Sunteți pe pagina 1din 24

Capitolul 3 MECANISMUL CONTABIL: ANALIZA, NREGISTRAREA !

I CONTROLUL TRANZAC " IILOR N CONTURI

Acest capitol descrie cteva din procedeele contabile folosite n practic!. Nu vom introduce concepte contabile noi. Procedurile prezentate aici fac mai u"oar! sarcina nregistr!rii diferitelor tranzac#ii. De"i multe ntreprinderi folosesc sistem contabil computerizat, noi vom descrie procedurile folosite ntr-un sistem contabil manual ntruct etapele de baz! n oricare dintre sisteme sunt mai u"or n#elese pe sistemul manual. Cititorii acestei c!r#i, studen#ii, au avut deja de-a face cu multe informa#ii contabile. Active, capitaluri proprii, datorii, venituri, cheltuieli, rezultate, bilan#, cont de profit "i pierdere, note etc., toate acestea fac parte din sistemul contabil. Atunci cnd, cu ajutorul mass-mediei, po#i afla informa#ii despre profitul sau pierderea unei ntreprinderi, despre dividende, despre bani investi#i n transporturi, aceste informa#ii provin din sistemul contabil al acesteia. Chiar nainte de a intra ntr-un mecanism contabil propriu-zis, cititorul a acumulat a"adar cteva idei despre contabilitate. Prejudec#$i Problema este c! s-ar putea ca unele din aceste idei despre contabilitate s! fie eronate. Astfel, ca la orice alt! "tiin#!, cnd studiem contabilitatea nu trebuie s! avem prejudec!#i. Vom descoperi c!, a"a cum este ea cu adev!rat, contabilitatea poate fi foarte diferit! de ceea ce ne-am nchipuit. Ne vom da seama c! exist! motive solide pentru aceste diferen#e "i e important s! le n#elegem. Pentru a ajunge la un asemenea grad de n#elegere, utilizatorii trebuie s! "tie multe lucruri despre conceptele "i tehnicile contabile, s! n#eleag! natura "i limitele informa#iei contabile. Nu este necesar, totu"i, s! aib! cuno"tin#ele aprofundate ale contabilului. S! presupunem c! vi s-a cerut s! urm!ri#i evenimentele ntr-o ntreprindere pentru a putea furniza informa#ii utile managementului. O cale de a ndeplini aceast! sarcin! ar fi s! descrie#i evenimentele ntr-un jurnal similar celui al unui c!pitan de vas. Dup! ce #ine#i un timp jurnalul, c!p!ta#i experien#! "i ncepe#i s! dezvolta#i treptat un set de reguli care s! v! ghideze eforturile. De exemplu, din moment ce ar fi imposibil de notat fiecare ac#iune a fiec!rui salariat din ntreprindere, v-a#i putea dezvolta reguli care s! v! ghideze n ac#iunea de alegere a acelor evenimente care sunt destul de importante pentru a fi consemnate. De asemenea, v! da#i seama c! jurnalul ar fi mult mai valoros dac! a#i standardiza anumi#i termeni. Astfel, cei care l vor studia, ar n#elege mai clar ceea ce a#i vrut s! exprima#i. Mai mult chiar, dac! a#i standardiza termenii "i defini#iile lor, a#i putea desemna pe altcineva s! #in! acest jurnal, avnd n acela"i timp asigurarea c! raportarea evenimentelor de c!tre acea persoan! ofer! exact acelea"i informa#ii pe care le-a#i fi oferit dac! a#i fi #inut jurnalul personal. Ar putea exista mai multe c!i de descriere a unui eveniment, toate la fel de bune. Dar, pentru a avea o baz! comun! de n#elegere, ve#i selecta doar una dintre acestea pentru sistemul de nregistr!ri.

Cadrul contabil

3.%. Contul. Rolul, forma &i structura Rolul contului S! ne imagin!m c! ntr-un bilan# apare elementul Casa $.000.000 lei. Tranzac#iile ulterioare n numerar pot afecta aceast! sum! doar n unul din dou! moduri: o pot cre"te sau o pot sc!dea. n loc s! major!m sau s! mic"or!m elementul prin "tergerea vechii sume "i introducerea celei noi dup! fiecare opera#ie, vom putea scuti un efort considerabil dac! adun!m la un loc toate major!rile "i, respectiv, toate mic"or!rile "i calcul!m modificarea net! ce rezult! n urma acestora. La suma ini#ial! vom aduna suma tuturor cre"terilor "i vom sc!dea suma mic"or!rilor. Diferen#a reprezint! noul sold al elementului bilan#ier. De"i multe ntreprinderi folosesc sisteme informatice de contabilitate, noi descriem n acest capitol procedurile folosite n sistemul contabil manual pentru c! pa"ii de baz! n ambele tipuri de sisteme sunt aceia"i "i este mai u"or s! vizualiz!m pa"ii ntr-un sistem contabil de tip manual. n contabilitate, pentru a nregistra, calcula "i controla existentul "i modific!rile n sens contrar (cre"teri, mic"or!ri) ale fiec!rui element bilan#ier, pe o anumit! perioad! de timp, vom folosi instrumentul (model, procedeu) denumit cont. Cea mai simpl! form! de cont, numit! T (teu) pentru c! seam!n! cu litera T, arat! ca n figura 3.$. "i reprezint! o baz! bun! pentru studiul sistemului partidei duble. Imagina#i-v! o pagin! care are pe mijloc o linie vertical!, reprezentnd piciorul T-ului, "i o linie orizontal! la o distan#! de 2,5 cm de partea de sus a paginii, reprezentnd linia orizontal! a T-ului. 53$ Casa (Cre"teri) Sold ini#ial (Mic"or!ri) 0 2.000.000 500.000 750.000 250.000 3.500.000 $.500.000 750.000 350.000 250.000 650.000 2.000.000
Fig. 3.%.

Sold final

Acest cont are soldul ini#ial zero ntruct este vorba de o ntreprindere nou nfiin#at!. Toate cre"terile sunt nregistrate ntr-una din p!r#i "i toate mic"or!rile n cealalt! parte. Structura contului $. 2. 3. 4. 5. 6. n structura contului sunt cuprinse urm!toarele elemente: Titlul (denumirea) "i simbolul contului; Debitul "i creditul; Explica#ia tranzac#iilor nregistrate n cont; Rulajul (mi"carea) contului; Total sume debitoare "i creditoare ale contului; Soldul contului.

Titlul &i simbolul

Pe linia orizontal! a T-ului sunt scrise titlul "i simbolul cifric ale contului. Titlul contului exprim! con#inutul economic al elementului bilan#ier (bun economic, surs! de finan#are, proces economic sau rezultat financiar) a c!rui eviden#! se #ine cu ajutorul contului respectiv. n general, denumirea unui cont reflect! obiectul nregistrat n contul respectiv. Cnd ntlni#i o denumire de cont pe care nu o recunoa"te#i, ncerca#i s! examina#i contextul titlului "i s! observa#i dac! se ncadreaz! n categoria activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, veniturilor sau cheltuielilor. n #ara noastr!, titlul "i simbolul conturilor se stabilesc n mod unitar, prin planul de conturi general elaborat pe economia na#ional! (de exemplu $0$ Capital, 2$2 Construc!ii, 37$ M"rfuri, 40$ Furnizori, 4$$ Clien!i, 456 Decont"ri cu asocia!ii privind capitalul, $2$ Profit #i pierdere etc.). Simbolurile deriv! din pozi#ia pe care o ocup! contul respectiv n structura planului de conturi, faciliteaz! identificarea conturilor "i, respectiv, activitatea practic! de contabilitate att n sistemul manual ct "i n sistemul informatic. 53$ Casa

Debit &i credit

Cum se va folosi aceast! form!? Va trebui s! memora#i forma "i apoi o vom folosi pe tot parcursul manualului; dup! ce o ve#i nv!#a va fi foarte u"or. Iat! cum se va proceda. Cte o parte a fiec!rui cont va fi folosit! pentru a nregistra cre"terile n cadrul contului "i partea opus! va fi folosit! pentru nregistrarea mic"or!rilor. Partea stng! a oric!rui cont este denumit! debit iar partea dreapt! este denumit! credit. Sumele trecute n partea stng! sunt debitoare, iar cele din partea dreapt! creditoare. A debita un cont nseamn! a nregistra o sum! n partea stng! a contului, iar a credita un cont nseamn! a nregistra o sum! n partea dreapt!. Acesta este singurul sens dat n contabilitate verbelor a debita "i a credita. Totu"i, n limbajul comun, aceste verbe au alt sens. Credit are o conota#ie favorabil!, iar debit are o conota#ie nefavorabil!. n contabilitate, ele nu presupun o judecat! a valorii, nseamn! pur "i simplu dreapta "i stnga. Le abreviem, de regul!, cu D "i respectiv C. Dac! fiecare cont ar fi privit individual, f!r! a lua n considerare leg!turile cu alte conturi, nu ar prezenta importan#! nregistrarea cre"terilor n debit sau n credit. A"a cum am prezentat n capitolul al doilea, n secolul al XV-lea, un c!lug!r franciscan, Luca Paciolo a promovat "i popularizat o metod! de folosire a conturilor astfel nct fiec!rei sume trecute n debitul unui cont s!-i corespund! aceea"i sum! trecut! n creditul altuia, adic! o dubl" nregistrare. De aceea, sistemul contabil este unul n partid! dubl!. Leg!tura dintre debitul (D) "i creditul (C) conturilor, stabilit! cu ocazia nregistr!rii opera#iilor economice n

conturi, poart! denumirea de coresponden!a conturilor, iar conturile care reflect! o astfel de leg!tur! se numesc conturi corespondente. D 53$ Casa C

Explica$ia

Explica!ia descriptiv" a tranzac#iilor "i evenimentelor nregistrate n cont const! n prezentarea naturii opera#iei, a persoanelor juridice sau fizice implicate, a datei opera#iei, a documentului justificativ utilizat etc., iar explica!ia contabil" const! n indicarea sub form! de simbol cifric a contului sau conturilor corespondente. D %/%0% 53$ Casa %2/20% C

Rulajul

Mi"carea sau sumele nregistrate succesiv ntr-o perioad! de gestiune n debitul sau creditul unui cont ca urmare a cre"terilor "i mic"or!rilor determinate de tranzac#ii (evenimente) reprezint! rulajul contului. Acesta este de dou! feluri: rulaj debitor "i rulaj creditor. Rulajul debitor reprezint! totalitatea nregistr!rilor efectuate n debitul unui cont ntr-o perioad! de gestiune. Rulajul creditor reprezint! totalitatea nregistr!rilor efectuate n creditul unui cont ntr-o perioad! de gestiune. Le abreviem de regul! cu RD "i respectiv RC. D $/$0$ 5/46$ 7/707 9/707 RD 53$ Casa 2.000.000 $2/20$ 500.000 6/40$ 750.000 8/20$ 250.000 $0/42$ 3.500.000 RC C 750.000 350.000 250.000 650.000 2.000.000

Total sume

Totalul sumelor unui cont este de dou! feluri: total sume debitoare "i total sume creditoare. Prin adunarea rulajelor debitoare sau creditoare cu sumele care exprim!, n partea de debit sau de credit, soldul ini#ial reflectat de cont la nceputul perioadei de gestiune, se ob#ine total sume debitoare "i total sume creditoare ale contului respectiv. Le abreviem de regul! cu TSD "i respectiv TSC. Existentul valoric stabilit la un moment dat la elementul pentru care s-a deschis contul reprezint! soldul contului. Se stabile"te ca diferen#! ntre total sume debitoare "i total sume creditoare. n func#ie de m!rimea sumelor, soldul

Soldul

poate fi debitor, sold creditor sau sold balansat (cont soldat). Astfel, dac! totalul sumelor debitoare din cont este mai mare dect totalul sumelor creditoare, contul are sold debitor, iar dac! totalul sumelor creditoare este mai mare dect totalul sumelor debitoare, contul are sold creditor. Le abreviem de regul! cu SD "i respectiv SC. Rela#iile de calcul pentru sold sunt : $. 2. 3. TSD TSC = SD, TSC TSD = SC, TSD TSC = 0, cnd cnd cnd TSD > TSC TSC > TSD TSD = TSC

Soldurile se stabilesc de regul!, la sfr"itul perioadei de gestiune, reprezentnd solduri finale care, la nceputul perioadei urm!toare de gestiune apar ca solduri ini!iale (Si). Folosind sistemul cu T-uri pentru echilibrarea sumelor din debitul "i creditul contului, nchiderea conturilor se face prin trecerea soldului final debitor n creditul contului respectiv sau prin trecerea soldului final creditor n debitul contului respectiv. D Si $/$0$ 4/46$ 7/707 9/707 RD TSD TOTAL Forma contului 53$ Casa 0 2.000.000 500.000 750.000 250.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 $2/20$ 6/40$ 8/20$ $0/42$ RC TSC SD TOTAL C 750.000 350.000 250.000 650.000 2.000.000 2.000.000 %.500.000 3.500.000

Elementele care compun structura contului sunt comune pentru toate conturile. Modul de prezentare "i de situare a acestora n cadrul contului este diferit ns!, n func#ie de forma de prezentare a contului. n practic! se cunosc mai multe forme de prezentare a contului, ntre care men#ion!m: forma bilateral!, forma unilateral!, forma "ah etc. n condi#iile utiliz!rii sistemelor informatice de contabilitate, forma de prezentare a conturilor este adaptat! sistemului respectiv de prelucrare automat!. Esen#a acestei forme de cont coincide cu cea a contului n form! de T; de fapt T-ul poate fi observat cu linii ngro"ate. Capetele de coloan! se explic! prin ele nsele, cu excep#ia literei S de la surs! (indicnd documentul pe baza c!ruia s-a efectuat nregistrarea). Aceasta este util! n cazul n care se dore"te verificarea sursei nregistr!rii la un moment ulterior.

3.2. Registrele contabile. Planul de conturi R!spndirea sistemelor informatice a modificat modul de lucru n sistemele contabile. Ceea ce diferen#iaz! un registru de altul n sistemul informatic de contabilitate fa#! de sistemul manual, este forma pe care o mbrac!, con#inutul r!mnnd acela"i. Dintre tipurile de registre utilizate n contabilitate, cele mai frecvente sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar "i Cartea Mare. Registrul Jurnal Documentul contabil n care se efectueaz! nregistrarea cronologic! a tuturor tranzac#iilor, evenimentelor "i opera#iilor, prezentnd sumele conturilor implicate debitoare sau creditoare "i alte informa#ii legate de acestea reprezint! Registrul Jurnal. Acesta serve"te drept un fel de jurnal zilnic, n care fiecare tranzac#ie sau un grup de tranzac#ii similare sunt nregistrate intacte. Cel mai simplu "i mai flexibil tip de jurnal este Registrul Jurnal. Forma Registrului Jurnal se prezint! astfel:
Simbol conturi Data Document Explica$ii Debitoare Creditoare Sume Debitoare Creditoare

n structura formularului, sumele pot fi trecute "i pe o singur! coloan!. nregistrarea opera#iunilor direct n conturi ngreuneaz! identificarea unor opera#iuni individuale sau descoperirea erorilor, pentru c! debitarea se face ntr-un cont, iar creditarea n altul. Solu#ia const! n nregistrarea tuturor opera#iunilor n ordine cronologic! ntr-un Registru Jurnal. Pentru eviden#ierea fiec!rei tranzac#ii se ntocme"te cte un articol contabil separat, iar procesul de nregistrare a acestora se nume"te jurnalizare sau nregistrare cronologic". Urm!torul pas este de a lua n mod exact acelea"i tranzac#ii "i de a le nregistra din nou n Cartea Mare. Cartea Mare Diferen#a ntre Registrul Jurnal "i Cartea Mare const! n faptul c! fiecare parte a nregistr!rii care este nscris! mai nti n Registrul Jurnal, este apoi copiat! ntr-un cont propriu din Cartea Mare. Procesul de transfer al informa#iilor din Registrul Jurnal n Cartea Mare se nume"te sistematizare (nregistrare sistematic"). Astfel, dac! o nregistrare din Registrul Jurnal este compus!, s! presupunem, din cinci p!r#i, atunci fiecare din cele cinci p!r#i vor fi copiate ntr-un cont separat din Cartea Mare. Prin sistematizare, fiecare sum!

din coloana Debit a Registrului Jurnal este transferat! n coloana Debit a contului corespunz!tor din Cartea Mare, iar fiecare sum! din coloana Credit a Jurnalului este transferat! n coloana Credit a contului corespunz!tor din Cartea Mare. ntr-un sistem contabil computerizat, sistematizarea este efectuat! automat de c!tre calculator dup! introducerea opera#iunilor. ntr-un sistem contabil manual, Cartea Mare poate fi un registru care cuprinde una sau mai multe pagini pentru un cont. Formularele folosite pot mbr!ca diverse forme: fi"e de cont pentru opera#ii diverse, fi"e de cont "ah "i forma Cartea Mare centralizat!. Cartea Mare nu trebuie neap!rat s! fie un registru compact, ci poate fi doar un set de pagini libere sau sub form! electronic! etc.
Cartea Mare &ah Denumire cont. Nr. Reg. Jurnal Data Suma Simbol cont Debit Credit Conturi corespondente Pagina

Pe parcursul lucr!rii, vom nregistra tranzac#iile "i evenimentele direct n Turi (forma simplificat! a contului). Am utilizat aceast! metod! pentru c! este simpl! "i eficient!. Chiar "i contabilii profesioni"ti folosesc T-ul contului pentru a analiza opera#iuni complexe. Procedura de nregistrare n contabilitate a tranzac#iilor, evenimentelor se deruleaz! n trei etape: $. analiza tranzac#iilor, evenimentelor pe baza documentelor justificative; 2. nregistrarea opera#iunilor n Registrul Jurnal (procedeu numit jurnalizare sau nregistrare cronologic!); 3. transferarea articolelor din Registrul Jurnal n Cartea Mare (procedeu numit nregistrare sistematic!). Planul de conturi Planul de conturi general este un tablou al ntregului sistem de conturi, n cadrul c!ruia fiecare cont este delimitat printr-o denumire "i simbol cifric fiind ncadrat ntr-o clas! "i grup!. Astfel se asigur! uniformitate "i unitate de con#inut, func#ie, denumire "i simbolizare a conturilor (de exemplu, planul de conturi). n simbolizarea conturilor se aplic! sistemul de numera#ie zecimal. Modul de simbolizare este prezentat n figura 3.3.

FORMATUL GENERAL

Clasa Grupa Cont gradul I Cont gradul II EXEMPLU

Clasa $ - Conturi de capitaluri Grupa $0 - Capital "i rezerve Cont gradul I - $0$ Capital Cont gradul II - $0$$ Capital subscris nev!rsat
Fig. 3.3.

n planul de conturi general se cuprind 9 clase de conturi: Clasa $ - Conturi de capitaluri Clasa 2 - Conturi de imobiliz!ri Clasa 3 - Conturi de stocuri "i produc#ie n curs de execu#ie Clasa 4 - Conturi de ter#i Clasa 5 - Conturi de trezorerie Clasa 6 - Conturi de cheltuieli Clasa 7 - Conturi de venituri Clasa 8 - Conturi speciale Clasa 9 - Conturi de gestiune Planul de conturi este prezentat n Anexa $ "i coresponden#a cu situa#iile financiare n Anexa 2.

Pentru studierea planului de conturi se impune o clasificare a conturilor. La baza acesteia pot sta mai multe criterii. Din punct de vedere al con#inutului economico - financiar, conturile se pot grupa n: conturi de bunuri economice, conturi de surse, conturi de cheltuieli, conturi de venituri. ntruct con#inutul economico - financiar determin! func#ia contabil! a conturilor, acestea pot fi grupate n conturi de activ, conturi de pasiv "i conturi bifunc!ionale. Conturile bifunc#ionale nu formeaz! o a treia grup! de conturi cu ocazia ntocmirii bilan#ului, ci, dup! soldul pe care l prezint! la sfr"itul perioadei de gestiune, se ncadreaz! fie n categoria conturilor de activ, fie n cea a conturilor de pasiv. Avnd n vedere sfera de cuprindere, conturile pot fi grupate n conturi sintetice "i conturi analitice. n general, se poate afirma c! sunt conturi de activ conturile de bunuri economice "i de cheltuieli "i sunt conturi de pasiv conturile de surse "i conturile de venituri. Analiznd planul de conturi general n ansamblul s!u, dar "i principalele componente, constat!m c! exist! mai multe puncte de sprijin ce au rolul de a-i spori accesibilitatea. Iat! cteva asemenea puncte de sprijin: ! Clasa % - Conturi de capitaluri n general, sunt conturi cu func#ia contabil! de pasiv (de exemplu, $0$ Capital social). ! Clasa 2 - Conturi de imobiliz#ri n general, sunt conturi cu func#ia contabil! de activ (de exemplu, 20$ Cheltuieli de constituire). ! Clasa 3 - Conturi de stocuri &i produc$ie n curs de execu$ie n general, sunt conturi cu func#ia contabil! de activ (de exemplu, 300 Materii prime). ! Clasa 4 Conturi de ter$i Conturile de datorii sunt conturi cu func#ia contabil! de pasiv (de exemplu, 40$ Furnizori). Conturile de crean#e sunt conturi cu func#ia contabil! de activ (de exemplu, 4$$ Clien!i). ! Clasa 5 - Conturi de trezorerie n general, conturile au func#ia contabil! de activ (de exemplu, 53$ Casa). ! Clasa 6 Conturi de cheltuieli Cheltuielile prin defini#ie mic"oreaz! capitalurile proprii, iar func#ia contabil! a conturilor de cheltuieli este opus! func#iei contabile a capitalurilor proprii, astfel cheltuielile sunt asimilate conturilor de activ, (de exemplu, 60$ Cheltuieli cu materiile prime). ! Clasa 7 Conturi de venituri Veniturile sunt opuse cheltuielilor, ele prin defini#ie majoreaz! capitalurile proprii "i astfel func#ia contabil! a conturilor de venituri deriv! de la capitalurile proprii, toate veniturile sunt asimilate conturilor de pasiv (de exemplu, 70$ Venituri din vnzarea produselor finite).
!

Amortiz#rile &i provizioanele sunt elemente rectificative care corecteaz! celorlalte structuri bilan#iere, reprezentnd prin defini#ie ie"iri de resurse

care afecteaz! beneficiile economice. Toate amortiz!rile "i provizioanele sunt considerate ca un cont de contra-activ "i asimilate conturilor de pasiv. Prin cele relatate nu au fost epuizate toate aspectele ce vizeaz! sporirea accesibilit!#ii la planul de conturi general, ci au fost remarcate unele dintre ele. Existen#a punctelor de sprijin n nsu"irea "i utilizarea planului de conturi se ncadreaz! ntr-un context mai larg, "i anume acela al sprijinirii pe logic! a contabilit!#ii. 3.3. Reguli de func$ionare a conturilor Regulile de func#ionare a conturilor au drept scop s! stabileasc! partea contului (debit sau credit) n care urmeaz! s! se nregistreze soldul ini#ial existent n fiecare cont la deschiderea acestuia, modific!rile (cre"teri sau mic"or!ri) valorii elementului la care se refer! contul, determinate de tranzac#iile, evenimentele, opera#iile economice "i soldul final al conturilor existent la nchiderea acestora. Acestea au ca punct de plecare bilan#ul cu structurile sale (active, capitaluri "i datorii) "i cele dou! principii de baz! ale contabilit!#ii: dubla reprezentare "i dubla nregistrare. n capitolul al doilea s-a ar!tat c! activele sunt dispuse n partea stng! a bilan#ului, iar pasivele sunt dispuse n partea dreapt! a bilan#ului. V! aminti#i? Astfel, activele pot fi gndite ca p!r#i de stnga, iar pasivele pot fi gndite ca p!r#i de dreapta. Pozi#ia opus! a celor dou! categorii ale bilan#ului (activ "i pasiv) face ca regulile de func#ionare a celor dou! feluri de conturi s! fie de sens opus. Reguli de func$ionare %. Prima regul# care trebuie re#inut! este aceea c! toate conturile de activ ncep s" func!ioneze prin a se debita (partea stng" a contului) #i se debiteaz" cu soldul ini!ial al conturilor de activ; conturile de pasiv ncep s" func!ioneze prin a se credita (partea dreapt" a contului) #i se crediteaz" cu soldul ini!ial al conturilor de pasiv. 2. A doua regul# important! este aceea c! toate conturile de activ nregistreaz" n debit cre#terile (intr"rile) elementelor de activ, iar toate conturile de pasiv nregistreaz" n credit cre#terile (intr"rile) elementelor de pasiv. 3. A treia regul# care trebuie #inut! minte este aceea c! toate conturile de activ nregistreaz" n credit (partea dreapt" a contului) mic#or"rile elementelor de activ, iar conturile de pasiv nregistreaz" n debit (partea stng" a contului) mic#or"rile (ie#irile) elementelor de pasiv. 4. A patra regul# de func#ionare a conturilor este aceea c! toate conturile de activ au totdeauna sold final debitor sau sunt soldate (echilibrate, balansate), iar toate conturile de pasiv au totdeauna sold final creditor sau sunt soldate (echilibrate, balansate).

Regulile de func#ionare a conturilor sunt ilustrate n figura 3.4.


D Conturi de activ Si (+) C D Conturi de pasiv Si (+) Sfc (-)
Fig. 3.4.

Sfd (-)

Marea majoritate a conturilor func#ioneaz! dup! regulile enun#ate mai sus. Sunt ns! "i conturi care au un comportament variabil n ceea ce prive"te soldul final. Dup! soldul pe care-l prezint! la sfr"itul perioadei de gestiune, conturile pot fi de dou! feluri: conturi monofunc#ionale "i conturi bifunc#ionale. Conturile monofunc$ionale sunt conturile care la sfr"itul perioadei de gestiune prezint! un singur fel de sold, debitor sau creditor. Ele sunt totdeauna numai conturi de activ sau numai conturi de pasiv. Conturile bifunc$ionale sunt conturile care, la un moment dat, pot avea fie sold debitor (se ncadreaz! n categoria conturilor de activ), fie sold creditor (se ncadreaz! n categoria conturilor de pasiv). 3.4. Analiza contabil# a tranzac$iilor &i nregistrarea lor n conturi Analiza contabil# a tranzac$iilor Fiecare tranzac#ie consemnat! ntr-un document, nainte de nregistrarea ei n contabilitate, trebuie s! fie supus! analizei contabile n vederea determin!rii efectului dual asupra conturilor. Aceast! analiz! are drept rezultat stabilirea conturilor ce sunt afectate de tranzac#ii "i n ce mod. De asemenea, acest rezultat trebuie s! respecte cele dou! ecua#ii fundamentale: %. Activ = Capital propriu + Datorii 2. Debit = Credit Realizarea analizei contabile presupune parcurgerea, n general, a urm!toarelor etape: %. Determinarea naturii opera$iei, adic! stabilirea con#inutului tranzac#iei ce trebuie nregistrat! n contabilitate. 2. Modificarea elementelor bilan$iere, stabilirea modific!rilor care se produc n structura elementelor bilan#iere, con#inutul "i sensul modific!rilor. Dup! cum "ti#i, tipurile de modific!ri bilan#iere sunt: A + x x = C + D; A = (C + x x) + D; A = C + (D + x x);

A = (C + x) + (D x); A = (C x) + (D + x); A + x = (C + x) + D; A + x = C + (D + x); A x = (C - x) + D; A x = (C- x) + D.

3. Identificarea conturilor corespondente, adic! stabilirea conturilor corespondente n care urmeaz! s! se nregistreze tranzac#ia, baza elementelor bilan#iere modificate. 4. Debit sau credit, adic! determinarea, pe baza regulilor de func#ionare a conturilor, a p!r#ii din fiecare cont (debit sau credit) n care urmeaz! s! se nregistreze tranzac#ia. 5. Formula contabil#, respectiv ntocmirea, pe baza analizei contabile efectuate, a formulei (egalit!#ii) contabile. Rezult! c! scopul final al analizei contabile l constituie ntocmirea formulei contabile, pe baza c!reia se nregistreaz! tranzac#iile n contabilitate. Formula contabil! exprim!, sub form! grafic!, modific!rile pe care le determin! fiecare tranzac#ie pe baza dublei nregistr!ri, sub form! de egalitate valoric!. Structura formulei contabile este: Conturile corespondente; Semnul = ; Semnul %, utilizat n n#elesul de urm!toarele, atunci cnd n formula contabil! intr! n coresponden#! mai mult de dou! conturi; Sumele. n formula contabil!, contul (conturile) care se debiteaz! se a"eaz! n stnga semnului egalit!#ii, deoarece debitul este partea stng! a unui cont, iar contul (conturile) care se crediteaz! se a"az! n partea dreapt! a semnului egalit!#ii, deoarece creditul este partea dreapt! a unui cont. Prin ata"area explica#iei descriptive a opera#iunilor n cauz! la elementele formulei contabile rezult! no#iunea de articol contabil. Tipuri n func#ie de num!rul conturilor corespondente care compun formula contabil!, putem avea: $. formule contabile simple, 2. formule contabile compuse. %. n cazul formulelor contabile simple, tranzac#ia genereaz! modific!ri numai la dou! elemente bilan#iere, un cont care se debiteaz! "i un cont care se crediteaz!. Modelul este de forma: Cont debitor = Cont creditor Suma

Cnd analizeaz! o tranzac#ie, chiar "i un ncep!tor "i d! seama c! o jum!tate din formula contabil! este relativ evident!. Dac! a#i urm!rit totul pn! acum, ve#i observa c! sunte#i capabili s! nregistra#i corect, ra#ional, "tiin#ific tranzac#iile n contabilitate "i nu n mod intuitiv, mecanicist. S! ne obi"nuim cu mecanismul contabil urm!rind cteva exemple.

Tranzac$ia %. Se constituie o ntreprindere cu un capital de $0.000.000 lei; un num!r de cinci persoane subscriu s! cumpere cele 500 de ac#iuni emise, n valoare nominal! de 20.000 lei. Pentru a nregistra tranzac#ia $ efectu!m analiza contabil! astfel: %. Natura opera$iei: Subscrierea capitalului social pentru nfiin#area ntreprinderii. 2. Modific#rile bilan$iere: Recunoa"tem o cre"tere a dreptului de crean#! a ntreprinderii asupra ac#ionarilor, element de activ "i, simultan, o cre"tere (constituire) a capitalului social, element de pasiv. Dac! a#i urm!rit totul pn! acum, ve#i observa c! tranzac#ia supus! analizei se ncadreaz! n modificarea bilan#ier! de tipul: A + x $0.000.000 Ac#ionari = C + x + D

$0.000.000 Capital

3. Conturi corespondente: Pentru elementele bilan#iere modificate sunt destinate conturile: 456 Decont"ri cu asocia!ii privind capitalul "i $0$ Capital social . 4. Debit sau credit: Acum cunoa"te#i regulile de func#ionare ale conturilor, nu ne r!mne dect s! le aplic!m: 456 Decont"ri cu asocia!ii privind capitalul, cont bifunc#ional, cu func#ia contabil! de activ, avnd de nregistrat o cre"tere, se debiteaz!; $0$ Capital social, cont de pasiv, avnd de nregistrat o cre"tere, se crediteaz!. 5. Formula contabil#: S! ne reamintim elementele structurale "i nu ne r!mne dect s! ntocmim formula contabil!: 456 Decont"ri cu asocia!ii privind capitalul = $0$ $0.000.000 lei Capital social

456 Decont!ri cu asocia#ii D privind capitalul C $/$0$ $0.000.000

$0$ Capital social C $/456 $0.000.000

Aten$ie !!! Vom prezenta o alt! modalitate de deducere a formulei contabile f!r! a mai urma, n mod expres, etapele generale ale analizei contabile. Aceast! modalitate presupune: cunoa"terea ncadr!rii corecte a elementelor n structurile de activ (A) "i pasiv (P), respectiv, n conturile prev!zute n planul de conturi general. S-au

prezentat n acest capitol puncte de sprijin n vederea sporirii accesibilit!#ii la planul de conturi; cunoa"terea regulilor de func#ionare a conturilor. Pentru a sus#ine aceast! variant! relu!m tranzac#ia $ "i stabilim formula contabil! astfel: subscrierea capitalului social 456 Decont"ri cu asocia!ii privind capitalul, A+D $0$ Capital social, P+C 456 Decont"ri cu asocia!ii privind capitalul = $0$ $0.000.000 lei Capital social

S! ncerc!m un alt exemplu: Tranzac$ia 2. Ac#ionarii depun suma de $0.000.000 lei n contul de la banc! al ntreprinderii, reprezentnd valoarea capitalului subscris. Analiza: Aceast! tranzac#ie reprezint! mic"orarea crean#elor ntreprinderii asupra ac#ionarilor "i, n acela"i timp, cre"terea disponibilului ntreprinderii p!strat n contul de la banc!. Stabilim formula contabil! pentru tranzac#ia 2: v!rsarea capitalului subscris 456 Decont"ri cu asocia!ii privind capitalul, A-C 5$2 Conturi curente la b"nci, A+D $0.000.000 lei 5$2 = 456 Decont"ri cu Conturi curente asocia!ii privind la b"nci capitalul 456 Decont!ri cu asocia#ii 5$2 Conturi curente D privind capitalul C D la b!nci $/$0$ $0.000.000 2/5$2 $0.000.000 $/456 $0.000.000 C

2. n cazul formulei contabile compuse, tranzac#ia genereaz! modific!ri la mai mult de dou! elemente bilan#iere, astfel: 2.%. Dou! sau mai multe conturi care se debiteaz! "i un cont care se crediteaz!. Modelul este de forma: % Conturi debitoare = Cont creditor Suma

Tranzac$ia 3. ntreprinderea se aprovizioneaz! cu materii prime "i m!rfuri n valoare de 5.000.000 lei, respectiv 8.000.000 lei, conform facturii furnizorului. Analiza: n mod evident, cre"te valoarea stocurilor de materii prime "i m!rfuri n ntreprindere "i, n acela"i timp, cresc obliga#iile ntreprinderii fa#! de furnizor. Nu ne r!mne dect s! stabilim formula contabil! pentru nregistrarea n contabilitate a tranzac#iei 3: aprovizionarea cu materii prime 30$ Materii prime, A+D 37$ M"rfuri, A+D 40$ Furnizori, P+C % 30$ Materii prime 37$ M"rfuri D 300 Materii prime 3/40$ 5.000.000 = 40$ Furnizori $3.000.000 5.000.000 8.000.000 40$ Furnizori 3/30$ 5.000.000 3/37$ 8.000.000 D 37$ M!rfuri 3/40$ 8.000.000 C C

C D

2.2 Un cont se debiteaz! "i dou! sau mai multe conturi se crediteaz!. Modelul este de forma: Cont debitor = % Conturi creditoare Suma

Tranzac$ia 4. La sfr"itul perioadei de gestiune (lunii), ntreprinderea a realizat ncas!ri n numerar n sum! de 4.000.000 lei din servicii prestate ter#ilor "i 7.000.000 lei din vnz!ri de m!rfuri. Analiza: Cum plata s-a efectuat pe loc, cre"te disponibilul n numerar "i, n acela"i timp, se ob#in venituri din prestarea de servicii "i din vnzarea m!rfurilor. ncas!ri n numerar 53$ Casa, A+D 704 Venituri din lucr"ri executate #i servicii prestate, P+C 707 Venituri din vnzarea m"rfurilor, P+C Stabilim formula contabil! pentru nregistrarea n contabilitate a tranzac#iei 4.

53$ Casa =

% $$.000.000 704 Venituri din lucr"ri executate #i servicii prestate 7.000.000 707 Venituri din vnzarea m"rfurilor 4.000.000 704 Venituri din lucr!ri executate "i servicii prestate C 4/53$ 7.000.000

D 53$ Casa 4/704 7.000.000 4/707 4.000.000

C D

707 Venit din vnzarea m!rfurilor C 4/53$ 4.000.000

Stornarea

nregistr!rile contabile nu pot fi corectate prin "tergerea sau t!ierea sumelor nregistrate n conturi "i nscrierea sumelor corecte. Un mod specific contabilit!#ii de corectare a erorilor intervenite la nregistrarea tranzac#iilor n conturi este reprezentat de opera#iile de stornare. Astfel, formulele contabile de stornare (de corectare) pot fi: $. formule contabile de stornare n negru, 2. formule contabile de stornare n ro"u. %. Formulele contabile de stornare n negru constau n anularea nregistr!rii efectuate anterior gre"it, prin inversarea conturilor corespondente din formula contabil! respectiv! "i apoi ntocmirea "i nregistrarea formulei contabile corecte. Tranzac$ia 5. ntreprinderea se aprovizioneaz! cu m!rfuri n sum! de 4.000.000 lei, conform facturii furnizorului. Analiza: Tranzac#ia determin! cre"terea valorii stocului de m!rfuri "i, n acela"i timp, cre"terea obliga#iilor fa#! de furnizor. Presupunem c! la stabilirea formulei contabile pentru nregistrarea tranzac#iei 5 privind aprovizionarea cu m!rfuri s-a utilizat contul 345 Produse finite, n locul contului 37$ M"rfuri. Formula contabil! nregistrat! n mod eronat: aprovizionarea cu produse finite 345 Produse finite, A+D 40$ Furnizori, P+C 345 Produse finite = 40$ Furnizori 4.000.000 lei

Cum proced!m pentru a anula formula contabil! nregistrat! eronat prin stornarea n negru? 5.%. Invers!m conturile corespondente n formula de mai sus. 40$ Furnizor = 345 Produse finite 4.000.000 lei

Remarc!: Prin nregistrarea formulei contabile 5.$., formula contabil! 5 nregistrat! anterior eronat se anuleaz!. 5.2. nregistr!m formula contabil! corect!. aprovizionarea de m!rfuri 37$ M"rfuri A+D 40$ Furnizori P+C 37$ M"rfuri = 40$ Furnizori 4.000.000 lei

D 345 Produse finite C D 40$ Furnizori C 5/40$ 4.000.000 5.$/40$ 4.000.000 5.$/345 4.000.000 3/300 5.000.000 3/37$ 8.000.000 5/345 4.000.000
nregistrare eronat!

nregistrare de stornare n negru

5.2/37$ 4.000.000 D 37$ M!rfuri 3/40$ 8.000.000 5.2/40$ 4.000.000 C

nregistrare corect!

2. Formulele contabile de stornare n ro&u constau n anularea unei formule contabile efectuate anterior gre"it prin ntocmirea "i nregistrarea unei noi formule contabile similar! cu cea eronat!, ns! cu sumele nscrise n ro"u (sau n negru, dar ncadrat! n chenar). nscrierea unei sume n ro"u are semnifica#ia n contabilitate a unor valori cu semnul , avnd ca efect anularea sumei nscris! anterior n mod eronat.

S! lu!m acela"i exemplu, tranzac#ia 5, de la stornarea n negru, cnd m!rfurile aprovizionate de la furnizor au fost eronat nregistrate ca produse finite prin formula contabil!: 345 Produse finite = 40$ Furnizori Pentru corectarea erorii proced!m astfel: 5.%. ntocmim aceea"i formul! contabil!, dar cu suma ncadrat! n chenar (nregistrare n ro"u). 345 Produse finite = 40$ Furnizori 4.000.000 lei Remarc!: Prin nregistrarea formulei contabile 5.$., formula contabil! 5 nregistrat! anterior eronat se anuleaz!. nregistr!m formula contabil! corect!: aprovizionarea cu m!rfuri 37$ M"rfuri, A+D 40$ Furnizori, P+C 37$ M"rfuri = 40$ Furnizori C D 4.000.000 40$ Furnizori C 3/300 5.000.000 3/37$ 8.000.000 5/345 4.000.000 5.$/345 4.000.000
nregistrare de stornare n ro"u

4.000.000 lei

D 345 Produse finite 5/40$ 4.000.000

nregistrare eronat!

5.$/40$ 4.000.000

5.2/37$ 4.000.000 D 37$ M!rfuri 3/40$ 8.000.000 5.2/40$ 4.000.000 C

nregistrare corect!

Remarc!. De men#ionat c!, n ambele cazuri de stornare, negru sau ro"u, se ajunge la acela"i sold final n conturi, atingndu-se scopul propus de corectare a nregistr!rilor contabile eronate. Stornarea n negru are dezavantajul fa#! de stornarea n ro"u c! duce la: ($) denaturarea rulajelor conturilor utilizate, pe care le m!re"te artificial cu sume care n realitate nu corespund unor tranzac#ii, ci unor opera#ii de corectare; (2) stabilirea, n anumite cazuri, a unor coresponden#e ireale n conturi. Observ!m la contul 345 Produse finite un rulaj debitor ce corespunde, de regul!, unor intr!ri de produse finite "i un rulaj creditor care exprim!, n general, ie"iri de produse finite. Tranzac#ia 5, n realitate, nu a determinat nici o intrare de produse finite "i nici opera#ia 5.$ nu a determinat o ie"ire de produse finite. La contul 40$ Furnizori, tranzac#ia 5 determin! o cre"tere a datoriilor fa#! de furnizor ca urmare a aprovizion!rii de m!rfuri, f!r! nici o achitare a datoriei (opera#ia 5.$), care s! conduc! la rulaje debitoare. Pentru aceste motive recomand!m utilizarea storn!rii n ro"u. 3.5. nchiderea conturilor. Conturi permanente &i conturi temporare Conturile permanente, numite "i conturi bilan!iere, sunt conturile ce reprezint! elementele bilan#ului (active, capitaluri proprii "i datorii). Conturile temporare, numite "i conturi de procese, sunt conturile de cheltuieli (clasa 6) "i venituri (clasa 7) ce fac obiectul contului de rezultate $2$ Profit #i pierdere. Conturi permanente La sfr"itul perioadelor de gestiune, conturile permanente suport! procedural o opera#ie de nchidere, de stabilire a soldurilor, iar soldurile finale devin solduri ini#iale ale perioadelor urm!toare. Figura 3.2 din acest capitol arat! procedura de nchidere a unui cont de activ. Prin urmare, soldul final al contului 53$ Casa pe 3$ ianuarie devine sold ini#ial pe $ februarie. Pentru un cont de pasiv procedura este similar!. Procedura de nchidere pentru conturile temporare, de venituri "i cheltuieli, difer! pu#in de cea a conturilor permanente. La aceste conturi este nevoie s! calcul!m total sume creditoare pentru conturile de venituri "i total sume debitoare pentru conturile de cheltuieli. Conturile temporare de venituri "i cheltuieli reprezint!, de fapt, subdiviziuni ale rezultatului exerci#iului. La sfr"itului perioadelor de gestiune, conturile temporare de venituri "i cheltuieli sunt nchise prin contul $2$ Profit #i pierdere, pentru a putea determina efectul veniturilor "i cheltuielilor profit sau pierdere. Procesul de nchidere const! n transferarea totalului sumelor din fiecare cont temporar c!tre contul de cliring (compensare). Conturile temporare de venituri "i cheltuieli nu prezint! niciodat! un sold ini#ial la nceputul perioadelor de gestiune.

Conturi temporare

Pentru a ne reaminti, conturile de active "i capitaluri (conturile din bilan#) au n general solduri ini#iale "i finale - sume reportate de la un exerci#iu la altul. Conturile de cheltuieli (clasa 6 ) "i venituri (clasa 7) nu au solduri ini#iale sau finale, pentru c! ele sunt soldate la sfr"itul perioadelor de gestiune, aceasta fiind condi#ia de preg!tire "i preluare a lor n perioada de gestiune viitoare. 3.6. Balan$a de verificare Tipuri de erori relevate de balan$a de verificare Caracterizare Ce s-ar ntmpla dac! ar trebui s! facem o list! a tuturor conturilor soldate sau nesoldate, cu informa#ii privind soldurile, rulajele, totalul sumelor? R!spuns: am ntocmi o balan!" de verificare. Fiec!rei sume debitoare din Cartea Mare trebuie s!-i corespund! o sum! creditoare identic!. Astfel, totalurile sumelor debitoare "i creditoare din Cartea Mare trebuie s! fie egale. Pentru a verifica aceast! egalitate, contabilul ntocme"te periodic o balan#! de verificare. Balan#a de verificare este un instrument de sintez! a informa#iilor reflectate n conturi la un anumit moment (lun!, trimestru, semestru, an). Scopul sintezei ar fi, pe de o parte, constatarea men#inerii egalit!#ii dintre debit "i credit, iar pe de alt! parte, furnizarea unei viziuni generale asupra conturilor, util! n etapa urm!toare "i anume de ntocmire a situa#iilor financiare (Bilan#ul, Contul de profit "i pierdere, Situa#ia modific!rilor capitalului propriu, Situa#ia fluxurilor de trezorerie, Politici contabile "i note explicative). Con#inutul "i forma de prezentare a balan#elor de verificare pot fi diferite n func#ie de: a) tipul conturilor pentru care se ntocmesc: ($) balan#e de verificare ale conturilor sintetice "i (2) balan#e de verificare ale conturilor analitice; b) informa$iile pe care le con$in: ($) balan#e de verificare cu o singur! egalitate, (2) balan#e de verificare cu dou! egalit!#i, (3) balan#e de verificare cu trei egalit!#i "i (4) balan#e de verificare cu patru egalit!#i. Fiecare egalitate con#ine dou! coloane perechi, o coloan! pentru informa#ii debitoare "i o coloan! pentru informa#ii creditoare; c) prezentarea grafic#: forma tabelar! "i forma matricial! sau balan#a de verificare-"ah. Balan$a de verificare cu o serie de egalit#$i Simbolul Conturilor Denumirea conturilor Total sume Debitoare Creditoare

Tipuri

TOTAL

TSD

TSC

Modelul balan#ei de verificare cu o serie de egalit!#i prezint! cele dou! coloane perechi, totalul sumelor debitoare (TSD) "i totalul sumelor creditoare (TSC). Egalitatea este de forma: TSD = TSC

Remarc!. n balan#a de sume, prezentat! mai sus, n locul celor dou! coloane perechi de total sume, se pot prezenta dou! coloane perechi de solduri finale: solduri finale debitoare (SFD) "i solduri finale creditoare (SFC), denumit! balan#a de verificare a soldurilor. Egalitatea devine: SFD = SFC

Balan$a de verificare cu dou# serii de egalit#$i prezint! patru coloane, respectiv, dou! coloane perechi pentru total sume (TSD "i TSC) "i dou! coloane perechi pentru solduri finale (SFD "i SFC). Aceast! balan#! de verificare este rezultatul combin!rii balan#ei de verificare a sumelor cu balan#a de verificare a soldurilor. Cele dou! egalita#i sunt: $. TSD = TSC

2.

SFD =

SFC

Balan$a de verificare cu trei serii de egalit#$ii prezint! "ase coloane, respectiv, dou! coloane perechi pentru solduri ini#iale (SID "i SIC), dou! coloane perechi pentru rulaje (RD "i RC), dou! coloane perechi pentru solduri finale (SFD "i SFC). Acestui tip de balan#! i corespund trei egalit!#i: $. SID = SIC

2. 3.

RD = SFD =

RC SFC

Grafic, balan#a de verificare cu trei serii de egalit!#i, se poate prezenta att sub form! tabelar!, ct "i sub form! matricial! (balan#! de verificare-"ah).
Balan$a de verificare cu patru serii de egalit#$i prezint! opt coloane, respectiv, dou! coloane perechi pentru total sume precedente sau solduri ini#iale (TSPD "i TSPC sau SID "i SIC), dou! coloane perechi pentru rulaje (RD "i RC), dou! coloane perechi pentru totalul sumelor (TSD "i TSC) "i dou! coloane perechi pentru solduri finale (SFD "i SFC).

Simbolul conturilor

Denumirea Conturilor

Total sume precedente D C

Rulaje D C

Total sume D C

Solduri finale D C

TOTAL

%TSPD %TSPC

%RD

%RC

%TSD

%TSC

%SFD

%SFC

n modelul prezentat, cele patru egalit!#i sunt evidente: $. TSPD = TSPC 2. 3. 4.


Tipuri de erori

RD = TSD = SFD =

RC TSC SFC

Cu ajutorul balan#ei de verificare se pot identifica: de nregistrare n conturi determinate de: erori ($) nerespectarea principiului dublei nregistr!ri; (2) nerespectarea egalit!#ii sumelor debitoare "i creditoare n cadrul formulelor contabile compuse; (3) calculul eronat privind elementele structurale ale contului etc.; erori de ntocmire a balan#elor de verificare determinate de: ($) preluarea gre"it! a informa#iilor din conturi - Cartea Mare "i (2) calcule eronate ale coloanelor din balan#! etc. Acest tip de erori pot fi descoperite ($) prin verificarea egalit!#ilor specifice balan#elor de verificare, (2) prin opera#ii de punctare, (3) prin repetarea calculelor etc. De"i balan#a de verificare arat! c! Total debit = = Total credit "i indic! astfel respectarea principiului fundamental, asta nu garanteaz! faptul c! nu s-au f!cut gre"eli. Este posibil s! se fi omis nregistr!ri de tranzac#ii sau s! se nregistreze o tranzac#ie n alte conturi dect cele determinate de tranzac#ia respectiv!. De asemenea, este posibil s! fi avut compens!ri sau analiz!ri eronate ale unei opera#ii de ajustare sau nchidere a conturilor. Balan#a de verificare confirm! doar faptul c! sumele debitoare "i creditoare din conturi sunt n echilibru.

3.7. ntreb#ri &i problem#-test A. ntreb#ri %) Ce este contul #i ce leg"tur" are acesta cu Cartea Mare? 2) De ce sistemul de nregistrare a tranzac!iilor este numit al dublei nregistr"ri (al partidei duble)? Care este specificul s"u? 3) Comenta!i urm"toarea afirma!ie: Contabilitatea n partid" dubl" se refer" la eviden!ierea unei opera!iuni att n Registrul Jurnal, ct #i n Cartea Mare. 4) Care sunt regulile de func!ionare a conturilor pentru active, datorii #i capitaluri proprii? 5) De ce regulile de func!ionare a conturilor sunt identice pentru datorii #i capitaluri proprii? 6) Care sunt etapele analizei contabile a unei tranzac!ii? 7) Care este rela!ia dintre Registrul Jurnal #i Cartea Mare? 8) Explica!i urm"toarele no!iuni: a) cont; b) Registru Jurnal; c) Cartea Mare; d) jurnalizare; e) sistematizare; f) articol contabil. 9) Se poate renun!a la Registrul Jurnal #i s" se nregistreze tranzac!iile direct n Cartea Mare? Argumenta!i r"spunsul. %0) Ce arat" o balan!" de verificare? n sistemul contabil computerizat se poate renun!a la balan!a de verificare? Argumenta!i r"spunsul. B. Problem# test

Problema care urmeaz! este construit! pentru a putea lucra cu no#iunile contabile descrise n acest capitol. Pentru rezolvarea problemei, vi se cere s! nregistra#i cteva opera#ii de baz!, ce sau derulat n luna octombrie 2000, n sens logic pn! la final, adic! ntocmirea situa#iilor financiare. $. S.C. AGRO-INDUSTRIALA MOGO&OAIA S.A. se nfiin#eaz! "i sunt emise $00.000 ac#iuni n valoare de 30.000 lei pe ac#iune, banii sunt depozita#i 80 % n contul de la banc! "i 20 % numerar n cas!. 2. Este nchiriat! o cl!dire cu 25.000.000 lei pe lun! "i se pl!te"te rata pe luna octombrie prin contul de la banc!.

3. Este achizi#ionat un autoturism pentru departamentul de marketing n valoare de 90.000.000 milioane lei. 4. Se achizi#ioneaz! m!rfuri n valoare de 300.000.000 lei. 5. Vnz!ri m!rfuri "i ncasarea crean#ei prin banc!, dup! livrare, n valoare de 600.000.000. lei. 6. Cheltuieli diverse n numerar, n valoare de 3 milioane lei. 7. Durata de utilizare a autoturismului este de $0 ani. Deprecierea (amortizarea) pentru luna octombrie este de 500.000 lei. 8. Se nregistreaz! tranzac#iile n Registrul Jurnal. 9. Se nregistreaz! tranzac#iile n Cartea Mare. $0. Se ntocme"te balan#a de verificare.