Sunteți pe pagina 1din 8

REZULTATUL CONTABIL I REZULTATUL ECONOMIC N SITUA#IILE FINANCIARE ANUALE

Costel Istrate

Rezumat
Utilizatorii informa iei contabile sunt interesa i de performan ele firmei sau ale grupului de firme !i adeseori consider$ c$ profitul anual declarat prin contul de profit !i pierdere (numit rezultat contabil) este suficient pentru m$surarea acestor performan e. ntr-adev$r, n m$sura n care s-au respectat normele contabile, se poate spune c$ rezultatul astfel declarat este credibil. 'tim ns$ c$ o abordare ceva mai prudent$ n stabilirea rezultatului ne recomand$ s$ l determin$m ca diferen $ ntre averea net$ la sfr!itul exerci iului !i averea net$ la nceputul acestui exerci iu, dup$ excluderea retragerilor !i a aporturilor de capital din cursul perioadei (numit rezultat economic). Putem avea astfel surpriza s$ constat$m c$ rezultatul contabil este diferit de rezultatul economic !i ne propunem s$ g$sim justific$ri pentru aceste diferen e. venituri, cheltuieli, capitaluri proprii, rezultat contabil, rezultat economic, rezultat reportat, c!tig, pierdere, standarde interna ionale de contabilitate, intangibilitatea bilan ului

Aplicarea n Romnia a Standardelor Interna ionale de Contabilitate (IAS) conduce la ierarhizare mai clar! a utilizatorilor informa iei contabile, n func ie de nevoile acestora. n Cadrul general de ntocmire !i prezentare a situa iilor financiare se precizeaz! n mod explicit c! ntocmirea documentelor contabile de sintez! are ca scop furnizarea de informa ii utile n luarea deciziilor economice. Dintre utilizatorii situa iilor financiare, snt privilegia i investitorii, n virtutea faptului c! ace$tia risc! furniznd ntreprinderilor capitaluri. n vederea lu!rii deciziilor economice, investitorii au nevoie de informa ii numeroase privind riscul aferent tranzac iilor $i beneficiul adus de investi iile lor. n acest scop, m!surarea prin contabilitate a performan elor firmei trebuie f!cut! de o manier! ct mai credibil! astfel nct deciziile luate de investitori ($i de celorlal i utilizatori) s! nu fie denaturate. Pentru ca situa iile financiare s! prezinte informa ii ct mai bune, Cadrul general... amintit mai sus stabile$te care snt conceptele de baz! de avut n vedere la ntocmirea acestor situa ii, precum $i caracteristicile calitative pe care trebuie s! le ndeplineasc! informa ia contabil!. n normele contabile romne$ti (ndeosebi Ordinul ministrului finan elor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglement$rilor

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Costel Istrate - Rezultatul contabil i rezultatul economic n situa#iile financiare anuale n condi#iile armoniz$rii europene

contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunit$ ilor Economice Europene !i cu Standardele Interna ionale de Contabilitate Omfp 94/2001), pe lng! preluarea ca atare a Cadrului general ..., se definesc explicit principii contabile, dup! modelul din prima variant! a reglement!rilor contabile romne$ti de dup! 1990, chiar dac! apare o oarecare redundan ! ntre acestea $i caracteristicile calitative din Cadrul general. Regula romneasc! arat! c! aceste principii se folosesc n evaluarea posturilor din situa iile financiare ale unei ntreprinderi; lista lor este urm!toarea: continuitatea activit! ii, permanen a metodelor, pruden a, independen a exerci iilor, evaluarea separat! a elementelor de activ $i de pasiv, intangibilitatea bilan ului de deschidere, necompensarea, prevalen a economicului asupra juridicului $i pragul de semnifica ie. FORMULE DE CALCUL A REZULTATELOR Pentru a pune n eviden ! efectul principiilor contabile asupra m!sur!rii performan elor firmei, stabilim ca indicator al performan ei rezultatul realizat de ntreprindere n cursul exerci iului. 'tim c!, n contabilitate, rezultatul se determin! ca diferen ! ntre veniturile $i costurile nregistrate de firm! n cursul perioadei. Rezultat = Venituri Costuri Folosirea termenului costuri este preferabil! deoarece, n conformitate cu IAS, recunoa$terea cheltuielilor are loc atunci cnd are loc o diminuare a beneficiilor economice viitoare aferente diminu!rii unui activ sau cre$terii unei datorii. n acest sens, putem spune c! recunoa$terea unei cheltuieli se face n momentul n care ea este inclus! n costul unui produs vndut sau n costul perioadei. De exemplu, cheltuiala cu materia prim! folosit! pentru ob inerea unor produse nu este recunoscut! la momentul consumului, a$a cum am putea crede ca urmare a nregistr!rii acestei opera iuni n debitul contului 601 Cheltuieli cu materiile prime, ci n momentul n care se vinde produsul n costul c!ruia se reg!se$te materia prim! respectiv! (vezi IAS 2 Stocuri). Acest lucru este normal, avnd n vedere c! efectul asupra rezultatului pe care l are suma nregistrat! la cheltuieli odat! cu consumul materiei prime este compensat de venitul intermediar consemnat n creditul contului 711
Adaptarea mecanismelor financiar-bancare la cerin ele integr!rii Romniei n Uniunea European! (coordonator Gh. Filip), Editura Junimea, Ia i, 2003 (ISBN 973-37-0882-8)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Costel Istrate - Rezultatul contabil i rezultatul economic n situa#iile financiare anuale n condi#iile armoniz$rii europene

Varia ia stocurilor de produse !i produc ie n curs. n acest mod, dac! n luna n care are loc consumul materiei prime nu se vinde nimic, atunci materia prim! consumat! $i inclus! n costul de produc ie al produselor nu are nici un efect asupra rezultatului. La vnzarea produsului, se nregistreaz! venitul din vnzare $i, imediat, se face desc!rcarea gestiunii cu costul produsului vndut, determinndu-se rezultatul opera iunii ca diferen ! ntre un pre de vnzare (venit final) $i un cost. Vedem astfel c!, ntr-un sistem de clasificare a cheltuielilor dup! natur!, contul de profit $i pierdere nu poate prezenta dect indirect costurile aferente veniturilor finale, prin intermediul conturilor de cheltuieli corectate cu soldurile contului de varia ia stocurilor de produse $i produc ie n curs. n acest sens, devine mai sugestiv! clasificarea cheltuielilor dup! destina ia lor, caz n care efectul lor asupra rezultatului apare n mod direct, inclusiv n contul de profit $i pierdere. De altfel, n conturile de profit $i pierdere ntocmite de ntreprinderile mari, cotate la bursele importante ale lumii, cheltuielile se clasific! dup! destina ie $i eventual se prezint! n anexe o retratare a acestora dup! natur!. n IAS, precum $i n alte seturi de norme contabile se arat! c! maniera principal! de calcul a rezultatului este punerea fa ! n fa ! a veniturilor cu cheltuielile. Totu$i, n condi ii de infla ie, n calculul rezultatelor trebuie s! avem n vedere conceptele de men inere a capitalului, conform c!rora rezultatul este egal cu: - fie cu diferen a dintre valoarea financiar! a activelor nete la sfr$itul exerci iului $i valoarea financiar! a acestor active nete la nceputul exerci iului, dup! excluderea aporturilor $i retragerilor de capital din cursul exerci iului, totul evaluat fie n unit! i monetare nominale, fie n putere constant! de cump!rare; - fie cu diferen a dintre sumele necesare pentru a asigura capacitatea fizic! productiv! a ntreprinderii la sfr$itul perioadei $i sumele necesare pentru asigurarea capacit! ii fizice productive de la nceputul perioadei, dup! ce s-a exclus orice distribuire c!tre proprietari $i orice contribu ie din partea proprietarilor n timpul perioadei analizate. De aici rezult! c! o alt! formul! de calcul a rezultatului exerci iului este urm!toarea:
Rezultat = Activ net31.12.N Activ net1.01.N Aporturi de capital + Retrageri de capital

Adaptarea mecanismelor financiar-bancare la cerin ele integr!rii Romniei n Uniunea European! (coordonator Gh. Filip), Editura Junimea, Ia i, 2003 (ISBN 973-37-0882-8)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Costel Istrate - Rezultatul contabil i rezultatul economic n situa#iile financiare anuale n condi#iile armoniz$rii europene

n condi iile n care deprecierea monedei de raportare este mic! n cursul exerci iului, se poate apela la conceptul de men inere a capitalului financiar n unit! i monetare nominale. n aceste condi ii, aparent, nu ar trebui s! apar! diferen e ntre rezultatul din contul de profit $i pierdere $i cel stabilit prin compararea activului net la sfr$itul $i la nceputul exerci iului, dup! excluderea aporturilor $i a retragerilor de capital. INTANGIBILITATEA BILAN#ULUI DETERMINAREA REZULTATULUI DE DESCHIDERE I

Bilan ul de deschidere a unui exerci iu trebuie s! fie identic cu bilan ul de nchidere al exerci iului precedent. Aceast! regul! vine n continuarea principiului independen ei exerci iilor $i are n vedere faptul c! via a ntreprinderii se deruleaz! continuu, f!r! a fi influen at! n mod semnificativ de decuparea artificial! n exerci ii: trecerea la un nou exerci iu nu trebuie s! antreneze nici o modificare n bilan . Concluzia este c! veniturile $i cheltuielile aferente exerci iului precedent (inclusiv schimb!rile efectelor de metod!) nu trebuie s! influen eze capitalurile proprii, ci rezultatele exerci iului curent, n care au fost constatate (Lassgue, P., Gestion de lentreprise et comptabilit, 11-me dition, Dalloz, Paris, 1996, p. 298). ntr-o lucrare francez! mai recent! (Burlaud, A. et collab., Comptabilit et droit comptable, Gualino, Paris, 1998, pp. 54-55) se arat! c! acest principiu ne oblig! ca tot ce nu a ap!rut n conturile anuale ale unui exerci iu trebuie s! apar! n conturile exerci iului (exerci iilor) urm!toare. n aceast! ultim! lucrare se confirm! faptul c! n doctrina francez! efectele schimb!rilor de metod! se reflect! n rezultatul exerci iului curent, spre deosebire de IAS 8 unde aceste opera iuni au influen eaz! capitalurile proprii. Observ!m c!, n perspectiva aplic!rii IAS, principiul intangibilit! ii bilan ului de deschidere, a$a cum a fost el preluat din directivele europene, pe filier! francez!, devine mai pu in important. De altfel, ntreprinderile (sau grupurile de ntreprinderi) care aplic! norme contabile anglo-saxone aplic! pe scar! larg! proceduri conform c!rora efectele unor tranzac ii sau evenimente din exerci iul curent influen eaz! direct capitalurile proprii, f!r! a mai trece prin contul de profit $i pierdere. Ca urmare a acestor practici, nu se mai asigur! egalitatea dintre rezultatul stabilit prin aplicarea celor dou! formule prezentate anterior. Prezent!m n continuare
Adaptarea mecanismelor financiar-bancare la cerin ele integr!rii Romniei n Uniunea European! (coordonator Gh. Filip), Editura Junimea, Ia i, 2003 (ISBN 973-37-0882-8)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Costel Istrate - Rezultatul contabil i rezultatul economic n situa#iile financiare anuale n condi#iile armoniz$rii europene

cteva exemple concrete preluate din raporturile anuale ale unor grupuri care aplic! norme interna ionale, americane, britanice altele (sursele folosite situa iile financiare consolidate publicate de fiecare din grupurile de mai jos $i accesibile pe paginile lor de Internet ):

Adaptarea mecanismelor financiar-bancare la cerin ele integr!rii Romniei n Uniunea European! (coordonator Gh. Filip), Editura Junimea, Ia i, 2003 (ISBN 973-37-0882-8)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Costel Istrate - Rezultatul contabil i rezultatul economic n situa#iile financiare anuale n condi#iile armoniz$rii europene

Grupul $i exerci iul

Norme contabile aplicate


1

Unitate de m!sur!

Rezultat din Rezultat contul pe baz! de profit de bilan $i pierdere


2 3

Diferen e (col. 2 col. 3)


4

Volkswagen 2002 www.vw.com Nokia 2002 www.nokia.com Nestle 2002 www.nestle.ch Bayer 2002 www.bayer.com Hewllet-Packard 2002 www.hp.com Renault 2002 www.renault.com DaimlerChrysler 2002 www.daimlerchrysler.com PSA Peugeot Citroen 2002 www.peugeot.com Unilever 2002 www.unilever.com

IAS IAS IAS IAS US GAAP Reguli franceze IAS US GAAP Reguli franceze US GAAP Reguli olandeze $i britanice

mil. mil. mil. CHF mil. mil. $ mil.

2.597 3.381 7.564 1.063 -903 1.359

1.110 3.169 3.861 -930 -1.345 815 -3.593 1.513

1.487 212 3.703 1.993 442 544 8.540 177

mil. $

4.947 1.690

mil.

mil.

1.838

773

1.065

Din exemplele date ($i din multe altele) observ!m c! rezultatul stabilit n contul de profit $i pierdere este mereu diferit de cel calculat pe baza varia iei capitalurilor proprii din bilan . Cu siguran ! investitorii $i ceilal i utilizatori aviza i ai informa iilor contabile $i pun ntrebarea: care m!rime este cea real! $i de ce apar diferen e ntre cele dou! m!rimi? Din faptul c! pl!tesc dividende chiar $i ntreprinderile care nregistreaz! o evolu ie nefavorabil! a capitalurilor proprii, putem deduce c! investitorii snt interesa i ndeosebi de rezultatul din contul de profit $i pierdere $i mai pu in de evolu ia resurselor proprii r!mase la dispozi ia grupului. Diferen ele dintre rezultatele ob inute n urma celor dou! moduri de calcul se explic! prin aceea c! normele contabile anglo-saxone (americane, britanice, canadiene, IAS) snt construite pentru a fi utile
Adaptarea mecanismelor financiar-bancare la cerin ele integr!rii Romniei n Uniunea European! (coordonator Gh. Filip), Editura Junimea, Ia i, 2003 (ISBN 973-37-0882-8)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Costel Istrate - Rezultatul contabil i rezultatul economic n situa#iile financiare anuale n condi#iile armoniz$rii europene

investitorilor, dar nu ignor! complet interesele ntreprinderilor raportoare. Astfel, pentru o ntreprindere cotat! la burs!, interesul conducerii executive este s! declare ct mai multe profituri n contul de profit $ i pierdere, cu orice pre , a$a nct pia a financiar! s! reac ioneze pozitiv la publicarea rezultatelor (Walton, P., Comptabilit anglo-saxonne, La Dcouverte, Paris, 1996). Pentru a diminua ct mai pu in rezultatul din contul de profit $i pierdere, s-au creat mecanisme prin care anumite elemente de rezultate s! afecteze direct capitalurile proprii. Snt multe situa ii n care aceast! manier! de nregistrare este bine justificat! de normalizatori. Consecin a este c! apar mai multe no iuni de rezultat. Doctrina contabil! le distinge $i din punct de vedere terminologic: - rezultatul contabil net din contul de profit $i pierdere este rezultat (profit sau pierdere); n englez! net profit or loss sau net income; - rezultatul care ia n considerare $i elementele car influen eaz! direct capitalurile proprii este rezultat economic; n englez! comprehensive income (conform Walton, P., Op. cit.); n aceste condi ii, pentru buna informare a utilizatorilor, ntreprinderile public!, pe lng! contul de profit $i pierdere, o situa ie a varia iei capitalurilor proprii sau un document echivalent (cum ar fi, pentru Unilever, situa ia complet$ a profiturilor !i pierderilor recunoscute). n acest document se explic! cum s-a ajuns de la capitalurile proprii la nceputul exerci iului la cele de la sfr$itul acestuia. De aici putem vedea care au fost aporturile sau retragerile de capitaluri (inclusiv dividendele), precum $i care au fost sursele de diferen e ntre rezultatul contabil net $i rezultatul economic. Printre situa iile concrete n care se nregistreaz! rezultate direct la capitalurile proprii putem enumera (a$a cum rezult! din situa iile varia iilor capitalurilor proprii financiare ale grupurilor enumerate mai sus): - unele c$tiguri sau pierderi nerealizate privind investi iile financiare pe termen scurt; - c$tigurile sau pierderile nerealizate privind instrumentele financiare derivate; - diferen ele de conversie ap!rute ca urmare a transform!rii n moneda de raportare a conturilor filialelor din str!in!tate; - corectarea erorilor fundamentale descoperite n exerci iul curent $i care se refer! la exerci iile precedente;
Adaptarea mecanismelor financiar-bancare la cerin ele integr!rii Romniei n Uniunea European! (coordonator Gh. Filip), Editura Junimea, Ia i, 2003 (ISBN 973-37-0882-8)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Costel Istrate - Rezultatul contabil i rezultatul economic n situa#iile financiare anuale n condi#iile armoniz$rii europene

- modificarea politicilor contabile; - reevaluarea imobiliz!rilor. Fiecare dintre aceste surse de diferen e ntre rezultatul contabil $ i rezultatul economic trebuie detaliat! n notele explicative, cu men ionarea eventual! a normei contabile care oblig! sau permite o astfel de nregistrare. Bibliografie:
1. Bernheim, Y., Lessentiel des US GAAP rfrentiel comptable amricain et enjeux de lharmonisation internationale, Mazars et Gurard, Paris, 1997. 2. Burlaud, A. (coordon.), Comptabilit et droit comptable, Gualino, Paris, 1998. 3. Feleag$, N.,Iona!cu, I., Tratat de contabilitate financiar$, Ed. Economic$, Bucuresti, 1998. 4. Lassgue, P., Gestion de lentreprise et comptabilit, 11-me dition, Dalloz, Paris, 1996. 298 5. Petri!, R., Bazele contabilit$ ii, Ed. Gorun, Ia!i, 2002. 6. Raffournier, B., Haller, A., Walton, P. (coordon.), Comptabilit internationale, Vuibert, Paris, 1997. 7. Ristea, M., Contabilitatea rezultatului ntreprinderii, Tribuna economic$, Bucure!ti, 1997. 8. Walton, P., La comptabilit anglo-saxonne, La Dcouverte, Paris, 1996. 9. * * Standardele interna ionale de contabilitate 2002, Editura Economic$, Bucure!ti, 2002.

Adaptarea mecanismelor financiar-bancare la cerin ele integr!rii Romniei n Uniunea European! (coordonator Gh. Filip), Editura Junimea, Ia i, 2003 (ISBN 973-37-0882-8)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com