Sunteți pe pagina 1din 5

Sistemul instituional al Uniunii Europene 1 Caracteristica general a instituiilor i organilor comunitare 2.

Sistemul instituional al Uniunii Europene In literatura de specialitate precum si in mass-media se opereaza in mod frecvent cu anumite concepte care vin sa evidentieze structura complexa si dinamica a procesului constructiei europene: institutii comunitare si organe comunitare. a.Conceptul de institutii comunitare se caracterizeaza prin urmatoarele elemente specifice: 1. au rolul de a pune in aplicare, in temeiul competentelor lor, regulile juridice fundamentale de constituire si de functionare a Comunitatilor si a U.E. 2. sunt create prin tratatele de infiintare a Comunitatilor Europene . in domeniile in care actioneaza sunt dotate cu puterea de a lua decizii si de a le impune statelor mem!re" din aceasta perspecti#a ele reprezinta o desprindere de sc$emele traditionale ale cooperarii internationale, in care e%ecutarea tratatelor este supusa disponi!ilitatii semnatarilor, su#eranitatea nationala fiind cauza principala a asa&numitei 'paralizii a tratatelor' (. prin natura lor, ele reprezinta interesele statelor (Consiliul Uniunii (Consiliul de Minitri), interesele Comunitatilor (Comisia european), interesele popoarelor (Parlamentul) si interesele dreptului (Curtea de Justitie.) ). !eneficiaza de anumita autonomie juridica, administrati#a si financiara, corolar al specificitatii lor functionale *nstitutiile comunitare sunt acele organe create prin tratatele de infiintare a Comunitatilor Europene, care neavnd personalitate juridica, reprezinta interesele statelor, ale comunitatilor si popoarelor, asigura respectarea dreptului si actioneaza in domenii strict limitate, fiind dotate cu puterea de a lua decizii la nivel comunitar, pe care le impune statelor membre. !. +rganele comunitare se diferentiaza prin faptul ca: 1 indeplinesc functii consultati#e, cu caracter te$nic ori financiar, au%iliar" 2 sunt pre#azute prin tratate, altele sunt create de catre institutii in #ederea e%ercitarii atri!utiilor lor" cele infiintate prin tratate pot a#ea personalitate juridica sau o simpla autonomie financiara" cele create de institutii tre!uie sa ai!a fundamentul in tratate, sa nu fie dotate cu puteri proprii de decizie, ci numai cu functii de e%ecutie strict controlate, sa nu modifice ec$ili!rul institutional. +rganele comunitare sunt acele elemente structurale, create prin tratate sau de catre institutiile comunitare, in vederea indeplinirii unor functii consultati#e au%iliare cu caracter te$nic, financiar si de alta natura (Comitetul egiunilor, Comitetul Economic
-1-

si !ocial". *nstitutiile Uniunii Europene se pot imparti in doua categorii: cele care au orientare supranationala, cum ar fi: Comisia, #arlamentul European si Curtea de $ustie si cele cu orientare interguvernamentala: Consiliul de %inistrii si Consiliul European. **. S*S,E-U. */S,*,U0*+/1. 1. U/*U/** EU2+3E/E *nstituii comune Consiliul European, Consiliul de %ini&tri, Comisia, #arlamentul, Curtea de $usti'ie, (ribunalul de #rim) Instan'), Curtea de Conturi *nstituii complementare 1. Consultati#e: * Comitetul economic i social 4 Comitetul de Regiuni Comitetul consultativ al CECO 2. +rganisme de gestiune specializate * Banca European de Investiii Agenia de Aprovizionare Euratom 5. -ediatorul european 1. *nstituii comune 1. Consiliul European Componen: &efii de state &i de guverne ai statelor membre, /nso'i'i de c)tre mini&trii de externe. -od de lucru: summit-urile (/ntlnirile la nivel /nalt" ce au loc de dou) ori pe an (cele ordinare" &i de cte ori este nevoie (cele extraordinare". (ratatul constitu'ional prevede /ntlniri trimestriale. Ele se desf)&oar) sub pre&edin'ia &efului de stat sau de guvern al statului membru care de'ine /n momentul respectiv pre&edin'ia C%. 0eciziile sale vor fi luate prin consens, cu excep'ia cazului /n care Constitu'ia prevede altfel. 2. Consiliul de -initri (Consiliul sau C%" Componena: mini&trii de resort sau reprezentan'ii acestora. 6uncii: legislativ) &i executiv), modalitatea de exercitare a atribu'iilor fiind att votul unanim, ct &i cel majoritar, la propunerea Comisiei &i cu acordul #arlamentului. 6uncionare: /ntrunirile C% au loc lunar, /n urma convoc)rii de c)tre pre&edintele /n exerci'iu, cele mai frecvente reuniuni fiind pe domeniile: agricultur), economicfinanciar &i afaceri externe. 1ucr)rile fiec)rei sesiuni sunt preg)tite de Comitetul Reprezentanilor ermaneni (C2 E#E ", !ecretariat &i alte grupuri de lucru. #rocesul de elaborare a politicilor specifice depinde de negociere &i de angajamentul comun /n /ndeplinirea obiectivelor. #re&edin'ia se de'ine pe rnd, pe o perioad) de 3 luni, exercitndu-se /n sistem troic) (asociind pre&edin'ii care p)r)sesc cu cei care vor prelua pre&edin'ia", fapt ce asigur) /n permanen') prezen'a la conducere a unui stat puternic. 1a /nceputul fiec)rui mandat, pre&edintele trebuie s)-&i publice programul. 5. Comisia European
-"-

Cooperri politice instituionalizate +. #olitica Extern) &i de !ecuritate Comun) (#E!C", -. #olitica $usti'iei &i a .facerilor Interne (#$.I".

Comisia este nucleul de putere suprana'ional al Comunit)'ii, fiind un organism de tip guvernamental cu activitate permanent) &i cu structur) colegial, care dispune de un aparat administrativ propriu. 6uncii: coordonare, execu'ie, gestionare, &i de veg4ere la aplicarea dreptului 5niunii sub controlul Cur'ii de $usti'ie. Componena: membrii Comisiei, comisarii, sunt numi'i pe o perioad) de cinci ani, /n urma desemn)rii lor de c)tre guvernele na'ionale, care consult) /n acest sens #arlamentul European. .bia dup) votul #E ei sunt numi'i, de comun acord, de c)tre guvernele statelor membre. Structura Comisiei este urm)toarea: a" comisarii cu cabinetele lor (formate din cte &ase membri", b" &efii de cabinete, c" corpul angaja'ilor, d" 0irectorate generale, similare ministerelor din sistemele na'ionale, care se sub/mpart /n 0irec'ii &i 0ivizii * toate sunt distribuite, potrivit reparti'iei portofoliilor, /ntre comisarii europeni. !ediul Comisiei este la 6ruxelles. . 3arlamentul European (#E" #arlamentul European este institu'ia care reune&te reprezentan'ii popoarelor. 3rerogati#e: politic), legislativ) &i bugetar). Componena: la 7isa, s-a 4ot)rt limitarea num)rului de parlamentari europeni la 89-. .ctualmente sunt 8:; deputa'i. Conform (ratatului de la 1I!.627. +9 decembrie -<<8 vor fi 8;+..ce&tia sunt grupa'i pe familii politice. =n #E exist) 8 grupuri parlamentare, existnd &i un num)r de parlamentari ne/nscri&i /n niciunul dintre grupuri. +rganizarea: #E este organizat pe comisii, acestea fiind permanente sau temporare. =n prezent, #E are -> de comisii, dintre care +8 sunt permanente. (. Curtea de 7ustiie Curtea de $usti'ie a Comunit)'ii Europene (C$CE" este institu'ia care asigur) respectarea dreptului. Componena: este format) din judec)tori, cte unul din fiecare stat, &i e asistat) de : avoca'i generali. 3rerogati#e: Curtea controleaz) legalitatea actelor adoptate de c)tre institu'iile Comunit)'ii &i se pronun') asupra: a" interpret)rii (ratatului, b" validit)'ii &i interpret)rii actelor adoptate de institu'ii, c" interpret)rii statutelor altor organisme create de Comunitate, d" cooper)rii /nt)rite, e" #$.I, f" respect)rii drepturilor omului. Statutul: C$CE poate fi plasat /ntre cel al tribunalelor interna'ionale &i cel al tribunalelor na'ionale sau al Cur'ii Constitu'ionale, ea prelund elemente de la aceste institu'ii. ). ,ri!unalul de 3rim *nstan (ribunalul de #rim) Instan') ((#I" s-a instituit printr-o decizie luat) la -> octombrie +?:: de c)tre Consiliul European. Componen: (#I este format din judec)tori desemna'i ca &i /n cadrul C$CE, cte unul din fiecare stat membru. 3rerogati#e: (#I se al)tur) C$CE cu scopul de a solu'iona anumite litigii /ntre: Comunitate &i membri, persoane fizice sau juridice. =n afar) de acestea, unele competen'e pot fi atribuite prin decizia unanim) a C%, la propunerea C$CE &i /n urma consult)rii #E &i Comisiei.
-#-

8. Curtea de Conturi Componena: cte un reprezentant din fiecare stat, numi'i pe o durat) de 3 ani de c)tre C%, dup) consultarea prealabil) a #E. #re&edintele Cur'ii este ales pe o perioad) de trei ani, cu posibilitatea realegerii. 6uncionare: CC este un organ colegial, deciziile luate fiind asumate de c)tre to'i membrii. =n timpul unui mandat, membrii sunt roti'i pe mai multe domenii. Competene: Curtea de Conturi examineaz) conturile tuturor veniturilor &i c4eltuielilor Comunit)'ii. ezultatele activit)'ii sale sunt prezentate /ntr-un aport anual prezentat pn) la 9< noiembrie urm)tor /nc4eierii fiec)rui exerci'iu financiar, elaborat &i pe baza aportului financiar primit de la Comisie pn) la data de + aprilie. 2. *nstituii complementare 1. +rgane consultati#e 1.1. Comitetul economic i social Comitetul economic &i social (EC2!2C" cuprinde @reprezentan'i ai diferitelor categorii ale vie'ii economice &i sociale, mai ales ai produc)torilor, agricultorilor, transportatorilor, lucr)torilor, comercian'ilor &i me&te&ugarilor, ai profesiunilor liberale &i ai reprezentan'ilor interesului generalA, repartiza'i /n trei mari grupe: patroni, lucr)tori &i alte activit)'i. Structur: EC2!2C cuprinde nou) sec'ii specializate pe diverse domenii, care sunt reglementate prin (ratat, cele mai importante fiind sec'ia agricultur) &i cea a transporturilor. Competene: la cererea C% sau a Comisiei, sau din proprie ini'iativ), EC2!2C emite avize pe probleme specifice. !ediul EC2!2C este la 6ruxelles. 1.2. Comitetul regiunilor Comitetul regiunilor (C " a fost instituit prin (5E &i este compus din reprezentan'i ai comunit)'ilor regionale &i locale. Componen: C este compus, ca &i #arlamentul, din grup)ri politice. El lucreaz) /n : comisii permanente, cele mai importante sectoare fiind: educa'ie, tineret &i formare, cultur), s)n)tate public), re'elele transeuropene &i fondurile structurale. Competene: rolul C este acela al unui paznic al principiului subsidiarit)'ii. Institu'iile comunitare sunt obligate s) consulte C , dac) au omis acest lucru, C poate emite un aviz din proprie ini'iativ).. !ediul C este la 6ruxelles. 1.5. Comitetul consultati# al CEC+ .cest comitet a fost /nfiin'at prin (CEC2. Componen: reprezentan'ii produc)torilor, muncitorilor, negociatorilor &i utilizatorilor din domeniile c)rbunelui &i o'elului. %embrii sunt numi'i de c)tre Consiliu, num)rul lor fiind /ntre :> &i +<:. Competen: Comitetul are rol consultativ pe lng) =nalta .utoritate. Comitetul este consultat de c)tre Comisie, fie obligatoriu, conform (ratatului, fie facultativ, pe teme precum obiectivele generale &i politicile economice &i sociale ale CEC2. 2. +rgane de gestiune specializate 2.1. 9anca European de *n#estiii 6anca European) de Investi'ii (6EI" a fost creat) prin (CEE. Ea are personalitate juridic) &i capacitatea de a /nc4eia acorduri de /mprumut &i garan'ii cu ')rile membre, f)r) a urm)ri un scop lucrativ. Competene: sprijin) proiectele de dezvoltare, modernizare &i conversie, /ndeosebi /n regiunile slab dezvoltate. #rin (5E, competen'a 6EI a fost extins) la
-$-

sus'inerea ')rilor defavorizate din Centrul &i !ud-Estul Europei /n vederea integr)rii /n economia european) &i mondial). !ediul 6EI este la 1uxemburg. 2.2. 1genia de 1pro#izionare Euratom .gen'ia a fost /nfiin'at) prin (CEE. &i dispune de puteri /n scopul aprovizion)rii pie'ei nucleare. Este dotat) cu personalitate juridic) &i autonomie financiar). Competene: .gen'ia dispune de un drept de op'iune asupra minereurilor &i materiilor prime fisibile speciale provenite din statele membre. 5. -ediatorul european (om%udsman-ul" %ediatorul european a fost introdus prin (5E &i este o institu'ie ce reprezint) elemente ale cet)'eniei europene, urm)rind garantarea protec'iei drepturilor cet)'enilor /n cazul unor posibile deficien'e, /ndeosebi deciziile abuzive, ale administra'iei comunitare. %ediatorul este numit de c)tre #E, pe perioada unui mandat, r)mnnd independent fa') de orice guvern sau alte organisme. #entru buna /ndeplinire a func'iei ombudsmanului, toate institu'iile comunitare &i na'ionale sunt obligate s)-i pun) la dispozi'ie informa'ii privitoare la deciziile pe care le iau.

Un nou portal informaional! Dac deii informaie interesant si doreti s te impari cu noi atunci scrie la adresa de e-mail support!sursa.md

-&-