Sunteți pe pagina 1din 14

AVIZAT,

Inspector de specialitate
FI DE AVIZARE
A PROIECTULUI PROGRAM PENTRU OPIONAL
CLASA PREGTITOARE
A. Avizul colii:
Denumirea opionalului : I LIK !"LI#$%
Tipul &'((I&'L') LA D&IZIA *&+LII: +,-I+!AL
&lasa pre./titoareI
Durata 0 #)#T(
!um/r de ore pe s/pt/m1n/ 2
,ropun/tor: 3oca +vidiu.)arius
A4ilitatea pentru susinerea cursului ,ro5esor de n.lez/ .rd I
Instituia de 6nv//m1nt *coala Ion ,op (ete.anul%, com. ,etru (are,7ud.3!
3. Avizul &onsiliului de &urriculum al *colii 8&&*9
&(IT(II *I I!DI&AT+(I AV'T :! VD( D ,(+,'!;T+(
*I D VAL'A( A ,(+I&T'L'I D +,-I+!AL < &lasa pre./titoare
DA NU DA, cu
recomandare
I. Urmarea unor modele yi originalitate
Ar.ument DA
&ompetene vizate =+4iective de re5erin/> DA
Activit/i de 6nv/are 8cel puin una pentru 5iecare
o4iectiv9
DA
&oninuturi DA
)odalit/i de evaluare DA
II. Existen(a unei bibliografii DA
III. Elemente de calitate
(espectarea particularit/ilor de v1rst/ ale elevilor
&oncordana cu etosul colii, cu interesele elevilor i
cu nevoile comunit/ii
&oninutul ar.umentului
? oportunitatea opionalului
? realismul 6n raport cu resursele disponi4ile
&orelarea o4iectivelor cu activit/ile de 6nv/are
&orelarea o4iectivelor cu unit/ile de coninut
Adecvarea modalit/ilor de evaluare la demersul
didactic propus
2
OPIONAL LIMBA ENGLEZ
Pentru
Grupa pregatitoare
,I LIKE ENGLISH
coala ,Ion Pop Reteganul
Anul ycolar 2012-2013
Profesor: Bocya Ovidiu-Marius
1 or pe sptmn
#em 2: 2@ s/pt/m1ni
#em 0: 02 A 2 s/pt/m1n/ cu activit eBtracurric. ,S ytii mai multe, s fii mai bun! .

Total ore: @C
Bibliografie:
2. )iDaela Avram &elmare, 'rsuletul cel istet te invata lim4ile straine d. rc ,ress
0. 3rian A44s, < Splash I, ed. Lon.man "/l/eanu, "eor.iana, ,laE Time < antolo.ieF
@. &laudia Do4rita &aiet de en.leza pentru clasele I si II, d. ,aradi.me
C. Vir.inia vans, (ound 'p starter, n.lisD .rammar practice ,d. Lon.man, 0GG2
H. )anuela "eor.es < Engleza o plcere, ed. Anteea, &lu7 !apoca 0GGI
I. liza4etD "raE, Vir.inia vans, ActivitE 3ooJ d. Bpress ,u4lisDin., 0GG2
K. liza4etD "raE, Vir.inia vans, Lelcome 5lasDcards, ser a=4 .d. Bpress ,u4lisDin., 2MMM
N. $armer, OeremEF TDe ,ractice o5 n.lisD Lan.ua.e TeacDin., Lon.man, 2MM2F
M. Oe55reE D. LeDman, ',LetPs .o pDonics, 4ooJ 2 , d. +B5ord
2G. Doina "iur.ea < Ghid metodologic pentru disciplinele opionale, DQ" ditur 0GGI
22. !"LI#$ !'(#(R ($R)# < manual de poezii pentru cei miciF
20. S'! TI) < antolo.ie, d. &ompania, 3ucureti, 0GG2
2@. !"LI#$ T+"T$( < manual de lim4a en.lez/ pentru 6ncep/toriF
2C. $I"$ SIV < manual de c1ntece pentru cei mici, Lon.manF
2H. #L&TD !"LI#$ #+!"#, d. Aramis, 2MMMF
2I. T$ )'#I& 3+T < manual de c1ntece pentru cei miciF
2K. "A)# S+( &$ILD(!, d. Litera, 3ucureti, 2MMCF
2N. Dic ionar vizual en.lez?roman ,d. Litera International, 0GGI
Anexa nr 2 la Ord MiMECTS nr.3656-29.03.2012: Programa olar! "en#r$ di%i"lina o"&ional!
COM'()CA*E +n ,)M-A MO.E*(/ 011 "# Cla%a "reg!#i#oare
0
PLANIFICARE ANUAL -LIMBA ENGLEZ
la CLASA PREGTITOARE, AN COLAR 2012-2013
SEMESTRUL
NR.
CRT.
UNITI DE
NVARE
NR.
ORE
OBSERVAII
I
(13 ore)
1.
Salut yi prezentare
2
2.
Personaje yi obiecte din
universul copilului
Fructe,legume etc
ntlnirea cu..
4
3.
Personaje yi obiecte din
universul
copilului,Familia
yi prietenii
3
4.
Personaje yi obiecte din
universul copilului:
Animale...
4
II
(21 ore)
5.
Activit(i yi locul
desfyurrii 6
6.
1ocuri/sporturi
Numere
4
7. Vremea/Timpul 4
8.
Cultura si civiliza ie:
nume si prenume tipice,
c1ntece si poeziiF
4
9.
Recapitulare final.
Testare-Verificare
3
TOTAL 34
@
ARGUMENT
Adevrat univers n expansiune,copilul de 5-6 ani i poate dovedi capacitatea
devoltrii unor co!peten"e de co!unicare ntr-o li!b strin #A ncepe acest parcurs
pregtitor este o provocare deopotriv pentru prin"i,copii i profesor#
$ursul op"ional 2) li3e Engli%45 se adresea clasei pregtitoare# %ste un curs de un
an, ce ur!ea a fi parcurs cu c&te o or pe spt!&n#
'ori! s fa!iliari! elevii clasei pregtitoare cu studiul li!bii englee, in pri!ul
r&nd la nivel fonetic si vocabular si vo! folosi c&ntecele, poeiile, (ocurile i i!aginile pentru
a sti!ula interesul pentru li!ba engle#
$ursul ur!ea s asociee infor!a"iile preentate cu o i!agine)un set de i!agini
pentru ca elevii s aib o percep"ie total a subiectelor)te!elor preentate# Accentul se pune
pe devoltarea de co!petente de co!unicare prin folosirea li!bii englee in context
sti!ulativ, antren&ndu-i pe elevi n nv"area de c&ntece, poeii i (oc de rol,activit"i
agreabile#Activit"ile de nv"are orientea elevii spre participare activ i afectiv :nt&lniri
plcute cu persona(e ndrgite : ale cror aventuri le pot vedea ,aui,pot desena,colora, s
se (oace, s desenee, s confec"ionee obiecte, s pun ntrebri, s nu!ere, s
co!pletee propoi"ii scurte prin lipirea diferitelor stic*-uri etc#
'ori! ca precolarii s nve"e expresii i frae uuale +iar nu cuvinte iolate,, i s le
foloseasc n conversa"ie,n (oc de rol,n (ocul cu ppui i persona(e ndrgite#
-recolarul desoper lu!i posibile### -ute! devolta situa"ii de nv"are pornind n !od
firesc de la lucruri cunoscute de copii precu! obiectele ncon(urtoare i poate !ai ales de la
"er%ona6e +ndr!gi#e din poveti +at&t c&t sunt ele cunoscute de precolari, i din desenele
ani!ate +selectate cu gri( din cele care ne-au nc&ntat i nou copilria,,din fil!e pentru
copii,din cr"ile cu poe de colorat###
Ave! n aten"ie !odelarea reac"iei afective# $opiii desenea,colorea,c&nt,
spun poeii,fac cunotin" cu persona(e i le recunosc n diferite contexte de nv"are,se
(oac cu ele,le observ calit"i i defecte, observ fapte bune i fapte rele,i corectea
atitudinea, conversea cu persona(ele ce fac parte din lu!ea lor# $.iar i un singur cuv&nt
engleesc +/.o0/.at0/.ere0/.en0/.102o30 , devine !agic desc.i&nd o poart
spre lu!i posibile # -ersona(ul ndrgit aduce reac"ia afectiv nso"itoare#
4egat de resurse,dincolo de ppuile i (ucriile existente ,cr"i de poveti,cr"i cu
poe i !i(loacele !edia ,fil!ule"e i desene ani!ate, ne propune! realiarea unui
portofoliu,eventual a unei cr"i cu colectarea unor persona(e ndrgite ce s ofere contexte
de nv"are +de la colorat,la decupa(e, cola(e,etc,ntr-o list !bog"it#
5e propune! i fil!area unor secven"e ale acestor posibile nt&lniri cu persona(e
ndrgite,iar fil!ule"ele nsele pot fi utile unui feed bac*,cu at&t !ai !ult cu c&t experien"a
nt&lnirii cu precolarii este oarecu! inedit i pentru autor#
C
OBIECTIVE CADRU
2. Dezvoltarea capacit/ ii de receptare a mesa7ului oral
0. (eproducerea ver4al/ a unui mesa7 audiat
@. Dezvoltarea capacit/ ii de eBprimare oral/
C. :nsuirea unui volum de cuvinte, care denumesc o4iecte,6nsuiri ale aciunilor din lumea
6ncon7uratoare a copiilor,unele eBpresii utile privind r/spunsul la comenzi.
H. :nsuirea noiunilor re5eritoare la numeraie.
I. 'tilizarea voca4ularului i structurii mor5o?sintactice prin 5ormarea automatismelor de vor4ire.
K. Dezvoltarea capacit/ii copiilor de a reda cu intonatia corespunzatoare o poezie sau un c1ntec.
N. Solosirea dialo.ului cu cole.ii =cu 7uc/riile eBers1nd eBpresiile 6nvatate.
+("A!IZA( T)ATI&;
Copilul despre sine: nume, v1rsta, 6m4r/c/minte, culori, 7uc/rii, 7ocuri
Familia: mem4rii 5amiliei
Casa : 6nc/peri, mo4il/F
coala: o4iectele colaruluiF
Animale: animale domestice= s/l4aticeF
Vremea: anotimpuriF
Activit(i: activit/i curente, momentele zileiF
Cultura si civiliza ie: nume si prenume tipice, c1ntece si poeziiF
S'!&-II &+)'!I&ATIV
2. a saluta, a r/spunde la salutF
0. a se prezenta, a prezenta pe cinevaF
@. a identi5ica elemente din universul cunoscutF
C. a descrie un o4iect, o persoan/, un animalF
H. a eBprima pre5erin eF
I. a eBprima a4ilit/ iF
K. a descrie vremea?timpul 6n structuri simpleF
N. a descrie activit/i de rutin/F
)T+D D VAL'A(
,ro4e orale: dialo.uri, interpret/ri de c1ntece i poeziiF
,ro4e practice: desen, utilizarea lim4a7ului non?ver4al, 7ocuri de rol, realizarea unui
porto5oliuF
+4servarea sistematic/F
VAL+(I #I ATIT'DI!I
#a mani5este interes pentru studiul lim4ii en.lezeF
#a mani5este curiozitate pentru descoperirea unor aspecte le.ate de cultur/ i civiliza ie
en.lez/F
Atitudinea descDis/ 5a/ de lim4ile str/ineF
,romovarea creativit/ ii
,romovarea spiritului de ecDip/
H
&ompetitivitate
+r.anizarea pred/rii?6nv//rii lim4ii en.leze pentru clasa pre./titoare a
*colii Ion ,op (ete.anul% ,ro5.3oca +vidiu?)arius
&5. ,ro.rama colar/ pentru disciplina opional/ &+)'!I&A :! LI)3A )+D(!;
+rdin )in nr.@IHI?0M.G@.0G20
,LA!ISI&A(A '!IT;-IL+( D :!V;-A(
pentru clasa pre./titoare anul colar 0G20?0G2@
#emestrul I Avizat:

!
r.c
rt
&ompetene speci5ice
8&9
&oninuturi tematice 8T9
'nit/i de 6nv/are 8'9
+4iective 8+9
(esurse 8R9si )et. 8M9
%xe!ple de activit"i de
nv"are 0A1
Timp
#apt/m1na
(S)
2?
0
6#7eceptarea de !esa(e
orale si!ple
C1.1.S recunoasc
sunete,cuvinte,e!resii "i
s #e re!ro$uc

$8#6# 7eproducerea unor
infor!a"ii)c&ntece)poeii
scurte i si!ple cu
spri(inul
profesorului
U1 .Greetings
U2.Colours
!? sa?i /nsueasca 5ormulele de
salutF
? sa reactioneze ver4al la un
mesa7 audiatF
? sa distin.a cuvintele noi in
5luBul ver4al.
?sa pronunte corect eBpresiile noi:
#o lon., Le leave 5rom Dome,
#ee Eou tomoroUF
?sa asculte cu interes poezia
?sa memoreze poezia
I am special
(.&/ri cu poze
,a.ini de colorat cu persona7e
6ndr/.ite din lumea
animaiei,poveti,5ilme
)
? conversatia
? eBplicatia
? eBercitiul prin activizarea
copilului in .rup si individual
? repetarea in .rup dupa pro5
Ooc,mimare,
realizare conteBt de
comunicare
A#'esenea o floare,o
cas,un fruct
$e culori alegi0
#2?#0
2K?02
#ep
0C?0N
#ep
0G20
9-
:-
5-
$8#%xpri!area oral n
situa"ii de co!unicare
uuale
C%.&. O'erirea $e
rs!unsuri
scurte "i 'or(u#area $e
)ntre*ri 'oarte si(!#e )n
situa+ii $e necesitate
i(e$iat,
cu s!ri,inu# !ro'esoru#ui
U"#ruit
'.LDat is tDisV=$oU is tDisV=
LDat colourV
U$A.LDo are EouV LDo is
De=sDeV
H3.$oU are EouV
?s/ se prezinte
? sa pronunte corect eBpresiile
noi: I%m &ine, 'han( )ou, *o+ are
)ou,
? sa reactioneze ver4al la un
mesa7 audiatF
? sa 5ormuleze enunturi simple
intr?un dialo..
sa pronunte corect cuvintele noi:
-ictures in m) .oo(, *a/e a loo(,
'han( )ou.
)? conversatia
? eBplicatia
? eBercitiul prin activizarea
copilului in .rup si individual
? repetarea in .rup dupa pro5
(ecunoaterea persona7ului de
colorat...nume=conteBt
? sa 5ormuleze propozitii
5olosind cuvintele invatateF
? sa 5ormuleze enunturi simple
adaptate unei situatii de
comunicare ver4ala.
Ooc de rol: #el5Aintroduction
Introducin. a 5riend
I am...=$e is...
-oeii scurte -Vizionare
desen animat=5ilmule
Ale.em persona7ul pre5erat
din poze=5ile de colorat.
#@?#C
2?H +ct
N?20 oct
0G20
vacan/
pt cei
mici
0M oct
? C nov
0G20
I
+.A 5ace cunotin/ cu
persona7e i o4iecte i a le
recunoate dup/ nume
,
I
$6#8# 7ecunoaterea
denu!irilor unor obiecte
din universal
i!ediat n !esa(e
articulate clar i rar
U0 1egeta.les
A.LDat is tDisV
3.LDo is De?sDeV$oUV
Sac cunotin/ cu persona7e i
o4iecte i a le recunoate dup/
nume,in5/iare,
comportament:"ood or 4adV
pronunte corect cuvintele noi:
tomato2rosie, carrot2 morco/,
ca..age2/arza,onion2ceapa,
pepper2ardei.
? sa 5ormuleze propozitii 5olosind
cuvintele invatateF
? sa 5ormuleze enunturi simple
adaptate unei situatii de
comunicare ver4ala
? conversatia
? eBerciiul prin activizarea
copilului in .rup si individual
? repetarea in .rup dupa
educatoare.
? repetarea in .rup dupa
educatoareF
? 5olosirea materialului
intuitiv: 7etoane, ima.ini cu
5ructe.
Samous cDaracters 5rom
cartoons and 5airEtales...must
4e colored
Also,di55erent tDin.s around...
? Oocul de?a lupul i mielul
LDatWs tDe time,)r.Lol5V -
repetarea unor g.icitori,
eventual nso"it de gesturi
#I?#K
K
$6#9# ;anifestarea
curioit"ii fa" de
sesiarea se!nifica"iei
globale a unor fil!e i a
unor c&ntece pentru copii
n li!ba
!odern respectiv
$8#%xpri!area oral n
situa"ii de co!unicare
uuale
K.Samous do.s,cats,4ears
etc 8&artoons9
LDoV and DoUV
A. Lipirei etic.ete pe decoruri,,
$arnaval +etic.ete pentru
costu!a"ii,,$rciun +etic.ete
pentru cadouri,
- -rea#i.area unui auto!ortret !e
care )"i (arc/ea. nu(e#e
- -$esenarea ani(a#u#ui !re'erat
!e care #i!e"te o etic/et o'erit
$e
!ro'esor cu $enu(irea acestuia
- -a$ucerea #a "coa# a ,ucriei
!re'erate "i se#ectarea uneia
$intre
etic/ete#e o'erite $e !ro'esor
!entru a in$ica $enu(irea
acesteia )n
#i(*a strin0 ata"area etic/etei
!ro'esoru#ui
Decup/m i lipim
(epet/ cuvintele unui
c1ntec...Ooc de rol
I am...=$e is...
a 4oE=.irl??4i.=little
Tall=sDort etc
#N?#M
#2G
K
N?
M
$6#8# 7ecunoaterea
denu!irilor unor obiecte
din universal
i!ediat n !esa(e
articulate clar i rar
$8#%xpri!area oral n
situa"ii de co!unicare
uuale
8#8# <ferirea unor
infor!a"ii
ele!entare, punctuale,
despre
sine +nu!e, gen, v&rst,
cu spri(in din partea
interlocutorului
N.#Doppin.?
+: sa 5ormuleze propozitii
5olosind cuvintele invatateF
? sa 5ormuleze enunturi simple
adaptate unei situatii de
comunicare ver4ala.
B: TDe oran.e is .ood. TDe
peacD is sUeet.TDe .rapes are
.reen. TDe potato is 4roUn . TDe
tomato is red. TDe carrot is
oran.e. TDe ca44a.e is .reen. TDe
musDroom is UDite.
M.LDat colourV
A.? sa pronunte corect cuvintele
noi: red, .lue, )ello+, green,
+hite, .lac(, pin(, orange3
? sa articuleze sunetele izolate si
in cuvinte=.rupuri de cuvinte
respectand accentul si intonatiaF
? sa recunoasca culorile indicate.
? sa recunoasca dupa ima.ine
5ructul sau le.uma si sa o redea in
lim4a en.lezaF
=ntegrare :3.at and .o3 n
context nou - recitarea unor
ri!e
- intonarea unor c&ntece
nso"ite de !icare, !i!
sau
aco!pania!ent cu (ucrii
!uicale
)? conversatiaA7oc de rol cu
p/pui
? eBercitiul prin activizarea
copilului in .rup si individual
? repetarea in .rup dupa pro5
? ima.ini cu 5ructe si le.ume.
(.&ulori colorate
Ima.ini cu culori colorate
Oocuri de iarn/,colinzi
# 22?
#20
2G
%.&. O'erirea $e
rs!unsuri
scurte "i 'or(u#area $e
)ntre*ri 'oarte si(!#e )n
situa+ii $e necesitate
i(e$iat,
cu s!ri,inu# !ro'esoru#ui
$9#6# ;anifestarea
curioit"ii
pentru decodarea unor
!esa(e
scrise si!ple i scurte din
universul i!ediat
U.11 4et%s count
-oem 56um.ers
#<# 5u!irea i -nu(rarea
unor obiecte din universal i!ediat
I am... (eluare
$e is...a 4oE=.irl?cloUn?
3i.=little
Tall=sDort etc
? sa reactioneze ver4al la un
mesa7 audiat si s/ rein/:
5ne, one, one,
I lo/e the sun,
'+o, t+o. t+o,
I lo/e m) mam) )ou,
'hree, three, three,
7am) lo/e%s me
#our, &our, &our,
I lo/e m) mam) more and
more89
&onversaia
&antec,7oc de rol
,ro5esorul citete i
traduce o poveste
A5ra.mente
- repetarea unor g.icitori,
eventual nso"it de gesturi
- recitarea unor ri!e
- intonarea unor c&ntece
nso"ite de !icare, !i! sau
aco!pania!ent cu (ucrii
!uicale
#2@
2K?02
Dec.
VA&A!-A de IA(!A Oocuri de iarn/,colinzi
N
,LA!ISI&A(A '!IT;-IL+( D :!V;-A(
pentru .rupa pre./titoare anul colar 0G20?0G2@
#emestrul II
5r#crt
$o!peten"e specifice
+$,
$on"inuturi te!atice +>,
?nit"i de nv"are +?,
<biective +<,
7esurse +*,si ;et# +M,
%xe!ple de activit"i de
nv"are 0A1
Tim"
@apt!&na
0S1
6#-8
8#
8#5# -articiparea la (ocuri
de
co!unicare n care
reproduce
sau creea ri!e) !esa(e
scurte %.&. O'erirea $e
rs!unsuri
scurte "i 'or(u#area $e
)ntre*ri 'oarte si(!#e )n
situa+ii $e necesitate
i(e$iat,
cu s!ri,inu# !ro'esoru#ui
$8#%xpri!area oral n
situa"ii de co!unicare
uuale

8#5# -articiparea la (ocuri
de
co!unicare n care
reproduce
sau creea ri!e) !esa(e
scurte


Do(estic ani(a#s.
@a pronunte corect cuvintele
noi:
- sa for!ulee propoitii
folosind cuvintele invatateA
- sa for!ulee enunturi
si!ple adaptate unei situatii
de co!unicare verbala#-
@a retina expresii : >.e dog
is nice#>.e .orse is 3.ite#
Son1
<.,;c'onald-
- sa cante cu
deinvoltura cantece pentru
copii in li!ba englea
individual sau in grupA
- sa redea liber linia !elodica
a canteculuiA
- sa reproduca corect
ono!atopeele ani!alelelor
do!esticeA

;t
- conversatia
- explicatia
- exercitiul prin activiarea
copilului in grup si individual
- repetarea in grup -
folosirea !aterialului intuitiv:
(etoane, i!agini#
A#@e recunoscut persona(e
ndrgite: :Alice 8in
Londerland9, Aladin,Ali4a4a,
8Kin.9
ArtDur,3am4E,3utter5lE,3ettz
Doll,3u.?3eettle,3ear
8Uild,TeddE,Sram,3aloo and
3a.Deera 8Oun.le
3ooJ9,Aristocats,Samous cats
8,uss in 3oots,+W &asseE,
+W)alleE ,..&loUn,&inderella,
&Dip and Dale,Donald DucJ,8'.lE
DucJlin.9,Doolittle,DisneE
cartoons,Samous Do.s ,
DonJeE,2G2 Dalmatians, ..?
$umptE DumptE,Sram 8TDe ,olar
3ear9,Slinstone SamilE,A Samous
"iant, TDe "oat UitD tDree
Jids,$ansel and "retel, ,Little
Lam4,LadE4ird,)onJeE,)iJE
)ouse,)innie,!urse
(DEmes,,atrocle,,en.uin 8&DillE?
LillE9, ,ollEanna,,otter
8$arrE9,,anda 8Kun. Su9 ,Little
(ed (iddin. $ood,#noU LDite,
Samous DUars, LoodE? tDe
UoodpecJer etc
@6
M
9#
C%.&. O'erirea $e
rs!unsuri
scurte "i 'or(u#area $e
)ntre*ri 'oarte si(!#e )n
situa+ii $e necesitate
i(e$iat,
cu s!ri,inu# !ro'esoru#ui
S )nv+( o !oe.ie
O. -sa pronunte corect
sunetele si grupurile de
sunete cuprinse in cuvinteA
- sa reactionee verbal la un
!esa( audiat:
- sa retina expresiile rit!ate
si ri!ate din poeie
-
%xerci"iul @8
9#
$8#%xpri!area oral n
situa"ii de co!unicare
uuale
8#5# -articiparea la (ocuri
de
co!unicare n care
reproduce
sau creea ri!e) !esa(e
scurte

/ild ani!als
<- sa retina expresii si
cuvinte: lion, !on*e1, fox,
rabbit, bear, crocodile#
- sa pronunte corect sunetele
si grupurile de sunete
cuprinse in cuvinteA
- sa for!ulee propoitii
si!pleA
- sa dialog.ee cu un coleg
sau cu educatoare folosind
expresiile invatateA
- sa for!ulee enunturi
si!ple unei situatii de
co!unicare verbalaA
- @a for!ulee propoitii#%x:
>.e lion is big# >.e !on*e1
is s!all# >.e crocodile is
long# >.e rabbit is s!all# >.e
fox is red# >.e tiger is
orange# >.e bear is bro3n#
;#- conversa"ia
- explicatia
- exercitiul prin activiarea
copilului in grup si individual
@9
:#

C%.&. O'erirea $e
rs!unsuri
scurte "i 'or(u#area $e
)ntre*ri 'oarte si(!#e )n
situa+ii $e necesitate
i(e$iat,
cu s!ri,inu# !ro'esoru#ui

Means o' trans!ortation
<#
- sa pronunte corect
cuvintele noi: 2 car, *us,
train, tra(, tai ,!#ane ,*i3e.0
- sa for!ulee propoitii
folosind cuvintele invatateA
- sa for!ulee enunturi
si!ple adaptate unei situatii
de co!unicare verbala#
A- conversatia
- explicatia
- exercitiul prin activiarea
copilului in grup si individual
- repetarea in grup dupa
educatoare#
@:
5# $8#%xpri!area oral n
situa"ii de co!unicare
uuale
7evision
;eans of transportation
<#- sa pronunte corect
cuvintele noi: /ea$2ca!u#,
e4es2oc/i, nose2nas, ears2
urec/i, /air2!ar, nec321at,
*o$42cor!, /an$2(ana,
'in1er2$e1et, #e12!icior, 'eet2
ta#!i0 - sa for!ulee propoitii
folosind cuvintele invatateA
- sa for!ulee enunturi
si!ple adaptate unei situatii
de co!unicare verbala#
;- conversatia
- explicatia
- exercitiul prin activiarea
copilului in grup si individual
- repetarea in grup dupa
educatoare#
@5
6#
$8#%xpri!area oral n
situa"ii de co!unicare
uuale
C%.&. O'erirea $e
rs!unsuri
scurte "i 'or(u#area $e
)ntre*ri 'oarte si(!#e )n
situa+ii $e necesitate
i(e$iat,
5u(an *o$4
- sa retina cuvintele /ea$,
s/ou#$ers, 3nees, toes etc
- sa redea liber linia !elodica
a canteculuiA
- conversatia
- explicatia
- exercitiul prin activiarea
copilului in grup si individual
- repetarea in grup dupa
educatoare#

@6
2G
cu s!ri,inu# !ro'esoru#ui
B#

8#5# -articiparea la (ocuri
de
co!unicare n care
reproduce
sau creea ri!e) !esa(e
scurte
4etCs learn a poe!-a song
<#- sa recite cu deinvoltura
poeii pentru copii in li!ba
englea individual sau in
grupA
- sa redea liber linia !elodica
a canteculuiA
- conversatia
- explicatia
- exercitiul prin activiarea
copilului in grup si individual
- repetarea in grup dupa
educatoare#
@B
D#
$8#%xpri!area oral n
situa"ii de co!unicare
uuale
$lot.es
< sa pronunte corect
cuvintele noi: s/irt, ,ac/et,
$ress, *#ouse, s3irt, s/oes,
ca!, san$a#, trousers.
- sa dialog.ee cu elevii
folosind expresiile invatate#
- conversatia
- explicatia
- exercitiul prin activiarea
copilului in grup si individual
- repetarea in grup dupa
educatoare#
@D
E#
8#5# -articiparea la (ocuri
de
co!unicare n care
reproduce
sau creea ri!e) !esa(e
scurte
-oe!
-sa pronunte corect sunetele
si grupurile de sunete
cuprinse in cuvinteA
- sa reactionee verbal la un
!esa( audiat:
- sa retina expresiile rit!ate
si ri!ate din poeie
- conversatia
- explicatia
- exercitiul prin activiarea
copilului in grup si individual
- repetarea in grup dupa
educatoare#
- folosirea !aterialului
intuitiv: (etoane, i!agini#
@E
6F#
$8#%xpri!area oral n
situa"ii de co!unicare
uuale

6In t/e 3itc/en7
- sa pronunte corect sunetele
si grupurile de sunete
cuprinse in cuvinteA %x: table,
plate , glass, *nife, spoon,
coo*er#
- sa for!ulee propoitii
si!pleA
- sa dialog.ee cu un coleg
sau cu educatoare folosind
expresiile invatateA
- sa for!ulee enunturi
si!ple unei situatii de
co!unicare verbalaA
- conversatia
- explicatia
- exercitiul prin activiarea
copilului in grup si individual
- repetarea in grup dupa
educatoare#
@6F
66#
$8#%xpri!area oral n
situa"ii de co!unicare
uuale
-Good
I8( /un1r4, I8( t/irst49
sa pronunte corect cuvintele
noi: *rea$, su1ar, tea, ca3e,
(i#3, c/eese, :ater, *utter,
,a( .0
- sa for!ulee propoitii
folosind cuvintele invatateA
- sa for!ulee enunturi
si!ple adaptate unei situatii
de co!unicare verbala#
- conversatia
- explicatia
- exercitiul prin activiarea
copilului in grup si individual
- repetarea in grup dupa
educatoareA
- folosirea !aterialului
intuitiv: (etoane#
@66
68#
6#7eceptarea de !esa(e
orale si!ple
C1.1.S recunoasc
sunete,cuvinte,e!resii "i
s #e re!ro$uc
$8#6# 7eproducerea unor
infor!a"ii)c&ntece)poeii
scurte i si!ple cu
spri(inul profesorului
-oe!
- sa pronunte corect sunetele
si grupurile de sunete
cuprinse in cuvinteA
- sa reactionee verbal la un
!esa( audiat:
- sa retina expresiile rit!ate
si ri!ate din poeie
- conversatia
- explicatia
- exercitiul prin activiarea
copilului in grup si individual
- repetarea in grup -
@68
22
69#
8#5# -articiparea la (ocuri
de
co!unicare n care
reproduce
sau creea !esa(e
scurte
;#o:ers
sa pronunte corect cuvintele
noi: $ais42(ar1areta, tu#i!2
#a#ea, rose2tran$a'ir,
sno:$ro!21/ioce#, #i#ac2#i#iac,
sun'#o:er2'#oarea2soare#ui0
- sa for!ulee propoitii
folosind cuvintele invatateA
- sa for!ulee enunturi
si!ple adaptate unei situatii
de co!unicare verbala#
- conversatia
- explicatia
- exercitiul prin activiarea
copilului in grup si individual
- repetarea in grup -
folosirea !aterialului intuitiv:
(etoane, i!agini cu ani!ale
do!estice#
@69
6:#
6#7eceptarea de !esa(e
orale si!ple
C1.1.S recunoasc
sunete,cuvinte,e!resii "i
s #e re!ro$uc

$8#6# 7eproducerea unor
infor!a"ii)c&ntece)poeii
scurte i si!ple cu
spri(inul
profesorului
</ere are 4ou=
- sa cante cu deinvoltura
cantece pentru copii in li!ba
englea individual sau in
grupA
- sa redea liber linia !elodica
a canteculuiA
- sa reproduca corect
ono!atopeele ani!alelelor
do!esticeA
- conversatia
- explicatia
- exercitiul prin activiarea
copilului in grup si individual
- repetarea in grup dupa
educatoareA
- folosirea !aterialului
intuitiv: (etoane, i!agini cu
ani!ale do!estice#

@6:
65#
8#5# -articiparea la (ocuri
de
co!unicare n care
reproduce
sau creea ri!e) !esa(e
scurte
>.e classroo!
- sa pronunte corect
cuvintele noi: c/air, ta*#e,
to4s, s!on1e *#ac*oar$ ,
ru**er0 !en, !enci#, c#a3
- sa for!ulee propoitii
folosind cuvintele invatateA
- sa for!ulee enunturi
si!ple adaptate unei situatii
de co!unicare verbala#
- conversatia
- explicatia
- exercitiul prin activiarea
copilului in grup si individual
- repetarea in grup dupa
educatoareA
- folosirea !aterialului
intuitiv: (etoane, i!agini cu
obiecte,obiecte din sala de
grupa
@65
20
66#
6#7eceptarea de !esa(e
orale si!ple
C1.1.S recunoasc
sunete,cuvinte,e!resii "i
s #e re!ro$uc
$ 8#5# -articiparea la
(ocuri de
co!unicare n care
reproduce
sau creea ri!e) !esa(e
scurte
7evision
- reactualiarea expresiilor si
cuvintelor invatate anteriorA
- sa pronunte corect sunetele
si grupurile de sunete
cuprinse in cuvinteA
- sa for!ulee propoitii
si!pleA
A#- rspuns la ntrebri
si!ple de identificare: %u
sunt)nu!ele !eu e###
+profesorul oferind spri(in prin
co!pletare sau prin reluare
cu
pronun"ie i intona"ie corecte
!esa(ul respectiv,
- participarea la (ocuri n lan"
H
- g.icirea ani!alului !i!at
de un coleg,g.icirea unui
persona(
- -nu(rarea unor o*iecte
$in c#as >creioane, caiete,
,ucrii?
- -nu(rarea unor e#e(ente
vi.ua#e $in cr+i uria"e
sa pronunte corect cuvintele
noi: @ictures in (4 *oo3,
5ave a #oo3, T/an3 4ou.
- sa for!ulee propoitii
folosind cuvintele invatateA
- sa for!ulee enunturi
si!ple adaptate unei situatii
- conversatia
- explicatia
- exercitiul prin activiarea
copilului in grup si individual
- repetarea in grup dupa
educatoare#
;#A: participarea la
expunerea proiectelor
individuale)de grup care
con"in
diverse si!boluri)etic.ete
cu !esa(e scurte i si!pleA
reperarea
etic.etelor i asocierea lor
cu i!aginea
- cutarea unor !esa(e
scrise noi n spa"iul
clasei)colii H Ee(!#u:
copiii caut etic.etele
sc.i!bate spt!&nal i
a!plasate de
profesor n spa"iul clasei
- solicitarea spri(inului din
partea profesorului pentru
descoperirea
se!nifica"iei !esa(elor
scrise din afiele)desenele
reultate din
proiectele de grup
@66
6B#
9#6# ;anifestarea
curioit"ii
pentru decodarea unor
!esa(e
scrise si!ple i scurte din
universu# i(e$iat
-rofessions
- sa pronunte corect
cuvintele noi: teac.er, coo*,
doctor, driver, tailor, barber 0
- sa for!ulee propoitii
folosind cuvintele invatateA
- sa for!ulee enunturi
si!ple adaptate unei situatii
de co!unicare verbala#
- conversatia
- explicatia
- exercitiul prin activiarea
copilului in grup si individual
- repetarea in grup dupa
educatoareA
- folosirea !aterialului
intuitiv: (etoane, i!agini cu
profesii
@6B
6D#
6#7eceptarea de !esa(e
orale si!ple
C1.1.S recunoasc
sunete,cuvinte,e!resii "i
s #e re!ro$uc
Aet8s ta#3 a*out
professions
- sa pronunte corect
cuvintele noi: teac.er, coo*,
doctor, driver, tailor, barber A
- sa for!ulee propoitii
folosind cuvintele invatateA
- sa for!ulee enunturi
si!ple adaptate unei situatii
de co!unicare verbala#
- conversatia
- explicatia
- exercitiul prin activiarea
copilului in grup si individual
- repetarea in grup dupa
educatoareA
- folosirea !aterialului
intuitiv: (etoane, i!agini cu
profesii
@6D
-B.%. Recunoa"terea -oe!)A stor1- = 3ant to be### - conversatia
2@
6E#
se(ni'ica+iei 1#o*a#e a
unei
re#atri si(!#e $in cr+i
i#ustrate, cu s!ri,in $in
!artea
profesorului
-sa pronunte corect sunetele
si grupurile de sunete
cuprinse in cuvinteA
- sa reactionee verbal la un
!esa( audiat:
- sa retina expresiile rit!ate
si ri!ate din poeie
- explicatia
- exercitiul prin activiarea
copilului in grup si individual
- repetarea in grup dupa
educatoare#
- folosirea !aterialului
intuitiv: (etoane, i!agini#
@6E
8F#
6#7eceptarea de !esa(e
orale si!ple
C1.1.S recunoasc
sunete,cuvinte,e!resii "i
s #e re!ro$uc

$8#6# 7eproducerea unor
infor!a"ii)c&ntece)poeii
scurte i si!ple cu
spri(inul
profesorului
7evision
- reactualiarea expresiilor si
cuvintelor invatate anteriorA
- sa pronunte corect sunetele
si grupurile de sunete
cuprinse in cuvinteA
- sa for!ulee propoitii
si!pleA
- sa dialog.ee cu un coleg
sau cu educatoare folosind
expresiile invatateA
- sa for!ulee enunturi
si!ple unei situatii de
co!unicare verbalaA
AA#concurs recitarede poeii
- conversatia
- explicatia
-roiectArealiarea unui
cola()desen pe care se
!arc.ea prin lipire
diverse etic.ete pentru a
explicita for!a grafic H
Ee(!#u: o cas +cu
ferestre si u,, o grdin
+cu flori, copaci, ani!ale,,
un dulap +cu
(ucrii,, o !as +cu fructe,
obiecte uuale,
- -rea#i.area unui
auto!ortret !e care )"i
(arc/ea. nu(e#e
- -$esenarea ani(a#u#ui
!re'erat !e care #i!e"te o
etic/et o'erit $e
!ro'esor cu $enu(irea
acestuia
- -a$ucerea #a "coa# a
,ucriei !re'erate "i
se#ectarea uneia $intre
etic/ete#e o'erite $e
!ro'esor !entru a in$ica
$enu(irea acesteia )n
#i(*a strin0 ata"area
etic/etei
@8F
86-89 B.B. Recunoa"terea
se(ni'ica+iei unor etic/ete
)n
#i(*a (o$ern $in s!a+iu#
clasei)colii
Iocuri pe co!puter,viionare
fil!e,@tor1telling
A# -1/icirea )n+e#esu#ui unui
cuvCntDunei e!resii !e *a.a
unei etic/ete
cu (esa, ver*a# "i vi.ua# E
Ee(!#uF 6VCntoarea $e2
n+e#esuri7.
Co!iii caut #a 'iecare or
etic/ete#e "i
si(*o#uri#eDi(a1ini#e ata"ate,
!e care !ro'esoru# #e
!#asea. )n $iverse co#+uri
a#e c#aseiD"co#ii0
cC"ti1 e#evu#D1ru!u# care a
a'#at ce )nsea(n 'iecare
etic/et
Iocuri
Co!iii caut #a 'iecare or
etic/ete#e "i
si(*o#uri#eDi(a1ini#e
ata"ate,
!e care !ro'esoru# #e
!#asea. )n $iverse co#+uri
a#e c#aseiD"co#ii0
cC"ti1 e#evu#D1ru!u# care a
a'#at ce )nsea(n 'iecare
etic/et
@ 86-89
2C