Sunteți pe pagina 1din 32

9

INTRODUCERE

{n mecanica fluidelor, prin no\iunea de fluid se [n\eleg at@t lichidele
c@t ]i gazele.

1 Obiect

Mecanica fluidelor studiaz` repausul ]i mi]carea fluidelor, precum
]i interac\iunea acestora cu solidele cu care vin [n contact, aflate, de
asemenea, [n repaus sau mi]care.
Mecanica fluidelor se [nrude]te cu Hidraulica, av@nd acela]i obiect
de studiu, [ns` se deosebe]te de aceasta prin [naltul grad de simplificare
]i schematizare a fenomenelor studiate, ceea ce [i permite utilizarea pe
scar` larg` a metodelor analitice [n rezolvarea problemelor sale, av@nd,
pentru acest motiv, un pronun\at caracter matematic.

2 Scurt istoric

Cunostin\ele de Hidraulic` sunt foarte vechi, legate fiind de
utilizarea apei ca element esen\ial al vie\ii, [n leg`tur` cu transportul pe
ap`, alimentarea cu ap` a ora]elor, sistemele de iriga\ii etc.
Primele cuno]tin\e de Hidraulic` dateaz` de circa 2200 de ani,
c@nd Arhimede (287-212 [.e.n.) scrie tratatul "Despre corpurile care
plutesc [n ap`".
Leonardo da Vinci (1452-1519) scrie "Despre mi]carea ]i m`surarea
apei", lucrare care a v`zut lumina tiparului numai [n secolul nostru.
Isaac Newton (1642-1727) studiaz` rezisten\a la mi]care a fluidelor,
stabilind legea frec`rii fluidului viscos.
Bazele ]tiin\ifice ale Hidraulicii au fost puse [ns` [n secolul al XVIII-
lea de c`tre Leonard Euler ]i Daniel Bernoulli. L. Euler (1707-1783)
stabile]te ecua\iile diferen\iale ale echilibrului ]i mi]c`rii lichidelor ]i
gazelor, integr@ndu-le [n c@teva cazuri particulare. D.Bernoulli (1700-
1783) stabile]te ecua\ia ce-i poart` numele.
D'Alembert (1707-1783) face cercet`ri teoretice ]i experimentale
asupra rezisten\ei la [naintare a solidelor [n fluide.
Introducerea no\iunii de pierdere de sarcin` hidraulic` ]i
elaborarea metodelor pentru calculul acesteia apar\in lui Chzy (1757-
1798), Coulomb (1736-1806), Darcy (1803-1858), Weissbach (1806-
1871).
Osborne Reynolds (1842-1912), [n anul 1883, descoper`
experimental existen\a celor dou` regimuri de mi]care a fluidelor:
laminar ]i turbulent.

10
N.E.Jukowski (1847-1921) elucideaz` problema sus\inerii
avioanelor [n aer, stabilind teorema care-i poart` numele.
{n sf@r]it, inginerul rom`n George Constantinescu, [n anul 1913,
fondeaz` o ]tiin\` nou` - teoria sonicit`\ii.

3 St`ri de agregare

Fizica deosebe]te patru st`ri de agregare a materiei: solid`, lichid`,
gazoas` ]i plasma.
Mecanica studiaz` st`rile cinematice de repaus ]i de mi]care a
materiei, utiliz`nd dou` categorii: corpurile solide ]i fluidele. Corpurile
solide cuprind solidele rigide ]i solidele deformabile, iar fluidele includ
deopotriv` lichidele ]i gazele.
Corpul solid este starea de agregare a materiei care, sub ac\iunea
for\elor exterioare variabile, are form` ]i volum fixe, adic` distan\ele
dintre diferitele sale puncte r`m@n constante, la solidele rigide, sau se
modific` foarte pu\in, la solidele deformabile.
Lichidele ]i gazele, sub ac\iunea unor for\e exterioare relativ
reduse, pot avea deforma\ii mari, lu@nd forma volumelor [n care sunt
introduse, [ntr-un timp relativ scurt.
Fluiditatea este propietatea fluidelor de a nu avea form` proprie,
moleculele din care acestea sunt alc`tuite deplas@ndu-se cu u]urin\`
unele fa\` de altele, datorit` for\elor de interac\iune molecular` relativ
mici.
Lichidele sunt practic incompresibile, lu@nd forma spa\iilor [n care
sunt introduse ]i p`str@ndu-]i volumele. Gazele [ns`, datorit` for\elor
de interac\iune molecular` foarte mici, pot umple [n totalitate spa\iile
puse la dispozi\ie, aflate la presiuni inferioare presiunii gazului care se
introduce, oricare ar fi forma ]i m`rimea acestor spa\ii.
{n sf@r]it, mecanica mediilor deformabile studiaz` deopotriv`
solidele ]i fluidele, cu ajutorul conceptului de mediu continuu ]i
deformabil.

4 Ipoteza de continuitate. Sistem de fluid, particul`
fluid`

{n mecanica fluidelor, f`c@ndu-se abstrac\ie de structura
discontinu` a materiei, fluidul se consider` ca un mediu continuu ]i
deformabil, ocup@nd un anumit domeniu D, [n orice punct M(x,y,z) al
domeniului fluidului ]i [n fiecare moment de timp t, viteza, presiunea,
densitatea ]i temperatura fluidului fiind func\iuni de punct ]i de timp
continue ]i derivabile:
v = v (x, y, z, t), p = p (x, y, z, t), = (x, y, z, t), = (x, y, z, t). (1)
Fluidul este omogen dac`, la temperatur` ]i presiune constante,
densitatea fluidului este aceea]i [n tot domeniul fluidului:

11
= ct., p = ct.: 0
z y x
=

. (2)
Fluidul omogen este ]i izotrop dac`, [n orice punct al fluidului, are
acelea]i propriet`\i (presiune, compresibilitate, viscozitate, tensiune
superficial` etc.) dup` toate direc\iile spa\iului din acel punct.
{n scopul utiliz`rii principiilor ]i teoremelor fundamentale ale
mecanicii solidelor la studiul mi]c`rii fluidelor, este necesar s` se
defineasc` pentru fluide no\iunile de sistem de fluid ]i de particul`
fluid`, echivalente no\iunilor de sistem de puncte materiale ]i respectiv
de punct material.
Defini\ie: Sistem de fluid este volumul de fluid finit, cuprins [n
suprafa\a [nchis` , numit` suprafa\` de control, care este perfect
elastic`, absolut impermeabil`, f`r` mas` ]i de form` arbitrar`, fig.1.


Fig.1

{n condi\iile defini\iei de mai sus, sistemul de fluid este discret ]i
conservativ, adic`, [n tot timpul mi]c`rii, el are un volum finit ]i con\ine
acelea]i molecule ]i, [n consecin\`, []i conserv` masa, aceasta
constituind proprietatea fundamental` a sistemului de fluid:

( ) t ct x y z t ct
x y z t
dm
dt
= = = = = =
|
\

|
.
| .: , , , ., , . m
m m m m

0 0
(3)
Defini\ie: Particul` fluid` este sistemul de fluid al c`rui volum
tinde la punct, dar care mai p`streaz` caracteristicile mediului
continuu.

5 Model de fluid

Defini\ie: Model de fluid este o schem` simplificat` de fluid, [n
care, f`c@nd abstrac\ie de structura discontinu` a materiei, se
asimileaz` fluidul cu un mediu continuu ]i deformabil, c`ruia i se
atribuie propriet`\ile macroscopice principale ale fluidului real ]i i se
neglijeaz` propriet`\ile secundare ale acestuia.
Necesitatea elabor`rii modelului de fluid s-a impus datorit`
complexit`\ii mi]c`rii fluidului.
Sunt cunoscute ]i acceptate urm`toarele patru modele:
a) modelul de fluid u]or, pentru fluidele la care masa acestora fiind
redus` ea poate fi neglijat` (gazele);
b) modelul de fluid viscos al lui Newton, care admite c`, [n suprafe\ele
de alunecare a straturilor de fluid aflate [n mi]care relativ`, apar
t=ct.
dm
dt
= 0
12
eforturi tangen\iale de frecare viscoas` propor\ionale cu gradientul
vitezei straturilor:
( ) ; A F , v n ,
n
v
=

=

(4)
c) modelul de fluid ideal al lui Euler, [n care sunt neglijate for\ele de
frecare viscoas`:
; 0 F 0, = , 0 = =

(5)
d) modelul de fluid incompresibil al lui Blaise Pascal, [n care se admite
c` volumul sistemului de fluid ]i, [n consecin\`, densitatea acestuia
r`m@n constante [n spa\iu ]i timp, atunci c@nd temperatura fluidului
este constant`, iar presiunea acestuia variaz`:
( ) . 0
dt
d
, 0
t z y x
., ct t , z , y , x : . ct p ., ct
|
|
.
|

\
|
=

= = (6)
Utiliz@nd ]i rela\ia coeficientului de compresibilitate volumic` (1.1.1),
pentru modelul de fluid incompresibil mai rezult` ]i rela\ia:
. 0
dp
d
, 0 = 0, = dV : 0 dp ,
dp
d
Vdp
dV
=

|
|
.
|

\
|


= = (7)131 PROPRIET~|ILE FIZICE ALE FLUIDELOR

Se analizeaz` [n cele ce urmeaz` compresibilitatea ]i viscozitatea
fluidelor.

1.1 Compresibilitatea fluidelor

Compresibilitatea este proprietatea fluidelor de a-]i modifica
volumul atunci c@nd for\ele exterioare ce ac\ioneaz` asupra acestora
variaz`.
Se consider` un sistem de fluid () ai c`rui parametri sunt (p, V),
fig.1.1.1.


Fig.1.1.1

Supus varia\iei for\elor exterioare, parametrii fluidului se modific`
astfel:
dp>0, dV<0: (p+dp, V-dV|); dp<0, dV>0: (p-dp|, V+dV).
Gradul de compresibilitate al fluidelor este determinat cantitativ de
coeficientul de compresibilitate volumic` sau cubic` definit de rela\ia:
, 0
Vdp
dV
, 0
p V
V
m
> = >

= (1.1.1)
unde V este volumul fluidului la presiunea p, iar dV(V) este varia\ia
volumului V atunci c@nd presiunea fluidului se modific` cu dP(P). S-a
adoptat semnul minus deoarece, la cre]terea presiunii, volumul
fluidului se mic]oreaz`, iar coeficientul este o constant` fizic` a
fluidului esen\ial pozitiv`.
Pentru varia\ia presiunii fluidului cu o unitate rezult`:
| |
| | p
VV
: p 1 p
1
m

= =

. (1.1.2)
Coeficientul de compresibilitate cubic` este deci m`rimea numeric
egal` cu varia\ia unit`\ii de volum de fluid atunci c@nd presiunea
acestuia se modific` cu o unitate.
dp<0, dV>0

(p-dp|, V+dV)
(p, V)
dp>0, dV<0

(p+dp, V- dV|)

14
Defini\ie: Modulul de elasticitate al fluidului este inversul
coeficientului de compresibilitate cubic` al acestuia:
1
= . (1.1.3)
Cu ajutorul legii conserv`rii masei sistemului de fluid, prin
diferen\iere, se ob\ine:

= = =
d
dp
= ,
dp
d
:
d
V
dV
- 0, = dV + V d ., ct V m . (1.1.4)
Dimensiunile coeficientului de compresibilitate cubic` ]i modulului
de elasticitate se determin` scriind ecua\iile dimensionale ale acestora:
| |
| |
| | | |
| | | | | | | |. p , p
p V
V
1 1
m
= = =

=


{n fine, varia\ia volumului unit`\ii de volum este:
.
dp
dp
V
dV

= = (1.1.5)

1.1.1 Compresibilitatea izoterm` a lichidelor

La lichide, coeficientul de compresibilitate volumic` izoterm` are
valori aproximativ constante ]i, deci, integr@nd definit rela\ia varia\iei
unit`\ii de volum (1.1.5) [ntre dou` st`ri: ini\ial` (p
o
,V
o
) ]i final` (p,V),
se ob\ine:
( )
( )
, e V = V , p p
V
V
ln , dp
V
dV
: ct. ., ct
0
0 0
p p
0
p
p
0
0
V
V


= = =
0
p
0
p
0
p - p = p , e V = V , e V = V

. (1.1.6)
Dac` se dezvolt` [n serie exponen\iala ]i se re\in numai primii doi
termeni ai dezvolt`rii, se ob\ine rela\ia liniar`, aproximativ`, a
dependen\ei volumului cu presiunea:
( ) ( ). p 1 V V , ... p
! 2
1
p
! 1
1
1 V V
0
2 2
0

(

+ = (1.1.7)
Pentru a avea o imagine asupra compresibilit`\ii lichidelor, se
analizeaz`, comparativ, compresibilitatea apei ]i a o\elului.
Pentru ap`: din rela\ia lui Newton pentru viteza de propagare a
undelor de presiune prin lichide, rezult` expresia modulului de
elasticitate:
: ms 1435 c , kgm 1000 , c , c
1 3 2
= = =
|
|
.
|

\
|

= (1.1.8)
2 4 2
4
9
2 9 2
kgfcm 10 1 , 2 kgfcm
10 81 , 9
10 059 , 2
Nm 10 059 , 2 1435 1000

= = = ;

= =
p V
V , p V V
a
a a a
.
Pentru o\el:
E
V
EA
Nl
A l A V , kgfcm 10 1 , 2 E
0
0
2 6

=

= = =

.

15
Raportul varia\iilor volumelor este:

0
a
0
a
V
E p V
V
V
.
Pentru volume egale de ap` ]i o\el supuse la varia\ii de presiune ]i,
respectiv, tensiune egale rezult`:
0 a
2
4
6
0
a
0 a
V 100 V , 10
10 1 , 2
10 1 , 2 E
V
V
: = p , V V = =

= .
Apa este deci de circa o sut` de ori mai compresibil` dec@t o\elul.
{n majoritatea fenomenelor [n care varia\ia de presiune este redus`,
apa se consider` incompresibil`. {ntr-adev`r, o unitate de volum de ap`
supus` la o varia\ie a presiunii de 100 kgfcm
-2
[]i modific` volumul cu
mai pu\in de 0,5 %:
% 5 , 0
10 1 , 2
100 100 p 100
V
V
: kgfcm 100 p
4
%
2

=
(


=

.
Se \ine cont de compresibilitatea lichidelor la studiul preselor
hidraulice, [n fenomenul loviturii de berbec, [n ac\ion`rile hidrostatice ]i
hidrosonice.

1.1.2 Compresibilitatea gazelor

La gaze, coeficientul de compresibilitate volumic` depinde de tipul
procesului varia\iei volumului cu presiunea.
Pentru transformarea general`, politrop`, a unui gaz perfect, prin
logaritmare ]i diferen\iere rezult`:

np
1
Vdp
dV
- , 0
V
dV
n
p
dp
ct., ln = V nln + p ln ., ct pV
n
= = + = .
Conform rela\iei de defini\ie (1.1.1) a coeficientului de compresibilitate,
rezult` pentru gaze:
np ,
np
1
p p
= = . (1.1.9)
Pentru transformarea adiabatic`:
kp ,
kp
1
: k n
k k
= = = (1.1.10)
]i, similar, pentru transformarea izoterm`:
p ,
p
1
: 1 n
i i
= = = . (1.1.11)
Se constat` dependen\a coeficientului de compresibilitate al gazelor
de presiune, acesta fiind deci o m`rime de stare.

1.1.3 Compresibilitatea amestecului lichid-gaz nedizolvat

{n general, lichidele dizolv` anumite cantit`\i de gaze form@nd
solu\ii.

16
Defini\ie: Solu\ia este un amestec omogen [n care componentele nu
sunt perceptibile ]i nici nu pot fi separate prin procedee mecanice de
filtrare, centrifugare etc.
Cantitatea de gaz dizolvat` [ntr-un lichid se exprim` cu ajutorul
concentra\iei. Se disting urm`toarele concentra\ii ale unui component
gazos [ntr-o solu\ie:
a) concentra\ia volumic` este raportul dintre volumul acelui
component gazos ]i volumul total al solu\iei:
; 1 v : Vv V = V , 1
V
V
v
k
1 = i
i
k
1 = i
i
k
1 = i
i
i
i
= = < = (1.1.12)
b) concentra\ia masic` este raportul dintre masa acelui component
gazos ]i masa total` a solu\iei:
; 1 : m m = m , 1
m
m
k
1 = i
i
k
1 = i
i
k
1 = i
i
i
i
= = < = (1.1.13)
c) concentra\ia (frac\ia) molar` este raportul dintre num`rul de moli ai
acelui component gazos ]i num`rul total de moli ai solu\iei:
. 1 x : x n n = n , 1
n
n
x
k
1 = i
i
k
1 = i
i
k
1 = i
i
i
i
= = < = (1.1.14)
Pentru a rezolva rela\iile dintre aceste concentra\ii, se scriu rela\iile
maselor:
,
V
m
= , V V = m , V m
k
1 = i
i i i i i
= =


unde densit`\ile
i
sunt exprimate la presiunea p ]i temperatura T ale
amestecului. Deci:

=
i
i
i i i i i
k
1 i
i i
i i
i
v
,
v
V
V
V
V
. (1.1.15)
De asemenea, av@nd [n vedere ]i expresia num`rului de moli ai unui
component ca raport [ntre masa acestuia ]i masa sa molecular`:
i
i
i
M
m
n = ,
se mai ob\ine:

= = = = =

= =
k
1 i i
i i
i
i i
k
1 i i
i i
i
i i
k
1 i i
i
i
i
k
1 i i
i
i
i
k
1 i i
i
i
i
i
M
v
M
v
M
v
M
v
M
M
M
m
M
m
M
m
M
m
x . (1.1.16)
Cantitatea dintr-un gaz dizolvat` de c`tre un lichid depinde de
temperatura ]i de presiunea solu\iei: cre]te cu presiunea ]i scade cu
temperatura.

17
Solu\ia unui gaz [ntr-un lichid se nume]te saturat` atunci c@nd
con\ine cantitatea maxim` din acel gaz la temperatura ]i presiunea
date.
Solubilitate a unui gaz [ntr-o solu\ie se nume]te concentra\ia acelui
gaz corespunz`toare solu\iei saturate.
Conform legii lui Henry, pentru solu\ia ideal` (diluat`) a unui gaz
[ntr-un lichid rezult`:
- la temperatur` constant`, concentra\ia molar` a gazului este
direct propor\ional` cu presiunea par\ial` a gazului deasupra solu\iei
sale [n acel lichid:
( )
,
T H
p
x ., ct T
i
i
= = (1.1.17)
unde H este constanta lui Henry;
- la presiune constant`, logaritmul natural al concentra\iei molare
a gazului este direct propor\ional cu inversul temperaturii
termodinamice:
( ) p C
T
1
R
c
ln x : . ct p
i
i
i
i
+ = = , (1.1.18)
unde c
i
]i R
i
sunt c`ldura specific` molar`, respectiv constanta
universal` a gazului, iar C
i
este o constant` de integrare dependent` de
presiune.
Cele dou` dependen\e (1.1.17) ]i (1.1.18) sunt reprezentate calitativ
[n fig. 1.1.2.

Fig. 1.1.2

Un gaz dintr-o solu\ie lichid` a c`rei concentra\ie nu dep`]e]te
limita de satura\ie intr` [n structura intim` a moleculei de lichid ([n
spa\iile intermoleculare ale acestora) ]i nu influen\eaz` fenomenul
compresibilit`\ii lichidului, fig. 1.1.3 a.Fig 1.1.3

T=ct

p=ct.
lnx
i


p
i
1
T

i
x
i
C
i

18
{n func\ie de presiunea ]i temperatura unei st`ri date a solu\iei,
cantitatea dizolvat` dintr-un gaz, corespunz`toare acelei st`ri, se poate
afla deasupra sau sub valoarea solubilit`\ii acelei st`ri.
{n st`rile [n care cantitatea de gaz din solu\ia lichid` este mai mare
dec@t cea corespunz`toare solubilit`\ii acelei st`ri, cantitatea peste cea
corespunz`toare solubilit`\ii r`m@ne nedizolvat`, form@nd pungi izolate
de gaz [n spa\iile intermoleculare care influen\eaz` puternic fenomenul
compresibilit`\ii lichidului, fig.1.1.3b. {n consecin\`, pentru aceste st`ri,
compresibilitatea trebuie studiat` [n cazul general al amestecului
neomogen de lichid cu gaze.
Fie starea ini\ial` a unui amestec neomogen corespunz`toare unei
presiuni p
0
; [ntre volumele amestecului, lichidului ]i gazului de la
aceast` stare pot fi scrise rela\iile:
1,
V
V
, V V V
0
a0
g0
go 0 l 0 a
< = + = (1.1.19)
unde
0
este coeficientul volumic al gazului nedizolvat [n starea
ini\ial`.Rezult` de aici volumul fazelor [n aceast` stare:
). 1 ( V V V V , V V
0 0 a 0 g 0 a 0 l 0 a 0 0 g
= = =
Fie, de asemenea, ]i o stare oarecare a amestecului
corespunz`toare unei presiuni p, [ntre cele dou` st`ri componenta de
gaz evolu@nd politropic. Rezult`:
g l a
V V V + = ;

( )
.
p
p
V
p
p
V V , pV V p
ct., , )e - (1 V = V , e V V
n
1
0
0 0 a
n
1
0
go g
n
g
n
0 g 0
l
) p - (p -
0 a0 l
p p
0 l l
0 l 0 l
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
= =
=

(1.1.20)
Volumul amestecului la starea de presiune p va fi:
( )
( )
(
(
(

|
|
.
|

\
|
+

n
1
0
0
p p
0 a0 a
p
p
e 1 V = V
0 l
. (1.1.21)
Se deriveaz` volumul amestecului [n raport cu presiunea p, [n ipoteza
coeficientului volumic al gazului nedizolvat constant, ]i rezult` rela\ia
coeficientului de compresibilitate:

( )
( )
( )
( )
;
p
p
np
e 1 V
p
p
p
p
n
e 1 -V =
dp
dV
: . ct
1
n
1
0
0
0 p p
0 l 0 a
2
0
1
n
1
0 0 p p
l 0 a0
a
0
0 l
0 l
(
(
(

|
|
.
|

\
|
+ =
=
(
(
(

|
|
.
|

\
|
+ =
+


19

( )
( )
( )
.
p
p
1
e
p
p
p 1 n
e
dp V
dV 1
n
1 n
n
1
0
0
0 p p
0
0 0
0 p p
l
a
a
ap
ap
0 l
0 l
+


|
|
.
|

\
|

+
|
|
.
|

\
|

+
= =

= (1.1.22)
Similar, se ob\in expresiile coeficientului de compresibilitate al
amestecului pentru evolu\iile adiabatic` ]i izoterm` ale gazului
nedizolvat:

( )
( )
( )
k
1 k
k
1
0
0
0 p p
0
0 0
0 p p
l
aa
p
p
1
e
p
p
p 1 k
e
: k n
0 l
0 l
+


|
|
.
|

\
|

+
|
|
.
|

\
|

+
= = ; (1.1.23)
( )
( )
p
p
1
e
p
p
1
e
: 1 n
0
0
0 p p
2
0
0
0 p p
l
ai
0 l
0 l

+
= =


. (1.1.24)

1.2 Viscozitatea fluidelor

Viscozitatea este propietatea fluidelor de a opune rezisten\`
tendin\ei de mi]care precum ]i mi]c`rii relative a straturilor de fluid
unele peste altele.
Experien\a lui Newton (1687): {ntre dou` pl`ci plane din sticl`,
Newton a introdus un strat sub\ire de lichid viscos ]i a a]ezat
ansamblul acestora pe o mas` perfect orizontal`, fig. 1.2.1.
Fig. 1.2.1

{ncerc@nd apoi s` deplaseze uniform placa superioar` fa\` de cea
inferioar`, Newton a constatat c` trebuie s` aplice o for\` F=ct., fapt ce


20
l-a condus la concluzia c` [n planele de mi]care relativ` a straturilor
apar eforturi tangen\iale rezistente.
Legea lui Newton: Fluidele curg [n straturi paralele av@nd grosimea
egal` cu dimensiunea moleculelor, iar [n suprafe\ele de mi]care relativ`
a straturilor iau na]tere for\e tangen\iale rezistente de frecare viscoas`
al c`ror efort unitar are expresia:
F A
zx
= ,

zx
x
v
z
= , (1.2.1)
[n care este factorul de propor\ionalitate numit viscozitate dinamic`,
iar

v
z
x
este reopanta sau, impropriu, gradientul vitezei straturilor
fluidului.
Regul` pentru indicii dubli: primul indice arat` normala suprafe\ei [n
care ac\ioneaz` tensiunea, iar al doilea direc\ia aceleia]i tensiuni.
Se demonstreaz` c`, pentru mi]carea uniform` a pl`cii, viteza
straturilor fluidului viscos este liniar`. {n acest scop se scrie ecua\ia de
mi]care uniform` a pl`cii:
v
0
=ct., F-F

=0;
. ct
h
v
., ct
h
v
z
v
; z
h
v
v , z
Fh
Av
A
F
v ,
A v
Fh
,
A
Fh
v : v v , h z
; z
A
F
v , 0 C : 0 v , 0 z
; C z
A
F
v , dz
A
F
dv
;
dz
dv
z
v
), z ( v v ), t , z , y , x ( v v
. ct
A
F
z
v
, 0 A
z
v
F
: A
z
v
A F : ct
0
0
zx
0 x
0
x
0
x
0
0 0 x
x x
x x
x x
x x x x
x x
x
zx zx
= = = = =

= = =

= = =

= = = =
+

=
=

= =
=

= = =


Deoarece frecarea viscoas` apare [ntre straturile de fluid av@nd
grosimea egal` cu dimensiunea moleculelor, ea se mai nume]te ]i
frecare molecular`.
Ipoteza lui L.Prandtl: Stratul de fluid [n contact cu un solid ader` la
suprafa\a solidului lu@nd viteza acestuia.
Newton a admis c` viscozitatea dinamic` este constant`, ceea ce,
ulterior, s-a dovedit a fi adev`rat numai pentru a]a-zisele fluide
newtoniene precum: apa, gazele, hidrocarburile (uleiurile, benzinele);
exist` [ns` ]i fluide pentru care viscozitatea dinamic` este variabil`,
numite fluide nenewtoniene, cum sunt solu\iile coloidale. {n fig. 1.2.2 se

21
reprezint` legea efortului de frecare viscoas` a lui Newton (1.2.1) pentru
fluide, [n coordonate (
zx
,

v
z
x
).

Fig. 1.2.2

De asemenea, se mai define]te pentru fluide ]i viscozitatea
cinematic`:

= . (1.2.2)
Dimensiunile viscozit`\ilor dinamic` ]i cinematic` se rezolv`
scriind ecua\iile dimensionale ale acestora:
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
. ,
z v
A F
z
v
1
1

=

=
(


{n sistemele de unit`\i de m`sur` care au ca m`rimi fundamentale
lungimea l, masa m ]i timpul t, dimensiunile acestora se noteaz`: |l|=L,
|m|=M, |t|=T. Rezult` pentru dimensiunile viscozit`\ii:
| | | |
( ) | | | | . s m , s kgm : . I . S
; T L
ML
T ML
, T ML
L LT
L MLT
1 2 1 1
1 2
3
1 1
1 1
1 1
2 2

= =
= = = =

For\a rezultant` de frecare viscoas` se reduce de regul` [n
suprafa\a de contact dintre fluid ]i solid, aflate [n mi]care relativ`, ]i
are expresia:
, dA
z
v
dF F , dA
z
v
dA dF dF : . ct
; A
z
v
A F F : . ct
x
A A
x
x

= =

= = =

= = = =(1.2.3)
unde A(dA) este suprafa\a de contact dintre fluid ]i solid.

z
v
x

zx

22
Viscozitatea fluidelor depinde de natura lor fizic`, de temperatur` ]i
de presiune.
Viscozitatea lichidelor scade cu temperatura ]i cre]te cu presiunea.
Varia\ia viscozit`\ii cinematice cu tempteratura pentru ap` poate fi
exprimat` cu rezultate foarte bune cu rela\ia empiric` a lui Poiseuille:

| | | | . C , s m
00022 , 0 0337 , 0 1
10 78 , 1
o 1 2
2
6
=
+ +

=


Pentru uleiurile minerale, se folose]te rela\ia:

,
50
n
50
|
.
|

\
|


unde
50
este viscozitatea la 50
o
C, iar exponentul n are valorile:

o
E 1,2 1,5 1,8 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
|mm
2
s
-
1
=cSt|
2,92 6,25 9,70 11,9 21,1 29,5 37,5 45,1
n 1,39 1,59 1,72 1,79 1,99 2,13 2,24 2,32

Varia\ia viscozit`\ii uleiurilor cu presiunea este dat` de
exponen\iala:

p
o
e

= ,
unde
o
este viscozitatea cinematic` la presiunea atmosferic`, iar
este un coeficient experimental depinz@nd de calitatea uleiului, de
temperatur` ]i de presiune, cu valori [n domeniul (2,3...2,9)10
-3
,
pentru presiuni p@n` la 300 bari ]i temperaturi p@n` la 35
o
C.
Viscozitatea dinamic` a gazelor cre]te cu temperatura conform
rela\iei lui Southerland:

2 / 3
o
o
o
T
T
T s
T s
|
|
.
|

\
|
+
+
= ,
unde
o
]i T
0
sunt valorile viscozit`\ii dinamice ]i temperaturii absolute
la 0
o
C, iar s o constant`. Pentru aer s=123,6 K.
{n sf@r]it, deoarece, a]a cum se va vedea, curgerea fluidelor [n
straturi paralele este caracteristic` regimului laminar, urmeaz` c` legea
lui Newton pentru viscozitate este valabil` numai pentru acest regim de
curgere.
Fluid perfect sau ideal se nume]te fluidul la care for\ele de
viscozitate sunt nule.
232 ECUA|IILE FUNDAMENTALE ALE MECANICII
FLUIDELOR

2.1 Metode analitice

{n principiu, starea de mi]care a unui fluid este definit` de
urm`torii parametrii: viteza v , presiunea p ]i densitatea . Pentru
cunoa]terea mi]c`rii, este necesar` cunoa]terea acestor parametri.
Mecanica fluidelor dispune de dou` metode analitice de studiu:
Lagrange ]i Euler.

2.1.1 Metoda Lagrange

{n aceast` metod`, fluidul este considerat ca un sistem de particule
fluide, cu masa continu` ]i cu posibilitatea varia\iei [n timp a formei ]i
densit`\ii.
Fie o particul` fluid` care, la momentul ini\ial al mi]c`rii t
0
,se
afl` [n punctul M
0
( 0 r ) ]i are densitatea
0
, iar la momentul oarecare t,
aceea]i particul` se afl` [n punctul M( r ) av@nd vectorul de pozi\ie r ]i
densitatea , fig.2.1.1, conform rela\iilor:


Fig. 2.1.1

) t , r ( ), t , r ( r r 0 0 = = . (2.1.1)
{n raport cu un reper cartezian fix Oxyz, rela\iile anterioare se
scriu:
( ) ( ) ( )
( ), t , z , y , x
; t , z , y , x z z , t , z , y , x y y , t , z , y , x x = x , k z j y i x r
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
=
= = + + =

' v
0 v
v
' r
r
tct.
Traiectoria
particulei
x
y
z
o
M(t)
M
0
(t
0
)
M(t)
0 r
d
0
d
d
d
d
0
d


24
unde ( ) t , r r
0
este ecua\ia de mi]care a particulei, iar (x
0
, y
0
, z
0
, t) se
numesc variabile materiale sau variabilele lui Lagrange.
Pentru ca fluidul s` fie continuu, adic` s` nu se divid` [n particule
individuale ]i [n interiorul lui s` nu apar` goluri, este necesar ca
func\iile x, y, z ]i s` fie continue, uniforme ]i derivabile.
Componentele vitezei ]i accelera\iei particulei fluide pe axele
reperului de referin\` fix se scriu:
( ) ( )
( ) ( ) ( )

+ + = = + + = =

= =
+ + =

= =
.. k z j y i x k v + j v + i v k a j a i a , t , r r t , r v
t
v
t , r a a
; k z j y i x = k v + j v + i v , t , r r
t
r
t , r v v
z y x z y x 0 0 0
z y x 0 0


(2.1.2)
Pentru a cunoa]te mi]carea unui sistem de fluid , aceste rela\ii
trebuie scrise pentru fiecare particul` fluid` din sistem, motiv pentru
care metoda devine laborioas` ]i, din aceast` cauz`, mai pu\in utilizat`.

2.1.2 Metoda Euler

{n metoda Euler, se studiaz` distribu\ia a]a-zisei viteze locale ]i a
presiunii [n punctele domeniului D al fluidului [n mi]care din diferitele
momente de timp fixate,fig.2.1.2:
( ) ( ) t , r p p , t , r v v = =
]i, similar, fa\` de reperul fix:
( ) ( ) ( )
( )

. t , z , y , x p p
, t , z , y , x v v , t , z , y , x v v , t , z , y , x v v , k v + j v + i v v
z z y y x x z y x

=
= = = =
(2.1.3)


Fig.2.1.2

Variabilele (x, y, z ]i t) se numesc variabile spa\iale sau variabilele
lui Euler.
Defini\ie: Vitez` local` a unui fluid [n mi]care este vectorul ata]at
unui punct ]i moment de timp egal cu viteza particulei fluide din acel
punct ]i moment de timp.
v
r
t=ct.
Linii de
curent
x
y
z
o
M25
Accelera\ia mi]c`rii fluidului se exprim` cu ajutorul derivatei totale
sau substan\iale a vitezei, av@nd [n vedere c` variabilele x, y, ]i z sunt ]i
ele func\iuni de timp:
. v =
dt
dz
, v =
dt
dy
, v =
dt
dx
,
z
v
v
y
v
v
x
v
v
t
v
a
,
dt
dz
z
v
dt
dy
y
v
dt
dx
x
v
t
v
dt
v d
a
z y x z y x

= =
(2.1.4)

2.1.3 Rela\iile dintre metodele Lagrange ]i Euler

Se arat`, [n continuare, c` [ntre cele dou` metode exist`
interdependen\e, ]i anume se va ar`ta c` dac` mi]carea fluidului este
cunoscut` prin una din metode, atunci aceea]i mi]care poate fi
determinat` ]i [n cea de-a doua.
a) Dac` mi]carea fluidului este dat` prin metode Lagrange, adic` dac`
sunt date ecua\iile parametrice ale mi]c`rii particulelor, atunci poate fi
rezolvat` viteza local` a fluidului din metoda Euler. {ntr-adev`r, din
ecua\iile parametrice (2.1.1) ale unei particule, se rezolv` coordonatele
acesteia de la momentul ini\ial:
( ) ( ) ( )
( )
( )
0.
z , y , x D
z y, x, D
, t , z , y , x z z , t , z , y , x y y , t , z , y , x x x
o o o
o o o o o o

= = =
(2.1.5)
Se introduc apoi aceste variabile [n expresia vitezei (2.1.2) din metoda
Lagrange, rezult@nd viteza local` (2.1.3) din metoda lui Euler:
( ) ( ) ( ) ( ) | | ( ). t , z , y , x v v , t , t , z , y , x z , t , z , y , x y , t , z , y , x x v t , z , y , x v v
o o o o o o
= = =
b) Reciproc, dac` mi]carea fluidului este cunoscut` prin metoda
Euler, adic` dac` este dat` viteza local` (2.1.3) a fluidului, atunci se
introduce aceast` vitez` [n rela\ia de defini\ie (2.1.2) a vitezei din
metoda Lagrange:
( )
( )
( )
( )
( )
( )

dt t , z , y , x v = dz
dt t , z , y , x v = dy
dt t , z , y , x v = dx
,
dt
t
z
dz
dt
t
y
dy
dt
t
x
dx
dt
dz
t
z
,
dt
dy
t
y
dt
dx
t
x
t , z , y , x v
t
z
, t , z , y , x v
t
y
t , z , y , x v
t
x
z
y
x
z
y
x
. (2.1.6)
Se integreaz` nedefinit ultimele rela\ii [n raport cu timpul:
x=x' (x,y,z,t,C
x
), y=y' (x,y,z,t,C
y
), z=z' (x,y,z,t,C
z
). (2.1.7)
Din acest sistem se rezolv` variabilele (x, y, z) [n func\ie de constantele
adi\ionale ]i de timpul t:
x=x'' (C
x
,C
y
,C
z
,t), y=y'' (C
x
,C
y
,C
z
,t), z=z'' (C
x
,C
y
,C
z
,t). (2.1.8)
Constantele adi\ionale se determin` folosind condi\iile ini\iale referitoare
la spa\iu:
t=t
0
: x
o
=x''(C
x
,C
y
,C
z
,t
0
), y
0
=y''(C
x
,C
y
,C
z
,t
0
), z
0
=z''(C
x
,C
y
,C
z
,t
0
), (2.1.9)
iar din ultimul sistem se rezolv` aceste constante:

26
C
x
=C
x
(x
0
, y
0
, z
0
), C
y
=C
y
(x
0
, y
0
, z
0
), C
z
=C
z
(x
0
, y
0
, z
0
). (2.1.10)
{n sf@r]it, se introduc valorile constantelor adi\ionale [n rela\iile (2.1.8),
ob\in@ndu-se ecua\iile parametrice (2.1.1) ale particulei din metoda
Lagrange:
x=x'' |C
x
(x
0
, y
0
, z
0
), C
y
(x
0
, y
0
, z
0
), C
z
(x
0
, y
0
, z
0
),t|
y=y'' |C
x
(x
0
, y
0
, z
0
), C
y
(x
0
, y
0
, z
0
), C
z
(x
0
, y
0
, z
0
),t|,
z=z'' |C
x
(x
0
, y
0
, z
0
), C
y
(x
0
, y
0
, z
0
), C
z
(x
0
, y
0
, z
0
),t|
x=x (x
0
, y
0
, z
0
, t), y=y (x
0
, y
0
, z
0
, t), z=z (x
0
, y
0
, z
0
, t). (2.1.11)

2.2 For\ele care ac\ioneaz` asupra unui sistem de fluid
[n mi]care

Conform principiului lui D' Alembert, la echilibrul dinamic al unui
sistem mecanic [n mi]care, suma for\elor exterioare ]i de iner\ie este
nul`:
0 F F i e = + . (2.2.1)
{n cazul general, asupra unui sistem de fluid () [n mi]care
ac\ioneaz` urm`roarele trei categorii de for\e: exterioare, interioare ]i de
iner\ie, fig.2.2.1:
Fig.2.2.1

a) For\ele exterioare reprezint` ac\iunea mediului [nconjur`tor asupra
sistemului de fluid studiat. Din aceast` categorie fac parte trei
subcategorii de for\e: masice, de presiune ]i de frecare viscoas`:
. for\ele exterioare masice sau de volum, F(F
x
, F
y
, F
z
), sunt for\ele de
interac\iune dintre sistemul de fluid studiat ]i corpurile exterioare,
conform legii atrac\iei universale. For\ele exterioare masice sunt
propor\ionale cu masa ]i accelera\ia sistemului de fluid. {n c@mpul
Comment [MS1]:

27
gravita\ional, for\a exterioar` masic` este chiar for\a de greutate cu care
P`m@ntul ac\ioneaz` asupra sistemului de fluid:
g m = G = F .
De asemenea, for\e exterioare masice sunt ]i for\ele centrifuge:

=
2
c
mv
F .
For\a exterioar` masic` unitar`, f (f
x
, f
y
, f
z
), este for\a exterioar`
masic` ce ac\ioneaz` asupra unit`\ii de mas` de fluid ]i are expresia
unei accelera\ii:
a
m
a m
m
F
f = = = .
{n c@mpul gravita\ional, for\a masic` unitar` este chiar accelera\ia
gravita\ional`:
g f ,
m
g m
m
G
f = = = . (2.2.2)
. for\ele exterioare de presiune, P (P
x
, P
y
, P
z
), ac\ioneaz` ca for\e
exterioare de leg`tur` normale pe suprafa\a de control a sistemului de
fluid studiat, reprezent@nd ac\iunea normal` a fluidului [ndep`rtat
asupra sistemului. Din aceea]i subcategorie mai fac parte for\ele
datorate presiunii atmosferice la suprafa\a liber` a lichidelor, precum ]i
for\ele de presiune ale frontierei solide a domeniului fluidului.
. for\ele exterioare de frecare viscoas`, ), F , F , (F F
z y x
ac\ioneaz` ca
for\e interioare de leg`tur` tangen\iale [n suprafa\a de control a
sistemului de fluid studiat ]i reprezint`, de asemenea, ac\iunea
tangen\ial` a fluidului [ndep`rtat asupra sistemului.
b) For\ele interioare, reprezent@nd ac\iunea reciproc` a moleculelor
fluidului, sunt egale ]i direct opuse anul@ndu-se reciproc. Ele sunt, de
asemenea, for\e de interac\iune , de presiune ]i de frecare viscoas`.
c) For\ele de iner\ie, ), F , F , (F F
z i y i x i i
au caracterul unor for\e masice:
, a m - = F
i

reprezent@nd for\ele de calcul introduse de D' Alembert pentru definirea
echilibrului dinamic.
Cu acestea, principiul lui D' Alembert aplicat unui sistem de fluid
[n mi]care se scrie:
( ) 0 F F + P + F
i
= +

. (2.2.3)

2.3 Presiune static` - definire, propriet`\i, presiune
absolut` ]i presiune relativ`

1 Definire. Se consider` un sistem de fluid (), [n interiorul
acestuia un punct M prin care trece planul P ce sec\ioneaz` sistemul
dup` aria A [mp`r\indu-l [n dou` p`r\i, I ]i II, ]i, [n aria A, [n jurul
punctului M, se construie]te aria A, fig. 2.3.1.

28

Fig. 2.3.1

Dac` se [ndep`rteaz` partea II, spre exemplu, ac\iunea mecanic` a
acestei p`r\i asupra p`r\ii I re\inut` pentru studiu, la nivelul ariei A,
este for\a P.
Defini\ie: Presiunea static` [n punctul M este raportul:

A
P
= p
m

-presiunea medie;
dA
dP
p= - presiunea efectiv` sau punctual`. (2.3.1)
Unitatea de m`sur` a presiunii rezult` scriind ecua\ia
dimensional` a acesteia:
| | | | | |
| | . Nm 10 = bar , pz Nm 10 = kPa , Pa Nm p : S.I.
; A P = p
2 5 2 - 3 2
m
1
m

= = =


Alte unit`\i de m`sur`, definite prin intermediul presiunii
suplimentare a greut`\ii unei coloane de lichid, respectiv al a]a-zisei
presiuni statice de pozi\ie, sunt:

, atm Nm 101325 = 0,76 9,81 13596 = h
: m 0,76 = h , kgm 13596 = : H
; at kgfcm kgfm 10000 Nm 98100 = 10 9,81 1000 = h
: m 10 = h , kgm 1000 = : O H
. gh h
A
Ah
A
V
A
G
2 -
3 -
g
2 - 2 - 2 -
3 -
2
=

= = =

= =

=
g
V
mg
V
G
,
V
m
= = = = .
For\a de presiune corespunz`toare presiunii statice va fi:

= =
A A
pdA dP = P , pdA dP . (2.3.2)

29
2 Propriet`\i

a. Presiunea static` [ntr-un punct al unui fluid [n repaus este
orientat` dup` normala suprafe\ei pe care se exercit` [n acel punct.
Se admite, prin absurd, c` presiunea nu este normal` pe aria A,
for\a de presiune corespunz`toare P av@nd deci dou` componente:
componenta normal` este preluat` prin compresibilitatea fluidului,
men\in@ndu-se repausul; componenta tangen\ial` din aria A [ns`,
[nt@mpin@nd numai for\e rezistente de frecare viscoas` foarte mici, va
deplasa particula de fluid din M ]i va modifica starea de repaus; rezult`
deci c`, [n ipoteza repausului, presiunea nu poate fi dec@t normal` pe
suprafa\a pe care se exercit`.
b. Presiunea static` [ntr-un punct al unui fluid [n repaus este
orientat` dup` normala interioar`, negativ`, a suprafe\ei [n acel punct,
av@nd deci sensul c`tre suprafa\`.
Similar, prin absurd, dac` presiunea ar fi orientat` dup` normala
exterioar`, pozitiv`, for\a de presiune corespunz`toare P ar solicita la
[ntindere particula din punctul M stric@nd deci repausul, deoarece
fluidele nu pot prelua dec@t eforturi de [ntindere foarte mici, neglijabile;
pentru men\inerea repausului este deci necesar ca presiunea s` aib`
sensul normalei interioare.
c. Presiunea static` [ntr-un punct al unui fluid [n repaus are aceea]i
valoare dup` toate direc\iile spa\iului din acel punct.
{n punctul anterior M, fig. 2.3.1, se consider` originea unui reper
cartezian Mxyz. Se re\ine pentru studiu din fluidul [n repaus o particul`
fluid` de forma unui tetraedru elementar MABC, cu v@rful [n originea M
]i muchiile dup` axele reperului, fig. 2.3.2.


Fig. 2.3.2

Rezult`:
- suprafa\a bazei: ABC = dA;
- muchiile: MA= x, MB = y, MC = z;
pydAy

30
-[n`l\imea din M pe baza ABC are piciorul [n P, direc\ia:
( ) ( ) ( ) Mz , n cos = , M , n cos = , M , n cos , k j i n
y x
= + + =
]i m`rimea:
z y x MP = = = ;
-proiec\iile bazei ABC:
z y x
dA dA , dA dA , dA dA = = = ;
-volumul tetraedrului este :
z y x
6
1
2
z y
3
1
x dA
3
1
x dA
3
1
MP dA
3
1
d
x x
=

= = = = .
Principiul lui D' Alembert aplicat particulei se scrie:
( ) 0 F d F d P d F d
i
= + + +

.
For\ele masice asupra tetraedrului sunt:
. f z y x
6
1
d f dF
, f z y x
6
1
d f dF
, f z y x
6
1
d f dF
: d f dm f F d
z z z
y y y
x x x
= =
= =
= =
= =
(2.3.3)
For\ele de presiune rezultante dup` axele reperului:

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) .
2
x y
p p dA p p pdA dA p dP
,
2
z x
p p dA p p pdA dA p dP
,
2
z y
p p dA p p pdA dA p dP
z z z z z z
y y y y y y
x x x x x x

= = =

= = =

= = =
(2.3.4)
For\ele de frecare viscoas` sunt nule deoarece particula este [n repaus:
0 F d =

.
{n sf@r]it, for\ele de iner\ie sunt, de asemenea, nule la repausul
particulei:
0 F d
i
= .
Introduc@nd [n rela\ia principiului lui D' Alembert, rezult`:
( )
( )
( ) . 0
2
x y
p p zf y x
6
1
, 0
2
z z
p p zf y x
6
1
, 0
2
z y
p p zf y x
6
1
z z
y y
x x
=

+
=

+
=

+

Dar:
p p p p , 0 P d : 0 F d , P d F d
z y x
= = = = << . (2.3.5)


31
3 Presiune absolut` ]i presiune relativ`

{n func\ie de originea fa\` de care se m`soar`, presiunile sunt de
dou` categorii, fig. 2.3.3.


Fig. 2.3.3 Fig.2.3.4

Defini\ie: Presiune absolut` sau barometric` p este presiunea
exprimat` lu@nd ca origine vidul total. Presiunea absolut` este deci
esen\ial pozitiv` ]i se m`soar` pe o semiax` av@nd ca origine vidul total.
Defini\ie: Presiune relativ` a unui fluid este presiunea exprimat`
lu@nd ca origine presiunea absolut` a atmosferei, p
a
. {ntre presiunile
absolut` ]i relativ` exist` rela\iile:
p = p
a
+ p
r
, p
r
= p p
a.
(2.3.6)
Se reconsider` semiaxa presiunilor absolute, pe aceasta diverse
presiuni ]i se analizeaz` presiunile relative corespunz`toare acestora,
fig.2.3.4.
) p
1
= p
a
: p
r1
= p
1
- p
a
= 0
r
.
Presiunea relativ` nul` se nume]te zero relativ, zero vacuumetric
sau zero manometric;
) p
2
< p
a
: p
r2
= p
2
- p
a
= p
v
< 0 .
Presiunea relativ` negativ` se nume]te subpresiune, depresiune,
presiune vacuumetric` sau chiar vid par\ial.
Presiunea absolut` corespunz`toare unei presiuni vacuumetrice
date se scrie dup` ultima rela\ie:
p
2
= p
a
+ p
v
= p
a
- p
v
|. (2.3.7)
Presiunea vacuumetric` maxim` corespunde vidului total:
p
2
= 0 : p
vmax
= -p
a
, p
vmax
| = p
a
;
) p
3
> p
a
: p
r3
= p
3
- p
a
= p
m
> 0 .
Presiunea relativ` pozitiv` se nume]te suprapresiune sau presiune
manometric`.
Similar, presiunea absolut` corespunz`toare unei presiuni
manometrice date se scrie dup` ultima rela\ie:
p
3
= p
a
+ p
m.
(2.3.8)
{n concluzie, presiunea relativ` se m`soar` pe o ax` av@nd ca
origine presiunea atmosferic`, presiunile relative negative numindu-se
vacuumetrice, iar cele pozitive manometrice.P
v max
p
v
O
r
p
m

O
a
p
p
a
O
r
p
r
O
a
p
2
p
a
p
3
p
p
1

32
2.4 Ecua\ia de mi]care a fluidelor ideale (Euler)

Fie un sistem de fluid () [n mi]care, fig.2.4.1., [n interiorul
acestuia punctul M, [n jurul c`ruia se construie]te particula fluid` d,
av@nd viteza v ]i accelera\ia a, ]i punctul N pe suprafa\a de control ,
[n jurul c`ruia se construie]te suprafa\a d av@nd normala exterioar`
n, iar fluidul presiunea p.Fig. 2.4.1

{n ipoteza fluidului ideal, principiul lui D'Alembert aplicat
sistemului de fluid [n mi]care are expresia:

i
, 0 = F + P + F 0 = F

.
For\ele au expresiile:
For\a exterioar` masic`:
. d f = F d = F : d f dm f F d

= = (2.4.1)
For\a exterioar` de presiune:
, pd n P d = P : pd n P d


= = (2.4.2)
unde s-a adoptat semnul minus deoarece for\a de presiune are sensul
opus normalei exterioare pozitive a suprafe\ei.
{n sf@r]it, for\a de iner\ie:
,
dt
v d
= a , d
dt
v d
F d F : d
dt
v d
a dm F d
i i i
= = = =


(2.4.3)
unde
dt
v d
este derivata substan\ial` sau total` a vitezei.
Introduc@nd [n rela\ia principiului lui D' Alembert, rezult`:
0 d
dt
v d
pd n d f = + +


. (2.4.4)
{n scopul prelucr`rii corespunz`tore a ecua\iei de mi]care, se
studiaz` [n cele ce urmeaz`: fluxul vitezei ]i formulele integrale.

dF

dm
dt
= 0

z
y
x
o

2
N
v
v
a
n
dF
i
d

dP

(C)
M

33
Fluxul vitezei

Fie un fluid [n mi]care permanent` cu viteza v(x,y,z) ]i o
suprafa\` fix` ]i absolut permeabil` dispus` [n fluid. S` se determine
volumul de fluid care trece prin suprafa\a [n unitatea de timp, fig.
2.4.2.
Fig.2.4.2

Fie d un element de suprafa\` [n , particulele de fluid de la un
moment de timp t, aflate [n aceast` suprafa\`, av@nd toate aceea]i
vitez` v ; dup` o unitate de timp, la momentul (t + 1), aceste particule
ajung [ntr-o alt` pozi\ie parcurg@nd spa\iul s = v .
Defini\ie: Flux al vitezei printr-o suprafa\` este volumul de fluid ce
trece [n unitatea de timp prin acea suprafa\`, fiind egal cu volumul
cilindrului av@nd baza d ]i generatoarele v :
. d v n v d d
n
= = (2.4.5)
Fluxul total prin suprafa\a este suma:= = d v n d . (2.4.6)
Conven\ie de semne: Fluxul se consider` pozitiv atunci c@nd fluidul
str`bate suprafa\a [n sensul normalei exterioare pozitive ]i este negativ
pentru sensul contrar.
Fluxul total al vitezei printr-o suprafa\` [nchis` se nume]te
productivitate.
Liniile de curent tangente la suprafa\a de control , fig. 2.4.1, prin
curba de tangen\` (C), [mpart aceast` suprafa\` [n suprafa\a de intrare

1
]i suprafa\a de ie]ire
2
. Cu conven\ia de semne pentru flux,
productivitatea prin suprafa\a [nchis` se scrie:

1 2
= . (2.4.7)
Atunci c@nd [n interiorul suprafe\ei [nchise nu se afl` surse sau
absorb\ii, productivitatea este nul`:
; , 0
1 2
= =
dac` [n interiorul suprafe\ei exist` surse, rezult`:
t+1
t
M
v
n

n
M
d


v

34

1 2
, 0 > >
]i, c@nd [n interiorul suprafe\ei se afl` absorb\ii, se ob\ine:

1 2
, 0 < < .

Formule integrale
Se consider` un domeniu tridimensional m`rginit de suprafa\a
[nchis` , o func\ie scalar` de punct, p (x, y, z), ]i o func\ie vectorial` de
punct, v (x, y, z), definite [n domeniul , fig 2.4.3.

Fig.2.4.3

{n teoria c@mpurilor, se demonstreaz` existen\a urm`toarelor
formule integrale:
a) Formula integral` a gradientului:= , pd pd n (2.4.8)
unde este operatorul vectorial ]i diferen\ial al lui Hamilton, iar p
este gradientul func\iei scalare p:
; k
z
p
j
y
p
i
x
p
= p , k
z
j
y
i
x

= (2.4.9)
b) Formula integral` a divergen\ei sau formula Gauss-Ostrogradski:
, d v d v n


= (2.4.10)
unde v este divergen\a vectorului v :
( ) ;
z
v
y
v
x
v
v , k v j v i v k
z
j
y
i
x
v
z
y
x
z y
x

= + +
|
|
.
|

\
|

= (2.4.11)
c) Formula integral` a rotorului:= , d v x d v x n (2.4.12)
unde x v este rotorul vectorului v :
v rot v x = . (2.4.13)
Cu ajutorul formulei integrale a gradientului, ecua\ia (2.4.4) devine:
; 0 d
dt
v d
pd d f = + +v

n
pn

d

d
z
k
y
j
i
x
o

35

= |
.
|

\
|
. 0 d
dt
v d
p f
Pentru ca ultima rela\ie s` fie nul`, este necesar ca func\ia de sub
semnul integralei s` fie identic nul` [n toate punctele domeniului al
fluidului:
( ) .
dt
v d p
- f , 0
dt
v d
p f : =

=
Dar, derivata total` a vitezei are expresia:
( ) ( ) =
|
|
.
|

\
|

+ + = +

=
|
|
.
|

\
|
+

=
=

=
=

= =
k
z
j
y
i
x
k v j v i v v , v v
t
v
dt
v d
; v
z
v
y
v
x
v
t
v
z
v
v
y
v
v
x
v
v
t
v
dt
dz
z
v
dt
dy
y
v
dt
dx
x
v
t
v
dt
v d
: ) t , z , y , x ( v v
z y x
z y x
z y x

= .
z
v
y
v
x
v
z y x

(2.4.14)
{n rela\ie, termenul
t
v

este accelera\ia local` [n domeniul timpului ]i


punctele fixate
i
r = ct., iar termenul ( )v v este accelera\ia convectiv`
sau de antrenare din punctele domeniului fluidului ]i momente de timp
fixate, t
i
= ct.
Cu acestea, ecua\ia de mi]care ia forma final`:
( ) (Euler). , v v
t
v p
f +

(2.4.15)
Evident, termenii ecua\iei de mi]care sunt for\e unitare,
corespunz`toare unit`\ii de mas` de fluid astfel: f - for\` unitar`
masic`,

p
-for\` unitar` de presiune,
t
v

- for\` unitar` de iner\ie local`


]i ( )v v - for\` unitar` de iner\ie convectiv`.
Dac` se proiectez` ecua\ia de mi]care vectorial` Euler pe axele
reperului de referin\`, rezult` ecua\iile de mi]care scalare dup` cele trei
axe:

36
( )
( ) ( ): k v j v i v
z
v
y
v
x
v k v j v i v
t
k
z
p
j
y
p
i
x
p 1
k f j f i f
z y x z y x z y x
z y x
+ +
|
|
.
|

\
|
+

+ + +

=
=
|
|
.
|

\
|

+ +
(2.4.16)

.
z
v
v
y
v
v
x
v
v
t
v
z
p 1
f
,
z
v
v
y
v
v
x
v
v
t
v
y
p 1
f
,
z
v
v
y
v
v
x
v
v
t
v
x
p 1
f
z
z
z
y
z
x
z
z
y
z
y
y
y
x
y
y
x
z
x
y
x
x
x
x

{n sf@r]it, expresia v define]te un nou operator, scalar ]i
diferen\ial, care nu trebuie confundat cu divergen\a v , produsul
scalar cu operatorul nefiind comutativ, datorit` caracterului
diferen\ial al acestui operator, el [ntotdeauna deriv@nd expresia din
dreapta sa.

2.5 Ecua\ia de continuitate (Euler)

Ecua\ia de continuitate exprim` faptul c` [ntr-un fluid [n mi]care
particulele sale nu se separ` unele de altele sau, altfel spus, c` [n
interiorul fluidului nu apar goluri.
Ca proces matematic, ecua\ia de continuitate se ob\ine exprim@nd
temporal ]i spa\ial varia\ia masei fluidului [ntr-o suprafa\` de control
fix` ]i absolut permeabil` dispus` [n fluidul [n mi]care, [ntr-un interval
de timp dat, de obicei unitatea.
{n volumul din interiorul suprafe\ei , se consider` particula
fluid` d, iar pe suprafa\a fie elementul de arie d av@nd normala n
iar fluidul viteza v,fig.2.5.1.


Fig.2.5.1
v

np

d

d
z
k
y
j
i
x
o
M
n

37
a) Varia\ia temporal` a masei fluidului din volumul , [n unitatea de
timp, se exprim` cu ajutorul derivatei masei [n raport cu timpul:
= =
; d
t
d
t t
m
; d dm = m , d dm
(2.5.1)
b) Varia\ia spa\ial` a masei fluidului prin suprafa\a de control se
exprim` cu ajutorul fluxului de mas` prin aceast` suprafa\`:

( )


= = =
= =
. d v d v n d
, d v n d d
m m
m
(2.5.2)
Pentru ca fluidul s` fie continuu, deci [n interiorul lui s` nu apar`
goluri, cele dou` varia\ii de mas` trebuie s` fie egale:
( )
( )
( ) ( ) ( ) ; 0 v v
t
, 0 v
t
:
; 0 d v
t
, d v d
t
:
t
m
m
= + +

= +

=
(


(2.5.3)
( )
( ) ( ) (Euler). . 0 v
dt
d
: t , z , y , x
; 0 v
dt
dz
z dt
dy
y dt
dx
x t
; 0 v
z
v
y
v
x
v
t
; 0 v k v j v i v k
z
j
y
i
x t
z y x
z y
x
= +

=
= +

= +
|
|
.
|

\
|

= + + +
|
|
.
|

\
|

(2.5.4)
{n cazul fluidelor incompresibile, ecua\ia se simplific`:
( ) . 0
z
v
y
v
x
v
0, = v : 0
dt
d
0, . ct t , z , y , x
z
y
x
=

= = (2.5.5)

2.6 Ecua\ia caracteristic`

{n cazul general, ecua\ia caracteristic` a unui fluid este dependen\a
func\ional`, definit` [n domeniul fluidului, dintre densitatea ,
presiunea p ]i temperatura termodinamic` T ale fluidului dintr-un
acela]i punct ]i moment de timp, fiind dat` uzual sub forma unei
func\ii implicite:
( ) . 0 T , p , = (2.6.1)

38
Ecua\ia caracteristic` mai poart` ]i numele de ecua\ie de stare sau
chiar de ecua\ie fizic` a fluidului.
Pentru fluidele incompresibile rezult`:
( ) . 0 T , p : . ct = = (2.6.2)
Pentru uleiurile minerale, [n 1940, Dow ]i Fink au stabilit ecua\ia
de stare:
( ), Bp Ap 1
2
m m a
+ = (2.6.3)
unde este densitatea uleiului la presiunea manometric` p
m
,
a
este
densitatea uleiului la presiunea atmosferic` p
a
, iar A ]i B sunt func\iuni
de temperatur`, cu valori conform diagramei din fig.2.6.1 ]i tabelului
2.6.1.
Fig. 2.6.1

Tabelul 2.6.1
|
0
C| -7 0 10 20 30 40
| | A cmkgf

10
6 2 1
56,317 57,345 58,841 60,149 61,420 62,579
| | B cmkgf

10
9 4 2
14,702 14,088 13,311 12,569 11,978 11,340

50 60 70 80 90 100 105
63,532 64,411 65,158 65,757 66,186 66,467 66,579
10,784 10,343 9,891 9,555 9,230 8,975 8,847

Gazele sunt fluide compresibile, iar ecua\ia general` de stare a
gazelor perfecte, spre exemplu, are forma:
( ) , 0 RT p T p, , 0, = RT - p , RT p
:
m
V
= v , RT = pv , mRT pV
1 -
1
= =
= =

(2.6.4)
-7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
15


14


13

12


11


10


9
66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56
A

1
0
6

[
c
m
2

k
g
f


-
2
]

B

1
0
9

[
c
m
4

k
g
f

-
2
]


39
unde v este volumul specific al fluidului.
Defini\ie: Fluide barotrope sunt fluidele ce admit o ecua\ie
caracteristic` independent` de temperatur`:
( ) . 0 p , = (2.6.5)
Gazele perfecte sunt fluide barotrope, transformarea general` politrop`
av@nd rela\ia:
., ct p ., ct pv
-n n
= = (2.6.6)
. 0 ct p ) p , ( ' '
n
=
{n concluzie, cele trei m`rimi fizice ( v, p, ), care determin` starea
de mi]care a unui fluid, pot fi rezolvate cu ajutorul rela\iilor
fundamentale ale mecanicii fluidelor:
( ) ( ) ( ) = = +

p, , v , 0 T p, , , 0 v
dt
d
, v v
t
v p
f
sau scalar:
( )
( ). , p , v , v , v
. 0 T , p ,
, 0
z
v
y
v
x
v
dt
d
,
z
v
v
y
v
v
x
v
v
t
v
z
p 1
f
,
z
v
v
y
v
v
x
v
v
t
v
y
p 1
f
,
z
v
v
y
v
v
x
v
v
t
v
x
p 1
f
z y x
z
y
x
z
z
z
y
z
x
z
z
y
z
y
y
y
x
y
y
x
z
x
y
x
x
x
x

=
=
|
|
.
|

\
|

(2.6.7)

2.7 Condi\ii de unicitate

Ecua\iile fundamentale ale Mecanicii fluidelor trebuie s` satisfac`
a]a-zisele condi\ii de unicitate ale unui fenomen dat, adic` acele condi\ii
care determin` fenomenul dat din clasa fenomenelor asemenea de
curgere descrise de aceste ecua\ii.
Condi\iile de unicitate ale unui fenomen dat sunt compuse din
condi\iile ini\iale ]i condi\iile la limit` ale acelui fenomen.
Condi\iile ini\iale sunt condi\iile ce se impun c@mpurilor vitezei ]i
presiunii la un moment dat t
0
considerat ini\ial:
( ) ( ) ( ) ( ), r p t , r p , r v t , r v : t t
o o o o o
= = = (2.7.1)
unde v
o
]i p
0
sunt func\iuni numai de punct date.
Condi\iile la limit` sunt condi\iile ce trebuie verificate la limita sau
frontiera fluidului [n mi]care la un moment oarecare. Se disting dou`
categorii de condi\ii la limit`: cinematice, care trebuie verificate de
vitez`, ]i dinamice, care vor fi verificate de presiune.

40
Condi\iile la limit` cinematice se impun pe frontiera (S) a fluidului
[n mi]care la un moment oarecare, conform ipotezei de impenetrabilitate
a frontierei solide:
( ) ( ), t , r v t , r v
ns S n
= (2.7.2)
unde v
n
este viteza normal` a fluidului [n punctele frontierei, iar v
ns

este viteza normal` a frontierei din punctele acesteia ]i momentul de
timp considerat.
Atunci c@nd frontiera fluidului are ]i puncte la infinit, condi\ia la limit`
cinematic` se scrie:
( ) , v t , r v lim
r


= (2.7.3)
unde v

este viteza fluidului [n punctele de la infinit.


Condi\iile la limit` dinamice sunt condi\iile care se impun presiunii
fluidului asupra frontierei acestuia la un moment oarecare:
( ) ( ), t , r p t , r p
s S
= (2.7.4)
unde p
s
este presiunea frontierei asupra fluidului din momentul
considerat.
La suprafa\a liber` (S
0
) a unui lichid, condi\ia la limit` dinamic` este:
( ) ( ) . p t , r p , p t , r p
r S a S
o o
= = (2.7.5)