniloremiseirscumprate(509,512,531).
ncreditulcontului505''Obligaiuniemiseirscumprate''senregistreaz:
valoareaobligaiuniloremiseirscumprate,anulate(161).
Soldulcontuluireprezintvaloareaobligaiuniloremiseirscumprate,neanulate.
Contul506''Obligaiuni''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaobligaiunilorcumprate.
Contul506''Obligaiuni''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului506''Obligaiuni''senregistreaz:
valoarealacostdeachiziieaobligaiunilorcumprate(509,512,531);
diferenelefavorabiledinevaluarea,lancheiereaexerciiuluifinanciar,avalorilormobiliarepe
termenscurtadmiselatranzacionarepeopiareglementat(768).
ncreditulcontului506''Obligaiuni''senregistreaz:
preuldecesiunealobligaiunilordeinute(461,512,531);
pierdereareprezentnddiferenadintrevaloareacontabilainvestiiilorfinanciarepetermen
scurtipreullordecesiune(664);
diferenelenefavorabiledinevaluarealancheiereaexerciiuluifinanciar,avalorilormobiliarepe
termenscurtadmiselatranzacionarepeopiareglementat(668).
Soldulcontuluireprezintvaloareaobligaiunilorexistente.
Contul508''Alteinvestiiipetermenscurticreaneasimilate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaaltorinvestiiipetermenscurticreaneasimilate,
cumprate.
Contul508''Alteinvestiiipetermenscurticreaneasimilate''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului508''Alteinvestiiipetermenscurticreaneasimilate''senregistreaz:
valoarealacostdeachiziieaaltorinvestiiipetermenscurticreaneasimilatecumprate(509,
512,531);
diferenelefavorabiledecursvalutaraferentealtorvaloridetrezoreriecumsuntdepozitelepe
termenscurtnvalut,lanchidereaexerciiuluifinanciar(765).
ncreditulcontului508''Alteinvestiiipetermenscurticreaneasimilate''senregistreaz:
preuldecesiunealaltorinvestiiipetermenscurt(461,512,531);
pierdereareprezentnddiferenadintrevaloareacontabilainvestiiilorfinanciarepetermen
scurtipreullordecesiune(664);
diferenelenefavorabiledecursvalutaraferentealtorvaloridetrezoreriecumsuntdepozitelepe
termenscurtnvalut,lanchidereaexerciiuluifinanciarsaulichidarealor(665).
Soldulcontuluireprezintvaloareaaltorinvestiiipetermenscurticreaneasimilateexistente.
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 46

Contul509''Vrsmintedeefectuatpentruinvestiiilepetermenscurt''
Cuajutorulacestuicontseineevidenavrsmintelordeefectuatpentruinvestiiilepetermen
scurtcumprate.
Contul509''Vrsmintedeefectuatpentruinvestiiilepetermenscurt''esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului509''Vrsmintedeefectuatpentruinvestiiilepetermenscurt''se
nregistreaz:
valoareadatoratpentruinvestiiilepetermenscurtcumprate(501,505,506,508);
diferenelenefavorabiledecursvalutar,rezultatenurmaevaluriidatoriilornvalut,
reprezentndvrsmintedeefectuatpentruinvestiiilepetermenscurt,lacursuldenchiderea
exerciiuluifinanciar(665).
ndebitulcontului509''Vrsmintedeefectuatpentruinvestiiilepetermenscurt''se
nregistreaz:
valoareaachitatainvestiiilorpetermenscurtcumprate(512,531);
diferenelefavorabiledecursvalutar,rezultatenurmaevaluriidatoriilornvalut,
reprezentndvrsmintedeefectuatpentruinvestiiilepetermenscurt,lacursuldenchiderea
exerciiuluifinanciarsaunurmaachitriiacestora(765).
Soldulcontuluireprezintvaloareadatoratpentruinvestiiilepetermenscurtcumprate.
GRUPA51''CONTURILABNCI''
Dingrupa51''Conturilabnci''facparte:
Contul511''Valoridencasat''
Cuajutorulacestuicontseineevidenavalorilordencasat,cumsuntcecurileiefectele
comercialeprimitedelaclieni.
Contul511''Valoridencasat''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului511''Valoridencasat''senregistreaz:
valoareacecuriloriaefectelorcomercialeprimitedelaclieni(411,413).
ncreditulcontului511''Valoridencasat''senregistreaz:
valoareacecuriloriaefectelorcomercialencasate(512);
valoareasconturiloracordate(667).
Soldulcontuluireprezintvaloareacecuriloriaefectelorcomercialenencasate.
Contul512''Conturicurentelabnci''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadisponibilitilornleiivalutaflatenconturilabnci,a
sumelorncursdedecontare,precumiamicriiacestora.
Contul512''Conturicurentelabnci''esteuncontbifuncional.
ndebitulcontului512''Conturicurentelabnci''senregistreaz:
sumeledepusesauviratencont,rezultatedinncasrilennumerar,dincecuri,dinalteconturi
bancare,dinacreditiveetc.(581);
valoareasubveniilorprimiteincasate(445);
valoareasumeincasatedinvnzareaaciunilorproprii(109,141);
sumamprumuturilorobinuteprinemisiunideobligaiuni(161);
creditelebancarepetermenlungiscurtncasate(162,519);
sumelencasatedelaentitiafiliatesaudelaentitilegateprininteresedeparticipare(166,
451,453);
sumelencasatereprezentndaltemprumuturiidatoriiasimilate(167);
valoareacreanelorimobilizateiadobnziloraferentencasate,precumiagaraniilorrestituite
(267);
sumelencasatedelaclieni(411,413);
sumelerecuperatedindebitealepersonalului(428);
taxapevaloareaadugatderecuperat,ncasatdelabugetulstatului(4424);
sumelerestituitedelabuget,reprezentndvrsminteefectuatenplusnrelaiacubugetul
statuluiiasigurrilesociale(448,438);
sumelelsatetemporarladispoziiaentitiidectreacionari/asociai(455);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 47

sumeledepusecaaportnnumerarlacapitalulsocial(456);
sumeleprimitecarezultataloperaiilornparticipaie(458);
sumelencasatedeladebitoridiveri(461);
sumelencasatedelacreditoridiveri(462);
sumelencasatenavansicareprivescexerciiileurmtoare(472);
sumelencasate,ncursdeclarificare(473);
sumelevirateunitiidectresubuniti(ncontabilitateaunitii)sausubunitilor,dectre
unitate(ncontabilitateasubunitilor)(481,482);
valoareainvestiiilorpetermenscurtcedate,inclusivadiferenelorfavorabiledincedare(501,
506,508,764);
valoareacecuriloriaefectelorcomercialencasate(511);
sumelencasatereprezentndredevene,locaiidegestiuneichirii(706);
sumelencasatedinactivitidiverse(708);
sumelencasatereprezentnddobnzileaferentedisponibilitilornconturilabnci(766);
dobnzilencasateaferentedisponibilitiloraflatenconturilecurente(518);
sumelencasatereprezentndsubveniiaferenteveniturilor(741);
sumelencasatereprezentndaltevenituridinexploatare(758);
sumelencasatereprezentnddividendelepentruparticipaiilelacapitalulaltorsocieti(761,
762);
sumelencasatereprezentnddobnzileaferentecreanelorimobilizate(763);
sumelencasatedininvestiiifinanciarecedate(764);
valoareasconturilorncasatedelafurnizorisaualicreditori(767);
sumelencasatereprezentndvenituriextraordinare(771);
creditelebancarepetermenscurt,acordatedebancpentrunevoitemporare,princonturi
bancaredistincte(519);
diferenelefavorabiledecursvalutar,aferenteoperaiunilorefectuatenvalutncursul
exerciiuluisaudisponibilitilorlabanc,nvalut,lancheiereaexerciiului(765);
diferenelefavorabile,aferenteoperaiunilorcudecontarenfunciedecursuluneivalute,n
cursulexerciiului(768).
ncreditulcontului512''Conturicurentelabnci''senregistreaz:
sumeleridicatennumerardincontsauviratenaltcontdetrezorerie(581);
sumelepltitereprezentndrambursareamprumuturilordinemisiunideobligaiuni(161);
creditelepetermenlungiscurtrambursate(162,519);
sumelerestituiteentitilorafiliate,entitilorlegateprininteresedeparticiparesaualtorentiti
(451,453,166);
sumelepltitereprezentndrambursareaaltormprumuturiidatoriiasimilate,precumi
garaniiledebunexecuierestituiteterilor(167);
valoareadeachiziieaimobilizrilorfinanciareiainvestiiilorpetermenscurtcumprate(261,
263,265,501,505,506,508);
vrsminteleefectuatepentruparteaneachitataimobilizrilorfinanciareiainvestiiilorpe
termenscurt(269,509);
sumeleachitatecoparticipanilorsauviratecarezultataloperaiilorncoparticipaie(458);
sumadobnzilorpltite(168,518,519,666);
valoareamprumuturiloracordatepetermenlung(267);
plileefectuatectrefurnizoridebunuriiservicii,inclusivprinintermediulefectelorcomerciale
(401,403,404,405);
plileefectuatectrepersonalulentitii(421,423,424,425,426,428);
sumeleachitateterilor,reprezentndreinerisaupopriridinsalarii(427);
parteadinsubveniileaferenteactivelorsauveniturilor,restituit(131,132,472);
pliocazionatedenfiinareasaudezvoltareaentitii(201);
sumeachitatecolaboratorilor(401);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 48

cheltuielilegatedeemitereainstrumentelordecapitaluriproprii,atuncicndnusuntndeplinite
condiiilepentrurecunoaterealorcaimobilizrinecorporale(149);
altecheltuielilegatederscumprareainstrumentelordecapitaluriproprii(149);
sumeleachitatereprezentndcheltuielicuntreinereaireparaiile,redevenele,locaiilede
gestiuneichiriile,primeledeasigurare,studiileicercetrile,comisioaneleionorariile,protocol,
deplasri,detari,transferri,potaleitaxedetelecomunicaii,sumeachitatepentrualteservicii
executatedeteri(611la614,622la626,628);
valoareaserviciilorbancarepltite(627);
pliefectuatereprezentndaltecheltuielideexploatare(658);
sumelepltiteanticipat(471);
sumelepltitepentruaciunipropriirscumprate(109);
sumeleachitatereprezentndcontribuialaasigurrilesocialeilaasigurrilesocialedesntate
(431);
sumeleachitatereprezentndcontribuiaentitiiiapersonaluluilaconstituireafonduluipentru
ajutoruldeomaj(437);
valoareasconturilorreinutedebnci(667);
sumelevirateasigurrilorsocialereflectatecaaltedatoriisociale(438);
sumelepltitelabuget,reprezentndimpozitulpeprofit/venit(441);
platactrebugetataxeipevaloareaadugatdatoratiataxeipevaloareaadugatpltitn
vam(4423,4426);
platactrebugetaimpozituluipevenituridenaturasalariilor(444);
plileefectuatectreorganismelepubliceprivindtaxeleivrsminteleasimilatedatorate(447);
platactrebugetuldestataaccizelor,altorimpozite,taxeivrsminteasimilate(446,448);
sumeleachitateacionarilor/asociailor(455,456);
sumeleachitateacionarilor/asociailordindividendelecuvenite(457);
sumeleachitatecreditorilordiveri(462);
restituireasumeloraflatencursdeclarificare(473);
plileefectuatereprezentndsumetransferatentreunitateisubuniti(481,482);
diferenelenefavorabiledecursvalutar,aferenteoperaiunilornvalut,efectuatencursul
anului,saudisponibilitiloraflatenconturilabancnvalut,lancheiereaexerciiuluifinanciar
(665);
diferenelenefavorabile,aferenteoperaiunilorcudecontarenfunciedecursuluneivalute,n
cursulexerciiului(668).
Solduldebitorreprezintdisponibilitilenleiinvalut,iarsoldulcreditor,crediteleprimite.
Contul518''Dobnzi''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadobnzilordatorate,precumiadobnzilordencasat,
aferentecrediteloracordatedebncinconturilecurente,respectivdisponibilitiloraflaten
conturilecurente.
Dobnziledatorateiceledencasat,aferenteexerciiuluincurs,senregistreazlacheltuieli
financiare,respectivveniturifinanciare.
Contul518''Dobnzi''esteuncontbifuncional.
ndebitulcontului518''Dobnzi''senregistreaz:
dobnziledencasataferentedisponibilitiloraflatenconturilecurente(766);
dobnzilepltite,aferentemprumuturilorprimite(512).
ncreditulcontului518''Dobnzi''senregistreaz:
dobnziledatorate,aferentecrediteloracordatedebncinconturilecurente(666);
dobnzilencasateaferentedisponibilitiloraflatenconturilecurente(512).
Solduldebitorreprezintdobnziledeprimit,iarsoldulcreditor,dobnziledepltit.
Contul519''Creditebancarepetermenscurt''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacrediteloracordatedebncipetermenscurt.
Contul519''Creditebancarepetermenscurt''esteuncontdepasiv.
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 49

ncreditulcontului519''Creditebancarepetermenscurt''senregistreaz:
creditelebancarepetermenscurt,acordatedebancpentrunevoitemporare,princonturi
bancaredistincte,inclusivdobnziledatorate(512,666).
ndebitulcontului519''Creditebancarepetermenscurt''senregistreaz:
creditelebancarepetermenscurtrestituite,inclusivdobnzilepltite(512).
Soldulcontuluireprezintcreditelebancarepetermenscurtnerestituite.
GRUPA53''CASA''
Dingrupa53''Casa''facparte:
Contul531''Casa''
Cuajutorulacestuicontseineevidenanumeraruluiaflatncasieriaentitii,precumiamicrii
acestuia,caurmareancasriloriplilorefectuate.
Contul531''Casa''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului531''Casa''senregistreaz:
sumeleridicatedelabnci(581);
sumelencasatedelaclieni(411);
sumelencasatereprezentnddecontrintreentitiafiliateidecontriprivindinteresede
participare(451,453);
sumelencasatedelaacionari/asociaiidinoperaiinparticipaie(455,458);
sumelencasatereprezentndaportlacapitalulsocial(456);
debitencasatedelasalariaiidebitoridiveri(428,461);
sumelencasatedelacreditoridiveri(462);
sumelencasatereprezentndveniturianticipate(472);
sumelencasateinecuveniteunitii(473);
sumelevirateunitiidectresubuniti(ncontabilitateaunitii)sausubunitilor,dectre
unitate(ncontabilitateasubunitilor)(481,482);
sumelerestituitennumerarreprezentndavansuridetrezorerieneutilizate(542);
sumelencasatedinserviciiprestate,vnzareamrfurilorialteactiviti(704,707,708);
sumelencasatedinstudii,redevene,locaiidegestiuneichirii(705,706);
sumelencasatedindespgubiriialtevenituridinexploatare(758);
diferenelefavorabiledecursvalutaraferenteoperaiunilorefectuatenvalutsau
disponibilitilornvalutlancheiereaexerciiuluifinanciar(765).
ncreditulcontului531''Casa''senregistreaz:
depuneriledenumerarlabnci(581);
costuldeachiziiealinvestiiilorfinanciarecumpratennumerar(261,263,265,267,269,501,
505,506,508,509);
plileefectuatectrefurnizori(401,404);
sumeleachitatepersonalului(421,423,424,425,426,428);
pliocazionatedenfiinareasaudezvoltareaentitii(201);
sumeleachitatecolaboratorilor(401);
plileefectuatereprezentndsumetransferatentreunitateisubuniti(481,482);
sumeleachitatereprezentndcheltuielilecuredevenele,chiriile,primeledeasigurri,
comisioanele,onorariile,protocol,deplasri,detari,transferri,taxepotaleitaxede
telecomunicaii,sumeachitatepentrualteserviciiexecutatedeteri(612,613,622la626,628);
plileefectuatereprezentndaltecheltuielideexploatare(658);
sumeleachitateterilorreprezentndreinerisaupopriridinremuneraii(427);
sumeleachitatereprezentnddecontrintreentitileafiliateidecontriprivindinteresede
participare(451,453);
sumelepltitedinoperaiinparticipaie(458);
sumelerestituiteasociailor/acionarilor(455,456);
dividendelepltiteacionarilor/asociailor(457);
sumeleachitatecreditorilordiveri(462);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 50

sumelepltiteanticipat(471);
sumelencasateinecuveniteunitii(473);
plileefectuatereprezentndsumetransferatentreunitateisubuniti,precumintre
subuniti(481,482);
cheltuielilegatedeemitereainstrumentelordecapitaluriproprii,atuncicndnusuntndeplinite
condiiilepentrurecunoaterealorcaimobilizrinecorporale(149);
altecheltuielilegatederscumprareainstrumentelordecapitaluriproprii(149);
plilennumerarreprezentndaltevaloriachiziionate(532);
avansuriledetrezorerieacordate(542);
diferenelenefavorabiledecursvalutar,aferentedisponibilitilornvalutlancheierea
exerciiuluifinanciarsauoperaiunilornvalutefectuatencursulexerciiului(665).
Soldulcontuluireprezintnumerarulexistentncasierie.
Contul532''Altevalori''
Cuajutorulacestuicontseineevidenabonurilorvalorice,timbrelorfiscaleipotale,biletelorde
tratamentiodihn,ticheteloribiletelordecltorie,tichetelordemas,aaltorvalori,precumia
micriiacestora.
Contul532''Altevalori''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului532''Altevalori''senregistreaz:
valoareabonurilorvalorice,atimbrelorfiscaleipotale,biletelordetratamentiodihn,
ticheteloribiletelordecltorie,tichetelordemasiaaltorvalori,achiziionate(401,531,542).
ncreditulcontului532''Altevalori''senregistreaz:
valoareabonurilorvalorice,atimbrelorfiscaleipotale,biletelordetratamentiodihn,
ticheteloribiletelordecltorieiaaltorvalori,consumate(302,428,624,625,626);
valoareatichetelordemasacordatesalariailor(642).
Soldulcontuluireprezintaltevaloriexistente.
GRUPA54''ACREDITIVE''
Dingrupa54''Acreditive''facparte:
Contul541''Acreditive''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaacreditivelordeschisenbncipentruefectuareadepli
nfavoareaterilor.
Contul541''Acreditive''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului541''Acreditive''senregistreaz:
valoareaacreditivelordeschiseladispoziiaterilor(581);
diferenelefavorabiledecursvalutar,aferentesolduluilancheiereaexerciiuluifinanciar,privind
acreditiveledeschisenvalut(765).
ncreditulcontului541''Acreditive''senregistreaz:
sumelepltiteterilorsauviratenconturilededisponibiliticaurmareancetriivalabilitii
acreditivului(401,404,581);
diferenelenefavorabiledecursvalutar,aferenteoperaiunilorefectuatenvalutncursul
exerciiuluisausolduluiprivindacreditiveledeschisenvalut,lancheiereaexerciiuluifinanciarsau
lalichidareaacestora(665).
Soldulcontuluireprezintvaloareaacreditivelordeschisenbnci,existente.
Contul542''Avansuridetrezorerie''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaavansurilordetrezorerie.
Contul542''Avansuridetrezorerie''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului542''Avansuridetrezorerie''senregistreaz:
avansuriledetrezorerieacordate(531);
diferenelefavorabiledecursvalutaraferenteavansurilordetrezorerienvalut,lancheierea
exerciiuluifinanciar(765).
ncreditulcontului542''Avansuridetrezorerie''senregistreaz:
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 51

avansuriledetrezoreriejustificateprinachiziiadestocuri,inclusivdifereneledepre
nefavorabile,aferente(301la303,308,361,368,371,381,388,401);
cheltuielireprezentndvaloareamaterialelornestocate,consumurilordeenergieiap,
ntreinereireparaii,primeledeasigurare,studiiicercetareexecutatedeteri,comisioanei
onorarii,protocol,reclamipublicitate,transportdebunuri,deplasri,potaleitelecomunicaii,
alteserviciiexecutatedeteri(602la605,611la614,622la626,628);
sumereprezentndavansurinejustificate(428);
sumelereprezentndavansuridetrezorerie,nedecontatepnladatabilanului(461);
sumerestituitennumerarreprezentndavansuridetrezorerieneutilizate(531);
sumeutilizatepentruachitareaaltorvalori(532);
diferenelenefavorabiledecursvalutar,aferenteavansurilordetrezorerienvalut,lancheierea
exerciiuluifinanciarsaulalichidareaacestora(665).
Soldulcontuluireprezintsumeleacordatecaavansuridetrezorerie,nedecontate.
GRUPA58''VIRAMENTEINTERNE''
Dingrupa58''Viramenteinterne''faceparte:
Contul581''Viramenteinterne''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaviramentelordedisponibilitintreconturilede
trezorerie.
Contul581''Viramenteinterne''esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului581''Viramenteinterne''senregistreaz:
sumeleviratedintruncontdetrezorerienaltcontdetrezorerie(512,531,541).
ncreditulcontului581''Viramenteinterne''senregistreaz:
sumeleintratentruncontdetrezoreriedinaltcontdetrezorerie(512,531,541).
Deregul,contulnuprezintsold.
GRUPA59''AJUSTRIPENTRUPIERDEREADEVALOAREACONTURILORDETREZORERIE''
Dingrupa59''Ajustripentrupierdereadevaloareaconturilordetrezorerie''facparteconturile:
591''Ajustripentrupierdereadevaloareaaciunilordeinutelaentitileafiliate'';
595''Ajustripentrupierdereadevaloareaobligaiuniloremiseirscumprate'';
596''Ajustripentrupierdereadevaloareaobligaiunilor'';
598''Ajustripentrupierdereadevaloareaaltorinvestiiipetermenscurticreaneasimilate''.
Cuajutorulconturilordinaceastgrupseineevidenaconstituiriiajustrilorpentrupierderea
devaloareainvestiiilorfinanciarelaentitiafiliate,aobligaiuniloremiseirscumprate,
obligaiuniloriaaltorinvestiiifinanciareicreaneasimilate,precumiasuplimentrii,diminurii
sauanulriiacestora,dupcaz.
Conturiledinaceastgrupsuntconturidepasiv.
ncreditulconturilordingrupa59''Ajustripentrupierdereadevaloareaconturilordetrezorerie''
senregistreaz:
valoareaajustrilorpentrupierdereadevaloareaconturilordetrezorerie,constituitesau
suplimentate,dupcaz(686).
ndebitulconturilordingrupa59''Ajustripentrupierdereadevaloareaconturilordetrezorerie''
senregistreaz:
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustrilorpentrupierdereadevaloarea
conturilordetrezorerie(786).
Soldulconturilorreprezintvaloareaajustrilorconstituitepentrupierderiledevaloare,existente
lasfritulperioadei.
CLASA6''CONTURIDECHELTUIELI''
Dinclasa6''Conturidecheltuieli''facparteurmtoarelegrupedeconturi:60''Cheltuieliprivind
stocurile'',61''Cheltuieliculucrrileiserviciileexecutatedeteri'',62''Cheltuielicualteservicii
executatedeteri'',63''Cheltuielicualteimpozite,taxeivrsminteasimilate'',64''Cheltuielicu
personalul'',65''Altecheltuielideexploatare'',66''Cheltuielifinanciare'',67''Cheltuieli
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 52

extraordinare'',68''Cheltuielicuamortizrile,provizioaneleiajustrilepentrudeprecieresau
pierderedevaloare''i69''Cheltuielicuimpozitulpeprofitialteimpozite''.
Conturiledinclasa6''Conturidecheltuieli''suntconturicufunciedeactiv.
Conturiledinclasa6''Conturidecheltuieli''potficreditatencursulperioadei,pentruoperaiilen
participaie,cusumeletransmisepebazdedecont.
Lasfritulperioadei,soldulacestorconturisetransferasupracontuluideprofitipierdere
(121).
GRUPA60''CHELTUIELIPRIVINDSTOCURILE''
Dingrupa60''Cheltuieliprivindstocurile''facparte:
Contul601''Cheltuielicumateriileprime''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorcumateriileprime.
ndebitulcontului601''Cheltuielicumateriileprime''senregistreaz:
valoarealapredenregistrareamateriilorprimeinclusepecheltuieli,constatatelipslainventar
saudistruse,pierderiledindeprecieriireversibile,precumiceleaflatelateriiadiferenelorde
prenefavorabile,aferente(301,308,351);
valoarealapredenregistrareamateriilorprimeaprovizionate,ncazulfolosiriimetodei
inventaruluiintermitent(401);
sumencursdeclarificare(473).
Contul602''Cheltuielicumaterialeleconsumabile''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorcumaterialeleconsumabile.
ndebitulcontului602''Cheltuielicumaterialeleconsumabile''senregistreaz:
valoarealapredenregistrareamaterialelorconsumabileinclusepecheltuieli,constatatelips
lainventar,pierderiledindeprecieriireversibile,precumiaceloraflatelateriiadiferenelorde
prenefavorabileaferente(302,308,351);
valoarealapredenregistrareamaterialelorconsumabileaprovizionate,ncazulfolosirii
metodeiinventaruluiintermitent(401);
sumencursdeclarificare(473);
valoareamaterialelorconsumabileachitatedinavansuridetrezorerie(542).
Contul603''Cheltuieliprivindmaterialeledenaturaobiectelordeinventar''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorprivindmaterialeledenaturaobiectelorde
inventar,ladareanfolosinaacestora.
ndebitulcontului603''Cheltuieliprivindmaterialeledenaturaobiectelordeinventar''se
nregistreaz:
valoarealapredenregistrareamaterialelordenaturaobiectelordeinventarinclusepe
cheltuieli,constatatelipslainventar,pierderiledindeprecieriireversibileiaceloraflatelateriia
diferenelordeprenefavorabile,aferente(303,308,351);
valoarealapredenregistrareamaterialelordenaturaobiectelordeinventaraprovizionate,n
cazulfolosiriiinventaruluiintermitent(401);
sumencursdeclarificare(473).
Contul604''Cheltuieliprivindmaterialelenestocate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorprivindmaterialelenestocate.
ndebitulcontului604''Cheltuieliprivindmaterialenestocate''senregistreaz:
valoareamaterialelornestocateaprovizionatedelafurnizori(401,408);
sumencursdeclarificare(473);
valoareamaterialelornestocateachitatedinavansuridetrezorerie(542).
Contul605''Cheltuieliprivindenergiaiapa''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorprivindconsumuriledeenergieiap.
ndebitulcontului605''Cheltuieliprivindenergiaiapa''senregistreaz:
valoareaconsumurilordeenergieiap(401,408,471,542);
sumencursdeclarificare(473).
Contul606''Cheltuieliprivindanimaleleipsrile''
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 53

Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorcuanimaleleipsrileieitedinunitate.
ndebitulcontului606''Cheltuielicuanimaleleipsrile''senregistreaz:
valoarealapredenregistrareaanimaleloripsrilorvndute,constatatelipslainventariere,
precumidifereneledeprenefavorabile,aferente(361,368);
sumencursdeclarificare(473).
Contul607''Cheltuieliprivindmrfurile''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorprivindmrfurile.
ndebitulcontului607''Cheltuieliprivindmrfurile''senregistreaz:
valoareamrfurilorvndute,constatatelipslainventariere,depreciateireversibil(371);
valoareamrfuriloriaproduseloraflatelateripentrucareaufostemisedocumenteledelivrare
sauconstatatelipslainventar(354,357);
valoareamrfurilorachiziionate,ncazulfolosiriimetodeiinventaruluiintermitent(401);
sumencursdeclarificare(473).
Contul608''Cheltuieliprivindambalajele''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorprivindambalajele.
ndebitulcontului608''Cheltuieliprivindambalajele''senregistreaz:
valoareaambalajeloraflatenconsignaielateri,pentrucareaufostemisedocumentelede
vnzare(358);
valoarealapredenregistrareaambalajelorvndute,constatatelipslainventariere,precumi
adiferenelordeprenefavorabile,aferente(381,388);
valoareaambalajelorachiziionate,ncazulfolosiriimetodeiinventaruluiintermitent(401);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,degradate(409);
sumencursdeclarificare(473).
GRUPA61''CHELTUIELICULUCRRILEISERVICIILEEXECUTATEDETERI''
Dingrupa61''Cheltuieliculucrrileiserviciileexecutatedeteri''facparte:
Contul611''Cheltuielicuntreinereaireparaiile''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorcuntreinereaireparaiileexecutatede
teri.
ndebitulcontului611''Cheltuielidentreinereireparaii''senregistreaz:
valoarealucrrilordentreinereireparaiiexecutatedeteri(401,408,471,512,542);
sumencursdeclarificare(473).
Contul612''Cheltuielicuredevenele,locaiiledegestiuneichiriile''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorcuredevenele,locaiiledegestiunei
chiriile.
ndebitulcontului612''Cheltuielicuredevenele,locaiiledegestiuneichiriile''senregistreaz:
cheltuielilecuredevenele,locaiiledegestiuneichiriiledatoratesaupltite(401,408,471,512,
531,542);
sumencursdeclarificare(473).
Contul613''Cheltuielicuprimeledeasigurare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorcuprimeledeasigurare.
ndebitulcontului613''Cheltuielicuprimeledeasigurare''senregistreaz:
valoareaprimelordeasiguraredatoratesauachitateconformcontractelordeasigurare(401,408,
471,512,531,542);
sumencursdeclarificare(473).
Contul614''Cheltuielicustudiileicercetrile''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorcustudiileicercetrile.
ndebitulcontului614''Cheltuielicustudiileicercetrile''senregistreaz:
valoareastudiiloriacercetrilorexecutatedeteri(401,408,471,512,542);
sumencursdeclarificare(473).
GRUPA62''CHELTUIELICUALTESERVICIIEXECUTATEDETERI''
Dingrupa62''Cheltuielicualteserviciiexecutatedeteri''facparte:
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 54

Contul621''Cheltuielicucolaboratorii''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorcucolaboratorii.
ndebitulcontului621''Cheltuielicucolaboratorii''senregistreaz:
sumeledatoratecolaboratorilorpentruprestaiileefectuate(401,471);
sumencursdeclarificare(473).
Contul622''Cheltuieliprivindcomisioaneleionorariile''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorreprezentndcomisioaneledatoratepentru
cumprareasauvnzareatitlurilordevaloareimobilizatesauacelordeplasament,comisioanelede
intermediere,onorariiledeconsiliere,contencios,expertizare,precumiaaltorcheltuielisimilare.
ndebitulcontului622''Cheltuieliprivindcomisioaneleionorariile''senregistreaz:
sumeledatorateprivindcomisioaneleionorariile(401,408,471,512,531,542);
sumencursdeclarificare(473).
Contul623''Cheltuielideprotocol,reclamipublicitate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilordeprotocol,reclamipublicitate.
ndebitulcontului623''Cheltuielideprotocol,reclamipublicitate''senregistreaz:
sumeledatoratesauachitatecareprivescaciuniledeprotocol,reclamipublicitate(401,408,
471,512,531,542);
sumencursdeclarificare(473).
Contul624''Cheltuielicutransportuldebunuriipersonal''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorprivindtransportuldebunuriipersonal,
executatedeteri.
ndebitulcontului624''Cheltuielicutransportuldebunuriipersonal''senregistreaz:
sumeledatoratesauachitatepentrutransportuldebunuri,precumipentrutransportulcolectiv
depersonal(401,408,471,512,531,532,542);
sumencursdeclarificare(473).
Contul625''Cheltuielicudeplasri,detariitransferri''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorcudeplasrile,detarileitransferrile
personalului.
ndebitulcontului625''Cheltuielicudeplasri,detariitransferri''senregistreaz:
sumeledatoratesauachitatereprezentndcheltuielicudeplasri,detariitransferri(inclusiv
transportul)(401,408,471,512,531,532,542);
sumencursdeclarificare(473).
Contul626''Cheltuielipotaleitaxedetelecomunicaii''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorpotaleiataxelordetelecomunicaii.
ndebitulcontului626''Cheltuielipotaleitaxedetelecomunicaii''senregistreaz:
valoareaserviciilorpotaleiataxelordetelecomunicaiidatoratesauachitate(401,408,471,
512,531,532,542);
sumencursdeclarificare(473).
Contul627''Cheltuielicuserviciilebancareiasimilate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorcuserviciilebancareiasimilate.
ndebitulcontului627''Cheltuielicuserviciilebancareiasimilate''senregistreaz:
valoareaserviciilorbancareiasimilatepltite(471,512);
sumencursdeclarificare(473).
Contul628''Altecheltuielicuserviciileexecutatedeteri''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaaltorcheltuielicuserviciileexecutatedeteri.
ndebitulcontului628''Altecheltuielicuserviciileexecutatedeteri''senregistreaz:
sumeledatoratesauachitatepentrualteserviciiexecutatedeteri(401,408,471,512,531,542);
sumencursdeclarificare(473).
GRUPA63''CHELTUIELICUALTEIMPOZITE,TAXEIVRSMINTEASIMILATE''
Dingrupa63''Cheltuielicualteimpozite,taxeivrsminteasimilate''faceparte:
Contul635''Cheltuielicualteimpozite,taxeivrsminteasimilate''
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 55

Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorcualteimpozite,taxeivrsminteasimilate,
datoratebugetuluistatuluisaualtororganismepublice.
ndebitulcontului635''Cheltuielicualteimpozite,taxeivrsminteasimilate''senregistreaz:
proratadintaxapevaloareaadugatdeductibildevenitnedeductibil(4426);
taxapevaloareaadugatcolectataferentbunuriloriserviciilorfolositenscoppersonal,
predatecutitlugratuitcaredepesclimiteleprevzutedelege,ceaaferentlipsurilorpeste
normelelegale,precumiceaaferentbunuriloriserviciiloracordatesalariailorsubforma
avantajelornnatur(4427);
decontrilecubugetulstatuluiprivindimpozite,taxeivrsminteasimilate,cumsunt:
difereneledeprelagazeiieiobinutedinproduciaintern,impozitulpecldiriiimpozitulpe
terenuri,taxapentrufolosireaterenurilorproprietatedestat,precumialteimpoziteitaxe(446);
datoriileivrsminteledeefectuat,ctrealteorganismepublice,potrivitlegii(447);
sumencursdeclarificare(473).
GRUPA64''CHELTUIELICUPERSONALUL''
Dingrupa64''Cheltuielicupersonalul''facparte:
Contul641''Cheltuielicusalariilepersonalului''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorcusalariilepersonalului.
ndebitulcontului641''Cheltuielicusalariilepersonalului''senregistreaz:
valoareasalariiloriaaltordrepturicuvenitepersonalului(421,424);
drepturidepersonalpentrucarenusauntocmitstateledeplat,aferenteexerciiuluincheiat
(428).
Contul642''Cheltuielicuticheteledemasacordatesalariailor''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorcuticheteledemasacordatesalariailor.
ndebitulcontului642''Cheltuielicuticheteledemasacordatesalariailor''senregistreaz:
valoareatichetelordemasacordatesalariailor(532).
Contul645''Cheltuieliprivindasigurrileiproteciasocial''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorprivindasigurrileiproteciasocial.
ndebitulcontului645''Cheltuieliprivindasigurrileiproteciasocial''senregistreaz:
sumeleacordatepersonalului,potrivitlegii,pentruproteciasocial(423);
contribuiaunitiilaasigurrilesocialeidesntate(431);
contribuiaunitiilaconstituireafonduluipentruajutoruldeomaj(437).
GRUPA65''ALTECHELTUIELIDEEXPLOATARE''
Dingrupa65''Altecheltuielideexploatare''facparte:
Contul654''Pierderidincreaneidebitoridiveri''
Cuajutorulacestuicontseineevidenapierderilordincreane.
ndebitulcontului654''Pierderidincreane''senregistreaz:
sumeletrecutepecheltuielicuocaziascoateriidinevidenaclienilorincerisauadebitorilor
(411,451,453,461).
Contul658''Altecheltuielideexploatare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaaltorcheltuielideexploatare.
ndebitulcontului658''Altecheltuielideexploatare''senregistreaz:
cheltuielileefectuatenavans,aferenteexerciiuluincurs(471);
valoareadespgubirilor,amenziloripenalitilor,datoratesaupltiteteriloribugetului(401,
404,448,462,512);
valoareadonaiiloracordate(301,302,303,345,371,381,512,531);
valoareaneamortizataimobilizrilornecorporalesaucorporale,scoasedinactiv(203,205,
2071,208,211,212,213,214);
valoareaimobilizrilorncurs,scoasedineviden(231,233);
sumencursdeclarificare(473).
GRUPA66''CHELTUIELIFINANCIARE''
Dingrupa66''Cheltuielifinanciare''facparte:
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 56

Contul663''Pierderidincreanelegatedeparticipaii''
Cuajutorulacestuicontseineevidenapierderilordincreaneimobilizate.
ndebitulcontului663''Pierderidincreanelegatedeparticipaii''senregistreaz:
valoareapierderilordincreaneimobilizate(267).
Contul664''Cheltuieliprivindinvestiiilefinanciarecedate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorprivindinvestiiilefinanciarecedate.
ndebitulcontului664''Cheltuieliprivindinvestiiilefinanciarecedate''senregistreaz:
valoareaimobilizrilorfinanciarescoasedinactiv(261,263,265);
pierdereareprezentnddiferenadintrevaloareacontabilainvestiiilorfinanciarepetermen
scurtipreullordecesiune(501,506,508).
Contul665''Cheltuielidindiferenedecursvalutar''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorprivinddifereneledecursvalutar.
ndebitulcontului665''Cheltuielidindiferenedecursvalutar''senregistreaz:
diferenelenefavorabiledecursvalutar,rezultatenurmancasriicreanelornvalut(267,411,
413,451,453,456,461);
diferenelenefavorabiledecursvalutaraferenteavansurilorpltite,ladecontareaacestora(232,
234,409);
diferenelenefavorabiledecursvalutarrezultatenurmaevaluriicreanelorlanchiderea
exerciiuluifinanciar(232,234,267,409,411,413,418,451,453,456,461);
diferenelenefavorabiledecursvalutar,rezultatenurmaachitriidatoriilornvalut(512,531,
541);
diferenelenefavorabiledecursvalutar,aferenteavansurilorncasate,ladecontareaacestora
(419);
diferenelenefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluareadatoriilornvalutlancheierea
exerciiuluifinanciar(161,162,166,167,168,269,401,403,404,405,408,419,451,453,455,462,
509);
diferenelenefavorabiledecursvalutarrezultatedinevaluarealancheiereaexerciiuluifinanciar
adisponibilitilorbancarenvalut,adisponibilitilornvalutexistentencasierie,precumia
altorvaloridetrezorerienvalut(512,531,508,541,542);
diferenelenefavorabiledecursvalutarrezultatedinlichidareadepozitelorpetermenscurt,a
acreditiveloriavansurilordetrezorerienvalut(508,541,542);
diferenelenefavorabiledecursvalutaraferenteparticipaiilornsocietilenerezidente
consolidate,lacedareaacestora(107).
Contul666''Cheltuieliprivinddobnzile''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorprivinddobnzile.
ndebitulcontului666''Cheltuieliprivinddobnzile''senregistreaz:
valoareadobnzilordatorate,aferentemprumuturiloridatoriilorasimilate(168);
dobndadatoratpentrurateledeleasingfinanciar(404);
valoareadobnzilordatorate,aferentemprumuturilorncasatedelaentitiafiliateientiti
legateprininteresedeparticipare(451,453);
valoareadobnzilorcuveniteacionarilor/asociailorpentrudisponibilitilelsatetemporarla
dispoziiaentitii(455);
valoareadobnzilorrepartizatepecheltuielipentruoperaiuniledecumprarecuplatanrate
(471);
valoareadobnzilorpltite,aferentecrediteloracordatedebncinconturilecurente(512);
valoareadobnziloraferentecreditelorbancarepetermenscurt(518,519).
Contul667''Cheltuieliprivindsconturileacordate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorprivindsconturileacordateclienilor,
debitorilorsaubncilor.
ndebitulcontului667''Cheltuieliprivindsconturileacordate''senregistreaz:
valoareasconturiloracordateclienilor,debitorilorsaureinutedebnci(411,461,511,512).
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 57

Contul668''Altecheltuielifinanciare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorfinanciare,alteledectcelenregistraten
celelalteconturidinaceastgrup.
Contul668''Altecheltuielifinanciare''funcioneazsimilarcelorlalteconturidingrupa66
''Cheltuielifinanciare''.
ndebitulcontului668''Altecheltuielifinanciare''senregistreaz:
diferenelenefavorabileaferentefurnizoriloricreditorilor,acrordecontaresefacenfuncie
decursuluneivalute,rezultatedinevaluareaacestoralanchidereaexerciiuluifinanciarsaucu
ocaziadecontriiacestora(401,404,408,419,462,512);
diferenelenefavorabileaferenteclieniloridebitorilor,acrordecontaresefacenfunciede
cursuluneivalute,rezultatedinevaluareaacestoralanchidereaexerciiuluifinanciarsaucuocazia
decontriiacestora(411,418,409,461);
diferenelenefavorabileaferentedatoriilorfadeentitileafiliateientitilelegateprin
interesedeparticipareexprimatenlei,acrordecontaresefacenfunciedecursuluneivalute,
rezultatedinevaluareaacestoralanchidereaexerciiuluifinanciarsaucuocaziadecontriiacestora
(451,453,512);
diferenenefavorabileaferentecreanelorfadeentitileafiliateientitilelegateprin
interesedeparticipareexprimatenlei,acrordecontaresefacenfunciedecursuluneivalute,
rezultatedinevaluareaacestoralanchidereaexerciiuluifinanciarsaucuocaziadecontriiacestora
(451,453);
diferenelenefavorabiledinevaluarealancheiereaexerciiuluifinanciar,avalorilormobiliarepe
termenscurtadmiselatranzacionarepeopiareglementat(501,506).
GRUPA67''CHELTUIELIEXTRAORDINARE''
Dingrupa67''Cheltuieliextraordinare''faceparte:
Contul671''Cheltuieliprivindcalamitileialteevenimenteextraordinare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorextraordinare.
ndebitulcontului671''Cheltuieliprivindcalamitileialteevenimenteextraordinare''se
nregistreaz:
valoareapierderilordincalamiti,exproprierideactive(211,212,213,214,231,301,302,303,
341,345,351,361,371,381).
GRUPA68''CHELTUIELICUAMORTIZRILE,PROVIZIOANELEIAJUSTRILEPENTRUDEPRECIERE
SAUPIERDEREDEVALOARE''
Dingrupa68''Cheltuielicuamortizrile,provizioaneleiajustrilepentrudeprecieresaupierdere
devaloare''facparte:
Contul681''Cheltuielideexploatareprivindamortizrile,provizioaneleiajustrilepentru
depreciere''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilordeexploatareprivindamortizrile,
provizioaneleiajustrilepentrudepreciere.
ndebitulcontului681''Cheltuielideexploatareprivindamortizrile,provizioaneleiajustrile
pentrudepreciere''senregistreaz:
valoareaprovizioanelorconstituite(151);
amortizareaaferentimobilizrilornecorporaleicorporale(280,281);
valoareaajustrilorpentrudepreciereaimobilizrilornecorporalesaucorporale,constituitesau
majorate(290,291,293);
valoareaajustrilorpentrudepreciereastocuriloriaproducieincursdeexecuie,constituite
saumajorate(391la398);
valoareaajustrilorpentrudepreciereacreanelornencasabileiaclienilordubioi,ruplatnici
saunlitigiu,constituitesaumajorate(491,496).
Contul686''Cheltuielifinanciareprivindamortizrileiajustrilepentrupierderedevaloare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorfinanciarecuamortizrileiajustrilepentru
pierderedevaloare.
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 58

ndebitulcontului686''Cheltuielifinanciareprivindamortizrileiajustrilepentrupierderede
valoare''senregistreaz:
valoareaprimelorderambursareaobligaiunilor,amortizate(169);
valoareaajustrilorpentrupierdereadevaloareaimobilizrilorfinanciare(296);
valoareaajustrilorpentrudepreciereacreanelordindecontridincadrulgrupuluiicu
acionarii/asociaii,constituitesaumajorate(495);
valoareaajustrilorpentrupierdereadevaloareainvestiiilorpetermenscurt,constituitesau
majorate(591,595,596,598).
GRUPA69''CHELTUIELICUIMPOZITULPEPROFITIALTEIMPOZITE''
Dingrupa69''Cheltuielicuimpozitulpeprofitialteimpozite''facparte:
Contul691''Cheltuielicuimpozitulpeprofit''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorcuimpozitulpeprofit.
ndebitulcontului691''Cheltuielicuimpozitulpeprofit''senregistreaz:
valoareaimpozituluipeprofit(441).
Contul698''Cheltuielicuimpozitulpeveniticualteimpozitecarenuaparnelementeledemai
sus''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacheltuielilorcuimpozitulpevenitpltitde
microntreprinderiiaaltorimpozite,conformreglementriloremisenacestscop.
ndebitulcontului698''Cheltuielicuimpozitulpeveniticualteimpozitecarenuaparn
elementeledemaisus''senregistreaz:
valoareaimpozituluipevenitulmicrontreprinderilor(441).
CLASA7''CONTURIDEVENITURI''
Dinclasa7''Conturidevenituri''facparteurmtoarelegrupe:70''Cifradeafacerinet'';71
''Variaiastocurilor'';72''Venituridinproduciadeimobilizri'';74''Venituridinsubveniide
exploatare'';75''Altevenituridinexploatare'';76''Veniturifinanciare'';77''Venituriextraordinare'';
78''Venituridinprovizioaneiajustripentrudeprecieresaupierderedevaloare''.
Conturiledinclasa7''Conturidevenituri''suntconturicufunciedepasiv,cuexcepiacontului
711''Variaiastocurilor''careestebifuncional.
Conturiledinclasa7''Conturidevenituri''potfidebitate,ncursulperioadei,cuveniturile
realizatedinoperaiideparticipaietransferatecoparticipanilor.
Lasfritulperioadei,soldulacestorconturisetransferasupracontuluideprofitipierdere
(121).
GRUPA70''CIFRADEAFACERINET''
Dingrupa70''Cifradeafacerinet''facparte:
Contul701''Venituridinvnzareaproduselorfinite''
Cuajutorulacestuicontseineevidenavnzrilordeprodusefinite,animaleloripsrilor.
ncreditulcontului701''Venituridinvnzareaproduselorfinite''senregistreaz:
preuldevnzarealproduselorfinite,vnduteclienilor(411);
preuldevnzarealproduselorfinitepentrucarenusauntocmitfacturi(418);
sumecuvenitedinvnzridebunuriiprestrideserviciictreentitiafiliateientitilegate
prininteresedeparticipare(451,453).
Contul702''Venituridinvnzareasemifabricatelor''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilordinvnzareasemifabricatelor.
ncreditulcontului702''Venituridinvnzareasemifabricatelor''senregistreaz:
preuldevnzarealsemifabricatelor,vnduteclienilor(411);
preuldevnzarealsemifabricatelor,pentrucarenusauntocmitfacturi(418);
sumecuvenitedinvnzridebunuriiprestrideserviciictreentitiafiliateientitilegate
prininteresedeparticipare(451,453).
Contul703''Venituridinvnzareaproduselorreziduale''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilordinvnzareaproduselorreziduale.
ncreditulcontului703''Venituridinvnzareaproduselorreziduale''senregistreaz:
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 59

preuldevnzarealproduselorreziduale,vnduteclienilor(411);
preuldevnzarealproduselorrezidualepentrucarenusauntocmitfacturi(418);
sumecuvenitedinvnzridebunuriiprestrideserviciictreentitiafiliateientitilegate
prininteresedeparticipare(451,453).
Contul704''Venituridinlucrriexecutateiserviciiprestate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilordinlucrriexecutateiserviciiprestate.
ncreditulcontului704''Venituridinlucrriexecutateiserviciiprestate''senregistreaz:
tarifelelucrrilorexecutateiserviciilorprestate,facturateclienilor(411);
tarifelelucrrilorexecutateiserviciilorprestatepentrucarenusauntocmitfacturi(418);
veniturinregistratenavansaferenteperioadeicurentesauexerciiuluincurs(472);
tarifelelucrrilorexecutateiserviciilorprestate,ncasatennumerar(531);
sumecuvenitedinvnzridebunuriiprestrideserviciictreentitiafiliateientitilegate
prininteresedeparticipare(451,453).
Contul705''Venituridinstudiiicercetri''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilordinstudiiicercetri.
ncreditulcontului705''Venituridinstudiiicercetri''senregistreaz:
valoareastudiiloriacontractelordecercetare,facturateclienilor(411);
valoareastudiiloriacontractelordecercetarepentrucarenusauntocmitfacturi(418);
valoareastudiiloriacontractelordecercetarenregistratenavans,aferenteperioadeicurente
sauexerciiuluincurs(472);
sumecuvenitedinvnzridebunuriiprestrideserviciictreentitiafiliateientitilegate
prininteresedeparticipare(451,453).
Contul706''Venituridinredevene,locaiidegestiuneichirii''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilordinredevene,locaiidegestiuneichirii.
ncreditulcontului706''Venituridinredevene,locaiidegestiuneichirii''senregistreaz:
valoarearedevenelorpentruconcesiuni,alocaiilordegestiune,chiriilorfacturatectre
concesionari,locatari,chiriai(411);
valoriprimitedelateriprivindlocaiidegestiune,licene,breveteialtedrepturisimilare(461);
valoarearedevenelorpentruconcesiuni,alocaiilordegestiuneiachiriilorpentrucarenusau
ntocmitfacturi(418);
sumeledatoratedepersonal,reprezentndchiriicaresefacveniturialeentitii(428);
veniturinregistratenavansaferenteperioadeicurentesauexerciiuluincurs(472);
sumelencasatereprezentndvaloarearedevenelorcuvenitepentruconcesiuni,alocaiilorde
gestiuneiachiriilor,precumipentrufolosireabrevetelor,mrciloriaaltordrepturisimilare(512,
531);
sumecuvenitedinvnzridebunuriiprestrideserviciictreentitiafiliateientitilegate
prininteresedeparticipare(451,453).
Contul707''Venituridinvnzareamrfurilor''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilordinvnzareamrfurilor.
ncreditulcontului707''Venituridinvnzareamrfurilor''senregistreaz:
preuldevnzarealmrfurilor,vnduteclienilor(411);
preuldevnzarealmrfurilor,pentrucarenusauntocmitfacturi(418);
sumelencasatennumerardinvnzareamrfurilor(531);
sumecuvenitedinvnzridebunuriiprestrideserviciictreentitiafiliateientitilegate
prininteresedeparticipare(451,453).
Contul708''Venituridinactivitidiverse''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilordindiverseactiviti,cumsunt:comisioane,
serviciiprestateninteresulpersonalului,punerealadispoziiaterilorapersonaluluiunitii,
venituridinvalorificareaambalajelor,precumialteveniturirealizatedinrelaiilecuterii.
ncreditulcontului708''Venituridinactivitidiverse''senregistreaz:
sumelefacturateclienilor,reprezentndvenituridinactivitidiverse(411);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 60

sumeledatoratedeclieni,pentrucarenusauntocmitfacturi(418);
sumeledatoratedepersonal,reprezentndconsumuriefectuatepentruacestaicaresefac
veniturialeentitii(428);
sumelencasatedelateri,reprezentndvenituridinactivitidiverse(512,531);
veniturinregistratenavans,aferenteperioadeicurentesauexerciiuluincurs(472);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,nerestituitedeclieni(419);
sumecuvenitedinvnzridebunuriiprestrideserviciictreentitiafiliateientitilegate
prininteresedeparticipare(451,453).
GRUPA71''VARIAIASTOCURILOR''
Dingrupa71''Variaiastocurilor''faceparte:
Contul711''Variaiastocurilor''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacostuluideproduciealproducieistocate,precumi
variaiaacesteia.
ncreditulcontului711''Variaiastocurilor''senregistreaz:
lasfritulperioadeicostulproduselor,lucrriloriserviciilorncursdeexecuie(331,332);
costuldeproduciesaupreuldenregistrarealsemifabricatelor,produselorfiniteiproduselor
rezidualeobinute,lafineleperioadei,constatatepluslainventar,precumidiferenelentrepreul
prestabiliticostuldeproducieaferent(341,345,346,348);
costuldeproduciesaupreuldenregistrarealanimaleloripsrilorobinutedinproducie
proprie,difereneledepreaferente,precumisporuriledegreutateiplusuriledeinventar(361,
368).
ndebitulcontului711''Variaiastocurilor''senregistreaz:
reluareaproduselor,lucrriloriserviciilorncursdeexecuie,lanceputulperioadei(331,332);
costuldeproduciesaupreuldenregistrarealsemifabricatelor,produselorfinite,produselor
reziduale,animaleloripsrilorvndute,constatatelipslainventariere,precumidiferenelede
preaferente(341,345,346,348,361,368).
GRUPA72''VENITURIDINPRODUCIADEIMOBILIZRI''
Dingrupa72''Venituridinproduciadeimobilizri''facparte:
Contul721''Venituridinproduciadeimobilizrinecorporale''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilordinproduciadeimobilizrinecorporale.
ncreditulcontului721''Venituridinproduciadeimobilizrinecorporale''senregistreaz:
valoareaimobilizrilornecorporalerealizatepecontpropriu(203,208,233).
Contul722''Venituridinproduciadeimobilizricorporale''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilordinproduciadeimobilizricorporale.
ncreditulcontului722''Venituridinproduciadeimobilizricorporale''senregistreaz:
costuldeproduciealamenajrilordeterenuri,realizatepecontpropriu(211,231);
costuldeproduciealcelorlalteimobilizricorporale,realizatepecontpropriu,precumial
investiiilorefectuatelaceleexistente(231).
GRUPA74''VENITURIDINSUBVENIIDEEXPLOATARE''
Dingrupa74''Venituridinsubveniideexploatare''faceparte:
Contul741''Venituridinsubveniideexploatare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenasubveniilorcuveniteentitiinschimbulrespectrii
anumitorcondiiireferitoarelaactivitateadeexploatareaacesteia.
ncreditulcontului741''Venituridinsubveniideexploatare''senregistreaz:
subveniiledeexploatareprimitesauceurmeazafiprimite(512,445);
subveniipentruvenituri,recunoscuteanteriorcavenituriamnate(472).
GRUPA75''ALTEVENITURIDINEXPLOATARE''
Dingrupa75''Altevenituridinexploatare''facparte:
Contul754''Venituridincreanereactivateidebitoridiveri''
Cuajutorulacestuicontseineevidenacreanelorreactivateprivindclieniiidebitoriidiveri.
ncreditulcontului754''Venituridincreanereactivateidebitoridiveri''senregistreaz:
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 61

venituriledincreanelereactivate(411,461,451,453).
Contul758''Altevenituridinexploatare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilorrealizatedinaltesursedectcelenominalizate
nconturiledistinctedeveniturialeactivitiideexploatare.
ncreditulcontului758''Altevenituridinexploatare''senregistreaz:
sumeledatoratedepersonalprivinddebite,salarii,sporurisauadaosurinecuvenite,avansuri
nejustificate(428);
valoareadespgubirilor,amenziloripenalitilordatoratedeteri(411,451,453,461);
cotaparteasubveniilorpentruinvestiiitrecutlavenituri,corespunztoramortizrii
nregistrate(131,132,133,134,138);
bunurilesauvalorileprimitegratuit(301,302,303,361,371,381,512,531);
bunurilerezultatedindezmembrareaunorimobilizri(301,302,303);
drepturidepersonalneridicate,prescrise(426);
sumelecuveniteunitii,datoratedectrebugetulstatului,alteledectimpoziteitaxe(448);
datoriianulate,aferenteexerciiuluicurent(431la438,441,4423,446,447,448,462);
preuldevnzarealimobilizrilornecorporaleicorporalecedate(451,453,461).
GRUPA76''VENITURIFINANCIARE''
Dingrupa76''Veniturifinanciare''facparte:
Contul761''Venituridinimobilizrifinanciare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilordinimobilizrifinanciare(titlurideparticipare,
interesedeparticipare).
ncreditulcontului761''Venituridintitluriimobilizate''senregistreaz:
dividendeledencasat/ncasate,aferentetitlurilorimobilizate(451,453,461,512);
valoareatitlurilorimobilizateprimitecaurmareamajorriicapitaluluisocialalentitiilacarese
deinparticipaii,prinncorporareaprofitului(261,263,265);
parteacuvenitinvestitoruluidinprofitulnregistratnexerciiulcurentdentreprinderea
asociat,cuocaziaconsolidriiprinpunerenechivalenaparticipaieideinutedeinvestitorn
ntreprindereaasociat(264).
Contul762''Venituridininvestiiifinanciarepetermenscurt''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilordininvestiiifinanciarepetermenscurt.
ncreditulcontului762''Venituridininvestiiifinanciarepetermenscurt''senregistreaz:
dividendeledencasat/ncasate,aferenteinvestiiilorfinanciarepetermenscurt(451,461,512).
Contul763''Venituridincreaneimobilizate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilordincreaneimobilizate.
ncreditulcontului763''Venituridincreaneimobilizate''senregistreaz:
dobndaaferentcreanelorimobilizate(267,512).
Contul764''Venituridininvestiiifinanciarecedate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilorrezultatedinvnzareainvestiiilorfinanciare.
ncreditulcontului764''Venituridininvestiiifinanciarecedate''senregistreaz:
preuldevnzarealimobilizrilorfinanciarecedate(451,453,461);
ctigulrezultatdinvnzareainvestiiilorpetermenscurtlaunpredecesiunemaimaredect
valoareacontabil(461,512,531);
diferenadintrevaloareaparticipaiilorprimitecaurmareaparticipriinnaturlacapitalulaltor
entitiivaloareaneamortizataimobilizrilorcorporaleinecorporalecareaufcutobiectul
participaiei,cuocaziacedriiparticipaiilorrespective(1068).
Contul765''Venituridindiferenedecursvalutar''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilordindiferenedecursvalutar.
ncreditulcontului765''Venituridindiferenedecursvalutar''senregistreaz:
diferenelefavorabiledecursvalutar,rezultatelancasareacreanelornvalut(512,531);
diferenelefavorabiledecursvalutar,rezultatelaevaluareacreanelornvalutlanchiderea
exerciiuluifinanciar(232,234,267,409,411,413,418,451,453,456,461);
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 62

diferenelefavorabiledecursvalutar,rezultatedindecontareadatoriilornvalutievaluarea
acestoralanchidereaexerciiuluifinanciar(161,162,166,167,168,269,401,403,404,405,408,
419,451,453,455,462,509);
diferenelefavorabiledecursvalutar,rezultatedinevaluarealancheiereaexerciiuluifinanciara
disponibilitilornvalut,existentencasieriesaunconturilabnci,precumiaaltorvaloride
trezorerienvalut(512,531,508,541,542);
diferenelefavorabiledecursvalutaraferenteparticipaiilornsocietilenerezidente
consolidate,lacedareaacestora(107).
Contul766''Venituridindobnzi''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilorfinanciaredindobnzilecuvenitepentru
disponibilitiledinconturilebancare,pentrumprumuturileacordatesaupentrulivrrilepecredit.
ncreditulcontului766''Venituridindobnzi''senregistreaz:
dobnzileaferentecreanelorimobilizate(267,512);
dobnzilecuvenite,aferentemprumuturiloracordateentitilorafiliateientitilorlegateprin
interesedeparticipare(451,453);
dobnzileaferentesumelordatoratedectredebitoriidiveri(461);
dobnzileprimite,aferentedisponibilitiloraflatenconturicurente(512);
dobnzideprimitaferentedisponibilitiloraflatenconturicurente(518);
dobndacuvenitpentrurateledeleasingfinanciarlalocator(411);
valoareadobnzilornregistratepevenituri,pentruoperaiuniledevnzarecuplatanrate(472).
Contul767''Venituridinsconturiobinute''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilordinsconturileobinutedelafurnizoriiali
creditori.
ncreditulcontului767''Venituridinsconturiobinute''senregistreaz:
valoareasconturilorobinutedelafurnizorisaualicreditori(401,404,462,512).
Contul768''Alteveniturifinanciare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilorfinanciare,alteledectcelenregistraten
celelalteconturidinaceastgrup.
Contul768''Alteveniturifinanciare''funcioneazsimilarcelorlalteconturidingrupa76''Venituri
financiare''.
ncreditulcontului768''Alteveniturifinanciare''senregistreaz:
diferenelefavorabileaferentefurnizoriloricreditorilorcudecontarenfunciedecursulunei
valute,rezultatedinevaluarealanchidereaexerciiuluifinanciarsaucuocaziadecontriiacestora
(401,404,408,419,462);
diferenelefavorabileaferenteclieniloridebitorilor,acrordecontaresefacenfunciede
cursuluneivalute,rezultatedinevaluarealanchidereaexerciiuluifinanciarsaucuocaziadecontrii
acestora(411,418,409,461,512);
diferenefavorabileaferentedatoriilorfadeentitileafiliateientitilelegateprininterese
departicipare,cudecontarenfunciedecursuluneivalute,rezultatedinevaluarealanchiderea
exerciiuluifinanciarsaucuocaziadecontriiacestora(451,453);
diferenelefavorabileaferentecreanelorfadeentitileafiliateientitilelegateprin
interesedeparticipare,acrordecontaresefacenfunciedecursuluneivalute,rezultatedin
evaluarealanchidereaexerciiuluifinanciarsaucuocaziadecontriiacestora(451,453,512);
diferenelefavorabiledinevaluarea,lancheiereaexerciiuluifinanciar,avalorilormobiliarepe
termenscurtadmiselatranzacionarepeopiareglementat(501,506).
GRUPA77''VENITURIEXTRAORDINARE''
Dingrupa77''Venituriextraordinare''faceparte:
Contul771''Venituridinsubveniipentruevenimenteextraordinareialtelesimilare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaacelorveniturirezultatedincompensaiileprimitepentru
cheltuielisaupierderidincalamitisaualteevenimenteextraordinare.
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 63

ncreditulcontului771''Venituridinsubveniipentruevenimenteextraordinareialtele
asimilate''senregistreaz:
sumeleprimitesaudeprimitdreptcompensaiepentrupierderinregistratedeosocietate,ca
urmareaefecturiiunorcheltuieligeneratedeevenimenteextraordinare(512,445).
GRUPA78''VENITURIDINPROVIZIOANEIAJUSTRIPENTRUDEPRECIERESAUPIERDEREDE
VALOARE''
Dingrupa78''Venituridinprovizioaneiajustripentrudeprecieresaupierderedevaloare''fac
parte:
Contul781''Venituridinprovizioaneiajustripentrudepreciereprivindactivitateade
exploatare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilorobinutedindiminuareasauanularea
provizioanelor,aajustrilorpentrudepreciereaimobilizrilorcorporaleinecorporaleiaajustrilor
pentrudepreciereaactivelorcirculante.
ncreditulcontului781''Venituridinprovizioaneiajustripentrudepreciereprivindactivitatea
deexploatare''senregistreaz:
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaprovizioanelor(151);
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustrilorpentrudepreciereaimobilizrilor(290,
291,293);
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustrilorpentrudepreciereastocurilori
producieincursdeexecuie(391la398);
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustrilorpentrudepreciereacreanelorclieni
(491,496);
cotapartedinfondulcomercialnegativ,transferatlaveniturinsituaiilefinanciareanuale
consolidate(2075).
Contul786''Veniturifinanciaredinajustripentrupierderedevaloare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaveniturilorfinanciaredinajustripentrupierderede
valoare.
ncreditulcontului786''Veniturifinanciaredinajustripentrupierderedevaloare''se
nregistreaz:
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustrilorpentrupierdereadevaloarea
imobilizrilorfinanciare(296);
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustrilorpentrudepreciereacreanelor
decontrincadrulgrupuluiicuacionarii/asociaii(495);
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaajustrilorpentrupierdereadevaloarea
conturilordetrezorerie(591,595,596,598).
CLASA8''CONTURISPECIALE''
Dinclasa8''Conturispeciale''facpartedougrupedeconturi:grupa80''Conturinafara
bilanului''igrupa89
0
Bilan''.
Pentrugrupa80''Conturinafarabilanului''sefolosetemetodadenregistrarenpartidsimpl,
conformcreianregistrrilesefacndebitulicreditulunuisingurcont,frfolosireadeconturi
corespondente.
Conturiledingrupa89''Bilan''funcioneaznpartiddubl,intrndncorespondencu
conturiledeactividepasiv.
GRUPA80''CONTURINAFARABILANULUI''
Dingrupa80''Conturinafarabilanului''facparte:
Contul801''Angajamenteacordate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaangajamenteloracordatedectreentitate(giruri,
cauiuni,garanii,alteangajamenteacordate),reflectndeventualadatorieaentitiifadeteri,
generatdeangajamenteleasumate.
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 64

ndebitulcontului801''Angajamenteacordate''senregistreazvaloareaangajamentelorn
momentulacordriilordectreentitate,iarncredit,valoareaangajamentelornmomentul
ncetriilor.
Soldulcontuluireprezintcontravaloareaangajamenteloracordatedectreentitate,existentela
unmomentdat.
Contul802''Angajamenteprimite''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaangajamentelorprimitedectreentitate(giruri,cauiuni,
garanii,alteangajamenteprimite),reflectndeventualacreanaentitiifadeteri,generatde
angajamenteleprimite.
ndebitulcontului802''Angajamenteprimite''senregistreazvaloareaangajamentelorn
momentulprimiriilordectreentitate,iarncredit,valoareaangajamentelornmomentulncetrii
lor.
Soldulcontuluireprezintcontravaloareaangajamentelorprimitedectreentitate,existentelaun
momentdat.
Contul8031''Imobilizricorporaleluatecuchirie''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaimobilizrilorcorporaleluatecuchiriedelateri,nbaza
contractelorncheiatenacestscop.
ndebitulcontului8031''Imobilizricorporaleluatecuchirie''senregistreaz,pebaza
contractelorsauproceselorverbaledenchiriere,valoareadeinventaraimobilizrilorcorporale
respectiveluatecuchirie,iarncredit,valoareaaceloraiimobilizricorporalerestituitetitularilorpe
bazaproceselorverbaledepredare.
Soldulcontuluireprezintvaloareadeinventaraimobilizrilorcorporaleluatecuchirielaun
momentdat.
Contul8032''Valorimaterialeprimitespreprelucraresaureparare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenamateriilorprime,materialelorialtorvalorimateriale
(imobilizricorporale,obiectepreioaseetc.)aparinndterilor,primitepentruprelucrare,finisare
saureparare,pebazdecontract.
ndebitulcontului8032''Valorimaterialeprimitespreprelucraresaureparare''senregistreaz,la
preurileprevzutencontract,valorilematerialeprimitepentruprelucrare,finisaresaureparare,iar
ncreditsenregistreaz,laaceleaipreuri,valorilematerialefinisatesaureparate,restituite
titularilor.
Soldulcontuluireprezintvalorilematerialeprimitespreprelucraresaureparare.
Contul8033''Valorimaterialeprimitenpstraresaucustodie''
Cuajutorulacestuicontseineevidenavalorilormateriale(materiiprimeimateriale,mrfuri,
imobilizricorporaleetc.)primitetemporarsprepstraresauncustodiepebazdeactdepredare
primire(scoatere)dincustodie,ncheiatnacestscop.
ndebitulcontului8033''Veniturimaterialeprimitenpstraresaucustodie''senregistreaz,la
preurileprevzutendocumentelencheiate,valorilematerialeprimitencustodiesaupstrare
temporar,iarncredit,laaceleaipreuri,valorilematerialeieitedincustodiesaupstrareca
urmarearestituirii,achiziionriipentrunevoileentitii,distrugeriidincauzacalamitilor,lipsurile
deinventaretc.
Soldulcontuluireprezintvaloareamaterialelorprimitenpstraresaucustodie,existentelaun
momentdat.
Contul8034''Debitoriscoidinactiv,urmriincontinuare''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadebitorilorcareaufostscoidinactivulentitii,ca
insolvabilisaudisprui,care,nconformitatecudispoziiilelegale,trebuieurmriincontinuare
pnlareactivaresaumplinireatermenuluideprescripie.
ndebitulcontului8034''Debitoriscoidinactiv,urmriincontinuare''senregistreazsumele
datoratededebitoriiinsolvabilisaudisprui,scoidinactiv,iarncredit,sumelereactivateca
urmareareveniriidebitorilorlastareadesolvabilitatesausumelealecrortermenedeurmrires
auprescris.
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 65

Soldulcontuluireprezintsumeledatoratededebitoriiinsolvabilisaudispruiscoidinactiv,
nereactivate.
Contul8035''Stocuridenaturaobiectelordeinventardatenfolosin''
Cuajutorulacestuicontseineevidenastocurilordenaturaobiectelordeinventardaten
folosin.
ndebitulcontului8035''Stocuridenaturaobiectelordeinventardatenfolosin''se
nregistreazvaloareastocurilordenaturaobiectelordeinventardatenfolosin,iarncredit,
aceleaistocuri,nmomentulscoateriilordinfolosin.
Soldulcontuluireprezintvaloareastocurilordenaturaobiectelordeinventardatenfolosin.
Contul8036''Redevene,locaiidegestiune,chiriiialtedatoriiasimilate''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaimobilizrilorprimitenleasing,acontractelorde
nchiriere,chiriilorialtordatoriiasimilate,datoratedectreentitatepentrubunurileluaten
concesiune,locaiesauchirie.
ndebitulcontului8036''Redevene,locaiidegestiune,chiriiialtedatoriiasimilate''se
nregistreazsumelereprezentndredevene,locaiidegestiune,chiriiialtedatoriiasimilate,iarn
credit,valoareadatoriilordeacestgen,efectivpltitedectreentitate.
Soldulcontuluireprezintcontravaloarearedevenelor,locaiilordegestiune,chiriilorialtor
datoriiasimilatepecareentitatealearedepltitlaunmomentdat.
Contul8037''Efectescontateneajunselascaden''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaefectelorscontatedepuselabanc,darneajunsela
scaden.
ndebitulcontului8037''Efectescontateneajunselascaden''senregistreazefectelescontate,
darneajunselascaden,depuselabanc,iarncredit,efectelescontateajunselatermen.
Soldulcontuluireprezintefectelescontatedepuselabanc,neajunselascaden.
Contul8038''Altevalorinafarabilanului''
Cuajutorulacestuicontseineevidenabunurilorpredatenleasingfinanciariaaltorvalorin
afarabilanuluidectcelecuprinsenconturile80318037.
ndebitulcontului8038''Altevalorinafarabilanului''senregistreazaltevalorinafara
bilanuluiexistentenentitate,iarncredit,stingereaobligaiilorentitiinlegturcuacestevalori.
Soldulcontuluireprezintaltevalorinafarabilanului,existentenunitatelaunmomentdat.
Contul8045''Amortizareaaferentgraduluideneutilizareamijloacelorfixe''
Cuajutorulacestuicontseineevidenaamortizriiaferentegraduluideneutilizareamijloacelor
fixe.
ndebitulcontuluiesteevideniatamortizareaaferentgraduluideneutilizareamijloacelorfixe,
urmritextrabilanier.
ncreditulcontuluiseevideniazamortizareaaferentgraduluideneutilizareamijloacelorfixe
cuocaziareevalurii,atreceriipecheltuielisauascoateriidinevidenaacestora.
Soldulcontuluireprezintvaloareaamortizriiaferentegraduluideneutilizareamijloacelorfixe
aflatengestiune.
Contul8051''Dobnzidepltit''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadobnzilordepltit,aferentecontractelordeleasingi
altorcontracteasimilate,neajunselascaden.
ndebitulcontului''Dobnzidepltit''esteevideniatvaloareadobnzilordepltitaferente
contractelordeleasingialtorcontracteasimilate,neajunselascaden,iarncredit,celeajunsela
scaden,trecutepecheltuieli.
Soldulcontuluireprezintvaloareadobnzilordepltitaferentecontractelordeleasingialtor
contracteasimilate,neajunselascaden.
Contul8052''Dobnzidencasat''
Cuajutorulacestuicontseineevidenadobnzilordencasat,aferentecontractelordeleasingi
altorcontracteasimilate,neajunselascaden.
www.numeris.com.ro Accounting and beyond
Pagina 66

ndebitulcontului''Dobnzidencasat''esteevideniatvaloareadobnzilordencasat,aferente
contractelordeleasingialtorcontracteasimilate,neajunselascaden,iarncredit,celeajunsela
scaden,trecutepevenituri.
Soldulcontuluireprezintvaloareadobnzilordencasataferentecontractelordeleasingialtor
contracteasimilate,neajunselascaden.
GRUPA89''BILAN''
Dingrupa89''Bilan''facparte:
Contul891''Bilandedeschidere''
Cuajutorulacestuicontseasigurdeschidereatuturorconturilor.
ndebitulcontului891''Bilandedeschidere''senregistreazsoldurileconturilordepasiv(prin
creditareaacestora),iarncredit,soldurileconturilordeactiv(prindebitareaacestora).Dup
efectuareaacestornregistrri,contulsesoldeaz.
Contul892''Bilandenchidere''
Cuajutorulacestuicontseasigurnchidereatuturorconturilor.
ndebitulcontului892''Bilandenchidere''senregistreazsoldurileconturilordeactiv(prin
creditareaacestora),iarncredit,soldurileconturilordepasiv(prindebitareaacestora).Dup
efectuareaacestornregistrri,contulsesoldeaz.

www.numeris.com.ro Accounting and beyond


Pagina 67

S-ar putea să vă placă și