Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOX DIN ALBA IULIA Secia Teo o!

ie"#a$%o&a ' Catedra de Istoria i Filosofia Religiilor

ISIHASM, KABBALA, YOGA


- Comparaii, analize i interpretri LUCRAR ! S MI"AR

Coo&(o)a%o&* EMIL IOAN 0URCAN


#O#I1 S.$i)'%o&* CTLIN"CORNELIUS
a). III

#&+ ,&o-+ .)i/+ (&+

ALBA IULIA 2334 1+ SEC5IUNE INTRODUCTIV


2+ 1+ ARGUMENT Moti#aia ela$orrii %nei l%&rri 'n &are ( pri#im &omparati# i analiti& &on&eptele reli)ioa(e *e $az re+eritoare la I(i,a(m, Ka$$ala i Yo)a, o reprezint i*eea +orm%lrii %nor -%*e&i *e #aloare 'n &eea &e pri#ete raport%l *intre trei mari mi&ri reli)ioa(e *e (or)inte mi(ti& i mo*%l 'n &are (e na(& *i+erenele 'ntre a&e(tea. lementele prezentate %rmeaz 'n*eaproape i*eea prezentrii i(tori&e a +ie&rei mi&ri 'n parte, pentr% &a mai apoi ( +ie en%nate o (erie *e interpretri i &on&l%zii 'n &eea &e pri#ete raport%l *intre I(i,a(m i Ka$$ala, re(pe&ti# I(i,a(m i Yo)a. /inalitatea (t%*i%l%i o reprezint, pe *e-o parte, (on*area %n%i teren 'n& nea$or*at 'n*ea-%n(, re+eritor la relaia *intre I(i,a(m i Ka$$ala, iar pe *e alt parte, &a r(p%n( la pro#o&rile &ontemporane, o &ontrao+en(i# 'n*reptat (pre &ei &are &on(i*er I(i,a(m%l &a *eri#0n* *in mi&area Yo)a (a% 'mpr%m%t0n* +orm%le ori te,ni&i *e &on&entrare (pe&i+i&e a&e(tei (pirit%aliti. 2+ 2+ ISI6ASM1 7ABBALA1 8OGA 9 #ARCURS A+ ISI6ASMUL C%#0nt%l 1i(i,a(m2 pro#ine *in termen%l )re&e(& 1,e(3&,ia2 i 'n(eamn 1t&ere2, 1linite2, 1&on&entrare interioar2. I(i,a(m%l e(te o *i(&iplin a(&eti& *e ori)ine mona(ti&, ale &rei ori)ini pot +i o$(er#ate 'n -%r%l (e&olelor I4-4 i &are (-a or)anizat 'n (e&olele 5III-5I4 &a o a*e#rat mi&are *e renatere (pirit%al i teolo)i&, prin intro*%&erea 1r%)&i%nii l%i Ii(%(2 &a meto* *e a pro*%&e o (tare *e &on&entrare i *e pa&e l%ntri&, 'n &are (%+let%l a(&%lt i (e *e(&,i*e l%i !%mneze% . I(i,ia a +o(t pra&ti&at la 'n&ep%t *e &tre prinii *eert%l%i, &are a% a#%t &a (%r( *e in(piraie 1/ilo&alia2 i &are i-a% 'n(%it, &a *i(&iplin *e *ez#oltare a #ieii interioare, in#o&area &ontin% a n%mel%i l%i Ii(%( . 1R%)&i%nea inimii2, n%mit i 1r%)&i%nea l%i Ii(%(2 (a% 1r%)&i%nea p%r2, &on(t0n* *in &%#intele 1!oamne, Ii(%(e Hri(toa(e, /i%l l%i !%mneze%, mil%iete-m pe mine p&to(%l2, e(te $azat pe te6t%l *in #an),elia *%p L%&a 78, 97: 1;mpria l%i !%mneze% e(te
1 2

ISTORIC1 CONCE#TE FUNDAMENTALE

<R O= <RO/ SOR !R. IO" BRIA, , Dicionar de Teologie Ortodox - A - Z, e*it%ra In(tit%t%l%i Bi$li& i *e Mi(i%ne al Bi(eri&ii Orto*o6e Rom0ne, B%&%reti, 7>>?, p. >@. 2 MARC A"=OI" COS=A ! B AUR GAR!, Rugai-v nencetat, e*it%ra In(tit%t%l%i Bi$li& i *e Mi(i%ne al Bi(eri&ii Orto*o6e Rom0ne, B%&%reti, 7>>>, p. 78
1

'nl%ntr%l #o(tr%2 i pe 'n*emn%l S+0nt%l%i Apo(tol <a#el *in I =e(aloni&eni A, 78: 1R%)ai-# ne'n&etat2 i 1(tr%ii 'n r%)&i%ne2 . ;ntemeietor%l propri%-zi( al i(i,a(m%l%i e(te S+0nt%l Ioan S&rar%l C D?>E, a%tor%l l%&rrii 1S&ara rai%l%i2, 'n &are re&oman* r%)&i%nea 1mono*i&2, a*i& re*%( la %n (in)%r &%#0nt, 1Ii(%(e2. <entr% prinii i(i,ati, teoria i pra&ti&a r%)&i%nii l%i Ii(%(, me*itaia 'n t&ere a(%pra n%mel%i l%i Ii(%( i (tarea *e linitire pe &are o pro*%&e n% reprezint %n (&op 'n (ine. I(i,ia &reeaz mai *e)ra$ o (tare 'n &are (e pra&ti& #irt%ile, *intre &are &ele mai importante (%nt &%ria inimii Ca at!eiaE, po&ina C"etanoiaE, *ar mai ale( trez#ia, (o$rietatea (a% atenia inimii Cni sisE. S+0nt%l Simeon "o%l =eolo) #or$ete *e(pre &ontiina i (imirea ,ar%l%i, iar S+0nt%l Gri)orie <alama *e(pre &ontemplarea nemi-lo&it a (la#ei l%i !%mneze% (%$ +orma ener)iilor *i#ine ne&reate, &a elemente e(eniale ale (pirit%alitii i(i,a(te . Ca mi&are &e (-a or)anizat 'n S+0nt%l M%nte At,o( 'n (e&olele 5II5I4, i(i,a(m%l n% poate +i (eparat *e teolo)ia 1&ara&ter%l%i ne&reat al l%minii ta$ori&e2 i *e e6periena nemi-lo&it a (la#ei l%i !%mneze% . !e la At,o(, i(i,a(m%l (-a r(p0n*it 'n (e&olele %rmtoare 'n mn(tirile *in B%l)aria, Ser$ia, R%(ia i Rom0nia, in+l%en0n* n% n%mai #iaa mona(ti&, &i i pe &ea lit%r)i&. !e alt+el, &a meto* a #ieii &ontemplati#e, i(i,a(m%l n% e(te (eparat *e (pirit%alitatea lit%r)i& (a% (a&ramental. ;ntr-a*e#r, te6tele i(i,a(te a% +o(t (&ri(e pentr% mona,i i ele (e apli& &el mai $ine 'n &on*iiile *e retra)ere i *e (in)%rtate ale mn(tirii. S+0nt%l "i&o*im A),iorit%l, &el &are a &ole&ionat (&rierile +ilo&ali&e, #a (p%ne 'n( & 1r%)&i%nea inimii2 aparine t%t%ror, at0t mona,ilor, &0t i mirenilor, +apt pentr% &are n% e6i(t *o% mo*ele *e (pirit%alitate orto*o6. Una *in i*eile *e $az ale i(i,a(m%l%i e(te a&eea & #iaa (pirit%al, (%$ +orm mona(ti& (a% lit%r)i&, n% e(te ar$itrar, &i are ne#oie *e &l%zirea %n%i 1printe (pirit%al2 . !a& pentr% i(i,a(m%l pra&ti&at *e #a)rie <onti&%l a&&ent%l &a*e pe &ontemplarea intele&t%al i r%)&i%nea minii monolo)i&, (a% in#o&area n%mel%i l%i Ii(%(, alte &%rente i(i,a(te, *e pil* &el prop%( *e Ma&arie )iptean%l C(e&. 4E, re#in la o antropolo)ie i p(i,olo)ie $i$li&, in(i(t0n* a(%pra 1pzirii inimii2. !e alt+el, 'n (pirit%alitatea orto*o6, inima C#ardiaE n% e(te or)an%l +izi&, &i &entr%l (pirit%al al om%l%i, &reat *%p &,ip%l l%i !%mneze%, eu-%l &el mai a*0n& i &el mai a*e#rat, altar%l l%ntri& 'n &are (e intr 'n (tare *e Fenoz i *e -ert+ i 'n &are are lo& %nirea &% Hri(to(. Inima *
B 4 A 6

Colo(eni ?, 9. A"!R SCRIMA, Des re isi!as", B%&%reti, *it%ra H%manita(, 9GGB, p. ?7. 5 ;n literat%ra *e (pirit%alitate *in (e&ol%l al 5I4-lea, slava e(te l%mina ,ar%l%i *%mnezeie(&, ira*ierea ener)iilor *i#ine ne&reate, &are (-a artat pe =a$or 'n tr%p%l l%i Hri(to(. L%mina ta$ori& n% e(te o #e*ere a +irii *%mnezeieti, &i a slavei +irii L%i. $lava n% e(te nat%ra *%mnezeia(&, &i raza *%mnezeirii. A(t+el, 1a *at i +irii omeneti slava *%mnezeirii, *ar n% +irea. Alt&e#a e(te nat%ra l%i !%mneze% i alt&e#a e(te slava L%i, *ei (%nt *e(prite 'ntre ele2 CS/H"=UL GRIGORI <ALAMA, Des re sf%nta lu"in, 'n 1/ilo&alia (+intelor ne#oine ale *e(#0ririi2, e*iia rom0nea(&, tra*%&ere *in )re&ete, intro*%&ere i note *e !%mitr% Stniloae, #ol. 4II, p. 9@BE. $lava e(te o realitate e(,atolo)i& nepieritoare i nem%ritoare, +iin* 'n(%i me*i%l ;mpriei #iitoare a l%i !%mneze%. 6 MARC A"=OI" COS=A ! B AUR GAR!, o & cit&, p. 97.
3 4

%nitatea per(oanei %mane, +apt pentr% &are 1r%)&i%nea inimii2 &reeaz o (tare e6i(tenial *e %nitate i *e inte)ritate a per(oanei .
7

B+ 7ABBALA1 SINTE; a. <RIM


L 5<R SII AL

A MISTICII IUDAICE* MIS=ICII IU!AIC

Mor+olo)ia e6perienei mi(ti&e e#reieti e(te e6trem *e $o)at i *e &omple6. <rima +az a mi(ti&ii e#reieti (e &ara&terizeaz prin importana a&or*at a(&en(i%nii e6tati&e p0n la tron%l *i#in, 'er#a(a. A&ea(t tra*iie ezoteri&, ate(tat 'n& *in (e&ol%l I '. Hr., (e prel%n)ete p0n 'n (e&ol%l 5 *. Hr. L%mea tron%l%i, lo& al mani+e(trii (la#ei *i#ine, &ore(p%n*e pentr% mi(ti&%l e#re% &% 1pleroma2 C lenitudineaE )no(ti&ilor &retini. =e6tele, (&%rte i a*e(ea o$(&%re, (%nt n%mite 1Crile *e(pre HeFFalot,2 CCrile des re )alatele CeretiE i *e(&ri% (lile i palatele pe &are le tra#er(eaz #izionar%l 'n &ltoria (a, 'nainte *e a a-%n)e 'n al aptelea i %ltim%l !e#!al, %n*e (e a+l tron%l (la#ei. Cltoria e6tati&, n%mit la 'n&ep%t 1a(&en(i%nea &tre 'er#a(a2, a +o(t *e(emnat, (pre an%l AGG *. Hr., *in moti#e ne&%no(&%te, 1&o$or0rea 'n 'er#a(a2 . A(&en(i%nea (%+let%l%i la &er i 'n+r%ntarea prime-*iilor 'nt0lnite 'n &ale &on(tit%ia% o tem &om%n 'n )no(ti&i(m%l *in (e&olele al II-lea i al III-lea. Con+orm pre&izrii o+erite *e Ger(,om S&,olem, mi(ti&a 'er#a(ei &on(tit%ie %na *in ram%rile e#reieti ale )nozei . ;n &%r(%l &ltoriei (ale e6tati&e, (%+let%l primete re#elaii pri#in* &reaia, ierar,ia 'n)erilor i pra&ti&ile te%r)i&e. ;n &er%l &el mai *e (%(, (t0n* 'n pi&ioare 'n +aa =ron%l%i, el &ontempl 1&,ip%l mi(ti& al *i#initii 'n (im$ol%l 'n+irii &% &,ip *e om2, &are i (-a artat prooro&%l%i Ieze&,iel , (t0n* pe tron%l MerFa$a. L%i Ieze&,iel i (-a artat 1m(%ra tr%p%l%i2 , a*i& o reprezentare antropomor+i& a *i#initii, 'n+i0n*%(e &a <rim%l Om, i*enti& &% ima)inea Cel%i I%$it *in &artea C0ntarea C0ntrilor. ;n a&e(t mo*, a#em *e-a +a&e &% o proie&tare a !%mneze%l%i ne#z%t i%*ai& 'ntr-o +i)%r mi(ti& 'n &are (e re#eleaz 1Marea Sla#2 *in apo&alipti&a i apo&ri+ele e#reieti. A&ea(t reprezentare 'n ima)ine a Creator%l%i (e *ez#olt pornin* *e la o &on&epie per+e&t monotei(t. Alt%ri *e (&rierile re+eritoare la 'er#a(a, (e r(p0n*ete 'n #%l Me*i% i &apt &ele$ritate 'n toate rile *in *ia(pora %n te6t *e &0te#a pa)ini, intit%lat $e !er *et+ira (a% 1Cartea Creaiei2 . =e6t%l &onine o e6p%nere la&oni& a &o(mo)oniei i &o(molo)iei, a%tor%l (tr*%in*%-(e ( 'i p%n 'n a&or* i*eile (ale, in+l%enate *e iz#oare )re&eti, &%
8 9 10 11 12 13

I(ide", p. 97-99. ;n mo* para*o6al, *e(&rierile 1&o$or0rii2 %tilizeaz meta+ore a(&en(ionale, element re)(it i 'n i(i,a(m C*e e6.: co(or%rea "inii n ini"E. 9 Ger(,om S&,olem #or$ete, *e a(emenea, *e(pre 1)no(ti&i(m%l ra$ini&2, a*i& a&ea +orm a )no(ti&i(m%l%i e#reie(& &are (-a (tr*%it ( rm0n +i*el tra*iiei ,alaFi&e. 10 v& Ieze&,iel 7, 9D. 11 ;n e$rai&: $!i,ur -o"a. 12 !e e6.: !in mantia (a &o(mi& r(ar +irmamentele i a(trele. 13 "% e(te &%no(&%t ori)inea (a% *ata re*a&trii a&e(t%i te6t. Se pre(%p%ne & apariia (a poate +i 'n&a*rat %n*e#a 'ntre (e&ol%l al 4-lea i al 4I-lea.
7 8

<

*i(&iplinele talm%*i&e re+eritoare la *o&trina &reaiei i &% &ele pri#in* 'er#a(a, 'n &%r(%l e6p%nerii (ale +iin* o$(er#a$ile pentr% prima oar o (erie *e reinterpretri *e ten*in (pe&%lati# ale &on&epiilor re+eritoare la 'er#a(a. <rima parte reprezint &ele 1B9 *e &i min%nate ale ;nelep&i%nii2 C.a#!"a (a% $o !iaE, prin &are !%mneze% a &reat l%mea: &ele 99 *e litere ale al+a$et%l%i (a&r% i &ele 7G n%mere primor*iale (a% $e !irot. <rim%l $e !ira e(te nev"a Crua!E (a% !%,%l l%i !%mneze% Cel #i%. !in rua! p%r&e*e Aer%l <rimor*ial, iar *in a&e(ta (e na(& Apa i /o&%l, a*i& $e !irot-%rile al treilea i al patr%lea. !in Aer%l primor*ial, !%mneze% a &reat &ele 99 *e litereI *in Ap a &reat Hao(%l Co(mi& i *in /o& =ron%l Sla#ei i ierar,iile 'n)ereti, 'n timp &e %rmtoarele a(e $e !irot reprezint &ele a(e *ire&ii (paiale . Spe&%laia +ilo(o+i& pri#in* $e !irot-%rile, *i#er(i+i&at prin mi(ti&a n%merelor, are, &el mai pro$a$il, o ori)ine neopita)orei&, 'n( i*eea 1literelor prin &are (-a +%rit Cer%l i <m0nt%l2 'i )(ete e6pli&aia &ea mai &lar 'n i%*ai(m. $e !er *etsira a +o(t +olo(it i 'n (&op%ri ta%mat%r)i&e, *e#enin* vade"ecu" al Fa$$alitilor, +iin* &omentat *e &ei mai mari )0n*itori e#rei ai #%l%i Me*i%. <ieti(m%l e$rai& me*ie#al e(te opera a trei 1$r$ai pioi *in Germania2 : Sam%el, I%*a Ha(i*e%l, +i%l (% i leazar *in Jorm(. Mi&area a apr%t 'n Germania la 'n&ep%t%l (e&ol%l%i al 5II-lea i a &%no(&%t o perioa* *e ma6im &reati#itate 'ntre anii 77AG i 79AG. !ei 'i are ori)inea 'n mi(ti&a 'er#a(ei i a l%i $e !er *etsira, pieti(m%l renan e(te o &reaie no% i ori)inal. Se remar& 'ntoar&erea la o an%mit mitolo)ie pop%lar, 'n( ,a(i*iii re(pin) (pe&%laiile apo&alipti&e i &al&%lele pri#in* #enirea l%i Me(ia. ;n a&elai +el, ni&i er%*iia ra$ini& i ni&i teolo)ia (i(temati& n% reprezint %na *in preo&%prile lor, &i me*iteaz mai ale( la mi(ter%l %nitii *i#ine i 'n&ear& ( pra&ti&e o no% &on&epie a pietii . Opera prin&ipal a mi&rii, intit%lat $e !er .assidi", %tilizeaz mai ale( ane&*ote, para*o6%ri i narai%ni e*i+i&atoare. A(t+el, #iaa reli)ioa( (e &on&entreaz a(%pra a(&ezei, r%)&i%nii i i%$irii l%i !%mneze%, 'ntr%&0t +ri&a *e !%mneze% (e i*enti+i& &% i%$irea i *e#oi%nea +a *e !%mneze% . Ha(i*iii &a%t ( *o$0n*ea(& o *eplin (enintate a (pirit%l%i, a&&ept0n* &% &alm in-%riile i ameninrile altor mem$ri ai &om%nitii. <enitenele ,a(i*iilor tr*eaz an%mite in+l%ene &retine, 'n( n% i pe a&elea pri#in* (e6%alitatea. <e *e alt parte, (-a o$(er#at o ten*in pantei(t 'n &az%l ,a(i*iilor, !%mneze% +iin* mai aproape *e l%me i *e om *e&0t e(te (%+let%l *e om.
14 15 16 17

$. KABBALA M
14 15 16 17

!I 4ALK:

MIRC A LIA! , Istoria credinelor i ideilor religioase, #ol. II, B%&%reti, *it%ra Ltiini+i&, 7>>9, p. 7>8. Sa% Ha((i*ei A(,Fenaz. I(ide", p. CO"S=A"=I" BKLKC A"U-S=OL"ICI, /a((ala0 ntre gno+ i "agie, B%&%reti, *it%ra 4remea, 9GG?, p. 9>.

O &reaie *e e6&epie a mi(ti&ii ezoteri&e e#reieti o reprezint Ka$$ala, termen &are, &% apro6imaie, 'n(eamn 1tra*iie2 . A&ea(t no% &reaie reli)ioa(, *ei rm0ne +i*el i%*ai(m%l%i, #a rea&t%aliza +ie o motenire )no(ti&, %neori &% n%an *e erezie, +ie (tr%&t%ri ale reli)iozitii &o(mi&e, &eea &e a *%( la apariia %nei an%mite ten(i%ni 'ntre a*epii %nei an%mite Ka$$ale i a%toritile ra$ini&e. ;n po+i*a a&e(tei ten(i%ni, Ka$$ala a &ontri$%it, *ire&t (a% in*ire&t, la 'ntrirea &om%nitilor i%*ai&e *in *ia(pora . Cea mai #e&,e e6p%nere a Ka$$alei propri%-zi(e (e a+l 'n &artea 1a!ir. =e6t%l, tran(mi( 'ntr-o (tare +ra)mentar i &on(tit%it *in mai m%lte (trat%ri, e(te o$(&%r i (t0n)a&i. L%&rarea 1a!ir a +o(t &ompilat 'n <ro#en&e, 'n (e&ol%l al 5II-lea, pornin* *e la materiale mai #e&,i, *intre &are poate +i amintit Ra+a Ra((a C1Marele Mi(ter2E, 'n &are %nii a%tori orientali a% #z%t o important (&riere ezoteri&. Ori)inea )no(ti& a *o&trinelor *ez#oltate 'n 1a!ir e(te ne'n*oielni&, 'ntr%&0t re)(im ai&i n%meroa(e (pe&%laii ale #e&,ilor a%tori )no(ti&i, ate(tate 'n *i+erite (%r(e e#reieti, pre&%m: eonii ma(&%lini i +eminini, pleroma, Ar$orele S%+letelor, $!e#!i"a, *e(&ri( 'n termeni (imilari &elor 'ntre$%inai pentr% *%$la Sop,ia a )no(ti&ilor C+ii& i (oieE. Ka$$alitii *in <ro#en&e 'i 'ntemeiaz *o&trina 'n (pe&ial pe 1a!ir, &omplet0n* #e&,ea tra*iie *e ori)ine )no(ti& *e ori)ine oriental &% elemente ale %n%i no% orizont (pirit%al, i an%me neoplatoni(m%l me*ie#al. ;n &i%*a pre(ti)i%l%i (% *e te,ni& mi(ti&, e6taz%l n% -oa& %n rol important, iar 'n enorma literat%r Fa$$ali(ti& (e )(e(& p%ine re+eriri la e6periene e6tati&e per(onale i +oarte rar re+eriri la o an%mit %nire mi(ti&. Unirea &% !%mneze% e(te *e(emnat prin termen%l deve#ut!, &are 'n(eamn 1lipire2 (a% 1a +i %nit &% !%mneze%2, (tare *e )raie &are *epete e6taz%l. A(t+el (e e6pli& *e &e a%tor%l &are a p%( &el mai m%lt 'n #aloare e6taz%l a rma( &el mai p%in pop%lar. (te #or$a *e(pre A$ra,am A$%la+ia, n(&%t la Sara)o((a, 'n an%l 79?G i &are a &ltorit 'n*el%n) 'n Orient%l Apropiat, 'n Gre&ia i 'n Italia . A$%la+ia *ez#olt o te,ni& me*itati# 'n -%r%l n%melor l%i !%mneze%, apli&0n*%-le tiina &om$inatorie a literelor al+a$et%l%i e$rai&. <entr% a e6pli&a e+ort%l (pirit%al &are &on*%&e la eli$erarea (%+let%l%i *e lan%rile materiei, el +olo(ete ima)inea no*%l%i, &are tre$%ie *ezle)at, n% tiat. A$%la+ia +a&e apel, *e a(emenea, la %nele pra&ti&i *e tip 3o)a, pre&%m: ritm%l re(piraiei, po(t%rile (pe&iale (a% *i+eritele +orme *e in&antaie. <rin a(o&ieri i perm%tri *e litere, a*ept%l re%ete ( *o$0n*ea(& &ontemplaia mi(ti& i #izi%nea pro+eti&, e6taz%l (% ne+iin* o tran(, &i o r(&%mprare anti&ipat, 'n timp%l e6taz%l%i a*ept%l +iin* %mpl%t *e o l%min (%pranat%ral.
7@ 19 20 18 19 20

=ermen%l 1Ka$$ala2 pro#ine *e la r*&ina 1K$l2, &are 'n(eamn 1a primi2. I(ide", p. MIRC A LIA! , o & cit&, p. 97?.

<re(ti)i%l i in+l%ena po(t%me ale l%i A$%la+ia a% +o(t ra*i&al limitate *e apariia 'n Spania, p%in *%p an%l 798A, a l%&rrii $e !er .a-Zo!ar C1Cartea Splen*orii2E. A&ea(t l%&rare %ria a a#%t %n (%&&e( +r e)al 'n i(toria Ka$$alei, +iin* (in)%r%l te6t &are a +o(t &on(i*erat &arte &anoni& i a +o(t p%( timp *e mai m%lte (e&ole alt%ri *e (&rierile 4e&,i%l%i =e(tament i *e =alm%*. S&ri( (%$ +orm p(e%*oepi)ra+i&, Zo!ar-%l prezint &on#er(aiile teolo)i&e i *i*a&ti&e ale +aimo(%l%i Ra$$i Simeon $ar Yo&,ai C(e&ol%l al II-leaE &% prietenii i a*epii (i. M%lt timp, &er&ettorii a% &on(i*erat 1Cartea Splen*orii2 *rept o &ompilaie *e ori)ini *i#er(e, 'n( Ger(,om S&,olem a *emon(trat & a%tor%l l%&rrii e(te Fa$$ali(t%l (paniol Moi(e *e Leon . Con+orm prerii l%i S&,olem, Zo!ar-%l reprezint teo(o+ia e$rai&, o *o&trin mi(ti& al &rei (&op prin&ipal e(te &%noaterea i *e(&rierea l%&rrii mi(terioa(e a *i#initii. !%mneze% Cel a(&%n( e(te lip(it *e &aliti i *e atri$%te, +apt pentr% &are Zo!ar-%l i Fa$$alitii 'l n%me(& 2n-$of (a% In+init%l. ;n(, 'ntr%&0t !%mneze%l a(&%n( e(te a&ti# ori%n*e 'n Uni#er(, l mani+e(t an%mite atri$%te &are, la r0n*%l lor, reprezint %nele a(pe&te ale nat%rii *i#ine. Con+orm Fa$$alitilor, e6i(t ze&e ni#el%ri prin &are &ir&%l #iaa *%mnezeia(&. "%mele a&e(tor ze&e $e !irot o)lin*e(& *i+eritele mo*%ri *e mani+e(tare *i#in. ;mpre%n, $e !irot-%rile &on(tit%ie 1%ni#er(%l %ni+i&at2 al #ieii l%i !%mneze% i (%nt ima)inate (%$ +orm *e ar$ore Car$orele mi(ti& al l%i !%mneze%E (a% *e om CAda" /ad"on, om%l primor*ialE. Alt%ri *e a&e(t (im$oli(m or)ani&, Zo!ar-%l %tilizeaz (im$oli(m%l C%#0nt%l%i, al n%melor pe &are !%mneze% i le-a a&or*at Siei . A(t+el, &reaia are lo& 'n !%mneze%: mi&area l%i 2n-$of a(&%n( ie(e *in repa%( i (e *e(+oar 'n &o(mo)onie i a%tore#elare. A&e(t a&t tran(+orm 2n-$of, plenit%*inea ine+a$il 'n 1neant mi(ti&2 *in &are eman $e !irot-%rile. ;n Zo!ar, tran(+ormarea "eant%l%i 'n /iin e(te e6primat prin (im$ol%l p%n&t%l%i primor*ial. Una *intre ino#aiile &ele mai (emni+i&ati#e ale Fa$$alitilor o reprezint i*eea %nirii l%i !%mneze% &% $!e#!ina, %n !ieros ga"os &are 'mplinete a*e#rata %nitate 'n !%mneze%. Con+orm Zo!arului, la 'n&ep%t %nirea era permanent i ne'ntrer%pt, 'n( p&at%l l%i A*am a pro#o&at 'n&etarea a&e(t%i !ieros ga"os i, 'n &on(e&in, 1e6il%l $!e#!in-ei2. A$ia *%p re(ta%rarea armoniei ori)inare 'n a&t%l r(&%mprrii, 1!%mneze% #a +i %n%l i n%mele S% Un%2 . Ka$$ala reintro*%&e 'n i%*ai(m mai m%lte i*ei i mit%ri 'n le)t%r &% reli)iozitatea *e tip &o(mi&. A(t+el, la a&t%l (an&ti+i&rii #ieii prin m%n& i prin rit%rile pre(&ri(e 'n =alm%*, Fa$$alitii a*a%) #alorizarea mitolo)i& a "at%rii i a Om%l%i, importana e6perienei mi(ti&e i &,iar an%mite teme *e ori)ine )no(ti&. A(t+el, (e poate o$(er#a 'n a&e(t +enomen *e 1*e(&,i*ere2 i 'n a&e(t e+ort *e re#alorizare no(tal)ia %n%i
21 22 23 24 21 22 23 24

Conine aproape 7GGG *e pa)ini 'n e*iia aramai& *in Manto#a. I(ide", p. AL/R ! HHRLKOA"U, Istoria universal a o orului evreu, B%&%reti, *it%ra MarFon3, 7>>9, p. 7?>. NOSY IS "B RG, Iudais"ul, B%&%reti, *it%ra H%manita(, 7>>A, p. @.

>

%ni#er( reli)io( 'n &are 4e&,i%l =e(tament i =alm%*%l &oe6i(t &% realitatea &o(mi&, 'n &are )no(ti&i(m%l &oe6i(t &% mi(ti&a. C+ 8OGA* a. YOGA,
CO"C "=RAR A ASU<RA U"UI SI"GUR OBI C=:

=ermen%l 13o)a2 'n(eamn, 'n lim$a (an(&rit, 1%nire2. <rimele re+erine pre&i(e la te,ni&ile Yo)a apar 'n 1r3!"ana i, mai ale(, 'n 4 aniade. =ot%i, i 'n 5ede (e #or$ete *e(pre an%mii a(&ei i e6tati&i, &are (tp0nea% n%meroa(e te,ni&i 3o),ine i *i(p%nea% *e o (erie *e aa-n%mite 1p%teri mira&%loa(e2. <ra&ti&ile 3o),ine pot +i 'nt0lnite aproape pe(te tot 'n In*ia, pre&%m i 'n me*iile $ra,mani&e, $%**i(te (a% -aini(te. <aralel &% e6i(tena a&e(tei Yo)a pre(i(temati&e i pan-in*iene, (e &on(tit%ie treptat o *og3-darsana (a% Yo)a 1&la(i&2, aa &%m a +o(t +orm%lat mai t0rzi% *e &tre <atan-ali 'n l%&rarea *ogas6tra . A&e(t a%tor mrt%ri(ete & n% +a&e nimi& alt&e#a, 'n +on*, *e&0t ( &%lea) i ( p%$li&e tra*iiile *o&trinare i te,ni&e ale Yo)i . Yo)a &la(i& 'n&epe a&olo %n*e (e (+0rete SOmF,3a, &% at0t mai m%lt &% &0t <atan-ali n% &re*e & &%noaterea meta+izi& ar p%tea (-l &on*%& pe om 'n mo* a%tonom la eli$erare. C%noaterea n% +a&e *e&0t ( pre)tea(& teren%l 'n #e*erea &%&eririi li$ertii, &are (e o$ine prin interme*i%l %nei te,ni&i a(&eti&e i a %nei meto*e *e me*itaie. ;n #izi%nea l%i <atan-ali, Yo)a reprezint 1(%primarea (trilor *e &ontiin2. A&e(te 1(tri *e &ontiin2 CcittavrttiE (%nt 'n n%mr nelimitat, 'n( ele intr toate 'n &ele trei &ate)orii, &ore(p%nz0n* &elor trei po(i$iliti ale e6perienei: - erorile i il%ziile C#i(%ri, ,al%&inaii, erori *e per&epie, &on+%zii et&.I - totalitatea e6perienelor p(i,olo)i&e normale, tot &eea &e (imte, per&epe (a% )0n*ete &el &are n% pra&ti& Yo)aI - e6perienele parap(i,olo)i&e *e&lanate *e te,ni&a 3o),in i a&&e(i$ile n%mai iniiailor I S&op%l %rmrit *e Yo)a l%i <atan-ali 'l reprezint a$olirea primelor *o% &ate)orii *e e6periene, iz#or0te *in eroarea lo)i& i *in eroarea meta+izi& i 'nlo&%irea lor printr-o e6perien (%pra(enzorial i e6traraional. Yo)a 'i prop%ne ( *i(tr%) 'n mo* treptat *i#er(ele (erii, (pe&ii i #arieti ale 1(trilor *e &ontiin2, *i(tr%)ere &e n% poate +i o$in%t *a& n% e(te pre&e*at *e &%noaterea e6perimental a (tr%&t%rii, ori)inii i inten(itii a tot &eea &e e(te menit *i(tr%)erii. A(t+el, n% (e poate o$ine nimi& +r a&i%ne i pra&ti&area a(&ezei, a(pe&t &e #a *e#eni &ara&teri(ti&a *e $az a 'ntre)ii literat%ri 3o),ine.
25 26 27

<A=A"NALI *oga-$utra, Iai, *it%ra <olirom, 9GG9, p. 8. !e(pre <atan-ali n% (e &%noate aproape nimi&. "% e(te &ert ni&i m&ar (e&ol%l 'n &are a trit, &er&ettorii 'n&a*r0n*%-i a&ti#itatea +ie 'n (e&olele al II-lea (a% al III-lea, +ie 'n (e&ol%l al 4-lea. 27 MIRC A LIA! , Te!nici *oga, B%&%reti, *it%ra Uni#er( n&i&lope*i&, 7>>9, p. 97.
25 26

Crile II i III *in *oga-s6tra (%nt &on(a&rate mai ale( a&e(tei a&ti#iti 3o),ine *e p%ri+i&are, prin a$or*area *i+eritelor atit%*ini ale &orp%l%i (a% prin te,ni&i re(piratorii. =oate a&e(te cittavrtti n% pot +i &ontrolate i ni&i a$olite *a& n% (%nt mai 'nt0i 1e6perimentate2. A(t+el, n%mai prin ex eriene poate +i o$in%t li$ertatea. Ca%za a&e(tor vrtti &are +ormeaz +l%#i%l p(i,o+enomenal o reprezint i)norana. <entr% Yo)a, 'n(, a$olirea i)noranei meta+izi&e n% e(te 'n*ea-%n( pentr% a aneantiza (trile *e &ontiin, 'ntr%&0t ime*iat &e 1#0rte-%rile2 a&t%ale #or +i *i(tr%(e, altele n% #or 'nt0rzia ( apar i ( le 'nlo&%ia(&, 0nin* *in imen(ele rezer#e *e 1latene2 Cv3san3E, 'nmorm0ntate 'n (%$&ontient. 53san3 e(te %n &on&ept *e o importan &apital 'n p(i,olo)ia Yo)a. <ie*i&ile pe &are a&e(te +ore (%$liminale le ri*i& 'n &alea eli$errii (%nt *e *o% +el%ri: pe *e-o parte, v3san3 alimenteaz +r 'n&etare +l%6%l p(i,omental, (eria in+init *e cittavrttiI pe *e alt parte, prin 'n(i mo*alitatea lor (pe&i+i&, v3san3 (%nt )re% *e &ontrolat i *e (tp0nit. <rin %rmare, 3o),in%l, &,iar *a& are la a&ti# o pra&ti& 'n*el%n)at, ri(& ( (e #a* *er%tat *e in#azia %n%i +l%#i% *e #0rte-%ri p(i,omentale pro#o&ate *e v3san3. <entr% &a *i(tr%)erea a&e(tor cittavrtti ( poat +i realizat, e(te in*i(pen(a$il 'ntrer%perea &ir&%it%l%i (%$&ontient . <%n&t%l *e ple&are al me*itaiei Yo)a 'l reprezint &on&entrarea a(%pra %n%i (in)%r o$ie&t, e#3grat3. A&e(t o$ie&t poate +i, +r *eo(e$ire, %n o$ie&t +izi& Cp%n&t%l *intre (pr0n&ene, #0r+%l na(%l%i, %n o$ie&t l%mino( et&.E, %n )0n* C%n a*e#r meta+izi&E (a% !%mneze% CI7varaE. 6er&ii%l e#3grat3 &a%t ( &ontroleze &ele *o% (%r(e )eneratoare ale +l%i*itii mentale, i an%me a&ti#itatea (enzorial i a&eea a (%$&ontient%l%i. A&ea(t &on&entrare a(%pra %n%i (in)%r o$ie&t n% (e poate realiza *e&0t prin n%meroa(e e6er&iii i te,ni&i, 'n &are +iziolo)ia -oa& %n rol important. =e,ni&a 3o),in &omport mai m%lte &ate)orii *e pra&ti&i p(i,o-+iziolo)i&e i *e e6er&iii (pirit%ale, n%mite anga C1mem$r%2E. A&e(te &omponente ale (i(tem%l%i Yo)a pot +i &on(i*erate at0t &a +orm0n* %n )r%p *e te,ni&i, &0t i &a etape ale itinerari%l%i a(&eti& i (pirit%al al &r%i termen +inal e(te eli$erarea . ;n a&e(t (en(, *oga-s6tra prezint o li(t &are a *e#enit &la(i&: - 'n+r0nrile C8a"aEI - *i(&iplinele Cni 8a"aEI - poziiile &orp%l%i CasanaE, - &ontrol%l re(piraiei C r3n383"aEI - eman&iparea a&ti#itii (enzoriale *e &onta&t%l &% o$ie&tele e6terioare C rat 83!3raEI - &on&entrarea Cd!3raaEI - me*itaia 3o),in Cd! 83naEI
28 29 30 28 29 30

Literal, v%rte9uri de contiin. MIRC A LIA! , Istoria credinelor i ideilor:, p. 9B>. I(ide", p.

- en(taza Csu"3d!iE I
31

$. =

H"ICIL

YOGA :
32

<rimele *o% )r%pe *e pra&ti&i, 8a"a i ni 8a"a, &on(tit%ie preliminarii in*i(pen(a$ile ori&rei a(&eze. ;n a&e(t (en(, e6i(t &in&i tip%ri *e 1'n+r0nri2 C8a"aE, i an%me: a!i"s3 C1a n% %&i*e2E, sat8a C1a n% mini2E, aste8a C1a n% +%ra2E, (ra!"acar83 C1a$(tinena (e6%al2E i a arigra!a C1a n% +i a#ar2E. ;n+r0nrile n% &on(tit%ie o (tare 3o),in, &i n%mai o (tare 1p%ri+i&at2, (%perioar &elei pro+ane. <aralel &% a&e(tea, 3o),in%l tre$%ie ( pra&ti&e ni 8a"a, a*i& o (erie *e *i(&iplinri &orporale i +izi&e. ;n( a$ia &0n* (e pra&ti& 3sana 'n&epe te,ni&a 3o),in propri%zi(. ;sana *e+inete po(t%ra 3o),in, pe &are *oga-sutr3 o *e+inete &a +iin* 1(ta$il i pl&%t2. (te #or$a, prin %rmare, *e %na *in pra&ti&ile &ara&teri(ti&e a(&ezei in*iene, ate(tat 'n 4 aniade i &,iar 'n literat%ra #e*i&. L%&r%l &el mai important e(te meninerea &orp%l%i 'n a&eeai poziie, +r e+ort. "%mai 'n a&e(t +el 3sana 'nle(nete &on&entrarea, po(t%ra +iin* per+e&t at%n&i &0n* e+ort%l *e a o realiza *i(pare. ;sana e(te prim%l pa( 'n #e*erea a$olirii mo*alitilor (pe&i+i&e +iinei %mane. La ni#el%l &orp%l%i, 3sana *e#ine o e#agrat3, a*i& o &on&entrare 'ntr-%n (in)%r p%n&t. Aa &%m e#agrat3 p%ne &apt +l%&t%aiilor i *i(per(rii (trilor *e &ontiin, la +el 3sana p%ne &apt mo$ilitii i *i(poni$ilitii &orp%l%i, re*%&0n* m%ltit%*inea poziiilor po(i$ile la o (in)%r po(t%r, imo$il. !a& 3sana il%(treaz re+%z%l mi&rii, r3n383"a, *i(&iplina re(piraiei, reprezint re+%z%l *e a re(pira &a ma-oritatea oamenilor, a*i& 'n mo* aritmi&. Re(piraia om%l%i o$in%it #ariaz +ie 'n +%n&ie *e 'mpre-%rri, +ie 'n +%n&ie *e ten(i%nea p(i,omental, nere)%laritate &e poate pro*%&e o +l%i*itate p(i,i& peri&%loa( i, prin %rmare, in(ta$ilitate i ri(ipirea ateniei. A(t+el, prin interme*i%l r3n383"ei (e 'n&ear& (%primarea e+or%l%i re(pirator, o re(piraie ritmat tre$%in* ( *e#in %n l%&r% a%tomat, to&mai pentr% &a 3o),in%l ( %ite *e re(piraie. ;sana, r3n383"a i e#agrat3 pro*%& o (%(pen*are a &on*iiei %mane +ie i n%mai pe *%rata e6er&ii%l%i. Imo$il, ritm0n*%-i re(piraia, +i60n*%-i pri#irea i atenia 'ntr-%n (in)%r p%n&t, 3o),in%l e(te 1&on&entrat2, 1%ni+i&at2. l poate #eri+i&a &alitatea &on&entrrii (ale prin rat83!3ra, termen &are (e tra*%&e la mo*%l )eneral prin 1retra)erea (im%rilor2 (a%, &on+orm e6pli&aiei o+erite *e Mir&ea lia*e, 1+a&%ltatea *e a eli$era a&ti#itatea (enzorial *e le)t%ra o$ie&telor e6terioare2. )rat83!3ra poate +i &on(i*erat *rept %ltima etap a a(&en(i%nii p(i,o+iziolo)i&e, *e a&%m 'nainte 3o),in%l nemai+iin* t%l$%rat *e a&ti#itatea (im%rilor. A%tonomia +a *e (tim%lii l%mii e6terioare i *e *inami&a (%$&ontient%l%i permite 3o),in%l%i ( pra&ti&e 1&on&entrarea2 i
31 32

I(ide", p. MIRC A LIA! , Te!nici *oga, p. BG.

13

1me*itaia2. D!3ran3 e(te, 'n +on*, o 1+i6are a )0n*%l%i 'ntr-%n (in)%r p%n&t2, a#0n* &a (&op &ompre,en(i%nea. ;n &eea &e pri#ete me*itaia 3o),in, n%mit d!83na, <atan-ali o *e+inete *rept 1%n &%rent *e )0n*ire %ni+i&at2. D!83na 'i permite om%l%i ( 1ptr%n*2 o$ie&tele, 'ntr-o (tare *e l%&i*itate proprie me*itaiei 3o),ine, 'n a&e(t (en( 1&ontin%%m-%l mental2 ne(&p0n* ni&io*at *e (%$ #oina 3o),in%l%i.
33

&. YOGA

LI S "SUL

5IS= "P I LUI

!UM"

M U:
34

Yo)a a+irm e6i(tena %n%i *%mneze%, IQ#ara , &are n% e(te a%tor%l &reaiei, 'n( &are poate )r$i, 'n &az%l an%mitor oameni, pro&e(%l eli$errii. IQ#ara poate #eni n%mai 'n a-%tor%l %n%i om &are (-a *e&i( pentr% Yo)a, p%t0n* (-l +a& pe 3o),in%l &are l-a ale( pe el *rept o$ie&t al &on&entrrii (ale ( *o$0n*e(& sa"3d!i. A&e(t a-%tor *i#in n% e(te %rmarea %nei an%mite 1*orine2 (a% a %n%i 1(entiment2, 'ntr%&0t IQ#ara n% poate a#ea ni&i *orine, ni&i emoii, &i a&eea a %nei 1(impatii meta+izi&e2 'ntre IQ#ara i urua, (impatie &are e6pli& armonizarea (tr%&t%rilor lor. ;n a&e(t (en(, IQ#ara e(te %n urua li$er *intot*ea%na, neatin( #reo*at *e 1(%+erinele2 i 1ne&%riile2 e6i(tenei . <rin %rmare, alt%ri *e tra*iia %nei Yo)a 1ma)i&e2, a*i& +&0n* apel n%mai la #oina i la +orele a(&et%l%i, e6i(t o alt tra*iie 1mi(ti&2, 'n &are etapele +inale ale pra&ti&ii Yo)a era% &el p%in 'nle(nite printr-o *e#oi%ne +a *e %n !%mneze%.
35

2+ SEC5IUNE EX#LICATIV
" ANALI;E ?I INTER#RETRI " A+ ISI6ASM
?I

7ABBALA

36

a. G " RALI=KPI: O prim -%(ti+i&are pentr% &ompararea I(i,a(m%l%i &% Ka$$ala ine *e +apt%l & ele a% +o(t mai m%lt (a% mai p%in &ontemporane, n% &ontemporane 'n (en( e6a&t, 'n( *e(t%l *e apropiate &a *e(+%rare. ;n a&e(t (en(, Zo!arul *ateaz *e la (+0rit%l (e&ol%l%i al 5III-lea i e(te rez%ltat%l %n%i pro&e( *e *ez#oltare i &ri(talizare &are a *%rat mai m%lt *e o (%t *e ani Ctre (+0rit%l (e&ol%l%i al 5III-lea, I(i,a(m%l (e a+la *e-a pe &alea *ez#oltrii (ale. A&e(tei perioa*e 'i aparine "i&,i+or I(i,a(t%l, *ei &ontro#er(ele le)ate *e marile n%me ale i(i,a(m%l%i, pre&%m S+0nt%l Gri)orie Sinait%l, S+0nt%l Gri)orie <alama i S+0nt%l "i&olae Ca$a(ila, aparin (e&ol%l%i 5I4.

33 34 35 36

=ermen%l pro#ine *e la r*&ina d!r i 'n(eamn 1a ine (tr0n(2. Literal, Do"n. MIRC A LIA! , Istoria credinelor i ideilor:, p. 9?@. v& i A"!R J LOU=H, /no<ing t!e un#no<a(le= .es8c!as" and /a((ala, 'n re#. 1So$orno(t2, nr. 7R7>>A, p. 7-@.

11

;n am$ele &az%ri, at0t I(i,a(m%l, &0t i Ka$$ala, (e $azeaz pe o tra*iie timp%rie: Ka$$ala pe o tra*iie ra$ini& i pe mi(ti&a 1MerFa#a,2, iar i(i,a(m%l pe tra*iia marilor <rini &retini ai (e&ol%l%i I4, 'n (pe&ial pe &ea a S+0nt%l%i 4a(ile &el Mare, S+0nt%l Gri)orie *e "azianz i S+0nt%l Ioan Hri(o(tom i a teolo)ilor $izantini t0rzii, pre&%m !ioni(ie Areopa)it%l 'n (e&ol%l al 4I-lea, S+0nt%l Ma6im Mrt%ri(itor%l 'n (e&ol%l al 4II-lea i S+0nt%l Ioan !ama(&,in 'n (e&ol%l al 4III-lea, a#0n* &a +%n*ament tra*iia a(&eti& a mona,i(m%l%i $izantin, ale &r%i r*&ini pot +i *e(&operite 'n *eert%l e)iptean al &el%i *e-al patr%lea (e&ol . Am$ele mi&ri, 'n &i%*a tra*iiei anterioare &are le-a pre+i)%rat, (%nt ori)inale, *ei n%meroi i(i,ati i Fa$$aliti #or ne)a a&e(t +apt. I(i,atii $izantini a% re(pin( a&ea(t i*ee &% (i)%ran: pentr% ei, ori)inalitatea era (inonim &% erezia. A&elai l%&r% e(te a*e#rat i 'n &az%l l%i Ra$$i Moi(e *e Leon i a &elorlali a%tori ai operelor Zo!ar-%l%i. "% *oar & (%nt ori)inale, 'n( 'n am$ele &az%ri ori)inalitatea a&e(tor mi&ri are a&elai (&op: (e a6eaz pe 'nele)erea l%i !%mneze% i relaia Sa &% %ni#er(%l &reat. ;n am$ele tra*iii, !%mneze% 'n (inea Sa e(te pri#it &a element a$(ol%t in&o)no(&i$il, *ei (e +a&e &%no(&%t prin p%terile &are (%nt *i(tin&te *e e(ena Sa, &%no(&%te *rept sefirot 'n Ka$$ala i energii 'n i(i,a(m .
37 38

$. ISIHASM LI KABALA - O L

GK=URK IS=ORICK:

;n& *intr% 'n&ep%t, tre$%ie +&%te o (erie *e pre&izri. Mai 'nt0i, tre$%ie (p%( +apt%l & n% e6i(t o le)t%r i(tori& 'ntre I(i,a(m i Ka$$ala, &% toate & a% +o(t aproape &ontemporane. Sin)%ra le)t%r poate +i i*enti+i&at pe *ire&ia mi&rii &retine ereti&e *in (e&olele 5II-5III *in <ro#en&e, i an%me erezia &atar. A(t+el, Ka$$ala ar p%tea ( 'i *atoreze a&e(tei erezii an%mite a(pe&te *in *o&trina (a, erezia &atar, la r0n*%l ei, p%t0n* ( &%noa(& an%mite in+l%ene *in partea $o)omili(m%l%i. A&ea(t pre&izare prezint o oare&are (emni+i&aie *a& l%m 'n &on(i*erare +apt%l & i(i,atii a% +o(t a&%zai *e me(aliani(m, *o&trin ereti& &e a a#%t o in+l%en important a(%pra $o)omililor. =ot%i, n% poate +i i*enti+i&at ni&i %n p%n&t *e le)t%r 'ntre I(i,a(m i Ka$$ala, iar ori&e (imilariti *e(&operite 'n 'n#t%rile a&e(tor mi&ri tre$%ie ( +ie e6pli&ate 'ntr-%n &% tot%l alt mo* *e&0t &el al in+l%enei %neia a(%pra &eleilalte. &. ISIHASM LI KABALA - !I/
R "P

6i(t o *i+erena enorm *e )en literar 'ntre (&rierile i(i,atilor i Ka$$ala. Ori&e +el *e (imilariti o$(er#m 'n &onte6t%l literar, a&e(tea (e *o#e*e(& 'n +inal a +i total *i+erite. ;n &ontin%are, %n prim a(pe&t al &omparaiei *intre I(i,a(m i Ka$$ala tre$%ie ( (e re+ere la +apt%l & am$ele mi&ri re(pin) po(i$ilitatea rai%nii %mane *e a &%prin*e 'n mo* raional +iina *i#in.

37 38

NACSU S B RSA"I, 2nciclo edia religiilor, B%&%reti, *it%ra <ro, 9GGD, p. 9>B. I(ide", p.

12

=oto*at, am$ele tra*iii &on(i*er &%noaterea l%i !%mneze% &a +iin* %n rez%ltat al %nei re&on(tr%&ii per(onale a om%l%i, al %nei re)(iri *e (ine a in*i#i*%l%i. Relaia p%terni& *e inter*epen*en *intre !%mneze% i +pt%rile Sale &%noate o a$or*are (pe&ial 'n &az%l I(i,a(m%l%i. A(t+el, 'n I(i,a(m, per(oana %man (e tran(+orm to&mai prin a*0n&irea 'n &%noaterea l%i !%mneze%, literat%ra i(i,a(t 'nele)0n* 'n*%mnezeirea &a pe %n a&t al improprierii i%$irii *i#ine i al r(p0n*irii ei 'n l%me. 4iaa a(&eti& reprezint 'n(i inima i(i,a(m%l%i. !ei *emer(%l &o$or0rii r%)&i%nii *in minte 'n inim n% poate +i 'n+pt%it +r ,ar%l *i#in, tot%i, 'n a&e(t a&t o importan ma-or o are i l%pta a(&eti&. O (erie *e a(pe&te (imilare pot +i o$(er#ate i 'n &eea &e pri#ete 'n#t%rile Ka$$alei. A(t+el, n%meroa(e l%&rri Fa$$ali(ti&e trateaz tema sefirot-%rilor i a "itsvot-%rilor Cpor%n&ile =orreiE. <artea pra&ti& a Ka$$alei, la +el *e important &a i &ea teoreti& (a% #izionar, reprezint 'm$inarea *intre "itsvot i #avvana!. =oto*at, "itsvot-%l prezint i %n a(pe&t &o(mi&, a#0n* rol%l *e a menine e&,ili$r%l e6i(tenial 'n l%me.

*. COG"OSCIBIL LI I"COG"OSCIBIL ;" !UM"

M U:

;n pri#ina a&e(t%i a(pe&t, (e &er a +i +&%te o (erie *e pre&izri 'n &eea &e pri#ete &on&eptele *e 2n $of i sefirot 'n Ka$$ala i &ele *e esen i energii 'n i(i,a(m. =ot%i, 'n& *intr% 'n&ep%t, pot +i o$(er#ate *i+erene *e (%$(tan 'ntre &ele *o% tip%ri *e &on&epte prezentate. ;ntr-o prim in(tan, sefirot-%l pare a +i mai *e)ra$ %n &omple6 *e 1ni#el%ri2 *e &on(tit%ire a 2n $of-%l%i *e&0t (imple atri$%te, 'n &ontra(t *ire&t &% ener)iile l%i !%mneze%, aa &%m (%nt 'nele(e ele 'n i(i,a(m. !e(pre 2n $of (e #or$ete 'n (en(%l & ar +i a(&%n( &,iar i *e sefirot. <e *e alt parte, sefirot-%l pare a &on(tit%i %n &orp *e+init *e 1ni#el%ri2 C'n n%mr *e ze&e, 'n (en( propri%E. <ornin* *e la a&e(te a(pe&te, (e pot +a&e o (erie *e o$(er#aii. A(t+el, tre$%ie pri#it raport%l *intre 2n $of i sefirot. $efirot-%l &on(it%ie %n )r%p *e 1ni#el%ri2 &are me*iaz le)t%ra *intre 2n $of-%l in&o)no(&i$il i l%mea in+erioar. ;n a&e(t (en(, e6i(t ze&e sefirot-%ri, i an%me: /eter 2l8on0 .o#!"a!0 1ina!0 .esed0 >evura!0 Tiferet0 ?etsa!0 .od0 *esod0 an* 'al#!ut0 (a% &oroana *i#in, 'nelep&i%nea, 'nele)erea (a% inteli)ena, i%$irea, p%terea, +r%m%(eea, eternitatea, maie(tatea, (%(inerea i (%#eranitatea, toate a&e(te a(pe&te &on(tit%in* (tr%&t%ra %ni& a sefirot%l%i. e. $.2/I?A. LI SCHIMBAR
A LA

/APK A !OM"ULUI:

Moment%l S&,im$rii la /a a M0nt%itor%l%i Ii(%( Hri(to( are %n rol +%n*amental 'n )0n*irea i(i,a(t, prin a&eea & 'n a&e(t moment, 'n
1:

tr%p%l l%i Hri(to(, (-a artat l%mina ,ar%l%i *%mnezeie(&, ira*ierea ener)iilor *i#ine ne&reate. !in a&ea(t per(pe&ti#, pot +i o$(er#ate o (erie *e a(pe&te paralele 'ntre I(i,a(m i Ka$$ala. A(t+el, sefirot-%l &el mai *e -o(, 'al#!ut, (e mani+e(t 'n l%me i 'n (pe&ial 'n popor%l l%i I(rael a(emenea l%i $!e#!ina!, prezena *i#in a =ar)%menel%i i a literat%rii ,a)a*i&e. Zo!arul prezint o *o&trin &omple6 *e(pre $!e#!ina!, a&e(ta (t0n* 'n le)t%r &ontin% &% &el mai 'nalt sefirot i &% 2n $of-%l, pre&%m i 'n relaie &% l%mea in+erioar. At0t 'n &az%l I(i,a(m%l%i, &0t i 'n &el al Ka$$alei, ne intere(eaz (emni+i&aia i mo*%l 'n &are (e realizeaz %nirea &% !%mneze% Cn%mit sod !a-8i!ud 'n Ka$$alaE. <rin %rmare, (en(%l %nirii &% !%mneze% 'n i(i,a(m, 'n*%mnezeirea, pare a tra(a o paralel 'n &eea &e pri#ete )0n*irea Fa$$ali(ti&, &are *eine &a a(pe&t +%n*amental i*eea *e mi(ter al %nirii &% !%mneze%. +. !OUK =RA!IPII <ARAL
L

T:

(te a*e#rat +apt%l &, 'ntr-o oare&are m(%r, p%tem o$(er#a an%mite a(pe&te paralele &e in *e relaia *intre I(i,a(m i Ka$$ala. =ot%i, tre$%ie ( +im &ontieni *e +apt%l & am$ele tra*iii a% l%at natere 'n &on*iii i(tori&e &% tot%l *i+erite i & a% a#%t %n par&%r( propri%, +r ( +i &%no(&%t #reo in+l%en *in partea %neia (a% a alteia. Iz#or0t *in pra&ti&a #ie a Bi(eri&ii i *in *i(&iplina *%,o#ni&ea(& &retin, i(i,a(m%l n% are termeni *e &omparaie at%n&i &0n* #ine #or$a *e a(emri (a% *eo(e$iri 'n raport &% 'n#t%ra Ka$$alei, o *o&trin mi(ti& &e a$or*eaz i a&&ept n%meroa(e &on&epte )no(ti&e, pe &are le a*apteaz 'n#t%rii tra*iionale e#reieti. B+ ISI6ASM a. G
?I

8OGA

" RALI=KPI:

<ra&ti&ile 3o)a n% pot +i 'nele(e *a& n% (e ine &ont *e *o&trina $a"#!8a-*oga, &are a*mite in(ta%rarea %n%i no% %ni#er( &on(tr%it prin propriile e+ort%ri ale 3o),in%l%i, *%p o e6perien %ltim, &a rez%ltat al me*itaiei &e &on*%&e la eli$erarea *e *%rerea e6i(tenei. Yo)a a*mite po(i$ilitatea a trei e6periene &e (e *eo(e$e(& (tr%&t%ral i &alitati# 'ntre ele: e6periena (enzorial, &on(i*erat +al( i il%zorie, e6periena &oti*ian-%man, i e6periena %ltim, o$in%t prin sa"3d!i. S%primarea e6perienei %mane n% reprezint o (ar&in +a&il, &,iar i pentr% te,ni&a 3o)a, 'ntr%&0t o$(ta&ol%l prin&ipal n% 'l reprezint tr%p%l, &% +%n&iile (ale, &i (%$&ontient%l (a% 1(etea *e #ia2, &are e(te %n re&epta&%l al e6perienelor ra(ei. Yo),in%l are *e l%ptat &% partea +l%i*, (%$&ontint a minii. ;n( a(&en(i%nea pra&ti&, prin p%ri+i&ri, ren%nri i me*itaii, n% poate 'n&epe 'naintea %nei &%noateri teoreti&e. !in a&ea(t per(pe&ti#, tre$%ie o$(er#at +apt%l & a(&eza &retin, (pre *eo(e$ire *e te,ni&ile a(&eti&e 3o),ine, n% e(te o te,ni& arti+i&ial i
1<

%nilateral, &are pro*%&e prin ea 'n(i trire mi(ti&. A(&eza oriental, prin +apt%l & %tilizeaz pro&e*ee +izi&e, tin*e ( promo#eze %n an%mit tip *e e)oi(m (pirit%al. A(t+el, 3o),in%l e(te (%+i&ient (iei, pentr% & are 'n po(e(ia (a toate mi-loa&ele &are 'l pot &on*%&e la sa"3nd!i i *epin*e n%mai *e %n an%mit antrenament i o an%mit te,ni& pentr% a le (&oate 'n e#i*en. Cretin%l i(i,a(t e(te &ontient *e +apt%l & la #e*erea nemi-lo&it a l%i !%mneze% n% (e poate a-%n)e +r ,ar%l *%mnezeie(& *r%it *e l, iar pentr% primirea a&e(t%i ,ar e ne#oie *e o per+e&ionare moral a 'ntre)%l%i om prin a-%tor%l *i#in. !%mneze% n% are o nat%r a(emntoare %n%i o$ie&t, pe &are ( 'l p%tem &%&eri printr-o in&%r(i%nea omenea(&, &i e(te o <er(oan i +r o iniiati# *in partea L%i, n% poate +i &%no(&%t. Iar pentr% o a(emenea *e(&operire a l%i !%mneze% 'ntr-o #e*ere mi(ti& tre$%ie ( ne +a&em #re*ni&i. ;n &on&l%zie, a(&eza &retin e(te o &ale l%minat *e rai%ne, *e &re*in, *e r%)&i%ne i *e a-%tor%l l%i !%mneze%, o &ale *e-a l%n)%l &reia +irea %man (e p%ri+i& *e p&ate i (e +orti+i& moral. $. =A<AS LI ASC
MK:

Yo)a a a-%n( ( (e imp%n &a te,ni&, $az0n*%-(e pe *o% tra*iii: prima, a a(&eilor i extaticilor, ate(tai 'n&ep0n* &% Ri)-4e*a, iar a *o%a, a&eea a (im$oli(m%l%i Bra,manelor, mai ale( (pe&%laiile &are -%(ti+i&a% 1interiorizarea (a&ri+i&i%l%i2. Ta as C&l*%r, ar*oareE *e(emneaz e+ort%l a(&eti& 'n )eneral. Ca prima *intre *i(&iplinele &e +ormeaz #ri8a-8oga (a% 13o)a pra&ti&2, ta as%l reprezint %n e+ort *e a%tore(tr'n)ere i a%to*eterminare 'n ori&are *intre a(pe&tele #ieii, prin ta as pra&ti&ant%l &%lti#0n*%-i #oina i *ez#olt0n*%-i &apa&itatea *e a *epi o$(ta&olele. ;n (en( in*ian, a(&eza n% e(te peniten, &i %n%l *in mi-loa&ele &ele mai elementare *e a *o$0n*i p%tere, a(t+el & prin ta as (e *o$0n*ete &ontiina nee(enial%l%i. Ta as apare i &a atit%*ine mental, &a atenie 'n*reptat (pre oprirea i (tp0nirea ten*inelor *i(perate, a pornirilor i a (&prilor *e (%$ &ontrol a &omportament%l%i i a )0n*%rilor. Ta as e(te %n mi-lo& e+i&ient *e a realiza p%ri+i&area minii *e o$in%ine, a%tomati(me i porniri ne&ontrolate. <entr% &retini, a(&eza reprezint %r&%%l &are *%&e (pre #0r+%l #ieii reli)ioa(e mi(ti&e. La (tarea *e *e(#0rire i *e %nire mi(ti& &% !%mneze% n% (e poate a-%n)e *e&0t prin e+ort%ri a(&eti&e, iar a(&eza &e n% tin*e (pre *e(#0rire, apare &a %n l%&r% +r (&op . A(&eza 'n(eamn omor0rea patimilor i a ten*inelor (pre p&at, *in &a%za (l$i&i%nii +irii. A(&eza n% e(te o te,ni& arti+i&ial i %nilateral, &are ar pro*%&e prin ea 'n(i trirea %nirii taini&e &% !%mneze%. O a(emenea a(&ez e(te +al( i n% impli& o &on*iie moral, pentr% & 'n ea (e a+l
39 39

4ASIL <O<, *oga i Isi!as"ul, B%&%reti, *it%ra Li*ia, 9GGB, p. 7A>.

1=

&on&epia & om%l are 'n po(e(ia (a toate mi-loa&ele *e ri*i&are (pirit%al &are 'l pot *%&e la (tarea (%prem. A(&eza i(i,a(t n% &a%t (%+erina i 'ntri(tarea, &i r$*area prin a$(tinen, rezi(tena +a *e 'mprtierea minii i 'n*reptarea inimii a(%pra a &eea &e e(te e(enial. #an),elia a+irm & om%l (pirit%al e(te, 'n 'ntre)imea (a, tr%p i (%+let, 'n a&e(t (en( tra*iia i(i,a(t a&&ent%0n* parti&iparea tr%p%l%i la e6er&ii%l (%+let%l%i. &. USA"A, <RU"AYUMA LI M
=O!A ISIHAS=K:

;sana reprezint prim%l pa( &on&ret +&%t 'n #e*erea a$olirii mo*alitilor e6i(tenei %mane i mar&,eaz tran(&e*erea &on*iiei %mane, prin +apt%l & poziia &orp%l%i imit o alt &on*iie *e&0t &ea %man. A+lat 'n poziia 3sana, 3o),in%l poate +i a(imilat %nei (tat%i, i n% %n%i om, &are e(te mo$il, a)itat i aritmi&. A(t+el, *%p &%m e#3grat3 p%ne &apt +l%&t%aiilor minii, tot a(t+el 3sana p%ne &apt mo$ilitii i *i(poni$ilitilor &orp%l%i, re*%&0n* m%ltiplele poziii po(i$ile la %na (in)%r. Re+%z%l *e a (e l(a p%rtat *e +l%#i%l (trilor *e &oniin #a +i &ontin%at *e alte re+%z%ri, *intre &are &el mai important e(te r3n383"a, *i(&iplina re(piraiei, a*i& re+%z%l *e a re(pira 'ntr-o manier aritmi&. <rin&ipi%l i moti#aia p(i,olo)i& a te,ni&ii r3n383"a (e poate rez%ma prin +apt%l & in(piraia i e6piraia (%nt #aria$ile, *%p 'mpre-%rrile e6terne (a% #ariaiile mentale. A&ea(t nere)%laritate pro*%&e trepi*area (%$&ontient%l%i i in(ta$ilitatea ateniei. A(t+el, +%n&i%nile #itale tre$%ie ritmate, pentr% a n% in&omo*a prin *i(&ontin%itatea lor. Ritm0n*%-i re(piraia i 'n&etinin*-o pro)re(i#, 3o),in%l poate #eri+i&a e6perimental i 'n *eplin l%&i*itate an%mite (tri *e &ontiin &are (%nt ina&&e(i$ile 'n (tarea *e #e),e i, 'n (pe&ial, (trile *e &ontiin &e &ara&teizeaz (omn%l . Re(piraia tre$%ie ( +ie ritmat 'n aa +el 'n&0t ( +ie %itat &% tot%l (a%, &el p%in, ( n% in&omo*eze prin *i(&ontin%itatea ei. Ritmarea re(piraiei tre$%ie ( *e#in &e#a a%tomat, pentr% &a 3o),in%l ( o poat %ita. ;n (&,im$, *a& (t%*iem &% atenie meto*ele r%)&i%nii l%i Ii(%(, #om o$(er#a & la r%)&i%nea &%rat n% (e a-%n)e in(tantane%, prin 'ntre$%inarea *e &tre ori&ine i ori&0n* a %nor meto*e +iziolo)i&e, &i ea e(te 'n&oronarea %nor e+ort%ri 'n*el%n)ate *e p%ri+i&are *e patimi i *e )0n*%ri. A(t+el, n%mai *%p &e a +o(t o$in%t o &ontiin &%rat +a *e !%mneze%, +a *e oameni i +a *e l%&r%rile l%mii, (e poate +olo(i o an%mit meto* pentr% a *o$0n*i r%)&i%nea &%rat . ;n (en( i(i,a(t, a&e(te meto*e n% (%nt &on(i*erate *e a(&ei neaprat ne&e(are, &i *oar mi-loa&e a%6iliare pentr% &ei &are n% (%nt *eprini ( 'i a*%ne 1mintea 'n inim2 i ( ro(tea(& &ontin%% &%#intele r%)&i%nii l%i Ii(%(. <rin %rmare, rol%l re(piraiei e(te *e a *a o ritmi&itate ateniei i ro(tirii r%)&i%nii. ;n timp%l pra&ti&rii a&e(tei meto*e, n% e(te #or$a *e(pre r%)&i%nea minii %nit &% inima, &i *oar r%)&i%nea *e 'n&ep%t 'n n%mele
40 41 40 41

I(ide", p. 7DB. MARC A"=OI" COS=A

AUR GAR!,

o & cit&, p. @9.

14

l%i Ii(%(. a *e#ine r%)&i%ne &%rat &0n* n% mai e(te ne#oie *e &%#inte i *e meto*e, &i mintea 'mpre%n &% inima (%nt preo&%pate permanent *e ea. *. MA"=RA, MA"!ALA LI RUGKCIU" A: 'antra e(te o (ila$ (&%rt, &are (e repet ne'n&etat, a-%t0n*%-l pe 3o),in 'n &on&entrare i me*itaie. 'antra e(te %n +enomen a&%(ti& &are -aloneaz etapele me*itaiei 3o)a i a(%pra &r%ia a% in(i(tat Upania*ele t0rzii. S%premaia me*itaiei a(%pra "antrei (e poate e6pli&a prin (pirit%l (% *e (intez i *e (in&reti(m, *ar i prin (%&&e(%l pra&ti& al %nei te,ni&i *e me*itaie a%*iti# &are era *e m%lt timp &%no(&%t 'n In*ia. A(t+el, repetarea &ontin% a "antrei 'n(emna tre&erea 'n %ni#er(%l izolrii i al ne&on*iional%l%i. Un rit%al propri% pra&ti&ilor tantra-8oga 'l reprezint &on(tr%irea "andalei. /ie&are tantra are o "andala (pe&i+i&. 'andala e(te %n *e(en &omple6 &e prezint o &ent%r e6terioar i %n%l (a% mai m%lte &er&%ri &on&entri&e &are 'n&,i* %n ptrat 'mprit 'n patr% tri%n),i%ri. ;n mi-lo&%l +ie&r%i tri%n),i, pre&%m i 'n &entr%l *e $az, (e )(e(& +i)%ri *e *i#initi (a% em$lemele lor. ;n moment%l 'n &are "andala e(te *e(enat pe %n an%mit material, ea (er#ete &a 1(%port2 pentr% me*itaie, iar 3o),in%l o %tilizeaz &a o aprare 'mpotri#a *i(tr%)erilor i a tentaiilor mentale. ;n a&e(t mo*, "andala 'l +a&e pe 3o),in in#%lnera$il la (tim%lii e6terni. <tr%nz0n* mental 'n "andala, 3o),in%l (e apropie *e propri%l (% 1&entr%2, re)(in* "andala 'n propri%l (% tr%p . ;n timp &e "antra (a% "andala, 'n 3o)a, reprezint %n monolo) imper(onal 'n propria &on&entrare a 3o),in%l%i, 'n tra*iia i(i,a(t r%)&i%nea e(te %n *ialo) per(oanal 'ntre om i !%mneze%, prin ri*i&area om%l%i (pre !%mneze% prin Hri(to(. A&e(t *ialo) *i#ino-%man (%$liniaz mai p%in (tri&&i%nea nat%rii %mane prin p&at, *e&0t 'nnoirea (a 'n Hri(to( i parti&iparea la o #ia *%,o#ni&ea(&. A(t+el, &a e6er&ii% *e 'n*%,o#ni&ire a om%l%i, r%)&i%nea e(te mai m%lt *e&0t %n a-%tor, ea e(te mi-lo&%l prin e6&elen al m'nt%irii noa(tre .
42 43

:+ CONCLU;II

;n &%prin(%l a&e(tei l%&rri am 'n&er&at ( (%rprin*em, 'n (en( &omparati# i analiti&, trei mi&ri *e ma6im importan pentr% i(toria reli)ioa( a omenirii, o$(er#0n* a(pe&tele &are le (epar (a% p%n&tele 'n &are par & (e 'nt0lne(&, *in *orina *e a pre&iza, &% mai m%lt
42 43

4ASIL <O<, o & cit&, p. 7DA. I(ide".

1>

+ermitate i pre&izie, (en(%l a(&ezei i mi(ti&ii &retine i raport%l a&e(teia &% (i(temele mi(ti&e (imilare ale altor reli)ii. A(t+el, am o$(er#at +apt%l & a(&eza &retin e(te o &ale l%minat *e rai%ne i *e &+re*in, *e r%)&i%ne i *e a-%tor%l l%i !%mneze%, o &ale *e-a l%n)%l &reia +irea %man (e &%r *e p&ate. ;n a&e(t (en(, 'n*r%mtorii *%,o#ni&eti a&or* o mare importan po&inei, &a premer)toare a a(&ezei, r%)&i%nea l%i Ii(%( +iin* o r%)&i%ne (pe&i+i& po&inei. <o&ina *eine %n rol &apital i permanent 'n (pirit%alitatea &retin, ea 'n(eamn n% n%mai re)retarea tre&%t%l%i, &i i tran(+ormare total, 'nnoirea mo*%l%i *e a ne raporta la !%mneze%. <rin %rmare, po&ina n% e(te %n a&&e( *e rem%&ri i a%to&omptimire, &i o &on#ertire, o re&entrare a 'ntre)ii noa(tre #iei pe S+0nta =reime

<+ BIBLIOGRAFIA LUCRRII

1. BKLKC 2. 3.

4. 5.

CO"S=A"=I", /a((ala0 ntre gno+ i "agie, B%&%reti, *it%ra 4remea, 9GG?. B RSA"I, NACSU S, 2nciclo edia religiilor, B%&%reti, *it%ra <ro, 9GGD. BRIA, <R O= <RO/ SOR !R. IO", Dicionar de Teologie Ortodox @ A @ Z, B%&%reti, *it%ra In(tit%t%l%i Bi$li& i *e Mi(i%ne al Bi(eri&ii Orto*o6e Rom0ne, 7>>?. COH ", ALB R=, Tal"udul, B%&%reti, *it%ra Ha((e+er, 7>>>. COS=A ! B AUR GAR!, MARC A"=OI" , Rugai-v nencetat, e*it%ra In(tit%t%l%i Bi$li& i *e Mi(i%ne al Bi(eri&ii Orto*o6e Rom0ne, B%&%reti, 7>>>.
18

A"U-S=OL"ICI,

6. CULIA"U, IOA" <

2x eriene ale exta+ului= exta+0 ascensiune i ovestire vi+ionar din elenis" %n n 2vul 'ediu, Iai, *it%ra <olirom, 9GG?. 7. IS "B RG, NOSY, Iudais"ul, B%&%reti, *it%ra H%manita(, 7>>A. 8. LIA! , MIRC A, Istoria credinelor i ideilor religioase, #ol. II-III, B%&%reti, *it%ra Ltiini+i&, 7>>9. 9. LIA! , MIRC A, Te!nici *oga, B%&%reti, *it%ra Uni#er( n&i&lope*i&, 7>>9. 10. HHRLKOA"U, AL/R !, Istoria universal a o orului evreu, B%&%reti, *it%ra MarFon3, 7>>9. 11. LOU=H, A"!R J, /no<ing t!e un#no<a(le= .es8c!as" and /a((ala, 'n re#. 1So$orno(t2, nr. 7R7>>A. 12. <A=A"NALI, *oga-$utra, Iai, *it%ra <olirom, 9GG9. 13. <O<, 4ASIL , *oga i Isi!as"ul, B%&%reti, *it%ra Li*ia, 9GGB. 14. SCRIMA, A"!R , Des re isi!as", B%&%reti, *it%ra H%manita(, 9GGB.

=RU,

19