Sunteți pe pagina 1din 12

Autorizarea specialitilor pentru proiectarea, execuia i exploatarea instalaiilor pentru construcii

Prof. onor. dr. ing. D.H.C. Liviu DUMITRESCU Preedinte AIIR Consiliul Director l Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni el $or t %nc& din '(() un *roiect de regul "ent *rivind utori+ re s*eci litilor *entru *roiect re , e-ecu!i i e-*lo to re inst l !iilor *entru construc!ii. A$i %n nul '(.., cu s*ri/inul Do"nului Secret r de St t Eugen CURTEA0U din Ministerul De+volt&rii Region le i Turis"ului, Asoci !i Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni *ri"it cordul c utori+ re s*eci litilor *entru *roiect re , e-ecu!i i e-*lo to re inst l !iilor *entru construc!ii s& fie f&cut& de c&tre soci !ie. Prin dres nr.)..'.1 din '2.(2.'(.., Ministerul De+volt&rii Region le i Turis"ului tr ns"ite Asoci !i Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni ur"&to rele3 45n *lic re ctelor nor" tive *rivind c lit te %n construc!ii, *entru %"$un&t&!ire nivelului *rofesion l l *rest !iilor inginerilor de inst l !ii *entru construc!ii, *recie" o*ortunit te i sus!ine" *ro*unere Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni de org ni+ re unui siste" de utori+ re *e gr de 6tre*te7 *rofesion le *entru ce st& c tegorie de s*eci liti. De se"ene , *recie" c& ev lu re c!iunilor desf&ur te %n sensul celor de " i sus %n do"eniul volunt r v contri$ui l fund "ent re %"$un&t&!irii i co"*let&rii c drului legisl tiv %n vigo re %n do"eniu8. E-isten! unui regul "ent *rivind utori+ re s*eci litilor *entru *roiect re , e-ecu!i i e-*lo to re inst l !iilor *entru construc!ii i cordul Ministerului De+volt&rii Region le i Turis"ului *entru utori+ re s*eci litilor de c&tre Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni nu sunt suficiente *entru deter"in s*eci litii de inst l !ii s& se utori+e+e. S*eci litii de inst l !ii vor fi deter"in !i s& se utori+e+e %n "o"entul %n c re o*er torii din construc!ii vor fi o$lig !i s& ng /e+e s*eci liti utori+ !i i c#nd *rescri*!iile te9nice de s*eci lit te vor cu*rinde *revederi *rivind olig tivit te *roiect&rii, e-ecu!iei i e-*ol t&rii inst l !iilor de c&tre s*eci liti utori+ !i. 5n *re+ent, se f c de"ersurile neces re e"iterii unei 9ot&r#ri de guvern *rivind certific re te9nico:*rofesion l& o*er torilor din construc!ii i inst l !ii, 9ot&r#re c re *revede c o*er torii s& i$& un nu"&r "ini" de s*eci liti utori+ !i, %n func!ie de gr dul de i"*ort n!& o*er torilor. Sunt %n curs de el $or re revi+uire unor nor" tive de s*eci lit te din inst l !ii i nu"e 40or" tivul *entru *roiect re , e-ecu!i i e-*lo t re inst l !iilor de %nc&l+ire I .;8, 40or" tivul *entru *roiectre , e-ecu!i i e-*lo t re inst l !iilor s nit re i de li"ent re cu *& i c n li+ re din ns "$luri de cl&diri I 18 i 40or" tivul *entru inst l !ii electrice %n construc!ii I <8, nor" tive c re *rev&d o$lig tivit te utori+&rii s*eci litilor c re *roiecte +&, e-ecut& i e-*lo te +& inst l !iile res*ective. Regul "entul *rivind utori+ re s*eci litilor *entru *roiect re , e-ecu!i i e-*lo to re inst l !iilor *entru construc!ii, el $or t de Consiliul Director l Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni , *revede utori+ re f&r& e- "en ur"&to relor c tegorii de s*eci liti3

: Inginerii de inst l !ii cu di*lo" de licen!& *ot o$!ine l cerere, l cel "ult doi ni de l e- "enul de licen!&, f&r& sus!inere e- "enului, utori+ re *entru *roiect re, e-ecu!ie i e-*lo t re , gr dul III= : >erific torii de *roiecte i e-*er!ii te9nici, ingineri de inst l !ii *ot o$!ine, l cerere, gr dul I, *entru s*eci lit te %n c re sunt test !i= : C drele did ctice din ? cult&!ile de Inst l !ii *entru construc!ii, ? cult&!ile de construc!ii i inst l !ii s u i ? cult&!i de construc!ii cu sec!ie de inst l !ii, *ot o$!ine l cerere, f&r& sus!inere e- "enului, utori+ re %n s*eci lit te %n c re %i desf&o r& ctivit te did ctic&, *entru gr dele I II %n func!ie de vec9i"e. 5n continu re se *re+int& regul "entul *rivind utori+ re s*eci litilor *entru *roiect re , e-ecu!i i e-*lo to re inst l !iilor *entru construc!ii.

REGULAMENT privind autorizarea specialitilor pentru proiectarea, execuia i exploatoarea instalaiilor pentru construcii
CAPIT@LUL I. Dis*o+i!ii gener le Art. 1. 6.7 Pre+entul regul "ent st $ilete c drul leg l *entru utori+ re s*eci litilor *entru *roiect re , e-ecu!i i e-*lo t re inst l !iilor *entru construc!iile de orice c tegorie, indiferent de for" de *ro*riet te s u destin !ie, %n vedere ng /&rii lor de c&tre o*er torii din construc!ii certific !i te9nico:*rofesion l. 6'7 Ace st& c lit te se o$!ine *rin e"itere de c&tre Asoci !i Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni certific tului de utori+ re, ct ce dovedete co"*eten! te9nic& i *rofesion l& *erso nelor fi+ice c re doresc s& e-ercite %n Ro"#ni *rofesi de s*eci list utori+ t *entru *roiect re , e-ecu!i i e-*lo t re inst l !iilor *entru construc!ii. 6;7 C lit te de s*eci list utori+ t *entru *roiect re , e-ecu!i i e-*lo t re inst l !iilor *entru construc!ii se dovedete *rin certific tul de utori+ re, legiti" !ie i t "*il&. 6)7 Certific tul de utori+ re, legiti" !i i t "*il sunt confor" "odelelor *re+ent te %n ne-ele A, A i C l *re+entul regul "ent, sunt no"in le i netr ns"isi$ile. A!"T#LUL "". Grade, specialit$i, activit$i, co%petene, cerine "".1. Grade, specialit$i i activit$i autorizate Art. &. 7 5n confor"it te cu *revederile *re+entului regul "ent, *erso nele fi+ice eligi$ile *ot fi utori+ te *entru ur"&to rele gr de, %n ordine descresc&to re co"*eten!ei3 Br dul I= Br dul II= Br dul III $7 *entru ur"&to rele s*eci lit&!i3

Inst l !ii de %nc&l+ire 6I %7, cu*rin+#nd3


inst l !ii de %nc&l+ire din interiorul cl&dirilor= inst l !ii din centr le ter"ice interio re i e-terio re cl&dirilor= inst l !ii din *uncte ter"ice interio re i e-terio re cl&dirilor= re!ele e-terio re de li"ent re cu c&ldur& dintre centr le ter"ice, *uncte ter"ice i cl&diri.

Inst l !ii de ventil re i cli" ti+ re 6I v7, cu*rin+#nd3


inst l !ii de ventil re din cl&diri= inst l !ii de cli" ti+ re din cl&diri= inst l !ii de *roducere frigului *entru inst l !ii de cli" ti+ re.

Inst l !ii de li"ent re cu *& i c n li+ re 6I c7, cu*rin+#nd3


inst l !ii de li"ent re cu *& rece i c ld& din cl&diri= inst l !ii de li"ent re cu *& rece i c ld& din incinte, ns "$luri de cl&diri i din loc lit&!i rur le= inst l !ii de c n li+ re din cl&diri, incinte, ns "$luri de cl&diri i din loc lit&!i rur le= inst l !ii interio re i e-terio re de li"ent re cu *& co"une cu inst l !iile de stingere incendiilor.

Inst l !ii de g +e 6I g7, cu*rin+#nd3


inst l !ii de li"ent re cu g +e n tur le *entru consu" torii din cl&diri civile i de *roduc!ie cu *resiune *#n& l C $ r= inst l !ii de g +e n tur le din loc lit&!i cu *resiune *#n& l C $ r= inst l !ii de g +e *etroliere lic9efi te *entru cl&diri.

Inst l !ii electrice 6I e7, cu*rin+#nd3


inst l !ii electrice cu tensiune *#n& l .((( > din cl&diri i ns "$luri de cl&diri= inst l !ii de *rotec!ie %"*otriv tr&snetului. inst l !ii de teleco"unic !ii, detec!i , se"n li+ re incendii iDs u efr c!ie= inst l !ii de uto" ti+ re inst l !iilor ferente cldirilor= inst l !ii de tr ns"itere infor" !iilor.

c7 *entru ctivit&!ile de3 *roiect re, e-ecu!ie, e-*lo t re. "".&. erine speci'ice

Art. (. Perso nele fi+ice c re solicit& utori+ re *entru *roiect re , e-ecu!i i e-*lo t re inst l !iilor *entru construc!ii sunt eligi$ile %n vedere sus!inerii e- "enului de utori+ re %n condi!iile %n c re %nde*linesc cu"ul tiv cerin!ele s*ecifice, gru* te stfel3 7 Cerin!& de n tur& /uridic&= $7 Cerin!e de n tur& te9nic&. Art. ) Cerin! de n tur& /uridic& *rev&+ut& l rt. ; lit. 7 cu*rinde3 ine-isten! vreunei cond "n&ri *en le definitive i irevoc $ile *entru f *te ce u relev n!& %n ctivit&!ile s*ecifice *entru *roiect re , e-ecu!i i e-*lo t re inst l !iilor *entru construc!ii Art. *. 6.7 Cerin!ele de n tur& te9nic& *rev&+ute l rt. ; lit. $7 cu*rind3

7 nivelul de *reg&tire *rofesion l& $solvent l unei institu!ii de %nv&!&"#nt su*erior %n ingineri inst l !iilor, cursuri de lung& dur t&, *recu" i $solvent l ciclului II de studii universit re cu di*lo"& de " ster *otrivit siste"ului Aologn . $7 e-*erien! *rofesion l& "ini" neces r& %n s*eci lit te $solvit&, do$#ndit& *rin ctivit te cu"ul t&, du*& c +, %n %nv&!&"#ntul su*erior, cercet re, *roiect re, e-ecu!ie s u e-*lo t re, este ur"&to re3 Br dul I inginer de inst l !ii s u doctor inginer %n inst l !ii, c re s u c inginer test t gr dul II ti"* de ) ni= Br dul II inginer de inst l !ii, c re ti"* de ) ni= vut ctivit te de .' ni

vut ctivit te de E ni s u c inginer test t gr dul III

Br dul III inginer de inst l !ii cu di*lo" de licen!&. c7 *reg&tire %n do"eniul inst l !iilor *entru construc!ii, *entru gr dele I i II, este s tisf&cut& *rin $solvire unui curs de s*eci lit te %n inst l !ii de %nc&l+ire, ventil re i cli" ti+ re, li"ent re cu *& i c n li+ re, g +e, electrice, cu cel "ult ' ni %n inte d tei l c re se solicit& test re , s u * rtici* re l el $or re de c&r!i, nor" tive, st nd rde %n do"eniul inst l !iilor, * rtici* re cu lucr&ri l conferin!e din ! r& s u st&in&t te s u sus!inere de cursuri de *reg&tire. d7 *entru inginerii de lt& s*eci lit te, *entru gr dele I s u II, e-*erien! *rofesion l& "ini"& se " /ore +& cu ) ni, cu condi!i c %ntre g dur t& de ctivit te s& se fi desf&ur t %n do"eniul inst l !iilor. Art. +. 6.7 Cursul de s*eci lit te *rev&+ut l rt. 2 lit. c7 se org ni+e +& de ?ili lele Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni , %n centrele universit re din Aucureti, Clu/: 0 *oc , I i i Ti"io r , %n c drul f cult&!ilor cu *rofil, inst l !ii *entru construc!ii, construc!ii i inst l !ii s u construc!ii cu sec!ie de inst l !ii, i cu*rind3 7 e-*licit re *revederilor nor" tivelor de *roiect re, e-ecu!ie i e-*lo t re inst l !iilor de %nc&l+ire, ventil re, li"ent re cu *& i c n li+ re, g +e i electrice, *recu" i celorl lte regle"ent&ri te9nice i cte nor" tive s*ecifice %n vigo re l d t org ni+&rii cursului=

$7 dou& "odule, fiec re v#nd un nu"&r de )( ore, un "odul de teorie *rivind legisl !i i ele"ente de *roiect re, e-ecu!ie i e-*lo t re inst l !iilor de %nc&l+ire, ventil re i cli" ti+ re, li"ent re cu *& i c n li+ re, g +e, electrice i un "odul de *lic !ie= c7 "odulul de *lic !ie const& %n di"ension re unei inst l !ii de %nc&l+ireDventil reD li"ent re cu *& i c n li+ reD g +eDelectrice l o cl&dire de locuit %n $ + c&rui org ni+ torul cursului e"ite un certific t de $solvire l cursului. 6'7 Cursurile de s*eci lit te sunt sus!inute de c dre did ctice de s*eci lit te *rofesori i conferen!i ri universit ri din c tedrele de s*eci lit te Inst l !ii *entru Construc!ii din c drul f cult&!ilor din centrele universit re *reci+ te l lin 6.7. 6;7 T - *entru cursurile de s*eci lit te se st $ilete de c&tre Asoci !i Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni i se c9it& de c&tre curs n!i s u de fir"ele c re i: u tri"is *entru utori+ re. Art.,. 6.7 5n vedere sus!inerii e- "enului, condid !ii vor tre$ui s& cuno sc& con!inutul $i$liogr fiei, c re constituie " teri lul de *reg&tire *entru c ndid t. 6'7 Ai$liogr fi se ctu li+e +& *eriodic de c&tre Asoci !i Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni . 6;7 Ai$liogr fi se fie + l sediul ?ili lelor Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni , "".(. o%petene Art. -. 6.7 S*eci litii utori+ !i *entru *roiect re , e-ecu!i i e-*lo t re inst l !iilor *entru construc!ii %i desf&o r& ctivit te *otrivit co"*eten!elor *e c tegorii de cl&diri, cores*un+&tor gr dului i s*eci lit&!ii %n c re fost utori+ t, stfel3 Br dul I. Proiect re , e-ecu!i i e-*lo t re lucr&rilor de inst l !ii interio re i e-terio re, ferente construc!iilor de to te c tegoriile de i"*ort n!&, *e s*eci lit&!i= Br dul II. Proiect re , e-ecu!i i e-*lo t re lucr&rilor de inst l !ii interio re i e-terio re ferente construc!iilor de c tegori de i"*ort n!& nor" l& i redus&, *e s*eci lit&!i= Br dul III. Proiect re , e-ecu!i i e-*lo t re lucr&rilor de inst l !ii interio re i e-terio re, ferente construc!iilor de c tegori de i"*ort n!& redus&, *e s*eci lit&!i. 6'7 Inginerii de inst l !ii cu di*lo" de licen!& *ot o$!ine l cerere, l cel "ult doi ni de l e- "enul de licen!&, f&r& sus!inere e- "enului, utori+ re *entru *roiect re, e-ecu!ie i e-*lo t re , gr dul III. 6;7 Su$ingineriiDinginerii colegiu de inst l !ii *ot o$!ine gr dul II i III *entru e-ecu!ie i e-*lo t re= 6)7 Inginerii de inst l !ii utori+ !i *entru *roiect re inst l !iilor u dre*tul de se"n&tur& i %i %nsuesc i se"ne +& *roiectele de inst l !ii ferente construc!iilor *entru o$iective de investi!ii cu*rinse %n c tegoriile de i"*ort n!& cores*un+&to re gr dului de test re o$!inut=

627 >erific torii de *roiecte i e-*er!ii te9nici, ingineri de inst l !ii, *ot o$!ine l cerere, gr dul I, *entru s*eci lit te %n c re sunt test !i= 6C7 C drele did ctice din ? cult&!ile de Inst l !ii *entru construc!ii, ? cult&!ile de construc!ii i inst l !ii s u i ? cult&!i de construc!ii cu sec!ie de inst l !ii, *ot o$!ine l cerere, f&r& sus!inere e- "enului, utori+ re %n s*eci lit te %n c re %i desf&o r& ctivit te did ctic&, *entru gr dele I II %n func!ie de vec9i"e *rev&+ut& l Art. 2 6.7, $7. 6<7 C tegoriile de i"*ort n!& construc!iilor "en!ion te l ne- D. "".). Responsa.ilit$i Art. /. S*eci litii utori+ !i %n inst l !iile *entru construc!ii r&s*und de e- ctit te d telor *re+ent te %n docu"entele *e c re le el $ore +& %n ctivit te de *roiect re, e-ecu!ie s u e-*lo t re. Art. 10. S*eci litii utori+ !i %n *roiect re , e-ecu!i i e-*lo t re inst l !iilor *entru construc!ii, r&s*und de *lic re *revederilor din nor" tivele de s*eci lit te i din *rescri*!iile te9nice de s*eci litete din do"eniu. A!"T#LUL """. Autorizarea """.1. 1ocu%ente necesare Art. 11. 6.7 Dos rul c re se de*une l Secret ri tul Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni de c&tre orice solicit nt, cet&!e n ro"#n, %n vedere utori+&rii, cu*rinde o$lig toriu ur"&to rele docu"ente3 7 cerere scris& confor" ne-ei E= $7 co*ie de *e ctul de identit te l solicit ntului= c7 co*ie leg li+ t& de *e di*lo" de $solvire unui institut de %nv&!&"#nt su*erior din ingineri inst l !iilor= d7 co*ie de *e certific tul de $solvire unui curs de *reg&tire, *entru g dele I i II, du*& c += e7 co*ie de *e c rnetul de "unc&, e"is& de ng / tor s u de ins*ector tul teritori l de "unc&, du*& c += f7 "e"oriu de ctivit te confor" ne-ei ?= g7 dou& reco" nd&ri din * rte *erso nelor fi+iceD/uridice cu c re col $or t= 97 o reco" nd re din * rte ?ili lei Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni , de c re * r!ine= i7 co*ie de *e docu"entul de *l t& t -ei de e- "in re %n vedere utori+&rii= rt. E 6.7 sunt *re+ent te det li t %n

/7 certific t de c +ier /udici r din c re re+ult& c& solicit ntul nu este %nscris %n c +ierul /udici r= F7 ; *o+e color, for" t 2D) c"= l7 utori+ !i gr dul ID *entru inst l !ii de g +e. 6'7 Dos rul c re se de*une de c&tre orice solicit nt, cet&!e n l ltui st t "e"$ru l Uniunii Euro*ene ori l S* !iului Econo"ic Euro*e n, l Secret ri tul Consiliului Director l Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni %n vedere test&rii, cu*rinde o$lig toriu ur"&to rele docu"ente, red ct te %n li"$ ro"#n& ori %n tr ducere leg li+ t& %n li"$ ro"#n&, du*& c +, stfel3 7 docu"entele *rev&+ute l lin. 6.7 lit. 7, f7, g7, i7 i F7=

$7 dov d n !ion lit&!ii solicit ntului= c7 co*ie leg li+ t& de *e di*lo" de $solvire unui institut de %nv&!&"#nt su*erior de s*eci lit te cursuri de lung& dur t&, %nso!it& de docu"entul de recuno tereD ec9iv l re cestei , e"is %n condi!iile legii de c&tre utorit te d"inistr !iei *u$lice centr le co"*etente= d7 docu"ent de test re e-*erien!ei *rofesion le solicit ntului *rivind n tur i dur t ctivit&!ii, eli$er t de utorit te s u de org nis"ul co"*etent l st tului "e"$ru de origine ori de *rovenien!&= e7 docu"ent *rin c re solicit ntul decl r& *e *ro*ri r&s*undere c& nu s&v#rit o infr c!iune s u o gree l& *rofesion l& gr v&= decl r !i se f ce de c&tre solicit nt %n f ! unei utorit&!i /udici re ori d"inistr tive co"*etente s u, du*& c +, %n f ! unui not r ori unui org nis" *rofesion l c lific t l st tului "e"$ru de origine s u de *rovenien!&, c re eli$ere +& un certific t ce test& res*ectiv decl r !ie= f7 certific t lingvistic s u orice lt "i/loc de *ro$& concludent *rin c re solicit ntul f ce dov d cuno terii li"$ii ro"#ne, neces r& e-ercit&rii *rofesiei regle"ent te *e teritoriul Ro"#niei. 6;7 Asoci !i Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni , c re sigur& func!ion re secret ri tului te9nic l co"isiilor de utori+ re, confir"& *ri"ire docu"entelor *rev&+ute l lin. 6.7 i 6'7 %n ter"en de ;( de +ile c lend ristice de l d t %nregistr&rii cestor i infor"e +& solicit ntul, du*& c +, *rin scriso re reco" nd t& cu confir" re de *ri"ire i %n for" t electronic, cu *rivire l docu"entele li*s& ori neconfor"e cu *revederile *re+entului regul "ent. 6)7 Procedur de e- "in re cererii i docu"entelor *rev&+ute l lin. 6.7 i 6'7 se fin li+e +& *rin e"itere unei deci+ii "otiv te, %n ter"en de " -i"u" ; luni de l d t *re+ent&rii dos rului co"*let de c&tre solicit nt. 627 5n c +ul *lic&rii regi"ului gener l de recuno tere titlurilor de c lific re i l recuno terii e-*erien!ei *rofesion le, ter"enul *rev&+ut l lin. 6)7 *entru fin li+ re *rocedurii de e- "in re cererii i docu"entelor *rev&+ute l lin. 6'7 *o te fi *relungit cu ;( de +ile c lend ristice.

6C7 5n c +ul %n c re e-ist& du$ii su*r unor docu"ente *rev&+ute l lin. 6'7, Asoci !i Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni *o te cere utorit&!ii co"*etente din st tul "e"$ru e"itent confir" re utenticit&!ii cestor . 6<7 Asoci !i Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni *o te decide, du*& c +, nterior sus!inerii e- "enului *rev&+ut l rt. .), * rcurgere de c&tre solicit ntul cet&!e n l ltui st t "e"$ru l Uniunii Euro*ene ori l S* !iului Econo"ic Euro*e n unui st giu de d *t re, %n condi!iile rt. '2 din Lege nr. '((D'(() *rivind recuno tere di*lo"elor i c lific&rilor *rofesion le *entru *rofesiile regle"ent te din Ro"#ni , cu "odific&rile i co"*let&rile ulterio re, *entru o *erio d& de *#n& l un n. 6E7 Docu"entul de confir" re *rev&+ut l lin. 6;7 i deci+i *rev&+ut& l lin. 6)7 se tr ns"it *rin scriso re reco" nd t& cu confir" re de *ri"ire i %n for" t electronic solicit n!ilor, se fie +& *e * gin de internet Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni %n ter"en de .( +ile de l e"itere cestor i *roduc efecte de l d t co"unic&rii. 617 Deci+i *rev&+ut& l lin. 6)7 s u $sen! cestei , du*& c +, *o te fi t c t& %n f ! inst n!elor ro"#ne de contencios d"inistr tiv, *otrivit *revederilor Legii contenciosului d"inistr tiv nr. 22)D'((), cu "odific&rile i co"*let&rile ulterio re. 6.(7 Su$ s nc!iune nulit&!ii, deci+i *rev&+ut& l lin. 6)7 v cu*rinde o$lig toriu ter"enul i inst n! /urisdic!ion l& unde ce st *o te fi contest t&. """.&. 2eri'icarea docu%entelor Art. 1&. 6.7 An li+ dos relor cu *rivire l e-isten! docu"entelor *rev&+ute l rt. .. lin. 6.7, 6'7 se f ce de c&tre Secret ri tul Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni . 6'7 Pentru desf&ur re ctivit&!ii de utori+ re, Secret ri tul Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni %nde*linete ur"&to rele tri$u!ii3 7 n li+e +& d tele cu*rinse %n docu"entele de*use de solicit n!i= $7 tr ns"ite l Asoci !i Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni *rocesele:ver$ le de n li+& %n vedere e"iterii deci+iei *rev&+ute l rt. .. lin. 6)7= c7 tr ns"ite l Secret ri tele ?ili lelor Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni dos rele cce*t te= d7 edite +& i co"*lete +&, *entru s*eci litii *ro"ov !i, certific tele de utori+ re i legiti" !iile= e7 r&s*unde *entru corectitudine i integrit te docu"entelor c re u st t l $ + s*eci litilor= f7 !ine eviden! dos relor de*use, *recu" i s*eci litilor utori+ !iDres*ini= g7 "onitori+e +& ctivit te de utori+ re *entru ctu li+ re $ +ei de d te cu s*eci litii utori+ !i= utori+&rii

97 5nscrie s*eci litii utori+ !i %n Registrul Inginerilor de Inst l !ii. 6;7 Secret ri tele ?ili lelor Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni %nde*linesc ur"&to rele tri$u!ii3 7 convo c& solicit n!ii i "e"$rii co"isiilor= $7 sigur& func!ion re secret ri tului co"isiilor de e- "in re= c7 %ntoc"ete fiele individu le de ev lu re i *rocesele:ver$ le le edin!elor de e- "in re= d7 co"unic& Co"isiei de E- "in re re+ult tele fiec&rei edin!e de e- "in re, cu ne- re , %n origin l, tuturor docu"entelor *entru r9iv re ulterio r& cestor = 6)7 fiele individu le de ev lu re i *rocesele:ver$ le le edin!elor de e- "n re sunt confor" "odelelor *re+ent te %n ne-ele B i H. """.&. o%isiile de exa%inare Art.1( 6.7 Co"isiile de e- "in re se org ni+e +& i func!ione +& %n c drul fili lelor Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni din Aucureti, Ti"io r , Clu/:0 *oc i I i. 6'7 Co"*onen! co"isiilor de e- "in re se *ro$& de Asoci !i Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni i se ctu li+e +& ori de c#te ori este nevoie. 6;7 ?iec re co"isie de e- "in re este lc&tuit& din *reedinte, vice*reedinte, 2 "e"$ri, din c re unul este re*re+ent nt l Ministerului De+volt&rii Region le i Turis"ului i un secret r, f&r& dre*t de vot. 6)7 Secret ri tul co"isiei de e- "in re este sigur t de secret ri tele ?ili lelor Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro" ni . 627 Co"isi de e- "in re se *o te %ntruni cu "ini" 2 "e"$ri, din c re unul este *reedinte s u vice*reedinte i unul re*re+ent nt l Ministerului De+volt&rii Region le i Turis"ului i r deci+i se i cu "ini" 'D; din nu"&rul "e"$rilor *re+en!i. """.(. Exa%inarea Art.1) 6.7 Procedur de e- "in re solicit n!ilor %n vedere utori+&rii este unit r& i const& din re+olv re unui test gril& cu c#te .( %ntre$&ri *entru fiec re s*eci lit te. ?iec re %ntre$ re din testul gril& este cot t& cu . *unct. Condi!i de *ro"ov re *ro$ei scrise este o$!inere "ini"u" E *uncte 6not *entru fiec re s*eci lit te %n * rte. 6'7 C ndid tul este decl r t d"is i o$!ine utori+ re d c&, du*& sus!inere *ro$ei scrise not de *ro"ov re este de "ini" E. 6;7 C ndid tul decl r t res*ins re dre*tul l contest !ie. Contest !i se de*une l Secret ri tul Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni %n " -i" ' +ile de l d t sus!inerii e- "enului de utori+ re.

Art.1*. Conducere Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni n li+e +& contest !iile *ri"ite i decide d c& se d"ite s u nu contest !i . Re+ult tul contest !iei se co"unic& contest t rului %n ter"en de *#n& l .2 +ile de l d t %nregistr&rii contest !iei l Secret ri tul Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni . Art.1+. E- "enele de utori+ re se org ni+e +&, de regul& lun r, %n dou /u"&t te fiec&rei luni s u ori de c#te ori sunt solicit&ri de utori+ re. Art.1,. S*eci litii decl r !i res*ini de c&tre co"isi de e- "in re *ot reveni cu o nou& solicit te *entru utori+ re du*& o *erio d& de "ini"u" C luni de l d t co"unic&rii re+ult tului e- "in&rii. 5n cest sco*, solicit n!ii vor %ntoc"i un nou dos r *e c re %l vor de*une l Secret ri tul Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni . """.*. Tari'ul pentru exa%inare Art.1-. 6.7 T riful *entru e- "in re s*eci litilor se st $ilete de c&tre Consiliul Director l Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni i se c9it& de fiec re solicit nt %n * rte. 6'7 Din su"ele re+ult te se efectue +& c9eltuieli de *erson l, c9eltuieli " teri le i de c *it l neces re desf&ur&rii ctivit&!ii de utori+ re. 5n cu ntu"ul t -ei sunt cu*rinse, %n *rinci* l, c9eltuieli ferente func!ion&rii secret ri tului, c9eltuieli *entru *l t "e"$rilor co"isiilor de e- "in re i solu!ion re contest !iilor, c9eltuieli *entru e"itere certific telor de utori+ re, *recu" i c9eltuieli cu r9iv re electronic& docu"entelor, %ntre!inere , co"*let re i ctu li+ re $ +ei de d te cu s*eci litii utori+ !i, el $or re s u revi+uire *rescri*!iilor te9nice *rev&+ute %n $i$liogr fie. """.+. Eli.erarea docu%entelor de autorizare Art.1/. 5n ter"en de .2 de +ile de l d t sus!inerii e- "enului de utori+ re, secret ri tele fili lelor tr ns"it l Secret ri tul Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni to te docu"entele c re u st t l $ + e- "in&rilor, r9iv te electronic. Art.&0. 6.7 5n ter"en de ;( de +ile de l d t *ro"ov&rii e- "enului de utori+ re, Asoci !i Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni e"ite certific tul de utori+ re i legiti" !i . 6'7 S*eci litii utori+ !i vor c9i+i!ion t "*il re li+ t& confor" "odelului *rev&+ut %n ne- C, *e c re vor fi %nscrise d tele i infor" !iile cores*un+&to re gr dului *rofesion l, s*eci lit&!ile i ctivit&!ile "en!ion te %n certific tul de utori+ re. 6;7 Perio d de v l $ilit te legiti" !iei este de ) ni de l d t *ro"ov&rii e- "enului. 6)7 Perso nele fi+ice test te u o$lig !i de infor" , %n scris, Secret ri tul Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni su*r oric&rei "odific&ri condi!iilor c re u st t l $ + utori+&rii. A!"T#LUL "2. !relun3irea vala.ilit$ii le3iti%aiei de autorizare Art.&1. 6.7 S*eci litii utori+ !i *entru *roiect re , e-ecu!i i e-*lo t re inst l !iilor *entru construc!ii *ot solicit *relungire v l $ilit&!ii legiti" !iei *entru continu re ctivit&!ii *otrivit gr dului, s*eci lit&!ii i ctivit&!ii utori+ te. 5n cest sco*, solicit re

*entru *relungire se %nregistre +&, cu ;( de +ile %n inte de d t e-*ir&rii v l $ilit&!ii legiti" !iei, l Secret ri tul Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni . 6'7 L solicit re se ne-e +& legiti" !i %n origin l, %nso!it& i ur"&to rele docu"ente3 7 ctul de identit te, %n co*ie= $7 certific tul de utori+ re, %n co*ie= c7 "e"oriu de ctivit te, %n co*ie= d7 docu"entul *rivind $solvire unui curs de s*eci li+ re inclus %n *reg&tire continu& s*eci litilor, %n co*ie= e7 registrul s*eci listului utori+ t co"*let t l +i, %n co*ie. f7 o reco" nd re din * rte ?il lelor Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni *rivind ctivit te desf&ur t& %n ulti" *erio d& de v l $ilit te legiti" !iei de utori+ re= g7 o *o+& color, for" t 2D) c". 6;7 Prelungire v l $ilit&!ii legiti" !iei se v f ce *e $ + unui nou e- "en de utori+ re s u *re+ent&ri dove+ii * rtici*&rii l el $or re de c&r!i, nor" tive, st nd rde %n do"eniul inst l !iilor, * rtici*&rii cu lucr&ri l conferin!e din ! r& s u st&in&t te, s u sus!inerii de cursuri de *reg&tire= 6)7 Cu oc +i *relungirii v l $ilit&!ii legiti" !iei, %n c +ul %nde*linirii condi!iei de vec9i"e, se *o te solicit sc9i"$ re gr dului de utori+ re. 627 5n c +ul sc9i"$&rii gr dului de utori+ re, se v eli$er un nou certific t i o nou& legiti" !ie. Certific tul i legiti" !i , e-*ir te, se de*un l Secret ri tul Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni 6C7 T riful *entru *relungire v l $ilit&!ii legiti" !iei se st $ilete de Asoci !i Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni , cu lu re %n consider re verific&rii d telor, sus!inerii e- "enului, %ntre!inerii, e-*lo t&rii i ctu li+&rii $ +elor de d te s*ecifice. A!"T#LUL 2. 1ispoziii tranzitorii i 'inale Art.&&. 6.7 Legiti" !i de utori+ re se sus*end& de c&tre co"isiile e"itente, c ur" re contro lelor efectu te de "e"$rii co"isiilor de e- "in re s u ur" re sesi+&rilor din * rte $enefici rilor, s u Ins*ector telor %n Construc!ii, d c& se const t&3 7 ne%nc dr re vigo re= ctivit&!i s*eci listului utori+ t %n *revederile regle"ent&rilor te9nice %n

$7 efectu re ctivit&!ii *entru o s*eci lit te s u gr d, ltul dec#t cel *entru c re fost cord t& utori+ re=

c7 efectu re ctivit&!ii de *reoiect re, e-ecu!ie s u e-*lo t re, c re *o te deter"in func!ion re necores*un+&to re inst l!iilor= d7 const t re unor defec!iuni c re u consecin!e su*r regi"urilor de func!ion re inst l !iilor c ur" re *roiect&rii, e-ecu!iei s u e-*lo t&rii necores*un+&to re= e7 *lic re t "*ilei de s*eci list utori+ t f&r& efectu re ctivit&!ii de *roiect re, e-ecu!ie s u e-*lo t re de c&tre titul rul certific tului de s*eci list utori+ t= f7 nesolicit re *relungirii v l $ilit&!ii legiti" !iei, %n inte de d t e-*ir&rii cestei . 6'7 Certific tul i legiti" !i de utori+ re s*eci litilor de inst l !ii *entru *roiect re , e-ecu!i i e-*lo t re inst l !iile ferente construc!iilor se %ntoc"esc de co"isiile de e- "in re, *otrivit "odelului *rev&+ut %n ne-ele A i A i se se"ne +& de Asoci !i Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni . 6;7 Certific tul i legiti" !i de utori+ re unui s*eci list u %nscrise3 gr dul, s*eci lit te i ctivit te *entru c re fost utori+ t, cu ini!i lele cestei i d t eli$er&rii. 6)7 Legiti" !iile de utori+ re u v l $ilit te de ) ni de l d t eli$er&rii. Art.&(. 0u *ot fi utori+ te *erso nele c re u suferit cond "n&ri *entru concuren!& neloi l&, $u+ de %ncredere, f ls s u lt& infr c!iune leg te de ctivit te %n do"eniul inst l !iilor, *entru c re este *rev&+ut& *ede *s co"*le"ent r& inter+icerii unor dre*turi. Art.&). Ang / torii vor solicit s*eci litilor ng / !i *entru *roiect re , e-ecu!i s u e-*lo t re inst l !iile ferente construc!iilor, s& *re+inte legiti" !i c re confir"& gr dul, s*eci lit te i ctivit te %n c re ceti u fost utori+ !i, c#t i ter"enul de v l $ilit te l cestei . Art.&*. Legiti" !i de utori+ re %i *ierde v l $ilit te *rin neres*ect re *revederilor de l Art. '.. Art.&+. Asoci !i Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni tr ns"ite tri"estri l l Direc!i Te9nic& Ministerului De+volt&rii Region le i Turis"ului, infor"&ri *rivind "odul de desf&ur re e- "enelor i t $elul cu d tele de identific re s*eci litilor utori+ !i. Art.&,. D tele de identific re s*eci litilor de inst l !ii utori+ !i i celor c re u sus*end t& legiti" !i , se *u$lic& se"estri l *e situl Ministerului De+volt&rii Region le i Turis"ului, *e situl Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni i %n revist Inst l torul *rin gri/ Secret ri tului Asoci !iei Inginerilor de Inst l !ii din Ro"#ni . Art.&-. Ane-ele AG.. H f c * rte integr nt& din *re+entul regul "ent.