Sunteți pe pagina 1din 13

LEGE Nr.

266 din 7 noiembrie 2008 Legea farmaciei

*** Republicat

Text n vigoare ncepnd cu data de 28 februarie 2011 REALIZATOR !O"#A$IA %E I$&OR"ATI!' $EA"( Text actua)i*at prin produ+u) infor,atic )egi+)ativ LE- E-#ERT n ba*a acte)or nor,ative ,odificatoare. pub)icate n "onitoru) Oficia) a) Ro,niei. #artea I. pn/ )a 28 februarie 20110 Act de baz #B: Legea nr0 21122008. repub)icat/ n "onitoru) Oficia) a) Ro,niei. #artea I. nr0 338 din 40 iunie 2005 Acte modificatoare #M1: Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu)ui nr0 14022010 #M2: Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu)ui nr0 1822011 "odific/ri)e 8i co,p)et/ri)e efectuate prin acte)e nor,ative enu,erate ,ai +u+ +unt +cri+e cu font ita)ic0 9n fa6a fiec/rei ,odific/ri +au co,p)et/ri e+te indicat actu) nor,ativ care a efectuat ,odificarea +au co,p)etarea re+pectiv/. n for,a #M1. #M2 etc0 #CIN NOT: #rin Ordinu) ,ini+tru)ui +/n/t/6ii nr0 51222005 au fo+t aprobate $or,e)e privind nfiin6area. organi*area 8i func6ionarea far,acii)or 8i drog:erii)or0 #B !"#$%L&L # 'i(po)i*ii generale !R$. + !(i(ten*a farmaceutic a popula*iei (e a(igur, -n condi*iile pre)entei legi, prin intermediul urmtoarelor unit*i farmaceutice: farmacie comunitar, care poate de(c.ide puncte de lucru, denumite -n continuare oficine, farmacie cu circuit -nc.i( /i drog.erie. !R$. 2 0+1 2armacia comunitar a(igur a(i(ten*a farmaceutic a popula*iei prin urmtoarele acti3it*i: a1 eliberarea la pre*ul cu amnuntul a medicamentelor care (e acord pe ba) de pre(crip*ie medical4 b1 eliberarea la pre*ul cu amnuntul, -n conformitate cu pre3ederile legale, a medicamentelor fr pre(crip*ie medical4

c1 prepararea medicamentelor magi(trale /i oficinale (au a altor produ(e de (ntate4 d1 eliberarea medicamentelor de u) 3eterinar4 e1 35n)area de produ(e co(metice, produ(e parafarmaceutice, di(po)iti3e /i aparatur medical de u) indi3idual /i con(umabile pentru ace(tea, (uplimente alimentare /i alimente cu de(tina*ie (pecial, plante anodine /i produ(e pe ba) de plante anodine, produ(e de puericultur, articole de(tinate -ntre*inerii igienei per(onale, ec.ipamente, materiale (au produ(e de(tinate protec*iei ori -mbunt*irii (nt*ii, produ(e pentru protec*ia -mpotri3a bolilor cu tran(mitere (e6ual (au cu ac*iune contracepti3, produ(e .omeopate, produ(e de(tinate aromaterapiei, alte produ(e de(tinate utili)rii -n unele (tri patologice4 f1 informarea /i con(ilierea pacien*ilor pri3ind utili)area corect /i ra*ional a medicamentelor /i -ntre*inerea (trii de (ntate4 g1 te(tarea unor parametri biologici cu aparatur de(tinat utili)rii indi3iduale de ctre pacien*i, precum /i admini(trarea de 3accinuri numai -n condi*iile pre3)ute prin ordin al mini(trului (nt*ii. 021 2armaciile comunitare, farmaciile cu circuit -nc.i( /i drog.eriile de*in /i eliberea) numai medicamente cu autori)a*ie de punere pe pia*, eliberat conform legii. 071 8n farmaciile comunitare /i drog.erii e(te inter)i( utili)area te.nicii de 35n)are cu auto(er3ire pentru medicamentele de u) uman (au 3eterinar. 091 'i(tribu*ia cu amnuntul a medicamentelor (e face numai prin farmacii, oficine locale de di(tribu*ie /i drog.erii. 0:1 E(te inter)i( eliberarea medicamentelor de u) uman prin farmaciile 3eterinare. 061 2armacia comunitar particip la programe /i campanii de promo3are /i ocrotire a (nt*ii popula*iei, -n conformitate cu competen*ele profe(ionale ale per(onalului ace(teia. 071 Eliberarea medicamentelor (e face numai cu amnuntul, cu e6cep*ia medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit -nc.i( /i a produ(elor de(tinate tru(elor de urgen*, impu(e prin lege. !R$. 7 0+1 8nfiin*area, organi)area /i func*ionarea farmaciilor cu circuit -nc.i( din (pitale (au din alte unit*i -n care e(te nece(ar e6i(ten*a unei farmacii cu circuit -nc.i( (e (tabile(c prin norme de aplicare a pre)entei legi, aprobate prin ordin al mini(trului (nt*ii. 021 8n condi*iile (tabilite prin ordin al mini(trului (nt*ii, a(i(ten*a farmaceutic din (pital poate fi e6ternali)at farmaciilor comunitare. !R$. 9 'rog.eria a(igur a(i(ten*a farmaceutic a popula*iei prin acti3it*ile pre3)ute la art. 2 alin. 0+1 lit. b1 /i e1, cu e6cep*ia 35n)rii produ(elor .omeopate care (e eliberea) numai pe ba) de pre(crip*ie medical. !R$. : 0+1 !cti3it*ile pre3)ute la art. 2 alin. 0+1 lit. a1, c1, d1 /i f1 (e reali)ea) -n farmacii de farmaci/ti (au de a(i(ten*ii medicali de farmacie, numai (ub (upra3eg.erea farmaci(tului. 021 !cti3it*ile pre3)ute la art. 2 alin. 0+1 lit. b1 /i e1 (e pot reali)a /i de a(i(ten*ii medicali de farmacie -n farmacia comunitar (au -n drog.erie.

!"#$%L&L ## 2armacia comunitar ;E <#&NE! + 8nfiin*area farmaciei comunitare !R$. 6 0+1 2armacia comunitar (e -nfiin*ea) /i func*ionea) -n cadrul unei (ociet*i comerciale organi)ate potri3it pre3ederilor Legii nr. 7+=+>>0 pri3ind (ociet*ile comerciale, republicat, cu modificrile /i completrile ulterioare. 021 ;ocietatea comercial pre3)ut la alin. 0+1 3a a3ea -n obiectul de acti3itate comerciali)area cu amnuntul a produ(elor farmaceutice, precum /i a produ(elor pre3)ute la art. 2 alin. 0+1 lit. c1 /i e1. !R$. 7 2armaciile comunitare (unt condu(e de un farmaci(t?/ef. "oate fi farmaci(t?/ef farmaci(tul care de*ine certificat de membru al olegiului 2armaci/tilor din Rom5nia, emi( -n condi*iile legii. !R$. 8 0+1 2armacia comunitar func*ionea) pe ba)a autori)a*iei de func*ionare emi(e de @ini(terul ;nt*ii, -n condi*iile pre)entei legi. 021 8nfiin*area, organi)area /i func*ionarea, precum /i pre(c.imbarea autori)a*iilor de func*ionare ale farmaciilor comunitare /i ale drog.eriilor (e (tabile(c prin norme de aplicare a pre)entei legi, aprobate prin ordin al mini(trului (nt*ii /i denumite -n continuare norme. 071 !cti3itatea farmaciei comunitare (e de(f/oar -n conformitate cu Regulile de bun practic farmaceutic, elaborate de @ini(terul ;nt*ii -n colaborare cu olegiul 2armaci/tilor din Rom5nia /i aprobate prin ordin al mini(trului (nt*ii. !R$. > !utori)a*ia de func*ionare pre3)ut la art. 8 alin. 0+1 confer urmtoarele drepturi: a1 dreptul de a de(f/ura acti3it*ile pre3)ute de lege4 b1 dreptul de a de*ine, de a prepara /i de a elibera, -n condi*iile legii, (ub(tan*e /i medicamente p(i.otrope folo(ite -n (cop medical4 c1 dreptul de a de*ine, de a prepara /i de a elibera, -n condi*iile legii, (ub(tan*e /i medicamente (tupefiante ori precur(ori ai ace(tora, folo(ite -n (cop medical4 d1 dreptul de a -nc.eia contracte cu (ociet*ile de a(igurri (ociale de (ntate pri3ind furni)area de (er3icii farmaceutice. !R$. +0 0+1 !utori)a*ia de func*ionare pre3)ut la art. 8 alin. 0+1 (e acord pe numele per(oanei Auridice /i al farmaci(tului?/ef de farmacie de ctre @ini(terul ;nt*ii. 021 "entru ob*inerea autori)a*iei de func*ionare pre3)ute la art. 8 alin. 0+1, (olicitantul depune urmtoarele documente: a1 cererea?tip4

b1 contractul de munc (au do3ada e6ercitrii profe(iei -n form liberal, pentru o norm -ntreag cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmaci(tul?/ef al unit*ii, /i certificatul de membru al olegiului 2armaci/tilor din Rom5nia, eliberat -n condi*iile legii, -n(o*it de certificatul profe(ional curent, emi( de olegiul 2armaci/tilor din Rom5nia4 c1 fi/ele de atribu*ii ale farmaci/tilor, a3i)ate de olegiul 2armaci/tilor din Rom5nia4 d1 actul con(tituti3 al (ociet*ii comerciale pre3)ute la art. 6 alin. 0+14 e1 copia certificatului de -nregi(trare a (ociet*ii la oficiul regi(trului comer*ului4 f1 certificatul con(tatator emi( de oficiul regi(trului comer*ului, care ate(t -nregi(trarea ca punct de lucru a (pa*iului de(tinat farmaciei comunitare (au, dup ca), a (ediului (ocial cu acti3itate, pentru care (e (olicit autori)area4 g1 (c.i*a /i datele pri3ind localul unit*ii4 .1 li(ta pri3ind dotarea cu mobilier, u(ten(ile /i aparatur4 i1 do3ada -ncadrrii -n pre3ederile art. +2 alin. 0+1 /i 0214 A1 do3ada ac.itrii ta6ei pre3)ute la art. 97 pentru autori)are, mutare, pre(c.imbare (au orice alt modificare -n autori)a*ia de func*ionare a farmaciilor. 071 'ocumenta*ia pre3)ut la alin. 021 (e depune la @ini(terul ;nt*ii. 091 !utori)a*ia de func*ionare pre3)ut la art. 8 alin. 0+1 (e eliberea) -n urma unui raport de in(pec*ie fa3orabil -ntocmit de per(onalul de (pecialitate din cadrul @ini(terului ;nt*ii. 0:1 #n(pec*ia (e efectuea) -n termen de ma6imum 60 de )ile de la data depunerii documenta*iei complete pre3)ute la alin. 021. 061 8n ca)ul unui raport de in(pec*ie cu recomandri, (e acord un termen de ma6imum 70 de )ile pentru remedierea deficien*elor. 071 !utori)a*ia de func*ionare pre3)ut la art. 8 alin. 0+1 (e eliberea) -n ma6imum 70 de )ile de la efectuarea in(pec*iei, -n ca)ul unui raport de in(pec*ie fa3orabil. 081 8n ca)ul -n care farmacia comunitar -/i (c.imb per(oana Auridic pe numele creia a fo(t eliberat autori)a*ia pre3)ut la alin. 0+1, @ini(terul ;nt*ii eliberea) o nou autori)a*ie de func*ionare pe numele noii per(oane Auridice, -n termen de 70 de )ile de la data (olicitrii4 p5n la eliberarea noii autori)a*ii, farmacia comunitar func*ionea) -n ba)a 3ec.ii autori)a*ii. 'ocumentele pe ba)a crora (e 3or face modificrile 3or fi pre3)ute -n norme. 0>1 "er(onalul care are calitatea de a efectua in(pec*iile -n 3ederea autori)rii, (upra3eg.erii /i controlului farmaciilor /i drog.eriilor trebuie ( aib gradul profe(ional de farmaci(t primar (au farmaci(t cu o 3ec.ime de minimum 8 ani -n (pecialitate. !R$. ++ 0+1 ertificatul profe(ional curent al olegiului 2armaci/tilor din Rom5nia (e ob*ine la (olicitarea farmaci(tului?/ef. 021 %rice modificare ulterioar a li(tei per(onalului de (pecialitate (e comunic la @ini(terul ;nt*ii /i la colegiile teritoriale, -n termen de 70 de )ile de la acea(ta. !R$. +2

0+1 8nfiin*area unei farmacii comunitare -n mediul urban (e face -n func*ie de numrul de locuitori, do3edit prin ade3erin* eliberat de autoritatea admini(tra*iei publice locale, dup cum urmea): a1 -n municipiul Bucure/ti, o farmacie la 7.000 de locuitori4 b1 -n ora/ele re/edin* de Aude*, o farmacie la 7.:00 de locuitori4 c1 -n celelalte ora/e, o farmacie la 9.000 de locuitori. #M1 ;2< === Abrogat #B 071 @ini(terul ;nt*ii public pe pagina de internet proprie li(ta cu farmaciile comunitare autori)ate, localit*ile urbane unde (e mai pot de(c.ide farmacii comunitare, -n conformitate cu condi*iile pre3)ute la alin. 0+1, precum /i cu (olicitan*ii care au depu( cereri de -nfiin*are de farmacii, -n ordinea depunerii lor, men*ion5ndu?(e data la care (?au depu( ace(te cereri. !R$. +7 0+1 ;ociet*ile comerciale care au -nfiin*ate farmacii comunitare pot -nfiin*a oficine locale de di(tribu*ie -n localit*ile din mediul rural -n care nu e(te a(igurat a(i(ten*a popula*iei cu medicamente prin farmacii, inclu(i3 -n (atele arondate ora/elor. 021 ;ociet*ile comerciale care au -nfiin*ate farmacii comunitare pot -nfiin*a -n (ta*iunile aflate pe litoral, -n perioada (e)onului e(ti3al, oficine locale de di(tribu*ie. 071 @en*iunea pri3ind -nfiin*area oficinelor locale de di(tribu*ie -n mediul rural /i -n (ta*iunile aflate pe litoral (e -n(crie pe autori)a*ia de func*ionare a farmaciei comunitare titulare, care e(te autori)at /i func*ionea). 091 8nfiin*area, organi)area /i func*ionarea oficinelor locale de di(tribu*ie pre3)ute la alin. 0+1 /i 021 (e reglementea) prin norme. 0:1 8n ca)ul -n care -n localitatea din mediul rural (e -nfiin*ea) o farmacie comunitar, oficina local de di(tribu*ie (e de(fiin*ea). ;E <#&NE! a 2?a %rgani)area /i func*ionarea farmaciei comunitare !R$. +9 0+1 2armacia comunitar 3a fi ampla(at numai la parterul cldirilor, cu acce( liber /i direct din (trad, cu e6cep*ia farmaciilor comunitare ampla(ate -n centrele comerciale, -n gri /i aerogri, la care acce(ul (e poate face /i din incinta ace(tora. 2armaciile comunitare din cadrul unit*ilor (anitare /i centrelor comerciale pot fi ampla(ate cel mult la etaAul + al ace(tora. 021 Localul farmaciei comunitare 3a a3ea o (uprafa* util de minimum :0 mp, e6clu)5nd din acea(t (uprafa* .olurile /i grupurile (anitare. !R$. +: 2armacia comunitar func*ionea) numai -n pre)en*a cel pu*in a unui farmaci(t, care -/i e6ercit per(onal profe(ia, neput5nd fi -nlocuit de o per(oan de o alt profe(ie.

!R$. +6 0+1 "er(onalul de (pecialitate al farmaciei comunitare (e compune din: a1 farmaci(tul?/ef4 b1 farmaci/ti4 c1 a(i(ten*i medicali de farmacie. 021 ;ub -ndrumarea /i controlul unui farmaci(t cu drept de liber practic, -n farmacia comunitar -/i pot efectua (tagiul profe(ional (tuden*ii (au alte per(oane aflate -n proce(ul de -n3*m5nt farmaceutic. 071 !(i(ten*ii medicali de farmacie -l aAut pe farmaci(t -n acti3itate /i lucrea) (ub directa -ndrumare a ace(tuia. 091 %rice per(oan care de(f/oar acti3itate farmaceutic -n farmacia comunitar trebuie ( poarte un ecu(on in(crip*ionat cu numele /i prenumele (u, calificarea /i titlurile profe(ionale, precum /i cu numele farmaciei comunitare. 0:1 %rice alt per(onal nece(ar func*ionrii farmaciei comunitare -/i 3a de(f/ura acti3itatea (ub controlul farmaci(tului?/ef. !R$. +7 0+1 2irma farmaciei comunitare 3a include (intagma CfarmaciaC /i, dup ca), o denumire care ( o deo(ebea(c de alte a(tfel de unit*i. 8n incinta farmaciei comunitare trebuie ( (e organi)e)e un (pa*iu de confiden*ialitate, de(tinat di(cu*iilor cu pacien*ii, afi/at la loc 3i)ibil. 8n (itua*ia -n care (ediul farmaciei comunitare nu permite ace(t lucru, di(cu*iile confiden*iale 3or a3ea loc -n biroul farmaci(tului?/ef. 021 Emblema farmaciei comunitare 3a purta ca (emn di(tincti3 (imbolul crucii cu laturile inter(ectate -n ung.i drept, de dimen(iuni egale, de culoare 3erde pe fond alb. 071 !fi/area emblemei /i a firmei farmaciei comunitare e(te (cutit de plata oricrei ta6e. !R$. +8 0+1 "rogramul de func*ionare al farmaciei comunitare (e (tabile/te -n concordan* cu numrul farmaci/tilor angaAa*i, conform pre3ederilor titlului D#E din Legea nr. >:=2006 pri3ind reforma -n domeniul (nt*ii, cu modificrile /i completrile ulterioare. 021 @odalitatea de a(igurare a a(i(ten*ei farmaceutice a popula*iei -n timpul nop*ii (au -n )ilele nelucrtoare /i de (rbtori legale e(te (tabilit de colegiile teritoriale /i e(te obligatorie pentru toate farmaciile comunitare aflate -n rela*ii contractuale cu ca(ele de a(igurri (ociale de (ntate. 071 "rin derogare de la pre3ederile alin. 021, farmaciile comunitare care -/i de(f/oar acti3itatea -n centre comerciale 3or re(pecta programul ace(tora. ;E <#&NE! a 7?a @utarea (ediului, tran(ferul, -ntreruperea temporar /i -ncetarea acti3it*ii farmaciei comunitare !R$. +>

0+1 @utarea (ediului unei farmacii comunitare (e comunic @ini(terului ;nt*ii /i colegiilor teritoriale. 021 8nceperea acti3it*ii la noul (ediu (e poate face numai dac (unt -ndeplinite condi*iile de autori)are, pe ba)a raportului de in(pec*ie fa3orabil -ntocmit de per(onalul de (pecialitate pre3)ut la art. +0 alin. 0>1 /i dup -n(crierea men*iunii noului (ediu pe autori)a*ia de func*ionare ini*ial. 071 'i(po)i*iile pre)entului articol (e aplic /i farmaciilor comunitare -nfiin*ate conform pre3ederilor art. +2 alin. 021. !R$. 20 @utarea (ediului (e poate face numai cu re(pectarea condi*iilor pre3)ute la art. +2 alin. 0+1. "5n la data de 7+ decembrie 20+0 inclu(i3, farmaciile comunitare -nfiin*ate -n condi*iile art. +2 alin. 021 (e pot muta numai -n acelea/i condi*ii. !R$. 2+ 0+1 "entru moti3e -ntemeiate (au pentru moti3e obiecti3e in3ocate de de*intorul autori)a*iei pre3)ute la art. +0 alin. 0+1, @ini(terul ;nt*ii poate aproba -ntreruperea acti3it*ii farmaciei comunitare pe o perioad de p5n la +80 de )ile. 021 2armacia comunitar -/i poate (u(penda acti3itatea -n mod 3oluntar pentru o perioad de ma6imum 60 de )ile calendari(tice. 'ac perioada de (u(pendare dep/e/te 70 de )ile calendari(tice, e(te obligatorie anun*area @ini(terului ;nt*ii /i a colegiilor teritoriale. !R$. 22 2armacia comunitar -/i -ncetea) acti3itatea prin anularea autori)a*iei de func*ionare emi(e de @ini(terul ;nt*ii -n urmtoarele (itua*ii: a1 la cererea titularului autori)a*iei de func*ionare4 b1 di)ol3area (ociet*ii comerciale pre3)ute la art. 6 alin. 0+14 c1 retragerea autori)a*iei de func*ionare4 d1 faliment4 e1 -ntreruperea acti3it*ii pentru o perioad de pe(te +80 de )ile4 f1 dece(ul farmaci(tului?/ef. !"#$%L&L ### 'rog.eria !R$. 27 0+1 ;ociet*ile comerciale care au -n obiectul de acti3itate comerciali)area cu amnuntul a medicamentelor pot -nfiin*a drog.erii. 021 'rog.eria e(te condu( de un farmaci(t?/ef (au de un a(i(tent medical de farmacie /ef. 071 "oate fi farmaci(t?/ef (au a(i(tent medical de farmacie /ef, -n condi*iile alin. 021, farmaci(tul cu drept de liber practic, membru al olegiului 2armaci/tilor din Rom5nia, re(pecti3 a(i(tentul medical de farmacie cu drept de liber practic, membru al %rdinului !(i(ten*ilor @edicali /i @oa/elor din Rom5nia.

091 'rog.eria func*ionea) numai -n pre)en*a a cel pu*in unui a(i(tent medical de farmacie (au a unui farmaci(t. !R$. 29 0+1 !utori)a*ia de func*ionare a drog.eriei (e acord de @ini(terul ;nt*ii pe numele per(oanei Auridice /i al farmaci(tului?/ef (au al a(i(tentului medical de farmacie /ef. 021 "entru ob*inerea autori)a*iei de func*ionare pre3)ute la alin. 0+1, (olicitantul depune urmtoarele documente: a1 cererea?tip4 b1 contractul de munc (au do3ada e6ercitrii profe(iei -n form liberal, pentru o norm -ntreag cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmaci(tul?/ef al unit*ii, /i certificatul de membru al olegiului 2armaci/tilor din Rom5nia, eliberat -n condi*iile legii, -n(o*it de certificatul profe(ional curent, emi( de olegiul 2armaci/tilor din Rom5nia4 c1 contractul de munc pentru norm -ntreag cu durata timpului de lucru de 8 ore /i autori)a*ia de liber practic, emi( de %rdinul !(i(ten*ilor @edicali /i @oa/elor din Rom5nia, pentru a(i(tentul medical de farmacie /ef4 d1 actul con(tituti3 al (ociet*ii comerciale4 e1 copia certificatului de -nregi(trare a (ociet*ii la oficiul regi(trului comer*ului4 f1 certificatul con(tatator emi( de oficiul regi(trului comer*ului, care ate(t -nregi(trarea ca punct de lucru a (pa*iului de(tinat drog.eriei (au, dup ca), a (ediului (ocial cu acti3itate, pentru care (e (olicit autori)area4 g1 (c.i*a /i datele pri3ind localul unit*ii, conform ordinului mini(trului (nt*ii4 .1 li(ta pri3ind dotarea cu mobilier /i aparatur4 i1 do3ada ac.itrii ta6ei pre3)ute la art. 97 pentru autori)are, mutare, pre(c.imbare (au orice alt modificare -n autori)a*ia de func*ionare a drog.eriilor. 071 !utori)a*ia de func*ionare pre3)ut la alin. 0+1 (e eliberea) -n urma unui raport de in(pec*ie fa3orabil -ntocmit de per(onalul de (pecialitate din cadrul @ini(terului ;nt*ii. 091 #n(pec*ia (e efectuea) -n termen de ma6imum 60 de )ile de la data depunerii documenta*iei complete pre3)ute la alin. 021. 0:1 8n ca)ul unui raport de in(pec*ie cu recomandri, (e acord un termen de ma6imum 70 de )ile pentru remedierea deficien*elor. 061 !utori)a*ia de func*ionare pre3)ut la alin. 0+1 (e eliberea) -n ma6imum 70 de )ile de la efectuarea in(pec*iei, -n ca)ul raportului fa3orabil. 071 8n ca)ul -n care drog.eria -/i (c.imb per(oana Auridic pe numele creia a fo(t eliberat autori)a*ia pre3)ut la alin. 0+1, @ini(terul ;nt*ii eliberea) o nou autori)a*ie de func*ionare pe numele noii per(oane Auridice, -n termen de 70 de )ile de la data (olicitrii4 p5n la eliberarea noii autori)a*ii de func*ionare, drog.eria func*ionea) -n ba)a 3ec.ii autori)a*ii. 081 !cti3itatea drog.eriei (e de(f/oar -n conformitate cu Regulile de bun practic farmaceutic, elaborate de @ini(terul ;nt*ii /i aprobate prin ordin al mini(trului (nt*ii. !R$. 2:

0+1 Localul drog.eriei trebuie ( fie ampla(at la parterul cldirilor, -ntr?un (pa*iu dedicat numai acti3it*ii de drog.erie. 021 Localul drog.eriei 3a a3ea o (uprafa* util de minimum 70 mp, e6clu)5nd din acea(t (uprafa* .olurile, grupul (anitar /i biroul a(i(tentului medical de farmacie /ef. !R$. 26 La mutarea (ediului drog.eriei (e aplic -n mod core(pun)tor pre3ederile art. +>. !R$. 27 0+1 "entru moti3e -ntemeiate (au pentru moti3e obiecti3e in3ocate de de*intorul autori)a*iei pre3)ute la art. 29 alin. 0+1, @ini(terul ;nt*ii poate aproba -ntreruperea acti3it*ii drog.eriei pe o perioad de p5n la +80 de )ile. 021 'rog.eria -/i poate (u(penda acti3itatea -n mod 3oluntar pentru o perioad de ma6imum 60 de )ile calendari(tice. 'ac perioada de (u(pendare dep/e/te 70 de )ile calendari(tice, e(te obligatorie anun*area @ini(terului ;nt*ii /i a colegiilor teritoriale. !R$. 28 'rog.eria -/i -ncetea) acti3itatea prin anularea autori)a*iei de func*ionare emi(e de @ini(terul ;nt*ii, -n urmtoarele (itua*ii: a1 la cererea de*intorului autori)a*iei de func*ionare4 b1 di)ol3area (ociet*ii comerciale pre3)ute la art. 27 alin. 0+14 c1 dece(ul titularului, re(pecti3 al titularilor licen*ei de -nfiin*are4 d1 retragerea autori)a*iei de func*ionare4 e1 -ntreruperea acti3it*ii pentru o perioad de pe(te +80 de )ile4 f1 faliment. !R$. 2> ondi*iile de organi)are /i func*ionare a drog.eriei (e (tabile(c prin norme. !R$. 70 0+1 E(te inter)i( folo(irea de ctre drog.erii a -n(emnelor farmaciei comunitare. 021 2irma drog.eriei 3a con*ine obligatoriu numai denumirea de Cdrog.erieC, urmat de o denumire care ( o deo(ebea(c de alte a(tfel de unit*i apar*in5nd altor per(oane Auridice. 071 E(te inter)i( utili)area -n denumirea drog.eriei a cu35ntului CfarmacieC (au a unui nume deri3at ori pre(curtat din ace(t cu35nt. !"#$%L&L #E ;upra3eg.erea /i in(pec*ia !R$. 7+ 0+1 #n(pec*ia de autori)are /i in(pec*iile de (upra3eg.ere -n farmacii comunitare, farmacii cu circuit -nc.i( /i -n drog.erii (e e6ercit de @ini(terul ;nt*ii. 021 ontrolul pri3ind e6ercitarea profe(iei de farmaci(t (e face de olegiul 2armaci/tilor din Rom5nia, prin filialele teritoriale, -n conformitate cu pre3ederile legii. !R$. 72

#n(pec*ia de (upra3eg.ere -n farmacii comunitare, farmacii cu circuit -nc.i( /i drog.erii (e face cel pu*in o dat la 7 ani (au ori de c5te ori e(te ne3oie. !"#$%L&L E R(punderi /i (anc*iuni !R$. 77 8nclcarea di(po)i*iilor pre)entei legi atrage, dup ca), r(punderea di(ciplinar, contra3en*ional /i ci3il. !R$. 79 on(tituie contra3en*ie /i (e (anc*ionea) cu amend de la 200 lei la +.000 lei urmtoarele fapte: a1 nere(pectarea programului de func*ionare a farmaciei comunitare (au a drog.eriei4 b1 nere(pectarea di(po)i*iilor legale referitoare la firma farmaciilor comunitare /i a drog.eriilor. !R$. 7: on(tituie contra3en*ie /i (e (anc*ionea) cu amend de la :00 lei la +.:00 lei urmtoarele fapte: a1 -mpiedicarea acti3it*ii organelor de in(pec*ie /i control4 b1 afi/area, cu -nclcarea reglementrilor -n materie, -n incinta farmaciei comunitare (au a drog.eriei, a reclamelor pri3ind produ(ele medicamentoa(e. !R$. 76 on(tituie contra3en*ie /i (e (anc*ionea) cu amend de la 2.000 lei la +0.000 lei urmtoarele fapte: a1 angaAarea de per(onal farmaceutic de (pecialitate care nu po(ed drept de liber practic4 b1 di(tribu*ia medicamentelor fr documente care ( ate(te pro3enien*a /i=(au calitatea ace(tora4 c1 nere(pectarea pre3ederilor pri3ind procedura de retragere a medicamentelor de farmacii /i drog.erii4 d1 comerciali)area medicamentelor cu termen de 3alabilitate dep/it4 e1 nere(pectarea Regulilor de bun practic farmaceutic, aprobate prin ordin al mini(trului (nt*ii. !R$. 77 8n ca)ul -n care organele de in(pec*ie pre3)ute la art. 7+ con(tat repetarea abaterilor pri3ind organi)area, dotarea /i func*ionarea farmaciei (au a drog.eriei, pot di(pune (u(pendarea acti3it*ii /i -nc.iderea unit*ii p5n la remedierea deficien*elor con(tatate. !R$. 78 on(tituie contra3en*ie /i (e (anc*ionea) cu amend de la +0.000 lei la 20.000 lei /i -nc.iderea farmaciei, re(pecti3 a drog.eriei, urmtoarele fapte: a1 func*ionarea unei farmacii (au a unei drog.erii fr autori)a*ie de func*ionare emi( de @ini(terul ;nt*ii4

b1 de*inerea (au eliberarea -n drog.erii a unor medicamente ale cror de*inere /i eliberare (unt inter)i(e -n drog.erie4 c1 -nclcarea pre3ederilor art. +: /i ale art. 27 alin. 091. !R$. 7> 0+1 on(tatarea faptelor ce con(tituie contra3en*ii /i aplicarea amen)ilor (e fac de per(onalul de (pecialitate din @ini(terul ;nt*ii. 021 @odelul proce(ului?3erbal de contra3en*ie e(te pre3)ut -n norme. 071 La (e(i)area olegiului 2armaci/tilor din Rom5nia, @ini(terul ;nt*ii 3a efectua un control. Re)ultatul controlului e(te tran(mi( olegiului 2armaci/tilor din Rom5nia, potri3it legii. !R$. 90 ontra3en*iilor pre3)ute -n pre)enta lege le (unt aplicabile di(po)i*iile %rdonan*ei Gu3ernului nr. 2=200+ pri3ind regimul Auridic al contra3en*iilor, aprobat cu modificri /i completri prin Legea nr. +80=2002, cu modificrile /i completrile ulterioare. !"#$%L&L E# 'i(po)i*ii finale /i tran)itorii !R$. 9+ 2armaciile comunitare /i drog.eriile -nfiin*ate anterior intrrii -n 3igoare a pre)entei legi rm5n -nfiin*ate /i -/i 3or continua acti3itatea. #M1 !R$. 92 %i+po*i6ii)e art0 12 +e ap)ic/ pn/ )a data de 41 dece,brie 2012 inc)u+iv0 #B !R$. 97 0+1 $a6ele pentru emiterea autori)a*iei de func*ionare (unt urmtoarele: a1 pentru -nfiin*area de farmacii -n mediul urban ? 7.000 lei4 b1 pentru -nfiin*area de farmacii -n mediul rural ? +:0 lei4 c1 pentru -nfiin*area unei oficine locale de di(tribu*ie ? +00 lei4 d1 pentru -nfiin*area de drog.erii -n mediul urban ? 2.000 lei4 e1 pentru -nfiin*area de drog.erii -n mediul rural ? :0 lei. 021 $a6ele pentru emiterea unei noi autori)a*ii -n ca)ul pre(c.imbrii (au al pierderii autori)a*iei de func*ionare a farmaciei ori a drog.eriei (unt urmtoarele: a1 pentru mediul urban ? +00 lei4 b1 pentru mediul rural ? :0 lei. 071 "entru orice alt modificare -n(cri( pe autori)a*ia de func*ionare a farmaciei (au drog.eriei (e percepe o ta6 de :0 de lei. 091 8n ca)ul mutrii (ediului farmaciei (au drog.eriei, cuantumul ta6elor e(te cel pre3)ut pentru -nfiin*are. 0:1 $a6ele pre3)ute de pre)enta lege (e fac 3enit la bugetul de (tat.

061 uantumul ta6elor pre3)ute de pre)enta lege (e poate actuali)a periodic, prin .otr5re a Gu3ernului. !R$. 99 0+1 "re)enta lege intr -n 3igoare la 60 de )ile de la data publicrii -n @onitorul %ficial al Rom5niei, "artea #. 021 "e data intrrii -n 3igoare a pre)entei legi (e abrog %rdinul mini(trului (nt*ii /i familiei nr. 626=200+ pentru aprobarea Normelor pri3ind -nfiin*area /i autori)area unit*ilor farmaceutice, precum /i a ondi*iilor de organi)are /i func*ionare a ace(tora, publicat -n @onitorul %ficial al Rom5niei, "artea #, nr. 62> din 8 octombrie 200+, cu modificrile /i completrile ulterioare, precum /i orice alte di(po)i*ii contrare. N%$F: Reproducem mai Ao( pre3ederile art. ## /i ### din Legea nr. 276=200> pentru modificarea /i completarea Legii farmaciei nr. 266=2008, care nu au fo(t -ncorporate -n te6tul republicat al Legii nr. 266=2008 /i care (e aplic, -n continuare, ca di(po)i*ii proprii ale Legii nr. 276=200>: C!R$. ## ererile depu(e la @ini(terul ;nt*ii, -n 3ederea eliberrii autori)a*iei de func*ionare pentru farmacii /i drog.erii, p5n la intrarea -n 3igoare a pre)entei legi, precum /i documentele ce le -n(o*e(c 3or fi anali)ate -n conformitate cu pre3ederile ace(teia. !R$. ### 8n termen de un an de la intrarea -n 3igoare a pre)entei legi, unit*ile pre3)ute la art. 92*1 din Legea farmaciei nr. 266=2008, cu modificrile /i completrile adu(e prin pre)enta lege, care de*in autori)a*ii de func*ionare cu termen de 3alabilitate, (unt obligate ( pre(c.imbe autori)a*iile de func*ionare, -n condi*iile legii.C ???????????? *1 !rt. 92 a de3enit -n urma renumerotrii art. 9+. #CIN NOT: Reproduce, ,ai >o+ prevederi)e art0 II 8i art0 III din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu)ui nr0 14022010 ;#M1<. cu ,odific/ri)e u)terioare0 #M2 ?ART0 II ;1< !ereri)e depu+e )a "ini+teru) @/n/t/6ii n vederea e)iber/rii autori*a6iei de func6ionare pentru far,acii 8i drog:erii pn/ )a data de 40 dece,brie 2010. n+o6ite de docu,enta6ia co,p)et/. vor fi ana)i*ate n confor,itate cu prevederi)e )egi+)a6iei n ba*a c/reia au fo+t depu+e. nu ,ai tr*iu de data de 1 ,ai 20110 %o+are)e cu docu,enta6ia inco,p)et/ +e vor co,p)eta n ,axi,u, 40 de *i)e de )a data intr/rii n vigoare a pre*entei ordonan6e de urgen6/A n ca* contrar. +e vor c)a+a0

;1B1< @e con+ider/ cereri n+o6ite de docu,enta6ia co,p)et/. potrivit a)in0 ;1<. 8i cereri)e depu+e pentru +pa6ii af)ate. )a data depunerii. n rea,ena>are +au n con+truc6ie. cu condi6ia pre*ent/rii contractu)ui de nc:iriere. nc:eiat n condi6ii)e )egii0 ;1B2< 9n ca*uri)e prev/*ute )a a)in0 ;1B1<. prin derogare de )a ter,enu) de 1 ,ai 2011 +tabi)it )a a)in0 ;1<. in+pec6ia n vederea e)iber/rii autori*a6iei +e efectuea*/ n ,axi,u, 10 de *i)e de )a data co,unic/rii de c/tre +o)icitant a dove*ii cu privire )a fina)i*area rea,ena>/rii +au fina)i*area con+truc6iei. n+o6it/ de +c:i6a 8i docu,enta6ia privind )oca6ia unit/6ii 8i afecta6iunea ace+teia de +pa6iu co,ercia)0 #M1 ;2< #re+c:i,barea autori*a6ii)or de func6ionare care nu au n+cri+ ter,en de va)abi)itate +e face cu p/+trarea nu,/ru)ui autori*a6iei de func6ionare. )a +o)icitarea per+oanei >uridice. prin e,iterea unei noi autori*a6ii. pe ba*a docu,ente)or prev/*ute n nor,e)e de ap)icare a Legii nr0 21122008. repub)icat/. pentru ur,/toare)e +itua6ii a< +c:i,barea de6in/toru)ui C per+oan/ >uridic/. n+cri+/ ca ,en6iune pe autori*a6ia de func6ionare e,i+/ anterior intr/rii n vigoare a pre*entei ordonan6e de urgen6/A b< deteriorarea autori*a6iei de func6ionare0? #M1 ?ART0 III Autori*a6ii)e de func6ionare e)iberate n ba*a prevederi)or art0 12 a)in0 ;2< din Legea nr0 21122008. repub)icat/. cu ,odific/ri)e u)terioare. r/,n va)abi)e0? #B ???????????????