Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr............ din...............
privind lucrarea..................................................................................................................................,
executata in cadrul contractului nr............... din.................., incheiat intre.................... si
intre..............................
pentru lucrarile de..................................................................................................................................

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.................. eliberata de.......................................


la................., cu valabilitate pina la.......................................

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul..............................., fiind formata din:


.........................................
.........................................
.........................................
(nume si prenume)

3. Au mai participat la receptie:


...........................................................................
...........................................................................
(nume si prenume) (calitatea)
4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
......................................................................................................................................................................
5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:............................................................................................
.......................................................................................................................................................................

6. Prezentul proces-verbal, continind........... file si......... anexe numerotate, cu un total de............... file, a
fost incheiat astazi..................... la.............................................................................. in............. exemplare.
Comisia de receptie *) Investitor (proprietar):...............................
Delegat al administratiei publice locale:................................