Sunteți pe pagina 1din 3

ORDIN Nr. 147 din 9 martie 2006 privind obligativitatea instituiilor i unit!

ilor de interes publi" de a numi personal te#ni" responsabil pentru supraveg#erea instalaiilor din domeniul I$%IR &'I(&N() 'INI$(&R*+ &%ONO'I&I ,I %O'&R-*+*I IN$.&%-I/ D& $(/( .&N(R* %ON(RO+*+ %/0/N&+OR1 R&%I.I&N(&+OR $*2 .R&$I*N& ,I IN$(/+/-II+OR D& RIDI%/( .*2+I%/( 3N) 'ONI(OR*+ O4I%I/+ NR. 259 din 22 martie 2006 /v6nd 7n vedere a""identele i avariile produse la e"#ipamentele i instalaiile din domeniul I$%IR1 se impune ne"esitatea "re terii gradului de siguran! a utili8!rii e"#ipamentelor din a"est domeniu1 7n spe"ial a"olo unde a"estea sunt 9olosite de instituiile publi"e1 instituiile:unit!ile de interes publi" sau "are o9er! servi"ii publi"e1 indi9erent de 9orma de proprietate sau de "onstituire1 a"est 9apt impli"6nd responsabilitatea pe "are trebuie s! i;o asume dein!torii a"estora1 i av6nd 7n vedere dispo8iiile pres"ripiilor te#ni"e1 "ole"ia I$%IR1 7n "on9ormitate "u prevederile <ot!r6rii =uvernului nr. 7>?:200> privind organi8area i 9un"ionarea 'inisterului &"onomiei i %omerului1 "u modi9i"!rile i "omplet!rile ulterioare1 7n apli"area <ot!r6rii =uvernului nr. 1.>40:2001 privind organi8area i 9un"ionarea Inspe"iei de $tat pentru %ontrolul %a8anelor1 Re"ipientelor sub .resiune i Instalaiilor de Ridi"at @I$%IRA1 publi"at! 7n 'onitorul O9i"ial al Rom6niei1 .artea I1 nr. >7 din 21 ianuarie 20021 modi9i"at! i "ompletat! prin <ot!r6rea =uvernului nr. 1?2:20051 publi"at! 7n 'onitorul O9i"ial al Rom6niei1 .artea I1 nr. 254 din 2? martie 20051 i in6nd "ont de prevederile pres"ripiilor te#ni"e1 "ole"ia I$%IR1 "are "onstituie "adrul legal de reglementare pentru instalaiile i e"#ipamentele din domeniul I$%IR1 identi9i"ate 7n aneBa nr. 1 la <ot!r6rea =uvernului nr. 1.>40:20011 modi9i"at! i "ompletat! prin <ot!r6rea =uvernului nr. 1?2:20051 inspe"torul de stat e9 al I$%IR emite urm!torul ordin) /R(. 1 3n vederea apli"!rii m!surilor prev!8ute 7n pres"ripiile te#ni"e1 "ole"ia I$%IR1 instituiile publi"e1 instituiile:unit!ile de interes publi" sau "are o9er! servi"ii publi"e1 indi9erent de 9orma de proprietate1 "are dein i eBploatea8! instalaii i e"#ipamente din domeniul Inspe"iei de $tat pentru %ontrolul %a8anelor1 Re"ipientelor sub .resiune i Instalaiilor de Ridi"at @I$%IRA1 au obligaia s! numeas"! personal te#ni"1 responsabil pentru

supraveg#erea instalaiilor1 7n raport "u num!rul i "ompleBitatea instalaiilor1 "are va 9i autori8at de I$%IR i "are va purta denumirea de R$C(I 7n "on9ormitate "u pres"ripiile te#ni"e1 "ole"ia I$%IR. /R(. 2 $unt eB"eptate de la obligaia prev!8ut! la art. 1 instituiile:unit!ile identi9i"ate 7n pre8entul ordin1 "are 9a" dovada eBistenei unui "ontra"t 7n"#eiat "u persoane 9i8i"e sau persoane Duridi"e autori8ate de I$%IR pentru prestarea a"estor a"tivit!i1 7n "are este prev!8ut! i 7ndeplinirea obligaiilor de R$C(I. /R(. > R$C(I desemnat 7n "ondiiile pre8entului ordin va r!spunde de identi9i"area1 7nregistrarea la I$%IR1 7ntreinerea i repararea e"#ipamentelor din domeniul I$%IR deinute de persoanele Duridi"e menionate la art. 11 pre"um i de eBploatarea "ore"t! i legal! a a"estora1 7n "on9ormitate "u dispo8iiile pres"ripiilor te#ni"e1 "ole"ia I$%IR. /R(. 4 R$C(I aparin6nd persoanelor Duridi"e identi9i"ate la art. 1 poate 9i desemnat din "adrul personalului propriu sau prin 7n"#eierea de "ontra"te "u alte persoane 9i8i"e. /R(. 5 I$%IR va autori8a R$C(I desemnat la art. 1 i 2 s! preste8e a"east! a"tivitate. /R(. 6 Nerespe"tarea prevederilor pre8entului ordin de "!tre persoanele Duridi"e spe"i9i"ate la art. 1 se san"ionea8! "on9orm pres"ripiilor te#ni"e1 "ole"ia I$%IR1 7n vigoare1 "u oprirea din 9un"iune a e"#ipamentelor deinute. /R(. 7 %ondiiile "e trebuie 7ndeplinite de "!tre R$C(I "u atribuiunile spe"i9i"ate 7n pre8entul ordin sunt stabilite de I$%IR i pot 9i "onsultate pe site;ul EEE.is"ir.ro sau la ori"are dintre inspe"iile teritoriale ale I$%IR. /R(. ? .re8entul ordin intr! 7n vigoare 7n termen de >0 de 8ile de la data publi"!rii 7n 'onitorul O9i"ial al Rom6niei1 .artea I. Inspe"torul de stat e9 al Inspe"iei de $tat pentru %ontrolul %a8anelor1 Re"ipientelor sub .resiune i Instalaiilor de Ridi"at1 /leBandru $8ilves8ter

;;;;;;;;;;;;;;;