Sunteți pe pagina 1din 38

OFICIAL MONITORUL

AL

ROMANIEI
A n u l1 8 1( X X V ) - N r .4 5 6 b i s
P A R TE A I LEGI, DECRETE, HOTARARI SI ALTE ACTE

24 iulie 2013 Miercuri.

SUMAR

Pagina A n e x e l e n r . 1 9 i 2 l a O r d i n u l m i n i s t r u l uri n e d i u l u i9 i interne afacerilor al ministrului clrmatice, schimbdrilor adrninistraliei regionale dezvoltdrii 9i 9i al ministrului pentru Manualului publice aprobarea nr.33014412.178 de urgen!5 primarului pentrumanagementul situaliilor hidrologicd in cazde inundalii 9i a Manualului 9i secetd de urgenld pentru situa{iilor prefectului managementul 3-80 hidrologicd secetd inundalii de in caz 9i

l, Nr.456 bis/24.VI1.2013 PARTEA AL ROMANIEI, OFICIAL MONTTORUL

A C T E A L E OR G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E A L E A D M I N Is T R A T I E I P U B L I C E C E N T R A L E
M I N I S T E R UM LE D I U L U I C LIMATICE R SI SCHIMBARILO 2013 1 martie l\r. 330 din INTERNE AFACERILOR MINISTERUL 2013 Nr.44 din 26 aPrilie I DEZVOLTARI MINISTERUL Sl ADMINISTRATIEI REGTONALE PUBLICE 2013 iunie N r . 2 . ' l 7d 8i n 1 9

ORDIN situaliilorde urgenli pentru aprobareaManualuluiprimarutuipentru managementul in cazde inundatiisi seceti hidrologici 9i a Manualuluiprefectuluipentru managementul in caz de inundalii9i seceti hidrologicd*) situaliitorde urgenlai
nr.2112004 a Guvernului art. 1, art.3 lit. (a) si ale art.4 alin.(1) 9i alin.(a) din ordonanlade urgen{d in bazaprevederilor nr' prinLegea 1512005' cu modificari aprobatd de Urgenld, 9i completdri al Situaliilor de Management Nalional privindlsistemul Mediului Ministerului si func,tionarea Guvernuluinr.4}l20l3privindorganizarea in temeiulart. 13 alin.(3) din Hotararea alin'(5) al art'7 climatice, schimbdrilor mediului in domeniul unoractenormative 9i modificarea gi pentru cllmatice gi Schinrbarilor si Internelor, MinisteruluiAdministra{iei si functionarea nr. 3ol2oozprivindorganizarea din ordonanla de urgenlda Guvernului Guvernului art.12 alin.(7)din Hotdrarea si al ulterioare, completdrile si modificdrile cu prinLegeanr.15/2008, cu modific6ri aorobatd Publice, giAdministraliei Regionale Dezvoltdrii Ministerului si funcfionarea privind organizarea nr. l,12013 si ministrul dezvoltdriiregionalesi ministrul mediului si schimbdrilorclimatice,ministrul afacerilorinterne ordin' publiceemitprezentul administraliei

nr-1 24012oo511'1781200 administra{iei 9i internelor Se aprobd Manualul primarului pentru ministrului Art. 1. prefectului pentru Manualului in cazde inunda{ii de urgenld situa[iilor 9isecetd privind aprobarea manag,_.mentul in caz de inundalii de urgen{d situatiilor 9i a in anexanr. 1. managementul prevdzut hidrolorJica, de situa{iilor primaruluipentru managementul Se aprobd Manualul prefectuluipentru Manualului Art. 2. in cazde inunda[iigisecetdurgen[din caz de inunda{ii, Oficialal de urgenld publicat in Monitorul situaliilor managementul 2' nr' in anexa se prevazut 2006, februarie hidrologicd, Partea l, nr. 168 din 22 Romdnieri, in implicate local, central la nivel de Structurile 9i Art. 3. abrogd. de inundalii de urgenldgenerate 9i situa{iilor managementul din prezentul Art. 5 -Anexele nr. 1-2fac parteintegrantd Vor duce Ia indeplinireprevederile secetS hidro|ogic5, ordin. ordin. orezentului Oficialal ordin se publicdin Monitorul Art. 6. - Prezentul ordin, in vigoarea prezentului Art 4. - La data intrarii Parteal. apelor si al RomAniei, ministruluimediului 9i gospodaririi Ordinr-rl dezvoltdrii ministrul p. Viceprim-ministru, interne, afacerilor Ministrul mediului Ministrul 9i schimbdrilor publice' regionale 9i administraliei Radu Stroe climatice, Sevil, Shhaideh RovanaPlumb de stat secretar delegatpentruape, pdduri Ministrul si Piscicultura' Lucia Ana Varga

ministruldezvoltdrii regionale si - ) o . . . r . , " ' m i n i s t r u l u im e d i u - l u9 r l i m a t i c e , a l m i n i s t r u l u ia f a c e r i l o r i n t e r n e 9 i - a l v i . c e p r i m - m i n i s t r u l u i , i i s - c h i m b d r i l oc reprodus si in acest numdr bis' pubticatin Monitoiul oficiat al no.an-i"i, putt"a l, nr.'456 din 24 iulie 2013 9i este a fost publice 33014412.178t2013 nr. administratiei

, A R T E AI , N T . 4 5 6\ \ S I 2 4 . Y I I . 2 O 1 3 A L R O M A N I E IP OFICIAL MONITORUL

45

ANEXA nr.2

MANUALUL PREFECTULUI

PENTRU MANAGIiMF]NTUL SITUATIILOR DE URGENTA iN caz DE INLINDATITSI sECETA HIDRoLoGICA

46

I , N T .4 5 6 b I S I 2 4 . V I I . 2 0 1 3 A L R O M A N I E IP , AFITEA M o N I T O R U LO F I C I A L

CUPRINS

PREFATA

CAPITOLULI - GENER,ALI ATI

INUNDATTI DE GENERATE 'RGENTA DE fii:ilf.oT:Jlrn"ntu, srrrrATrloR


A. Misuri preventive;i de pregltire B. Misuri operativede intervcn{ie - COD GALBEN Pentru innda{ii - COD PORTOCALIU Pentru inunda{ii - COD RO$U Pentru inunda{ii C. M[suri de reabilitare DE SECETA II.2. MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTI GENERATE HIDROLOGICA A. Misuri preventivepi de pregitire B. Misuri operativede interven{ie - F AZA DE ATENT TEiAVERTIZARE -FAZA DE RESTICTII CAPITOLUL III - ANEXE LA MANUAL periculoase hidrologice . - Praguricriticepentrufcnomenc I11.1 fcnomenelor dc iudelean apirare impotriva inundaliilor, lll.2. - conlinutul cadru al I'}lanului al accidentale poludrilor accidenteloila constructiihidrotehniceEi metcorologicepericuloase, pentrusitualii de urgen![ comitctuluijude{ean operativeprivind efectelefenomenelor III.3. - Con{inutulqi modul de transmiteieal Rap'cartelor hidrometeorologice Periculoase impotriva al Raportului de sintezaprivind apararca IIl.4. - Conlinutul qi moclul de transmitere hidrologice hidrotehnic'e la conslruclii Eisecetei inundaliilor,'accidentelor pentru construc{iilchidrotchnicc III.5. - conlinutul ProcesuluiVerbal de calamit[li intocmit cu ap[ de alimentarc de viituri / sursesuplimentare afectate produse pagubelor gi evaluarea IIl.6. - Conlinutulcadrual procesuluiVerbal privind oonstatarea periculoasc hidrometcorologice in urma fenomenelor situaliilor dc urgenldgenerate gcstionarea Ill.7. - componenlaGrupului de Suporl iehnic pcntru qi polu6ri la construcliihidrotehnice acciJente periculoase. mc,teorologice f'enomene de inun<lalii, qi principalelcsaleatribufii accicletrtale lui atribulii de inundaliigi principalele Agcntul lII.8. Nalionale Strategiei h.riatribu{iipentruimplementarea principalele qi bazil IIl.9. Comitetuldc pentrumanagementulriscrrlui)ainundaliipetermenrnediuqilung

MONITORUL OFICIAL A I - R O M A N I E IP , A R T E AI , N r . 4 5 6 b i S / 2 4 VII,2O13

47

PREFATA

Prezentulmanualdenumit "Manual al Pr:electului pentrumanagementul situa{iilor de urgen{irin qi prefeclilor in calitate de preEedinjiai caz de inundalii seceti hidrologicd" se adreseazd judelenepentru situalii de ur:gen!f,, precum qi celorlalli membri ai acestorcomitete. cornitetelor mdsurilepreventive,operativeqi de reabilitare,care se inlreprind la Accsl manual stntetizeazd nivcliudcleanin situaliidc urgentigenerate de inundaliisi secetihidrologici. modificlrii si completdrii"Manualului Prefcctuluipcntru managementul Necesitatca situaliilorde dejnundalii",aprobal prin OgdinulCornunal ministruluimcdiului gi gospoddririi urgenli in caz, apelorgi ministruluiddministratiei a apdrutca urrnare a Ei internelornr.1.24012005/1.17812006, in domcniu. modificdrii legislaliei privind evaluarea gi gestionarca Directivei20071601C11 riscurilorla inundalii, Astfel, prcvcderile iar prin in Lcgeaapelornr.1071996,cu modificirile qi completirileulterioarc, au fost transpuse management riscului m.84612010 a fost aprobatd Nalional5de al HotirdreaGuvcrnului Strategia acestei Strategii, se nurnirl Ei crcarca la inundaliipe tennenmediu si lung. Printreprevederile - leritoriale . funcliei de "agentde inundalii" la nivelul fieclrei unitali administrativ Pe baza acestoraa fost aprobat,prin Ordinul Comun al ministrului mediului Ei padurilor gi privind gestionarea Regulamentul ministrului administralieiqi internelor nr.1.422119212012, situaliilor de urgen!f,generatede inuncla{ii,fenomenemeteorologicepericuloaseaccidentela poluiri accidentale pe cursuride apdqi poludri marinein zonacostieri, construcliilehidrotehnice, a fost aprobat Regulamentul de organizareqi iar prin HotirArea Guvemului nr.21012012 de bazin. funclionarea comitetelor Pentru o mai buni inlelegerc a semnificaliei pragurilor critice pentru fcnomene prin Ordinul Comun al ministrului mediului ;i padurilor qi periculoase, hidrometeorologice de codificarea a fost aprobat[Procedura nr.2451340312012 si intemelctr ministrului administra{iei gi hidrologice. qi avertizlarllor meteorologice informf,rilor,atenliondrilor de urgenfi a Guvernulurnr.82l20lI privind unele Sunt de menlionatqi prevederileOrdonan{ei mdsuri de organizarea activitelii de imbundtiliri funciare, cu modificirile gi completarile ulterioare,inbaza cirora lucrf,rilecu rol de apirare impotriva inundaliilor (diguri gi baraje),din administrarea Agenfiei Nalionale de Imbunltdliri Funciarc, au trecut in administrarea Rotndne". Na{ionale,,Apele Administraliei

Actcle normativecare au stat la baza elaboririi prezentuluimanual, sunt:

Ordonanfa de urgen{[ a Guvernului nr. 2112004privind Sistemul Nalional dc al Situaliilor de lJrgen![, aprobatl c;urnodificiri gi completiri prin Lcgca Managemenl nr. 15 I 2005; - Legeaapelor, ulterioare; cu modificirileqi completdrile 2 . Legeanr.10711996 cu modificirile qi complct[rile privind protecfia civild, republicatS, 3 . Legeanr.48112004 ulterioare; principalelorfuncfii repartiziarii pentru aprobarea 4. HotdrdreaGuvcrnului nr.228812004 de sprijin pe care le asigurd ministerele,celelalle organe centrale Ei organizaliile qi gestionarea situafiilorde urgenld; privind prevenirea neguvernamenlale
l.

48

MONITORUL OFICIAL A L R O M A N I E IP , A R T E Al , N r . 4 5 6 b i s / 2 4 . V | 1 . 2 0 1 3

privind organizarea gi func{ionarea CiuvernulLri nr. 148912004 Comitetului 5. Hotirrdrea Na[iorialpcntru Situatiidc Urgentl,cu nrodificdriic cornpletf,rilc ultcrioarc, Ei pentruaprobarea qi Guvemuluinr. 149012004 Regularnentului de organizarc 6. HotirArea func{ionare a organigramciInspectoratului Gcncral pentru Situalii de Urgentl, cu modificirile si cornplet[rile ulterioarc; pentru aprobarca privind 7. Floldrdrea Guvsnrului nr. 149112004 Rcgulamcntului-cadru structuraorganizatoricd, atribufiile,funclionareagi dotareacomitetelorgi centrclor pentrusituaJii operative de urgen{i; privind aprobarea 8. HotirAreaGuvernuluinr. 111612005 Statutuluide organizare ;i funclionare al Adrninistrafiei Na{ionale Romdne", cu modi{icdrile ulterioare; ,,,A.pele 9. Hotf,rdrea Ciuvcrnului nr. 84612010pentru aprobarea Stratcgiei Na{ionalc dc management al risculuila inundaliipe termen mediuEilung; nr. 82l20ll privind unelemisuri de organizarc a 10.Ordonanla de urgcn!5a Guvernului, '' qi ulterioarc; cu modificirile completdrile activitltii dc imbunltifiri funciare, privind modificareaEi complctarca Hot5rArii ll. HotdrArea Ciuvernuluinr. 27112012 pcntru aprotrarea inventaruluicentralizal al bunurilor din Guvcrnuluinr. 1.705t2006 publical statului; domeniul privind aprobarea de organizare si Regulamentului 12.Hot[rArea Cuvernuluinr. 21012012 a cornitelelor func{ionare de bazin; qi 13.Ordinul Comun al ministrului mcdiului qi pddurilor qi ministrului administra{iei privind gestionarca pentru aprobarea Regulamentului internelornr. 1.422119212012 periculoasc, meteorologice situaliilor de urgenfl generatede inundalii, f'enomcne pe cursurilc de api gi poludri qi poludriaccidcntale la construcfii hidrotehnicc accidcnte marinein zonacostierS; 14.Ordinul Comun al ministrului mediului Ei pidurilor gi ministrului administralici ;i proccdurii de codificarea informaliilor, pentruaprobarea intcrnelornr.2451340312012 gi averlizirilormctcorologice gi hidrologice; atcn{ion5rilor pentru aprobarea l5.Ordinul ministrului administra{ieiqi intcrnclor nr. 1.25912006 activitdlii de inqtiinlarc, avcflizarc, Normelor privind organizarea qi asigJurarca civil[; prealarmare in silualiide protcc{ie ;i alarmare 16.Ordinul ministrului administraliciqi intemelor nr. 1.18412006pentru aprobarea in situaliide urgenf6; activiElii de evacuare Normelorprivind organizarea Eiasigurarea pentru aprobarea lT.Ordinul ministrului administraliei;i internelor nr. 1.49412006 pentru sinistrali in funclionarea taberelor privind tehnice organizarea Normelor ;i situalii de urgenld; privind regirnul stdrii dc ascdiu qi 18.Ordonanladc urgenlira Guvernuluinr. 111999 cu modificirile ;i completlrile ulterioare; regimul stdriidc urgenfa, 19.Ordinul ministrLrluiadministra{ieiqi internelor nr. 13212001pcnlru aprobarea a Planuluide analizdgi acoperirca riscurilor gi a StructuriiMetodologieidc elaborare gi acoperire a riscurilor; cadrua Planuluide analiz'a 20.Ordinul ministrului administrafieiEi internelor nr. 181/2010 pcntru aprobarca privind gestionarea situaliilor de urgenfi specificetipurilor de risc Regulamentului qi Intemclor; Administralici Ministerului repartizate Nalionalede prevenirca pentruaprobarea Strategiei 21. HotlrdreaGuvemuluinr. 76212008 de urgcnld; situa{iilor pentruaprobarea Criteriilor nr.7l812005 si internelor 22. Ordinulministruluiadministraliei pentn"t voluntare dotarea serviciilor dc perfonnanli privind structuraorganizatoricd Ei ulterioare; situalii de urgenlii,cu modificirile Eicompletdrile 23.Ordinul ministrului administra{iei Ei internelor nr.l60/2007 pentru aprobarea desllqurare qi finalizare a activitS{ii dc Regulamentuluide planificare, organiz,are, prestale de serviciilevoluntareEiprivatepentrusitualii prcvenirea situaliilordc urgenfa de urgen{d. 24.Ordinul ministmlui administra{iei qi intemelor nr.71212005pentru aprobarea de urgen{i; in domeniulsitualiilor salariafilor gencralc privind instruirca Dispoziliilor

MONITORUL OFICIAL A L R O M A N I E IP , A R T E AI , N r . 4 5 6 1 : S I 2 4 . Y I I . 2 O 1 3

4S

privinclasigurarea 25.Legeanr.26012008 obligatorie a locuintelor irnpotrivacutremurelor, alunecbrilor de terenqi inundaliilor, republicati; 26. Lcgea nr. 34012004privind prefectul qi institulia prefectului, republicat5,cu lc ulterioare. modificlrilc qi complcl5ri pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. ZT.HotiarltreaGuvernului nr.46012006 34012004. cu modillcarile ulterioare. privind principiile de organizare, 28. Ifol[rdrea Guvetnuluinr. 149212004 qi func{ionarea ile servici i lor de urg,enfd profesioni atribu{i ste

CAPITOLUI,I GENERALITATI

de inundalii, accidentela construcliihidrotehnice Gestionareasitualiilor de urgenldgenerate Ei qi dc inleresna{ional, avAnd in vcderefrecven}a de produccrc seceti hidrologici esteo activitatc tipuri de risc. efectelor acestor dimensiunea de situafii de urgenfi: Tipuri de risc generatoare a) inundalii, ca urrnarea revdrsbrilornaturaleale cursurilor de api catzate de creqterea debitelor provenitedin precrpitalii Ei/saudin topirea bruscl a stratului de zipadi sau a ale podurilor Ei de dimensiunileinsuficiente ale secliunilorde scurgere blocajelor cauzate podelelor, blocajelor produse de gheluri sau de plutitori (dcqeuri gi material lemnos), de zdpadl,precumqi inundafiiprin scurgeride pe aluneciri de teren,aluviuni qi avzrlanqe versanfi; b) inunda(ii provocate de incidente, sccidentesau avarii la construcliile hidrotehnice; c) inunda(ii pruvocate defurtuni marinel d) inundalii produse de ridicarea nivelului pdnzei de apdfreaticd; prelungite); unei secete e) secetdhidrologicd (deficit de apdla sursddin cauza Sunt expusedirect sau indirect accstortipuri dc risc: precumsi via{aanirnalelor; a) viala oamenilor Eibunurileacestora. qi de patrinroniu; culturalc, administrative sociale, b) obiectivele c) capacitf,lileproductive (societdli comerciale,platforme industriale, centraleelectrice, piscicole,porturi qi altele); amenaj6ri ferme agro-zoolehnice, d) barajele gi alte lucrlri hidrotehnicecare reprezintl surse de risc in aval, in cazul produceriide accidente; e) cdile de comunica{ii ruticre, feroviare Ei navale, re{elele de alimentarecu energie staliile de tratareqi cu apd Ei canalizare, le de alimentare electric[, gaze,surseleqi sistcme qi altcle; telecomunicalii refelele de de epurare, acvatice Ei terestre,pdduri, terenuri agricole, intravilanul f) mediul natural (ecosisteme qi altele). localitalilor Managementulsituatiilor de urgenfl se realizeaziprin: a) mdsuri deprevenire ;i depregdtire pentruinterven(ii; periculoase cu fenomenelor declangarca b) mdsuri operativeargente de interven(ie dupd, urmiri grave; mdsuri de inlewenfie ulterioardpentru recuperare;i reabilitare. c)

50

, A R T E AI , N T .4 5 6 b i S / 2 4 . V I I . 2 0 1 3 O F I C I A LA L R O M A N I E IP MONITORUL

aparilia in caresc collstata in momentul Stareade apirarc generati dc inunda(ii sc cleclanqeazi de apari{iceste periculos(deplqircapragurilorcritice) sau cAnd,probabilitatea fenomcnului prin prognozS. stabilita Acestorpragurile suntatribuite coduri de culori dupl cum urmeazi: pot fi temporarpericuloase prognozate GALBEN, in cazul in carc fenomenele a) iOiUt ; pentruanumiteactivititi; b) CODUL PORTOC.ALIU, in cazul in care fenomenele hidrologicc prcvf,zute a fi mare gi pot produce pagube sociale si cconomice au un grad de intensitate periculoase inscmnate; pot hidrologice prcvizute a fi pcriculoase c\ coDUL ROSU, in cazul in carc fenornenele vielii qi bunurilor' asupra poten{iald cu amcninlarc aveaefcctedezastruoasc, prelungitd seceti hidrologici, suntstabilite de secetii de apdla sursd,.cauzat clcficitului in "arui urm[toarelcpraguri: cincl dcbitul surseiestc mai marc sau la limiti cgal cu dcbitul dc a) FAZA NORMAL{ de api ale folosinlelor; cerinlelc asigura dar poate atenlie, dar poatc cdnd debitul sursei este in scf,dere, b) FAZA DE ATENTiE/AVERTIZARE or; folosinlcl debitulminim neccsar satisface estc mai mic decdtdebitul rninim necesar sur:sei debitul c) FAZA DE RESTICTfI cand folosinlclor.

CAPITOI-ULII

TI.I. MANAGEMB,NTTIL SITUATIILOR DE URGENTA GENERATE DE INUNDATII

A. M/ISURI PREVENTIVE $T DE PREGATIRE

ale Prcfectului Rcsponsabilitflti

lVlodde realizare(acfiuni qi m[suri)

l-1-\pt"b pentru Situatii de Urgen{i I elaboratde c6trc Inspcctoratul Municipiului Bucureqti. Judeleary'al I 1.2. Asiguri intocmirea qi actualizarea schcmci I fluxului informa{ional la nivelul CornitetuluiJude{ean I pentnt Situalii de Urgenll/al Municipiului Bucureqti' ntiiloacelor Asigurarea l. Dispune opera{ionalizarea sistemului de l.:. stabilireu gi necesare comunicafii cu Centrul Operalional al Inspectoratului responsabilitd\ilor Pentru pentruSituafii dc Urgcnli Judelcan qi cu CentrulOperativ ularmarea uvertizarea ;i clincadrulSistemuluide Gospodirirea Apelor' populaliei din zonele ele risc Ia 1.4. Prezinti Consiliului Judefean sau Consiliului Ia accidente inunda(ii duph caz,propuneri 9i Gcneralal Municipiului Bucureqti, co nstr uc(ii h idrote h nice. de completarea sistcmuluide inqtiin{areEi alarmare a popula{iei. Dispune Grupului de Suport Tehnic gi l.j. Inspectoratului pentru Situa!ii de Urgenla Judelean' periodici a exercifiilorde simularc pentru organizarea modului dc f@ n"iifi"ur"u

MONITORUL OFICIAL A L R O M A N I E IP , A R T E Al , N r . 4 5 6 b i s l 2 4 . Y l l . 2 0 1 3

3 l

Responsabilitafi ale pref'ectului

(ac{iuni;i mlsuri) Mod de realizare

infbrma{ional pdnd la nivel de localitategi cetiteni din zoneleinundabile. 1.6. Asiguri prin Ccntrul Operational Judefean al Inspectoratului pentru Situalii de Urgcnld Judcfcan, uniformizarea privind informa{iilor efectele inundatiilor transmisccdtre ComitetulNalional pentru Situa{ii de Urgenff,, Centrul Opera}ional Nalional ;i Centml Opcrativ pcntru Situalii de Urgen!5 al MinisleruluiMediuluisi SchimbirilorClimatice. penlru Situalii cle Urgen!5 1.7. Dispune Inspecl.oratului Judelean verificarea existen{ei, func{ionaliti{ii qi eficientei mijloacelor de avertizarc - alarmare a populatiei. qi de 2.1. DispuneCrupuluide SuportTehnic organizarea 2. Coordunsrea acliunilor a stdrii participareala ac(iunile periodice de vcrificarc ,l veriJicare periodicd tehnice ;i funclionale a taturor modului de intre{inere gi exploatarca construcfiilor qi si a modului dc intrcfincrc constructiilor cu rol de apdrure amenajirilor hidrotehnice impotriva inundaliilor de pe rala a cursurilor de api inclusiv a torenfilor, prccumqi de judelalui, indiferent de delindtor, inr.'cntarierc a zonclorcritice de pe cursurilcdc api Ei din gi a acliunilor de amenajirile hidrotehnice (diguri, baraje, regularizdri precum carenecesitd o modului de cursuride apd,amenajiri pentrudesecare), a veriJicare pe timpul apelormari. spcciala tntralinere u cursurilor de apd ;i supraveghere
1 , : .

lb r mati uni lo r to re ntiale.

3. Asigurarea tntocmirii Planulai judelean de apdrare impotriva inundaliilor, lbnomenelor periculoase, meteorologice construcliile accidentelor la poludrilor hidrotehnice ,si accidentale,prin grija Sistemului de Gospoddrire a Apelor tn Inspectoratul cu culablrare pentru Situayii de Urgenld Judetean.

a de Gospod[rire 3.1. Solicit[ directorului Sistemului pentru gefal Inspectoratului Apelor gi inspcctorului Municipiului Bucuregti Situalii de Urgcn!6Jude[eanllal intocmirca Planuluijude{can de apirare impotriva Anexei nr. 3 din inunda{iilor conformprevederilor privind gestionarea situaliilor de urgenf6 Regulamentul generate de inundaliiaprobatcu Ordinul Comunal ministruluirnediuluiqi p[durilor qi ministrului gi internel I | 92I20 12. or nr. | .422 administraliei 3.2.Asiguri afi;area extraselordin Planul jude{ean,pe Inspectoratului paginade interneta Instituliei Prefectului/ oentruSituatiide Ursentf,Judetean. (Jrmdrires qi elaborarea elabordrii 4. ;'i 4.1. Soliciti delinitorilorde baraje Planurilor de acfiunein caz de accidentla aprobarea Planurilor de acliune actualizarea Anexei nr.7 la cu prevederile tn caz. de accidente la baraiele de baraj in confonnitate de urgen!6 judelului, privinc[ gestionarea situaliilor precum ;i Regulamentul pe teritoriul de inundaliiaprobatcu Ordinul Comunal teritoriul altor generate Ia cele de pe qi ministrului jude(e, dupd caz, a cdror avariere ministrului mediuluiEipSdurilor 19212012. nr.1.4221 pe administratiei si internelor pagube produce poate
ectiv. terito riul i udet ul ui r esD 5. Organizarea ;i desfa;urarea evacudrii populaliei ;i bunurilor materiale tn situalii de urgenld.

pentru Situalii de Urgen{6 5.1. Dispune Inspectoratului elaborareaqi actualizareaPlanului jude{ean Jude{ean a populafieiin situa{ii dc urgen{5. dc evacuare pcntru Situalii de Urgcn![ 5.2. Dispune Inspectoratului Judelean verificarea periodicd a spafiilor pentru de instalare primirea cvacua{ilor, precurn;i a raioanelor a taberelor de sinistrati.

qt

O A L R O M A N I E IP , A R T E Al , N r . 4 5 6 b i s / 2 4 . V 1 1 . 2 0 1 3 MONITORUL . FICIAL

alc prct'cctului Rcsponsabili(nli

( a c l i u n is i m i s u r i ) Mod de realizarc pcntrr 5.3. Dispunc membrilor Cornitetului.fude{ean in gestionarea careau responsabilitdli Situaliide Urgen!6, verificarea mlsurilor dc asigurarc risculuila inunda{ii, logistici a ac{iunii de evacuare. a populafiei 5.4.Aprobi Planul jude{eande evacuare in situatii de urgenti. ComitctclorLocale pentru 6.1. Dispune preEedin{ilor Situalii de Urgen!6 elaborarea Planurilor localc de apirare impotriva inunda{iilor. 6.2. Dispune Grupului de Suport Tehnic acordarea asistenlei tehnice pcntru elaborarea, vcrificarea ;i planurilor, in vedereaaprobirii accstora. avizarca

Planurilor de 6. Aprobarea apdrare tmpotriva inunduliilor, poludrilor ghelurilor ,si comitete'lor ale accidentale ordqenesti municipale, ,si situa(ii de comunale pentru urgentd. 7. Asigurarea fonduriktr necessre pentru organizarea ac\iunilor de interven(ie operativd la nivelul localitdtilor.

7.1. Asiguri prin Consiliul Jude{ean/Consiliului General al Municipiului Bucure;ti, fondurile necesare pentru constituirea gi completarea stocurilor de matcrialc qi mijloace de apirarc impotriva inunda{iilor, pentru acfiuni operative de apf,rare, realizarea, intrelincrca ;i repararea construcliilor de intcreslocal, precumEipentruintrelinerea hidrotehnice dc api la nivel local. albiilorcursurilor 7.2. Urmireqtc misurilc adoptate in cadrul comitetului de bazin, care funcfioneazi pe l6ng[ Administr:r(ia Bazinald de Api, cu privire la Strategiei Na(ionale de managemenlal implernentarea riscului la inundafii pe termen mediu Ei lung la nivel iudetean. 8. Introducerea tn Plunurile de 8-1.Urm[reste elaborareahir(ilor de risc la inunda{ii la ha4ilorde hazard Urbanism General a hdrlilor de de citre Consiliuljude{ean,pebaza risc la inunda(ii, precum ,si inundafiipusela dispozilieprin grija unitdlilor teritoriale de alc Administra{iei Nalionale ,,Apele Romdne" Ei regimului respectarea construire in zoneleinundahile. acestorain Planurile de Urbanism General introducerca de cdtreprimarii. pentru de 9.1. Dispunc elaborarea,de citre Inspectoratul 9. Dluborarea plunurilor de anual a Planului Judclean, pregdtire s primarilor, qefilor Situalii de Urgen!6 Voluntare pentru pregltirc in domeniulsitualiilorde urgen!f,. Serviciilor a 9.2. Aprob5, prin ordin, Planul anual de prcgitire in de Urgenld Situalii ;i populaliei, privind cunousterea domcniulsituafiilorde urgen!1. riscului Ia inundulii .si a 9.3. Dispune pre;edin{ilor Comitetelor Locale pentru atribuliilor ce Ie revin pentru Situa(ii de UrgenfI, organizarea periodici a riscului la adunirilor cetlfencqti,in specialin localit[lile afectate manugementul populaliei frecvent de inundafii, pentru conqtienlizarea inundatii. inundaliile. prezintb pc il care riscului asupra 9.4. Asigurl aducerca la cunoEtinla instituliilor cu activitAlilede pregltire, obliga{iile ce le responsabile lapc|.9.2. revin conlbrmordinuluimen{ionat 9.5. Dispune organizarea, la nivclul Institufiei Prefectului, a instruirilor pcriodice a primarilor, responsabililor pentru avcrtizarea popula{iei qi

MONITORUL OFICIAL A L R O M A N I E IP , A R T E AI , N r . 4 5 6 b i s l Z 4 . V l l . 2 0 1 3

6?

ResponsabiItnfialc prefectului

Mod de realizare(actiuni gi misuri) agentilor dc inunda{ii, prin grija Inspectoratului pcntru Situalii dc Urgenlii Judelean Ei a Sistemului de Gospodarire a Apelor. 10.1.Efectueazb demersuri pentru alocareafbndurilor dc la bugetul local. bugetul dc stat sau alte surse de pentruarnenaj[ri finantare, in zonclecelemai critice.

10. Urmdrirea realizdrii de amenajare ;i lucrdrilor intrelinere a formaliunilor torenliale din zona Iocslitdyilor expuse riscului Ia inundalii din scurgeri violen.te de pe versanli, precum si a redlizdrii lacrdrilor de umenajare a cursurihr de apd In zonele cele mai critice. actiunilor I I. Organi6area periodice de verificare a modului de realizare gi intre(inere s pentru scurgerea Iucrdrilor apelor mari tn localitdyi, de cdtre comisii alcdtuite din speciali;ti (prima prin numite ordin se organizeazd verificare la tnceputal obligatoriu primdverii).
Asigurarea 12. fondurilor Serviciilor dotdrii neces&re pentru Situalii de Voluntare Urgen(d cu materiale ;i mijloace Ia intervenliei speciJice inundalii/aglomerdri de ghe(uri ;i construclii Ia uccidente Itidrotehnice.

I 1.1. Dispune preEedintilor ComitetelorLocale penlru Situa{iidc Urgenll realizareasi intre{incrca lucrlrilor pcntru scurgerea apelor pluvialc in localitifi (qan{uri, rigole, canalecolectclare, prccunr;i vf,i nepermancntc), realizarea lucrdrilor dc salubrizarea cursurilorde apl in vcdcrea la podurisi pode{e. evitariibloczrlelor 11.2. Numeqte comisii alcdtuite din specialiEti, carc verificf, periodic modul de realizarc a lucrdrilor menjionate la pct.l I .1 qi dispuneapiicarea de sancfiuni conform actelornormativein vigoare. 12.1.Soliciti Consiliului jude{ean/Consiliului General al Municipiului Bucure;ti, cuprinderea in bugetul local a fondurilor necesare dotdrii ServiciilorVoluntare pentruSitualii de Urgen{i.

54

, A R T E AI , N T . 4 5 6b I S I 2 4 . Y I I . 2 O 1 3 A L R O M A N I E IP M o N I T O R U LO F I C I A L

B. M4SURI OPERATIVE DIi I\|T.ERL'EI\TIE C(JD GALBEN Pentruinundatii

Responsabilitltialc prelcctului
mod Convocarea, l, in excep(ional, ;edinld Comitetului a extraordindrii, Municipiului Judeteun/al

Mod de rcalizare(ac{iuniqi mlsuri)

Tehnic) (Secrctariatul l.1.DispuneCentruluiOpera{ional Judelean, Urgen![ dc Situa{ii pentru al lnspecl,oratului notificarca/inlbrmareamembrilor comitetului Judelcan pentru Situalii de Urgen!1 cu privirc la primirea Bucuresti Pentru SituaYii de avertizirii cod galbenpentru inunda(ii' (lrgentd, la proPunereaGruPului 1.2. Dispunc asigurarea prezenfei la qedin{i ^ Comitetului Judclean/al Municipiului de Suport Tehnic, tn Jfuncfe de mcmbrilor pcntruSitualii de Urgenfa. Bucureqti situalia concretddin teren. actuali ;i ceaprognozatl' situalia Prezinta 1.3. 1.4. Scmneazi hotlrflrea Comitetului Jude{ean/al Municipiului Bucureqti pentru Situa{ii de Urgenfi prcvenirii in vederea a fi adoptatc necesar privindmdsurile inundalii' de qiisaugestionirii riscului i.S. E-it. ordinul/dispozifia de punere in aplicare a adoptate prin hotdrdrea Comitetului misurilor JudelearValMunicipiului tsucureqti pentru Situa{ii de 2. Transmiterea aten(iondrilor ;i prognozelor hidrometeorologice primite, la toate localitdlile ;i obiectivele din zonele Potential inundabile de la nir''eluljudelului' 3. Urmdrirea mdsurilor de limiture a efectelor eventualektr inundulii luate de cotnitetele locale, de(indtorii de lucrdri cu aPdrure imPotrivu de rol i n untlafiiktr, operatorii economici specializali ctc. Opera(ional al Ccntrul piin Atig,r.l 2JInspectoratuluipentru Situafii de Urgen{5 Judefcan/al Municipiului Bucurcqti, transmiterca atenfionirilor ;i 9i prognozclor la toate unitalile administrativ-teritoriale, de cadnll din priti Clentrul Operativ .lltt"Tulli hrdlglghnrce' rire a Apelor la toateamenqlA{1] 3.1. Dispune ComitetelorLocale pentru Situalii de Urgen!i asigurareascurgerii apei pluviale Prin qanturi, rigole etc. 3.1. Dispune unitililor de gospodlrire a apelor cursurilor de api in zonelecritice' supravegherea 3.j. DiJfune unitllilor de cxploatare a materialului pc versan{i' un.o.ur"u depozitelorexistente lemnos 3.4. Dispune supraveghcreapermanent[ a iazurilor piscicoleqi a celorlalteacumuliri mici, a ciror avaricrc poatepunein pericol zonelocuite' i.S. Oitpune cvacuarea utilajelor sau a altor bunuri existentcin zona dig-mal, in specialla f)unire' dc 3.6. Soticitfl filialei judefene a Agen{iei Nalionalc imbunbtiliri Funciareluarea de misuri pentru punerea in func{iunc a amenajirilor de evacuarc a apelor interne, 3.7. Soliciti tuturor uniti{ilor spccializateprcgltirea mijloacelor suplimentarepentru cvacuareaapelor din intravilan. alte misuri stabilite in ca4{ql lglttiteltlt'i

A L R O M A N I E IP , A R T E AI , N r . 4 5 6 \ : S I 2 4 . V I I . 2 0 1 3 OFICIAL MONITORUL

Responsabilitltiale prefectului

Mod dc realizarc(actiuni qi misuri)


pentruSirualiide Urgenta. Judele'an

permanenta a 4. Iffirmarea mdsurilor usupra populaliei urgente care trebuie aplit:ute (inclusiv prin mijloacele mussmedia). 5. Luarea mdsurilor de evitsre s blocajelor, tn special tn zonele podurilor, podelelor, prizelor de apd, gurilor de eiacuare si tn alte zone critice. Asigururea 6. funcliondrii tntre injbrmational fluxului Comitetul j udeleanpentru situu(ii de urgenld ,si administralia publicd centrald cu atribulii tn domeniu (Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Genersl pentru Situayii de (/rgentd ,si Mediului Ministerul ,si Sch imbdrilo r Climutice).

4.1. Dispune anuntarea popula(iei cu privire la (in ac'tivitdlilcprioritare pe care trebuie sd le des{iqoare spccial a celei aflate in zoncle de risc la inundalii din scurgeride pe versanti qi revirslri ale cursurilor de apI mici). 5.1. Dispune Comitetelor Locale pentru Situa{ii de Urgenfd,defin[torilor de poduri, agen{iloreconomicicare dcsfbgoardactivitili in domcniul prelucririi lemnului, asigurareainterven(ieiin vedereaevitirii blocajclor pe cursurilede apI. gi transmiterea 6.1. Dispune,dupdcaz,intocmirca Anexeinr. [3 Rapoarteloroperativeconformprevederilor dc urgcnff, privind gestionarea situa(iilor din Rcgulamentul cu OrdinulCotnunal generate de inundaliiaprobat mediuluiqi pidurilor gi rninistrului ministrului 19212012. nr. 1.4221 administratiei si internelor

CQD PORTOCALIU pentru inundalii

i ale prefectului Responsabilitlf Convocarea 1. Judelean pentru tn Urgenld extraordinurd.

Mod dc realizare(ac{iuni qi misuri)

C'omitetului 1.1. Dispune Centrului Operalional (SecretariatulLri pentru Situatii dc Urgcnli SituaYii dc Tehnic) al Inspectoratului BucurcEti Municipiului sedintd JudetearVal Comitetctului mcmbrilor notificarea/informarea Judelean/al Municipiului BucureEti pentru Situalii de Urgenfl cu privire la primirea avertiz[rilor cod portocaliupentru inunda{ii. 1.2. Dispune asigurarea prezen{ci la qedin(i a Comitetului Jude{eanlal Municipiului membrilor pentruSitualii de Urgen!6. BucureEti qi ccaprognozatd. actuald situa{ia 1.3.Prezintd Centrului de Comand[ 1.4. Dispune opera!.ionalizarea Judefean/alMunicipiului Bucureqti pentru Situalii de Urgen![, in vedereaasiguririi coordonirii qi conducerii de intervcn!ie. acliunilor 1.5. Semneazi hotirirea Comitetului Judc{can/al Municipiului Bucureqti pentru Situa{ii de Urgcn{i privind misurile nocesarc a fi adoptate in vederea gestiondrii riscului de inunda{ii. prevenirii qi/sau 1.6. Emite ordinuVdispozi{iade puncre in aplicarc a adoptate prin hotlrdrea Comitetului mlsurilor Bucuresiti pentr-u Situalii de Municipiului Judeleanlal

, A R T E Al , N r . 4 5 6 b i s / 2 4 . V 1 1 . 2 0 1 3 MONITORUL OFICIAL A L R O M A N I E IP

liti{i ale prcfcctului Responsabi

Mod dc realizare (ac(iuni qi misuri)

'area Asigurarea trunsniterii 2. avertizdrilor' ;i prognuzelor Is tdlile ;i obiectivele toate localitdyile vizate si inJbrmarea din zonele vizatt mdsurilor popula(iei asupra asul aplicate. ztrebuie treh urgente care

'a permanen(ei 'la 3. Asigurarea n zonele potenlial primdriile din afectahile. 'arefl Asigurarea 4. Jfuncliondrii tntre inJbrmal nJbrma(ional flaxului judele judelean pentru Comitetul de Ie u urgen(d situa{ii ,ri puhl centrald a puhlicri udministralia domeniu tn atribulii cu lii (Ministerul AJaceri Afat'erilor Interne pentru il General Gen Inspectoratul lrgentd si Ministerul Situayii de Urgentd Schimbdrilor si Mediului ;'i Climstice). de tarea acliunilor 5. Coordona Is nivelul o1 interven(ie operativd judelului//al I Municipiului Bucare;ti.

de c0nsunt at upei ,si u unor are provin din zona slimente cr af'actata. de ea mdsurilor 7. Aplicarea g larmure avertizare-alarmt obiectivelor din z zona inundabild 'tflteu tn eventuulitateu avarierii unor cerea restricliilor 6. Introducc

2.1. DispuneCcntrului Opcra{ionalal Inspectoratului pentru Situafii de Urgenfi Jude{ean/alMunicipiului permanente cu BucureEti men{increa leglturii comitetelc locale pcntru situa{ii de urgen{i ;i cu poten{ialafectabile. obiectivele 2.2. Dispune anuntarea popula{iei, prin intermediul - alamrare gi mijloacelor media de avertizare sistemului locale,cu privire la activitllile prioritarepe caretrebuiesd le deslisoare. 3.1. Dispunc instituirca permanen{ei la nivelul Locale pentru Situalii de Urgenli din zonele Comitetelor potential acesteia. al'ectabile si verifici asigurarea 4.1. Dispunc transmiterea ordinului/dispozi{icidc punerc in aplicarc a misurilor adoptateprin hotdrdrea Municipiului Bucuregtipentru Comitetului Judefean/ial cltre tofi factoriiimplicali. Situaliidc Urgen{d, a 4"2. Urmrircqte modul de transmitere/receplionare evenimenlclor; la derularea referitoarc infbrmafiilor 4.3. Dispunc intocmirea gi transmiterea Rapoartelor operativc conform prevederilor Anexei nr. B din privind gestionareasitua{iilor dc urgcn![ Regulamerrtul generate de inunda{ii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului Ei pldurilor qi ministrului nr. 1.422119212012. administratiei si intcrnelor 5.1. Organizcazil qi coordoneazi cu sprijinul specialiqtilordin cadrul Grupului de Suport Tehnic pcntru Situa{ii de Urgenfi gencrate de inundafii ac{iuniledc interven{ieoperativi. 5.2. Dispune concentrarea mijloacelor qi for{elor de intervenfie in zonele critice pentru consolidarea indcpirtarcablocajelorde pc hidrotchnicc, construcliilor apci acumulatein intravilan cursurile clc ap6, evacuarea agricole. pe tcrenurile Ei/sau 5.3. Dispunc Comitetelor Locale pentru Situalii de Urgenll rcalizareamisurilor de evitarc a blocajelor,in specialin zonelc podurilor, prizelor dc ap6, gurilor de a apeidin intravilan. evacuare 5.4. Dispunc asigurarea mijloacelor gi for{elor de interven{ie suplimcntarc acordate de Cornitetul Jude{ean//alMunicipiului Bucurc;ti pentru Situa{ii de lor dc Urgcnld comitctelorlocale, atunci cdnd capacitatca estcdepdsiti. interventie modul de urmlrire a aplicirii misurilor 6.1.Stabilegte de restric{ica consumuluide api qi alimcnte,din zonelc a f e c t a td ec i n u n d a l i i .
7.1. in caz de pcricol iminent de produccre a inundaliei dispune factorilor de decizie din zonele potenlial anuntarea populafiei qi a obiectivclor prin af-ectabilc. intermcdiul sistemului de avcrtizarc-alarmare.

l, Nr.456bisl24.Yll.2013 PARTEA AL ROMANIEI, OFICIAL MoNITORUL

57

ale prel'cctului Responsabilitnti construclii hidrotehni(:e ssu a efectudrii unor manevre lu barujele mari. 8. Evacuarea, duPd cuz' a animalelor oamenilor, 9i tn alAru materialc bunurilor xonelo r p otenlial in undabile.

Mod de realizare(ac{iuni ;i mlsuri)

g.t'. Coordoneazi, prin Comitetul JudelearVlal Municipiului Bucuregti pentru Situalii de Urgenfd, de evacuare' conformplanurilor ac{iunilede evacuare 8.2. Emite ordine de evacuareEi primire/reparti{ie la LocalepentruSitualii Comitetelor preqedinlilor solicitdrile
de l]rsenl[.

f. intreruperea ulimentdrii cu
energie electritd ";i gaze a inundate zonelor Pentru prevenirea electrocutdrilor sau s accidente intoxicdri' unor tehnologice etc.

q.1. Ca"O situafiaimpune,dispune incetarca furnizirii gazelornaturale qi agentuluitermic' energieiclectrice,

COD ROSU pcntru inundatii

ale prefectului Responsabilitnti 1. Convocarea tn ;edinla Comitetul extraordinard MuniciPiului Jurle(ean/-al Bucuresti Pentru SituaYii de Urgenld, imediat duPd Primirea avertizdrilor ;i ori de cArc ori sitaa(ia o imPune.

Mod de realizare(ac(iuni qi misuri) Centrului Opera{ional (Secretariatului l- I Ditpt* Tehnic) al Inspectoratuluipentru Situalii dc Urgenli B Municipiului Jude!ean/al Comitetetului membrilor notifi careaiinformarea Jude{ean/alMunicipiului Bucureqti pentru Situalii de Urgenfi cu privire la primirca avertizilrilor cod roqu pentru inunda{ii. 1.2. Dispune asigurarea prezcnfei la gedin{i a Comitetului Judelean/al Municipiului membrilor pentruSitualii de UrgenlaBucureqti actuall 9i ceaprognozat5' situalia 7.3.Prezintd Ccntrului de Comandi 1.4. Dispune operalionalrzarea Judefcan/al Municipiului Bucureqti pentru Situalii de Urgenli, in vedereaasigurlrii coordonf,rii qi conducerii dc intcrvenlie. acliunilor 1.5. Semneazl hotlrflrea Comitetului Jude{eanial Municipiului BucureEti pentru Situa{ii de Urgen{I privind mlsurile necesarc a fi adoptate in vederea gestionirii riscului de inundalii' preveniriiqi/sau 1.6. E-it. ordinul/dispozi{iade punere in aplicarc a adoptate prin hotdrdrea Comitetului mlsurilor JudelearValMunicipiului Bucureqti pentru Situa{ii de

al Inspectoratului 2. Transmiterea avertizdrilor ;i tl Disp"". ce.tmlui operafional Municipiului prognozelor la toate localitdfile pentru Situa{ii de Urgen{i Jude{eanial permanente cu Bucure;ti men{inerea legiturii ;i obiectiveledin zonelevizate. comitetele locale pentru situa{ii de urgen{fl qi cu
obiectivele poten{ial afectabile

2.2. Dispune anunfarea popula{iei, prin intermediul


sistemului de avertizare - alarmare si miiloacelor media

58

, A R T E AI , N T .4 5 6 b i S / 2 4 , V I I . 2 0 1 3 O F I C I A LA L R O M A N I E IP MONITORUL

ale prcf'ectului Responsabilitn$

Mod de realizare(actiuni pi mdsuri)

li;tG.,' p;
lc clcslhqoarc. 2.3. Dispuneinformarea popula{ieiasupra misurilor autorildti. de cAtre dc nrotcctiesi intcrventie desidsurate 3. Asigurarea permanen(ei Ia 3.I . Dispune instituirca permanenlei la nivclul primdriile din zonele potenlial Comitctclor Locale pentru Situa{ii de Urgenf[ din ace{era' si verific[ asigurarea afectabile zonclepotential afectabile. de ordinului/dispozifici transmitcrea Asigurarea Junc(iondrii +.1. Dispune 4. prin holdrArea intre puncrc in aplicare a misurilor adoptate informalional fluxului Municipiului Bucurestipentnt pentru ComitetuluiJudcfean//al Locale Comitetele factoriiimplicali. tofi cltrc Situalii de Urgenld ;i Comitetul Situafiide LJrgcn{d, localepenlrusitualiide urgenll Municipiului 4.2. Dispune comitetelor Jude(ean/al Rapoartelor operative transmiterea si Bucure;ti pentru SituaYii de intocmirea nr. 8 din Regulamentul confonn prevederilor Anexci Urgenfi. privind gestionarcasitualiilor dc urgenii generatede inundatii, aprobat cu Ordinul Cotnun al ministrului i qi mediului Ei pldurilor 9i rninistrului administrafie I 192I20| 2. nr.| .422 internelor primite de la cornitetele informatiile 4.3. Analizeazil la derularca locale penlru situalii de urgenfi ref-eritoare evenimentelor ;i la misurile intreprinse. 4.4. Dispune asigurarea mijloacelor qi for{clor dc intcrven{ie suplimcntare acordate de Comitetul Judelean/alMunicipiului BucureEtipcntru Situa{ii de lor dc comitetelorlocalc, atunci cind capacitatea LJrgenfd estederr[sit[. interventie a 5.l. Urmire$te modul de transtnitere/recepltonare Asigurarea funcliondrii 5. informalional tntre informaliilor referitoare la derularea evenimentclor flaxului inlreprinsc. Comitetul Jude(ean Pentru inclusiva mdsurilor Rapoartelor Urgenld de Situatii ,si 5.2. Dispune intocmirea Ei transmiterca din udministrulia public,rt centrald operative conform prevederilor Anexci nr' 8 urgenla de situa{iilor gestionarea privind domeniu Regulamentul in utributii cu - generate cle inunda{ii aprobat cu Ordinul Clomun al Interne Afacerilor (Ministerul Inspectoratul General Pentra ministrului mediului qi pldurilor Ei ministrului 19212012. nr. 1.4221 qi internelor Situalii de lJrgen(d ;i Ministerul adrninistra!.iei Mediului ,sri Schimhdrilor Climutice). 6. Declarareu, cu acordul (r.1.tt" bt a informafiilorprimitc Ei in funcfiede situalia neccsitatea stabileqte teren din Ministrului Afacerilor Interne, a concreti alertl. stdrii de alertd la nivelul declaririilincetirii stlrii de judelului sau tn mai multe tocalitdli din iudel, in z.onele
npvirlilolc-

de mdsurilor Aplicarea 7. obiectit'elor a uvertizure ularmare ce pot fi inundute sau sitaate in z.onainundsbild in cqz de pericrtl iminent rle avariere a construcliilor hidrotehnice. 8. Informarea Permunentd a nonulstiei cu mdsurile urgente

a construcliilor 7t. in -ut O" p".i*l imincnt de avariere alarmarea dccide baraje), hidrotehnicc (diguri, popula{iei qi a obiectivelor din zonele potenfial inundabilc, prin intermediul sistemuluide avertizarealarmare. 8.1. Dispunc anunlarca popula{ici, prin intennediul
dc aveftizare - alarmare Ei a nllJlgqgglgl rxgdlq sisten-rului

MONITORUL OFICIAL A t - R O M A N I E IP , A R T E Al , N r . 4 5 6 b i s / 2 4 . V 1 1 . 2 0 1 3

59

Responsabilitnfi alc prefectului


t'arc lrcbuic aplicata.

Mod de realizare(ac{iuni si misuri) locale,cu privire la activitdlile prioritare pe caretrebuiesI le clesfdsoare. 9.1. Dispune concentrarea mijloacelor Ei fbr{elor de interventie in zonclc critice pentru consolidareaqi supraindltarea digurilor Ei malurilor, lirnitarea extinderii bresclordin diguri. 9.2. Analizeazd propunerca specialiEtilor pentru inundareadirijati a unorterenuri prestabilite in Planurile de apdrare impotrivainundafiilor. 9.3. Supune aprobirii Comitetului Jude{eanpentru Situa{ii de Urgen!I hotlrArea pcntru inundarea dirijati qi asiguri transmiterea acesteia pentru aprobare la Comitctul Ministerial pentru Situafii de Urgen{[ din cadrul Ministerului Mediului si Schimbirilor Climatice. 9.4. Asiguri realizarea breqeiin corpul digului, dup[ aprobarea efectuirii acesteia de citrc Comitctul Ministerial din cadrul Ministcrului Mediului qi Schimbirilor Climaticeo numai in sec(iunea qi la momentul precizatin hot[rAre. 9.5. Interzice realizareaunor breqein corpul digurilor, indiferent de de{inltorul acestora, firl aprobarca Comitetului Ministerial pcntru Situa{ii dc Urgen{i din cadrul Ministerului Mediului ;i Schimblrilor Climaticc. 9.6. Analizeazil capabilitltile de intervenfie, slabilind prioritllile de ac{iunepentru evacuarea apei din imobilelc qi in situa{ia in carc rcsurseleproprii sunt insuficiente, solicitd punerea in aplicare a planurilor de cooperare oentrusestionarca situatiilorde ursent6. I 0.1. Coordoneazd, prin Comitetul Judefean/ al Municipiului Bucureqti pentru Situalii de Urgen![, confbrmp/anurilor de evacuare. acliunilc dc evacuare 10.2.Emite /ordine de evacuare;i primire/repartifie la ComitetelorLocalepentruSitualii solicitdrilepregedinlilor de Ureent6. 11.1.Cdnd situaliaimpune,dispuneincetareafurnizirii gazelornaturale qi agentuluitermic. energieielectrice,

9. Coordonarea aclianilor de interven(ie operativd la nivelul judeluluilal Municipialui Bucure;ti, cu sprijinul speciali;tilor din cadrul Grupului de Suport Tehnic.

populaliei, Evacuarea 10. bunurilor animalelor ,si ofara materisle in zonelor inundabile.

11. Intreruperea alimentdrii cu energie electricd ,si ga.ze a pentru inundste zonelor prevenirea electrocutdrilor sau a accidente intoxicdri, unor tehnolosice etc. acliunilor Coordonureu 12. oamenilor, pentru salvarea animalelor, tehnicii, utilajelor ;i materialel0r.

salvdrii prioritafile de ac{iunein vcderea 12.1.Stabileqte tehnicii, utilajelor gi materialelor. oamenilor,animalelor,

60

456 biS/24'VII'2013 ' A R T E AI ' N T ' O F I C I A LA L R O M A N I E IP MONITORUL

ale pref'cctului Responsabilitn$

qi mlsuri) Mod de rezlizare(ac{iuni


- - - - - - = : - . . . ' . l t i lp o r d c c a z a r c idcntificarca oslhlllti' sinistratc'.-:L,,i-;; tcmporarl apersoanelor o-o-i potabile' notabile, apei distribuirii

'$ inistratc' persoanelol ;;;;; ' il t:'. iiy"'?ji;#;.";;;; ulimct apd' u c aproviz,ionur(o umanltare', . , ^:-.1^*.-^.linql si alimentelorqi zLjutoarelor hunuri de strictu ncccsilate etlic ald' ^.^:.l ^-" i ^a neceqrre nrevenlrlt epidemiilor' o,ro, do, o de as istentd m " i sanitar- cpi(lenlllq tlglglqle a

T{---4tW*o

cuz'drii l 3 J . - D r t p u n .

i!:Hill"'

'#ffidfiffio'

rnedicar de ajutor i;i;;;;;;^'"a""r "' .qlim

si ,qtigurarea addPostirii' hr1ne1 t+ asigurarea evacuate' animalclor i-l-..,11-li'^ r I o iuni si af irdnirii 9i acordarea le sinistralia rorm ;;;;;"rele"de :l;::l''ffi "": asistenldveterinard unimalelor primului ajutor medioal si mijloacelor de u"o'du" a evucuate. veterinar sanitarrl localitllile celc ajutoarclor t SJ. Rrlgura distribuirea aiutoarclor 15. Dirtribui'"o ---- -- --- de inundalii' mai afectatc qfectate'
umanitare PoPula(iei

adaPostire

Ti-7iii1fi.o'no
sinistra{ilor situatie|i ;i cu

vit:timelor' rerffi*iffiutare

a qi identificarc

tnktcmirea Persoanele

datedispdrute' victimelorsi persoanelor

Tt-l

acordarea pentru ^ttit'::::: inhumarea ,si religioase

"t*win

er surilor r eu tlent

r zl . 5-rponffi
victimelor-

qi inhumarea cligioase

18. Asigararea transPortului ,si


unimalelor moafia

_.--Dirp,',n" punerea la dispozllta 1&1. colectdrii, p*tli11 jn:':l:T,::nt* sanitar veterinar" incinerdrii direcliei moartc' animalelor ul si incinerarea colectarea,tran

C.M,ISURI DE REABILITARE
Responsabilitlti ale prefectului
^-----^,^--t; ncrmanenld 'opnrotiro din cudrul Cornitetul de Situutii iocal Pentru Llrsenla.

qi mlsuri) Mod de realizare(ac{iuni

T-fo"qnio'*

t" regim de r-r. oi--._-rpu de normalitate' la starea (('tlr(Iltt g centrelor revenirea n

ative Pflnl la

Continuurea |iui iul t""r'Jl;ifi T'' r'-p""*t"1 l"a;y cip Muni u PoPulaliei permanente y 'mdsurile ,cu ,,i' "t . trehuie Local urgente cure de-Urgenli.-si Comitetul Bucureqtipentru Slfuii cu privire la activitbtile aplicutepentru Situalii de Urgen!6
pnorltare.--

informdrii

"il: i"',,.,3":: 1':i:: -i":*ff 'J'J,, ffil* "11;-'


de produse pug"u"ro' i;t ,il,il'iit "'"lilii; iiurou'"u
in specialiq1i

intermediul

E*I"nr* PugubelorProduse 1. "tte-inunclafii la nivelul Jiecdrei -iocalitdli inundalii si i,lto"Ll'"u .lt:::;l::.-.::*::"",r":lftfi privind afectate si lu lucrdrile n'' rr din Regulamentul ;:*:Htt"?'ni,J*'J imPotriva inundalii de ,u rol' ctb aPdrare de urgen!6 generate "6rari,i'c",r"r-.ur' de sestionarcasituaprtor mediului Ei indiJbrent mi-nistrului inundaYiitor, ffi#';; internelor qi detinatorpldurilor qi mrnrstrului administraliei .^r:.,r: 19212012' nr.l.4221 ., -o,,'helor """"*"t"a a pagubelor cdtrespecialiqti cle \;";:ir;l";"

'-d;;0""u"@

OFICIALAL ROMANIEI,PARTEAI, Nr. 456 biSI24.YII.2013 MONITORUL

l{csporrsnbilitlfiale prefectului
4.

Mod dc re:llizarc(actiuni si mdsuri)

verbale de calamitdfi elaboratc Asigurarea fondurilor 4.1. Avizeazi procesele ncc(sare retacerii obiectivelor de delindtorii de lucriiri, in vedereafundamentdriiactelor nomative pentru alocarea, in regim de urgen{5, a a/bctate. fondurilor necesarerefacerii constructiilor hidrotehnice afectatc de viituri. 4.2. Facepropuneri de despigubire a persoanelor fizicc juridice prejudicii care au ca urmare a inundf,rii suferit Ei dirLjale gi lc inainleazi Comitetului Nalional penlru Situaliide Urgen!6. 4.3. Propune alocarea unor sume din Fondul dc interi'entie prevdzutin bugctul de stat pcntru combaterea qi inldlurarea efectelor inundaliilor in cazul in care bugetele localesuntinsuficientc. 4.4. Asigurl elaborareaqi transmiterca Raportului dc privind apirarea impotriva inundaliilor, sintezi accidentelor 1a construclii hidrotehnice Ei sccctci hidrologice, conform prevedcrilor Ancxci nr. 9 la privind geslionarea Regulamenlul situaliilor dc Lrrgcn[I generate de inundalii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului Ei pddurilor gi ministrului c[tre adrninistratieisi internelor nr. 1.422119212072, ComitetulMinistcrial din cadrul Ministerului Mediului Ei Schimblrilor Climatice qi InspectoratulGeneral pentru Situatiide U de 5.1. Supune analizei Comitetului jude{can/al mdsurilor 5. Adoptarea evacuare a apei acumulate tn Municipiului Bucure;ti pentru Situafii de Urgenf[ pentru efectuarea unor m:lsurile propusede specialiqti incinte indiguite ;i in intravilan. breqein diguri, in vedereaevaculrii apei acumulatein incinte gi propune adoptareahotiririi in acestsens. 5.2. Asiguri transmiterea hotlrfrrii in vcdcrca aprobirii la Comitetul Ministerial pentru Situa{ii dc Urgen{i din cadrul Ministerului Mediului Ei SchimbIrilor Climatice. 5.3. Dispune realizareabre;ei in corpul digului' dupi aprobarea efectuirii acesteia, numai in sec{iunea previzuti in hotirflre. 5.4. Solicit[ AgenfieiNafionalede imbunlt[liri Funciare asigurarca funcfionirii la capacitate a sta{iilor de pomparc pentru desecare,precum qi fblosirea unor dc evacuarea apei din incintelc mijloace suplimentar:e indiguite. 5.5. Analizeazil capaciti{ite dc interven{ie, stabilind apei din imobile qi priorit[1ilede acfiunepentru evacuarea in situalia in carc resursele proprii sunt insuficiente, solicitd punerea in aplicare a planurilor de cooperare situatiilorde urgent[. tm sestionarea modul de urmirire a aplicirii mlsurilor 6. Menlinerea restricliilor de 6.1. Dispune consutn a apei ,si a unor de restricfie a consumuluide api qi alimentein zonele afectate. alimente.
7. Mentinerea asigurdrii pu4ei b u n u r ikt r material e evac uate. 7.1. Dispune comandantului for{elor de ordine realizarca disnozitivului de rlazil a bunurilor materiale.

oz

MON|TORULOF|C|ALALROMAN|E|,PARIEA|'Nr.456bis/24.V1|.2013

Responsabilitltiale pref'cctului

Mod de realizare(actiuni;i misuri) f"tpt". d" ordine dirijarca traficului pe

8. Men(inerea rutelor ocolitoare &l- Dttp"* u zonei inundate (unde este cazul) ;i asigurarea ordinii,Pe de oPeruliunilor timpul
evacuare $i salvara.

g. Cnordonareu acliunilor

de ffintd

qi resPectiv la momentul folosirii cficicntea lbrlelor gi in vederea de perspcctivi


la dispozitte' r n i i l o a c e l od rc intenlcnlic

i o.

Asigurarea

persoaneloT. aprovizionarea cu uPd, alimente asisten(a de ucordareu ,si 'medicald PoPulatia Pentru

a temporara idcntificarcaspaliilor de cazare cazdrii 1OlJ"p"* sinistrate. sinistrute' ' persoanelor

addPostit'ii' I l-1. Dttp""; dGt"btt*" "p"t $i 11. Asigurarea asistenlei vetcrinare pentru animalele hrdnirii ;i acorddrii de as'istenld a asieurdrii snimalelor a veterinard

hraneipentruanimaleqi

TZ.

cu UJ. Attg*:a distribuirea ajutoarclor untanttare in localitatil" ."l" *ui utt"tut" d" intt nrioritate u m a n ita re PoPu I ati ei alectate' liilorqipersoanelor t3. SoUnrizurea surselor rsi t s t . - b l . p . t n . - i , l " t t t i r t . u t * i n s t i t u qi aplicirii salubrizani executirii vederea in .f".iutlrut instalaliilor de slimentare cu in zoneleafectate' sanitar-epidemice apd qi a terenurilor care au fost masurilor Distribuirea ajutoarelor lxspil-id"rtif,r**ffistitu1iilor 74. Prnrnnirno ePidemiilor ,si l4 L mlsurilor sanitar-epidemice' aplicarea aPlicarea epizootiilor Prin mdsurilor silnitsr - ePidenice 15. Ruflor"rno infrastructurii afectate (cdilor de comunicatie a podurilor, refuceres liniilor ;i 'de telecomanicalii si de energie la avariilor a electricd,
conductele de aPd

specializatein

resurselor financiare necesare identificarea 15.1.DisPune ructurii. i inlrast rcfaceri activitalii 15.2. DisPune m[surile Pentru rcluarea institutiilorqi operatoriloreconomiciafcctafi.

Identificareu resurselor I6 qi financiare in vedcrca refacerii gospodiriilor materiale ;i financiare necessre materiale refacerii locuinlelor avariate
dc cirutare n. Coordonarea acliunilor de l?litg*tlr'"^,rA ""l1tlt6t\le dispirute' date victimelor, victimelor qi pcrsoanelor a identificare tntocmireu sinistrufiktr li cu Persoanele situatiei:i

O" acordare de ajutoare

qi identificare a

l" attp"'tia reprezcntanlilor acliunilor de l8.l- Dttpt"tlt*t* - veterinare u.. ptltolulutul 111esar transPot'tul ,si direclici ianitar colectarea, lui si incinerlrii animalelor moatle' tran colectirii, e' nx9!4 r lo unimale a are r n e in ci activitalilor dc intervcn{ie Ef*t,"at;litanlttl Ig. Coordonares acliunilor de l9l qi dispunerefacereacapacitllii de protecfie de ac(iune <les{bqurate refacere u caPacitdYii intervenlie. a sistemului de Protec:lie IsJoordonarea
interve

OFICIALAL ROMANIEI,PARTEAI, Nr.456 b:SI24.YII.2O13 MONITORUL

63

II.2. MANAGEMENI'ULSITUAJ'IILORDE URGENTA GENERA]'EDB SECE:IAHIDROLOGICA

A. MASURI PREVENTIVE $I DE I'REGATIRE

Responsabilitlti ale prefectului modului de I. Stsbilirea organizare ! sistemului de avertizare a popula(iei tn situa(ii de secetdhidrologicd.

Mod de realizare (actiuni si misuri) 1.1. Asigurf, prezentareain scdinti ordinari a Clomitetului Judetcan pentru Situatii dc Urgen{[ a principalelor prevederi ale Planului de restric{ii Ei folosire a apci in perioadclc deficitare elaborat de citre Administra{ia Bazinal'a de Ap[. 1.2. Dispune identificarea ciilor de infbrmare a popula{iei asupra modului in care se introduc restricfiile de api in situa{ii de urgenld generatc dc secctdhidrologic6,precizdndcd: a) in prima etapl se reduc debitelepentru iriga{ii, b) in a doua etapl se reduc debitele pentru amenajdrile piscicole, c) in a treia ctapi se restric{ioneazd treptat debitele pentru fblosin{ele industriale,

d) in a patra etapi numai in situafii deoscbite se inlroduc restrictii intermitentein alimentareacu apd a latiei. 2. Aplicarea corespunxdtoare a 2.1. Dispune verificarea tuturor utilizatorilor de apI de resticlii in inlocmirea"ProgramLtlui restricliilor, in situayii de urgenld in ceeace privegte conform caz de secetd", cu apii in alimentarea generate de secetdhidrologicti. prevederilor Ordinului ministrului mediului qi gospoddririi apelor nr.912006 pentru aprobarea planurilordc restric{iigi privind elaborarea Metodologiei
folosire a apei in perioade deficitare.

B. MASURI OPERATIVE DE INTER''ENTIE

1. FAZA DE ATENTIE/AVERTIZARE

ale prefcctului Responsabilitn{i


I. Convocarea a extraordinard pentru Judc(ean Urgcn(d. tn ;edintd Comitetului de Situalii

Mod de realizare(ac{iuni qi mlsuri) consumului 1.1.Dispunemlsuri pentru rafionalizarea de api in localit[{ile poten{ial afectabile,prin lin-ritarea volumclor de api folosite pentru udatul strlzilor qi al spaliilorverzi. 1.2. Dispune opcral.oriloreconomiciluarea misurilor pentru limitarea pierderilor de api Ei pentrupregdtirea instalatiilor de alimentarede rezervd din apa subterand

r)z+

M O N T T O R UO L F I C I A Ln l n O V A U t E l ,P A R I - E AI , N r . 4 5 6 b i s / 2 4 . V 1 1 . 2 0 1 3

Responsabilitnfale Pref'ectului

Mod dc realizare (ac{iuni qi misuri)


sau din alte sursc dc aPd

Z Adoptatvs ^At"ri* ti"t* surse unor identiJicarea cu suplimenlaredc alimenlure uPd a popula{iei.

Aclministraliei Bazinale de Api Z l. Jolicitn identificarea unor surse suplimentare de alimentare cu api - identificareazonclor in carear puteaft realizate everrlualeforaje pentru alimentareacu ap6 potabili in celemai critice. zonele

2. FAZA DE RESTRICTII Mocl dc rcalizare (ac{iuni;i mlsuri) 1.1 Analizenzd etapcle de rcstic{ii lnstlturte oe Administra\taBazinal[ de Apa pentru utilizatorii de api din jude!. 1.2 Dispune verificarca modului in carc sunt mlsurile dc restric{ii instituite' rcspectaie 2.1. Dispune anun{area populatrel, prln lntcrllrtrulur dc Ei a sistemelor posturiloi locale de radio gi televiziune. restricfiile - alarmareexistente,cu privire la averttzare care instituite pe'razajudefului qi la mlsurile prioritare intrePrinsc. trebuie
-

alc Prefectului Responsabilitnfl


Cnnvocurea 1. a extrenrtlinard Judelean Pentru IJrgen(d. in ;edinlii Comitetului de SituaYii

i. tnJor*orea populatiei cu privire la mdsurile care trebuie aplicate'

v erDar uE L'rr4r'rr4t' surselor 3.1 . Analizeazd Procesele Asigurareu I suplimentare de alimentarc cu apd' suplimentare Pentru alimentureu pentru surse din intocmite de primlrii, conform Anexei nr'10 cu apd a PoPula(iei;i animalelor' urgcn!6 de situaliilor Regulamentulpiivind gestionarea aprobatprin hidrologictl qi sccct[ geierate de inundalii p[durilul t't qi i)rdinul Comun al ministrului mediului ministrului administra{ieigi internelor nr'1422119212012 a qi dispune claborarea proiectului de Hotirdre 'in a urgcn!6 dc vederea alocdrii in regim iiuvcrnului mai cele sunrelornecesarerealizdrti acestorain zonele critice. pentru Situalii de Urgenla 3.2. DispuneInspectoratului asigurarea specializali' Judclean ;i opcratoriloreconomici prir gi animalclor' alirnentirii cu apdpotabil[ a populaliei cu cisternasaucu alte m acesieia transportul

OFICIAL A L R O M A N I E IP , A R T E Al , N r . 4 5 6 b i s l 2 4 . Y l l . 2 0 1 3 MONITORUL

65

(]APITOLUL III AN[]XE LA MANUAL

IT U,RENOMEN I I I.1. PRAGURI CRI 1'ICII PEN'T E HIDRQLQGICE PERICULOASE Mdrimile caractcrislice de apdrare tmpotriva inundaliilor sunt: a) mlrimi zonale de avertizare, stabilite la staliile hidrometricc si la posturile pluviomctrice situate in amonte de obiectivele periclitate, dupd caz, pentru precipitafii, nivelurisaudebite; b) mirimi localede apirare, stabilite in apropierea obiectivelor, subformi de niveluri .: saudebite.. Staliile hidromctricc si posfurile pluviometrice avertizoar<: fac partc din reteauanalionald de trebuie fic hidrologic gi mcteorologic sir amplasate la o distantf,suficientdde obieclin-rl Ei misurile necesare prestabilite prin Planurilede apdrare. avertizal,pentrua puteafi lua1e de apf,rareincaz de inundalii,sunturmitoarele: Mlrimile caracteristice ZONELE iXO\CUtrt ALE CLJRSURTLOR DE APA: A) Penrru COTA FAZEI I de apdrare (COD GALBEN) - atunci cdnd nivelul apei ajungela piciorul taluzuluiexterioral digului pe o treime<linlungirneaacestuia; b) COTA FAZEI a II-a de apdrare (COD PORTOCALIU) - atunci cdnd nivelul apei ajungela jumltatea in[llimii clintrecotafazei I qi cea afazei a III-a de apdrare; c) COTA FAZEI a III-a de apdrare (COD RO$LI) - atunci cAndnivelul apei ajungela 0,5-1,5 m subcotanivelurilorapelormaximecunoscutc sausubcotaniveluluimaxim pentrucares-adimensionat digul respectiv saula deplqireaunui punct critic. a) B) Pentru ZONELE NE)NDIGUIT'E ALF, CURSURILOR DE APA, in sccliunile sta{iilor hidrometrice: a) cota de atentie (COD GALREN) - nivelul la carepericolul de inundareesteposibil dupd un interval de tirnp relativ scurt, necesitdndo vigilen{i sporitd in cazul unor activitdtiexpuse la inundalii; desfbgurdrii b) cota de inundalie (COD PORTOCALIU) - nivelul la care se produc revirsiri la inundarea importante carepot conduce dc gospodlrii Eiobiectivesocial-economice; mbsuri deosebite de c) cota de pericol (COD RO$U) - nivelul la care sunt necesare evacuarea oamenilor Ei bunurilor, restriclii la folosirea podurilor qi ciilor rutiere, precunlgi luareaunor misuri dcosebite in explozrtarea construcliilorhidrotehnice. sunt stabilitein func{iede nivelul apei C) PentruACUMULARI: FAZELE I, II $I III de apdrare proiectant ecartul cuprins intre Nivelul Normal dc de in afluent se calculeazd lac debit in Ei Ei deversor. RetenfieOrNR) qi Coti creastd D) PentruCOMPORTAREA BARAJELOR, PRAGUNLE CRITICE sunt stabilitede proiectant pentrufiecareobiectivin funclie de: cotacresteideversorului; depdqeste a) nivelul apeiin lac, cAndaccsta construcliei. unor valori limitil in comportarea b) atingerea Valorile limild tn comportareuconstruc{iei sunt: a) pragul de atenlie - valorile unora dintre pararnetriise apropic sau chiar depf,qesc normal, Iir[ ca stareagcncr:rli de stabilitatea constructieisi fie domeniul considerat nrodificati:

66

I , N r .4 5 6 b i S / 2 4 . V I I . 2 0 1 3 , ARTE:A M o N I T o R U Lo F I C I A LA L R O M A N I E IP

spre cu evolufia de comportare ale paramctrilor bi)pragul de alertd- moclificlripericuloase de cedarc, formeincipiente iciri cc pot conducela avariercagrav[ sau la c) pragul de pericol - barajul suferi mo<iif construcliti. rupcrca GHETURILOR $l in cazut pericolului de inundalii PRIN AGLOMERAREA : urm[toarelern6rimi caracteristice REVARSAREA APELOR, se stdoilesc de ap[ Ei aparmici pe cursul curg a) FAZA I - atuncicAndghcalase desprindcEi sloiurile ingranradiri: gheala se aglomereazlqi cresc nivclurile in b) F,qZ,Aa II-a - atunci cAnclsloiurile c1e amontc; ce conduc la c) FAZA a III-a - atunci cdnd sloiurilc s-au blocat tbrmind ziapoare in aval. sloiurilor dcplasarea prin sau de pagubcprin revirsarein arnonte producerea pentru SATISFACEREA CERI)ITELOR DE APA ALE FOLOSINTELOR, in cazul urndtoarelcmirimi caracteristice: diminudrii continuea debitclorsursci,se stabilesc situaliilor cAnd in toate secliunile de control corespunzTatoare a) FAZA NORMAL{ (debitul debitul surseiestemai marc decAtdebitul de aten{iesaula limiti egal cu acesta inmullit cu cerin{elorcantitative pentru satisfacerea clebitulnccesar de atenlrereprezintd de la 1,2la 1.4); un coeficienl - corespunzitoare situaliei cand in una sau mar ATEIVTIE/AVERTIZARE DE b) FAZA atenfie,dar mai multe seclrunidc control dcbitul surseiestc mai mic decAtdebitul de existentin mare dec1tdebitul minim necesarsau la limit[ egal cu acestasau volumul zile; folosinfelorpentruun numdrmaxim de 50 lacuri permiteasigurarea situalieicAndin una saumai multc sec{iuni c) FAZA DE RESTRICTII "or"rpuniAtoare sauvolumul existenl dc conlrol dcbitul surseiestemairnic decdtdcbitul minim necesar folosinfelorpcntruun num[r de maxim 50 de zile' in lacuri nu permiteasigurarea de apirare impotriva JII.2. CONTJNUT'UL - CADRU AL I')LANULUI. JUDETEAN accidentglor -.la constructii inundatiilor. f'"nomenelor mcteoro]iil6-periculoasc. tru situatii dc u Comitetulq4qqglean tale al Comitetului idrotehnice 5i pslulrilor accidcntale locale,ale planul de apirareal Comitctuluijudclcanreprezintdo sintezda planurilrtr Comitetelor lor hidrotehnice' obiectivelor ;i a planurilor sisteme planul judcfean coreleazl elcmcnteletehnice, organizatoriccqi informafionaleale Planurilor pcntru Situalii de Urgen![ gi va avea Comitetului .Tudcfean locale aprobatedc preqedintele urmitorul con{inut: pentru Situalii de Urgen!6 gi a a) ordinul pret'ectului de constituire a Comitetului Judelean urgen!6 generatede inundalii' Grupului de suport Tehnic pentru gestionareasitualiilor de qi polulri accidentale; la consttucliihidrotehnice accidente periculoase, metcorologice fenomene cu telefbarlclc nom-inalfla Comitetuluijudefeangi a Grupului de SuportTelmic' b) componenqa de e-mail; adresele qi domiciliu,f-ax, (fix qi mobil)dc la serviciu s[ cuprind[: localitdlileafectatede c) un scurt memoriu de prezentare a jude{ului, care, produceriiinundaiiilor),atat din revirsiri inundaliile istoricc din ultimii 30-35 d" ani(frecvenfa cu qi situaliaapdririi acestora ale cursurilor de api, cdt qi din scurgericle pe versanti,,precum intrcuprinse apirate' sau nu claseide irnportanll actual6,a obiectivclor lucr6ri corcspunz6toare un tabel. fiecare din mdrimilc distinct mdsurilc preventivcqi de intervenlic operativl la Se vor prezenta pentru gi zonelc stabilitepentru inundaredirija6 in situalii dcosebite, cle ap6rar-e caracteristicc unor localitl{i qi obiective'luatela nivel judelean' apdrarca

, A R T E AI , N r . 4 5 6 b : S I 2 4 . Y I I . 2 O 1 3 M O N O R U LO F I C I A L A L R O M A N I E IP

67

fizico-geograllc:il Carrtclcrizurea ;i rcgimul hidrometeorologicse vor prezenla succint, zonele despirdurito unclcse producscurgcriviolentede pe versanfi, nrcrrliorriindu-se cu afectarea zonein cares-auprotlusploi cu intensil[li exceplionale, tlc obicctive, debiteistoriceinregistrate de apadinjudcl. ;recursurile si operativ pentru jude(, rl) schemasinoptici a sislunului inlbrmational hidrometeorologic care va cuprinde: sta{iilc hidromctriceEi posturile pluviometrice,Centrele Meteorologice CentrulOpcrutival Administra{iei Bazinale ltegionale, de Ap6, CentrulOperatival Sistcmului de Gospodirirea Apclor, unitalileteritoriale ale S.C. ,,Hidroelectrica" S.A., ale AgenlieiNalionale Comisariatul Judelean de Imbunita[iri lrunciarc, al Gdrzli Nalionalcde Mediu, Agenfiapentru localecu lcgdturile qi Grupul de SuportTehnicdin ProtecliaMccliului, Cornitetclc inlrc acestea cadrul CornitetuluiJudeleanpentru Situatii de [Jrgcn![ si cu Inspectoratulpentru Situalii de Urgen{a.Schemasinoptici va cupritrdegi legf,turacu Comitetul Ministerial qi Centrul Operativ pentru Situafii de Urgenldal MinisteruluiMediului qi Schimbirilor Clirnatice,cu Comitetele judefeneinvecinrite, precumsi, dup[ caz,cu'organele din larile vecine; de apdrare tehnicc de apirare ale comitctclor locale,carc va cuprinde: c) tabel cuprinzAndelementele l) numdrulcurenl; 2) codulSIRUTA; 3) Comitctullocal ('comuna qi toatesateleaparfinltoare) pe ficcarcbazin hidrografic din judet; 4) localizarea hidrografici, ours de ap[ (toalc cursurilede ap6 de pe raza localit[1ii: pennanente qi nepermanente, inclusiv forma{iuniletorenlialc; ahc sursede risc: accidente la baraiele Clsi D. exces de umiditate): numere 5) de telefbn, f-ax, adresele de e-mail,de la primirii, posturide poli!ie,Ecoli; 6) amplasament statiehidronretricb locala; 1 ) mirimi locale de ap[rare (CA, CI, CP,Faze de apirare la diguri, cu codurile de culori aferente); (zonali); 8) amplasament staliapluviometric[ sauhidrometricdavertizoarc (niveluri precipitalii), sau aferente valorile caractcristice de aveftizarc zonale, 9) mdrimilor de aten{ie, inunda}ii qi dc pcricol (COD GALBEN, COD PORTOCALTU, COD RO$U); periculoase de la postulpluviometric l0) timpul mediu de concentlare a precipitaliilor: la obiectiv sau timpul de propagare a viiturii de la stalia hidrometricdavertizoare pdndla localitate; fiecarecurs de apd,fortna{iunc 11) obicctive aflatein zonc dc risc la inundaliipen1ru toren{ial[,accidentla barzrj C qi D, zone cu excesde umiditate - pe fiecaresat in parle:' l2) construcliilehidrotehnicecu rol de ap[rare existentcpe fiecare curs de api, cu 1etchnice; caracteristici qi real[ (dac[ aceasta a fost de inundarede calcul cu debitul af'erent l3) probabilitatea dcterminatiprin studii recente); for{ele Ei mijloacele de interven{ie disponibile la nivelul Comitetul cuprinzind f) tabel judelean cu indicarea unitalii care le deline (adresa, telefonul, fax, e-mail), intocrnit de Inspectoratul Judeleanpentru Situa{ii de Urgen{d, pe ttaza datelor fumizate de la nivelul localititilor qi a altor entitdticareasigurafunclii de sprijin; g) tabel cuprinzdnd stocul de materiale qi mijtoacede apirar:e existentla nivelul judc(ului, cu stocurilorexistentela unitilile defin[toarcde construcliihidrotehnice oblinut prin insumarea localc; rol de apiraregi la Cornitetele h) benzile inundabile pc cursurile de api pentru debite cu probabilitatea de depigirc de (anulin cares-aprodus 0o5"h,1" (5o ,10'h), qilsaupentru debitemaxime istoricecunoscute inundafia), cu amplasarealocalitiililor', obiectivelor impofiantc, construc[iilor hidrotehnice cu gi a cantoanelor de exploatare hidrotetrnice sediilor sistemelor sta{iilorhidromelrice, existente, mai (scara sau l:25.000 pentru dirijatd etc. inundare magazii dc materiale,zonelor stabilite Pentruzonelede inundarc socio-economice). detaliati pentruzona localiHtilorgi a obiectivelor

611

, A R T E AI , N T . 4 5 6b i S I 2 4 . Y I I . 2 O 1 3 O F I C I A LA L R O M A N I E IP MONITORUL

(ha), in[l{imea medic a digurilor, obiectivelepotenlial dirijata se vor men{iona:supraf-a{a preconizat[a debitelorundelorde viiturl volumul atenuat, inundabilcdin incintf,,reducerea conline: nivelul i) profile longitudinale qi transversalc prin diguri si baraje, care vor cares-a realizat (anul in qi existent (anul in carc s-a realizatproicctarea) "o*rru-".rtuluiproiectat nivelul maxim de calcul,nivelurilemaximcproduseqi datala cares-auinregistrat, mlsurdtoarea), de perdelede punctelecritice (lrecerileprin dig, zonelecu grifoane,infiltralii, zonelelipsite incintei, proteclie,zonele cu eroziuni acti\rede mal), cota terenului in incinta Ei in exteriorul celor Irei faze mirele localecu cota,,0" a mirci qi sistemulde referinli, nivelurile corespunzdtoare la produsele fi concctate profileior ;i sistemulde referinl[; lucririle vor de ap[rare,anul "xeculiei de datc, prin geobaza cartografice Comitetclorlocalc prin j) fra"rtajude{uiui (scara l:100.000 sau l:50.000), cu amplasarea hidrotehnice construc{iilor Ei a obiectivelorsociolor conformtabelului,amplasarea numerotarea economice; - sec{iunca aferenti jude{ului' a poluirilor accidentale k) planul jd prevcnireEicombatere la trarajc planuljudelcande apdrare cuprinde distinct Planurile de actiunein caz de accidente de citre (intocmite qi planurile de apirare a sistemelor hidroameliorativede la Dunire Agenliei Nalionale de Sistemelede Gospodirire a Apelor impreund cu unitdtile teritoriale ale irnbunitf,tiri Funciare). 'fehnic condusde Suport Planul jude{eande ap[rare se intocmcqtcprin grija Grupului de colaborare ;i cu avizul citre directorul Sisternului de Gospodirire a Apelor, in din punct de vedere Inspectoratului Jude{ean pentru Situalii dc urgen{[; se aprobl avizeaz[ $e cltrc Centrul organizatoric de cltre prefectul jude{ului, se verifici qi sc climatice qi sc qi Schimbirilor ofrerativ al comitetului Ministerial din Ministerul Mediului Situafii de Urgen{i' Planul aprobfl de citrc preqcdinteleComitetului Ministerial pentru in format electr.nic, cu menliuneacL exemplarulprezentat juclcleande apararl sc intocrneqte va fi pe suporthirtie. pentruaprobare in trci cxemplaredin care un exemplarse pastreaziIa Planuljudeleande aplrare se intocmeqte al tehnicpermancnt Secretariatul Ministerul Mediului ql s.t i-Uarilor Ciimatice,un exemplarla a pentru Situalii de Urgenld qi un cxemplar la Sistemulde Gospodirirc Comitetului Judelean Apelor. OPERATIVE privind IlI.3. Continutul si modul de transmitere al RAPOARTELOR
efectele fenomenclor hid

qi hidrometeorologice Rapoarteleopcrativcseintocmescpe timpul producerii fcnomenelor se transmitastfel: a) la nivel local: in Planul dc apirareimpotrivainunda{iilor nominalizat de cf,treresponsabilul 1) se intocmesc Local pentruSituafii de Urgenfa; al Cornitetului Situalii de Urgenf[; pentrar comitetului L,ocal 2) se aprob[ tle c6trepre;edintele Judelean(lnspectoratul 3) se transmit prin grrja primarului cltre centrul operafional din de LJrgenf[ pentru Situalii de Urgenfa)qi la ccntrul operativ pentru Situalii Judefean de Gospodlriea Apelor' cadrulSistemului impotrivainundafiilor: cu rol de apdrare construcliihi<lrotehnice b) la nivelul detindtrtril.ctrcle impotriva Planului cleapdrare 1) se intocm.r", d.-"at e unitateaafectatf,inbazaprevederilor qi hidrotehnice la construclii inunda{iilor, ghc,turilor, secetei hidrologice, accidentelor hidrotehnic; al sistemului poludriloraccider-rtale unitl1ii afectate; conduchtorul/directorul citrc dc s" uprob[ iZy

MONITORUL OFICIAL A L R O M A N I E IP . A R T E AI . N r . 4 5 6 b i S I 2 4 , V I I . 2 O 1 3

Bazinalcdc Apal CentrulOperatival cdtreCcntrulOpcratival Administra{iei .1)se trnrrsmit de Gospodlrirc a Apclor. SisicrnLrlui c)k rrivel.itrdetean: operative transmise de la dc cirlre(irupul de SuportTehnicinbaza rapoartelor l) seintocmesc (Inspectoratul gi pusc de Centrul Operalional Judelean Judelean ln dispozilic nivcl local 'i pentruSitua{iidc l.Jrgcnf5); Comitetului Judefean/al Municipiului BucureEtipentru 2) se aprobrl dc r:ltrc pregedintele Situaliiclc[Jrgcn[[; prin Climatice 3) sc transrlit cltre CentrulOperatival MinisteruluiMediului qi Schimbf,rilor pentru griia Sistcmuluide Gospodlrire a Apelor, cilrc Direclia Generali Rela{iile cu prin grija prefectuluisi cf,trclnspcctoratul Generalpentru Situalii dc lnstitufiilePrefectului Judefean. Urgenldprin grija CentrulOpera{ional Rapoarteleoperativevor cuprinde: pcriculos (cantitAlicumulatede a) modul in care s-a produs fenomenul hidrometeorologic precipitalii cizute pe intreagaperioaddde producerca accstora,cantit[1i totale de precipitalii in apa al stratului de zapadia existent,revf,rsiri cursuri de ape,blocaje cumulatecu echivalentul pe versanli, mdrimi caractcristicede ap-arare atinse, dcbite maxime gheluri, scurgeri de acestora cu clebitele de calculale digurilorgi cu debitclcmaximeistorice, comparatia inregistratc, pe localitili EirAuri,de la un raportla altul; debiteleminime inregistratc), dupl urmitorul MODEL: b) situatia pagubelorproduse(estimativ-fizic),

Nr. crt.

Baztn hidrografic, oragul, municipiul, comuna/localit6li aparlindtoare/


Comrrna

Curs de apf, pe fiecare comuni;i localitate anartindtoare

Obiective afectate

afect[rii Cauzele pe fiecare in partc localitate - revSrsare riu, pdr6u,vale nepermancnti (nominalizarea acestuia) - blocaje de gheluri - scurgeride pe versan{i - bdltiri,ape interne - ruperedig, avarierebaraj cu indicarea denumiriigi administratorului lucrdrii - incapacitate de preluarca relelei de canalizare - alle cauze

S a lr r l

- Victimeomcncqti - nr. persoane sinistrate - nr. de case clincare: - distruse - avariate - nr. anexc gospodf,reEti: - distruse: - avariate - nr. obiective sociogi administrative economice qcoala, (semenlioneirzd grddinifa, biserica,spitalul, primdriaetc.) - nr. obiectiveculturale - zoneprotejate - nr. poduri - nr. podele -kmDN - km DJ -kmDC - km strizi - km drum forestier -kmCF - ha terenara.bil - ha p6suni,I'Anc1e

70

MONITORUL O F I C I A IA - L R O M A N I E IP , A R T E AI , N r , 4 5 6 b \ S I 2 4 . V I I . 2 O 1 3

TOTAr-JUDET Nr. totallocalitdli


afectate.. *..

- ha piduri - km rctelede alimentare cu ap'a,cztnalizare - nr. I?ntini - nr. construclii hidrotehnice (cu afectal.e menlionarea lor, denumirii, capacitili de!in5lorului) - re{ele electrice, telefonice - relcle alimentare cu gazs nafurale - VictimeorneneEti - nr. persoane sinistrate - nr. dc casc din carc: - distruse - avariate - nr. anexe gospodare;ti: - distruse - :rvariate - nr. obiective sociosi administralive econornicc (semenlion qcoala, eazla gridinifa,biscrica, spitalul, prim[r'iaetc.) - nr. obicctive culturale - zoneprotejate - nr. poduri - nr. pode{e -kmDN -kmDJ -kmDC - km strizi - km drum forestier -kmCF - ha terenarabil - ha piiquni,fAnele - ha priduri - km re{elede alimentare cu ap6, canalizare - nr. fiintani - nr. construcliihidrotehnice (cu menfionarea afectate denumirii,capacitf,lilor, delinitorului) - releleelectrice, telefonicc - relelealimentare cu gaze naturalc

c) misurilc luate de citrc toatc structurile implicate in gestionareasituafiilor de urgen!6 generate de riscurile specilice: avertizarea populafiei, forle de intcrvenlie care actioneazi, evacuarea popula(iei, cazare. alimentarea cu apl potabill a sinistra{ilor gi obiccte de primi neccsitate.

PARTEA I, Nr.456b:SI24.VII.2O13 OFICIAL AL ROMANIEI, MONITORUL Prin llutttl inJbrmalional ul A4inislt,tului Mcdiului ;i Schimbdrilor Climatice, raportul operotiv rrt li t'otnpletat la nivel dc Sislt,ntfu Go,spoddrirea Apelor cu urmdtoarele inJbrmalii: dl colahorarea cu ldrile ttt:lttc itt confonnitate cu Regulamentelecomune; e) modul de exploaturt ,si de comportare a construcliilor hidrotehnice cu rol de aplrare manevrele irnpotriva inundaliilor',volumc acumulatein acurnulirile pennanentegi neperrnanente, cl'cctuate la barnjc pi dcrivalii de ape mari, modul de func!.ionare al statiilor de pompare pentru probleme int6mpinatein aplicareadeciziilor etc.; de evacuare, capaoililtca aoestora desecare, t) mdsuri ncccsarc pentra evitarea sau diminuarea pagubelor (tdierea controlati a digurilor, apelordin incinteetc.); cvacuaroa g) co n slruclii hidrotehnice afectate. Rapoarlele operative se transmit imcdiat dupi primirea informafiilor primare privind producerea fenrimenului hidrometeoroloqic periculos si in functie de evolutia fenomenului ori de cite ori se impune. firi a se repeta informatiilc si pagubcle transmise in rapoartele operative anterioare. Rapoartele operative intocmite la nivel iudetean vor cuprinde pagubele produse pe fiecare unitate administrativ-teritoriala (municipiu, oraq, comunb) qi pe fiecare sat aparfindtor acestora, pe trpuri de obiective afectate; vor fi transmise pAnd la incetarca precum qi centralizarca ace-stora fenomenului. Se vor intocmi Rapoarte operative si pentru secctflhidrologici indicindu-se in principal: a) dacd a fost aplicat Planul de restri.ctii si fobsire a upei in perioade deficitare; debitele minimc inregistrate in secliunile de control care au determinat restricfiile; folosinlele de api restric{ionate; mdsuri de ralionalizarc; b) modul de asQ4urare al necesarului de apd tn localitdlile care dispun de sisteme centralizate cu apd: de alimentare modul de asigurare al necesarului de apd tn localitdlile care nu dispun de sisteme c) centraliz,ate de alimentare cu ap6; d) mdsuri tntreprinse tn vederea suplimentdrii sursei pentru asigurarea nccesarului de apd potabilS pentru populalie. Rapoartele operative elaborate de institutiile/structurile implicate vor fi stocate qi pe suport electronic CD/DVD.

71

III.4. Continutul si modut de transmitere AL RAPORTULUI apirarea impotriva inundatiilor. accidentelor la constructii

DE SINTEZA privind hidrotehnicc si secetei

pentru Situalii de Urgen{d,se Judelene Rapoartelede sintezi se intocmescde cbtrc Cornitetele Municipiului BucureEtipentru Situalii de Comitetului Judefean/al aprobi de cf,tre preEedintele pentruSitualii de Urgenfdal Ministerului Mediului Urgenla qi se transmitComitetuluiN4inisterial qi Schimbirilor Climaticc qi InspectoratuluiGeneralpentru Situalii de Urgenld, in termen de fenomenelor. maxim 30 de zile de la incetarea la nivelul comitetelorlocale de sintezdse intocmesc'inbazaevaludriifinale efectuate Rapoartele de cf,tre comisii numite de primari, validati de cdtre comisiile de specialitatepe domcnii agricol, drumuri, re{ele electrice,telefonice,edilitar(construclii civile/industriale/hidrotchnicc, ai gospodireqti etc.), numite de prefccli. Din acestecomisii vor face parte qi reprezentanli Administraliei Nalionale ,,Apele l{omAne" (Sisteme de Gospoddrirea Apelor sau Sisteme hidrotehnice. produse construcJiilor evaluirii pagubelor careau responsabilitatea Hidrotehnice),

-,72

MONITORUL OFICIAL A L R O M A N I E IP . A R T E Al . N r . 4 5 6 b i s / 2 4 . V 1 1 . 2 0 1 3

Comisiilede specialitate numitede prcfectivor elabora un proces-verbal dupatnodeluldin Anexa privind gcstionarea nr. 11 la Regulamentul generate situa{iilor de urgenld de inundalii,fenomcne periculoase, mctcorologice accidcnte polulri la construclii hidrotehnice pe cursurilc accidentale Ei de api qi polu[ri marinein z,ona prin Ordinul comun al ministrului adrninistratici costierf,, aprobat qi internelor si al ministrului mediului gi pddurilor nr. 1.422119212012. RAPORTUL DE SINTEZA va contine: a) evolufiaf'enomcnclor hidrometeorologice in raport cu mirimile caractcristicc dc apirare (cantitdtide precipitatiicizutc-precipitalii precipita[ii maxime inregistrate cumulale care au Ei condusla inundalii,cursurilede apl pe cares-auprodus,niveluri atinscin raporl cu mirimilc caracterislicc de apf,rare, debitemaximeinregislratc, t;ompara{ia acestora cu debitelede calcul ale digurilorEi cu debitele nraximcisloricc,dcbitcminimeinregistrate pe cursurile de ap[, cursuride apl secate, zone in care s-a impus introduccrca resl.ric{iilor), precum q;iproducerea gi evolulia i poludrii accidenlale: b) organizareaqi dcsfiEurareaacfiunilor opcrativede apirare (mdsuripreventive, misuri dc ir-rtcrvenlieopcrativd, rndsuri de ra{ionalizarein folosirea apei, mdsuri pentru asigurarca necesarului de apain localitdfile carcdispundc sisteme centralizate nu dispun de alirnenlarclcare de alimentare de sislcmcccntralizate cu ap5,mdsuritle evacuare, forle gi unit[1i careau acfionat, funclionareafluxului informafional de avertizare-alarmare a populalici, funclionareafluxului informa{ional cu lirile vecine); - pagubc lizic qi valoric, poluirilor accidentale c) efcctclcfcnomenelorhidrometeorologice, cuprinseintr-un tabcl intocmit dupi MODELUL de mai jos: I)azin hidrografic, municipiul, orasul, comuna/localitf,ti aparlinitoarei
Obicctive afectate ftzic valoric (mii lei)

afectdrii Cauzele

d Victime omenegti C o m u n a. . . . . . . . . . . . . . . ( C o S I R , IT T A \

Satul...... STRUTA)

.(Cod

- nr. persoane sinistrate - llr. persoane accidentate sau afectatc de imbolniviri pe timpul periculos producerii fenomenului - nr. dc casedin care: - clistrusc - ervariatc - nr. anexe gospoddrcgti: - distruse - avariate - nr. olliectivesocio-ccottonticc ;i administrative (se mcntioneazb scoala,grldini[a, biserica,spitalul, prirndria etc.) - nr. obiectiveculturalc - zoneprotejate - nr. poduri gi podele -kmDN -kmDJ -kmDC -kmCF - km strlzi - km drum foresticr - ha terenarabil - ha pdguni, ffine{e

- revf,rsare riu, p6r6u,vale nepennanenti (nominalizarea acesluia) - blocaje de ghefuri - scurgeri de pe versanfi - bdltiri,ape inteme - ruperedig, barajcu avariere indicarca denumiriiqi administratorului lucrlrii - incapacitate de preluarea refelei de canalizare - altecauze Pentrua rispunde cerin{elor I)irectivei 20071601C8 la

O l j l C l A t A L "R O M A N I E IP , A R T E Al , N r . 4 5 6 b i s l 2 4 . V l l . 2 O 1 3 MONITORUL

- hrrpllduri - knr rclclc de alimentarc cu api qi izarc r:irrritl - nr. thntAni - animale moarte - nr. constructii hidrotchnice afectate (cu mcntionarea denumirii, capacit6lil or, de{initorului) - re{ele electrice, telefonice - relelealirnentare cu gazenaturale - pagube produse de polu[ri accidentalc cauzate de inundatii - altepagubc - Victimeomenesti TOTALJUDET localitdti - nr. persoane sinistrate total Nr. - nr. persoanc accidcntate sau afrtr'l al c afcctate dc inrbolndviri pe timpul periculos producerii fenomenului - nr. de casedin care: - distruse - avariale - nr. anexc gos;loddreqti: - distruse - avariate - nr. obiective socio-economice si administrative (se mcn[ioneazd qcoala,gradini!a,biserica,spitalul, prim[ria etc.) - nr. obiectiveculturale - zoneprotcjate - nr. podurigi podele -kmDN -kmDJ -kmDC -kmCF - km strlzi - km drum forestier - ha terenarabil - ha plEuni,fAne{e - ha pbduri - km relcle dc alimcntarecu apa Ei canaltzare - nr. i-AntAni - animalemoarte - nr. conslmclii hidrotehnice afectate (cu denumirii, menlionarea delinltorului) capacitdlilor, - re{ele telefonice elcctrice. - relelealimentare ct gazenaturalc - pagube produse de poluiri dc inundalii accidentale cauzaIe - altepagube

cauTe se vor adf,uga, dupdcaz, gi menliunile: fluviald, pluviald, din api freatici.

Valoare (mii lei)

74

A L R O M A N I E IP MONITORUL OFICIAL . A R T E Al . N r . 4 5 6 b i s / 2 4 . V 1 1 . 2 0 1 3

modul lucrArilor dc gospodirire a apclorcu rol de apirareimpotrivainundaliilor, d) comporlarea in de exploatarc, volume acumulate in care s-a ac{ionatin raporl cu prevederileregulamentelor al stafiilor careau condusla atcnuarea undei de viitura, modul de funclionare lacuri dc acumulare pentrudesecare, mdsuri de exploatare adoptatela lacurile de acumulare de pornpare Ei dcrivafii pentrusuplirnentarea debitelorpe rAuriin vederea asigurf,riiccrinfelorde api pentrufolosin{e. de Sintezlva confineun tabel intitulat ,,Situa{iaconstrucfiilor hidrotehniceafectate Raportul dup[ moclelul dc mai jos: de viituri" intocrnit
Valoare (rnii Denumirea sau construcfiei/dc{initor administrator ANAR Primaria. in4tori.................. Altidct Propuneri dc sursefinancrarc nentru refacerc - bugct de stat - buget local - surse proprii ale delindtorilor - altc sursc

e) harta cu impactulEi zoncle afectateprecumEi lucririle Ei obiectiveleafectatevor fi marcatc prin marcarea cu culoarea ro;ie a punctuluisausectomluiafectat. cartografic, propuneri qi de imbunit.ifire a activititii de apdrare aprecieri, cu concluzii f) Ei a sistcmului propuncride dc cxploatare, regulamentelor a Planurilorde aprarare informafionaldecizional, Ei zL surselorde ap[, lmpotriva inundaliilor, lucrdri pentru suplimentarea lucrdri noi cu rol de apdrare (surse finanfare); a acestora de posibilitalide rcalizare pentru Comitetuluijudcfean, Eeful Inspectoratului Raportul se scmneazide cdtre preqcdintele Situalii dc Urgenlagi de c6tregefulGrupului de Suport'Iehnic. qi pe suportelectronic CDiDVD. de sintez[vor fi stocate Rapoartele

IU.5. Continutul PROCESIILUI VERBAL DE C;\LAMITATI intocmit pentru constructiile de alimentarecu api de viituri / sursesuplimentare hidrotehniceafectate LJniffililede gospodirire a apelor intocmescProcescvcrbale de calamit[li pentru construc{iile alocf,riiunor apelormari, in vederea dupdretragerea grav avariate de viituri, imerdiat hidrotchnice pentrtr refacerea acestora. fonduri in rcgim de urgenli suplimentirii in vederea verbalede calamitdli, model,Procese dupl acelaqi Primdriileintocmesc, populafie. polabilS pentru de ap6 surselor gradul de avaricrc Ei Procesul verbal va contine succint fenomenul produs, calrzc.de aplrare, prcvenirea (pentru liniei refacerea refacerii in regim de urgen{I necesitatca popula{ie afectati etc.,Ei va fi intocmit unor noi inunda(ii etc.),numirul de ff,ntffni secate, dup[ urmltorul MODEL:

A.N.A.R./C.L.S.U........ de Apd....... Bazinald Administraria a Apelor.........,,..... dc Gospodlrire Sistemul Hidrotehnic Sistemul Nr..........................din.
Avizat,

C.J.S.U PRESEDTNTE, PREFE,C'I

MONITORUL OFICIAL A L R O M A N I E IP , A R T E AI , N r . 4 5 6 b i S I 2 4 . V I I . 2 0 1 3

PROCIIS VIIRIIAL DE CALAMITATI

"f..t.14 viituri /Nunrlr de locuitori afectati de


sccetahidrolosicI

ilt,,t.t**a aoot*i't ir;ir'i

Capacitdtiftzice

Valoare(mii lei)

$ef Grup de suporttehnic Director.


Comisia de verificare:

Preqcdinte C.L.S.U.

Proc:esele verbalese intocmesr: pe bazac'onslatdrilor efec:tueile in teren de cdtre comisii,alcdtuite din spe<:iali;li, nominalizate de cdtre direclorul Adminis'tratiei Bazinale de Apd / Pre/bctul judelului.

III.6. Continutul PROCESUI,UI VERBAL PRIVIND CONSTATAREA Sl EVALUAREA PAGUBELOR PRODUSE IN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA Nr. ldin


PROCES VERBAL privind constatareasi evaluarca pagubclor produse in urma fenomenelor hidromcteorologice periculoase (...), in comuna ... din data cle(perioada) ....

Comisianumit[ prin OrclinulPref'ectului nr. Consiliul Judetean .......


-

din

, Ibrmat[ din:

Inspectoratul pentru Situalii de Urgen![ al jud. . . . . . .. InspectoratulJudelean?n Constructii ........ S i s t e m ud l e Gospoddrira c Apelor......... etc

ne-am deplasat astdzi, ......, in comuna .............,judelul in prezcnla ..........(primar,vic'eprimar,;ef SVSI, din partea Primdriei ....... unde am constatatfaptul c[, in ..... din zilele de (perioada). urrna . ........, au fost afectate urmitoarele:

76

, A R T E AI , N T . 4 5 6b i S / 2 4 . V I I . 2 0 1 3 OFICIAIA . - L R O M A N I E IP MONITORUL

rc
:/ .i

tX

rci

'

,(g
(J =

X
rcS N

! \d

^
. ':Y =

(D

w a

o E ( g
C L

9 ,d,Kd * ' ci g
.= f ( ) v ' i

c
(

s )co
s
)cg

P 6 P u
O a o o

_-

(g-0

c.
v '!w

9E
d

c)

:'

r I

(u

3 , s :? *EF 3 E ? g$ 9 = o . 6 = d q
c) -=ae ) ;, a) E
)

;d

- v=
e O e d -a, C i

j ,\v

F N
:

L :
v

t l

i
F

c =
-

S .J

(g'5

':\.. - - : 9

J!.-@> u _ -

a uE 'g
$

:. J

J
o
6

,*S
= o
' !J

:' :
a)

r ) d 9 ' o '. E ;E;.;a


= = > r c 6 i F

?..-7 -9 t'E g! T:.;.E


. " '! + .>

; j b = o . q *

,F

c
'a

=
C q)

U O . . . E o . = a i= .9 .='6 ark't E f - o =
v d ' : v rv J a r ' I v a L r t I ' /\ ) u

5 , g c , l O : = e '.,':' E -l : . . " c S E - C J > U u CJ'+ c .= L L A_) E e = _ r

:
(D c

ej k E E - i( . E ! !j J L O = > = E . = N d.= E 5 9 E E
<d li . , P

.9 .N o_

6,Ee E9 3 ; - G,c .gii o > o


i - r c c " s ' = t r
^ \ ^ A ' t s ^ t s ^ , v F d ) i = L F

r, O)s L n ' -

9 . !
! E

- i 0 j = ( , | ( - i | O C - r , C C 2
! l !

..2'2E'EEE'o;'

l c s o c o c d t Z 6 = c c n^<) c, o c-l a 3o.l


U a a a o C D r c S @

r- = cc S .r,.O': E"o F <a o 6 <g ij co gcs


^

- x XXX3o8;3 ail-Y-Y-Y {.
i ^ ? v

., o 5 o
r V c G t

v v i Y z o () o; rc cc cc=

o.: cs'<
l l

u cc
l

Z -

MONITORUL OFIOIAL AL ROMANIEI,PARTEAI, Nr. 456 biSI24.VII.2013

Ill.7.Co
d

U I D E SU
atii. fcnomcn eorolosice

de
ll

hklrotehnice si principalele si noluJlrlnccidcntale saleatributii: (irupul de Suporl 'l'chnicdin cadrul Comitetului judefeanestenumit prin ordinulprefectului de constituircu LlorljtetuluiJudelean pentru Situa{ii dc Urgcn}6si estealcdtuitdin reprezcntanli ai Sistclrtuluidc Gospodirire a Apelor, SistemelorHidrotehnice,Agen{iei de protectie a Mcdiultri.(lorrrisariatului Judelean al GdrziiNafionale de IVlediu, unitalilorteritoriale aleAgenliei Na{iorralc de imbunltlfiri Funciare, ale S.C.,,llidroelectric,a" S.A.,RegieiNalionalea pddurilorROMSILVA, Administraliei lrluvialea Dundriide Jos,alli dclinitori dc constructii hidrotehnice cu rol dc apdrarcimpotriva inundaliilor', Centrului National de Prognozi Meteorologici ;i CenlrelorMeteorologice Regionalc (prin ServiciileRcgionale dc Prognozd a Vremii ori Statiile Meteorologice Jude{ene, dupdcaz). Sistenrului $eful Grupuluide SuportTehnicestcdirectorul ile Gospodirire a Apelor. Principaleleatribufii in managementul riscului la inundatii: a) asiguri, prin grija Sistemuluide Gospodf,rire a Apelor in colaborare cu Inspectoratul Judelean/al MunicipiuluiBucuresti pentruSituaqii de Urgenld, elaborarea Planuluijudelean de apdrareimpotriva inundatiilor,fenomenelor meteorologice periculoasc,accidentelor la construc{iihidrolehnicesi poludrilor accidentale, prin corclareaPlanurilor de apdrarc intocmitede Comiletelcmunicipale, origeneqti pentru situalii de urgen!6,a Ei comunale Planurilor de apirarc ale Sislemelorhidrotehnicedin jude{, a Planurilor de prevenirc qi combatere a poludrilor accidentale la folosinlelede apd poten{ialpoluatoare, precumEi a Planurilor dc restrictiiqi folosirea apeiin perioade deficitare; b) acorddasistcnfi tehnici Comitctelormunicipale,orlsenestiqi comunalepcntru intocmirea Planurilorde apirareimpotrivainundaliilor,ghelurilorgi polubrilor accidentale; c) avizeazd Planurilede apirare municipale,orSgenegti si comunale,in vedereaaprobirii lor de cdtrepreEedintele cornitetuluijude{ean pentrusitua{iide urgenfd; d) coordoncazitehnic, la nivel judefean,acliunile pentru gestionarea situa{iilor de urgen!6 gcnerate de inundatii,accidente la construcliihidrotehnice, seceti hidrologicdqi poludri accidentale, aplicAnd prevederile jude{ene din Planurile de apdrare qi asigurdnd legdturilccu Comitetul Ministerial si Centrul Operativ pentru Situalii de Urgentd din Ministerul Mediului gi SchimbdrilorClimatice,cu AdministraliileBazinale dc ApA Ei Cornitetele judelenesituatein amonteEiin aval,conform sistemului informalionaloperativ; e) asigurf,consultantade specialihte, in cadrul Cornitetului Judefcanpentru Situafii de Urgenli, penlru cuprindereain bugetele locale a cheltuielilor necesareconslituirii qi completf,riistocurilorde rnateriale qi mijloacc de apf,rare pcntru situafii de urgenli gcnerate de inundaiii, gheturi gi poludri accidentale, pentru intre{inereaqi repararea construc{iilor hidrotehnice cu rol de apirare proprii, pentru intretincrea albiilor cursurilorde apd pe raza localitlfilor, asigurdverificareaanuald a situatiei alocirii qi cheltuirii acestorfonduri qi informeazd, in acestsens, preEedinlele Comitetuluijudefean; propuneComitetuluiJude{ean pentru Situalii de Urgen!6inundarea dirijati, in perioade 0 de apemari saude accidente la baraje,a unor terenuri,precumsi executarea pentru unor brese evacuarea apci acumulate in incintd; g) asigur[, prin Centrul Operaliv al Sistemului de Gospodirire a Apelor, in colaborare petmanentd cu Ccntrul Opcralionalal Inspectoratului Jude{ean/al Municipiului Bucuregti pentru Situalii de Urgcnfir,intocmirearapoartelor operativezllnice,in timpul situaliilor de urgent6, a rapoartelor de sintez5, dup[ incetareaitcestora,precum qi transmitercalor conform Anexelor nr. 8 gi 9 la l{egulamentulprivind gestionarea situaliilor de urgen!6 generate de inundajii, fenornene meteorologicepericuloase, accidente la construclii hidrotehniceqi poludri accidentale pe cursurilede api qi poludri marine in zonacostieri, aprobat prin Ordinul comun al ministrului administratieisi intemelor si al ministrului mcdiuluiqi pidurilor nr. 1.4221192,t2012;

78

MONITORUL O F I C I A LA L R O M A N I E IP . A R I E A I . N r .4 5 6 b \ S I 2 4 . Y I I . 2 0 1 3

penlruSihraliide Urgen![, organrzarea si desfdsurarca in colaborare cu Inspectoratul h ) asigur6. modului de funclionare a la nivel judelean,a exerciliilor dc simularepentru verificarea a popula{ici, a fluxului de avertizare-alannare fluxului informalional hidrorneteorologic precum;i pentruinstruirca autoritililor primar de informare in c:az de poluiri accidentale, populaliciasupra publicelocalegi congtienlizarea risculuila inundalii; administra{iei anuali a ac{iunii de verificare a stbrii tehnice gi luncfionalc a i) asigurd organizaretr construcliilorhidrotehnicecu rol dc apdrareirnpotriva inundaliilor, prccum ;i urrnirirea ocazie realizdriimdsurilorqi lucririlor stabilitecu aceastf, pentru Situafii de preqcdintcle Judelean participS, in comisia stabilid Comitetului de i) gi stabilirea pagubelor produse la construcfii de inunda{ii,accidentc Urgen!6,la evaluarea qi poluariaccidentale; hidrotehnice verbalede calarnitili prin Sistcmulde Gospodlrirea Apelor elaborarea Proceselor k) asigur5, pentru construclii hidrotehnice avariate de viiluri sau pentru sursc suplimcntare de alimcntarecu apd qi transmitcrcalor la Cenlrul Operativ pentru Situalii de Urgenld al Mediuluisi Schimbdrilor Climatice. Ministerului

atributii IlI.8. AGENTUL DE INUNDATII si princirralele $eful Serviciului voluntar pentru situa(ii de argenld'indepline;te fanc(ia de agent de inunda\ii la nivelul unitdtii administrutiv teritoriale. Atrib utiile ssentului de inandatii: a permanent hidrotehnicdin cadrulunit[fii teritorialede gospoddrirc cu ctgentul a) colaboreazii privind pentru starea aspecte Hidrotehnic) (Sistem Apelor, Sistem de Gospodarirca apclor cu rol de apdrare a construcliilorhidrotehnic,e tehnicdqi func{ionald Ei a cursurilorde api dc pe razauniteliiadministrativ-teritoriale; impotriva inundafiilor,ghefurilorgi poluirilor b) asigurd intocmireaPlarutlui local de apdrare planuri la sediulprimdriilor qi pe paginade internct extraselor din aceste afigarea accidentale, a institufiei; c) asigurd intocmirea Rapoarlelor operalive gi a Rapoarlelor de sintezd privind efectele periculoase; hidrologice fenomenelor riscului periodir,:d e unor acliuni de con;tienlizarea populafiei asupra d) asigura organizarea fiecare cctilcan de intreprinse trebuie gi care asupra misurilor prezintd inunda!.iile pe carc-l pagubelor; pentrudiminuarea e) asigurd aJi;area in locuri publice a setnniflcalieicodurilor de culori pentm averlizirilc mcteorologiceEi hidrologicc, precum gi semnificafiasemnalelorde alarmareacustic[ a popula!iei.

Stratesiei JJI.9.COMITETUL DE BAZIN si principalelelui atributii pentru implementarca pc si lunS: pcntru mediu termen la Inundatii Riscului Managementul Nationale La nivclul administraliilorbazinalede ap[ sunt constituitecomitetede bazin pentru situalii de urgenld tn caz de inandalii Ei secetdhidrologicd;fiecarecomitet estecompus din maximum 2l de membri numili in condiliilelegii, dupi cumutmcazd: din domeniulapelorqi proteclieimediului, ai autorit[tii publicecentrale a) 2 reprezentan[i dinlre care unul din structuracentralda acesteiaqi unul nunit din cadrul agenliilor hidrograficrespectiv; pcntruprotecliamediului din bazinul/spaiiul al direc{iilor de sirnitate public[ ale jude{elor din bazinul/spafiul b) un reprezentant Publicd; numit de citre InstitutulNalional de S6ndtate hidrograficrespectiv, primarii localitililor de aleqi comuni, primar dc orag sau un primari municipii dc 2 c) Ei respcctiv; hidrografic din bazinul/spaliul

MoNlroRUL oFlclAL AL RoMANtEt, PARTEA t, Nr.456bist24.yu.2oj3 d) un reprezentant descmnat de organizaltl\c neguvernamentale cu sediulin bazinul/spafiul hidrograficrespecliv; e) un prefect din bazinul hidrografic rcspcctiv,nurnil de autoritatca publicd central[ din domeniul administraliei si internelor; tuturorconsiliilor jude{ene D presedinlii din bazinulispatiul hidrografic respectiv; g) 3 reptezentanli ai utilizatorilorde apadin bazinul/spaliul hidrograficrespectiv, in functic de cerintade apdqi de impactulapeloruzateevacuate asuprarcsurselor de apd; h) 2 reprezentanli ai AdministrafieiNa{ionale"Apele RomAne", respectivai administraliei bazinalede ap5,recomanclali de conducerea acesteia; i) un reprezentant din cadrul comisariatelor judefenede protectiea consurnatorilor din bazinul/spaJiul hidrograltc rcspectiv, recomandatde Autoritatea National[ pentru Protecfia Consumatorilor. Comitetele de buzin au urmtjtourele atributii princiDale: a) avizeazd,componenteleschcmelor directoarc, inclusiv programelede m6suri pentru atingcrea obiectivelor din schen,ele directoare lucr[rilor, instalaliilor Ei realizarea Ei u-.nujarilo. de gospodirire a apelor; b) colaboreazi pentru claborarca si actualizarca componentelor schemci dircctoarc a bazinului hidrografic respectiv cu reprezentan{i ai autoritdlilor publice ccntralc,ai consiliilor judelcne, consiliilorlocale,unitililor industriale gi <linagriculturi,precumqi ai institutelor dc cercetare, careau obligaliade a conrunica toateinformaliileulile aflatein competen{a lor; c) colaboreazi cu unitS{ile teritoriale ole Agenliei Nalionale 4e imbundiagri F'rn"iare, ale Societd|ii Comercialede Producere a Energiei Electrice in llidrocentltle I{iclroelecrrica - S.A. ;i ale Regiei Na/ionalea Pddurilctr- ROMSILVA;i cu alli deliniitori de constructiihidrotehnice. cu rol de apdrare impotriva inunclaliilor si cu rol in crearea concliliilor cle transport naval, penlru elaborarect planului de amenajarea bazinului hidrografic,. d) aprobl schemele localede amenajare Ei de gospodirire a apelor, pe carele integreaz6 in schemele directoarc, gi stabilesc prioritdlile tehniceEifinanciare; e) avizeazi, inaintea manifestirii deficitelor de api, Planurile de restrictii Ei de folosire a apelor in perioade deficitare, care sunt elaborate de administralta bazinal1 cle api di1 bazinuVspaliul hidrografi c respectiv; f) avizeazil lista zonelorprotejate qi m[surile dc reconstructicecologici a zonelorpropusc in acestscop; g) avizeazdlista cu lucrlrile de reimpidurire ce vor fi promovate in bazinul/spafiul hidrografic respecliv; h) avizeazd' lista cu lucrlrile de protec(ie antierozionali ce vor fi promovate in bazinul/spa{iul hidrograficrespecliv; i) rccomandi autoriti{ilor locale,in luncfie de priorit:rtea qi urgenfa realizirii lucririlor necesare,in speciala celor de utilitate publicS,legatede intrelinerea albiilor, a lucrdrilorde protectie impotriva inundafiilor si de prcvenire a riscului la inundafii, modul de asigurarea surselorfinanciarede la bugetele locale; j) participi Ia deciziile privind fonnareasi utilizareafondului pcntru amenajarca qi intre{inerea lucrdrilor de apdrarc impotriva inundafiilor,potrivitmetodologiciprevizute la art. 34 alin.(2) din Legeanr. 10711996, cu modificdrile ulterioarc; Eicompletdrile k) avizeazd hirfile de hazard si hirfile de risc la inundafii; l) avizeazd, Planurile de management al riscului la inunda{ii; m) asigurd informareapublicului privind ac{iunile organizate cu cel putin 30 de zlle inainte de data desldquririiacestora; n) asiguri consultarea utilizatorilor de api, rivcranilor si publicului Eiincurajarea parlicip[rii active a accstora la luareadeciziilor in domeniulgospod[ririi apelor,conform prevederilorLegii nr. 10711996, cu modificdrile gi completirileulterioare; o) asiguri dezbateriEiaudieri publice inupratuturorproblemelor propuse spreaprobare; p) asiguri acccsul publicului la dezbaterile sauaudierilc publiceqi documentele lor oficiale;

79

80

, A R T E AI , N T .4 5 6 b i S / 2 4 . V I I . 2 0 1 3 A L R O M A N I E IP OFICIAL MONITORUL

sensibilizarea Ei r) se ingrijesc si facilitezeo inlbrmarc continul a publicului, sd favorizeze rotunde, mese de dezbatcri, prin organizarea a apelor, gospodiirire e-ducarc;pe probleme de In acestsens, acestuia. carelin de competen{a pe anumitcproblerne int6lniri cu factorii interesafi locale,asocialiisaucu institulii cu colectivitdlile comitetulpoatestabiliconventiide parteneriat de invdllmint; cu Comitetul Ministerial pentru Situa{ii de Urgcnfd din cadrul autoriti{ii s) coopereazil cu alte publice centraledin domeniul apclor, cu Administra{iaNa{ionali "Apcle Romine" 9i impotriva apirare de similarc.dupa caz. cu privire la planurile si regulamentelc organistne inunda!iilor,' de administrafiilebazinalede api regulamentelcde exploatare bazina,lilelaborate s) aviznazd, Nafionale "ApeleRomAne"; din cadrulAdministralici in legale oricirei institu{ii publice,confomlprevederilor informafiile qi rcsursele t) au acccs.la qi rapoartele infonnaliile, cu cd vor primi sprijin in leglturi inlelegAndu-sc uigour., priir aceasta vederea p...rr- qi in legitur[ cu spaliul necesarin auliturile pe care lc considelii necesare, publice' de lucru qi a dezbaterilor sedinlelor desldsurdrii

ROMANIEI GUVERNUL EDITOR: C.|.F.Ro427282, 1, Bucuregti; nr' 65, sectoru| R.A.,Str' ParcuIui oficia|', ,'MonitoruI Bucuregti - s n' - sucursala Romdnd uancacomerciald "Unirea" RO55RNC80082006711100001 tBAN:'noiiriEzzoosoosixxoilosal Bucureqti Publicda Municipiului contabilitate Trezorerie de Direclia 9i 9i ianr.r, juridicebugetare). (alocatnumaipersoanelor ro wwwmonitoruloficial ro, internet: marketing@ramo e-mail: 021.318.51.15, .2gl15O,fax Te|.021.318.51 qy9u15!'-;9s Pandurinr' 1' cu publicul' pentru relatii publicitab. Centrul pentru Adresa .O0.72 .401 O O 7 19 i o 2 1 i " i . b z r . a o r . 0 b . z ot,a x o 2 1 . 4 O.1 b l o cp 3 3 , p r n " i , " " " t o i u i s Tiparul: , tl A' Oficial" ',Monitorul 40 lei Prelul:

MTCNITORUL O F I ( ] I A L

,ilni

in afaraabonamentului' Acest numir al MonitoruluiOficial al Romdnieia fost tipdrit

conline80 de pagini' Monitorul oficial al Rominiei, Padeal, nr. 456 bis/24.V1t.2013

1453---4 rssru