Sunteți pe pagina 1din 11

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN BRILA COALA GIMNAZIAL MOVILA MIRESII Jud. Brila, Com.

Movila Miresii, Cod: 817100; Telefon/Fax: 0 !"/#"7"1# $%mail: s&oalamovilamiresii'(a)oo.&om; )**+://s&movilamiresii.li&ee.edu.ro

,rdini-a &u ../. /r.1 Movila Miresii, Ju0.Brila

1.231/45 6$ ,3M/47T3C8 4$91B3C8 :.i*i&ii dansa*ori;


$du&a*oare: /s*ase $lena%Mariana /ivel 1, <ru+a mi&

49,=M$/T
Modelarea &om+le* a &or+ului >i formarea unei -inu*e frumoase >i &ore&*e +o* ?n&e+e ?n& din &o+ilrie. Cunos&u* fiind +redis+o@i-ia &o+iilor +re>&olari +en*ru mi>&are, es*e re&omanda* familiari@area lor ?n& de la a&eas* e*a+ de vArs* &u elemen*e sim+le de <imnas*i& aero0i&, da*ori* avan*aBelor +e &are le +o* addu&e a&es* *i+ de a&*ivi*a*e. Cre>*erea &a+a&i*-ii de mun& fi@i& >i in*ele&*ual a &o+iilor se va reali@a+rin *re@irea in*eresului +en*ru desf>urarea unui s&ur* +ro<ram aero0i&. 6esf>urarea &u re<ulari*a*e a &el mul* 0 de minu*e @ilni& de exer&i-ii, ?nain*e de a&*ivi*-ile &ommune, asi<ura &onsumul ex&esului de ener<ie al &o+iilor,&ondu&And la su&&esul desf>urrii a&*ivi*-ilor in*ele&*uale ul*erioare. Cadrul or<ani@a*, exe&u*area sis*ema*i&, &ore&*, su0 ?ndrumarea edu&a*oarei, a mi>&rilor >i elemen*elor de <imnas*i& aero0i& du& &u si<uran- la dis&i+linarea >i de@vol*area fi@i& >i +si)i& a &o+iilor. Mi>&rile sim+le se efe&*uea@ +e <ru+e de mu>&)i ?n&e+And &u +ar*ea su+erioar a &or+ului: <A*, umeri, 0ra-e, a0domen, *alie, fesieri, +i&ioare. 4&*ivi*a*ea &u+rinde ?n final +a>i de dans, an*renAnd mai mul*e <ru+e de mu>&)i. Mi>&rile sim+le sau &om+lexe, &om0ina*e, +e <ru+e de mu>&)i, +re&um >i s*imularea unei res+ira-ii &ore&*e Cins+ira-ie +e nas,ex+ira-ie +e <urD asi<ura fun&-ionarea o+*im a a+ara*ului &ardio%res+ira*or. 4&es* lu&ru ?l &onsider a0solu*e ne&esar +en*ru &o+ii ?n &ederea do0Andirii unei sn*-i o+*ime. 6esf>urarea exer&i-iilor se fa&e ?n sala de <ru+ sau ?n aer li0er, +rin asi<urarea unui fond musi&al ri*ma*, &ons*an*, fr varia-ii 0ru>*e de ri*m. Co+iii +o* fi dis+u>i ?n &er&, da& numrul es*e mare, +en*ru a fi urmri-i ?n exe&u*area &ore&* a exer&i-iilor. Cu un numr mai mi& de &o+ii se +oa*e lu&re ?n semi&er& sau ?n &oloan de <imnas*i&. ,imnas*i& aero0i& ?m0in ?n*r%un mod +l&u* s+or*ul &u ar*, mo*ri&i*a*ea &u ?ndemAnarea >i &oordonarea &u sim-ul es*e*i&.10ie&*ivele +rin&i+ale sun* de@vol*area armonioas a &or+ului, ?n*rirea sn*-ii fi@i&e >i +si)i&e +rin mi>&are >i edu&area &ali*-ilor mo*ri&e. ,imnas*i&a aero0i& de@vol* la &o+ii >i sim-ul mu@i&al >i ri*mul, asi<ur mo0ili*a*e >i <ra-ie ?n mi>&ri >i o -inu* &ore&*.

Dezvoltarea !z!"#$
se s+ore>*e re@is*en*a ?m+o*riva 0olilor &ardio vas&ulare se mre>*e re@is*en-a fi@i& a &o+ilului >i se +revin le@iunile mus&ulare se s+ore>*e &oordonarea >i e&)ili0rul se diminuea@ / ?nl*ura *endin-ele de su+ra+ondera0ili*a*e &o+iii vor ado+*a o -inu* &ore&*, ele<an*

Dezvoltarea %&!'!"#$
&re>*e ?n&rederea ?n for-ele +ro+rii; se de@vol*a sim-ul dis&i+linei; se ?m0in ?n &el mai in<enios mod dis&i+lina &u dis*ra&-ia. Co+iii vor ?nv-a s a&&e+*e re<ulile >i vor fi rs+l*i-i +en*ru fie&are reu>i* a lor; li se va de@vol*a sim-ul de &om+e*i-ie, de au*o%de+asire. 6e asemenea, a+ar*enen-a la <ru+ le va insufla >i s+iri*ul de e&)i+. Jo&urile in*era&*ive vor avea &a s&o+ o mai 0un &unoa>*ere a a0ili*a-ilor &o+iilor, in*era&-iunea &u &oe&)i+ierii lor >i, de asemenea, de@vol*area s+iri*ului &om+e*i*iv.

Co(%ete)te *e)erale:
Formarea >i de@vol*area de+rinderilor mo*ri&e de 0a@ >i a+li&a*iv u*ili*are. 7*imularea &ali*-ii in*ele&*uale, de voin- >i afe&*ive ?n vederea a+li&rii inde+enden*e a de+rinderilor ?nsu>i*e. Cul*ivarea sim-ului es*e*i&, a ri*mi&i*-ii >i a mu@i&ali*-ii En*re-inerea >i ?m0un*-irea s*rii de sn*a*e a &o+iilor >i formarea de+rinderilor i<ieni&o%sani*are 6e@vol*area for-ei >i re@is*en-ei a elas*i&i*-ii mus&ulare, a elas*i&i*-ii >i a mo0ili*-ii ar*i&ulare 3nfluen-area evolu-iei &ore&*e >i armonioase a or<anismului +rin elemen*e de <imnas*i& ri*mi& >i aero0i&

Co(%ete)te &%e"! !"e:


Co+ilul va fi &a+a0il: 7 exe&u*e &ore&* res+ira-ia 7 ado+*e >i s +s*re@e o -inu* &ore&* ?n mi>&are >i ?n re+aus; 7 dovedeas& fa+*ul & +oseda re+re@en*rile +ro+riei s&)eme &or+orale, rs+un@And ade&va* la diferi*e &omen@i mo*ri&e, se&ven-ial sau ?n su&&esiune 7 exe&u*e elemen*e de <imnas*i& aero0i&, mo0ili@And diferi*e se<men*e ale &or+ului% i@ola* C+e <ru+e de mu>&)iD sau ?n &oordonare >i s%>i de@vol*e ex+resivi*a*ea mi>&rii; 7 rs+und ade&va* &omen@ilor +rima*e dovedind & +oseda de+rinderi mo*ri&e de 0a@; 7 exe&u*e &on>*ien* >i armonios, ?n fun&-ie de sar&ina da*a; 7 ?n-elea< >i s exe&u*e mi>&ri &are ne&esi* o orien*are s+a-ial >i *em+oral C+o@i-ii, dire&-ii, su&&esiuni ?n s+a-iu >i *im+D ?n fun&-ie de ri*mul mu@i&ii. s a&-ione@e +en*ru evolu-ia armonioas a +ro+riului &or+ +rin exer&i-ii de <ru+ sau individual s de+un efor*uri uniforme >i varia0ile &u dura*e +relun<i*e +ro<resiv

A"t!v!t#+! ,e -)v#+are:
exer&i-ii +en*ru 0ra-e, &u soli&i*area *u*uror ar*i&ula-iilor Cumr, &o*, +umnD; exersri fra<men*are >i <lo0ale; exer&i-ii de re<lare a res+ira-iei; efe&*uarea de efor*uri &on*inue &u +ro<resia dura*ei; Bo&uri dinami&e &u dura*e +ro<resive; exer&i-ii s+e&ifi&e; exer&i-ii de <imnas*i& ri*mi& >i aero0i&; exer&i-ii de &ore&*are a -inu*ei; exer&i-ii du+ model; re&omandri, demons*ra-ii. ado+*ri de +o@i-ii +e 0a@a +re@en*rii >i a exem+lifi&rii; exer&i-ii >i Bo&uri +en*ru formarea +o@i-iei &ore&*e; a*en-ionri >i &ore&*ri sis*ema*i&e; iden*ifi&area elemen*elor exer&i-iului ?n demons*rri; exer&i-ii +en*ru fie&are se<men* al &or+ului;

&ore&*ri >i ?n&uraBri; ado+*ri de +o@i-ii >i de&lan>ri de mi>&ri la diferi*e semnale; exersarea unor elemen*e +e ri*muri diferi*e; exersarea se+ara* a fie&rui +ro&edeu, individual >i ?n <ru+; &on&ursuri vi@And &ore&*i*udinea >i ex+resivi*a*ea mi>&rilor; re&e+*area modului s+e&ifi& de de@vol*are fi@i& armonioas; exer&i-ii de &on*rol >i au*o&on*rol ?n o<lind; examinri soma*os&o+i&e +eriodi&e. exersare fra<men*a* >i <lo0al; ?nln-uirea elemen*elor ?nv-a*e ?n linii a&ro0a*i&e >i ri*mi&e; exersare se+ara* sau <lo0al a elemen*elor a&ro0a*i&e +e fond mu@i&al; Bo&uri mu@i&ale; Bo&uri dinami&e, +ar&ursuri a+li&a*ive; exer&i-ii s+e&ifi&e; &ore&*ri >i re&omandri. dialo< ?nso-i* de ex+li&a-ii; exem+le de &on-inu*uri >i forme de or<ani@are; re<uli or<ani@a*ori&e s+e&ifi&e; re&omandri <enerale >i individuale

Co)+!).t.r!le -)v#+#r!!:
/0 Ca%a"!tatea ,e or*a)!zare$
F F F F F F F F forma-ii de adunare ?n linie +e un rAnd; forma-ii de adunare ?n linie +e dou rAnduri; forma-iile de de+lasare ?n &oloan &A*e unul >i de &A*e doi; alinierea ?n linie; +o@i-iile de dre+-i >i +e lo& re+aus; ?n*oar&eri +rin sri*ur la s*An<a >i la drea+*a; +ornire &u mers +e lo& >i o+rire C+ornire >i o+rire din mersD; *re&erea din linie +e un rAnd la forma-iile de semi&er& >i &er&.

10 Dezvoltarea ar(o)!oa&#$
F F F F F F +o@i-iile: s*And de+r*a*, +e <enun&)i, >e@And &ul&a*; mi>&ri: du&eri ale 0ra-elor C?nain*e, sus, la*eralD; ale +almelor +e >old, +e umeri, la &eaf; ?ndoiri >i ?n*inderi ale 0ra-elor, ale *run&)iului, ale +i&ioarelor; rsu&iri ale <A*ului, ale *run&)iului; ro*ari ale &or+ului >i ale 0ra-elor; +os*ura &ore&*, <ra-ioas

20 Cal!t#+! (otr!"e ,e 3az#$


F F F F vi*e@ de rea&-ie, de exe&u-ie >i de de+lasare ?n ri*muri diferi*e; ?ndemAnare; for- Cfor- dinami& se<men*arD; re@is*en- Cre@is*en-a <eneral la efor*uri aero0eD.

40 De%r!),er! (otr!"e ,e 3az#$


F F mers o0i>nui* &u -inu* &ore&* >i &oordonare de 0ra-e; mers ?n &oloan; sri*ur Csri*uri +e lo& >i &u de+lasare, &u des+rindere de +e unul >i am0ele +i&ioare, sri*uri din <)emui* ?n <)emui*.

50 De%r!),er! &%ort!ve ele(e)tare$


% Cu s+e&ifi& de <imnas*i& ri*mi& >i a&ro0a*i&: F &um+n +e un <enun&)i &u s+riBinul +almelor +e sol, semisfoar, +odul de Bos, s*And +e omo+la-i, rulare la*eral, rulare +e a0domen >i +ie+*, ros*o<olire ?nain*e din <)emui* ?n <)emui*. % Cu s+e&ifi& de <imnas*i& aero0i& >i ri*mi&: F exer&i-ii +en*ru &a+%<A*; F exer&i-ii +en*ru 0ra-e;

exer&i-ii +en*ru *run&)i &om0ina*e &u mi>&ri de 0ra-e >i +i&ioare.

Mo,al!t#+! ,e eval.are$
&on&ursuri s+e&*a&ole ser0ri Bo&uri

Re&.r&e$
=M4/$ : Co+ii +re>&olari , edu&a*oare , diver>i invi*a-i C+rofessor de ed. Fi@i&D. M4T$9345$ : mAn<Ai, sal*ele,la+*o+ +en*ru mu@i&

B!3l!o*ra !e$ /0 10 20 40
9evis*a :Env-mAn*ul +re>&olar; /r. / 007 )**+://GGG.nex*doorfi*ness.ro/servi&ii%dan&eHfunHaero0i&H+en*ruH&o+ii.)*ml )**+://GGG.efs.u+*.ro/aero0i&.+)+ :Curri&ulum +en*ru Env-mAn*ul +re>&olar, Bu&ure>*i 00"

PROGRAMA PENTRU OPIONALUL DE GIMNASTIC


Nr. Crt
/0

Tema
Diferite forme de mers: En &aden-; .e vArfuri &u mAinile sus .e &l&Aie &u mAinile la s+a*e; Cu ridi&area <enun&)iului la +ie+* +e fie&are +as. Diferite forme de alergare: /ormal +e *oa* *al+a; Cu lovirea se@u*ei; Cu <enun&)ii la +ie+*

Competene
7 exe&u*e &ore&* diferi*e forme de mers +rin
+s*rarea +o@i-iei &ores+un@*oare a &r+ului >i a 0ra-elor; 7%>i forme@e o -inu* &or+oral &ore&*; 7 exe&u*e +o@i-ia &ore&* +en*ru &omen@ile: dre+-i, +e lo& re+aus, la s*An<a, la drea+*a. 7%>i ?nsu>eas& &ore&* s&)ema &or+oral; 7 exe&u*e &ore&* mi>&rile diferi*elor se<men*e ale &or+ului.

Mijloace de realizare

$x+li&a-ia 6emons*ra-ia $xer&i-iul 4&*ivi@area ?n <ru+ a &o+ilului

10

20

Exerciii pentru muchii gtului

7 exe&u*e &ore&* exer&i-iile de aler<are +s*rAnd +o@i-ia &ore&* a &or+ului >i a 0ra-elor C ?ndoirea 0ra-elor >i mi>&area lor +e lAn< &or+D; 7 re&ur< la exer&i-ii de res+ira-ie du+ o +erioad de effor* ?ndelun<a*; 7 res+ire &ore&* : s ins+ire +e nas >i s ex+ire +e <ur; 7 exe&u*e exer&i-iile de aler<are +s*rAnd &ore&* +o@i-ia &or+ului. 7 exe&u*e &ore&* exer&i-iile +en*ru mu>&)ii <A*ului +rin diferi*e mi>&ri ale &a+ului: ?nain*e,?na+oi,s*An<a,drea+*a,?n *im+i sim+li sau du0li;

$x+li&a-ia 6emons*ra-ia $xer&i-iul 4&*ivi@area ?n <ru+ a &o+ilului

$x+li&a-ia 6emons*ra-ia $xer&i-iul

40

Exerciii pentru muscii braelor

50

Exerciii pentru muchii pectorali, dorsali

60

Exerciii pentru muchii coapselor

7%>i &oordone@e mi>&rile &u ri*mul soli&i*a*; 7 exe&u*e exer&i-ii de de@vol*are fi@i& <eneral &u numrarea *im+ilor sau &u re+ere s+a-iale; 7%>i ?nsu>eas& &ore&* s&)ema &or+oral. 7 exe&u*e &ore&* exer&i-iile +en*ru 0ra-e >i umeri din &e ?n &e mai &om+lexe C ?n*inderi,?ndoiri,rsu&iriD 7 res+ire &ore&* >i la momen*ul +o*rivi* 7 exe&u*e mi>&rile ?n fun&-ie de ri*mul mu@i&ii 7%>i ?nsu>eas& &ore&* s&)ema &or+oral 7 exe&u*e &ore&* exer&i-iile &are soli&i* mis&)ii +e&*oral >i dorsali ?n fun&-ie de ri*mul mu@i&ii C?n*inderi,rsu&iri,a+le&ri fa*a%s+a*e, s*An<a%drea+*aD 7 +s*re@e &ore&* +o@i-ia &or+ului ?n *im+ul mi>&rilor 7 exe&u*e &ore&*mis&arile &om0ina*e &u exer&i-ii +en*ru 0ra-e 7%>i ?nsu>eas& &ore&* s&)ema &or+oral 7 exe&u*e &ore&* exer&i-iile &are soli&i* mu>&)ii &oa+selor, CfesieriD, ?n fun&-ie de ri*mul mu@i&ii "in*inderi, rsu&iri,a+le&ri fa*a%s+a*e/ s*An<a%drea+*aD 7 +s*re@e &ore&* +o@i-ia &or+ului ?n *im+ul mi>&rilor 7 exe&u*e &ore&* mi>&rile o&m0ina*e &u exer&i-ii +en*ru mu>&)ii 0ra-elor,a0dominali; 7%>i ?nsu>eas& &ore&* s&)ema &or+oral

4&*ivi@area ?n <ru+ a &o+ilului

$x+li&a-ia 6emons*ra-ia $xer&i-iul 4&*ivi@area ?n <ru+ a &o+ilului $x+li&a-ia 6emons*ra-ia $xer&i-iul 4&*ivi@area ?n <ru+ a &o+ilului

$x+li&a-ia 6emons*ra-ia $xer&i-iul 4&*ivi@area ?n <ru+ a &o+ilului

70

Exerciii pentru muchii picioarelor

80

Elemente de gimnastic aerobic

7 exe&u*e &ore&* exer&i-iile &are soli&i* mu>&)ii +i&ioarelor ?n fun&-ie de ri*mul mu@ivii C<enoflexiuni,fandri,ridi&ri,mers +e lo&D 7 +s*re@e &ore&* +o@i-ia &or+ului ?n *im+ul mi>&rilor 7 exe&u*e &ore&* mi>&rile &om0ina*e &u exer&i-ii +en*ru mu>&)ii 0ra-elor a0dominali,&o+aselor 7%>i ?nsu>eas& &ores& s&)ema &or+oral 7 manifes*e +ro<resiv &a+a&i*a*ea de a exe&u*a &ore&* mi>&rile ?n num ar &res&u* de re+e*ri 7 exe&u*e a&-iuni &u <rad de &om+lexi*a*e din &e ?n &e mai mare C&om0ina-ii de mi>&ri &u <rad &res&u* de difi&ul*a*eD 7 de+un efor* fi@i& sus-inu* +e o dura* de *im+ din &e ?n &e mai mare 7 res+ire &ore&* ?n momen*ele ?n &are in*ervine s*area de o0oseal 7 res+e&*e +e &A* +osi0il ri*mul mu@i&ii 7%>i men-in o +o@i-ia &ore&* a &or+uli 7 fie &a+a0il s &om0ine diferi*e mi>&ri &om+lexe ale &or+ului 7 fie &a+a0il s &om0ine exer&i-iile de 0a@ &u elemen*e de dans

$x+li&a-ia 6emons*ra-ia $xer&i-iul 4&*ivi@area ?n <ru+ a &o+ilului

$x+li&a-ia 6emons*ra-ia $xer&i-iul 4&*ivi@area ?n <ru+ a &o+ilului