Sunteți pe pagina 1din 14

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OL TENIA S.A. Sucursala Electrocentrale Ialnita Serviciul Termomecanic Nr. 4.2. I ../C?

'jj

!(;./q.:.~!'? .

Digitally signed by ZOICAN GABRIELA Date: 2013.12.13 11:09:30 +02:00 Reason:

AVIZAT, Director Operare Florin Dida

TEMA DE PROIECTARE
Documentatie tehnica pentru inchiderea i urmarirea postinchidere a depozitelor de zgura i cenua mal drept i mal stang Jiu - Sucursala Electrocentrale Ialnita

Cod CPV: 79311100-8

DENUMIREA LucRARII Documentatie tehnica pentru inchiderea ~i urmarirea postinchidere a depozitelor de zgura ~i cenu~a mal drept ~i mal stang Jiu - Sucursala Electrocentrale I~alnita AUTORIT A TEA CONTRACT ANT A Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A - Sucursala Electrocentrale I~alnita, Strada Mihai Viteazul nr. 101, I~alnita, cod po~tal: 207 340, judetul Dolj, Romania, tel: 0251.407.600, fax: 0251.407602. 2. BENEFICIARUL Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A - Sucursala Electrocentrale I~alnita, Strada Mihai Viteazul nr. 101, 1~lnita, cod po~tal: 207 340, judetul Dolj, Romania, tel: 0251.407.600, fax: 0251.407 602. 4. DEFINITII 3.

1.

Contractant - ofertantul care a devenit, in condi\iile legii, parte dintr-un contract de achizitie. Oferta - act juridic prin care operatorul economic i~i manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara ~i propunerea tehnica. Ofertant - oricare operator economic care a depus oferta. Zi calendaristica - zi calendaristica a Calendarului Gregorian.

SCOPUL 51 NECESITATEA LucRARIl Zgura ~i cenu~a rezultata din arderea carbunelui la S. E. I~alnita este evacuata utilizand tehnologia fluidului (~Iamului) dens in depozitele de zgura ~i cenu~a mal drept ~i mal stang Jiu. Dupa epuizarea capacitatii de depozitare, depozitele vor trebui inchise, monitorizate ~i urmarite postinchidere, cu respectarea prevederilor normative ~i legislative, inclusiv cele aferente protectiei mediului. Lucrarea va pune la dispozitie datele ~i documentatiile necesare pentru inchiderea ~i urmarirea postinchidere a depozitelor de zgura ~i cenu~a mal stang ~i mal drept Jiu, respectiv va prevedea etapele necesare ~i devizele de cheltuieli ce vor fi suportate de societate pan a la redarea tererenurilor in circuitul agricol sau silvic. Documentatia va fi utilizata la deducerea rezervelor ~i provizioanelor pentru inchiderea ~i urmarirea postinchidere a depozitelor de de~euri, ce trebuie constituite ca urmare a activitatii de depozitare a de~eurilor, potrivit legii, in limita sumei stabilite prin proiectul pentru inchiderea ~i urmarirea postinchidere a depozitului, corespunzatoare cotei-parti din tarifele de depozitare percepute.

5.

6. INFORMATII GENERALE

S. E. I~alnita este amplasata la circa 10 km nord - vest de municipiul Craiova pe perimetrul comunei I~alnita, judetul Dolj. S. E. I~alnita este echipata cu doua grupuri energetice de 315MW fiecare, prevazute cu doua cazane de abur de 51 Otlh pe grup. Cazanele de abur utilizeaza pentru ardere lignit, iar pentru aprindere ~i sustinerea flacarii gaz natural. Pentru desulfurarea gazelor de ardere la blocurile energetice sunt in curs de realizare instalatii de desulfurare. in urma procesului de desulfurare va rezulta ~Iam de gips. Transportul ~i depozitarea zgurii ~i cenu~ii se realizeaza utilizand tehnologia fluidului (~Iamului) dens. Depozitarea se face in depozitele de zgura ~i cenu~a mal drept ~i mal stang Jiu. Dupa punerea in func1iune a instala1iilor de desulfurare a gazelor de ardere, impreuna cu zgura ~i cenu~a se va transporta ~i depozita ~i gipsul rezultat in urma desulfurarii. Depozitele de zgura ~i cenu~a aferente centralei sunt amplasate astfel: -depozitul de zgura ~i cenu~a mal drept Jiu la 0 distanta de circa 2 km vest de central a, pe malul drept al raului Jiu, aval de barajul de captare a apelor industriale; -depozitul de zgura ~i cenu~a mal stang Jiu la 0 distanta de circa 2,5 km nordnord-vest de centrala, pe malul stang al raului Jiu, langa barajul de captare al apelor industriale. Depozitul mal stano Jiu Depozitul de zgura ~i cenu~a mal stang Jiu este un depozit de ~es amplasat pe bucla abandonata a Jiului in urma executiei barajului pentru captarea apei industriale. in faza initiala zgura ~i cenu~a a fost evacuata direct in albia abandonata a Jiului fara 0 amenajare prealabila. Dupa umplerea albiei s-a trecut la executia digurilor de contur pentru depozit. La baza digului ~i a depozitului nu s-au prevazut sisteme de drenaj, drenarea apelor facandu-se prin stratul drenant natural existent in albia abandonata. Digurile de baza ~i suprainal1area 1 ale depozitului sunt din pamant local, iar celelalte suprainaltari sunt din miez de zgura ~i cenu~a, placate cu pamant argilos paramentul amonte ~i pamant vegetal paramentul aval. In prezent depozitarea zgurii ~i cenu~ii se realizeaza utilizand tehnologia fluidului (~Iamului) dens. Depozitul mal drept Jiu Depozitul de zgura ~i cenu~a mal drept Jiu este un depozit de ~es ~i a fost realizat prin indiguirea unei suprafe1e orizontale de teren cu diguri de contur ~i dig de compartimentare, in interiorul acestora deversandu-se amestecul hidraulic de zgura ~i cenu~a cu apa.

Digurile de baza ~i compartimentare ale depozitului sunt din pamant local, iar cele de suprainal~are sunt din miez de zgura ~i cenu~a placate cu pamant argilos paramentul amonte ~i pamant vegetal paramentul aval. Pe coronamentul digurilor, atat de baza cat ~i de suprainal~are este executat un drum tehnologic. in prezent depozitarea zgurii ~i cenu~ii se realizeaza utilizand tehnologia tluidului (~Iamului) dens.

7. CONTINUTUL LucRARIl
Lucrarea se va intocmi cu respectarea tuturor prevederilor normative ~i legislative aplicabile in vigoare. Con~inutul lucrarii va respecta con~inutul prevazut de cerin~ele normative ~i legislative aplicabile in vigoare. Lucrarea se va intocmi distinct pentru fiecare depozit de zgura ~i cenu~a ~i anume: -Documenta~ie tehnica pentru inchiderea ~i urmarirea postinchidere a depozitului de zgura ~i cenu~a mal drept Jiu - Sucursala Electrocentrale I~alni~a; -Documentatie tehnica pentru inchiderea ~i urmarirea postinchidere a depozitului de zgura ~i cenu~a mal stang Jiu - Sucursala Electrocentrale I~alni~a;

7.1. Documentatie tehnica pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului de zQura si cenusa mal drept Jiu - Sucursala Electrocentrale Isalnita Documenta1ia tehnica pentru inchiderea ~i urmarirea postinchidere a depozitului de
zgura ~i cenu~a mal drept Jiu - Sucursala Electrocentrale I~alnita va contine: -Determinari de laborator in vederea stabilirii categoriei de~eurilor industriale de la depozitul de zgura ~i cenu~a mal drept Jiu. -inchiderea ~i urmarirea postinchidere a depozitului de zgura ~i cenu~a mal drept Jiu - Studiu de Fezabilitate. -Referat de expertizare studiu de fezabilitate (aviz CONS IS). -Inchiderea ~i urmarirea postinchidere a depozitului de zgura ~i cenu~a mal drept Jiu - Proiect Tehnic.

7.2. Documentatie tehnica pentm inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului de zQura si cenusa mal stano Jiu - Sucursala Electrocentrale Isalni~a
Documentatia tehnica pentru inchiderea ~i urmarirea postinchidere a depozitului de zgura ~i cenu~a mal stang Jiu - Sucursala Electrocentrale I~alni~a va con~ine: -Determinari de laborator in vederea stabilirii categoriei de~eurilor industriale de la depozitul de zgura ~i cenu~a mal stang Jiu. -Inchiderea ~i urmarirea postinchidere a depozitului de zgura ~i cenu~a mal stang Jiu - Studiu de Fezabilitate. -Referat de expertizare studiu de fezabilitate (aviz CONS IS). -inchiderea ~i urmarirea postinchidere a depozitului de zgura ~i cenu~a mal stang Jiu - Proiect Tehnic.

Determinari de laborator in vederea stabilirii cateaoriei deseurilor industriale de la delJozitul de zaura $i cenusa mal drelJt Jiu / mal stana Jiu. Pentru stabilirea naturii de~eurilor contractantul va preleva probe ~i va efectua determinari de laborator in conformitate cu Ordinul 95 din 12.02.2005. Din fiecare compartiment al fiecatui depozit se vor lua 1 proba.
Pentru fiecare proba se vor efectua urmatoarele teste: -Test de levigare raport US = 2 IIkg. -Test de levigare raport US = 10 I/kg. -Test de percolare pentru de~eu. -Determinarea continutului de materii organice in de~eu.

Toate deteminarile sus mentionate vor fi executate in conformitate cu standardele in vigoare, de catre laboratoare acreditate in conditiile legii. Dupa realizarea determinarilor se va face incadrarea exacta in categoria de~eurilor, conform prevederilor din "Hotarare nr. 349/2005 din 21104/2005 privind depozitarea de~eurilor" pentru a putea fi stabilite lucrarile necesare inchiderii ~i post inchiderii pentru depozitele de zgura ~i cenu~a mal drept Jiu ~i mal stang Jiu. inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului de zQura si cenusa mal drept Jiu 1 mal stano Jiu - Studiu de Fezabilitate Lucrarea va urmari continutul cadru al studiului de fezabiliate conform "Hotarare nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de interventii. "~i va respecta prevederile din "Instructiuni, din 02/07/2008,de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de interventii." La elaborarea lucrarii se va avea in vedere specificul investitiei ~i se vor respecta cerinte1e de conti nut din prezenta tema. Cerintele de conti nut vor fi considerate ca fiind minimale. Lucrarea se va intocmi cu respectarea tuturor prevederilor normative ~i legislative in vigoare, apicabile ~i va contine: A. PlESE SCRISE Date generale: 1. Denumirea obiectivului de investitii; 2. Amplasamentul Uudetul, localitatea, strada, numarul); 3. Titularul investitiei; 4. Beneficiarul investitiei; 5. Elaboratorul studiului. Informatii generale privind proiectul 1. Situatia actuala ~i informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului; 2. Descrierea investitiei: a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea ~i oportunitatea promovarii investitiei, precum ~i scenariul tehnico-economic selectat; b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investi1ii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung): - scenarii propuse (minimum doua); - scenariul recomandat de catre elaborator; - avantajele scenariului recomandat; c) Descrierea constructiva, functionala ~i tehnologica, dupa caz; 3. Date tehnice ale investitiei: a) Zona ~i amplasamentul; b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat; c) Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravi lan/extravi Ian; d) Studii de teren: - studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu rapere in sistem de referinta national cu viza OCPI; 4

- studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fi~elor complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare ~i consolidari; - alte studii de specialitate necesare, dupa caz; e) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate, ~i variantele constructive de realizare a investi1iei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare; f) Situatia existenta a utilitatilor ~i analiza de consum: - necesarul de utilita1i pentru varianta propusa promovarii; - solutii tehnice de asigurare cu utilita1i; g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului; 4. Durata de realizare ~i etapele principale; graficul de realizare a investitiei. Costurile estimative ale investitiei 1. Valoarea total a cu detalierea pe structura devizului general; 2. E~alonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei. Se vor identifica ~i preciza clar provizioanele pentru inchiderea ~i urmarlrea postinchidere a depozitelor de de~euri, constituite de contribuabilii care desfa~oara activitati de depozitare a de~eurilor, potrivit legii, in limita sumei stabilite prin studiu, corespunzatoare cotei-parti din tarifele de depozitare percepute. Analiza cost-beneficiu: 1. Identificarea investitiei ~i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta; 2. Analiza oP1iunilor1); 3. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate ~i raportul cost-beneficiu; inclusiv calcularea indicatorilor de performan1a economica: 4. Analiza economica2), valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate ~i raportul cost-beneficiu; 5. Analiza de senzitivitate; 6. Analiza de risco Sursele de finantare a investitiei Sursele de finan1are a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare ~i constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile ~i alte surse legal constituite. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei 1. Numar de locuri de munca create in faza de execu1ie; 2. Numar de locuri de munca create in faza de operare. Principalii indicatori tehnico-economici ai investi1iei 1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) (in pre1uri - luna, anul, 1 euro = ..... lei), din care: - construc1ii-montaj (C+M); 2. E~alonarea investitiei (INV/C+M): - anull; - anul II ................. , 3. Durata de realizare (Iuni); 4. Capacita1i (in unita1i fizice ~i valorice);
5

'.....

5. AI~i indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investi~ia, dupa caz. Avize =?iacorduri de principiu 1. Avizul beneficiarului de investi~ie privind necesitatea ~i oportunitatea investitiei; 2. Documenta~ii pentru obtinerea certificatului de urbanism; 3. Documentatii pentru ob~inere avize de principiu privind asigurarea utilita~ilor (energie termica ~i electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunica'ii etc.); 4. Documentatii pentru obtinerea acordului de mediu; Vor contine ~i: Notificarea pentru evaluarea initiala de mediu a proiectului; Memoriu de prezentare; Raport privind impactul asupra mediului (daca APM Dolj il solicita) in conformitate cu Ordinul Ministerului Mediului ~i Padurilor nr. 135/201 0 ~i Metodologiei din 10/02/2010 de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice ~i private. 5. Documentatii pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor; Documenta'ia se va intocmi in conformitate cu Ordinul Ministerului Mediului ~I Padurilor nr. 799/2012 din 06/02/2012 privind aprobarea Normativului de conti nut al documenta~iilor tehnice de fundamentare necesare ob~inerii avizului de gospodarire a ape lor ~i a autoriza~iei de gospodarire a apelor ~i normativului din 06/02/2012 de con~inut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare ob~inerii avizului de gospodarire a ape lor ~i a autorizatiei de gospodarire a apelor. 6. Documenta~ii pentru ob~inerea altor avize ~i acorduri de principiu specifice. B. PlESE DESENA TE: 1. Plan de amplasare in zona (1 :25000 - 1:5000); 2. Plan general (1: 2000 - 1:500); 3. Planuri ~i sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului; 4. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.
') Varianta zero (varianta fara investitie), varianta maxima (varianta cu investitie maxima), varianta medie (varianta cu investi~e medie); se va preciza varianta selectata. 2) Este obligatorie doar in cazul investi~ilor publice majore.

Referat de eXlJertizare studiu de fezabi/itate (aviz CONS/B)


5e va intocmi separat pentru fiecare studiu de fezabilitate in parte. Se va intocmi pe baza studiului de fezabilitate ~i va cuprinde referatul de expertizare avizare a studiului de fezabilitate. Acest referat se va intocmi de catre un expert tehnic certificat de Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i Administra'iei Publice, pentru exigen,ele de rezistenta ~i stabilitate la solicitari statice, dinamice ~i seismice (A7) ~i siguranta in exploatare (85), ~i ate stat de Ministerul Mediului ~i Padurilor ca expert pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoriile de importanta A ~i 8, in domeniul baraje ~i diguri care realizeaza depozite de de~euri industriale. inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului de zQura si cenusa mal drept Jiu / mal stanQ Jiu - Proiect Tehnic. Proiectul tehnic va urmari con'inutul cadru al proiectului tehnic conform "Instructiuni, din 02/07/2008,de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvemului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi~ii ~i lucrari de interventii." La elaborarea proiectului tehnic se va avea in vedere specificul lucrarii ~i se vor respecta cerin~ele din prezenta tema. Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia ce con~ine pa~i scrise ~i desenate privind realizarea obiectivului: execu'ia lucrarilor, montajul 6

echipamentelor, utilajelor sau instala~iilor tehnologice, ac~iunile de asigurare ~i certificare a calita~ii, actiunile de punere in functiune ~i teste, precum ~i actiunile de predare a obiectivului de investi~ii catre beneficiar. Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informa~ii tehnice complete privind viitoarea lucrare ~i sa raspunda cerintelor tehnice, economice ~i tehnologice ale beneficiarului. Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de execu~ie in conformitate cu materialele ~i tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantita~ilor de lucrari ~i fara a se depa~i costullucrarii stabilit in faza de studiu de fezabilitate/documentatie de avizare. Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate/documenta~iei de avizare, etapa in care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele ~i solu~iile principale ale lucrarii ~i in care au fost obtinute toate avizele ~i acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale. Proiectul tehnic va fi verificat pentru cerin~ele de calitate de speciali~ti atesta~i de Ministerul Oezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i Locuintelor in conditiile legii. Proiectul tehnic va fi verificat pentru urmatoarele domenii: -Verificarea lucrarilor hidrotehnice: A. 7 ~i 8.5; -Verificarea lucrarilor de construc~ii: A 1; B9 Continutul proiectului tehnic va fi urmatorul: A. pARTILE SCRISE 1. Date generale: - Oenumirea obiectivului de investitii; - Amplasamentul Uude~ul, localitatea, adresa po~tala ~i/sau alte date de identificare); - Titularul investi~iei; - Beneficiarul investi~iei; - Elaboratorul proiectului. 2. Descrierea generala a lucrarilor 2.1. Descrierea lucrarilor in cadrul sectiunii "Oescrierea lucrarilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra urmatoarelor elemente: a) amplasamentul; b) topografia; c) clima ~i fenomenele naturale specifice zonei; d) geologia, seismicitatea; e) prezentarea proiectului pe specialita~i; f) devierile ~i protejarile de utilita~i afectate; g) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon ~i altele asemenea pentru lucrari definitive ~i provizorii; h) caile de acces permanente, caile de comunica~ii ~i altele asemenea; i) trasarea lucrarilor; j) antemasuratoarea; 2.2. Memorii tehnice pe specialitati. 3. Caietele de sarcini Sunt documentele care reglementeaza nivelul de performan~a a lucrarilor, precum ~i cerintele, conditiile tehnice ~i tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de toleran~e ~i altele de aceea~i natura, care sa garanteze indeplinirea exigen~elor de calitate ~i performan~a solicitate. Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectant pe specialita~i, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in plan~e, ~i nu trebuie sa fie restrictive. Se vor intocmi toate caietele de sarcini necesare execu'iei lucrarilor.
7

3.1. Rolul $i scopul caietelor de sarcini: a) fac parte integranta din proiectul tehnic; b) reprezinta descrierea elemente/or tehnice ~i calitative mentionate in plan~e ~I prezinta informatii, precizari ~i prescriptii complementare plan~elor; c) plan~ele, breviarele de calcul i caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative inscrise in plan~e sunt scurte ~i cu caracter general, vizand in special explicitarea desenelor; d) detaliaza notele i cuprind caracteristicile ~i calitatile materialelor folosite, testele ~i probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile ~i probele acestor lucrari, ordinea de executie ~i de montaj ~i aspectul final; e) impreuna cu plan~ele, trebuie sa fie astfel concepute incat, pe baza lor, sa se poata determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor ~i utilajelor, forta de munca ~i dotarea necesara executiei lucrarilor; f) elaborarea caietelor de sarcini se face de catre proiectanti - arhitecti i ingineri speciali~ti, pentru fiecare categorie de lucrare; g) stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor i ale lucrarilor ~i responsabilitati1e pentru teste, verificari, probe; h) redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa i sistematizata; i) prevad modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei; j) prevad masurile ~i actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a deeurilor) dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea). 3.2. Tipuri de caiete de sarcini 3.2.1. in functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi: a) caiete de sarcini pentru executia lucrarilor; b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice ~i confectii diverse; c) caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari i puneri in functiune; d) caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor ~i continutul cartii tehnice. 3.2.'2. in functie de categoria de importanta a obiectivului de investitii, caietele de sarcini pot fi: a) caiete de sarcini generale, care se refera la lucrari curente in domeniul constructiilor ~i care se elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii; b) caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrari specifice ~i care se elaboreaza independent pentru fiecare lucrare. 3.3. Continutul caietelor de sarcini Caietele de sarcini trebuie sa cuprinda: a) breviarele de calcul, care reprezinta documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construc~ii ~i de instalatii i se elaboreaza pentru fiecare element de constructie in parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza incarcarile ~i ipotezele de calcul, precum ~i tipurile de programe utilizate; b) nominalizarea planelor care guverneaza lucrarea; c) proprieta~ile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleran~e, probe, teste i altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor; d) dimensiunea, forma, aspectul i descrierea execu1iei lucrarii; e) ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii; f) standardele, normativele ~i alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari; g) conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante ~i altele asemenea. 4. Listele cu cantitatile de lucrari Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valcrice a lucrarilor ~i contine: a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1); b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
8

c) listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3) insotite de listele de consumuri pentru materiale, manopera, utilaj, transport; d) listele cu cantitatile de utilaje ~i echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4); e) fi~ele tehnice ale utilajelor ~i echipamentelor tehnologice (formularul F5); f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de ~antier) (Se poate utiliza formularul F3.), insotite de listele de consumuri pentru materiale, manopera, utilaj, transport. NOTA: Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare ~i valori, devin formulare pentru devizul ofertei ~i vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.

5. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)


Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta e~alonarea fizica a lucrarilor de investitii/interventii. NOTA: Formularele F1-F6 fac obiectul anexei nr. 1, care face parte integranta din prezentele instructiuni.
B. pARTILE DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza par1ile scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elaborarii caietelor de sarcini ~i care, de regula, se compun din:

1. Plan~e generale:
Sunt plan~e informative de ansamblu ~i cuprind: plan~a de incadrare in zona; plan~ele de amplasare a reperelor de nivelment ~i planimetrice; plan~ele topografice principale; plan~ele de amplasare a forajelor ~i profilurilor geotehnice, cu inscrierea conditiilor ~i a recomandarilor privind lucrarile de fundare; plan~ele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a distantelor de amplasare, orientarilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment ~i planimetrice, a cotei 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor ~i distantelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor ~i altele asemenea; plan~ele principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, cu inscrierea volumelor de terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamfmt, volumul pamantului transportat (excedent ~i deficit), a lucrarilor privind stratul vegetal, a precizarilor privind utilajele ~i echipamentele de lucru, precum ~i a altar informatii ~i elemente tehnice ~i tehnologice; plan~ele principale privind constructiile subterane, cuprinzand amplasarea lor, sectiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj ~i armare, ariile ~i marca sectiunilor din otel, marca betoanelor, protectii ~i izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivitatii solului, a coroziunii ~i altele asemenea; plan~ele de amplasare a reperelor fixe ~i mobile de trasare.

2. Plan~ele principale ale obiectelor


Sunt plan~e cu caracter tehnic, care definesc ~i expliciteaza toate elementele constructiei. Se recomanda ca fiecare obiect subteranlsuprateran sa fie identificat prin numar/cod ~i denumire proprii. Plan~ele principale se elaboreaza pe obiecte ~i, in general, cuprind: 2.1. Plan~e de arhitectura

Definesc ~i expliciteaza toate elementele de arhitectura ale fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distan1e, func1iuni, arii, precizari privind finisajele ~i calitatea acestora ~i alte informa1ii de aceasta natura. 2.2. Plan~e de structura Definesc ~i expliciteaza pentru fiecare obiect alcatuirea ~i execu1ia structurii de rezisten1a, cu toate caracteristicile acesteia, ~i cuprind: planurile infrastructurii ~i sec1iunile caracteristice cotate; planurile suprastructurii ~i sec1iunile caracteristice cotate; descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie ~i montaj (numai in situatiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandari privind transportul, manipularea, depozitarea ~i montajul. 2.3. Plan~e de instalatii Definesc ~i expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcatuirea ~i executia instala1iilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante ~i altele asemenea. 2.4. Plan~e de utilaje ~i echipamente tehnologice Vor cuprinde, in principal, plan~ele principale de tehnologie ~i montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj, ~i anume: plan~e de ansamblu; scheme ale tluxului tehnologic; scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; scheme ale instalatii10r hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunica1ii, retele de combustibil, apa, iluminat ~i altele asemenea, precum ~i ale instala1iilor tehnologice; plan~e de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, presta1iilor, sarcinilor ~i a altor informatii de aceea~i natura, inclusiva schemelor tehnologice de montaj; diagrame, nomograme, calcule inginere~ti, tehnologice ~i de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii in functiune ~i exploatarii; liste cu utilaje ~i echipamente din componen1a plan~elor tehnologice, inclusiv fi~e cuprinzand parametrii, performan1ele ~i caracteristicile acestora. 2.5. Plan~e de dotari Cuprind plan~e de amplasare ~i montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sec1iuni, vederi, tablouri de dotari ~i altele asemenea, pentru: piese de mobilier; elemente de inventar gospodaresc, dotari PSI, dotari necesare securita1ii muncii, alte dotari necesare in func1ie de specific. NOTA: La elaborarea proiectelor materialele, confectiile, utilajele tehnologice ~i echipamentele vor fi definite prin parametri, performante ~i caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori ori comercianti sau la alte asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta. Caracteristicile tehnice ~i parametrii functionali vor fi prezenta1i in cadrul unor limite (pe cat posibil) rezultate din breviarele de calcul ~i nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producator sau comerciant). PRESTARII Lucrarea se va intocmi cu respectarea tuturor prevederilor normative ~i legislative aplicabile in vigoare. Con1inutul lucrarii va respecta continutul prevazut de cerin1ele normative ~i legislative aplicabile in vigoare.
J

8. ASIGURAREA EXECUTIEI

10

Lucrarea va fi semnata, ~tampilata, verificata tehnic, avizata ~i aprobata conform prevederilor normative ~i legislative in vigoare, inclusiv de expert autorizat MLPAT ~i de expert autorizat al Ministerului Mediului ~i Padurilor, respectiv proiectantul initial. Lucrarea va fi insotita de referatele de autor al expertilor, conform prevederilor normative ~i legislative in vigoare. Toate prevederile prezentei teme de proiectare vor fi tratate ca fiind minima Ie ~i intra in sarcina contractantului, toate costurile aferente fiind incluse in oferta. Procurarea tuturor datelor, informatiilor ~i documentatiilor necesare elaborarii lucrarii intra in sarcina contractantului, to ate costurile legate de obtinerea acestora fiind incluse in oferta. La solicitatarea contractantului, beficiarul va pune la dispozitie datele ~i documentatiile de care dispune. Contractantul se va deplasa la sediul beneficiarului pentru ob1inerea tuturor datelor, informatiilor ~i documentatiilor de care beneficiarul dispune; toate costurile vor fi incluse in oferta. Contractantul va verifica corectitudinea tuturor datelelor ~i documentatiilor puse la dispozitie de beneficiarullucrarii, inclusiv cele din prezenta tema de proiectare. Nepunerea de catre beneficiarul lucrarii la dispozitia contractantului a unor date sau documentatii nu poate constitui motiv de divergente sau suplimentari financiare. Contractantul va utiliza datele ob1inute de la beneficiar numai in scopul elaborarii lucrarii. Datele lucrarii intocmite nu se vor utiliza in alte scopuri ~i nu vor fi publicate sau divulgate unei terte persoane sau organizatii fara acordul scris al beneficiarului. Dreptul de proprietate intelectuala asupra lucrarii va fi exclusiv al S. Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale I~alnita. Contractantul va pune la dispozitia beneficiarului: -documentatiile scrise ~i desenate in 6 (~ase) exemplare pe hartie; -documentatiile scrise ~i desenate 2 (doua) exemplare pe suport CD-R, (partea scrisa in format .doc ~i pdt, partea desenata in format dwg ~i pdt). CD-R/DVD -urile vor fi etichetate cu marker permanent cu urmatoarele date de identificare: elaboratorullucrarii, denumirea lucrarii, codullucrarii.

9.

STANDARDE, PRESCRIPTII 51 DOCUMENTATII DE REFERINTA SR EN ISO 9001 :2008 - Sistemele de management al calitatii - Cerin1e., sau echivalent.

SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitatii - Principii fundamentale ~i vocabular., sau echivalent. SR EN ISO 14001 :2005 - Sisteme de management al mediului. Cerinte cu ghid de utilizare. SR EN ISO 14004:2005 - Sisteme de management al mediului. Linii directoare referitoare la principii, sisteme ~i tehnici de aplicare. Guvernul Romaniei - Hotarare nr. 2812008 din 09/01/2008 - Hotarare privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de interven1ii. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i Locuin1elor - Ordin nr. 863/2008 din 02/07/2008 pentru aprobarea "Instruc1iunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documenta1iei tehnicoeconomice aferente investi1iilor publice, preCUm ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de interventiiOO Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i Locuin1elor - Instructiuni din 02/07/2008 de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documenta1iei tehnico-economice aferente investi1iilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi1ii ~i lucrari de interventii.
11

Parlamentul Romaniei - Lege nr. 571/2003 din 22/12/2003 - Legea privind Codul fiscal. Parlamentul Romaniei - Codul Fiscal al Romaniei din 22/12/2003. Guvernul Romaniei - Hotarare nr. 349/2005 din 21/04/2005 privind depozitarea de~eurilor. Ministerul Mediului ~i Gospodaririi Apelor - Ordin nr. 757/2004 din 26/11/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea de~eurilor. Ministerul Mediului ~i Gospodaririi Apelor - Normativ tehnic privind depozitarea de~eurilor din 26/11/2004. Ministerul Mediului ~i Gospodaririi Apelor - Ordin nr. 95/2005 din 12/02/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare ~i procedurilor preliminare de acceptare a de~eurilor la depozitare ~i lista na~ionala de de~euri acceptate in fiecare clasa de depozit de de~euri. Parlamentul Romaniei - Legea nr. 50/1991 din 29/07/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construc~ii. Ministerul Mediului ~i Padurilor - Ordin nr. 135/2010 din 10/02/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice ~i private. Ministerul Mediului ~i Padurilor - Metodologie din 10/02/2010 de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice ~i private Ministerul Mediului ~i Padurilor - Ordin nr. 799/2012 din 06/02/2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor ~i a autorizatiei de gospodarire a apelor. Ministerul Mediului ~i Padurilor - Normativ din 06/02/2012 de con~inut al documenta~iilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a ape lor ~i a autorizatiei de gospodarire a apelor. Alte reglementari normative ~i legislative, in vigoare, cu aplicabilitate la prezenta lucrare. 10. MAsURI DE PROTECTIA MUNCII In vederea evitarii accidentelor, personalul va fi instruit periodic, aceste instruiri consemnandu-se in fi~e individuale. Instruirea va cuprinde norme generale de protectia muncii, norme specifice de protectia muncii pentru lucrarile ce Ie vor executa, cat ~i norme specifice pentru lucru la inaltime. , Inainte de inceperea activitatii se va incheia 0 conventie de protectia muncii, P.S.1. ~i administrativa intre S.E. I~alnita ~i contractant, executant. Responsabilitatea respectarii normelor de protectia muncii este integral in sarcina contractantul ui. 11. ASIGURAREA CALIT ATII Lucrarile de inginerie ce fac obiectul prezentei teme vor fi prestate, executate in regim de asigurarea calitatii, standardul de calitate aplicabil fiind SR EN ISO 9001 :2008, sau echivalent. Contractantul lucrarii va livra lucrarea insotita de avizul intern ~i toate avizele ~i acordurile prevazute de legislatia in vigoare. Contractul va contine termenul de executie.

12. CERINTE PRIVIND OFERTELE Oferta va fi intocmita in limba romana. Ofertantul va elabora propunerea financiara, astfel incat aceasta sa furnizeze toate informa~iile solicitate (cantitatea, unitatea de masura, pretul unitar, pre~ul total, totalul general fara TVA), a~a cum este structurata antecalculatia anexata la prezenta tema. Taxa
12

pe valoarea adaugata va fi evidentiata distinct. Nu se accepta nici 0 pozitie trecuta cu valoare zero. Ca parte componenta a propunerii financiare, ofertantul va prezenta ~i devizlcalculatie de cheltuieli insotit(a) de desfa~uratoarele pentru materiale, manopera, utilaje, etc. intocmite amanun'it cu eviden'ierea: cantita,ilor, pre,urilor / tarifelor unitare ~i a oricaror elemente justificative. Devizull calculatia va prezenta toate cotele procentuale utilizate pentru: CAS, ~omaj, FUASS, fond de risc ~i accidente, sanatate, regii ~i profit, precum ~i formulele de calcul aferente. Calculele aritmetice se vor face cu doua zecimale, fara aproximari. Costurile de orice fel, inclusiv cele pentru procurarea documentatiilor, intra in sarcina contractantului ~i vor fi incluse in oferta. Propunerea tehnica va fi intocmita urmarind structura de conti nut ~i cerintele din prezenta tema, astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in aceasta. Cerintele ~i specificatiile tehnice din prezenta tema au caracter minimal obligatoriu. Se recomanda vizitarea obiectivului inainte de data depunerii ofertei pentru: -vizualizarea conditiilor de lucru; -estimarea starii tehnice actuale; -eliminarea eventualelor neclaritati. Orice clarificare necesara va fi solicitata de ofertanti in perioada dinaintea depunerii ofertelor, conform OG34/2006. Lipsa unor astfel de solicitari va constitui un angajament ferm de insu~ire ~i indeplinire a tuturor cerintelor caietului de sarcini din partea ofertantilor, cu incadrarea in valoarea ofertata. Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare ~i ~tampilare. Autoritatea contractanta i~i rezerva dreptul, conform legii, de a solicita orice alte clarificari cu privire la oferta depusa astfel incat adjudecarea ofertei ca~tigatoare sa se faca pe baza tuturor justificarilor prezentate de ofertant.

13. RECEPTIA
Receptia se va efectua dupa: -avizarea favorabila a lucrarii in C.T.E. - Sucursala Electrocentrale I~alnita; -obtinerea tuturor avizelor, acordurilor / autorizatiilor pe baza documentatiilor intocmite de contractant. Beneficiarul va supune avizarii C.T.E. documentatia predata, in term en de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii la sediul beneficiarului. Contractantul va raspunde eventualelor observatii in termen de 5 zile lucatoare de la primirea acestora. Orice intarziere a acestui termen da dreptul beneficiarului sa calculeze penalitati de intarziere. in cazul in care contractantul nu va raspunde la observatiile beneficiarului, contractul poate fi reziliat in termen de 15 zile de la notificare. Avizele beneficiarului nu absolva contractantul de responsabilitatea privind completitudinea ~i corectitudinea documentatilor intocmite. Eventualele neconcordante intre documentatii ~i situatia de pe teren, gre~eli sau omisiuni, reclamate de beneficiar, se vor solutiona de catre contractant in termen de eel mult 15 zile calendaristice de la sesizare, fara pretentii financiare din partea contractantului. Nota: in caz de neacceptare a lucrarii de catre Consiliul National de Siguranta a Barajelor sau de catre Administratia Nationala Apele Romane contractantul / executantul va reface lucrarea pe cheltuiala proprie pana la acceptarea lucrarii de catre Consiliul National de Siguranta a Barajelor ~i de catre Administratia Nationala Apele Romane.

14. TERM EN DE EXECUTIE Lucrarea se va realiza in 45 de zile calendaristice ambele parti.

de la semnarea contractului de

13

15. ANEXE Anexa 1 Anexa 2 depozitului de Anexa 3 depozitului de

- Centralizator financiar.
- Documentatie zgura ~i cenu~a - Documentatie zgura ~i cenu~a tehnica de inchidere ~i monitorizare postinchidere a mal dreptJiu - Antecalculatie tehnica de inchidere ~i monitorizare postinchidere a mal stang Jiu - Antecalcula1ie.

$ef Serviciu Emil Vacaru Termomeccl.nic

Intocmit

AQPU

14