Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULAR

COLABORARE CULTURAL

excursie

APLICANTUL: Liceul Teoretic Emil Racovi ! "alai AVI#UL DIRECTORULUI: Pro$% Nicoleta DO&INTEANU

Descrierea proiectului
ARGUMENT:
Proce'ul e(ucaio)al *oate $i (e'$+urat +i 'u, $orme (e mu)c (i(actic com*leme)tare leciei o,i+)uite% Ace'tea 'u)t activiti (e'$+urate -) +coal! -) a$ara orelor (e cla' +i cele (e'$+urate -) a$ara +colii% Ele 'u)t activiti e.tracurriculare +i 'e (e'$+oar 'u, -)(rumarea ate)t a *ro$e'orului% Ace'te ti*uri (e activitate *ot $i: e.cur'ii! (rumeii! vi/ite! *ro0rame arti'tice 'u'i)ute (e elevi! '*ectacole (e teatru urmate (e co)vor,iri a'u*ra *ie'elor vi/io)ate! -)t1l)ire cu *er'oa)e care -+i (e'$+oar activitatea -) (i$erite (ome)ii 2me(iu! *olii+ti! vetera)i (e r/,oi! oame)i (e +tii)3% Activitile 'u)t a*reciate at1t (e ctre elevi! c1t +i (e $actorii e(ucaio)ali *e)tru c: urmre'c lr0irea +i a(1)cirea i)$lue)elor e.ercitate -) *roce'ul (e -)vm1)t4 valori$ic +i (e/volt i)tere'ele +i a*titu(i)ile elevilor4 or0a)i/ea/ -)tr5o ma)ier *lcut! rela.a)t! tim*ul li,er al +colarilor4 $ormele (e or0a)i/are au u) caracter recreativ4 elevii -+i ma)i$e't '*iritul (e i)iiativ4 *artici*area e'te li,er co)'imit! )eco)(iio)at! co)'titui)( u) 'u*ort *uter)ic *e)tru activitate 'u'i)ut4 'u)t caracteri/ate (e o*timi'm +i (e mult umor4 creea/ u) 'e)time)t (e 'i0ura) +i -)cre(ere tuturor *artici*a)ilor4 co)tri,uie la (e/voltarea *er'o)alitii armo)ioa'e a co*iilor

Pri) activitile e.tracurriculare )e *ro*u)em ' co)tri,uim la (e/voltarea u)or atitu(i)i +i com*ortame)te (emocratice la elevi! 'timul1)( '*iritul (e -)tra6utorare +i 'oli(aritatea (e 0ru*! '*iritul critic! ca*acitatea (e ar0ume)tare! (e a acio)a +i re/olva *ro,leme -) mo( re'*o)'a,il% Proiectul (e $a (ore+te ' a(uc -)' -) *rim *la) (iver'e a'*ecte e(ucative (i) (i$erite '$ere +i a'ta (eoarece -) ca(rul ace'tei activiti 'e *ot (etecta u+or com*ortame)tele a(ecvate 'au (evia)te ale u)or elevi% Ace'te activiti vor o$eri co*iilor (i) ciclul liceal *o'i,ilitatea (e a *arcur0e a'*ecte e(ucative -)tr5u) co)te.t mai *ui) $ormal (ec1t cel al leciilor o,i+)uite% Pe (e alt *arte mo(ul -) care 'e vor a,or(a teme (e i)tere' 0e)eral va $i u)ul mult mai atractiv *e)tru elevi o$eri)(u5'e toto(at *o'i,ilitatea elevilor (e e.*erime)ta 'ituaii )oi! (e a (e/,ate teme care )u ar $i -) (i'cuie (i) cau/a limitelor im*u'e (e *ro0ramele (e -)vm1)t! (e a cola,ora mult mai i)te)'! (e a5+i (e/volta '*iritul (e ec7i*! *recum +i (e a5+i e.er'a re'*o)'a,ili/area *e)tru -)(e*li)irea u)or 'arci)i tra'ate% 8) ca/ul ace'tor activiti co)'tituie u) ava)ta6 (eo'e,it *o'i,ilitatea (e a o,'erva elevii (i)tr5u) u)07i i)te0rator al cu)o+ti)elor lor +i al tr'turilor lor (e *er'o)alitate

relevate *ri)tr5o 'erie (e activiti (iver'e% Elevii vor avea -) acela+i tim* oca/ia (e a -)va lucruri )oi (e'*re autoco)trolul emoiilor! 't*1)irea (e 'i)e! im*orta)a *rerii celorlali% 9COPUL PROIECTULUI: Proiectul -+i *ro*u)e ' (e/volte elevilor '*iritul (e ec7i*! a*titu(i)ile (e lea(er'7i*! 'e)time)tul (e m1)(rie )aio)al! a u)or ca*aciti co0)itive i)ter(i'ci*li)are *ri) -m,i)area )oiu)ilor (e i'torie! literatur! reli0ie!0eo0ra$ie! ,iolo0ie! 'cul*tur! *ictur! mu/ic cu '*eci$icul ca(rului )atural +i cu re0iu)ile 'tr,tute% O:IECTIVELE PROIECTULUI: Vi/itarea u)or o,iective turi'tice: :i'erica 9$1)tul Nicolae ! :i'erica Nea0r! Piaa 9$atului 9timularea i)tere'ului elevilor *e)tru cu)oa+terea (e locuri )oi +i *e)tru 'tu(iul )aturii4 Vi/itarea u)or o,iective culturale: Ca'telul Pele+! Ca'a memorial "eor0e E)e'cu Cre+terea coe/iu)ii colectivului (e elevi +i co)'oli(area '*iritului (e ec7i*! a relaiilor (e cola,orare! 'ta,ilirea u)ui climat (e -)cre(ere! $avora,il comu)icrii4 Crearea u)or re0uli (e com*ortame)t re'*o)'a,il +i -m*rirea ec7ita,il a 'arci)ilor -)tre mem,rii 0ru*ului4 De/voltarea u)ui com*ortame)t ecolo0ic4 Co)'oli(area cu)o+ti)elor i'torice! 0eo0ra$ice! reli0ioa'e etc% A*ro$u)(area cu)o+ti)elor *e)tru a le *utea *u)e -) *ractic4

"RUP ;INT: <= elevi ai cla'elor a IX5a A! D! a X5a :! >! "! a XI5a

PARTENERI ?I COLA:ORATORI: *ro$e'orii Dr0oi &aria)! Ru0i) Nelu $irma (e tra)'*ort: 9%C% "9& TRAN9 RE9UR9E: uma)e: *ro$e'ori !elevi materiale: autocar! *rovi/ii (e 7ra)! -m,rcmi)te a(ecvat! re/erve (e a* $i)a)ciare: *rove)ite (e la *ri)ii elevilor cla'elor a IX5a A! D! a X5a :! >! "! a XI5a

PERIOADA DE DE9>?URARE: @A B @C a*rilie <@AC

9TRATE"II DE REALI#ARE A PROIECTULUI : activiti (e *o*ulari/are a eve)ime)tului activiti (iver'e care vor im*lica: +e(i)e +i *o'i,ile -)t1l)iri i)(ivi(uale cu *ri)ii *e)tru i)$ormarea a'u*ra re0ulilor ce vor tre,ui re'*ectate (e elevi! *recum +i re$eritor la *o'i,ilele *ro,leme me(icale ale elevilor 2ru (e ma+i)! aler0ii alime)tare3 activiti i)$ormative cu elevii *rivi)( re0ulile ce tre,uie re'*ectate (e ace+tia -) e.cur'ie acce)tul va c(ea *e : 9timularea '*iritului civicDcete)e'c *ri) a(o*tarea u)or atitu(i)i *o/itive 9timularea 01)(irii critice +i (e/voltarea u)or atitu(i)i *roactive vi/avi (e 'ocietate +i *ro*ria *er'oa) A(o*tarea u)or com*ortame)te care (ove(e'c *oliteea! u) $actor 7otr1tor al i)te0rrii 'ociale De/voltarea ca*acitii (e e.*rimare a *ro*riei o*i)ii +i a a(o*trii u)or atitu(i)i *otrivite u)or (iver'e 'ituaii coti(ie)e 8)'u+irea u)or *roce(uri corecte (e i)terve)ie -) 'ituaii (iver'e

&ETODE ?I PROCEDEE: e.cur'ie! o,'ervaie! (ialo0%

EVALUAREA PROIECTULUI: &o(aliti: a3 evaluarea im*re'iilor elevilor co)$irmate ulterior (i) (i'cuiile cu *ri)ii ,3 evaluarea com*ortame)telor +i atitu(i)ilor elevilor -) (iver'e 'ituaii

Vi/ea/ o,'ervarea ate)t a com*ortame)telor elevilor *ri) cola,orarea cu *ri)ii *e)tru a 'e evi(e)ia 'c7im,rile *ro(u'e ca e$ect al activitilor (e'$+urate -) ca(rul *roiectului cu acce)t co)cret *e relaia cu cole0ii c3 evaluarea ca*acitii (e a(a*tare a elevilor la (iver'e 'ituaii (e -)vare Vi/ea/ 0ra(ul (e co)$ormare -) ce *rive'c 'arci)ile (e -)vare +i 0ra(ul (e i)tere' *e)tru (iver'e activiti (e'$+urate -) viitorul a*ro*riat !(ar +i e.*rimarea (ori)ei (e a re*eta activiti a'em)toare +i *e viitor% (3 ac7i/iio)area u)or 'uve)iruri care ' le ami)tea'c elevilor (e cli*ele *etrecute -) e.cur'ie e3 reali/area u)or $oto0ra$iiDal,ume +i a u)ui 'ite care ' re(ea *arcur'ul elevilor -) ca(rul e.cur'iei% $3 utili/area materialelor cum*rate 'au *rimite (e la (iver'ele o,iective viitoare -) viitoare *roiecte! re$erate +colare

DE9>?URAREA ACTIVIT;ILOR PROIECTULUI

Activitatea A Data reali/rii: @E%@C%<@AC Titlul activitii: Veri$icarea i)tere'ului elevilor *e)tru e.cur'ie

Ti*ul activitii: activitate (e *o*ulari/are a eve)ime)tului Locul (e'$+urrii: 'lile (e cla' ale cla'elor la care *ro$e'orii or0a)i/atori 'u)t (iri0i)i 'au $ac *arte (i) cor*ul *ro$e'oral al cla'ei Numrul (e *artici*a)i : toi elevii cla'elor vi/ate Re'*o)'a,ili: *ro$e'orii or0a)i/atori ai e.cur'iei :e)e$iciari: toi elevii cla'elor vi/ate &o(aliti (e evaluare: c7e'tio)area oral!o,'ervarea 0ra(ului (e 'erio/itate +i 'i)ceritate al elevilor Activitatea vi/ea/ c7e'tio)area oral a elevilor cu *rivire la (ori)a lor (e *artici*a la o e.cur'ie or0a)i/at la )ivel (e +coal%

Activitatea < Perioa(a reali/rii: @F%@C%<@AC 5 AE%@C%<@AC Titlul activitii: I)$ormarea elevilor +i *ri)ilor *rivi)( tra'eul +i o,iectivele vi/ate (e *roiect Ti*ul activitii: activitate i)$ormativ Locul (e'$+urrii: 'ala (e cla' Numrul (e *artici*a)i: elevii cla'ei Re'*o)'a,ili: *ro$% Dr0oi &aria)! Ru0i) Nelu :e)e$iciari: elevii! *ri)ii &o(aliti (e evaluare: o,'ervarea 0ra(ului (e 'erio/itate +i im*licare al elevilor! (e*u)erea ava)'ului *e)tru ocu*area locurilor Activitatea vi/ea/ i)$ormarea elevilor +i *ri)ilor cu *rivire la tra'eul vi/at (e e.cur'ia tematic +i la o,iectivele ce vor $i vi/itate: o,iective turi'tice: :i'erica 9$1)tul Nicolae ! :i'erica Nea0r! Piaa 9$atului o,iective culturale: Ca'telul Pele+! Ca'a memorial "eor0e E)e'cu

Activitatea C Perioa(a reali/rii: AG%@C%<@AC 5 <H%@C%<@AC Titlul activitii: co)'ilierea elevilor +i *ri)ilor cu *rivire la re0ulile )ece'are a $i re'*ectate Ti*ul activitii: activitate i)$ormativ

Locul (e'$+urrii:'ala (e cla' -) ca(rul +e(i)elor cu *ri)ii Numrul (e *artici*a)i: elevii cla'ei Re'*o)'a,ili: *ro$% Dr0oi &aria)! Ru0i) Nelu :e)e$iciari: elevii!*ri)ii &o(aliti (e evaluare: o,'ervarea 0ra(ului (e 'erio/itate +i im*licare al elevilor! lmurirea tuturor )eclaritilor% Activitatea vi/ea/ i)$ormarea elevilor cu *rivire la re0ulile ce tre,uie re'*ectate *e *arcur'ul e.cur'iei

REGULAMENT PRIVIND COMPORTAMENTUL ELEVILOR N E!CUR"IE

I% PRE"TIREA PENTRU EXCUR9IE 2<G%@C%<@AC3 A% 9e recoma)( ale0erea u)ui ec7i*ame)t *otrivit! -)clmi)te como(! ec7i*ame)t (e *rotecie -) ca/ (e *reci*itaii4 <% Pri)ii le vor a'i0ura elevilor o *arte (i) 7ra)a )ece'ar *e)tru e.cur'ie

II% PLECAREA 8N EXCUR9IE B 2@<%@I%<@AC3 A% A(u)area *e *latoul (e la Ca'a (e Cultur a 9i)(icatelor 2ora @H:C@3 u)(e 'e $ace *re/e)a (e ctre co)(uctorii (e 0ru*! *ro$% Dr0oi &aria)! Ru0i) Nelu <% A+e/area ,a0a6elor -) '*aiul '*ecial (e'ti)at C% Plecarea la ora @F:@@ I% Pe tot tim*ul e.cur'iei! elevii vor ma)i$e'ta u) com*ortame)t civili/at cu co)(uctorii (e 0ru*! cu co)(uctorul auto! cu cole0ii! *er'o)alul (i) ca'ele memoriale! mu/ee! U)iver'itate etc%

III% CO&PORTA&ENTUL 8N AUTOCAR A% >iecare elev ocu* u) loc! $r *rete)ii c 'e a$l -) '*ate 'au -) $a4 <% 9e veri$ic or(i)ea +i cure)ia la urcarea -) autocar! ce 'e vor me)i)e *e tot *arcur'ul cltoriei B *1) la $i)alul e.cur'iei4

C% Pe *arcur'ul cltoriei elevii )u 'e ri(ic -) *icioare! )u au voie ' mear0 (e la u) cole0 la altul! 'e vor,e+te cu cole0ul (e alturi *e u) to) )ormal! )u 'e i*! )u 'e aru)c o,iecte *e 0eamul autocarului4 I% Toi elevii vor avea la ei < *u)0ue (i) *la'tic% Dac u)ui elev -i vi)e ru! a)u) co)(uctorul (e 0ru*% Pe)tru *ro,leme *er'o)ale! elevii vor a)u)a (i) tim* co)(uctorul (e 0ru*4

IV% DEPLA9AREA LA O:IECTIVELE TURI9TICE A% Pe)tru (e*la'area la o,iectivele turi'tice! elevii vor mer0e c1te (oi! $r ' (era)6e/e cole0ii (i) $a 'au (i) '*ate4 <% Pe *arcur'ul (e*la'rii *e 6o' elevii )u au voie: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 *r'ea'c 0ru*ul4 9 aler0e *e 'tra(4 9 rm1) la cum*rturi! (ac co)(uctorii (e 0ru* co)'i(er c )u e locul *otrivit +i )u e tim*4 9 i)iie/e co)$licte cu cole0ii 'au alte *er'oa)e4 9 i*e4 9 traver'e/e 'tra(a *ri) alte locuri (ec1t *ri) cele *ermi'e4 9 traver'e/e $r ' 'e a'i0ure4 9 traver'e/e *e culoarea ro+ie a 'ema$orului4 9 'e o*rea'c $r motiv (i) traver'are%

V% CO&PORTA&ENTUL 8N #ONELE DE POPA9 A% "u'trile 'e vor 'ervi -) /o)ele (e *o*a' -) mo( civili/at4 <% Du* ce 'e 'erve+te *ac7eelul! toate re'turile 'e 'tr1)0 -) *u)0ile ce 'e vor *u)e -) co+uri '*ecial ame)a6ate4 C% Nu 'e ru* $lori! )u 'e calc '*aiile ver/i! )u 'e ru* ramurile co*acilor%

VI% CO&PORTA&ENTUL 8N 9PA;IILE VI#ITATE B O:IECTIVE TURI9TICE A% Elevii vor 'ta -) 0ru*! 'e *'trea/ li)i+tea *e)tru a a'culta e.*licaiile 07i(ului4 <% Vi/itarea u)ui o,iectiv turi'tic 'e $ace -m*reu) cu 07i(ul! urmri)( e.*licaiile ace'tuia! $r a *leca (e la u) e.*o)at la altul -) mo( i)(ivi(ual4 C% 9e mer0e u+or! $r a aler0a! )u 'e $ac 0lume cu cole0ii4

I% Nu 'e ati)0 o,iectele (i) '*aiile vi/itate! ce 't la (i'ta) (e mcar o 6umtate (e metru (e ace'tea4 E% Deteriorarea oricrui o,iect e'te 'u*ortat $i)a)ciar (e ctre *er'oa)a vi)ovat%

VII% CO&PORTA&ENTUL 8N 9PA;IUL DE CA#ARE A% Elevii vor $i ca/ai -) camerele 'ta,ilite (e re'*o)'a,ilul (e 0ru*4 <% Nu 'e vor 'c7im,a locurile -) camere (ec1t cu acor(ul -)'oitorului (e 0ru*4 C% Nu 'e i*! )u 'e alear0 *e 7olurile '*aiului (e ca/are4 I% 9ervirea me'ei 'e $ace -) 'ala (e me'e a$lat -) i)ci)ta *e)'iu)ii! -) li)i+te +i or(i)e4 E% 9e re'*ect -)tocmai re0ulile '*aiului (e ca/are4 H% Elevii 'u)t re'*o)'a,ili *e)tru o,iectele *ier(ute! ce 'e re0'eau -) camera (e ca/are la 'o'irea lor%

ATEN;IEJ A% >iecare co*il va avea 0ri6 (e o,iectele *er'o)ale! tele$oa)e mo,ile! ,a)i% <% Pe)tru *ier(erea ace'tora )u r'*u)( -)'oitorii% C% Pe)tru orice *ro,lem ivit! elevul e'te o,li0at ' a)u)e *ro$e'orul -)'oitor%

Activitatea I Perioa(a reali/rii: @A%@I%<@AC 2orele AI:@@ B A=:@@3 Titlul activitii: 9e)'i,ili/area elevilor *rivi)( ecolo0ia Ti*ul activitii: activitate i)$ormativ 5 cultural Locul (e'$+urrii: /o)ele ,elve(ere (i) (rumul '*re locul (e ca/are Numrul (e *artici*a)i: elevii *artici*a)i Re'*o)'a,ili: *ro$% Dr0oi &aria)! Ru0i) Nelu :e)e$iciari: elevii *artici*a)i &o(aliti (e evaluare: o,'ervarea im*licrii elevilor! reali/area u)ui al,um (e $oto0ra$ii Activitatea vi/ea/ ie+irea -) )atur! o,'ervarea ca(rului )atural! 'e)'i,ili/area elevilor re$eritor la cure)ia (i) )atur +i im*orta)a ace'teia%

Activitatea E Perioa(a reali/rii: @<%@I%<@AC 2orele @G:@@ B AI:@@3

Titlul activitii: 9e)'i,ili/area elevilor *rivi)( valorile culturale )aio)ale Ti*ul activitii: activitate i)$ormativ +i cultural Locul (e'$+urrii: Piaa 9$atului! :i'erica Nea0r! :i'erica 9$1)tul Nicolae Numrul (e *artici*a)i: elevii *artici*a)i Re'*o)'a,ili: *ro$% Dr0oi &aria)! Ru0i) Nelu :e)e$iciari: elevii &o(aliti (e evaluare: o,'ervarea 0ra(ului (e im*licare +i a i)tere'ului elevilor4 reali/area (e $oto0ra$ii! $ilmri Activitatea vi/ea/ i)$ormarea elevilor cu *rivire la i'toria locurilor! la *er'o)alitile marca)te

Activitatea H Perioa(a reali/rii: @<%@I%<@AC 2orele AE:@@ B A=:@@3 Titlul activitii: Vi/itarea o,iectivelor turi'tice Ti*ul activitii: activitate i)$ormativ! cultural Locul (e'$+urrii: Ca'telul Pele+! Ca'a &emorial "eor0e E)e'cu Numrul (e *artici*a)i: elevii *artici*a)i Re'*o)'a,ili: *ro$% Dr0oi &aria)! Ru0i) Nelu :e)e$iciari: elevii &o(aliti (e evaluare: o,'ervarea 0ra(ului (e 'erio/itate +i im*licare al elevilor Activitatea vi/ea/ (e/voltarea '*iritului (e a*arte)e) )aio)al! a m1)(riei )aio)ale%

Activitatea F Perioa(a reali/rii: @A%@I%<@AC 2orele AI:@@ B A=:@@3 Titlul activitii: I)cur'iu)e -) )atur Ti*ul activitii: activitate ecolo0ic +i '*ortiv Locul (e'$+urrii: /o)ele (e *(ure! tra'ee mo)ta)e Numrul (e *artici*a)i: elevii *artici*a)i Re'*o)'a,ili: *ro$% Dr0oi &aria)! Ru0i) Nelu :e)e$iciari: elevii *artici*a)i &o(aliti (e evaluare: o,'ervarea im*licrii elevilor! reali/area u)ui al,um (e $oto0ra$ii Activitatea vi/ea/ ie+irea -) )atur! o,'ervarea ca(rului )atural! 'e)'i,ili/area elevilor re$eritor la cure)ia (i) )atur +i im*orta)a ace'teia! m,u)tirea co)(iiei $i/ice *ri) *arcur0erea u)or tra'ee%