Sunteți pe pagina 1din 5

Domeniul pregtirii de baz: Turism i alimentaie CURRICULUM N DEZVOLTARE LOCAL DENUMIRE CDL: Activit i !e "r#ani$are %n !

"meniul turism i alimentaie TIPUL: ALT DI CIPLIN CLA A: a I!"a NR# $RE PE PTM%N: &' ore DURATA: & (ptm)ni PR$*E $R: +U,$R -A+RIELA

&' AR(UMENT

Modulul e(te (pe.i/i. domeniului de pregtire Turism i alimentaie0 domeniu .are a(igur pregtirea de (pe.ialitate pentru .ei intere(a1i ( 23i de(/3oare a.ti4itatea pro/e(ional 2n unit1ile de .azare 3i alimenta1ie5.ali/i.rile: bu.tar0 .o/etar"pati(er0 o(ptar .are permit a..e(ul la .ali/i.rile: te6ni.ian 2n ga(tronomie0 organizator ban7ueting8# 9n programele 3.olare pentru li.eu0 apar e:pli.it li(te (eparate .u 4alori 3i atitudini 4izate de /ie.are obie.t de (tudiu 2n parte# Ele a.oper 2ntregul par.ur( al 2n41m)ntului li.eal 3i orienteaz dimen(iunile a:iologi. 3i .ea a/e.ti4"atitudinal a/erente /ormrii per(onalit1ii# ;alorile 3i atitudinile au o importan1 egal 2n reglarea pro.e(ului edu.ati4 .a 3i .ompeten1ele0 dar (e (upun altor .riterii de organizare dida.ti.o"metodi. 3i de e4aluare# Rezol4area de probleme 3i organizarea lo.ului de mun. (unt unit1i de .ompeten1e .6eie dob)ndite .a urmare a par.urgerii modulului I; denumit )Activit i !e "r#ani$are %n !"meniul turism i alimentaie*' A.e(ta are o (tru.tur ela(ti.0 de.i poate 2n.orpora0 2n ori.e moment al pro.e(ului edu.ati40 noi mi<loa.e (au re(ur(e dida.ti.e# Curri.ulumul 2n dez4oltare lo.al e(te elaborat 2ntr"un .adru de parteneriat 2ntre 3.oal 3i .omunitate 3i are 2n 4edere: Re(ur(ele lo.ale pentru in(truire5baza material a 3.olilor0 .adrul de .olaborare .u agen1ii e.onomi.i8 Cerin1ele lo.ale pentru pregtirea 2n di4er(e .ali/i.ri0 .are ( (er4ea(. a.ti4it1ilor de(/3urate 2n zon# .opul .urri.ulumului 2n dez4oltare lo.al poate /i (intetizat 2n urmtoarele: Lrgirea domeniului o.upa1ional dar 3i ad)n.irea .ompeten1elor .6eie0 alturi de .ompeten1ele per(onale 3i .ele (o.iale: .omuni.area0 lu.rul 2n e.6ip0 g)ndirea .riti.0 a(umarea re(pon(abilit1ilor0 .reati4itatea 3i (piritul antreprenorial= Dob)ndirea .uno3tin1elor 3i deprinderilor de dez4oltare a unei a/a.eri proprii pornind de la /ormarea pro/e(ional 2ntr"o .ali/i.are= Promo4area 4alorilor demo.rati.e 2n .urri.ulum0 .are ( le permit 4iitorilor ab(ol4en1i ( de4in .et1eni ai unei (o.iet1i de(.6i(e# 9n 4iziunea noii proie.tri .urri.ulare pro/e(orul are libertatea de a alege metodele 3i te6ni.ile dida.ti.e0 de a propune noi a.ti4it1i de 2n41are 2n m(ur ( a(igure atingerea .ompeten1elor din PP0 a.e(ta indi4idualiz)nd 3i parti.ulariz)nd pro.e(ul dida.ti. la (pe.i/i.ul .la(ei# De a(emenea (e 4a urmri permanent re(pe.tarea normelor de (ntatea 3i (e.uritatea mun.ii#

+' LI,TA UNIT-ILOR DE COM.ETEN- RELEVANTE .ENTRU MODUL o Rezol4are de probleme o $rganizarea lo.ului de mun. TA/EL DE CORELARE A UNIT-II DE COM.ETEN- CU COM.ETEN-ELE Nr' Unitate !e C"m0etene Criterii !e 0er1"rman crt' c"m0eten ># &2' Rezol4are &' Identi/i. probleme (imple 5a8 Dete.tarea unor (itua1ii problemati.e de probleme 5b8 De(.rierea .ara.teri(ti.ilor problemei 5.8 *ormularea problemei 2n /un.1ie de .ara.teri(ti.ile determinate +' Al.tuie3te 3i apli. un 5a8 Identi/i.area unei alternati4e de plan de rezol4are a unei rezol4are a problemei probleme (imple 5b8 Alegerea (olu1iei optime de rezol4are a problemei 5.8 9nto.mirea planului de rezol4are a problemei 5d8 Apli.area planului de rezol4are a problemei 2n .onte:tul determinat 4' ;eri/i. rezultatele 5a8 Compararea rezultatului ob1inut .u ob1inute 2n urma apli.rii rezultatul plani/i.at planului de rezol4are a unei 5b8 Apre.ierea rezultatului ob1inut 2n urma probleme (imple .omparrii 5.8 Apli.area rezultatului ob1inut 2n (itua1ii (imilare 3' $rganizarea lo.ului de mun. &' A(igur ordinea 3i .ur1enia la lo.ul de mun. +' Apli. prin.ipiile ergonomi.e 2n organizarea lo.ului de mun. 5a8 ele.tarea mi<loa.elor de mun. 5b8 $rdonarea mi<loa.elor (pe.i/i.e a.ti4it1ii .urente 5.8 9ntre1inerea .ur1eniei la lo.ul de mun. 5a6 E:pli.area prin.ipiilor ergonomi.e de baz 576 M(uri indi4iduale de redu.ere a e/ortului /izi. 5c6 Men1inerea mi.ro.limatului optim de la lo.ul de mun. 5a6 Utilizarea in(tru.1iunilor de lu.ru 2n /un.1ie de (ar.inile date 576 ;eri/i.area indi4idual a realizrii (ar.inii date pe baza in(tru.1iunilor de lu.ru 5c6 Core.tarea erorilor de realizare a (ar.inilor de lu.ru0 pe baza in(tru.1iunilor

4' *olo(e3te in(tru.1iunile de lu.ru pentru 2ndeplinirea (ar.inilor

4' TA/ELUL DE CORELARE A COM.ETEN-ELOR 8I CON-INUTURILOR Nr' Unitate !e C"m0etene C"ninuturi5Detalieri6 Activit i !e crt' c"m0eten %nv are ># $rganizarea ># A(igur ordinea I# Reguli de igien la ni4elul Di(.u1ii de grup lo.ului de 3i .ur1enia la (lii de (er4ire: aeri(irea (lii0 pri4ind apli.area mun. lo.ul de mun. 3tergerea pra/ului0 /i:area regulilor de igien me(elor 3i a moltonului $pera1ii de /i:are a me(elor 3i a moltonului ?# Apli. II# Dotarea .u mobilier prin.ipiile ade.4at0 iluminarea0 4entila1ia0 Demon(tra1ii pri4ind ergonomi.e 2n parti.iparea la de.orarea 3i apli.area prin.ipiilor organizarea intimizarea (lii de (er4ire ergonomi.e lo.ului de mun. &# *olo(e3te in(tru.1iunile de lu.ru pentru 2ndeplinirea (ar.inilor III# $pera1iuni de aran<are a me(ei0 adu.erea 3i a3ezarea obie.telor de in4entar ne.e(are (er4irii 3i .on(umrii preparatelor 3i buturilor Re(pe.tarea (u..e(iunii etapelor de e/e.tuare a .ur1eniei I;# Unit1i de m(ur /olo(ite 2n realizarea re1etelor Apli.a1ii 2n (pa1iul de produ.1ie: grama<e0 4olume0 propor1ii 2n re1ete ;# No1iuni (imple de(pre nutri1ie ;I# A4anta<e 3i deza4anta<e nutri1ionale ale prin.ipalelor grupe de materii prime Apli.a1ii @ ne.e(ar nutriti4 P0 L0 - zilni. Cal.ulul 4alorii .alori.e a alimentelor ;II# A(igurarea ra1iei .alori.e zilni.e prin e:emple de meniuri Apli.a1ii AAnalize .omparati4e $pera1ii de identi/i.are 3i aran<are a obie.telor de in4entar ne.e(are e/e.turii mi(e"en" pla.e"ului Cal.ule (imple /olo(ind unit1i de m(ur Di(.u1ii diri<ate pe teme de nutri1ie tudii .omparati4e pe teme de nutri1ie Cal.ule de 4aloare .alori. a alimentelor E:empli/i.ri de meniuri zilni.e Di(.u1ii de grup pri4ind a(igurarea ra1iei .alori.e zilni.e pentru .ategorii di/erite de .on(umatori Analizarea rezultatelor 2n /un.1ie de 4alorile re.omandate

?#

Rezol4are de probleme

># Identi/i. probleme (imple

?# Al.tuie3te 3i apli. un plan de rezol4are a unei probleme (imple

&# ;eri/i. rezultatele ob1inute 2n urma apli.rii planului de rezol4are a unei probleme (imple

9' ,U(E,TII METODOLO(ICE Pentru atingerea .ompeten1elor (tabilite prin modul0 pro/e(orul are libertatea de a dez4olta anumite .on1inuturi0 de a le e3alona 2n timp# A.ti4it1ile la le.1ii 4or /i 4ariate0 a(t/el 2n.)t0 indi/erent de (tilul de 2n41are .ara.teri(ti.0 to1i ele4ii ( dob)ndea(. .ompeten1ele ne.e(are# 9n (trategia dida.ti. pro/e(orul poate utiliza o palet larg de metode# e re.omand metodele .entrate pe ele4 .are ( impli.e ele4ul 2n pro.e(ul de /ormare# Ele4ii 2n4a1 mai bine da. aud in/orma1iile0 4d demon(tra1iile 3i ilu(tra1iile0 di(.ut in/orma1iile 3i ideile0 e:perimenteaz 3i pra.ti. te6ni.ile# Ei de4in a(t/el membrii unei re1ele de .omuni.are0 (e (imt 2n largul lor0 23i 2mprt3e(. e:perien1ele0 pun 2ntrebri0 .olaboreaz .u .eilal1i0 23i a(um ri(.uri0 parti.ip a.ti4 la propriul pro.e( de in(truire 3i edu.are# Pro/e(orul are doar rolul de /a.ilitator0 .omuni.ator0 .olaborator 3i organizator# El are rbdare0 lu.reaz la a.ela3i ni4el .u ele4ii 3i re(pe.t ideile 3i e:perien1ele parti.ipan1ilor# e 4or promo4a metode de predare " 2n41are a.ti4 parti.ipati4e0 .entrate pe ele40 .are du. la rezol4area problemei pu(e 2n di(.u1ie# Metodele de parti.ipare a.ti4 au meritul de a genera .onte:te 2n .are (e mani/e(t di/eren1ele0 .a 3i 2n 4ia1a de toate zilele# Apli.area lor du.e la pro4o.ri ale indi4izilor de aB3i reorganiza e:perien1ele .a urmare a parti.iprii a.ti4e la 4ia1a de grup# e pot utiliza metode .a: ob(er4a1ia0 .on4er(a1ia0 mun.a independent0 (imularea0 problematizarea0 <o.ul de rol0 e:er.i1iul0 di(.u1iile 2n grup @ .are (timuleaz (piritul .riti.0 .reati4itatea0 (tudiul de .az0 brain(tormingul et.# ;or /i promo4ate (itua1iile din 4ia1a real 3i (e 4a urmri apli.area .uno3tin1elor la probleme reale0 pentru a (e putea 1ine .ont 2n m(ur mai mare de ne4oile ele4ilor0 ale anga<a1ilor 3i ale (o.iet1ii# Ele4ilor li (e 4a permite ( apli.e propriul lor mod de 2n1elegere a .on1inutului realiz)nd: proie.te0 porto/olii0 di(.u1ii 2n grup# e re.omand /olo(irea lu.rului 2n e.6ip .are /a.iliteaz pro.e(ul de 2n41are# A.ea(t metod (e poate apli.a pentru 4eri/i.area 2ntre .olegi54eri/i.ri 3i e4aluri ale lu.rrilor 2ntre .olegi80 <o. de rol5ele4ii (e a<ut re.ipro.0 iar pro/e(orul 2i 2ndrum pentru o 2n41are e/i.ient8# Pro.e(ul de e4aluare .ontinu 3i (umati45/inal8 4a a4ea 2n 4edere gradul de 2n(u3ire a .ompeten1elor# Competen1ele indi4iduale din .adrul a.e(tui modul nu 4or /i (upu(e e4alurii /inale 2n .adrul altor module# A.e(t lu.ru nu e:.lude e:er(area 3i dez4oltarea a.e(tora 3i prin par.urgerea .on1inuturilor altor module# Promo4area unui modul e(te .ondi1ionat de 2n(u3irea tuturor .ompeten1elor din tabelul de .orelare0 e4aluate .on/orm (pe.i/i.a1iilor pri4ind probele de e4aluare pre4zute 2n PP# Ele4ii trebuie e4alua1i numai 2n .eea .e pri4e3te dob)ndirea .ompeten1elor (pe.i/i.ate 2n .adrul a.e(tui modul# Demon(trarea unei alte abilit1i 2n a/ara .elor din .ompeten1ele (pe.i/i.ate e(te lip(it de (emni/i.a1ie 2n .adrul a.e(tei e4aluri# Pentru e4aluarea .are pre(upune o prob pra.ti.0 un in(trument de e4aluare .are poate /i utilizat e(te /i3a de ob(er4are# e re.omand urmtoarele metode alternati4e de e4aluare: o $b(er4area (i(temati. a .omportamentului ele4ilor .are permite e4aluarea atitudinilor /a1 de o (ar.in dat 3i a .omuni.rii= o Autoe4aluarea= o Tema 2n .la(= o In4e(tiga1ia# Ca in(trumente de e4aluare (e pot /olo(i: o *i3e de ob(er4are= o *i3e de lu.ru#

:' MI;LOACE<DOTRI NECE,ARE 0entru 0arcur#erea CDL=ului 0r"0us> alte "7servaii <su#estii met"!"l"#ice 0entru " c?t mai c"m0let !"7?n!ire a c"m0etenel"r s0eci1ice i!enti1icate' Cataloage0 re4i(te0 albume= Dotri (pe.i/i.e unit1ilor de alimenta1ie= Alte dotri0 .are (unt identi/i.ate de .adrele dida.ti.e .a /iind ne.e(are de(/3urrii a.ti4it1ilor plani/i.ate# @' /I/LIO(RAAIE ># Ni.ole(.u R# @ Te6nologia a.ti4it1ii 2n re(taurante 3i 6oteluri @ Editura port 3i Turi(m >CD> ?# ta4ro(itu tere @ Arta (er4i.iilor 2n re(taurante0 baruri 3i 6oteluri @ Editura Dobrogea ?''& &# -al A#M#0 Teodore(.u -#*# @ Di.1ionar ga(tronomi. @ Editura Pet.om0 ibiu ?''' E# Ni.ole(.u R# @ Te6nologia re(taurantelor @ Editura Inter"Reb(0 +u.ure3ti >CCD F# $laru M# 3#a# @ tudiul .alit1ii produ(elor 3i (er4i.iilor " Editura E.onomi. Preuni4er(itaria0 +u.ure3ti ?''' G# ta4ro(itu # @ -6id pro/e(ional 2n alimenta1ia publi. @ Editura Te6ni.0 +u.ure3ti >CCD H# Tabele .ompozi1ii .6imi.e D# Cole.1ii re4i(te C# Album literar ga(tronomi.