Sunteți pe pagina 1din 8

LEGE Nr.

544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaiile de interes public Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor normative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Rom niei, Partea !, p n" la #$ iunie #%%&' ( Rectificarea publicat" n Monitorul Oficial al Rom niei, Partea !, nr) *+, din #$ februarie #%%#( Legea nr) .&*/#%%$( Legea nr) .0%/#%%$( Legea nr) *00/#%%&) 1OT2' Prin 3ot"r rea 4uvernului nr) *#./#%%# au fost aprobate 1ormele metodologice de aplicare a Legii nr) ,++/#%%* privind liberul acces la informa5iile de interes public) Parlamentul Rom niei adopt! pre"enta le#e. $%P. 1 &ispo"iii #enerale %R'. 1 %ccesul liber (i ne)n#r!dit al persoanei la orice informaii de interes public* definite astfel prin pre"enta le#e* constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaiilor dintre persoane (i autorit!ile publice* )n conformitate cu $onstituia Rom niei (i cu documentele internaionale ratificate de Parlamentul Rom niei. %R'. 2 +n sensul pre"entei le#i, a6 prin autoritate sau institu5ie public" se n5elege orice autoritate ori institu5ie public" ce utilizeaz" sau administreaz" resurse financiare publice, orice regie autonom", companie na5ional", precum 7i orice societate comercial" aflat" sub autoritatea unei autorit"5i publice centrale ori locale 7i la care statul rom n sau, dup" caz, o unitate administrativ(teritorial" este ac5ionar unic ori ma8oritarb- prin informaie de interes public se )nele#e orice informaie care prive(te activit!ile sau re"ult! din activit!ile unei autorit!i publice sau

instituii publice* indiferent de suportul ori de forma sau de modul de e.primare a informaiei/ c- prin informaie cu privire la datele personale se )nele#e orice informaie privind o persoan! fi"ic! identificat! sau identificabil!. $%P. 2 0r#ani"area (i asi#urarea accesului la informaiile de interes public 1E$234NE% 1 &ispo"iii comune privind accesul la informaiile de interes public %R'. 5 %si#urarea de c!tre autorit!ile (i instituiile publice a accesului la informaiile de interes public se face din oficiu sau la cerere* prin intermediul compartimentului pentru relaii publice sau al persoanei desemnate )n acest scop. %R'. 4 61- Pentru asi#urarea accesului oric!rei persoane la informaiile de interes public autorit!ile (i instituiile publice au obli#aia de a or#ani"a compartimente speciali"ate de informare (i relaii publice sau de a desemna persoane cu atribuii )n acest domeniu. 62- %tribuiile* or#ani"area (i funcionarea compartimentelor de relaii publice se stabilesc* pe ba"a dispo"iiilor pre"entei le#i* prin re#ulamentul de or#ani"are (i funcionare a autorit!ii sau instituiei publice respective. %R'. 5 61- 7iecare autoritate sau instituie public! are obli#aia s! comunice din oficiu urm!toarele informaii de interes public, a- actele normative care re#lementea"! or#ani"area (i funcionarea autorit!ii sau instituiei publice/ b- structura or#ani"atoric!* atribuiile departamentelor* pro#ramul de funcionare* pro#ramul de audiene al autorit!ii sau instituiei publice/ c- numele (i prenumele persoanelor din conducerea autorit!ii sau a instituiei publice (i ale funcionarului responsabil cu difu"area informaiilor publice/ d- coordonatele de contact ale autorit!ii sau instituiei publice* respectiv, denumirea* sediul* numerele de telefon* fa.* adresa de e8mail (i adresa pa#inii de 3nternet/ e- sursele financiare* bu#etul (i bilanul contabil/ f- pro#ramele (i strate#iile proprii/ #- lista cuprin" nd documentele de interes public/

9- lista cuprin" nd cate#oriile de documente produse (i:sau #estionate* potrivit le#ii/ i- modalit!ile de contestare a deci"iei autorit!ii sau a instituiei publice )n situaia )n care persoana se consider! v!t!mat! )n privina dreptului de acces la informaiile de interes public solicitate. 62- %utorit!ile (i instituiile publice au obli#aia s! publice (i s! actuali"e"e anual un buletin informativ care va cuprinde informaiile prev!"ute la alin. 61-. 65- %utorit!ile publice sunt obli#ate s! dea din oficiu publicit!ii un raport periodic de activitate* cel puin anual* care va fi publicat n Monitorul Oficial al Rom niei, Partea a !!!(a) 64- %ccesul la informaiile prev!"ute la alin. 61- se reali"ea"! prin, a- afi(are la sediul autorit!ii sau al instituiei publice ori prin publicare )n ;onitorul 0ficial al Rom niei sau )n mi<loacele de informare )n mas!* )n publicaii proprii* precum (i )n pa#ina de 3nternet proprie/ b- consultarea lor la sediul autorit!ii sau al instituiei publice* )n spaii special destinate acestui scop. 9,6 :utorit"5ile 7i institu5iile publice au obliga5ia s" pun" la dispozi5ia persoanelor interesate contractele de privatizare nc;eiate dup" intrarea n vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora) Prevederile de mai sus nu se aplic" n cazul contractelor de privatizare care se ncadreaz" n sfera de aplicare a dispozi5iilor art) *# alin) 9*6) %R'. = 61- 0rice persoan! are dreptul s! solicite (i s! obin! de la autorit!ile (i instituiile publice* )n condiiile pre"entei le#i* informaiile de interes public. 62- %utorit!ile (i instituiile publice sunt obli#ate s! asi#ure persoanelor* la cererea acestora* informaiile de interes public solicitate )n scris sau verbal. 65- 1olicitarea )n scris a informaiilor de interes public cuprinde urm!toarele elemente, a- autoritatea sau instituia public! la care se adresea"! cererea/ b- informaia solicitat!* astfel )nc t s! permit! autorit!ii sau instituiei publice identificarea informaiei de interes public/ c- numele* prenumele (i semn!tura solicitantului* precum (i adresa la care se solicit! primirea r!spunsului. %R'. > 61- %utorit!ile (i instituiile publice au obli#aia s! r!spund! )n scris la solicitarea informaiilor de interes public )n termen de 10 "ile sau* dup! ca"* )n cel mult 50 de "ile de la )nre#istrarea solicit!rii* )n funcie de dificultatea* comple.itatea* volumul lucr!rilor documentare (i de ur#ena solicit!rii. +n

ca"ul )n care durata necesar! pentru identificarea (i difu"area informaiei solicitate dep!(e(te 10 "ile* r!spunsul va fi comunicat solicitantului )n ma.imum 50 de "ile* cu condiia )n(tiin!rii acestuia )n scris despre acest fapt )n termen de 10 "ile. 62- Refu"ul comunic!rii informaiilor solicitate se motivea"! (i se comunic! )n termen de 5 "ile de la primirea petiiilor. 65- 1olicitarea (i obinerea informaiilor de interes public se pot reali"a* dac! sunt )ntrunite condiiile te9nice necesare* (i )n format electronic. %R'. ? 61- Pentru informaiile solicitate verbal funcionarii din cadrul compartimentelor de informare (i relaii publice au obli#aia s! preci"e"e condiiile (i formele )n care are loc accesul la informaiile de interes public (i pot furni"a pe loc informaiile solicitate. 62- +n ca"ul )n care informaiile solicitate nu sunt disponibile pe loc* persoana este )ndrumat! s! solicite )n scris informaia de interes public* urm nd ca cererea s! )i fie re"olvat! )n termenele prev!"ute la art. >. 65- 3nformaiile de interes public solicitate verbal se comunic! )n cadrul unui pro#ram minim stabilit de conducerea autorit!ii sau instituiei publice* care va fi afi(at la sediul acesteia (i care se va desf!(ura )n mod obli#atoriu )n timpul funcion!rii instituiei* inclu" nd (i o "i pe s!pt!m n!* dup! pro#ramul de funcionare. 64- %ctivit!ile de re#istratur! privind petiiile nu se pot include )n acest pro#ram (i se desf!(oar! separat. 65- 3nformaiile de interes public solicitate verbal de c!tre mi<loacele de informare )n mas! vor fi comunicate* de re#ul!* imediat sau )n cel mult 24 de ore. %R'. @ 61- +n ca"ul )n care solicitarea de informaii implic! reali"area de copii de pe documentele deinute de autoritatea sau instituia public!* costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant* )n condiiile le#ii. 62- &ac! )n urma informaiilor primite petentul solicit! informaii noi privind documentele aflate )n posesia autorit!ii sau a instituiei publice* aceast! solicitare va fi tratat! ca o nou! petiie* r!spunsul fiind trimis )n termenele prev!"ute la art. > (i ?. %R'. 10 Nu este supus! prevederilor art. > 8 @ activitatea autorit!ilor (i instituiilor publice de r!spunsuri la petiii (i de audiene* desf!(urat! potrivit specificului competenelor acestora* dac! aceasta prive(te alte aprob!ri* autori"!ri* prest!ri de servicii (i orice alte solicit!ri )n afara informaiilor de interes public.

%R'. 11 61- Persoanele care efectuea"! studii (i cercet!ri )n folos propriu sau )n interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autorit!ii sau al instituiei publice pe ba"a solicit!rii personale* )n condiiile le#ii. 62- $opiile de pe documentele deinute de autoritatea sau de instituia public! se reali"ea"! )n condiiile art. @. :RT) **<* Orice autoritate contractant", astfel cum este definit" prin lege, are obliga5ia s" pun" la dispozi5ia persoanei fizice sau 8uridice interesate, n condi5iile prev"zute la art) &, contractele de ac;izi5ii publice) :RT) *# 9*6 =e excepteaz" de la accesul liber al cet"5enilor, prev"zut la art) * 7i, respectiv, la art) **<*, urm"toarele informa5ii' a- informaiile din domeniul ap!r!rii naionale* si#uranei (i ordinii publice* dac! fac parte din cate#oriile informaiilor clasificate* potrivit le#ii/ b- informaiile privind deliber!rile autorit!ilor* precum (i cele care privesc interesele economice (i politice ale Rom niei* dac! fac parte din cate#oria informaiilor clasificate* potrivit le#ii/ c6 informa5iile privind activit"5ile comerciale sau financiare, dac" publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectual" ori industrial", precum 7i principiului concuren5ei loiale, potrivit legiid- informaiile cu privire la datele personale* potrivit le#ii/ e- informaiile privind procedura )n timpul anc9etei penale sau disciplinare* dac! se periclitea"! re"ultatul anc9etei* se de"v!luie surse confideniale ori se pun )n pericol viaa* inte#ritatea corporal!* s!n!tatea unei persoane )n urma anc9etei efectuate sau )n curs de desf!(urare/ f- informaiile privind procedurile <udiciare* dac! publicitatea acestora aduce atin#ere asi#ur!rii unui proces ec9itabil ori interesului le#itim al oric!reia dintre p!rile implicate )n proces/ #- informaiile a c!ror publicare pre<udicia"! m!surile de protecie a tinerilor. 62- R!spunderea pentru aplicarea m!surilor de prote<are a informaiilor aparin nd cate#oriilor prev!"ute la alin. 61- revine persoanelor (i autorit!ilor publice care dein astfel de informaii* precum (i instituiilor publice abilitate prin le#e s! asi#ure securitatea informaiilor. %R'. 15 3nformaiile care favori"ea"! sau ascund )nc!lcarea le#ii de c!tre o autoritate sau o instituie public! nu pot fi incluse )n cate#oria informaiilor clasificate (i constituie informaii de interes public. %R'. 14

61- 3nformaiile cu privire la datele personale ale cet!eanului pot deveni informaii de interes public numai )n m!sura )n care afectea"! capacitatea de e.ercitare a unei funcii publice. 62- 3nformaiile publice de interes personal nu pot fi transferate )ntre autorit!ile publice dec t )n temeiul unei obli#aii le#ale ori cu acordul prealabil )n scris al persoanei care are acces la acele informaii potrivit art. 2. 1E$234NE% a 28a &ispo"iii speciale privind accesul mi<loacelor de informare )n mas! la informaiile de interes public %R'. 15 61- %ccesul mi<loacelor de informare )n mas! la informaiile de interes public este #arantat. 62- %ctivitatea de cule#ere (i de difu"are a informaiilor de interes public* desf!(urat! de mi<loacele de informare )n mas!* constituie o concreti"are a dreptului cet!enilor de a avea acces la orice informaie de interes public. %R'. 1= Pentru asi#urarea accesului mi<loacelor de informare )n mas! la informaiile de interes public autorit!ile (i instituiile publice au obli#aia s! desemne"e un purt!tor de cuv nt* de re#ul! din cadrul compartimentelor de informare (i relaii publice. %R'. 1> 61- %utorit!ile publice au obli#aia s! or#ani"e"e periodic* de re#ul! o dat! pe lun!* conferine de pres! pentru aducerea la cuno(tin! a informaiilor de interes public. 62- +n cadrul conferinelor de pres! autorit!ile publice sunt obli#ate s! r!spund! cu privire la orice informaii de interes public. %R'. 1? 61- %utorit!ile publice au obli#aia s! acorde f!r! discriminare acreditare "iari(tilor (i repre"entanilor mi<loacelor de informare )n mas!. 62- %creditarea se acord! la cerere* )n termen de dou! "ile de la )nre#istrarea acesteia. 65- %utorit!ile publice pot refu"a acordarea acredit!rii sau pot retra#e acreditarea unui "iarist numai pentru fapte care )mpiedic! desf!(urarea normal! a activit!ii autorit!ii publice (i care nu privesc opiniile e.primate )n pres! de respectivul "iarist* )n condiiile (i )n limitele le#ii. 64- Refu"ul acord!rii acredit!rii (i retra#erea acredit!rii unui "iarist se comunic! )n scris (i nu afectea"! dreptul or#anismului de pres! de a obine acreditarea pentru un alt "iarist.

%R'. 1@ 61- %utorit!ile (i instituiile publice au obli#aia s! informe"e )n timp util mi<loacele de informare )n mas! asupra conferinelor de pres! sau oric!ror alte aciuni publice or#ani"ate de acestea. 62- %utorit!ile (i instituiile publice nu pot inter"ice )n nici un fel accesul mi<loacelor de informare )n mas! la aciunile publice or#ani"ate de acestea. 65- %utorit!ile publice care sunt obli#ate prin le#ea proprie de or#ani"are (i funcionare s! desf!(oare activit!i specifice )n pre"ena publicului sunt obli#ate s! permit! accesul presei la acele activit!i* )n difu"area materialelor obinute de "iari(ti urm nd s! se in! seama doar de deontolo#ia profesional!. %R'. 20 ;i<loacele de informare )n mas! nu au obli#aia s! publice informaiile furni"ate de autorit!ile sau de instituiile publice. $%P. 5 1anciuni %R'. 21 61- Refu"ul e.plicit sau tacit al an#a<atului desemnat al unei autorit!i ori instituii publice pentru aplicarea prevederilor pre"entei le#i constituie abatere (i atra#e r!spunderea disciplinar! a celui vinovat. 62- +mpotriva refu"ului prev!"ut la alin. 61- se poate depune reclamaie la conduc!torul autorit!ii sau al instituiei publice respective )n termen de 50 de "ile de la luarea la cuno(tin! de c!tre persoana le"at!. 65- &ac! dup! cercetarea administrativ! reclamaia se dovede(te )ntemeiat!* r!spunsul se transmite persoanei le"ate )n termen de 15 "ile de la depunerea reclamaiei (i va conine at t informaiile de interes public solicitate iniial* c t (i menionarea sanciunilor disciplinare luate )mpotriva celui vinovat. %R'. 22 61- +n ca"ul )n care o persoan! se consider! v!t!mat! )n drepturile sale* prev!"ute )n pre"enta le#e* aceasta poate face pl n#ere la secia de contencios administrativ a tribunalului )n a c!rei ra"! teritorial! domicilia"! sau )n a c!rei ra"! teritorial! se afl! sediul autorit!ii ori al instituiei publice. Pl n#erea se face )n termen de 50 de "ile de la data e.pir!rii termenului prev!"ut la art. >. 62- 3nstana poate obli#a autoritatea sau instituia public! s! furni"e"e informaiile de interes public solicitate (i s! pl!teasc! daune morale (i:sau patrimoniale.

65- Aot!r rea tribunalului este supus! recursului. 64- &eci"ia $urii de apel este definitiv! (i irevocabil!. 65- %t t pl n#erea* c t (i apelul se <udec! )n instan! )n procedur! de ur#en! (i sunt scutite de ta.! de timbru. $%P. 4 &ispo"iii tran"itorii (i finale %R'. 25 61- Pre"enta le#e va intra )n vi#oare la =0 de "ile de la data public!rii )n ;onitorul 0ficial al Rom niei* Partea 3. 62- +n termen de =0 de "ile de la data public!rii pre"entei le#i )n ;onitorul 0ficial al Rom niei* Partea 3* Guvernul va elabora* la iniiativa ;inisterului 3nformaiilor Publice* normele metodolo#ice de aplicare a acesteia. %R'. 24 61- +n termen de =0 de "ile de la data intr!rii )n vi#oare a pre"entei le#i ;inisterul 3nformaiilor Publice* ;inisterul $omunicaiilor (i 'e9nolo#iei 3nformaiei (i ;inisterul 7inanelor Publice vor )nainta Guvernului propuneri privind m!surile necesare pentru ca informaiile de interes public s! devin! disponibile )n mod pro#resiv prin intermediul unor ba"e de date informati"ate accesibile publicului la nivel naional. 62- ;!surile prev!"ute la alin. 61- vor privi inclusiv dotarea autorit!ilor (i instituiilor publice cu ec9ipamentele de te9nic! de calcul adecvate. %R'. 25 Pe data intr!rii )n vi#oare a pre"entei le#i se abro#! orice prevederi contrare. 888888888888888