Sunteți pe pagina 1din 83

UNIVERSITATEA ROMNO-AMERICAN FACULTATEA DE RELAII COMERCIALE I FINANCIAR - BANCARE INTERNE I INTERNAIONALE

LUCRARE DE LICEN

Coordonator tiini i!" A#$o%&'nt"

BUCURETI" ()*) UNIVERSITATEA ROMNO-AMERICAN FACULTATEA DE RELAII COMERCIALE I FINANCIAR - BANCARE INTERNE I INTERNAIONALE

TEMA+ STUDIU ,RIVIND OR-ANI.AREA SI EFECTUAREA AUDITULUI FINANCIAR LA S/C/ 0CIT1 ,2ARMA3 S/A/

Coordonator tiini i!" A#$o%&'nt"

BUCURETI" ()*)

CU,RINS

Ca4ito%5% I+ 0CIT1 ,2ARMA3 S/A/ STUDIUL ,RIVIND OR-ANI.AREA SI EFECTUAREA AUDITULUI FINANCIAR //////////// *
*/* I$tori! /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// * */(/ O#i'!t d' a!ti&itat' ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ( */6 Or7ani8ar'a !onta#i%it9ii !onta#i%it9ii /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (

CA,ITOLUL II+ AUDITUL FINANCIAR CONTABIL-CONCE,T" OBIECTIVE" FUNCII" TI,URI I RE-LEMENTRI /////////////////////////// :
(/* D' iniii i !on!'4ii !;'i' /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// : (/( Ro%5% a5dit5%5i inan!iar //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// < (/6 O#i'!ti&'%' a5dit5%5i inan!iar !onta#i% //////////////////////////////////////////////////////////////////////// = (/: Ti45ri d' a5dit inan!iar-!onta#i% /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// *)

Ca4ito%5% III+ ,LANIFICAREA UNUI AUDIT AL SITUAIILOR FINANCIARE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// / *6


6/*/ A!ti&it9i 4r'%i>inar' >i$i5nii //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// *: 6/(/O#in'r'a in or>aii%or n'!'$ar' ?n'%'7'rii !%i'nt5%5i ////////////////////////////////////////////// *= 6/6/ E '!t5ar'a 4ro!'d5ri%or ana%iti!' 4r'%i>inar' ////////////////////////////////////////////////////////// *@ 6/:/ ,ra75% d' $'>ni i!ai' i '&a%5ar'a ri$!5%5i d' a5dit a!!'4ta#i% i a ri$!5%5i in'r'nt ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // *A

3.4.1. Importana determinrii pragului de semnificaie n cadrul misiunii de audit ........................................................................................................................... ()


3.4.2. Evaluarea riscului de audit acceptabil i a riscului inerent ............................ (: 6/</ Bn'%'7'r'a !ontro%5%5i int'rn i a $i$t'>5%5i !onta#i% ////////////////////////////////////////////// (@ 6/=/ Strat'7ia 7'n'ra%9 i 4%an5% d' a5dit ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (A

Ca4ito%5% IV+ CA. ,RACTIC DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL //// 6=


:/*/ Ra4ort5% a5ditor5%5i //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 6= :/(/ Ra4ort5% Ad>ini$trator5%5i //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// :(

Ca4ito%5% V+ ANECE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ::


Bi%an5% !onta#i% ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// :< Cont5% d' 4ro it $i 4i'rd'r' //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// :A Sit5aia %5D5ri%or d' n5>'rar /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// <( Sit5aia >odi i!ari%or in 4atri>oni5 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// <6 Not' %a $it5aii%' inan!iar' ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// <: Dat' in or>ati&' ECod 6)F ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// G( Dat' 4ri&ind a!ti&'%' i>o#i%i8at' /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// G6

BIBLIOGRAFIE: 1. Toma Marin - Initiere in auditul situatiilor financiare ale unei entitati, editia a II-a, Editura E AR, Bucuresti, !""#, $$. 1%-!&%. ontrolul fiscal si auditul financiar-fiscal,

!. Boulescu Mircea, G'ita Marcel, Mares (alerica Editura E AR, Bucuresti, !"").

). *toian Ana, Turlea Eu+en - Auditul financiar-conta,il, Editura Economica, Bucuresti, !""1. %. E AR - onta,ilitatea, e.$erti/a si auditul afacerilor.

0. O$rea I. - Intocmirea si auditarea ,ilantului conta,il, Editura Intelcredo, 1e2a, 133#. &. Munteanu (ictor - ontrol si audit financiar conta,il, Editura 4ni2ersal 5uridic, Bucuresti, !""0. #. Bre/eanu 6etre - Auditul si controlul financiar, Editura A*E, Bucuresti, !""%. 7. amera Auditorilor din Rom8nia, Rom8nia, Auditul financiar-conta,il !""", *tandarde, 9orme $ri2ind conduita etica :i $rofesionala, Editura Economica 3. GAA* Generall; Acce$ted Auditin+ *tandard 1". Manualul de *tandarde Internationale de Audit si ontrol de alitate, Audit Financiar !""3, IFA -Bucure:ti 11. Re+lementari Internationale de Audit, Asi+urare si Etica, Audit financiar !""7, 2olumul1 IFA -Bucuresti

CA,ITOLUL I STUDIUL ,RIVIND OR-ANI.AREA SI EFECTUAREA AUDITULUI FINANCIAR

*/* ISTORIC *ocietatea comercial< omer?ului su, nr. 5%"@133@1331. * it; 6'arma *.A. :i-a consolidat $o/i?ia in $ia?a farmaceutica, confirm8nd dinamica EGE1IM, An anul !""7 it; $o/iti2< a $erforman?elor din ultimii ani. Astfel, conform datelor IT= 6>ARMA *.A. s-a infiin?at in anul 1331, in temeiul Le+ii

nr.10@133" :i a Le+ii nr.)1@133" :i in conformitate cu >G 1!!%@133" :i este inmatriculat< la Re+istrul

6'arma *.A. a ocu$at locul 1" An to$ul com$etitorilor de $e $ia?a rom8neasc< de medicamente din $unct de 2edere al numarului de unita?i 28ndute, cu un total de 10.3!).#11 unita?i :i o cot< de $ia?a de ),"#B, dintr-un total de !&3 de com$etitori, care acti2ea/< $e $ia?a farmaceutic< din Rom8nia. Anali/8nd 2aloric $ia?a $roduc<torilor auto'toni, * a$ro.imati2 )B. 1e asemenea, in anul !""7 am fost lideri de $ia?a $e 7 arii tera$eutice, cota de $ia?a 2ariind intre minim !%B si ma.im 7!B $entru $rodusele din to$. Cn condi?iile unei com$eti?ii acer,e im$use de $ia?a farmaceutic< din !""7, $arametrii de $rofita,ilitate :i cota de $ia?a au crescut datorit< strate+iei com$aniei de lansare $e $iata a unui numar de !) $roduse noi, modificarea si im,unata?irea celor e.istente, di2ersificarea :i $atrunderea $e alte $ie?e de desfacere ,$recum :i intensificarea efortului financiar in de/2oltarea ec'i$elor de re$re/entan?i :i in cam$anii de $romo2are. Cn unele cate+orii tera$eutice continuare un trend cresc<tor. Cn $ortofoliul acti2 al * it; 6'arma *.A. se re+<sesc in $re/ent #! de $roduse. it; 6'arma de?ine im$ortante cote de $ia?a a28nd An it; 6'arma *.A. a inre+istrat An !""7 o cre:tere de a$ro.imati2 1%B fa?< de anul !""#, iar $ia?a auto'ton< a inre+istrat o crestre de

*/(/ OBIECT DE ACTIVITATE *ocietatea comercial< IT= 6>ARMA *.A. este $roduc<toare de medicamente $entru u/

uman cu sediul social in Bucuresti, *tr. alea (ictoriei nr.100. 6rinci$ala acti2itate a *ocieta?ii este $roduc?ia si comerciali/area $roduselor farmaceutice. onform deci/iei +u2ernamentale )7!@133&, societa?ile acti28nd An domeniul farmaceutic tre,uiau sa A:i ada$te/e te'nolo+iile astfel Ancat sa res$ecte normele GM6. Cn conformitate cu le+ea ))&@!""!, termenul limit< $entru ada$tarea la GM6 a fost am8nat $an< la data de )1.1!.!""). 6entru Ande$linirea cerin?elor GM6 s$ecificate de $roduc?ie cu o ca$acitate de $roduc?ie tri$lat<. In2esti?ia cu$rinde o linie de $roduc?ie $entru forme de do/are ta,lete Dcu o ca$acitate de )! milioane ta,lete $e lun<E, o linie de $roduc?ie $entru solu?ii de u/ e.tern Dcu o ca$acitate de #7.""" litri $e lun<E, o linie de $roduc?ie siro$uri Dcu o ca$acitate de 10.""" de litri $e lun<E :i o linie de $roduc?ie $entru ca$sule +elatinoase moi Dcu o ca$acitate de 0.0 milioane de ca$sule $e lun<E. In2esti?ia are ) com$onente $rinci$ale :i a fost finali/at< in cursul anului !""%: 1. amerele curate care Ande$linesc condi?iile GM6 de men?inerea aerului An condi?ii omunitatea Euro$ean< si A+en?ia 9ational< a Medicamentului, societatea a in2estit a$ro.imati2 3 milioane de euro An linii noi de

stricte de tem$eratur<, umiditate, $resiune :i numar de $articule straine , cura?enie si de/infectareF !. Ec'i$amentele de $roduc?ie, care tre,uie sa res$ecte :i ele condi?iile GM6 F

). 4tilit<?ile Dcurent electric, a$< rece, a$< calda, a,ur, aer com$rimatE sunt furni/ate in $rocesul de $roduc?ie in conformitate cu re+ulile GM6. */6 OR-ANI.AREA CONTABILITII *ocietatea comercial< 6u,lice An domeniu. *itua?iile financiare sunt ela,orate conform conta,ilit<?ii de an+aGament. Astfel efectele tran/ac?iilor :i ale altor e2enimente sunt recunoscute atunci cand tran/ac?iile :i e2enimentele se $roduc D:i nu $e m<sura ce numerarul sau ec'i2alentul s<u este Ancasat sau $l<titE :i sunt Anre+istrate An e2iden?ele conta,ile :i ra$ortate An situa?iile financiare ale $erioadelor aferente. 1e$artamentul financiar-conta,il al de/2oltat o $ia?a ,un< An Euro$a. IT= 6>ARMA *.A. folose:te un soft re2olutionarE.act *oftHare for IindoHs, soft $rodus :i de/2oltat de firma E.act din Olanda, firm< care :i-a IT= 6>ARMA *.A., A:i ?ine conta,ilitatea in lei :i intocmeste

situa?iile financiare statutare An concordan?< cu re+lement<rile a$ro,ate de Ministerul Finan?elor

Acest $ro+ram de conta,ilitate $ermite Anre+istrarea notelor conta,ile An conformitate cu le+isla?ia rom8neasc< An 2i+oare. El este Am$ar?it $e module : conta,ilitate, miGloace fi.e, anali/a costurilor. Modulul de conta,ilitate este im$artit $e Gurnale, fiecare Gurnal fiind le+at de un anumit cont. Astfel re+asim Gurnalul de casa DAn lei, An 2alut<-$e fiecare 2alut< cu care lucrea/< societateaE, Gurnale de ,anc<, Gurnale de cum$arari, Gurnale de 28n/ari etc. Tre,uie men?ionat fa$tul c< $ro+ramul $ermite emiterea Gurnalelor de 28n/ari si de cum$arari la fiecare sf8rsit de lun<, automat, $recum :i a re+istrului de cas<, /ilnic. 6rin modulul de miGloace fi.e se Anre+istrea/< :i se ?ine e2iden?a acti2elor imo,ili/ate ale societ<?ii F acesta $ermite emiterea notelor conta,ile care se $reiau automat An modulul de conta,ilitate. Modulul de anali/< a costurilor $ermite societa?ii s< ai,a o e2identa ,ine sta,ilit< a $rofitului sau a $ierderii $e di2erse cantre@$urtatori de c'eltuieli@2enituri. Folosirea acestui $rodus soft ino2ator $ermite de$artamentului financiar-conta,ilitate sa fie conectat direct la toate acti2ita?ile ec'i$ei de in+ineri si sa fie motorul $entru o acti2itate total< eficient< a IT= 6>ARMA *.A. .

CA,ITOLUL II AUDITUL FINANCIAR CONTABIL - CONCE,T" OBIECTIVE" FUNCII" TI,URI I RE-LEMENTRI


(/* D' iniii i !on!'4t' !;'i' 6ers$ecti2a ader<rii Rom8niei la 4niunea Euro$ean< a im$us introducerea auditului :i An ?ara noastr<. Audit 2ine de la cu28ntul italian JaudireK, a ascultaF cu28nt de ori+ine latin<, transformat An tim$ de $ractica an+losa.on<, semnific< a/i, An sens strict, re2i/ia conturilor reali/at< de e.$er?i inde$enden?i An 2ederea e.$rim<rii unei o$inii asu$ra re+ularit<?ii :i sincerit<?ii acestora. 6rin audit, An +eneral, se An?ele+e e.aminarea $rofesional< a unei informa?ii An 2ederea e.$rim<rii unei o$inii moti2ate asu$ra ima+inii fidele a situa?iilor financiare anuale $rin ra$ortarea la un criteriu Dstandard, norm<E de calitate . *itua?iile financiare tre,uie s< furni/e/e informa?ii utile $entru ado$tarea deci/iilor economice, $entru a 'ot<rA momentul de cum$<rare sau 28n/are a unei in2esti?ii de ca$ital, a e2alua deficien?ele An r<s$underea mana+erial<, a e2alua ca$acitatea Antre$rinderii de a $l<ti :i de a oferi alte ,eneficii an+aGa?ilor s<i, $entru a e2alua +aran?iile $entru credite acordate Antre$rinderii, a determina $oliticile de im$o/itare, $entru calculul $rofitului :i distri,uirea di2idendelor, a ela,ora date statistice des$re 2enitul na?ional. O,iecti2ul oric<rui ti$ de audit Al constituie Am,un<t<?irea utili/<rii informa?iei. *e re?in elementele $rinci$ale care definesc auditul, An +eneral, a c<ror a,sen?< $oate $une An discu?ie dac< o acti2itate este sau nu audit :i anume: - e.aminarea unei informa?ii tre,uie s< fie e.clusi2 o e.aminare $rofesional<: - sco$ul e.amin<rii unei informa?ii este acela de a e.$rima o o$inie asu$ra acesteiaF - o$inia e.$rimat< asu$ra unei informa?ii tre,uie s< fie res$onsa,il< si inde$endent<, ceea ce $resu$une c< $ersoana care face aceast< e.aminare are anumite res$onsa,ilit<?i $entru acti2itatea sa :i tre,uie s< fie o $ersoan< inde$endent<F - e.aminarea tre,uie s< se fac< nu oricum ci du$< anumite re+uli dinainte sta,ilite, cu$rinse

Antr-un standard sau norm< le+al< sau $rofesional< care constituie criteriu de calitate.

(/( ROLUL AUDITULUI FINANCIAR %

Auditul financiar conta,il este orientat s$re: aE &'ri i!ar'a r'$4'!t9rii !adr5%5i !on!'4t5a% a% !onta#i%it9ii D$ostulate, $rinci$ii, norme :i re+uli de e2aluareE, +eneral acce$tat, a $rocedurilor interne sta,ilite de conducerea a+entului economic Daudit intern sau statutarE. 6rocedura re$re/int< o Anl<n?uire lo+ic< de o$era?iuni, cu sco$ul de a atin+e un anumit o,iecti2. ,E &'ri i!ar'a i !'rti i!ar'a reflect<rii An conta,ilitate a situa?iilor financiare, ima+inea lor fidel<, clar< :i com$let< $e Antre+ e.erci?iul financiar. Auditul tre,uie s< urm<reasc< dac< $rocedurile de cule+ere :i $relucrare a datelor sunt ,ine sta,ilite :i dac< se a$lic< An $ermanen?<. 8m$ul de a$lica?ii nelimitat al conta,ilit<?ii militea/< An fa2oarea unei deontolo+ii $rofesionale care r<s$unde la trei im$erati2e: 4r5d'na" r'75%aritat'a i $in!'ritat'a situa?iilor financiare. Aceasta $resu$une o ima+ine fidel< a 4atri>oni5%5i, a !ont5%5i d' 4ro it i 4i'rd'r' :i a %5D5ri%or d' tr'8or'ri'. Asi+urarea ima+inii fidele de$inde de res$ectarea $rinci$iilor ar<tate mai sus. Im$ortan?a a5dit5%5i inan!iar !onta#i% const< An s$orirea !r'di#i%it9ii in or>ai'i din situa?iile financiare, $entru 2iitoarele d'!i8ii ale utili/atorilor de informa?ii. Fa$tul c< 2erificarea ,ilan?ului conta,il se face de un auditor inde$endent, un ,un $rofesionist, cu calit<?i morale deose,ite concur< la reali/area uneia dintre calit<?ile informa?iei conta,ile, :i anume !r'di#i%itat'a ei. 6entru o firm<, a5dit5% re$re/int< :i o &'d'r' !riti!9 de ansam,lu $entru e2aluarea unei situa?ii financiarconta,ile determinate. E&a%5ar'a !riti!9 a $it5aii%or inan!iar' se face de un $rofesionist inde$endent, care tre,uie s<-:i Ande$lineasc< misiunea f<r< a ?ine seama de $osi,ile conflicte de interese e.istente Antre utili/atorii e.terni de informa?ie :i unitatea auditat<. 4tili/atorii de informa?ie conta,il< folosesc situa?iile financiare $entru deci/iile lor 2iitoare. Cntr-o sfer< lar+< de utili/atori care iau deci/ii economice, o,iecti2ul situa?iilor financiare este de a furni/a informa?ii des$re $o/i?ia financiar<, $erforman?ele :i modific<rile $o/i?iei financiare care satisfac necesit<?ile economice ale maGorit<?ii utili/atorilor. Ele re$re/int< re/ultatele administr<rii Antre$rinderii de c<tre conduc<tor, inclusi2 modul de +estionare a $atrimoniului :i a resurselor Ancredin?ate. E.ist< utili/atori care doresc s< e2alue/e modul de administrare sau res$onsa,ilitatea conducerii $entru a lua deci/ii economice: 0A!'$t' d'!i8ii 4ot &i8a" d' 'D'>4%5" o4i5n'a d' a 49$tra $a5 a &ind' in&'$tiia ?n ?ntr'4rind'r'a r'$4'!ti&9 $a5 ?n%o!5ir'a ori r'!on ir>ar'a !ond5!'riiH. *itua?iile financiare nu ofer< toate informa?iile de care utili/atorii au ne2oie $entru luarea deci/iilor economice, deoarece, An mare m<sur<, acestea arat< efectele financiare ale unor e2enimente trecute :i nu ofer<, de re+ul<, informa?ii nefinanciare.

Cr'di#i%itat'a ?n i>a7in'a id'%9 furni/at< de conta,ilitate este dat< de res$ectarea cadrului conce$tual conta,il, de a$licarea corect< a calit<?ii $rocedurilor utili/ate, de $rinci$iile referitoare la re+ularitate :i sinceritate, de calit<?ile moral-$rofesionale ale $roduc<torilor de informa?ii conta,ile. Auditul este c'emat s< e.$rime o o$inie inde$endent< asu$ra situa?iilor financiare, menit< J $9 a4'r' ?n >od '7a% 4' toi 5ti%i8atorii d' in or>ai' !onta#i%9 L. 6e ,a/a o$iniei lor, utili/atorii iau deci/ii care necesit< '&a%5ar'a ca$acit<?ii Antre$rinderii de a 7'n'ra %5D5ri d' n5>'rar $entru a $l<ti an+aGa?ii, furni/orii, do,8n/ile, de a ram,ursa creditele :i de a $l<ti di2idendele. Auditul tre,uie s< resta,ileasc< o Ancredere r'8ona#i%9 Antre 4rod5!9torii :i 5ti%i8atorii de informa?ie conta,il<. Rolul lor de a asi+ura utili/atorii de informa?ii c< s-au res$ectat 4rin!i4ii%' !onta#i%' +eneral acce$tate :i $rocedurile interne sta,ilite de conducerea Antre$rinderii, $recum :i reflectarea ima+inii fidele a situa?iilor financiare re$re/int< c'eia succesului An menirea $e care o au.

(/6 OBIECTIVELE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL 6entru a asi+ura o o$inie com$etent< :i inde$endent< asu$ra ima+inii fidele clare :i com$lete a $atrimoniului, a situa?iei financiare :i a re/ultatelor Antre$rinderilor, auditul are An 2edere res$ectarea unor criterii :i o,iecti2e ce +u2ernea/< un audit al situa?iilor financiare. Crit'ri5% 'D;a5$ti&it9ii i int'7rit9ii ?nr'7i$tr9ri%or Acest criteriu are An 2edere c< toate o$era?iunile $atrimoniale au fost Anre+istrate corect :i inte+ral An conta,ilitate. 6entru Ande$linirea acestui criteriu, auditorul are dou< solu?ii : aE auditorul tre,uie s< 2erifice cu mare aten?ie $rocedurile utili/ate de Antre$rindere $entru 2alidarea tuturor >odi i!9ri%or 4atri>onia%': cre:teri@diminu<ri de acti2e, res$ecti2 diminu<ri de $asi2e. Aceast< solu?ie are de/a2antaGul c< necesit< un tim$ Andelun+at $entru 2alidare. ,E auditorul $oate utili/a r'85%tat'%' in&'ntari'rii. El tre,uie s< se asi+ure c< in2entarierea a fost f<cut< $otri2it le+ii. 1ac< $rin in2entariere s-au desco$erit tran/ac?ii neAnre+istrate An conta,ilitate, iar acestea au fost o$erate, se consider< c< toate o$era?iunile sunt corect Anre+istrate :i e2iden?iate. Res$ectarea acestui criteriu $resu$une ca auditorul s< se asi+ure c<: - toate o$era?iunile reflectate An documente Gustificati2e cores$un/<toare sunt e2iden?iate An conta,ilitate, deci f<r< omisiuniF - nu e.ist< o$era?iuni conta,ili/ate de mai multe ori.

Crit'ri5% r'a%it9ii ?nr'7i$tr9ri%or &

Auditorul are o,li+a?ia s< urm<reasc< dac< toate elementele de acti2 :i de $asi2 Anre+istrate An conta,ilitate sunt I5$ti i!a#i%' :i &'ri i!a#i%', cores$und cu cele identificate fi/ic $rin in2entariere sau $rin alte $roceduri cum ar fi: confirm<ri $rimite de la ter?i, anali/e de la,orator, etc. 1e asemenea, se 2erific< dac< acti2ele :i $asi2ele res$ect< $rinci$iul entit<?ii $atrimoniale, adic< toate o$era?iunile efectuate a$ar?in :i sunt An numele firmei. Crit'ri5% !or'!t'i ?nr'7i$tr9ri ?n !onta#i%itat' i a !or'!t'i 4r'8'nt9ri !5 aI5tor5% !ont5ri%or an5a%' Acest criteriu are mai multe o,iecti2e :i se refer< la locali/area corect< a $erioadei $ri2ind elementele $atrimoniale, e2aluarea corect< a modific<rilor, im$utarea corect< :i Antocmirea corect< a situa?iilor financiare. ,'rioada !or'!t9 An care sunt e2iden?iate modific<rile $atrimoniale $resu$une res$ectarea $rinci$iului inde$enden?ei e.erci?iilor, utili/area unei conta,ilit<?i de an+aGament :i folosirea conturilor de re+ulari/are. Re+ulari/area o$era?iunilor du$< in2entariere confer< corecta delimitare An tim$ a c'eltuielilor :i a 2eniturilor $e Antrea+a $erioad< a e.erci?iului financiar $rin: - constituirea, res$ecti2 transferul unor $ro2i/ioane asu$ra 2eniturilorF - Anre+istrarea diferen?elor de curs 2alutar aferente lic'idit<?ilor An de2i/eF - Anre+istrarea c'eltuielilor $l<tite :i a 2eniturilor Ancasate aferente e.erci?iilor urm<toare $rin utili/area conturilor de re+ulari/areF - re$arti/area diferen?elor de $re? asu$ra c'eltuielilor :i stocurilor, calculul :i conta,ilitatea corect< a 2aria?iei stocurilor de $roduc?ie finit<F anali/a amortismentelor :i a $ro2i/ioanelor $entru de$reciere. orecta lor e2iden?iere re$re/int< o !or'!i' a !o$t5%5i i$tori! :i atenuea/< efectul de desincroni/are An e2aluarea elementelor $atrimoniale An cele dou< momente ale sale: intrar' J i'ir'. E&a%5ar'a !or'!t9 $resu$une ca elementele $atrimoniale s< fie e2aluate conform cu $re2ederile Le+ii onta,ilit<?ii nr. 7!@1331 :i cu adrul +eneral de Antocmire :i $re/entare a situa?iilor financiare ela,orat de omitetul $entru *tandarde Interna?ionale de onta,ilitate. *itua?iile financiare: ,ilan?ul conta,il, contul de $rofit :i $ierdere, situa?ia flu.urilor de tre/orerie, informa?iile adi?ionale ce tre,uie furni/ate su, forma notelor la conturile anuale 2or fi armoni/ate :i cu *tandardele Interna?ionale :i 9a?ionale de onta,ilitate. 6entru o e2aluare corect<, tre,uie s< se ?in< cont de urm<toarele trata>'nt' !onta#i%': La data intr<rii An $atrimoniu, ,unurile se e2aluea/< :i se Anre+istrea/< An conta,ilitate la 2aloarea de intrare denumit< &a%oar' !onta#i%9. Auditorul tre,uie s< 2erifice dac< ,unurile aduse ca a$ort la ca$italul social au fost Anre+istrate An func?ie de 4r'5% 4i''i, 5ti%itat'a, $tar'a i a>4%a$ar'a acestora, An urma e2alu<rii efectuate $otri2it le+ii. #

1e asemenea, dac< #5n5ri%' o,?inute !5 tit%5 7rat5it sunt '&a%5at' la &a%oar'a d' 5ti%itat' An func?ie de $re?ul $ie?ei, de starea :i de am$lasarea acestora. Ac'i/i?iile cu tit%5 on'ro$ sunt e2aluate la !o$t5% d' a!;i8ii' :i la costul de $roduc?ie dac< sunt fa,ricare An Antre$rindere. Auditorul tre,uie s< 2erifice dac< sunt $rinse toate elementele ce com$un costul de ac'i/i?ie: $re?ul de cum$<rare, ta.ele nerecu$era,ile, c'eltuielile de trans$orta$ro2i/ionare :i alte c'eltuieli accesorii necesare $entru $unerea An stare de utilitate sau intrare An +estiune a ,unului res$ecti2. Auditorul tre,uie s< 2erifice dac< '&a%5ar'a !r'an'%or i datorii%or este Anre+istrat< la &a%oar'a lor no>ina%9" res$ecti2 2aloarea de intrare D2aloare conta,il<E. E2aluarea elementelor $atrimoniale cu oca/ia in&'ntari'rii tre,uie 2erificat< de auditor dac< a fost reali/at< la &a%oar'a a!t5a%9 sau de 5ti%itat' a fiec<rui element, dac< a fost sta,ilit< An func?ie de utilitatea ,unului :i $re?ul $ie?ei. *e 2alidea/< fa$tul c< datorii%' :i !r'an'%' au fost e2aluate la 2aloarea lor $ro,a,il< de ?n!a$at" res$ecti2 d' 4%at9. La ?n!;id'r'a 'D'r!ii5%5i, auditorul 2erific< dac< e.ist< diferen?e constatate An $lus $entru '%'>'nt' d' a!ti&, Antre 2aloarea de in2entar :i 2aloarea de intrare, diferen?< care nu tre,uie conta,ili/at< D$rinci$iul $ruden?eiE. 6entru diferen?ele constatate An minus Antre 2aloarea de in2entar :i 2aloarea de intrare a elementelor de acti2, auditorul constat< dac< An conta,ilitate s-a Anre+istrat diferen?a $rin amortismente, dac< de$recierea este ire2ersi,il< sau dac< de$recierea de 2aloare este re2ersi,il< s-a constituit un $ro2i/ion. 6entru '%'>'nt'%' d' 4a$i& de natura o,li+a?iilor sau datoriilor, diferen?ele constatate An minus Antre 2aloarea de in2entar :i 2aloarea de intrare nu tre,uie s< fie Anre+istrate An conta,ilitate, ele se men?in la 2aloarea de intrare D$rinci$iul $ruden?eiE. 1ac< e.ist< diferen?e constatate An $lus Antre 2aloarea de in2entar :i cea de intrare a elementelor de 4a$i& de natura o#%i7aii%or sau datorii%or, auditorul urm<re:te dac< aceast< diferen?< a fost Anre+istrat< An conta,ilitate $rin utili/area 4ro&i8ioan'%or $e seama c'eltuielilor. Auditorul tre,uie s< 2erifice dac< e.ist< imo,ili/<ri cor$orale $roduse sau circulante cu ciclu lun+ de fa,rica?ie mai mare de un an :i cu$rind An costul de $roduc?ie :i do,8n/ile aferente ca$italului Am$rumutat $entru finan?area $roducerii ,unului. Aceste as$ecte tre,uie e2iden?iate :i $re/entate An notele la conturile anuale. Auditorul 2erific< dac< imo,ili/<rile $entru care s-au constituit $ro2i/ioane sunt $re/entate An ,ilan? la 2aloarea net< ,ilan?ier< M 2aloarea conta,il< de intrare - amorti/<ri - $ro2i/ioane $entru de$recieri. E2aluarea la ,ilan? a acti2elor circulante de$reciate 2a fi e2iden?iat< la &a%oar'a r'a%i8a#i%9 n't9. 1ac< Antre$rinderea a$lic< tratamente conta,ile alternati2e D$re/entarea elementelor $atrimoniale la ,ilan? $e ,a/a metodei &a%orii d' ?n%o!5ir' sau a altor metode care s< ?in< cont de

infla?ieE, auditorul 2erific< in %5'na i'!9r5i '%'>'nt #i%ani'r ca urmare a a$lic<rii altei e2alu<ri dec8t !o$t5% i$tori!, $re/entate de Antre$rindere se$arat An notele la conturile anuale. 1e asemenea, auditorul 2erific< modul de e2aluare a elementelor $atrimoniale $re/entate An ,ilan?, $recum :i $oliticile conturilor utili/ate: dac< imo,ili/<rile sunt incluse An conturile anuale la costul istoric sau la 2aloarea ree2aluat< :i dac< situa?iile financiare au fost Antocmite conform cu Le+ea onta,ilit<?ii nr. 7!@1331 :i cu $re2ederile cu$rinse An 2olumele 1-) $ri2ind Re+lement<rile Bnto!>ir'a !or'!t9 a #i%an5%5i !onta#i%. Auditorul urm<re:te concordan?a care tre,uie s< e.iste Antre datele Anre+istrate An !onta#i%itat'a $int'ti!9 :i #a%ana d' &'ri i!ar' d549 in&'ntari'r' ca ,a/< de referin?< $entru ,ilan?. E.ist< dou< ti$uri de corela?ii : aE corela?ia dintre R'7i$tr5% I5rna% d' '&id'n9 !rono%o7i!9 :i totalul r5%aI'%or curente ale !ont5ri%or desc'ise An e2iden?a sistematic< 4rin i'%' $int'ti!' a; DRe+istrul artea MareE. ,E corela?ia dintre !ont5ri%' ana%iti!' :i !ont5ri%' $int'ti!' care se reali/ea/< $rin ,alan?a de 2erificare analitic< desc'is< $entru fiecare cont sintetic de +radul I sau II de/2oltat An analitic. *oldurile finale $re/entate An ,alan?a du$< in2entar re$re/int< situa?ia de referin?< $entru Antocmirea corect< a ,ilan?ului conta,il. O#i'!ti&'%' i !rit'rii%' a5dit5%5i inan!iar !onta#i% O,iecti2ele auditului au An 2edere: $atrimoniul, re/ultatul e.erci?iului, ,ilan?ul :i situa?ia financiar< a Antre$rinderii. (alidarea de c<tre auditor a int'7rit9ii 4atri>oni5%5i are An 2edere: - ?inerea corect< :i la /i a conta,ilit<?iiF -reali/area in2entarierii $atrimoniului, corecta 2alorificare a re/ultatelor acesteia :i cu$rinderea sa An ,ilan?ul conta,ilF - $reluarea corect< An ,alan?a de 2erificare a datelor din conturile sintetice :i concordan?a lor cu conturile analiticeF - efectuarea corect< a tuturor o$era?iunilor le+ate de Anre+istrarea :i modificarea ca$italurilor $ro$riiF - e2aluarea corect< a $atrimoniului conform Re+ulamentului de a$licare a Le+ii onta,ilit<?ii nr. 7!@1331 :i in2entariere. N Realitatea Anre+istr<rilor conta,ile N Inte+ritatea Anre+istr<rilor N 6re/entarea fidel< a situa?iilor financiare Cont5% d' 4ro it i 4i'rd'r' tre,uie reali/at $e ,a/a datelor din conta,ilitate $ri2ind $erioada de ra$ortare. *e 2a urm<ri de c<tre auditor dac< au fost res$ectate conform le+ii a$licarea corect< a 3 adrului +eneral- Antocmirea ,ilan?ului conta,il $e ,a/a ,alan?ei de 2erificare du$< conta,ile armoni/ate cu 1irecti2a a I(-a a .E.E. :i cu IA*.

$rinci$iilor inde$enden?ei, $ruden?ei, $ermanen?ei metodelor, e2aluarea se$arat< a elementelor de acti2 sau $asi2, res$ecti2 c'eltuieli :i 2enituri, noncom$ensarea, $ra+ul de semnifica?ie Ddac< anumite c'eltuieli sau 2enituri au o 2aloare semnificati2< tre,uie $re/entate se$arat An situa?iile financiare, dac< sunt a,ateri de la $rinci$iile conta,ile :i e2aluarea acestora asu$ra $rofitului sau $ierderii, asu$ra acti2elor sau datoriilor :i a situa?iilor financiareE. Sit5aia inan!iar9 a Antre$rinderii r<m8ne un o,iecti2 im$ortant An acti2itatea auditorului. Auditorul tre,uie s< urm<reasc< trata>'nt'%' !onta#i%' 5ti%i8at' $entru e2aluarea corect< a $o%d5ri%or #an!ar', anali/a detaliat< a cecurilor returnate@emise, in2entarierea monetarului etc. 1e asemenea, tre,uie s< 2alide/e e.isten?a +aran?iilor $entru Am$rumuturi :i credite o,?inute de a+entul economic sau acordate de al?i a+en?i economici, e.isten?a sau nu a unor resurse financiare insuficiente. Auditorul $oate $ro$une utili/atorului unele solu?ii $entru 2iitoarele deci/ii: - o,?inerea unor 2enituri financiare ma.imeF - minimi/area c'eltuielilor financiareF - minimi/area riscului :i efectelor nefa2ora,ile ce $ot re/ulta din 2aria?iile cursului 2alutarF - ma.imi/area flu.ului de tre/orerie.

(/: TI,URI DE AUDIT FINANCIAR - CONTABIL Cn literatura de s$ecialitate se distin+ mai multe ti$uri fundamentale de audit. Cn func?ie de modul de or+ani/are a func?iei de audit sunt cunoscute doua ti$uri: Audit intern Audit e.tern A5dit5% int'rn re$re/int< o e2aluare sau monitori/are or+ani/at< de c<tre conducerea unei entita?i su, forma unui se2iciu $ri2ind e.aminarea sistemelor $ro$rii de conta,ilitate :i de control intern. Auditul intern este, An fa$t, o acti2itate inde$endent< de asi+urare o,iecti2< :i consultati2e destinat< s< adau+e 2aloare :i s< antrene/e Am,unata?irea acti2ita?ii unui or+anism, $e care Al sustine An Ande$linirea o,iecti2elor, $rintr-o $erioad< sistematic< :i ordonat< a e2aluarii :i cresterii eficacita?ii $roceselor de +estionare a riscului de control :i de conducere. Ca activitate independenta, auditul intern se refer< at8t la inde$enden?a func?iei de audit intern An ra$ort cu acti2itatea de audiate, c8t :i la o,iecti2itatea auditorilor interni. Astfel, statutul or+ani/atoric al func?iei de audit intern tre,uie s< fie de natur< a $ermite inde$linirea inde$endent< a res$onsa,ilitatilor sale de audit. O,iecti2itatea se refer< la atitudinea de inde$enden?a a ra?ionamentului $e care auditorii interni tre,uie s<-l men?in< An desfasurarea audit<rilor. 1"

Ca activitate de asigurare obiectiv i consultativ, destinat< s< adau+e 2aloare :i s< antrene/e Am,un<t<?irea acti2ita?ii unui or+anism, auditul intern constituie o acti2itate de estimare sta,ilit< An cadrul unui or+anism ca o func?ie a acestuia. Rolul primordial al auditului intern este de a acorda asistena personalului organismului auditat la ndeplinirea responsabilitailor oferind asigurarea ca politicile, procedurile i controalele, effectuate n scopul evitrii erorilor umane i combaterii fraudelor sau a aciunilor gresite, actioneaza efficient. Astfel, auditorii interni sunt r<s$un/atori An fa?a conducerii, An +eneral, :i fa?a de cei care ras$und de func?ia de audit intern, An s$ecial. Auditorii interni $rocedea/< la e2aluarea riscurilor :i anali/< o$era?iunilor :i 2erificarilor, asfel Ancat, $ornind de la re/ultatele auditului reali/at s< furni/e/e o,iecti2ele, su+estii :i recomandari. Totodata, conducerea entita?ii asi+ur< orientarea +eneral< adec2at< sferei de cu$rindere :i acti2ita?ilor care urmea/< a fi su$use audierii. A5dit5% 'Dt'rn este efectuat de un $rofesionist inde$endent :i ras$unde ne2oilor ter?ilor :i entita?ii audiate An ceea ce $ri2este: +radul de Ancredere care $oate fi acordat tran/ac?iilor :i situa?iilor financiare ale acestuia D auditul de atestare financiar<EF res$ectarea re+lement<rilor le+ale, statutelor, re+ulamentelor :i deci/iilor mana+eriale Dauditul conformita?ii sau le+alita?iiEF rs$ectarea $rinci$iilor economicita?ii, eficien?ei :i eficacita?ii An acti2itatea desfasurat< Dauditul $erforman?eiE. Auditul e.tern este inde$endent de mana+ementul entita?ii atat su, as$ectul a$recierilor e.terne, c8t :i al atitudinii +enerale fa?a de audit. Auditul e.tern are An cele mai multe ca/uri sarcina de a e.amina :i ra$orta asu$ra eficacita?ii auditului intern. 6e ,a/a momentului An care se efectuea/< auditul, se face distunc?ie Ante auditul $re2enti2 :i auditul ulterior. Auditul $re2enti2 se defineste ca o e.$rimare a o$era?iunilor administrati2e sau financiare anterior desfasur<rii lor effecti2e, a28nd a2antaGul de a $utea $re2eni $reGudicial Anainte ca acesta s< a$ara. Totu:i, el are de/a2antaGul de a +enera un 2olum de munca e.cesi2, $recum :i fa$tul c< res$onsa,ilitatea sta,ilit< $e ,a/a dre$tului $u,lic nu este clar definit<. Auditul ulterior se define:te ca o e.aminare a o$era?iunilor administrati2e sau financiare du$< desfasurarea lor. El $oate duce la recu$erarea $a+u,elor :i $oate $re2eni re$etarea erorilor $rin sta,ilirea res$onsa,ilita?ilor celor 2ino2a?i. Auditul $re2enti2 :i auditul ulterior re$re/int< a$anaGul e.cesi2 al unor institu?ii su$reme de audit :i este re+lementat An mod e.$res $rin le+ile $ro$rii de or+ani/are :i func?ionare.

1in $unct de 2edere al o,iecti2ului :i ariei de a$lica,ilitate a auditului e.ist<: auditul conformita?ii 11

auditul de atestare financiar< auditul $erforman?ei

Auditul conformitii ( legalitaiiE, este audit de atestare a res$onsa,ilita?ii financiare a entita?ilor. 6resu$une e.aminarea :i e2aluarea Anre+istrarilor financiare :i e.$rimarea o$iniilor asu$ra situa?iilor financiare :i const< An: atestarea res$onsa,ilit<?ilor financiare a administra?iei financiare An ansam,luF auditul sistemelor :i tran/ac?iilor financiare, cu$rin/8nd e2aluarea conformita?ii cu auditul controlului intern :i al func?iilor acestuiaF auditul onestita?ii :i al caracterului adec2at An le+atur< cu deci/iile administrati2e luate

statutele :i re+lementarile An 2i+oareF

An cadrul entita?ii auditate. Auditul de atestare financiar. 1e multa 2reme, auditorilor din sectorul $u,lic li se cere s<-:i e.$rime o$inia au$ra situa?iilor finaciare ale +u2ernului. 1e asemenea, An sectorul $ri2at, un auditor inde$endent $oate furni/a, $rin ra$oarte de audit, credi,ilitatea au$ra situa?iilor financiare, atestand sau nu dac< declara?iile financiare $re/int< correct situa?ia financiar< :i tran/ac?iile entita?ii. n practic, de cela mai multe ori, auditul de conformitate i de atestare financiar se deruleaz concomitent i se numeste audit de reglaritate sau audit legislativ. nele !nstituii "upreme de Audit folosesc pentru auditul conformitaii i auditului de atestare financiar termenul generic de audit financiar. Auditul performanei, const< An audierea modului An care au fost reali/ate eficien?a :i $erforman?a cu atin+erea o,iecti2elor entita?ii audiate.

1!

CAPITOLUL III PLANIFICAREA UNUI AUDIT AL SITUAIILOR FINANCIARE


6lanificarea unei acti2it<?ii nu mai $oate fi ast</i i+norat< de nici o $ersoan<, indiferent de domeniul An care acti2ea/<. 6entru acti2itatea de audit financiar $lanificarea reali/<rii misiunii de audit are o im$ortan?< deose,it<. 6lanificarea unui audit im$lic< sta,ilirea strate+iei +enerale de audit :i ela,orarea unui $lan de audit An 2ederea reducerii riscului de audit la un ni2el acce$ta,il de sc</ut. O ,un< $lanificare Anseamn< determinarea tuturor informa?iilor de conte.t necesare $entru conce$erea unei metodolo+ii eficiente de auditare. O $lanificare adec2at< contri,uie la: 6ermite auditorului s< o,?in< suficiente $ro,e adec2ate $entru reali/area misiunii la clientul An cau/<, An ra$ort de setul de circumstan?e dateF 6ermite o e2aluare a costului auditului la un ni2el re/ona,il :i o conciliere cores$un/<toare cu $re?ul $resta?ieiF *unt e2itate neAn?ele+eri ce ar $utea s< a$ar< An tim$ul reali/<rii misiunii cu clientul res$ecti2. 6lanificarea 2ine An s$riGinul asi+ur<rii c< se acord< aten?ie domeniilor im$ortante ale auditului, c< sunt identificate $osi,ilele $ro,leme :i sunt solu?ionate la tim$ :i c< misiunea de audit este or+ani/at< :i condus< An mod adec2at $entru a fi efectuat< Antr-o manier< eficient<. 6lanificarea s$riGin<, de asemenea desemnarea adec2at< a atri,u?iilor Antre mem,rii ec'i$ei misiunii, facilitea/< conducerea :i su$ra2e+'erea ec'i$ei antrenate An misiune, :i re2i/uirea muncii acesteia :i asist<, unde este ca/ul, la coordonarea acti2it<?ii f<cute de al?i auditori :i e.$er?i atra:i An reali/area misiunii. 9atura :i Antinderea acti2it<?ilor de $lanificare de$inde de m<rimea :i com$le.itatea entit<?ii, de modific<rile care a$ar $e durata misiunii, $recum :i de e.$erien?a auditorului $ri2ind entitatea. 6lanificarea nu este o eta$< distinct< a unui audit, ci mai de+ra,< un $roces continuu :i re$etiti2 care, de re+ul<, Ance$e la scurt tim$ du$< Dsau An le+<tur< cuE finali/area unui audit anterior :i continu< $8n< la finali/area misiunii curente de audit1. O,?inerea unei cantit<?i suficiente de $ro,e temeinice este esen?ial< dac< auditorul Dfirma de auditE dore:te s<-:i reduc< la minim r<s$underea Guridic< :i s<-:i $<stre/e o ,un< re$uta?ie. E2aluarea cores$un/<toare a costurilor, la un ni2el re/ona,il creea/< $remisa ca firma s< r<m8n< com$etiti2<, s<-:i $<stre/e sau s<-:i e.tind< $ortofoliul de clien?i, $resu$un8nd c< aceasta este cunoscut< An domeniu cu o ,un< re$uta?ie $ri2ind calitatea ser2iciilor $restate. E2itarea neAn?ele+erilor cu clientul este im$ortant< $entru crearea unei ,une ima+ini An $ia?<. 1ac< ne +8ndim numai la unul din
1

I*A )"" J6lanificarea unui audit al situa?iilor financiareO

1)

elementele misiunii de audit :i anume - res$ectarea termenului - :i reali/<m ce re$ercusiuni ar $utea a2ea neres$ectarea acestuia cu $ri2ire la Antocmirea :i $re/entarea ra$ortului de audit din cau/a unei $ro+ram<ri deficiente a acti2it<?ii, clientul 2a Ancerca s<-l Anlocuiasc< $e auditor :i c'iar ar $utea intenta un $roces $entru neres$ectarea $re2ederilor contractuale. Cn acti2itatea de $lanificare, a unei misiuni de audit este necesar s< a2em An 2edere urm<toarele elemente $entru a $utea s< Antocmim o strate+ie +eneral< de audit :i un $lan de audit cores$un/<tor: 1. !. ). %. 0. controlF &. 6lanificarea acti2it<?ilor: &.1. &.!. *trate+ia +eneral< de auditF 6lanul de audit. Acti2it<?i $reliminare misiuniiF O,?inerea informa?iilor necesare cunoa:terii clientului :i a mediului s<uF Efectuarea $rocedurilor analitice $reliminareF 1eterminarea $ra+ului de semnifica?ie :i e2aluarea riscului de audit acce$ta,il :i a Cn?ele+erea controlului intern, a sistemului conta,il :i e2aluarea riscului le+at de

riscului inerentF

6/*/ ACTIVITATI ,RELIMINARE MISIUNII Cn aceast< eta$<, auditorul tre,uie s< anali/e/e :i s< decid< asu$ra unor as$ecte, cum ar fi: a# $ac este cazul s accepte un client nou sau s continue cu o nou misiune la un client cu care colaboreaz de%a. Aceast< ale+ere re2ine de re+ul<, la auditori cu e.$erien?< care sunt :i An m<sur< s< ia deci/ii de acest fel. *u, acest as$ect, auditorul tre,uie s< ia deci/ii ra$ide, Anainte de a se efectua c'eltuieli care An anumite circumstan?e nu ar mai $utea fi recu$erate. Cnainte de a acce$ta un nou client auditorul tre,uie s< fac< o anali/< a res$ecti2ei entit<?i $entru a e2alua dac< misiunea $oate fi acce$tat<. La aceast< e2aluare se are An 2edere: re$uta?ia entit<?iiF sta,ilitatea financiar<F rela?iile care le-a a2ut cu al?i auditori sau e.$er?i. O aten?ie deose,it< se acord< entit<?ilor nou Anfiin?ate sau care o$erea/< An ramuri sau sectoare economice nou create e.$use mai mult unui e:ec financiar care ar $utea an+rena :i auditorul la un risc de r<s$undere Guridic< semnificati2<. 1ac< entitatea a mai fost auditat<, auditorul tre,uie s< comunice cu auditorul $recedent $entru luarea unei deci/ii asu$ra acce$t<rii misiunii de audit. Aceast< comunicare se refer< la inte+ritatea

1%

clientului, dis$ute care au a2ut loc cu $ri2ire la $rinci$iile conta,ile, $rocedurile de audit, onorariile $racticate. Ini?iati2a comunic<rii a$ra?ine noului auditor. *e are An 2edere la aceast< comunicare res$ectarea $rinci$iului confiden?ialit<?ii, deci tre,uie s< e.iste acordul e.$res al clientului. Auditorul $oate face :i alte in2esti+a?ii An mediu de Guri:ti locali, e.$er?i conta,ili, ,<nci, alte entit<?i care au a2ut rela?ii cu clientul res$ecti2. 9umero:i auditori A:i e2aluea/< An fiecare an clien?ii curen?i $entru a sta,ili dac< sunt moti2e de a Anceta misiunea de audit cu o $arte din ace:tia, :i An aceast< e2aluare auditorul 2a a2ea An 2edere: conflicte a$<rute An le+<tur< cu $roceduri de audit, $ro,e administrate, ti$ul de o$inie onorariul - ni2elul acestuiaF - restan?e An ac'itarea onorariilor. Cn ca/ul An care e.ist< onorarii ne$l<tite cu o 2ec'ime de $este 1 an, auditorul tre,uie s< Antreru$< cola,orarea. Oricare din situa?iile de mai sus $une su, semnul Antre,<rii inde$enden?a auditorului. 1ar c'iar dac< nu a2em situa?ii din cele $re/entate, un auditor dac< consider< c< e.ist< un risc semnificati2 de a$ari?ie a unui conflict cu administra?ia $e linia ac'it<rii o,li+a?iilor fiscale $oate s< ia An considerare Ancetarea misiunii de audit. In2esti+area noilor clien?i :i e2aluarea anual< a clien?ilor e.isten?i este o com$onent< esen?ial< a $rocesului deci/ional $rin care se determin< riscul de audit acce$ta,il. 1e re?inut este fa$tul c<, cu c8t se au An 2edere riscuri acce$ta,ile sc</ute, costurile de reali/are ale auditului sunt mai mari :i ca atare :i onorariile ar tre,ui s< fie mai mari. b# !dentificarea motivelor pentru care clientul dorete un audit Identificarea moti2elor care au determinat clientul s< solicite efectuarea auditului aGut< auditorul An estimarea ni2elului riscului de audit acce$ta,il. "pre e&emplu' 1ac< clientul dore:te cotarea entit<?ii $e o $ia?< de 2alori mo,iliare sau la ,urs< Anseamn< c< utili/atorii situa?iilor financiare 2or fi foarte numero:i, aceasta im$un8nd auditorului s< colecte/e o cantitate foarte mare de $ro,e. Entit<?ile care urmea/< s< fie 28ndute An 2iitorul a$ro$iat o,li+< auditorul s<-:i ree2alue/e riscul de audit acce$ta,il c# Realizarea acordului cu clientul privind termenii i condiiile misiunii de audit. J*co$ul efectu<rii acestor acti2it<?i $reliminare misiunii este de a facilita o,?inerea asi+ur<rii c< auditorul a luat An considerare orice e2enimente sau Am$reGur<ri care $ot afecta An mod ne+ati2 ca$acitatea auditorului de a $lanifica :i efectua misiunea de audit $entru a reduce riscul de audit la un 10 e.$rimatF

ni2el acce$ta,il de sc</ut. Efectuarea acestor acti2it<?i $reliminare aGut< la asi+urarea c< auditorul $lanific< o misiune de audit $entru care: Auditorul men?ine inde$enden?a necesar< :i ca$acitatea de a efectua misiuneaF 9u e.ist< as$ecte le+ate de inte+ritatea conducerii care $ot afecta dorin?a 9u e.ist< nicio An?ele+ere cu clientul An le+<tur< cu termenii misiunii.O!

auditorului de a continua misiuneaF

6/(/ OBTINEREA INFORMATIILOR NECESARE INTELE-ERII CLIENTULUI onstituie a doua eta$< necesar< de $arcurs atunci c8nd auditorul reali/ea/< $lanificarea unui audit. Informa?iile necesare $entru An?ele+erea clientului se refer< la: informa?ii $ri2ind ramura DdomeniulE An care acti2ea/< clientulF informa?ii care $articulari/ea/< clientul res$ecti2.

Ramura de acti2itate, res$ecti2 domeniul de acti2itate +enerea/< $articularit<?i $ri2ind sistemul contabil Da2em An 2edere sistemul conta,il utili/at de a+en?ii economici cu $articularit<?i $e industrie, a+ricultur<, trans$orturi, construc?ii, sistemul conta,il din ,<nci, societ<?i de asi+ur<ri asocia?ii non-$rofit etc.E. Fiecare ramur are riscuri specifice care trebuie avute n vedere la estimarea riscului de audit acceptabil. n anumite ramuri! riscurile sunt mai mari "instituii financiare care acord mprumuturi sau n asigurri#. $unt anumite riscuri inerente comune tuturor entitilor dintr%o anumit ramur economic & e'emplu & riscul inerent al u(urii morale a stocurilor la clienii care lucrea( n domeniul modei) riscul inerent ncasrii creanelor la clienii care practic v*n(ri n rate "credit de consum#) riscul inerent al re(ervelor pentru acoperirea pierderilor n ramura asigurrilor non via. uno:tin?ele $ri2ind ramura de acti2itate a entit<?ii $ot fi o,?inute: res$ecti2F de la $ersonalul an+aGat al entit<?iiF din $u,lica?iile de s$ecialitate care aco$er< ramura res$ecti2<F din anuare statisticeF de la $atronatele sau asocia?iile constituite $e ramura res$ecti2<. de la auditorii care au efectuat audit la entit<?i din ramur< sau domeniul

1osarul $ermanent Antocmit de auditor con?ine un istoric al entit<?ii, o list< a $rinci$alelor domenii de acti2itate, o $re/entare a celor mai im$ortante $olitici conta,ile care au fost a$licate An

I*A )"" J6lanificarea unui audit al situa?iilor financiareO, !""&, $ara+. #

1&

anii anteriori. *tudierea acestor informa?ii :i discu?iile cu $ersonalul clientului contri,uie la ,una An?ele+ere entit<?ii. +i(itarea spaiilor de producie ale entit<?ii este deose,it de util< - $rin aceasta, auditorul: materiale. (i/itarea s$a?iilor de $roduc?ie aGut< auditorul la identificarea riscurilor inerente Dde e.em$lu: dac< sunt o,ser2ate utilaGe neutili/ate, stocuri ne2anda,ile, auditorul A:i face o ima+ine a riscurilor inerente $entru ec'i$amente :i stocuriE. Identificarea $<r?ilor afiliate - $entru auditor este o o$era?iune esen?ial<. 6rinci$iile conta,ile +eneral acce$tate cer ca aceste o$era?iuni s< fie de/2<luite An situa?iile financiare dac< acestea sunt semnificati2e. 6artea afiliat< $oate fi definit< ca fiind o entitate f<c8nd $arte din +ru$, un $ro$rietar maGoritar al entit<?ii sau orice alt< $arte cu care entitatea are le+<turi economice, An condi?iile An care una dintre $<r?i $oate influen?a +estiunea sau $oliticile de e.$loatare ale celeilalte $<r?i im$licate An o$era?iune. erin?ele de de/2<luire a informa?iilor de acest ti$ se refer< la: natura rela?iei cu $artea afiliat<F descrierea o$era?iunilor cu referin?e la cantit<?i :i 2alori. o,ser2< $rocesele de $roduc?ieF Ant8lne:te an+aGa?ii care au un rol im$ortantF o,ser2< cum este asi+urat< $rotec?ia acti2elor Dinte+ritatea lor fi/ic<EF $oate An?ele+e :i inter$reta mai u:or datele din conta,ilitateF cunoa:te structura miGloacelor de $roduc?ie :i An ce constau stocurile de

O o$era?iune Antre $<r?i afiliate este considerat< orice o$era?iune care se $roduce Antre entitatea ale c<rei situa?ii financiare sunt auditate :i o $arte afiliat<. Aceste o$era?iuni se refer< la: 28n/<riF cum$<r<riF sc'im,uri de ec'i$amenteF Am$rumuturi acordate.

6<r?ile afiliate tre,uie $re/entate An dosarul $ermanent. Metode utili/ate de auditor $entru identificarea $<r?ilor afiliate: c'estionarea conducerii :i a altor $ersoane Ans<rcinate cu +u2ernan?aF anali/a diferitelor $rocese 2er,ale sau ra$oarteF e.aminarea re+istrului ac?ionarilor.

,binerea informaiilor despre obligaiile -uridice ale unui client de audit este o alt< latur< necesar< auditorului $entru An?ele+erea clientului :i a mediului s<u. Aceste informa?ii $ot fi o,?inute e.amin8ndu-se de c<tre auditor: 1#

"tatutul sau contractul de societate, document Guridic necesar $entru recunoa:terea unei

entit<?i. 1in el auditorul cunoa:te $e l8n+< datele de identificare, ac?ionarii, num<rul de ac?iuni, cate+oriile de ac?iuni, $ri2ile+ii :i condi?ii asociate di2idendelorF Regulamentele interneF (rocesele verbale ntocmite la ntrunirile consiliului de administraie i ale adunrii

generale a acionarilor. Cn acestea din urm<, auditorul +<se:te a$ro,<ri $ri2ind salariile res$onsa,ililor cu func?ii e.ecuti2e, contracte, acorduri, ac'i/i?ii de acti2e cor$orale, Am$rumuturi, di2erse autori/<ri rele2ante. Toate aceste informa?ii, auditorul le $re/int< su, form< de sinte/< Antr-o foaie de lucru. Informa?iile res$ecti2e sunt utili/ate de auditor An e2aluarea riscurilor inerente. E.em$lu: discutarea An onsiliul de administra?ie a $ro,lemei sc'im,<rilor inter2enite An ramur<, sc'im,<ri care ar afecta utilitatea instala?iilor :i ec'i$amentelor de care dis$une firma 2a fi 2alorificat< de auditor atunci c8nd 2a e2alua riscul inerent le+at de u/ura moral<. .ontractele nc)eiate de entitate pot furniza elemente eseniale pentru nelegerea acestuia. Cuprindem aici' contracte cu furnizorii i clienii principali* emisiuni de obligaiuni* contract colectiv de munc* contracte distribuie* contracte de mprumut* acorduri cu sindicate* contracte nc)iriere.

E.isten?a acestor contracte afectea/< deseori modul An care auditorul e2aluea/< riscurile inerente. E.em$lu un contract de li2rare cu clau/e $recis definite care aco$er< un inter2al de 0 ani $entru cantit<?i semnificati2e din $roduc?ia entit<?ii - $oate +enera o,li+a?ia $l<?ii unor $enalit<?i. Auditorul 2a tre,ui s<-l ai,< An 2edere la e2aluarea riscului inerent $ri2ind an+aGamentele comerciale.

6/6/ EFECTUAREA ,ROCEDURILOR ANALITICE ,RELIMINARE 6entru a determina natura, $ro+ramarea An tim$ :i $rofun/imea lucr<rilor de audit, auditorul este o,li+at s< a$ele/e la o serie de $roceduri analitice $reliminare. 6rocedurile analitice efectuate de auditor An fa/a de $lanificare ser2esc urm<toarelor sco$uri: de entitateF aGut< auditorul la reali/area unei An?ele+eri mai com$lete a acti2it<?ii reali/ate

17

a$rofundat<.

aGut< auditorul An identificarea sferelor care ar $utea $re/enta riscuri s$ecifice

de a$ari?ie a unor $re/ent<ri eronate semnificati2e care ar necesita o anali/< mai 6rocedurile analitice utili/ate An fa/a de $lanificare se $ot ,a/a $e date a+re+ate, cum ar fi di2er:i indicatori financiari: lic)iditate general, lic)iditate imediat, viteza de rotaie a creanelor, durata de ncasare a creanelor, viteza de rotaie a stocurilor, durata de comercializare a stocurilor, durata de transformare a stocurilor n mi%loace bneti, raportul datorii+capitaluri proprii, raportul imobilizri corporale nete+capitaluri proprii, gradul de acoperire a dob,nzilor, mar%a brut procentual, mar%a profitului, rentabilitatea activelor, leviere - datorii pe termen scurt, leviere . efecte de pltit. /oate procedurile analitice preliminare prezentate p,n acum vizeaz mai multe obiective' cule+erea informa?iilor necesare estim<rii riscului de audit acce$ta,il :i a riscurilor inerente :i $e ,a/a acestora auditorul s< $oat< lua deci/ia $ri2ind acce$tarea unui nou client sau continuarea cola,or<rii cu un client e.istent, onorariul $ro$us, elemente $ro,ante de colectatF o,?inerea unor informa?ii care 2or tre,ui 2erificate An cursul auditului $entru formarea ec'i$ei de audit. o,?inerea unor $ro,e suficiente :i temeiniceF

6/:/ ,RA-UL DE SEMNIFICATIE SI EVALUAREA RISCULUI DE AUDIT ACCE,TABIL SI A RISCULUI INERENT Constituie al patrulea pas necesar de parcurs n planificarea unui audit al situaiilor financiare. S'>ni i!aia i ri$!5% r'4r'8int9 do59 !on!'4t' 5nda>'nta%' 4'ntr5 4%ani i!ar'a i r'a%i8ar'a a5dit5%5i inan!iar/ Informa?iile sunt semnificati2e dac< omisiunea sau declararea lor eronat< ar $utea influen?a deci/iile economice ale utili/atorilor luate $e ,a/a situa?iilor financiare. 6ra+ul de semnifica?ie de$inde de m<rimea elementului sau a erorii Gudecate An Am$reGur<rile s$ecifice ale omisiunii sau declar<rii eronate. u alte cu2inte, prin prag de semnificaie, nelegem importana unei omisiuni sau a unei prezentri eronate a informaiilor contabile care d natere unei probabiliti ca raionamentul unei persoane rezonabile care se bazeaz pe informaiile respective s fi fost sc)imbat sau influenat de omisiunea sau eroarea respectiv0. Auditorul ia An considerare $ra+ul de semnifica?ie at8t la nivelul global al situa?iilor financiare, c8t :i An rela?ie cu soldurile conturilor, cu clasele de tran/ac?ii :i $re/ent<rile de informa?ii.
)

Arens Al2in, op. cit., $a+.!77

13

E.ist< o relaie invers ntre pragul de semnificaie i nivelul riscului de audit :i anume, cu c8t este mai Analt ni2elul $ra+ului de semnifica?ie, cu at8t este mai sc</ut riscul de audit :i in2ers. 9u e.ist< recomand<ri $recise f<cute $racticienilor $ri2ind sta,ilirea $ra+ului de semnifica?ie, datorit< com$le.it<?ii elementelor care tre,uie a2ute An 2edere. Auditorii, entit<?ile tre,uie s<-:i sta,ileasc< $ro$ria $rocedur< su, forma unor instruc?iuni care utili/ea/< una sau mai multe ,a/e de com$ara?ie :i un inter2al de 2alori $rocentuale. Toate aceste recomand<ri im$lic< o lo+ic< $rofesional< solid<.

3.4.1. Importana determinrii pragului de semnificaie n cadrul misiunii de audit 6ra+ul de semnifica?ie Al +<sim tratat An *tandardul Interna?ional de Audit )!". El are sco$ul de a oferi recomand<ri des$re un conce$t e.trem de im$ortant - $ra+ul de semnifica?ie :i a le+<turilor $e care acestea le are cu riscul de audit. *tandardul Interna?ional de Audit #"" JRa$ortul auditorului cu $ri2ire la situa?iile financiareO $re2ede la $ara+raful 1& referitor la aria misiunii de audit, dou< e.$resii e.trem de im$ortante An le+<tur< direct< cu $ra+ul de semnifica?ie :i cu riscul astfel: JAm e.ecutat acest audit An concordan?< cu *tandardele Interna?ionale de Audit. Aceste standarde solicit< $lanificarea :i efectuarea auditului An 2ederea obinerii unei certificri re(onabile conform c<reia situa?iile financiare nu conin denaturri semnificativeL%. E.$resia Jobinerii unei certificri re(onabile/ are menirea de a informa utili/atorii ra$ortului, c< auditorii nu ofer< o asi+urare a,solut< $ri2ind ima+inea fidel< a situa?iilor financiare, c< e.ist< un anume risc asumat, c'iar dac<, o$inia auditorului este f<r< re/er2e. E.$resia nu conin erori semnificative asi+ur< utili/atorul c< r<s$underea auditorului este limitat< numai la acele informa?ii semnificati2e din situa?iile financiare. 6ra+ul de semnifica?ie este definit An J adrul +eneral $entru Antocmirea :i $re/entarea situa?iilor financiareO al omitetului $entru *tandarde Interna?ionale de onta,ilitate $rin termenii: JInforma?iile sunt semnificati2e dac< omisiunea sau declararea lor eronat< ar $utea influen?a deci/iile economice ale utili/atorilor, luate $e ,a/a situa?iilor financiare. 6ra+ul de semnifica?ie de$inde de m<rimea elementului sau a erorii, Gudecate An Am$reGur<rile s$ecifice de omisiuni sau declar<rii eronate. Astfel $ra+ul de semnifica?ie ofer< mai de+ra,< o limit<, dec8t s< re$re/inte o caracteristic< calitati2< $rimar< $e care informa?ia tre,uie s< o ai,< $entru a fi util<O0. 6ra+ul de semnifica?ie afectea/< at8t conta,ilitatea c8t :i auditul :i, $rin urmare, este im$ortant at8t $entru cel care Antocme:te situa?iile financiare, c8t :i $entru auditor. Testul $ra+ului de semnifica?ie re$re/int< ra?ionamentul $rofesional final cu $ri2ire la sta,ilirea informa?iilor care ar tre,ui $re/entate Antr-un set $articular de situa?ii financiare.
% 0

I*A #"" JRa$ortul auditorului cu $ri2ire la situa?iile financiareO, $ara+raful 1& Arens Al2in, op. cit., fi+. 3.1, $a+. !73

!"

Acest test este im$ortant, deoarece includerea unor informa?ii nesemnificati2e 2a com$lica situa?iile financiare :i 2a face ca informa?iile cu ade2<rat im$ortante, s< fie mult mai dificil de An?eles. 1e $ra+ul de semnifica?ie se ?ine cont An dou< fa/e ale misiunii de audit: n faza de planificare - fa/a An care natura, durata :i m<rimea testelor de audit au le+<tur< n e&primarea opiniei - fiind necesar s< se ai,< An 2edere: dac< s-a acordat aten?ia cu2enit< efectului unei $osi,ile fraude sau eroriF dac< s-a reali/at e2aluarea riscului +enerat de $osi,ila e.isten?< a unor e2aluarea o,iecti2it<?ii :i com$eten?ei unui e.$ert atunci c8nd este necesar< direct< cu $ra+ul de semnifica?ie

tran/ac?ii im$ortante cu $<r?ile afiliate, care nu au fost $re/entateF im$licarea lui An cadrul unei misiuni de audit, deoarece $ro,ele furni/ate de un e.$ert tre,uie s< fie credi,ileF dac< sunt im$lica?i :i al?i auditori interni sau e.terniF documentarea unei e2alu<ri a riscului de audit :i com$onentelor sale: riscul dac< estim<rile conta,ile au fost sau 2or fi f<cute de c<tre onsiliul de administra?ie

inerent, de control :i de nedetectareF corectitudine. Cnc< de la Ance$utul demersului s<u, An fa/a cunoa:terii entit<?ii, auditorul 2a Ancerca s< identifice domeniile semnificati2e An care se 2or $roduce erori sau nere+ularit<?i :i care $ot a2ea o influen?< de denaturare semnificati2< a con?inutului situa?iilor financiare. JEste semnificati2 orice element D+ru$ de elementeE care este susce$ti,il s< ai,< influen?< asu$ra conturilor anuale :i a utili/atorilor acestora- ac?ionari, creditori, in2estitori O.& 6rin sistem semnificativ, de re+ul<, se An?ele+e orice sistem ado$tat de o entitate care asi+ur< Anre+istrarea, $roducerea :i transmiterea o$era?iilor re$etiti2e, c8nd suma cumulat< a 2alorii acestora are ea Ans<:i caracteristici semnificati2e An ra$ort cu 2aloarea conturilor anuale. omun tuturor entit<?ilor, sistemele semnificati2e sunt cele $ri2ind: cum$<r<rile-furni/oriF 28n/<ri-,eneficiariF $l<?i salaria?i, tre/orerie, $roduc?ie-stocuri D2ala,il atunci c8nd se utili/ea/< metoda in2entarului $ermanentE. Auditorul asi+ur< utili/atorii situa?iilor financiare, c< acestea nu con?in erori semnificati2e de $re/entare. 1ac< constat< e.isten?a unei astfel de erori auditorul o semnalea/< conducerii $entru a fi corectat<. 1ac< conducerea refu/< s< efectue/e corecturile res$ecti2e, auditorul emite o o$inie cu re/er2e sau o o$inie nefa2ora,il<, func?ie de im$ortan?a relati2< a erorii. 1eci, auditorul tre,uie s< st<$8neasc< e.trem de ,ine modul de a$licare a conce$tului de $ra+ de semnifica?ie.
&

:i dac< da, luarea An considerare a acti2it<?ii necesare $entru e2aluarea +radului lor de

(ictor Munteanu, Control i Audit 1inanciar, T6, Bucure:ti 1337, $a+. ))!.

!1

6ra+ul de semnifica?ie $oate fi cuantificat An unit<?i monetare, auditorul $ut8nd astfel s<-:i $lanifice $ro,ele adec2ate ce urmea/< a fi colectate. u c8t se fi.ea/< o 2aloare monetar< mic< cu at8t 2a fi ne2oie de o cantitate mai mare de $ro,e. A$licarea $rinci$iului $ra+ului de semnifica?ie se reali/ea/< An cinci $a:i astfel: Cn $ractic<, dificult<?ile determin<rii $ra+ului de semnifica?ie solicit< de la auditor mult $rofesionalism. 6A*4L FiDar'a &a%orii 4r'%i>inar' a a $re/ent<rilor eronate din situa?iile financiare care Ini?ial, auditorul fi.ea/< 2aloarea com,inat< 4ra75%5i d' $'>ni i!ai' * 2a fi considerat< semnificati2<. Cn o$inia auditorului, 2aloarea $reliminar< a $ra+ului de semnifica?ie ,%ani i!ar'a este suma ma.im< a $re/ent<rilor eronate $e care le-ar $utea con?ine situa?iile financiare, f<r< a afecta 4ro 5n8i>ii R'4arti8ar'a &a%orii 4r'%i>inar' a 6A*4L totu:i deci/iile utili/atorilor re/ona,ili. t'$t'%or 4ra75%5i d' $'>ni i!ai' 4' ( *ta,ilirea acestei $'7>'nt'%' 2alori, de d' c<tre a5dit un auditor, $resu$une un ra?ionament deose,it ,a/at $e o lo+ic< $rofesional< solid< :i un ni2el de cuno:tinte adec2at, deci/iile luate An acest domeniu re$re/int< E$ti>ar'a &a%orii !o>#inat' a c'eia6A*4L succesului unei misiuni de audit. 4r'8'nt9ri%or 'ronat' din $'7>'nt 6 Auditorul A:i modific< Ans<, $e $arcursul desf<:ur<rii misiunii, deci/ia $ri2ind 2aloarea $reliminar< a $ra+ului de semnifica?ie - ca/ An care noua estimare este numit< 2aloare re2i/uit< a $ra+ului de semnifica?ie. E$ti>ar'a &a%orii tota%' a 6A*4L E&a%5ar'a 4r'8'nt9ri%or 'ronat' 1eterminarea 2alorii $reliminare a $ra+ului de semnifica?ie se face a28nd An 2edere c< acesta : r'85%tat'%or este mai cur8nd un conce$t relati2 dec8t unul a,solut. O eroare ar $utea fi semnificati2< $entru o Co>4arar'a$entru '$ti>9rii &a%orii entitate mic< :i nesemnificati2< una mare. 1e e.em$lu: o eroare de 1"".""" la o entitate care 6A*4L !o>#inat' !5 &a%oar'a 4r'%i>inar9 $a5 are un acti2 de 1milion, ar fi foarte mare, An tim$ ce la o com$anie cu acti2 total de c8te2a r'&i85it9 a 4ra75%5i d' $'>ni i!ai' < total miliarde ea ar fi nesemnificati2<. 1eoarece $ra+ul de semnifica?ie este relati2, se im$une +<sirea unor termeni de com$ara?ie. $e regul, profitul nainte de impozitare reprezint principala baz de comparaie fiind considerat indicator sintetic important. Mai $ot constitui ,a/e de com$ara?ie :i 28n/<rile, acti2ul total, ca$italurile $ro$rii, acti2ele circulante, datoriile $e termen scurt etc. Factori calitativi care afectea( semnificaia. Anumite ti$uri de $re/ent<ri eronate ar $utea fi mai semnificati2e $entru utili/atori An com$ara?ie cu altele, c'iar dac< 2aloarea lor ,<neasc< este identic<. 6utem Ancadra aici urm<toarele ti$uri de $re/ent<ri eronate: A,aterile, im$lic8nd fraudele, sunt de o,icei considerate mai im$ortante dec8t erorile neinten?ionate. O $re/entare +re:it inten?ionat< a stocurilor este mai im$ortant< dec8t erori mecanice An e2aluarea stocurilor, a28nd aceea:i 2aloare ,<neasc<F Erori de $re/entare re/ult8nd din o,li+a?ii contractuale. 4n indicator de care de$inde o condi?ie dintr-un contract de Am$rumut $re/entat inten?ionat eronatF Erori de $re/entare care, An alte condi?ii ar fi considerate nesemnificati2e ar $utea de2eni semnificati2e dac< ar afecta tendin?a de e2olu?ie a $rofitului. 1e e.em$lu: o eroare de

!!

$re/entare care ar determina ra$ortarea unei $ierderi ca fiind $rofit ar fi foarte An+riGor<toare. 0eparti(area valorii preliminare a pragului de semnificaie $e se+mente este necesar< $entru a $utea determina cu e.actitate $ro,ele adec2ate ce urmea/< a fi colectate. (aloarea $ra+ului de semnifica?ie $oate fi re$arti/at< $e: onturile ,ilan?iereF onturile de re/ultate.

Auditorii An +eneral $refer< re$arti/area 2alorii $reliminare asu$ra conturilor ,ilan?iere, constat8nd c< marea maGoritate a erorilor de $re/entare din conturile de re/ultate au un im$act asem<n<tor asu$ra ,ilan?ului. 1atorit< com$le.it<?ii elementelor care tre,uie a2ute An 2edere, nu sunt recomand<ri $recise f<cute $racticienilor $ri2ind sta,ilirea $ra+ului de semnifica?ie, astfel c< auditorii, firmele de audit tre,uie s<-:i sta,ileasc< $ro$ria $rocedur< su, forma unor instruc?iuni care utili/ea/< una sau mai multe ,a/e de com$ara?ie :i un inter2al de 2alori $rocentuale.

a recomandare +eneral< se $ot a$lica urm<toarele $olitici#: aE totalul com,inat al erorilor de $re/entare din situa?iile financiare care de$<:e:te 1"B - An mod normal este semnificati2, su, 0B - este $resu$us nesemnificati2 :i Antre 0-1"B se im$une o atent< utili/are a ra?ionamentului $rofesional $entru determinarea semnificati2ului. ,E 2aloarea $rocentual< de mai sus tre,uie determinat< $rintr-o com$ara?ie cu o ,a/< de referin?< adec2at<. *unt recomandate ! ,a/e de referin?<: 1. .ontul de re(ultate - 2aloarea com,inat< a erorilor de $re/entare $oate fi cuantifica,il< la 0-1"B din $rofitul Anainte de im$o/itare Dre/ultatul financiarE. 1ac< $rofitul are oscila?ii mari de la un an la altul se $oate a$ela la determinarea unei medii $e trei ani. !. 1ilanul contabil - 2aloarea com,inat< a erorilor de $re/entare ar tre,ui determinat< mai Ant8i $entru acti2e circulante, datorii $e termen scurt, total acti2. 6entru acti2e circulante :i datorii $e termen scurt se recomand< un inter2al cu$rins Antre 01"B. 6entru total acti2e )-&B. Indiferent Ans< de cum face re$arti/area, c8nd A:i Anc'eie misiunea, auditorul tre,uie s< fie si+ur de fa$tul c< 2aloarea com,inat< a $re/ent<rilor eronate din toate conturile este mai mic< sau e+al< cu 2aloarea $reliminar< Dsau re2i/uit<E a $ra+ului de semnifica?ie. 1atorit< fa$tului c< auditorul e.aminea/< doar e:antioane :i nu Antrea+a $o$ula?ie, $rin e.tra$olare sau estimare, se calculea/< 2aloarea total< a erorilor de $re/entare.
#

Arens Al2in , op. cit., fi+. 3.1 $a+. !3!-!3)

!)

3.4.2. Evaluarea riscului de audit acceptabil i a riscului inerent Cntre $ra+ de semnifica?ie :i risc, e.ist< o le+<tur< foarte str8ns<. 6e $arcursul reali/<rii unei misiuni de audit, auditorii acce$t< un anumit ni2el de risc sau incertitudine. 1e e.em$lu, auditorul recunoa:te c< e.ist< o anumit< incertitudine An ceea ce $ri2e:te temeinicia $ro,elor, o anumit< incertitudine $ri2ind eficacitatea controlului intern sau $ri2ind $re/entarea unei ima+ini fidele de c<tre situa?iile financiare An momentul Anc'eierii misiunii. 1eci riscuri e.ist<, dar sunt dificil de cuantificat :i im$un o anali/< ri+uroas< $entru a fi luate An calcul An mod cores$un/<tor. Modelul de risc $entru audit constituie $rinci$ala te'nic< utili/at< de auditori An cadrul $lanific<rii. 2Riscul de audit3 re$re/int< riscul $e care auditorul Al atri,uie unei o$inii de audit neadec2ate, atunci c8nd situa?iile financiare con?in informa?ii eronate semnificati2e. Riscul de audit $re/int< ) com$onente: riscul inerentF riscul de controlF riscul de nedetectare.

Riscde detectare $lanificat =

Risc de audit acce$ta,il Risc inerent Risc de control

Riscul de detectare planificat - re$re/int< o m<sur< a riscului ca $ro,ele de audit aferente unui se+ment s< nu $ermit< detectarea unor erori sau a,ateri a c<ror 2aloare de$<:e:te o limit< tolera,il<, An ca/ul An care asemenea a,ateri e.ist<. Riscul de detectare $lanificat $re/int< dou< as$ecte: $lanificat. Riscul inerent - re$re/int< susce$ti,ilitatea unui sold al unui cont sau a unei cate+orii de tran/ac?ii la informa?ii eronate ce ar $utea fi semnificati2e indi2idual sau atunci c8nd sunt cumulate cu informa?ii eronate din alte solduri sau tran/ac?ii, $resu$un8nd c< nu au e.istat controale interne adiacente. u alte cu2inte, riscul inerent re$re/int< o m<sur< a a$recierii $e care o face auditorul $ri2ind $ro,a,ilitatea e.isten?ei unor $re/ent<ri eronate semnificati2e Derori sau fraudeE Antr-un se+ment su$us auditului Anainte de a estima eficacitatea mecanismelor controlului intern. !% de$inde de ceilal?i trei factori din modelF :i determin< cantitatea de $ro,e su,stan?iale $e care auditorul $lanific< s< o

colecte/e, cantitate care este in2ers $ro$or?ional< cu dimensiunea riscului de detectare

Riscul inerent este in2ers $ro$or?ional cu riscul de detectare $lanificat :i direct $ro$or?ional cu cantitatea de informa?ii $ro,ante. 6e l8n+< fa$tul c< un risc inerent mare $entru o anumit< arie auditat< 2a determina o cre:tere a cantit<?ii de $ro,e de audit, o alt< consecin?< ti$ic< este numirea An ec'i$a de audit a unor $ersoane cu mai mult< e.$erien?< $entru auditarea sferei res$ecti2e, $recum :i o 2erificare mai ri+uroas< a foilor de lucru Antocmite de ace:tia. Riscul legat de control - re$re/int< riscul ca o declarare eronat<, ce ar $utea a$<rea An soldul unui cont sau Antr-o cate+orie de tran/ac?ii :i care ar $utea fi semnificati2< An mod indi2idual, sau atunci c8nd este cumulat< cu alte informa?ii eronate din alte solduri, sau cate+orii, s< nu $oat< fi $re2enit< sau detectat< :i corectat< An tim$ util de sistemul conta,il :i de sistemul de control intern. Riscul de control re$re/int<: o a$reciere a eficacit<?ii controlului intern al clientului, An ceea ce $ri2e:te inten?ia auditorului de a $lasa aceast< a$reciere la un ni2el situat su, $ra+ul $re2enirea sau detectarea erorilorF ma.im de 1 Ddac< auditorul constat< c< nu este or+ani/at control intern la sec?iunea de stocuri sau acesta este ineficient 2a fi.a $ra+ul ma.im de 1""BE. 6entru a $utea de$<:i un risc de control mai mic de 1, auditorul tre,uie s< o,?in< o ,un< An?ele+ere a controlului intern, s< e2alue/e c8t de ,ine ar tre,ui s< func?ione/e acest control :i s< teste/e eficacitatea mecanismelor de control intern. Riscul de audit acceptabil re$re/int< o m<sur< a +radului An care auditorul este dis$us s< acce$te fa$tul c< situa?iile financiare ar $utea fi semnificati2 eronate du$< Anc'eierea misiunii :i emiterea unei o$inii f<r< re/er2e. 8nd auditorul determin< un ni2el sc</ut al riscului de audit acce$ta,il Anseamn< c< el 2rea s< fie mai si+ur c< situa?iile financiare nu sunt semnificati2 eronate. 4n risc J"O, ar Ansemna certitudine $erfect<, situa?ie care nu este $osi,il< din $unct de 2edere economic, un risc de 1""B ar Ansemna incertitudine a,solut<. 8nd auditorul decide c< $entru un audit este adec2at un ni2el mai sc</ut de risc acce$ta,il, atunci e.ist< trei direc?ii de ac?iune $oten?iale. Aceste ac?iuni 2or fi Antre$rinse Am$reun< sau se$arat, An func?ie de deci/ia auditorului, astfel: 1.4ste nevoie de mai multe probe pentru a mri certitudinea auditorului c nu e&ist erori semnificative. Aceast< m<sur<, $resu$un8nd colectarea unei cantit<?i mari mari de $ro,e, este +reu de $us An a$licare, deoarece riscul de audit acce$ta,il se a$lic< Antre+ului audit. Este $rea costisitor :i, deseori, c'iar irealist s< se maGore/e cantitatea de $ro,e An toat< aria su$us< auditului. !.5isiunea de audit ar putea necesita implicarea unor anga%ai cu mai mult e&perien. ).5isiunea va fi controlat cu mai mult rigurozitate dec,t de obicei. Ec'i$ele de audit tre,uie s< fie si+ure c< foile de lucru, care 2or documenta $lanificarea, colectarea $ro,elor, conclu/iile deduse de auditori, $recum :i alte as$ecte ale auditului sunt cores$un/<tor 2erificate. !0

Atunci c8nd ni2elul riscului acce$ta,il este redus, se $ractic< un control mai a$rofundat, inclusi2 2erific<ri o$erate de an+aGa?ii care nu au fost inclu:i An ec'i$a de audit a misiunii res$ecti2e. 6entru Jriscul de audit acce$ta,ilO se mai utili/ea/< no?iunile de asi+urare de audit sau ni2el de asi+urare DcertitudineE. Asi+urarea de audit re$re/int< un com$lement al riscului de audit acce$ta,il, adic< este e+al< cu unu minus riscul de audit. E.: Risc audit acce$ta,il M !B ec'i2alent cu ni2el de asi+urare de D1"" - ! M 37BE Auditorii tre,uie s< determine ni2elul riscului de audit acce$ta,il $entru fiecare misiune. Riscul de audit este influen?at direct de riscul economic. 0iscul economic este riscul ca auditorul s< fie $<+u,it din cau/a rela?iilor cu o entitate, An ciuda fa$tului c< ra$ortul de audit Antocmit $entru entitatea res$ecti2< a fost corect. *$re e.em$lu dac< entitatea d< faliment du$< ce o misiune a fost reali/at<, $ro,a,ilitatea intent<rii unui $roces Am$otri2a firmei de audit este destul de mare. Modificarea $ro,elor An func?ie de riscul economic de c<tre auditor, se face $rin modificarea riscului de audit acce$ta,il. Riscul economic este afectat direct de c<tre factori, cum ar fi: m<sura An care utili/atorii e.terni de$ind de situa?iile financiareF dimensiunea entit<?ii face ca situa?iile financiare s< fie utile la un num<r re$arti?ia dre$turilor de $ro$rietateF situa?ia entit<?ilor cotate la ,urs< sau $e alt< $ia?< de 2alori mo,iliareF natura :i 2aloarea datoriilor entit<?ii Dinteres $entru creditoriE. direct $ro$or?ional de utili/atoriF

$ro,a,ilitatea ca entitatea s< se confrunte cu $ro,leme financiare, du$< data emiterii

ra$ortului de audit. Este +reu $entru auditor s< $re2ad< e:ecul financiar Anainte de $roducerea lui, Ans< anumi?i factori sunt ,uni indicatori An aceast< direc?ie: fi.eF condamna?iE. Estimarea riscului de audit acce$ta,il - se face An func?ie de factorii care influen?ea/< acest risc :i e2aluarea acestor factori. Cntre ace:ti factori enumer<m: !& natura acti2it<?ii -de$enden?a de un $rodus, de un furni/or sau de un clientF com$eten?a conduceriiF situa?ia lic'idit<?ilorF re/ultatele financiare din anii $receden?i Dsc<derea an de an a $rofiturilorEF cre:terea Andator<rii $entru finan?area e.$loat<rii sau a in2esti?iilor An acti2e

e2aluarea inte+rit<?ii conducerii Ddac< mem,rii c'eie ai conducerii au fost

frauduloas<F -

natura acti2it<?ii entit<?ii a c<ror situa?ii financiare sunt auditateF factori le+a?i de $re/ent<rile eronate care re/ult< din ra$ortare financiar< re/ultatele misiunilor anterioareF fa$tul c< este 2or,a de o misiune ini?ial< sau de una re$etat<. $<r?ile afiliateF o$era?iunile cu caracter e.ce$?ional D$a+u,e $ro2ocate de incendii, contracte de ra?ionamentul necesar $entru Anre+istrarea corect< a soldurilor conturilor :i a 2ulnera,ilitatea acti2elor fa?< de riscul de deturnare Dsustra+ereEF com$onen?a $o$ula?iei anali/ate.

Anc'iriere etc.EF o$era?iunilor D$ro2i/ioane, re$ara?ii ca$italeEF

4tili/area conce$telor de risc :i $ra+ de semnifica?ie An $ractic<, $resu$une a$licarea lor asu$ra se+mentelor :i o,iecti2elor auditului. At8t riscul de control, c8t :i riscul inerent sunt determinate $entru fiecare ciclu :i cont. Mecanismele de control inten ar $utea fi mai eficace $entru conturile de stocuri dec8t $entru cele de miGloace fi.e :i ca atare riscul le+at de control 2a fi diferit. A28nd An 2edere c< riscul de control :i riscul inerent 2aria/< de la un ciclu la altul, de la un cont la altul, de la un o,iecti2 la altul, :i riscul de detectare $lanificat :i cantitatea de $ro,e 2or 2aria. Cn audit no?iunile de $ra+ de semnifica?ie :i risc sunt str8ns le+ate :i inse$ara,ile: riscul este o m<sur< relativ, a incertitudiniiF $ra+ul de semnifica?ie este o m<sur< absolut a dimensiunii sau m<rimii.

Luate Am$reun<, ele m<soar< incertitudinea sumelor de o anumit< m<rime. 6/</ Bn'%'7'r'a !ontro%5%5i int'rn i a $i$t'>5%5i !onta#i% 6entru a $utea determina :i e2alua corect riscul de control, auditorii tre,uie s< An?elea+< controlul intern :i s< colecte/e $ro,ele cores$un/<toare. 4n sistem de control intern este format din $olitici :i $roceduri create $entru a oferi conducerii o asi+urare re/ona,il< c< entitatea A:i atin+e o,iecti2ele fi.ate. Aceste $olitici :i $roceduri sunt deseori numite Jmecanisme de controlO :i re$re/int< luate An ansam,lu Jcontrolul internO al firmei. La ,a/a or+ani/<rii controlului intern :i im$licit a estim<rii riscului le+at de control stau urm<toarele conce$te: auditorulF Rspunderea conducerii - acesta tre,uie s< defineasc< mecanismele de control intern, a:a cum tot acesta r<s$unde :i de Antocmirea :i $re/entarea situa?iilor financiare :i nu

!#

Certificarea rezonabil - o firm< tre,uie s< defineasc< mecanisme de control

intern care s< ofere o asi+urare re/ona,il<, nu a,solut<, c< situa?iile financiare $re/int< o ima+ine fidel<F Restricii inerente le+ate de: - com$eten?a salaria?ilorF - interesele conducerii :i a celor Ans<rcina?i cu +u2ernan?a. At8t entitatea ale c<rei situa?ii financiare sunt auditate, c8t :i auditorul sunt interesa?i An ceea ce $ri2e:te $roiectarea unui sistem de control eficace, astfel: Interesele entitii sunt legate de' fia,ilitatea ra$ort<rii financiare Dr<s$underea $rofesional< :i Guridic< a conduceriiEF eficien?a :i eficacitatea o$era?iunilor: utili/area eficient< a resurselorF $roteGarea acti2elorF $roteGarea informa?iilor. res$ectarea le+ilor :i re+lement<rilor a$lica,ile Dle+isla?ie financiar-fiscal<, $rotec?ie Interesele auditorului sunt le+ate de: mecanismele de control 2i/8nd fia,ilitatea ra$ort<rii financiareF mecanismele de control intern care 2i/ea/< $rotec?ia acti2elorF res$ectarea le+ilor :i re+lement<rilorF mecanisme de control 2i/8nd anumite cate+orii de o$era?iuni: a$ro2i/ionare Dintr<riE,

mediu, cod ci2il :i comercial, le+isla?ie $ri2ind titluri de 2aloare, o$era?iuni ,ursiereE.

salarii, $l<?i, li2r<ri, controlul conturilor. Cn?ele+erea sistemului conta,il are ca sco$ minimi/area $osi,ilit<?ilor de $roducere a erorilor, a li$surilor din +estiune :i a fraudelor, iar acolo unde acestea se constat<, indi2iduali/area :i sesi/area lor An tim$. Aceste o,iecti2e $ot fi reali/ate $rin: 6roceduri de control care sti$ulea/< com$ararea datelor $re/entate $entru Fiecare e2eniment de +estiune s<-:i +<seasc< reflectarea An documente Fiecare Anre+istrare An conta,ilitate s< fie identifica,il< cu e2enimentul :i Fiecare Anre+istrare conta,il< s< fie ela,orat< An conformitate cu $rinci$iile

An?ele+erea sau corectarea celor neGustificateF Gustificati2eF documentele cores$un/<toare de GustificareF conta,ile sta,ilite. !7

6/=/ Strat'7ia 7'n'ra%9 i 4%an5% d' a5dit Auditorul trebuie s elaboreze strategia general de audit pentru acel audit n vederea reducerii riscului de audit la un nivel acceptabil de sczut. *trate+ia +eneral< de audit sta,ile:te aria de a$lica,ilitate, momentul :i conducerea unui audit :i ofer< Am,un<t<?iri referitoare la un $lan de audit mai detaliat. *ta,ilirea strate+iei +enerale de audit im$lic<7:

a. 1eterminarea caracteristicilor misiunilor care definesc aria de a$lica,ilitate

,. E2aluarea o,iecti2elor de ra$ortare ale misiunii $entru a $lanifica momentul auditului :i natura comunic<rilor cerute c. Factorii im$ortan?i ce 2i/ea/< efortul de$us de ec'i$a ce reali/ea/< misiunea

cadrul +eneral de ra$ortare financiar< folositF cerin?ele de ra$ortare s$ecificeF domeniul de acti2itate al entit<?iiF locali/area com$onentelor entit<?iiF termenele limit< $entru ra$ortarea intermediar<F termenele limit< $entru ra$ortarea final<F datele c'eie $entru comunic<rile $re2</ute a a2ea loc cu conducerea :i cu cei Ans<rcina?i cu +u2ernan?aF determinarea ni2elelor de semnifica?ie adec2ateF identificarea $reliminar< a domeniilor de e.isten?< a unui risc mai mare de denatur<ri semnificati2eF identificarea $reliminar< a com$onentelor semnificati2e :i soldurile conturilorF e2aluarea misiunii An care auditorul $oate $lanifica o,?inerea de do2e/i cu $ri2ire la eficien?a controlului internF identificarea e2olu?iilor recente $ri2ind ra$ort<rile financiare s$ecifice domeniuluiF alte e2olu?ii rele2ante.

6entru a reali/a o strate+ie +eneral< de audit adec2at<, auditorul ia An considerare re/ultatele acti2it<?ilor $reliminare misiunii, folosindu-:i din $lin e.$erien?a acumulat< $e $arcursul altor misiuni reali/ate $entru entitate.
7

I*A )"" J6lanificarea unui audit al situa?iilor financiareO, !""&, $ara+.#

!3

O strate+ie +eneral< de audit tre,uie s< re$re/inte o descriere analitic< a unor elemente s$ecifice dintre care nu tre,uie s< li$seasc<: $ro,anteF oordonarea, Andrumarea, su$er2i/area :i re2i/uirea. Cn?ele+erea acti2it<?ii desf<:urat< de entitateF *istemul conta,il :i or+ani/area sistemului de control internF 6ra+ul de semnifica?ii :i riscurile inerenteF 9atura, durata :i Antinderea $rocedurilor An 2ederea sta,ilirii elementelor

)"

Factori economici +enerali Cn?ele+erea acti2it<?ii entit<?ii 6erforman?a financiar< 9i2elul +eneral de com$etent< a conducerii 6olitici conta,ile, tratamente conta,ile :i@sau alternati2e ado$tate de entitate STRATE-IA -ENERAL DE AUDIT Cn?ele+erea sistemului conta,il :i control intern Efectele noilor re+lementari conta,ile sau de audit unoa:terea de c<tre auditor a sistemelor de conta,ilitate :i control intern :i testele de control :i $roceduri de fond a fi utili/ate E2aluarea riscurilor inrente :i de control, identificarea domeniilor semnificati2e Riscul :i $ra+ul de semnifica?ie 9i2elurile $ra+ului de semnifica?ie Identificarea domeniilor com$le.e de conta,ilitate 6osi,ilitatea unor erori semnificati2e sau a unor fraude Im$ortanta domeniilor s$ecifice de audit Te'nolo+ia informa?ional< asu$ra auditului Acti2itatea intern< de audit :i efectul asu$ra $rocedurilor de audit e.tern Im$licarea altor auditori An filiale, sucursale Im$licarea e.$er?ilor erin?e de $ersonal Aten?ie s$ecial< $entru $<r?i afiliate Alte as$ecte Termenii misiunii de audit 9atura :i momentul de efectuare a ra$oartelor estimate An tim$ul misiunilor

9atura, durata :i Antinderea $rocedurilor

oordonarea, Andrumarea, su$er2i/area :i re2i/uirea

Strat'7ia 7'n'ra%9 d' a5dit 1u$< reali/area strate+iei +enerale de audit, unde +<sim informa?iile cele mai cu$rin/<toare $entru derularea unei misiuni de audit se $rocedea/< la $roiec?ia planului de audit care re$re/int< un miGloc de control :i e2iden?< Dde monitori/are a Antre+ii acti2it<?i de auditE :i 2a con?ine J un set de instruc?iuni O care 2or fi utili/ate de c<tre asisten?ii im$lica?i An reali/area auditului. 6lanul de audit sta,ile:te $entru fiecare se+ment de acti2itate tim$ul necesar aferent $rocedurilor de audit, e2alu<rile s$ecifice ale riscurilor inerente :i de control $recum :i ni2elul necesar de asi+urare +arantat de $rocedurile de fond. )1

1ocumentarea $lanului de audit ser2e:te de asemenea ca o Anre+istrare a $lanific<rii :i efectu<rii adec2ate a $rocedurilor de audit care $oate fi re2i/uit :i a$ro,at Anainte de efectuarea altor $roceduri de audit. 6lanul de audit include: o descriere a naturii, momentului :i Antinderii $rocedurilor $lanificate de e2aluare a riscului suficient< $entru a e2alua riscul denatur<rilor semnificati2e, a:a cum se arat< An I*A )10 JCn?ele+erea entit<?ii :i a mediului s<u :i e2aluarea riscului unor erori semnificati2eOF o descriere a naturii, momentului :i Antinderii unor $roceduri ulterioare de audit $lanificate la ni2el de aser?iune $entru fiecare clas< semnificati2< de tran/ac?ii, solduri de conturi :i $re/ent<ri, a:a cum se determin< An I*A ))" J6rocedurile auditorului ca r<s$uns la riscurile e2aluateO. 6lanul $entru alte $roceduri ulterior de audit reflect< deci/ia auditorului dac< s< teste/e eficien?a func?ion<rii controalelor, natura, momentul :i Antinderea $rocedurilor de fond $lanificateF alte astfel de $roceduri de audit cerute s< fie efectuate An an+aGament $entru a se conforma altor I*A Ds$re e.em$lu comunicarea direct< cu a2oca?ii entit<?iiE. (lanificarea acestor proceduri de audit are loc pe parcursul auditului pe msur ce se dezvolt planul de audit. "pre e&emplu, planificarea evalurii de ctre auditor a procedurilor de evaluare a riscului apare de obicei n primele etape ale procesului de audit. /otui, planificarea naturii, momentului i ntinderii altor proceduri specifice de audit depinde de rezultatul acelor proceduri de evaluare a riscului. n plus, auditorul poate ncepe e&ecutarea altor proceduri de audit pentru clase de tranzacii, solduri ale conturilor i prezentri nainte de finalizarea tuturor celorlalte proceduri din planul de audit detaliat. 6e Antrea+a durat< de desf<:urare a misiunii de audit, strate+ia +eneral< :i $lanul de audit se cer a fi re2i/uite :i dac< este ca/ul actuali/ate sau com$letate cu o,iecti2e noi ori de c8te ori este necesar. Cntocmirea $lanului +eneral de audit $resu$une selectarea unei com,ina?ii din cinci ti$uri de teste, toate acestea urm8nd s< conduc< la un audit eficient :i eficace. 2ipuri de teste Auditorii dis$un de 0 ti$uri de teste $e care le $ot utili/a An sco$ul de a determina dac< situa?iile financiare $re/int< o ima+ine fidel< a $atrimoniului firmei. Aceste teste sunt: a1. - $roceduri de o,?inere a unei An?ele+eri a controlului intern a!. - teste ale mecanismelor de control a). - teste su,stan?iale ale o$era?iunilor a%. - $roceduri analitice a0. - teste ale detaliilor soldurilor. )!

6rimele trei: a1,a!, a) - re$re/ent8nd $roceduri utili/ate $entru a An?ele+e :i testa mecanismele de control $ermit o reducere a riscului de control. 4ltimele dou< a% :i a0 - 2i/ea/< riscul de detectare $lanificat. (rocedurile de obinere a unei nelegeri a controlului intern se vor prezenta la controlul intern. Red<m $rocedurile de audit le+ate de aceast< An?ele+ere: cau/<F c'estionarea $ersonalului entit<?iiF citirea manualelor de $olitici :i sisteme ale entit<?iiF e.aminarea documentelor :i e2iden?elor conta,ileF o,ser2area acti2it<?ilor :i o$era?iunilor entit<?ii. actuali/area :i e2aluarea e.$erien?ei anterioare a auditorului cu entitatea An

Auditorul tre,uie s<-:i concentre/e aten?ia asu$ra $roiect<rii sistemului de control :i asu$ra a$lic<rii func?ion<rii mecanismelor controlului intern. /este ale mecanismelor de control. Auditorul tre,uie s< estime/e riscul de control $entru fiecare o,iecti2 de audit referitor la o$era?iuni. 6rocedurile utili/ate $entru a se o,?ine $ro,ele necesare estim<rii riscului de control sunt numite teste ale mecanismelor de control. Aceste teste sunt efectuate An sco$ul de a determina caracterul adec2at al $roiect<rii anumitor mecanisme de control :i eficacitatea lor o$era?ional<. 1intre acestea amintim: intern. /este substaniale ale operaiunilor. sunt $roceduri create $entru a testa $re/en?a unor +re:eli monetare care afectea/< direct corectitudinea soldurilor din situa?iile financiare. Aceste +re:eli sunt un indiciu al $re/ent<rii eronate a conturilor. Ele urm<resc s< determine dac< toate cele & o,iecti2e de audit referitoare la o$era?iuni au fost res$ectate $entru fiecare cate+orie de o$era?iuni De.isten?<, e.'austi2itate, e.actitate, cronolo+ie, sistemati/are, sinteti/areE. 1e re+ul< testele su,stan?iale ale o$era?iunilor sunt efectuate concomitent cu testele mecanismelor de control. (roceduri analitice - $resu$un com$ararea sumelor Anre+istrate cu estim<rile f<cute de auditor. 1eseori ele $resu$un calcularea unor indicatori de c<tre auditor $entru a-i com$ara cu indicatori :i alte informa?ii rele2ante din anii $receden?i. 4tili/area $rocedurilor analitice 2i/ea/<: desco$erirea unor $osi,ile ine.actit<?i An situa?iile financiareF )) c'estionarea $ersonalului $ertinent al entit<?iiF e.aminarea documentelor, e2iden?elor conta,ile :i ra$oartelorF o,ser2area acti2it<?ilor le+ate de controlF reconstituirea $rocedurilor a$licate de entitate.

6rimele dou< sunt identice cu cele utili/ate $entru o,?inerea unei An?ele+eri a controlului

reducerea cantit<?ii de teste ale detaliilor soldurilor.

/este ale detaliilor soldurilor- se a.ea/< asu$ra soldurilor finale de carte mare, ale conturilor ,ilan?iere :i a celor de re/ultate. Aceste teste se refer< la: esen?iale. *electarea ti$urilor de teste de a$licat, com,inarea acestora de$ind de e.$erien?a :i $rofesionalismul auditorului, acesta urm<rind s< o,?in< o asi+urare de ansam,lu $ri2ind o$era?iunile :i conturile $e fiecare ciclu. 6entru a cre:te +radul de certitudine +eneral< $ri2ind un ciclu, auditorul $oate maGora +radul de asi+urare o,?inut din fiecare dintre testele com$onente. 1e re+ul<, auditorii utili/ea/< toate cele 0 ti$uri de teste Antr-o misiune de audit, Ans< se $un accente diferite $e anumite teste An func?ie de situa?ie. Fiecare din cele 0 ti$uri de teste im$lic< numai anumite ti$uri de $ro,e, ceea ce $resu$une c<: $rocedurile de o,?inere a unei An?ele+eri a controlului intern :i testele mecanismelor de control im$lic< numai o,ser2are, documentare, c'estionare :i reconstituire. Testele su,stan?iale ale o$era?iunilor im$lic< numai ultimele trei ti$uri de $ro,e din cele men?ionateF 6rin utili/area testelor detaliilor soldurilor sunt o,?inute mai multe ti$uri de $ro,e dec8t $rin a$licarea oric<rui alt ti$ de test. 9umai testele detaliilor soldurilor im$lic< e.aminare fi/ic< :i confirmareF 'estionarea este f<cut< An fiecare ti$ de testF 1ocumentarea :i reconstituirea sunt utili/ate $entru fiecare ti$ de test, cu confirmarea soldurilor de crean?eF e.aminarea fi/ic< a stocurilor.

Aceste teste referindu-se la $ro,e ce se o,?in din surse inde$endente sunt considerate

e.ce$?ia $rocedurilor analitice. 6entru a decide ce ti$ de test tre,uie ales $entru a se o,?ine suficiente $ro,e temeinice, costul $ro,elor este un factor im$ortant ce tre,uie luat An considerare. Ti$urile de teste $ot fi enumerate An ordinea cresc<toare a costurilor astfel: 6roceduri analitice Dcele mai $u?in costisitoareEF 6roceduri de o,?inere a unei An?ele+eri a controlului intern :i teste ale Teste su,stan?iale ale o$era?iunilorF Teste ale detaliilor soldurilor.

mecanismelor de controlF

Ti$urile de teste de utili/at :i $rofun/imea a$lic<rii lor $oate 2aria foarte mult Antre audite cu ni2eluri diferite ale eficacit<?ii controlului intern :i ale riscurilor inerente. 6ot a$<rea :i 2aria?ii de la un ciclu la altul An cadrul aceluia:i audit. Cm,inarea celor cinci ti$uri de teste utili/ate An orice ciclu dat este numit< com,ina?ie de $ro,e. )%

1u$< ce reali/<m $onderea $otri2it< a fiec<ruia din cele cinci ti$uri de teste, auditorul tre,uie s< concea$< $rocedurile s$ecifice fiec<rui test. 6rocedurile de audit reunite formea/< $lanul de audit. 4n $lan de audit con?ine trei $<r?i: ciclu de o$era?iuni. 6lanul de audit $ri2ind testarea mecanismelor de control :i testele su,stan?iale ale o$era?iunilor cu$rinde o sec?iune descri$ti2< care documentea/< An?ele+erea o,?inut< An ceea ce $ri2e:te controlul intern. u $ri2ire la $rocedurile analitice - a28nd An 2edere fa$tul c< acestea sunt relati2 $u?in costisitoare, maGoritatea auditorilor e.ecut< un num<r mare de $roceduri analitice. A:a cum s-a men?ionat, $rocedurile analitice sunt utili/ate An trei fa/e diferite ale unui audit: An fa/a de $lanificare $entru a $utea cule+e $ro,ele necesare Gustific<rii riscului An cursul auditului An s$ecial An cursul efectu<rii testelor su,stan?ialeF s$re sf8r:itul auditului ca un test final al caracterului re/ona,il al sumelor. de audit acce$ta,ilF testele mecanismelor de control :i testele su,stan?iale ale o$era?iunilorF $rocedurile analiticeF testele detaliilor soldurilor.

Cn maGoritatea ca/urilor se 2a Antocmi un set se$arat de su,$ro+rame de audit $entru fiecare

Testarea detaliilor soldurilor este orientat< s$re o,iecti2ele de audit le+ate de solduri. 6roiectarea acestor $roceduri este de o,icei cea mai dificil< $arte a Antre+ului $roces de $lanificare, este su,iecti2< :i necesit< a$licarea ra?ionamentului $rofesional al auditorului. Auditorii sunt o,li+a?i s< utili/e/e un $lan de audit scris. 1i2ersele acti2it<?i de $lanificare $re/entate se derulea/< la diferite ni2eluri de detaliere An func?ie de natura acti2it<?ii.

Ca4ito%5% IV+ CA. ,RACTIC DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL


)0

:/*/ Ra4ort5% A5ditori%or !9tr' Ad5nar'a -'n'ra%a a A!ionari%or

1. Am auditat Bilan?ul conta,il al socie?atii comerciale SC CitK ,;ar>a S/A/, Ddenumit< in continuare *ocietateE intocmit la )1 decem,rie !""7, $recum si $entru e.erci?iul financiar inc'eiat la aceast< dat<. !. onducerea *ocietatii este res$onsa,il< $entru Antocmirea :i $re/entarea fidel< a acestor situa?ii financiare in conformitate cu OMF6 nr. 1#0!@!""0 $entru Ja$ro,area re+lement<rilor conta,ile conforme cu directi2ele euro$eneO. Aceast< res$onsa,ilitate include: sta,ilirea, im$lementarea :i men?inerea unui control intern rele2ant $entru Antocmirea :i $re/entarea fidel< a acestor situa?ii financiare far< e.istenta unor denaturari semnificati2e datorate erorilor sau fraudei. ). Res$onsa,ilitatea noastr< este c<, $e ,a/a auditului efectuat, sa e.$rim<m o o$inie asu$ra acestora. Am reali/at auditul An conformitate cu *tandardele de Audit emise de amera Auditorilor din Rom8nia, care sunt ,a/ate $e *tandardele Interna?ionale de Audit. Aceste standarde im$un res$ectarea cerin?elor eticii $rofesionale :i $lanificarea :i derularea auditului astfel Anc8t s< fie o,tinut un ni2el de asi+urare re/ona,il cu $ri2ire la li$sa denatur<rilor semnificati2e An situa?iile financiare. %. Auditul const< An efectuarea de $roceduri An sco$ul o,?inerii elementelor $ro,ante care s< Gustifice sumele :i informa?iile continute An situa?iile financiare. *electarea $rocedurilor se ,a/ea/< $e Gudecata $rofesion< a auditorului, inclu/8nd e2aluarea riscului e.isten?ei unor denatur<ri semnificati2e An situa?iile financiare indiferent dac< sunt datorate erorilor sau fraudei. Cn efectuarea acestei e2alu<ri a riscului, auditorul ia An considerare controlul intern rele2ant $entru Antocmirea :i $re/entarea fidel< a acestor situa?ii financiare cu sco$ul de a sta,ili $rocedurile de audit care sunt rele2ante An condi?iile date, dar nu cu sco$ul de a e.$rima o o$inie asu$ra eficaci?atii sistemului intern de control al *ocieta?ii. Auditul situa?iilor financiare $resu$une, de asemenea, e2aluarea $rinci$iilor conta,ile folosite, re/ona,ilitatea estimarilor conducerii $recum :i e.aminarea $re/ent<rii de ansam,lu a acestora. ,a/a re/ona,il< e.$rimarii o$iniei noastre. onsider<m c< auditul efectuat furni/ea/< o ontul de $rofit :i $ierdere, *ituatia flu.urilor de numerar, *ituatia modific<rilor An ca$italurile $ro$rii :i 9otele financiare

)&

0. Cn o$inia noastr< situa?iile financiare ale CIT1 ,2ARMA S/A/ $entru e.ercitiul Anc'eiat la )1 decem,rie !""3 sunt $re/entate fidel, An toate as$ectele semnificati2e, in conformitate cu OMF6 nr. 1#0!@!""0 $entru Ja$ro,area re+lement<rilor conta,ile conforme cu directi2ele euro$eneO.

&. In ,a/a cerin?elor OMF6 nr. 1#0!@!""0, an+aGamentul nostru a fost e.tins asu$ra re2i/uirii conformit<?ii Ra$ortului Administratorilor $entru e.ercitiul financiar !""3 cu situa?iile financiare anuale. In ,a/a re2i/iei efectuate, nu am constatat elemente de neconformitate ale Ra$ortului Administratorilor fat< de situa?iile financiare atasate.

Miu . Florin-Mircea Bucure:ti, ! fe,ruarie !"1"

,r'8'ntar'a $it5aii%or inan!iar' a 'r'nt' an5%5i ())@ Cn aten?ia onsiliului de Administra?ie au stat $rintre alte sarcini :i cele le+ate de res$ectarea Le+ii 7!@1331, $ri2ind or+ani/area :i conducerea corect< :i la /i a conta,ilita?ii $atrimoniului, $recum :i a Ordinului 1#0!@!""0 $entru a$ro,area Re+lementarilor conta,ile armoni/ate cu 1irecti2ele Euro$ene. S-a a$i75rat ?nr'7i$trar'a !rono%o7i!9 i $i$t'>ati!9 a o4'rai5ni%or 4atri>onia%'" 49$trar'a i 4r'%5!rar'a in or>aii%or !5 4ri&ir' %a $it5aia 4atri>oni5%5i i a r'85%tat'%or o#in5t'" a in or>aii%or n'!'$ar' $ta#i%irii 4atri>oni5%5i" 'D'!5ia #57't5%5i d' &'nit5ri $i !;'%t5i'%i" ?nto!>ir'a #a%an'i d' &'ri i!ar' !Lt i a ra4ort9rii an5a%'/ Bnto!>ir'a ra4ort5%5i 4ri&ind r'85%tat'%' inan!iar' %a 6*/*(/())A $-a a!5t !5

r'$4'!tar'a L'7ii nr/ @(M*AA*" !5 a!t5a%i89ri%' $i !o>4%'t9ri%' 5%t'rioar'" Ordin5%5i nr/ *G<(M())< 4'ntr5 a4ro#ar'a R'7%'>'ntari%or !onta#i%' ar>oni8at' !5 Dir'!ti&'%' E5ro4'n'/ *itua?iile financiare sunt ela,orate conform conta,ili?atii de an+aGament. Astfel efectele tran/ac?iilor :i ale altor e2enimente sunt recunoscute atunci cand tran/ac?iile :i e2enimentele se $roduc D:i nu $e masur< ce numerarul sau ec'i2alentul s<u este Ancasat sau $l<titE :i sunt Anre+istrate An e2iden?ele conta,ile :i ra$ortate An situa?iile financiare ale $erioadelor aferente. *itua?iile financiare sunt ela,orate de re+ul< $ornindu-se de la $re/um?ia c< intre$rinderea A:i 2a continua acti2itatea :i An 2iitorul $re2i/i,il. Intre$rinderea nu are inten?ia si nici ne2oia de a-:i )#

lic'ida sau de a-:i reduce An mod semnificati2 acti2itateaF dac< o astfel de inten?ie sau ne2oie e.ista, s-ar $utea s< fie ne2oie ca situa?iile financiare sa fie Antocmite $e o ,a/< diferit< de e2aluare :i An acest ca/ 2or fi $re/entate informa?iile referitoare la ,a/a utili/at<. Bi%ant in!;'iat %a 6*/*(/())A LEI I II III A I II III I( B C D E F 2 I DENUMIRE IMOBILIPARI 9E OR6ORALE IMOBILIPARI OR6ORALE IMOBILIPARI FI9A9 IARE ACTIVE IMOBILI.ATE J TOTAL *TO 4RI REA9TE I9(E*TITII FI9A9 IARE 6E TERME9 * 4RT A*A *I O9T4RI LA BA9 I ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL C2ELTUIELI IN AVANS DATORII CE TREBUIE ,LATITE INTR-O ,ERIOADA DE UN AN ACTIVE CIRCULANTE" RES,ECTIV DATORII CURENTE NETE TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE DATORII CE TREBUIE ,LATITE INTR-O ,ERIOADA MAI MARE DE UN AN ,ROVI.IOANE ,ENTRU RISCURI SI C2ELT/ VENITURI IN AVANS ())@ )& %."7" " :/**= #%# 1.!70 3)0 1.0"1 :/:=@ *: */*<) 6/66( G/::@ (*( 17! )"6) ())A )7 &.31! %."&0 **/)*: 700 1.#)3 1.0"" 1.0") </<AG *G */*== )%B :/::@ 1"7B *</:=6 *<* !"3 )"*G -!3B 10B -%%B N %B &3B 1&7B 10B )0B &"B "B !0B !)B 1B

DENUMIRE O CA,ITAL SI RE.ERVE I A6ITAL *4B* RI* *I (AR*AT II REPER(E 1I9 REE(AL4ARE III REPER(E LEGALE I( ALTE REPER(E A TI49I 6RO6RII@6IER1ERI LEGATE ( 1E I9*TR. A6.6RO6RII (I REP4LTAT4L RE6ORTAT (II REP4LTAT4L EQER ITI4L4I (III RE6ARTIPAREA 6ROFIT4L4I TOTAL CA,ITALURI ,RO,RII

())@ %.&30 %%" )"& 1#& !%" 1.!#! #& G/)<6

())A 3.##& ).!%3 )7% 13# 1# !%" 1.)01 #7 *</*)(

B 1"7B &)7B !0B 1!B

"B &B !B 11%B

A!ti&' i>o#i%i8at' )7

it; 6'arma *A isi desfasoar< acti2itatea de $roduc?ie An loca?ia din strada alea (ictoriei I$roc'im *.A., mem,ru asociat al Asocia?iei 9atioanale a E2aluatorilor din

, nr. 100, Bucure:ti, sector!. La data de )1.1!.!""3, terenurile aflate An $atrimoniul societa?ii au fost ree2aluate de c<tre * Romania DA9E(ARE, a2and certificatul nr.17)@133!. Ra$ortul de ree2aluare al terenurilor a fost 2alorificat in conta,ilitate. Asadar, terenurile aflate in $atrimoniul societa?ii sunt $re/entate la Gusta lor 2aloare in ,ilan?. In2esti?ia masi2a $entru moderni/area fa,ricii a fost efectuat< An anii !""%-!""0, utilaGele de $roduc?ie a2and $arametri normali de func?ionare An anii !""7-!""3. Cn anul !""3 au fost $ro$use s$re casare miGloace fi.e cu 2aloare ramas< neamorti/at< $entru care s-a constituit o aGustare de 2aloare An 2aloare de %,%3 lei. 6ro2i/ioanele au fost create :i An anii anteriori datorit< de$recierii fi/ice a imo,ili/arilor cor$orale, $recum :i a u/urii morale ca urmare a im$lementarii GM6. Cn anul !""3 au fost anulate :i o $arte din aGust<rile de 2aloare constituite An anii anteriori $entru de$recierea miGloacelor fi.e, An 2aloare de 1,7) lei. Cn cadrul imo,ili/arilor cor$orale $re/entate mai sus, 0)),"! lei sunt imo,ili/ari cor$orale com$let amorti/ate :i utili/ate An continuare. Cn anul !""3 acti2ele imo,ili/ate au atins ni2elul de 11."1%,)1 lei. 1in acestea !%,1" lei re$re/int< in2esti?ii $entru imo,ili/ari necor$orale DAn $rinci$al ac'i/itii licente $roduseE. Cn anul !""3, 2aloarea ac'i/i?iilor de imo,ili/ari cor$orale a fost de ).03#,)1 lei. 1in aceast< 2aloare, !.7"3,") lei re$re/int< ree2aluare terenuri aflate in $atrimoniul * de $ro$rietate An acest an. Cn anul !""3 au continuat in2esti?iile An ac'i/i?ia de ec'i$amente :i utilaGe aferente acti2ita?ii de $roduc?ie :i continuarea in2esi?iilor $entru im$lementarea :i men?inerea normelor GM6. Astfel, An anul !""3 au fost efectuate urmatoarele in2esti?ii: sistem $retratare a$< $ota,il<, ma:ini de am,alat , masin< de ,listerat, num<rator $articule, masin< de com$rimat etc. 6rocesul in2esti?ional a continuat $rin efectuarea de in2esti?ii An amenaGare s$a?ii de de$o/itare conform cerintelor GM6, moderni/are s$a?ii de $roduc?ie :i ,irouri. Cn cursul anului !""3, $entru a face fa?a concuren?ei tot mai $uternice din domeniul farmaceutic, * it; 6'arma *.A. :i-a e.tins An continuare ec'i$ele de marRetin+ :i 28n/<ri. Aceast< e.tindere a $resu$us $entru com$anie o in2esti?ie maGora An 2ederea asi+urarii lo+isticii necesare noilor de$artamente: cresterea numarului de ma:ini, amenaGare ,irouri :i te'nic< de calcul. it; 6'arma *.A., iar %),)! lei re$re/int< contra2aloarea terenului din str. Iancu de >unedoara $entru care s-a o,?inut titlu

Sto!5ri

)3

*tocurile de materii $rime :i materiale au inre+istrat o crestere cu 1%.0B fat< de $erioad< similar< a anului $recedent, cresteri mai mari fiind Anre+istrate la materii $rime, datorit< ciclului de a$ro2i/ionare aferent ultimelor doua luni din anul !""3. *tocurile de $roduse finite la sfar:itul anului !""3 re$re/inta 7%B din total stocuri. Cr'an' rean?ele au crescut in !""3 cu )0B An $rinci$al datorit< cresterii cifrei de afaceri :i cresterii cu )" /ile a termenului de Ancasare a clien?ilor. Datorii%' 4' t'r>'n $!5rt $i %5n7 1atoriile $e termen scurt la )1.1!.!""3 sunt a$ro.imati2 e+ale cu cele la )1.1!.!""7. 1atoriile $e termen lun+ au inre+istrat o usoar< scadere fa?a de anul !""7, datorit< $la?ilor efectuate la creditul de in2esti?ii contactat in anul !""3. O,li+a?iile fa?< de ,u+etul statului :i ,u+etele locale res$ecti2 im$o/ite, fonduri s$eciale, :i ta.e au fost 2irate la termenele sta,ilite la ,u+et. Ca4ita%5ri 4ro4rii Cn cursul anului !""3 Adunarea General< a Ac?ionarilor a decis maGorarea ca$italului social de la %.&30,"% lei la 2aloarea de 0.7&7,7" lei din $rofitul net al anului !""7, $rin emiterea de ac?iuni ce au fost distri,uite +ratuit ac?ionarilor societa?ii. Tot in anul !""3, a mai fost efectuat< o maGorare de ca$ital social, $entru conta2aloarea terenului din str.Iancu de >unedoara D ac?iuni distri,uite c<tre A.(.A.*. E :i o maGorare de ca$ital social $rin su,scriere An numerar, noul ca$ital social fiind 3.##0,00lei a$italurile $ro$rii au crescut it; cu 11% B .Aceasta crestere se datorea/< :i cresterii re/er2elor din ree2aluare Dde la %%",!& lei An anul !""7 la ).!%7,07 lei An anul !""3E, $ro2enit< din ree2aluarea terenurilor aflate An $atrimoniul * 6'arma *A.

Cont5% d' 4ro it $i 4i'rd'r' (aloarea cifrei de afaceri nete reali/at< An anul !""3 a fost de &.!)%,%1 lei in crestere cu 7 B fata de anul !""7. Anali/ate An structura lor, $rinci$alele c'eltuielile de e.$loatare se $re/int< astfel :

%"

Posturi de cheltuieli de exploatare 'eltuieli cu materiile $rime, materiale 'eltuieli cu ener+ia si a$a 'eltuieli cu $ersonalul AGustarea 2alorii amorti/arilor,acti2elor circulante si $ro2i/ioanelor 'eltuieli $ri2ind $resta?iile e.terne, alte c'eltuieli de e.$loatare C2ELTUIELI DIN EC,LOATARE

6*/*(/())@ 1.%%0 10& 1."7# )&1 3#1 %.!!)

6*/*(/())A 1.0!" 1#3 1.173 %!1 1.!%& :/G6="

N P</(N P*:/=N PA/<N P*=/@N P(@/:N P*(/(N

Gru$a conturilor re$re/entand $resta?ii e.terne Anre+istrea/< o crestere cu !7.%B fat< de aceea:i $erioad< a anului trecut ca urmare a cre:terii c'eltuielilor de $romo2are a $roduselor tradi?ionale :i noi :i, de asemenea, lans<rii de noi $roduse. 'eltuielile de $romo2are $entru marRetin+ :i 28n/ari au crescut cu %1.0B in !""3 fat< de anul !""7. Cn acela:i tim$ a continuat cre:terea ec'i$elor noi de marRetin+ :i 28n/ari care au atras c'eltuieli su$limentare in !""3: salarii, de$lasari, materiale consuma,ile. Cn ultimul an * it; 6'arma *.A. a Are+istrat un $rofit financiar de &%,1" lei , fata de )",)" lei An anul !""7. Aceast< fluctua?ie se datorea/< Andeose,i do,8n/ilor o,?inute la dis$oni,ilit<?ile ,<ne:ti e.istente An cursul anului !""3.

,o$t5ri d' &'nit5ri i !;'%t5i'%i inan!iar' (enituri din do,8n/i Alte 2enituri financiare Ddif.de curs 2alutarE VENITURI FINANCIARE - TOTAL 1). 'eltuieli $ri2ind do,8n/ile Alte c'eltuieli financiareDdif.de curs 2alutarE C2ELTUIELI FINANCIARE J TOTAL RE.ULTATUL FINANCIAR+

6*/*(/())@ %& 3) *6A !# 71 *)A 6)

6*/*(/())A N 11# #0 *A( !& 1"! *(@ =: 6@N

*GN **<N

Asadar, re/ultatul o$era?ional Anre+istrea/< o crestere cu %.0B :i $rofitul ,rut Anre+istrea/< o crestere de &.&B. 6rofitul net al anului !""3 este An 2aloare de 1.)01,%! lei, fat< de 1.!#1,01 lei in !""7, An ultimul an inre+istrandu-se o crestere de &.!B $e $rofit net.

Sit5aia %5D5%5i d' n5>'rar

%1

D'$!ri'r' *old ini?ial 9umerar An cadrul acti2it<?ii de ,a/< 9umerar An cadrul acti2it<?ii in2estitiilor 9umerar An cadrul acti2it<?ii de finan?are *old final

D'!'>#ri' ())G &#0 1.")0 D)0%E D0!)E 7)!

D'!'>#ri' ())@ 7)! 1.%%0 D0!!E D!0)E 1.0"1

D'!'>#ri' ())A 1.0"1 &07 D%.!7&E ).&!3 1.0")

:/(/ RA,ORTUL ,REEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE ,2ARMA S/A/

S/C/ CIT1

Cn cursul e.erci?iului financiar !""3 6re:edintele onsiliului de Administra?ie a con2ocat de 11 ori, mem,rii onsiliului de Administra?ie. on2ocarea a fost facut< An conformitate cu $re2ederile Actului constituti2 al societa?ii :i Le+ii )1@133" $ri2ind societa?ile comerciale, re$u,licata, cu modificarile :i com$letarile ulterioare. *edintele onsiliului de Administratie au a2ut loc la sediul societa?ii din Bucure:ti, str. alea (ictoriei nr. 100, sector 1. Lunar au fost $re/entate :i discutate situa?iile financiare ale lunii $recedente $recum :i alte $ro,leme im$ortante care au fost aduse la cunos?inta onsiliului de Administra?ie, lunadu-se deci/iile necesare desfa:urarii acti2i?atii socie?atii. Cn urma :edintelor onsiliului de Administra?ie au fost emise un numar de 1" 'otar8ri, onsiliului de comunicate de$artamentelor ce urmau a le aduce la inde$linire. Toate 'otar8rile Administra?ie au fost aduse la Ande$linire. Cn cursul e.erci?iului financiar !""3, au fost ! maGor<ri de ca$ital social din care: aE una An AGEA din data de !0."%.!""3 cu suma de 1.1#),#& lei re/ultat< din re/er2ele constituite din $rofitul net aferent anului !""7F ,E a doua cu ).3"&,#0 lei din care: - %),)! lei, res$ecti2 %)),10 ac?iuni nominati2e demateriali/ate, An 2aloare nominal< de ",1 lei, re$re/ent8nd ec'i2alentul 2alorii terenului Dfar< construc?iiE $entru care societatea a o,tinut ertificatul de atestare a dre$tului de $ro$rietate asu$ra terenului seria M") nr. 1"#00 emis An data de 1)."7.!""7 de Ministerul Economiei :i Finan?elor, a$ort An natur< al statului re$re/entat de Autoritatea $entru (alorificarea Acti2elor *tatului actiuni emise si alocate de dre$t conform art. 1! a Le+ii nr. 1)#@!""! si >G 0##@!""!. Terenul este inscris in artea funciar< cu nr. #&)"7, este li,er de sarcini :i ser2itu?i, conform e.trasului din artea funciar< nr. #&)"7 $entru autentificare, eli,erat su, nr. 11107%" din "0.1!.!""# de Oficiul de adastru :i 6u,licitate Imo,iliar< Bucure:ti sector 1, nu

%!

este liti+ios iar ta.ele :i im$o/itele sunt ac'itate la /i conform certificatului fiscal nr. 13".%%"@!3.11.!""#F - ).7&),%) lei, res$ecti2 )7&.)%).%#0 ac?iuni nominati2e demateriali/ate, An 2aloare nominal< de ",1 lei, re$re/entand a$ort An numerar, sum< $latit< An lei de ac?ionarii e.isten?i la data de inre+istrare "0.1".!""3.

9OTA: 6entru cea de-a doua maGorare de ca$ital social onsiliul de Administra?ie a fost Am$uternicit $rin 'otararea nr. 00@13."3.!""7 s< sta,ileasc< D$rin 'otarare a onsiliului de AdministratieE suma cu care ca$italul social al societa?ii 2a fi maGorat. Cn urma re2ocarii din func?ia de administrator a dlui Ristea 6ri,oi, An sedin?a onsiliului de Administra?ie din "1."7.!""3, a fost numit< ca administrator $ro2i/oriu dna alitoiu Elena. 6resedinte onsiliu de Administratie, Ion Marin .

%)

A9EQE :

%%

OUDETUL+ B5!5r'$ti UNITATEA+ S/C/ CIT1 ,2ARMA S/A/ ADRESA+ Str/ Ca%'a Vi!tori'i " nr/ *<<" $'!tor * TELEFON+ (((/((/(( FAC+ (((/((/(( NUMARUL DIN RE-ISTRUL COMERTULUI+ O <)M())M()))

FORMA DE ,RO,RIETATE+ ,RIVATA 6: ACTIVITATEA+ Fa#ri!ar'a 4r'4arat'%or ar>a!'5ti!' COD -RU,A CAEN+ (::( COD UNIC INRE-ISTRARE+ ((((((

BILANT CONTABIL Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE Nr/ Rand I/ IMOBILI.ARI NECOR,ORALE oncesiuni, ,re2ete, licen?e, marci, dre$turi :i 2alori similare :i alte imo,ili/ari necor$orale Dct. !"01S!"0!S!"7-!7"0-!7"7-!3"0-!3"7E A2ansuri :i imo,ili/ari necor$orale in curs Dct. !))S!)%-!3))E TOTAL IMOBILI.ARI NECOR,ORALE II/ IMOBILI.ARI COR,ORALE Terenuri :i construc?ii Dct. !11S!1!-!711-!71!-!311-!31!E Instala?ii te'nice :i masini Dct. !1)-!71)-!31)E Alte instala?ii, utilaGe :i mo,ilier Dct. !1%-!71%-!31%E A2ansuri :i imo,ili/ari cor$orale An curs Dct. !)1S!)!-!3)1E TOTAL IMOBILI.ARI COR,ORALE Erd/ )G %a *)F III/ IMOBILI.ARI FINANCIARE In2esti?ii detinute ca imo,ili/ariDct.!&0-!3&)E Dct. !11S!1!-!711-!71!-!311-!31!E A/ ACTIVE IMOBILI.ATE - TOTAL B/ ACTIVE CIRCULANTE I/ STOCURI Materii $rime :i materiale consuma,ile Dct.)"1S)"!1S)"!!S)"!)S)"!%S)"!0S)"!&S)"!7S)")S@)"7S)01S)07S)71S@-)77-)31-)3!1-)3!!-)301-)307-)37E 6roduc?ia An curs de e.ecutie Dct. ))1S))!S)%1S@-)%71S)0%1-)3)-)3%1-)30!E 6roduse finite :i marfuri Dct.)%0S)%&S@)%70S@)%7&S)0%0S)0%&S)0&S)0#S)&1S@)&7S)#1S@-)#7-)3%0-)3%&-)30)-)30%-)30&-)30#-)3&-)3#%%!7E A2ansuri $entru cum$arari de stocuri Dct. %"31E TOTAL STOCURI+ Erd/ () %a (6F 6* d'!'>#ri' ())@ 0 ) 0 = # 7 3 1" ** 1& *A )1 6= 707 )."%1 %% 1)# :/)@) :/**= !% 6@ ).770 !.710 %& 1&& =/A*( %."&0 **/)*: 6* d'!'>#ri' ())A 1)

!" !1 !!

0)1 !! 17&

033 %# 1&7

!) (:

7 G:G

%! @<<

Ion Ion 1irector General

Marin Marin onta,il *ef

%0

CIT1 ,2ARMA S/A/


BILANT CONTABIL Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE

Nr/ Rand II/ CREANE rean?e comerciale Dct. %"3!S%111S%117S%1)S%17-%31E Alte crean?e Dct.%!0S%!7!S%)1S%)#S%)7!S%%1S%%!%S%%!7S%% %S%%0 S%%&S%%#S%%7!S%07!S %&1S%#)-%3&S017#E TOTAL CREANE+ Erd/ (< %a (AF III/ INVESTIII FINANCIARE ,E TERMEN SCURT Alte in2esti?ii $e termen scurt Dct. 0"0S0"&S0"7-030-03&-037S011)S011%E TOTAL INVESTIII FINANCIARE ,E TERMEN SCURT+ Erd/ 6* %a 6(F IV/ CASA SI CONTURI LA BANCI Dct.011!S01!1S01!%S01!0S0)11S0)1%S0)!1S0)! !S0)!)S0)!7S0%11S0%1!S0%!E B/ ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL Erd/ (:P6)P66P6:F C/ C2ELTUIELI IN AVANS Dct. %#1E D/ DATORII CE TREBUIE ,LATITE INTR-O ,ERIOADA DE UN AN *ume datorate institu?iilor de credit Dct.1&!1S1&!!S1&!%S1&!0S1&!#S1&7!S0131S013 !S0137E A2ansuri incasate An contul comen/ilorDct. %13E 1atorii comerciale Dct. %"1S%"%S%"7E Alte datorii, inclusi2 datorii fiscale :i alte datorii $entru asi+urarile sociale Dct.1&!)S1&!&S1&#S1&7#S!&37S%!1S%!)S%!%S %!&S%!#S%!71S%)1S%)#S%)71S%%1S%%!)S%%!7S %%%S%%&S%%#S%%71S%001S%007S%0&S%0#S %071S%&!S%#)S0"3S017&S013)S013%S0130S013 &S013#E D/ DATORII CE TREBUIE ,LATITE BNTR-O ,ERIOADA DE UN AN-TOTAL Drd. )# la %%E E/ ACTIVE CIRCULANTE" RES,ECTIV DATORII CURENTE NETE Drd. )0S)&-%0-&!E !0 !7

6* d'!'>#ri' ())@ 1."%" !%0

6* d'!'>#ri' ())A 1.%)& )"%

6)

*/(@<

*/G6A

)! 66 6:

3)0 A6< */<)*

1.0"" */<)) */<)6

6< 6=

:/:=@ *6G/G6G

</<AG *=A/*(@

)7

&)

7#

)3 %" %%

",)) 7%% !%)

",)) 311 1&7

:< :=

*/*<) 6/66(

*/*== :/::@

Ion Ion 1irector General

Marin Marin onta,il *ef

%&

CIT1 ,2ARMA S/A/


BILANT CONTABIL Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE Nr/ Rand F/ TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE Erd/ *AP:=F -/ DATORII CE TREBUIE ,LATITE INTR-O ,ERIOADA MAI MARE DE UN AN *ume datorate institu?iilor de credit 1atorii comerciale Alte datorii, inclusi2 datorii fiscale :i alte datorii $entru asi+urarile sociale Dct.1&!)S1&!&S1&#S1&7#S!&37S%!1S%!)S%!%S%! &S%!#S%!71S%)1S%)#S%)71S%%1S%%!)S%%!7S%% %S%%&S%%#S%%71S%001S%007S%0&S%0#S%071S%& !S%#)S0"3 S017&S013)S013%S0130S013&S013#E -/ DATORII CE TREBUIE ,LATITE INTR-O ,ERIOADA MAI MARE DE UN AN -TOTAL Erd/ <) %a <<F 2/ ,ROVI.IOANE 6ro2i/ioane $entru im$o/ite Dct. 1011S101!S101)S101%S1017E Alte $ro2i/ioane Dct. 101E 2/ ,ROVI.IOANE - TOTAL I/ VENITURI BN AVANS (enituri inre+istrate An a2ans Dct. %#!E I/ VENITURI IN AVANS J TOTALErd/ =*P=(F O/ CA,ITAL I RE.ERVE I/ CA,ITAL Erd/ == %a =@F" din !ar'+ - ca$ital su,scris 2arsat Dct. 1"1!E TOTAL CA,ITAL III/ RE.ERVE DIN REEVALUARE Dct. 1"0E :G 6* d'!'>#ri' ())@ G/::@ 6* d'!'>#r' ())A *</:=6

%3 01 00

1%1 #1

1"3 %!

<=

(*(

*<*

07 03 =)

1#) 1" *@(

1&% %0 ()A

=( =6

)"6 )"6

)"*G )/*G

&% =G =A

%.&30 :/=A< ::)

3.##& A/GG= 6/(:A

Ion Ion 1irector General

Marin Marin onta,il *ef

%#

CIT1 ,2ARMA S/A/


BILANT CONTABIL Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE Nr/ Rand IV/ RE.ERVE Erd/ G) %a G6F Re/er2e le+ale
Dct. 1"&1E

6* d'!'>#ri' ())@ )"& 1#& :@( -

6* d'!'>#ri' ())A )7% 13# <@( -

#" #) G: #0

Alte reser2e Dct. 1"&7E TOTAL RE.ERVE Erd/ G) %a G6F Ac?iuni $ro$rii Dct. 1"3E 6ierderi le+ate de instrumente de ca$ital Dct. 1%3E V/ RE.ULTATUL RE,ORTAT
Dct. 11# sold E

##

1#

G@ @) @(

!%" */(G( G=

!%" */6<* G@

VI/ RE.ULTATUL ECERCIIULUI


Dct. 1!1 sold E

R'4arti8ar'a 4ro it5%5i


Dct. 1!3E

TOTAL CA,ITALURI ,RO,RII


Drd. &#S&3S#%-#0-##S#7S7"-7!E

@6

G/)<6

*</*)(

O/ CA,ITALURI - TOTAL Erd/ @*F

@<

G/)<6

*</*)(

Ion Ion 1irector General

Marin Marin onta,il *ef

%7

CIT1 ,2ARMA S/A/


CONTUL DE ,ROFIT SI ,IERDERE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE

6r. Rand */ Ci ra d' a a!'ri n't9


Drd. "! la "%E

())@

())A

* ! ) & # 7 3

</G@6 0.#03 !% 1"3

=/(6: &.!)% & -

6roduc?ia 2andut<
Dct. #"1S#"!S#")S#"%S#"0S#"&S#"7-&&#E

(enituri din 2an/area marfurilor


Dct. #"#E

!. (aria?ia stocurilor

Dct. #11 sold E Dct. #11 sold 1E

). 6roduc?ia imo,ili/ata
Dct. #!1S#!!E

%. Alte 2enituri din e.$loatare


Dct. #07S#%1#E

1#

!3

VENITURI DIN EC,LOATARE - TOTAL


Drd. "1S"0-"&S"#S"7E

*)

</=A*

=/(=A

0.aE 'eltuieli cu materiile $rime si materialele consuma,ile


Dct. &"1S&"!-#%1!E

11 1! 1) 1% 10 78 7< 17 7> 9A

1.%1) )! 10& 10 1."7# 7)) !0) )&1 )#" 3

1.%70 )& 1#3 1.173 3!3 !&" %!1 %!) !

Alte c'eltuieli materiale


Dct. &")S&"%S&"&S&"7E

,E Alte c'eltuieli din afara Dcu ener+ie si a$aE


Dct. &"0-#%1)E

'eltuieli $ri2ind marfurile


Dct. &"#E

&. 'eltuieli cu $ersonalul Drd. 10S1&E a# "alarii


(ct. 897:8;7.<;7;#

b# C)eltuieli cu asigurarile si protectia sociala


(ct. 8;=.<;7=#

#.aE AGustarea 2alorii imo,ili/arilor cor$orale si necor$orale Drd. 17-13E a.7# C)eltuieli
(ct. 8?77:8?70#

a.9# @enituri
(ct. <?70:<?7=#

Ion Ion 1irector General

Marin Marin onta,il *ef

%3

CIT1 ,2ARMA S/A/


CONTUL DE ,ROFIT SI ,IERDERE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE 6r. Rand

())@

())A

Ion Ion 1irector General

Marin Marin onta,il *ef

0"

CIT1 ,2ARMA S/A/


CONTUL DE ,ROFIT SI ,IERDERE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE

#.,E AGustarea 2alorii acti2elor circulante Drd. !1-!!E b.7# C)eltuieli


(ct. 8=;:8?7;#

!1 99 90 !% !0 !& !# !3 )" )1 6(

13 )) 1) 1.1!3 3#1 #) 7& 11 !1 1" :/((6

1! )% !! 1)7# 1.!%& #" #1 !# 1"1 #0 :/G6=

b.9# @enituri
(ct. <=;:<?7;#

7. Alte c'eltuieli de e.$loatare Drd. !% la !&E 7.1. 'eltuieli $ri2ind $restatiile e.terne
Dct. &11S&1!S&1)S&1%S&!!S&!)S&!%S&!0S&!&S&!#S&!7-#%1&E

7.!. 'eltuieli cu alte im$o/ite, ta.e :i 2arsaminte asimilate


Dct. &)0E

7.). 'eltuieli cu des$a+u,iri, donatii :i acti2ele cedate


Dct. &071S&07!S&07)S&077E

AGustari $ri2ind $ro2i/ioanele $entru riscuri :i c'eltuieli Drd. !7-!3E . C)eltuieli . @enituri C2ELTUIELI DE EC,LOATARE J TOTAL
Drd. 1" la 1%S1#S!"S!)S!#E

RE.ULTATUL DIN EC,LOATARE+


Drd. "3-)"E

,ro it

66 )3 %" %1

*/:=@ %& 3)

*/<66 11# #0

11. (enituri din do,8n/i


Dct. #&&E

- din care, in cadrul +ru$ului Alte 2enituri financiare


Dct. #&1#S#&!S#&)S#&%S#&#S#&7S#&0S#77E

VENITURI FINANCIARE J TOTAL


Drd. ))S)0S)#S)3E

:(

*6A

*A(

1). 'eltuieli $ri2ind do,8n/ile Dct. &&&-#%17E Alte c'eltuieli financiare Dct. &&)S&&%S&&0S&77S&&7E

%& %7

!# 71

!& 1"!

Nr/ Rand Ion Ion 1irector General

())@

())A

Marin Marin onta,il *ef

01

CIT1 ,2ARMA S/A/


CONTUL DE ,ROFIT SI ,IERDERE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE C2ELTUIELI FINANCIARE J TOTAL Drd. %)S%&S%7E RE.ULTATUL FINANCIAR+ ,ro it Erd/ :(-:AF ,i'rd'r' Erd/ :A-:(F *:/ RE.ULTATUL CURENT+ ,ro it Erd/ *)P:(-6(-:AF *G/ RE.ULTATUL ECTRAORDINAR Drd. 0%-00E VENITURI TOTALE Erd/ )AP:)P<(F C2ELTUIELI TOTALE Erd/ 6)P:GP<6F RE.ULTATUL BRUT+ Drd. 07-03E ,ro it *@/ IM,O.ITUL ,E ,ROFIT ()/ RE.ULTATUL NET AL ECERCIIULUI FINANCIAR+ ,ro it (*/ R'85%tat5% 4' a!ti5n' DRO9 @ actiuneE - de ,a/a D$rofit net @ numar de actiuni la )1.1!E - diluat D$rofit net @ numar de ac?iuni aGustat la )1.1!E :A *)A *(@

<) <*

6)

=:

<( <=

*/:A@ -

*/<AG -

<@ <A

</@6) :/66(

=/:=* :/@=:

=) */:A@ =( ((= */<AG (:=

=:

*/(G( ","!#1 ","!03

*/6<* ","1)7 ","1)0

Ion Ion 1irector General

Marin Marin onta,il *ef

0!

CIT1 ,2ARMA SA
TABLOUL FLUCURULOR DE TRE.ORERIE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE ())@ F%5D5ri d' n5>'rar din a!ti&itai d' 'D4%oatar' ,ro it5% n't ?naint' d' i>4o8itar' i '%'>'nt' 'Dtraordinar' AGustari $entru: Amorti/are :i $ro2i/ioane $entru de$recierea imo,ili/arilor (enituri din su,2en?ii $entru in2esti?ii 6ro2i/ioane $entru riscuri si c'eltuieli (enituri din 2an/ari de imo,ili/ari (aloarea neta a iesirilor de imo,ili/ari 6ierderi le+ate de instrumente de ca$ital (enituri din do,anda 'eltuieli cu do,anda ,ro it din 'D4%oatar' ?naint' d' &ariaia !a4ita%5%5i !ir!5%ant *cadere @ D restereE creante comerciale si de alta natura *cadere @ D restereE stocuri *cadere @ D restereE in2esti?ii financiare $e termen scurt restere @D*cadereE datorii catre furni/ori si de alta natura N5>'rar 7'n'rat din 'D4%oatar' 1o,anda $latit< Im$o/itul $e $rofit $latit */:A@ )&1 11 D3E 17 D%&E !# *=) D!&%E D13E 107 D#E */G(@ D!#E D!0&E *::< ())A */<AG %!1 !# 1! D1#E D11# !& 1%7 D%)1E D1"3E D0&0E 100 AA@ D!&E D)10E =<@

N5>'rar5% n't 4ro&'nit din a!ti&it9i d' 'D4%oatar'


F%5D5ri d' n5>'rar din a!ti&itai d' in&'$tiii Ac'i/itii de imo,ili/ari Cncas<ri din 2an/area de imo,ili/<ri Ac'i/itii de titluri imo,ili/ate 1o,an/i incasate F%5D5% n't d' n5>'rar din a!ti&itati d' in&'$titii F%5D5ri d' n5>'rar din a!ti&itati d' inantar' 9umerar din emisiunea de ca$ital social (ariatia im$rumuturilor 6lata o,li+atiilor le+ate de leasin+ul financiar 6lati in rate catre furni/orii de imo,ili/ari F%5D5% n't d' n5>'rar din a!ti&itai d' inantar' Cr'$t'r'a M ED'$!r'$t'r'aF n'ta a n5>'rar5%5i $i '!;i&a%'nt5%5i n5>'rar N5>'rar i '!;i&a%'nt n5>'rar %a in!'45t5% 4'rioad'i N5>'rar i '!;i&a%'nt n5>'rar %a $ ar$it5% 4'rioad'i Ion Ion 1irector General

D0#%E 3 %) E<((F

D))&E 1 D%."&0E 11% E:/(@=F

1!% D11!E D!&%E E(<6F ==A @6( */<)* Marin Marin onta,il *ef

).&) D7E D1!7E D33E 6=(A * */<)* */<)( 0)

CIT1 ,2ARMA SA
TABLOUL FLUCURULOR DE TRE.ORERIE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE

Ion Ion 1irector General

Marin Marin onta,il *ef

0%

CIT1 ,2ARMA S/A/


SITUATIA MODIFICARILOR IN ,ATRIMONIU Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE
R'8'r&' din r''&a%5ar' R'8'r&a %'7a%a A%t' r'8'r&' A!ti5ni 4ro4rii ,i'rd'ri %'7at' d' in$tr5>'nt' d' !a4ita% R'85%tat5% r'4ortat M 'D'r!iti5%5i ,ro it r'4arti8at

D'$!ri'r' Tota% !a4ita%5ri 4ro4rii %a * ian ())@ MaGorare ca$ital 1iferen?e din ree2aluare Re/ultatul e.erci?iului !""7 Actiuni $ro$rii Re$arti/are la re/er2a le+al< Tota% !a4ita%5ri 4ro4rii 6* d'! ())@ Re$arti/are $rofit !""7 MaGorari ca$ital osturi aferen?e maGorare ca$ital 1iferen?e din ree2aluare Re/ultatul e.erci?iului !""3 Re$arti/are la re/er2a le+ala Ac?iuni $ro$rii Tota% !a4ita%5ri 4ro4rii 6* d'! ())A

Ca4ita%

TOTAL

6/<A6 1.1"! :/=A< 0."71 A/GG=

6@G 0) ::) !.7"7 6/(:A

(6: #! 6)= #7 6@:

*G= *G= !! *AG -

EAF 3 -

D1#E E*GF

*/66A D1.1"!E 1.!#! % */<*( D37E D1.1#%E 1.)01 */<A(

D#&E EG=F #& D#7E EG@F

</G() <6 */(G( A ) G/)<6 6/A)G E*GF (/@)@ */6<* *</*)(

La $o/itiile LAlte re/er2eO si LRe/ultatul re$ortatO sunt cu$rinse si re/er2ele din facilitati fiscale. In ca/ul sc'im,arii destinatiei acestor re/er2e, asu$ra acestor sume se recalculea/a im$o/itul $e $rofit si se 2or calcula do,an/i de intar/iere si $enalitati de la data a$licarii facilitatii res$ecti2e.

00

CIT1 ,2ARMA S/A/


NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE NOTA */ ACTIVE IMOBILI.ATE I>o#i%i8ari n'!or4ora%' .ost 6*-D'!-)@ Ree2aluare Intrari Iesiri@ Transferuri 6*-D'!-)A 3morti(are 6*-D'!-)@ Ree2aluare Intrari Iesiri@ Transferuri 6*-D'!-)A 4rovi(ioane 6*-D'!-)@ Intrari Iesiri@ Transferuri 6*-D'!-)A Va%oar'a n'ta %a 6*-D'!-)A (aloarea neta la )1-1ec-"3 **G 17 # *(A @* 1" A* 6@ )& T'r'n Con$tr5!tii In$ta%atii t';ni!' $i >a$ini (*G !.7"3 10) 6/*GA 6/*GA !1# */*:A 1)0 */(@6 <)G &3 <G= " G)G &%1 :/()* 1"# & :/6)6 */*<< ))1 & */:@) < % ! @ (/@*< )."%1 Mo#i%i'r $i a4arat5ra #iroti!a =* 11 ) G) *G 3 ) (: := %% I>o#i%i8ari in !5r$ *6G )7! )0% *== *== 1)# Tota%

</G== (/@)A G@@ 6=( A/))* */=@) :)A @ (/)@) = : ( @ =/A*( %."7"

0&

CIT1 ,2ARMA S/A/


DATE INFORMATIVE ECOD 6)F Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE 1. Amorti/area fiscal< se calculea/< folosind toate metodele $ermise de Le+ea 10@133%,ince$8nd din luna urmatoare celei $unerii An func?iune. 1urata de 2ia?a util< este sta,ilit< An ,a/a $re2ederilor Le+ii 10@133%, cu modificarile :i com$letarile ulterioare. !. Amorti/area conta,il< se calculea/< folosind metoda liniara. 6entru miGloacele fi.e noi, intrate in !""3, de natura instalatiilor, masinilor si a$aratelor de masura si control, duratele de 2iata utile au fost sta,ilite lu8nd in considerare: - ni2elul estimat de utili/are $e ,a/a folosirii ca$acita?ii acti2uluiF - $ro+ramul de re$ara?ii :i Antretinere $racticat de utilaGelorF - u/ura moral< determinat< de $osi,ilele sc'im,ari ale $rocesului de $roductie functie de structura $ortofoliului de $roduse furni/ate de com$anie. ). Cn anul !""3 au fost $ro$use s$re casare miGloace fi.e cu 2aloare ramas< neamorti/at< $entru care s-a constituit o aGustare de 2aloare An 2aloare de % lei. 6ro2i/ioanele au fost create :i An anii anteriori datorit< de$recierii fi/ice a imo,ili/arilor cor$orale, $recum :i a u/urii morale ca urmare a im$lementarii GM6. Cn anul !""3 au fost anulate si o $arte din $ro2i/ioanele constituite An anii anteriori $entru de$recierea miGloacelor fi.e, An 2aloare de ! lei. %. Cn cadrul imo,ili/arilor cor$orale 0)) lei sunt imo,ili/ari cor$orale com$let amorti/ate :i utili/ate An continuare. 0. La )1 decem,rie !""3, societatea nu detinea titlu de $ro$rietate asu$ra terenului in folosinta din str. alea (ictoriei nr.100. In Iancu de >unedoara nr. %"-%! s-a o,tinut in anul !""3 titlul de $ro$rietate $e teren. Terenul An folosinta din str. alea (ictoriei nr.100, nu este inclus in situa?iile financiare ale * it; 6'arma *A, datorit< fa$tului c< documentele ce atesta $ro$rietatea nu au fost Anca o,tinute, e.istand notificari $e Le+ea nr. 1"@!""1. Cn conformitate cu $re2ederile >G 7)%@1331 art. 1, societatea solicit< o,tinerea certificatului de atestare a dre$tului de $ro$rietate asu$ra terenului, $entru terenurile necesare desfasurarii acti2itatii conform o,iectului de acti2itate. (aloarea terenului $entru care se 2a o,?ine certificat de atestare a dre$tului de $ro$rietate 2a fi sta,ilita in ,a/a $re2ederilor le+ale. Re/ultatului $e ac?iune diluat. u 2aloarea terenurilor se 2a maGora ca$italul social al *ocieta?ii iar actiunile 2or intra An $ro$rietatea statului. Efectul de dilutie este luat in calculul it; 6'arma asu$ra instala?iilor :i

<G

CIT1 ,2ARMA S/A/


NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE NOTA (/ ,ROVI.IOANE ,ENTRU RISCURI I C2ELTUIELI

onform OMF 1#0!@!""0, ince$8nd cu anul !""7 , im$o/itul am8nat e reclasificat in ,ilan?, din cate+oria datoriilor :i creantelor An cate+oria $ro2i/ioanelor re+lementate.Astfel, la )1.1!.!""3 a$are creat un $ro2i/ion $entru im$o/ite An 2aloare de 1&% lei. Cn luna decem,rie !""7, a fost constituit un $ro2i/ion $entru sume similare salariilor cu2enite :i neridicate in cursul anului !""7, in 2aloare de 3 lei. Cn anul !""3, acest $ro2i/ion a fost anulat :i constituit un altul An 2aloare de %0 lei, re$re/ent8nd $rime aferente anului !""3, concedii neefectuate !""3, ore su$limentare efectuate An !""3 :i ac'itate An ianuarie !"1". 6* d'!'>#ri' ())@ 1#) 3 6* d'!'>#ri' ())A 1&% %0

D'$tinaia 6ro2i/ion $entru im$o/ite 6ro2i/ion $entru riscuri :i c'eltuieli

Tota%

*@(

()A

NOTA 6/

RE,ARTI.AREA ,ROFITULUI 1estina?ia !""7 */(G( D#&E */*A< !""3 */6<* D#7E */(G:

,ro it n't d' r'4arti8at+ - re/er2a le+al< ,ro it n'r'4arti8at

Re/er2a le+al< re$arti/at< din $rofitul anului !""3 a fost constituita la ni2elul a 0B din $rofitul ,rut anual far< a de$asi !"B din ca$italul social. 1in $rofitul anului !""3 s-a re$arti/at sum< de #7 lei la $o/itia re/er2e le+ale.

07

CIT1 ,2ARMA S/A/


NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE NOTA :/ ANALI.A RE.ULTATULUI DIN EC,LOATARE ANALI.A RE.ULTATULUI DIN EC,LOATARE INDICATORUL */CIFRA DE AFACERI NETA (/Co$t5% #5n5ri%or &and5t' i a% $'r&i!ii%or 4r'$tat' E6P:P<F ). 'eltuielile acti2ita?ii de ,a/a %. 'eltuielile acti2ita?ilor au.iliare 0. 'eltuielile indirecte de $roduc?ie =/R'85%tat5% #r5t a 'r'nt !i r'i d' a a!'ri n't' E*P(F #. 'eltuieli de desfacere 7. 'eltuieli +enerale de administra?ie 3. 'eltuieli de cercetare de/2oltare 1". Alte c'eltuieli de e.$loatare 11. Alte 2enituri din e.$loatare *(/R'85%tat5% din 'D4%oatar' E=PGP@PAP*)P**F ())@ </G@6 D!.13#E ())A =/(6: D!.!)7E

D1.&7%E D1)3E D)#%E 6/<@= D700E D1.""#E D30E D#"E D3!E */:=@

D1.#!"E D1%&E D)#!E 6/AAG D1.1%7E D1."&)E D#7E D!.1"E )0 */<66

03

CIT1 ,2ARMA S/A/


NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE NOTA </ CREANE D'$!ri'r' rean?e comerciale Alte crean?e Tota% D'$!ri'r' 6* D'!'>#ri' ())A 1.%)& )"% */G6A 6* D'!'>#ri' ())@ LIC2IDITATE S5# * an ,'$t' * an 1.%)& )"% */G6A B!CC!$!/A/4 S5# * an 1."%" !%0 */(@< SITUAIA CREANELOR I DATORIILOR

,'$t' * an -

reante comerciale Alte creante Tota% 5.reantele comerciale/ cu$rind: D'$!ri'r'

1."%" !%0 */(@<

A2ansuri $entru ser2icii lien?i lien?i incer?i sau An liti+iu 6ro2i/ioane $entru de$recierea crean?elor - clien?i lien?i facturi de intocmit Tota%

6* D'!'>#ri' ())@ 1.)70 & D1"E D)%!E */):)

6* D'!'>#ri' ())A 1.7!! & D&E D)7&E */:6=

*oldul clienti?or la )1.1!.!""3 este diminuat cu suma de 1.0"" Lei, re$re/ent8nd ,ilete la ordin $rimite de societate. Aceste sume sunt re$re/entate An ,ilan? la $o/i?ia LIn2esti?ii finaciare $e termen scurtO. *oldul L lien?i facturi de AntocmitO cu$rinde An $rinci$al suma de suma )#% lei care re$re/int< discounturile de facturat in !""3 aferente anului !""7Dinclusi2 T(A nee.i+i,ilE.

&"

CIT1 ,2ARMA S/A/


NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE 53lte creante/ includ: D'$!ri'r' Im$o/it $e $rofit Acci/e T(A nee.i+i,il T(A de recu$erat 1e,itori di2ersi Alte creante Tota% DATORII D'$!ri'r' A2ansuri Ancasate An contul comen/ilor 1atorii comerciale *ume datorate institu?iilor de credit Alte datorii inclusi2 datorii fiscale :i alte datorii $entru asi+urarile sociale Tota% D'$!ri'r' A2ansuri Ancasate An contul comen/ilor 1atorii comerciale *ume datorate institu?iilor de credit Alte datorii inclusi2 datorii fiscale si alte datorii $entru asi+urarile sociale Tota% 6* D'!'>#ri' ())A 311 13# !"3 */6*G 6* D'!'>#ri' ())@ 7%% !"% )1% */6=( ECI-IBILITATE S5# * an ,'$t' * an 311 7# 1&7 */*== 1"3 %! *<* 6* D'!'>#ri' ())@ 100 #7 ) & ) (:< 6* D'!'>#ri' ())A !" !3 &3 %0 1)" 1! 6):

ECI-IBILITATE S5# * an ,'$t' * an 7%% &) !%) */*<)

1%1 #1 (*(

&1

CIT1 ,2ARMA S/A/


NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE 56atoriile comerciale/ cu$rind: D'$!ri'r' Furni/ori Furni/ori de imo,ili/ari Furni/ori - facturi nesosite Tota% 6* D'!'>#ri' ())@ 0"! 1!# !1& @:: 6* D'!'>#ri' ())A #30 )1 70 A**

6artea curent< $entru $o/i?ia DAlte datorii3 ce tre,uie $latite intr-o $erioad< de $ana la un an include: D'$!ri'r' 1atorii An le+atur< cu $ersonalul ontri,u?ia unita?ii la asi+urarile sociale ontri,u?ia asi+uratului la asi+urarile sociale onti,u?ia unita?ii la fondul de somaG ontri,u?ia $ersonalului la fondul de somaG ontri,u?ia unita?ii la fondul de s<natate ontri,u?ia asi+uratului la fondul de s<natate Im$o/it $e $rofit curent T(A de $lat< Im$o/itul $e 2enit Fonduri s$eciale - ta.e :i 2arsaminte asimilate reditori di2ersi 6artea curent< aferent< leasin+ financiar Alte datorii Tota% 6* D'!'>#ri' ())@ )) 1% #% ! 1 0 7 0 3 7 7 #& (:6 6* D'!'>#ri' ())A )! !" 11 ! 1 & # 1) 1 #0 1 *=A

S5>' datorat' in$tit5ii%or d' !r'dit O,iecti2 In2esti?ii - ac'i/itie terenuri *uma 7"".""" E4R *cadenta Fe, !"11 Ram,ursari 1) tran:e trimestriale Ance$and cu fe, !""7 *old la )1 1ecem,rie 0%%.&"7 E4R !""7 Garan?ii I$oteca de $rim ran+ asu$ra terenurilor ce 2or fi ac'i/itionate din sumele Am$rumutate.

&!

CIT1 ,2ARMA S/A/


NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE O,iecti2 O2erdraft - finan?are ca$ital de lucru *uma )"".""" 4*1 *cadent< )" Mai !""3 *old la )1 1ecem,rie !""3 Garan?ii Garan?ie real< mo,iliara asu$ra crean?elor societa?ii

L'a$in7 inan!iar R'!on!i%i'r'a dintr' 4%ai%' >ini>' a 'r'nt' %'a$in7-5%5i inan!iar i &a%oar'a a!t5a%9 D'$!ri'r' Ma.im 1 an Mai mult de un an dar mai $utin de 0 ani Mai mult de 0 ani Mai $u?in costurile financiare 2iitoare Va%oar'a a!t5a%9 a datorii%or J %'a$in7 inan!iar Va%oar'a a!t5a%9 a datorii%or J %'a$in7 inan!iar D'$!ri'r' 6* D'!'>#ri' ())@ 3# #1 *=@ 6* D'!'>#ri' ())A #% %! **= 6* D'!'>#ri' ())@ 1"# #% D1)E *=@ 6* D'!'>#ri' ())A 7" %% D#&E **=

Ma.im 1 an Mai mult de un an dar mai $u?in de 0 ani Mai mult de 0 ani Va%oar'a a!t5a%9 a datorii%or J %'a$in7 inan!iar

&)

CIT1 ,2ARMA S/A/


NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE NOTA =/ ,RINCI,II" ,OLITICI I METODE CONTABILE

6oliticile conta,ile a$licate An aceste situa?ii financiare sunt $re/entate An cele ce urmea/<: =/* CONCE,TE DE BA.

.ontabilitatea de anga-ament *itua?iile financiare sunt ela,orate conform conta,ilita?ii de an+aGament. Astfel efectele tran/ac?iilor :i ale altor e2enimente sunt recunoscute atunci cand tran/ac?iile :i e2enimentele se $roduc D:i nu $e masura ce numerarul sau ec'i2alentul s<u este Ancasat sau $latitE :i sunt Anre+istrate An e2identele conta,ile :i ra$ortate An situa?iile financiare ale $erioadelor aferente. 4rincipiul continuitaii activitaii *itua?iile financiare sunt ela,orate $ornindu-se de la $re/um?ia ca intre$rinderea A:i 2a continua acti2itatea :i An 2iitorul $re2i/i,il. Intre$rinderea nu are inten?ia :i nici ne2oia de a-si lic'ida sau de a-:i reduce An mod semnificati2 acti2itatea. =/( ,RINCI,II CONTABILE

4rincipiul permanenei metodelor Acesta $resu$une continuitatea a$licarii acelorasi re+uli :i norme $ri2ind e2aluarea, Anre+istrarea An conta,ilitate :i $re/entarea elementelor $atrimoniale :i a re/ultatelor, asi+ur8nd com$ara,ilitatea An tim$ a informatiilor conta,ile. 4rincipiul prudenei (aloarea elementelor $atrimoniale a fost determinat< $e ,a/a $rinci$iului $rudentei. Au fost a2ute An 2edere urmatoarele as$ecte: aF au fost luate An considerare numai $rofiturile recunoscute $ana la data Anc'eierii e.ercitiului financiarF #F s-a ?inut seama de toate o,li+a?iile $re2i/i,ile :i de $ierderile $oten?iale care au luat nastere An cursul e.erci?iului financiar Anc'eiat sau $e $arcursul unui e.erci?iu anterior, c'iar dac< asemenea o,li+a?ii sau $ierderi au a$<rut Antre data Anc'eierii e.erci?iului :i data Antocmirii ,ilan?uluiF !F s-a ?inut seama de toate aGust<rile de 2aloare datorate de$recierilor. 4rincipiul independenei e'erciului *-au luat An considerare toate 2eniturile :i c'eltuielile cores$un/atoare e.erci?iului financiar $entru care se face ra$ortarea, far< a se ?ine seama de data Ancasarii sumelor sau a efectuarii $l<tilor. &%

CIT1 ,2ARMA S/A/


NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE 4rincipiul evaluarii separate a elementelor de activ i de pasiv Cn 2ederea sta,ilirii 2alorii totale cores$un/<toare unei $o/i?ii din ,ilan? s-a determinat se$arat 2aloarea aferent< fiecarui element indi2idual de acti2 sau de $asi2. 4rincipiul necompensarii (alorile elementelor ce re$re/int< acti2e nu au fost com$ensate cu 2alorile elementelor ce re$re/int< $asi2e, res$ecti2 2eniturile cu c'eltuielile, cu e.ce$?ia com$ensarilor Antre acti2e :i $asi2e admise de re+lement<rile conta,ile. 4rincipiul prevalenei economicului asupra -uridicului Informa?iile $re/entate An situa?iile financiare reflect< realitatea economic< a e2enimentelor :i tran/ac?iilor, nu numai forma lor Guridica. 4rincipiul pragului de semnificaie Elementele care are o 2aloare semnificati2< au fost $re/entate distinct An cadrul situa?iilor financiare. Elementele cu 2alori nesemnificati2e care au aceea:i natur< sau cu func?ii similare au fost Ansumate, nefiind necesar< $re/entarea lor se$arat<. 7tili(area estimarilor 6entru acele elemente a c<ror 2aloare este nesi+ura :i care tre,uie incluse An situa?iile financiare, An conta,ilitate tre,uie f<cute cele mai ,une estimari. Cn acest sco$ au fost re2i/uite 2alorile elmentelor $atrimoniale $entru a reflecta e2enimentele ulterioare datei de Anc'idere a e.erci?iului financiar, sc'im,arile de circumstan?e sau do,andirea unor noi informa?ii. E2enimentele care au a$arut du$< data ,ilan?ului :i au furni/at informa?ii su$limentare cu $ri2ire la estimarile facute de mana+ement la data ,ilan?ului au condus la aGustarea elementelor $atrimoniale $entru a reflecta :i informa?iile su$limentare. =/6 ,OLITICI I METODE CONTABILE

*ocietatea ?ine e2iden?ele conta,ile An moneda national< LLEIO :i Antocmeste situa?iile financiare An conformitate cu Re+lementarile onta,ile :i de Ra$ortare emise de catre Ministerul de Finante din Rom8nia. *itua?iile financiare cu$rinse An $re/entul ra$ort sunt Antocmite An conformitate cu $re2ederile OMF6 9r. 1#0!@!""0 $entru a$ro,area Re+lementarilor conta,ile armoni/ate cu 1irecti2ele Euro$ene. *umele e2iden?iate sunt e.$rimate An LEI.

&0

CIT1 ,2ARMA S/A/


NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE Active imobilizate Acti2ele imo,ili/ate sunt Anre+istrate ini?ial An ,ilantul conta,il la costul istoric, mai $u?in amorti/area cumulat<. ostul istoric a fost ree2aluat An conformitate cu >otararile de Gu2ern: >G 3%0@133", >G !& @ 133!, >G 0"" @133%, >G 37) @1337 An ,a/a unor indici sta,ili?i $rin res$ecti2ele acte normati2e :i >G %") @!""" si >G 100) @!""%, An ,a/a indicelui +eneral al $re?urilor, $entru a retrata 2aloarea conta,il< net< a acti2elor la un ni2el care s< reflecte mai ,ine 2aloarea lor de $ia?a. Acolo unde s-a identificat o de$reciere a imo,ili/arilor cor$orale, s-au constituit $ro2i/ioane. 6entru calculul amorti/arii se folosesc: metoda liniar< $entru miGloacele fi.e e.istente An func?iune la )1.1!.1333 metoda liniar< :i de+resi2< $entru miGloace fi.e $use An functiune du$a )1.1!.1333 metoda liniar<,de+resi2a :i accelerat< $entru miGloace fi.e $use An func?iune Antre anii !"")- !""3. 6entru miGloacele fi.e noi, intrate An !""3, de natura instala?iilor, ma:inilor :i a$aratelor de masura :i control, duratele de 2ia?a utile au fost sta,ilite lu8nd An considerare: - ni2elul estimat de utili/are $e ,a/a folosirii ca$acita?ii acti2uluiF - $ro+ramul de re$ara?ii :i Antretinere $racticat de IT= 6>ARMA asu$ra instala?iilor :i utilaGelorF - u/ura morala determinat< de $osi,ilele sc'im,ari ale $rocesului de $roduc?ie functie de structur< $ortofoliului de $roduse furni/ate de com$anie. D5rat'%' d' &iaa o%o$it' $5nt 5r>atoar'%'+ C%adiri i !on$tr5!ii Ec'i$amente :i instala?ii MiGloace de trans$ort Te'nic< de calcul Mo,ilier :i ec'i$ament de ,irou *oftHare #-)" ani 0 ani ) ani 0-10 ani 1 an 6)-<) ani

In2esti?ia An curs se amorti/ea/a Ance$and cu momentul $unerii An func?iune. &&

CIT1 ,2ARMA S/A/


NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE 'eltuielile cu intre?inerea :i re$ara?iile miGloacelor fi.e sunt e2identiate An c'eltuielile din e.$loatare An momentul efectuarii lor, iar im,unata?irile care duc la marirea duratelor de 2ia?a sau la cresterea ca$acita?ii de $roduc?ie. $tocuri *tocurile de materii $rime :i materiale sunt e2iden?iate la 2aloarea de ac'i/itie. Iesirea din +estiune a stocurilor se face utili/8nd metoda FIFO, Ance$and cu anul !""3. 68na la )1.1!.!""7 se utili/a metoda M6 $entru iesirea din +estiune a stocurilor. Metoda FIFO e mai adec2ata necesita?ilor com$aniei :i trecerea de la M6 la FIFO nu a a2ut im$act An contul de $rofit :i $ierdere. *tocurile de $roduse An curs de e.ecu?ie sunt e2identiate la 2aloarea materiilor $rime :i materialelor An+lo,ate An acestea. *tocul de $roduse finite este Anre+istrat la cost de $roduc?ie la momentul inc'eierii fa,rica?iei. Acolo unde a fost necesar, s-a creat un $ro2i/ion $entru stocurile u/ate, defecte, sau cu miscare lent<. .reane rean?ele sunt $re/entate An ,ilan? la 2aloarea istorica mai $u?in $ro2i/ioane constituite An $entru de$reciere An ca/urile An care s-a constatat c< 2aloarea reali/a,il< este mai mic< decat 2aloarea istoric<. Evaluarea creanelor i datoriilor n valut La inc'iderea ,ilan?ului, elementele nemonetare, de natura acti2elor imo,ili/ate, stocurilor :i ca$italurilor $ro$rii, tre,uie ra$ortate utili/andu-se cursul de sc'im, de la data efectu<rii tran/ac?iei iar elementele nemonetare Anre+istrate la 2aloarea Gust< :i e.$rimate An 2alut< tre,uie ra$ortate utili/andu-se cursul de sc'im, e.istent An momentul determin<rii 2alorilor res$ecti2eF Elementele monetare e.$rimate An 2alut< sunt ra$ortate utili/8ndu-se cursul de Anc'idere comunicat de Banca 9ational< a Rom8niei DB9RE. 1iferen?ele de curs 2alutar, fa2ora,ile sau nefa2ora,ile, se Anre+istrea/a la 2enituri sau c'eltuieli, du$< ca/. 1 E4RM ),370! LEI. ursurile de sc'im, communicate de B9R $entru sfar:itul e.erci?iului financiar au fost: 1 4*1 M !,7)%! LEI,

&#

CIT1 ,2ARMA S/A/


NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE 8umerar i ec9ivalente de numerar 9umerarul aflat An ,anc< An 2alut< s-a ree2aluat la rata de sc'im, comunicat< de Banca 9ational< a Rom8niei, $entru sfar:itul anului. 1iferen?ele de curs din ree2aluare au fost inre+istrate An contul $rofit :i $ierdere. Impo(ite Im$o/itul $e $rofit am8nat se calculea/< folosind metoda o,li+a?iei ,ilan?iere, $entru toate diferen?ele tem$orare care re/ult< Antre ,a/a de im$o/itare a acti2elor :i $asi2elor :i 2alorile lor nominale An sco$ul ra$ort<rii financiare. 6entru a determina im$o/itul am8nat s-a folosit rata actual< de im$o/itare :i anume 1& B. Economiile de im$o/it amAnat sunt luate in considerare An masura An care este $ro,a,il s< e.iste un $rofit 2iitor im$o/a,il care s< aco$ere re$ortul $ierderilor neutili/ate. NOTA G/ ,ARTICI,AII I SURSE DE FINANARE

a$italul social su,scris al societa?ii la )1 decem,rie !""7 era de 3.##& LEI, inte+ral $ri2at, 2aloarea nominal< a unei ac?iuni fiind de ",1 lei@ac?iune. *tructura ac?ionariatului la 10 ianuarie !"1" era urmatoarea:

*.I.F. OLTE9IA *.A. *.I.F. MOL1O(A *.A. *.I.F. BA9AT- RI*A9A *.A. A.(.A.*. 6ersoane fi/ice 6ersoane Guridice Tota% a!i5ni

N5>ar d' a!ti5ni 1&".)"!.%!! 111.717.%%3 1"&.&"7.#0& 1".!!!.111 )!#.&#3.%1% !&".3!).#0# AGG/<<:/A)A

N 1&,)37)" 11,%)707 1",3"0&0 1,"%0&7 )),0!")1 !&,&31%# *))N

Cn cursul anului !""3 Adunarea Generala a Ac?ionarilor a decis maGorarea ca$italului social de la %.&30 lei la 2aloarea de 0.7&3 lei din $rofitul net al anului !""7, $rin emiterea de ac?iuni ce au fost distri,uite +ratuit actionarilor societa?ii.

&7

CIT1 ,2ARMA S/A/


NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE Tot An anul !""7, a mai fost efectuat< o maGorare de ca$ital social, $entru conta2aloarea terenului din str. Iancu de >unedoara D ac?iuni distri,uite c<tre A.(.A.*. E :i o maGorare de ca$ital social $rin su,scriere An numerar, noul ca$ital social fiind 3,##& lei NOTA @/ INFORMAII DIRECTORII ,RIVIND SALARIAII" ADMINISTRATORII I

9u e.ista o,li+a?ii contractuale cu $ri2ire la $lata $ensiilor catre fo:tii directori :i administratori. 9u s-au acordat a2ansuri :i credite directorilor :i administratorilor An tim$ul e.ercitiului financiar !""3. 9umarul mediu de salariati : !""3 Muncitori TE*A Total 10" 1&# )1# !""7 1## 100 ))!

'eltuielile cu $ersonalul efectuate An !""3 - 1.173 lei din care: salarii 7#0leiF c'eltuieli cu asi+urarile :i $rotec?ia social<: !&" leiF ,onuri de mas< acordate salaria?ilor: 0% lei.

&3

CIT1 ,2ARMA S/A/


NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE NOTA A/ ,RINCI,ALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI ,ROFITABILITATEA I RENTABILITATEA CA,ITALULUI E i!i'nta !a4ita%5%5i di$4oni#i% 6rofit Anainte de do,an/i :i im$o/it DAE a$ital dis$oni,il DBE AMB E i!i'na !a4ita%5%5i 4ro4ri5 6rofitul net DAE a$ital $ro$riu DBE AMB Rata 4ro it5%5i o4'rationa% 6rofit inainte de do,an/i :i im$o/it DAE (enituri din e.$loatare DBE AMB Rata 4ro it5%5i n't 6rofitul net DAE (enituri totale DBE AMB Rata a!ti&'%or tota%' 6rofit inainte de do,an/i :i im$o/it DAE Total acti2e DBE AMB SOLVABILITATE Rata datori'i Total o,li+atii DAE Total acti2e DBE AMB Rata a5tono>i'i inan!iar' a$italul $ro$riu DAE Total acti2e mai $utin datorii curente nete DBE AMB Rata a!o4'ririi do#an8ii 6rofit inainte de do,an/i :i im$o/it DAE 1o,and< DBE AMB- ori LIC2IDITATE I CA,ITAL DE LUCRU

())@

())A

1.0!0 #.!&0 (*"))N 1.!#! #."0) *@")6N 1.0!0 0.&31 (="@*N 1.!#! 0.7)" (*"@*N 1.0!0 7.037 *G"G:N

1.&!) 10.!0) *)"=:N 1.)01 10.1"! @"A<N 1.&!) &.!&3 (<"@@N 1.)01 &.%&1 ()"A(N 1.&!) 1&.&!7 A"G=N

1.)&! 7.037 *<"@:N #."0) #.%%7 A:"G)N 1.0!0 !# <=

1.)1# 1&.&!7 G"A(N 10.1"! 10.%&! AG"=GN 1.&!) !& =6

#"

CIT1 ,2ARMA S/A/


NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE Rata %i!;iditaii 7'n'ra%' Acti2e curente %.%&7 O,li+a?ii curente 1.10" EAMBF 6"@@ Rata ra4id9 a %i!;iditaii Acti2e curente %.%&7 *tocuri #%# O,li+a?ii curente 1.10" EA-BFMC 6"(: ,'rioada ?n!a$arii !%i'ni%or rean?e comerciale DAE 1.3#0 ifra de afaceri net< DBE &.%13 EAMBFQ6=<- 8i%' **( ,'rioada i>o#i%i8arii $to!5ri%or *tocuri DAE #%# ostul $roduc?iei 28ndute DBE !.13# EAMBFQ6=<- 8i%' *(: ,'rioada a!;itarii 5rni8ori%or Furni/ori DAE #17 'eltuieli materiale :i din afara DBE )."#7 EAMBFQ6=<- 8i%' @<

0,03# 1,1&& :"@) 0,03# 700 1,1&& :")G !.3)& &.3!" *<< 700 !.!)7 *:) 77" ).0"& A(

NOTA *)/

ALTE INFORMAII

,r'8'ntar'a So!i'tatii *ocietatea comerciala IT= 6>ARMA *.A. este $roducatoare de medicamente $entru u/ uman cu sediul social An Bucuresti, *tr. alea (ictoriei nr.100. 6rinci$ala acti2itate a *ocieta?ii este $roduc?ia :i comerciali/area $roduselor farmaceutice. *ocietatea s-a Anfiintat in anul 1331, An temeiul Le+ii nr.10@133" :i a Le+ii nr.)1@133" :i An conformitate cu >G 1!!%@133" :i este Anmatriculata la Re+istrul 5%"@133@1331. *ocietatea nu are filiale :i nu de?ine $artici$a?ii An alte intre$rinderi. *tructura ac?ionariatului la )1.1!.!""3 este $re/entata An 9ota #. onform deci/iei +u2ernamentale )7!@133&, societatile acti2and An domeniul farmaceutic tre,uiau sa A:i ada$te/e te'nolo+iile astfel Ancat sa res$ecte normele GM6. Cn conformitate cu le+ea ))&@!""!, termenul limit< $entru ada$tarea la GM6 a fost amanat $8na la data de )1.1!.!""). omertului su, nr.

#1

CIT1 ,2ARMA S/A/


NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE 6entru Ande$linirea cerintelor GM6 s$ecificate de omunitatea Euro$ean< :i A+entia 9ational< a Medicamentului, societatea a in2estit a$ro.imati2 3 milioane de euro An linii noi de $roduc?ie cu o ca$acitate de $roduc?ie tri$lat<. In2estitia cu$rinde o linie de $roduc?ie $entru forme de do/are ta,lete Dcu o ca$acitate de )! milioane ta,lete $e lun<E, o linie de $roduc?ie $tr.solu?ii de u/ e.tern Dcu o ca$acitate de #7.""" litri $e lun<E, o linie de $roduc?ie siro$uri Dcu o ca$acitate de 10.""" de litri $e lun<E :i o linie de $roduc?ie $tr.ca$sule +elatinoase moi Dcu o ca$acitate de 0.0 milioane de ca$sule $e lun<E. In2esti?ia are ) com$onente $rinci$ale :i a fost finali/at< An cursul anului !""%: 1. amerele curate care Ande$linesc condi?iile GM6 de men?inerea aerului An condi?ii stricte de tem$eratur<, umiditate, $resiune :i numar de $articule straine , cura?enie :i de/infectareF !. Ec'i$amentele de $roduc?ie, care tre,uie s< res$ecte :i ele condi?iile GM6 F ). 4tilita?ile Dcurent electric, a$a rece, a$a cald<, a,ur, aer com$rimatE sunt furni/ate An $rocesul de $roduc?ie An conformitate cu re+ulile GM6. In or>aii r' 'ritoar' %a i>4o8it5% 4' 4ro it Im$o/itul $e $rofit de $lat< a fost calculat ?in<nd cont de influen?ele c'eltuielilor nededucti,ile, res$ecti2 2eniturilor im$o/a,ile, a facilita?ilor fiscale $recum :i a efectelor im$o/itului am8nat. O reconciliere Antre $rofitul conta,il :i cel fiscal ce a stat la ,a/a calculului im$o/itului $e $rofit este $re/entat< An ta,elul urmator: D'n5>ir' indi!atori (enituri totale 'eltuieli totale Dmai $utin im$o/itul $e $rofitE R'85%tat !onta#i% 1educeri 'eltuieli nededucti,ile R'85%tat i$!a% Im$o/it $e $rofit D Re/ultat fiscal . 1&BE Reduceri de im$o/it $e $rofit calculate $otri2it le+isla?iei An 2i+oare Tota% i>4o8it 4' 4ro it ())@ 0.7)" D%.))!E 1.%37 D0"%E 01! 1.0"0 !%1 1% ((= ())A &.%&1 D%.7&%E 1.03# D0&1E &10 1.&0! !&% 13 (:= #!

CIT1 ,2ARMA S/A/


NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE E&'ni>'nt' 5%t'rioar' in!;id'rii #i%an5%5i Cn ,a/a informa?iilor $e care le de?inem $8na An $re/ent, structura ac?ionariatului nu s-a modificat semnificati2 $8n< la data emiterii $re/entelor situa?ii financiare :i nu au inter2enit nici alte e2enimente semnificati2e ulterioare inc'iderii ,ilan?ului. NOTA **/ INVESTIII DEINUTE CA IMOBILI.ARI

1etalii $ri2ind in2esti?iile de?inute ca imo,ili/<ri sunt $re/entate An ta,elul urmator:


SIMBOL ARAQ BR1 1AFR *IF 1 *IF ! *IF ) *IF % *IF 0 TL( OTR TEL Nr/ a!i5ni ).""".""" )!.""" 1!".""" 1.7%0.1"" !.0"".""" #&).0"" 0"".""" %."0".""" 1.#)7.#"" ).""" #."%" Co$t a!;i8ii' 1.1"3.3%% #33.&&7 &!.!"" &.%%&.&!1 7.0#3.%)) 1.#7).0%% 1.!!".!0" 1#.%""."## 1.%&3.&)7 1.01#.3&! !07.1)3 :)/=:G/:G=

Ac?iunile de?inute de *

it; 6'arma *.A. la data de )1.1!.!""3, ac?iuni care sunt cotate la

Bursa de (alori Bucure:ti, :i Anre+istrate An situa?iile financiare ale com$aniei ca in2esti?ii financiare $e termen lun+, au Anre+istrat An $erioada ianuarie-martie !""3 o $ierdere de 2aloare, An condi?iile scaderii +enerale ale cursurilor ac?iunilor $ie?ei ,ursiere rom8ne:ti.

#)

CIT1 ,2ARMA S/A/


DATE INFORMATIVE ECOD 6)F Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE
9r. R8nd B "1 "! 9r. R8nd Nr/Unitai 1 1 Tota% !o%/(P6 S5>' ! 1).01%.!1) Din !ar'+ 6entru acti2itatea curent< ! 6entru in2esti?ii ) -

!. $ate privind rezultatul inregistrat A 4nita?i care au Anre+istrat $rofit 4nita?i care au Anre+istrat $ierdere II/ Dat' 4ri&ind 4%ai%' r'$tant'

A 6la?i restante - total Drd."%S"7S1% la 17S!!E care: Furni/ori restan?i - total Drd."0 la "#E. din care: - $este )" de /ile - $este 3" de /ile - $este un an O,li+a?ii restante fat< de ,u+etul asi+urarilor totalDrd."3 la 1)E. din care: din

B ") "% "0 "& "# "7 "3

sociale -

- contri,u?ii $entru asi+urari sociale de stat datorate de an+aGatori. *alaria?i :i alte $ersoane asimilate - contri,u?ii de la $ersoane Guridice sau fi/ice care an+aGea/a $ersonal salariat :i contri,utia $ersoanelor asi+urate la Fondul de asi+ur<ri sociale de s<natate - contri,u?ia $entru $ensia su$limentar< - contri,u?ii de la $ersoane Guridice sau fi/ice care utili/ea/< munca salariata :i contri,u?ii $entru aGutorul de somaG de la salaria?i - alte datorii sociale O,li+a?ii restante fa?a de ,u+etele fondurilor s$eciale O,li+a?ii restan?e fa?a de al?i creditori Im$o/ite :i ta.e ne$l<tite la termenul sta,ilit la ,u+etul de stat Im$o/ite :i ta.e ne$l<tite la termenul sta,ilit la ,u+etele locale redite ,ancare neram,ursate la sacdenta total Drd.13 la !1E.din care: - restante du$a )" de /ile - restante du$a 3" de /ile - restante du$a 1 an 1o,8n/i restante III/ N5>9r5% >'di5 d' $a%ariai A 9um<rul mediu de salaria?i V/ Ti!;'t' d' >a$a

1" 11 1! 1) 1% 10 1& 1# 17 13 !" !1 !!

An5% 4r'!'d'nt 1 ))!

An5% !5r'nt !

B !) )"

)1# <: %'i

G:

CIT1 ,2ARMA S/A/


NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE
Dat' 4ri&ind a!ti&'%' i>o#i%i8at' Va%ori #r5t' Nr/ RLnd So%d initia% Cr'$t'ri R'd5!'ri Total din care: de/mem,rari :i cas<ri %D%E So%d ina% Dcol.0M1S!-)E

4lemente de imobilizari

1D1E

!D!E

)D)E

0D0E

#0

CIT1 ,2ARMA S/A/


NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE
I>o#i%i89ri n'!or4ora%' 'eltuieli de constituire si de de/2oltare Alte imo,ili/<ri A2ansuri si imo,ili/<ri necor$orale An curs TOTAL Erd/)* %a )6F I>o#i%i89ri !or4ora%' Terenuri onstruc?ii Instala?ii te'nice :i masini Alte instala?ii, utilaGe :i mo,ilier A2ansuri :i imo,ili/ari cor$orale An curs TOTAL Erd/)< %a )AF I>o#i%i8ari inan!iar' ACTIVE IMOBILI.ATE J TOTALErd/):P*)P**F 1 ! ) % 0 & # 7 3 1" 11 *( 7# )1 **G !1# 1.1%3 %.!"1 &1 1)# </G== </@@6 17 *@ !.3&! 1)0 1"# 11 )7! 6/<AG :/)=< G/=@) # G & ) @ C @ Q Q Q Q 1"% !% *(@ ).1#3 1.!7) %.)") #" 1&& A/))* :/)=< *6/*A:

& ) )0% 6=( 6=A

Dat' 4ri&ind a!ti&'%' i>o#i%i8at' A>orti8ari Nr/ rLnd So%d initia% A>orti8ar' ?n !5r$5% an5%5i A>orti8ar' a 'r'nta i>o#i%i8ari%or $!oa$' din '&id'nt9 Total 7D)E A>orti8ar' %a $ ar$it5% an5%5i

4lemente de imobilizri

Dcol.3M&S#-7E 3D0E

&D1E

#D!E

#&

CIT1 ,2ARMA S/A/


NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE Dsumele sunt e.$rimate in LEI, daca nu este s$ecificat altfelE
I>o#i%i8ari n'!or4ora%' 'eltuieli de constituire :i de de/2oltare Alte imo,ili/<ri TOTAL Erd/*6 P *:F I>o#i%i89ri !or4ora%' Terenuri onstruc?ii Instala?ii te'nice :i masini Alte instala:ii . utilaGe :i mo,ilier TOTAL Erd/*= %a *AF AMORTI.ARI J TOTALErd/*<P()F Dat' 4ri&ind a!ti&'%' i>o#i%i8at' Nr/ rLnd So%d iniia% 1) 1% 10 1& 1# 17 13 !" (* 71 @* "" 0"# 1.100 1# */=@) */G=* 1" *) " &3 ))1 3 :)) :) ,ro&i8ioan' 4'ntr5 d'4r'!i'r' ,ro&i8ioan' !on$tit5it' ?n !5r$5% an5%5i 11D!E ,ro&i8ioan' r'%5at' %a &'nit5ri Total 1!D)E So%d ina% Dcol.1) M 1"S111!E 1)D0E & ) 31 A* " 0#& 1.%7" !% (")@) ("*G*

4lemente de imobilizri

A I>o#i%i8ari n'!or4ora%' 'eltuieli de constituire :i de de/2oltare Alte imo,ili/ari A2ansuri :i imo,ili/ari necor$orale An curs TOTAL Erd/(( %a (:F I>o#i%i8ari !or4ora%' Terenuri onstruc?ii Instala?ii te'nice :i ma:ini Alte instala?ii , utilaGe :i mo,ilier A2ansuri :i imo,ili/ari cor$orale An curs TOTAL Erd/(= %a 6)F I>o#i%i89ri inan!iar' ,ROVI.IOANE ,ENTRU DE,RECIERE JTOTAL Erd/(<P6*P6(F

B !! !) !% (< !& !# !7 !3 )" 6* 6( 66

1"D1E

",% 0

"."% !

% 3

##