Sunteți pe pagina 1din 14

REFERAT

Achizitii publice si concesiuni de lucrari publice si servicii

1. Generalitati privind achizitiile publice


In contextul angajamentelor asumate de Romania fata de Uniunea Europeana si a recomandarilor Comisiei Europene, a fost adoptata Ordonanta de urgenta a Guvernului 34/ !!" privind atri#uirea contractelor de ac$i%itie pu#lica , a contractelor de concesiune de lucrari pu#lice si contractelor de concesiune de servicii& 'doptarea ordonantei era necesara pentru asigurarea conditiilor de accesare a sumelor neram#ursa#ile de care Romania va #eneficia incepand cu anul !!(, in calitate de stat mem#ru al Uniunii Europene& 'ctele normative sc$im#a modul de atri#uire a contractelor de ac$i%itii pu#lice, a contractelor de concesiune de lucrari pu#lice si a contractelor de concesiune de servicii si, asa cum este preci%at si in articolul ) al ordonantei, reglementea%a modalitatile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor emise in legatura cu aceste proceduri& )&) Definiii1 a* ac$i%i+ie pu#lic, - do#.ndirea, definitiv, sau temporar,, de c,tre o persoana juridic, definit, ca autoritate contractanta, a unor produse, lucr,ri sau servicii, prin atri#uirea unui contract de ac$i%i+ie pu#lic,/ #* contract de ac$i%i+ie pu#lic, - contract cu titlu oneros, 0nc$eiat 0n form, scris,, 0ntre autoritatea contractant, 1i contractant/ c* contractant - ofertantul c,ruia i se atri#uie contractul de ac$i%i+ie pu#lic, 0n urma aplic,rii uneia dintre procedurile preva%ute 0n pre%enta ordonan+, de urgen+,/ d* contract de furni%are - contract de ac$i%i+ie pu#lic, care are ca o#iect furni%area unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse 0n clasific,rile statistice oficiale, pe #a%a cump,r,rii, inclusiv 0n rate, a 0nc$irierii sau a leasingului cu sau f,ra op+iune de cump,rare/ e* contract de servicii - contract de ac$i%i+ie pu#lic, care are ca o#iect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasific,rile statistice oficiale/ f* fonduri pu#lice - sume alocate din #ugetul de stat, #ugetul asigurarilor sociale de stat, #ugetul asigurarilor sociale de s,n,tate, #ugetele fondurilor speciale, #ugetul tre%oreriei statului, #ugetele locale, #ugetele institu+iilor pu#lice finan+ate din venituri extra#ugetare, ajutoare financiare externe acordate Rom.niei sau institu+iilor pu#lice 1i credite externe contractate sau garantate de stat ori de autorit,+i ale administra+iei pu#lice locale, precum si 0mprumuturi interne contractate de autorit,+i ale administra+iei pu#lice locale/
1

Art.3 din O.U.G.60/2000

i* ofertant - oricare furni%or, executant sau prestator, persoan, fi%ic, sau juridic,, care a depus ofert,/ j* concurent - oricare prestator, persoan, fi%ic, sau juridic,, care a depus solu+ie la un concurs de solu+ii/ 2* oferta - documenta+ie care cuprinde propunerea te$nic, 1i propunerea financiar,/ l* propunere te$nic, - document al ofertei, ela#orat pe #a%a cerin+elor din caietul de sarcini, sta#ilite de autoritatea contractant,/ m* propunere financiar, - document al ofertei prin care se furni%ea%, informa+iile cerute prin documenta+ia pentru ela#orarea si pre%entarea ofertei cu privire la pre+, tarif, alte condi+ii financiare si comerciale/ n* garan+ie pentru participare - depo%it valoric, titluri de credit sau alte forme de garan+ie acceptate de c,tre autoritatea contractant,, puse la dispo%i+ia autorit,+ii contractante de c,tre ofertant 0nainte de desc$iderea ofertei/ o* garan+ie de #una exec+tie a contractului - depo%it valoric, titluri de credit sau alte forme de garan+ie acceptate de c,tre autoritatea contractant,, puse la dispo%i+ia autorit,+ii contractante de c,tre ofertantul invitat s, 0nc$eie contractul de ac$i%i+ie pu#lic,/ p* c,i de atac - contesta+iile sau ac+iunile 0n justi+ie 0mpotriva unor acte sau deci%ii invocate ca nelegale& 1.2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica 3a #a%a desfa1ur,rii,0n condi+ii optime, a ac$i%i+iilor pu#lice se afl, urmatoarele principii4 a* li#era concuren+,, respectiv asigurarea condi+iilor pentru ca orice furni%or de produse, executant de lucr,ri sau prestator de servicii, indiferent de na+ionalitate, s, ai#a dreptul de a deveni, 0n condi+iile legii, contractant/ #* eficien+a utili%,rii fondurilor pu#lice, respectiv folosirea sistemului concuren+ial 1i a criteriilor economice pentru atri#uirea contractului de ac$i%i+ie pu#lic,/ c* transparen+a, respectiv punerea la dispo%i+ie tuturor celor interesa+i a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atri#uirea contractului de ac$i%i+ie pu#lic,/ d* tratamentul egal, respectiv aplicarea 0n mod nediscriminatoriu a criteriilor de selec+ie 1i a criteriilor pentru atri#uirea contractului de ac$i%i+ie pu#lic,, astfel 0ncat orice furni%or de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii s, ai#a 1anse egale de a i se atri#ui contractul respectiv/

e* confiden+ialitatea, respectiv garantarea protej,rii secretului comercial si a propriet,+ii intelectuale a ofertantului& 1.3. Proceduri pentru atribuirea contractului de achiziie public 'utoritatea contractanta are o#liga+ia de a aplica una dintre procedurile de mai jos pentru atri#uirea unui contract de ac$i%i+ie pu#lic,4 )* licita+ie desc$is,, respectiv procedura prin care orice furni%or, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune ofert,/ * licita+ie restrans,, respectiv procedura care se desf,1oara 0n doua etape distincte 1i prin care numai candida+ii selecta+i de catre autoritatea contractant, 0n prima etapa sunt invita+i s, depun, oferte/ 3* negociere, care poate fi4 - negociere competitiv,, respectiv procedura prin care autoritatea contractant, se consult, 1i negocia%, clau%ele contractuale, exclusiv pre+ul, cu mai mul+i furni%ori, executan+i sau prestatori/ 5 negociere cu o singur, surs,, respectiv procedura prin care autoritatea contractant, se consulta 1i negocia%, clau%ele contractuale, inclusiv pre+ul, cu un singur furni%or, executant sau prestator/ 4* cererea de oferta, respectiv procedura simplificat,, prin care autoritatea contractant, solicit, oferte de la mai mul+i furni%ori, executan+i sau prestatori& 'utoritatea contractanta are dreptul de a cump,ra direct, potrivit normelor de aplicare a ordonan+ei de urgen+,, f,ra a avea o#liga+ia de a aplica procedurile prev,%ute la art& 6, 0n ca%ul in care ac$i%i+ionea%a produse, lucr,ri sau servicii a caror valoare, f,ra 7&8&'&, cumulat, pe parcursul unui an, nu dep,1e1te ec$ivalentul in lei a &!!! euro& 9n aplicarea acestor proceduri tre#uie re+inut c, :'utoritatea contractant, nu are dreptul de a divi%a contractul de ac$i%i+ie pu#lic, 0n mai multe contracte distincte de valoare mai mic,, 0n scopul de a evita aplicarea procedurilor de licita+ie desc$is, sau restr.ns,&; 'utoritatea contractant, are dreptul de a organi%a un concurs de solu+ii, respectiv o procedura care permite acesteia s, ac$i%i+ione%e, 0n special 0n domeniul amenajarii teritoriului, al proiect,rii ur#anistice 1i peisagistice, al ar$itecturii sau 0n cel al prelucr,rii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe #a%e concuren+iale de catre un juriu, cu sau f,ra acordarea de premii concurentului/concuren+ilor c.1tig,tor/c.1tig,tori&
2

articolul 9 din O.U.G.60/2001

Concursul de solu+ii poate fi o procedur, independent, sau parte a unei proceduri care conduce la atri#uirea unui contract de ac$i%i+ie pu#lic,&

2. Generalitati privind notiunea de concesiune 2.1. Definire Institu+ia concesiunii este complex, are multiple implica+ii, at.t 0n plan politico-statal, c.t 1i social& <atura sa juridic, nu este u1or de conturat, fiind definit, drept o ocupare temporar, a domeniului pu#lic, deci este o opera+iune de 0nstr,inare, caracteri%at, prin faptul c, era revoca#il,, r,scump,ra#il, 1i nu era perpetu,& =ierre >elvolve define1te concesiunea ca fiind :o conven+ie prin care o persoan, pu#lic, 0ns,rcinea%, cu prestarea unui serviciu pu#lic o 0ntreprindere privat, care asigur, finan+area lucr,rilor, exploatarea lor 1i care este remunerat, din redeven+ele percepute de la usageri&;3 Gilles 3e#reton consider, concesiunea serviciului pu#lic un act administrative prin acre o persoan, pu#lic,, numit, concedent 0ncredin+ea%, unei persoan, privat,, numit, concesionar , gestiunea serviciului pu#lic pe riscul s,u , recunosc.ndu-i dreptul de a percepe redeven+a de la #eneficiarii serviciului&4 9n doctrina rom.neasc, actual,, 'ntonie Iorgovan arat, c, prin contractul de concesiune , o parte ? concedentul ? transmite altei p,r+i ? concesionarul ? spre administrare renta#il, , pe un termen determinat, 0n sc$im#ul unei redeven+e, o activitate economic,, un serviciu pu#lic, o su#unitate productiv, sau un teren proprietate de stat&@ Concesionarea serviciilor pu#lice repre%int, un mod prin care administra+ia armoni%ea%, interesul general al comunit,+ii locale cu interesul particular al operatorului serviciului pu#lic, persoan, privat,, 0n spe+,& 3egea )6/)66A a concesiunii conturea%, conceptual de concesiune stipul.nd c,

opera+iunea de concesionare se face 0n #a%a unui contract prin care o persoan,, numita concedent, transmite pentru o perioada determinat,, de cel mult 46 de ani, unei alte persoane,

3 4

3>', pag& 4( >'G, pag& ) 5 >'7E, 8O3& III, =ag&)!3

numit, concesionar, care ac+ionea%, pe riscul 1i pe r,spunderea sa, dreptul 1i o#liga+ia de exploatare a unui #un, a unei activit,+i sau a unui serviciu pu#lic, 0n sc$im#ul unei redeven+e&

2.2. Subiectele contractului de concesiune Conform art& @B)* au calitatea de concedent, 0n numele statului, jude+ului, ora1ului sau comunei4 a* ministerele sau alte organe de specialitate ale administra+iei pu#lice centrale, pentru #unurile proprietatea pu#lic, sau privat, a statului ori pentru activit,+ile 1i serviciile pu#lice de interes na+ional/ #* consiliile jude+ene, consiliile locale sau institu+iile pu#lice de interes local, pentru #unurile proprietate pu#lic, ori privat, a jude+ului, ora1ului sau comunei ori pentru activit,+ile 1i serviciile pu#lice de interes local& 'lineatul B * prevede ca poate avea calitatea de concesionar orice persoana fi%ic, sau persoan, juridic, de drept privat, rom.n, ori str,in,&

2.3. Procedura concesionrii Concedentul va efectua, la iniierea concesionrii , un studiu de oportunitate, care va cuprinde 4 a* descrierea #unului, a activit,+ii sau a serviciului pu#lic care urmea%, s, fie concesionat/ #* motivele de ordin economic, financiar, social 1i de mediu, care justific, acordarea concesiunii/ c* investi+iile necesare pentru moderni%are sau extindere/ d* nivelul minim al redeven+ei/ e* modalitatea de acordare a concesiunii avut, 0n vedere/ dac, se recurge la procedura licita+iei pu#lice desc$ise cu preselec+ie sau la procedura de negociere direct,, tre#uie motivat, aceast, op+iune/ f* durata estimat, a concesiunii/ g* termenele previ%i#ile pentru reali%area procedurii de concesionare& Concesionarea unor servicii pu#lice se aprob pe baza caietului de sarcini al concesiunii, prin $ot,r.re a Guvernului, a consiliului jude+ean, or,1enesc sau comunal, dup,
6

ca%& Conform art& )! - concesionarea unui #un, a unei activit,+i sau a unui serviciu pu#lic se reali%ea%, prin licita+ie pu#lic, desc$is,, desc$is, cu preselec+ie sau prin negociere direct,& Licitaia public deschis se organi%ea%, de c,tre concedent& acesta are o#liga+ia s, pu#lice 0n Conitorul Oficial al Rom.niei, =artea a I8-a, 0ntr-un cotidian de circula+ie na+ional, 1i 0ntr-unul de circula+ie local, anun+ului licita+iei pu#lice desc$ise, care va con+ine o#ligatoriu4 a* denumirea 1i sediul concedentului/ #* o#iectul 1i durata concesiunii/ c* locul unde poate fi studiat, documenta+ia cerut, 0n vederea particip,rii la licita+ie, prev,%ut, la articolul ) B ) *"/ d* data 1i locul de primire a ofertelor/ f* durata 0n care ofertan+ii r,m.n angaja+i prin termenii ofertelor lor/ g* data, ora 1i locul de desc$idere a ofertelor& n cadrul procedurii concesionrii prin licitaie public deschis cu preselecie. concedentul are o#liga+ia s, ela#ore%e un anun+ de primire de candidaturi,pu#licat 0n acelea1i condi+ii ca 1i 0n ca%ul licita+iei pu#lice desc$ise, 0n care va men+iona4 a* o#iectul concesion,rii/ #* o#iectivele pe care 1i le propune concedentul/ c* actele doveditoare privind calit,+ile 1i capacit,+ile solicitate candita+ilor/ d* termenul de primire a canditaturilor/ e* criteriile de selec+ie a candida+ilor& Candidaturile sunt 0naintate, 0n plicuri sigilate, comisiei de evaluare, instituit, conform art& )" din legea nr& )6/)66A& Comisia de evaluare anali%ea%, documentele pre%entate 1i 0ntocme1te lista candida+ilor admi1i la pre%entarea unei oferte, +in.nd seama de criteriile de selec+ie preci%ate 0n anun+ul de primire de candidaturi& Concedentul informea%,, 0n termen de @ %ile

calendaristice, candida+ii respin1i despre neacceptarea candidaturii lor& 3a solicitarea 0n scris


6

'cestea sunt caietul de sarcini al concesiunii 1i instruc+iunile privind organi%area 1i desf,1urarea procedurii de concesionare& Caietul de sarcini va cuprinde, 0n mod o#ligatoriu, condi+iile de exploatare a concesiunii, investi+iile care urmea%, s, fie reali%ate de c,tre concesionar, clau%ele financiare 1i de asigur,ri, regimul #unurilor utili%ate de concesionar 1i o#liga+iile care 0i revin privind protec+ia mediului& Con+inutul - cadru al documenta+iei men+ionate la alin& B)* va face o#iectul unor norme metodologice care vor fi apro#ate de Guvern&

a candida+ilor respin1i, 0n termen de )! %ile calendaristice de la primirea comunic,rii de respingere a candidaturilor, concedentul le va transmite o copie de pe procesul ? ver#al 0ntocmit 0n urma activit,+ii de evaluare a candidaturilor& Concedentul informea%, candida+ii ale c,ror candidaturi au fost selectate despre perioada 1i locul unde ace1tia pot studia dosarul de pre%entare a concesion,rii& 9ncep.nd cu data sta#ilit, potrivit criteriilor formulate,candida+ii dispun de un termen, care nu poate fi mai mic de ! de %ile calendaristice 1i nu poate dep,1i "! de %ile

calendaristice, pentru a-1i pre%enta ofertele& >up, depunerea ofertelor, procedura licita+iei pu#lice desc$ise cu preselec+ie se desf,1oar, conform prevederilor art& )@ 1i ale art& )( ? ) din lege& Procedura de negociere direct este aplica#il, 0n ca%ul 0n care licita+ia pu#lic, nu a condus la desemnarea unui c.1tig,tor& 9n urma procedurii de negociere direct,, concedentul atri#uie concesiunea persoanei fi%ice sau persoanei fi%ice sau persoanei juridie de drept privat, rom.ne ori str,ine, pe care o alege& Concedentul are o#liga+ia s, pu#lice 0n Conitorul Oficial al Rom.niei, =artea I8-a ,0ntr-un cotidian de circula+ie na+ional, 1i 0ntr-unul de circula+ie local, inten+ia de a recurge la procedura de negociere direct,& 'nun+ul, pu#licat conform prevederilor alin& B)* din lege,tre#uie s, preci%e%e4 a* denumirea 1i sediul concedentului/ #* o#iectul concesiunii/ c* modalitatea prin care concedentul organi%ea%, desf,1urarea negocierilor&

2.3.1. Contractul de concesiune Contractul de concesiune se 0nc$eie 0ntre autoritatea cedent, 1i particularul pe care l-a ales 0n mod li#er, cu respectarea prevederilor legii, 0n termen de 3! de %ile de la data la care concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, dac, prin caietul de sarcini nu s-a sta#ilit altfel& <erespectarea termenului prev,%ut la alin& B)* poate atrage plata de daune-interese de c,tre partea 0n culp,& B'rt& A* Refu%ul ofertantului declarat c.1tig,tor de a 0nc$eia contractul de concesiune atrage dup, sine pierderea garan+iei depuse pentru participare, 1i dac, este ca%ul, plata de dauneinterese&
8

Contractul de concesiune cuprinde dou, p,r+i distincte 4 - conven+ia 0nc$eiat, 0ntre p,r+i / - caietul de sarcini& Contractul de concesiune va cuprinde clauze obligatorii prev,%ute 0n partea regula!entar, prev,%ute 0n caietul de sarcini 1i partea contractual, ce cuprinde clau%e convenite de p,r+ile contractante, 0n completarea celor din caietul de sarcini 1i f,r, a contraveni o#iectivelor concesiunii prev,%ute 0n caietul de sarcini& 9n toate ca%urile contractul de concesiune va men+iona interdicia pentru concesionar de a su#concesiona, 0n tot sau 0n parte, unei alte persoane o#iectul concesiunii& Contractul de concesiune va cuprinde 1i clau%e contractuale referitoare la 0mp,r+irea responsa#ilit,+ilor de mediu 0ntre concedent 1i concesionar& 3a expirarea termenului de concesiune concesionarul este o#ligat s, restituie, 0n deplin, proprietate, li#er de orice sarcin,, #unul concesionat, inclusiv investitiile reali%ate& 9n contractul de concesiune tre#uie preci%ate, 0n mod distinct, categoriile de bunuri ce vor fi utili%ate de concesionar 0n derularea concesiunii, respectiv4 a* #unurile de retur( care revin de plin drept, gratuit 1i li#ere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune& #* #unurile de preluareA care, la expirarea contractului de concesiune, pot redeveni concedentului, 0n m,sura 0n care acesta din urma 01i manifesta inten+ia de a prelua #unurile respective 0n sc$im#ul pl,+ii unei compensa+ii egale cu valoarea conta#il, actuali%at,, conform dispo%i+iilor caietului de sarcini& c* #unurile proprii6 care, la expirarea contractului de concesiune, r,m.n 0n proprietatea concesionarului& 9n contractul de concesiune se va men+iona reparti+ia acestor #unuri la 0ncetarea, din orice cau%,, a concesiunii& De pune pro#lema legii su# puterea c,reia va fi 0nc$eiat, concesiunea, dac, concesionarul este persoan, fi%ic, sau juridic, strain,& 'rt& 3! - B)* prevede 4 : Contractul de concesiune va fi 0nc$eiat 0n conformitate cu legea rom.n,, indiferent de na+ionalitatea sau de
7

Dunt #unuri de retur #unurile care au facut o#iectul concesiunii, precum si cele care au re%ultat in urma investitiilor impuse prin caietul de sarcini/ 8 Dunt #unuri de preluare #unurile care au apartinut cencesionarului si au fost utili%ate de catre acesta pe durata concesiunii/ 9 Dunt #unuri proprii #unurile care au apar+inut concesionarului 1i au fost folosite de c,tre aceasta pe durata concesiunii, cu excep+ia celor prev,%ute la lit& #*&

cet,+enia concesionarului, pentru o durat care nu va putea dep,1i 46 de ani, 0ncep.nd de la data semn,rii lui& >urata concesiunii se sta#ile1te 0n func+ie de perioada de amorti%are a investi+iilor ce urmea%, s, fie reali%ate de c,tre concesionar&; Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad, egal, cu cel mult jum,tate din durata sa ini+ial,, prin simplul acord de voin+a al p,r+ilor& =entru solu+ionarea eventualelor litigii p,r+ile pot stipula 0n contract clauza co!pro!isorie& Concedentul poate modifica unilateral partea reglementar, a contractului de concesiune, cu notificarea preala#il, a concesionarului, din motive excep+ionale legate de interesul na+ional sau local, dup, ca%&

3. Studiu de oportunitate privind concesionarea a serviciului de administrare, ntre!inere "i e#ploatare a "trandului municipal din $iatra %eam!
". #$%&C'(L C#)C&S%()%% Derviciul pu#lic a c,rui gestiune se inten+ionea%, a fi delegat, prin concesiune este serviciul de administrare, 0ntre+inere 1i exploatare a 1trandului municipal ca parte component, a serviciului de gospod,rire comunal, din ora1ul =iatra <eam+& Derviciul pu#lic de administrare, 0ntre+inere 1i exploatare a 1trandului municipal care face o#iectul concesiunii const, 0n4 a* 0ntre+inerea 1i exploatarea construc+iilor de orice natur, din incinta o#iectivului EFtrandul municipal ; Bcl,diri, #a%ine de 0not, terenuri de sport, alei pietonale, vestiare, ca#ine de du1uri, grupuri sanitare, c$ioscuri, c,su+e de lemn, #,nci de gr,din, 1i orice alt mo#ilier stradal, spa+ii de joac, pentru copii, garduri de 0mprejmuire, etc&*, cu excep+ia celor administrate 0n pre%ent de c,tre alte persoane juridice cu capital privat/ #* 0ntre+inerea 1i exploatarea instala+iilor de utilitate pu#lic, Balimentare cu ap,, canali%are, ga%e naturale, energie electric,*/ c* amenajarea, 0ntre+inerea, protejarea 1i conservarea spa+iilor ver%i, ga%onului, ar#orilor, ar#u1tilor, florilor anuale, #ienale, perene 1i oric,ror alte amenaj,ri dendro$orticole/ d* asigurarea lucr,rilor de igieni%are, cur,+enie, de%insec+ie, de%infec+ie 1i derati%are, precum 1i a lucr,rilor de preg,tire pentru iarna a 1trandului&
10

9n vederea prest,rii serviciului pu#lic de administrare, 0ntre+inere 1i exploatare a 1trandului municipal este necesar, concesionarea c,tre operatorul de serviciu a infrastructurii pe care urmea%, a fi prestat acest serviciu, 1i anume terenul pe care se afl, amplasat 1trandul municipal 1i care apar+ine domeniului pu#lic al municipiului =iatra <eam+, construc+iile de orice tip, precum 1i orice alte #unuri mo#ile 1i imo#ile care constituie patrimoniul 1trandului municipal 1i care nu sunt 0n pre%ent administrate de c,tre alte persoane juridice cu capital privat& &. '(T)*A+)A ,(%,ES)-%)) >elegare de gestiune prin concesiune a serviciului pu#lic de administrare, 0ntre+inere 1i exploatare a 1trandului municipal este indicat, de urm,toarele motive de ordin legislativ, economic-financiar, social 1i de mediu4 a. 'otiva!ia pentru componenta le.islativ/4 0 prevederile art&)" 1i art&)A din 3egea nr&3 "/ !!) a serviciilor pu#lice de gospod,rire comunal,, actuali%at, 1i prevederile art& ) din G&G& nr& 6@@/ !!4 pentru privind organi%area 1i

apro#area reglement,rilor cadru de aplicare a O&G& nr& ()/ !!

func+ionarea serviciilor pu#lice de administrare a domeniului pu#lic 1i privat de interes local, care preci%ea%, faptul c, gestiunea serviciilor pu#lice de gospod,rire comunal, se poate organi%a 1i 0n modalitatea gestiunii delegate, prin $ot,r.re a administra+iei pu#lice locale, 0n func+ie de natura serviciului, de interesele actuale 1i de perspectiv, ale unit,+ilor administrativ-teritoriale, precum 1i de m,rimea 1i complexitatea sistemelor pu#lice de gospod,rire comunal,/ - prevederile art& alin& lit& H $ H 1i lit :o; din 3egea nr& )6/)66A privind regimul

concesiunilor, care preci%ea%, c, terenurile proprietate pu#lic,, plajele, #a%ele sportive 1i locurile de recreere pot face o#iectul unei concesiuni& - prevederile art& @ alin& ), ale art& " alin )1i din <ormele Cetodologice ? Cadru de

aplicare a 3egii nr& )6/)66A privind regimul concesiunilor 1i prevederile art& @, art&", art&( din G&G& nr& 6@@/ !!4& -Got,r.rea Consiliului 3ocal de apro#area a Regulamentului pentru organi%area, administrarea, 0ntre+inerea 1i exploatarea 1trandului municipal b. 'otiva!ia pentru componenta 1inanciar/ 4 licita+ia va garanta c, serviciul pu#lic de administrare, 0ntre+inere 1i exploatare a 1trandului municipal va fi asigurat pentru
11

utili%atorii lui 0n condi+ii optime de calitate 1i pre+& =rincipalele avantaje ale unei deleg,ri de gestiune prin concesiune a unui serviciu pu#lic sunt urm,toarele4 - 7rece 0ntreaga responsa#ilitate pentru activit,+ile prestate 0n incinta 1trandului, activit,+i enumerate mai sus, 0n sarcina operatorului Binclusiv cele de mediu*& - 9ncurajea%, eficien+a 0n prestarea serviciului, precum 1i gestionarea judicioas, a resurselor financiare 1i a patrimoniului concesionat& Operatorul se va o#liga, va justifica 1i va fi responsa#il pentru calitatea serviciului prestat, va acoperi 0n 0ntregime costurile ridicate de 0ntre+inerea 1i exploatarea 1trandului 1i va ac$ita autorit,+ii administra+iei pu#lice locale o parte din veniturile o#tinute& 7otodat,, operatorul de serviciu va avea 1i responsa#ilitatea 0ntre+inerii construc+iilor de orice tip, instala+iilor de utilitate pu#lic, 1i oric,rui alt ec$ipament deja existent 0n incinta 1trandului 1i se va preocupa de asigurarea ec$ipamentului adi+ional care va fi necesar oper,rii serviciului, 0n conformitate cu legea& 'stfel, delegarea de gestiune prin concesiune este o op+iune atractiv, care permite organi%area 1i de%voltarea unui serviciu pu#lic 0nalt calitativ, oferind cet,+enilor municipiului o %on, de agrement modern, 1i accesul la programe cultural-artistice, sportive, activit,+i de agrement 1i distrac+ie 0n incinta 1trandului, organi%ate de c,tre operatorul de serviciu cu acordul autorit,+ii administra+iei pu#lice locale& c. 'otiva!ia pentru componenta social/4 prestarea serviciului de administrare, 0ntre+inere 1i exploatare a 1trandului municipal presupune angajarea de c,tre operatorul de serviciu a unui personal de specialitate care s, se preocupe de pa%a o#iectivului, reali%area lucr,rilor de 0ntre+inere, de salu#ri%are a componentelor din incinta 1trandului, a lucr,rilor specifice pentru amenajarea 1i 0ntre+inerea spa+iilor ver%i, etc& =rin urmare, delegarea de gestiune prin concesiune a acestui serviciu pu#lic va avea un efect po%itiv asupra componentei sociale prin creerea unor locuri de munc, noi, accesi#ile cet,+enilor ora1ului& d. 'otiva!ia pentru componenta de mediu4 operatorul de serviciu va avea o#liga+ia, prin contractul de delegare de gestiune prin concesiune, s, respecte toat, legisla+ia 0n vigoare pe pro#leme de mediu& Contractul de delegare de gestiune prin concesiune transfer, responsa#ilitatea viitorului operator&
12

,. 2-RATA ,(%,ES)-%)) Derviciului pu#lic de administrare, 0ntre+inere 1i exploatare a 1trandului municipal va fi delegat, 0n vederea gestion,rii de c,tre un operator de serviciu, pentru o perioad, de )! ani&

2. E3E'E%TE 2E $RE+ Operatorul de serviciu va pl,ti autorit,+ii administra+iei pu#lice locale, lunar, o redeven+, sta#ilit, prin contractul de delegare de gestiune prin concesiune& <ivelul redeven+ei nu va fi mai mic dec.t @ I din valoarea tuturor tic$etelor de intrare v.ndute de operatorul de serviciu 0n cursul lunii/ 'stfel, se va asigura o recuperare sigur, a investi+iilor efectuate de c,tre autoritatea administra+iei pu#lice locale 0n 1trand, dar se va p,stra 1i o #alan+, eficient, 0ntre profitul viitorului operator 1i nivelul redeven+ei&

E. '(2A3)TATEA 2E A,(R2ARE A 2E3EG4R)) 2E GEST)-%E $R)% ,(%,ES)-%E =entru o transparen+, c.t mai mare 1i o li#er, concuren+, pentru sectorul privat se consider, licita+ia pu#lic, desc$is, cea mai #un, form, de identificare a viitorului #eneficiar a contractului de concesiune& >esf,1urarea licita+iei pu#lice desc$ise se reali%ea%, 0n conformitate cu prevederile G&G& nr& 6@@/ !!4 pentru apro#area reglement,rilor cadru de aplicare a O&G& nr& ()/ !! privind organi%area 1i func+ionarea serviciilor pu#lice de administrare a domeniului pu#lic 1i privat de interes local, prevederile 3egii nr& )6/)66A 1i a <ormelor Cetodologice- Cadru de aplicare a 3egii nr& )6/)66A privind regimul concesion,rilor& 7ermenele previ%i#ile pentru reali%area procedurii de concesionare sunt urm,toarele4 Odat, cu pre%entul studiu de oportunitate urmea%, s, fie supus spre apro#are

Consiliului 3ocal caietul de sarcini al licita+iei serviciului de administrare, 0ntre+inere 1i exploatare a 1trandului municipal, c.t 1i instruc+iunile privind organi%area 1i desf,1urarea procedurii de concesionare&

13

>upa apro#area caietului de sarcini, concedentul va proceda la pu#licarea 0n

Conitorul Oficial al Rom.niei, 0ntr-un %iar na+ional 1i 0n %iarele locale a anun+ului de primire de candidaturi, 0n care se va men+iona4 a* denumirea 1i sediul concedentului/ #* o#iectul 1i durata concesiunii/ c* locul unde poate fi studiat, documenta+ia d* actele doveditoare privind calit,+ile 1i capacit,+ile cerute ofertan+ilor/ e* data 1i locul de primire a ofertelor/ f* durata 0n care ofertan+ii r,m.n angaja+i prin termenii ofertelor lor/ g* data, ora 1i locul de desc$idere a ofertelor& 7ermenul de primire a candidaturilor va fi de "! de %ile calendaristice, 0ncep.nd

cu data pu#lic,rii anun+ului de primire de candidaturi& 9n termen de "@ de %ile de la pu#licarea anun+urilor comisia de evaluare, 0n

sedin+, pu#lic,, procedea%, la desc$iderea plicurilor / ulterior, comisia de evaluare se va 0ntruni pentru anali%area ofertelor 1i sta#ilirea ofertei considerate cea mai #un, din punct de vedere al satisfacerii criteriilor de selec+ie enun+ate 0n caietul de sarcini/ pe #a%a evalu,rii ofertelor, comisia de evaluare 0ntocme1te raportul 0n condi+iile art& )6 alin&) din 3egea nr& )6/)66A privind regimul concesiunilor 1i procesul ver#al de evaluare a ofertelor& >up, primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul procedea%,, 0n

termen de @ %ile calendaristice, la informarea ofertantului c.1tig,tor despre alegerea sa 1i la anun+area celorlal+i ofertan+i despre respingerea ofertelor lor& 3a solicitarea in scris a ofertantilor respinsi, in termen de )! %ile calendaristice de la primirea comunicarii de respingere a ofertelor lor, concedentul va transmite o copie de pe procesul-ver#al de evaluare a ofertelor& In termen de )! %ile se vor anali%a si se va raspunde contestatiilor, ofertantii

nemultumiti putand ataca deci%ia comisiei in instanta& In #a%a pre%entului studiu de oportunitate, a caietului de sarcini si a instructiunilor privind organi%area si desfasurarea procedurii de concesionare, se va organi%a licitatia pu#lica desc$isa, conform prevederilor legale in vigoare&

14